VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O. Bc. Volokhina Anna Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce 2013

2 Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce Bc. Volokhina Anna Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Tourism, Hostelry and Gastronomy: Opportunities for tourism development in Saint-Petersburg Bc. Volokhina Anna The Institute of hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel and Spa Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Volokhina Anna

5 Abstrakt Bc. Volokhina Anna. Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: Celkový počet stran: 81 Praha 2013 Téma mé diplomové práce je Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu. Práce je zaměřena především na zkoumání současného stavu cestovního ruchu. Cílů své diplomové práce dosáhnu pomocí zvolené metodologie. Použitou metodologií bude analýza sekundárních dat příjezdového a domácího cestovního ruchu. Kromě toho budu zkoumat nabídku cestovních kanceláří, nakolik tato nabídka odpovídá dostatečnému využití potenciálu města. Analýzu provedu na základě průzkumu nabídky cestovních kanceláří a údajů o příjezdovém a domácím ruchu. Hypotéza: Nabídka cestovních kanceláří není dostatečně široká a neodpovídá potenciální klientele. Cestovní kanceláře dostatečně nevyužívají potenciálu města. Pomalý rozvoj infrastruktury města brání v rozvoji turismu ve městě a jeho okolí. V této práci se budu zaměřovat na to proč tomu tak není a zda-li nastává nějaký posun k lepšímu.v zájmu naplnění cíle diplomové práce je práce rozdělena do tří částí. V první části sve práce se zaměřují na popis kulturních a historických památek města a na základě toho se zabývám zhodnocením jeho turistického potenciálu. Ve druhé kapitole se budu zabývat průzkumem návštěvnosti kulturních památek města a ubytováním turistů. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první se zaměřím na domácí cestovní ruch a ve druhé na turisty ze zahraničí. V poslední kapitole se zaměřím na faktory a doporučení, které by mohly pomocí v rozvoji cestovního ruchu. Klíčová slova: analýza rozvoje, cestovní ruch, možností rozvoje, Petrohrad, současný stav.

6 Abstract Bc.Volokhina Anna. Opportunities for tourism development in Saint-Petersburg [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague Total number of pages: 81 Prague 2013 The topic of my thesis is the possibilities of tourism development in St. Petersburg. The aim is to analyze the current state of tourism in St. Petersburg and development opportunities. The objectives of my thesis are obtained by using the methodology. Methodology used to analyze the secondary data inbound and domestic tourism. In addition, I will examine the bid cestovnívch offices, if this offer is responsible enough Exploiting the potential of the city. Perform this analysis using travel agencies and data on inbound and domestic tourism. Hypothesis: Offer travel agency is not wide enough and does not correspond to potential clients. Travel agencies are insufficiently used potential. Slow development of infrastructure prevents the better enjoyment potential. In this paper I will focus on why this is not so, and if this occurs a shift to lepšímu.v order to fulfill the objectives of the thesis work is divided into three parts. The first part focuses on the description of the tourism potential of the city, its cultural and historical monuments. In the second part I will deal with the study of cultural heritage visitors center and accommodation tourists. I divided the research into two parts that relate to domestic and foreign clients. The first will focus on domestic tourism and in the second to tourists from abroad. The third part will focus on the factors and recommendations that would assist in the development of tourism. Keywords: analysis development, development opportunities, Saint Petersburg, tourism, the current state.

7 OBSAH Úvod.9 1. Teoretická část Geografická poloha Stručná historie města a jeho výstavba Cestovní ruch v Petrohradě Kulturně-poznávací cestovní ruch Přírodní památky v Petrohradě Zvedací mosty a bílé noci Náboženský cestovní ruch Vodní turismus Okolí Petrohradu Kongresový turismus Prostory pro pořádání akci Dopravní služby v Petrohradě Analytická část Statistika návštěvností města turisty ze zahraničí Statistika ubytování turistu ze zahraničí Statistika návštěvností kulturních památek ve spojení s nabídkou Domácí cestovní ruch Statistika turistických návštěv ve městě Statistika ubytování ruských turistů Statistika turistických návštěv kulturních památek turisty z Ruska Nabídka exkurzí pro ruské turisty Návrhová část..63

