VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O. Bc. Volokhina Anna Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce 2013

2 Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce Bc. Volokhina Anna Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Tourism, Hostelry and Gastronomy: Opportunities for tourism development in Saint-Petersburg Bc. Volokhina Anna The Institute of hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel and Spa Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Volokhina Anna

5 Abstrakt Bc. Volokhina Anna. Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: Celkový počet stran: 81 Praha 2013 Téma mé diplomové práce je Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu. Práce je zaměřena především na zkoumání současného stavu cestovního ruchu. Cílů své diplomové práce dosáhnu pomocí zvolené metodologie. Použitou metodologií bude analýza sekundárních dat příjezdového a domácího cestovního ruchu. Kromě toho budu zkoumat nabídku cestovních kanceláří, nakolik tato nabídka odpovídá dostatečnému využití potenciálu města. Analýzu provedu na základě průzkumu nabídky cestovních kanceláří a údajů o příjezdovém a domácím ruchu. Hypotéza: Nabídka cestovních kanceláří není dostatečně široká a neodpovídá potenciální klientele. Cestovní kanceláře dostatečně nevyužívají potenciálu města. Pomalý rozvoj infrastruktury města brání v rozvoji turismu ve městě a jeho okolí. V této práci se budu zaměřovat na to proč tomu tak není a zda-li nastává nějaký posun k lepšímu.v zájmu naplnění cíle diplomové práce je práce rozdělena do tří částí. V první části sve práce se zaměřují na popis kulturních a historických památek města a na základě toho se zabývám zhodnocením jeho turistického potenciálu. Ve druhé kapitole se budu zabývat průzkumem návštěvnosti kulturních památek města a ubytováním turistů. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první se zaměřím na domácí cestovní ruch a ve druhé na turisty ze zahraničí. V poslední kapitole se zaměřím na faktory a doporučení, které by mohly pomocí v rozvoji cestovního ruchu. Klíčová slova: analýza rozvoje, cestovní ruch, možností rozvoje, Petrohrad, současný stav.

6 Abstract Bc.Volokhina Anna. Opportunities for tourism development in Saint-Petersburg [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague Total number of pages: 81 Prague 2013 The topic of my thesis is the possibilities of tourism development in St. Petersburg. The aim is to analyze the current state of tourism in St. Petersburg and development opportunities. The objectives of my thesis are obtained by using the methodology. Methodology used to analyze the secondary data inbound and domestic tourism. In addition, I will examine the bid cestovnívch offices, if this offer is responsible enough Exploiting the potential of the city. Perform this analysis using travel agencies and data on inbound and domestic tourism. Hypothesis: Offer travel agency is not wide enough and does not correspond to potential clients. Travel agencies are insufficiently used potential. Slow development of infrastructure prevents the better enjoyment potential. In this paper I will focus on why this is not so, and if this occurs a shift to lepšímu.v order to fulfill the objectives of the thesis work is divided into three parts. The first part focuses on the description of the tourism potential of the city, its cultural and historical monuments. In the second part I will deal with the study of cultural heritage visitors center and accommodation tourists. I divided the research into two parts that relate to domestic and foreign clients. The first will focus on domestic tourism and in the second to tourists from abroad. The third part will focus on the factors and recommendations that would assist in the development of tourism. Keywords: analysis development, development opportunities, Saint Petersburg, tourism, the current state.

7 OBSAH Úvod.9 1. Teoretická část Geografická poloha Stručná historie města a jeho výstavba Cestovní ruch v Petrohradě Kulturně-poznávací cestovní ruch Přírodní památky v Petrohradě Zvedací mosty a bílé noci Náboženský cestovní ruch Vodní turismus Okolí Petrohradu Kongresový turismus Prostory pro pořádání akci Dopravní služby v Petrohradě Analytická část Statistika návštěvností města turisty ze zahraničí Statistika ubytování turistu ze zahraničí Statistika návštěvností kulturních památek ve spojení s nabídkou Domácí cestovní ruch Statistika turistických návštěv ve městě Statistika ubytování ruských turistů Statistika turistických návštěv kulturních památek turisty z Ruska Nabídka exkurzí pro ruské turisty Návrhová část..63

