STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU. Obce památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU. Obce památkové zóny 1866"

Transkript

1 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU Obce památkové zóny 1866 SRPEN 2004

2 Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Zpracovala: Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Poděkování starostkám a starostům Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 a všem, kteří se na zpracování této Strategie rozvoje podíleli. Odborný konzultant a zpracovatel: OHGS s.r.o. 17. listopadu Ústí nad Orlicí tel., fax , analytická část: Ing. Renáta Ulmannová programová část: Bc. Lukáš Jakubec řízení projektu: RNDr. Renata Šedová 2

3 Tento dokument se skládá ze dvou svazků: I. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Zájmové území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v měřítku 1 : Příloha č. 2 Situace Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v měřítku 1 :

4 I. Sociálně ekonomická analýza Mikroregionu Obce památkové zóny

5 OBSAH: 1. ÚVOD SOUHRNNÉ ÚDAJE Pozice mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v širším kontextu Postavení mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v rámci okresu HK CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Geografická poloha Vymezení území Obyvatelstvo Hustota osídlení, věkový průměr Přírůstkové trendy Věková charakteristika Domácnosti a bydlení Shrnutí, závěr HOSPODÁŘSTVÍ Podnikání Ekonomické ukazatele Daňové příjmy Daňová výtěžnost Významní zaměstnavatelé, podnikatelé Zemědělství Půdní fond Zemědělská výroba Shrnutí, závěr TRH PRÁCE Nezaměstnanost Shrnutí, závěr

6 6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Doprava Silniční doprava Železniční doprava Dopravní obslužnost Pozemky a objekty k podnikání Zásobování vodou Zásobování energií Shrnutí, závěr SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA Školství Mateřské školy Základní školy Zdravotnictví a sociální péče Shrnutí, závěr REKREACE A CESTOVNÍ RUCH Zastoupení kulturních a sportovních služeb Turistika Zajímavá turistická místa, památky Zajímavosti vybraných obcí ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

7 1. ÚVOD Sociálně ekonomická analýza regionu je jedním ze základních materiálů pro práci na vytvoření Strategického plánu rozvoje mikroregionu Obce památkové zóny Naší snahou bylo vytvoření zmíněné analýzy použitím co nejaktuálnějších údajů a dat. Tyto informace byly získány z dat ČSÚ (celostátní a oddělení v Hradci Králové), Úřadu práce v Hradci Králové, Okresního úřadu v Hradci Králové a z jednotlivých obecních úřadů obcí zastoupených v tomto mikroregionu. Dalším významným zdrojem informací této analýzy byly anonymní dotazníky občanům mikroregionu, jež měly za cíl naznačit hlavní potřeby a problémy, které vidí občané ze svého pohledu. V některých případech bylo nutno pracovat s daty ze Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB) z let 1991 a Zdroje informací jsou u konkrétních informací uvedeny. Vypovídací schopnost u informací získaných z úřadů, výše uvedených v textu, je velká. Informace získané od představitelů obcí jsou velmi různorodé a jejich kvalita a vypovídací schopnost je různá podle typu informací a obce. Některé informace (srovnání s celorepublikovými průměry) byly čerpány ze Statistické ročenky České republiky

8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE 2.1. POZICE MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 V ŠIRŠÍM KONTEXTU Mikroregion Obce památné zóny 1866 je venkovským regionem, na jehož území se v roce 1866 odehrála bitva u Hradce Králové mezi Pruskou a Rakouskou armádou. Mikroregion leží v okresu Hradec Králové, severozápadně od tohoto krajského města, ve střední části Královéhradeckého kraje i NUTS 2 Severovýchod. Toto správní členění předurčuje hlavní pohyb obyvatel za speciálnějšími službami, prací a veřejnou správou směrem k sídlu kraje k Hradci Králové. Pozice mikroregionu v rámci územně statistických jednotek (NUTS) je uvedena v tabulce. Statistické jednotky NUTS jsou základními územními jednotkami, které se mohou na základě zpracovávaných programových dokumentů rozvíjet odlišně. Vždy však platí, že rozvojové dokumenty menších územních jednotek by neměly být v rozporu s rozvojovými dokumenty vyšších územních jednotek. Vazby Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 ve vztahu k NUTS I-V Řešený územní celek Mikroregion Obce památkové zóny 1866 NUTS I NUTS II NUTS III NUTS IV NUTS V Česká republika Severovýchod Královéhradecký kraj (VÚSC) Okres Hradec Králové Obce okresu Hradec Králové, tvořící mikroregion 8

9 Strategický plán rozvoje mikroregionu Obce památkové zóny 1866 by měl proto respektovat Národní rozvojový plán, Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod, Program rozvoje kraje, ale i nižší programové dokumenty, třeba i sektorově zaměřené, jako je Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Hradec Králové, Územní plán VÚSC okresu Hradec Králové apod POSTAVENÍ MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 V RÁMCI OKRESU HK V rámci okresu Hradec Králové je v současné době veřejnou správou vyčleněno 6 územních celků regionů, sledovaných Českým statistickým úřadem a Úřadem práce. Některé tvoří také sdružení nebo svazky obcí. Jsou charakteristické historicky vyvinutou spádovostí k přirozeným centrům těchto oblastí. Jedná se o Hradec Králové a jeho okolí, Smiřicko, Nechanicko, Chlumecko, Novobydžovsko a Třebechovicko. Mikroregion Obce památné zóny 1866 je součástí regionu Hradec Králové a jeho okolí. Toto regionální členění okresu Hradec Králové je dnes z hlediska správního i věcného v rámci okresu Hradec Králové přijato a uznáváno. Základní data o velikosti a osídlení těchto územních celků lze srovnat v následující tabulce. Srovnání mikroregionů v rámci Královéhradeckého kraje Region Rozloha (ha) Počet obyvatel Hustota osídlení (obyv./km 2 ) Hradecko Smiřicko Nechanicko Chlumecko Novobydžovsko Třebechovicko Mikroregion Obce památkové zóny Okres Hradec Králové Královéhradecký kraj ČR Zdroj: ČSÚ, údaje SLBD k

