Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje zákonného finančního limitu, jedná se pouze o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením 18 odst. 5 Zákona o VZ a není zadávána dle Zákona o VZ. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektů S Jetíkem po českých horách, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU. Projekty byly podány v rámci programu Integrovaný operační program, prioritní osy 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu v rámci 9. časově uzavřené Výzvy. Projekty S Jetíkem po českých horách jsou registrovány pod následujícími čísly: CZ.1.06/4.1.00/ Konvergence CZ.1.06/4.1.00/ RKaZ Veřejná zakázka je realizována v souladu s podmínkami platné Příručky pro žadatele a příjemce pro 9. časově uzavřenou Výzvu a přílohy č. 13, kde jsou uvedeny Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období vydání 01, platnost od 29. června

2 Obsah Výzvy: 1. Identifikační údaje Zadavatele 2. Kontaktní osoba 3. Název zakázky 4. Popis předmětu zakázky 5. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 6. Lhůta a místo pro podání nabídky 7. Požadavky na prokázání kvalifikace 7.1. Základní kvalifikační předpoklady 7.2. Profesní kvalifikační předpoklady 7.3. Technické kvalifikační předpoklady 8. Způsob hodnocení nabídek 9. Dodatečné informace k Výzvě 10. Zadávací dokumentace Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Doba a místo plnění zakázky Požadavky na varianty nabídek 11. Obchodní a platební podmínky 12. Závěrečná ustanovení 13. Přílohy k Výzvě 1. Identifikační údaje Zadavatele Název: Horská služba ČR, o. p. s. Sídlo: Špindlerův mlýn 260, IČ: Zastoupená: Mgr. Jiřím Brožkem, ředitelem Horské služby ČR, o. p. s. 2. Kontaktní osoba Jméno: Lukáš Vokatý Telefon:

3 3. Název zakázky Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách 4. Popis předmětu zakázky Záměrem Zadavatele je vytvoření vizuální identity pro veškeré výstupy projektu (tiskové materiály, internet, propagační předměty, atd.) Jednotícím prvkem celého produktu je postava Jetíka dle zadání v příloze č. 1 této Výzvy (registrované zobrazení Jetíka dle autora), která se bude objevovat na všech výstupech projektu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Výzvy. Tuto kresbu je nutné zpracovat pro všechny formy použití. Dále budou navrženy jednotící grafické prvky pro jednotlivé formy prezentace. Cílem Zadavatele je, aby veškeré výstupy projektu byly řešeny v jednotné grafice, aby obsahovaly jednotící prvky včetně loga ochranné známky Horské služby, partnera projektu CzechTourism a byly zpracovány v metodickém manuálu, který bude závazný pro všechny zúčastněné subjekty. Zadavatel je povinen provádět určitá informační a propagační opatření, která vychází z Nařízení Evropské komise 1828/2006, tzn. označit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace. Detailní postupy jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, který je přílohou č. 3 této Výzvy. Dále je k dispozici platný logo manuál programu, který je třeba dodržovat. Tento manuál je k dispozici na linku: Při tvorbě Zadavatelem požadovaných výstupů projektu, musí Uchazeč zohlednit i publicitu Integrovaného operačního programu, která je v příloze č. 3 této Výzvy a uvedeném internetovém odkazu. Pro realizaci tohoto výběrového řízení jsou v odkazu na internetové stránky platná loga v 1. části, kde jsou uvedeny varianty log platné od