8 3.1 Řízení turismu v Petrohradě Typy zájezdu na které se cestovní kanceláře zaměřují nejvíce Návrhy pro zvýšení návštěvností města.65 Závěr.69 Seznam literatury..71 Přílohy..73

9 Úvod Petrohrad je jednou z významných ruských destinací. V oblasti cestovním ruchu disponuje obrovským potenciálem vzhledem k velkému počtu kulturně-historických památek ve městě a jeho okolí. Kromě toho je město považováno za jedno z největších center světové a ruské kultury. Je známo svými nádhernými architektonickými památkami. Město je jednou z nejatraktivnějších destinací, neboť jeho kulturní dědictví stále přitahuje velké množství turistů. Je jediným městem, které nabízí rozvinuté výukové programy pro děti a mládež. Jedná se jednak o školní výuku předmětu o městě a jeho historii, jednak o samotné poznávací a vzdělávací zájezdy. Takových míst je ve městě dostatečné množství. Jsou to místa tykající se vojenské slávy města, válečná muzea a výstavy v domech, ve kterých žily a pracovaly významné osobnosti, jako umělci, vědci a spisovatelé. Tématem této práce je analýza rozvoje cestovního ruchu a využití potenciálu města. Práce je zaměřena na zkoumání současného stavu cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé sféry cestovního ruchu se vyvíjejí nerovnoměrně a jejích využití je různé, bude cílem mé práce najít možná východiska pro další rozvoj nabídky služeb pro zahraniční i domácí turisty. V první části své práce se zaměřuji na popis kulturních a historických památek města a na základě toho se zabývám zhodnocením jeho turistického potenciálu. Hypotéza: Nabídka cestovních kanceláří není dostatečně široká a neodpovídá potenciální klientele. Cestovní kanceláře dostatečně nevyužívají potenciálu města. Pomalý rozvoj infrastruktury města brání v rozvoj turismu ve městě a jeho okolí. Jako metodologický postup jsem si vybrala analýzu sekundárních dat příjezdového a domácího cestovního ruchu. Kromě toho budu zkoumat nabídku cestovních kanceláří a nakolik tato nabídka odpovídá dostatečnému využití potenciálu města. Analýzu provedu na základě průzkumu nabídky cestovních kanceláří a údajů o příjezdovém a domácím cestovním ruchu. Ve druhé kapitole se budu zabývat průzkumem návštěvnosti kulturních památek města a ubytováním turistů. Výzkum jsem rozdělila na dvě části: v první se zaměřím na domácí cestovní ruch a ve druhé na turisty ze zahraničí. V poslední kapitole se zaměřím na faktory a doporučení, které by mohly pomoci rozvoji cestovního ruchu. Hlavní pozornost budu věnovat zvýšení využití turistického potenciálu Petrohradu. 9

10 Rozvoj by se měl dotknout především dotknout těchto služeb a oblastí: prodloužení průměrné délky pobytu a počtu opakovaných návštěv základní a doplňkové služby rozvoj infrastruktury města (doprava, silnice a dálnice) větší dostupnost a počet informačních center ve městě zvýšení počtu informačních tabuli, turistických map a ukazatelů zvýšení počtu pracovníků se znalostí cizích jazyků, případně jejích školení rozvoj takových druhů turismu jako kongresový a rodinný, zvýšení počtu individuálních návštěvníků nabídka nových turistických balíčků pro návštěvníky Rozvoj města by mohla zajistit informační a reklamní podpora. Bylo by vhodné rozšířit ubytovací kapacity zaměřené na výstavbu tříhvězdičkových hotelů a takový druh ubytovacích jednotek jako je pension. Zároveň rozvinout související služby. 10

