Online softwarová burza. Jan Strádal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online softwarová burza. Jan Strádal"

Transkript

1 ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalá ský Obor: Výpo etní technika 8. ledna 2010

2 iv

3 v Pod kování Rád bych pod koval Ing. Blochovi za ujmutí se vedení mé bakalá ské práce a také koleg m a p átel m, kte í mi pomáhali s testováním a odla ováním chyb.

4 vi

5 vii Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne

6 viii

7 Abstract The subject of this thesis is the project Open Burza - web based application which should oer improvement opportunities to both beginning and advanced coders and developers. Those can sign on and create their own account whereunder is possible to oer programmer products and other services and even get a job in IT. On the other side stand users registred as submitters - they can put up a post for needed software products or occupation in their companies. One of the main goals of this project is the support of the open source software so it can be competitive to the commercial products. Abstrakt P edm tem této práce je projekt Open Burza - webová aplikace, která by m la nabídnout moºnosti uplnatn ní za ínajícím i profesionálním programátor m a vývojá m. Ti se mohou do tohoto systému zaregistrovat a vytvo it si tak ú et, pod nímº budou nabízet své programátorské produkty i jiné sluºby a t eba i získat zam stnání v oboru IT. Na druhé stran uºivatelé registrovaní pod rolí zadavatele mohou vypisovat výb rová ízení na poptávané produkty i pozice ve vlastních rmách. Jedním z hlavních cíl projektu je podpora otev eného software a vytvá ení tak konkurence komer ním softwarovým produkt m. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod Motivace Popis problému, specikace cíle Specikace poºadavk Poºadavky na technické zázemí Obecné poºadavky na vytvá ený systém Open Burzy Poºadavky na správu uºivatelského ú tu Analýza a návrh e²ení Existující e²ení Webtrh (http://www.webtrh.cz) Tvorba shopu (http://www.tvorba-shopu.cz/) Analýza aktuálního zastoupení webových prohlíºe Specikace d leºitých pojm P ehled pouºitých technologií Serverová ást Klientská ást Návrh architektury Seznam ú astník P ípady uºití Struktura uºivatelských prol Komunikace mezi uºivateli Stránkování, vyhledávání a ltrování Diagram t íd Gracký návrh webu Implementace Serverová ást aplikace Formulá e Práce se soubory Testování P ístupové údaje Pr b h testování xi

10 xii OBSAH 6 Záv r Spln né zadání Rozsah práce P ínos práce Literatura 35 A Seznam pouºitých zkratek 37 B Instala ní a uºivatelská p íru ka 39 B.1 Instalace B.2 Rady pro uºivatele C Dal²í Use case diagramy 41 D Adresá ová struktura 45

11 Seznam obrázk Zastoupení prohlíºe ve sv t Model komponent Ukázka z CMS Heblo Ukázka z CMS Heblo Users diagram Use case: Správa sluºeb e²itele Use case: Správa uºivatelského prolu Class diagram Hlavní logo Open Burzy Hlavní navigace Vedlej²í navigace Zobrazení chybových hlá²ek u formulá e Ukázka vypln ného ltra ního a vyhledávacího formulá e Práce se soubory Bugtracker Mantis C.1 Use case: Neregistrovaný uºivatel C.2 Use case: Správa sluºeb zadavatele C.3 Use case: Správa po²tovní schránky D.1 Adresá ová struktura xiii

12 xiv SEZNAM OBRÁZK

13 Kapitola 1 Úvod Cílem této bakalá ské práce je vytvo it webovou aplikaci, která bude slouºit jako prost edník pro komunikaci a interakci mezi programátory a zadavateli softwarových produkt - systém jsem nazval Open Burza. Tato webová aplikace toho samoz ejm bude poskytovat více, ale základní my²lenkou je podpora otev eného software, tedy takových programátorských produkt, které autor poskytne pod jednou z 'otev ených' licencí. 1.1 Motivace S tímto tématem jsem se setkal jiº d íve b hem vysoko²kolského studia, kdy byl zadán podobný projekt, ale nikdy nebyl po ádn realizován. My²lenka tohoto projektu v²ak ve mn p etrvala a protoºe jsem ji povaºoval za zajímavou i uºite nou, rozhodl jsem se ji realizovat v rámci bakalá ské práce. V ím, ºe tento projekt neskon í 'v ²uplíku', p estoºe v tuto chvíli nejspí² nemá ambice dosahovat ohromujících ísel v náv²t vnosti. V rozsahu (který je ov²em nemalý), v jakém byla zpracována v rámci bakalá ské práce, je Open Burza velmi nad jným stavebním kamenem pro budoucí roz²i ování funk nosti i pokrytí potencionálních sluºeb, které je moºno v oboru IT nabízet a poskytovat. 1

