Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech"

Transkript

1 SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŢUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŢNĚ ŢIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŢ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM. leden březen 2015 / č. 56 Informační bulletin Svazu marginálních oblastí (SMO) Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech Připravované změny zasáhnou v LFA nejvíce chovatele dobytka na TTP Z pohledu zemědělců v marginálních oblastech, lépe řečeno v těch skutečně znevýhodněných (v řadě území dnes zařazených do LFA bylo znevýhodnění jiţ překonáno zejména díky rentabilní rostlinné výrobě), je rozhodující částí Programu rozvoje venkova především nastavení podpor na chov zvířat na travních porostech. V klimaticky nepříznivých, méně úrodných regionech je to totiţ mnohdy jediná konkurenceschopná činnost, kterou tam mohou zemědělci provozovat. Bohuţel, připravované úpravy a plošné a výrazné sníţení podpor budou pro farmáře v pohraničních oblastech největšími změnami od konce 90.let, kdy se ministerstvo pracně snaţilo naopak zemědělství v těchto regionech stabilizovat. Agroenvironmentálně - klimatické opatření Pozitivní změnou v oblasti AEKO je konec celofaremnosti u ošetřování travních porostů (OTP). Pokud měl dříve farmář zájem o vstup do OTP, musel provozovat managementy na všech svých travních porostech. Tato povinnost nově jiţ neplatí, coţ dává zemědělcům větší svobodu při vyjednávání s orgány ochrany přírody. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě ohledně nadstavbového managementu, má nyní farmář moţnost do AEKO příslušný blok nezařadit, a zachovat si tak na tomto bloku moţnost volného nakládání a svobodu hospodaření. Z pohledu farmáře jde o praktickou věc. Zemědělci si nyní mohou optimálněji vyladit výrobní strukturu podniku a zvolit rozumný kompromis mezi výrobním pohledem zemědělce a mnohdy nesmlouvavým postojem úředníků zastupujících zájmy ochrany přírody. Farmář, který si bude moci zvolit, kterými bloky do AEKO vstoupí, se nebude nadále muset obávat komplikací s nevýhodnými nájemnými smlouvami č i n e ú s p ě š n ý m i j e d n á n í m i s chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO). Věříme, ţe tato moţnost přispěje k rovnoprávnějšímu postavení zemědělců před orgány ochrany přírody a napomůţe k citlivějšímu nalezení shody při hospodaření v krajině. Mnohé CHKO uţ na podzim roku 2014 aktivně s farmáři projednávali umístění jednotlivých managementů. V současné době mají zemědělci stále ještě moţnost v nahlášených managementech dělat změny. Dalším vstřícným krokem je navýšení procenta moţného nedodrţení původně zařazené výměry v pětiletém závazku bez uplatnění sankce ze stávajících 10 % na 15 %, coţ můţe pomoci v případě nestabilní půdní drţby. Mezi další změny v AEKO patří: Na trvalých travních porostech se nově zvyšuje poţadovaná minimální intenzita z 0,2 na 0,3 VDJ/ha a stanovuje se max. hranice 1,15 VDJ / ha trvalého travního porostu (původně byla hranice stanovena na z. p.). Mění se i koeficienty přepočtu u telat z 0,2 na 0,4 VDJ. Tyto změny v praxi navyšují intenzitu stáda o 15 % v horských Vážení přátelé, v současné době vstupujeme do nového rozpočtového období s novým Programem rozvoje venkova a jeho prováděcí legislativou. Ať chceme či ne, finanční podpory a dotace se staly součástí rozpočtu každé farmy, někde méně důležitou, jinde naopak podstatnou, někde dokonce podmiňující jen prostou udržitelnost hospodaření v krajině. Současně tyto podpory představují v rukou ministerstva klíčový nástroj k řízení a ovlivňování zemědělské politiky a cílů v jednotlivých regionech. Čím větší podíl na celkových příjmech farem podpory představují, tím větší je závislost na nich. Tím více stoupá také odpovědnost ministerstva při rozhodování o prioritách. Již mnohokrát jsme dokazovali na exaktních číslech, jak velmi se liší ekonomika zemědělských podniků v úrodných a produkčních oblastech, profitujících dnes zejména z rostlinných komodit, a farem v horách a podhůřích, kde může podíl podpor na celkových tržbách (a stejně tak závislost na těchto financích) dosahovat až 80 %. Pokaždé jsme apelovali na to, že manévrovací prostor těchto farem a možnost měnit strukturu výroby směrem k vyšší tržní produkci je omezena a z hlediska environmentu v mnoha případech i nežádoucí. Bohužel, zásadní špatnou zprávou je, že zejména do II. pilíře, který zahrnuje i platby LFA, AEKO a EZ, půjde nyní méně finančních prostředků než v současnosti. Tento pilíř je přitom pro hospodaření farem v horských a podhorských oblastech zásadní (viz tabulka 1). Evropská unie, vědoma si této skutečnosti, umožňuje na národní úrovni eliminovat tento problém přesunem až 15% finančních prostředků z I. pilíře. Bohužel, ministerstvo zemědělství této možnosti nevyužilo a drtivou většinu prostředků raději rozdělilo ve prospěch vybraných komodit s důrazem na cukrovku, ovoce a zeleninu v I. pilíři. Česká republika tak z I. do II. pilíře předpokládá přesunutí pouze 800 mil. Kč pro období 2015 až 2017 (což odpovídá cca 3,4 % roční obálky) a 300 mil. Kč (cca 1,3 %) pro roky 2018 a Farmáři v LFA oblastech, a zejména ti v pohraničních regionech s malým podílem orné půdy, se orientují výrazně na chov býložravců a zejména masného skotu. Jaký podíl z této komoditní obálky budou moci využít, je vcelku evidentní. Ing. Milan Boleslav předseda Svazu marginálních oblastí tel.:

2 Tabulka č. 1 Předběţný stav sazeb k Opatření Titul sazba dotace ( /ha) sazba dotace ( /ha) příplatek neposečené bloky nad 12 ha ( /ha) sníţení dotace pro ekologické zemědělce ( /ha) OTP Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 93, OTP Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené OTP Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené OTP Horské suchomilné louky hnojené 1x za 5 let OTP Horské suchomilné louky nehnojené OTP Trvale podmáčené a rašelinné louky OTP Ochrana modrásků OTP Ochrana chřástala polního OTP Suché stepní trávníky a vřesoviště OTP Druhově bohaté pastviny AEKO Zatravňování orné půdy běţná směs AEKO Zatravňování orné půdy druhově bohatá směs AEKO Zatravňování orné půdy regionální směs AEKO AEKO AEKO Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běţná směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatá směsí Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směs AEKO Krmné biopásy AEKO Nektarodárné biopásy PO na EZ Travní porosty PO na EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin PO na EZ Orná půda Pěstování trav na semeno PO na EZ Orná půda Pěstování ostatních plodin PO na EZ PO na EZ Orná půda Odplevelování dočasným zatravněním odhad dle újmy Orná půda Odplevelování dočasným úhorem odhad dle újmy PO na EZ Intenzívní sady PO na EZ Ostatní sady PO na EZ Krajinotvorné sady PO na EZ Vinice, chmelnice EZ Travní porosty EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin EZ Orná půda Pěstování trav na semeno EZ Orná půda Pěstování ostatních plodin EZ EZ Orná půda Odplevelování dočasným zatravněním odhad dle újmy Orná půda Odplevelování dočasným úhorem odhad dle újmy EZ Intenzivní sady EZ Ostatní sady EZ Krajinotvorné sady EZ Vinice, chmelnice IP Integrovaná produkce zeleniny IP Integrovaná produkce ovoce IP Základní ochrana vinic IP Nadstavbová ochrana vinic

3 Tab. 2 Přehled rozlohy TTP a orné půdy v LFA oblastech LPIS k (tis. ha) ZP TTP OP zornění LFA-H 519,4 374,1 143,6 28% LFA-O 1 047,6 322,7 721,3 69% LFA-S 205,8 137,2 66,5 32% LFA celkem 1 772,8 834,0 931,4 53% N 1 766,5 132, ,1 90% ČR celkem 3 539,3 966, ,5 71% Tab. 3 Přehled výše plateb pro ekologické farmy s chovem zvířat na travních porostech v LFA extenzivní pastvina Oblasti ( /ha) EZ TTP extenzivní pastvina LFA celkem 2014 EZ TTP extenzivní pastvina LFA celkem 2015 změna HA, resp. H , ,5-48 OA , ,5-63 S , ,5-59 Tab. 4 Přehled výše plateb pro ekologické farmy bez chovu zvířat v LFA pouze orná půda Oblasti ( /ha) EZ orná půda AEKO LFA celkem 2014 EZ orná půda AEKO LFA celkem 2015 HA, resp. H OA změna S Pokračování ze strany 1 a podhorských oblastech. Přepočítávací koeficient u ovcí a koz nad 12 měsíců zůstává na 0,15 VDJ. U pozemků s velikostí nad 12 ha se zavádí povinnost nechávat na bloku neposečené plochy, a to od 3 10 % velikosti bloku. Jde o opatření na ochranu hmyzu a drobných ţivočichů. Do výměry neposečené plochy se započítává i případná výměra krajinného prvku, pokud se nachází na části půdního bloku. Nepokosená plocha se na základě nejenom našich připomínek smí nově nacházet i na okraji půdního bloku. Nevítanou změnou je ovšem sníţení sazby u hlavní podpory pro chovatele. Sazba na pastvinách se sniţuje ze stávajících 112 /ha na pouze 93,5 /ha. Zemědělci tedy mají chovat více skotu za niţší podporu na pastviny! Náš poţadavek na stanovení vyšší sazby na pastviny a niţší sazby na louky nebyl vyslyšen a zprůměrování sazby luk a pastvin vyšlo z poţadavku Agrární komory ČR. Chovatelé zvířat, kteří skot celoročně zavírají a nepasou, budou mít vyšší sazbu neţ za současné louky. Chovatele, kteří skutečně pastvu zvířat ve větší míře realizují, tato změna naopak poškodí. Ministerstvo zemědělství tak paradoxně odměňuje sedláky za horší ţivotní podmínky pro nepasená zvířata. Ekologické zemědělství (EZ) I v tomto odvětví přicházejí zásadní změny. Ekologické zemědělství je v PRV nově vyňato z AEKO a tvoří samostatné opatření. Nadále jiţ nebude finančně podporován souběh ekologické a konvenční rostlinné výroby v rámci jedné farmy. Pro ekologii dobrá zpráva zmizí byť i teoretická moţnost kontaminace bioprodukce a podpoří se tak důvěryhodnost ekozemědělského systému vůči spotřebiteli. Souběh konvenčních a ekologických zvířat zůstává i nadále moţný (například ekologicky chovaný skot a konvenčně chovaní koně). Nově byla v systému ekologického zemědělství zavedena dvojí sazba pro ekologické zemědělce a zemědělce v přechodném období. Pro zemědělce v přechodném období jsou stanoveny vyšší podpory neţ pro ekologické zemědělce. Kultura orná půda Nově lze na orné půdě v EZ uplatnit několik druhů různě podpořených managementů od klasického pěstování polních plodin aţ po zavedení černého úhoru. Kultura orná půda je nově rozdělena na Standardní orná půda, Kultura orná půda travní porost, Kultura orná půda úhor. Je velmi pravděpodobné, ţe nové rozdělení kultur na orné půdě s sebou přinese potíţe při výkladech podmínek jednotlivých managementů. Kultura sady Současný problém produkce u EZ intenzívních a extenzívních sadů ministerstvo alibisticky řeší zavedením povinného prokazování produkce