10 3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 3.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA Vymezení území Základním prostorem mikroregionu Obce památkové zóny 1866, pro který se vypracovává strategický rozvojový plán, je území nacházející se v památkové oblasti bojiště války z roku Jedná se o území o celkové rozloze téměř ha s celkovým počtem obyvatel. V tomto vymezeném prostoru se nacházejí obce Benátky, Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště, Střezetice, Světí a Všestary. Území tohoto mikroregionu se nachází v severozápadní části Královéhradeckého kraje v okrese Hradec Králové. Je také vymezeno silnicemi Hradec Králové Jičín, Hradec Králové - Jaroměř a městem Hradec Králové. Celý mikroregion se rozkládá ve vzdálenosti cca 4 20 km od města Hradec Králové. Území mikroregionu leží v převážně rovinaté oblasti s povodím řeky Labe a Bystřice. Málo členitému povrchu odpovídá i jednoduchá geologická stavba bez významných zdrojů nerostných surovin. Jde o mikroregion průmyslově zemědělský s intenzivní zemědělskou výrobou. Na území se nachází řada kulturních a historických památek Areál památkové zóny 1866 Chlum (muzeum a rozhledna), Centrum experimentální archeologie skanzen Všestary, pomníky a hřbitovy připomínající Prusko-rakouskou válku v roce 1866 v Benátkách, Střezeticích, Hořiněvsi a Máslojedech, státem chráněné stromy ve Střezeticích a Hořiněvsi, zámky v Hořiněvsi a Nedělištích, les Svíb u Čistěvsi, kde probíhaly největší boje bitvy u Hradce Králové v roce 1866 a další. 10

11 3.2. OBYVATELSTVO Podle statistických údajů jednotlivých obcí roku 2001 bydlí na území mikroregionu Obce památkové zóny 1866 celkem obyvatel, což představuje 2,12 % z celkového počtu obyvatel v okrese Hradec Králové. Při rozloze ha tvoří mikroregion jednu z méně zalidněných oblastí na území České republiky Hustota osídlení, věkový průměr Jak zobrazuje tabulka, největší hustotu osídlení mají při své rozloze obce Všestary 92 obyv/km 2 a Světí 78 obyv/km 2. Nejméně pak obec Benátky 27 obyv/km 2 a obec Máslojedy 33 obyv/km 2. Obec Hustota osídlení obyvatel v jednotlivých obcích Rozloha (ha) Počet obyvatel Hustota osídlení (obyv./km 2 ) Průměrný věk Benátky ,3 Čistěves ,2 Hořiněves ,1 Máslojedy ,7 Neděliště ,8 Střezetice ,0 Světí ,3 Všestary ,5 Mikroregion Obce památkové zóny ,7 Okres Hradec Králové ,7 Královéhradecký kraj ,0 Zdroj: ČSÚ, údaje SLBD k , obecní úřady. Průměrný věk se pohybuje téměř ve všech obcích kolem 39 let. Je mírně pod hranicí okresního a krajského průměru. Projevuje se zde stárnutí obyvatelstva a celostátní trend odlivu mladých lidí z venkovského prostředí do větších měst. Ve srovnání s jinými oblastmi v České republice mají nepatrně nižší věkový průměr okresy severní Moravy a severních Čech, a to shodně 37,2 let. Během jednoho roku dochází ke stárnutí obyvatelstva jednotlivých oblastí a okresů zhruba o 0,3 roku za předpokladu, že nedochází k výraznějšímu přírůstku ve stěhování obyvatelstva. Na grafu jasně vidíme jen nepatrné rozdíly věkového průměru při srovnávání mikroregionu s okresním a krajským průměrem. Hustota osídlení je mírně nadpoloviční oproti krajskému průměru. 11

12 Hustota osídlení, průměrný věk obyvatel Mikroregion Obce památkové zóny ,7 39,7 39,0 Okres Hradec Králové Královéhradecký kraj Přírůstkové trendy V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty týkající se vývoje počtu obyvatelstva v letech 1996 až Na většině území České republiky počet obyvatel klesá. V mikroregionu Obce památkové zóny 1866 je počet obyvatel za sledované období ( ) poměrně stabilní, spíše je patrné zvyšování počtu obyvatel, průměrně o 40 lidí ročně. Vývoj počtu obyvatel za období Obec Benátky Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Zdroj: ČSÚ, Obecní úřady. 12

13 Věková charakteristika Nízká porodnost způsobuje na území mikroregionu snižování počtu obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let), jejichž podíl tvořil k poslednímu sčítání lidu v roce %. Před 10 lety v roce 1991 byl podíl obyvatel v předproduktivním věku o 4 % vyšší. Tento jev je obecně do značné míry způsoben odlivem mladých lidí (potencionálních rodičů) do měst, kde nacházejí více životních příležitostí. Projevuje se zde i republikový trend úbytku obyvatelstva přirozenou měrou. Dochází tak ke stárnutí obyvatelstva v mikroregionu projevujícím se růstem poměrného zastoupení obyvatel v produktivním věku. Věková struktura obyvatel v % Obec 0-14 let let Benátky Čitěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Zdroj: ČSÚ, SDLB 91,01 Věk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Věková struktura obyvatel mikroregionu Obce památkové zóny 1866 (SDLB 91,01) let 0-14 let 13