8 3.1 Řízení turismu v Petrohradě Typy zájezdu na které se cestovní kanceláře zaměřují nejvíce Návrhy pro zvýšení návštěvností města.65 Závěr.69 Seznam literatury..71 Přílohy..73

9 Úvod Petrohrad je jednou z významných ruských destinací. V oblasti cestovním ruchu disponuje obrovským potenciálem vzhledem k velkému počtu kulturně-historických památek ve městě a jeho okolí. Kromě toho je město považováno za jedno z největších center světové a ruské kultury. Je známo svými nádhernými architektonickými památkami. Město je jednou z nejatraktivnějších destinací, neboť jeho kulturní dědictví stále přitahuje velké množství turistů. Je jediným městem, které nabízí rozvinuté výukové programy pro děti a mládež. Jedná se jednak o školní výuku předmětu o městě a jeho historii, jednak o samotné poznávací a vzdělávací zájezdy. Takových míst je ve městě dostatečné množství. Jsou to místa tykající se vojenské slávy města, válečná muzea a výstavy v domech, ve kterých žily a pracovaly významné osobnosti, jako umělci, vědci a spisovatelé. Tématem této práce je analýza rozvoje cestovního ruchu a využití potenciálu města. Práce je zaměřena na zkoumání současného stavu cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé sféry cestovního ruchu se vyvíjejí nerovnoměrně a jejích využití je různé, bude cílem mé práce najít možná východiska pro další rozvoj nabídky služeb pro zahraniční i domácí turisty. V první části své práce se zaměřuji na popis kulturních a historických památek města a na základě toho se zabývám zhodnocením jeho turistického potenciálu. Hypotéza: Nabídka cestovních kanceláří není dostatečně široká a neodpovídá potenciální klientele. Cestovní kanceláře dostatečně nevyužívají potenciálu města. Pomalý rozvoj infrastruktury města brání v rozvoj turismu ve městě a jeho okolí. Jako metodologický postup jsem si vybrala analýzu sekundárních dat příjezdového a domácího cestovního ruchu. Kromě toho budu zkoumat nabídku cestovních kanceláří a nakolik tato nabídka odpovídá dostatečnému využití potenciálu města. Analýzu provedu na základě průzkumu nabídky cestovních kanceláří a údajů o příjezdovém a domácím cestovním ruchu. Ve druhé kapitole se budu zabývat průzkumem návštěvnosti kulturních památek města a ubytováním turistů. Výzkum jsem rozdělila na dvě části: v první se zaměřím na domácí cestovní ruch a ve druhé na turisty ze zahraničí. V poslední kapitole se zaměřím na faktory a doporučení, které by mohly pomoci rozvoji cestovního ruchu. Hlavní pozornost budu věnovat zvýšení využití turistického potenciálu Petrohradu. 9

10 Rozvoj by se měl dotknout především dotknout těchto služeb a oblastí: prodloužení průměrné délky pobytu a počtu opakovaných návštěv základní a doplňkové služby rozvoj infrastruktury města (doprava, silnice a dálnice) větší dostupnost a počet informačních center ve městě zvýšení počtu informačních tabuli, turistických map a ukazatelů zvýšení počtu pracovníků se znalostí cizích jazyků, případně jejích školení rozvoj takových druhů turismu jako kongresový a rodinný, zvýšení počtu individuálních návštěvníků nabídka nových turistických balíčků pro návštěvníky Rozvoj města by mohla zajistit informační a reklamní podpora. Bylo by vhodné rozšířit ubytovací kapacity zaměřené na výstavbu tříhvězdičkových hotelů a takový druh ubytovacích jednotek jako je pension. Zároveň rozvinout související služby. 10