4 u sadů kategorie intenzívní a ostatní. Ekozemědělec je nově povinen v intenzívních a ostatních sadech doloţit minimální výnos a současně vést denní záznamy o meteorologických podmínkách. V případě neúrody tak například konvenční nebo integrovaný producent ovoce můţe poţádat stát o kompenzaci, ekozemědělci však bude hrozit sankce. Nově je zavedena třetí - kategorie tzv. krajinotvorných sadů. U těch nebude vykazování produkce povinné, budou však podporovány výrazně niţší sazbou, která hodnotí zejména jejich environmentální přínos. U všech kategorií sadů dosavadní podpora klesá, nejvýrazněji u těch, které b u do u z a ř a ze n y d o k a t ego ri e krajinotvorných. Zde dojde k poklesu z 510 aţ na 165! To můţe v praxi vést aţ k likvidaci mnoha vysokokmenných sadů, protoţe výše podpory se dostala aţ pod sazbu na ornou půdu. Kultura trvalý travní porost Nově se ruší dosavadní plošný zákaz rozorávání trvalých travních porostů, coţ můţe být v kombinaci se zvyšující se podporou na ornou půdu zajímavé i v oblastech, kde ministerstvo v minulosti motivovalo farmáře spíše k zatravňování. Moţnost rozorávání se nově vztahuje jak na konvenční, tak na ekologické zemědělce, samozřejmě s výjimkou jasně definovaných ploch v rámci podmínek pro přímé platby. V případě, ţe rozorání překročí E v r o p s k o u u n i í p o v o l e n ý c h 5 % z celkové plochy TTP, budou nuceni zemědělci opět zatravnit. Tato povinnost se bude vztahovat pouze na konvenční zemědělce, nikoliv na ekozemědělce. To legislativně potvrzuje, ţe Evropská komise vnímá ekologické zemědělství jako systém, který sám dostatečně zaručuje trvale udrţitelné hospodaření. Velkým problémem bude omezení kombinovatelnosti EZ a AEKO při ošetřování travních porostů ve zvláště chráněných územích ( N á r o d n í p a r k y a C H K O ) s nadstavbovými managementy. S poţadavkem přišla Evropská komise, která vyţaduje, aby nedocházelo ke zdvojování plateb za obdobné činnosti. V praxi to znamená, ţe ekologický zemědělec, který se přihlásí do tzv. nadstavbových managementů AE- KO na TTP, nebude moci čerpat na svém pozemku plnou ekologickou podporu a zároveň plnou podporu AEKO, jak tomu bylo doposud. Sazba AEKO mu v tomto případě bude výrazně krácena. (Viz tabulka 1.) Tyto změny, společně se sníţením podpor na ekologické t r a v n í p o r o s t y, j s o u j e d n ě m i z největších zásahů do podpor. Doplatí na to vybrané nadstavbové managementy, do kterých se ekologickým farmářům nebude chtít v takové míře vstupovat. Podpory na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) Po dvou letech příprav a vyjednávání o podmínkách udrţení konkurenceschopné zemědělské výroby v horských a podhorských regionech konstatujeme, ţe navrţený významný pokles sazeb v LFA bez moţnosti kompenzace z o s t a t n í c h p o d p o r ( A E K O a EZ) znamená obecně naprosté fiasko ve snaze o zachování kontinuity v dosavadním víceméně stabilním a environmentálně příznivém způsobu hospodaření. Navíc, do podpor v LFA jsou nově zahrnuty vedle stávajících podpor na TTP také platby na ornou půdu v horských a specifických oblastech. Při navýšení mnoţství podporovaných ploch a současném zachování stejně velké finanční obálky tak dojde k plošnému sníţení sazby. Za touto radikální změnou stojí dle oficiálních informací ministerstva zemědělství poţadavek Evropské komise. Neoficiální zprávy však hovoří o naivních představách, se kterými šla Česká republika do vyjednávání podpor v rámci LFA. Dosavadní způsob vyplácení podpor LFA jen na trvalé travní porosty představoval dlouhodobě zacílení na skutečně znevýhodněné oblasti ČR. Namísto ujišťování ze strany úředníků, ţe kontinuita bude zachována a ţe se zemědělci v LFA nemusí obávat výrazných změn, měl resort věnovat čas kvalitní přípravě faremních systémů. Ty umoţňují diferenciaci plateb dle skutečných potřeb a fungují na principu diverzifikace podle hlavních zemědělských podnikových činností (podniky s převaţujícím polním systémem, podniky se ţivočišnou produkcí na travních porostech a podniky se smíšenou produkcí). Tento systém diferenciace plateb mnohem lépe vyhovuje objektivní potřebě efektivně zacílených finančních prostředků ze strany státu, včetně posílení veřejného zájmu na zachování stád pasoucího se skotu, ovcí a koz v méně úrodných oblastech. Je zřejmé, ţe toto je cesta, kudy se bude další vývoj pod-

