Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V."

Transkript

1 Případová studie IPO společnosti New World Resources N.V. Romana Nývltová 1 Abstrakt Na českém finančním trhu jsou banky dominantním zdrojem financování podnikatelské sféry. Tato skutečnost může být zejména v případě nenaplnění předpokladů vztahového bankovnictví zdrojem problémů a neefektivností. Veřejné emise cenných papírů a jejich konsekvence (např. způsob corporate governance) v těchto podmínkách mohou pro ekonomický růst země přinášet mnohé výhody. Dosavadní nepříliš četné zkušenosti podniků s IPO v České republice vypovídají o tom, že v případě správně nastavených parametrů emise existuje vysoká pravděpodobnost úspěšnosti celého procesu. Cílem tohoto příspěvku je na příkladu dosud poslední IPO upozornit na důležité souvislosti a důsledky tohoto procesu pro finanční řízení a rozhodování podniků v České republice. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/08/P531. Klíčová slova kapitálový trh, burza cenných papírů, akcie, IPO 1 Úvod Alokace finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními jednotkami neprobíhá na finančních trzích vždy přímo. Relativně nereálným předpokladem je v případě přímého financování volný přístup k informacím a dokonalé fungování trhu, které by investorům umožnilo optimálně diverzifikovat finanční aktiva a čelit tak optimálnímu riziku. Fungování finančních trhů je ovšem provázeno řadou tržních selhání, frikcí a nedokonalostí (informační a transakční náklady, informační asymetrie, nedělitelnost aktiv a tak podobně), z nichž mnohé vyvolávají potřebu využít při uskutečňování finančních transakcí služeb finančních zprostředkovatelů schopných redukovat vyplývající náklady. Tržní nedokonalosti jako důvod pro existenci finančních zprostředkovatelů definuje a analyzuje například Benston (1976). Dle funkcí, které finanční zprostředkovatel ve finančních transakcích poskytuje, se rozlišuje polopřímé a nepřímé financování. V rámci polopřímého financování finanční zprostředkovatel ve formě brokera či dealera buď pouze poskytuje informace o možných nákupech a prodejích finančních dokumentů, nebo sám přímo kontaktuje potenciální kupce a prodejce. Nepřímé financování, které zajišťují zejména obchodní banky, pojišťovny, investiční společnosti, investiční a penzijní fondy atp. obsahuje dvě separátní, ale zároveň simultánní transakce: 1) Emisi sekundárních finančních instrumentů a jejich prodej přebytkovým jednotkám; 2) Nákup primárních finančních instrumentů emitovaných deficitními jednotkami. Finanční zprostředkovatelé zkvalitňují ex ante hodnocení podniků, investičních příležitostí i ekonomického prostředí. Jsou schopni identifikovat projekty s vysokou pravděpodobností vzniku či vývoje nových výrobků či výrobních postupů. Jejich činnost má tedy pozitivní 1 Ing. Romana Nývltová, Ph.D., Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4, Brno,