4 5. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH Předpokládaná celková hodnota zakázky je ,- Kč bez DPH. Tato hodnota je maximální předpokládaná hodnota a je nepřekročitelná. 6. Lhůta a místo pro podání nabídky Požadavky pro předložení nabídky a místo pro podání nabídky: Nabídku je možno doručit poštou na adresu: Horská služba ČR, o. p. s., Ekonomické centrum, Za potokem 46/4, Praha 10 tak, aby byla Zadavateli k dispozici v termínu lhůty pro podání nabídek. Nabídka může být na tuto adresu doručena i osobně osobám přijímajícím nabídky, a to po předchozí telefonické dohodě, která se uskuteční minimálně dva dny před odevzdáním nabídky. Telefonickou dohodu zabezpečuje kontaktní osoba, která je uvedena ve Výzvě. Pokud bude Uchazeč odevzdávat nabídku poslední den stanovené lhůty, není této telefonické dohody potřeba. Na obálce bude nabídka zřetelně označena nápisem: NABÍDKA VŘ - S Jetíkem po českých horách - NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat zpět nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídky: do 9:00 Termín otvírání obálek a zasedání výběrové komise: v 11.00hod. Ekonomické centrum HS, Za potokem 46/4, Praha 10 Záběhlice 7. Požadavky na prokázání kvalifikace 7.1. Základní kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky ustanovení 53 odst. 1, písm. a) k) Zákona o VZ. Uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady předložením podepsaného čestného prohlášení, které je v příloze č. 4 této Výzvy. 4

5 7.2. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Uchazeč předložením prosté kopie: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, kopie výpisu z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 kalendářních dnů. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Technické kvalifikační předpoklady Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením osvědčení o vzdělávání odbornosti osob odpovědných za poskytování služeb. Z předkládaných dokladů musí vyplývat nebo musí být jinak doložen vztah prokazující osoby k Uchazeči. Požadavky Zadavatele na vzdělání a odbornost řešitelů: Propagační materiály Grafik, designer Tvorba, design v oblasti výroby propagačních materiálů, reklamy Dodání alespoň 2 referencí grafických prací např. logo manuálů a) minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe v oboru grafika, design, b) 3 roky praxe v oboru grafické a designérské práce, pozice senior designer Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží Uchazeč následujícími dokumenty: - osvědčení o dosaženém vzdělání prostá kopie (prokázání bodu a)) - zpracovaný profesní životopis dle požadavků uvedených v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této Výzvy (prokázání bodu b)) Internetové stránky Tvorba, design internetových stránek Dodání alespoň 2 referencí s uvedením kontaktů, odkazů na již vytvořené internetové stránky c) minimálně středoškolské vzdělání 5

6 d) 3 roky praxe v oboru vytváření internetových stránek Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží Uchazeč následujícími dokumenty: - osvědčení o dosaženém vzdělání prostá kopie (prokázání bodu c)) - zpracovaný profesní životopis dle požadavků uvedených v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této Výzvy (prokázání bodu d)) V případě, že Uchazeč není schopen splnit profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen Zadavateli předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů v chybějícím rozsahu subdodavatelem, a dále předložit Zadavateli kopii smlouvy uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky. Doklady, které Zadavatel v této Výzvě umožnil předložit v prosté kopii, předloží vítězný Uchazeč Zadavateli ke kontrole v originále nebo ověřené kopii nejpozději před podpisem smlouvy o dílo. 8. Způsob hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost Váha (%) Celková výše nabídkové ceny 40 Kvalita návrhu realizace předmětu zakázky 60 Celkem 100 Kvalita návrhu realizace předmětu zakázky Pro posouzení tohoto dílčího kritéria bylo z přílohy č. 2 této Výzvy Podrobná specifikace předmětu zakázky vybráno 5 položek, ke kterým bude v rámci nabídky předložen grafický návrh, který bude následně posuzován. Jedná se o následující položky: 1. Vytvoření vizuálu razítek(razítko bez publicity) a návštěvnického pasu 2. Vytvoření vizuálu externí mapy oblasti Orlické hory pro soutěž Po stopách Jetíka po českých horách 3. Vytvoření vizuálu pro letní tričko 4. Vytvoření vizuálu pro Beach flagy 6

