Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok"

Transkript

1 -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y k tli?, db. _! _ Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastupen: Ing, Tmášem Ktyzu / ředitelem krajskéh úřadu IČ: DIČ: CZ bankvní spjení: Česká spřitelna, a. s. čísl účtu: /0800 Osby právněné jednat ve věci reaiizace díla: Ing. Jiří Hšek, tel.: , Mgr. Aleš Pkiuda, tel.: , Ing. Dagmar Pacutvá, tel.: , .: (dáie jen bjednatel") 2. Pski.cm s.r.. se sídlem: 28, října 1584/ 281, Ostrava zastupena: Ing. Vladimírem Vaňkem, výknným ředitelem splečnsti IČ: DIČ: CZ bankvní spjení: Raiffeisenbank a.s. čísl účtu: /5500 zapsaná v bchdním rejstnku vedeném Krajským sudem v Ostravě, ddíl C, vlžka 41782, (dáíe jen zhtvitel") Základná ustanvení 1. Tat smluva je uzavřena dle 2586 a nási. zákna č. 89/2012, bčanský zákník (dále jen bčanský zákník"); práva a pvinnsti stran tut smiuvu neupravená se řídí příslušnými ustanveními bčanskéh zákníku. 2. Smluvní strany prhlašují, že údaje uvedené v či. I tét smluvy jsu v suladu s právní skutečnstí v dbě uzavření smluvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dtčených údajů známí bez prdlení písemně druhé smiuvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smluvě ddatek. 3. Je-li zhtvitel plátcem DPH, prhlašuje, že bankvní účet uvedený v čl. I dst. 2 tét smiuvy je bankvním účtem zveřejněným ve smyslu zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn DPH"). V případě změny účtu zhtvitele je zhtvitel pvinen dlžit vlastnictví k nvému účtu, a t kpií příslušné smluvy neb ptvrzením peněžníh ústavu; je-li zhtvitel plátcem DPH, musí být nvý účet zveřejněným účtem ve smyslu předchzí věty.

2 4. Smluvní strany prhlašují, že sby pdepisující tut smluvu jsu k tmut jednání právněny. 5. Zhtvitel prhlašuje, že je dbrně způsbilý k zajištění předmětu plnění pdíe tét smluvy. III. Předmět smluvy 1. Zhtvitel se zavazuje prvést (zpracvat) na svůj náklad a nebezpečí pr bjednatele nvu graficku pdbu webvých stránek Mravskslezskéh kraje a další grafické práce. 2. Předmětem tét smluvy je vytvření nvé grafické pdby webvých stránek Mravskslezskéh kraje a prvádění následných grafických, příp. technických prací (dáíe jen díí") včetně práva díl užít (íicence). Grafická pdba díla bude vycházet z prvků a pravidel manuálu jedntnéh vizuálníh stylu Mravskslezskéh kraje (Crprate Design Manuai). Návrh grafiky bude zahrnvat grafiku jedntlivých prvků webu (navigace, menu, tlačítka, tp, grafické dkazy, atd.; grafiku všech stránek i pdstránek kraje). Díl (včetně následných grafických prací) bude respektvat přístupnst, bezbaríérvst i krektnst kódů; bude vhdné a způsbilé k implementaci v sučasnsti bjednatelem pužívanéh systému WebTDate, ppis tht sytému se nachází na webvé stránce Díl je dále specifikván v přílze č. 1 tét smluvy - Technická specifikace. 3. Objednatel se zavazuje prvedené díl převzít a zaplatit za ně zhtviteli cenu pdle či. IV tét smluvy. 4. Díi se skládá z těcht částí: a) nvá grafická pdba webvých stránek Mravskslezskéh kraje, která má tyt části: i. grafický návrh hlavní stránky ii. grafické návrhy 5 ks pdstránek iii. grafické práce pr respnzivní grafiku iv. kderské práce d HTML šabln b) následné grafické (příp. technické) práce v max. rzsahu 140 hdin za plánvanu dbu pinění. Skutečný rzsah prvedených grafických prací však nemusí dsáhnut maximálníh rzsahu hdin dle výše uvedenéh. IV. Cena za díl 1. Cena za díí: a) za nvu graficku pdbu webvých stránek Mravskslezskéh kraje včetně licence činí: i. za grafický návrh hlavní stránky ,- Kč bez DPH ii. za grafické návrhy pdstránek ,- Kč bez DPH iii. za grafické práce pr respnzivní grafiku ,- Kč bez DPH iv. za kderské práce ,- Kč bez DPH celkem bez DPH ,- Kč DPH ve výši 21 % ,- Kč cena včetně DPH ,- Kč

