VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. SR.O. Bc. Volokhina Anna Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce 2013

2 Moţností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu Diplomová práce Bc. Volokhina Anna Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Master s Dissertation Tourism, Hostelry and Gastronomy: Opportunities for tourism development in Saint-Petersburg Bc. Volokhina Anna The Institute of hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel and Spa Management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Volokhina Anna

5 Abstrakt Bc. Volokhina Anna. Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha: Celkový počet stran: 81 Praha 2013 Téma mé diplomové práce je Možností rozvoje cestovního ruchu v Petrohradu. Práce je zaměřena především na zkoumání současného stavu cestovního ruchu. Cílů své diplomové práce dosáhnu pomocí zvolené metodologie. Použitou metodologií bude analýza sekundárních dat příjezdového a domácího cestovního ruchu. Kromě toho budu zkoumat nabídku cestovních kanceláří, nakolik tato nabídka odpovídá dostatečnému využití potenciálu města. Analýzu provedu na základě průzkumu nabídky cestovních kanceláří a údajů o příjezdovém a domácím ruchu. Hypotéza: Nabídka cestovních kanceláří není dostatečně široká a neodpovídá potenciální klientele. Cestovní kanceláře dostatečně nevyužívají potenciálu města. Pomalý rozvoj infrastruktury města brání v rozvoji turismu ve městě a jeho okolí. V této práci se budu zaměřovat na to proč tomu tak není a zda-li nastává nějaký posun k lepšímu.v zájmu naplnění cíle diplomové práce je práce rozdělena do tří částí. V první části sve práce se zaměřují na popis kulturních a historických památek města a na základě toho se zabývám zhodnocením jeho turistického potenciálu. Ve druhé kapitole se budu zabývat průzkumem návštěvnosti kulturních památek města a ubytováním turistů. Výzkum jsem rozdělila na dvě části. V první se zaměřím na domácí cestovní ruch a ve druhé na turisty ze zahraničí. V poslední kapitole se zaměřím na faktory a doporučení, které by mohly pomocí v rozvoji cestovního ruchu. Klíčová slova: analýza rozvoje, cestovní ruch, možností rozvoje, Petrohrad, současný stav.

6 Abstract Bc.Volokhina Anna. Opportunities for tourism development in Saint-Petersburg [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague Total number of pages: 81 Prague 2013 The topic of my thesis is the possibilities of tourism development in St. Petersburg. The aim is to analyze the current state of tourism in St. Petersburg and development opportunities. The objectives of my thesis are obtained by using the methodology. Methodology used to analyze the secondary data inbound and domestic tourism. In addition, I will examine the bid cestovnívch offices, if this offer is responsible enough Exploiting the potential of the city. Perform this analysis using travel agencies and data on inbound and domestic tourism. Hypothesis: Offer travel agency is not wide enough and does not correspond to potential clients. Travel agencies are insufficiently used potential. Slow development of infrastructure prevents the better enjoyment potential. In this paper I will focus on why this is not so, and if this occurs a shift to lepšímu.v order to fulfill the objectives of the thesis work is divided into three parts. The first part focuses on the description of the tourism potential of the city, its cultural and historical monuments. In the second part I will deal with the study of cultural heritage visitors center and accommodation tourists. I divided the research into two parts that relate to domestic and foreign clients. The first will focus on domestic tourism and in the second to tourists from abroad. The third part will focus on the factors and recommendations that would assist in the development of tourism. Keywords: analysis development, development opportunities, Saint Petersburg, tourism, the current state.

7 OBSAH Úvod.9 1. Teoretická část Geografická poloha Stručná historie města a jeho výstavba Cestovní ruch v Petrohradě Kulturně-poznávací cestovní ruch Přírodní památky v Petrohradě Zvedací mosty a bílé noci Náboženský cestovní ruch Vodní turismus Okolí Petrohradu Kongresový turismus Prostory pro pořádání akci Dopravní služby v Petrohradě Analytická část Statistika návštěvností města turisty ze zahraničí Statistika ubytování turistu ze zahraničí Statistika návštěvností kulturních památek ve spojení s nabídkou Domácí cestovní ruch Statistika turistických návštěv ve městě Statistika ubytování ruských turistů Statistika turistických návštěv kulturních památek turisty z Ruska Nabídka exkurzí pro ruské turisty Návrhová část..63

