Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech"

Transkript

1 SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŢUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŢNĚ ŢIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŢ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM. leden březen 2015 / č. 56 Informační bulletin Svazu marginálních oblastí (SMO) Změny v novém PRV a jejich dopad na hospodaření v horských a podhorských oblastech Připravované změny zasáhnou v LFA nejvíce chovatele dobytka na TTP Z pohledu zemědělců v marginálních oblastech, lépe řečeno v těch skutečně znevýhodněných (v řadě území dnes zařazených do LFA bylo znevýhodnění jiţ překonáno zejména díky rentabilní rostlinné výrobě), je rozhodující částí Programu rozvoje venkova především nastavení podpor na chov zvířat na travních porostech. V klimaticky nepříznivých, méně úrodných regionech je to totiţ mnohdy jediná konkurenceschopná činnost, kterou tam mohou zemědělci provozovat. Bohuţel, připravované úpravy a plošné a výrazné sníţení podpor budou pro farmáře v pohraničních oblastech největšími změnami od konce 90.let, kdy se ministerstvo pracně snaţilo naopak zemědělství v těchto regionech stabilizovat. Agroenvironmentálně - klimatické opatření Pozitivní změnou v oblasti AEKO je konec celofaremnosti u ošetřování travních porostů (OTP). Pokud měl dříve farmář zájem o vstup do OTP, musel provozovat managementy na všech svých travních porostech. Tato povinnost nově jiţ neplatí, coţ dává zemědělcům větší svobodu při vyjednávání s orgány ochrany přírody. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě ohledně nadstavbového managementu, má nyní farmář moţnost do AEKO příslušný blok nezařadit, a zachovat si tak na tomto bloku moţnost volného nakládání a svobodu hospodaření. Z pohledu farmáře jde o praktickou věc. Zemědělci si nyní mohou optimálněji vyladit výrobní strukturu podniku a zvolit rozumný kompromis mezi výrobním pohledem zemědělce a mnohdy nesmlouvavým postojem úředníků zastupujících zájmy ochrany přírody. Farmář, který si bude moci zvolit, kterými bloky do AEKO vstoupí, se nebude nadále muset obávat komplikací s nevýhodnými nájemnými smlouvami č i n e ú s p ě š n ý m i j e d n á n í m i s chráněnými krajinnými oblastmi (CHKO). Věříme, ţe tato moţnost přispěje k rovnoprávnějšímu postavení zemědělců před orgány ochrany přírody a napomůţe k citlivějšímu nalezení shody při hospodaření v krajině. Mnohé CHKO uţ na podzim roku 2014 aktivně s farmáři projednávali umístění jednotlivých managementů. V současné době mají zemědělci stále ještě moţnost v nahlášených managementech dělat změny. Dalším vstřícným krokem je navýšení procenta moţného nedodrţení původně zařazené výměry v pětiletém závazku bez uplatnění sankce ze stávajících 10 % na 15 %, coţ můţe pomoci v případě nestabilní půdní drţby. Mezi další změny v AEKO patří: Na trvalých travních porostech se nově zvyšuje poţadovaná minimální intenzita z 0,2 na 0,3 VDJ/ha a stanovuje se max. hranice 1,15 VDJ / ha trvalého travního porostu (původně byla hranice stanovena na z. p.). Mění se i koeficienty přepočtu u telat z 0,2 na 0,4 VDJ. Tyto změny v praxi navyšují intenzitu stáda o 15 % v horských Vážení přátelé, v současné době vstupujeme do nového rozpočtového období s novým Programem rozvoje venkova a jeho prováděcí legislativou. Ať chceme či ne, finanční podpory a dotace se staly součástí rozpočtu každé farmy, někde méně důležitou, jinde naopak podstatnou, někde dokonce podmiňující jen prostou udržitelnost hospodaření v krajině. Současně tyto podpory představují v rukou ministerstva klíčový nástroj k řízení a ovlivňování zemědělské politiky a cílů v