3 (slvy: st třicet šest tisíc sedm set třicet krun českých) b) za následné grafické (příp. technické) práce je cena stanvena ve výši: bez DPH DPH ve výši 21 % cena včetně DPH (slvy: sedm set dvacet jedna krun českých) 600,- Kč/hd. 121,- Kč 721,- Kč/hd. 2. Cena za díl pdle dst. 1 tht článku smiuvy zahrnuje veškeré náklady zhtvitele spjené se splněním jeh závazků vyplývajících z tét smluvy. Cena za díl je stanvena jak nejvýše přípustná a není ji mžn překrčit. 3. Je-li zhtvitel plátcem DPH, dpvídá za t, že sazba daně z přidané hdnty bude stanvena v suladu s platnými právními předpisy; v případě, že djde ke změně záknné sazby DPH, je zhtvitel k ceně díla bez DPH pvinen účtvat DPH v platné výši. Smluvní strany se dhdly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutn ke smiuvě uzavírat ddatek. V. Míst předání a dba plnění 1. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli díl v místě předání, kterým je Krajský úřad Mravskslezskéh kraje. 2. Zhtvitel je pvinen prvést a předat díl (část díla) v termínu: a) grafický návrh nvých webvých stránek Mravskslezskéh kraje die čl. III dst. 4 písm. a) v termínu d 31. května 2015 b) následné grafické (příp. technické) práce dle čl. III dst. 4 písm. b) budu pskytvány p dbu 3 let d nabytí účinnsti tét smluvy v celkvém maximálním rzsahu 140 hdin. Objednatel se zavazuje dručvat dílčí bjednávky na tyt práce zhtviteli prstřednictvím u, které bude zasílat na vu adresu zhtvitele s pžadvaným termínem vyhtvení grafické práce, tent termín určuje bjednatel v bjednávce. 3. Díl je prveden, je-li dknčen a předán bjednateli. Díl bude zhtvitel bjednateli předávat prstřednictvím u na adresy uvedené v čl. I dst. 1 tét smluvy, případně prstřednictvím datvých nsičů (dle pžadavku bjednatele). Smluvní strany se dhdly, že bjednatel není pvinen díi převzít, pkud tt vykazuje vady či neddělky. VI. Práva a pvinnsti smluvních stran 1. Není-li stanven tut smluvu výslvně jinak, řídí se vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran ustanveními 2586 a následujícími bčanskéh zákníku. 2. Zhtvitel je zejména pvinen: a) Prvést díl řádně a včas za pužití pstupů dpvídajících právním předpisům a technickým nrmám ČR. Díl musí dpvídat příslušným právním předpisům, nrmám neb jiné dkumentaci vztahující se k prvedení díla a umžňvat užívání, k němuž byl určen a zhtven. b) Řídit se při prvádění díla pkyny bjednatele. c) Umžnit bjednateli kntrlu prvádění díla. Pkud bjednatel zjistí, že zhtvitel neprvádí díl řádně či jinak prušuje svu pvinnst, pskytne zhtviteli lhůtu k nápravě; neučiní-ii tak zhtvitel ve stanvené ihůtě, je bjednatel právněn d smluvy dstupit. i/...r