8 3.1 Řízení turismu v Petrohradě Typy zájezdu na které se cestovní kanceláře zaměřují nejvíce Návrhy pro zvýšení návštěvností města.65 Závěr.69 Seznam literatury..71 Přílohy..73

9 Úvod Petrohrad je jednou z významných ruských destinací. V oblasti cestovním ruchu disponuje obrovským potenciálem vzhledem k velkému počtu kulturně-historických památek ve městě a jeho okolí. Kromě toho je město považováno za jedno z největších center světové a ruské kultury. Je známo svými nádhernými architektonickými památkami. Město je jednou z nejatraktivnějších destinací, neboť jeho kulturní dědictví stále přitahuje velké množství turistů. Je jediným městem, které nabízí rozvinuté výukové programy pro děti a mládež. Jedná se jednak o školní výuku předmětu o městě a jeho historii, jednak o samotné poznávací a vzdělávací zájezdy. Takových míst je ve městě dostatečné množství. Jsou to místa tykající se vojenské slávy města, válečná muzea a výstavy v domech, ve kterých žily a pracovaly významné osobnosti, jako umělci, vědci a spisovatelé. Tématem této práce je analýza rozvoje cestovního ruchu a využití potenciálu města. Práce je zaměřena na zkoumání současného stavu cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé sféry cestovního ruchu se vyvíjejí nerovnoměrně a jejích využití je různé, bude cílem mé práce najít možná východiska pro další rozvoj nabídky služeb pro zahraniční i domácí turisty. V první části své práce se zaměřuji na popis kulturních a historických památek města a na základě toho se zabývám zhodnocením jeho turistického potenciálu. Hypotéza: Nabídka cestovních kanceláří není dostatečně široká a neodpovídá potenciální klientele. Cestovní kanceláře dostatečně nevyužívají potenciálu města. Pomalý rozvoj infrastruktury města brání v rozvoj turismu ve městě a jeho okolí. Jako metodologický postup jsem si vybrala analýzu sekundárních dat příjezdového a domácího cestovního ruchu. Kromě toho budu zkoumat nabídku cestovních kanceláří a nakolik tato nabídka odpovídá dostatečnému využití potenciálu města. Analýzu provedu na základě průzkumu nabídky cestovních kanceláří a údajů o příjezdovém a domácím cestovním ruchu. Ve druhé kapitole se budu zabývat průzkumem návštěvnosti kulturních památek města a ubytováním turistů. Výzkum jsem rozdělila na dvě části: v první se zaměřím na domácí cestovní ruch a ve druhé na turisty ze zahraničí. V poslední kapitole se zaměřím na faktory a doporučení, které by mohly pomoci rozvoji cestovního ruchu. Hlavní pozornost budu věnovat zvýšení využití turistického potenciálu Petrohradu. 9

10 Rozvoj by se měl dotknout především dotknout těchto služeb a oblastí: prodloužení průměrné délky pobytu a počtu opakovaných návštěv základní a doplňkové služby rozvoj infrastruktury města (doprava, silnice a dálnice) větší dostupnost a počet informačních center ve městě zvýšení počtu informačních tabuli, turistických map a ukazatelů zvýšení počtu pracovníků se znalostí cizích jazyků, případně jejích školení rozvoj takových druhů turismu jako kongresový a rodinný, zvýšení počtu individuálních návštěvníků nabídka nových turistických balíčků pro návštěvníky Rozvoj města by mohla zajistit informační a reklamní podpora. Bylo by vhodné rozšířit ubytovací kapacity zaměřené na výstavbu tříhvězdičkových hotelů a takový druh ubytovacích jednotek jako je pension. Zároveň rozvinout související služby. 10

