Online softwarová burza. Jan Strádal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Online softwarová burza. Jan Strádal"

Transkript

1 ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Online softwarová burza Jan Strádal Vedoucí práce: Ing. Martin Bloch, CSc. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný, Bakalá ský Obor: Výpo etní technika 8. ledna 2010

2 iv

3 v Pod kování Rád bych pod koval Ing. Blochovi za ujmutí se vedení mé bakalá ské práce a také koleg m a p átel m, kte í mi pomáhali s testováním a odla ováním chyb.

4 vi

5 vii Prohlá²ení Prohla²uji, ºe jsem práci vypracoval samostatn a pouºil jsem pouze podklady uvedené v p iloºeném seznamu. Nemám závaºný d vod proti uºití tohoto ²kolního díla ve smyslu Ÿ60 Zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský zákon). V Praze dne

6 viii

7 Abstract The subject of this thesis is the project Open Burza - web based application which should oer improvement opportunities to both beginning and advanced coders and developers. Those can sign on and create their own account whereunder is possible to oer programmer products and other services and even get a job in IT. On the other side stand users registred as submitters - they can put up a post for needed software products or occupation in their companies. One of the main goals of this project is the support of the open source software so it can be competitive to the commercial products. Abstrakt P edm tem této práce je projekt Open Burza - webová aplikace, která by m la nabídnout moºnosti uplnatn ní za ínajícím i profesionálním programátor m a vývojá m. Ti se mohou do tohoto systému zaregistrovat a vytvo it si tak ú et, pod nímº budou nabízet své programátorské produkty i jiné sluºby a t eba i získat zam stnání v oboru IT. Na druhé stran uºivatelé registrovaní pod rolí zadavatele mohou vypisovat výb rová ízení na poptávané produkty i pozice ve vlastních rmách. Jedním z hlavních cíl projektu je podpora otev eného software a vytvá ení tak konkurence komer ním softwarovým produkt m. ix

8 x

9 Obsah 1 Úvod Motivace Popis problému, specikace cíle Specikace poºadavk Poºadavky na technické zázemí Obecné poºadavky na vytvá ený systém Open Burzy Poºadavky na správu uºivatelského ú tu Analýza a návrh e²ení Existující e²ení Webtrh (http://www.webtrh.cz) Tvorba shopu (http://www.tvorba-shopu.cz/) Analýza aktuálního zastoupení webových prohlíºe Specikace d leºitých pojm P ehled pouºitých technologií Serverová ást Klientská ást Návrh architektury Seznam ú astník P ípady uºití Struktura uºivatelských prol Komunikace mezi uºivateli Stránkování, vyhledávání a ltrování Diagram t íd Gracký návrh webu Implementace Serverová ást aplikace Formulá e Práce se soubory Testování P ístupové údaje Pr b h testování xi

10 xii OBSAH 6 Záv r Spln né zadání Rozsah práce P ínos práce Literatura 35 A Seznam pouºitých zkratek 37 B Instala ní a uºivatelská p íru ka 39 B.1 Instalace B.2 Rady pro uºivatele C Dal²í Use case diagramy 41 D Adresá ová struktura 45

11 Seznam obrázk Zastoupení prohlíºe ve sv t Model komponent Ukázka z CMS Heblo Ukázka z CMS Heblo Users diagram Use case: Správa sluºeb e²itele Use case: Správa uºivatelského prolu Class diagram Hlavní logo Open Burzy Hlavní navigace Vedlej²í navigace Zobrazení chybových hlá²ek u formulá e Ukázka vypln ného ltra ního a vyhledávacího formulá e Práce se soubory Bugtracker Mantis C.1 Use case: Neregistrovaný uºivatel C.2 Use case: Správa sluºeb zadavatele C.3 Use case: Správa po²tovní schránky D.1 Adresá ová struktura xiii

12 xiv SEZNAM OBRÁZK

13 Kapitola 1 Úvod Cílem této bakalá ské práce je vytvo it webovou aplikaci, která bude slouºit jako prost edník pro komunikaci a interakci mezi programátory a zadavateli softwarových produkt - systém jsem nazval Open Burza. Tato webová aplikace toho samoz ejm bude poskytovat více, ale základní my²lenkou je podpora otev eného software, tedy takových programátorských produkt, které autor poskytne pod jednou z 'otev ených' licencí. 1.1 Motivace S tímto tématem jsem se setkal jiº d íve b hem vysoko²kolského studia, kdy byl zadán podobný projekt, ale nikdy nebyl po ádn realizován. My²lenka tohoto projektu v²ak ve mn p etrvala a protoºe jsem ji povaºoval za zajímavou i uºite nou, rozhodl jsem se ji realizovat v rámci bakalá ské práce. V ím, ºe tento projekt neskon í 'v ²uplíku', p estoºe v tuto chvíli nejspí² nemá ambice dosahovat ohromujících ísel v náv²t vnosti. V rozsahu (který je ov²em nemalý), v jakém byla zpracována v rámci bakalá ské práce, je Open Burza velmi nad jným stavebním kamenem pro budoucí roz²i ování funk nosti i pokrytí potencionálních sluºeb, které je moºno v oboru IT nabízet a poskytovat. 1

