STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU. Obce památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU. Obce památkové zóny 1866"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU Obce památkové zóny 1866 SRPEN 2004

2 Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Zpracovala: Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Poděkování starostkám a starostům Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 a všem, kteří se na zpracování této Strategie rozvoje podíleli. Odborný konzultant a zpracovatel: OHGS s.r.o. 17. listopadu Ústí nad Orlicí tel., fax , analytická část: Ing. Renáta Ulmannová programová část: Bc. Lukáš Jakubec řízení projektu: RNDr. Renata Šedová 2

3 Tento dokument se skládá ze dvou svazků: I. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Zájmové území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v měřítku 1 : Příloha č. 2 Situace Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v měřítku 1 :

4 I. Sociálně ekonomická analýza Mikroregionu Obce památkové zóny

5 OBSAH: 1. ÚVOD SOUHRNNÉ ÚDAJE Pozice mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v širším kontextu Postavení mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v rámci okresu HK CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Geografická poloha Vymezení území Obyvatelstvo Hustota osídlení, věkový průměr Přírůstkové trendy Věková charakteristika Domácnosti a bydlení Shrnutí, závěr HOSPODÁŘSTVÍ Podnikání Ekonomické ukazatele Daňové příjmy Daňová výtěžnost Významní zaměstnavatelé, podnikatelé Zemědělství Půdní fond Zemědělská výroba Shrnutí, závěr TRH PRÁCE Nezaměstnanost Shrnutí, závěr

6 6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Doprava Silniční doprava Železniční doprava Dopravní obslužnost Pozemky a objekty k podnikání Zásobování vodou Zásobování energií Shrnutí, závěr SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA Školství Mateřské školy Základní školy Zdravotnictví a sociální péče Shrnutí, závěr REKREACE A CESTOVNÍ RUCH Zastoupení kulturních a sportovních služeb Turistika Zajímavá turistická místa, památky Zajímavosti vybraných obcí ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

7 1. ÚVOD Sociálně ekonomická analýza regionu je jedním ze základních materiálů pro práci na vytvoření Strategického plánu rozvoje mikroregionu Obce památkové zóny Naší snahou bylo vytvoření zmíněné analýzy použitím co nejaktuálnějších údajů a dat. Tyto informace byly získány z dat ČSÚ (celostátní a oddělení v Hradci Králové), Úřadu práce v Hradci Králové, Okresního úřadu v Hradci Králové a z jednotlivých obecních úřadů obcí zastoupených v tomto mikroregionu. Dalším významným zdrojem informací této analýzy byly anonymní dotazníky občanům mikroregionu, jež měly za cíl naznačit hlavní potřeby a problémy, které vidí občané ze svého pohledu. V některých případech bylo nutno pracovat s daty ze Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB) z let 1991 a Zdroje informací jsou u konkrétních informací uvedeny. Vypovídací schopnost u informací získaných z úřadů, výše uvedených v textu, je velká. Informace získané od představitelů obcí jsou velmi různorodé a jejich kvalita a vypovídací schopnost je různá podle typu informací a obce. Některé informace (srovnání s celorepublikovými průměry) byly čerpány ze Statistické ročenky České republiky

8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE 2.1. POZICE MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 V ŠIRŠÍM KONTEXTU Mikroregion Obce památné zóny 1866 je venkovským regionem, na jehož území se v roce 1866 odehrála bitva u Hradce Králové mezi Pruskou a Rakouskou armádou. Mikroregion leží v okresu Hradec Králové, severozápadně od tohoto krajského města, ve střední části Královéhradeckého kraje i NUTS 2 Severovýchod. Toto správní členění předurčuje hlavní pohyb obyvatel za speciálnějšími službami, prací a veřejnou správou směrem k sídlu kraje k Hradci Králové. Pozice mikroregionu v rámci územně statistických jednotek (NUTS) je uvedena v tabulce. Statistické jednotky NUTS jsou základními územními jednotkami, které se mohou na základě zpracovávaných programových dokumentů rozvíjet odlišně. Vždy však platí, že rozvojové dokumenty menších územních jednotek by neměly být v rozporu s rozvojovými dokumenty vyšších územních jednotek. Vazby Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 ve vztahu k NUTS I-V Řešený územní celek Mikroregion Obce památkové zóny 1866 NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Česká republika Severovýchod Královéhradecký kraj (VÚSC) Okres Hradec Králové Obce okresu Hradec Králové, tvořící mikroregion 8

9 Strategický plán rozvoje mikroregionu Obce památkové zóny 1866 by měl proto respektovat Národní rozvojový plán, Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, Program rozvoje kraje, ale i nižší programové dokumenty, třeba i sektorově zaměřené, jako je Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Hradec Králové, Územní plán VÚSC okresu Hradec Králové apod POSTAVENÍ MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 V RÁMCI OKRESU HK V rámci okresu Hradec Králové je v současné době veřejnou správou vyčleněno 6 územních celků regionů, sledovaných Českým statistickým úřadem a Úřadem práce. Některé tvoří také sdružení nebo svazky obcí. Jsou charakteristické historicky vyvinutou spádovostí k přirozeným centrům těchto oblastí. Jedná se o Hradec Králové a jeho okolí, Smiřicko, Nechanicko, Chlumecko, Novobydžovsko a Třebechovicko. Mikroregion Obce památné zóny 1866 je součástí regionu Hradec Králové a jeho okolí. Toto regionální členění okresu Hradec Králové je dnes z hlediska správního i věcného v rámci okresu Hradec Králové přijato a uznáváno. Základní data o velikosti a osídlení těchto územních celků lze srovnat v následující tabulce. Srovnání mikroregionů v rámci Královéhradeckého kraje Region Rozloha (ha) Počet obyvatel Hustota osídlení (obyv./km 2 ) Hradecko Smiřicko Nechanicko Chlumecko Novobydžovsko Třebechovicko Mikroregion Obce památkové zóny Okres Hradec Králové Královéhradecký kraj ČR Zdroj: ČSÚ, údaje SLBD k