11 1. Teoretická část 1.1 Geografická poloha V Petrohradě žije téměř 5 milionu obyvatel. Petrohrad je druhým největším městem Ruska a z měst nad milion obyvatel je nejsevernějším na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Město bylo založeno Petrem Velikým a v letech bylo hlavním městem ruského impéria. Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami zapsanými do seznamu světového dědictví UNESCO 1 a také jedním z nejdůležitějších ruských mořských přístavů. Město se dělí na rajóny, kterých je v současné době 18 2, viz poznámku pod čarou. 1.2 Stručná historie města a jeho výstavba Při svém založení dostalo město název Sankt-Pitěr-Burch, což bylo imitací nizozemského Sankt- Pieterburch. Zakladatel, který byl ovlivněn pobytem v Nizozemsku. Město pojmenoval po svém patronovi apoštolu Petrovi. V letech se město oficiálně nazývalo Petrohrad. Po smrti Vladimíra Iljiče Lenina bylo město 26. ledna 1924 přejmenováno na Leningrad. Po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 se město vrátilo k dřívějšímu oficiálnímu názvu Sankt-Petěrburg. Málokdo si uvědomuje, že druhé největší město leží na stejné zeměpisné šířce jako jižní část Grónska. Zimní noc trvá sedmnáct hodin, zimy jsou dlouhé a kruté. Město vypadá pod pláštěm ze sněhu jako oblečené do bílého kožichu z hranostaje. První obyvatele sem dal Petr Veliký dopravit násilím. V takové pustině nechtěl nikdo žít. Dělníci, kteří stavěli město, žili v zemljankách 3, umírali doslova po tisících v létě na zimnici, kterou přenášeli komáři z místních bažin a v zimě mrazem. Byli to převážně nevolníci a vojenští dezertéři. Od samého počátku probíhala výstavba podle jednotného plánu. Předem byl stanoven směr a šířka hlavních ulic, zároveň ale i architektonický vzhled včetně výšky domů, která se určovala podle toho, pro jakou společenskou vrstvu budova byla. Ruský imperátor navzdory přirozeným překážkám a za cenu mnoha životů poddaných a dělníků vysušit mnoho řek a kanálů. Poté postavil v Petrohradě své nové sídelní město. Brzy se stalo hlavním městem ruské říše a toto postavení si s výjimkou let udrželo až do vzniku sovětského Ruska začátkem 20. století. 1 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu na jejíž seznam kulturního dědictví byly zapsané památky Petrohradu. 2 Admiratitějský rajon, Vasileostrovský rajon, Kalininský rajon, Kirovský rajon, Kolpinský rajon, Krasnogvardějský rajon, Krasnoselský rajon, Kronštadtský rajon, Kurortný rajon, Moskevský rajon, Něvský rajon, Petrohradský rajon, Petrodvorecký rajon, Přímořský rajon, Puškinský rajon, Frunzenský rajon a Centrální rajon. 3 Zemljanka získala svůj název z toho důvodu, že je zahloubena do země a jediná část, která se nachází nad terénem, je střecha. 11

12 7. listopadu 1917 (podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil, to bylo 25. října), zde začal výstřelem z křižníku Aurora 4 ozbrojený převrat, který se zapsal do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. Ta zásadně změnila dějiny 20. století nejen v Rusku, ale i v celém světě. Posloužila jako začátek občanské války v Rusku následného vzniku SSSR 5 a rozšíření komunismu do podstatné části světa. V letech bylo město obleženo německými vojsky. 1.3 Cestovní ruch v Petrohradě Cestovní ruch Petrohradu je průmyslový komplex, zabývající se reprodukci podmínek pro cestování a volný čas, to znamená, výrobu turistických produktů. Je jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví na světě. Jedná se o hlavní hospodářské odvětví Petrohradu. Typické subjekty z cestovního ruchu jsou: ubytovací jednotky (hotely, hostince, motely, botely, kempinky) dopravní společností (aerolinky, autobusové společností, vlaky) cestovní kanceláře reklamní a informační agentury netypické subjekty cestovního ruchu (pojištění, vydávání víz, výroba suvenýru, tisk informační literatury pro turisty) Z výše uvedeného je pochopitelné, že turismus je založen na součinností mnoha odvětví. Z toho vyplývá, že turismus je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Ve své práci se budu zabývat nejen jednotlivými odvětvími cestovního ruchu, ale i jednotlivými návštěvníky a proto je také možné rozdělit cestovní ruch Petrohradu na domácí a zahraniční. Domácí turisté jsou ti, kteří trvale sídlí ve městě a cestují bez překročení hranic státu. Zatímco zahraniční turisté jsou ti u kterých dochází k překročení hranic jednoho či více států Kulturně-poznávací cestovní ruch Jak bylo mnou zmíněno dříve je Petrohrad kulturním městem Ruska a disponuje velkým množstvím kulturních a historických památek. Je to jeden z hlavních důvodů proč návštěvníci jak z domova, tak i ze zahraničí přijíždějí do města. 4 Křižník Aurora ruský chráněný křižník třídy Pallada, který v současnosti slouží jako muzeum. Loď byla nasazena v Rusko-Japonské válce, první světové válce a v roce 1917 se stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. 5 SSSR Svaz sovětských socialistických republik. 12