jednotlivých regionech. Čím větší podíl na celkových příjmech farem podpory představují, tím větší je závislost na nich. Tím více stoupá také odpovědnost ministerstva při rozhodování o prioritách. Již mnohokrát jsme dokazovali na exaktních číslech, jak velmi se liší ekonomika zemědělských podniků v úrodných a produkčních oblastech, profitujících dnes zejména z rostlinných komodit, a farem v horách a podhůřích, kde může podíl podpor na celkových tržbách (a stejně tak závislost na těchto financích) dosahovat až 80 %. Pokaždé jsme apelovali na to, že manévrovací prostor těchto farem a možnost měnit strukturu výroby směrem k vyšší tržní produkci je omezena a z hlediska environmentu v mnoha případech i nežádoucí. Bohužel, zásadní špatnou zprávou je, že zejména do II. pilíře, který zahrnuje i platby LFA, AEKO a EZ, půjde nyní méně finančních prostředků než v současnosti. Tento pilíř je přitom pro hospodaření farem v horských a podhorských oblastech zásadní (viz tabulka 1). Evropská unie, vědoma si této skutečnosti, umožňuje na národní úrovni eliminovat tento problém přesunem až 15% finančních prostředků z I. pilíře. Bohužel, ministerstvo zemědělství této možnosti nevyužilo a drtivou většinu prostředků raději rozdělilo ve prospěch vybraných komodit s důrazem na cukrovku, ovoce a zeleninu v I. pilíři. Česká republika tak z I. do II. pilíře předpokládá přesunutí pouze 800 mil. Kč pro období 2015 až 2017 (což odpovídá cca 3,4 % roční obálky) a 300 mil. Kč (cca 1,3 %) pro roky 2018 a Farmáři v LFA oblastech, a zejména ti v pohraničních regionech s malým podílem orné půdy, se orientují výrazně na chov býložravců a zejména masného skotu. Jaký podíl z této komoditní obálky budou moci využít, je vcelku evidentní. Ing. Milan Boleslav předseda Svazu marginálních oblastí tel.:

2 Tabulka č. 1 Předběţný stav sazeb k Opatření Titul sazba dotace ( /ha) sazba dotace ( /ha) příplatek neposečené bloky nad 12 ha ( /ha) sníţení dotace pro ekologické zemědělce ( /ha) OTP Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 93, OTP Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené OTP Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené OTP Horské suchomilné louky hnojené 1x za 5 let OTP Horské suchomilné louky nehnojené OTP Trvale podmáčené a rašelinné louky OTP Ochrana modrásků OTP Ochrana chřástala polního OTP Suché stepní trávníky a vřesoviště OTP Druhově bohaté pastviny AEKO Zatravňování orné půdy běţná směs AEKO Zatravňování orné půdy druhově bohatá směs AEKO Zatravňování orné půdy regionální směs AEKO AEKO AEKO Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běţná směs Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatá směsí Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směs AEKO Krmné biopásy AEKO Nektarodárné biopásy PO na EZ Travní porosty PO na EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin PO na EZ Orná půda Pěstování trav na semeno PO na EZ Orná půda Pěstování ostatních plodin PO na EZ PO na EZ Orná půda Odplevelování dočasným zatravněním odhad dle újmy Orná půda Odplevelování dočasným úhorem odhad dle újmy PO na EZ Intenzívní sady PO na EZ Ostatní sady PO na EZ Krajinotvorné sady PO na EZ Vinice, chmelnice EZ Travní porosty EZ Pěstování zeleniny a speciálních bylin EZ Orná půda Pěstování trav na semeno EZ Orná půda Pěstování ostatních plodin EZ EZ Orná půda Odplevelování dočasným zatravněním odhad dle újmy Orná půda Odplevelování dočasným úhorem odhad dle újmy EZ Intenzivní sady EZ Ostatní sady EZ Krajinotvorné sady EZ Vinice, chmelnice IP Integrovaná produkce zeleniny IP Integrovaná produkce ovoce IP Základní ochrana vinic IP Nadstavbová ochrana vinic