14 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

15 Kapitola 2 Popis problému, specikace cíle Jak bylo e eno vý²e, p edm tem této práce je vytvo ení systému, který bude v základu pracovat obdobn jako jakákoliv burza. Bude umoº ovat uºivatel m v závislosti na jejich roli bu nabízet nebo poptávat produkty a sluºby z oblasti informa ních technologií. Protoºe vytvo ení tohoto projektu by m lo mimo jiné podporovat tvorbu otev eného software, je nutné obeznámit se samotnou specikací produkt s otev enými licencemi, která se m ºe pouze zdánliv zdát jednoduchá. Protoºe má v²ak tento druh software dlouhou historii, vyvinuly se dal²í poddruhy, které se li²í podmínkami uºívání a ²í ení, a je tedy nutné je v²echny správn specikovat. P i analýze poºadavk na funkcionalitu vytvá eného systému jsem do²el k záv ru, ºe rozsah práce p ekra uje doporu enou dobu 200 hodin (podle ECTS [1]), proto budou primárn navrºeny a implementovány pouze základní plánované funkce a v p ípad, ºe bude zbývat as, tak se na vzniklý základ budou 'nabalovat' dal²í ásti plánovaného e²ení. Protoºe je v rámci tohoto projektu vytvá ena webová aplikace, musí být kladen velký d raz na 'user-friendly' prost edí. V p ípad ºe p ijde náhodný náv²t vník na tento web, musí být u in no v²e pro to, aby zde co nejdéle z stal a p edev²ím, aby se zaregistroval a za al systém naplno vyuºívat. Toho se dá docílit vhodn zvoleným grackým návrhem webu a p edev²ím nabízenými funkcemi, které musí na uºivatele p íjemn zap sobit. Zkrátka je nutné vºít se do pozice potencionálního uºivatele a ud lat v²e pro jeho získání. Jedná o rozsáhlej²í projekt - z toho d vodu bude jeho realizace provád na s jistým ádem áste n ízeným UML modelama (budou vytvo eny n které diagramy) a bude dodrºována jistá posloupnost realizovaných ástí tak, aby se nap íklad návrh struktury aplikace nemusel zp tn upravovat v pr b hu programování funk ních prvk. D leºitou ástí e²ení bude i vhodný návrh databáze, který bude klí ový pro celou strukturu webové stránky. Tato databáze musí být konzistentní a co nejvíce zabezpe ená vzhledem k obsahu s jakým budou uºivatelé pracovat. V záv re ných fázích projektu musí dojít k rozsáhlému testování funk nosti v²ech naprogramovaných prvk, a to i na jiných platformách a p edev²ím v jiných prohlíºe ích - zde se jedná hlavn o odlad ní nekompatibility kódu CSS (sou ástí analýzy by m l být sou asný stav pouºívání jednotlivých prohlíºe, aby bylo známo, na které se zam it). Za ú elem testování by m lo být vyuºito v²ech dostupných prost edk, aby bylo zaji²t no odstran ní v²ech chyb - z t chto d vod bude nutné uvést webovou aplikaci do testovacího provozu, s tím je spojené zaji²t ní hostujícího serveru a domény. 3

16 4 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE Zde je tedy shrnutí hlavních cíl tohoto projektu v bodech: Seznámení se se specikací otev eného software Navrºení struktury webové aplikace Navrºení databáze Vytvo ení vhodného grackého návrhu pro tuto webovou aplikaci Nakódování grackého návrhu Naprogramování ve²kerých funk ních prvk stanovených v návrhu struktury D kladné testování webové aplikace za ú elem odlad ní v²ech potencionálních bug Jak bylo e eno, po adí t chto bod by m lo být p i vytvá ení oné webové aplikace dodrºeno. V pr b hu celé realizace bude vytvá ena projektová dokumentace v podob UML diagram a popis jednotlivých ástí e²ení - tato dokumentace bude sou ástí této ti²t né práce. 2.1 Specikace poºadavk Následuje seznam poºadavk, které by m ly být p i realizaci této práce spln ny. Jsou azeny prioritn, takºe v p ípad, ºe nebude z asových d vod moºné splnit v²echny, ubírat by se m lo zezadu. V ím v²ak, ºe v ase vy len ném na vytvo ení této práce, bude realizováno v²e tak, jak jsem naplánoval. Poºadavky jsem rozd lil do t í skupin (hierarchicky) Poºadavky na technické zázemí Obecné poºadavky na vytvá ený systém Open Burzy Poºadavky na správu uºivatelského ú tu Poºadavky na technické zázemí Vytvá ení webové aplikace, která komunikuje s databází (dále jen DB), s sebou p iná²í nutnost p ípravy technického zázemí pro samotnou tvorbu. Protoºe funk ní prvky aplikace budou implementovány v jazyku PHP, který bude p istupovat do DB pomocí jazyka SQL, je nutná instalace p íslu²ného serveru a databáze. A to jak na lokálním disku po íta e, kde bude systém vytvá en, tak i na ve ejném serveru, kde bude systém testován. (obr. 2.1)