2 dopad na alokaci kapitálu, vznik technologických inovací a tedy i ekonomický růst (Greenwood a Jovanovic, 1990). Úloha a hlavní typ finančních zprostředkovatelů v procesu alokace finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty sehrává důležitou roli při klasifikaci finančního systému. Demirguc-Kunt a Levine (1999) rozlišují B-systém a M-sytém, neboli dle Revendy a kol. (2005) zprostředkovatelský finanční trh a trh cenných papírů. V rámci B-systému (bank-based system) sehrávají klíčovou roli v procesu mobilizace úspor, alokace kapitálu, dohledu nad rozhodováním podnikových manažerů a poskytování nástrojů řízení rizika bankovní domy. B-systém je typický pro Japonsko, Německo a vlastně i většinu zemí kontinentální Evropy. Naopak v případě M-systému (market-based system), který převládá ve Velké Británii či USA vystupuje do popředí trh cenných papírů, skrze který se k podnikům dostávají nejen zdroje financování, ale i kontrolní mechanismy a nástroje řízení rizika. Tedy, zatímco v rámci B-systému prochází úspory do rukou deficitních jednotek skrze bankovní domy, M-systém je založen na přímém investování, jehož efektivnost může být zvyšována přímou či nepřímou asistencí finančních zprostředkovatelů. M-systém je často označován jako nejefektivnější model finančního systému (viz Allen, Bartiloro a Kowalewski, 2005, str. 6). Na druhou stranu Levine (2002) zmiňuje srovnatelnou úroveň ekonomického růstu Německa, Japonska, Velké Británie a USA a vyvozuje z toho indiferentnost převládajícího uspořádání finančního systému. Lze se tedy přiklonit k závěru, že optimální, zdravý a efektivní finanční systém musí mít vyváženou strukturu, tedy se opírat nejen o fungující trh cenných papírů, ale i o rozvinutý bankovní sektor. Finanční trh v České republice lze stejně jako trhy v ostatních zemích CEE označit jako bank-based systém, v rámci kterého jsou banky dominantním zdrojem financování podnikatelské sféry (viz obr.č.1). V moderní historii Burzy cenných papírů Praha bylo prozatím úspěšně dokončeno pouze šest primárních akciových emisí. Přílišná provázanost podniků s bankovní sférou může být nicméně zdrojem problémů a neefektivností. Za hlavní rizika vyplývající z pokračujícího růstu objemu poskytnutých bankovních úvěrů považuje ČNB (2007) kromě možného nepříznivého vývoje v bilancích významných dlužníků také potenciální změkčování úvěrových standardů ze strany bank v důsledku konkurenčního tlaku a silné pozice významných klientů. Díky krátké historii trhu a relativně nedávným změnám vlastnické struktury bank nejsou dosud založeny předpoklady existence pevného vztahu mezi bankou a podnikem (vztahové bankovnictví). I přes značnou koncentraci v oblasti bankovního zprostředkování (čtyři největší banky se na celkových bankovních úvěrech podílejí 56 %) je i nadále patrný boj o klienta a z toho plynoucí důsledky. Financování podniků skrze trhy cenných papírů má pro ekonomický růst země mnohé výhody. Vlastníci (resp. manažeři) nemohou automaticky spoléhat na úspěšnou renegociaci při získávání dodatečných zdrojů financování. Pokud je podnik neefektivně řízen a není maximalizována jeho tržní hodnota, investoři prodávají jeho akcie, což následně způsobuje pokles tržní ceny. Mnohé odvážné podnikatelské plány s vyšším stupněm rizika (a tedy i potenciálního výnosu) a vyšší kapitálovou náročností navíc nemohou projít sítem povinné bankovní opatrností. Za závěrů studie Moudrého a Bintera (2007) vyplývá, že i v období globalizace a integrace finančních trhů je místo českého kapitálového trhu nezastupitelné. Existence Burzy cenných papírů Praha jako regionální burzy je důležitým prvkem pro další vývoj české ekonomiky, neboť je neoddělitelně spojena s výkonem české ekonomiky měřeným růstem hrubého domácího produktu.

