Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech"

Transkript

1 SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŢUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŢNĚ ŢIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŢ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM. leden březen 2015 / č. 56 Informační bulletin Svazu marginálních oblastí (SMO) Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech Připravované změny zasáhnou v LFA nejvíce chovatele dobytka na TTP Z pohledu zemědělců v marginálních oblastech, lépe řečeno v těch skutečně znevýhodněných (v řadě území dnes zařazených do LFA bylo znevýhodnění jiţ překonáno zejména díky rentabilní rostlinné výrobě), je rozhodující částí Programu rozvoje venkova především nastavení podpor na chov zvířat na travních porostech. V klimaticky nepříznivých, méně úrodných regionech je to totiţ mnohdy jediná konkurenceschopná činnost, kterou tam mohou zemědělci provozovat. Bohuţel, připravované úpravy a plošné a výrazné sníţení podpor budou pro farmáře v pohraničních oblastech největšími změnami od konce 90.let, kdy se ministerstvo pracně snaţilo naopak zemědělství v těchto regionech stabilizovat. Agroenvironmentálně - klimatické opatření Pozitivní změnou v oblasti AEKO je konec celofaremnosti u ošetřování travních porostů (OTP). Pokud měl dříve farmář zájem o vstup do OTP, musel provozovat managementy na všech svých travních porostech. Tato povinnost nově jiţ neplatí, coţ dává zemědělcům větší svobodu při vyjednávání s orgány ochrany přírody. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě ohledně nadstavbového managementu, má nyní farmář moţnost do AEKO příslušný blok nezařadit, a zachovat si tak na tomto bloku moţnost volného nakládání a svobodu hospodaření. Z pohledu farmáře jde o praktickou věc. Zemědělci si nyní mohou optimálněji vyladit výrobní strukturu podniku a zvolit rozumný kompromis mezi výrobním pohledem zemědělce a mnohdy nesmlouvavým postojem úředníků zastupujících zájmy ochrany přírody. Farmář, který si bude moci zvolit, kterými bloky do AEKO vstoupí, se nebude nadále muset obávat komplikací s nevýhodnými nájemnými smlouvami č i n e ú s p ě š n ý m i j e d n á n í m i s chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO). Věříme, ţe tato moţnost přispěje k rovnoprávnějšímu postavení zemědělců před orgány ochrany přírody a napomůţe k citlivějšímu nalezení shody při hospodaření v krajině. Mnohé CHKO uţ na podzim roku 2014 aktivně s farmáři projednávali umístění jednotlivých managementů. V současné době mají zemědělci stále ještě moţnost v nahlášených managementech dělat změny. Dalším vstřícným krokem je navýšení procenta moţného nedodrţení původně zařazené výměry v pětiletém závazku bez uplatnění sankce ze stávajících 10 % na 15 %, coţ můţe pomoci v případě nestabilní půdní drţby. Mezi další změny v AEKO patří: Na trvalých travních porostech se nově zvyšuje poţadovaná minimální intenzita z 0,2 na 0,3 VDJ/ha a stanovuje se max. hranice 1,15 VDJ / ha trvalého travního porostu (původně byla hranice stanovena na z. p.). Mění se i koeficienty přepočtu u telat z 0,2 na 0,4 VDJ. Tyto změny v praxi navyšují intenzitu stáda o 15 % v horských Vážení přátelé, v současné době vstupujeme do nového rozpočtového období s novým Programem rozvoje venkova a jeho prováděcí legislativou. Ať chceme či ne, finanční podpory a dotace se staly součástí rozpočtu každé farmy, někde méně důležitou, jinde naopak podstatnou, někde dokonce podmiňující jen prostou udržitelnost hospodaření v krajině. Současně tyto podpory představují v rukou ministerstva klíčový nástroj k řízení a ovlivňování zemědělské politiky a cílů v jednotlivých regionech. Čím větší podíl na celkových příjmech farem podpory představují, tím větší je závislost na nich. Tím více stoupá také odpovědnost ministerstva při rozhodování o prioritách. Již mnohokrát jsme dokazovali na exaktních číslech, jak velmi se liší ekonomika zemědělských podniků v úrodných a produkčních oblastech, profitujících dnes zejména z rostlinných komodit, a farem v horách a podhůřích, kde může podíl podpor na celkových tržbách (a stejně tak závislost na těchto financích) dosahovat až 80 %. Pokaždé jsme apelovali na to, že manévrovací prostor těchto farem a možnost měnit strukturu výroby směrem k vyšší tržní produkci je omezena a z hlediska environmentu v mnoha případech i nežádoucí. Bohužel, zásadní špatnou zprávou je, že zejména do II. pilíře, který zahrnuje i platby LFA, AEKO a EZ, půjde nyní méně finančních prostředků než v současnosti. Tento pilíř je přitom pro hospodaření farem v horských a podhorských oblastech zásadní (viz tabulka 1). Evropská unie, vědoma si této skutečnosti, umožňuje na národní úrovni eliminovat tento problém přesunem až 15% finančních prostředků z I. pilíře. Bohužel, ministerstvo zemědělství této možnosti nevyužilo a drtivou většinu prostředků raději rozdělilo ve prospěch vybraných komodit s důrazem na cukrovku, ovoce a zeleninu v I. pilíři. Česká republika tak z I. do II. pilíře předpokládá přesunutí pouze 800 mil. Kč pro období 2015 až 2017 (což odpovídá cca 3,4 % roční obálky) a 300 mil. Kč (cca 1,3 %) pro roky 2018 a Farmáři v LFA oblastech, a zejména ti v pohraničních regionech s malým podílem orné půdy, se orientují výrazně na chov býložravců a zejména masného skotu. Jaký podíl z této komoditní obálky budou moci využít, je vcelku evidentní. Ing. Milan Boleslav předseda Svazu marginálních oblastí tel.:

