Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)"

Transkript

1 Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) I. Vymezení základních pojmů Bankou se rozumí Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Kartou se rozumí platební karta s mezinárodní ochrannou známkou VISA vydaná Bankou s uvedením čísla karty, doby platnosti karty, údajů o držiteli karty, s vyznačeným podpisovým proužkem, magnetickým záznamem a dalšími bezpečnostními prvky. Karta je určená k platbám za služby a zboží či k výběrům hotovosti pro obchodní účely Majitele Účtu. Limitem Karty se rozumí celková částka, kterou může mít Držitel Karty k dispozici, pro uskutečnění všech Transakcí v rámci daného časového období. Limitem Účtu se rozumí celková částka, kterou může mít Držitel Karty k dispozici spolu s ostatními Držiteli Karet vydaných k Účtu, pro uskutečnění všech Transakcí v rámci daného časového období. Limit Účtu je sjednán mezi Majitelem Účtu a Bankou. Majitel Účtu je povinen informovat všechny Držitele Karet o Limitu Účtu. VISA se rozumí mezinárodní asociace zajišťující platební styk prostřednictvím platebních karet. Účtem se rozumí účet právnické nebo fyzické osoby vedený u Banky, k němuž je Karta vydána. Majitelem Účtu se rozumí právnická či fyzická osoba, na jejíž jméno je v Bance veden Účet. Zůstatkem Účtu se rozumí zůstatek na Účtu v okamžiku provádění Transakce. Průměrným zůstatkem se rozumí průměrný zůstatek na Účtu v rámci daného časového období. Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta na žádost Majitele Účtu vydána. Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za zboží a služby anebo výběr hotovosti Kartou. PIN se rozumí osobní číselné heslo (kód), sdělené Bankou Držiteli Karty umožňující její používání v peněžních automatech a elektronických terminálech. Žádostí se rozumí žádost Majitele Účtu o vydání Karty obsaženou v dokumentu Žádost o vydání VISA karty. Smlouvou se rozumí Bankou schválená Žádost. Sazebníkem se rozumí sazebník poplatků za poskytování služeb Bankou; Sazebník Banka Uveřejňuje. Sazebník obsahuje také poplatky související s vydáním a užíváním Karty. Uveřejnit znamená poskytnout či zpřístupnit informace nebo dokumenty některým z následujících způsobů (či některými společně i všemi zároveň): i) zveřejněním na webových stránkách Banky - ; ii) zveřejněním v prostorech Banky nebo na jejích pobočkách; iii) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou Bance jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany; iv) elektronicky, a to chráněným způsobem prostřednictvím systému elektronického bankovnictví Banky (Citi Direct), anebo zasláním do příslušné ové schránky; 1

2 v) poskytnutím příslušné dokumentace zachycené na CD, DVD, anebo jiném trvalém nosiči dat. Všeobecné obchodní podmínky znamená Všeobecné obchodní podmínky Citibank Europe plc, organizační složka, v platném znění. Jedinečný identifikátor znamená kombinaci písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle těchto Podmínek identifikuje Držitel Karty nebo Účet při provádění Transakcí. II. Obecná ustanovení 1. Banka vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Všeobecnými obchodními podmínkami složka a těmito Podmínkami. 2. Karta je vydána po uzavření Smlouvy. 3. Uzavřením Smlouvy dává Majitel Účtu souhlas, aby po vydání Karty Banka prováděla účtování všech Transakcí a poplatků dle Sazebníku na vrub Účtu. 4. Majitel Účtu je povinen udržovat na Účtu disponibilní zůstatek ve výši dostatečné ke krytí všech Transakcí a poplatků dle Sazebníku. V případě, že na Účtu takový disponibilní zůstatek není, je Banka oprávněna celou výši uvedených částek připsat k tíži Účtu, a tím způsobit, resp. zvýšit debetní zůstatek na Účtu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v rozsahu, v jakém takový výsledný debetní zůstatek přesáhne případný kontokorentní rámec povolený Bankou ve vztahu k Účtu, bude takový debetní zůstatek kvalifikován jako nepovolený a Majitel Účtu bude povinen z tohoto zůstatku platit sankční úrok ve výši uvedené v Sazebníku. 5. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti. 6. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty, její expirační doba a bezpečnostní kód (tzv. CVV) uvedený na zadní straně Karty. 7. V odůvodněných případech, zejména při porušení Smlouvy nebo z technických důvodů, je Banka oprávněna bez předchozího upozornění zrušit právo používat Kartu bez ohledu na datum platnosti uvedený na Kartě nebo odmítnout uskutečnění Transakcí. V případě zrušení práva Kartu používat, je Majitel Účtu povinen na výzvu Banky vrátit tuto Kartu Bance bez zbytečného odkladu a vyrovnat bez zbytečného odkladu veškeré splatné či nesplatné pohledávky Banky plynoucí z používání Karty. 8. Banka má právo v souvislosti s jakoukoliv Transakcí z bezpečnostních důvodů pozastavit právo Majitele Účtu nakládat s Účtem do výše částky Transakce a to do doby konečného vypořádání Transakce. III. Vydání Karty 1. O vydání Karty může požádat písemně prostřednictvím Žádosti pouze Majitel Účtu. 2. Majitel Účtu odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Žádosti a jejich aktualizaci v případě změny. 3. Smlouva je s Majitelem Účtu uzavřena schválením a podepsáním Žádosti Bankou. 4. Majitel Účtu může požádat o vydání Karty i pro osobu, kterou zmocní k disponování s finančními prostředky na Účtu prostřednictvím Karty. Majitel Účtu odpovídá za dodržování Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek Držitelem Karty. 5. Na vydání Karty není právní nárok. 2