5 por v LFA ubírat. Velmi důleţité je, aby stanovení a obhájení faremních systémů prováděla instituce, která je v maximální moţné míře inertní vůči lobbistickým a politickým tlakům. Přestoţe s ohledem na naše přírodní a klimatické podmínky patříme mezi země s nejvyšším zorněním v Evropě, bude nyní stát platbami LFA v LFA H a LFA S regionech podporovat místo ţivočišné výroby a šetrných forem hospodaření také ornou půdu bez zvířat. S ní pak pěstování obilovin, řepky, kukuřice a dalších vysoce trţních plodin. Negativní projevy intenzivní výroby, se kterými se dnes potýkáme v níţinách, se tak projeví i v oblastech s výrazně vyšší citlivostí k půdní a vodní erozi, zcela proti dosavadním snahám resortu. Předpokládáme, ţe sníţené sazby LFA nejvíce zasáhnou chovatele zvířat na travních porostech či hospodáře s malým podílem orné půdy. V samém závěru vyjednávání Evropská komise navíc zrušila podmínku minimální intenzity zvířat na orné půdě. I to pravděpodobně jen posílí tendence k útlumu sloţitější ţivočišné produkce, omezí plochy krmných plodin v osevních postupech a povede k dalšímu sniţování obsahu organických sloţek v půdě. Degresivita plateb LFA V rámci přímých plateb SAPS se podařilo evropskou legislativou povinné sniţování plateb dle velikosti farmy eliminovat z důvodu historicky větších zemědělských podniků v ČR. Bohuţel, u plateb pro méně příznivé oblasti LFA se Evropská komise nechala inspirovat Slovenskem a trvá na tom, ţe velkým podnikům se budou platby LFA (v horských a specifických oblastech) krátit. Ušetřené prostředky zůstanou dle deklarace ministra v obálce plateb LFA a povedou k navýšení sazeb na LFA. O definitivní výši a rozsahu degresivity nebylo doposud rozhodnuto, nicméně bude přísnější, neţ se v Programu rozvoje venkova předpokládalo. Podpora chovu zvířat Skot, ovce a kozy čili pasoucí se býloţravci na zatravněných pozemcích rozsáhlých pohraničních regionů se stali po kolapsu zemědělství a krachu státních s t a t k ů z á k l a d n í m k a m e n e m ekonomiky tamních farem a zároveň stabilizačním prvkem zdravé a harmonické krajiny. Není ţádným tajemstvím, ţe plošné LFA, AEKO, popř. EZ podpory představující hlavní příjem zdejších farmářů umoţňovaly udrţet a postupně navyšovat stavy např. masného skotu. Ty v ČR ještě zdaleka nedosáhly intenzity a počtů jako v rozvinutých evropských zemích. Svaz marginálních oblastí od počátku na tuto skutečnost upozorňoval a prosazoval přesun 15% povolených prostředků z I. do II. pilíře Společné zemědělské politiky (SZP). Naším cílem bylo podpořit tyto komodity navýšením nebo alespoň udrţením výše plošných plateb s podmínkou chovu zvířat a zastavit rozevírající se nůţky mezi příjmy níţinných podniků a farem v LFA. Ministerstvo se však rozhodlo přesunout z I. do II. pilíře místo 15 % pouze 800 mil. Kč, coţ odpovídá cca 3,4 % roční obálky pro období 2015 aţ 2017, a 300 mil. Kč představujících cca 1,3 % finančních prostředků pro roky 2018 a 2019 a zbytek věnovat podpoře citlivých komodit. Z této obálky však komodita masný skot obdrţí částku, která v ţádném případě nemůţe dorovnat propad příjmů způsobených poklesem podpor z II. pilíře (LFA, EZ apod.) O podfinancování 2. pilíře PRV se zasadila Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR zastupující zemědělce z níţinných regionů, kteří vyšší převod blokovaly. Náš Svaz ţádal o přesun plných 15 %, jak dokládá naše stanovisko, které otiskujeme v tomto bulletinu.

6 Připomínky SMO k nastavení poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními V Horní Polici dne 13. ledna 2015 Připomínkové řízení (LFA) (Čj /2014-MZE-12154) Váţený pane ministře, dovolujeme si zaslat připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Za Svaz marginálních oblastí se projednání uplatněných připomínek zúčastní Ing. Kamil Toman (tel: , Zároveň si dovolujeme poţádat o písemné vypořádání připomínek na Zásadní připomínky: 1) Návrh je v rozporu s preambulí 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Zdůvodnění: Návrh mění dosavadní systém podpor v horských a specifických méně příznivých oblastech tím, ţe nově zavádí platbu na ornou půdu, navíc bez povinnosti chovat zvířata a naopak výrazně sniţuje platbu na travní porosty s podmínkou chovu zvířat. Tím se v těchto oblastech ohroţuje zachování stávajících udrţitelných systémů zemědělského hospodaření zaloţených na extenzivních chovech pasoucích se zvířat. Naopak změna dotačních podmínek ekonomicky motivuje k ukončování stávajících systémů hospodaření (chov zvířat na pastvinách) a motivuje zemědělce k rozorávání luk a pastvin a k ukončováníchovu zvířat tím, ţe zavádí platbu i na ornou půdu bez podmínky chovu zvířat. Bude tak docházet ke zvyšování eroze, sniţování potravinové bezpečnosti a sniţování zaměstnanosti v příhraničních podhorských oblastech. 2) Poţadujeme výrazně sníţit sazby na ornou půdu bez zvířat a z ušetřených prostředků výrazně zvýšit sazbu na travní porosty se zvířaty tak, aby platby přesněji kompenzovaly ušlé příjmy a dodatečné náklady spojené se znevýhodněním dotyčné oblasti. Poţadujeme dopracovat výpočet újmy u jednotlivých faremních systémů dle výrobního zaměření tak, aby byla ČR připravena na případné zamítnutí podmínky intenzity na zemědělskou půdu ze strany Evropské komise. V případě, ţe nebude ze strany EK umoţněna podmínka intenzity na ornou půdu, je na místě vyuţít moţnosti stanovit platby LFA podle faremních systémů tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost skutečně znevýhodněných zemědělců v méně příznivých oblastech. 3) Degresivita plateb: 6 odstavec 8 poţadujeme upravit tak, aby se: A) degresivita u orné půdy zaváděla jiţ od 125 ha, zatímco u travních porostů aţ od 1000 ha, protoţe orná půda díky osminásobným trţbám z jednotky plochy vůči travním porostům dříve dosáhne úspor z rozsahu; B) velikost ţadatele posuzovala i výměrou zemědělské půdy mimo LFA, protoţe rovněţ pomáhá ţadateli dosahovat úspory z rozsahu. 4) 9 a 10 navrhujeme odstupňovat sníţení plateb mírnějším způsobem, protoţe 1, 2, 3 a 4 dny jsou opravdu velmi krátké lhůty. Navrhujeme v případě, ţe zemědělec splní 0,2 VDJ/ha prodlouţit období na 1, 7, 14 a více neţ 14 dnů pro sniţování, respektive neposkytnutí platby. Nastavení kontrolního systému na takto přísnou podmínku postrádá opodstatnění, zvláště pokud je vyţadováno pouze na jednom z dotovaných druhů zemědělské kultury. S úctou Ing. Milan Boleslav Předseda Svaz marginálních oblastí

