Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Turold CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Turold CZ0624098"

Transkript

1 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Turold CZ

2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Turold Kód lokality: CZ Kód lokality v ÚSOP: 3173 Rozloha (ha): 17,4701 Biogeografická oblast: panonská Zařazení EVL na evropský seznam: 2008/26/ES Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., příloha Způsob zajištění ochrany Zvláště chráněná území (ZCHÚ) Celková rozloha ZCHÚ (ha): 17,4701 Relativní rozloha ZCHÚ (%): 100 Specifikace ZCHÚ Kód ÚSOP Kategorie Název 73 CHKO Pálava 456 PR Turold Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ) NENÍ Navrhovaná kategorie ZCHÚ podle platného nařízení vlády NENÍ Smluvní ochrana dle 39 ZOPK NENÍ Základní ochrana dle 45c, odst. 2 ZOPK NENÍ Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v překryvu s EVL Ptačí oblasti Celková rozloha ptačích oblastí (ha): 17,4701 Relativní rozloha ptačích oblastí (%): 100 Specifikace ptačích oblastí Kód ptačí oblasti Kód ÚSOP Název CZ Pálava Další Biosférická rezervace UNESCO: Dolní Morava 1.3 Územně správní příslušnost Jihomoravský kraj Dotčené obce Mikulov Dotčená katastrální území Mikulov na Moravě

3 1.4 Stručná charakteristika území Ekotop Geologie: Podklad je tvořen jurskými vápenci a svrchnokřídovými sedimenty, které byly obnaženy z málo odolného flyše. Geomorfologie: Celek Mikulovská pahorkatina, okrsek Pavlovské vrchy - členitá vrchovina, převažuje denudační reliéf s vypreparovanými vápencovými bradly, zbytky zarovnaných povrchů a četnými krasovými a periglaciálními tvary. Reliéf: Vápencové bradlo tvaru nízkého hřbetu které probíhá ve směru S-J. Jižní část vrchu byla zcela zničena lomem, ve kterém jsou odkryty až 70 m mocné brekcie ernstbrunnských vápenců. V ernstbrunnských vápencích je vyvinut jeskynní systém s krápníky, jehož celková prozkoumaná délka činí v současnosti asi 1100 m. V okolí lomu byly během těžby navršeny haldy skrývkové zeminy. Pedologie: Rendziny (modální, kambická). Krajinná charakteristika: Komplex teplomilných společenstev. Biota Komplex teplomilných trávníků a křovin s teplomilnými společenstvy. Nejlépe zachovány zůstaly suché úzkolisté trávníky na východně orientované světlině v severní části vrchu. Podél dolního okraje lemují tuto světlinu nízké xerofilní křoviny tvořené třešní křovitou (Prunus fruticosa) a skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus). Haldy skrývkové zeminy po obou stranách lomu v jižní polovině kopce jsou dnes porostlé převážně suchými širokolistými trávníky, které místy přecházejí v suché bylinné lemy asociace Peucedanetum cervariae. Na západní straně lomu se na prudkém svahu nacházejí menší plochy subpanonských suchých úzkolistých trávníků. Území lemují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, které pronikají i na neobhospodařované suché trávníky. Z chráněných druhů rostlin je třeba uvést např. len chlupatý (Linum hirsutum), kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), kosatec nízký (Iris pumila), kosatec různobarvý (Iris variegata), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), devaterku poléhavou (Fumana procumbens), sinokvět měkký (Jurinea mollis), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (Stipa pennata), ožanku horskou (Teucrium montanum), violku obojetnou (Viola ambigua), hlaváček jarní (Adonis vernalis), sasanku lesní (Anemone sylvestris), hvězdnici chlumní (Aster amellus), hvězdnici zlatovlásek (Galatella linosyris), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), chrpu chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), plamének přímý (Clematis recta), třemdavu bílou (Dictamnus albus), koulenku prodlouženou (Globularia bisnagarica), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), len tenkolistý (Linum tenuifolium) či modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum). Z bezobratlých je třeba uvést roháče velkého (Lucanus cervus), kobylku ságo (Saga pedo), kudlanku nábožnou (Mantis religiosa), chrobáka vrubounovitého (Sisyphus achaefferi), majky (Meloe sp.), střevlíka Carabus ulrichii, svižníky (r. Cicindela), zlatohlávka Oxythyrea funesta, otakárka fenyklového (Papilio machaon) či otakárka ovocného (Iphiclides podalirius). Z plazů lze zmínit slepýše křehkého (Anguis fragilis) či užovku hladkou (Coronella austriaca), z ptáků pak lze na území EVL zaznamenat např. zedníčka skalního (Tichodroma muraria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) či výra velkého (Bubo bubo). Kromě vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v Jeskyni na Turoldu zimují další druhy netopýrů, mezi nejpočetnějšími patří netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a netopýr řasnatý (Myotis nattereri), dále to je pak netopýr vodní (Myotis daubentoni) či netopýr vousatý (Myotis mystacinus). Kromě těchto druhů, které zimují přímo v jeskyni, se na Turoldu vyskytuje několik druhů tzv. štěrbinových netopýrů, kteří přezimují ve skalních puklinách celého lomu přístupných pouze zvenku. K těmto druhům letounů patří např. netopýr ušatý (Plecotus auritus) nebo netopýr večerní (Eptesicus serotinus).

