Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V."

Transkript

1 Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V. Romana Nývltová 1 Abstrakt Na českém finančním trhu jsou banky dominantním zdrojem financování podnikatelské sféry. Tato skutečnost může být zejména v případě nenaplnění předpokladů vztahového bankovnictví zdrojem problémů a neefektivností. Veřejné emise cenných papírů a jejich konsekvence (např. způsob corporate governance) v těchto podmínkách mohou pro ekonomický růst země přinášet mnohé výhody. Dosavadní nepříliš četné zkušenosti podniků s IPO v České republice vypovídají o tom, že v případě správně nastavených parametrů emise existuje vysoká pravděpodobnost úspěšnosti celého procesu. Cílem tohoto příspěvku je na příkladu dosud poslední IPO upozornit na důležité souvislosti a důsledky tohoto procesu pro finanční řízení a rozhodování podniků v České republice. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/08/P531. Klíčová slova kapitálový trh, burza cenných papírů, akcie, IPO 1 Úvod Alokace finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními jednotkami neprobíhá na finančních trzích vždy přímo. Relativně nereálným předpokladem je v případě přímého financování volný přístup k informacím a dokonalé fungování trhu, které by investorům umožnilo optimálně diverzifikovat finanční aktiva a čelit tak optimálnímu riziku. Fungování finančních trhů je ovšem provázeno řadou tržních selhání, frikcí a nedokonalostí (informační a transakční náklady, informační asymetrie, nedělitelnost aktiv a tak podobně), z nichž mnohé vyvolávají potřebu využít při uskutečňování finančních transakcí služeb finančních zprostředkovatelů schopných redukovat vyplývající náklady. Tržní nedokonalosti jako důvod pro existenci finančních zprostředkovatelů definuje a analyzuje například Benston (1976). Dle funkcí, které finanční zprostředkovatel ve finančních transakcích poskytuje, se rozlišuje polopřímé a nepřímé financování. V rámci polopřímého financování finanční zprostředkovatel ve formě brokera či dealera buď pouze poskytuje informace o možných nákupech a prodejích finančních dokumentů, nebo sám přímo kontaktuje potenciální kupce a prodejce. Nepřímé financování, které zajišťují zejména obchodní banky, pojišťovny, investiční společnosti, investiční a penzijní fondy atp. obsahuje dvě separátní, ale zároveň simultánní transakce: 1) Emisi sekundárních finančních instrumentů a jejich prodej přebytkovým jednotkám; 2) Nákup primárních finančních instrumentů emitovaných deficitními jednotkami. Finanční zprostředkovatelé zkvalitňují ex ante hodnocení podniků, investičních příležitostí i ekonomického prostředí. Jsou schopni identifikovat projekty s vysokou pravděpodobností vzniku či vývoje nových výrobků či výrobních postupů. Jejich činnost má tedy pozitivní 1 Ing. Romana Nývltová, Ph.D., Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, Brno,