7 5. Vytvoření vizuálu homepage a každé další první internetové stránky ve třech variantách pro různé věkové kategorie (6-13 let, let, 19 let a výše). Pro číselně nevyjádřitelné dílčí kritérium Kvalita návrhu realizace předmětu zakázky budou nabídky hodnoceny na stupnici bodu. Nabídka, která nejlépe splní dané dílčí kritérium, obdrží za toto dílčí kritérium 100 bodů (nejvýhodnější nabídka) Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce: bodů Plně vyhovující a vysoce profesionální nabídka s jednoznačným prokázáním porozumění hlavní problematice zadání a potřebám Zadavatele specifikovaným ve Výzvě a příloze č. 2 této Výzvy. Detailně propracovaná a naprosto vyhovující vizuální identita propagačních materiálů i internetových stránek. Dostatečně poutavá grafika, aby byla vhodná pro projekt jak v období jeho realizace, tak v období udržitelnosti projektu a v zabezpečení jeho publicity bodů Vyhovující a profesionální nabídka s mírně rutinním prokázáním návrhu realizace předmětu plnění vizuální identity této zakázky. Grafika propagačních materiálů a internetových stránek je propracována tak, že splňuje požadavky Zadavatele, ale není tak poutavá, aby zabezpečila dostatečně publicitu projektu, a to jak v období realizace projektu, tak v období udržitelnosti projektu bodů Nabídka vyhovující s výhradami - návrh realizace předmětu zakázky vizuální identity vede k naplnění cíle projektu a potřeb Zadavatele uvedené ve Výzvě a příloze č. 2. této Výzvy. Přičemž grafika propagačních materiálů a internetových stránek nejsou uchazečem detailně propracovány. Tato nedostatečná detailnost by mohla ohrozit publicitu projektu a to jak v období jeho realizace, tak v období udržitelnosti projektu bodů Nabídka vyhovující s velkými výhradami návrh realizace předmětu plnění vizuální identity vede sice k naplnění předmětu zakázky, ale není uchazečem kvalitně propracována a specifikována s ohledem na potřeby Zadavatele, které jsou uvedeny ve Výzvě a v příloze č. 2 této Výzvy. Provedená grafika není dostatečně propracovaná, a to tak aby mohla kvalitně reprezentovat propagační materiály a internetové stránky projektu v období jeho realizace i v období udržitelnosti projektu bodů Nevyhovující nabídka: Uchazeč neporozuměl hlavní problematice zadání vizuální identity a potřebám Zadavatele, které specifikoval ve Výzvě a v příloze č. 2 této Výzvy. Není propracovaná grafika jednotlivých položek, které byly v rámci tohoto dílčího kritéria hodnoceny. Kvalita grafiky není vhodná pro reprezentaci projektu a jeho výstupů ani v období jeho realizace, ani v období udržitelnosti projektu. 7

8 Určení cenově nejvýhodnější nabídky: Jako cenově nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele na základě níže uvedeného postupu: Pro číselně vyjádřitelné kritérium Celková výše nabídkové ceny získá nabídka bodovou hodnotu, která vznikne součinem čísla 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě nabídky. Nevhodnější nabídka má ze všech předložených nabídek minimální hodnotu (cena nabídky). Pro číselně vyjádřitelná se použije tento vzorec Hodnota nejvhodnější nabídky Počet bodů = 100 x Hodnota nabídky Základní kritérium Ekonomická výhodnost nabídky Bodová ohodnocení, jež získaly nabídky v rámci jednotlivých dílčích kritérií, se upraví s ohledem na váhu daného dílčího kritéria tak, že se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli bude váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu vážených hodnot za dílčí kritéria (ekonomická výhodnost jednotlivých nabídek) bude stanoveno výsledné pořadí nabídek. Vítězná nabídka je nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů z obou hodnotících kritérií. Při veškerých výpočtech a po úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlena na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. 9. Dodatečné informace k Výzvě Uchazeč je povinen případné nejasnosti či žádosti o vysvětlení projednávat pouze s kontaktní osobou Zadavatele. Dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání zakázky musí být doručeny Zadavateli v písemné formě (nejlépe em) nejpozději do do 15:00. Odpověď na dotazy oznámí Zadavatel písemně všem osloveným Uchazečům nejpozději do do 15:00. Dále budou zveřejněny na internetových stránkách 8