11 1. Teoretická část 1.1 Geografická poloha V Petrohradě žije téměř 5 milionu obyvatel. Petrohrad je druhým největším městem Ruska a z měst nad milion obyvatel je nejsevernějším na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Město bylo založeno Petrem Velikým a v letech bylo hlavním městem ruského impéria. Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami zapsanými do seznamu světového dědictví UNESCO 1 a také jedním z nejdůležitějších ruských mořských přístavů. Město se dělí na rajóny, kterých je v současné době 18 2, viz poznámku pod čarou. 1.2 Stručná historie města a jeho výstavba Při svém založení dostalo město název Sankt-Pitěr-Burch, což bylo imitací nizozemského Sankt- Pieterburch. Zakladatel, který byl ovlivněn pobytem v Nizozemsku. Město pojmenoval po svém patronovi apoštolu Petrovi. V letech se město oficiálně nazývalo Petrohrad. Po smrti Vladimíra Iljiče Lenina bylo město 26. ledna 1924 přejmenováno na Leningrad. Po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 se město vrátilo k dřívějšímu oficiálnímu názvu Sankt-Petěrburg. Málokdo si uvědomuje, že druhé největší město leží na stejné zeměpisné šířce jako jižní část Grónska. Zimní noc trvá sedmnáct hodin, zimy jsou dlouhé a kruté. Město vypadá pod pláštěm ze sněhu jako oblečené do bílého kožichu z hranostaje. První obyvatele sem dal Petr Veliký dopravit násilím. V takové pustině nechtěl nikdo žít. Dělníci, kteří stavěli město, žili v zemljankách 3, umírali doslova po tisících v létě na zimnici, kterou přenášeli komáři z místních bažin a v zimě mrazem. Byli to převážně nevolníci a vojenští dezertéři. Od samého počátku probíhala výstavba podle jednotného plánu. Předem byl stanoven směr a šířka hlavních ulic, zároveň ale i architektonický vzhled včetně výšky domů, která se určovala podle toho, pro jakou společenskou vrstvu budova byla. Ruský imperátor navzdory přirozeným překážkám a za cenu mnoha životů poddaných a dělníků vysušit mnoho řek a kanálů. Poté postavil v Petrohradě své nové sídelní město. Brzy se stalo hlavním městem ruské říše a toto postavení si s výjimkou let udrželo až do vzniku sovětského Ruska začátkem 20. století. 1 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu na jejíž seznam kulturního dědictví byly zapsané památky Petrohradu. 2 Admiratitějský rajon, Vasileostrovský rajon, Kalininský rajon, Kirovský rajon, Kolpinský rajon, Krasnogvardějský rajon, Krasnoselský rajon, Kronštadtský rajon, Kurortný rajon, Moskevský rajon, Něvský rajon, Petrohradský rajon, Petrodvorecký rajon, Přímořský rajon, Puškinský rajon, Frunzenský rajon a Centrální rajon. 3 Zemljanka získala svůj název z toho důvodu, že je zahloubena do země a jediná část, která se nachází nad terénem, je střecha. 11

12 7. listopadu 1917 (podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil, to bylo 25. října), zde začal výstřelem z křižníku Aurora 4 ozbrojený převrat, který se zapsal do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. Ta zásadně změnila dějiny 20. století nejen v Rusku, ale i v celém světě. Posloužila jako začátek občanské války v Rusku následného vzniku SSSR 5 a rozšíření komunismu do podstatné části světa. V letech bylo město obleženo německými vojsky. 1.3 Cestovní ruch v Petrohradě Cestovní ruch Petrohradu je průmyslový komplex, zabývající se reprodukci podmínek pro cestování a volný čas, to znamená, výrobu turistických produktů. Je jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví na světě. Jedná se o hlavní hospodářské odvětví Petrohradu. Typické subjekty z cestovního ruchu jsou: ubytovací jednotky (hotely, hostince, motely, botely, kempinky) dopravní společností (aerolinky, autobusové společností, vlaky) cestovní kanceláře reklamní a informační agentury netypické subjekty cestovního ruchu (pojištění, vydávání víz, výroba suvenýru, tisk informační literatury pro turisty) Z výše uvedeného je pochopitelné, že turismus je založen na součinností mnoha odvětví. Z toho vyplývá, že turismus je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Ve své práci se budu zabývat nejen jednotlivými odvětvími cestovního ruchu, ale i jednotlivými návštěvníky a proto je také možné rozdělit cestovní ruch Petrohradu na domácí a zahraniční. Domácí turisté jsou ti, kteří trvale sídlí ve městě a cestují bez překročení hranic státu. Zatímco zahraniční turisté jsou ti u kterých dochází k překročení hranic jednoho či více států Kulturně-poznávací cestovní ruch Jak bylo mnou zmíněno dříve je Petrohrad kulturním městem Ruska a disponuje velkým množstvím kulturních a historických památek. Je to jeden z hlavních důvodů proč návštěvníci jak z domova, tak i ze zahraničí přijíždějí do města. 4 Křižník Aurora ruský chráněný křižník třídy Pallada, který v současnosti slouží jako muzeum. Loď byla nasazena v Rusko-Japonské válce, první světové válce a v roce 1917 se stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. 5 SSSR Svaz sovětských socialistických republik. 12