3 Tab. 2 Přehled rozlohy TTP a orné půdy v LFA oblastech LPIS k (tis. ha) ZP TTP OP zornění LFA-H 519,4 374,1 143,6 28% LFA-O 1 047,6 322,7 721,3 69% LFA-S 205,8 137,2 66,5 32% LFA celkem 1 772,8 834,0 931,4 53% N 1 766,5 132, ,1 90% ČR celkem 3 539,3 966, ,5 71% Tab. 3 Přehled výše plateb pro ekologické farmy s chovem zvířat na travních porostech v LFA extenzivní pastvina Oblasti ( /ha) EZ TTP extenzivní pastvina LFA celkem 2014 EZ TTP extenzivní pastvina LFA celkem 2015 změna HA, resp. H , ,5-48 OA , ,5-63 S , ,5-59 Tab. 4 Přehled výše plateb pro ekologické farmy bez chovu zvířat v LFA pouze orná půda Oblasti ( /ha) EZ orná půda AEKO LFA celkem 2014 EZ orná půda AEKO LFA celkem 2015 HA, resp. H OA změna S Pokračování ze strany 1 a podhorských oblastech. Přepočítávací koeficient u ovcí a koz nad 12 měsíců zůstává na 0,15 VDJ. U pozemků s velikostí nad 12 ha se zavádí povinnost nechávat na bloku neposečené plochy, a to od 3 10 % velikosti bloku. Jde o opatření na ochranu hmyzu a drobných ţivočichů. Do výměry neposečené plochy se započítává i případná výměra krajinného prvku, pokud se nachází na části půdního bloku. Nepokosená plocha se na základě nejenom našich připomínek smí nově nacházet i na okraji půdního bloku. Nevítanou změnou je ovšem sníţení sazby u hlavní podpory pro chovatele. Sazba na pastvinách se sniţuje ze stávajících 112 /ha na pouze 93,5 /ha. Zemědělci tedy mají chovat více skotu za niţší podporu na pastviny! Náš poţadavek na stanovení vyšší sazby na pastviny a niţší sazby na louky nebyl vyslyšen a zprůměrování sazby luk a pastvin vyšlo z poţadavku Agrární komory ČR. Chovatelé zvířat, kteří skot celoročně zavírají a nepasou, budou mít vyšší sazbu neţ za současné louky. Chovatele, kteří skutečně pastvu zvířat ve větší míře realizují, tato změna naopak poškodí. Ministerstvo zemědělství tak paradoxně odměňuje sedláky za horší ţivotní podmínky pro nepasená zvířata. Ekologické zemědělství (EZ) I v tomto odvětví přicházejí zásadní změny. Ekologické zemědělství je v PRV nově vyňato z AEKO a tvoří samostatné opatření. Nadále jiţ nebude finančně podporován souběh ekologické a konvenční rostlinné výroby v rámci jedné farmy. Pro ekologii dobrá zpráva zmizí byť i teoretická moţnost kontaminace bioprodukce a podpoří se tak důvěryhodnost ekozemědělského systému vůči spotřebiteli. Souběh konvenčních a ekologických zvířat zůstává i nadále moţný (například ekologicky chovaný skot a konvenčně chovaní koně). Nově byla v systému ekologického zemědělství zavedena dvojí sazba pro ekologické zemědělce a zemědělce v přechodném období. Pro zemědělce v přechodném období jsou stanoveny vyšší podpory neţ pro ekologické zemědělce. Kultura orná půda Nově lze na orné půdě v EZ uplatnit několik druhů různě podpořených managementů od klasického pěstování polních plodin aţ po zavedení černého úhoru. Kultura orná půda je nově rozdělena na Standardní orná půda, Kultura orná půda travní porost, Kultura orná půda úhor. Je velmi pravděpodobné, ţe nové rozdělení kultur na orné půdě s sebou přinese potíţe při výkladech podmínek jednotlivých managementů. Kultura sady Současný problém produkce u EZ intenzívních a extenzívních sadů ministerstvo alibisticky řeší zavedením povinného prokazování produkce

