Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V."

Transkript

1 Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V. Romana Nývltová 1 Abstrakt Na českém finančním trhu jsou banky dominantním zdrojem financování podnikatelské sféry. Tato skutečnost může být zejména v případě nenaplnění předpokladů vztahového bankovnictví zdrojem problémů a neefektivností. Veřejné emise cenných papírů a jejich konsekvence (např. způsob corporate governance) v těchto podmínkách mohou pro ekonomický růst země přinášet mnohé výhody. Dosavadní nepříliš četné zkušenosti podniků s IPO v České republice vypovídají o tom, že v případě správně nastavených parametrů emise existuje vysoká pravděpodobnost úspěšnosti celého procesu. Cílem tohoto příspěvku je na příkladu dosud poslední IPO upozornit na důležité souvislosti a důsledky tohoto procesu pro finanční řízení a rozhodování podniků v České republice. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/08/P531. Klíčová slova kapitálový trh, burza cenných papírů, akcie, IPO 1 Úvod Alokace finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními jednotkami neprobíhá na finančních trzích vždy přímo. Relativně nereálným předpokladem je v případě přímého financování volný přístup k informacím a dokonalé fungování trhu, které by investorům umožnilo optimálně diverzifikovat finanční aktiva a čelit tak optimálnímu riziku. Fungování finančních trhů je ovšem provázeno řadou tržních selhání, frikcí a nedokonalostí (informační a transakční náklady, informační asymetrie, nedělitelnost aktiv a tak podobně), z nichž mnohé vyvolávají potřebu využít při uskutečňování finančních transakcí služeb finančních zprostředkovatelů schopných redukovat vyplývající náklady. Tržní nedokonalosti jako důvod pro existenci finančních zprostředkovatelů definuje a analyzuje například Benston (1976). Dle funkcí, které finanční zprostředkovatel ve finančních transakcích poskytuje, se rozlišuje polopřímé a nepřímé financování. V rámci polopřímého financování finanční zprostředkovatel ve formě brokera či dealera buď pouze poskytuje informace o možných nákupech a prodejích finančních dokumentů, nebo sám přímo kontaktuje potenciální kupce a prodejce. Nepřímé financování, které zajišťují zejména obchodní banky, pojišťovny, investiční společnosti, investiční a penzijní fondy atp. obsahuje dvě separátní, ale zároveň simultánní transakce: 1) Emisi sekundárních finančních instrumentů a jejich prodej přebytkovým jednotkám; 2) Nákup primárních finančních instrumentů emitovaných deficitními jednotkami. Finanční zprostředkovatelé zkvalitňují ex ante hodnocení podniků, investičních příležitostí i ekonomického prostředí. Jsou schopni identifikovat projekty s vysokou pravděpodobností vzniku či vývoje nových výrobků či výrobních postupů. Jejich činnost má tedy pozitivní 1 Ing. Romana Nývltová, Ph.D., Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, Brno,