7 Stanovisko k materiálům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Ministerstva zemědělství ČR Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP), Svazu marginálních oblastí (SMO) a Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) k materiálům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva zemědělství ČR (Mze) představených dne na Kulatém stole ministra zemědělství k nastavení rozdělování podpor a Společné zemědělské politice pro a po roce Toto společné stanovisko vydávají ČM- SZP, SMO a ČSCHMS jako svazy zastupující zemědělce, kterých se nejvíce dotýká hospodaření v tzv. LFA oblastech (oblastech s přírodními omezeními). Stanovisko bylo vytvořeno po důkladném prostudování předložených materiálů a na jejich základě provedených výpočtů. Stanovisko: 1. Představené materiály jsou koncipovány tak, ţe v ţádném případě nereflektují ministerstvem zemědělství (Mze) a ministry zemědělství bez rozdílu (Fuksa, Bendl, Toman) deklarovanou podporu ţivočišné výroby. Materiály také ve své analýze zásadně podceňují rizika spojená s tím, Ţe se zemědělci v LFA oblastech zachovají trţně a začnou rozorávat trvalé travní porosty na ornou půdu nebo opustí, či značně omezí chov přeţvýkavců. Přestoţe na to bylo Mze i jednotliví ministři opakovaně upozorňováni, materiály stále nereagují ani na změnu celkových obálek v rámci jednotlivých pilířů mezi finančními obdobími a (v I. pilíři (přímé platby) dochází k nárůstu prostředků na 133,9 % (cca + 5,56 mld. Kč ročně) a ve II. pilíři (LFA oblasti, AEO a v jeho rámci ekologické zemědělství, investice) dochází k poklesu prostředků na 78,83 % (pokles o 21,2 % => cca - 2,79 mld. Kč ročně) 1 Protoţe Evropská komise si je vědoma, ţe takováto nerovnováha způsobí v některých členských zemích strukturální problémy (zejména v zemích, které obdobně jako Česká republika mají většinu zemědělských ploch v méně úrodných oblastech), umoţňuje těmto zemím převést aţ 15 % z I. do II. pilíře. 2. Lze naopak říci, ţe tyto materiály, tak jak jsou navrţeny, jdou proti deklarovaným cílům (podpora ţivočišné výroby, zaměstnanosti a podnikání v horských a podhorských oblastech) a v oblastech LFA zásadním způsobem sniţují konkurenceschopnost zemědělství (mj. i značným sníţením schopnosti spolufinancovat zemědělcům investiční akce), a tím pádem i zaměstnanost. 3. Svazy jsou nuceny konstatovat, ţe ţádný z nich nemůţe souhlasit s navrhovanými materiály a i nadále jsou nuceny poţadovat převod 15 % finančních prostředků z I. do II. pilíře (v případě České republiky by převod 15 % z I. do II. pilíře ročně činil částku 3,27 mld. Kč => I. pilíř by i tak byl ročně oproti stávajícímu období posílen o 2,29 mld. Kč! Je přitom nutno konstatovat, ţe i v případě tohoto přesunu bude II. pilíř stále deficitní, protoţe jeho prostředky nebudou stačit ani na zachování reálné hodnoty kompenzačních plateb AEO a LFA, tak jak byly vyčísleny ministerstvem zemědělství potřeby pro zachování kontinuity a rozsahu opatření na odborné skupině Programu rozvoje venkova dne Bez uvedeného převodu se prudce zhorší důchodová situace zejména u těch zemědělců, kteří hospodaří v horských oblastech na trvalých travních porostech (TTP) s masným skotem. Situace se v jejich případě ještě zhorší o skutečnost, ţe v případě podpor LFA je navrţeno, aby dotace byla v LFA směřována na veškerou zemědělskou půdu. Dnes je v oblastech LFA cca 850 tis. ha TTP, zemědělské půdy je však v oblastech LFA cca tis. ha => pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, dojde jiţ v roce 2014 v případě dotací LFA ke sníţení současných sazeb aţ o 50 %! 4. Aby bylo moţno ekonomicky řešit problémy zemědělství LFA oblastí, navrhují svazy zmiňovaný převod 15 %