17 2.1. SPECIFIKACE POšADAVK Obecné poºadavky na vytvá ený systém Open Burzy Zde jsou obecné poºadavky na systém, jeho strukturu a funk nost. Uºivatelské ú ty Návrh struktury a samotná implementace uºivatelských ú t bude klí ovou ástí celé práce, je nutné umoºnit uºivatel m systému co nejv t²í volnost ve správ svého prolu tak, aby se cítil na Open Burze co nejpohodln ji, podrobn j²í specikace poºadavk na uºivatelské ú ty je níºe. Správa sluºeb Kaºdý uºivatel bude mít (v závislosti na roli v jaké je registrován v systému) v rámci svého prolu moºnost vytvá ení nabídek i poptávek a dal²ích sluºeb, které bude Open Burza uºivateli poskytovat. Správa t chto sluºeb musí být p ehledná a p edev²ím funk ní tak, aby v²em umoº ovala kompletní nadvládu nad svými ú ty. Formulá e Dá se íci, ºe celý systém - jeho správa i prohlíºení - bude postaven na internetových formulá ích. Tyto formulá e musí být navrºeny tak, aby poskytovaly rychlé, p esné a p edev²ím bezpe né komunikování s informacemi a daty v DB. Musí být zaji²t no pat i né o²et ení nap íklad proti op tovnému odeslání stejného formulá e a také kontrola vypln ní povinných poloºek a správnosti typu poloºek. Výpisy a seznamy Protoºe se jedná o projekt burzy, p edpokládá se, ºe asem zde vznikne velké mnoºství nabídek i poptávek. Je tedy pot eba zajistit p ehledné a co nejvíce detailní seznamy a umoºnit uºivateli velmi snadné ltrování i vyhledávání ve zobrazených výsledcích Poºadavky na správu uºivatelského ú tu Jak jiº bylo e eno vý²e, je nutné navrhnout inteligentní strukturu uºivatelského ú tu a zajistit co nejvíce moºných operací tak, aby m l uºivatel pocit komfortnosti. Vytvo ení ú tu bude p edcházet registrace, v ní by m ly být obsaºeny následující poloºky: Uºivatelské jméno a heslo Jméno a p íjmení Role, pod kterou se uºivatel registruje Kompletní adresa Kontakty na uºivatele ( , telefon, atd.) Krátký odstavec obsahující info o uºivateli M lo by být jasn vymezené, které poloºky jsou povinné a které nepovinné a také by m lo být uºivateli umoºn no uchovat n které osobní informace v soukromí (v databázi v²ak musí být zaneseny kv li zaji²t ní transparentnosti celého systému).

18 6 KAPITOLA 2. POPIS PROBLÉMU, SPECIFIKACE CÍLE

19 Kapitola 3 Analýza a návrh e²ení Tato kapitola se bude zabývat analýzou a návrhem v²ech realizovaných poºadavk na webovou aplikaci, která je p edm tem této práce. Bude obsahovat tyto ásti: Analýzu existujících e²ení Analýza aktuálního zastoupení webových prohlíºe Specikace pojmu otev ený software P ehled pouºitých technologií Datový model P ípady uºití 3.1 Existující e²ení Sou ástí analýzy byl i pr zkum trhu - p i n m jsem narazil na velké mnoºství web, které poskytují (nebo spí²e shromaº ují) softwarové produkty a umoº ují je náv²t vník m webu stahovat. Produkty jsou sem vkládány pod v²emoºnými licencemi - tedy i t mi komer ními. Obrázek 3.1: 7

20 8 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.2: Tyto weby ov²em neumoº ují jakoukoliv poptávku, slouºí ist jako úloºi²t software pro jeho dal²í ²í ení. Mezi nejznám j²í weby tohoto druhu pat í ve sv t nejnav²t vovan j²í portál (obr. 3.1) a jeho eská obdoba (obr. 3.2). Jak bylo e eno, tyto weby se ale tomu mému podobají pouze v nabízení softwarových produkt. Hledal jsem tedy dál a poda ilo se mi objevit následující dva weby, které jsou více i mén podobné Open Burze: Webtrh (http://www.webtrh.cz) Tento web je asi nejvíce podobný mému projektu, je zde moºnost nabízet i poptávat softwarové produkty (obr. 3.3) a stejn jako na Open Burze také nabízet i shán t zam stnání. Celý web je vytvo en skute n komplexn - co do ²í e má je²t Open Burza co dohán t, nicmén nap íklad oproti tomuto webu jsem se snaºil vytvá et sv j projekt mnohem p ehledn j²í a gracky více vyhovující lidskému oku. Komplexnost na Webtrhu je zde realizována na úkor p ehlednosti a náv²t vník webu je po spat ení domovské stránky zahlcen obrovským mnoºství sekcí, odkaz a v bec informací, coº je myslím spí²e na ²kodu Tvorba shopu (http://www.tvorba-shopu.cz/) Druhý web není podobný co do struktury v bec, nicmén po stránce obsahu je Open Burze p íbuzný. Celý systém je zde koncipován jako diskuzní fórum (obr. 3.4), na n mº mohou uºivatelé nabízet i shán t softwarové aplikace. Tento web je mnohem jednodu²²í, coº plyne Obrázek 3.3:

21 3.2. ANALÝZA AKTUÁLNÍHO ZASTOUPENÍ WEBOVÝCH PROHLÍšEƒ 9 Obrázek 3.4: uº ze samotného pojetí webu jako diskuze. Myslím, ºe jsem ho svým projektem p ekonal práv díky mnohem lépe organizované struktu e systému a také uºivatelskými ú ty, na které jsem kladl velký d raz a které nabízejí ²iroké moºnosti správy. 3.2 Analýza aktuálního zastoupení webových prohlíºe Vytvá ím webovou aplikaci, je tedy d leºité si uv domit, ºe existuje více webových prohlíºe, ve kterých bude tato aplikace otev ena. N které prvky CSS (kaskádové styly pouºívané pro naformátování vzhledu webové stránky) se chovají r zn v závislosti na prohlíºe i, který uºivatel pouºívá - je to dáno rozdílnou interpretací t chto prvk. Na²t stí existují metody, jak nakódovat layout stránky tak, aby vypadal ve v²ech prohlíºe ích úpln nebo aspon p ibliºn stejn. Takºe jedním z úkol by m lo být zji²t ní aktuálního zastoupení daných prohlíºe, vybrání t ch nejpouºívan j²ích a pro tyto optimalizovat webovou aplikaci. T chto statistik jsem na internetu na²el n kolik r zných, které se více i mén shodovali ve výsledcích. Na obrázku 3.5 je tedy znázorn no zastoupení pro rok 2009 [2]. Na tomto míst by se hodilo uvést zajímavost - v lo ském roce (2009) totiº poprvé do²lo k tomu, ºe prohlíºe Mozilla Firefox p ekonal doposud neporazitelný Internet Explorer 6.0. V souvislosti s hlavní my²lenkou této práce - totiº podpora otev eného software - je tato skute nost oko en na o fakt, ºe Mozilla je prohlíºe vydávaný pod licencí Open Source a tedy pat í mezi otev ený software (Internet Explorer je ryze komer ní produkt z dílny Microsoftu). Nicmén i tak vévodí Microsoft se svým prohlíºe em v²em pr zkum m, nebo p es 60% uºivatel je rozd leno mezi v²echny jeho verze a Mozilla je pouºíváná z 'pouhých' 25%. Zvlá²t pro kodéry a vývojá e webových stránek je toto smutná skute nost, nebo odla ování jejich produkt práv pro IE je mnohdy no ní m ra. Z výsledk této analýzy tedy vyplývá, ºe hlavními prohlíºe i, pro které bude optimalizována moje webová aplikace jsou oba zmín né produkty a navíc si je²t dovolím p idat dal²í dva - první, který v tomto pr zkumu dopadl ²patn, nicmén podle eských statistik si stojí mnohem lépe a o eské uºivatele v této práci p edev²ím jde. Jedná se o prohlíºe Opera - já osobn ho navíc povaºuji za nejlep²í sou asný, p estoºe jeho zastoupení je pod 10%. A tvrtým prohlíºe em bude nedávno zve ejn ný projekt Googlu - Google Chrome. Tento produkt má ur it díky své jednoduchosti a kvalitnímu zázemí této významné rmy velkou budoucnost.

22 10 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.5: Zastoupení prohlíºe ve sv t 2009 Zde tedy je²t záv re né shrnutí: Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Google Chrome Ostatní minoritní produkty nebudu brát p íli² v úvahu, nicmén díky tomu, ºe budu web optimalizovat pro ony ty i vý²e zmín né prohlíºe e, m lo by být v²e optimalizováno i pro v²echny ostatní. Hlavní rozdíly v interpretaci CSS jsou predev²ím v jiº n kolikrát zmín ném Internet Exploreru - Opera, Google Chrome, i nap. Safari se chovají velmi podobn jako Mozilla Firefox.