3 6. Výše limitu Transakcí k vydané Kartě je stanovena Bankou a může být Bankou kdykoli změněna z důvodu, pro který je Banka oprávněna zablokovat Kartu nebo Účet anebo odmítnout provedení platebního příkazu. Výše limitu Transakcí k vydané Kartě též může být změněna na žádost Majitele Účtu. 7. Po uzavření Smlouvy zašle Banka Držiteli Karty PIN na adresu uvedenou v Žádosti, není-li dohodnuto jinak. PIN je znám pouze Držiteli Karty. 8. Karta je zaslána Bankou na adresu Majitele Účtu, není-li dohodnuto jinak. 9. Neprodleně po převzetí Karty je Držitel Karty povinen Kartu podepsat v podpisovém proužku. Podpis musí být shodný s podpisem uvedeným v Žádosti. 10. Vydaná Karta je nepřenosná a zůstává ve vlastnictví Banky po celou dobu její platnosti. 11. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, Karta je platná do posledního dne měsíce uvedeného na Kartě. Pokud Majitel Účtu do 30 dnů před ukončením platnosti Karty nesdělí písemně Bance, že nová Karta nemá být vydána, Banka vydá Majiteli Účtu novou Kartu. 12. Neplatnou Kartu je Držitel Karty povinen zničit (přestřihnout na dvě části). Majitel Účtu odpovídá za případné škody způsobené zneužitím neplatné Karty. 13. Držitel Karty podpisem Žádosti souhlasí s tím, aby Banka, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon na ochranu osobních údajů), za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoliv třetí osobě (nacházející se ať již v České republice nebo v zahraničí) veškeré jeho/její osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté Bance v souvislosti s vydáním a používáním Karty; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci výše uvedeného účelu. Aniž by tím byla dotčena obecnost souhlasu podle předchozí věty, podpisem Žádosti, jakož i podpisem registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, Držitel karty též souhlasí s tím, že Banka je oprávněna poskytnout a předat veškeré jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, pojistiteli POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k pojištění Pojištění zneužití 50/Pojištění Bezpečí s Vaší kartou (pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení), dále pojistiteli CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k automaticky nastavenému cestovnímu a úrazovému pojištění a k volitelnému cestovnímu pojištění dlouhodobého pobytu a volitelnému rozšířenému úrazovému pojištění a k výkonu pojišťovacích činností týkajících se těchto pojištění, a to na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci účelů spojených s těmito pojištěními. 14. Držitel Karty souhlasí s tím, aby třetí osoby, jímž Banka předá jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými ustanoveními, dále zpracovávaly jeho osobní údaje v předaném rozsahu k výše uvedeným účelům a po výše uvedenou dobu. Odpovědnost Banky vůči Držiteli Karty v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami podle výše uvedených ustanovení tím není dotčena. 15. Banka je oprávněna, za podmínky zachování důvěrnosti a v přiměřeném rozsahu, poskytovat dalším společnostem ze skupiny Citigroup, Majiteli Účtu, dalším společnostem ze stejné skupiny společností, v jaké se nachází Majitel Účtu, třetím stranám a všem jejím zástupcům a dodavatelům informace o Držiteli Karty, Majiteli Účtu, Transakcích a Kartě za účelem správy Karty, statistických vyhodnocení, zabránění zneužití, správy a sledování dat a za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou. Banka Uveřejní seznam všech subjektů, kterým mohou být poskytnuty informace dle tohoto odstavce. IV. Zvláštní ustanovení 1. Limit Karty a Limit Účtu mohou být Bankou kdykoli změněny, a to i bez předchozího oznámení Majiteli Účtu či Držiteli Karty, z důvodu, pro který je Banka oprávněna zablokovat Kartu nebo Účet anebo odmítnout provedení platebního příkazu. 3