2 Tabulka č. 1 Předběţný stav sazeb k Opatření Titul sazba dotace ( /ha) sazba dotace ( /ha) příplatek neposečené bloky nad 12 ha ( /ha) sníţení dotace pro ekologické zemědělce ( /ha) OTP Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 93, OTP Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené OTP Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené OTP Horské suchomilné louky hnojené 1x za 5 let OTP Horské suchomilné louky nehnojené OTP Trvale podmáčené a rašelinné louky OTP Ochrana modrásků OTP Ochrana chřástala polního OTP Suché stepní trávníky a vřesoviště OTP Druhově bohaté pastviny AEKO Zatravňování orné půdy běţná směs AEKO Zatravňování orné půdy druhově bohatá směs AEKO Zatravňování orné půdy regionální směs AEKO AEKO AEKO Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běţná směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatá směsí Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směs AEKO Krmné biopásy AEKO Nektarodárné biopásy PO na EZ Travní porosty PO na EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin PO na EZ Orná půda Pěstování trav na semeno PO na EZ Orná půda Pěstování ostatních plodin PO na EZ PO na EZ Orná půda Odplevelování dočasným zatravněním odhad dle újmy Orná půda Odplevelování dočasným úhorem odhad dle újmy PO na EZ Intenzívní sady PO na EZ Ostatní sady PO na EZ Krajinotvorné sady PO na EZ Vinice, chmelnice EZ Travní porosty EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin EZ Orná půda Pěstování trav na semeno EZ Orná půda Pěstování ostatních plodin EZ EZ Orná půda Odplevelování dočasným zatravněním odhad dle újmy Orná půda Odplevelování dočasným úhorem odhad dle újmy EZ Intenzivní sady EZ Ostatní sady EZ Krajinotvorné sady EZ Vinice, chmelnice IP Integrovaná produkce zeleniny IP Integrovaná produkce ovoce IP Základní ochrana vinic IP Nadstavbová ochrana vinic

3 Tab. 2 Přehled rozlohy TTP a orné půdy v LFA oblastech LPIS k (tis. ha) ZP TTP OP zornění LFA-H 519,4 374,1 143,6 28% LFA-O 1 047,6 322,7 721,3 69% LFA-S 205,8 137,2 66,5 32% LFA celkem 1 772,8 834,0 931,4 53% N 1 766,5 132, ,1 90% ČR celkem 3 539,3 966, ,5 71% Tab. 3 Přehled výše plateb pro ekologické farmy s chovem zvířat na travních porostech v LFA extenzivní pastvina Oblasti ( /ha) EZ TTP extenzivní pastvina LFA celkem 2014 EZ TTP extenzivní pastvina LFA celkem 2015 změna HA, resp. H , ,5-48 OA , ,5-63 S , ,5-59 Tab. 4 Přehled výše plateb pro ekologické farmy bez chovu zvířat v LFA pouze orná půda Oblasti ( /ha) EZ orná půda AEKO LFA celkem 2014 EZ orná půda AEKO LFA celkem 2015 HA, resp. H OA změna S Pokračování ze strany 1 a podhorských oblastech. Přepočítávací koeficient u ovcí a koz nad 12 měsíců zůstává na 0,15 VDJ. U pozemků s velikostí nad 12 ha se zavádí povinnost nechávat na bloku neposečené plochy, a to od 3 10 % velikosti bloku. Jde o opatření na ochranu hmyzu a drobných ţivočichů. Do výměry neposečené plochy se započítává i případná výměra krajinného prvku, pokud se nachází na části půdního bloku. Nepokosená plocha se na základě nejenom našich připomínek smí nově nacházet i na okraji půdního bloku. Nevítanou změnou je ovšem sníţení sazby u hlavní podpory pro chovatele. Sazba na pastvinách se sniţuje ze stávajících 112 /ha na pouze 93,5 /ha. Zemědělci tedy mají chovat více skotu za niţší podporu na pastviny! Náš poţadavek na stanovení vyšší sazby na pastviny a niţší sazby na louky nebyl vyslyšen a zprůměrování sazby luk a pastvin vyšlo z poţadavku Agrární komory ČR. Chovatelé zvířat, kteří skot celoročně zavírají a nepasou, budou mít vyšší sazbu neţ za současné louky. Chovatele, kteří skutečně pastvu zvířat ve větší míře realizují, tato změna naopak poškodí. Ministerstvo zemědělství tak paradoxně odměňuje sedláky za horší ţivotní podmínky pro nepasená zvířata. Ekologické zemědělství (EZ) I v tomto odvětví přicházejí zásadní změny. Ekologické zemědělství je v PRV nově vyňato z AEKO a tvoří samostatné opatření. Nadále jiţ nebude finančně podporován souběh ekologické a konvenční rostlinné výroby v rámci jedné farmy. Pro ekologii dobrá zpráva zmizí byť i teoretická moţnost kontaminace bioprodukce a podpoří se tak důvěryhodnost ekozemědělského systému vůči spotřebiteli. Souběh konvenčních a ekologických zvířat zůstává i nadále moţný (například ekologicky chovaný skot a konvenčně chovaní koně). Nově byla v systému ekologického zemědělství zavedena dvojí sazba pro ekologické zemědělce a zemědělce v přechodném období. Pro zemědělce v přechodném období jsou stanoveny vyšší podpory neţ pro ekologické zemědělce. Kultura orná půda Nově lze na orné půdě v EZ uplatnit několik druhů různě podpořených managementů od klasického pěstování polních plodin aţ po zavedení černého úhoru. Kultura orná půda je nově rozdělena na Standardní orná půda, Kultura orná půda travní porost, Kultura orná půda úhor. Je velmi pravděpodobné, ţe nové rozdělení kultur na orné půdě s sebou přinese potíţe při výkladech podmínek jednotlivých managementů. Kultura sady Současný problém produkce u EZ intenzívních a extenzívních sadů ministerstvo alibisticky řeší zavedením povinného prokazování produkce