14 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

15 Kapitola 2 Popis problému, specikace cíle Jak bylo e eno vý²e, p edm tem této práce je vytvo ení systému, který bude v základu pracovat obdobn jako jakákoliv burza. Bude umoº ovat uºivatel m v závislosti na jejich roli bu nabízet nebo poptávat produkty a sluºby z oblasti informa ních technologií. Protoºe vytvo ení tohoto projektu by m lo mimo jiné podporovat tvorbu otev eného software, je nutné obeznámit se samotnou specikací produkt s otev enými licencemi, která se m ºe pouze zdánliv zdát jednoduchá. Protoºe má v²ak tento druh software dlouhou historii, vyvinuly se dal²í poddruhy, které se li²í podmínkami uºívání a ²í ení, a je tedy nutné je v²echny správn specikovat. P i analýze poºadavk na funkcionalitu vytvá eného systému jsem do²el k záv ru, ºe rozsah práce p ekra uje doporu enou dobu 200 hodin (podle ECTS [1]), proto budou primárn navrºeny a implementovány pouze základní plánované funkce a v p ípad, ºe bude zbývat as, tak se na vzniklý základ budou 'nabalovat' dal²í ásti plánovaného e²ení. Protoºe je v rámci tohoto projektu vytvá ena webová aplikace, musí být kladen velký d raz na 'user-friendly' prost edí. V p ípad ºe p ijde náhodný náv²t vník na tento web, musí být u in no v²e pro to, aby zde co nejdéle z stal a p edev²ím, aby se zaregistroval a za al systém naplno vyuºívat. Toho se dá docílit vhodn zvoleným grackým návrhem webu a p edev²ím nabízenými funkcemi, které musí na uºivatele p íjemn zap sobit. Zkrátka je nutné vºít se do pozice potencionálního uºivatele a ud lat v²e pro jeho získání. Jedná o rozsáhlej²í projekt - z toho d vodu bude jeho realizace provád na s jistým ádem áste n ízeným UML modelama (budou vytvo eny n které diagramy) a bude dodrºována jistá posloupnost realizovaných ástí tak, aby se nap íklad návrh struktury aplikace nemusel zp tn upravovat v pr b hu programování funk ních prvk. D leºitou ástí e²ení bude i vhodný návrh databáze, který bude klí ový pro celou strukturu webové stránky. Tato databáze musí být konzistentní a co nejvíce zabezpe ená vzhledem k obsahu s jakým budou uºivatelé pracovat. V záv re ných fázích projektu musí dojít k rozsáhlému testování funk nosti v²ech naprogramovaných prvk, a to i na jiných platformách a p edev²ím v jiných prohlíºe ích - zde se jedná hlavn o odlad ní nekompatibility kódu CSS (sou ástí analýzy by m l být sou asný stav pouºívání jednotlivých prohlíºe, aby bylo známo, na které se zam it). Za ú elem testování by m lo být vyuºito v²ech dostupných prost edk, aby bylo zaji²t no odstran ní v²ech chyb - z t chto d vod bude nutné uvést webovou aplikaci do testovacího provozu, s tím je spojené zaji²t ní hostujícího serveru a domény. 3

16 4 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE Zde je tedy shrnutí hlavních cíl tohoto projektu v bodech: Seznámení se se specikací otev eného software Navrºení struktury webové aplikace Navrºení databáze Vytvo ení vhodného grackého návrhu pro tuto webovou aplikaci Nakódování grackého návrhu Naprogramování ve²kerých funk ních prvk stanovených v návrhu struktury D kladné testování webové aplikace za ú elem odlad ní v²ech potencionálních bug Jak bylo e eno, po adí t chto bod by m lo být p i vytvá ení oné webové aplikace dodrºeno. V pr b hu celé realizace bude vytvá ena projektová dokumentace v podob UML diagram a popis jednotlivých ástí e²ení - tato dokumentace bude sou ástí této ti²t né práce. 2.1 Specikace poºadavk Následuje seznam poºadavk, které by m ly být p i realizaci této práce spln ny. Jsou azeny prioritn, takºe v p ípad, ºe nebude z asových d vod moºné splnit v²echny, ubírat by se m lo zezadu. V ím v²ak, ºe v ase vy len ném na vytvo ení této práce, bude realizováno v²e tak, jak jsem naplánoval. Poºadavky jsem rozd lil do t í skupin (hierarchicky) Poºadavky na technické zázemí Obecné poºadavky na vytvá ený systém Open Burzy Poºadavky na správu uºivatelského ú tu Poºadavky na technické zázemí Vytvá ení webové aplikace, která komunikuje s databází (dále jen DB), s sebou p iná²í nutnost p ípravy technického zázemí pro samotnou tvorbu. Protoºe funk ní prvky aplikace budou implementovány v jazyku PHP, který bude p istupovat do DB pomocí jazyka SQL, je nutná instalace p íslu²ného serveru a databáze. A to jak na lokálním disku po íta e, kde bude systém vytvá en, tak i na ve ejném serveru, kde bude systém testován. (obr. 2.1)

