Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)"

Transkript

1 Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) I. Vymezení základních pojmů Bankou se rozumí Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Kartou se rozumí platební karta s mezinárodní ochrannou známkou VISA vydaná Bankou s uvedením čísla karty, doby platnosti karty, údajů o držiteli karty, s vyznačeným podpisovým proužkem, magnetickým záznamem a dalšími bezpečnostními prvky. Karta je určená k platbám za služby a zboží či k výběrům hotovosti pro obchodní účely Majitele Účtu. Limitem Karty se rozumí celková částka, kterou může mít Držitel Karty k dispozici, pro uskutečnění všech Transakcí v rámci daného časového období. Limitem Účtu se rozumí celková částka, kterou může mít Držitel Karty k dispozici spolu s ostatními Držiteli Karet vydaných k Účtu, pro uskutečnění všech Transakcí v rámci daného časového období. Limit Účtu je sjednán mezi Majitelem Účtu a Bankou. Majitel Účtu je povinen informovat všechny Držitele Karet o Limitu Účtu. VISA se rozumí mezinárodní asociace zajišťující platební styk prostřednictvím platebních karet. Účtem se rozumí účet právnické nebo fyzické osoby vedený u Banky, k němuž je Karta vydána. Majitelem Účtu se rozumí právnická či fyzická osoba, na jejíž jméno je v Bance veden Účet. Zůstatkem Účtu se rozumí zůstatek na Účtu v okamžiku provádění Transakce. Průměrným zůstatkem se rozumí průměrný zůstatek na Účtu v rámci daného časového období. Držitelem Karty se rozumí fyzická osoba, které byla Karta na žádost Majitele Účtu vydána. Transakcí se rozumí platba prostřednictvím Karty za zboží a služby anebo výběr hotovosti Kartou. PIN se rozumí osobní číselné heslo (kód), sdělené Bankou Držiteli Karty umožňující její používání v peněžních automatech a elektronických terminálech. Žádostí se rozumí žádost Majitele Účtu o vydání Karty obsaženou v dokumentu Žádost o vydání VISA karty. Smlouvou se rozumí Bankou schválená Žádost. Sazebníkem se rozumí sazebník poplatků za poskytování služeb Bankou; Sazebník Banka Uveřejňuje. Sazebník obsahuje také poplatky související s vydáním a užíváním Karty. Uveřejnit znamená poskytnout či zpřístupnit informace nebo dokumenty některým z následujících způsobů (či některými společně i všemi zároveň): i) zveřejněním na webových stránkách Banky - ; ii) zveřejněním v prostorech Banky nebo na jejích pobočkách; iii) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou Bance jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany; iv) elektronicky, a to chráněným způsobem prostřednictvím systému elektronického bankovnictví Banky (Citi Direct), anebo zasláním do příslušné ové schránky; 1

2 v) poskytnutím příslušné dokumentace zachycené na CD, DVD, anebo jiném trvalém nosiči dat. Všeobecné obchodní podmínky znamená Všeobecné obchodní podmínky Citibank Europe plc, organizační složka, v platném znění. Jedinečný identifikátor znamená kombinaci písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle těchto Podmínek identifikuje Držitel Karty nebo Účet při provádění Transakcí. II. Obecná ustanovení 1. Banka vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Všeobecnými obchodními podmínkami složka a těmito Podmínkami. 2. Karta je vydána po uzavření Smlouvy. 3. Uzavřením Smlouvy dává Majitel Účtu souhlas, aby po vydání Karty Banka prováděla účtování všech Transakcí a poplatků dle Sazebníku na vrub Účtu. 4. Majitel Účtu je povinen udržovat na Účtu disponibilní zůstatek ve výši dostatečné ke krytí všech Transakcí a poplatků dle Sazebníku. V případě, že na Účtu takový disponibilní zůstatek není, je Banka oprávněna celou výši uvedených částek připsat k tíži Účtu, a tím způsobit, resp. zvýšit debetní zůstatek na Účtu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v rozsahu, v jakém takový výsledný debetní zůstatek přesáhne případný kontokorentní rámec povolený Bankou ve vztahu k Účtu, bude takový debetní zůstatek kvalifikován jako nepovolený a Majitel Účtu bude povinen z tohoto zůstatku platit sankční úrok ve výši uvedené v Sazebníku. 5. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti. 6. Jedinečným identifikátorem Držitele Karty je číslo Karty, její expirační doba a bezpečnostní kód (tzv. CVV) uvedený na zadní straně Karty. 7. V odůvodněných případech, zejména při porušení Smlouvy nebo z technických důvodů, je Banka oprávněna bez předchozího upozornění zrušit právo používat Kartu bez ohledu na datum platnosti uvedený na Kartě nebo odmítnout uskutečnění Transakcí. V případě zrušení práva Kartu používat, je Majitel Účtu povinen na výzvu Banky vrátit tuto Kartu Bance bez zbytečného odkladu a vyrovnat bez zbytečného odkladu veškeré splatné či nesplatné pohledávky Banky plynoucí z používání Karty. 8. Banka má právo v souvislosti s jakoukoliv Transakcí z bezpečnostních důvodů pozastavit právo Majitele Účtu nakládat s Účtem do výše částky Transakce a to do doby konečného vypořádání Transakce. III. Vydání Karty 1. O vydání Karty může požádat písemně prostřednictvím Žádosti pouze Majitel Účtu. 2. Majitel Účtu odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Žádosti a jejich aktualizaci v případě změny. 3. Smlouva je s Majitelem Účtu uzavřena schválením a podepsáním Žádosti Bankou. 4. Majitel Účtu může požádat o vydání Karty i pro osobu, kterou zmocní k disponování s finančními prostředky na Účtu prostřednictvím Karty. Majitel Účtu odpovídá za dodržování Podmínek a Všeobecných obchodních podmínek Držitelem Karty. 5. Na vydání Karty není právní nárok. 2