4 2. Stav EVL a předmětů ochrany 2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav Stanoviště Kód předmětu ochrany: 8310 Název předmětu ochrany: Jeskyně nepřístupné veřejnosti Rozloha (ha): 0,0002 Relativní rozloha (%): 0 Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu: dobrá hodnota Cílový stav předmětu ochrany: Zachovat jeskyně v současném počtu a jejich rozsahu. Druhy Název předmětu ochrany: kosatec skalní písečný Iris humilis subsp. arenaria Kód předmětu ochrany: 4098 Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení stálá populace 50 - jedinci 15 % p > 2 % dobré populace není dobrá zachování izolovaná, ale hodnota je na okraji areálu rozšíření druhu Cílový stav předmětu ochrany: Početnost populace udávána v kartě lokality EVL je bezpochyby značně podhodnocená, první kompletní monitoring druhu v zájmové lokalitě proběhl až v roce 2010, kdy zde bylo zaznamenáno v severní části 6452 prýtů, v jižní části pak pouze 25 prýtů. Cílem managementových opatření v severní části EVL je zachování stavu předmětu ochrany, kosatce skalního písečného (Iris humilis subsp. arenaria), ve stavu jako v roce V jižní části EVL je potřeba vhodnými managementovými opatřeními (viz kap. 3.1) populaci navýšit oproti stavu v roce Název předmětu ochrany: vrápenec malý Rhinolophus hipposideros Kód předmětu ochrany: 1303 Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu Populace Min Max Jednotka Kategorie Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení stálá populace přítomná 100 % p > 15 % vynikající populace není vynikající zachování izolovaná, leží hodnota uvnitř areálu rozšíření druhu Cílový stav předmětu ochrany: Zachování stavu předmětu ochrany, vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), jako při vyhlášení. 2.2 Nároky předmětů ochrany Stanoviště Kód předmětu ochrany: 8310 Název předmětu ochrany: Jeskyně nepřístupné veřejnosti Popis nároků předmětu ochrany:

5 Každá jeskyně představuje unikátní přírodní jev, dochovávající složité vazby mezi živou a neživou přírodou. Jeskyně mnohdy obsahují paleontologické nálezy a archeologické památky spojené s vývojem lidského rodu. Krasové jevy a zejména jeskyně jsou významné pro konzervační schopnost vývojových fází zemského povrchu, pro neopakovatelnou morfologii krasových fenoménů, dále pak pro svéráznou vegetaci i živočišstvo i jako zásobárny kvalitních podzemních vod. Jeskyně je prostředí ekotop, který velmi citlivě reaguje na veškeré vnitřní i venkovní podněty, proto je nutná ochrana podzemních i povrchových krasových jevů. Druhy Název předmětu ochrany: kosatec skalní písečný Iris humilis subsp. arenaria Kód předmětu ochrany: 4098 Popis nároků předmětu ochrany: Druh má optimum na dvou typech stanovišť, u nás roste pouze na mělkých půdách skalních stepí, ojediněle i v zapojených porostech úzkolistých stepních trávníků, v zahraničí se s ním setkáme i na píscích. Osídluje bazické i kyselé podklady. Naše populace bývají plošně omezené osídlují někdy jen desítky čtverečných metrů. Vytrvalá rostlina vytváří z podzemních hlízovitých dužnatých oddenků řídké trsy. Raší brzy z jara a kvete koncem dubna až začátkem května, doba kvetení jednoho květu je velmi krátká trvá necelý den (v případě slunečného počasí). Rozmnožuje se vegetativně rozrůstáním oddenků a generativně semeny, která dozrávají v trojpouzdrých tobolkách. Lokality na mělkých půdách skalních stepí v některých případech management nevyžadují. Většina lokalit je však ohrožena náletem dřevin nebo příliš hustým travním drnem, proto je třeba nálet pravidelně odstraňovat a některé lokality je třeba občasně kosit (interval se stanovuje individuálně podle hustoty porostů a množství stařiny), případně je žádoucí pást extenzivně kozy či ovce (osvědčuje se menší stádo ca ks), frekvence pasení je závislá na hustotě porostů a dalších faktorech. Hrozbou pro kosatec skalní písečný sukcese a invaze dřevin do jeho stanoviště, především pajasanu žláznatého. Název předmětu ochrany: vrápenec malý Rhinolophus hipposideros Kód předmětu ochrany: 1303 Popis nároků předmětu ochrany: Vrápenec malý je nápadný druh, který se neukrývá ve štěrbinách, jedinci obvykle visí volně na viditelných místech. Jedná se o původně jeskynní druh, který ve střední Evropě začal zhruba ve středověku využívat také úkryty v lidských stavbách. Letní kolonie samic jsou nevelké (většinou ks) a obývají nejčastěji půdy a podkroví zámků, hradů, ale také sklepy budov. V těchto úkrytech se objevují od dubna. V období od poloviny června do začátku července samice rodí po jednom mláděti, které kojí po dobu asi 6 7 týdnů. Letní úkryty opouštějí samice a vzletná mláďata v průběhu srpna. K zimování se vrápenci uchylují kromě jeskyní také do štol a velkých sklepů (teplota prostředí v místě zimování +6 až +11 C). Na nejvýznamnějších zimovištích v České republice bývá zjišťováno i několik set až tisíce jedinců. Vrápenec malý loví potravu na okrajích listnatých lesů a ve vegetaci podél vodních toků. Živí se především dvoukřídlým hmyzem, motýly a síťokřídlými. Zaznamenány byly pouze kratší přesuny mezi letními úkryty a zimovišti (obvykle 5 30 výjimečně více kilometrů, v některých případech dokonce za zimoviště slouží sklep téže budovy, v níž se na půdě nachází letní kolonie). Hrozbu pro vrápence malého představuje jeho rušení v době zimování. 2.3 Řešení konfliktů při zajišťování požadavků různých předmětů ochrany EVL Konflikt není předpokládán 2.4 Konflikt s jinými ochrannými režimy dle ZOPK Populace kosatce skalního písečného zarůstá v jižní části EVL třešní křovitou (Prunus fruticosa). V rámci zachování předmětu ochrany na téhle mikrolokalitě bude potřeba odstranit alespoň část porostu třešně, a to zavedením pravidelného managementu. Jedná se však pravděpodobně o jedinou lokalitu třešně křovité na Turoldu, proto nepřipadá v úvahu její úplné odstranění. 2.5 Využívání EVL a zhodnocení jeho důsledků pro předměty ochrany Stručná charakteristika a vliv činnosti a) Ochrana přírody