4 d) Odstranit zjištěné vady a neddělky na své nákiady. e) Dbát při prvádění díia dle tét smluvy na chranu živtníh prstředí a ddržvat platné technické, bezpečnstní, zdravtní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se chrany živtníh prstředí. f) Pstupvat při prvádění díla s dbrnu péčí. 3. Objednatel je právněn díl užít ve smyslu ustanvení 2371 a násl. bčanskéh zákníku (dále též licence"), a t: v půvdní neb zpracvané či jinak změněné pdbě, všemi způsby užití, v územně a mnžstevně nemezeném rzsahu, p dbu trvání majetkvých práv k dílu. Objednatel není pvinen udělenu licenci využít. Odměna zhtvitele, cby autra díla, za pskytnutí licence je sučástí ceny za díl pdle čl. IV tét smiuvy. 4. Zhtvitel není právněn pskytnut výsledek díla jiným sbám než bjednateli. VII. Předání díla, vlastnické práv k předmětu díla a nebezpečí škdy 1. Objednatel se zavazuje díl (jeh část) převzít v případě, že bude předán bez vad a neddělků. O předání a převzetí díla (jeh části) zhtvitel sepíše zápis předání a převzetí díla, ve kterém bjednatel prhlásí, zda díl (jeh část) přejímá či nikli. 2. Zápis předání a převzetí díía bude bsahvat: a) značení předmětu díla (části díla), b) značení bjednatele a zhtvitele, c) čísl smluvy díl a datum jejíh uzavření, d) datum zahájení a dknčení prací na díle (části díía), e) prhlášení bjednatele, že díl (jeh část) přejímá (nepřejímá), f) datum a míst sepsání zápisu, g) jména a pdpisy zástupců bjednatele a zhtvitele. 3. Zhtvíte) a bjednatel jsu právněni uvést v zápisu předání a převzetí díia ckliv, c budu pvažvat za nutné. 4. Vlastnické práv k věci, která je předmětem díla (části díla) a nebezpečí škdy na ní přechází na bjednatele dnem převzetí díla (části dfla) bjednatelem. VIII. Platební a fakturační pdmínky 1. Úhrada ceny za díl bude prvedena následvně: a) Cena díe čl. IV dst. 1 písm. a) tét smiuvy bude uhrazena jednrázvě p prvedení a převzetí nvéh grafickéh návrhu webvých stránek Mravskslezskéh kraje. Lhůta splatnsti faktury činí 30 kalendářních dnů de dne jejíh dručení bjednateli. Zálhvé platby nebudu pskytvány. b) Cena dle čl. IV dst. 1 písm. b) tét smluvy bude uhrazena p prvedení a převzetí grafických prací dle příslušných bjednávek (viz čl. V dst. 2 písm. b) tét smluvy). Lhůta splatnsti faktury činí 14 kalendářních dnů de dne jejíh dručení bjednateli. Zálhvé piatby nebudu pskytvány.

5 2. Je-li zhtvitel plátcem DPH, pdkladem pr úhradu ceny za díl bude faktura, která bude mít náležitstí daňvéh dkladu dle zákna DPH a náiežitsti stanvené dalšími becně závaznými právními předpisy. Není-li zhtvitel plátcem DPH, pdkladem pr úhradu ceny za díl bude faktura, která bude mít náležitstí účetníh dkladu dle zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů a náležitsti stanvené daišími becně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále bsahvat: a) čísl smluvy bjednatele, IČ bjednatele, b) předmět smluvy, tj. text Zhtvení nvé grafické pdby webvých stránek Mravskslezskéh kraje a prvádění grafických prací", c) značení banky a čísl účtu, na který musí být zaplacen (pkud je čísl účtu dlišné d čísla uvedenéh v čl. I dst. 2, je zhtvitel pvinen tét skutečnsti v suladu s čl. II dst. 3 tét smluvy infrmvat bjednatele), d) lhůtu splatnsti faktury, e) značení sby, která fakturu vyhtvila, včetně jejíh pdpisu a kntaktníh telefnu, f) značení útvaru bjednatele, který případ likviduje (dbr infrmatiky), g) čísl zápisu předání a převzetí díla (části díla) a datum jeh pdpisu. Zápis předání a převzetí díla (části díla) bude přílhu faktury. 3. Pvinnst zaplatit cenu za díl (část díla) je splněna dnem depsání příslušné částky z účtu bjednatele. 4. Nebude-li faktura bsahvat některu pvinnu neb dhdnutu náležitst neb bude-li chybně vyúčtvána cena neb DPH, je bjednatel právněn fakturu před uplynutím lhůty splatnsti vrátit druhé smluvní straně k prvedení pravy s vyznačením důvdu vrácení. Zhtvitel prvede pravu vystavením nvé faktury. Vrácením vadné faktury zhtviteli přestává běžet půvdní lhůta splatnsti. Nvá lhůta splatnsti běží de dne dručení nvé faktury bjednateli. 5. Je-ii zhtvitel plátcem DPH, bjednatel uplatní institut zvláštníh způsbu zajištění daně dle 109a zákna DPH a hdntu plnění dpvídající dani z přidané hdnty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnsti tét faktury stanveném die smluvy přím na sbní depzitní účet zhtvitele vedený u místně příslušnéh správce daně v případě, v ze: a) zhtvitel bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jak nesplehlivý plátce, neb b) zhtvíte! bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh pinění v inslvenčním řízení. Objednatel nenese dpvědnst za případné penále a jiné pstihy vyměřené či stanvené správcem daně zhtviteli v suvislsti s ptenciálně pzdní úhradu DPH, tj. p datu splatnsti tét daně. IX. Práva z vadnéh plnění, záruka za jakst 1. Díl má vadu, jestliže nedpvídá pžadavkům uvedeným v tét smluvě. 2. Objednatel má práv z vadnéh plnění z vad, které má díl při převzetí bjednatelem, byť se vada prjeví až pzději. Objednatel má práv z vadnéh plnění také z vad vzniklých p převzetí díia bjednatelem, pkud je zhtvitel způsbil prušením své pvinnsti. Prjeví-li se vada v průběhu 6 měsíců d převzetí díía bjednatelem, má se zat, že díl byl vadné již při převzetí.