2 dopad na alokaci kapitálu, vznik technologických inovací a tedy i ekonomický růst (Greenwood a Jovanovic, 1990). Úloha a hlavní typ finančních zprostředkovatelů v procesu alokace finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty sehrává důležitou roli při klasifikaci finančního systému. Demirguc-Kunt a Levine (1999) rozlišují B-systém a M-sytém, neboli dle Revendy a kol. (2005) zprostředkovatelský finanční trh a trh cenných papírů. V rámci B-systému (bank-based system) sehrávají klíčovou roli v procesu mobilizace úspor, alokace kapitálu, dohledu nad rozhodováním podnikových manažerů a poskytování nástrojů řízení rizika bankovní domy. B-systém je typický pro Japonsko, Německo a vlastně i většinu zemí kontinentální Evropy. Naopak v případě M-systému (market-based system), který převládá ve Velké Británii či USA vystupuje do popředí trh cenných papírů, skrze který se k podnikům dostávají nejen zdroje financování, ale i kontrolní mechanismy a nástroje řízení rizika. Tedy, zatímco v rámci B-systému prochází úspory do rukou deficitních jednotek skrze bankovní domy, M-systém je založen na přímém investování, jehož efektivnost může být zvyšována přímou či nepřímou asistencí finančních zprostředkovatelů. M-systém je často označován jako nejefektivnější model finančního systému (viz Allen, Bartiloro a Kowalewski, 2005, str. 6). Na druhou stranu Levine (2002) zmiňuje srovnatelnou úroveň ekonomického růstu Německa, Japonska, Velké Británie a USA a vyvozuje z toho indiferentnost převládajícího uspořádání finančního systému. Lze se tedy přiklonit k závěru, že optimální, zdravý a efektivní finanční systém musí mít vyváženou strukturu, tedy se opírat nejen o fungující trh cenných papírů, ale i o rozvinutý bankovní sektor. Finanční trh v České republice lze stejně jako trhy v ostatních zemích CEE označit jako bank-based systém, v rámci kterého jsou banky dominantním zdrojem financování podnikatelské sféry (viz obr.č.1). V moderní historii Burzy cenných papírů Praha bylo prozatím úspěšně dokončeno pouze šest primárních akciových emisí. Přílišná provázanost podniků s bankovní sférou může být nicméně zdrojem problémů a neefektivností. Za hlavní rizika vyplývající z pokračujícího růstu objemu poskytnutých bankovních úvěrů považuje ČNB (2007) kromě možného nepříznivého vývoje v bilancích významných dlužníků také potenciální změkčování úvěrových standardů ze strany bank v důsledku konkurenčního tlaku a silné pozice významných klientů. Díky krátké historii trhu a relativně nedávným změnám vlastnické struktury bank nejsou dosud založeny předpoklady existence pevného vztahu mezi bankou a podnikem (vztahové bankovnictví). I přes značnou koncentraci v oblasti bankovního zprostředkování (čtyři největší banky se na celkových bankovních úvěrech podílejí 56 %) je i nadále patrný boj o klienta a z toho plynoucí důsledky. Financování podniků skrze trhy cenných papírů má pro ekonomický růst země mnohé výhody. Vlastníci (resp. manažeři) nemohou automaticky spoléhat na úspěšnou renegociaci při získávání dodatečných zdrojů financování. Pokud je podnik neefektivně řízen a není maximalizována jeho tržní hodnota, investoři prodávají jeho akcie, což následně způsobuje pokles tržní ceny. Mnohé odvážné podnikatelské plány s vyšším stupněm rizika (a tedy i potenciálního výnosu) a vyšší kapitálovou náročností navíc nemohou projít sítem povinné bankovní opatrností. Za závěrů studie Moudrého a Bintera (2007) vyplývá, že i v období globalizace a integrace finančních trhů je místo českého kapitálového trhu nezastupitelné. Existence Burzy cenných papírů Praha jako regionální burzy je důležitým prvkem pro další vývoj české ekonomiky, neboť je neoddělitelně spojena s výkonem české ekonomiky měřeným růstem hrubého domácího produktu.

3 Obr.č. 1: Stav zdrojů financování poskytnutých nefinančním podnikům na úvěrovém trhu a trhu cenných papírů v České republice 2 700,00 600,00 500,00 akcie dluhopisy bankovní úvěry mld. Kč 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Zdroj: Autorka dle dat ČNB a BCPP Cílem tohoto příspěvku je na příkladu dosud poslední IPO (společnost New World Resources, N.V.) upozornit na důležité souvislosti a důsledky tohoto procesu pro finanční řízení a rozhodování podniků v České republice. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/08/P531 Vybrané úvahy o zdrojích financování z kapitálových trhů v podmínkách českých nadnárodních podniků. 2 Primární emise akcií a její význam pro podnik Emisí akcií se rozumí jejich vydání do oběhu za účelem obstarání peněžních prostředků pro další rozvoj podniku. První veřejná emise podnikových akcií je označována jako IPO, primární emise akcií či počáteční veřejná nabídka (Inital Public Offering). Zejména v zahraniční literatuře se pro po ní následující veřejné emise používá označení sekundární emise akcií (Secondary Public Offering) nebo sezónní emise akcií SEO (Seasoned Equity Offering), které jsou však často považovány za synonymum IPO. Protože se veřejnou emisí akcií (týká se IPO v pravém slova smyslu) z uzavřené a v soukromých rukou vlastněné akciové společnosti stává společnost přístupná široké veřejnosti, hovoří se o primárních emisích jako o uvedení na veřejný trh (Going Public). Veřejné emise jsou považovány nejen za důležitý zdroj financování pro další růst podniku, ale rovněž za známku stability a důvěryhodnosti podnikání. Jejich uskutečněním podnik získává nezanedbatelné marketingové efekty. Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic dokonce přisuzuje zdrojům financování získaným z IPO pouze padesátiprocentní váhu na celkových přínosech pro 2 Akcie jsou reprezentovány tržní kapitalizací akciových emisí uskutečněných nefinančními podniky na BCPP (jedná se o tuzemskou část veřejné nabídky akcií: od roku 2004 Zentiva N.V., od roku 2006 Pegas Nonwovens S.A. a ECM Real Estate Investments A.G., od roku 2007 AAA Auto Group N.V. a VGP N.V. Dluhopisy jsou reprezentovány tržní kapitalizací dluhopisů emitovaných nefinančními podniky na BCPP; Bankovní úvěry jsou představovány zůstatkovou hodnotou úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům bankami v České republice.