2 dopad na alokaci kapitálu, vznik technologických inovací a tedy i ekonomický růst (Greenwood a Jovanovic, 1990). Úloha a hlavní typ finančních zprostředkovatelů v procesu alokace finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty sehrává důležitou roli při klasifikaci finančního systému. Demirguc-Kunt a Levine (1999) rozlišují B-systém a M-sytém, neboli dle Revendy a kol. (2005) zprostředkovatelský finanční trh a trh cenných papírů. V rámci B-systému (bank-based system) sehrávají klíčovou roli v procesu mobilizace úspor, alokace kapitálu, dohledu nad rozhodováním podnikových manažerů a poskytování nástrojů řízení rizika bankovní domy. B-systém je typický pro Japonsko, Německo a vlastně i většinu zemí kontinentální Evropy. Naopak v případě M-systému (market-based system), který převládá ve Velké Británii či USA vystupuje do popředí trh cenných papírů, skrze který se k podnikům dostávají nejen zdroje financování, ale i kontrolní mechanismy a nástroje řízení rizika. Tedy, zatímco v rámci B-systému prochází úspory do rukou deficitních jednotek skrze bankovní domy, M-systém je založen na přímém investování, jehož efektivnost může být zvyšována přímou či nepřímou asistencí finančních zprostředkovatelů. M-systém je často označován jako nejefektivnější model finančního systému (viz Allen, Bartiloro a Kowalewski, 2005, str. 6). Na druhou stranu Levine (2002) zmiňuje srovnatelnou úroveň ekonomického růstu Německa, Japonska, Velké Británie a USA a vyvozuje z toho indiferentnost převládajícího uspořádání finančního systému. Lze se tedy přiklonit k závěru, že optimální, zdravý a efektivní finanční systém musí mít vyváženou strukturu, tedy se opírat nejen o fungující trh cenných papírů, ale i o rozvinutý bankovní sektor. Finanční trh v České republice lze stejně jako trhy v ostatních zemích CEE označit jako bank-based systém, v rámci kterého jsou banky dominantním zdrojem financování podnikatelské sféry (viz obr.č.1). V moderní historii Burzy cenných papírů Praha bylo prozatím úspěšně dokončeno pouze šest primárních akciových emisí. Přílišná provázanost podniků s bankovní sférou může být nicméně zdrojem problémů a neefektivností. Za hlavní rizika vyplývající z pokračujícího růstu objemu poskytnutých bankovních úvěrů považuje ČNB (2007) kromě možného nepříznivého vývoje v bilancích významných dlužníků také potenciální změkčování úvěrových standardů ze strany bank v důsledku konkurenčního tlaku a silné pozice významných klientů. Díky krátké historii trhu a relativně nedávným změnám vlastnické struktury bank nejsou dosud založeny předpoklady existence pevného vztahu mezi bankou a podnikem (vztahové bankovnictví). I přes značnou koncentraci v oblasti bankovního zprostředkování (čtyři největší banky se na celkových bankovních úvěrech podílejí 56 %) je i nadále patrný boj o klienta a z toho plynoucí důsledky. Financování podniků skrze trhy cenných papírů má pro ekonomický růst země mnohé výhody. Vlastníci (resp. manažeři) nemohou automaticky spoléhat na úspěšnou renegociaci při získávání dodatečných zdrojů financování. Pokud je podnik neefektivně řízen a není maximalizována jeho tržní hodnota, investoři prodávají jeho akcie, což následně způsobuje pokles tržní ceny. Mnohé odvážné podnikatelské plány s vyšším stupněm rizika (a tedy i potenciálního výnosu) a vyšší kapitálovou náročností navíc nemohou projít sítem povinné bankovní opatrností. Za závěrů studie Moudrého a Bintera (2007) vyplývá, že i v období globalizace a integrace finančních trhů je místo českého kapitálového trhu nezastupitelné. Existence Burzy cenných papírů Praha jako regionální burzy je důležitým prvkem pro další vývoj české ekonomiky, neboť je neoddělitelně spojena s výkonem české ekonomiky měřeným růstem hrubého domácího produktu.

3 Obr.č. 1: Stav zdrojů financování poskytnutých nefinančním podnikům na úvěrovém trhu a trhu cenných papírů v České republice 2 700,00 600,00 500,00 akcie dluhopisy bankovní úvěry mld. Kč 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Zdroj: Autorka dle dat ČNB a BCPP Cílem tohoto příspěvku je na příkladu dosud poslední IPO (společnost New World Resources, N.V.) upozornit na důležité souvislosti a důsledky tohoto procesu pro finanční řízení a rozhodování podniků v České republice. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/08/P531 Vybrané úvahy o zdrojích financování z kapitálových trhů v podmínkách českých nadnárodních podniků. 2 Primární emise akcií a její význam pro podnik Emisí akcií se rozumí jejich vydání do oběhu za účelem obstarání peněžních prostředků pro další rozvoj podniku. První veřejná emise podnikových akcií je označována jako IPO, primární emise akcií či počáteční veřejná nabídka (Inital Public Offering). Zejména v zahraniční literatuře se pro po ní následující veřejné emise používá označení sekundární emise akcií (Secondary Public Offering) nebo sezónní emise akcií SEO (Seasoned Equity Offering), které jsou však často považovány za synonymum IPO. Protože se veřejnou emisí akcií (týká se IPO v pravém slova smyslu) z uzavřené a v soukromých rukou vlastněné akciové společnosti stává společnost přístupná široké veřejnosti, hovoří se o primárních emisích jako o uvedení na veřejný trh (Going Public). Veřejné emise jsou považovány nejen za důležitý zdroj financování pro další růst podniku, ale rovněž za známku stability a důvěryhodnosti podnikání. Jejich uskutečněním podnik získává nezanedbatelné marketingové efekty. Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic dokonce přisuzuje zdrojům financování získaným z IPO pouze padesátiprocentní váhu na celkových přínosech pro 2 Akcie jsou reprezentovány tržní kapitalizací akciových emisí uskutečněných nefinančními podniky na BCPP (jedná se o tuzemskou část veřejné nabídky akcií: od roku 2004 Zentiva N.V., od roku 2006 Pegas Nonwovens S.A. a ECM Real Estate Investments A.G., od roku 2007 AAA Auto Group N.V. a VGP N.V. Dluhopisy jsou reprezentovány tržní kapitalizací dluhopisů emitovaných nefinančními podniky na BCPP; Bankovní úvěry jsou představovány zůstatkovou hodnotou úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům bankami v České republice.