10 3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 3.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA Vymezení území Základním prostorem mikroregionu Obce památkové zóny 1866, pro který se vypracovává strategický rozvojový plán, je území nacházející se v památkové oblasti bojiště války z roku Jedná se o území o celkové rozloze téměř ha s celkovým počtem obyvatel. V tomto vymezeném prostoru se nacházejí obce Benátky, Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště, Střezetice, Světí a Všestary. Území tohoto mikroregionu se nachází v severozápadní části Královéhradeckého kraje v okrese Hradec Králové. Je také vymezeno silnicemi Hradec Králové Jičín, Hradec Králové - Jaroměř a městem Hradec Králové. Celý mikroregion se rozkládá ve vzdálenosti cca 4 20 km od města Hradec Králové. Území mikroregionu leží v převážně rovinaté oblasti s povodím řeky Labe a Bystřice. Málo členitému povrchu odpovídá i jednoduchá geologická stavba bez významných zdrojů nerostných surovin. Jde o mikroregion průmyslově zemědělský s intenzivní zemědělskou výrobou. Na území se nachází řada kulturních a historických památek Areál památkové zóny 1866 Chlum (muzeum a rozhledna), Centrum experimentální archeologie skanzen Všestary, pomníky a hřbitovy připomínající Prusko-rakouskou válku v roce 1866 v Benátkách, Střezeticích, Hořiněvsi a Máslojedech, státem chráněné stromy ve Střezeticích a Hořiněvsi, zámky v Hořiněvsi a Nedělištích, les Svíb u Čistěvsi, kde probíhaly největší boje bitvy u Hradce Králové v roce 1866 a další. 10

11 3.2. OBYVATELSTVO Podle statistických údajů jednotlivých obcí roku 2001 bydlí na území mikroregionu Obce památkové zóny 1866 celkem obyvatel, což představuje 2,12 % z celkového počtu obyvatel v okrese Hradec Králové. Při rozloze ha tvoří mikroregion jednu z méně zalidněných oblastí na území České republiky Hustota osídlení, věkový průměr Jak zobrazuje tabulka, největší hustotu osídlení mají při své rozloze obce Všestary 92 obyv/km 2 a Světí 78 obyv/km 2. Nejméně pak obec Benátky 27 obyv/km 2 a obec Máslojedy 33 obyv/km 2. Obec Hustota osídlení obyvatel v jednotlivých obcích Rozloha (ha) Počet obyvatel Hustota osídlení (obyv./km 2 ) Průměrný věk Benátky ,3 Čistěves ,2 Hořiněves ,1 Máslojedy ,7 Neděliště ,8 Střezetice ,0 Světí ,3 Všestary ,5 Mikroregion Obce památkové zóny ,7 Okres Hradec Králové ,7 Královéhradecký kraj ,0 Zdroj: ČSÚ, údaje SLBD k , obecní úřady. Průměrný věk se pohybuje téměř ve všech obcích kolem 39 let. Je mírně pod hranicí okresního a krajského průměru. Projevuje se zde stárnutí obyvatelstva a celostátní trend odlivu mladých lidí z venkovského prostředí do větších měst. Ve srovnání s jinými oblastmi v České republice mají nepatrně nižší věkový průměr okresy severní Moravy a severních Čech, a to shodně 37,2 let. Během jednoho roku dochází ke stárnutí obyvatelstva jednotlivých oblastí a okresů zhruba o 0,3 roku za předpokladu, že nedochází k výraznějšímu přírůstku ve stěhování obyvatelstva. Na grafu jasně vidíme jen nepatrné rozdíly věkového průměru při srovnávání mikroregionu s okresním a krajským průměrem. Hustota osídlení je mírně nadpoloviční oproti krajskému průměru. 11

12 Hustota osídlení, průměrný věk obyvatel Mikroregion Obce památkové zóny ,7 39,7 39,0 Okres Hradec Králové Královéhradecký kraj Přírůstkové trendy V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty týkající se vývoje počtu obyvatelstva v letech 1996 až Na většině území České republiky počet obyvatel klesá. V mikroregionu Obce památkové zóny 1866 je počet obyvatel za sledované období ( ) poměrně stabilní, spíše je patrné zvyšování počtu obyvatel, průměrně o 40 lidí ročně. Vývoj počtu obyvatel za období Obec Benátky Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Zdroj: ČSÚ, Obecní úřady. 12

13 Věková charakteristika Nízká porodnost způsobuje na území mikroregionu snižování počtu obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let), jejichž podíl tvořil k poslednímu sčítání lidu v roce %. Před 10 lety v roce 1991 byl podíl obyvatel v předproduktivním věku o 4 % vyšší. Tento jev je obecně do značné míry způsoben odlivem mladých lidí (potencionálních rodičů) do měst, kde nacházejí více životních příležitostí. Projevuje se zde i republikový trend úbytku obyvatelstva přirozenou měrou. Dochází tak ke stárnutí obyvatelstva v mikroregionu projevujícím se růstem poměrného zastoupení obyvatel v produktivním věku. Věková struktura obyvatel v % Obec 0-14 let let Benátky Čitěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Zdroj: ČSÚ, SDLB 91,01 Věk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Věková struktura obyvatel mikroregionu Obce památkové zóny 1866 (SDLB 91,01) let 0-14 let 13