4 firmu 3 : IPO na pražské burze neznamená pouze zdroj přímých finančních prostředků, ale přináší společnostem celou řadu dalších benefitů, které jsou přirozeným vedlejším produktem vstupu na trh. Ve svém důsledku mohou firmám často přinést srovnatelný efekt jako samotné IPO. Podle studie IPO na pražské burze, kterou zpracovala agentura Bison & Rose zaznamenaly všechny společnosti po oznámení svého záměru extrémně zvýšený zájem médií. Objem mediálních výstupů týkajících se společností, které IPO na pražské burze podstoupily (např. Pegas Nonwovens či ECM) se v období příprav IPO zvýšil téměř desetinásobně, přičemž všechny výstupy byly pozitivní nebo neutrální. 3 Parametry IPO New World Resources N.V. Společnost New World Resources, N.V. se sídlem v Nizozemí je prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, a.s. (dalšími dceřinými společnostmi jsou KARBONIA PL v Polsku a NWR Coking, a.s.) největší společností těžící černé uhlí a současně předním producentem černého uhlí v České republice. Působí ovšem i v dalších zemích střední Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo). Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba černého uhlí, výroba koksu a související podpůrné činnosti. Před uskutečněním IPO byla jediným akcionářem NWR společnost RPGI, v níž vlastnila 40,5 procentní podíl fyzická osoba Zdeněk Bakala, 40,5 procentní podíl londýnský fond Crossroads Capital Investments, Inc. a zbývající část další dvě právnické osoby. V dubnu 2008 oznámila společnost NWR plánovaný vstup na burzu v Praze, Londýně a Varšavě. Prospekt emitenta, předložený nizozemské komisi pro finanční dohled byl schválen a pražská burza přijala akcie této společnosti na hlavní trh. Na základě ustanovení o evropském pasu pro emitenty cenných papírů totiž platí, že je-li prospekt schválen v jednom členském státě EU, je platný i ve všech ostatních. Upisovací období trvalo od 24. dubna do 6. května Na evropských kapitálových trzích je běžné, že úspěšní nabyvatelé akcií v rámci procesu veřejné emise mohou začít s předmětnými cennými papíry okamžitě obchodovat, aniž by museli čekat na samotné zahájení oficiálního obchodování (podmíněné obchodování, when-issued). O tuto oblast přijímání cenných papírů byla burzovní pravidla pražské burzy rozšířena v roce Na začátku upisovacího období proto již akcie NWR byly přijaty k podmíněnému obchodování na pražské burze. Obchody podmíněného obchodování jsou ve smyslu burzovní pravidel garantovány burzou. K jejich vypořádání dochází nejdříve dnem zahájení oficiálního obchodování, a pokud k němu nedojde, pak obchody uzavřené rámci podmíněného obchodování nenabývají platnosti. Indikativní cenové rozpětí bylo odhadnuto na 10,25-13,25 GBP resp CZK. Celkový počet nabízených akcií tvořilo ks stávajících akcií a ks nových akcií. Případné navýšení celkového počtu akcií (až o 15 % z celkového počtu nabízených akcií) bylo umožněno pomocí over-allotment neboli greenshoe opce na navýšení, umožňující nadlimitní úpis akcií v případě převisu poptávky. Manažerem emise byly společnosti Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs International a JP Morgan Cazenove Limited, ke spoluvedoucím manažerům patřily například Citigroup Global Markets Limited, Barclays Capital, Erste Bank. V České republice pak jako manažer emise vystupovala Česká spořitelna, Patria Finance a Wood & Company. Pro zachování zájmu o akcie a pro podporu růstu kurzu akcie po zahájení obchodování byla se stávajícími akcionáři a manažery uzavřena dohoda, že svoje původní akcie nebudou po dobu 180ti (resp. v případě manažerů 365ti) dnů nabízet na kapitálovém trhu. Doba trvání 3 In. Kovařík, 2007