13 Kulturně poznávací forma cestovního ruchu, která přivádí návštěvníky, je tak nejrozšířenějším motivem poznávání. Je různorodý. Město plní významnou výchovně vzdělávací funkci a přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu lidi. Uskutečňuje se v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Motivem je poznávání destinací, kultur, rozšiřování rozhledu. Turisty z domova a ze zahraničí přivádí do města především jeho architektonická podoba, která je jeho vizitkou. Jsou tu světově známá muzea jako Ermitáž a Státní ruské muzeum s bohatou sbírkou ruského umění. Každý rok město hostí kolem 100 uměleckých a kulturních festivalů a více jak 50 mezinárodních. Ke kulturně-historickým památkám také patří okolí Petrohradu. Dále se zde nachází například muzeum známého ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského 6, hudebních nástrojů, umění, řemesel a dokonce muzeum čokolády. Zvláštní místo v programu kulturního života v Petrohradě zaujímají baletní představení. Petrohradská škola baletu je jednou z nejlepších na světě. Kromě baletu se ve městě nachází mnoho divadel stejně známých jako kulturní památky Petrohradu Přírodní památky v Petrohradě Mezi zajímavosti Petrohradu patří zahrady a parky, které se nacházejí ve městě a jeho okolí. Jsou nedílnou součástí města, jeho obyvatel, kultury a historie. Pro turisty i obyvatele jsou zdrojem klidu a odpočinku. Parky ve městě jsou umístěny podle různých krajinných možností a nacházejí se v různých částech města. Zelené plantáže Petrohradu a jeho předměstí spolu s vodní hladinou zabírají asi 40% území města. Celková plocha zeleně má 68 parků, 166 zahrad, 730 malých parků, 232 bulvárů a 750 zelených ulic. Některé však vznikly dříve a to v prvním desetiletí 18. století. Mnoho parků bylo vytvořeno i v poválečných letech. Parky byly rozděleny podle území, kde skutečně nebyl stromový porost. Zahrady a parky tvoří celkovou strukturu města. Mezi nejstarší zahrady ve městě patří Botanická zahrada, která se nachází na Lékařském ostrově. Ze začátku se tam pěstovaly léčivé rostliny ale dnes si zde můžete prohlédnout sbírku vzácných tropických a subtropických rostlin (je jích tu více než 8000 druhů). Některé rostliny pochází například z Evropy, Asie či Severní Ameriky. Další nejstarší zahradou o které bych se chtěla zmínit je Letní zahrada. Říká se jí oáza uprostřed velkoměsta a otevírá první kapitolu parkové historie Ruska. Za vlády Petra Velikého zahrada byla centrem společenského a kulturního života. Dnes je to krásné umělecké dílo, které slouží turistům a návštěvníkům města. 6 Fjodor Michajlovič Dostojevský ruský spisovatel a filozof. 13