14 Z grafu je patrné stárnutí obyvatelstva a poměrné zastoupení věkové struktury obyvatelstva za dvě období sčítání lidu. Tento trend platí obecně pro celou ČR. Česká republika v polovině 90. let (od r. 1994) zaznamenala pokles počtu obyvatel, takže jejich dnešní počet necelých 10,3 miliónů by mohl klesnout kolem r pod 10 milionů. Současný depopulační trend zakládá perspektivu k trvalému úbytku obyvatelstva a k demografickému stárnutí. Zatím poměrně stabilní věková struktura se začíná měnit na úkor podílu dětí do 15 let, který klesl v letech z 20,0 % na 17,9 %, pro rok 2020 je odhadován na 14,4 %. Podíl obyvatel 60-ti letých a starších se udržuje na 18,0 %, ale předpokládá se jeho vzrůst do r na 27,0 % DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ Z níže uvedených tabulek je patrný vysoký podíl obydlených rodinných domů v mikroregionu. Z celkového počtu obydlených domů je 96 % rodinných domů a 3 % bytových domů. Ve srovnání s okresem Hradec Králové je počet obydlených rodinných domů v mikroregionu o 8,4 % vyšší a obydlených bytových domů o 0,2 % vyšší. Celkem je v mikroregionu obydleno bytů, z toho se 85 % nachází v rodinných domech a 13 % v domech bytových. V rámci celého okresu je to o 35 % bytů v rodinných domech více, naopak o 42 % bytů v bytových domech méně. Domovní fond Domy úhrnem Z toho obydlené Z úhrnu obydlených domů rodinné domy bytové domy Benátky Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Okres Hradec Králové Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Zdroj: SLDB 01, ČSÚ. Obec 14

15 Bytový fond Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Zdroj: SLDB 01, ČSÚ. Obec Byty úhrnem Z toho obydlené v tom v rodinných domech v bytových domech Benátky Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Okres Hradec Králové SHRNUTÍ, ZÁVĚR Rovinatý terén mikroregionu, na kterém se nachází 8 obcí, je ohraničen řekami Labe a Bystřice. Vymezené území je tvořeno převážně polemi a loukami a nachází se na něm památková oblast bojů války mezi pruskou a rakouskou armádou v roce Les Svíb je známý největšími boji v celé oblasti. Území patří mezi méně zalidněné oblasti na území ČR. Tak jako v ostatních venkovských regionech v ČR tak i v mikroregionu Obce památkové zóny 1866 podíl obyvatel v produktivním věku stoupá. Mírně roste počet obyvatel (průměrně o 40 obyvatel ročně v letech ). Většina obydlených bytů se nachází v rodinných domech (87 %). 15

16 4. HOSPODÁŘSTVÍ 4.1. PODNIKÁNÍ Malé a střední podniky mají velký význam pro regionální rozvoj z hlediska vytváření konkurenčního prostředí. Představují možnost vlastní seberealizace jedinců a také se podílejí na vzhledu obce, protože jsou zpravidla umístěny na jejím území. Hlavní nevýhoda těchto firem spočívá v jejich snadné zranitelnosti, mají proto vysokou pravděpodobnost zániku. Významnou roli v podnikatelské sféře mikroregionu Obce památkové zóny 1866 sehrává živnostenské podnikání fyzických osob. Největší podnikatelskou aktivitu z hlediska živnostenského podnikání, vztaženou k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (15 59 let), vykazují obce Čistěves, kde 37 % obyvatel v produktivním věku jsou fyzicky podnikající osoby a Benátky, kde je to 29 % ekonomicky aktivních obyvatel. Naopak nejnižší počet podnikajících ekonomicky aktivních osob je v obcích Střezetice a Světí (20 %). Rozvoj drobného a středního podnikání v mikroregionu je v porovnání s ekonomickým okolím mírně podprůměrný. V rámci celého okresu Hradec Králové je 27% fyzicky podnikajících osob vztaženo k počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Rozptyl druhu podnikání je široký. Převažující živností je podnikání v zemědělství, obchodní a zprostředkovatelská činnost. Vydaná živnostenská oprávnění na území mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Živnosti Obec Celkem Z toho fyzické podnikatelský Zemědělství osoby ch subjektů Průmysl Obchod Benátky Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Okres Hradec Králové Zdroj: OŽÚ HK, obecní úřady. V počtu vydaných živnostenských oprávnění na sto obyvatel má Mikroregion Obce památkové zóny 1866 o 23 % méně vydaných oprávnění oproti celkovému stavu v okrese Hradec Králové. 16

17 4.2. EKONOMICKÉ UKAZATELE Rozdělení výnosu daní mezi stát a obce ovlivňuje výši obecních příjmů a předurčuje finanční samostatnost obcí. Systém rozpočtového určení daní vznikl v souvislosti s reformou daňového systému a reformou místních rozpočtů z roku Od té doby doznal několika úprav. V prvních letech se změny týkaly pouze rozdělení výnosů daně z příjmu fyzických osob vybraného v rámci okresu mezi obce a okresní úřad. Spočívaly ve vytváření pro obce výhodnější proporce sdílené daně na úkor okresních úřadů. V roce 1996 byla provedena zásadní změna, která spočívala v rozšíření spektra sdílených daní o výnos daně z příjmu právnických osob a v participaci státního rozpočtu na výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen daně ze závislé činnosti). Tato úprava zaznamenala k začátku roku 2001 dalších změn. Podle nového zákona se počítá zejména s 20,59 % podílem měst a obcí celé ČR na výnosu sdílených daní: z přidané hodnoty, z příjmů fyzických osob jak ze závislé činnosti, tak samostatně výdělečně činných a z příjmů právnických osob. Podíl bude závislý na počtu obyvatel a na koeficientech velikostní kategorie obce (od 0,2598 u obcí do 100 obyvatel až po 2,8123 v Praze). Dle veřejné diskuse k novému zákonu o rozpočtovém určení lze předpokládat, že menší obce s vysokou nezaměstnaností by měly mít vyšší daňové příjmy. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, který je jedním z rozhodujících ukazatelů Evropské unie, není v České republice na úrovni okresní či mikroregionální sledován. Jednou z možností, jak posoudit hospodářskou situaci mikroregionu, je výtěžek z daní vybraných finančními úřady od jednotlivých plátců Daňové příjmy Daňové příjmy z daní v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 dosáhly v roce 2002 hodnoty Kč v přepočtu na obyvatele (dle ČSÚ 3487 obyvatel v mikroregionu). druh daně Daň z příjmu FO Daň z příjmu PO Daň ze závislé činnosti Správní a místní poplatky Daň z nemovitostí Mikroregion Obce památkové zóny Daňová výtěžnost Daňová výtěžnost je v rámci České republiky na velmi nízké úrovni a mikroregion Obce památkové zóny 1866 patří v tomto směru mezi oblasti s podprůměrnou daňovou výtěžností přepočtenou na obyvatele. 17