13 Kulturně poznávací forma cestovního ruchu, která přivádí návštěvníky, je tak nejrozšířenějším motivem poznávání. Je různorodý. Město plní významnou výchovně vzdělávací funkci a přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu lidi. Uskutečňuje se v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Motivem je poznávání destinací, kultur, rozšiřování rozhledu. Turisty z domova a ze zahraničí přivádí do města především jeho architektonická podoba, která je jeho vizitkou. Jsou tu světově známá muzea jako Ermitáž a Státní ruské muzeum s bohatou sbírkou ruského umění. Každý rok město hostí kolem 100 uměleckých a kulturních festivalů a více jak 50 mezinárodních. Ke kulturně-historickým památkám také patří okolí Petrohradu. Dále se zde nachází například muzeum známého ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského 6, hudebních nástrojů, umění, řemesel a dokonce muzeum čokolády. Zvláštní místo v programu kulturního života v Petrohradě zaujímají baletní představení. Petrohradská škola baletu je jednou z nejlepších na světě. Kromě baletu se ve městě nachází mnoho divadel stejně známých jako kulturní památky Petrohradu Přírodní památky v Petrohradě Mezi zajímavosti Petrohradu patří zahrady a parky, které se nacházejí ve městě a jeho okolí. Jsou nedílnou součástí města, jeho obyvatel, kultury a historie. Pro turisty i obyvatele jsou zdrojem klidu a odpočinku. Parky ve městě jsou umístěny podle různých krajinných možností a nacházejí se v různých částech města. Zelené plantáže Petrohradu a jeho předměstí spolu s vodní hladinou zabírají asi 40% území města. Celková plocha zeleně má 68 parků, 166 zahrad, 730 malých parků, 232 bulvárů a 750 zelených ulic. Některé však vznikly dříve a to v prvním desetiletí 18. století. Mnoho parků bylo vytvořeno i v poválečných letech. Parky byly rozděleny podle území, kde skutečně nebyl stromový porost. Zahrady a parky tvoří celkovou strukturu města. Mezi nejstarší zahrady ve městě patří Botanická zahrada, která se nachází na Lékařském ostrově. Ze začátku se tam pěstovaly léčivé rostliny ale dnes si zde můžete prohlédnout sbírku vzácných tropických a subtropických rostlin (je jích tu více než 8000 druhů). Některé rostliny pochází například z Evropy, Asie či Severní Ameriky. Další nejstarší zahradou o které bych se chtěla zmínit je Letní zahrada. Říká se jí oáza uprostřed velkoměsta a otevírá první kapitolu parkové historie Ruska. Za vlády Petra Velikého zahrada byla centrem společenského a kulturního života. Dnes je to krásné umělecké dílo, které slouží turistům a návštěvníkům města. 6 Fjodor Michajlovič Dostojevský ruský spisovatel a filozof. 13