14 1.4.2 Zvedací mosty a bílé noci Jednou z největších atrakcí pro turisty je zvláštní přírodní jev tzv. bílé noci 7. Petrohrad leží na stejné zeměpisné šířce jako například Helsinky nebo Stockholm, tedy kousek od Severního pólu. V období května, června a července tam slunce zapadne až po půlnoci pouze na několik málo hodin (3-5 hodin) a noc se mění v soumrak. V této roční době stojí za to nejít spát a podívat se na zvedaní mostů. Mosty přes řeku Něvu se každou noc otevírají podle přesného harmonogramu obě mostní ramena a v přesném pořadí. Po jedné hodině po půlnoci se postupně na těchto mostech zastavuje provoz. Ramena mostů váží tisíc tun a jakmile se zvednou do výšky přímo pod nimi proplouvají nákladní lodě. Toto trvá jen několik málo minut Náboţenský cestovní ruch V Petrohradě se nachází velké množství architektonických památek spojených s vírou neboli náboženstvím. Je to dáno nejen historicky, ale i podle konkrétní víry. V historickém jádru města se nachází 16 chrámů, které patří do seznamu architektonických památek státního významu. Jsou hlavním místem kde se vykonávají určité náboženské obřady, ale i místem, které často navštěvují turisty. Mají také sakrální, religiózní a církevní význam. Mezi šestnácti chrámy se nacházejí významné cíle náboženského turismu. Mezi ně patří Kazaňský pravoslavný chrám, katedrála svatého Izáka, chrám Vzkříšení Krista, Katedrála svatého Petra a Pavla, či Česmenský kostel Vodní turismus Na území Petrohradu teče celkem 93 řek, kanálů a potoků. Celková délka vodních cest je 300 kilometrů, z toho přibližně 20 z těchto vodních cest jsou uměle vytvořené a jejích délka je cca 160 kilometrů. Díky většině řek a kanálů se vytvořilo mnoho ostrovů, na kterých se rozkládá Petrohrad. Proto městu také říká Severní Benátky. Nezapomenutelným zážitkem by se pro turisty mohla stát vodní exkurze. Mnohé z nich jsou zmíněny v literárních dílech ruských spisovatelů. Mezi nimi i slavný kanál pojmenovaný podle známého ruského spisovatele Alexandra Gribojedova. 1.5 Okolí Petrohradu Z Petrohradu jsou velice snadno dostupné slavné komplexy paláců a zámku, které jsou stejně známé jako historické jádro města. Dříve sloužily jako rezidence ruských carů, dnes jsou otevřené pro veřejnost. Mezi takové objekty patří například Carské Selo, které dnes nosí název Puškin. 7 Bílé nocí zvláštní přírodní jev když služ zapadné až po pulnoci pouze na několik málo hodin a noc se mění v soumrak. 14

15 Je vzdáleno několik kilometrů od Petrohradu. Dříve bylo letním sídlem carské rodiny. Kromě paláce se na území nachází rozsáhlá zahrada, restaurace pro turisty a prodej suvenýrů. Pozornost turistů je také soustředěna na Petrodvorec, který je architektonickým klenotem Ruské federace. Je nejkrásnějším barokním areálem v zemi. Petr Veliký usiloval o otevření Ruska západu a proto na ruském dvoře zaváděl západní umění, architekturu a životní styl. Petrodvorec tak měl představovat francouzské Versailles. Stavební práce byly zahájeny v roce 1714 a probíhali až do roku Na stavbě se podíleli architekti Johann Friedrich Braunstein, Nicola Michetti a později Bartoloměj Rastrelli, který palác v roce 1755 přestavil. Dalším významným městem v okolí Petrohradu je město Pavlovsk. Pavlovsk je obecní město které se nachází 30 kilometrů jižně od Petrohradu a asi 4 kilometry jihovýchodně od města Puškin. Město se rozvíjelo díky výstavbě pavlovského paláce (hlavní rezidence ruské královské rodiny). Pavlovsk je součástí Světového dědictví UNESCO Petrohradu. 1.6 Kongresový turismus Kongresový turismus je specializovanou formou cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. Petrohrad je jednou z největších a nejzajímavějších turistických destinací v Rusku, ale i centrem zájmu mnoha obchodních firem jako místo pro pořádání kongresů a firemních akcí. Petrohrad má unikátní výstavní místa jakými jsou například zámky, a tak mají hosté možnost spojit služební cestu s návštěvou kulturních památek. To vše dělá severní město jedním z nejatraktivnějších míst pro všechny druhy kongresů, konferencí, prezentací, firemních setkání a obchodních jednání. Bohužel na světovém trhu kongresové turistiky Petrohrad není příliš známý, a to i přes zjevné perspektivy v této oblasti. Evropská města zůstávají stále značnými konkurenty. Mezi hlavní důvody patří absence alespoň jednoho specializovaného kongresového centra světové úrovně. Dalším důvodem nízké konkurenceschopnosti města v této oblasti je nedostatek ubytovacích míst v hotelech vyšších kategorií v průběhu sezony. Proto je Petrohrad ve značné nevýhodě. Nicméně poptávka po pořádání obchodních schůzek v městských hotelech v posledních dvou letech roste. To je zapříčiněno zejména stabilizací ekonomické situace v regionu a rozšiřováním akcí jak domácích, tak i zahraničních společností. To znamená, že většina zákazníků je zastoupena zahraničními a ruskými společnostmi, které v poslední době výrazně zvýšily svou přítomnost v podnikatelské činnosti. 15