17 2.1. SPECIFIKACE POšADAVK Obecné poºadavky na vytvá ený systém Open Burzy Zde jsou obecné poºadavky na systém, jeho strukturu a funk nost. Uºivatelské ú ty Návrh struktury a samotná implementace uºivatelských ú t bude klí ovou ástí celé práce, je nutné umoºnit uºivatel m systému co nejv t²í volnost ve správ svého prolu tak, aby se cítil na Open Burze co nejpohodln ji, podrobn j²í specikace poºadavk na uºivatelské ú ty je níºe. Správa sluºeb Kaºdý uºivatel bude mít (v závislosti na roli v jaké je registrován v systému) v rámci svého prolu moºnost vytvá ení nabídek i poptávek a dal²ích sluºeb, které bude Open Burza uºivateli poskytovat. Správa t chto sluºeb musí být p ehledná a p edev²ím funk ní tak, aby v²em umoº ovala kompletní nadvládu nad svými ú ty. Formulá e Dá se íci, ºe celý systém - jeho správa i prohlíºení - bude postaven na internetových formulá ích. Tyto formulá e musí být navrºeny tak, aby poskytovaly rychlé, p esné a p edev²ím bezpe né komunikování s informacemi a daty v DB. Musí být zaji²t no pat i né o²et ení nap íklad proti op tovnému odeslání stejného formulá e a také kontrola vypln ní povinných poloºek a správnosti typu poloºek. Výpisy a seznamy Protoºe se jedná o projekt burzy, p edpokládá se, ºe asem zde vznikne velké mnoºství nabídek i poptávek. Je tedy pot eba zajistit p ehledné a co nejvíce detailní seznamy a umoºnit uºivateli velmi snadné ltrování i vyhledávání ve zobrazených výsledcích Poºadavky na správu uºivatelského ú tu Jak jiº bylo e eno vý²e, je nutné navrhnout inteligentní strukturu uºivatelského ú tu a zajistit co nejvíce moºných operací tak, aby m l uºivatel pocit komfortnosti. Vytvo ení ú tu bude p edcházet registrace, v ní by m ly být obsaºeny následující poloºky: Uºivatelské jméno a heslo Jméno a p íjmení Role, pod kterou se uºivatel registruje Kompletní adresa Kontakty na uºivatele ( , telefon, atd.) Krátký odstavec obsahující info o uºivateli M lo by být jasn vymezené, které poloºky jsou povinné a které nepovinné a také by m lo být uºivateli umoºn no uchovat n které osobní informace v soukromí (v databázi v²ak musí být zaneseny kv li zaji²t ní transparentnosti celého systému).

18 6 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE

19 Kapitola 3 Analýza a návrh e²ení Tato kapitola se bude zabývat analýzou a návrhem v²ech realizovaných poºadavk na webovou aplikaci, která je p edm tem této práce. Bude obsahovat tyto ásti: Analýzu existujících e²ení Analýza aktuálního zastoupení webových prohlíºe Specikace pojmu otev ený software P ehled pouºitých technologií Datový model P ípady uºití 3.1 Existující e²ení Sou ástí analýzy byl i pr zkum trhu - p i n m jsem narazil na velké mnoºství web, které poskytují (nebo spí²e shromaº ují) softwarové produkty a umoº ují je náv²t vník m webu stahovat. Produkty jsou sem vkládány pod v²emoºnými licencemi - tedy i t mi komer ními. Obrázek 3.1: 7

20 8 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.2: Tyto weby ov²em neumoº ují jakoukoliv poptávku, slouºí ist jako úloºi²t software pro jeho dal²í ²í ení. Mezi nejznám j²í weby tohoto druhu pat í ve sv t nejnav²t vovan j²í portál (obr. 3.1) a jeho eská obdoba (obr. 3.2). Jak bylo e eno, tyto weby se ale tomu mému podobají pouze v nabízení softwarových produkt. Hledal jsem tedy dál a poda ilo se mi objevit následující dva weby, které jsou více i mén podobné Open Burze: Webtrh (http://www.webtrh.cz) Tento web je asi nejvíce podobný mému projektu, je zde moºnost nabízet i poptávat softwarové produkty (obr. 3.3) a stejn jako na Open Burze také nabízet i shán t zam stnání. Celý web je vytvo en skute n komplexn - co do ²í e má je²t Open Burza co dohán t, nicmén nap íklad oproti tomuto webu jsem se snaºil vytvá et sv j projekt mnohem p ehledn j²í a gracky více vyhovující lidskému oku. Komplexnost na Webtrhu je zde realizována na úkor p ehlednosti a náv²t vník webu je po spat ení domovské stránky zahlcen obrovským mnoºství sekcí, odkaz a v bec informací, coº je myslím spí²e na ²kodu Tvorba shopu (http://www.tvorba-shopu.cz/) Druhý web není podobný co do struktury v bec, nicmén po stránce obsahu je Open Burze p íbuzný. Celý systém je zde koncipován jako diskuzní fórum (obr. 3.4), na n mº mohou uºivatelé nabízet i shán t softwarové aplikace. Tento web je mnohem jednodu²²í, coº plyne Obrázek 3.3:

21 3.2. ANALÝZA AKTUÁLNÍHO ZASTOUPENÍ WEBOVÝCH PROHLÍšEƒ 9 Obrázek 3.4: uº ze samotného pojetí webu jako diskuze. Myslím, ºe jsem ho svým projektem p ekonal práv díky mnohem lépe organizované struktu e systému a také uºivatelskými ú ty, na které jsem kladl velký d raz a které nabízejí ²iroké moºnosti správy. 3.2 Analýza aktuálního zastoupení webových prohlíºe Vytvá ím webovou aplikaci, je tedy d leºité si uv domit, ºe existuje více webových prohlíºe, ve kterých bude tato aplikace otev ena. N které prvky CSS (kaskádové styly pouºívané pro naformátování vzhledu webové stránky) se chovají r zn v závislosti na prohlíºe i, který uºivatel pouºívá - je to dáno rozdílnou interpretací t chto prvk. Na²t stí existují metody, jak nakódovat layout stránky tak, aby vypadal ve v²ech prohlíºe ích úpln nebo aspon p ibliºn stejn. Takºe jedním z úkol by m lo být zji²t ní aktuálního zastoupení daných prohlíºe, vybrání t ch nejpouºívan j²ích a pro tyto optimalizovat webovou aplikaci. T chto statistik jsem na internetu na²el n kolik r zných, které se více i mén shodovali ve výsledcích. Na obrázku 3.5 je tedy znázorn no zastoupení pro rok 2009 [2]. Na tomto míst by se hodilo uvést zajímavost - v lo ském roce (2009) totiº poprvé do²lo k tomu, ºe prohlíºe Mozilla Firefox p ekonal doposud neporazitelný Internet Explorer 6.0. V souvislosti s hlavní my²lenkou této práce - totiº podpora otev eného software - je tato skute nost oko en na o fakt, ºe Mozilla je prohlíºe vydávaný pod licencí Open Source a tedy pat í mezi otev ený software (Internet Explorer je ryze komer ní produkt z dílny Microsoftu). Nicmén i tak vévodí Microsoft se svým prohlíºe em v²em pr zkum m, nebo p es 60% uºivatel je rozd leno mezi v²echny jeho verze a Mozilla je pouºíváná z 'pouhých' 25%. Zvlá²t pro kodéry a vývojá e webových stránek je toto smutná skute nost, nebo odla ování jejich produkt práv pro IE je mnohdy no ní m ra. Z výsledk této analýzy tedy vyplývá, ºe hlavními prohlíºe i, pro které bude optimalizována moje webová aplikace jsou oba zmín né produkty a navíc si je²t dovolím p idat dal²í dva - první, který v tomto pr zkumu dopadl ²patn, nicmén podle eských statistik si stojí mnohem lépe a o eské uºivatele v této práci p edev²ím jde. Jedná se o prohlíºe Opera - já osobn ho navíc povaºuji za nejlep²í sou asný, p estoºe jeho zastoupení je pod 10%. A tvrtým prohlíºe em bude nedávno zve ejn ný projekt Googlu - Google Chrome. Tento produkt má ur it díky své jednoduchosti a kvalitnímu zázemí této významné rmy velkou budoucnost.

22 10 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.5: Zastoupení prohlíºe ve sv t 2009 Zde tedy je²t záv re né shrnutí: Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Google Chrome Ostatní minoritní produkty nebudu brát p íli² v úvahu, nicmén díky tomu, ºe budu web optimalizovat pro ony ty i vý²e zmín né prohlíºe e, m lo by být v²e optimalizováno i pro v²echny ostatní. Hlavní rozdíly v interpretaci CSS jsou predev²ím v jiº n kolikrát zmín ném Internet Exploreru - Opera, Google Chrome, i nap. Safari se chovají velmi podobn jako Mozilla Firefox.