23 3.3. SPECIFIKACE D LEšITÝCH POJM Specikace d leºitých pojm Protoºe v tomto projektu pracuji s pojmy jako Otev ený software nebo nap. Public Domain licence, je nutné tyto pojmy specikovat a vzhledem k jejich d leºitosti tak iním v této ásti práce a nikoliv pouze v podob p ílohy. P i vyhledávání specikace t chto termín jsem erpal p edev²ím z wikipedie a jedná se p eváºn o mírn p eformulované citace s uvedenými zdroji. Otev ený software Otev ený software je po íta ový software s otev eným zdrojovým kódem. Otev enost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost - licenci software, která umoº uje, p i dodrºení jistých podmínek, uºivatel m zdrojový kód vyuºívat, nap íklad prohlíºet a upravovat. Existuje n kolik druh licencí, zde je jejich vysv tlení: Freeware Freeware je software, který je distribuován bezplatn nebo za symbolickou cenu (nap. nan ní dar na podporu dal²ího vývoje, v²echno je v²ak dobrovolné). Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, nap íklad nedovoluje program upravovat (zdrojový kód z stává skrytý) nebo omezuje pouºití zdarma jen pro nekomer ní i osobní pot ebu. Freeware software se t mito podmínkami li²í open source software. [3] Open Source Programy typu Open Source (n kdy také Svobodný software) jsou k dispozici v etn svého zdrojového kódu. Tento kód lze upravovat, ale nelze ho vyuºívat pro tvorbu zisku. Je v²ak moºné vybírat poplatky odpovídající náklad m na vývoj a distribuce t chto program. P esné vymezení v²ech pravidel je komplikované a hlavn dlouhé (viz Typickým p íkladem Open Source licence je licence GNU, pod kterou je ²í en nap íklad opera ní systém Linux, gracký program GIMP, i kancelá ský balík OpenOce org. [4] Public Domain Public domain je ekvivalentem volného díla ve smyslu ustanovení Ÿ 28 odst. 1 autorského zákona, tedy díla, u kterého uplynula doba trvání majetkových práv a jeº tak m ºe kaºdý bez dal²ího voln uºít. U po íta ového programu ozna ovaného jako public domain se tak p edpokládá, ºe m ºe být v²emi osobami voln uºíván (i pro komer ní ú ely), a to v etn provád ní zm n tohoto po íta ového programu. Skute nost, ºe je ur itý po íta ový program ozna ován jako public domain v²ak nemusí v praxi znamenat, ºe je taktéº dostupný jeho zdrojový kód. Tento po íta ový program tak m ºe být p ípadným koncovým uºivatel m k dispozici pouze ve form spustitelného souboru. [5] Shareware Shareware je ozna ení pro software chrán ný autorským právem, který je moºné voln distribuovat. Uºivatel má moºnost software po ur itou dobu zkou²et, zda mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále pouºívá, je povinen se ídit podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu nebo se t eba jen registrovat. Voln ²í ený shareware má obvykle zabudovaná omezení ( asová trial, funk ní crippleware, omezující uºivatel v komfort adware, nagware). Pak mluvíme o demoverzi. Heslo nebo softwarový klí pro p ístup k pln funk ní verzi obdrºí uºivatel po zaplacení. N které programy z kategorie shareware plnohodnotn fungují i po vypr²ení testovacího období. [6]

24 12 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.6: Model komponent 3.4 P ehled pouºitých technologií Celá webová aplikace byla vyvíjena primárn na lokálním serveru (localhost), av²ak pro pot eby záv re ného testování byla nahrána i na ve ejný server - ve²keré p ístupové údaje (a uº k databázi, ftp serveru nebo administra nímu zázemí systému, na kterém je aplikace postavena) jsou uvedeny v kapitole Testování Serverová ást V p ípad práce na lokálním po íta i bylo nejprve pot eba nainstalovat technologie pot ebné k vývoji a testování: Server Apache 2.2 Databázový server MySQL Programovací jazyk PHP 5 a s ním spojené nástroje Tyto t i technologie (n kdy také nazývané jako triáda) je moºné instalovat jak odd len tak i v podob velkého balíku v²ech pot ebných komponent. Server Apache je vlastn platforma, na které probíhá komunikace jazyka PHP s databází MySQL. MySQL Je více druh databázových serveru (MSSQL, PostgreSQL, Oracle,...), nicmén jsem zvolil tento z n kolika d vod. Zaprvé v n m mám nejvíce zku²eností, dále je kompletn zdarma a kone n umoº uje velmi jednoduchou a p ehlednou správu databáze pomocí velmi výkoného nástroje - phpmyadminu. V této webové aplikaci je moºné obsluhovat databázi v podstat s minimální znalostí jazyka SQL (jazyk pro obsluhu DB - vytvá ení a úpravy tabulek, vkládání, mazání a vybírání ádk, atd.) - v²e je ovládáno prostým klikáním my²í. Tím samoz ejm ne íkám, ºe by byl problém obsluhovat DB nap. pomocí p íkazové ádky, nicmén pro nevyuºít ²ikovného nástroje pro usnadn ní práce. PHP