4 2. V případě, že Průměrný zůstatek klesne pod částku rovnající se Limitu Karty, má Banka právo požadovat navrácení Karty Držitelem Karty, nebo snížit Limit Karty. Za navrácení Karty ručí Majitel Účtu. V. Používání Karty 1. Karta je určena výhradně k platbám za zboží a služby a k výběru hotovosti v síti systému VISA v rámci stanoveného Limitu Karty, Limitu Účtu a ve výši nepřevyšující Zůstatek Účtu. 2. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty s Transakcí se rozumí zadání PIN při výběru hotovosti z peněžního automatu, zadání PIN nebo vlastnoruční podpis příslušného dokladu Držitelem Karty (nebo kombinace obou metod) anebo zadáním Jedinečného identifikátoru Držitele Karty (popřípadě jeho příslušné části) při bezhotovostních platbách za zboží a služby. Podpis na příslušném dokladu se musí shodovat s podpisem na Kartě. V případě, že podpis není shodný, má obchodník právo Transakci odmítnout nebo požádat o platný průkaz totožnosti Držitele Karty. 3. Držitel Karty nemůže odvolat platební příkaz poté, (i) co byl přijat, nebo (ii) co předal platební příkaz nebo svůj souhlas s Transakcí příjemci platby, podle toho co nastane dříve. Okamžikem přijetí platebního příkazu se pro účely těchto Podmínek rozumí okamžik, kdy Banka obdrží zprávu obsahující detaily příslušné Transakce. 4. Ustanovení předchozího odstavce o neodvolatelnosti platebního příkazu se nepoužijí, pokud by to bylo v rozporu s dohodou mezi Bankou a Majitelem Účtu anebo Bankou a držitelem Karty uzavřenou v souvislosti s jinou než platební službou, podle které nelze souhlas s Transakcí nebo platební příkaz odvolat již od dřívějšího okamžiku nebo pokud je k odvolání souhlasu s Transakcí nebo platebního příkazu třeba souhlasu třetí osoby. 5. Při výběru hotovosti v pobočkách bank a ve směnárnách je Držitel Karty povinen společně s Kartou předložit i platný průkaz totožnosti. 6. Banka může odmítnout provedení platebního příkazu podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zejména z důvodů bezpečnosti Karty či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty nebo Účtu (např. pokud se Bance nedaří kontaktovat Majitele Účtu i Držitele Karty, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Banka podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); z důvodů významného zvýšení rizika, že Majitel Účtu nebo Držitel Karty nesplatí poskytnutý úvěr (např. pokud se Majitel Účtu nebo Držitel Karty objeví v úvěrovém registru jako dlužník s nesplacenými avšak splatnými závazky, pokud je Majitel Účtu nebo Držitel Karty v prodlení se splacením úvěrového produktu Banky, pokud budou Majiteli Účtu a/nebo Držiteli Karty zmrazeny ze strany Banky úvěrové linky); v případě, že Majitel Účtu nebo Držitel Karty má vůči Bance nesplněný splatný závazek; pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis; pokud by v důsledku provedení platebního příkazu došlo k překročení limitu Karty anebo Účtu; nebo pokud nejsou splněny podmínky pro provedení Transakce stanovené těmito Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo jinou dohodou mezi Bankou a Majitelem Účtu. Pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis, je Banka povinna odmítnout provést Platební příkaz. Odmítne-li Banka provést platební příkaz, bude informovat Držitele Karty o této skutečnosti při nejbližší příležitosti, a to zpravidla oznámením o odmítnutí platebního příkazu uvedeným na dokladu o neprovedení Transakce nebo na obrazovce bankomatu či displeji platebního terminálu, který měl být použit k Transakci, která nebyla z důvodu odmítnutí platebního příkazu provedena. Pokud to bude možné, Banka Držiteli Karty oznámí důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí 4