11 1. Teoretická část 1.1 Geografická poloha V Petrohradě žije téměř 5 milionu obyvatel. Petrohrad je druhým největším městem Ruska a z měst nad milion obyvatel je nejsevernějším na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Město bylo založeno Petrem Velikým a v letech bylo hlavním městem ruského impéria. Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami zapsanými do seznamu světového dědictví UNESCO 1 a také jedním z nejdůležitějších ruských mořských přístavů. Město se dělí na rajóny, kterých je v současné době 18 2, viz poznámku pod čarou. 1.2 Stručná historie města a jeho výstavba Při svém založení dostalo město název Sankt-Pitěr-Burch, což bylo imitací nizozemského Sankt- Pieterburch. Zakladatel, který byl ovlivněn pobytem v Nizozemsku. Město pojmenoval po svém patronovi apoštolu Petrovi. V letech se město oficiálně nazývalo Petrohrad. Po smrti Vladimíra Iljiče Lenina bylo město 26. ledna 1924 přejmenováno na Leningrad. Po rozpadu Sovětského svazu roku 1991 se město vrátilo k dřívějšímu oficiálnímu názvu Sankt-Petěrburg. Málokdo si uvědomuje, že druhé největší město leží na stejné zeměpisné šířce jako jižní část Grónska. Zimní noc trvá sedmnáct hodin, zimy jsou dlouhé a kruté. Město vypadá pod pláštěm ze sněhu jako oblečené do bílého kožichu z hranostaje. První obyvatele sem dal Petr Veliký dopravit násilím. V takové pustině nechtěl nikdo žít. Dělníci, kteří stavěli město, žili v zemljankách 3, umírali doslova po tisících v létě na zimnici, kterou přenášeli komáři z místních bažin a v zimě mrazem. Byli to převážně nevolníci a vojenští dezertéři. Od samého počátku probíhala výstavba podle jednotného plánu. Předem byl stanoven směr a šířka hlavních ulic, zároveň ale i architektonický vzhled včetně výšky domů, která se určovala podle toho, pro jakou společenskou vrstvu budova byla. Ruský imperátor navzdory přirozeným překážkám a za cenu mnoha životů poddaných a dělníků vysušit mnoho řek a kanálů. Poté postavil v Petrohradě své nové sídelní město. Brzy se stalo hlavním městem ruské říše a toto postavení si s výjimkou let udrželo až do vzniku sovětského Ruska začátkem 20. století. 1 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu na jejíž seznam kulturního dědictví byly zapsané památky Petrohradu. 2 Admiratitějský rajon, Vasileostrovský rajon, Kalininský rajon, Kirovský rajon, Kolpinský rajon, Krasnogvardějský rajon, Krasnoselský rajon, Kronštadtský rajon, Kurortný rajon, Moskevský rajon, Něvský rajon, Petrohradský rajon, Petrodvorecký rajon, Přímořský rajon, Puškinský rajon, Frunzenský rajon a Centrální rajon. 3 Zemljanka získala svůj název z toho důvodu, že je zahloubena do země a jediná část, která se nachází nad terénem, je střecha. 11

12 7. listopadu 1917 (podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil, to bylo 25. října), zde začal výstřelem z křižníku Aurora 4 ozbrojený převrat, který se zapsal do dějin jako Velká říjnová socialistická revoluce. Ta zásadně změnila dějiny 20. století nejen v Rusku, ale i v celém světě. Posloužila jako začátek občanské války v Rusku následného vzniku SSSR 5 a rozšíření komunismu do podstatné části světa. V letech bylo město obleženo německými vojsky. 1.3 Cestovní ruch v Petrohradě Cestovní ruch Petrohradu je průmyslový komplex, zabývající se reprodukci podmínek pro cestování a volný čas, to znamená, výrobu turistických produktů. Je jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví na světě. Jedná se o hlavní hospodářské odvětví Petrohradu. Typické subjekty z cestovního ruchu jsou: ubytovací jednotky (hotely, hostince, motely, botely, kempinky) dopravní společností (aerolinky, autobusové společností, vlaky) cestovní kanceláře reklamní a informační agentury netypické subjekty cestovního ruchu (pojištění, vydávání víz, výroba suvenýru, tisk informační literatury pro turisty) Z výše uvedeného je pochopitelné, že turismus je založen na součinností mnoha odvětví. Z toho vyplývá, že turismus je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. Ve své práci se budu zabývat nejen jednotlivými odvětvími cestovního ruchu, ale i jednotlivými návštěvníky a proto je také možné rozdělit cestovní ruch Petrohradu na domácí a zahraniční. Domácí turisté jsou ti, kteří trvale sídlí ve městě a cestují bez překročení hranic státu. Zatímco zahraniční turisté jsou ti u kterých dochází k překročení hranic jednoho či více států Kulturně-poznávací cestovní ruch Jak bylo mnou zmíněno dříve je Petrohrad kulturním městem Ruska a disponuje velkým množstvím kulturních a historických památek. Je to jeden z hlavních důvodů proč návštěvníci jak z domova, tak i ze zahraničí přijíždějí do města. 4 Křižník Aurora ruský chráněný křižník třídy Pallada, který v současnosti slouží jako muzeum. Loď byla nasazena v Rusko-Japonské válce, první světové válce a v roce 1917 se stala symbolem bolševické revoluce v Rusku. 5 SSSR Svaz sovětských socialistických republik. 12