4 u sadů kategorie intenzívní a ostatní. Ekozemědělec je nově povinen v intenzívních a ostatních sadech doloţit minimální výnos a současně vést denní záznamy o meteorologických podmínkách. V případě neúrody tak například konvenční nebo integrovaný producent ovoce můţe poţádat stát o kompenzaci, ekozemědělci však bude hrozit sankce. Nově je zavedena třetí - kategorie tzv. krajinotvorných sadů. U těch nebude vykazování produkce povinné, budou však podporovány výrazně niţší sazbou, která hodnotí zejména jejich environmentální přínos. U všech kategorií sadů dosavadní podpora klesá, nejvýrazněji u těch, které b u do u z a ř a ze n y d o k a t ego ri e krajinotvorných. Zde dojde k poklesu z 510 aţ na 165! To můţe v praxi vést aţ k likvidaci mnoha vysokokmenných sadů, protoţe výše podpory se dostala aţ pod sazbu na ornou půdu. Kultura trvalý travní porost Nově se ruší dosavadní plošný zákaz rozorávání trvalých travních porostů, coţ můţe být v kombinaci se zvyšující se podporou na ornou půdu zajímavé i v oblastech, kde ministerstvo v minulosti motivovalo farmáře spíše k zatravňování. Moţnost rozorávání se nově vztahuje jak na konvenční, tak na ekologické zemědělce, samozřejmě s výjimkou jasně definovaných ploch v rámci podmínek pro přímé platby. V případě, ţe rozorání překročí E v r o p s k o u u n i í p o v o l e n ý c h 5 % z celkové plochy TTP, budou nuceni zemědělci opět zatravnit. Tato povinnost se bude vztahovat pouze na konvenční zemědělce, nikoliv na ekozemědělce. To legislativně potvrzuje, ţe Evropská komise vnímá ekologické zemědělství jako systém, který sám dostatečně zaručuje trvale udrţitelné hospodaření. Velkým problémem bude omezení kombinovatelnosti EZ a AEKO při ošetřování travních porostů ve zvláště chráněných územích ( N á r o d n í p a r k y a C H K O ) s nadstavbovými managementy. S poţadavkem přišla Evropská komise, která vyţaduje, aby nedocházelo ke zdvojování plateb za obdobné činnosti. V praxi to znamená, ţe ekologický zemědělec, který se přihlásí do tzv. nadstavbových managementů AE- KO na TTP, nebude moci čerpat na svém pozemku plnou ekologickou podporu a zároveň plnou podporu AEKO, jak tomu bylo doposud. Sazba AEKO mu v tomto případě bude výrazně krácena. (Viz tabulka 1.) Tyto změny, společně se sníţením podpor na ekologické t r a v n í p o r o s t y, j s o u j e d n ě m i z největších zásahů do podpor. Doplatí na to vybrané nadstavbové managementy, do kterých se ekologickým farmářům nebude chtít v takové míře vstupovat. Podpory na hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) Po dvou letech příprav a vyjednávání o podmínkách udrţení konkurenceschopné zemědělské výroby v horských a podhorských regionech konstatujeme, ţe navrţený významný pokles sazeb v LFA bez moţnosti kompenzace z o s t a t n í c h p o d p o r ( A E K O a EZ) znamená obecně naprosté fiasko ve snaze o zachování kontinuity v dosavadním víceméně stabilním a environmentálně příznivém způsobu hospodaření. Navíc, do podpor v LFA jsou nově zahrnuty vedle stávajících podpor na TTP také platby na ornou půdu v horských a specifických oblastech. Při navýšení mnoţství podporovaných ploch a současném zachování stejně velké finanční obálky tak dojde k plošnému sníţení sazby. Za touto radikální změnou stojí dle oficiálních informací ministerstva zemědělství poţadavek Evropské komise. Neoficiální zprávy však hovoří o naivních představách, se kterými šla Česká republika do vyjednávání podpor v rámci LFA. Dosavadní způsob vyplácení podpor LFA jen na trvalé travní porosty představoval dlouhodobě zacílení na skutečně znevýhodněné oblasti ČR. Namísto ujišťování ze strany úředníků, ţe kontinuita bude zachována a ţe se zemědělci v LFA nemusí obávat výrazných změn, měl resort věnovat čas kvalitní přípravě faremních systémů. Ty umoţňují diferenciaci plateb dle skutečných potřeb a fungují na principu diverzifikace podle hlavních zemědělských podnikových činností (podniky s převaţujícím polním systémem, podniky se ţivočišnou produkcí na travních porostech a podniky se smíšenou produkcí). Tento systém diferenciace plateb mnohem lépe vyhovuje objektivní potřebě efektivně zacílených finančních prostředků ze strany státu, včetně posílení veřejného zájmu na zachování stád pasoucího se skotu, ovcí a koz v méně úrodných oblastech. Je zřejmé, ţe toto je cesta, kudy se bude další vývoj pod-