8 finančních prostředků z I. do II. pilíře řešit za těchto podmínek: - finanční prostředky převést prioritně do sazeb AEO a LFA v uvedeném pořadí, - nezavádět ţádný umělý strop (jak to navrhují předkládané materiály) 2,3 miliardy Kč pro oblast LFA dnes ţádný takovýto strop neexistuje, - peníze vrácené z degresivity na LFA převést ve prospěch investic do zemědělství a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství, - pro vstup do podpor LFA stanovit jako minimální moţné zatíţení 0,4 DJ na ha + 70 % trvalých travních porostů z obhospodařované plochy, - zúţit vymezení LFA oblastí z navrhovaných 50 % zemědělské půdy ČR na mnohem únosnějších a z pohledu budoucích závazků podstatně lépe ufinancovatelných cca 30% zemědělské půdy tak jak je/bylo ze strany Mze navrhováno v tzv. uţší variantě vymezení LFA oblastí. Na II. pilíř je dominantně vázána ţivočišná výroba, jejíţ podpora je dle deklarací Mze jednou z jejích zásadních priorit. Vzhledem ke skutečnosti, ţe do budoucího finančního období (v porovnání s předchozím finančním obdobím) je rozpočet II. pilíře poníţen (pro roky 2014 a dále) o 21,2 %, vzhledem k tomu, ţe podpora LFA by měla být vyplácena na veškerou zemědělskou půdu a vzhledem k tomu, ţe i platby AEO a LFA musí reagovat na růst nákladů, je převod 15 % jen částečnou kompenzací uvedeného poníţení a rozšíření podporované plochy LFA. Protoţe zejména zemědělci hospodařící v horských LFA nemohou vţdy jednoduše přejít na jiný způsob hospodaření (např. zasetím jiné trţní plodiny) a kompenzovat tak růst nákladů rostlinnou produkcí, nemluvě o tom, ţe toto není cílem zemědělské politiky EU, je správné nastavení zemědělské politiky a výše dotací vysoce citlivou záleţitostí, ovlivňující ţivot ve venkovském prostoru v horských a podhorských oblastech na dlouhé roky, ne-li desetiletí. Znamenalo by to i dopady na státní rozpočet České republiky. S vysokou pravděpodobností by nastal výpadek příjmů státního rozpočtu, neboť zemědělci v LFA oblastech platí a splácí státu nakoupenou zemědělskou půdu + movitý a nemovitý majetek z privatizačních smluv z 90. let. Také by to znamenalo zvýšené výdaje, a to z důvodu vyplácení podpor nově nezaměstnaným, jejichţ uplatnění na trhu práce je vzhledem ke kvalifikaci a regionu téměř nemoţné. V Praze dne 9. ledna 2014 Ing. Miroslav Vráblík Předseda Český svaz chovatelů masného skotu Lubomír Burkoň Předseda Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Ing. Milan Boleslav Předseda Svaz marginálních oblastí Poznámky: 1 ) Jedná se o propočty uskutečněné na čísla, která byla dána k dispozici zástupci Mze dne 30. srpna 2013 při výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 2 ) Varianty rozpočtu pro opatření PRV při 85% míře kofinancování z EZFRV (tvoří přílohu tohoto stanoviska)