3 Obr.č. 1: Stav zdrojů financování poskytnutých nefinančním podnikům na úvěrovém trhu a trhu cenných papírů v České republice 2 700,00 600,00 500,00 akcie dluhopisy bankovní úvěry mld. Kč 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Zdroj: Autorka dle dat ČNB a BCPP Cílem tohoto příspěvku je na příkladu dosud poslední IPO (společnost New World Resources, N.V.) upozornit na důležité souvislosti a důsledky tohoto procesu pro finanční řízení a rozhodování podniků v České republice. Příspěvek byl zpracován za finanční podpory Grantové agentury České republiky v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/08/P531 Vybrané úvahy o zdrojích financování z kapitálových trhů v podmínkách českých nadnárodních podniků. 2 Primární emise akcií a její význam pro podnik Emisí akcií se rozumí jejich vydání do oběhu za účelem obstarání peněžních prostředků pro další rozvoj podniku. První veřejná emise podnikových akcií je označována jako IPO, primární emise akcií či počáteční veřejná nabídka (Inital Public Offering). Zejména v zahraniční literatuře se pro po ní následující veřejné emise používá označení sekundární emise akcií (Secondary Public Offering) nebo sezónní emise akcií SEO (Seasoned Equity Offering), které jsou však často považovány za synonymum IPO. Protože se veřejnou emisí akcií (týká se IPO v pravém slova smyslu) z uzavřené a v soukromých rukou vlastněné akciové společnosti stává společnost přístupná široké veřejnosti, hovoří se o primárních emisích jako o uvedení na veřejný trh (Going Public). Veřejné emise jsou považovány nejen za důležitý zdroj financování pro další růst podniku, ale rovněž za známku stability a důvěryhodnosti podnikání. Jejich uskutečněním podnik získává nezanedbatelné marketingové efekty. Generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic dokonce přisuzuje zdrojům financování získaným z IPO pouze padesátiprocentní váhu na celkových přínosech pro 2 Akcie jsou reprezentovány tržní kapitalizací akciových emisí uskutečněných nefinančními podniky na BCPP (jedná se o tuzemskou část veřejné nabídky akcií: od roku 2004 Zentiva N.V., od roku 2006 Pegas Nonwovens S.A. a ECM Real Estate Investments A.G., od roku 2007 AAA Auto Group N.V. a VGP N.V. Dluhopisy jsou reprezentovány tržní kapitalizací dluhopisů emitovaných nefinančními podniky na BCPP; Bankovní úvěry jsou představovány zůstatkovou hodnotou úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům bankami v České republice.

4 firmu 3 : IPO na pražské burze neznamená pouze zdroj přímých finančních prostředků, ale přináší společnostem celou řadu dalších benefitů, které jsou přirozeným vedlejším produktem vstupu na trh. Ve svém důsledku mohou firmám často přinést srovnatelný efekt jako samotné IPO. Podle studie IPO na pražské burze, kterou zpracovala agentura Bison & Rose zaznamenaly všechny společnosti po oznámení svého záměru extrémně zvýšený zájem médií. Objem mediálních výstupů týkajících se společností, které IPO na pražské burze podstoupily (např. Pegas Nonwovens či ECM) se v období příprav IPO zvýšil téměř desetinásobně, přičemž všechny výstupy byly pozitivní nebo neutrální. 3 Parametry IPO New World Resources N.V. Společnost New World Resources, N.V. se sídlem v Nizozemí je prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, a.s. (dalšími dceřinými společnostmi jsou KARBONIA PL v Polsku a NWR Coking, a.s.) největší společností těžící černé uhlí a současně předním producentem černého uhlí v České republice. Působí ovšem i v dalších zemích střední Evropy (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo). Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba černého uhlí, výroba koksu a související podpůrné činnosti. Před uskutečněním IPO byla jediným akcionářem NWR společnost RPGI, v níž vlastnila 40,5 procentní podíl fyzická osoba Zdeněk Bakala, 40,5 procentní podíl londýnský fond Crossroads Capital Investments, Inc. a zbývající část další dvě právnické osoby. V dubnu 2008 oznámila společnost NWR plánovaný vstup na burzu v Praze, Londýně a Varšavě. Prospekt emitenta, předložený nizozemské komisi pro finanční dohled byl schválen a pražská burza přijala akcie této společnosti na hlavní trh. Na základě ustanovení o evropském pasu pro emitenty cenných papírů totiž platí, že je-li prospekt schválen v jednom členském státě EU, je platný i ve všech ostatních. Upisovací období trvalo od 24. dubna do 6. května Na evropských kapitálových trzích je běžné, že úspěšní nabyvatelé akcií v rámci procesu veřejné emise mohou začít s předmětnými cennými papíry okamžitě obchodovat, aniž by museli čekat na samotné zahájení oficiálního obchodování (podmíněné obchodování, when-issued). O tuto oblast přijímání cenných papírů byla burzovní pravidla pražské burzy rozšířena v roce Na začátku upisovacího období proto již akcie NWR byly přijaty k podmíněnému obchodování na pražské burze. Obchody podmíněného obchodování jsou ve smyslu burzovní pravidel garantovány burzou. K jejich vypořádání dochází nejdříve dnem zahájení oficiálního obchodování, a pokud k němu nedojde, pak obchody uzavřené rámci podmíněného obchodování nenabývají platnosti. Indikativní cenové rozpětí bylo odhadnuto na 10,25-13,25 GBP resp CZK. Celkový počet nabízených akcií tvořilo ks stávajících akcií a ks nových akcií. Případné navýšení celkového počtu akcií (až o 15 % z celkového počtu nabízených akcií) bylo umožněno pomocí over-allotment neboli greenshoe opce na navýšení, umožňující nadlimitní úpis akcií v případě převisu poptávky. Manažerem emise byly společnosti Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs International a JP Morgan Cazenove Limited, ke spoluvedoucím manažerům patřily například Citigroup Global Markets Limited, Barclays Capital, Erste Bank. V České republice pak jako manažer emise vystupovala Česká spořitelna, Patria Finance a Wood & Company. Pro zachování zájmu o akcie a pro podporu růstu kurzu akcie po zahájení obchodování byla se stávajícími akcionáři a manažery uzavřena dohoda, že svoje původní akcie nebudou po dobu 180ti (resp. v případě manažerů 365ti) dnů nabízet na kapitálovém trhu. Doba trvání 3 In. Kovařík, 2007