5 por v LFA ubírat. Velmi důleţité je, aby stanovení a obhájení faremních systémů prováděla instituce, která je v maximální moţné míře inertní vůči lobbistickým a politickým tlakům. Přestoţe s ohledem na naše přírodní a klimatické podmínky patříme mezi země s nejvyšším zorněním v Evropě, bude nyní stát platbami LFA v LFA H a LFA S regionech podporovat místo ţivočišné výroby a šetrných forem hospodaření také ornou půdu bez zvířat. S ní pak pěstování obilovin, řepky, kukuřice a dalších vysoce trţních plodin. Negativní projevy intenzivní výroby, se kterými se dnes potýkáme v níţinách, se tak projeví i v oblastech s výrazně vyšší citlivostí k půdní a vodní erozi, zcela proti dosavadním snahám resortu. Předpokládáme, ţe sníţené sazby LFA nejvíce zasáhnou chovatele zvířat na travních porostech či hospodáře s malým podílem orné půdy. V samém závěru vyjednávání Evropská komise navíc zrušila podmínku minimální intenzity zvířat na orné půdě. I to pravděpodobně jen posílí tendence k útlumu sloţitější ţivočišné produkce, omezí plochy krmných plodin v osevních postupech a povede k dalšímu sniţování obsahu organických sloţek v půdě. Degresivita plateb LFA V rámci přímých plateb SAPS se podařilo evropskou legislativou povinné sniţování plateb dle velikosti farmy eliminovat z důvodu historicky větších zemědělských podniků v ČR. Bohuţel, u plateb pro méně příznivé oblasti LFA se Evropská komise nechala inspirovat Slovenskem a trvá na tom, ţe velkým podnikům se budou platby LFA (v horských a specifických oblastech) krátit. Ušetřené prostředky zůstanou dle deklarace ministra v obálce plateb LFA a povedou k navýšení sazeb na LFA. O definitivní výši a rozsahu degresivity nebylo doposud rozhodnuto, nicméně bude přísnější, neţ se v Programu rozvoje venkova předpokládalo. Podpora chovu zvířat Skot, ovce a kozy čili pasoucí se býloţravci na zatravněných pozemcích rozsáhlých pohraničních regionů se stali po kolapsu zemědělství a krachu státních s t a t k ů z á k l a d n í m k a m e n e m ekonomiky tamních farem a zároveň stabilizačním prvkem zdravé a harmonické krajiny. Není ţádným tajemstvím, ţe plošné LFA, AEKO, popř. EZ podpory představující hlavní příjem zdejších farmářů umoţňovaly udrţet a postupně navyšovat stavy např. masného skotu. Ty v ČR ještě zdaleka nedosáhly intenzity a počtů jako v rozvinutých evropských zemích. Svaz marginálních oblastí od počátku na tuto skutečnost upozorňoval a prosazoval přesun 15% povolených prostředků z I. do II. pilíře Společné zemědělské politiky (SZP). Naším cílem bylo podpořit tyto komodity navýšením nebo alespoň udrţením výše plošných plateb s podmínkou chovu zvířat a zastavit rozevírající se nůţky mezi příjmy níţinných podniků a farem v LFA. Ministerstvo se však rozhodlo přesunout z I. do II. pilíře místo 15 % pouze 800 mil. Kč, coţ odpovídá cca 3,4 % roční obálky pro období 2015 aţ 2017, a 300 mil. Kč představujících cca 1,3 % finančních prostředků pro roky 2018 a 2019 a zbytek věnovat podpoře citlivých komodit. Z této obálky však komodita masný skot obdrţí částku, která v ţádném případě nemůţe dorovnat propad příjmů způsobených poklesem podpor z II. pilíře (LFA, EZ apod.) O podfinancování 2. pilíře PRV se zasadila Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR zastupující zemědělce z níţinných regionů, kteří vyšší převod blokovaly. Náš Svaz ţádal o přesun plných 15 %, jak dokládá naše stanovisko, které otiskujeme v tomto bulletinu.