18 Daňové příjmy v Královéhradeckém kraji se pohybují v rozpětí od Kč na obyvatele po Kč s průměrem Kč. Vzhledem k tomu, že tento průměr je tažen vysokou hodnotou Hradce Králové, nedosahuje jej 80 % obcí. Vedle center cestovního ruchu (Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Říčky, Špindlerův Mlýn) jsou v popředí ještě malé obce s relativně vysokým počtem podnikajících fyzických osob (Lhota pod Hořičkami 40 na 245 obyvatel). Podprůměrných hodnot dosahují opět především obce pod 500 obyvatel, z okresů Náchod a Jičín, z větších měst a obcí Radvanice u Trutnova, Velké Svatoňovice a Meziměstí. Při porovnání daňové výtěžnosti na obyvatele v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866, nalezneme mezi jednotlivými obcemi výrazné rozdíly. Průměrná daňová výtěžnost se v letech pohybovala od Kč (Benátky 1997) do Kč (Všestary 2001) na obyvatele. Průměr v celém Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v tomto sledovaném období činil Kč na obyvatele. Zatímco průměrný daňový výnos na obyvatele se v České republice v letech pohyboval v rozmezí Kč, v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 je nižší. V rámci objektivity je nutno dodat, že odečteme-li daňové příjmy MÚ Praha, Plzeň, Brno a Ostrava, tak se daňové příjmy v České republice v letech pohybovaly v rozmezí Kč na obyvatele. I z tohoto hlediska je daňová výtěžnost v mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v rámci České republiky na podprůměrných hodnotách. Daňová výtěžnost na obyvatele v obcích mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Daňová výtěžnost na obyvatele v Kč Obec Benátky Čistěves x x x x x Hořiněves Máslojedy x Neděliště Střezetice Světí Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Zdroj: Obecní úřady dotazníkové šetření (Máslojedy neposkytnuty údaje za rok 1999, Čistěves poskytnuty údaje jen za rok 2002) 4.3. VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ, PODNIKATELÉ Informace jsou sestaveny z dotazníkového šetření. Benátky Pohostinství obec Prodejna se smíšeným zbožím obec Zemědělská výroba - RGHP 18

19 Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Autodoprava - Jiří Špás SHR (Soukromě hospodařící rolník) - František a Miloslav Zyklovi SHR - Jiří a Ladislav Ludvovi Výroba umělého kamene firma Fa Pa Jiří Kos Zednické práce - Jaroslav Macháček Podlahové krytiny - Michal Pakosta Obchod - Černá Obchod - Šoula Obchod - Podlipná (Želkovice) Obchod - Karabinová (Žíželeves) Pohostinství - Šafrová Pohostinství - Šoula Kadeřnictví - Ferbasová (Skalice) Truhlářství - Hátle Klempíř, pokrývač - Jonáš (Žíželeves) Sportovní potřeby - Vejprava Výroba kosmetiky - Křivková Stavební firma - ASJ s.r.o. Prodej nářadí Pavlík (Žíželeves) Zemědělství - Agrochov Zemědělství Bílý Zemědělství Ing. Štěrba, Ing. Černý (Vrchovnice) Zemědělství Černý (Želkovice) Zemědělství Ing. Černý (Žíželeves) Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin Petr Richter Opravy výrobků pro osobní spotřebu Josef Mádl Restaurace Iva Brejlová Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků Šárka Kovářová Instalatérské práce Martin Brož Příprava staveniště, demolice a zemní práce František Malík Veterinární lékař MVDr. Blanka Karešová Vodoinstalační a topenářský materiál Jiří Němeček Renovace automobilových veteránů Pavel Krejčí Oprava motorových vozidel Luděk Neměček Zemědělství Ladislav Volák Silniční motorová doprava nákladní Ivo Novák Silniční motorová doprava nákladní Luboš Valášek Klempířství Pavel Pražák Vodoinstalatérství, opravy pracovních strojů Rudolf Novotný SHR František Kolovratník Zemědělství Ing. Ivan Horák Zemědělství Ing. Otakar Šafka Zemědělství Václava Černá Prodej zboží Konzum sp. dr. Obrábění, broušení Brykr Jiří Krejčí 19