14 Z grafu je patrné stárnutí obyvatelstva a poměrné zastoupení věkové struktury obyvatelstva za dvě období sčítání lidu. Tento trend platí obecně pro celou ČR. Česká republika v polovině 90. let (od r. 1994) zaznamenala pokles počtu obyvatel, takže jejich dnešní počet necelých 10,3 miliónů by mohl klesnout kolem r pod 10 milionů. Současný depopulační trend zakládá perspektivu k trvalému úbytku obyvatelstva a k demografickému stárnutí. Zatím poměrně stabilní věková struktura se začíná měnit na úkor podílu dětí do 15 let, který klesl v letech z 20,0 % na 17,9 %, pro rok 2020 je odhadován na 14,4 %. Podíl obyvatel 60-ti letých a starších se udržuje na 18,0 %, ale předpokládá se jeho vzrůst do r na 27,0 % DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ Z níže uvedených tabulek je patrný vysoký podíl obydlených rodinných domů v mikroregionu. Z celkového počtu obydlených domů je 96 % rodinných domů a 3 % bytových domů. Ve srovnání s okresem Hradec Králové je počet obydlených rodinných domů v mikroregionu o 8,4 % vyšší a obydlených bytových domů o 0,2 % vyšší. Celkem je v mikroregionu obydleno bytů, z toho se 85 % nachází v rodinných domech a 13 % v domech bytových. V rámci celého okresu je to o 35 % bytů v rodinných domech více, naopak o 42 % bytů v bytových domech méně. Domovní fond Domy úhrnem Z toho obydlené Z úhrnu obydlených domů rodinné domy bytové domy Benátky Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Okres Hradec Králové Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Zdroj: SLDB 01, ČSÚ. Obec 14

15 Bytový fond Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Zdroj: SLDB 01, ČSÚ. Obec Byty úhrnem Z toho obydlené v tom v rodinných domech v bytových domech Benátky Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Okres Hradec Králové SHRNUTÍ, ZÁVĚR Rovinatý terén mikroregionu, na kterém se nachází 8 obcí, je ohraničen řekami Labe a Bystřice. Vymezené území je tvořeno převážně polemi a loukami a nachází se na něm památková oblast bojů války mezi pruskou a rakouskou armádou v roce Les Svíb je známý největšími boji v celé oblasti. Území patří mezi méně zalidněné oblasti na území ČR. Tak jako v ostatních venkovských regionech v ČR tak i v mikroregionu Obce památkové zóny 1866 podíl obyvatel v produktivním věku stoupá. Mírně roste počet obyvatel (průměrně o 40 obyvatel ročně v letech ). Většina obydlených bytů se nachází v rodinných domech (87 %). 15

16 4. HOSPODÁŘSTVÍ 4.1. PODNIKÁNÍ Malé a střední podniky mají velký význam pro regionální rozvoj z hlediska vytváření konkurenčního prostředí. Představují možnost vlastní seberealizace jedinců a také se podílejí na vzhledu obce, protože jsou zpravidla umístěny na jejím území. Hlavní nevýhoda těchto firem spočívá v jejich snadné zranitelnosti, mají proto vysokou pravděpodobnost zániku. Významnou roli v podnikatelské sféře mikroregionu Obce památkové zóny 1866 sehrává živnostenské podnikání fyzických osob. Největší podnikatelskou aktivitu z hlediska živnostenského podnikání, vztaženou k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu (15 59 let), vykazují obce Čistěves, kde 37 % obyvatel v produktivním věku jsou fyzicky podnikající osoby a Benátky, kde je to 29 % ekonomicky aktivních obyvatel. Naopak nejnižší počet podnikajících ekonomicky aktivních osob je v obcích Střezetice a Světí (20 %). Rozvoj drobného a středního podnikání v mikroregionu je v porovnání s ekonomickým okolím mírně podprůměrný. V rámci celého okresu Hradec Králové je 27% fyzicky podnikajících osob vztaženo k počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Rozptyl druhu podnikání je široký. Převažující živností je podnikání v zemědělství, obchodní a zprostředkovatelská činnost. Vydaná živnostenská oprávnění na území mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Živnosti Obec Celkem Z toho fyzické podnikatelský Zemědělství osoby ch subjektů Průmysl Obchod Benátky Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Okres Hradec Králové Zdroj: OŽÚ HK, obecní úřady. V počtu vydaných živnostenských oprávnění na sto obyvatel má Mikroregion Obce památkové zóny 1866 o 23 % méně vydaných oprávnění oproti celkovému stavu v okrese Hradec Králové. 16

17 4.2. EKONOMICKÉ UKAZATELE Rozdělení výnosu daní mezi stát a obce ovlivňuje výši obecních příjmů a předurčuje finanční samostatnost obcí. Systém rozpočtového určení daní vznikl v souvislosti s reformou daňového systému a reformou místních rozpočtů z roku Od té doby doznal několika úprav. V prvních letech se změny týkaly pouze rozdělení výnosů daně z příjmu fyzických osob vybraného v rámci okresu mezi obce a okresní úřad. Spočívaly ve vytváření pro obce výhodnější proporce sdílené daně na úkor okresních úřadů. V roce 1996 byla provedena zásadní změna, která spočívala v rozšíření spektra sdílených daní o výnos daně z příjmu právnických osob a v participaci státního rozpočtu na výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen daně ze závislé činnosti). Tato úprava zaznamenala k začátku roku 2001 dalších změn. Podle nového zákona se počítá zejména s 20,59 % podílem měst a obcí celé ČR na výnosu sdílených daní: z přidané hodnoty, z příjmů fyzických osob jak ze závislé činnosti, tak samostatně výdělečně činných a z příjmů právnických osob. Podíl bude závislý na počtu obyvatel a na koeficientech velikostní kategorie obce (od 0,2598 u obcí do 100 obyvatel až po 2,8123 v Praze). Dle veřejné diskuse k novému zákonu o rozpočtovém určení lze předpokládat, že menší obce s vysokou nezaměstnaností by měly mít vyšší daňové příjmy. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, který je jedním z rozhodujících ukazatelů Evropské unie, není v České republice na úrovni okresní či mikroregionální sledován. Jednou z možností, jak posoudit hospodářskou situaci mikroregionu, je výtěžek z daní vybraných finančními úřady od jednotlivých plátců Daňové příjmy Daňové příjmy z daní v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 dosáhly v roce 2002 hodnoty Kč v přepočtu na obyvatele (dle ČSÚ 3487 obyvatel v mikroregionu). druh daně Daň z příjmu FO Daň z příjmu PO Daň ze závislé činnosti Správní a místní poplatky Daň z nemovitostí Mikroregion Obce památkové zóny Daňová výtěžnost Daňová výtěžnost je v rámci České republiky na velmi nízké úrovni a mikroregion Obce památkové zóny 1866 patří v tomto směru mezi oblasti s podprůměrnou daňovou výtěžností přepočtenou na obyvatele. 17