6 Území je chráněno od roku 1946 a to Vyhláškou Okresní správní komise v Mikulově č. 8963/1-VII z 10. května V roce 1976 se stalo území součástí nově vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. Až do devadesátých let 20. stol. se jednalo spíše o pasivní územní ochranu. Absence hospodaření v území vedla k zarůstání cenných stepních ploch. Od roku 1993 se začal uplatňovat aktivní přístup k ochraně přírody a z ploch postižených zarůstáním začaly být postupně odstraňovány především jasan ztepilý, trnovník akát, pajasan žláznatý a javor jasanolistý. Populaci kosatce skalního písečného v severní části EVL lze označit za stabilní, v roce 2010 zde bylo zaznamenáno na ca. 700 m prýtů. V roce 2010 bylo v jižní části EVL zaznamenáno pouze 25 prýtů kosatce. b) Lesní hospodářství Lesní porosty byly vesměs založeny umělou výsadbou nepůvodních nebo stanovištně nevhodných dřevin na stanovištích teplomilných perialpidských doubrav svazu Quercion pubescenti-petraeae, což dokládá druhové složení bylinného patra, v němž se uplatňují diagnostické druhy řádu Quercetalia pubescenti-petraeae, ovšem spolu s četnými nitrofilními druhy, z části neoindigenofyty. V terénních proláklinách na malých plochách představují potenciální přirozenou vegetaci pravděpodobně panonské dubohabřiny asociace Primulo veris-carpinetum. Ve stromovém patře sekundárních porostů na Turoldu převládá zejména borovice černá (Pinus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dub letní (Quercus robur). Borovice černá se, pravděpodobně v důsledku nedostatečné vzdušné vlhkosti v oblasti relativně kontinentálního klimatu, zmlazuje jen výjimečně, a to v mnohaletých intervalech. Rovněž dub letní se na Turoldu téměř nezmlazuje, protože tamní stanovištní podmínky neodpovídají ekologickým nárokům této dřeviny. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, jsou značně oslabené, často napadené ochmetem vesměs dožívají. Jasan ztepilý patří naopak k expanzivním dřevinám a velmi dobře se zmlazuje, a to jak v lesních porostech, tak na bezlesých místech. Populace kosatce skalního písečného v severní části EVL se nachází na pozemku určeném k plnění funkcí lesa (PUPFL), který je navíc vedený jako porostní půda. Fyzicky se zde však žádný les nejen že nenachází, ale ani zde není schopen v takto extrémním podmínkách existovat, jedná se totiž ve své větší části o přirozeně vymezené bezlesí (tzv. stepní oko), lesní hospodaření je tedy zcela bez vlivu na populaci tohoto předmětu ochrany. Do budoucna se však doporučuje vyjmutí stepního oka v severní části EVL z PUPFL, tak aby zde mohlo být např. zajištěno občasné přepasení porostů. c) Zemědělské hospodaření V minulosti byl vápencový vrch zřejmě využíván jako pastvina. V současnosti v území neprobíhá žádné zemědělské hospodaření. Naopak okolní plochy jsou intenzivně zemědělsky využívány a to především jako vinice, sady a zahrady. Žádný negativní vliv na předměty ochrany však v tomto smyslu nebyl zaznamenán. d) Myslivost Turold je součástí honitby Turold Mikulov. V území se nachází jen několik drobných zařízení pro dokrmování zvěře. Provoz myslivosti nemá vliv na předměty ochrany EVL. e) Těžba nerostných surovin V jižní části vrchu Turold byl v minulosti provozován velký lom na vápenec, který postupně pohltil větší část kopce a zásoboval po mnoho desetiletí mikulovskou vápenku. Lom je však již od roku 1934 opuštěn a probíhají zde sukcesní procesy jen částečně korigované člověkem. V rámci činnosti lomu však došlo k vyhubení několika druhů, a to hadince červeného (Echium maculatum), třezalky ozdobné (Hypericum elegans), prasetníku plamatého (Hypochoeris maculata) a lnu žlutého (Linum flavum), pro něž Turold představoval jedinou lokalitu ve fytogeografickém podokrese Pavlovské kopce. Populace kosatce skalního písečného v jižní části EVL se nachází při horní hraně lomu, a je zcela pravděpodobné, že v minulosti byla zasažena těžbou i tato populace. K vyhynulým nebo nezvěstným rostlinám Turoldu dále patří kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), vstavač vojenský (Orchis militaris) a pískavice thesalská (Trigonella monspeliaca). f) Provoz jeskyně V centrální části rezervace se nachází vchod do Jeskyně na Turoldu, ta byla poprvé zpřístupněna veřejnosti v letech V současnosti je opětovně veřejnosti zpřístupněna od roku Z důvodu zabezpečení naprostého klidu na významném zimovišti netopýrů byla mezi AOPK ČR a Správou jeskyní ČR sepsána dohoda o provozu jeskyně ze dne Podmínky v této dohodě upravují především provozní dobu jeskyně ( ) a dále možnosti přístupu do jeskyně mimo období, ve kterém je přístupná veřejnosti. Jedná se o jedinou veřejnosti zpřístupněnou jeskyni v druhohorních vápencích v ČR. Má 280 m dlouhou návštěvní trasu s průměrnou dobou prohlídky 40 minut.