13 Kulturně poznávací forma cestovního ruchu, která přivádí návštěvníky, je tak nejrozšířenějším motivem poznávání. Je různorodý. Město plní významnou výchovně vzdělávací funkci a přispívá k rozšíření kulturně společenského rozhledu lidi. Uskutečňuje se v rámci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Motivem je poznávání destinací, kultur, rozšiřování rozhledu. Turisty z domova a ze zahraničí přivádí do města především jeho architektonická podoba, která je jeho vizitkou. Jsou tu světově známá muzea jako Ermitáž a Státní ruské muzeum s bohatou sbírkou ruského umění. Každý rok město hostí kolem 100 uměleckých a kulturních festivalů a více jak 50 mezinárodních. Ke kulturně-historickým památkám také patří okolí Petrohradu. Dále se zde nachází například muzeum známého ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského 6, hudebních nástrojů, umění, řemesel a dokonce muzeum čokolády. Zvláštní místo v programu kulturního života v Petrohradě zaujímají baletní představení. Petrohradská škola baletu je jednou z nejlepších na světě. Kromě baletu se ve městě nachází mnoho divadel stejně známých jako kulturní památky Petrohradu Přírodní památky v Petrohradě Mezi zajímavosti Petrohradu patří zahrady a parky, které se nacházejí ve městě a jeho okolí. Jsou nedílnou součástí města, jeho obyvatel, kultury a historie. Pro turisty i obyvatele jsou zdrojem klidu a odpočinku. Parky ve městě jsou umístěny podle různých krajinných možností a nacházejí se v různých částech města. Zelené plantáže Petrohradu a jeho předměstí spolu s vodní hladinou zabírají asi 40% území města. Celková plocha zeleně má 68 parků, 166 zahrad, 730 malých parků, 232 bulvárů a 750 zelených ulic. Některé však vznikly dříve a to v prvním desetiletí 18. století. Mnoho parků bylo vytvořeno i v poválečných letech. Parky byly rozděleny podle území, kde skutečně nebyl stromový porost. Zahrady a parky tvoří celkovou strukturu města. Mezi nejstarší zahrady ve městě patří Botanická zahrada, která se nachází na Lékařském ostrově. Ze začátku se tam pěstovaly léčivé rostliny ale dnes si zde můžete prohlédnout sbírku vzácných tropických a subtropických rostlin (je jích tu více než 8000 druhů). Některé rostliny pochází například z Evropy, Asie či Severní Ameriky. Další nejstarší zahradou o které bych se chtěla zmínit je Letní zahrada. Říká se jí oáza uprostřed velkoměsta a otevírá první kapitolu parkové historie Ruska. Za vlády Petra Velikého zahrada byla centrem společenského a kulturního života. Dnes je to krásné umělecké dílo, které slouží turistům a návštěvníkům města. 6 Fjodor Michajlovič Dostojevský ruský spisovatel a filozof. 13