5 provedení platebního příkazu. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění těchto informací bylo v rozporu s obecně závazným právním předpisem. 7. Aniž by byla tímto dotčena ostatní ustanovení Podmínek, je Banka oprávněna povolit anebo schválit Transakci, která povede k překročení Limitu Karty, Limitu Účtu a/nebo Zůstatku Účtu. 8. Transakce, o kterých Banka obdrží zprávu, jsou zaúčtovány na vrub Účtu v měně Účtu, a to obvykle následující pracovní den po obdržení zprávy Bankou. Banka nezkoumá oprávněnost Transakcí. 9. Pro Transakce v cizí měně má Banka právo pozastavit právo Majitele Účtu nakládat s Účtem do výše částky Transakce navýšenou o částku dostatečnou podle názoru Banky pro účely zajištění dostatečného krytí měnového rizika z důvodu fluktuace měnových kurzů od provedení Transakce do doby konečného zúčtování Transakce. Pro výpočet částky odepsané z Účtu v rámci konečného zúčtování cizoměnové Transakce nebo zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu je rozhodný kurz Banky pro danou měnu v době konečného zúčtování Transakce nebo zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu, který je založen na směnném kurzu (střed) asociace bankovních karet (VISA) na mezibankovním trhu měn platný ke dni zaúčtování příslušné Transakce na vrub Účtu nebo ke dni zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu. 10. Banka má právo kdykoliv a bez jakýchkoliv následků zablokovat Kartu a/nebo Účet a) z důvodu bezpečnosti Karty či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty a/nebo Účtu (např. pokud se Bance nedaří kontaktovat Majitele Účtu nebo Držitele Karty, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Banka podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); b) z důvodu významného zvýšení rizika, že Majitel Účtu nebo Držitele karty nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím Karty, nebo nebude schopen splatit příslušnou částku, která byla, je anebo může být účtovaná na vrub Účtu za platby zboží a služeb nebo výběry hotovosti za použití Karty nebo Účtu (např. pokud je Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty evidován v Centrálním registru úvěrů jako klient se splatnými avšak nesplacenými závazky; pokud se Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty dostane do prodlení se splacením jakéhokoli úvěrového produktu poskytnutého Bankou; pokud budou Majiteli Účtu a/nebo Držiteli karty zmrazeny ze strany Banky úvěrové linky apod.); c) pokud stav prostředků na Účtu, k němuž je Karta vydána, klesne pod stanovený minimální zůstatek nebo přesáhne do nepovoleného debetu; d) pokud o to Majitel Účtu nebo Držitel Karty požádá; e) pokud je prostřednictvím Karty provedena platební operace ve výši přesahující limit Transakcí a/nebo limit Karty a/nebo Zůstatek Účtu; f) pokud Majitel Účtu či Držitel Karty Bance nevrátí Kartu, ačkoli tak učinit měl; g) pokud se Majitel Účtu nebo Držitel Karty dostane do prodlení s plněním jiných svých povinností vůči Bance nebo poruší jiná svá prohlášení či závazky ve vztahu k Bance; nebo h) pokud je k tomu oprávněna podle jiných ustanovení těchto Podmínek a/nebo Všeobecných obchodních podmínek Před zablokováním Karty a/nebo Účtu, nebo není-li to možné, okamžitě poté, je Banka povinna informovat Držitele karty anebo Majitele Účtu telefonicky, em nebo prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) o zablokování Karty a/nebo Účtu a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty a/nebo Účtu nebo by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jakmile pominou důvody zablokování platebního prostředku, je Banka povinna Kartu nebo Účet odblokovat, případně nahradit Kartu vydáním nové Karty. VI. Doručování, reklamace 1. Sdělení, dokumenty a instrukce vyměňované mezi Bankou a Majitelem Účtu a/nebo Držitelem Karty dle Smlouvy jsou Bance doručovány osobně, doporučenou poštou, faxem či jiným dohodnutým bezpečným 5