4 u sadů kategorie intenzívní a ostatní. Ekozemědělec je nově povinen v intenzívních a ostatních sadech doloţit minimální výnos a současně vést denní záznamy o meteorologických podmínkách. V případě neúrody tak například konvenční nebo integrovaný producent ovoce můţe poţádat stát o kompenzaci, ekozemědělci však bude hrozit sankce. Nově je zavedena třetí - kategorie tzv. krajinotvorných sadů. U těch nebude vykazování produkce povinné, budou však podporovány výrazně niţší sazbou, která hodnotí zejména jejich environmentální přínos. U všech kategorií sadů dosavadní podpora klesá, nejvýrazněji u těch, které b u do u z a ř a ze n y d o k a t ego ri e krajinotvorných. Zde dojde k poklesu z 510 aţ na 165! To můţe v praxi vést aţ k likvidaci mnoha vysokokmenných sadů, protoţe výše podpory se dostala aţ pod sazbu na ornou půdu. Kultura trvalý travní porost Nově se ruší dosavadní plošný zákaz rozorávání trvalých travních porostů, coţ můţe být v kombinaci se zvyšující se podporou na ornou půdu zajímavé i v oblastech, kde ministerstvo v minulosti motivovalo farmáře spíše k zatravňování. Moţnost rozorávání se nově vztahuje jak na konvenční, tak na ekologické zemědělce, samozřejmě s výjimkou jasně definovaných ploch v rámci podmínek pro přímé platby. V případě, ţe rozorání překročí E v r o p s k o u u n i í p o v o l e n ý c h 5 % z celkové plochy TTP, budou nuceni zemědělci opět zatravnit. Tato povinnost se bude vztahovat pouze na konvenční zemědělce, nikoliv na ekozemědělce. To legislativně potvrzuje, ţe Evropská komise vnímá ekologické zemědělství jako systém, který sám dostatečně zaručuje trvale udrţitelné hospodaření. Velkým problémem bude omezení kombinovatelnosti EZ a AEKO při ošetřování travních porostů ve zvláště chráněných územích ( N á r o d n í p a r k y a C H K O ) s nadstavbovými managementy. S poţadavkem přišla Evropská komise, která vyţaduje, aby nedocházelo ke zdvojování plateb za obdobné činnosti. V praxi to znamená, ţe ekologický zemědělec, který se přihlásí do tzv. nadstavbových managementů AE- KO na TTP, nebude moci čerpat na svém pozemku plnou ekologickou podporu a zároveň plnou podporu AEKO, jak tomu bylo doposud. Sazba AEKO mu v tomto případě bude výrazně krácena. (Viz tabulka 1.) Tyto změny, společně se sníţením podpor na ekologické t r a v n í p o r o s t y, j s o u j e d n ě m i z největších zásahů do podpor. Doplatí na to vybrané nadstavbové managementy, do kterých se ekologickým farmářům nebude chtít v takové míře vstupovat. Podpory na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) Po dvou letech příprav a vyjednávání o podmínkách udrţení konkurenceschopné zemědělské výroby v horských a podhorských regionech konstatujeme, ţe navrţený významný pokles sazeb v LFA bez moţnosti kompenzace z o s t a t n í c h p o d p o r ( A E K O a EZ) znamená obecně naprosté fiasko ve snaze o zachování kontinuity v dosavadním víceméně stabilním a environmentálně příznivém způsobu hospodaření. Navíc, do podpor v LFA jsou nově zahrnuty vedle stávajících podpor na TTP také platby na ornou půdu v horských a specifických oblastech. Při navýšení mnoţství podporovaných ploch a současném zachování stejně velké finanční obálky tak dojde k plošnému sníţení sazby. Za touto radikální změnou stojí dle oficiálních informací ministerstva zemědělství poţadavek Evropské komise. Neoficiální zprávy však hovoří o naivních představách, se kterými šla Česká republika do vyjednávání podpor v rámci LFA. Dosavadní způsob vyplácení podpor LFA jen na trvalé travní porosty představoval dlouhodobě zacílení na skutečně znevýhodněné oblasti ČR. Namísto ujišťování ze strany úředníků, ţe kontinuita bude zachována a ţe se zemědělci v LFA nemusí obávat výrazných změn, měl resort věnovat čas kvalitní přípravě faremních systémů. Ty umoţňují diferenciaci plateb dle skutečných potřeb a fungují na principu diverzifikace podle hlavních zemědělských podnikových činností (podniky s převaţujícím polním systémem, podniky se ţivočišnou produkcí na travních porostech a podniky se smíšenou produkcí). Tento systém diferenciace plateb mnohem lépe vyhovuje objektivní potřebě efektivně zacílených finančních prostředků ze strany státu, včetně posílení veřejného zájmu na zachování stád pasoucího se skotu, ovcí a koz v méně úrodných oblastech. Je zřejmé, ţe toto je cesta, kudy se bude další vývoj pod-