3 6. Výše limitu Transakcí k vydané Kartě je stanovena Bankou a může být Bankou kdykoli změněna z důvodu, pro který je Banka oprávněna zablokovat Kartu nebo Účet anebo odmítnout provedení platebního příkazu. Výše limitu Transakcí k vydané Kartě též může být změněna na žádost Majitele Účtu. 7. Po uzavření Smlouvy zašle Banka Držiteli Karty PIN na adresu uvedenou v Žádosti, není-li dohodnuto jinak. PIN je znám pouze Držiteli Karty. 8. Karta je zaslána Bankou na adresu Majitele Účtu, není-li dohodnuto jinak. 9. Neprodleně po převzetí Karty je Držitel Karty povinen Kartu podepsat v podpisovém proužku. Podpis musí být shodný s podpisem uvedeným v Žádosti. 10. Vydaná Karta je nepřenosná a zůstává ve vlastnictví Banky po celou dobu její platnosti. 11. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, Karta je platná do posledního dne měsíce uvedeného na Kartě. Pokud Majitel Účtu do 30 dnů před ukončením platnosti Karty nesdělí písemně Bance, že nová Karta nemá být vydána, Banka vydá Majiteli Účtu novou Kartu. 12. Neplatnou Kartu je Držitel Karty povinen zničit (přestřihnout na dvě části). Majitel Účtu odpovídá za případné škody způsobené zneužitím neplatné Karty. 13. Držitel Karty podpisem Žádosti souhlasí s tím, aby Banka, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon na ochranu osobních údajů), za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoliv třetí osobě (nacházející se ať již v České republice nebo v zahraničí) veškeré jeho/její osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté Bance v souvislosti s vydáním a používáním Karty; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci výše uvedeného účelu. Aniž by tím byla dotčena obecnost souhlasu podle předchozí věty, podpisem Žádosti, jakož i podpisem registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, Držitel karty též souhlasí s tím, že Banka je oprávněna poskytnout a předat veškeré jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, pojistiteli POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k pojištění Pojištění zneužití 50/Pojištění Bezpečí s Vaší kartou (pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení), dále pojistiteli CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k automaticky nastavenému cestovnímu a úrazovému pojištění a k volitelnému cestovnímu pojištění dlouhodobého pobytu a volitelnému rozšířenému úrazovému pojištění a k výkonu pojišťovacích činností týkajících se těchto pojištění, a to na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci účelů spojených s těmito pojištěními. 14. Držitel Karty souhlasí s tím, aby třetí osoby, jímž Banka předá jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými ustanoveními, dále zpracovávaly jeho osobní údaje v předaném rozsahu k výše uvedeným účelům a po výše uvedenou dobu. Odpovědnost Banky vůči Držiteli Karty v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami podle výše uvedených ustanovení tím není dotčena. 15. Banka je oprávněna, za podmínky zachování důvěrnosti a v přiměřeném rozsahu, poskytovat dalším společnostem ze skupiny Citigroup, Majiteli Účtu, dalším společnostem ze stejné skupiny společností, v jaké se nachází Majitel Účtu, třetím stranám a všem jejím zástupcům a dodavatelům informace o Držiteli Karty, Majiteli Účtu, Transakcích a Kartě za účelem správy Karty, statistických vyhodnocení, zabránění zneužití, správy a sledování dat a za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou. Banka Uveřejní seznam všech subjektů, kterým mohou být poskytnuty informace dle tohoto odstavce. IV. Zvláštní ustanovení 1. Limit Karty a Limit Účtu mohou být Bankou kdykoli změněny, a to i bez předchozího oznámení Majiteli Účtu či Držiteli Karty, z důvodu, pro který je Banka oprávněna zablokovat Kartu nebo Účet anebo odmítnout provedení platebního příkazu. 3