14 1.4.2 Zvedací mosty a bílé noci Jednou z největších atrakcí pro turisty je zvláštní přírodní jev tzv. bílé noci 7. Petrohrad leží na stejné zeměpisné šířce jako například Helsinky nebo Stockholm, tedy kousek od Severního pólu. V období května, června a července tam slunce zapadne až po půlnoci pouze na několik málo hodin (3-5 hodin) a noc se mění v soumrak. V této roční době stojí za to nejít spát a podívat se na zvedaní mostů. Mosty přes řeku Něvu se každou noc otevírají podle přesného harmonogramu obě mostní ramena a v přesném pořadí. Po jedné hodině po půlnoci se postupně na těchto mostech zastavuje provoz. Ramena mostů váží tisíc tun a jakmile se zvednou do výšky přímo pod nimi proplouvají nákladní lodě. Toto trvá jen několik málo minut Náboţenský cestovní ruch V Petrohradě se nachází velké množství architektonických památek spojených s vírou neboli náboženstvím. Je to dáno nejen historicky, ale i podle konkrétní víry. V historickém jádru města se nachází 16 chrámů, které patří do seznamu architektonických památek státního významu. Jsou hlavním místem kde se vykonávají určité náboženské obřady, ale i místem, které často navštěvují turisty. Mají také sakrální, religiózní a církevní význam. Mezi šestnácti chrámy se nacházejí významné cíle náboženského turismu. Mezi ně patří Kazaňský pravoslavný chrám, katedrála svatého Izáka, chrám Vzkříšení Krista, Katedrála svatého Petra a Pavla, či Česmenský kostel Vodní turismus Na území Petrohradu teče celkem 93 řek, kanálů a potoků. Celková délka vodních cest je 300 kilometrů, z toho přibližně 20 z těchto vodních cest jsou uměle vytvořené a jejích délka je cca 160 kilometrů. Díky většině řek a kanálů se vytvořilo mnoho ostrovů, na kterých se rozkládá Petrohrad. Proto městu také říká Severní Benátky. Nezapomenutelným zážitkem by se pro turisty mohla stát vodní exkurze. Mnohé z nich jsou zmíněny v literárních dílech ruských spisovatelů. Mezi nimi i slavný kanál pojmenovaný podle známého ruského spisovatele Alexandra Gribojedova. 1.5 Okolí Petrohradu Z Petrohradu jsou velice snadno dostupné slavné komplexy paláců a zámku, které jsou stejně známé jako historické jádro města. Dříve sloužily jako rezidence ruských carů, dnes jsou otevřené pro veřejnost. Mezi takové objekty patří například Carské Selo, které dnes nosí název Puškin. 7 Bílé nocí zvláštní přírodní jev když služ zapadné až po pulnoci pouze na několik málo hodin a noc se mění v soumrak. 14

15 Je vzdáleno několik kilometrů od Petrohradu. Dříve bylo letním sídlem carské rodiny. Kromě paláce se na území nachází rozsáhlá zahrada, restaurace pro turisty a prodej suvenýrů. Pozornost turistů je také soustředěna na Petrodvorec, který je architektonickým klenotem Ruské federace. Je nejkrásnějším barokním areálem v zemi. Petr Veliký usiloval o otevření Ruska západu a proto na ruském dvoře zaváděl západní umění, architekturu a životní styl. Petrodvorec tak měl představovat francouzské Versailles. Stavební práce byly zahájeny v roce 1714 a probíhali až do roku Na stavbě se podíleli architekti Johann Friedrich Braunstein, Nicola Michetti a později Bartoloměj Rastrelli, který palác v roce 1755 přestavil. Dalším významným městem v okolí Petrohradu je město Pavlovsk. Pavlovsk je obecní město které se nachází 30 kilometrů jižně od Petrohradu a asi 4 kilometry jihovýchodně od města Puškin. Město se rozvíjelo díky výstavbě pavlovského paláce (hlavní rezidence ruské královské rodiny). Pavlovsk je součástí Světového dědictví UNESCO Petrohradu. 1.6 Kongresový turismus Kongresový turismus je specializovanou formou cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. Petrohrad je jednou z největších a nejzajímavějších turistických destinací v Rusku, ale i centrem zájmu mnoha obchodních firem jako místo pro pořádání kongresů a firemních akcí. Petrohrad má unikátní výstavní místa jakými jsou například zámky, a tak mají hosté možnost spojit služební cestu s návštěvou kulturních památek. To vše dělá severní město jedním z nejatraktivnějších míst pro všechny druhy kongresů, konferencí, prezentací, firemních setkání a obchodních jednání. Bohužel na světovém trhu kongresové turistiky Petrohrad není příliš známý, a to i přes zjevné perspektivy v této oblasti. Evropská města zůstávají stále značnými konkurenty. Mezi hlavní důvody patří absence alespoň jednoho specializovaného kongresového centra světové úrovně. Dalším důvodem nízké konkurenceschopnosti města v této oblasti je nedostatek ubytovacích míst v hotelech vyšších kategorií v průběhu sezony. Proto je Petrohrad ve značné nevýhodě. Nicméně poptávka po pořádání obchodních schůzek v městských hotelech v posledních dvou letech roste. To je zapříčiněno zejména stabilizací ekonomické situace v regionu a rozšiřováním akcí jak domácích, tak i zahraničních společností. To znamená, že většina zákazníků je zastoupena zahraničními a ruskými společnostmi, které v poslední době výrazně zvýšily svou přítomnost v podnikatelské činnosti. 15