5 této tzv. lock-up period není zákonem stanovena, ale u dosud uskutečněných emisí v ČR (i např. u mnoha emisí v USA) se pohybovala právě v horizontu 6 až 12 měsíců. Výsledek IPO byl velice pozitivní, emise byla na horní hranici indikativního cenového rozpětí 7,5 krát přeupsána (na dolní hranici pak dokonce 11 krát), nabídková cena činila 13,25 GBP resp. 425,83 CZK (tedy horní hranice indikativního cenového rozpětí) a celkový výtěžek emise přesáhl 35 miliard Kč. Jednalo se proto o dosud největší IPO na pražské burze a dokonce i o největší IPO na londýnské burze v tomto roce. Většinu akcií přitom upsali zahraniční institucionální investoři (individuální investoři v České republice a Polsku upsali pouze 10 % celkového objemu emise). Podle akcionáře a místopředsedy představenstva NWR Zdeňka Bakaly se emise zúčastnili všichni dlouhodobí stabilní investoři, kteří investují v těžebním sektoru. Výnos prvního dne (rozdíl mezi emisním kurzem a uzavíracím kurzem prvního dne) na londýnské burze dosáhl 7 %. 4 Shrnutí Primární emise akcií společnosti New World Resources, N.V. byla již šestou IPO v moderní historii české ekonomiky. Svými parametry se nijak výrazně nelišila od dosud uskutečněných emisí. Tím se rozšířila báze tržních transakcí, podkládající dosavadní závěry výzkumu autorky v této oblasti (viz např. Nývltová, 2007), tedy že dosud uskutečněné akciové emise podniků v České republice vykazují některé shodné rysy, které by mohly indikovat předpoklady nutné pro úspěšnou realizaci IPO. Jedná se o následující: - Transparentní vlastnická struktura (je možno ji jednoduše graficky ztvárnit); - Silný vlastník (zejména fondy soukromého kapitálu viz Zentiva N.V., Pegas Nonwowens, S.A. i NWR); - Sídlo mateřské společnosti v zahraničí (Lucembursko a Nizozemí), což zvyšuje jistotu zahraničních investorů v oblasti corporate governance ; - Strukturování IPO kombinací domácí a zahraniční nabídky (nelze přímo říci, že domácí investoři by nebyli schopni upsat všechny akcie nabízené v rámci IPO, nicméně zahraniční nabídka může mít nezanedbatelné marketingové efekty). Literatura [1] ALLEN, F. - BARTILORO, L. - KOWALEWSKI, O The Financial System of the EU 25. Financial Institutions Center Working Paper No [online] [cit ]. Dostupné z <http://fic.wharton.upenn.edu/fic/ papers/05/0544.pdf>. [2] BENSTON, G.J. - SMITH, C.W A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation [online]. Journal of Finance, vol. XXXI, iss. 2, May 1976, s [cit ]. Dostupné z <http://web.ebscohost. com/ehost/pdf?vid=2&hid=117&sid=5a12bbfa-748e-444d-96d b31cf %40sessionmgr106>. [3] ČNB Zpráva o finanční stabilitě 2006 [online]. Praha: Česká národní banka, 2007 [cit ]. Dostupné z <http://www.cnb.cz/m2export/ sites/www.cnb.cz/cs/ financni_stabilita/zpravy_fs/fs_2006/fs_2006.pdf>. [4] DEMIRGUC-KUNT, A. - LEVINE, R Bank-based and Market-based Financial Systems: Cross-country comparisons. The World Bank Policy Research Working Paper Series [online], Number 2143, July 1999 [cit ]. Dostupné z <http://www.w orldbank.org/html/dec/publications/workpapers/wps2000series/wps2143/wps2143.pdf>.