5 této tzv. lock-up period není zákonem stanovena, ale u dosud uskutečněných emisí v ČR (i např. u mnoha emisí v USA) se pohybovala právě v horizontu 6 až 12 měsíců. Výsledek IPO byl velice pozitivní, emise byla na horní hranici indikativního cenového rozpětí 7,5 krát přeupsána (na dolní hranici pak dokonce 11 krát), nabídková cena činila 13,25 GBP resp. 425,83 CZK (tedy horní hranice indikativního cenového rozpětí) a celkový výtěžek emise přesáhl 35 miliard Kč. Jednalo se proto o dosud největší IPO na pražské burze a dokonce i o největší IPO na londýnské burze v tomto roce. Většinu akcií přitom upsali zahraniční institucionální investoři (individuální investoři v České republice a Polsku upsali pouze 10 % celkového objemu emise). Podle akcionáře a místopředsedy představenstva NWR Zdeňka Bakaly se emise zúčastnili všichni dlouhodobí stabilní investoři, kteří investují v těžebním sektoru. Výnos prvního dne (rozdíl mezi emisním kurzem a uzavíracím kurzem prvního dne) na londýnské burze dosáhl 7 %. 4 Shrnutí Primární emise akcií společnosti New World Resources, N.V. byla již šestou IPO v moderní historii české ekonomiky. Svými parametry se nijak výrazně nelišila od dosud uskutečněných emisí. Tím se rozšířila báze tržních transakcí, podkládající dosavadní závěry výzkumu autorky v této oblasti (viz např. Nývltová, 2007), tedy že dosud uskutečněné akciové emise podniků v České republice vykazují některé shodné rysy, které by mohly indikovat předpoklady nutné pro úspěšnou realizaci IPO. Jedná se o následující: - Transparentní vlastnická struktura (je možno ji jednoduše graficky ztvárnit); - Silný vlastník (zejména fondy soukromého kapitálu viz Zentiva N.V., Pegas Nonwowens, S.A. i NWR); - Sídlo mateřské společnosti v zahraničí (Lucembursko a Nizozemí), což zvyšuje jistotu zahraničních investorů v oblasti corporate governance ; - Strukturování IPO kombinací domácí a zahraniční nabídky (nelze přímo říci, že domácí investoři by nebyli schopni upsat všechny akcie nabízené v rámci IPO, nicméně zahraniční nabídka může mít nezanedbatelné marketingové efekty). Literatura [1] ALLEN, F. - BARTILORO, L. - KOWALEWSKI, O The Financial System of the EU 25. Financial Institutions Center Working Paper No [online] [cit ]. Dostupné z <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/ papers/05/0544.pdf>. [2] BENSTON, G.J. - SMITH, C.W A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation [online]. Journal of Finance, vol. XXXI, iss. 2, May 1976, s [cit ]. Dostupné z <http://web.ebscohost. com/ehost/pdf?vid=2&hid=117&sid=5a12bbfa-748e-444d-96d b31cf %40sessionmgr106>. [3] ČNB Zpráva o finanční stabilitě 2006 [online]. Praha: Česká národní banka, 2007 [cit ]. Dostupné z <http://www.cnb.cz/m2export/ sites/www.cnb.cz/cs/ financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2006/fs_2006.pdf>. [4] DEMIRGUC-KUNT, A. - LEVINE, R Bank-based and Market-based Financial Systems: Cross-country comparisons. The World Bank Policy Research Working Paper Series [online], Number 2143, July 1999 [cit ]. Dostupné z <http://www.w orldbank.org/html/dec/publications/workpapers/wps2000series/wps2143/wps2143.pdf>.