4 2. V případě, že Průměrný zůstatek klesne pod částku rovnající se Limitu Karty, má Banka právo požadovat navrácení Karty Držitelem Karty, nebo snížit Limit Karty. Za navrácení Karty ručí Majitel Účtu. V. Používání Karty 1. Karta je určena výhradně k platbám za zboží a služby a k výběru hotovosti v síti systému VISA v rámci stanoveného Limitu Karty, Limitu Účtu a ve výši nepřevyšující Zůstatek Účtu. 2. Transakce je autorizována, jestliže k ní udělil Držitel Karty souhlas. Udělením souhlasu Držitele Karty s Transakcí se rozumí zadání PIN při výběru hotovosti z peněžního automatu, zadání PIN nebo vlastnoruční podpis příslušného dokladu Držitelem Karty (nebo kombinace obou metod) anebo zadáním Jedinečného identifikátoru Držitele Karty (popřípadě jeho příslušné části) při bezhotovostních platbách za zboží a služby. Podpis na příslušném dokladu se musí shodovat s podpisem na Kartě. V případě, že podpis není shodný, má obchodník právo Transakci odmítnout nebo požádat o platný průkaz totožnosti Držitele Karty. 3. Držitel Karty nemůže odvolat platební příkaz poté, (i) co byl přijat, nebo (ii) co předal platební příkaz nebo svůj souhlas s Transakcí příjemci platby, podle toho co nastane dříve. Okamžikem přijetí platebního příkazu se pro účely těchto Podmínek rozumí okamžik, kdy Banka obdrží zprávu obsahující detaily příslušné Transakce. 4. Ustanovení předchozího odstavce o neodvolatelnosti platebního příkazu se nepoužijí, pokud by to bylo v rozporu s dohodou mezi Bankou a Majitelem Účtu anebo Bankou a držitelem Karty uzavřenou v souvislosti s jinou než platební službou, podle které nelze souhlas s Transakcí nebo platební příkaz odvolat již od dřívějšího okamžiku nebo pokud je k odvolání souhlasu s Transakcí nebo platebního příkazu třeba souhlasu třetí osoby. 5. Při výběru hotovosti v pobočkách bank a ve směnárnách je Držitel Karty povinen společně s Kartou předložit i platný průkaz totožnosti. 6. Banka může odmítnout provedení platebního příkazu podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zejména z důvodů bezpečnosti Karty či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty nebo Účtu (např. pokud se Bance nedaří kontaktovat Majitele Účtu i Držitele Karty, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Banka podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); z důvodů významného zvýšení rizika, že Majitel Účtu nebo Držitel Karty nesplatí poskytnutý úvěr (např. pokud se Majitel Účtu nebo Držitel Karty objeví v úvěrovém registru jako dlužník s nesplacenými avšak splatnými závazky, pokud je Majitel Účtu nebo Držitel Karty v prodlení se splacením úvěrového produktu Banky, pokud budou Majiteli Účtu a/nebo Držiteli Karty zmrazeny ze strany Banky úvěrové linky); v případě, že Majitel Účtu nebo Držitel Karty má vůči Bance nesplněný splatný závazek; pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis; pokud by v důsledku provedení platebního příkazu došlo k překročení limitu Karty anebo Účtu; nebo pokud nejsou splněny podmínky pro provedení Transakce stanovené těmito Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo jinou dohodou mezi Bankou a Majitelem Účtu. Pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis, je Banka povinna odmítnout provést Platební příkaz. Odmítne-li Banka provést platební příkaz, bude informovat Držitele Karty o této skutečnosti při nejbližší příležitosti, a to zpravidla oznámením o odmítnutí platebního příkazu uvedeným na dokladu o neprovedení Transakce nebo na obrazovce bankomatu či displeji platebního terminálu, který měl být použit k Transakci, která nebyla z důvodu odmítnutí platebního příkazu provedena. Pokud to bude možné, Banka Držiteli Karty oznámí důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí 4