18 Daňové příjmy v Královéhradeckém kraji se pohybují v rozpětí od Kč na obyvatele po Kč s průměrem Kč. Vzhledem k tomu, že tento průměr je tažen vysokou hodnotou Hradce Králové, nedosahuje jej 80 % obcí. Vedle center cestovního ruchu (Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Říčky, Špindlerův Mlýn) jsou v popředí ještě malé obce s relativně vysokým počtem podnikajících fyzických osob (Lhota pod Hořičkami 40 na 245 obyvatel). Podprůměrných hodnot dosahují opět především obce pod 500 obyvatel, z okresů Náchod a Jičín, z větších měst a obcí Radvanice u Trutnova, Velké Svatoňovice a Meziměstí. Při porovnání daňové výtěžnosti na obyvatele v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866, nalezneme mezi jednotlivými obcemi výrazné rozdíly. Průměrná daňová výtěžnost se v letech pohybovala od Kč (Benátky 1997) do Kč (Všestary 2001) na obyvatele. Průměr v celém Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v tomto sledovaném období činil Kč na obyvatele. Zatímco průměrný daňový výnos na obyvatele se v České republice v letech pohyboval v rozmezí Kč, v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 je nižší. V rámci objektivity je nutno dodat, že odečteme-li daňové příjmy MÚ Praha, Plzeň, Brno a Ostrava, tak se daňové příjmy v České republice v letech pohybovaly v rozmezí Kč na obyvatele. I z tohoto hlediska je daňová výtěžnost v mikroregionu Obce památkové zóny 1866 v rámci České republiky na podprůměrných hodnotách. Daňová výtěžnost na obyvatele v obcích mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Daňová výtěžnost na obyvatele v Kč Obec Benátky Čistěves x x x x x Hořiněves Máslojedy x Neděliště Střezetice Světí Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Všestary Mikroregion Obce památkové zóny Zdroj: Obecní úřady dotazníkové šetření (Máslojedy neposkytnuty údaje za rok 1999, Čistěves poskytnuty údaje jen za rok 2002) 4.3. VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ, PODNIKATELÉ Informace jsou sestaveny z dotazníkového šetření. Benátky Pohostinství obec Prodejna se smíšeným zbožím obec Zemědělská výroba - RGHP 18

19 Čistěves Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Autodoprava - Jiří Špás SHR (Soukromě hospodařící rolník) - František a Miloslav Zyklovi SHR - Jiří a Ladislav Ludvovi Výroba umělého kamene firma Fa Pa Jiří Kos Zednické práce - Jaroslav Macháček Podlahové krytiny - Michal Pakosta Obchod - Černá Obchod - Šoula Obchod - Podlipná (Želkovice) Obchod - Karabinová (Žíželeves) Pohostinství - Šafrová Pohostinství - Šoula Kadeřnictví - Ferbasová (Skalice) Truhlářství - Hátle Klempíř, pokrývač - Jonáš (Žíželeves) Sportovní potřeby - Vejprava Výroba kosmetiky - Křivková Stavební firma - ASJ s.r.o. Prodej nářadí Pavlík (Žíželeves) Zemědělství - Agrochov Zemědělství Bílý Zemědělství Ing. Štěrba, Ing. Černý (Vrchovnice) Zemědělství Černý (Želkovice) Zemědělství Ing. Černý (Žíželeves) Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin Petr Richter Opravy výrobků pro osobní spotřebu Josef Mádl Restaurace Iva Brejlová Výroba jiných oděvů a oděvních doplňků Šárka Kovářová Instalatérské práce Martin Brož Příprava staveniště, demolice a zemní práce František Malík Veterinární lékař MVDr. Blanka Karešová Vodoinstalační a topenářský materiál Jiří Němeček Renovace automobilových veteránů Pavel Krejčí Oprava motorových vozidel Luděk Neměček Zemědělství Ladislav Volák Silniční motorová doprava nákladní Ivo Novák Silniční motorová doprava nákladní Luboš Valášek Klempířství Pavel Pražák Vodoinstalatérství, opravy pracovních strojů Rudolf Novotný SHR František Kolovratník Zemědělství Ing. Ivan Horák Zemědělství Ing. Otakar Šafka Zemědělství Václava Černá Prodej zboží Konzum sp. dr. Obrábění, broušení Brykr Jiří Krejčí 19

20 Všestary Zemědělské družstvo Všestary Ing. Jaroslav Šafka Autoservis Aliňák pan Aliňák Auto a pneuservis Kulhánek Autoodtah Němeček Zdeněk Němeček Autobazar Lípa Josef Štefanka Zámečnictví Došel Ladislav Došel Umělecké kovářství ATTA s.r.o. pan Diviš Výroba nábytku Bauer interier pan Bauer Velko a maloobchod plastových výrobků Evaplast pan Kučera Prodej modelové železnice a velkoobchod svíček Deltax 4.4. ZEMĚDĚLSTVÍ Mikroregion Obce památkové zóny 1866 z hlediska přírodních podmínek má pro zemědělskou výrobu velmi dobré podmínky. Orná půda zaujímá většinu výměry zemědělského půdního fondu. Z tohoto faktu vyplývá i značná ekologická nestabilita území Půdní fond Zemědělský půdní fond představují především půdy těžké až středně těžké. Z hlediska genetických půdních představitelů se vyskytují především hnědozemě a hnědé půdy na orné půdě Zemědělská výroba Vyhovující půdní a klimatické podmínky vyhovují především rostlinné výrobě. Rostlinná výroba: obilniny (pšenice ozimá), cukrovka, zelenina (celer, cibule, mrkev ve středně těžkých půdách, okrajově petržel, kapusta, zelí, čínské zelí, brokolice, květák), kukuřice (k silážování), objemná krmiva, olejniny (na půdách horší jakosti řepka olejná). Živočišná výroba: převažuje chov skotu (krávy, jalovice, telata a býci ve výkrmu), s tím souvisí produkce mléka (mléko je dodáváno na trh dle tržních podmínek) a produkce hovězího masa. Před rokem 1990 se zemědělství podílelo na celkové zaměstnanosti v mikroregionu zhruba 1/3. Vlivem strukturálních změn v zemědělství došlo jednak k poklesu produkce, jednak k výraznému snížení počtu zaměstnanců v tomto odvětví. Mezi nejdůležitější zaměstnavatele v zemědělství patří transformovaná zemědělská družstva: Zemědělské družstvo Všestary a Agrochov Hořiněves. 20