20 Všestary Zemědělské družstvo Všestary Ing. Jaroslav Šafka Autoservis Aliňák pan Aliňák Auto a pneuservis Kulhánek Autoodtah Němeček Zdeněk Němeček Autobazar Lípa Josef Štefanka Zámečnictví Došel Ladislav Došel Umělecké kovářství ATTA s.r.o. pan Diviš Výroba nábytku Bauer interier pan Bauer Velko a maloobchod plastových výrobků Evaplast pan Kučera Prodej modelové železnice a velkoobchod svíček Deltax 4.4. ZEMĚDĚLSTVÍ Mikroregion Obce památkové zóny 1866 z hlediska přírodních podmínek má pro zemědělskou výrobu velmi dobré podmínky. Orná půda zaujímá většinu výměry zemědělského půdního fondu. Z tohoto faktu vyplývá i značná ekologická nestabilita území Půdní fond Zemědělský půdní fond představují především půdy těžké až středně těžké. Z hlediska genetických půdních představitelů se vyskytují především hnědozemě a hnědé půdy na orné půdě Zemědělská výroba Vyhovující půdní a klimatické podmínky vyhovují především rostlinné výrobě. Rostlinná výroba: obilniny (pšenice ozimá), cukrovka, zelenina (celer, cibule, mrkev ve středně těžkých půdách, okrajově petržel, kapusta, zelí, čínské zelí, brokolice, květák), kukuřice (k silážování), objemná krmiva, olejniny (na půdách horší jakosti řepka olejná). Živočišná výroba: převažuje chov skotu (krávy, jalovice, telata a býci ve výkrmu), s tím souvisí produkce mléka (mléko je dodáváno na trh dle tržních podmínek) a produkce hovězího masa. Před rokem 1990 se zemědělství podílelo na celkové zaměstnanosti v mikroregionu zhruba 1/3. Vlivem strukturálních změn v zemědělství došlo jednak k poklesu produkce, jednak k výraznému snížení počtu zaměstnanců v tomto odvětví. Mezi nejdůležitější zaměstnavatele v zemědělství patří transformovaná zemědělská družstva: Zemědělské družstvo Všestary a Agrochov Hořiněves. 20

21 ZD Všestary hospodaří na ha zemědělské půdy. Díky zahraniční kapitálové účasti je zajištěno pěstování plodin z dovezené sadby (Holandsko) zcela novou technologií. Je zde dlouholetá tradice pěstování cibule. Vypěstovaná mrkev patří chutností k nejlepším v ČR. Přes obrovský útlum pěstování cukrovky v rámci ČR je zde pěstována na 350 ha. Pšenice ozimá patří kvalitou k nejlepším v ČR a dosahuje pekařské jakosti. V živočišné výrobě se družstvo orientuje na volný odchov skotu (jalovice z holštýnsko-frišského chovu). Součástí podnikání je i obchodní činnost (prodej zemědělských strojů). Vedle těchto rozhodujících subjektů hospodařících na zemědělské půdě hospodaří v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 velký počet zemědělců a rolníků, kteří obhospodařují zemědělskou půdu do výměry 1 ha SHRNUTÍ, ZÁVĚR Transformace zemědělských podniků, jejich produkce a přebytky pracovníků v tomto sektoru a celkové snižování počtu zaměstnanců i v ostatních podnicích jsou jednou z příčin současné ekonomické a sociální situace. Její negativní dopady se nevyhýbají ani Mikroregionu Obce památkové zóny Největší problém spatřují zemědělci ve stále výraznějších cenových disproporcích mezi vstupy a farmářskými cenami. Avšak i za této situace nelze očekávat odliv pracovníků z tohoto odvětví. Zemědělské podniky, po předchozích etapách provedených personálních úprav, si udržují v současné době takové stavy pracovníků, které odpovídají jejich potřebám, případně jsou mírně poddimenzovány. Daňová výtěžnost obcí mikroregionu na obyvatele byla k roku 2001 jedna z nižších v České republice. Uchazeči o zaměstnání nenacházejí v místě bydliště pracovní příležitosti a tak musí obyvatelé hledat práci nejen mimo svoji obec, ale také mimo mikroregion. A to vše s sebou přináší řadu typických problémů jako je dojíždění za prací, nedostatečná dopravní obslužnost, stěhování zaměstnaných i nezaměstnaných převážně za prací do měst. Ve venkovských mikroregionech jsou to právě malé a střední podniky, které mohou poskytnout více pracovních příležitostí pro obyvatele jednotlivých obcí. A proto by mělo být právě zájmem obcí, aby tyto podnikatele zainteresovávaly v rozvíjení své činnosti a vytvořily s nimi partnerství při jednáních a získávání podpor na jejich udržení a rozvoj. Jedná se např. o společný postup v jednáních s úřadem práce za účelem využití jeho politiky aktivní zaměstnanosti, využívání podpor malého a středního podnikání, dotací z programů na podporu strukturálně postižených a slabých regionů nebo účast v programech EU, jejichž jednotlivá opatření směřují k podpoře zemědělských organizací, obcí i podnikatelských subjektů. 21

22 5. TRH PRÁCE 5.1. NEZAMĚSTNANOST Vývoj míry nezaměstnanosti V 90. letech prošla ČR řadou strukturálních změn. Mezi tyto změny patří zejména změna ekonomické struktury podle vlastnictví, velikost podniků, regionů, sektorů a odvětví. Tyto procesy se zásadním způsobem projevily v oblasti zaměstnanosti, zejména ve změněné poptávce po profesně kvalifikační struktuře pracovních sil a v odvětvové a regionální struktuře zaměstnanosti. Ke změnám došlo i v celkové míře ekonomické aktivity obyvatel. Republikově v průběhu let 1990 až 1996 klesl počet ekonomicky aktivních obyvatel v produktivním věku o 4,2 %. Strukturální změny, zánik neproduktivních podniků a přechod na tržní poptávkový systém práce stačila státní politika zaměstnanosti uspokojivě krýt do roku Toto období charakteristické nízkou nezaměstnaností bylo vystřídáno obdobím stagnace ekonomického vývoje a prudkým nárůstem nezaměstnanosti. Koncem roku 1998 překročila její míra hranici 7 %. Přes zpomalení ekonomického růstu a zrychlení transformace podnikové sféry byla v roce 1999 celorepubliková míra nezaměstnanosti 9 % a v roce ,3 %. V roce 2001 činila míra nezaměstnanosti již 8,9 %, v roce 2002 to bylo 6,55 % a v září roku 2003 se snížila na 6,31 %. Míra nezaměstnanosti se v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 pohybuje od roku ,9 % nad republikovým průměrem. V letech je míra nezaměstnanosti vzhledem k okresu HK i kraji téměř o 2 % vyšší, v listopadu roku 2003 až o 3 %, jak je zobrazeno v tabulce míry nezaměstnanosti. Mezi obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 patří (k ) Hořiněves (16,72 %, 54 nezaměstnaných) a Čistěves (12,5 %, 6 nezaměstnaných). Nejnižší nezaměstnanost je v obcích Neděliště (4,0 %, 7 nezaměstnaných) a Všestary (4,95 %, 39 nezaměstnaných). Míra nezaměstnanosti a počet nezaměstnaných v mikroregionu Obce Míra nez. (%) Počet nezam. Míra nez. (%) Počet nezam. Míra nez. (%) Počet nezam. Benátky 9,52 4 7,14 3 9,52 4 Čištěves 6,0 3 4,0 2 12,5 6 Hořiněves 14, , ,72 54 Máslojedy 9, , ,67 8 Neděliště 10, , ,0 7 Střezetice 10, , ,0 7 Světí 5,8 8 4,35 6 6,77 9 Všestary 5, , ,95 39 Mikroregion Obce památkové zóny , , ,1 134 Okres Hradec Králové 6,1 6,5 6,6 Královéhradecký kraj 6,3 6,5 6,9 ČR 7,9 7,3 9,9 Zdroj: ÚP Hradec Králové, CSÚ 22