5 provedení platebního příkazu. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění těchto informací bylo v rozporu s obecně závazným právním předpisem. 7. Aniž by byla tímto dotčena ostatní ustanovení Podmínek, je Banka oprávněna povolit anebo schválit Transakci, která povede k překročení Limitu Karty, Limitu Účtu a/nebo Zůstatku Účtu. 8. Transakce, o kterých Banka obdrží zprávu, jsou zaúčtovány na vrub Účtu v měně Účtu, a to obvykle následující pracovní den po obdržení zprávy Bankou. Banka nezkoumá oprávněnost Transakcí. 9. Pro Transakce v cizí měně má Banka právo pozastavit právo Majitele Účtu nakládat s Účtem do výše částky Transakce navýšenou o částku dostatečnou podle názoru Banky pro účely zajištění dostatečného krytí měnového rizika z důvodu fluktuace měnových kurzů od provedení Transakce do doby konečného zúčtování Transakce. Pro výpočet částky odepsané z Účtu v rámci konečného zúčtování cizoměnové Transakce nebo zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu je rozhodný kurz Banky pro danou měnu v době konečného zúčtování Transakce nebo zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu, který je založen na směnném kurzu (střed) asociace bankovních karet (VISA) na mezibankovním trhu měn platný ke dni zaúčtování příslušné Transakce na vrub Účtu nebo ke dni zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu. 10. Banka má právo kdykoliv a bez jakýchkoliv následků zablokovat Kartu a/nebo Účet a) z důvodu bezpečnosti Karty či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty a/nebo Účtu (např. pokud se Bance nedaří kontaktovat Majitele Účtu nebo Držitele Karty, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Banka podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); b) z důvodu významného zvýšení rizika, že Majitel Účtu nebo Držitele karty nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím Karty, nebo nebude schopen splatit příslušnou částku, která byla, je anebo může být účtovaná na vrub Účtu za platby zboží a služeb nebo výběry hotovosti za použití Karty nebo Účtu (např. pokud je Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty evidován v Centrálním registru úvěrů jako klient se splatnými avšak nesplacenými závazky; pokud se Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty dostane do prodlení se splacením jakéhokoli úvěrového produktu poskytnutého Bankou; pokud budou Majiteli Účtu a/nebo Držiteli karty zmrazeny ze strany Banky úvěrové linky apod.); c) pokud stav prostředků na Účtu, k němuž je Karta vydána, klesne pod stanovený minimální zůstatek nebo přesáhne do nepovoleného debetu; d) pokud o to Majitel Účtu nebo Držitel Karty požádá; e) pokud je prostřednictvím Karty provedena platební operace ve výši přesahující limit Transakcí a/nebo limit Karty a/nebo Zůstatek Účtu; f) pokud Majitel Účtu či Držitel Karty Bance nevrátí Kartu, ačkoli tak učinit měl; g) pokud se Majitel Účtu nebo Držitel Karty dostane do prodlení s plněním jiných svých povinností vůči Bance nebo poruší jiná svá prohlášení či závazky ve vztahu k Bance; nebo h) pokud je k tomu oprávněna podle jiných ustanovení těchto Podmínek a/nebo Všeobecných obchodních podmínek Před zablokováním Karty a/nebo Účtu, nebo není-li to možné, okamžitě poté, je Banka povinna informovat Držitele karty anebo Majitele Účtu telefonicky, em nebo prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) o zablokování Karty a/nebo Účtu a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty a/nebo Účtu nebo by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jakmile pominou důvody zablokování platebního prostředku, je Banka povinna Kartu nebo Účet odblokovat, případně nahradit Kartu vydáním nové Karty. VI. Doručování, reklamace 1. Sdělení, dokumenty a instrukce vyměňované mezi Bankou a Majitelem Účtu a/nebo Držitelem Karty dle Smlouvy jsou Bance doručovány osobně, doporučenou poštou, faxem či jiným dohodnutým bezpečným 5