16 Například v hotelu Pulkovo bylo na provedení kongresových akci přijato okolo 40% žádostí od zahraničních firem a zhruba 60% od domácích firem. Hlavními formami akcí, které jsou populární mezi touto klientelou, jsou prezentace, školení a konference Prostory pro pořádání akci Petrohrad díky své unikátní historické minulosti může poskytnout mnoho zajímavých oblastí pro nejrůznější aktivity, obzvlášť pro kongresové akce. Prostory pro tyto akce můžou poskytnout Tavridský palác, Jusupovský palác, Mramorový palác, Šeremětěvský palác, kongresový palác Strelna. Nevýhodou těchto prostor je poskytování služeb jen v částečném rozsahu. Proto ze všech těchto míst, Kongresový palác Strelna je ideálním místem. Poskytuje celou řadu služeb, které zahrnují nejen ubytování, stravování, dopravu a pronájem vybavení, ale i další služby pro účinnější a snadnější sladění v rámci jednotné struktury. Je také důležité, že hotel může poskytnout zákazníkovi profesionální dohled neboli správce akce, který je schopen výrazně usnadnit organizaci události a sledovat všechny fáze objednávky. Hotel Astoria 5* Obzvlášť populárním místem v organizaci firemních akcí je posledních letech jedno z nejstarších ubytovacích zařízení v Petrohradě pětihvězdičkový hotel Astoria. K dnešnímu dni Astoria nabízí šest kongresových sálů pro setkání na různých úrovních. Celkem hotel má 2 sály s kapacitou maximálně 450 osob. Hotel nabízí pro zahraniční firmy uspořádání prezentací a seminářů, ruské firmy se zaměřují na pořádání konferencí a obchodních jednání. Hotel Pulkovo 5* Hotel nabízí více příležitostí pro firemní akce. V poslední době se v hotelu pořádají zejména semináře a školení se zaměřením na incentivní setkání. Hotel má k dispozici 2 sály s maximální kapacitou 200 osob. V nabídce má hotel i konferenční balíčky. Hotel Corinthia Něvský Palace 5* Zajímavým krokem v podpoře podnikatelských služeb učinil hotel Corinthia Něvský Palace. Před dvěma lety hotel zavedl speciální program s názvem MICE, který je určen speciálně pro pořadatele kongresů a konferencí. Je třeba poznamenat, že program byl navržen pro daný hotelový řetězec. Hotel poskytuje širokou škálu služeb a možností, které pomáhají provést akci s maximálním úspěchem. V hotelu je šest různých místností pro konferenční akce. Pro větší akce je k dispozicí jeden velký sál pro 1000 lidí. 16