23 3.3. SPECIFIKACE D LEšITÝCH POJM Specikace d leºitých pojm Protoºe v tomto projektu pracuji s pojmy jako Otev ený software nebo nap. Public Domain licence, je nutné tyto pojmy specikovat a vzhledem k jejich d leºitosti tak iním v této ásti práce a nikoliv pouze v podob p ílohy. P i vyhledávání specikace t chto termín jsem erpal p edev²ím z wikipedie a jedná se p eváºn o mírn p eformulované citace s uvedenými zdroji. Otev ený software Otev ený software je po íta ový software s otev eným zdrojovým kódem. Otev enost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umoº uje, p i dodrºení jistých podmínek, uºivatel m zdrojový kód vyuºívat, nap íklad prohlíºet a upravovat. Existuje n kolik druh licencí, zde je jejich vysv tlení: Freeware Freeware je software, který je distribuován bezplatn nebo za symbolickou cenu (nap. nan ní dar na podporu dal²ího vývoje, v²echno je v²ak dobrovolné). Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, nap íklad nedovoluje program upravovat (zdrojový kód z stává skrytý) nebo omezuje pouºití zdarma jen pro nekomer ní i osobní pot ebu. Freeware software se t mito podmínkami li²í open source software. [3] Open Source Programy typu Open Source (n kdy také Svobodný software) jsou k dispozici v etn svého zdrojového kódu. Tento kód lze upravovat, ale nelze ho vyuºívat pro tvorbu zisku. Je v²ak moºné vybírat poplatky odpovídající náklad m na vývoj a distribuce t chto program. P esné vymezení v²ech pravidel je komplikované a hlavn dlouhé (viz Typickým p íkladem Open Source licence je licence GNU, pod kterou je ²í en nap íklad opera ní systém Linux, gracký program GIMP, i kancelá ský balík OpenOce org. [4] Public Domain Public domain je ekvivalentem volného díla ve smyslu ustanovení Ÿ 28 odst. 1 autorského zákona, tedy díla, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv a jeº tak m ºe kaºdý bez dal²ího voln uºít. U po íta ového programu ozna ovaného jako public domain se tak p edpokládá, ºe m ºe být v²emi osobami voln uºíván (i pro komer ní ú ely), a to v etn provád ní zm n tohoto po íta ového programu. Skute nost, ºe je ur itý po íta ový program ozna ován jako public domain v²ak nemusí v praxi znamenat, ºe je taktéº dostupný jeho zdrojový kód. Tento po íta ový program tak m ºe být p ípadným koncovým uºivatel m k dispozici pouze ve form spustitelného souboru. [5] Shareware Shareware je ozna ení pro software chrán ný autorským právem, který je moºné voln distribuovat. Uºivatel má moºnost software po ur itou dobu zkou²et, zda mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále pouºívá, je povinen se ídit podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu nebo se t eba jen registrovat. Voln ²í ený shareware má obvykle zabudovaná omezení ( asová trial, funk ní crippleware, omezující uºivatel v komfort adware, nagware). Pak mluvíme o demoverzi. Heslo nebo softwarový klí pro p ístup k pln funk ní verzi obdrºí uºivatel po zaplacení. N které programy z kategorie shareware plnohodnotn fungují i po vypr²ení testovacího období. [6]

24 12 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.6: Model komponent 3.4 P ehled pouºitých technologií Celá webová aplikace byla vyvíjena primárn na lokálním serveru (localhost), av²ak pro pot eby záv re ného testování byla nahrána i na ve ejný server - ve²keré p ístupové údaje (a uº k databázi, ftp serveru nebo administra nímu zázemí systému, na kterém je aplikace postavena) jsou uvedeny v kapitole Testování Serverová ást V p ípad práce na lokálním po íta i bylo nejprve pot eba nainstalovat technologie pot ebné k vývoji a testování: Server Apache 2.2 Databázový server MySQL Programovací jazyk PHP 5 a s ním spojené nástroje Tyto t i technologie (n kdy také nazývané jako triáda) je moºné instalovat jak odd len tak i v podob velkého balíku v²ech pot ebných komponent. Server Apache je vlastn platforma, na které probíhá komunikace jazyka PHP s databází MySQL. MySQL Je více druh databázových serveru (MSSQL, PostgreSQL, Oracle,...), nicmén jsem zvolil tento z n kolika d vod. Zaprvé v n m mám nejvíce zku²eností, dále je kompletn zdarma a kone n umoº uje velmi jednoduchou a p ehlednou správu databáze pomocí velmi výkoného nástroje - phpmyadminu. V této webové aplikaci je moºné obsluhovat databázi v podstat s minimální znalostí jazyka SQL (jazyk pro obsluhu DB - vytvá ení a úpravy tabulek, vkládání, mazání a vybírání ádk, atd.) - v²e je ovládáno prostým klikáním my²í. Tím samoz ejm ne íkám, ºe by byl problém obsluhovat DB nap. pomocí p íkazové ádky, nicmén pro nevyuºít ²ikovného nástroje pro usnadn ní práce. PHP