14 1.4.2 Zvedací mosty a bílé noci Jednou z největších atrakcí pro turisty je zvláštní přírodní jev tzv. bílé noci 7. Petrohrad leží na stejné zeměpisné šířce jako například Helsinky nebo Stockholm, tedy kousek od Severního pólu. V období května, června a července tam slunce zapadne až po půlnoci pouze na několik málo hodin (3-5 hodin) a noc se mění v soumrak. V této roční době stojí za to nejít spát a podívat se na zvedaní mostů. Mosty přes řeku Něvu se každou noc otevírají podle přesného harmonogramu obě mostní ramena a v přesném pořadí. Po jedné hodině po půlnoci se postupně na těchto mostech zastavuje provoz. Ramena mostů váží tisíc tun a jakmile se zvednou do výšky přímo pod nimi proplouvají nákladní lodě. Toto trvá jen několik málo minut Náboţenský cestovní ruch V Petrohradě se nachází velké množství architektonických památek spojených s vírou neboli náboženstvím. Je to dáno nejen historicky, ale i podle konkrétní víry. V historickém jádru města se nachází 16 chrámů, které patří do seznamu architektonických památek státního významu. Jsou hlavním místem kde se vykonávají určité náboženské obřady, ale i místem, které často navštěvují turisty. Mají také sakrální, religiózní a církevní význam. Mezi šestnácti chrámy se nacházejí významné cíle náboženského turismu. Mezi ně patří Kazaňský pravoslavný chrám, katedrála svatého Izáka, chrám Vzkříšení Krista, Katedrála svatého Petra a Pavla, či Česmenský kostel Vodní turismus Na území Petrohradu teče celkem 93 řek, kanálů a potoků. Celková délka vodních cest je 300 kilometrů, z toho přibližně 20 z těchto vodních cest jsou uměle vytvořené a jejích délka je cca 160 kilometrů. Díky většině řek a kanálů se vytvořilo mnoho ostrovů, na kterých se rozkládá Petrohrad. Proto městu také říká Severní Benátky. Nezapomenutelným zážitkem by se pro turisty mohla stát vodní exkurze. Mnohé z nich jsou zmíněny v literárních dílech ruských spisovatelů. Mezi nimi i slavný kanál pojmenovaný podle známého ruského spisovatele Alexandra Gribojedova. 1.5 Okolí Petrohradu Z Petrohradu jsou velice snadno dostupné slavné komplexy paláců a zámku, které jsou stejně známé jako historické jádro města. Dříve sloužily jako rezidence ruských carů, dnes jsou otevřené pro veřejnost. Mezi takové objekty patří například Carské Selo, které dnes nosí název Puškin. 7 Bílé nocí zvláštní přírodní jev když služ zapadné až po pulnoci pouze na několik málo hodin a noc se mění v soumrak. 14

15 Je vzdáleno několik kilometrů od Petrohradu. Dříve bylo letním sídlem carské rodiny. Kromě paláce se na území nachází rozsáhlá zahrada, restaurace pro turisty a prodej suvenýrů. Pozornost turistů je také soustředěna na Petrodvorec, který je architektonickým klenotem Ruské federace. Je nejkrásnějším barokním areálem v zemi. Petr Veliký usiloval o otevření Ruska západu a proto na ruském dvoře zaváděl západní umění, architekturu a životní styl. Petrodvorec tak měl představovat francouzské Versailles. Stavební práce byly zahájeny v roce 1714 a probíhali až do roku Na stavbě se podíleli architekti Johann Friedrich Braunstein, Nicola Michetti a později Bartoloměj Rastrelli, který palác v roce 1755 přestavil. Dalším významným městem v okolí Petrohradu je město Pavlovsk. Pavlovsk je obecní město které se nachází 30 kilometrů jižně od Petrohradu a asi 4 kilometry jihovýchodně od města Puškin. Město se rozvíjelo díky výstavbě pavlovského paláce (hlavní rezidence ruské královské rodiny). Pavlovsk je součástí Světového dědictví UNESCO Petrohradu. 1.6 Kongresový turismus Kongresový turismus je specializovanou formou cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. Petrohrad je jednou z největších a nejzajímavějších turistických destinací v Rusku, ale i centrem zájmu mnoha obchodních firem jako místo pro pořádání kongresů a firemních akcí. Petrohrad má unikátní výstavní místa jakými jsou například zámky, a tak mají hosté možnost spojit služební cestu s návštěvou kulturních památek. To vše dělá severní město jedním z nejatraktivnějších míst pro všechny druhy kongresů, konferencí, prezentací, firemních setkání a obchodních jednání. Bohužel na světovém trhu kongresové turistiky Petrohrad není příliš známý, a to i přes zjevné perspektivy v této oblasti. Evropská města zůstávají stále značnými konkurenty. Mezi hlavní důvody patří absence alespoň jednoho specializovaného kongresového centra světové úrovně. Dalším důvodem nízké konkurenceschopnosti města v této oblasti je nedostatek ubytovacích míst v hotelech vyšších kategorií v průběhu sezony. Proto je Petrohrad ve značné nevýhodě. Nicméně poptávka po pořádání obchodních schůzek v městských hotelech v posledních dvou letech roste. To je zapříčiněno zejména stabilizací ekonomické situace v regionu a rozšiřováním akcí jak domácích, tak i zahraničních společností. To znamená, že většina zákazníků je zastoupena zahraničními a ruskými společnostmi, které v poslední době výrazně zvýšily svou přítomnost v podnikatelské činnosti. 15