25 3.4. P EHLED POUšITÝCH TECHNOLOGIÍ 13 Programovací jazyk PHP je dle mého nejideáln j²í nástroj pro tvorbu dynamických webových aplikací. Je velmi snadné ho za lenit do jazyka HTML (jazyk, ve kterém je nakódována statická ást webové aplikace) a v²echny skripty jsou provád ny na stran serveru, takºe k uºivateli se dostávají aº jejich výsledky. Syntaxe jazyka PHP je inspirována programovacím jazykem C a to byl pro m dal²í d vod, pro jej zvolit - v jazyku C a C++ mám bohaté zku²enosti. Existují i jiné moºnosti p i výb ru jazyka pro implementaci dynamické ásti webu - po php je asi nejoblíbenej²í jazyk Java, který se vyuºívá nejen k programování klasických softwarových produkt, ale práv i k vytvá ení sloºitých webových aplikací, nap. herních server, burzovních systém a jiných podobných web. V tomto jazyce mám v²ak minimální znalosti a proto nep ipadal v úvahu. Z dal²ích jmenuji snad uº jen relativn nový programovací jazyk Ruby, který se pomocí platformy Rails snaºí konkurovat ob ma vý²e zmín ným jazyk m. Má úsilí o co nejv t²í zjednodu²ení programování tak, aby psaní zdrojového kódu simulovalo reálný jazyk. Ruby sice zachovává klasické konstrukce a struktury programování, ale zp sobem, kterým by si mohl získat p edev²ím za ínající programátory díky velice snadnému pochopení syntaxe jazyka. Moje symptatie (a myslím, ºe je to názor v t²iny PHP programátor ) si v²ak Ruby nezískal - i proto jsem se nakonec rozhodl pro PHP. V p ípad práce na testovacím provozu aplikace, který je provád n na ve ejném serveru, nebylo nutné nic instalovat - v t²ina server má triádu zprovozn nou jiº p i rozb hnutí serveru Klientská ást Moje webová aplikace je vyvíjena jako XHTML 1.0 Strict validní [7]. Ov ení této validnosti je popsáno v kapitole 5 - Testování. Celý web je postaven na redak ním systému Heblo. Tento CMS (content management system - systém na správu obsahu) je oproti jiným, t eba i komer n nabízeným produkt m velice jednoduchý - zd raz uji ºe se nijak nepodílí na dynamické ásti mojí webové aplikace, která tvo í 95% celkové práce. Jediné, v em usnad uje práci je fakt, ºe do mnou vytvo ené ²ablony pro Open Burzu (nakódovaný gracký návrh) vkládá na mnou ur ené místo p íslu²né skripty (taktéº mnou ur ené). Reáln p iná²í CMS Heblo ty i výhody: Zásadní zp ehledn ní struktury webu Moºnost p ístupu ke kódu skrze rozhraní p ímo v prohlíºe i Generování uºivatelsky 'pohledných' URL adres Moºnosti snadné správy webové aplikace i pro mén zku²enné uºivatele Zp ehledn ní v²ak usnad uje práci pouze vývojá ovi, který má tak lep²í p ehled o umíst ní svých skript (zvlá²t to ocení p i velkém mnoºství php kódu rozd leném do spousty men²ích soubor - coº je i moje situace v p ípad Open Burzy). Koncový uºivatel - tedy náv²t vník webu - by v bec nepoznal rozdíl, kdyby byla aplikace vystav na bez jakéhokoliv CMS.

26 14 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.7: Ukázka z CMS Heblo P ístup do struktury webu skrze webové rozhraní uº jsem mnohokrát ocenil v p ípadech, kdy m p i vývoji napadlo n jaké vylep²ení i jsem byl na dálku upozorn n na chybu, ale v danou chvíli jsem nem l p ístup k po íta i. Díky CMS jsem v t chto situacích mohl upravovat n které prvky a funkce ze svého mobilního telefonu, ze kterého bych t ºko komunikoval s FTP serverem. Systém Heblo, ostatn jako nejspí² v²echny redak ní systémy, umí pro v²echny podtránky webové aplikace vygenerovat 'p kné' URL adresy. Tyto adresy vytvá í z názvu podstránky (který v CMS navolím) tak, ºe odstraní ve²kerou diakritiku a speciální znaky (+,?,!,apod.) a ponechaná slova spojí v jeden et zec odd lený poml kami. Vznikne tak URL adresa, která je snadno a rychle itelná a umoº uje tak lep²í orientaci pro náv²t vníka webu. Jedním z d vodu vystav ní Open Burzy na redak ním systému byl i fakt, ºe tento systém by se jednou mohl aplikovat i na jiné produkty i úpln jiné oblasti neº IT. Z toho d vodu je p edpokládáno, ºe by jednou mohl systém Open Burzy spravovat lov k nep íli² zku²enný ve tvorb webových stránek a práv jemu by m l redak ní systém usnadnit ºivot. Obrázek 3.8: Ukázka z CMS Heblo

