Uživatel. Použitelnost a přístupnost webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatel. Použitelnost a přístupnost webu"

Transkript

1 Uživatel Použitelnost a přístupnost webu

2 Něco málo z marke<ngu model AIDAS při prodeji produktu A"ract/Aten*on = upoutat pozornost Interest = zaujmout (výhody, benefity) Desire = vyvolat touhu, přesvědčit Ac*on = dovést návštěvníka k akci Sa*sfac*on = uspokojit potřeby (aby se vrá*l) 2

3 Maslowova pyramida na webu 3

4 Dostupnost viditelnost webu ve vyhledávačích většinu uživatelů/zákazníků nelze získat jinak než přes vyhledávače dostupnost serveru dnes minoritní problém velikost prostoru pro web není tak důležitá jako dostupnost serverů, jejich výkon a rychlost připojení (a další parametry) přístupnost (bezbariérový web) zpřístupnění maximálnímu počtu uživatelů 4

5 Použitelnost jednoduché a intui<vní ovládání pravidla (praxí ověřené výsledky), která mají napomoci návštěvníkům v lepším zorientování se a rychlejšímu pochopení jak web funguje (jak nejrychleji či nejsnadněji nalézt a zpracovat potřebné informace) použitelný web nemusí zdaleka znamenat ziskový web mnoho webů končí u použitelnos< 5

6 Důvěra přesvědčit uživatele důvěra ve správnost produktu/nalezené informace důvěra v brand (podporována použitelnosu) věhlasná značka e- shopu/organizace na webu podstatně zvyšuje ochotu návštěvníků nakupovat/ získávat informace 6

7 Touha týká se komerčních webů dodatečná mo<vace k provedení transakce cukr (akční nabídka) bič (časové omezení akce) 7

8 Přístupnost Vyhláška č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním pos<žením (vyhláška o přístupnos< webových stránek orgánů veřejné správy) Obsah webových stránek je dostupný a čitelný Práci s webovou stránkou řídí uživatel Informace jsou srozumitelné a přehledné Ovládání webu je jasné a pochopitelné Kód je technicky způsobilý a strukturovaný Prohlášení o přístupnos< webových stránek 8

9 Přístupnost (2) WAI (Web Accessibility Ini<a<ve) Web Content Accessibility Guidelines 2.0 principy: Vnímatelnost informace a uživatelské rozhraní musí být uživatelem vnímatelné Ovladatelnost prvky uživatelského rozhraní musí být ovladatelné uživatelem Srozumitelnost informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být uživateli srozumitelné Robustnost obsah musí být natolik robustní, aby mohl být interpretován širokou paletou user agentů včetně asis<vních technologií Sec<on 508 Electronic and Informa<on Technology Accessibility Standards 9

10 Přístupnost (3) Blind Friendly Web přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké (hnp:// blindfriendly.cz/) další související informace dogma W4D: h"p://www.pixy.cz/dogma/ dogmaw41/ systémy pro testování přístupnos*: h"p:// pristupnost.nawebu.cz/nastroje/ h"p://pristupnost.inspira*ve.cz/ 10

11 Umění vs. design John O'Nolan (webdesigner z UK, majitel Lyrical Media) rozdíl je v přístupu k tvorbě Dobré umění inspiruje, dobrý design mo*vuje Dobré umění je interpretováno, dobrý design je pochopen Dobré umění je o talentu, dobrý design je o dovednostech Dobré umění předává každému rozdílné sdělení, dobrý design předává každému sdělení stejné 11

12 Účel webdesignu ovlivnit mínění návštěvníka a jeho chuť k práci s webem předat informace jednoduchou a přehlednou formou zanechat dobrý dojem, odlišit se od konkurence Steve Krug: Inovujte jen když víte, že máte lepší nápad (a každý, komu ho ukážete, bude nadšen), v opačném případě využijte zvyklosu. 12

13 Důsledky špatného webu malá návštěvnost absence opětovných návštěv slabá či žádná reakce na nabídku (u komerčních webů) složitá aktualizace a správa webu 13

14 Design zaměřený na uživatele 5 faktorů použitelnos< (Jakob Nielsen): šance naučit se s webem pracovat (snadnost použiz) zapamatovatelnost použiz účinnost použiz (nevyžaduje příliš práce uživatele) spolehlivost použiz (funguje správně) uspokojení požadavků uživatele (výsledek předchozích aspektů) 14

15 Použitelný web Neexistuje absolutní definice toho, jak vytvořit použitelný web závisí na mnoha faktorech: definované skupině uživatelů účelu webu médiu použitému k publikování (např. vhodná velikost textu na obrazovce pro čtení pro *sk) frekventovanos* používání (příležitostně navštěvovaný web web používaný k práci) a jiné 15