16 Například v hotelu Pulkovo bylo na provedení kongresových akci přijato okolo 40% žádostí od zahraničních firem a zhruba 60% od domácích firem. Hlavními formami akcí, které jsou populární mezi touto klientelou, jsou prezentace, školení a konference Prostory pro pořádání akci Petrohrad díky své unikátní historické minulosti může poskytnout mnoho zajímavých oblastí pro nejrůznější aktivity, obzvlášť pro kongresové akce. Prostory pro tyto akce můžou poskytnout Tavridský palác, Jusupovský palác, Mramorový palác, Šeremětěvský palác, kongresový palác Strelna. Nevýhodou těchto prostor je poskytování služeb jen v částečném rozsahu. Proto ze všech těchto míst, Kongresový palác Strelna je ideálním místem. Poskytuje celou řadu služeb, které zahrnují nejen ubytování, stravování, dopravu a pronájem vybavení, ale i další služby pro účinnější a snadnější sladění v rámci jednotné struktury. Je také důležité, že hotel může poskytnout zákazníkovi profesionální dohled neboli správce akce, který je schopen výrazně usnadnit organizaci události a sledovat všechny fáze objednávky. Hotel Astoria 5* Obzvlášť populárním místem v organizaci firemních akcí je posledních letech jedno z nejstarších ubytovacích zařízení v Petrohradě pětihvězdičkový hotel Astoria. K dnešnímu dni Astoria nabízí šest kongresových sálů pro setkání na různých úrovních. Celkem hotel má 2 sály s kapacitou maximálně 450 osob. Hotel nabízí pro zahraniční firmy uspořádání prezentací a seminářů, ruské firmy se zaměřují na pořádání konferencí a obchodních jednání. Hotel Pulkovo 5* Hotel nabízí více příležitostí pro firemní akce. V poslední době se v hotelu pořádají zejména semináře a školení se zaměřením na incentivní setkání. Hotel má k dispozici 2 sály s maximální kapacitou 200 osob. V nabídce má hotel i konferenční balíčky. Hotel Corinthia Něvský Palace 5* Zajímavým krokem v podpoře podnikatelských služeb učinil hotel Corinthia Něvský Palace. Před dvěma lety hotel zavedl speciální program s názvem MICE, který je určen speciálně pro pořadatele kongresů a konferencí. Je třeba poznamenat, že program byl navržen pro daný hotelový řetězec. Hotel poskytuje širokou škálu služeb a možností, které pomáhají provést akci s maximálním úspěchem. V hotelu je šest různých místností pro konferenční akce. Pro větší akce je k dispozicí jeden velký sál pro 1000 lidí. 16

17 Renaissance Saint-Petersburg Baltic Hotel 5* Služby podle mezinárodních standardů a organizaci firemních akcí nabízí Renessance Saint-Petersburg Baltic Hotel-5*. Hotelový řetězec je ve vlastnictví sítě hotelů Marriott. Ubytovací zařízení má 7 konferenčních místností a banketní místnosti. Hotelové sály jsou schopné přijmout 120 až 200 osob a poskytnout zákazníkovi nejmodernější vybavení pro jednání a technickou podporu. Zařízení je možné pronajmout půl dne i na celý den v závislosti na době trvání akce. Hotel Grand Evropa 5* Grand Hotel Evropa je pětihvězdičkovým hotelem, který nabízí obchodníkům 16 zasedacích místnosti. Největší zasedací místnost hotelu má velikost 250 metrů čtverečních a je určena až pro 280 lidí. Ostatní konferenční místností v hotelu jsou schopné přijmout od osob. Hotelový Komplex Baltic 4* Hotelový komplex Baltic je jedním z největších hotelů v Petrohradě a nabízí svým zákazníkům 16 místností pro konference, semináře, setkání a kongresový sál pro 1000 lidí. Vzhledem k tomu, že konání různých obchodních aktivit je prioritou pro hotel, je velká pozornost věnována občerstvení účastníků. Kromě obvyklého menu nabízí široký výběr coffee breaků. 1.7 Dopravní sluţby v Petrohradě Dopravní služby patří mezi realizační předpoklady cestovního ruchu, protože zabezpečují cestovní ruch po technické stránce. Pro potřebu své práce bych chtěla tento pojem definovat dvěma způsoby a to tak, že: 1. Dopravní služby jsou spojené s přepravou lidi z místa trvalého bydliště na místo přechodného bydliště. 2. Dopravní služby spojený s přepravou lidi ve městě neboli městská hromadná doprava. Sankt-Petěrburg je hlavním dopravním uzlem v severozápadním Rusku. Ve městě je řada významných železnic a dálnic, mořský (v Finském zálivu) a říční přístav (v deltě řeky Něvy) a letiště Pulkovo. 17