9 Skutečná cena levných potravin Intenzifikace chovů a jejich dopad na zemědělství a potraviny článek, který vznikl na základě přednášky Farmageddon, která se konala v Senátu Parlamentu České republiky. TOMÁŠ UHNÁK Je nesmyslné odvést zvířata z pastvin, zavřít je do velkochovů a krmit je tím, co vypěstujeme, říká Philip Lymbery, autor knihy Farmageddon. Lymbery Vloni vydaná kníţka Farmageddon Philipa Lymberyho vzbudila v Británii patřičný rozruch. Popisuje totiţ katastrofální stav současné výroby potravin, zejména masa, a nabízí alternativy. Lymbery je zároveň ředitelem organizace Compassion in WorldFarming (Soucit ve světovém zemědělství), jejíţ česká pobočka mu v úterý 20. ledna uspořádala přednášku na půdě Senátu České republiky. Při té příleţitosti vznikl následující rozhovor. Procestoval jste svět, abyste na vlastní oči viděl negativní dopady průmyslové produkce potravin. Napsal jste, že zvířata trpí, životní prostředí trpí, lidé trpí. Je to čiré zoufalství, beznaděj, destrukce životního prostředí. Je současný stav skutečně tak deprimující? Touto tematikou se zabývám uţ dvacet pět let a často jsem uvaţoval nad tím, jestli náhodou nepřeháníme, jestli neděláme věci horší, neţ skutečně jsou. Ale kdyţ jsem se vydal do Severní a Jiţní Ameriky, Evropy a Číny, pochopil jsem, ţe situace je ještě mnohem horší, neţ jsem si myslel. Je tu ale zároveň i naděje nakrmit planetu humánním a udrţitelným způsobem není zase tak sloţité. Měli bychom prostě vrátit domácí zvířata tam, kam patří, do farem, na louky se pást. Prasata a drůbeţ krmme tím, co nesníme. Zemědělský průmysl nám tvrdí, ţe ho potřebujeme, chceme-li nasytit svět. Světová populace vzrůstá, v současnosti tu máme sedm miliard lidí a za nějakých třicet, čtyřicet let to bude devět nebo deset miliard. Jak je máme všechny uţivit? Tak nás děsí velkovýrobci. Jenţe my ţijeme v dostatku, aspoň co se týče jídla, a to uţ nám neříkají. Současný potravinový systém, který ještě není zcela ovládán průmyslovou produkcí, vyrábí dost jídla, aby nasytil aţ čtrnáct miliard lidí. Problém je v tom, ţe půlku z toho vyhodíme. Vyhazujeme jídlo doma, vyhazují ho v supermarketech i v zemích takzvaného třetího světa, protoţe nemají peníze na vybudování skladišť nebo nákup lednic. Největším mrháním potravinami je ale krmení zvířat ve velkochovech plodinami, jeţ mohou jíst i lidé obilninami, zrním a sójou. Kdybychom všechny tyto obiloviny a sóju rozloţili po zemi, pokrylo by to území celé Evropské unie. Mohli bychom tím uţivit další čtyři miliardy lidí. Netvrdím, ţe bychom měli jíst více obilovin nebo ţe bychom měli být vegetariány. Jen říkám, ţe bychom neměli vyuţívat vzácnou ornou půdu na to, abychom na ní pěstovali krmivo pro zvířata ve velkochovech. Těmto zvířatům by se mnohem lépe dařilo, kdybychom je nechali pást se na louce, coţ je přirozenější způsob jejich krmení. Je nesmyslné odvést zvířata z pastvin, zavřít je do velkochovů a krmit je tím, co vypěstujeme. Tvrdím, ţe velkochov zvířat je neefektivní, neudrţitelný a hlavně vůbec není nutný. Bylo by možné prostě jen otevřít velkochovy a vypustit zvířata na pastviny a louky, aniž bychom snižovali jejich počet? Už dnes je krav tolik, že jejich chov znečišťuje vzduch více než auta. Co s obrovskou poptávkou po masu v USA a Číně? Na americkém ministerstvu zemědělství provedli výzkum, který ukázal, ţe krávy, které se pasou na loukách, způsobují mnohem menší znečištění neţ ty v konvenčních chovech. Ţivotní prostředí bychom rovněţ znečišťovali méně, pokud bychom konzumovali méně mléčných výrobků a masa. Sníme-li jich o polovinu méně, na evropské úrovni by to způsobilo čtyřicetiprocentní sníţení skleníkových plynů. Cílem by tedy měla být střídmost v konzumaci masa a mléka. Krmivo pro zvířata ve velkochovech se pěstuje za pomocí umělého hnojiva a pesticidů. Produkce monokulturních plodin je nejen nehospodárná, ale také ničí biosféru. Konfucius si všiml jiţ před dvěma tisíci lety, ţe naše přeţití závisí na několika centimetrech kvalitní půdy a na tom, ţe občas zaprší. Konvenční zemědělství na to nějak pozapomnělo. V Británii se píše o tom, ţe vzhledem ke špatnému stavu britské půdy tu zbývá uţ jen stovka sklizní potom zůstane půda uţ úplně mrtvá. Tento problém se týká celé Evropy. Kvalita půdy na celém světě se neustále zhoršuje. Pesticidy hubí obrovské mnoţství hmyzu, divoké květiny a další rostliny, takţe chybí včely, které by plodiny opylovaly. Ptáci, kteří poletovali na polích, také mizí. Jeden britský odborník ve státních sluţbách přímo tvrdí, ţe konvenční zemědělství škodí ptactvu. Krmení domácích zvířat vypěstovanými obilovinami je čtyřicetkrát náročnější na spotřebu vody neţ pasení. Jestliţe se něco nezmění, přijde Farmageddon. Jak jste vůbec přišel na název své knihy? Kdyţ jsem byl v Kalifornii, viděl jsem tisíce krav v bahnitém výběhu a mandlovníky, kam jen oko dohlédlo. Stál jsem mezi těmi perfektně seřazenými stromky a řekl jsem své kolegyni a spoluautorce knihy Isabel Oakeshottové: Poslouchej. Víte, co jsme slyšeli? Nic, úplné ticho. Ani ptáček nezazpíval, ani včela nezabzučela. Nic takového tam totiţ nebylo. Ekosystém zkolaboval. Kalifornie proto dováţí čtyřicet miliard včel třemi tisíci náklaďáky a na své pole umisťuje umělé úly. Přírodní procesy, jako například opylování, neprobíhají. Po šesti týdnech jsou úly zase naloţeny na náklaďáky a jedou do dalšího státu s obdobnými problémy. To je to, čemu někteří říkají udrţitelná intenzifikace zemědělství. Isabel, která píše o politice, mi pak řekla: To není vize budoucnosti, to