25 3.4. P EHLED POUšITÝCH TECHNOLOGIÍ 13 Programovací jazyk PHP je dle mého nejideáln j²í nástroj pro tvorbu dynamických webových aplikací. Je velmi snadné ho za lenit do jazyka HTML (jazyk, ve kterém je nakódována statická ást webové aplikace) a v²echny skripty jsou provád ny na stran serveru, takºe k uºivateli se dostávají aº jejich výsledky. Syntaxe jazyka PHP je inspirována programovacím jazykem C a to byl pro m dal²í d vod, pro jej zvolit - v jazyku C a C++ mám bohaté zku²enosti. Existují i jiné moºnosti p i výb ru jazyka pro implementaci dynamické ásti webu - po php je asi nejoblíbenej²í jazyk Java, který se vyuºívá nejen k programování klasických softwarových produkt, ale práv i k vytvá ení sloºitých webových aplikací, nap. herních server, burzovních systém a jiných podobných web. V tomto jazyce mám v²ak minimální znalosti a proto nep ipadal v úvahu. Z dal²ích jmenuji snad uº jen relativn nový programovací jazyk Ruby, který se pomocí platformy Rails snaºí konkurovat ob ma vý²e zmín ným jazyk m. Má úsilí o co nejv t²í zjednodu²ení programování tak, aby psaní zdrojového kódu simulovalo reálný jazyk. Ruby sice zachovává klasické konstrukce a struktury programování, ale zp sobem, kterým by si mohl získat p edev²ím za ínající programátory díky velice snadnému pochopení syntaxe jazyka. Moje symptatie (a myslím, ºe je to názor v t²iny PHP programátor ) si v²ak Ruby nezískal - i proto jsem se nakonec rozhodl pro PHP. V p ípad práce na testovacím provozu aplikace, který je provád n na ve ejném serveru, nebylo nutné nic instalovat - v t²ina server má triádu zprovozn nou jiº p i rozb hnutí serveru Klientská ást Moje webová aplikace je vyvíjena jako XHTML 1.0 Strict validní [7]. Ov ení této validnosti je popsáno v kapitole 5 - Testování. Celý web je postaven na redak ním systému Heblo. Tento CMS (content management system - systém na správu obsahu) je oproti jiným, t eba i komer n nabízeným produkt m velice jednoduchý - zd raz uji ºe se nijak nepodílí na dynamické ásti mojí webové aplikace, která tvo í 95% celkové práce. Jediné, v em usnad uje práci je fakt, ºe do mnou vytvo ené ²ablony pro Open Burzu (nakódovaný gracký návrh) vkládá na mnou ur ené místo p íslu²né skripty (taktéº mnou ur ené). Reáln p iná²í CMS Heblo ty i výhody: Zásadní zp ehledn ní struktury webu Moºnost p ístupu ke kódu skrze rozhraní p ímo v prohlíºe i Generování uºivatelsky 'pohledných' URL adres Moºnosti snadné správy webové aplikace i pro mén zku²enné uºivatele Zp ehledn ní v²ak usnad uje práci pouze vývojá ovi, který má tak lep²í p ehled o umíst ní svých skript (zvlá²t to ocení p i velkém mnoºství php kódu rozd leném do spousty men²ích soubor - coº je i moje situace v p ípad Open Burzy). Koncový uºivatel - tedy náv²t vník webu - by v bec nepoznal rozdíl, kdyby byla aplikace vystav na bez jakéhokoliv CMS.

26 14 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.7: Ukázka z CMS Heblo P ístup do struktury webu skrze webové rozhraní uº jsem mnohokrát ocenil v p ípadech, kdy m p i vývoji napadlo n jaké vylep²ení i jsem byl na dálku upozorn n na chybu, ale v danou chvíli jsem nem l p ístup k po íta i. Díky CMS jsem v t chto situacích mohl upravovat n které prvky a funkce ze svého mobilního telefonu, ze kterého bych t ºko komunikoval s FTP serverem. Systém Heblo, ostatn jako nejspí² v²echny redak ní systémy, umí pro v²echny podtránky webové aplikace vygenerovat 'p kné' URL adresy. Tyto adresy vytvá í z názvu podstránky (který v CMS navolím) tak, ºe odstraní ve²kerou diakritiku a speciální znaky (+,?,!,apod.) a ponechaná slova spojí v jeden et zec odd lený poml kami. Vznikne tak URL adresa, která je snadno a rychle itelná a umoº uje tak lep²í orientaci pro náv²t vníka webu. Jedním z d vodu vystav ní Open Burzy na redak ním systému byl i fakt, ºe tento systém by se jednou mohl aplikovat i na jiné produkty i úpln jiné oblasti neº IT. Z toho d vodu je p edpokládáno, ºe by jednou mohl systém Open Burzy spravovat lov k nep íli² zku²enný ve tvorb webových stránek a práv jemu by m l redak ní systém usnadnit ºivot. Obrázek 3.8: Ukázka z CMS Heblo

