Soutěžní návrhy je nutné zaslat na ve formátech PDF a DWG.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní návrhy je nutné zaslat na email design@next.cz ve formátech PDF a DWG."

Transkript

1 SOUTĚŽ NEXT DESIGN DOOR 2012 motto: "Bezpečný design - staň se tvůrcem limitované série bezpečnostních dveří NEXT" PROPOZICE SOUTĚZE SPECIFIKACE SOUTĚŽE Účel a cíl soutěže Účelem soutěže je dát příležitost plnoletým studentům středních a vysokých škol k vytvoření kreativního designu bezpečnostních dveří, případně designu jejich příslušenství (kukátko, práh, obložení bezpečnostních zárubní, poštovní schránka, zvonek, zarážka dveří apod.) pro firmu NEXT. Cílem soutěže je vytvořit návrh designu bezpečnostních dveří pro firmu NEXT. Přesné technické parametry bezpečnostních dveří a doplňků pro bezpečnostní dveře, pro něž budou soutěžící vymýšlet design, bude zaslán po vyplnění závazné přihlášky Účastníci soutěže Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních, středních odborných, vysokých a vyšších odborných škol v České republice se zaměřením na průmyslový i produktový design, architekturu, nebo různé druhy umění. Dále se soutěže mohou zúčastnit i studenti designérských kurzů nebo rekvalifikačních kurzů a samozřejmě i široká veřejnost. Sjednocující podmínkou pro účast je minimální věk 18-ti let soutěžícího a naplnění všech povinností těchto propozic soutěže z jeho strany, zejména všech podmínek pro účast dle bodů 4 6 níže, přičemž každý soutěžící se může zúčastnit s maximálně třemi návrhy Vyhlášení soutěže Soutěž je veřejně vyhlášena zasláním soutěžních podmínek na jednotlivé školy a kurzy zabývající se uměním a designem, spolu s uveřejněním začátku soutěže na webových stránkách a případně dalším vhodným způsobem dle uvážení vyhlašovatele Vyhlášení výsledků soutěže Vyhlašovatel ohlásí konečné výsledky soutěže veřejně na webových stránkách po hlasování odborné poroty v řádně stanoveném termínu Prezentace vítězného návrhu na Designbloku V rámci výhry v soutěži NEXT DESIGN DOOR 2012 vyhlašovatel nezávazně plánuje vítězný návrh (vizualizace) prezentovat na přehlídce Designblok. Poplatky spojené s prezentací na Designbloku hradí vyhlašovatel soutěže Soutěžní návrhy Do soutěže mohou být přihlášeny pouze soutěžní návrhy v souladu s podmínkami pro účast v soutěži. V případě porušení těchto podmínek si vyhlašovatel vyhrazuje právo diskvalifikovat návrhy, jež tyto podmínky porušují.

2 2. HLASOVÁNÍ Hlasování veřejnosti Ze všech došlých návrhů vyhlašovatel odborným způsobem stanoví 10 finalistů. Ve druhé fázi hodnocení posuzují tyto návrhy soutěžících lidé z široké veřejnosti kliknutím na jimi vybraný návrh na webových stránkách Pro zaručení spravedlivého výsledku veřejného hlasování je povoleno hlasovat z jedné IP adresy vždy pouze jednou, a to pouze pro jednoho soutěžícího. Návrhy, pro které bude moci veřejnost hlasovat, budou od do zveřejněny na webových stránkách Odborné hlasování Odborné hlasování proběhne po ukončení veřejného hlasování. Porota vybere ze všech obdržených návrhů výherce prvního, druhého a třetího místa soutěže NEXT DESIGN DOOR TERMÍNY SOUTĚŽE Datum vyhlášení soutěže je Datum odevzdání soutěžních návrhů uzávěrka soutěže Závěrečné datum odevzdání soutěžních návrhů zasláním na se stanovuje na , 23:59 přesně Termín veřejného internetového hlasování veřejnosti Termín pro veřejné hlasování k hodnocení soutěžních návrhů je stanoven od Datum konání zasedání odborné poroty Datum zasedání odborné soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů je stanoven na Termín vyhlášení výsledků soutěže Výsledky veřejného internetového hlasování budou vyhlášeny na webových stránkách během června Vítěze prvního až třetího místa soutěže NEXT DESIGN DOOR 2012 vyhlásí po hlasování odborné poroty vyhlašovatel na webových stránkách nejpozději do konce června Výherci budou následně kontaktování vyhlašovatelem přímo se sdělením o jejich výherním umístění v soutěži (dle kontaktních informací uvedených v přihlášce) Lhůta proplacení cen v soutěži Lhůta k úhradám finančních odměn cen se stanovuje na dobu jednoho měsíce od vyhlášení finálních výsledků hlasování odborné poroty.