7 Jeskyně je největším zimovištěm ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na jižní Moravě. První jedinci vrápence nalétávají do jeskyně při normálním průběhu počasí začátkem října, poslední jedinci opouští jeskyni koncem dubna (tedy mimo období provozu jeskyně). Jak je zřejmé na základě dat z monitoringu vrápence, provoz jeskyně nemá při dodržování současné dohody z roku 2006 negativní vliv na tento druh. Dokonce je patrné, že dochází k pomalému a dlouhodobému růstu v počtu zimujících jedinců. V roce 2013 zde bylo zaznamenáno 263 jedinců. 2.6 Související platné dokumenty ve vztahu k předmětům ochrany dle speciálních zákonů Plány péče Název ZCHÚ: CHKO Pálava Autor: Správa CHKO Pálava Schválil: Ministerstvo životního prostředí Datum schválení: Platnost od-do: Název ZCHÚ: PR Turold Autor: Správa CHKO Pálava Schválil: Správa CHKO Pálava Datum schválení: Platnost od-do: Lesní hospodářské plány / lesní hospodářské osnovy Typ dokumentu: LHP Přírodní lesní oblast: PLO 35 - Jihomoravské úvaly Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod: /LHC Židlochovice Výměra LHC / zařizovací obvod v EVL (ha): 7,15 Období platnosti LHP (LHO): Organizace lesního hospodářství: LČR, s.p., Lesní závod Židlochovice Nižší organizační jednotka: polesí Mikulov