5 por v LFA ubírat. Velmi důleţité je, aby stanovení a obhájení faremních systémů prováděla instituce, která je v maximální moţné míře inertní vůči lobbistickým a politickým tlakům. Přestoţe s ohledem na naše přírodní a klimatické podmínky patříme mezi země s nejvyšším zorněním v Evropě, bude nyní stát platbami LFA v LFA H a LFA S regionech podporovat místo ţivočišné výroby a šetrných forem hospodaření také ornou půdu bez zvířat. S ní pak pěstování obilovin, řepky, kukuřice a dalších vysoce trţních plodin. Negativní projevy intenzivní výroby, se kterými se dnes potýkáme v níţinách, se tak projeví i v oblastech s výrazně vyšší citlivostí k půdní a vodní erozi, zcela proti dosavadním snahám resortu. Předpokládáme, ţe sníţené sazby LFA nejvíce zasáhnou chovatele zvířat na travních porostech či hospodáře s malým podílem orné půdy. V samém závěru vyjednávání Evropská komise navíc zrušila podmínku minimální intenzity zvířat na orné půdě. I to pravděpodobně jen posílí tendence k útlumu sloţitější ţivočišné produkce, omezí plochy krmných plodin v osevních postupech a povede k dalšímu sniţování obsahu organických sloţek v půdě. Degresivita plateb LFA V rámci přímých plateb SAPS se podařilo evropskou legislativou povinné sniţování plateb dle velikosti farmy eliminovat z důvodu historicky větších zemědělských podniků v ČR. Bohuţel, u plateb pro méně příznivé oblasti LFA se Evropská komise nechala inspirovat Slovenskem a trvá na tom, ţe velkým podnikům se budou platby LFA (v horských a specifických oblastech) krátit. Ušetřené prostředky zůstanou dle deklarace ministra v obálce plateb LFA a povedou k navýšení sazeb na LFA. O definitivní výši a rozsahu degresivity nebylo doposud rozhodnuto, nicméně bude přísnější, neţ se v Programu rozvoje venkova předpokládalo. Podpora chovu zvířat Skot, ovce a kozy čili pasoucí se býloţravci na zatravněných pozemcích rozsáhlých pohraničních regionů se stali po kolapsu zemědělství a krachu státních s t a t k ů z á k l a d n í m k a m e n e m ekonomiky tamních farem a zároveň stabilizačním prvkem zdravé a harmonické krajiny. Není ţádným tajemstvím, ţe plošné LFA, AEKO, popř. EZ podpory představující hlavní příjem zdejších farmářů umoţňovaly udrţet a postupně navyšovat stavy např. masného skotu. Ty v ČR ještě zdaleka nedosáhly intenzity a počtů jako v rozvinutých evropských zemích. Svaz marginálních oblastí od počátku na tuto skutečnost upozorňoval a prosazoval přesun 15% povolených prostředků z I. do II. pilíře Společné zemědělské politiky (SZP). Naším cílem bylo podpořit tyto komodity navýšením nebo alespoň udrţením výše plošných plateb s podmínkou chovu zvířat a zastavit rozevírající se nůţky mezi příjmy níţinných podniků a farem v LFA. Ministerstvo se však rozhodlo přesunout z I. do II. pilíře místo 15 % pouze 800 mil. Kč, coţ odpovídá cca 3,4 % roční obálky pro období 2015 aţ 2017, a 300 mil. Kč představujících cca 1,3 % finančních prostředků pro roky 2018 a 2019 a zbytek věnovat podpoře citlivých komodit. Z této obálky však komodita masný skot obdrţí částku, která v ţádném případě nemůţe dorovnat propad příjmů způsobených poklesem podpor z II. pilíře (LFA, EZ apod.) O podfinancování 2. pilíře PRV se zasadila Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR zastupující zemědělce z níţinných regionů, kteří vyšší převod blokovaly. Náš Svaz ţádal o přesun plných 15 %, jak dokládá naše stanovisko, které otiskujeme v tomto bulletinu.

6 Připomínky SMO k nastavení poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními V Horní Polici dne 13. ledna 2015 Připomínkové řízení (LFA) (Čj /2014-MZE-12154) Váţený pane ministře, dovolujeme si zaslat připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Za Svaz marginálních oblastí se projednání uplatněných připomínek zúčastní Ing. Kamil Toman (tel: , Zároveň si dovolujeme poţádat o písemné vypořádání připomínek na Zásadní připomínky: 1) Návrh je v rozporu s preambulí 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Zdůvodnění: Návrh mění dosavadní systém podpor v horských a specifických méně příznivých oblastech tím, ţe nově zavádí platbu na ornou půdu, navíc bez povinnosti chovat zvířata a naopak výrazně sniţuje platbu na travní porosty s podmínkou chovu zvířat. Tím se v těchto oblastech ohroţuje zachování stávajících udrţitelných systémů zemědělského hospodaření zaloţených na extenzivních chovech pasoucích se zvířat. Naopak změna dotačních podmínek ekonomicky motivuje k ukončování stávajících systémů hospodaření (chov zvířat na pastvinách) a motivuje zemědělce k rozorávání luk a pastvin a k ukončováníchovu zvířat tím, ţe zavádí platbu i na ornou půdu bez podmínky chovu zvířat. Bude tak docházet ke zvyšování eroze, sniţování potravinové bezpečnosti a sniţování zaměstnanosti v příhraničních podhorských oblastech. 2) Poţadujeme výrazně sníţit sazby na ornou půdu bez zvířat a z ušetřených prostředků výrazně zvýšit sazbu na travní porosty se zvířaty tak, aby platby přesněji kompenzovaly ušlé příjmy a dodatečné náklady spojené se znevýhodněním dotyčné oblasti. Poţadujeme dopracovat výpočet újmy u jednotlivých faremních systémů dle výrobního zaměření tak, aby byla ČR připravena na případné zamítnutí podmínky intenzity na zemědělskou půdu ze strany Evropské komise. V případě, ţe nebude ze strany EK umoţněna podmínka intenzity na ornou půdu, je na místě vyuţít moţnosti stanovit platby LFA podle faremních systémů tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost skutečně znevýhodněných zemědělců v méně příznivých oblastech. 3) Degresivita plateb: 6 odstavec 8 poţadujeme upravit tak, aby se: A) degresivita u orné půdy zaváděla jiţ od 125 ha, zatímco u travních porostů aţ od 1000 ha, protoţe orná půda díky osminásobným trţbám z jednotky plochy vůči travním porostům dříve dosáhne úspor z rozsahu; B) velikost ţadatele posuzovala i výměrou zemědělské půdy mimo LFA, protoţe rovněţ pomáhá ţadateli dosahovat úspory z rozsahu. 4) 9 a 10 navrhujeme odstupňovat sníţení plateb mírnějším způsobem, protoţe 1, 2, 3 a 4 dny jsou opravdu velmi krátké lhůty. Navrhujeme v případě, ţe zemědělec splní 0,2 VDJ/ha prodlouţit období na 1, 7, 14 a více neţ 14 dnů pro sniţování, respektive neposkytnutí platby. Nastavení kontrolního systému na takto přísnou podmínku postrádá opodstatnění, zvláště pokud je vyţadováno pouze na jednom z dotovaných druhů zemědělské kultury. S úctou Ing. Milan Boleslav Předseda Svaz marginálních oblastí