4 firmu 3 : IPO na pražské burze neznamená pouze zdroj přímých finančních prostředků, ale přináší společnostem celou řadu dalších benefitů, které jsou přirozeným vedlejším produktem vstupu na trh. Ve svém důsledku mohou firmám často přinést srovnatelný efekt jako samotné IPO. Podle studie IPO na pražské burze, kterou zpracovala agentura Bison & Rose zaznamenaly všechny společnosti po oznámení svého záměru extrémně zvýšený zájem médií. Objem mediálních výstupů týkajících se společností, které IPO na pražské burze podstoupily (např. Pegas Nonwovens či ECM) se v období příprav IPO zvýšil téměř desetinásobně, přičemž všechny výstupy byly pozitivní nebo neutrální. 3 Parametry IPO New World Resources N.V. Společnost New World Resources, N.V. se sídlem v Nizozemí je prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, a.s. (dalšími dceřinými společnostmi jsou KARBONIA PL v Polsku a NWR Coking, a.s.) největší společností těžící černé uhlí a současně předním producentem černého uhlí v České republice. Působí ovšem i v dalších zemích střední Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo). Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba černého uhlí, výroba koksu a související podpůrné činnosti. Před uskutečněním IPO byla jediným akcionářem NWR společnost RPGI, v níž vlastnila 40,5 procentní podíl fyzická osoba Zdeněk Bakala, 40,5 procentní podíl londýnský fond Crossroads Capital Investments, Inc. a zbývající část další dvě právnické osoby. V dubnu 2008 oznámila společnost NWR plánovaný vstup na burzu v Praze, Londýně a Varšavě. Prospekt emitenta, předložený nizozemské komisi pro finanční dohled byl schválen a pražská burza přijala akcie této společnosti na hlavní trh. Na základě ustanovení o evropském pasu pro emitenty cenných papírů totiž platí, že je-li prospekt schválen v jednom členském státě EU, je platný i ve všech ostatních. Upisovací období trvalo od 24. dubna do 6. května Na evropských kapitálových trzích je běžné, že úspěšní nabyvatelé akcií v rámci procesu veřejné emise mohou začít s předmětnými cennými papíry okamžitě obchodovat, aniž by museli čekat na samotné zahájení oficiálního obchodování (podmíněné obchodování, when-issued). O tuto oblast přijímání cenných papírů byla burzovní pravidla pražské burzy rozšířena v roce Na začátku upisovacího období proto již akcie NWR byly přijaty k podmíněnému obchodování na pražské burze. Obchody podmíněného obchodování jsou ve smyslu burzovní pravidel garantovány burzou. K jejich vypořádání dochází nejdříve dnem zahájení oficiálního obchodování, a pokud k němu nedojde, pak obchody uzavřené rámci podmíněného obchodování nenabývají platnosti. Indikativní cenové rozpětí bylo odhadnuto na 10,25-13,25 GBP resp CZK. Celkový počet nabízených akcií tvořilo ks stávajících akcií a ks nových akcií. Případné navýšení celkového počtu akcií (až o 15 % z celkového počtu nabízených akcií) bylo umožněno pomocí over-allotment neboli greenshoe opce na navýšení, umožňující nadlimitní úpis akcií v případě převisu poptávky. Manažerem emise byly společnosti Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs International a JP Morgan Cazenove Limited, ke spoluvedoucím manažerům patřily například Citigroup Global Markets Limited, Barclays Capital, Erste Bank. V České republice pak jako manažer emise vystupovala Česká spořitelna, Patria Finance a Wood & Company. Pro zachování zájmu o akcie a pro podporu růstu kurzu akcie po zahájení obchodování byla se stávajícími akcionáři a manažery uzavřena dohoda, že svoje původní akcie nebudou po dobu 180ti (resp. v případě manažerů 365ti) dnů nabízet na kapitálovém trhu. Doba trvání 3 In. Kovařík, 2007