27 3.5. NÁVRH ARCHITEKTURY Návrh architektury V této kapitole budou navrºeny základní stavební kameny celé aplikace - bude se v zásad jednat o datový model v etn n kolika p iloºených UML diagram Seznam ú astník Uºivatelé systému Open Burzy se dají rozd lit na nejvy²²í úrovni na t i skupiny: Administrátor Registrovaný uºivatel Neregistrovaný uºivatel Administrátor je správce celé aplikace, vzhledem k plánované maximální automatizaci systému by m la pln posta it jedna osoba, je v²ak moºné, ºe v budoucnu dojde k roz²í ení po tu administrátor z d vodu zvy²ující se náv²t vnosti. Úkolem administrátora jsou pravidelné revize funk nosti systému, záloha dat z databáze a p ípadné odstra ování chyb. Dále je moºná komunikace s ostatními ú astníky, pouze v²ak za ú elem podání ur ité informace i rady ve smyslu helpdesku (nem la by být e o v cech týkajících se výb rových ízení, apod. - p edev²ím kv li ochran spravedlivého výb ru). Administrátor má také mimo jiné moºnost kontroly nad IP adresami v²ech ú astník Open Burzy, a tudíº m ºe v p ípad jakýchkoliv problém n které uºivatele blokovat a mazat jim ú ty. Neregistrovaní uºivatelé jsou v zásad náhodní kolemjdoucí, kte í se prost ednictvím n jakého backlinku (zp tný odkaz) nebo doporu ení dostanou na Open Burzu. Práva t chto uºivatel jsou zna n omezená a dala by se shrnout jedním slovem: read-only. Neregistrovaný uºivatel se m ºe jakkoliv pohybovat po webu, prohlíºet si seznamy nabídek i poptávek, v²emoºn vyhledávat i ltrovat výsledky, m ºe si pro ítat diskuze jak v hlavním fóru tak i v diskuzích u jednotlivých produkt. Tím v²ak vý et jeho moºností kon í. Dá se íci, ºe neregistrovaný uºivatel nem ºe provád t jakékoliv interakce se samotným systémem a databází. Na úvodní stránce celého webu by m lo být na viditelném míst popsáno, jaké výhody danému uºivateli registrace p inese. Bude-li to vhodn provedeno, je velká pravd podobnost, ºe se poda í získat nového ú astního Open Burzy. V p ípad ºe tedy dojde na registraci uºivatele, je mu systémem (v p ípad úsp ²ného vypln ní formulá e) vytvo en ú et. D leºitou poloºkou registrace je Role - na základ hodnoty tohoto pole m ºeme registrované uºivatele dále d lit na: e²itele Zadavatele P edpokládá se, ºe uºivatelé registrovaní pod rolí e²itele budou pravdepodobn programáto i a vývojá i. T m totiº bude Open Burza nabízet moºnosti p ivýd lku v podob

28 16 KAPITOLA 3. ANALÝZA A NÁVRH E ENÍ Obrázek 3.9: Users diagram pen z inkasovaných za úsp ²n nabízené produkty a také za úsp ²n odvedené práce na projektech, které jsou vypisovány zadavateli. e²itelé se tedy mohou hlásit do výb rových ízení vypsaných na konkrétní zakázky i na pozice v softwarových rmách. Dále si budou moci vyplnit svoje kvalika ní proly a vypsat si ºádosti o zam stnání. Naproti tomu zadavatelé, jak jiº bylo e eno, budou vypisovat výb rová ízení na zakázky - produkty, které nap. pot ebují do rmy, ale nemají dost nan ních prost edk na zaplacení drahých licencí komer ních produkt. Také budou moci nabízet volná místa ve svých rmách nebo si rovnou vybírat z ad e²itel a sami je kontaktovat. Dal²í drobností, kterou bude Open Burza zadavatel m umoº ovat bude hodnocení e²itel - nap. v p ípad dob e odvedené práce na vypsané zakázce nebo jako prosté ocen ní p ínosu daného uºivatele P ípady uºití P ípady uºití (Use Case) byly navrhovány p ed samotným za átkem implementace - dá se íci, ºe jsem se vºil do role p íchozího uºivatele a p edstavoval si, jaké bude mít moºnosti, a pomocí t chto diagram jsem ty moºnosti realizoval. Use case jsou koncipovány tak, aby podávaly p edstavu o rozsahu projektu a v tomto sm ru byly i pro m velmi uºite né. V této fázi návrhu jsem se prozatím nezabýval konkrétními technologiemi, snaºil jsem se pomocí p irozeného jazyka co nejv rn ji znázornit provád né akce. Pro p edstavu zde uvádím dva takové diagramy a dal²í je moºno nalézt v p íloze C - UML diagramy.

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Správa požadavků. Semestrální práce

Správa požadavků. Semestrální práce Správa požadavků Semestrální práce Tomáš Náhlovský 12. březen 2013 Obsah I.METODIKA SPRÁVY POŽADAVKŮ 1.1 SBĚR POŽADAVKŮ 3 1.2 EVIDENCE POŽADAVKŮ 3 1.3 ZMĚNY POŽADAVKŮ 3 1.4 POSUZOVÁNÍ POŽADAVKŮ 3 1.5 KONTROLA

Více

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze

IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze IP kamerový systém Catr - uºivatelský návod k obsluze Obsah P ipoj se k nám! Úvod 3 P ístup do systému 3 Po íta s Windows 3 Prvotní instalace 3 Ovládání kamerového systému na po íta i 5 šivý náhled...................................................