7 Stanovisko k materiálům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Ministerstva zemědělství ČR Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP), Svazu marginálních oblastí (SMO) a Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) k materiálům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva zemědělství ČR (Mze) představených dne na Kulatém stole ministra zemědělství k nastavení rozdělování podpor a Společné zemědělské politice pro a po roce Toto společné stanovisko vydávají ČM- SZP, SMO a ČSCHMS jako svazy zastupující zemědělce, kterých se nejvíce dotýká hospodaření v tzv. LFA oblastech (oblastech s přírodními omezeními). Stanovisko bylo vytvořeno po důkladném prostudování předložených materiálů a na jejich základě provedených výpočtů. Stanovisko: 1. Představené materiály jsou koncipovány tak, ţe v ţádném případě nereflektují ministerstvem zemědělství (Mze) a ministry zemědělství bez rozdílu (Fuksa, Bendl, Toman) deklarovanou podporu ţivočišné výroby. Materiály také ve své analýze zásadně podceňují rizika spojená s tím, Ţe se zemědělci v LFA oblastech zachovají trţně a začnou rozorávat trvalé travní porosty na ornou půdu nebo opustí, či značně omezí chov přeţvýkavců. Přestoţe na to bylo Mze i jednotliví ministři opakovaně upozorňováni, materiály stále nereagují ani na změnu celkových obálek v rámci jednotlivých pilířů mezi finančními obdobími a (v I. pilíři (přímé platby) dochází k nárůstu prostředků na 133,9 % (cca + 5,56 mld. Kč ročně) a ve II. pilíři (LFA oblasti, AEO a v jeho rámci ekologické zemědělství, investice) dochází k poklesu prostředků na 78,83 % (pokles o 21,2 % => cca - 2,79 mld. Kč ročně) 1 Protoţe Evropská komise si je vědoma, ţe takováto nerovnováha způsobí v některých členských zemích strukturální problémy (zejména v zemích, které obdobně jako Česká republika mají většinu zemědělských ploch v méně úrodných oblastech), umoţňuje těmto zemím převést aţ 15 % z I. do II. pilíře. 2. Lze naopak říci, ţe tyto materiály, tak jak jsou navrţeny, jdou proti deklarovaným cílům (podpora ţivočišné výroby, zaměstnanosti a podnikání v horských a podhorských oblastech) a v oblastech LFA zásadním způsobem sniţují konkurenceschopnost zemědělství (mj. i značným sníţením schopnosti spolufinancovat zemědělcům investiční akce), a tím pádem i zaměstnanost. 3. Svazy jsou nuceny konstatovat, ţe ţádný z nich nemůţe souhlasit s navrhovanými materiály a i nadále jsou nuceny poţadovat převod 15 % finančních prostředků z I. do II. pilíře (v případě České republiky by převod 15 % z I. do II. pilíře ročně činil částku 3,27 mld. Kč => I. pilíř by i tak byl ročně oproti stávajícímu období posílen o 2,29 mld. Kč! Je přitom nutno konstatovat, ţe i v případě tohoto přesunu bude II. pilíř stále deficitní, protoţe jeho prostředky nebudou stačit ani na zachování reálné hodnoty kompenzačních plateb AEO a LFA, tak jak byly vyčísleny ministerstvem zemědělství potřeby pro zachování kontinuity a rozsahu opatření na odborné skupině Programu rozvoje venkova dne Bez uvedeného převodu se prudce zhorší důchodová situace zejména u těch zemědělců, kteří hospodaří v horských oblastech na trvalých travních porostech (TTP) s masným skotem. Situace se v jejich případě ještě zhorší o skutečnost, ţe v případě podpor LFA je navrţeno, aby dotace byla v LFA směřována na veškerou zemědělskou půdu. Dnes je v oblastech LFA cca 850 tis. ha TTP, zemědělské půdy je však v oblastech LFA cca tis. ha => pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, dojde jiţ v roce 2014 v případě dotací LFA ke sníţení současných sazeb aţ o 50 %! 4. Aby bylo moţno ekonomicky řešit problémy zemědělství LFA oblastí, navrhují svazy zmiňovaný převod 15 %