6 způsobem. Banka doručuje sdělení, dokumenty a instrukce dle Smlouvy Majiteli Účtu a/nebo Držiteli Karty na korespondenční adresu uvedenou v žádosti. 2. Sdělení, dokumenty a instrukce zasílané Bankou Majiteli Účtu a/nebo Držiteli Karty dle Smlouvy se považují za doručené okamžikem, kdy Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty příslušné sdělení, dokumenty či instrukce obdržel, jinak pátým dnem po odeslání Bankou, pokud byly Bankou odeslány na adresu uvedenou Majitelem Účtu a/nebo Držitelem Karty jako korespondenční v Žádosti, a to i v případě, že se Majitel Účtu a/nebo Držitel Karty o zaslání příslušného sdělení, dokumentu či instrukce nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval. 3. Pokud Držitel Karty nebo Majitel Účtu nesouhlasí se zaúčtovanou položkou, je povinen písemně uplatnit svůj případný reklamační nárok bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků (částky příslušné Transakce) z Účtu. Reklamační nárok uplatňuje Majitel Účtu společně s Držitelem Karty na Bankou k tomu určeném formuláři. O reklamaci je Banka povinna rozhodnout nejpozději do 90 dnů od doručení řádně vyplněného formuláře. 4. V případě oprávněné reklamace, bude reklamovaná položka odúčtována bez zbytečného odkladu. 5. Za neoprávněnou reklamaci je Banka oprávněna dle svého vlastního uvážení účtovat smluvní pokutu dle Sazebníku. VII. Zajištění ochrany a bezpečnosti 1. Držitel Karty je povinen: a) chránit PIN i Kartu před ztrátou či odcizením (zejména má přísně zakázáno poznamenávat si PIN na Kartu, uchovávat PIN společně s Kartou nebo sdělovat PIN jiným osobám); b) zamezit zneužití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru Držitele Karty anebo Účtu (zejména neprozrazovat číslo Karty nebo Účtu žádné třetí straně kromě případů spojených s Transakcí nebo při oznamování jakéhokoliv podezření ze ztráty nebo skutečné ztráty, odcizení nebo zneužití Karty, Účtu nebo PIN); a c) chránit další bezpečnostní prvky Karty i údaje týkající se Účtu (to neplatí, pokud je sdělení těchto dalších bezpečnostních prvků třetí osobě nezbytné pro provedení Transakce); a d) přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků Karty, PIN, Jedinečního identifikátoru Držitele Karty a/nebo Účtu. 2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, nebo pokud nastane možnost, že bude Karta, Účet nebo PIN zneužit, nebo pokud nebude PIN doručen Držiteli Karty v příslušném termínu, je Držitel Karty povinen o tom okamžitě telefonicky informovat Banku prostřednictvím příslušné klientské linky na telefonním čísle Uveřejněném Bankou a oznámeném Bankou Majiteli Účtu a Držiteli Karty před uzavřením této Smlouvy. Jakékoliv takové oznámení učiněné telefonicky musí Držitel Karty písemně potvrdit nejpozději následující pracovní den. 3. U platebních transakcí, které převyšují limit stanovený v rámci provádění jednotlivých druhů Transakcí, vyžadující souhlas Banky, vzniká odpovědnost Banky za škody způsobené případným zneužitím Karty hodinu po obdržení oznámení dle odst. 2 tohoto článku. 4. U platebních transakcí, která nepřevyšují limit stanovený v rámci provádění jednotlivých druhů Transakcí, nevyžadující souhlas Banky, vzniká odpovědnost Banky za škody způsobené případným zneužitím Karty v den následující po dni hlášení dle odst. 2 tohoto článku. 5. V případě, že se Držitel Karty dopustil hrubé nedbalosti, porušil své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo jednal podvodně, nese Majitel Účtu odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím Karty v plném rozsahu. 6