17 Renaissance Saint-Petersburg Baltic Hotel 5* Služby podle mezinárodních standardů a organizaci firemních akcí nabízí Renessance Saint-Petersburg Baltic Hotel-5*. Hotelový řetězec je ve vlastnictví sítě hotelů Marriott. Ubytovací zařízení má 7 konferenčních místností a banketní místnosti. Hotelové sály jsou schopné přijmout 120 až 200 osob a poskytnout zákazníkovi nejmodernější vybavení pro jednání a technickou podporu. Zařízení je možné pronajmout půl dne i na celý den v závislosti na době trvání akce. Hotel Grand Evropa 5* Grand Hotel Evropa je pětihvězdičkovým hotelem, který nabízí obchodníkům 16 zasedacích místnosti. Největší zasedací místnost hotelu má velikost 250 metrů čtverečních a je určena až pro 280 lidí. Ostatní konferenční místností v hotelu jsou schopné přijmout od osob. Hotelový Komplex Baltic 4* Hotelový komplex Baltic je jedním z největších hotelů v Petrohradě a nabízí svým zákazníkům 16 místností pro konference, semináře, setkání a kongresový sál pro 1000 lidí. Vzhledem k tomu, že konání různých obchodních aktivit je prioritou pro hotel, je velká pozornost věnována občerstvení účastníků. Kromě obvyklého menu nabízí široký výběr coffee breaků. 1.7 Dopravní sluţby v Petrohradě Dopravní služby patří mezi realizační předpoklady cestovního ruchu, protože zabezpečují cestovní ruch po technické stránce. Pro potřebu své práce bych chtěla tento pojem definovat dvěma způsoby a to tak, že: 1. Dopravní služby jsou spojené s přepravou lidi z místa trvalého bydliště na místo přechodného bydliště. 2. Dopravní služby spojený s přepravou lidi ve městě neboli městská hromadná doprava. Sankt-Petěrburg je hlavním dopravním uzlem v severozápadním Rusku. Ve městě je řada významných železnic a dálnic, mořský (v Finském zálivu) a říční přístav (v deltě řeky Něvy) a letiště Pulkovo. 17

18 Druhy dopravy ve městě: silniční doprava vodní letecká železniční městská hromadná doprava Silniční doprava Silniční doprava je velice důležitá pro město, protože se nachází na křižovatce dopravních cest spojujících Petrohrad se Skandinávským poloostrovem s kontinentální Evropou, dále se Střední části Ruska a Pobaltskými státy. Značnou část silniční dopravy tvoří přeprava nákladů z přístavů ve Finsku, z Leningradské oblasti, ze samotného Petrohradu a z jižních a východních oblastí Ruska. Dálnice spojují Petrohrad s Moskvou, s Finskou, s Estonskou a Běloruskou hranici. Pro samotné obyvatele města a turisty jsou hlavním problémem časté dopravní zácpy, které ve značné míře omezují a zpomalují městskou dopravu. Vodní doprava Systém osobní a nákladní dopravy na řekách a kanálech v Petrohradu, stejně jako na řece Něvě hrály již od založení města důležitou roli. Na začátku 21. století má město velký počet přístavu a portů. Zvlášť se uskutečňuje osobní, nákladní a rekreační doprava. Osobní dopravu uskutečňují trajekty a výletní lodě, kteří slouží turistům a nabízí prohlídky vodních cest města. Vodní plocha neumožňuje celoroční navigaci. Navigační doba na řekách a kanálech v Petrohradu začíná od konce dubna a končí v listopadu. Mořská Fasáda Až do nedávné doby v Petrohradě byla Mořská Fasáda jednom z nejpopulárnějších míst na mapě cestovního ruchu. Petrohrad neměl žádný moderní trajektový neboli cruisový komplex. Za méně než pět let společnost Mořská Fasáda při podpoře Administrace města a Federální vlády postavila moderní přístav pro výletní lodě. V roce 2011 jediný ruský specializovaný přístav se stál majetkem Petrohradu podle programu realizace investičního projektu pro rozvoj mořského terminálu pro cestující na Vasiljevův ostrov. Během svého funkčního období se Mořské Fasádě podařilo stát významným objektem trajektové a cruisní industrií, což umožnilo městu stát se jedním z nejatraktivnějších center mezinárodního cestovního ruchu. Mořská Fasáda byla slavnostně otevřena 27. května v roce Fasáda má 4 terminály, které přijímají trajekty jak z domova tak i ze zahraničí. 18