8 finančních prostředků z I. do II. pilíře řešit za těchto podmínek: - finanční prostředky převést prioritně do sazeb AEO a LFA v uvedeném pořadí, - nezavádět ţádný umělý strop (jak to navrhují předkládané materiály) 2,3 miliardy Kč pro oblast LFA dnes ţádný takovýto strop neexistuje, - peníze vrácené z degresivity na LFA převést ve prospěch investic do zemědělství a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství, - pro vstup do podpor LFA stanovit jako minimální moţné zatíţení 0,4 DJ na ha + 70 % trvalých travních porostů z obhospodařované plochy, - zúţit vymezení LFA oblastí z navrhovaných 50 % zemědělské půdy ČR na mnohem únosnějších a z pohledu budoucích závazků podstatně lépe ufinancovatelných cca 30% zemědělské půdy tak jak je/bylo ze strany Mze navrhováno v tzv. uţší variantě vymezení LFA oblastí. Na II. pilíř je dominantně vázána ţivočišná výroba, jejíţ podpora je dle deklarací Mze jednou z jejích zásadních priorit. Vzhledem ke skutečnosti, ţe do budoucího finančního období (v porovnání s předchozím finančním obdobím) je rozpočet II. pilíře poníţen (pro roky 2014 a dále) o 21,2 %, vzhledem k tomu, ţe podpora LFA by měla být vyplácena na veškerou zemědělskou půdu a vzhledem k tomu, ţe i platby AEO a LFA musí reagovat na růst nákladů, je převod 15 % jen částečnou kompenzací uvedeného poníţení a rozšíření podporované plochy LFA. Protoţe zejména zemědělci hospodařící v horských LFA nemohou vţdy jednoduše přejít na jiný způsob hospodaření (např. zasetím jiné trţní plodiny) a kompenzovat tak růst nákladů rostlinnou produkcí, nemluvě o tom, ţe toto není cílem zemědělské politiky EU, je správné nastavení zemědělské politiky a výše dotací vysoce citlivou záleţitostí, ovlivňující ţivot ve venkovském prostoru v horských a podhorských oblastech na dlouhé roky, ne-li desetiletí. Znamenalo by to i dopady na státní rozpočet České republiky. S vysokou pravděpodobností by nastal výpadek příjmů státního rozpočtu, neboť zemědělci v LFA oblastech platí a splácí státu nakoupenou zemědělskou půdu + movitý a nemovitý majetek z privatizačních smluv z 90. let. Také by to znamenalo zvýšené výdaje, a to z důvodu vyplácení podpor nově nezaměstnaným, jejichţ uplatnění na trhu práce je vzhledem ke kvalifikaci a regionu téměř nemoţné. V Praze dne 9. ledna 2014 Ing. Miroslav Vráblík Předseda Český svaz chovatelů masného skotu Lubomír Burkoň Předseda Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Ing. Milan Boleslav Předseda Svaz marginálních oblastí Poznámky: 1 ) Jedná se o propočty uskutečněné na čísla, která byla dána k dispozici zástupci Mze dne 30. srpna 2013 při výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 2 ) Varianty rozpočtu pro opatření PRV při 85% míře kofinancování z EZFRV (tvoří přílohu tohoto stanoviska)

9 Skutečná cena levných potravin Intenzifikace chovů a jejich dopad na zemědělství a potraviny článek, který vznikl na základě přednášky Farmageddon, která se konala v Senátu Parlamentu České republiky. TOMÁŠ UHNÁK Je nesmyslné odvést zvířata z pastvin, zavřít je do velkochovů a krmit je tím, co vypěstujeme, říká Philip Lymbery, autor knihy Farmageddon. Lymbery Vloni vydaná kníţka Farmageddon Philipa Lymberyho vzbudila v Británii patřičný rozruch. Popisuje totiţ katastrofální stav současné výroby potravin, zejména masa, a nabízí alternativy. Lymbery je zároveň ředitelem organizace Compassion in WorldFarming (Soucit ve světovém zemědělství), jejíţ česká pobočka mu v úterý 20. ledna uspořádala přednášku na půdě Senátu České republiky. Při té příleţitosti vznikl následující rozhovor. Procestoval jste svět, abyste na vlastní oči viděl negativní dopady průmyslové produkce potravin. Napsal jste, že zvířata trpí, životní prostředí trpí, lidé trpí. Je to čiré zoufalství, beznaděj, destrukce životního prostředí. Je současný stav skutečně tak deprimující? Touto tematikou se zabývám uţ dvacet pět let a často jsem uvaţoval nad tím, jestli náhodou nepřeháníme, jestli neděláme věci horší, neţ skutečně jsou. Ale kdyţ jsem se vydal do Severní a Jiţní Ameriky, Evropy a Číny, pochopil jsem, ţe situace je ještě mnohem horší, neţ jsem si myslel. Je tu ale zároveň i naděje nakrmit planetu humánním a udrţitelným způsobem není zase tak sloţité. Měli bychom prostě vrátit domácí zvířata tam, kam patří, do farem, na louky se pást. Prasata a drůbeţ krmme tím, co nesníme. Zemědělský průmysl nám tvrdí, ţe ho potřebujeme, chceme-li nasytit svět. Světová populace vzrůstá, v současnosti tu máme sedm miliard lidí a za nějakých třicet, čtyřicet let to bude devět nebo deset miliard. Jak je máme všechny uţivit? Tak nás děsí velkovýrobci. Jenţe my ţijeme v dostatku, aspoň co se týče jídla, a to uţ nám neříkají. Současný potravinový systém, který ještě není zcela ovládán průmyslovou produkcí, vyrábí dost jídla, aby nasytil aţ čtrnáct miliard lidí. Problém je v tom, ţe půlku z toho vyhodíme. Vyhazujeme jídlo doma, vyhazují ho v supermarketech i v zemích takzvaného třetího světa, protoţe nemají peníze na vybudování skladišť nebo nákup lednic. Největším mrháním potravinami je ale krmení zvířat ve velkochovech plodinami, jeţ mohou jíst i lidé obilninami, zrním a sójou. Kdybychom všechny tyto obiloviny a sóju rozloţili po zemi, pokrylo by to území celé Evropské unie. Mohli bychom tím uţivit další čtyři miliardy lidí. Netvrdím, ţe bychom měli jíst více obilovin nebo ţe bychom měli být vegetariány. Jen říkám, ţe bychom neměli vyuţívat vzácnou ornou půdu na to, abychom na ní pěstovali krmivo pro zvířata ve velkochovech. Těmto zvířatům by se mnohem lépe dařilo, kdybychom je nechali pást se na louce, coţ je přirozenější způsob jejich krmení. Je nesmyslné odvést zvířata z pastvin, zavřít je do velkochovů a krmit je tím, co vypěstujeme. Tvrdím, ţe velkochov zvířat je neefektivní, neudrţitelný a hlavně vůbec není nutný. Bylo by možné prostě jen otevřít velkochovy a vypustit zvířata na pastviny a louky, aniž bychom snižovali jejich počet? Už dnes je krav tolik, že jejich chov znečišťuje vzduch více než auta. Co s obrovskou poptávkou po masu v USA a Číně? Na americkém ministerstvu zemědělství provedli výzkum, který ukázal, ţe krávy, které se pasou na loukách, způsobují mnohem menší znečištění neţ ty v konvenčních chovech. Ţivotní prostředí bychom rovněţ znečišťovali méně, pokud bychom konzumovali méně mléčných výrobků a masa. Sníme-li jich o polovinu méně, na evropské úrovni by to způsobilo čtyřicetiprocentní sníţení skleníkových plynů. Cílem by tedy měla být střídmost v konzumaci masa a mléka. Krmivo pro zvířata ve velkochovech se pěstuje za pomocí umělého hnojiva a pesticidů. Produkce monokulturních plodin je nejen nehospodárná, ale také ničí biosféru. Konfucius si všiml jiţ před dvěma tisíci lety, ţe naše přeţití závisí na několika centimetrech kvalitní půdy a na tom, ţe občas zaprší. Konvenční zemědělství na to nějak pozapomnělo. V Británii se píše o tom, ţe vzhledem ke špatnému stavu britské půdy tu zbývá uţ jen stovka sklizní potom zůstane půda uţ úplně mrtvá. Tento problém se týká celé Evropy. Kvalita půdy na celém světě se neustále zhoršuje. Pesticidy hubí obrovské mnoţství hmyzu, divoké květiny a další rostliny, takţe chybí včely, které by plodiny opylovaly. Ptáci, kteří poletovali na polích, také mizí. Jeden britský odborník ve státních sluţbách přímo tvrdí, ţe konvenční zemědělství škodí ptactvu. Krmení domácích zvířat vypěstovanými obilovinami je čtyřicetkrát náročnější na spotřebu vody neţ pasení. Jestliţe se něco nezmění, přijde Farmageddon. Jak jste vůbec přišel na název své knihy? Kdyţ jsem byl v Kalifornii, viděl jsem tisíce krav v bahnitém výběhu a mandlovníky, kam jen oko dohlédlo. Stál jsem mezi těmi perfektně seřazenými stromky a řekl jsem své kolegyni a spoluautorce knihy Isabel Oakeshottové: Poslouchej. Víte, co jsme slyšeli? Nic, úplné ticho. Ani ptáček nezazpíval, ani včela nezabzučela. Nic takového tam totiţ nebylo. Ekosystém zkolaboval. Kalifornie proto dováţí čtyřicet miliard včel třemi tisíci náklaďáky a na své pole umisťuje umělé úly. Přírodní procesy, jako například opylování, neprobíhají. Po šesti týdnech jsou úly zase naloţeny na náklaďáky a jedou do dalšího státu s obdobnými problémy. To je to, čemu někteří říkají udrţitelná intenzifikace zemědělství. Isabel, která píše o politice, mi pak řekla: To není vize budoucnosti, to