8 3. Péče o EVL 3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany V případě populace kosatce skalního písečného v severní části EVL se jako nejvhodnější management jeví kombinace pastvy a seče. Pastvu i seč uplatníme především na místech s hlubší vrstvou půdy (zde většinou dominuje vegetace sv. Bromion). Na exponovanějších skalních výchozech, jenž mají charakter primárního bezlesí, je potřeba tato opatření provádět pouze občasně za účelem regenerace porostů, dostačující interval je 1x za 5 let (dle potřeby je však možné tento interval upravit). Seč je obecně vhodné provádět jedenkrát za 3 roky a jednou za 3 roky plochy přepást a to vždy s ohledem na charakter konkrétních porostů a dle jejich degradace. Pastvu je vhodné provádět na těch plochách, které byly v témže anebo předchozím roce posečeny. Z důvodu ochrany hmyzu a zároveň pro regeneraci a vysemenění porostů je nutné management provádět cyklicky tak, aby vždy zůstala alespoň třetina dílčích ploch porostů bez zásahu. V případě pastvy je nejvhodnější provádět smíšenou pastvu koz a ovcí, v termínu od počátku července do konce října. Jarní pastva je možná pouze po konzultaci s botaniky a zoology, na plochách mimo výskyt kosatce skalního písečného. Pokud je to možné, upřednostníme pastvu v ohradě nad volnou pastvou pod dozorem ovčáka s vycvičeným psem. Jelikož se však tato lokalita nachází na PUPFL, je potřeba pamatovat na vztah k lesnímu zákonu a před aplikací pastvy celou věc právně ošetřit tak, aby byla v souladu s tímto zákonem. Kosení je vhodné provádět v červenci, dle vývoje počasí a vegetace v jednotlivých letech je možné seč prodloužit až do konce září. Vždy je však nutné odvézt pokosenou biomasu mimo zájmové území. Degradované porosty je třeba kosit každoročně. Plochy s porostem třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios) je nutno kosit dvakrát ročně. Dále je žádoucí odstraňovat porosty keřů (v případě větších zásahů nutno konzultovat se zoology), které postupně zarůstají stepní trávníky. Tento zásah je ideální provádět v termínu od září do konce února, v případě potřeby použití herbicidu po vyřezávce pak zásah provádět nejdéle do konce listopadu. Následující 2 roky je však potřeba na místě, kde došlo k odstranění keřů provést seč či pastvu, aby nemohlo dojít k opětovné regeneraci těchto porostů. Jako nevhodné lze však označit úplné odstranění nízkých xerofilních křovin (K4), tyto porosty je potřeba alespoň z části ponechávat. Rovněž je nutné odstraňovat nálety dřevin do těchto porostů a to především invazního pajasanu žláznatého a trnovníku akátu. Mnohem problematičtější se jeví stanovit vhodný management pro populaci kosatce v jižní části EVL. Stav populace je natolik nízký, že hrozí její bezprostřední vyhynutí, k čemuž může dojít např. vlivem klimatických faktorů nezávisle na aplikaci vhodného managementu. Jako příznivé opatření na podporu tohoto druhu se jeví vyřezání přilehlého porostu borovic, nacházejícím se na nelesní půdě, čímž dojde k rozšíření plochy jeho potencionálního výskytu. Bezprostředně po výřezu lesního porostu bude potřeba vyhrabat jehličí a plochy začít každoročně kosit, nejméně po dobu 3-5 let. Po stabilizaci fytocenózy lze interval kosení prodloužit na 1x za 2 roky. Veškeré další bližší specifikace seče a další podpůrná opatření (datum, ponechávání bezzásahových ploch, postup v případě degradace porostů, odstraňování keřových porostů) jsou v tomto případě stejné jako ve výše uvedeném případě. Pastvě na téhle lokalitě však v současnosti brání několik překážek (např. neexistuje vhodná přístupová cesta, po které by bylo možné na lokalitu dovážet vodu), tudíž se jeví jako neproveditelná. Po jejich odstranění lze však pastvu využít jako alternativní management ke kosení, stádo by však mělo být složeno výhradně z koz, jelikož se lokalita nachází na hraně lomu, a pastva jakýchkoliv jiných zvířat by byla v tomhle směru velmi riziková. V případě managementu vrápence malého došlo k významné změně v roce 2004, kdy byla veřejnosti zpřístupněna Jeskyně na Turoldu. Tím v podstatě došlo k přeřazení téhle jeskyně z podjednotky S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti do podjednotky S3A Jeskyně přístupné veřejnosti. Z důvodu zabezpečení naprostého klidu na významném zimovišti netopýrů je potřeba dodržet následující body: - Jeskyně bude pro veřejnost otevřena každým rokem v období od 1. května do 30. září, s možností posunu otevření jeskyně pro veřejnost v termínu po 1. květnu, případně posunutí uzavření jeskyně pro veřejnost v termínu před 30. září v případě extrémních klimatických podmínek (tj. v případě prodloužení doby výskytu netopýrů na lokalitě) a na základě informování provozovatele jeskyní Správou CHKO Pálava - Za vhodných klimatických podmínek jsou možné návštěvy skupin na objednání i v průběhu měsíce dubna, a to pouze po konzultaci se Správou CHKO Pálava. - Mimo období 1. května září je pro pracovníky Správy jeskyní umožněn přístup do jeskyně maximálně 1x za měsíc. V případě častější návštěvy v nezbytných případech je nutný zápis do knihy návštěv jeskyně. Pracovníci Správy jeskyní budou postupovat tak, aby bylo omezeno rušení netopýrů na minimum.