27 3.5. NÁVRH ARCHITEKTURY Návrh architektury V této kapitole budou navrºeny základní stavební kameny celé aplikace - bude se v zásad jednat o datový model v etn n kolika p iloºených UML diagram Seznam ú astník Uºivatelé systému Open Burzy se dají rozd lit na nejvy²²í úrovni na t i skupiny: Administrátor Registrovaný uºivatel Neregistrovaný uºivatel Administrátor je správce celé aplikace, vzhledem k plánované maximální automatizaci systému by m la pln posta it jedna osoba, je v²ak moºné, ºe v budoucnu dojde k roz²í ení po tu administrátor z d vodu zvy²ující se náv²t vnosti. Úkolem administrátora jsou pravidelné revize funk nosti systému, záloha dat z databáze a p ípadné odstra ování chyb. Dále je moºná komunikace s ostatními ú astníky, pouze v²ak za ú elem podání ur ité informace i rady ve smyslu helpdesku (nem la by být e o v cech týkajících se výb rových ízení, apod. - p edev²ím kv li ochran spravedlivého výb ru). Administrátor má také mimo jiné moºnost kontroly nad IP adresami v²ech ú astník Open Burzy, a tudíº m ºe v p ípad jakýchkoliv problém n které uºivatele blokovat a mazat jim ú ty. Neregistrovaní uºivatelé jsou v zásad náhodní kolemjdoucí, kte í se prost ednictvím n jakého backlinku (zp tný odkaz) nebo doporu ení dostanou na Open Burzu. Práva t chto uºivatel jsou zna n omezená a dala by se shrnout jedním slovem: read-only. Neregistrovaný uºivatel se m ºe jakkoliv pohybovat po webu, prohlíºet si seznamy nabídek i poptávek, v²emoºn vyhledávat i ltrovat výsledky, m ºe si pro ítat diskuze jak v hlavním fóru tak i v diskuzích u jednotlivých produkt. Tím v²ak vý et jeho moºností kon í. Dá se íci, ºe neregistrovaný uºivatel nem ºe provád t jakékoliv interakce se samotným systémem a databází. Na úvodní stránce celého webu by m lo být na viditelném míst popsáno, jaké výhody danému uºivateli registrace p inese. Bude-li to vhodn provedeno, je velká pravd podobnost, ºe se poda í získat nového ú astního Open Burzy. V p ípad ºe tedy dojde na registraci uºivatele, je mu systémem (v p ípad úsp ²ného vypln ní formulá e) vytvo en ú et. D leºitou poloºkou registrace je Role - na základ hodnoty tohoto pole m ºeme registrované uºivatele dále d lit na: e²itele Zadavatele P edpokládá se, ºe uºivatelé registrovaní pod rolí e²itele budou pravdepodobn programáto i a vývojá i. T m totiº bude Open Burza nabízet moºnosti p ivýd lku v podob

28 16 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.9: Users diagram pen z inkasovaných za úsp ²n nabízené produkty a také za úsp ²n odvedené práce na projektech, které jsou vypisovány zadavateli. e²itelé se tedy mohou hlásit do výb rových ízení vypsaných na konkrétní zakázky i na pozice v softwarových rmách. Dále si budou moci vyplnit svoje kvalika ní proly a vypsat si ºádosti o zam stnání. Naproti tomu zadavatelé, jak jiº bylo e eno, budou vypisovat výb rová ízení na zakázky - produkty, které nap. pot ebují do rmy, ale nemají dost nan ních prost edk na zaplacení drahých licencí komer ních produkt. Také budou moci nabízet volná místa ve svých rmách nebo si rovnou vybírat z ad e²itel a sami je kontaktovat. Dal²í drobností, kterou bude Open Burza zadavatel m umoº ovat bude hodnocení e²itel - nap. v p ípad dob e odvedené práce na vypsané zakázce nebo jako prosté ocen ní p ínosu daného uºivatele P ípady uºití P ípady uºití (Use Case) byly navrhovány p ed samotným za átkem implementace - dá se íci, ºe jsem se vºil do role p íchozího uºivatele a p edstavoval si, jaké bude mít moºnosti, a pomocí t chto diagram jsem ty moºnosti realizoval. Use case jsou koncipovány tak, aby podávaly p edstavu o rozsahu projektu a v tomto sm ru byly i pro m velmi uºite né. V této fázi návrhu jsem se prozatím nezabýval konkrétními technologiemi, snaºil jsem se pomocí p irozeného jazyka co nejv rn ji znázornit provád né akce. Pro p edstavu zde uvádím dva takové diagramy a dal²í je moºno nalézt v p íloze C - UML diagramy.