3 4. ODEVZDÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ Přípustný způsob předání soutěžních návrhů Soutěžní návrhy je nutné zaslat na ve formátech PDF a DWG. 5. OBSAH SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE Obecné náležitosti soutěžního návrhu Každý soutěžní návrh se skládá ze dvou povinných částí: přihlášky a přílohy. Soutěžní návrhy, které nesplňují všechny uvedené části dle popisu (viz bod 5. 3.), nebudou do soutěže zařazeny. Obě části přihlášky je nutné zaslat najednou Přihláška Každý soutěžící, který se rozhodne pro přihlášení do soutěže NEXT DESIGN DOOR 2012, musí vyplnit elektronickou přihlášku do soutěže, která je zveřejněna na webových stránkách Na každou správně zaregistrovanou přihlášku obdrží přihlašovatel (soutěžící) potvrzující . V případě, že do pěti dnů od registrace soutěžícímu toto potvrzení nepřijde, přihlašovatel musí kontaktovat vyhlašovatele soutěže na nebo telefonicky na číslo Příloha Každý soutěžní návrh obsahuje 1 povinnou přílohu s dokumentem poskytujícím detailní grafické zpracování návrhu dveří a doplňků shodné se zadanými technickými parametry. Toto zpracování by mělo být přiloženo ve formě detailního nákresu ve 3D provedení a ve formátu PDF a DWG o velikosti min. A4, max. A3. Grafické zpracování by mělo detailně vystihovat designové prvky navrženého modelu dveří, případně příslušenství. V případě nutnosti je možné zaslat další přílohy např. s doplňkovým detailním deskriptivním popisem ke grafickému zpracování pro větší srozumitelnost celého návrhu. 6. AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže Odesláním řádně vyplněné přihlášky a soutěžních návrhů na vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutími soutěžní poroty.