5 této tzv. lock-up period není zákonem stanovena, ale u dosud uskutečněných emisí v ČR (i např. u mnoha emisí v USA) se pohybovala právě v horizontu 6 až 12 měsíců. Výsledek IPO byl velice pozitivní, emise byla na horní hranici indikativního cenového rozpětí 7,5 krát přeupsána (na dolní hranici pak dokonce 11 krát), nabídková cena činila 13,25 GBP resp. 425,83 CZK (tedy horní hranice indikativního cenového rozpětí) a celkový výtěžek emise přesáhl 35 miliard Kč. Jednalo se proto o dosud největší IPO na pražské burze a dokonce i o největší IPO na londýnské burze v tomto roce. Většinu akcií přitom upsali zahraniční institucionální investoři (individuální investoři v České republice a Polsku upsali pouze 10 % celkového objemu emise). Podle akcionáře a místopředsedy představenstva NWR Zdeňka Bakaly se emise zúčastnili všichni dlouhodobí stabilní investoři, kteří investují v těžebním sektoru. Výnos prvního dne (rozdíl mezi emisním kurzem a uzavíracím kurzem prvního dne) na londýnské burze dosáhl 7 %. 4 Shrnutí Primární emise akcií společnosti New World Resources, N.V. byla již šestou IPO v moderní historii české ekonomiky. Svými parametry se nijak výrazně nelišila od dosud uskutečněných emisí. Tím se rozšířila báze tržních transakcí, podkládající dosavadní závěry výzkumu autorky v této oblasti (viz např. Nývltová, 2007), tedy že dosud uskutečněné akciové emise podniků v České republice vykazují některé shodné rysy, které by mohly indikovat předpoklady nutné pro úspěšnou realizaci IPO. Jedná se o následující: - Transparentní vlastnická struktura (je možno ji jednoduše graficky ztvárnit); - Silný vlastník (zejména fondy soukromého kapitálu viz Zentiva N.V., Pegas Nonwowens, S.A. i NWR); - Sídlo mateřské společnosti v zahraničí (Lucembursko a Nizozemí), což zvyšuje jistotu zahraničních investorů v oblasti corporate governance ; - Strukturování IPO kombinací domácí a zahraniční nabídky (nelze přímo říci, že domácí investoři by nebyli schopni upsat všechny akcie nabízené v rámci IPO, nicméně zahraniční nabídka může mít nezanedbatelné marketingové efekty). Literatura [1] ALLEN, F. - BARTILORO, L. - KOWALEWSKI, O The Financial System of the EU 25. Financial Institutions Center Working Paper No [online] [cit ]. Dostupné z <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/ papers/05/0544.pdf>. [2] BENSTON, G.J. - SMITH, C.W A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation [online]. Journal of Finance, vol. XXXI, iss. 2, May 1976, s [cit ]. Dostupné z <http://web.ebscohost. com/ehost/pdf?vid=2&hid=117&sid=5a12bbfa-748e-444d-96d b31cf %40sessionmgr106>. [3] ČNB Zpráva o finanční stabilitě 2006 [online]. Praha: Česká národní banka, 2007 [cit ]. Dostupné z <http://www.cnb.cz/m2export/ sites/www.cnb.cz/cs/ financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2006/fs_2006.pdf>. [4] DEMIRGUC-KUNT, A. - LEVINE, R Bank-based and Market-based Financial Systems: Cross-country comparisons. The World Bank Policy Research Working Paper Series [online], Number 2143, July 1999 [cit ]. Dostupné z <http://www.w orldbank.org/html/dec/publications/workpapers/wps2000series/wps2143/wps2143.pdf>.

6 [5] GREENWOOD, J. - JOVANOVIC, B Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, 1990, iss. 98, s [6] KOVAŘÍK, J Vstup na pražskou burzu je pro emitenty nejlepší reklamou [online]. Praha: Burza cenných papírů Praha, 25. října 2007 [cit ]. Dostupné z: <http:// ftp.pse.cz/press.rel/2007/tz28_ IPO.rtf>. [7] LEVINE, R Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? [online]. University of Minnesota, Department of Finance, William Davidson Working Paper No. 442, February 2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.wdi. umich.edu/files/publications/workingpapers/wp442.pdf>. [8] MOUDRÝ, M. - BINTER, R Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR [online]. Srpen, 2007 [cit ]. Dostupné z <http://ftp.pse.cz/info.bas/cz/bccp_analyza_web.pdf >. [9] NÝVLTOVÁ, R. Identifikace charakteristických rysů IPO podniků v České republice. In. Evropské finanční systémy Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, , s ISBN [10] PATRIA DIRECT. Primární emise akcií společnosti NWR N.V. [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.patria-direct.cz/dokumenty/ipo/nwr/landing.html>. [11] REVENDA, Z. a kol Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, 627 s. ISBN Summary A Case Study of New World Resources N.V. s IPO Banks play dominant role in corporate financing in the Czech financial market. This feature can be the source of problems and inefficiencies, especially if preconditions of the relationship banking are not fulfilled. In this situation, securities public offerings and their consequences (e.g. corporate governance) can bring several benefits to economic development of the country. As apparent from relatively poor IPO history in the Czech Republic, well adjusted IPO parameters increase the probability of success. This paper deals with the IPO of company New World Resources, N.V. The aim is to call attention to important consequences and implications of the IPO process for financial management of companies in the Czech Republic. This paper is presented with the support of Czech Science Foundation, the grant No GAČR č. 402/08/P531.