9 - Veškeré uvažované změny v interiéru jeskyně budou dopředu konzultovány se Správou CHKO Pálava. Zásahy nesmí v žádném případě vést ke změně mikroklimatu jeskyně, především z hlediska změny teplot a proudění vzduchu. Lokalitu je však třeba pravidelně monitorovat, a v případě významného úbytku v počtu zimujících netopýrů situaci vyhodnotit a zavést následná, nápravná opatření. 3.2 Navrhovaná opatření Opakovaná opatření Číslo zákresu managementového opatření 1 Název managementového opatření Ruční kosení Kategorie opatření Kosení Cílový předmět ochrany Iris humilis subsp. arenaria (kosatec skalní písečný) 4098 Popis opatření Ruční kosení pomocí křovinořezu, na místech s hlubší vrstvou půdy. Interval seče přizpůsobit degradaci porostů. Pokosenou biomasu je nutno z lokality odklidit v intervalu nejdéle 3 týdnů od pokosení. Třetinu porostů ponechávat bez zásahu, jako opatření vhodné pro hmyz a vysemenění chráněných druhů rostlin. Vhodný interval 1 x za 3 roky Kalendář pro management červenec (dle vývoje počasí v jednotlivých letech možno prodloužit až do konce září) Poznámka Číslo zákresu managementového opatření 2 Název managementového opatření Ruční kosení Kategorie opatření Kosení Cílový předmět ochrany Iris humilis subsp. arenaria (kosatec skalní písečný) 4098 Popis opatření Ruční kosení pomocí křovinořezu, na místech s hlubší vrstvou půdy. Interval seče přizpůsobit degradaci porostů, na místě kde došlo k výřezu borovic aplikovat každoroční seč nejméně po dobu 3-5 let. Pokosenou biomasu je nutno z lokality odklidit v intervalu nejdéle 3 týdnů od pokosení. Třetinu porostů ponechávat bez zásahu, jako opatření vhodné pro hmyz a vysemenění chráněných druhů rostlin. Vhodný interval 1 x za 2 roky Kalendář pro management červenec (dle vývoje počasí v jednotlivých letech možno prodloužit až do konce září) Poznámka Číslo zákresu managementového opatření 1, 2 Název managementového opatření Extenzívní pastva ovcemi či kozami Kategorie opatření Pastva Cílový předmět ochrany Iris humilis subsp. arenaria (kosatec skalní písečný) 4098 Popis opatření Kombinovaná pastva pomocí koz a ovcí. Pokud je to možné, upřednostníme pastvu v ohradě nad volnou pastvou pod dozorem ovčáka s vycvičeným psem. Třetinu porostů ponechávat bez zásahu, jako opatření vhodné pro hmyz a vysemenění chráněných druhů rostlin. Vhodný interval 1 x za 3 roky Kalendář pro management červenec - říjen Poznámka Zákres č.1 je vymezen na PUPFL, je potřeba tedy pamatovat na vztah k lesnímu zákonu, a před aplikací pastvy celou věc právně ošetřit tak, aby byla v souladu s tímto zákonem. Pastva v zákresu č.2 je vhodná po odstranění překážek, díky kterým se jeví v současnosti jako neproveditelná (viz. kapitola 3.1). Stádo by však mělo být v tomto případě výhradně složeno z koz. Číslo zákresu managementového opatření 1, 2 Název managementového opatření Výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin Kategorie opatření Výřez náletu Cílový předmět ochrany Iris humilis subsp. arenaria (kosatec skalní písečný) 4098 Popis opatření Výřez křovin a náletu zarůstající stepní trávníky. Následující 2 roky je však potřeba na místě, kde došlo k odstranění dřevin provést seč či pastvu, aby nemohlo dojít k opětovné regeneraci těchto porostů. Vhodný interval 1 x za 5 let

10 Kalendář pro management Poznámka září - únor, září - listopad (v případě použití herbicidu) Jednorázová opatření Číslo zákresu managementového opatření 2 Název managementového opatření Vyhrabávání organické hmoty a uvolňování písčitých ploch Kategorie opatření Speciální opatření na podporu druhů/stanovišť Cílový předmět ochrany Iris humilis subsp. arenaria (kosatec skalní písečný) 4098 Popis opatření Vyhrabání jehličí a další organické hmoty v místě pokácení borovic. Kalendář pro management bezprostředně po pokácení porostů borovic Poznámka Číslo zákresu managementového opatření 2 Název managementového opatření Výřez náletových dřevin plošně Kategorie opatření Výřez náletu Cílový předmět ochrany Iris humilis subsp. arenaria (kosatec skalní písečný) 4098 Popis opatření Jednorázové odstranění borovic v blízkosti populace kosatce skalního písečného. Kalendář pro management listopad - únor Poznámka

11 4. Závěrečné údaje 4.1 Použité podklady HÁKOVÁ, A.; KLAUDISOVÁ, A.; SÁDLO, J. et al. (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura PLANETA. XII, 8, s CHYTIL, J.; GAISLER, J. (2012). Development of the lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) population in southern Moravia (Czech Republic). Vespertilio 16 (v tisku). 3 s. CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. Ed. 2. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 447 s. ISBN MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2008). Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 163 s. ISBN Správa CHKO Pálava (2010). Plán péče o přírodní rezervaci Turold na období s., VII příloh. Archivuje Správa CHKO Pálava, Mikulov; Sbírka listin ÚSOP AOPK ČR, Praha. 4.2 SDO zpracoval Organizace: AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Pálava a krajské středisko Brno Zpracovatel: Mgr. Jan Juřica Organizace: Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově Zpracovatel: RNDr. Josef Chytil Ph.D. Poznámka: konzultace Datum zpracování: Seznam zkratek AOPK ČR ES EVL CHKO MZCHÚ OP ZCHÚ PR PUPFL SDO ÚSOP VZCHÚ ZCHÚ ZOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Evropský seznam Evropsky významná lokalita chráněná krajinná oblast maloplošné zvláště chráněné území ochranné pásmo zvláště chráněného území přírodní rezervace pozemek určený k plnění funkcí lesa Souhrn doporučených opatření Ústřední seznam ochrany přírody velkoplošné zvláště chráněné území zvláště chráněné území zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