4 7. AUTORSKÁ PRÁVA K SOUTĚŽNÍMU NÁVRHŮ, OSOBNÍ ÚDAJE A SOUVISEJÍCÍ SVOLENÍ Autorská práva a související svolení Registrací do soutěže se soutěžící (jakožto autora autorského díla) zavazuje poskytnout ke svému soutěžnímu návrhu (jakožto jím vytvořenému autorskému dílu či autorským dílům) vyhlašovateli neomezené oprávnění k užití (licenci), přičemž pro tento účel je soutěžící povinen nejpozději do na výzvu uzavřít s vyhlašovatelem písemnou licenční smlouvu. Licence k užití soutěžního návrhu (jakožto autorského díla nebo autorských děl; pro účely tohoto článku 7. Propozic soutěže označován soutěžní návrh dále jen jako "dílo") ve prospěch vyhlašovatele je neomezená, k užití díla všemi pro dílo relevantními způsoby užití zejména dle vymezení 12 odstavec 4 Autorského zákona ve smyslu jeho 13 až 23, a to bez účelového, množstevního a územního omezení, na celou dobu trvání ochrany majetkových práv ve smyslu Autorského zákona (tj. ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném) s tím, že vyhlašovatel není povinen licenci využít a ani poskytnout soutěžícímu rozmnoženinu díla v případě jeho rozmnožování, licence je vyhlašovateli poskytována jako výhradní, vyhlašovatel je oprávněn práva tvořící licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) a je též oprávněn licenci třetím osobám postoupit, a je oprávněn dílo či jeho část zveřejnit, provádět jakékoli jeho úpravy a změny, zpracovat jej, spojit jej s jiným dílem či jinými prvky, včetně reklamy, a zařadit jej do díla souborného nebo jakýkoli jiným možným způsobem dílo vytěžovat, včetně užití pro účely registrace práv průmyslového vlastnictví. Registrací do soutěže soutěžící dále závazně prohlašuje a vyhlašovateli zaručuje, že je plně způsobilý k poskytnutí práv k užití díla v uvedeném rozsahu, a že je a bude jediným a výlučným nositelem veškerých poskytovaných práv, a že uvedenému nebrání žádné jeho dříve přijaté závazky, ani jakákoli práva třetích osob. Registrací do soutěže soutěžící dále závazně prohlašuje a vyhlašovateli zaručuje, že neposkytl žádné třetí osobě výhradní či nevýhradní oprávnění k užití díla či jiné svolení k jeho exploataci, a že neposkytl žádné organizaci vykonávající kolektivní správu práv souvisejících s právem autorským, autorské agentuře, ani žádné další třetí osobě oprávnění k udílení svolení k výkonu práva užít dílo Osobní údaje a související svolení Registrací do soutěže soutěžící projevuje svůj bezvýhradný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů a jejich zpracováním pro účely realizace soutěže a užití díla (vyhlašovatelem nebo jím pověřenou osobou). 8. KRITÉRIA HODNOCENÍ a POROTA Závazná kritéria hodnocení Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy porotou vyhodnocovány, jsou následující: - kreativita a originalita soutěžního návrhu - praktičnost, uživatelnost - vhodnost návrhu pro daný produkt bezpečnostní dveře NEXT s příslušenstvím i bez příslušenství s ohledem na jeho následnou realizaci - celková grafická, technická či výtvarná kvalita soutěžního návrhu a jeho srozumitelnost

5 8. 2. Členové odborné poroty Za vypisovatele soutěže: Dr. Ivan Pavlíček - ředitel společnosti NEXT Za odbornou část poroty: Pavlína Blahotová - šéfredaktorka Marianne Bydlení a Elle decoration PhDr. Alena Řezníčková - vedoucí redaktorka Bydlení idnes.cz Olo Křížová módní a interiérová stylistka a redaktorka MgA. Jan Kaláb výtvarník street artu a tvůrce plastikových 3D graffiti Eva Mouchová Poláčková šéfredaktorka Design&Home Ing. arch. Kamila Douděrová - architekt, interiérový designér Kamidesign Rozhodování poroty Porota rozhoduje většinou hlasů přítomných porotců. Rozhodnutí poroty o udělení prvního, druhého a třetího výherního místa je neměnné a nelze proti němu podat protest. Porota má právo diskvalifikovat jakýkoliv návrh v případě, že se tento nebude shodovat se zásadami slušného a morálního chování nebo nebude splňovat veškeré podmínky pro účast v soutěži. 9. OCENĚNÍ V SOUTĚŽI Finanční odměna S prvním výherním místem v designové soutěži je spojena finanční odměna ve výši Kč (třicet tisíc korun českých). Autor druhého nejlépe vyhodnoceného soutěžního návrhu obdrží finanční odměnu ve výši Kč (patnáct tisíc korun českých). Autor třetího nejlépe vyhodnoceného soutěžního návrhu obdrží finanční odměnu ve výši Kč (sedm tisíc korun českých) Kč (jeden tisíc korun českých) obdrží každý soutěžní návrh od čtvrtého do desátého místa Výhra ve veřejném hlasování Soutěžní návrh s největším počtem hlasů z veřejného hlasování vyhraje a získá Apple ipad Účast vítězného designu na Designbloku Vítězný návrh může být prezentován ve formě prototypu nebo vizualizace samotného grafického návrhu na Designbloku 2012 v rámci prezentace společnosti NEXT Výherní dveře s příslušenstvím v portfoliu společnosti NEXT jako limitovaná edice V rámci soutěže NEXT DESIGN DOOR 2012 může být vítězný design (soutěžní návrh), převeden do prototypu a finální výrobek pak může být zaveden do portfolia společnosti NEXT jako limitovaná série designových bezpečnostních dveří Pojmenování typu dveří dle návrhu soutěžícího Součástí ocenění vítězného návrhu může být možnost pojmenovat vítězné dveře pro designovou limitovanou kolekci bezpečnostních dveří NEXT dle uvážení výherce hlavní ceny v soutěži. V případě, že by název dveří zvolený soutěžícím nebyl v souladu se slušnými mravy, morálkou, či by obsahoval hanlivé či diskriminující aspekty, vyhrazuje si vyhlašovatel právo tento název nevyužít.