6 3. Zhtvitel pskytuje bjednateli na prvedené díl (část díla) záruku za jakst (dále jen záruka") ve smyslu 2619 a 2113 a násl. bčanskéh zákníku, a t v délce 24 měsíců (dále též záruční dba"). Záruční dba začíná běžet dnem převzetí díla (části díía) bjednatelem. Záruční dba se staví p dbu, p kteru nemůže bjednatel díl (část díla) řádně užívat pr vady, za které nese dpvědnst zhtvitel. Pr nahlašvání a dstraňvání vad vrámci záruky platí pdmínky uvedené v dst. 4 a násl. tht článku smluvy. 4. Vady díla díe dst. 2 tht článku a vady, které se prjeví p záruční dbu, budu zhtvitelem dstraněny bezplatně. 5. Veškeré vady díla je bjednatel pvinen uplatnit u zhtvitele bez zbytečnéh dkladu pté, kdy vadu zjistil, a t frmu písemnéh známení (ppř. faxem neb em), bsahujícím c nejpdrbnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díía (části díla) znamvat na: 6. Objednatel má práv na dstranění vady pravu; je-li vadné plnění pdstatným prušením smluvy, má také práv d smluvy dstupit. Práv vlby pínění má bjednatei. 7. Zhtvitel je pvinen dstranit vadu díía (části díla) nejpzději d 14 dnů d jejíh známení bjednateiem, pkud se smiuvní strany v knkrétním případě nedhdnu písemně jinak. 8. Prvedenu pravu vady díla (části díia) zhtvitel bjednateli předá písemným prtklem. 9. Na prvedenu pravu pskytne zhtvitel záruku v délce 24 měsíců. 10. Zhtvitel je pvinen uhradit bjednateli škdu, která mu vznikla vadným plněním, a t v plné výši. Zhtvitel rvněž bjednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňvání práv z vadnéh plnění. X. Sankce 1. V případě, že zhtvitel neprvede neb nepředá díl neb kterukliv jeh jedntlivu část řádně a včas, je pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,2% z ceny za příslušnu část díla bez DPH dle čl. IV dst. 1 tét smiuvy, a t za každý zapčatý den prdlení. 2. Pkud zhtvitel nedstraní vadu díla (části díia) ve lhůtě uvedené v čl. IX dst. 7 tét smluvy, je pvinen zapiatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. IV dst. 1 tét smiuvy, a t za každý zapčatý den prdlení. 3. Pr případ prdlení se zaplacením ceny za díl (část díia) sjednávají smluvní strany úrk z prdlení ve výši stanvené bčanskprávními předpisy. 4. Smluvní pkuty se nezapčítávají na náhradu případně vzniklé škdy, kteru íze vymáhat samstatně vedle smiuvní pkuty, a t v plné výši. XI. Zánik smluvy 1. Smluvní strany se dhdly, že smluva zaniká: a) dhdu smluvních stran.