16 Špatně použitelný produkt 16

17 Špatně použitelný produkt (2) 17

18 Použitelný web (2) co nejrychlejší načítání intui<vní navigace konzistentní terminologie (pokud není závažný důvod k výjimce) stručné a jasné texty testování různými uživateli a prohlížeči poskytnuu funkcí usnadňujících přístup hendykepovaným uživatelům 18

19 Grafická stránka použitelnos< ne vždy grafika omezuje použitelnost první dojem je založen na vzhledu (kompromis: nepatrné snížení rychlos* načítání za cenu zatrak*vnění vzhledu) mozek zpracovává obrázky rychleji než text (doplnění textu názornými ilustracemi) barva a obraz může pomoci v navigaci grafické technologie mohou zvýšit funkčnost (např. otočná panorama*cká fotografie luxusního hotelového pokoje) 19

20 Důležitost použitelnos< dobrá použitelnost není vidět uživatel si zvykne na cokoliv jen pokud nemá jinou volbu konkurence je vzdálená jen 1 kliknuu Tim Berners- Lee (zakladatel W3C): Síla webu je v jeho univerzalitě. Přístup pro každého bez ohledu na handicap je zásadní prvek. 20

21 Uživatel a přístupnost/použitelnost uživatel může pracovat v jiném prostředí, než které tvůrce považuje za normální 20 až 30 % internetových uživatelů je různě znevýhodněných pos<žení zrakové (nevidomí, slabozrací, barvoslepí), pohybové (pos<žení horních konče<n, ruka v sádře) a jiné použiu asis<vních a adap<vních prostředků různé operační systémy, internetové prohlížeče či alterna<vní způsoby prohlížení webu neexistuje způsob, jak vzít v úvahu všechny nepatrné rozdíly mezi uživateli 21

22 Uživatel neexistuje všeobecný uživatel počítat s parametry skutečného návštěvníka zrakový systém vidění (fyziologické vlastnos<) vnímání (psychologické/kogni<vní parametry) paměť reakce na vjemy hardwarové a so`warové vybavení možnos* pohybu okolí uživatele (osvětlení, hluk) 22

23 Vidění nejdůležitější aspekt vnímání barev lidským okem (odsun, sytost, světlost) vady zraku nerozlišování barev s podobným odsunem při podobné světlos< a sytos< nejběžnější vada: barvoslepost u červené a zelené (problém s jejich rozlišením pokud jsou podobně syté a světlé) 23

24 PřipomenuU 24

25 Snížená schopnost vidění nepoužívat text, grafiku a pozadí s podobným odsunem, sytosu a světlosu (udržovat kontrast) různý odsun, sytost a světlost u navšuvených a nenavšuvených odkazů i vůči pozadí nepoužívat složitá pozadí (různé odsuny vzorků) zajis<t značnou odlišnost barev rozdělujících položky (např. odkazy) alespoň ve dvou faktorech např. odsun a světlost 25

26 Nevidomí nepoužívají myš ani monitor čtečka obrazovky výstup hlasový (SW) nebo hmatový (braillský řádek, HW) text na vstupu zpracováván linearizovaně (postupně zleva doprava) > nedokáží přeskakovat pro uživatele zdánlivě irelevantní informace nedokáží interpretovat grafiku nebo rozvržení alterna*vní vyjádření obrazové informace (výs*žný textový popis) 26

27 Braillský řádek 27

28 Paměť důležitá pro správné použiu webu návštěvník se snaží nepamatovat si vědomě uživatel nechce přemýšlet nad něčím, u čehož neočekává potenciální přínos chce získat maximum za minimální úsilí rozpoznávání je jednodušší než připomenuu něčeho (vzpomínání) navšuvené odkazy nedělat stejné jako nenavšuvené 28

29 Paměť (2) obrazová paměť je nejspolehlivější vytvářet domovskou stránku ( bezpečná zóna) jasně vizuálně odlišnou od ostatních stránek krátkodobá paměť uchová málo podrobnosu uživatel si obvykle vzpomene na 7 ± 2 položky na výběr nabízet 5 až 9 podobných skupin voleb návštěvník si obvykle pamatuje 3 po sobě jdoucí stránky/položky umožnit mu najít požadovaný obsah v co nejmenším počtu kliknuz 29