7 6. Za případnou škodu způsobenou v důsledku prozrazení PIN třetím osobám odpovídá Majitel Účtu. 7. Odpovědnost za autorizované, neautorizované a nesprávně provedené platební transakce se dále řídí články 5.19, 5.20, 5.21 a 5.28 Všeobecných obchodních podmínek. VIII. Změna Podmínek a Sazebníku 1. Banka může kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek a/nebo Sazebníku Uveřejněním. 2. V případě změny či doplnění těchto Podmínek nebo Sazebníku navržených Bankou se postupuje podle článku Všeobecných obchodních podmínek. 3. Banka je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je tato změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem. Jakákoliv změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro Majitele Účtu příznivější, může být uplatněna i bez oznámení. IX. Ukončení smluvního vztahu 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 2. Banka i Majitel Účtu mohou tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být doručena druhé smluvní straně v souladu s článkem VI. těchto Podmínek (Doručování, Reklamace). V případě výpovědi učiněné Majitelem účtu nastávají účinky výpovědi dnem jejího doručení Bance. V případě výpovědi učiněné Bankou činí výpovědní doba dva měsíce ode dne následujícího po doručení výpovědi Majiteli Účtu. Ukončení Smlouvy nemá žádný vliv na existenci závazků Majitele Účtu vůči Bance (spočívajících zejména v nezaplacených poplatcích či nevyrovnaném zůstatku), které vznikly za existence Smlouvy. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami. 3. V případě, že Majitel Účtu vypoví smlouvu o běžném účtu, na jejímž základě je u Banky veden Účet, bude se taková výpověď automaticky považovat též za výpověď této Smlouvy učiněnou Majitelem Účtu podle odstavce 2 tohoto článku. Pokud je však na základě takové smlouvy o běžném účtu u Banky vedeno více účtů, pak se předchozí věta uplatní pouze v případě, že Majitel Účtu vypoví takovou smlouvu alespoň v rozsahu týkajícím se Účtu. 4. Pokud bude smluvní vztah trvat kratší dobu než jeden rok a Majitel Účtu Smlouvu vypoví, je povinen zaplatit Bance úplatu za výpověď Smlouvy podle Sazebníku. 5. Majitel Účtu je povinen bez zbytečného odkladu po učinění výpovědi Smlouvy vrátit Kartu Bance. X. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Podmínky a veškeré záležitosti vyplývající z vydávání a používání Karty se řídí zákony České republiky. 2. Na rozhodování sporů z této Smlouvy se použije článek odst. 2 a odst. 3 Všeobecných obchodních podmínek. 3. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny jak v anglickém tak českém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi jejich anglickou a českou verzí je rozhodující verze v jazyce českém. 7

8 4. V případě, že Držitel Karty nebo Majitel Účtu požádá o aktivaci některého z volitelných pojištění ke Kartě poskytovaného společností POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ), a/nebo společností CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) (obě uvedené společnosti dále také jen pojistitelé ), anebo je pojištění u Karty automaticky zahrnuto, pak podpisem Žádosti, jakož i podpisem i registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, Držitel Karty a Majitel Účtu současně potvrzují, že se řádně seznámili a souhlasí se zněním Všeobecných pojistných podmínek příslušného pojistitele, se zněním aktuálních rámcových pojistných smluv uzavřených mezi Bankou, jako pojistníkem, a příslušným pojistitelem a že jejich obsahu rozumějí, a dále prohlašují, že splňují podmínky pojištění a vyjadřují výslovný souhlas s podmínkami pojištění dle citovaných dokumentů. Zároveň Držitel karty souhlasí s tím, že příslušný pojistitel je oprávněn požadovat jeho osobní údaje, včetně údajů citlivých (údaje o zdravotním stavu) dle 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem šetření pojistných událostí dle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. 5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. června 2010 a nahrazují podmínky ze dne 1. listopadu

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky)

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební prostředek k osobním a firemním běžným

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému LBBW

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému LBBW Business Direct LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

obchodní podmínky pro debetní platební kartu

obchodní podmínky pro debetní platební kartu obchodní podmínky pro debetní platební kartu 1. Obchodní podmínky pro debetní platební kartu (dále jen Obchodní podmínky nebo OP ) upravují právní vztahy mezi Poštovou bankou, a.s., se sídlem Dvořákovo

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 ze 7 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET EQUA BANK a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro držitele platebních Karet

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika

Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Obsah: Reklamační řád Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Článek 1 Úvodní ustanovení Vymezení pojmu reklamace Formulář Podání Vyřízení Podání Reklamační řízení Použité právní předpisy Osoba oprávněná

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DRŽITELE CITI KREDITNÍCH KARET 1. ČERVNA 2010 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA Obchodní podmínky pro držitele Citi kreditních karet 2 To nejdůležitější

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních bezkontaktních karet Expobank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. Expobank CZ a.s. (dále jen Expobank ) vydává platební karty MasterCard jako elektronický platební

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla při

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Kontokorentní úvěr do výše 20 000 000,- Kč u Komerční banky, a.s. Zpracoval: odbor,

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ BANK OVNICTVÍ ČÁST PRVNÍ ZŘÍZENÍ SLUŽEB INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1. O zřízení služeb internetového bankovnictví může požádat pouze Majitel účtu. 2. Služby

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od 1. 03. 2008 I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví v souladu s ustanovením

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více