21 ZD Všestary hospodaří na ha zemědělské půdy. Díky zahraniční kapitálové účasti je zajištěno pěstování plodin z dovezené sadby (Holandsko) zcela novou technologií. Je zde dlouholetá tradice pěstování cibule. Vypěstovaná mrkev patří chutností k nejlepším v ČR. Přes obrovský útlum pěstování cukrovky v rámci ČR je zde pěstována na 350 ha. Pšenice ozimá patří kvalitou k nejlepším v ČR a dosahuje pekařské jakosti. V živočišné výrobě se družstvo orientuje na volný odchov skotu (jalovice z holštýnsko-frišského chovu). Součástí podnikání je i obchodní činnost (prodej zemědělských strojů). Vedle těchto rozhodujících subjektů hospodařících na zemědělské půdě hospodaří v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 velký počet zemědělců a rolníků, kteří obhospodařují zemědělskou půdu do výměry 1 ha SHRNUTÍ, ZÁVĚR Transformace zemědělských podniků, jejich produkce a přebytky pracovníků v tomto sektoru a celkové snižování počtu zaměstnanců i v ostatních podnicích jsou jednou z příčin současné ekonomické a sociální situace. Její negativní dopady se nevyhýbají ani Mikroregionu Obce památkové zóny Největší problém spatřují zemědělci ve stále výraznějších cenových disproporcích mezi vstupy a farmářskými cenami. Avšak i za této situace nelze očekávat odliv pracovníků z tohoto odvětví. Zemědělské podniky, po předchozích etapách provedených personálních úprav, si udržují v současné době takové stavy pracovníků, které odpovídají jejich potřebám, případně jsou mírně poddimenzovány. Daňová výtěžnost obcí mikroregionu na obyvatele byla k roku 2001 jedna z nižších v České republice. Uchazeči o zaměstnání nenacházejí v místě bydliště pracovní příležitosti a tak musí obyvatelé hledat práci nejen mimo svoji obec, ale také mimo mikroregion. A to vše s sebou přináší řadu typických problémů jako je dojíždění za prací, nedostatečná dopravní obslužnost, stěhování zaměstnaných i nezaměstnaných převážně za prací do měst. Ve venkovských mikroregionech jsou to právě malé a střední podniky, které mohou poskytnout více pracovních příležitostí pro obyvatele jednotlivých obcí. A proto by mělo být právě zájmem obcí, aby tyto podnikatele zainteresovávaly v rozvíjení své činnosti a vytvořily s nimi partnerství při jednáních a získávání podpor na jejich udržení a rozvoj. Jedná se např. o společný postup v jednáních s úřadem práce za účelem využití jeho politiky aktivní zaměstnanosti, využívání podpor malého a středního podnikání, dotací z programů na podporu strukturálně postižených a slabých regionů nebo účast v programech EU, jejichž jednotlivá opatření směřují k podpoře zemědělských organizací, obcí i podnikatelských subjektů. 21

22 5. TRH PRÁCE 5.1. NEZAMĚSTNANOST Vývoj míry nezaměstnanosti V 90. letech prošla ČR řadou strukturálních změn. Mezi tyto změny patří zejména změna ekonomické struktury podle vlastnictví, velikost podniků, regionů, sektorů a odvětví. Tyto procesy se zásadním způsobem projevily v oblasti zaměstnanosti, zejména ve změněné poptávce po profesně kvalifikační struktuře pracovních sil a v odvětvové a regionální struktuře zaměstnanosti. Ke změnám došlo i v celkové míře ekonomické aktivity obyvatel. Republikově v průběhu let 1990 až 1996 klesl počet ekonomicky aktivních obyvatel v produktivním věku o 4,2 %. Strukturální změny, zánik neproduktivních podniků a přechod na tržní poptávkový systém práce stačila státní politika zaměstnanosti uspokojivě krýt do roku Toto období charakteristické nízkou nezaměstnaností bylo vystřídáno obdobím stagnace ekonomického vývoje a prudkým nárůstem nezaměstnanosti. Koncem roku 1998 překročila její míra hranici 7 %. Přes zpomalení ekonomického růstu a zrychlení transformace podnikové sféry byla v roce 1999 celorepubliková míra nezaměstnanosti 9 % a v roce ,3 %. V roce 2001 činila míra nezaměstnanosti již 8,9 %, v roce 2002 to bylo 6,55 % a v září roku 2003 se snížila na 6,31 %. Míra nezaměstnanosti se v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 pohybuje od roku ,9 % nad republikovým průměrem. V letech je míra nezaměstnanosti vzhledem k okresu HK i kraji téměř o 2 % vyšší, v listopadu roku 2003 až o 3 %, jak je zobrazeno v tabulce míry nezaměstnanosti. Mezi obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 patří (k ) Hořiněves (16,72 %, 54 nezaměstnaných) a Čistěves (12,5 %, 6 nezaměstnaných). Nejnižší nezaměstnanost je v obcích Neděliště (4,0 %, 7 nezaměstnaných) a Všestary (4,95 %, 39 nezaměstnaných). Míra nezaměstnanosti a počet nezaměstnaných v mikroregionu Obce Míra nez. (%) Počet nezam. Míra nez. (%) Počet nezam. Míra nez. (%) Počet nezam. Benátky 9,52 4 7,14 3 9,52 4 Čištěves 6,0 3 4,0 2 12,5 6 Hořiněves 14, , ,72 54 Máslojedy 9, , ,67 8 Neděliště 10, , ,0 7 Střezetice 10, , ,0 7 Světí 5,8 8 4,35 6 6,77 9 Všestary 5, , ,95 39 Mikroregion Obce památkové zóny , , ,1 134 Okres Hradec Králové 6,1 6,5 6,6 Královéhradecký kraj 6,3 6,5 6,9 ČR 7,9 7,3 9,9 Zdroj: ÚP Hradec Králové, CSÚ 22