16 Například v hotelu Pulkovo bylo na provedení kongresových akci přijato okolo 40% žádostí od zahraničních firem a zhruba 60% od domácích firem. Hlavními formami akcí, které jsou populární mezi touto klientelou, jsou prezentace, školení a konference Prostory pro pořádání akci Petrohrad díky své unikátní historické minulosti může poskytnout mnoho zajímavých oblastí pro nejrůznější aktivity, obzvlášť pro kongresové akce. Prostory pro tyto akce můžou poskytnout Tavridský palác, Jusupovský palác, Mramorový palác, Šeremětěvský palác, kongresový palác Strelna. Nevýhodou těchto prostor je poskytování služeb jen v částečném rozsahu. Proto ze všech těchto míst, Kongresový palác Strelna je ideálním místem. Poskytuje celou řadu služeb, které zahrnují nejen ubytování, stravování, dopravu a pronájem vybavení, ale i další služby pro účinnější a snadnější sladění v rámci jednotné struktury. Je také důležité, že hotel může poskytnout zákazníkovi profesionální dohled neboli správce akce, který je schopen výrazně usnadnit organizaci události a sledovat všechny fáze objednávky. Hotel Astoria 5* Obzvlášť populárním místem v organizaci firemních akcí je posledních letech jedno z nejstarších ubytovacích zařízení v Petrohradě pětihvězdičkový hotel Astoria. K dnešnímu dni Astoria nabízí šest kongresových sálů pro setkání na různých úrovních. Celkem hotel má 2 sály s kapacitou maximálně 450 osob. Hotel nabízí pro zahraniční firmy uspořádání prezentací a seminářů, ruské firmy se zaměřují na pořádání konferencí a obchodních jednání. Hotel Pulkovo 5* Hotel nabízí více příležitostí pro firemní akce. V poslední době se v hotelu pořádají zejména semináře a školení se zaměřením na incentivní setkání. Hotel má k dispozici 2 sály s maximální kapacitou 200 osob. V nabídce má hotel i konferenční balíčky. Hotel Corinthia Něvský Palace 5* Zajímavým krokem v podpoře podnikatelských služeb učinil hotel Corinthia Něvský Palace. Před dvěma lety hotel zavedl speciální program s názvem MICE, který je určen speciálně pro pořadatele kongresů a konferencí. Je třeba poznamenat, že program byl navržen pro daný hotelový řetězec. Hotel poskytuje širokou škálu služeb a možností, které pomáhají provést akci s maximálním úspěchem. V hotelu je šest různých místností pro konferenční akce. Pro větší akce je k dispozicí jeden velký sál pro 1000 lidí. 16

17 Renaissance Saint-Petersburg Baltic Hotel 5* Služby podle mezinárodních standardů a organizaci firemních akcí nabízí Renessance Saint-Petersburg Baltic Hotel-5*. Hotelový řetězec je ve vlastnictví sítě hotelů Marriott. Ubytovací zařízení má 7 konferenčních místností a banketní místnosti. Hotelové sály jsou schopné přijmout 120 až 200 osob a poskytnout zákazníkovi nejmodernější vybavení pro jednání a technickou podporu. Zařízení je možné pronajmout půl dne i na celý den v závislosti na době trvání akce. Hotel Grand Evropa 5* Grand Hotel Evropa je pětihvězdičkovým hotelem, který nabízí obchodníkům 16 zasedacích místnosti. Největší zasedací místnost hotelu má velikost 250 metrů čtverečních a je určena až pro 280 lidí. Ostatní konferenční místností v hotelu jsou schopné přijmout od osob. Hotelový Komplex Baltic 4* Hotelový komplex Baltic je jedním z největších hotelů v Petrohradě a nabízí svým zákazníkům 16 místností pro konference, semináře, setkání a kongresový sál pro 1000 lidí. Vzhledem k tomu, že konání různých obchodních aktivit je prioritou pro hotel, je velká pozornost věnována občerstvení účastníků. Kromě obvyklého menu nabízí široký výběr coffee breaků. 1.7 Dopravní sluţby v Petrohradě Dopravní služby patří mezi realizační předpoklady cestovního ruchu, protože zabezpečují cestovní ruch po technické stránce. Pro potřebu své práce bych chtěla tento pojem definovat dvěma způsoby a to tak, že: 1. Dopravní služby jsou spojené s přepravou lidi z místa trvalého bydliště na místo přechodného bydliště. 2. Dopravní služby spojený s přepravou lidi ve městě neboli městská hromadná doprava. Sankt-Petěrburg je hlavním dopravním uzlem v severozápadním Rusku. Ve městě je řada významných železnic a dálnic, mořský (v Finském zálivu) a říční přístav (v deltě řeky Něvy) a letiště Pulkovo. 17