6 10. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Vyhlašovatelem soutěže je NEXT spol. s r.o. Pobřežní 8, Praha Vyhlašovatel má právo bez udání důvodu soutěž kdykoli zrušit. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby kdykoli upřesnit vyhlášené podmínky soutěže. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu odmítnout všechny podané návrhy nebo některé z nich, přičemž v případě takového odmítnutí návrhu či návrhů nebude mít soutěžící vůči vyhlašovateli žádné nároky a vyhlašovatel nebude oprávněn návrh soutěžícího jakkoli užít. Vyhlašovatel je též oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu soutěž odvolat. Autor díla odesláním soutěžní přihlášky projevuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, že Vyhlašovatel je oprávněn v případě potřeby kdykoli upřesnit vyhlášené podmínky soutěže, že Vyhlašovatel je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu odmítnout Autorův návrh, návrhy jiných konkrétních soutěžících anebo všechny návrhy, přičemž v případě takového odmítnutí Autorova návrhu nebo všech návrhů nebude mít soutěžící vůči Vyhlašovateli žádné nároky a Vyhlašovatel nebude oprávněn Autorův návrh jakkoli užít, a že Vyhlašovatel je též oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu soutěž odvolat. V Praze, dne

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže

NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2015 Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami

Více

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015

Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2015 Propozice soutěže Propozice soutěže Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a Slovenským centrem dizajnu a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují celostátní

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Vyhlášení veřejného příslibu

Vyhlášení veřejného příslibu Vyhlášení veřejného příslibu Univerzita Palackého v Olomouci vyhlašuje ve smyslu ustanovení 2887a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ!

PRODLOUŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ SOUTĚŽE O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY (YIT FOR YOUNG ART) DEJTE KOTI HYACINT TVÁŘ! SPOLEČNOST YIT STAVO PRODLUŽUJE A ROZŠIŘUJE SOUTĚŽ O GRAFICKÝ NÁVRH FASÁDY PRO SVŮJ NOVÝ REZIDENČNÍ PROJEKT KOTI HYACINT (dále jen soutěž ) Soutěž je určena pro studenty uměleckých škol ve školním roce

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL.

INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. INSTITUT UMĚNÍ-DIVADELNÍ ÚSTAV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU NEANONYMNÍ SOUTĚŽ NA VYTVOŘENÍ LOGA PROJEKTU NOC DIVADEL. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Vyhlašovatel: Institut umění

Více

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015

Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 SOUTĚŽ O NÁVRH Projekt finančního vzdělávání ČNB 2014/2015 Soutěžní podmínky a pokyny pro zpracování návrhu (dále jen soutěžní podmínky ) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 IČO: 48136450

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více