23 Vývoj míry nezaměstnanosti ( v %) 10 10,1 9,9 9 8,9 8,8 8 8,1 7,9 8,2 7,6 7,3 7, ,1 6,5 6,3 6,1 6,5 6, Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Okres Hradec Králové ČR Kraj královéhradecký 5.2. SHRNUTÍ, ZÁVĚR Nezaměstnanost je v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 vyšší než v rámci celé ČR a míra nezaměstnanosti převyšuje republikový průměr téměř o 1 %. Výjimkou je rok 2003, kdy je míra nezaměstnanosti téměř srovnatelná s republikovým průměrem. V porovnání s okresem a krajem HK je míra nezaměstnanosti za sledované období průměrně o 1 až 2% vyšší. Vývoj míry nezaměstnanosti od roku 1994, od kdy se stává problémem celé ČR, sleduje celorepublikové trendy. Na snížení celkové míry nezaměstnanosti v kraji a okresu Hradec Králové oproti celorepublikovému průměru má vliv stabilizace podnikatelského zázemí, téměř dokončená restrukturalizace ve firmách a v neposlední řadě i vstup významných zahraničních investorů. Toto podnikatelské oživení chybí v Mikroregionu Obce památkové zóny Díky jeho venkovskému charakteru, který neposkytuje dostatek pracovních příležitostí, je zde nezaměstnanost stále vysoká. 23

24 6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1. DOPRAVA Silniční doprava Základní komunikační silniční síť Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 je tvořena úseky 2 silnic I. třídy, a 1 úsekem silnice II. třídy. Zbývající komunikační síť je tvořena blíže nespecifikovaným množstvím místních účelově obslužných komunikací III. třídy. Územím procházejí dvě silnice I. třídy E 442 (Hradec Králové Hořice Jičín) a E 67 (Hradec Králové Jaroměř Dvůr Králové), dále jedna silnice II. třídy 325, která prochází mikroregionem ze severu na jih a napojuje se na silnici I. třídy E 442 vedoucí z východu na severozápad a těsně míjející obec Všestary. Silnice 325 je sběrnicí silnic III. třídy a prochází obcemi Máslojedy a Hořiněves. Negativem je špatný technický stav místních obslužných silnic III. třídy, z nichž cca 70 až 80 % vyžaduje rozsáhlou opravu. Pohonné hmoty lze natankovat u čerpací stanice UNO-HK v Rozběřicích na Hejcmance. K dispozici jsou PHM Speciál, Naturál 95, Nafta a LPG. Čerpací stanice je situována v blízkosti silnice I. tř. E Železniční doprava Územím Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 prochází 2 regionální železniční tratě bez elektrické trakce. Jedna trať tvoří spojnici mezi městy Hradec Králové Hněvčeves - Jičín Turnov (trať č. 041) se zastávkami v obcích Všestary a Střezetice, druhá trať spojnicí Hněvčeves Smiřice (trať č. 046) se zastávkou v obci Hořiněves Dopravní obslužnost Všeobecně uznávanou skutečností je rovněž dlouhodobé celostátní zhoršování dopravní obslužnosti, omezování spojů v železniční i autobusové dopravě, nekontrolovatelné zvyšování nákladů, obtížná komunikace mezi dopravci a jejich zákazníky. Jejich dopady se přirozeně nevyhýbají obyvatelům, orgánům státní správy a samosprávy, ani podnikům a firmám mikroregionu. Dotazníkem starostům obcí byly zjištěny základní údaje o hlavních směrech, počtu zastávek a četnosti spojů autobusové a vlakové dopravy. Z hlediska dostupnosti dopravy lze říci, že největší výhodu mají obce Všestary, Střezetice a Hořiněves s přístupem k oběma druhům dopravy. 24

25 Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Přehled frekvence a hlavních směrů autobusové a vlakové dopravy autobusová doprava vlaková doprava Obec počet počet zastávek spojů/den hlavní směry zastávek spojů/den hlavní směry Benátky 1 10 HK, Hořice Čistěves 2 14 HK, Velký Vřešťov, Králíky - HK Hořiněves 5 17 HK, Smiřice, Hořice, Velký Vřešťov, HK, Smiřice, Velichovky 1 4 Hněvčeves, Jičín Máslojedy 2 10 HK, Velký Vřešťov, Boháňka Neděliště 1 24 HK Střezetice 1 8 HK, Nechanice 1 20 HK, Jičín Světí 2 10 HK Všestary 10 6 HK, Velký Vřešťov, Nechanice 1 13 HK, Jičín Zdroj: Obecní úřady Podle údajů obecních úřadů je autobusové spojení poměrně řídké v obci Střezetice a Světí. Dobré spojení mají Všestary, Střezetice a Hořiněves s využitím vlakových spojů. Obec Hořiněves zahrnuje 2 zastávky přímo v obci, 1 zastávku v Jeřičkách, 1 v Želkovicích a 1 v Žíželevsi. O víkendu je většina obyvatel venkova, mimo obce s železnicí, odkázána především na individuální dopravu POZEMKY A OBJEKTY K PODNIKÁNÍ V obcích Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 se objekty k podnikání nabízejí nejvíce v obci Hořiněves a Benátky (10). Většina obcí nedisponuje volnými objekty, které by nabídly firmám k podnikatelským aktivitám a průmyslovým výstavbám. Pozemky k podnikání nabízí pouze Benátky (3,44 ha). Přehled rozlohy a počty objektů k podnikání zobrazuje uvedená tabulka. Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Obec Pozemky a objekty vhodné k podnikání Obecní vlastnictví Soukromé vlastnictví rozloha (ha) počet objektů rozloha (ha) počet objektů Benátky 0,50 2 2,94 8 Čistěves x x x x Hořiněves Máslojedy Neděliště Střezetice Světí Všestary Mikroregion Obce památkové zóny ,50 7 2,94 24 Zdroj: Obecní úřady, Čistěves nejasný údaj v dotazníku. 25