23 Vývoj míry nezaměstnanosti ( v %) 10 10,1 9,9 9 8,9 8,8 8 8,1 7,9 8,2 7,6 7,3 7, ,1 6,5 6,3 6,1 6,5 6, Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Okres Hradec Králové ČR Kraj královéhradecký 5.2. SHRNUTÍ, ZÁVĚR Nezaměstnanost je v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 vyšší než v rámci celé ČR a míra nezaměstnanosti převyšuje republikový průměr téměř o 1 %. Výjimkou je rok 2003, kdy je míra nezaměstnanosti téměř srovnatelná s republikovým průměrem. V porovnání s okresem a krajem HK je míra nezaměstnanosti za sledované období průměrně o 1 až 2% vyšší. Vývoj míry nezaměstnanosti od roku 1994, od kdy se stává problémem celé ČR, sleduje celorepublikové trendy. Na snížení celkové míry nezaměstnanosti v kraji a okresu Hradec Králové oproti celorepublikovému průměru má vliv stabilizace podnikatelského zázemí, téměř dokončená restrukturalizace ve firmách a v neposlední řadě i vstup významných zahraničních investorů. Toto podnikatelské oživení chybí v Mikroregionu Obce památkové zóny Díky jeho venkovskému charakteru, který neposkytuje dostatek pracovních příležitostí, je zde nezaměstnanost stále vysoká. 23

24 6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1. DOPRAVA Silniční doprava Základní komunikační silniční síť Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 je tvořena úseky 2 silnic I. třídy, a 1 úsekem silnice II. třídy. Zbývající komunikační síť je tvořena blíže nespecifikovaným množstvím místních účelově obslužných komunikací III. třídy. Územím procházejí dvě silnice I. třídy E 442 (Hradec Králové Hořice Jičín) a E 67 (Hradec Králové Jaroměř Dvůr Králové), dále jedna silnice II. třídy 325, která prochází mikroregionem ze severu na jih a napojuje se na silnici I. třídy E 442 vedoucí z východu na severozápad a těsně míjející obec Všestary. Silnice 325 je sběrnicí silnic III. třídy a prochází obcemi Máslojedy a Hořiněves. Negativem je špatný technický stav místních obslužných silnic III. třídy, z nichž cca 70 až 80 % vyžaduje rozsáhlou opravu. Pohonné hmoty lze natankovat u čerpací stanice UNO-HK v Rozběřicích na Hejcmance. K dispozici jsou PHM Speciál, Naturál 95, Nafta a LPG. Čerpací stanice je situována v blízkosti silnice I. tř. E Železniční doprava Územím Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 prochází 2 regionální železniční tratě bez elektrické trakce. Jedna trať tvoří spojnici mezi městy Hradec Králové Hněvčeves - Jičín Turnov (trať č. 041) se zastávkami v obcích Všestary a Střezetice, druhá trať spojnicí Hněvčeves Smiřice (trať č. 046) se zastávkou v obci Hořiněves Dopravní obslužnost Všeobecně uznávanou skutečností je rovněž dlouhodobé celostátní zhoršování dopravní obslužnosti, omezování spojů v železniční i autobusové dopravě, nekontrolovatelné zvyšování nákladů, obtížná komunikace mezi dopravci a jejich zákazníky. Jejich dopady se přirozeně nevyhýbají obyvatelům, orgánům státní správy a samosprávy, ani podnikům a firmám mikroregionu. Dotazníkem starostům obcí byly zjištěny základní údaje o hlavních směrech, počtu zastávek a četnosti spojů autobusové a vlakové dopravy. Z hlediska dostupnosti dopravy lze říci, že největší výhodu mají obce Všestary, Střezetice a Hořiněves s přístupem k oběma druhům dopravy. 24