12 6. Přílohy 6.1 Orientační mapa evropsky významné lokality CZ _Turold_orientacni_mapa.pdf 6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany EVL CZ _Turold_zpusob_zajisteni_ochrany.pdf 6.3 Mapa zákresů managementových opatření na vymezených plochách CZ _Turold_Koseni.pdf CZ _Turold_Pastva.pdf CZ _Turold_Specialni_opatreni_na_podporu_druhu_stanovist.pdf CZ _Turold_Vyrez_naletu.pdf 6.4 Rámcová směrnice pro lesní stanoviště NENÍ 6.5 Doplňující dokumenty NEJSOU

13 6.1 Orientační mapa evropsky významné lokality CZ Turold, 2013 hranice EVL m AOPK ČR, 2013 Mapový podklad ČÚZK, 2010

14 6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany evropsky významné lokality CZ Turold, 2013 ochranné pásmo MZCHÚ hranice MZCHÚ hranice EVL m AOPK ČR, 2013

15 6.3 Mapa zákresů jednotlivých managementových opatření na vymezených plochách kosení CZ Turold, navrhovaná opatření hranice EVL Podrobný popis navrhovaných managementových opatření na jednotlivých plochách, označených na mapě číslicí, naleznete v textu v kapitole 3.2 Navrhovaná opatření m AOPK ČR, 2013 Mapový podklad GEODIS Brno s.r.o., 2010

16 6.3 Mapa zákresů jednotlivých managementových opatření na vymezených plochách pastva CZ Turold, navrhovaná opatření hranice EVL Podrobný popis navrhovaných managementových opatření na jednotlivých plochách, označených na mapě číslicí, naleznete v textu v kapitole 3.2 Navrhovaná opatření m AOPK ČR, 2013 Mapový podklad GEODIS Brno s.r.o., 2010

17 6.3 Mapa zákresů jednotlivých managementových opatření na vymezených plochách speciální opatření na podporu druhů CZ Turold, navrhovaná opatření hranice EVL Podrobný popis navrhovaných managementových opatření na jednotlivých plochách, označených na mapě číslicí, naleznete v textu v kapitole 3.2 Navrhovaná opatření m AOPK ČR, 2013 Mapový podklad GEODIS Brno s.r.o., 2010

18 6.3 Mapa zákresů jednotlivých managementových opatření na vymezených plochách výřez náletu CZ Turold, navrhovaná opatření hranice EVL Podrobný popis navrhovaných managementových opatření na jednotlivých plochách, označených na mapě číslicí, naleznete v textu v kapitole 3.2 Navrhovaná opatření m AOPK ČR, 2013 Mapový podklad GEODIS Brno s.r.o., 2010

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Čechy pod Kosířem CZ0713723 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čechy pod Kosířem CZ0713723 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Čechy pod Kosířem Kód lokality: CZ0713723 Kód

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jarnice CZ0213615 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jarnice CZ0213615 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jarnice Kód lokality: CZ0213615 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Černá Voda - kulturní dům

Černá Voda - kulturní dům Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černá Voda - kulturní dům CZ0713725 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černá Voda - kulturní dům Kód lokality:

Více

Břeclav - kaple u nádraží

Břeclav - kaple u nádraží Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Břeclav - kaple u nádraží CZ0623003 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Břeclav - kaple u nádraží Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Prudká CZ0623329

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Prudká CZ0623329 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Prudká CZ0623329 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Prudká Kód lokality: CZ0623329 Kód lokality v ÚSOP: 3133

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Svatá Dobrotivá CZ0213631 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Svatá Dobrotivá CZ0213631 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Svatá Dobrotivá Kód lokality: CZ0213631 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Dobříšský zámek CZ0213602 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříšský zámek CZ0213602 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Dobříšský zámek Kód lokality: CZ0213602 Kód lokality

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jeskyně Bětník CZ0533687

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Jeskyně Bětník CZ0533687 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jeskyně Bětník CZ0533687 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jeskyně Bětník Kód lokality: CZ0533687 Kód lokality

Více

Jungmannova škola v Berouně

Jungmannova škola v Berouně Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jungmannova škola v Berouně CZ0213601 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jungmannova škola v Berouně Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Malešov CZ0213613 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Malešov CZ0213613 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Malešov Kód lokality: CZ0213613 Kód lokality v ÚSOP: 2565