9 10. Zadávací dokumentace Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Přesto, že předmět je v podrobné specifikaci výstupů, příloha č. 2 této Výzvy rozdělen na části zakázky, Zadavatel požaduje, aby na obě dvě části předmětu byla vždy podána pouze jedna nabídka. Na základě tohoto výběrového řízení bude uzavřena smlouva pouze s jedním Uchazečem, který bude následně plnit obě části této zakázky. Rozdělení na části je pouze pro přehlednost předmětu zakázky. Nabídku podá Uchazeč v listinné podobě 1x originál a 1x kopie a 1x CD dle formálních a technických podmínek Zadavatele uvedených v této Výzvě a to v českém jazyce. Elektronické podání ani varianty nabídek se nepřipouští. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena Uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem Uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží Uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Tyto doklady Uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Uchazeči doporučujeme podat nabídku v souladu s tímto členěním (2x v písemné podobě a 1x na CD) a) krycí list dle přílohy č. 6 této Výzvy, b) obsah, c) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, d) doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady, e) doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady, f) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče zpracovaný dle přílohy č. 7této Výzvy, g) vlastní cenová nabídka Uchazeče, h) návrh vytvoření jednotného vizuálního stylu a grafického manuálu, 9

10 i) na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé. Místo a datum podpisu Způsob zpracování nabídkové ceny Struktura nabídkové ceny: Nabídková cena díla bude zpracována jako cena maximální a bude uvedena v Kč, a to jako částka bez DPH, DPH, s DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), a platná po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti, nutné ke splnění zakázky. Předmět plnění Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Počet jednotek 1 Cena bez DPH DPH Cena s DPH Způsob navýšení ceny: Ke změně výše účtovaných cen vůči cenám uvedeným v nabídce Uchazeče (v příloze č. 7 této Výzvy) může dojít pouze při změně sazby DPH a to pouze do výše rozdílu v této dani Doba a místo plnění zakázky Zadavatel stanovil zahájení předpokládané doby plnění za předpokladu řádného ukončení výběrového řízení a podepsání smlouvy s vybraným Uchazečem. V případě, že nebude možné termín předpokládaného zahájení prací dodržet, je Zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Předpokládané datum plnění: od do Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době ode dne podpisu smlouvy do

11 Místo plnění zakázky: Název: Horská služba ČR, o. p. s. Sídlo: Špindlerův mlýn 260, IČ: Zastoupená: Mgr. Jiřím Brožkem, ředitelem Horské služby ČR, o. p. s Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek 11. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 7 této Výzvy. Uchazeč může v návrhu smlouvy doplnit pouze následující ustanovení: Základní identifikační údaje Uchazeče do hlavičky smlouvy, Článek 2 Cena díla, platební podmínky a licence bod Závěrečná ustanovení Nabídky musí být doručeny Zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si Zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. Zadavatel hodnocené nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné Uchazečem v nabídce. 11

12 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká mezi Zadavatelem a Uchazečem právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího Uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je ředitel společnosti. 13. Přílohy k Výzvě Příloha č. 1 Skica jednotícího prvku postavy Jetíka, logo ochranné známky Horské služby a partnera projektu CzechTourism Příloha č. 2 Podrobná specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření s odkazem na Logo manuál Integrovaného operačního programu IOP Příloha č. 4 Čestné prohlášení základní kvalifikační předpoklady Příloha č. 5 - Struktura životopisu technické kvalifikační předpoklady Příloha č. 6 Krycí list nabídky Příloha č. 7 Návrh smlouvy V Praze dne Mgr. Jiří Brožek, ředitel Horské služby ČR, o. p. s. 12

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více