25 Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Přehled frekvence a hlavních směrů autobusové a vlakové dopravy autobusová doprava vlaková doprava Obec počet počet zastávek spojů/den hlavní směry zastávek spojů/den hlavní směry Benátky 1 10 HK, Hořice Čistěves 2 14 HK, Velký Vřešťov, Králíky - HK Hořiněves 5 17 HK, Smiřice, Hořice, Velký Vřešťov, HK, Smiřice, Velichovky 1 4 Hněvčeves, Jičín Máslojedy 2 10 HK, Velký Vřešťov, Boháňka Neděliště 1 24 HK Střezetice 1 8 HK, Nechanice 1 20 HK, Jičín Světí 2 10 HK Všestary 10 6 HK, Velký Vřešťov, Nechanice 1 13 HK, Jičín Zdroj: Obecní úřady Podle údajů obecních úřadů je autobusové spojení poměrně řídké v obci Střezetice a Světí. Dobré spojení mají Všestary, Střezetice a Hořiněves s využitím vlakových spojů. Obec Hořiněves zahrnuje 2 zastávky přímo v obci, 1 zastávku v Jeřičkách, 1 v Želkovicích a 1 v Žíželevsi. O víkendu je většina obyvatel venkova, mimo obce s železnicí, odkázána především na individuální dopravu POZEMKY A OBJEKTY K PODNIKÁNÍ V obcích Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 se objekty k podnikání nabízejí nejvíce v obci Hořiněves a Benátky (10). Většina obcí nedisponuje volnými objekty, které by nabídly firmám k podnikatelským aktivitám a průmyslovým výstavbám. Pozemky k podnikání nabízí pouze Benátky (3,44 ha). Přehled rozlohy a počty objektů k podnikání zobrazuje uvedená tabulka. Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Obec Pozemky a objekty vhodné k podnikání Obecní vlastnictví Soukromé vlastnictví rozloha (ha) počet objektů rozloha (ha) počet objektů Benátky 0,50 2 2,94 8 Čistěves x x x x Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny ,50 7 2,94 24 Zdroj: Obecní úřady, Čistěves nejasný údaj v dotazníku. 25

26 6.3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Na území mikroregionu spravují zásoby pitné vody pro obyvatele dva podnikatelské subjekty. Jsou jimi Vodovody a kanalizace, a.s. Hradec Králové a Vodovody a kanalizace, a.s. Nový Bydžov. Pouze obce Benátky a Střezetice nemají vybudován vodovod. Jak je patrné z tabulky většina obcí má vodovody v bezvadném stavu, některé jsou nově vystavěny. Vlastníkem vodovodu je ve všech obcích samotný provozovatel. 5 obcí má kanalizační síť pouze na dešťovou vodu. Čističky odpadních vod (ČOV) jsou na vymezeném území jen v obci Všestary. Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Obec Vodovody a kanalizační sítě Vodovod Provozovatel Vlastník Stav (%) Kanalizační síť Benátky ne ne ČOV Čistěves VAK NBydžov VAK NBydžov 100 ano - povrchová ne Hořiněves VAK HK VAK HK 100 ano - povrchová ne Máslojedy VAK HK VAK HK 100 ano ne Neděliště VAK HK VAK HK 100 ano ne Střezetice ano - povrchová ne Světí VAK HK VAK HK 100 ano - povrchová ne 2 pro areál ZŠ a 10 bytů, Všestary VAK HK VAK HK 100 ano-povrchová 1 firma Bauer, 6 domovních Zdroj: Obecní úřady 6.4. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ Na území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 jsou vybudovány celkem nové plynové přípojky. Nejstarší v obci Všestary ( ) a nejnovější v obcích Hořiněves a Máslojedy. Z počtu celkových domácností v obcích je nejvíce domácností připojených na plyn v obci Čistěves (95 %) a Všestary (91 %). Nejméně domácností využilo možnosti připojení na plyn v obcích Benátky (26 %) a Světí (50 %). Celkově je v mikroregionu připojeno 70 % domácností na plyn. Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Počet domácností připojených na plyn, rok plynofikace a alternativní zdroje energie Počet domácností Obec připojených v obci domácností Plynofikace Alternativní na plyn celkem (rok) zdroje energie Benátky x Čistěves x Hořiněves x Máslojedy x Neděliště x Střezetice x Světí x Všestary x Mikroregion Obce památkové zóny Zdroj: Obecní úřady. 26

27 6.5. SHRNUTÍ, ZÁVĚR V oblasti dopravy stále zůstává problémem dopravního spojení s okolními městy a obcemi, kde je u řady obcí nedostatečná frekvence víkendových spojů. Výhodou je blízkost mikroregionu k hlavním tahům železnice i autobusové dopravy směr z Hradce Králové a ve 3 obcích možnost obou forem hromadné dopravy. Negativem je také špatný technický stav místních obslužných silnic III. třídy, z nichž cca 70 až 80 % vyžaduje rozsáhlou opravu. V rámci území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 má většina obcí veřejný vodovod. Pouze dvě obce vodovod nemají. Vodovody všem ostatním obcím provozují Vodovody a kanalizace se sídlem v Hradci Králové nebo Novém Bydžově. Technický stav vodovodů je výborný. Území je plynofikováno, napojení na plyn však využívá jen 70 % obyvatelstva. K topení je využíváno tuhé palivo a elektřina (v obci Světí od roku 1993 využívají ve velké míře elektrické topení). Alternativní zdroje energie nevyužívá žádná z obcí mikroregionu. 27

28 7. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 7.1. ŠKOLSTVÍ Mateřské školy Celkem jsou v celém Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 čtyři mateřské školy Základní školy V současnosti se v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 nacházejí dvě základní školy v obci Hořiněves a Všestary ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Na území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 se nachází zdravotnické zařízení jen v obcích Hořiněves a Všestary. V Hořiněvsi jsou na zdravotním středisku praktický a zubní lékař. Ve Všestarech je obvodní, zubní a dětské středisko. Léky mohou být vyzvednuty v místní lékárně SHRNUTÍ, ZÁVĚR Ve školství už delší dobu dochází k optimalizaci sítě škol. Díky snižování stavu počtu narozených dětí se některé mateřské a základní školy potýkají s nedostatkem žáků ve třídách. Ostatní školy, jak mateřské tak základní, řeší spíše otázky technického charakteru, které samozřejmě souvisejí s nedostatkem financí. Soustavný růst potřeb zdravotnických služeb souvisí na jedné straně se zhoršováním celkového stavu životního prostředí člověka a na druhé straně s růstem nároků na množství a na kvalitu poskytovaných služeb. Současná medicína je schopna pomoci člověku i ve velmi komplikovaných zdravotních situacích. Podmínkou je však vybavení zdravotnických zařízení kvalitní zdravotní technikou a vysoce kvalifikovaným zdravotnickým personálem, které jsou soustředěny převážně do velkých měst. V mikroregionu je přítomnost základních zdravotních středisek (praktických lékařů a stomatologů) a jedné lékárny pouze ve dvou střediskových obcích. Výhodou tohoto mikroregionu je těsná blízkost krajského města. Velmi důležité jsou všechny sportovní a kulturní aktivity, které se zaměřují na využití volného času dětí a mládeže. Velice záslužná a důležitá je činnost několika sportovních organizací, oddílů, sdružení a spolků dobrovolných hasičů, které svou činností umožní příjemně a aktivně strávit volný čas nejen svým členům, ale i divákům a návštěvníkům (např. při sportovních utkáních). 28