6 Připomínky SMO k nastavení poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními V Horní Polici dne 13. ledna 2015 Připomínkové řízení (LFA) (Čj /2014-MZE-12154) Váţený pane ministře, dovolujeme si zaslat připomínky k návrhu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Za Svaz marginálních oblastí se projednání uplatněných připomínek zúčastní Ing. Kamil Toman (tel: , Zároveň si dovolujeme poţádat o písemné vypořádání připomínek na Zásadní připomínky: 1) Návrh je v rozporu s preambulí 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. Zdůvodnění: Návrh mění dosavadní systém podpor v horských a specifických méně příznivých oblastech tím, ţe nově zavádí platbu na ornou půdu, navíc bez povinnosti chovat zvířata a naopak výrazně sniţuje platbu na travní porosty s podmínkou chovu zvířat. Tím se v těchto oblastech ohroţuje zachování stávajících udrţitelných systémů zemědělského hospodaření zaloţených na extenzivních chovech pasoucích se zvířat. Naopak změna dotačních podmínek ekonomicky motivuje k ukončování stávajících systémů hospodaření (chov zvířat na pastvinách) a motivuje zemědělce k rozorávání luk a pastvin a k ukončováníchovu zvířat tím, ţe zavádí platbu i na ornou půdu bez podmínky chovu zvířat. Bude tak docházet ke zvyšování eroze, sniţování potravinové bezpečnosti a sniţování zaměstnanosti v příhraničních podhorských oblastech. 2) Poţadujeme výrazně sníţit sazby na ornou půdu bez zvířat a z ušetřených prostředků výrazně zvýšit sazbu na travní porosty se zvířaty tak, aby platby přesněji kompenzovaly ušlé příjmy a dodatečné náklady spojené se znevýhodněním dotyčné oblasti. Poţadujeme dopracovat výpočet újmy u jednotlivých faremních systémů dle výrobního zaměření tak, aby byla ČR připravena na případné zamítnutí podmínky intenzity na zemědělskou půdu ze strany Evropské komise. V případě, ţe nebude ze strany EK umoţněna podmínka intenzity na ornou půdu, je na místě vyuţít moţnosti stanovit platby LFA podle faremních systémů tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost skutečně znevýhodněných zemědělců v méně příznivých oblastech. 3) Degresivita plateb: 6 odstavec 8 poţadujeme upravit tak, aby se: A) degresivita u orné půdy zaváděla jiţ od 125 ha, zatímco u travních porostů aţ od 1000 ha, protoţe orná půda díky osminásobným trţbám z jednotky plochy vůči travním porostům dříve dosáhne úspor z rozsahu; B) velikost ţadatele posuzovala i výměrou zemědělské půdy mimo LFA, protoţe rovněţ pomáhá ţadateli dosahovat úspory z rozsahu. 4) 9 a 10 navrhujeme odstupňovat sníţení plateb mírnějším způsobem, protoţe 1, 2, 3 a 4 dny jsou opravdu velmi krátké lhůty. Navrhujeme v případě, ţe zemědělec splní 0,2 VDJ/ha prodlouţit období na 1, 7, 14 a více neţ 14 dnů pro sniţování, respektive neposkytnutí platby. Nastavení kontrolního systému na takto přísnou podmínku postrádá opodstatnění, zvláště pokud je vyţadováno pouze na jednom z dotovaných druhů zemědělské kultury. S úctou Ing. Milan Boleslav Předseda Svaz marginálních oblastí