6 [5] GREENWOOD, J. - JOVANOVIC, B Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. Journal of Political Economy, 1990, iss. 98, s [6] KOVAŘÍK, J Vstup na pražskou burzu je pro emitenty nejlepší reklamou [online]. Praha: Burza cenných papírů Praha, 25. října 2007 [cit ]. Dostupné z: <http:// ftp.pse.cz/press.rel/2007/tz28_ IPO.rtf>. [7] LEVINE, R Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? [online]. University of Minnesota, Department of Finance, William Davidson Working Paper No. 442, February 2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.wdi. umich.edu/files/publications/workingpapers/wp442.pdf>. [8] MOUDRÝ, M. - BINTER, R Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR [online]. Srpen, 2007 [cit ]. Dostupné z <http://ftp.pse.cz/info.bas/cz/bccp_analyza_web.pdf >. [9] NÝVLTOVÁ, R. Identifikace charakteristických rysů IPO podniků v České republice. In. Evropské finanční systémy Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí, , s ISBN [10] PATRIA DIRECT. Primární emise akcií společnosti NWR N.V. [online]. [cit ]. Dostupné z: <https://www.patria-direct.cz/dokumenty/ipo/nwr/landing.html>. [11] REVENDA, Z. a kol Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vydání. Praha: Management Press, 2005, 627 s. ISBN Summary A Case Study of New World Resources N.V. s IPO Banks play dominant role in corporate financing in the Czech financial market. This feature can be the source of problems and inefficiencies, especially if preconditions of the relationship banking are not fulfilled. In this situation, securities public offerings and their consequences (e.g. corporate governance) can bring several benefits to economic development of the country. As apparent from relatively poor IPO history in the Czech Republic, well adjusted IPO parameters increase the probability of success. This paper deals with the IPO of company New World Resources, N.V. The aim is to call attention to important consequences and implications of the IPO process for financial management of companies in the Czech Republic. This paper is presented with the support of Czech Science Foundation, the grant No GAČR č. 402/08/P531.

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 7 Edice Finanční trhy

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Vše, co jste potřebovali vědět o IPO

Vše, co jste potřebovali vědět o IPO Vše, co jste potřebovali vědět o IPO OBSAH O Burze cenných papírů Praha > 7 Zkušenosti emitentů s obchodováním na burze > 15 Proč ještě nejsou vaše akcie na burze? Co pro to udělat? > 35 V nedávno vydané

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj světových burz cenných papírů v období ekonomické krize Ondřej Pecháček Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007

Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Burza cenných papírů Praha, a.s. Výroční zpráva 2007 Ing. Petr Koblic generální ředitel Burza cenných papírů Praha, a.s. OBSAH Profil společnosti...4 Významné události roku 2007...6 Významné události roku

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více