10 spíš vypadá jako Farmageddon. A tak vznikl název knihy. Můžete vysvětlit politiku levného jídla? V Česku se jedná o velký problém. Spotřebitelé se zajímají především o nízkou cenu, a ne o kvalitu nebo původ zboží. Levné jídlo je skutečně váţná politická otázka. Jedná se většinou o jídlo velmi nevalné kvality, s větším mnoţstvím nasycených tuků, soli, cukru a naopak menším mnoţstvím omega-3 mastných kyselin a dalších zdravých ţivin. Ve skutečnosti za tyto potraviny platíme třikrát víc. Jednou u kasy, po druhé z našich daní a po třetí vlastním zdravím, znečištěním vody v důsledku úniků umělého hnojiva do vody a vůbec ohroţením ţivotního prostředí. Takţe se ptám, jak dlouho si můţeme ještě dovolit platit tak vysokou cenu za takzvané levné jídlo. Na druhé straně kvalitní jídlo, bio produkce se v Česku považuje za luxus, který není dostupný pro všechny. Nemáme ale všichni právo na výživné a zdravé jídlo? Zcela souhlasím, právo na kvalitní a výţivné jídlo mají mít všichni. V bohaté Evropě platíme z našich daní padesát miliard eur kaţdý rok na dotace zemědělcům. A pak někdo řekne, ţe je v pořádku, kdyţ lidé s nízkými příjmy musí krmit své děti nekvalitními výrobky. To je skandál. Jídlo v Británii nebylo nikdy tak laciné. Zároveň vidíme, jak čím dál více lidí trpí obezitou způsobenou nekvalitní stravou. Je tu čím dál větší počet potravinových bank. Před třemi či čtyřmi roky jste o nich vůbec neslyšeli. Trpíme nedostatkem jídla, protoţe náš potravinový systém je nefunkční. Úkolem pro 21. století není průmyslově vyprodukovat co nejvíce stravy, ale poskytnout kvalitní jídlo a učinit tak udrţitelným způsobem. Ve své přednášce jste zmínil, že nám hrozí nová industrializace. Co tím myslíte? Znamená to, ţe Evropa je pod čím dál větším tlakem, aby své potravinové zásoby vyráběla ve velkém nastrkala krávy po tisících do obrovských kravínů, kuřata a prasata do velkochovů, pěstovala ve velkém monokultury izolované od přírody, napuštěné chemikáliemi. Opakuje se mantra, ţe pokud chceme vyrábět více, je nutné tyto systémy budovat. Ale jak uţ jsem řekl, nepotřebujeme vyrábět více, máme dost. Kdo a proč to tedy říká? Jsou to zkrátka ti, kterým jde o zisk. Jaký je váš názor na geneticky modifikované potraviny? Setkal jste se s nějakými následky, které to má? Spíše neţ s následky, které to má na lidi, kteří je konzumují, jsem si všiml důsledků pěstování GMO imunních vůči herbicidům. To znamená, ţe mohou být ještě více chemicky ošetřeny pesticidy. Mluvil jsem s matkou dítěte, které téměř zemřelo, kdyţ byl jejich domov zamořen pesticidy. Mluvil jsem s lidmi, kteří věří, ţe obyvatelé jejich města trpí rakovinou kvůli odpadnímu kanálu, kterým odtéká odpad vznikající při pěstování geneticky modifikované sóji. Obhájci GMO rovněţ hovoří o nutnosti nasytit svět. Ale GMO produkce nesytí svět, ale velkochovy. Jednou z aktuálních otázek, nad nimiž se v Evropě diskutuje, je dohoda o svobodném obchodu mezi USA a Evropskou unií, známá pod zkratkou TTIP. Kritici poukazují na řadu negativních důsledků, které by její přijetí mohlo mít pro kvalitu potravin. Jak se na to díváte? S velkou obavou. Dělá mi starost smlouva, která chce zrovnoprávnit standardy, jeţ platí v USA a v Evropě. Co se týče péče o zvířata, je Evropa daleko před USA. S přijetím TTIP by se mohlo stát, ţe bychom ztratili vše, co jsme v posledních dekádách na poli stravování a zemědělství vybojovali. Organizace, kterou jsem zaloţil, proti tomu lobbuje všude v Evropě a především v Bruselu ve spolupráci s dalšími organizacemi působícími na poli veřejného zdraví, ekologie a podobně. Jaká je role národního státu v této problematice? Měl by podporovat alternativní způsoby zemědělství? Měl by do toho zasahovat? Bezpochyby. Situace je natolik váţná, ţe by se v tom vlády měly angaţovat. Musí změnit svou politiku, abychom se mohli odpoutat od průmyslové produkce potravin. Politici musí poukázat na to, ţe alternativy existují, a podpořit je. Musí zajistit, aby všichni měli právo na zdravou, hodnotnou a organickou stravu. Podporujete lokální alternativy, například nové typy družstevnictví? Jak se na ně díváte? Ano, věřím, ţe komunitou podporované zemědělství je jedním z důleţitých řešení. Stát by si měl váţit komunit, které se umí postarat o vlastní potravinovou soběstačnost. Trpíme falešným pocitem bezpečí, co se týče stravy. Zdroje jsou čím dál omezenější a přijde den, kdy si budeme přát, abychom bývali nepromrhali to, co jsme měli v minulosti a co bychom dnes snad stále ještě mohli mít v budoucnosti udrţitelný potravinový systém, který je nám přímo k dispozici. Jak se o to můžeme zasadit my, obyčejní občané? Můţeme ledacos. Máme moc přispět ke změně světa uţ jenom tím, ţe změníme své stravování. Radil bych lidem, aby si vybírali potraviny z farem spíše neţ z továrny. Vyhýbejte se potravinám, které jsou sice označovány jako farmářské, ale je to jen líbivý nápis na produktu z továrny. A nepřejídejme se. Je to lepší pro naše zdraví, ţivotní prostředí i potravinový systém. (převzato z A2larm) předseda Ing. Milan Boleslav Horní Police čp Česká Lípa tel/fax:

Změny PRV - strategie

Změny PRV - strategie SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza dopadu legislativy na hospodaření environmentálně orientovaného zemědělství.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza dopadu legislativy na hospodaření environmentálně orientovaného zemědělství. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza dopadu legislativy na hospodaření environmentálně orientovaného zemědělství Jana Sitová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PRAHA, LEDEN 2010 2III 3III Obsah Příloha č. 1 Přepočítávací koeficienty... 5 Příloha č. 2 Dobrý zemědělský a environmentální stav...

Více

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 4 2006 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Toto vydání

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

ᆧ勧Dᆧ勧L É O O I Y Á O 75, 120 58 PR H 2 P ᆷ南dᆷ南 st ňs ᆷ南 oncepčnᆧ勧 čᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 P ᆷ南 ᖗ受 2003 P ňs ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st č č st d t ᖗ受 Ing. Zdeněk Trávníček,CSc. ᖇ吷 š t ᆷ南: PhDr. Hana Horská Ing. Jan Drlík Ing. Petr Jakobe,

Více

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase

Více

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května 2013 Obsah: Stručné zprávy 2 Zemědělství v EU 6 Ruský trh s vínem 7 Agrární komora podporuje strategii pro růst českého zemědělství 8 Studie o vinařské turistice

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje

Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace založená skupinou studentů Přírodovědecké a Zemědělské

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník 02 2015 Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti

Více

Charakteristika biofarem a jejich produktů ve Zlínském kraji. Jaroslav Petrůsek

Charakteristika biofarem a jejich produktů ve Zlínském kraji. Jaroslav Petrůsek Charakteristika biofarem a jejich produktů ve Zlínském kraji Jaroslav Petrůsek Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce pojednává celkově o chodu v ekologickém zemědělství. Zahrnuje

Více

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská NA VINICI. Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce

Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská NA VINICI. Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce LIŠTIČKY Roman Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Rozsypal NA VINICI Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce Šárka Dittrichová Ivana Heřmanská Roman Rozsypal LIŠTIČKY NA VINICI Program rozvoje

Více

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení

Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení Materiál Bílá kniha terciárního vzdělávání byl zaslán dne 24. 11. 2008 do vnějšího připomínkového řízení k vyjádření na povinná připomínková místa

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více