6 [5] GREENWOOD, J. - JOVANOVIC, B Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, 1990, iss. 98, s [6] KOVAŘÍK, J Vstup na pražskou burzu je pro emitenty nejlepší reklamou [online]. Praha: Burza cenných papírů Praha, 25. října 2007 [cit ]. Dostupné z: <http:// ftp.pse.cz/press.rel/2007/tz28_ IPO.rtf>. [7] LEVINE, R Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? [online]. University of Minnesota, Department of Finance, William Davidson Working Paper No. 442, February 2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.wdi. umich.edu/files/publications/workingpapers/wp442.pdf>. [8] MOUDRÝ, M. - BINTER, R Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR [online]. Srpen, 2007 [cit ]. Dostupné z <http://ftp.pse.cz/info.bas/cz/bccp_analyza_web.pdf >. [9] NÝVLTOVÁ, R. Identifikace charakteristických rysů IPO podniků v České republice. In. Evropské finanční systémy Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, , s ISBN [10] PATRIA DIRECT. Primární emise akcií společnosti NWR N.V. [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.patria-direct.cz/dokumenty/ipo/nwr/landing.html>. [11] REVENDA, Z. a kol Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, 627 s. ISBN Summary A Case Study of New World Resources N.V. s IPO Banks play dominant role in corporate financing in the Czech financial market. This feature can be the source of problems and inefficiencies, especially if preconditions of the relationship banking are not fulfilled. In this situation, securities public offerings and their consequences (e.g. corporate governance) can bring several benefits to economic development of the country. As apparent from relatively poor IPO history in the Czech Republic, well adjusted IPO parameters increase the probability of success. This paper deals with the IPO of company New World Resources, N.V. The aim is to call attention to important consequences and implications of the IPO process for financial management of companies in the Czech Republic. This paper is presented with the support of Czech Science Foundation, the grant No GAČR č. 402/08/P531.

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011

IPO. Praha - Bratislava, Červen 2011 Návrh IPO předpoklady k úspěšně zvládnutému procesu Praha - Bratislava, Červen 2011 Patria Corporate Finance, a.s. and Patria Finance Slovakia, a.s. are members of KBC Securities Group. Patria Corporate

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Finanční trhy. Finanční trhy

Finanční trhy. Finanční trhy Finanční trhy Finanční trhy Finanční trh Trh (obecně) je místo, kde se střetává nabídka statků, služeb a finančních prostředků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jde o proces

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU Nývltová Romana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou podnikových primárních akciových emisí (IPO). Cílem je popsat aktuální situaci v České

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie

Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie Romana Nývltová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá posouzením významu kapitálového trhu z hlediska financování nefinančních

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU NÁVRH POSTUPU PŘI REALIZACI IPO NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, e-mail: meluzint@fbm.vutbr.cz Brno

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel

Tisková konference. 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Vybrané problémy českého kapitálového trhu II.

Vybrané problémy českého kapitálového trhu II. Vybrané problémy českého kapitálového trhu II. Kateřina Kořená 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí český kapitálový trh ve třech vybraných oblastech. V první části Kolektivní investování popisuje minulý vývoj

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Tomáš Meluzín Úvod Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě, na rozdíl od České

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce JAN MOŠA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Bakalářská práce JAN MOŠA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Katedra managementu podnikatelské

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 11. října 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA 11. října 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA 11. října 2010 NENÍ URČENO K DISTRIBUCI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU. Cenné papíry uvedené níže nebyly a nebudou registrovány podle

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE

NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE NÁKLADY EMISE PODNIKOVÝCH DLUHOPISŮ V ČESKÉ REPUBLICE Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu, FCHT, UPa The article deals in detail with costs of issue of

Více

Fio banka Analýzy a doporučení

Fio banka Analýzy a doporučení Fio banka Analýzy a doporučení Popis společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Fio banka, a.s. 17.6.2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Základní informace o společnosti: Adresa společnosti: Jastrzębska

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více