19 V každém terminálu návštěvníci najdou kavárny, poštovní služby, bankomaty, informační stánky. Kromě toho na území terminálů je dostatek parkovacích míst pro autobusy i pro osobní automobily. Letecká doprava Letecká doprava se v Petrohradě zajišťuje prostřednictvím letiště Pulkovo, které se nachází na jižní okrají města. Má dva pasažérské terminály Pulkovo-1.(přeprava uvnitř Ruska) a Pulkovo-2. (mezinárodní přeprava). Ţelezniční doprava Město má pět platných železničních terminálů Baltský, Vitěbský, Ladožský, Moskevský, Finský. Baltský (přepravuje turisty do okolí Petrohradu zejména do Petěrgofu, Lomonosova, Gatčiny) Vitěbský (dálkové vlaky do Kaliningradu, Ukrajiny, Běloruska a baltských státu) Ladožský (dálkové vlaky do Murmansku, Archangelsk a Helsinek) Moskevský (přepravuje pasažéry do Moskvy, na jih Ruska) Finský (přeprava pasažérů do okolních měst Petrohradu). Kromě toho mezi Moskvou a Petrohradem jezdí dva druhy vlaků. Rychlík Sapsan neboli Sokol a Červena střela. Sapsan je vysokorychlostní vlak, který od prosince roku se využívá na trati mezi Moskvou a Petrohradem. Od 30. července roku jezdí mezi Moskvou a Nižním Novgorodem. Vlak jede rychlostí 240 kilometrů za hodinu. Vzdálenost mezi městy ujede za 3 hodiny a 45 minut. Červena střela jezdí od roku 1931 mezi Moskvou a Petrohradem, jeho rychlost je 160 kilometrů za hodinu. Vlak vyráží každý den pět minut před půlnoci. Doba za kterou vlak projíždí celou vzdálenost je 8 hodin. Městská hromadná doprava Městská hromadná doprava je důležitým městským přepravcem a zahrnuje metro, tramvaj, trolejbus a autobus. Od roku 2010 je ve městě v provozu Aquabus neboli vodní autobusy, kteří přepravují turisty a obyvatele Petrohradu po vodě. Ze všech dopravních prostředku působících ve městě snad nejdůležitějším je Petrohradské metro. Provoz metra byl zahájen v roce 1955 a dnes je nejrychlejším dopravním prostředkem pro tak velké město jako Petrohrad. Metro má celkem 5 linek, které pokrývají celé centrum města a jeho okolí. Délka metra je 113,6 kilometrů a celkový počet stanic je

20 Mnoho stanic metra, obzvlášť v centru města byly postavený v Sovětském svazu a mají originální architektonické a interiérové řešení. Bez tohoto dopravního prostředku si dnes už nelze představit žádné velké město. Turistická informační centra Důvodem proč zmiňuji tuto informací je fakt, že ve městě Petrohrad je doposud velmi málo informačních center pro návštěvníky města. Tato skutečnost brání v rozvoj turistické infrastruktury města a ve značné míře brání návštěvníkům ve vyhledávání a poznání turistických cílů ve městě. A tak většina návštěvníků využívá organizované výlety po městě spolu s průvodci bez kterých je cestování po Petrohradu velice obtížné. Chybí také ukazatelé ulic v různých jazycích, plán metra především v samotném metru a taky brožury o jízdném v Petrohradské podzemce, mapy centra města, kvalifikování pracovníci se znalostí cizích jazyků. Avšak v poslední době město začíná dělat malé kroky vstříc turistům. V roce 2003 Petrohrad oslavil své třísté narozeniny, k jeho svátku se ve městě otevřel první informační centrum pro turisty na Palácovém náměstí. Dnes se počet center značně zvýšil. V informačních centrech jsou hostům zdarma poskytovány důležité informace, městské mapy a turistické průvodce. Podle informace kterou jsem vyhledala je informačních center ve městě celkem sedm. Nacházejí se převážně v centru města. Jeden v pavilónu mořského přístavu je v provozu pouze v době navigace (od května do září). Převážnou část dní v roce jsou turisté nucení být spokojení pouze se šesti informačními centry Informační centra se nacházejí: na náměstí Rastrelliho na náměstí svatého Izáka na Kronverskom prospekte na teritoriu portů Mořská Fasáda ve stanici metra náměstí Vosstanija na letišti Pulkovo 1. a Pulkovo 2. 20

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Vira Valenchuk Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce 2014 Vývoj a struktura vybraného hotelového řetězce Diplomová práce Bc.

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce 2014 Bc. Tereza Třešňáková Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Zuzana Bílková Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce 2014 Tvorba produktu cestovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Diplomová práce Bc. Kamila Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy

Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Sociální marketing v cestovním ruchu v regionu Beskydy Diplomová práce Bc. Sandra Khazri Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Viktoria Horokhovyanko Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová práce 2014 Vyhlídky rozvoje hotelnictví ve středisku Bukovel Diplomová

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska Bc. Petra Habartová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU Kolektiv autorů MAG CONSULTING s.r.o. Praha 2006 KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více