26 6.3. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Na území mikroregionu spravují zásoby pitné vody pro obyvatele dva podnikatelské subjekty. Jsou jimi Vodovody a kanalizace, a.s. Hradec Králové a Vodovody a kanalizace, a.s. Nový Bydžov. Pouze obce Benátky a Střezetice nemají vybudován vodovod. Jak je patrné z tabulky většina obcí má vodovody v bezvadném stavu, některé jsou nově vystavěny. Vlastníkem vodovodu je ve všech obcích samotný provozovatel. 5 obcí má kanalizační síť pouze na dešťovou vodu. Čističky odpadních vod (ČOV) jsou na vymezeném území jen v obci Všestary. Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Obec Vodovody a kanalizační sítě Vodovod Provozovatel Vlastník Stav (%) Kanalizační síť Benátky ne ne ČOV Čistěves VAK NBydžov VAK NBydžov 100 ano - povrchová ne Hořiněves VAK HK VAK HK 100 ano - povrchová ne Máslojedy VAK HK VAK HK 100 ano ne Neděliště VAK HK VAK HK 100 ano ne Střezetice ano - povrchová ne Světí VAK HK VAK HK 100 ano - povrchová ne 2 pro areál ZŠ a 10 bytů, Všestary VAK HK VAK HK 100 ano-povrchová 1 firma Bauer, 6 domovních Zdroj: Obecní úřady 6.4. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ Na území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 jsou vybudovány celkem nové plynové přípojky. Nejstarší v obci Všestary ( ) a nejnovější v obcích Hořiněves a Máslojedy. Z počtu celkových domácností v obcích je nejvíce domácností připojených na plyn v obci Čistěves (95 %) a Všestary (91 %). Nejméně domácností využilo možnosti připojení na plyn v obcích Benátky (26 %) a Světí (50 %). Celkově je v mikroregionu připojeno 70 % domácností na plyn. Mikroregion Obce památkové zóny 1866 Počet domácností připojených na plyn, rok plynofikace a alternativní zdroje energie Počet domácností Obec připojených v obci domácností Plynofikace Alternativní na plyn celkem (rok) zdroje energie Benátky x Čistěves x Hořiněves x Máslojedy x Neděliště x Střezetice x Světí x Všestary x Mikroregion Obce památkové zóny Zdroj: Obecní úřady. 26

27 6.5. SHRNUTÍ, ZÁVĚR V oblasti dopravy stále zůstává problémem dopravního spojení s okolními městy a obcemi, kde je u řady obcí nedostatečná frekvence víkendových spojů. Výhodou je blízkost mikroregionu k hlavním tahům železnice i autobusové dopravy směr z Hradce Králové a ve 3 obcích možnost obou forem hromadné dopravy. Negativem je také špatný technický stav místních obslužných silnic III. třídy, z nichž cca 70 až 80 % vyžaduje rozsáhlou opravu. V rámci území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 má většina obcí veřejný vodovod. Pouze dvě obce vodovod nemají. Vodovody všem ostatním obcím provozují Vodovody a kanalizace se sídlem v Hradci Králové nebo Novém Bydžově. Technický stav vodovodů je výborný. Území je plynofikováno, napojení na plyn však využívá jen 70 % obyvatelstva. K topení je využíváno tuhé palivo a elektřina (v obci Světí od roku 1993 využívají ve velké míře elektrické topení). Alternativní zdroje energie nevyužívá žádná z obcí mikroregionu. 27

28 7. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 7.1. ŠKOLSTVÍ Mateřské školy Celkem jsou v celém Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 čtyři mateřské školy Základní školy V současnosti se v Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 nacházejí dvě základní školy v obci Hořiněves a Všestary ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Na území Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 se nachází zdravotnické zařízení jen v obcích Hořiněves a Všestary. V Hořiněvsi jsou na zdravotním středisku praktický a zubní lékař. Ve Všestarech je obvodní, zubní a dětské středisko. Léky mohou být vyzvednuty v místní lékárně SHRNUTÍ, ZÁVĚR Ve školství už delší dobu dochází k optimalizaci sítě škol. Díky snižování stavu počtu narozených dětí se některé mateřské a základní školy potýkají s nedostatkem žáků ve třídách. Ostatní školy, jak mateřské tak základní, řeší spíše otázky technického charakteru, které samozřejmě souvisejí s nedostatkem financí. Soustavný růst potřeb zdravotnických služeb souvisí na jedné straně se zhoršováním celkového stavu životního prostředí člověka a na druhé straně s růstem nároků na množství a na kvalitu poskytovaných služeb. Současná medicína je schopna pomoci člověku i ve velmi komplikovaných zdravotních situacích. Podmínkou je však vybavení zdravotnických zařízení kvalitní zdravotní technikou a vysoce kvalifikovaným zdravotnickým personálem, které jsou soustředěny převážně do velkých měst. V mikroregionu je přítomnost základních zdravotních středisek (praktických lékařů a stomatologů) a jedné lékárny pouze ve dvou střediskových obcích. Výhodou tohoto mikroregionu je těsná blízkost krajského města. Velmi důležité jsou všechny sportovní a kulturní aktivity, které se zaměřují na využití volného času dětí a mládeže. Velice záslužná a důležitá je činnost několika sportovních organizací, oddílů, sdružení a spolků dobrovolných hasičů, které svou činností umožní příjemně a aktivně strávit volný čas nejen svým členům, ale i divákům a návštěvníkům (např. při sportovních utkáních). 28