30 Reakce na vjemy uživatel je nepřetržitě bombardován podněty, ze kterých získává význam musí vnímaná data vyfiltrovat (vědomě i nevědomě): prahy vnímáme jen něco překračující určitý práh > vytvářet dostatečně odlišné prvky na stránce efekt koktejlové party schopnost koncentrace na důležitá data při zahrnuz nepodstatnými podněty > omezit konkurenci objektů na stránce smyslové přizpůsobení zvyknuz si a nereagování na podnět > často měnit položky 30

31 HCI Human Computer Interac<on interakce člověka se strojem (počítačem) mezioborová disciplína zkoumající, jak lidé navrhují, implementují, používají a hodnou počítačová rozhraní a jaké jsou hlavní fenomény tohoto interak<vního vztahu přispívá k použitelnos< 31

32 Op<cká iluze nesprávné, nejednoznačné vnímání reality oko snímá nějaký obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je opravdu zobrazen člověk pak vidí něco, co na obrázku vůbec není matení barvou nebo tvarem dvojsmysly při zaměření na různé prvky lze vnímat více způsoby chybné vnímání prostoru 32

33 33

34 34

35 Kanizsův trojúhelník 35

36 36

37 Jiskřící mřížka 37

38 38

39 39

40 40

41 Nechtěné dvojsmysly v praxi 41

42 Penroseův trojúhelník/čtverec 42

43 43

44 Hardwarové a so}warové omezení doba načítání a pravděpodobná reakce 0,1 s: žádný problém (téměř okamžitá odezva) 1,0 s: žádný vážný důvod k přerušení 10 s: hranice udržení pozornos*, uživatel může odejít měla by být zpětná vazba (sta*cký postupový diagram) nad 10 s: uživatel prohlíží jiné weby v jiných oknech nabídnout neustálou zpětnou vazbu zobrazující postup (čas, podíl stažených dat) 44

45 Hardwarové a so}warové omezení (2) čas je podstatnější než objem přijatých dat přednačtení stránek (během nečinnos<) odkazovaných z aktuální stránky nástroj pro zrychlení prohlížeče většinou ne všech, ale jen některých na základě cest, kterými uživatelé obvykle procházejí 45

46 Prohlížeče v ČR 46

47 Prohlížeče v Evropě 47

48 Rozlišení displeje v ČR!"#$%&'()*+%,-.*/"012+3(%*&*45* (!" '!" &!" %!" $!" #!"!" $!!)*!%" $!!)*!&" $!!)*!'" $!!)*!(" $!!)*!+" $!!)*!," $!!)*!)" $!!)*#!" $!!)*##" $!!)*#$" $!#!*!#" $!#!*!$" $!#!*!%" $!#!*!&" $!#!*!'" $!#!*!(" $!#!*!+" $!#!*!," $!#!*!)" $!#!*#!" $!#!*##" $!#!*#$" $!##*!#" $!##*!$" $!##*!%" $!##*!&" $!##*!'" $!##*!(" $!##*!+" $!##*!," $!##*!)" $!##*#!" $!##*##" $!##*#$" $!#$*!#" $!#$*!$",!!*#!$&" #!)%*#$,!" #%(!*#&&!" #(!!*#(,!" #)$!" -./0" 48

49 Možnos< pohybu minimalizovat námahu při použiu ovládacích zařízení op<malizovat přístup pro použiu klávesnice na všech stránkách (ne jen s formuláři) minimalizovat vzdálenost pohybu myši mezi po sobě jdoucími volbami minimalizovat nutnost pohybu myši mezi navigací webu a tlačítkem Zpět v prohlížeči vytvářet dostatečně velké oblas< pro výběr a vhodně je rozmís<t (eliminovat nechtěné klepnuu na vedlejší položku) 49

50 Okolí uživatele web musí být přenesen do světa uživatele, ne obráceně pravděpodobné prostředí, ze kterého bude přístup k webu realizován kancelář přístup pomocí počítače, 1 uživatel, klid, vysoká rychlost připojení domácí kancelář obecně počítač, 1 uživatel, proměnlivý hluk (spíše klid), zaměření na práci i zábavu, různá rychlost, přístup kdykoli domácí počítač často herní videokonzole, i více uživatelů, proměnlivý hluk, omezená možnost psaní, zaměření na zábavu, neočekává se <sk 50

51 Okolí uživatele (2) internetová kavárna počítač, i více uživatelů, proměnlivý hluk, zaměření na zábavu a vyhledávání, vysoká rychlost, ohled na zabezpečení a soukromí veřejný internetový stánek stojící uživatel, proměnlivý hluk, omezená možnost psaní, zaměření na e- mail, přístup k důležitým informacím (často souvisejícím s lokalitou) apod., nízká rychlost 51