6 způsobem. Banka doručuje sdělení, dokumenty a instrukce dle Smlouvy Majiteli Účtu a/nebo Držiteli Karty na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. 2. Sdělení, dokumenty a instrukce zasílané Bankou Majiteli Účtu a/nebo Držiteli Karty dle Smlouvy se považují za doručené okamžikem, kdy Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty příslušné sdělení, dokumenty či instrukce obdržel, jinak pátým dnem po odeslání Bankou, pokud byly Bankou odeslány na adresu uvedenou Majitelem Účtu a/nebo Držitelem Karty jako korespondenční v Žádosti, a to i v případě, že se Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty o zaslání příslušného sdělení, dokumentu či instrukce nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval. 3. Pokud Držitel Karty nebo Majitel Účtu nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků (částky příslušné Transakce) z Účtu. Reklamační nárok uplatňuje Majitel Účtu společně s Držitelem Karty na Bankou k tomu určeném formuláři. O reklamaci je Banka povinna rozhodnout nejpozději do 90 dnů od doručení řádně vyplněného formuláře. 4. V případě oprávněné reklamace, bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu. 5. Za neoprávněnou reklamaci je Banka oprávněna dle svého vlastního uvážení účtovat smluvní pokutu dle Sazebníku. VII. Zajištění ochrany a bezpečnosti 1. Držitel Karty je povinen: a) chránit PIN i Kartu před ztrátou či odcizením (zejména má přísně zakázáno poznamenávat si PIN na Kartu, uchovávat PIN společně s Kartou nebo sdělovat PIN jiným osobám); b) zamezit zneužití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty anebo Účtu (zejména neprozrazovat číslo Karty nebo Účtu žádné třetí straně kromě případů spojených s Transakcí nebo při oznamování jakéhokoliv podezření ze ztráty nebo skutečné ztráty, odcizení nebo zneužití Karty, Účtu nebo PIN); a c) chránit další bezpečnostní prvky Karty i údaje týkající se Účtu (to neplatí, pokud je sdělení těchto dalších bezpečnostních prvků třetí osobě nezbytné pro provedení Transakce); a d) přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků Karty, PIN, Jedinečního identifikátoru Držitele Karty a/nebo Účtu. 2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, nebo pokud nastane možnost, že bude Karta, Účet nebo PIN zneužit, nebo pokud nebude PIN doručen Držiteli Karty v příslušném termínu, je Držitel Karty povinen o tom okamžitě telefonicky informovat Banku prostřednictvím příslušné klientské linky na telefonním čísle Uveřejněném Bankou a oznámeném Bankou Majiteli Účtu a Držiteli Karty před uzavřením této Smlouvy. Jakékoliv takové oznámení učiněné telefonicky musí Držitel Karty písemně potvrdit nejpozději následující pracovní den. 3. U platebních transakcí, které převyšují limit stanovený v rámci provádění jednotlivých druhů Transakcí, vyžadující souhlas Banky, vzniká odpovědnost Banky za škody způsobené případným zneužitím Karty hodinu po obdržení oznámení dle odst. 2 tohoto článku. 4. U platebních transakcí, která nepřevyšují limit stanovený v rámci provádění jednotlivých druhů Transakcí, nevyžadující souhlas Banky, vzniká odpovědnost Banky za škody způsobené případným zneužitím Karty v den následující po dni hlášení dle odst. 2 tohoto článku. 5. V případě, že se Držitel Karty dopustil hrubé nedbalosti, porušil své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo jednal podvodně, nese Majitel Účtu odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím Karty v plném rozsahu. 6