29 8. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 8.1. ZASTOUPENÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB V níže umístěné tabulce je uveden přehled a počet typů kulturních a sportovních zařízení v jednotlivých obcích Mikroregionu Obce památkové zóny Zastoupení a dostupnost kulturních, sportovních služeb Počet v Typ zařízení mikroregionu hotely 0 penziony 0 ostatní ubytování 3 koupaliště přírodní 1 koupaliště umělé 1 půjčovna kol 0 letiště (sportovní) 0 tenisový kurt 1 volejbalový kurt 3 fitcentrum 1 rozhledna 1 naučná stezka 2 rybářský revír 4 honitba s možností lovu 9 kuželkové dráhy 0 informační středisko 0 turistická mapa (venkovní) 0 lyžařský vlek 0 jiné sportovní zařízení 3 projížďka na koních 0 zámek 3 kostel 5 hrad, zřícenina 0 jiná historická památka (vč. pomníků z války 1866) 400 přírodní zajímavost 2 Zdroj: Obecní úřady TURISTIKA Mikroregion je charakteristický rovinatým terénem a malebnou krajinou s výhledem na panorama Krkonoš a Orlických hor. Oblast je vhodná k provozování neextrémních odpočinkových sportů, jako je pěší turistika nebo cykloturistika. Území mikroregionu nabízí svým návštěvníkům zajímavé historické pozoruhodnosti v souvislosti s bitvou u Hradce Králové v roce 1866 a další kulturní a historické památky. 29

30 Zajímavá turistická místa, památky Areál památkové zóny 1866 Chlum Prostor, kde byla 3. července 1866 svedena prusko-rakouská bitva a kde je soustředěno převážné množství z více než 460 evidovaných památek, byl vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. prohlášen památkovou zónou Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové. Na výšinách u obce Chlum, v lese Svíb a v celém Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 byla svedena bitva, která patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř mrtvých a více než raněných vojáků. Mrtví byli ukládáni do hromadných hrobů, ve výjimečných případech byli mrtví důstojníci pohřbíváni samostatně a na vesnických hřbitovech. Na území postupně začaly vznikat pomníky, mnohé z nich mají symbolický charakter. Přibývaly kříže a to především na hromadných hrobech, o které se postaral pruský řád Johanitů (hlavně v roce 1867). Dále brzy po válce vnikla značná část útvarových pomníků válčících stran. Tak vznikl co do rozsahu i kvality ojedinělý soubor vojenské funerální plastiky, o které pečoval Komitét v čele s účastníkem bitvy - Janem Nepomukem Steinským. Vedle pomníků vznikla i řada účelových zařízení sloužících k podnícení turistického ruchu. K ochraně bojiště byl v roce 1894 postaven strážní domek na Chlumu, v roce 1899 k němu přibyla 25 m vysoká rozhledna a restaurace. Do roku 1904 bylo provedeno první turistické značení a číselné označení jednotlivých pomníků. Vyvrcholení činnosti Komitétu bylo postavení Muzea války 1866 na Chlumu. Expozice výzbroje a výstroje bojujících armád byla slavnostně otevřena 3. července 1936 u příležitosti 70. výročí bitvy. Na počátku 50. let byl Komitét zrušen a znovu se jej podařilo obnovit až v roce V současné době zajišťuje péči o více než 400 pomníků v památkové zóně Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které je od roku 1993 správcem areálu, ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války Zámek Hořiněves Barokní zámek a zámeček postavený Janem hrabětem Šporkem. Zámek se 34 místnostmi je po rekonstrukci oken, střechy, fasády a vnitřních prostor. Zámek i přilehlý zámeček s 8 místnostmi je nabízen k odprodeji. 30

31 Kostel sv. Prokopa - Hořiněves Kostel v centru obce z roku Kostel sv. Mikuláše Hořiněves (Žíželeves) Ojedinělá stavba vesnického baroka. Kostel sv. Ondřeje Světí Kostel je na seznamu státních kulturních památek. Pomníky bitvy 1866 Benátky 31

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní geografická charakteristika města... 5 3. Historický vývoj města a památková péče... 7 3.1 Stručný historický vývoj... 7 3.2 Historické památky... 7 4. Sídelní a administrativní

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Mikroregion Touškovsko

Mikroregion Touškovsko Analýza Mikroregionu Touškovsko Podklad pro strategický plán mikroregionu Únor 2015 Zadavatel: Zpracovatel: Mikroregion Touškovsko Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp-zc.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 0 Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.1.1 Základní informace o MAS... 3 1.1.2

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel./fax.: 567 330 864 e-mail: region@rda-vysocina.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel./fax.: 567 330 864 e-mail: region@rda-vysocina. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (PROFIL MĚSTA) Verze - červen 2005 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel./fax.: 567 330 864 e-mail: region@rda-vysocina.cz

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

7 VZDĚLÁVACÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 30

7 VZDĚLÁVACÍ, SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 30 OBSAH ÚVOD 6 SOULAD STRATEGIE ROZVOJE OBCE 8 PROFIL OBCE METYLOVICE 11 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 12 2 POPIS OBCE 14 3 METYLOVICE V MÉDIÍCH 18 4 OBYVATELSTVO 20 5 DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 25 6 EKONOMIKA OBCE,

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS ROŽNOVSKO 2014-2020

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS ROŽNOVSKO 2014-2020 INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ (ISÚ) MAS ROŽNOVSKO 2014-2020 Analytická část Pracovní verze Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00297 OPTP 2007-2013 Obsah Úvod... 6 1. Základní informace... 7 1.1 Údaje o území...

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55 1 Obsah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel:

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel: STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: duben 2014 OBSAH Obsah Seznam tabulek, grafů a map... 4 Seznam zkratek...

Více

Strategický plán rozvoje města Blansko

Strategický plán rozvoje města Blansko Město Blansko Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 213-223 Obsah I. Úvod... 1 I.1 Východiska pro přijetí nové strategie pro město...1 I.2 Strategický plán jako nástroj řízení města...1 I.3 Postup

Více