Více

Jílové u Děčína - škola

Jílové u Děčína - škola Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jílové u Děčína - škola CZ0423653 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Jílové u Děčína - škola Kód lokality:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Točník - hrad CZ0213628 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Točník - hrad CZ0213628 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Točník - hrad Kód lokality: CZ0213628 Kód lokality

Více

Náměšť nad Oslavou - zámeček

Náměšť nad Oslavou - zámeček Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Náměšť nad Oslavou - zámeček CZ0613699 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Náměšť nad Oslavou - zámeček Kód

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Nad Vápenkou CZ0622172

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Nad Vápenkou CZ0622172 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Nad Vápenkou CZ0622172 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Nad Vápenkou Kód lokality: CZ0622172 Kód lokality

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Bílé stráně u Štětí"

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Bílé stráně u Štětí Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "Bílé stráně u Štětí" Název zvláště chráněného území Bílé stráně u Štětí Určení předmětu ochrany Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřirozené suché

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jakartovice CZ0813766

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štola Jakartovice CZ0813766 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Jakartovice CZ0813766 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štola Jakartovice Kód lokality: CZ0813766 Kód

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Černý důl CZ0813760

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Černý důl CZ0813760 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černý důl CZ0813760 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Černý důl Kód lokality: CZ0813760 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Loučeň - hotel Jivák CZ0213612

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Loučeň - hotel Jivák Kód lokality: CZ0213612

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Biskupice - škola CZ0613696

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Biskupice - škola CZ0613696 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Biskupice - škola CZ0613696 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Biskupice - škola Kód lokality: CZ0613696 Kód

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Týnecká rotunda CZ0213629

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Týnecká rotunda CZ0213629 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Týnecká rotunda CZ0213629 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Týnecká rotunda Kód lokality: CZ0213629 Kód lokality

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lounín CZ0210011 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lounín CZ0210011 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lounín Kód lokality: CZ0210011 Kód lokality v ÚSOP: 2564

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK. na období 2013-2022 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI TRUPELNÍK na období 2013-2022 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2137 kategorie ochrany: přírodní rezervace název

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Plán péče o Přírodní památku Lom Janičův vrch na období 2014 2019

Plán péče o Přírodní památku Lom Janičův vrch na období 2014 2019 Plán péče o Přírodní památku Lom Janičův vrch na období 2014 2019 Mikulov, 2013-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: Přírodní

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štoly Velké Ameriky CZ0213621

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Štoly Velké Ameriky CZ0213621 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štoly Velké Ameriky CZ0213621 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Štoly Velké Ameriky Kód lokality: CZ0213621

Více

e-věstník 02 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 23. června 2014 Přírodní památka Lom Janičův vrch

e-věstník 02 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 23. června 2014 Přírodní památka Lom Janičův vrch Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé vydání e-věstníku v tomto roce. Tentokrát je celý informační materiál věnován výhradně nově vyhlášené přírodní památce Lom Janičův vrch. Na následucích stránkách

Více

Plán péče o Přírodní památku Kočičí skála a její ochranné pásmo na období 2013 2022

Plán péče o Přírodní památku Kočičí skála a její ochranné pásmo na období 2013 2022 Plán péče o Přírodní památku Kočičí skála a její ochranné pásmo na období 2013 2022 Mikulov, 2013-1 - 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 175 Kategorie

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP/1068880/2012/OOP/VII/272 Ing. Stehlíková/4217 20.8.2012

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky

Více

Základní údaje a přírodní poměry.

Základní údaje a přírodní poměry. LESY ČESK ESKÉ É REPUBLIKY, s. p. Lesníí závod Židlochovice Lesn Vložte text 1 Základní údaje a přírodní poměry. Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ 167 169

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Jiří Matuška Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022

Jiří Matuška Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 2022 Jiří Matuška Přírodní památka Kočičí skála a ochranářská péče v období do roku 0 Lokalizace a vymezení území Přírodní památky Kočičí skála a jejího ochranného pásma Přírodní památka (PP) Kočičí skála se

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 81974/2013 Sp. zn.: S JMK 81974/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Praktické zkušenosti z kontrol

Praktické zkušenosti z kontrol Praktické zkušenosti z kontrol podmíněnosti nosti v roce 2009 (SMR 1, SMR 5) 5 Mgr. Zdeněk k Papoušek Česká inspekce životního prostřed edí Odbor ochrany přírodyp Legislativní podklady SMR 1, SMR 5 Směrnice

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Plán péče o Přírodní rezervaci Šévy

Plán péče o Přírodní rezervaci Šévy Plán péče o Přírodní rezervaci Šévy na období 2012-2021 Dílo: Zpracovatel: Kontakt: PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI ŠÉVY NA OBDOBÍ 2012-2021 Ing. Václav Křivan a Mgr. Filip Lysák Centrum ochrany přírody

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezděčín CZ0213776 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bezděčín Kód lokality: CZ0213776 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vlkonice CZ0322060

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Vlkonice CZ0322060 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vlkonice CZ0322060 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Vlkonice Kód lokality: CZ0322060 Kód lokality v ÚSOP:

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více