18 Druhy dopravy ve městě: silniční doprava vodní letecká železniční městská hromadná doprava Silniční doprava Silniční doprava je velice důležitá pro město, protože se nachází na křižovatce dopravních cest spojujících Petrohrad se Skandinávským poloostrovem s kontinentální Evropou, dále se Střední části Ruska a Pobaltskými státy. Značnou část silniční dopravy tvoří přeprava nákladů z přístavů ve Finsku, z Leningradské oblasti, ze samotného Petrohradu a z jižních a východních oblastí Ruska. Dálnice spojují Petrohrad s Moskvou, s Finskou, s Estonskou a Běloruskou hranici. Pro samotné obyvatele města a turisty jsou hlavním problémem časté dopravní zácpy, které ve značné míře omezují a zpomalují městskou dopravu. Vodní doprava Systém osobní a nákladní dopravy na řekách a kanálech v Petrohradu, stejně jako na řece Něvě hrály již od založení města důležitou roli. Na začátku 21. století má město velký počet přístavu a portů. Zvlášť se uskutečňuje osobní, nákladní a rekreační doprava. Osobní dopravu uskutečňují trajekty a výletní lodě, kteří slouží turistům a nabízí prohlídky vodních cest města. Vodní plocha neumožňuje celoroční navigaci. Navigační doba na řekách a kanálech v Petrohradu začíná od konce dubna a končí v listopadu. Mořská Fasáda Až do nedávné doby v Petrohradě byla Mořská Fasáda jednom z nejpopulárnějších míst na mapě cestovního ruchu. Petrohrad neměl žádný moderní trajektový neboli cruisový komplex. Za méně než pět let společnost Mořská Fasáda při podpoře Administrace města a Federální vlády postavila moderní přístav pro výletní lodě. V roce 2011 jediný ruský specializovaný přístav se stál majetkem Petrohradu podle programu realizace investičního projektu pro rozvoj mořského terminálu pro cestující na Vasiljevův ostrov. Během svého funkčního období se Mořské Fasádě podařilo stát významným objektem trajektové a cruisní industrií, což umožnilo městu stát se jedním z nejatraktivnějších center mezinárodního cestovního ruchu. Mořská Fasáda byla slavnostně otevřena 27. května v roce Fasáda má 4 terminály, které přijímají trajekty jak z domova tak i ze zahraničí. 18