18 Druhy dopravy ve městě: silniční doprava vodní letecká železniční městská hromadná doprava Silniční doprava Silniční doprava je velice důležitá pro město, protože se nachází na křižovatce dopravních cest spojujících Petrohrad se Skandinávským poloostrovem s kontinentální Evropou, dále se Střední části Ruska a Pobaltskými státy. Značnou část silniční dopravy tvoří přeprava nákladů z přístavů ve Finsku, z Leningradské oblasti, ze samotného Petrohradu a z jižních a východních oblastí Ruska. Dálnice spojují Petrohrad s Moskvou, s Finskou, s Estonskou a Běloruskou hranici. Pro samotné obyvatele města a turisty jsou hlavním problémem časté dopravní zácpy, které ve značné míře omezují a zpomalují městskou dopravu. Vodní doprava Systém osobní a nákladní dopravy na řekách a kanálech v Petrohradu, stejně jako na řece Něvě hrály již od založení města důležitou roli. Na začátku 21. století má město velký počet přístavu a portů. Zvlášť se uskutečňuje osobní, nákladní a rekreační doprava. Osobní dopravu uskutečňují trajekty a výletní lodě, kteří slouží turistům a nabízí prohlídky vodních cest města. Vodní plocha neumožňuje celoroční navigaci. Navigační doba na řekách a kanálech v Petrohradu začíná od konce dubna a končí v listopadu. Mořská Fasáda Až do nedávné doby v Petrohradě byla Mořská Fasáda jednom z nejpopulárnějších míst na mapě cestovního ruchu. Petrohrad neměl žádný moderní trajektový neboli cruisový komplex. Za méně než pět let společnost Mořská Fasáda při podpoře Administrace města a Federální vlády postavila moderní přístav pro výletní lodě. V roce 2011 jediný ruský specializovaný přístav se stál majetkem Petrohradu podle programu realizace investičního projektu pro rozvoj mořského terminálu pro cestující na Vasiljevův ostrov. Během svého funkčního období se Mořské Fasádě podařilo stát významným objektem trajektové a cruisní industrií, což umožnilo městu stát se jedním z nejatraktivnějších center mezinárodního cestovního ruchu. Mořská Fasáda byla slavnostně otevřena 27. května v roce Fasáda má 4 terminály, které přijímají trajekty jak z domova tak i ze zahraničí. 18