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. Duální listingy Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. 04.07.2011 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA a.s. Soukromá společnost fungující na členském principu Hlavním akcionářem je Vídeňská

Více

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU

VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PRIMÁRNÍHO AKCIOVÉHO TRHU Nývltová Romana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou podnikových primárních akciových emisí (IPO). Cílem je popsat aktuální situaci v České

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie

Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie Úloha kapitálového trhu ve financování nefinančních podniků v zemích Evropské unie Romana Nývltová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá posouzením významu kapitálového trhu z hlediska financování nefinančních

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO

Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO Referenční případ: Privatizace BorsodChemu a IPO 35 3 25 2 15 1 5 4/1/96 5/13/96 6/24/96 8/5/96 9/16/96 1/28/96 12/9/96 1/2/97 3/3/97 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Volume (r.h. scale) BUX (rebased

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Fio banka Analýzy a doporučení

Fio banka Analýzy a doporučení Fio banka Analýzy a doporučení Popis společnosti Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Fio banka, a.s. 17.6.2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Základní informace o společnosti: Adresa společnosti: Jastrzębska

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

DOPORUČENÁ NABÍDKA SMĚNY AKCIÍ. pro. New World Resources N.V. ( Stávající NWR ) ze strany. New World Resources Plc ( Nová NWR )

DOPORUČENÁ NABÍDKA SMĚNY AKCIÍ. pro. New World Resources N.V. ( Stávající NWR ) ze strany. New World Resources Plc ( Nová NWR ) TENTO DOKUMENT ANI ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ URČEN K ZPŘÍSTUPNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ ANI ROZŠIŘOVÁNÍ NA NEBO Z JAKÉHOKOLIV ÚZEMÍ, PODLE JEHOŽ PRÁVNÍHO ŘÁDU BY TO PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Start Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní bankou

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU

VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU VÝZKUM PRVOTNÍCH VEŘEJNÝCH NABÍDEK AKCIÍ REALIZOVANÝCH NA ČESKÉM KAPITÁLOVÉM TRHU Tomáš Meluzín Úvod Financování rozvoje společnosti prostřednictvím Initial Public Offering má ve světě, na rozdíl od České

Více

VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU VLIV EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ NA FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Režňáková Mária ABSTRAKT Přípravě finančních rozhodnutí v podniku musí předcházet analýza okolí podniku včetně analýzy ekonomického okolí. Předložený

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Převod rizik pomocí sekuritizace

Převod rizik pomocí sekuritizace Převod rizik pomocí sekuritizace Blanka Kameníková, Aleš Skopalík 1 Abstrakt Sekuritizace, jako součást finančního inženýrství, představuje významný trend na světových finančních trzích. V průběhu sekuritizace

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Alibaba.com. O společnosti

Alibaba.com. O společnosti Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Alibaba.com O společnosti Společnost Alibaba je

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Patria Finance, a.s.,

Patria Finance, a.s., FIREMNÍ FINANCE Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: corpfin@patria.cz, http://www.patria.cz PATRIA PŘEDNÍ ČESKÁ

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Česká republika Ministerstvo financí

Česká republika Ministerstvo financí Česká republika Ministerstvo financí Odbor řízení státního dluhu a finančního majetku HODNOCENÍ PRIMÁRNÍCH DEALERŮ ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Září 2013 Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) předkládá

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 29. září 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA 29. září 2010 TISKOVÁ ZPRÁVA 29. září 2010 NENÍ URČENO K DISTRIBUCI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU. Cenné papíry uvedené níže nebyly a nebudou registrovány podle zákona

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe.

Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. MPRA Munich Personal RePEc Archive Comparison the size of the stock markets in the Viszegrad Four countries and the Western Europe. Chylík Lukáš Silesian University School of Business Administration 10.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více