29 8. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 8.1. ZASTOUPENÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB V níže umístěné tabulce je uveden přehled a počet typů kulturních a sportovních zařízení v jednotlivých obcích Mikroregionu Obce památkové zóny Zastoupení a dostupnost kulturních, sportovních služeb Počet v Typ zařízení mikroregionu hotely 0 penziony 0 ostatní ubytování 3 koupaliště přírodní 1 koupaliště umělé 1 půjčovna kol 0 letiště (sportovní) 0 tenisový kurt 1 volejbalový kurt 3 fitcentrum 1 rozhledna 1 naučná stezka 2 rybářský revír 4 honitba s možností lovu 9 kuželkové dráhy 0 informační středisko 0 turistická mapa (venkovní) 0 lyžařský vlek 0 jiné sportovní zařízení 3 projížďka na koních 0 zámek 3 kostel 5 hrad, zřícenina 0 jiná historická památka (vč. pomníků z války 1866) 400 přírodní zajímavost 2 Zdroj: Obecní úřady TURISTIKA Mikroregion je charakteristický rovinatým terénem a malebnou krajinou s výhledem na panorama Krkonoš a Orlických hor. Oblast je vhodná k provozování neextrémních odpočinkových sportů, jako je pěší turistika nebo cykloturistika. Území mikroregionu nabízí svým návštěvníkům zajímavé historické pozoruhodnosti v souvislosti s bitvou u Hradce Králové v roce 1866 a další kulturní a historické památky. 29

30 Zajímavá turistická místa, památky Areál památkové zóny 1866 Chlum Prostor, kde byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva a kde je soustředěno převážné množství z více než 460 evidovaných památek, byl vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónou Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové. Na výšinách u obce Chlum, v lese Svíb a v celém Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 byla svedena bitva, která patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř mrtvých a více než raněných vojáků. Mrtví byli ukládáni do hromadných hrobů, ve výjimečných případech byli mrtví důstojníci pohřbíváni samostatně a na vesnických hřbitovech. Na území postupně začaly vznikat pomníky, mnohé z nich mají symbolický charakter. Přibývaly kříže a to především na hromadných hrobech, o které se postaral pruský řád Johanitů (hlavně v roce 1867). Dále brzy po válce vnikla značná část útvarových pomníků válčících stran. Tak vznikl co do rozsahu i kvality ojedinělý soubor vojenské funerální plastiky, o které pečoval Komitét v čele s účastníkem bitvy - Janem Nepomukem Steinským. Vedle pomníků vznikla i řada účelových zařízení sloužících k podnícení turistického ruchu. K ochraně bojiště byl v roce 1894 postaven strážní domek na Chlumu, v roce 1899 k němu přibyla 25 m vysoká rozhledna a restaurace. Do roku 1904 bylo provedeno první turistické značení a číselné označení jednotlivých pomníků. Vyvrcholení činnosti Komitétu bylo postavení Muzea války 1866 na Chlumu. Expozice výzbroje a výstroje bojujících armád byla slavnostně otevřena 3. července 1936 u příležitosti 70. výročí bitvy. Na počátku 50. let byl Komitét zrušen a znovu se jej podařilo obnovit až v roce V současné době zajišťuje péči o více než 400 pomníků v památkové zóně Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které je od roku 1993 správcem areálu, ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války Zámek Hořiněves Barokní zámek a zámeček postavený Janem hrabětem Šporkem. Zámek se 34 místnostmi je po rekonstrukci oken, střechy, fasády a vnitřních prostor. Zámek i přilehlý zámeček s 8 místnostmi je nabízen k odprodeji. 30

31 Kostel sv. Prokopa - Hořiněves Kostel v centru obce z roku Kostel sv. Mikuláše Hořiněves (Žíželeves) Ojedinělá stavba vesnického baroka. Kostel sv. Ondřeje Světí Kostel je na seznamu státních kulturních památek. Pomníky bitvy 1866 Benátky 31

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2018

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2018 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2018 1. Úvod Strategický plán rozvoje obce do roku 2018 navazuje na plán rozvoje obce z roku 2010. Strategický plán rozvoje obce vychází z diskuse s občany nad prioritami

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. Demografická analýza Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. V souboru obcí mikroregionu tvoří město Nový

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ. Projekt výstavby zóny

BODOVÉ HODNOCENÍ. Projekt výstavby zóny BODOVÉ HODNOCENÍ Projekt výstavby zóny max. počet bodů K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti podnikatelské zóny (PZ) 30 bodů K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky

Strategický plán rozvoje obce Chaloupky Strategický plán rozvoje obce Chaloupky OBSAH ÚVOD... 2 ÚVODNÍ SLOVO ZASTUPITELSTVA... 2 STRUKTURA A METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNU... 3 ZÁVĚRY ZE SITUAČNÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU... 4 ZÁKLADNÍ PROFIL OBCE...

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více