7 6. Za případnou škodu způsobenou v důsledku prozrazení PIN třetím osobám odpovídá Majitel Účtu. 7. Odpovědnost za autorizované, neautorizované a nesprávně provedené platební transakce se dále řídí články 5.19, 5.20, 5.21 a 5.28 Všeobecných obchodních podmínek. VIII. Změna Podmínek a Sazebníku 1. Banka může kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním. 2. V případě změny či doplnění těchto Podmínek nebo Sazebníku navržených Bankou se postupuje podle článku Všeobecných obchodních podmínek. 3. Banka je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je tato změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem. Jakákoliv změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro Majitele Účtu příznivější, může být uplatněna i bez oznámení. IX. Ukončení smluvního vztahu 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 2. Banka i Majitel Účtu mohou tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně v souladu s článkem VI. těchto Podmínek (Doručování, Reklamace). V případě výpovědi učiněné Majitelem účtu nastávají účinky výpovědi dnem jejího doručení Bance. V případě výpovědi učiněné Bankou činí výpovědní doba dva měsíce ode dne následujícího po doručení výpovědi Majiteli Účtu. Ukončení Smlouvy nemá žádný vliv na existenci závazků Majitele Účtu vůči Bance (spočívajících zejména v nezaplacených poplatcích či nevyrovnaném zůstatku), které vznikly za existence Smlouvy. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami. 3. V případě, že Majitel Účtu vypoví smlouvu o běžném účtu, na jejímž základě je u Banky veden Účet, bude se taková výpověď automaticky považovat též za výpověď této Smlouvy učiněnou Majitelem Účtu podle odstavce 2 tohoto článku. Pokud je však na základě takové smlouvy o běžném účtu u Banky vedeno více účtů, pak se předchozí věta uplatní pouze v případě, že Majitel Účtu vypoví takovou smlouvu alespoň v rozsahu týkajícím se Účtu. 4. Pokud bude smluvní vztah trvat kratší dobu než jeden rok a Majitel Účtu Smlouvu vypoví, je povinen zaplatit Bance úplatu za výpověď Smlouvy podle Sazebníku. 5. Majitel Účtu je povinen bez zbytečného odkladu po učinění výpovědi Smlouvy vrátit Kartu Bance. X. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Podmínky a veškeré záležitosti vyplývající z vydávání a používání Karty se řídí zákony České republiky. 2. Na rozhodování sporů z této Smlouvy se použije článek odst. 2 a odst. 3 Všeobecných obchodních podmínek. 3. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny jak v anglickém tak českém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi jejich anglickou a českou verzí je rozhodující verze v jazyce českém. 7

8 4. V případě, že Držitel Karty nebo Majitel Účtu požádá o aktivaci některého z volitelných pojištění ke Kartě poskytovaného společností POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ), a/nebo společností CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) (obě uvedené společnosti dále také jen pojistitelé ), anebo je pojištění u Karty automaticky zahrnuto, pak podpisem Žádosti, jakož i podpisem i registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, Držitel Karty a Majitel Účtu současně potvrzují, že se řádně seznámili a souhlasí se zněním Všeobecných pojistných podmínek příslušného pojistitele, se zněním aktuálních rámcových pojistných smluv uzavřených mezi Bankou, jako pojistníkem, a příslušným pojistitelem a že jejich obsahu rozumějí, a dále prohlašují, že splňují podmínky pojištění a vyjadřují výslovný souhlas s podmínkami pojištění dle citovaných dokumentů. Zároveň Držitel karty souhlasí s tím, že příslušný pojistitel je oprávněn požadovat jeho osobní údaje, včetně údajů citlivých (údaje o zdravotním stavu) dle 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem šetření pojistných událostí dle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. června 2010 a nahrazují podmínky ze dne 1. listopadu

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. 1. ČERVNA LEDNA 2011 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 2. KARTA 3 3. POUŽITÍ KARTY

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví vzájemná práva a povinnosti

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY DEBETNÍCH PLATEBNÍCH PLATEBNÍCH KARET KARET GE MONEY BANK, A.S. ÚČINNÉ OD 1. BŘEZNA LEDNA 2013 2015 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Informace o platebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní a charge karty) Firemní a korporátní klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodní ustanovení..........................................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr

Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr Spotřebitelský splátkový revolvingový úvěr ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO REVOLVINGOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 1. 19. LEDNA 2015 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 1. Tyto základní

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P L A T E B N Í K A R T Y ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Evropsko-ruská banka, a.s. se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5, PSČ: 150 00, IČ: 28428943,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Uzavřením Smlouvy o úvěru se Banka zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek Smlouvy o úvěru a Klient se jej za podmínek Smlouvy o úvěru zavazuje

Více