7 Stanovisko k materiálům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Ministerstva zemědělství ČR Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP), Svazu marginálních oblastí (SMO) a Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) k materiálům Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva zemědělství ČR (Mze) představených dne na Kulatém stole ministra zemědělství k nastavení rozdělování podpor a Společné zemědělské politice pro a po roce Toto společné stanovisko vydávají ČM- SZP, SMO a ČSCHMS jako svazy zastupující zemědělce, kterých se nejvíce dotýká hospodaření v tzv. LFA oblastech (oblastech s přírodními omezeními). Stanovisko bylo vytvořeno po důkladném prostudování předložených materiálů a na jejich základě provedených výpočtů. Stanovisko: 1. Představené materiály jsou koncipovány tak, ţe v ţádném případě nereflektují ministerstvem zemědělství (Mze) a ministry zemědělství bez rozdílu (Fuksa, Bendl, Toman) deklarovanou podporu ţivočišné výroby. Materiály také ve své analýze zásadně podceňují rizika spojená s tím, Ţe se zemědělci v LFA oblastech zachovají trţně a začnou rozorávat trvalé travní porosty na ornou půdu nebo opustí, či značně omezí chov přeţvýkavců. Přestoţe na to bylo Mze i jednotliví ministři opakovaně upozorňováni, materiály stále nereagují ani na změnu celkových obálek v rámci jednotlivých pilířů mezi finančními obdobími a (v I. pilíři (přímé platby) dochází k nárůstu prostředků na 133,9 % (cca + 5,56 mld. Kč ročně) a ve II. pilíři (LFA oblasti, AEO a v jeho rámci ekologické zemědělství, investice) dochází k poklesu prostředků na 78,83 % (pokles o 21,2 % => cca - 2,79 mld. Kč ročně) 1 Protoţe Evropská komise si je vědoma, ţe takováto nerovnováha způsobí v některých členských zemích strukturální problémy (zejména v zemích, které obdobně jako Česká republika mají většinu zemědělských ploch v méně úrodných oblastech), umoţňuje těmto zemím převést aţ 15 % z I. do II. pilíře. 2. Lze naopak říci, ţe tyto materiály, tak jak jsou navrţeny, jdou proti deklarovaným cílům (podpora ţivočišné výroby, zaměstnanosti a podnikání v horských a podhorských oblastech) a v oblastech LFA zásadním způsobem sniţují konkurenceschopnost zemědělství (mj. i značným sníţením schopnosti spolufinancovat zemědělcům investiční akce), a tím pádem i zaměstnanost. 3. Svazy jsou nuceny konstatovat, ţe ţádný z nich nemůţe souhlasit s navrhovanými materiály a i nadále jsou nuceny poţadovat převod 15 % finančních prostředků z I. do II. pilíře (v případě České republiky by převod 15 % z I. do II. pilíře ročně činil částku 3,27 mld. Kč => I. pilíř by i tak byl ročně oproti stávajícímu období posílen o 2,29 mld. Kč! Je přitom nutno konstatovat, ţe i v případě tohoto přesunu bude II. pilíř stále deficitní, protoţe jeho prostředky nebudou stačit ani na zachování reálné hodnoty kompenzačních plateb AEO a LFA, tak jak byly vyčísleny ministerstvem zemědělství potřeby pro zachování kontinuity a rozsahu opatření na odborné skupině Programu rozvoje venkova dne Bez uvedeného převodu se prudce zhorší důchodová situace zejména u těch zemědělců, kteří hospodaří v horských oblastech na trvalých travních porostech (TTP) s masným skotem. Situace se v jejich případě ještě zhorší o skutečnost, ţe v případě podpor LFA je navrţeno, aby dotace byla v LFA směřována na veškerou zemědělskou půdu. Dnes je v oblastech LFA cca 850 tis. ha TTP, zemědělské půdy je však v oblastech LFA cca tis. ha => pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, dojde jiţ v roce 2014 v případě dotací LFA ke sníţení současných sazeb aţ o 50 %! 4. Aby bylo moţno ekonomicky řešit problémy zemědělství LFA oblastí, navrhují svazy zmiňovaný převod 15 %