52 Okolí uživatele (3) automobil PDA/telefon, omezená možnost psaní, zaměření na důležité informace (často související s lokalitou), nízká rychlost hromadná přeprava PDA/telefon/laptop, i stojící uživatel, hluk, zaměření na zábavu i práci a informace související s lokalitou, nízká rychlost, ohled na zabezpečení a soukromí vnější prostory PDA/telefon, problém s nasvícením displeje, omezená možnost psaní, stojící i pohybující se uživatel, proměnlivý hluk, zaměření na důležité informace související s lokalitou, nízká rychlost 52

53 Další parametry uživatele sluch zvuk při krátké a jednoduché informaci, která nemůže být uvedena později (např. varování), při možné nečitelnos* atd. SW na získání textu ze zvuku > *tulky čich, chuť význam pro webdesign spíše v budoucnu 53

54 Model návštěvníka webu tzv. persona fik<vní osoba, uměle (na papíře) vytvořený budoucí uživatel užitečný při tvorbě požadavků, pomáhá soustředit se na návštěvníka webu podstatné charakteris*ky cílové skupiny z hlediska účelu webu např. e- shop s hračkami: rodič (matka) vybírající dárek, dítě prohlížející si hračky,... co nejreálnější: jméno, zájmy, nás<n životopisu,... nejlépe fungují pro menší cílové skupiny 54

55 Testování použitelnos< a přístupnos< hledání možných problémů, ne argumentů podporujících, co je uděláno dobře techniky (různá hlediska) automa*cké so`ware inspekční odborník na použitelnost empirické za účas* potenciálních uživatelů 55

56 Literatura Řezáč, J. Maslowova pyramida na webu URL: h"p:// blog.filosof.biz/maslowova- pyramida- na- webu/ O Nolan, J. The Difference Between Art and Design URL: h"p://www.webdesignerdepot.com/2009/09/the- difference- between- art- and- design/ Powel, T. A. Web design kompletní průvodce ISBN Krug, S. Webdesign Nenuťte uživatele přemýšlet ISBN Špinar, D. Tvoříme přístupné webové stránky ISBN

Mapa serveru na jedné stránce zobrazuje strukturu webu - Vhodná pro weby se složitou strukturou a mnoha položkami v každé úrovni Index serveru

Mapa serveru na jedné stránce zobrazuje strukturu webu - Vhodná pro weby se složitou strukturou a mnoha položkami v každé úrovni Index serveru Mapa serveru na jedné stránce zobrazuje strukturu webu - Vhodná pro weby se složitou strukturou a mnoha položkami v každé úrovni Index serveru abecední seznam stránek, nedává přehled o informační architektuře

Více

PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK PRO HANDICAPOVANÉ UŽIVATELE

PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK PRO HANDICAPOVANÉ UŽIVATELE PŘÍSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK PRO HANDICAPOVANÉ UŽIVATELE Michal Pazderský Antonín Vaishar, Kabinet knihovnictví ÚČL FF MU Abstrakt Web je univerzální médium a jako takové musí respektovat všechny možné

Více

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti Lenka Wehrenbergová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce čtenáře obeznámí s problematikou navrhování webů ve vztahu k jejich zaměření, funkci a cílové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Ondřej Kašpar Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Gála Oponent bakalářské práce: Ing. Daniel

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P2. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P2. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P2 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 2. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Minoritní skupiny uživatelů Proč přístupnost? Pravidla tvorby přístupného webu Kontrola přístupnosti Další

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz Obsah 1 Manažerské shrnutí 6 1.1 Použitelnost

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů. Pavla Bubáková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů. Pavla Bubáková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza přístupnosti webových stránek krajských úřadů Pavla Bubáková Bakalářská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Komplexní analýza webových stránek

Komplexní analýza webových stránek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Václav Štrupl : Ing. Ondřej Raška : Ing.

Více

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE

NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI PIONÝR JEVIŠOVICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb NÁVRH A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK PRO NEZISKOVOU

Více

Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky

Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky I. Obsah Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy...1 I. Obsah...1 II. Zhotovitel...1 III. Autorská práva k

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Optimalizace internetových prezentací z hlediska jejich marketingové úspěšnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Karel Dytrych VEDOUCÍ PRÁCE: Ing.

Více

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

Více

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU

MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE INFORMATICS MODERNÍ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBCHODU MODERN

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu

Podpora výuky tvorby bezbariérového webu 185 Podpora výuky tvorby bezbariérového webu Jakub Kužílek, Jiří Spilka, Lenka Lhotská Anotace V současnosti nabývá tvorba bezbariérového webu stále většího významu. Bezbariérový web je jakýmsi standardem

Více