19 V každém terminálu návštěvníci najdou kavárny, poštovní služby, bankomaty, informační stánky. Kromě toho na území terminálů je dostatek parkovacích míst pro autobusy i pro osobní automobily. Letecká doprava Letecká doprava se v Petrohradě zajišťuje prostřednictvím letiště Pulkovo, které se nachází na jižní okrají města. Má dva pasažérské terminály Pulkovo-1.(přeprava uvnitř Ruska) a Pulkovo-2. (mezinárodní přeprava). Ţelezniční doprava Město má pět platných železničních terminálů Baltský, Vitěbský, Ladožský, Moskevský, Finský. Baltský (přepravuje turisty do okolí Petrohradu zejména do Petěrgofu, Lomonosova, Gatčiny) Vitěbský (dálkové vlaky do Kaliningradu, Ukrajiny, Běloruska a baltských státu) Ladožský (dálkové vlaky do Murmansku, Archangelsk a Helsinek) Moskevský (přepravuje pasažéry do Moskvy, na jih Ruska) Finský (přeprava pasažérů do okolních měst Petrohradu). Kromě toho mezi Moskvou a Petrohradem jezdí dva druhy vlaků. Rychlík Sapsan neboli Sokol a Červena střela. Sapsan je vysokorychlostní vlak, který od prosince roku se využívá na trati mezi Moskvou a Petrohradem. Od 30. července roku jezdí mezi Moskvou a Nižním Novgorodem. Vlak jede rychlostí 240 kilometrů za hodinu. Vzdálenost mezi městy ujede za 3 hodiny a 45 minut. Červena střela jezdí od roku 1931 mezi Moskvou a Petrohradem, jeho rychlost je 160 kilometrů za hodinu. Vlak vyráží každý den pět minut před půlnoci. Doba za kterou vlak projíždí celou vzdálenost je 8 hodin. Městská hromadná doprava Městská hromadná doprava je důležitým městským přepravcem a zahrnuje metro, tramvaj, trolejbus a autobus. Od roku 2010 je ve městě v provozu Aquabus neboli vodní autobusy, kteří přepravují turisty a obyvatele Petrohradu po vodě. Ze všech dopravních prostředku působících ve městě snad nejdůležitějším je Petrohradské metro. Provoz metra byl zahájen v roce 1955 a dnes je nejrychlejším dopravním prostředkem pro tak velké město jako Petrohrad. Metro má celkem 5 linek, které pokrývají celé centrum města a jeho okolí. Délka metra je 113,6 kilometrů a celkový počet stanic je

20 Mnoho stanic metra, obzvlášť v centru města byly postavený v Sovětském svazu a mají originální architektonické a interiérové řešení. Bez tohoto dopravního prostředku si dnes už nelze představit žádné velké město. Turistická informační centra Důvodem proč zmiňuji tuto informací je fakt, že ve městě Petrohrad je doposud velmi málo informačních center pro návštěvníky města. Tato skutečnost brání v rozvoj turistické infrastruktury města a ve značné míře brání návštěvníkům ve vyhledávání a poznání turistických cílů ve městě. A tak většina návštěvníků využívá organizované výlety po městě spolu s průvodci bez kterých je cestování po Petrohradu velice obtížné. Chybí také ukazatelé ulic v různých jazycích, plán metra především v samotném metru a taky brožury o jízdném v Petrohradské podzemce, mapy centra města, kvalifikování pracovníci se znalostí cizích jazyků. Avšak v poslední době město začíná dělat malé kroky vstříc turistům. V roce 2003 Petrohrad oslavil své třísté narozeniny, k jeho svátku se ve městě otevřel první informační centrum pro turisty na Palácovém náměstí. Dnes se počet center značně zvýšil. V informačních centrech jsou hostům zdarma poskytovány důležité informace, městské mapy a turistické průvodce. Podle informace kterou jsem vyhledala je informačních center ve městě celkem sedm. Nacházejí se převážně v centru města. Jeden v pavilónu mořského přístavu je v provozu pouze v době navigace (od května do září). Převážnou část dní v roce jsou turisté nucení být spokojení pouze se šesti informačními centry Informační centra se nacházejí: na náměstí Rastrelliho na náměstí svatého Izáka na Kronverskom prospekte na teritoriu portů Mořská Fasáda ve stanici metra náměstí Vosstanija na letišti Pulkovo 1. a Pulkovo 2. 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec)

Thajsko. 1. Základní údaje o zemi. 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Thajsko 1. Základní údaje o zemi 1.1 Obyvatelstvo (2003, předběžná data, červenec) Obyvatelstvo (mil.) 64,265 Přírůstek obyvatelstva 0,95 % Populace - 0-14 let 24,2 % - 15-64 let 68,8 % - 65 a více 7 %

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Kolekce japonského umění v Praze

Kolekce japonského umění v Praze Japan Art Collection in Prague Kolekce japonského umění v Praze ~Japonské umění v jarní Praze ~ Biken International Co.,Ltd Všeobecné informace Název výstavy: Kolekce japonského umění

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU

2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU 2 KONKURENCESCHOPNOST FIRMY POSKYTUJÍCÍ UBYTOVACÍ KAPACITU Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky předložilo v roce 2006 Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období let

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více