Více

DeepBurner (testování UI)

DeepBurner (testování UI) ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce DeepBurner (testování UI) Blaºej, Friebel, Olexová, Volf P edm t: Testování uºivatelských rozhraní Obor: Softwarové inºenýrství

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Prohlá²ení. V Praze dne 18. dubna 2010...

Prohlá²ení. V Praze dne 18. dubna 2010... ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Studentova Berli ka III - Jádro aplikace Jaromír Van k Vedoucí práce: Ing. Ji í Chludil Studijní program: Softwarové

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

FAQ Aplikace GRIS 2017

FAQ Aplikace GRIS 2017 FAQ Aplikace GRIS 2017 Uživatelská příručka aplikace GRIS Uživatelskou příručku k aplikaci GRIS naleznete na webových stránkách GA ČR na adrese https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY

2C06028-00-Tisk-ePROJEKTY Stránka. 27 z 50 3.2. ASOVÝ POSTUP PRACÍ - rok 2009 3.2.0. P EHLED DÍL ÍCH CÍL PLÁNOVANÉ 2009 íslo podrobn Datum pln ní matematicky formulovat postup výpo t V001 výpo etní postup ve form matematických

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky)

Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky) Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky) Registrace zdravotnického za ízení, které poskytuje substitu ní lé bu, do Národního registru u ivatel léka sky indikované

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Chemické výpočty. Aleš Kajzar Martin Honka STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Chemické výpočty Aleš Kajzar Martin Honka Opava 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 3. Chemie Chemické výpočty Autoři: Škola: Konzultant: Aleš Kajzar Martin Honka

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI PELMI, spol. s r.o., obchodní společnost založená podle českého práva se sídlem Musílkova 568/35, Praha 5 - Košíře, PSČ

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Komplexní servis prádla a oděvů pro Nemocnici Jihlava Nadlimitní zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti

Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti Pokyny pro vypln ní elektronické žádosti podprogram 117D515 Podpora oprav domovních olov ných rozvod Elektronická žádost je umíst na na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Článek 1 Strany smlouvy Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168 zapsaný v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 (dále jen pravidla hlasování ) 1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11,

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0

Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 Evko - uºivatelská p íru ka verze 5.1.0 22. ervna 2005 2 Kapitola 1 Úvod Program EVKO je ur en jako pomocník p edev²ím pro montáºní a servisní rmy p i plánování a evidenci pravidelných revizí, kontrol,

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Úřad vlády České republiky Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

Úřad vlády České republiky Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Úřad vlády České republiky Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Odůvodnění veřejné zakázky Čj. 26/2016-ASZ dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR

Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Databáze RÚIAN a možnosti jejího využití pro geografickou podporu AČR Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Úvod V polovině roku 2012 byla státní správě i

Více

Rozvojový projekt na rok 2012

Rozvojový projekt na rok 2012 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (VŠTE) Rozvojový projekt na rok 01 Program: Podprogram: Formulář pro závěrečnou zprávu Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH

ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH . podací íslo pro import z odeslaného ZRU ENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ/ SOUT E O NÁVRH 1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Adresa: J.E.PURKYN 652 Obec: LITOMY L PS : 57014 Stát: CZ Kontaktní údaje: Telefon:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Usnesení. proti. Hejtík Zdeněk, nar.: 8.8.1974, bytem Jateční 715, 280 02 Kolín IV (značka: 3198 C 06/2014, 15423 C 06/2013) rozhodl takto: vydává

Usnesení. proti. Hejtík Zdeněk, nar.: 8.8.1974, bytem Jateční 715, 280 02 Kolín IV (značka: 3198 C 06/2014, 15423 C 06/2013) rozhodl takto: vydává Č. j. 099 EX 8374/13-58 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený opatřením Okresního soudu Kolín ze dne 22. 10. 2014, č. j.

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Operace nad celými tabulkami

Operace nad celými tabulkami 10 Operace nad celými tabulkami V předchozích kapitolách jsme se převážně zabývali sloupci tabulek. V této kapitole se naučíme provádět některé operace, které ovlivňují tabulky jako celek. Probereme vlastnosti

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Příloha č. 7 Technická specifikace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na realizaci inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 1. Teorie normálních forem Pojem normálních forem se používá ve spojitosti s dobře navrženými tabulkami. Správně vytvořené tabulky splňují 4 základní normální formy, které

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Obsah ÚVOD. Participanti. Nastavení testu. - úvod - participanti - nastavení testu - přehled úkolů testu - soupis problémů a návrh řešení - závěr

Obsah ÚVOD. Participanti. Nastavení testu. - úvod - participanti - nastavení testu - přehled úkolů testu - soupis problémů a návrh řešení - závěr B2 Obsah - úvod - participanti - nastavení testu - přehled úkolů testu - soupis problémů a návrh řešení - závěr ÚVOD Test prováděný naší skupinou, měl za úkol najít chyby a nedostatky v designu programu

Více