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Software pro ízení PMS a digitální rekonstrukci obrazu Interní i.. RC201301 Rok vydání: 2013 Interní identika ní íslo: RC201301 Autor: Mgr. Radek ƒelechovský, Ph.D. Vlastník: Univerzita

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze

Finalizace model ve Virtuální Staré Praze ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Semestrální projekt Finalizace model ve Virtuální Staré Praze Vojt ch šoha Vedoucí práce: prof. Ing. Ji í šára, CSc. Studijní

Více

C/C++ projekt v programu NetBeans

C/C++ projekt v programu NetBeans C/C++ projekt v programu NetBeans Tento manuál vznikl za pomocí sebraných lánk na internetu, zabývajících se problematikou nastavení programu NetBeans. Jako vzor poslouºila verze NetBeans 6.8, prakticky

Více

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací

V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací V²eobecné podmínky poskytování ve ejn dostupných sluºeb elektronických komunikací spole nosti SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. 1. P edm t V²eobecných podmínek 1.1. V²eobecné podmínky poskytování ve

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Software pro skupinovou spolupráci v programátorském týmu Ji í Nápravník Vedoucí práce: Mgr. Jan Stoklasa Studijní

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

IPCorder Uºivatelský manuál

IPCorder Uºivatelský manuál IPCorder Uºivatelský manuál 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Popis systému....................................... 5 1.2 Systémové poºadavky.................................. 6 2 Kongurace 7 2.1 Nastavení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger

Web SIGCHI komunity. Bc. Tomá² Höger ii ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Web SIGCHI komunity Bc. Tomá² Höger Vedoucí práce: Ing. Míkovec Zden k, Ph.D. Studijní

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Centrum digitální optiky

Centrum digitální optiky Centrum digitální optiky Pracovní balí ek. 2 - Digitální Ramanova spektroskopie a Ramanova optická aktivita Software pro synchronní ízení systém pro p esné polohování optických komponent Interní i.. RC201302

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014

Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík 20. 03. 2014 1 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized 5 4.1 Solarized light.............................

Více

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka

Replikace uºivatelských dat. Bc. Jan Vo avka ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Diplomová práce Replikace uºivatelských dat Bc. Jan Vo avka Vedoucí práce: Ing. Jan Kubr Studijní program:

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Jak ti v dci po ítají

Jak ti v dci po ítají Jak ti v dci po ítají Zden k ustr 5. 10. 2009 P ehled Superpo íta e Supercomputer: any of a class of extremely powerful computers (Encyclopedia Britanica) Zjevné e²ení, zejména p i: Úlohách s extrémnímy

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta

Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní. Petr Mach. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Nástroj pro snadný návrh uºivatelského rozhraní Petr Mach Vedoucí práce: Ing. Tomá² Novotný Studijní program:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Kucha ka - sociální sí. Tomá² P asli ák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Kucha ka - sociální sí. Tomá² P asli ák. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Kucha ka - sociální sí Tomá² P asli ák Vedoucí práce: Ing. Ond ej Macek Studijní program: Softwarové technologie

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Ergodické Markovské et zce

Ergodické Markovské et zce 1. b ezen 2013 Denice 1.1 Markovský et zec nazveme ergodickým, jestliºe z libovolného stavu m ºeme p ejít do jakéhokoliv libovolného stavu (ne nutn v jednom kroku). Denice 1.2 Markovský et zec nazveme

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS CERTIFIKACE CMMI

Více

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod. Robert korpil. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalá ská práce Interaktivní nástroj pro kreslení schémat logických obvod Robert korpil Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Novinky ze sv ta grid

Novinky ze sv ta grid Novinky ze sv ta grid Zden k ustr et al. CESNET 8. listopadu 2010 ƒást I Novinky v MetaCentru Zden k ustr et al. (CESNET) Novinky ze sv ta grid 8. listopadu 2010 2 / 17 MetaCentrum t ikrát Národní Gridová

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití

Knihovna QT4 a moºnosti jejího vyuºití Fakulta jaderná a fyzikáln inºenýrská ƒeské vysoké u ení technické v Praze 2.6.2010 Osnova 1 Úvod 2 Seznámení s Qt4 3 Prost edí QtCreator 4 Vyuºití v praxi Problém Aplikace pro ovládání realtime PCR za

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar

BAKALÁ SKÁ PRÁCE. Ji í Kun ar Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kun ar Informa ní systém pro jazykovou agenturu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalá ské práce: RNDr. Miroslav

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více