7 a) dhdu smluvních stran. b) jednstranným dstupením d smluvy pr její pdstatné prušení druhu smluvní stranu, přičemž pdstatným prušením smluvy se rzumí zejména: «neprvedení díla, případně jeh části (včetně grafických prací) v dbě plnění dle čl. V dst. 2 tét smluvy, «neddržení pkynů bjednatele, právních předpisů neb technických nrem, které se týkají prvádění díla, * neddržení smluvních ujednání záruce za jakst neb právech z vadnéh pinění,» neuhrazení ceny za díí (část díla) bjednatelem p druhé výzvě zhtvitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí násiedvat dříve než 30 dnů p dručení první výzvy. 2. Objednatel je dále právněn d tét smluvy dstupit v těcht případech: a) byl-li příslušným sudem rzhdnut tm, že zhtvitel je v úpadku ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů (a t bez hledu na právní mc tht rzhdnutí); b) pdá-ii zhtvitel sám na sebe inslvenční návrh. 3. Pr účely tét smluvy se pd pjmem bez zbytečnéh dkladu" dle 2002 bčanskéh zákníku rzumí nejpzději d 14 dnů". Závěrečná ustanvení 1. Tat smiuva nabývá platnsti dnem pdpisu běma smluvními stranami a účinnsti dnem, kdy vyjádření suhiasu s bsahem návrhu smluvy djde druhé smluvní straně. 2. Dplňvání neb změnu tét smluvy lze prvádět jen se suhlasem bu smiuvních stran, a t puze frmu písemných, vzestupně číslvaných a takt značených ddatků. 3. Zhtvitel nemůže bez suhlasu bjednatele pstupit svá práva a pvinnsti plynucí z tét smluvy třetí straně. 4. Tat smluva je vyhtvena ve čtyřech stejnpisech s platnstí riginálu, přičemž bjednatei bdrží tři a zhtviteí jedn její vyhtvení. 5. Nedílnu sučástí tét smluvy je Přílha č. 1: Technická specifikace V Ostravě dne: 2015 VOstravědne: weíhjesi za bjednateie Ing. Tmáš Ktyza ředitel krajskéh úřadit IČ277915C za zhtvit Ing. Vladimír výknný ředitel Pski.cm s.r..

8 Přílha č. 1 - Technická specifikace Všechny návrhy musí být v suladu s platnými právními předpisy (zejména zákn č. 365/2000 Sb., infrmačních systémech veřejné správy, v platném znění; vyhláška č. 64/2008 Sb., frmě uveřejňvání infrmací suvisejících s výknem veřejné správy prstřednictvím webvých stránek pr sby se zdravtním pstižením (vyhláška přístupnsti)), s Manuálem jedntnéh vizuálníh stylu (Crprate design manuál), s Krajským plánem vyrvnávání příležitstí pr bčany se zdravtním pstižením na léta , metdiku WCAG 2.0 a v nvém duchu prezentace kraje jak celku. Celkvá ddávka Celkvá ddávka bude zahrnvat kmpletní návrh grafiky stránek zpracvaný v krektním HTML 5 a RDFa 1.0 kódu tak, aby splňval výše uvedená pravidla, veškeru ptřebnu grafiku, CSS a případně další pužité skripty. Návrh musí umžňvat implementaci d redakčníh systému WebTDate, který kraj aktuálně pužívá (struktura stránek se tvří v redakčním systému vnřených šabln, kdy shdné části kódu jsu v nadřazených šablnách, diišné části mají své specifické dvzené šablny). Design stránek musí pčítat se zbrazváním na různých zařízeních (respnzivní design). Výsledný kód bude krektně zbrazván minimálně následujícími prhlížeči a peračními systémy v jejich aktuálních verzích k datu předání díla: - Desktpvá zařízení MS Windws - Ggie Chrmé, Mzilla Firefx a Internet explrer Mac OS - Safari Linux - Ggie Chrmé, Mzilla Firefx - Mbilní zařízení (tablety a telefny) Andrid - Ggie Chrmé, Mzilla Firefx ios - Safari Rzsah grafickéh návrhu; * layut Windws Phne - Internet Explrer 1. úvdní stránka web (pdle drátěnéh mdelu se zahrnutím všech pžadavků) 2. stránka tématu (se všemi mžnými kmbinacemi - bxy pdtémat, zprávy tématu, iga, další prstr pr dkazy) 3. stránka pdtématu (seznam zpráv) 4. šablna zprávy (se zahrnutím alternativ, které se mhu ve zprávě vyskytnut - těl zprávy, ilustrační brázek, další grafika, ftgalerie, přílhy, suvisející zprávy) 5. jedntlivé grafické prvky (v takvém frmátu, aby s nimi byl mžn dáíe pracvat) 6. implementace v HTML, CSS připravené k implementaci d redakčníh systému WebTDate

9 Schéma drátěnéh mdelu Lg MS kraje Záhlaví stránek Jazykvé mutace Vyhledávací pte Základní manu Sciální sít* Pdmenu rtadíianí dle blastí Aktuality OFednlhtĚny Rychfs dkazy MSK Obr 1: zdravtnictví Obr 2: dprava Rubrtkfl OBRAZEM Prjekty MSK Obr 3: živtní prstředí Obř 4; šklství Obr 5; veřejná správa Obr 6: sciální blast Zápatí webu s rychlu navigací Odkaz Q<ikaz Odkgz Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz ' "..".' Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz - '-' /.' fíř.

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více