19 V každém terminálu návštěvníci najdou kavárny, poštovní služby, bankomaty, informační stánky. Kromě toho na území terminálů je dostatek parkovacích míst pro autobusy i pro osobní automobily. Letecká doprava Letecká doprava se v Petrohradě zajišťuje prostřednictvím letiště Pulkovo, které se nachází na jižní okrají města. Má dva pasažérské terminály Pulkovo-1.(přeprava uvnitř Ruska) a Pulkovo-2. (mezinárodní přeprava). Ţelezniční doprava Město má pět platných železničních terminálů Baltský, Vitěbský, Ladožský, Moskevský, Finský. Baltský (přepravuje turisty do okolí Petrohradu zejména do Petěrgofu, Lomonosova, Gatčiny) Vitěbský (dálkové vlaky do Kaliningradu, Ukrajiny, Běloruska a baltských státu) Ladožský (dálkové vlaky do Murmansku, Archangelsk a Helsinek) Moskevský (přepravuje pasažéry do Moskvy, na jih Ruska) Finský (přeprava pasažérů do okolních měst Petrohradu). Kromě toho mezi Moskvou a Petrohradem jezdí dva druhy vlaků. Rychlík Sapsan neboli Sokol a Červena střela. Sapsan je vysokorychlostní vlak, který od prosince roku se využívá na trati mezi Moskvou a Petrohradem. Od 30. července roku jezdí mezi Moskvou a Nižním Novgorodem. Vlak jede rychlostí 240 kilometrů za hodinu. Vzdálenost mezi městy ujede za 3 hodiny a 45 minut. Červena střela jezdí od roku 1931 mezi Moskvou a Petrohradem, jeho rychlost je 160 kilometrů za hodinu. Vlak vyráží každý den pět minut před půlnoci. Doba za kterou vlak projíždí celou vzdálenost je 8 hodin. Městská hromadná doprava Městská hromadná doprava je důležitým městským přepravcem a zahrnuje metro, tramvaj, trolejbus a autobus. Od roku 2010 je ve městě v provozu Aquabus neboli vodní autobusy, kteří přepravují turisty a obyvatele Petrohradu po vodě. Ze všech dopravních prostředku působících ve městě snad nejdůležitějším je Petrohradské metro. Provoz metra byl zahájen v roce 1955 a dnes je nejrychlejším dopravním prostředkem pro tak velké město jako Petrohrad. Metro má celkem 5 linek, které pokrývají celé centrum města a jeho okolí. Délka metra je 113,6 kilometrů a celkový počet stanic je

20 Mnoho stanic metra, obzvlášť v centru města byly postavený v Sovětském svazu a mají originální architektonické a interiérové řešení. Bez tohoto dopravního prostředku si dnes už nelze představit žádné velké město. Turistická informační centra Důvodem proč zmiňuji tuto informací je fakt, že ve městě Petrohrad je doposud velmi málo informačních center pro návštěvníky města. Tato skutečnost brání v rozvoj turistické infrastruktury města a ve značné míře brání návštěvníkům ve vyhledávání a poznání turistických cílů ve městě. A tak většina návštěvníků využívá organizované výlety po městě spolu s průvodci bez kterých je cestování po Petrohradu velice obtížné. Chybí také ukazatelé ulic v různých jazycích, plán metra především v samotném metru a taky brožury o jízdném v Petrohradské podzemce, mapy centra města, kvalifikování pracovníci se znalostí cizích jazyků. Avšak v poslední době město začíná dělat malé kroky vstříc turistům. V roce 2003 Petrohrad oslavil své třísté narozeniny, k jeho svátku se ve městě otevřel první informační centrum pro turisty na Palácovém náměstí. Dnes se počet center značně zvýšil. V informačních centrech jsou hostům zdarma poskytovány důležité informace, městské mapy a turistické průvodce. Podle informace kterou jsem vyhledala je informačních center ve městě celkem sedm. Nacházejí se převážně v centru města. Jeden v pavilónu mořského přístavu je v provozu pouze v době navigace (od května do září). Převážnou část dní v roce jsou turisté nucení být spokojení pouze se šesti informačními centry Informační centra se nacházejí: na náměstí Rastrelliho na náměstí svatého Izáka na Kronverskom prospekte na teritoriu portů Mořská Fasáda ve stanici metra náměstí Vosstanija na letišti Pulkovo 1. a Pulkovo 2. 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO

MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO MODERNIZACE LETIŠTĚ PULKOVO Termín realizace projektu: 2007-2017 Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího petrohradského letiště Pulkovo do podoby moderního mezinárodního letiště Popis projektu: výstavba

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Hospitality & Tourism Summit 2007 Současnost a budoucnost českého hotelnictví a gastronomie Bc. Václav Stárek Současnost Relativně poklidná atmosféra Nekalá

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Termín služební cesty: 6. 4. 9. 4. 2016 Místo pobytu: Městské knihovny Herning, Aarhus, Kodaň Účastníci: Mgr. Helena Sedláčková, Bc. Marie Sýkorová, Bc. Anna Pajerská

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,127.558 ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) ze zahraničí

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rozloha a lidstvo Rusko dalším oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa.hlavní město Moskva. Zahrnuje značnou část

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016

Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch. 17. března 2016 Strategický plán města Plzně marketing města a cestovní ruch 17. března 2016 Marketing města obecně: proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníků město: maximum co nejkvalitnějších služeb za co nejnižší

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 DJUNI Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více