10 spíš vypadá jako Farmageddon. A tak vznikl název knihy. Můžete vysvětlit politiku levného jídla? V Česku se jedná o velký problém. Spotřebitelé se zajímají především o nízkou cenu, a ne o kvalitu nebo původ zboží. Levné jídlo je skutečně váţná politická otázka. Jedná se většinou o jídlo velmi nevalné kvality, s větším mnoţstvím nasycených tuků, soli, cukru a naopak menším mnoţstvím omega-3 mastných kyselin a dalších zdravých ţivin. Ve skutečnosti za tyto potraviny platíme třikrát víc. Jednou u kasy, po druhé z našich daní a po třetí vlastním zdravím, znečištěním vody v důsledku úniků umělého hnojiva do vody a vůbec ohroţením ţivotního prostředí. Takţe se ptám, jak dlouho si můţeme ještě dovolit platit tak vysokou cenu za takzvané levné jídlo. Na druhé straně kvalitní jídlo, bio produkce se v Česku považuje za luxus, který není dostupný pro všechny. Nemáme ale všichni právo na výživné a zdravé jídlo? Zcela souhlasím, právo na kvalitní a výţivné jídlo mají mít všichni. V bohaté Evropě platíme z našich daní padesát miliard eur kaţdý rok na dotace zemědělcům. A pak někdo řekne, ţe je v pořádku, kdyţ lidé s nízkými příjmy musí krmit své děti nekvalitními výrobky. To je skandál. Jídlo v Británii nebylo nikdy tak laciné. Zároveň vidíme, jak čím dál více lidí trpí obezitou způsobenou nekvalitní stravou. Je tu čím dál větší počet potravinových bank. Před třemi či čtyřmi roky jste o nich vůbec neslyšeli. Trpíme nedostatkem jídla, protoţe náš potravinový systém je nefunkční. Úkolem pro 21. století není průmyslově vyprodukovat co nejvíce stravy, ale poskytnout kvalitní jídlo a učinit tak udrţitelným způsobem. Ve své přednášce jste zmínil, že nám hrozí nová industrializace. Co tím myslíte? Znamená to, ţe Evropa je pod čím dál větším tlakem, aby své potravinové zásoby vyráběla ve velkém nastrkala krávy po tisících do obrovských kravínů, kuřata a prasata do velkochovů, pěstovala ve velkém monokultury izolované od přírody, napuštěné chemikáliemi. Opakuje se mantra, ţe pokud chceme vyrábět více, je nutné tyto systémy budovat. Ale jak uţ jsem řekl, nepotřebujeme vyrábět více, máme dost. Kdo a proč to tedy říká? Jsou to zkrátka ti, kterým jde o zisk. Jaký je váš názor na geneticky modifikované potraviny? Setkal jste se s nějakými následky, které to má? Spíše neţ s následky, které to má na lidi, kteří je konzumují, jsem si všiml důsledků pěstování GMO imunních vůči herbicidům. To znamená, ţe mohou být ještě více chemicky ošetřeny pesticidy. Mluvil jsem s matkou dítěte, které téměř zemřelo, kdyţ byl jejich domov zamořen pesticidy. Mluvil jsem s lidmi, kteří věří, ţe obyvatelé jejich města trpí rakovinou kvůli odpadnímu kanálu, kterým odtéká odpad vznikající při pěstování geneticky modifikované sóji. Obhájci GMO rovněţ hovoří o nutnosti nasytit svět. Ale GMO produkce nesytí svět, ale velkochovy. Jednou z aktuálních otázek, nad nimiž se v Evropě diskutuje, je dohoda o svobodném obchodu mezi USA a Evropskou unií, známá pod zkratkou TTIP. Kritici poukazují na řadu negativních důsledků, které by její přijetí mohlo mít pro kvalitu potravin. Jak se na to díváte? S velkou obavou. Dělá mi starost smlouva, která chce zrovnoprávnit standardy, jeţ platí v USA a v Evropě. Co se týče péče o zvířata, je Evropa daleko před USA. S přijetím TTIP by se mohlo stát, ţe bychom ztratili vše, co jsme v posledních dekádách na poli stravování a zemědělství vybojovali. Organizace, kterou jsem zaloţil, proti tomu lobbuje všude v Evropě a především v Bruselu ve spolupráci s dalšími organizacemi působícími na poli veřejného zdraví, ekologie a podobně. Jaká je role národního státu v této problematice? Měl by podporovat alternativní způsoby zemědělství? Měl by do toho zasahovat? Bezpochyby. Situace je natolik váţná, ţe by se v tom vlády měly angaţovat. Musí změnit svou politiku, abychom se mohli odpoutat od průmyslové produkce potravin. Politici musí poukázat na to, ţe alternativy existují, a podpořit je. Musí zajistit, aby všichni měli právo na zdravou, hodnotnou a organickou stravu. Podporujete lokální alternativy, například nové typy družstevnictví? Jak se na ně díváte? Ano, věřím, ţe komunitou podporované zemědělství je jedním z důleţitých řešení. Stát by si měl váţit komunit, které se umí postarat o vlastní potravinovou soběstačnost. Trpíme falešným pocitem bezpečí, co se týče stravy. Zdroje jsou čím dál omezenější a přijde den, kdy si budeme přát, abychom bývali nepromrhali to, co jsme měli v minulosti a co bychom dnes snad stále ještě mohli mít v budoucnosti udrţitelný potravinový systém, který je nám přímo k dispozici. Jak se o to můžeme zasadit my, obyčejní občané? Můţeme ledacos. Máme moc přispět ke změně světa uţ jenom tím, ţe změníme své stravování. Radil bych lidem, aby si vybírali potraviny z farem spíše neţ z továrny. Vyhýbejte se potravinám, které jsou sice označovány jako farmářské, ale je to jen líbivý nápis na produktu z továrny. A nepřejídejme se. Je to lepší pro naše zdraví, ţivotní prostředí i potravinový systém. (převzato z A2larm) předseda Ing. Milan Boleslav Horní Police čp Česká Lípa tel/fax:

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů VRSTVA ENVIRO 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Úvodem. Předkládáme Vám stručnou a praktickou

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PRAHA, LEDEN 2010 2III 3III Obsah Příloha č. 1 Přepočítávací koeficienty... 5 Příloha č. 2 Dobrý zemědělský a environmentální stav...

Více

Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŢÁDOSTI... 7

Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŢÁDOSTI... 7 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 SPOLEČNÉ PODMÍNKY VŠECH OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŢÁDOSTI... 7 1 PODMÍNKA DEKLARACE VEŠKERÉ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY... 7 2 KRAJINNÉ PRVKY... 7 SAPS - JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY...

Více

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální. za rok 2006

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální. za rok 2006 Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální plán rozvoje venkova ČR za rok 26 27 2 Obsah Souhrn... 3 1 Úvod... 4 2 Změny obecných podmínek, které ovlivňují realizaci opatření... 4 2.1 Směry a výsledky

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova presentace Návrhy nařízení Přímé platby 2013 Aktuální stav vyjednávání Složení PP Ozelenění Platby spojené

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

použitelné předpisy Evropské unie 1 ) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Částka 36 Sbírka zákonů č. 75 / 2015 Strana 1247 75 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách

Více

Kontrola zdraví SZP Health Check

Kontrola zdraví SZP Health Check Kontrola zdraví SZP Health Check Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10. 2008 Osnova presentace Reforma SZP 2003 a Health Check Historie návrhů Přímé platby Společné tržní organizace Podpora venkova

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life 1 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou komisí řízení programu hodnocení a schvalování projektů monitoring projektů MŢP národní kontaktní místo

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Níže uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých agroenvironmentálně-klimatických

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 C Olof S. Budoucnost SZP do roku 2020 Právní návrhy GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Návrhy SZP v detailech 4. Jak postupovat

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

rní ekonomika a politika - IV

rní ekonomika a politika - IV Agrárn rní ekonomika a politika - IV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Rapotín 23. 4. 2010 Problémy pro řešení v agrárn rním sektoru Důchod

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více