8 finančních prostředků z I. do II. pilíře řešit za těchto podmínek: - finanční prostředky převést prioritně do sazeb AEO a LFA v uvedeném pořadí, - nezavádět ţádný umělý strop (jak to navrhují předkládané materiály) 2,3 miliardy Kč pro oblast LFA dnes ţádný takovýto strop neexistuje, - peníze vrácené z degresivity na LFA převést ve prospěch investic do zemědělství a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství, - pro vstup do podpor LFA stanovit jako minimální moţné zatíţení 0,4 DJ na ha + 70 % trvalých travních porostů z obhospodařované plochy, - zúţit vymezení LFA oblastí z navrhovaných 50 % zemědělské půdy ČR na mnohem únosnějších a z pohledu budoucích závazků podstatně lépe ufinancovatelných cca 30% zemědělské půdy tak jak je/bylo ze strany Mze navrhováno v tzv. uţší variantě vymezení LFA oblastí. Na II. pilíř je dominantně vázána ţivočišná výroba, jejíţ podpora je dle deklarací Mze jednou z jejích zásadních priorit. Vzhledem ke skutečnosti, ţe do budoucího finančního období (v porovnání s předchozím finančním obdobím) je rozpočet II. pilíře poníţen (pro roky 2014 a dále) o 21,2 %, vzhledem k tomu, ţe podpora LFA by měla být vyplácena na veškerou zemědělskou půdu a vzhledem k tomu, ţe i platby AEO a LFA musí reagovat na růst nákladů, je převod 15 % jen částečnou kompenzací uvedeného poníţení a rozšíření podporované plochy LFA. Protoţe zejména zemědělci hospodařící v horských LFA nemohou vţdy jednoduše přejít na jiný způsob hospodaření (např. zasetím jiné trţní plodiny) a kompenzovat tak růst nákladů rostlinnou produkcí, nemluvě o tom, ţe toto není cílem zemědělské politiky EU, je správné nastavení zemědělské politiky a výše dotací vysoce citlivou záleţitostí, ovlivňující ţivot ve venkovském prostoru v horských a podhorských oblastech na dlouhé roky, ne-li desetiletí. Znamenalo by to i dopady na státní rozpočet České republiky. S vysokou pravděpodobností by nastal výpadek příjmů státního rozpočtu, neboť zemědělci v LFA oblastech platí a splácí státu nakoupenou zemědělskou půdu + movitý a nemovitý majetek z privatizačních smluv z 90. let. Také by to znamenalo zvýšené výdaje, a to z důvodu vyplácení podpor nově nezaměstnaným, jejichţ uplatnění na trhu práce je vzhledem ke kvalifikaci a regionu téměř nemoţné. V Praze dne 9. ledna 2014 Ing. Miroslav Vráblík Předseda Český svaz chovatelů masného skotu Lubomír Burkoň Předseda Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Ing. Milan Boleslav Předseda Svaz marginálních oblastí Poznámky: 1 ) Jedná se o propočty uskutečněné na čísla, která byla dána k dispozici zástupci Mze dne 30. srpna 2013 při výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích 2 ) Varianty rozpočtu pro opatření PRV při 85% míře kofinancování z EZFRV (tvoří přílohu tohoto stanoviska)

9 Skutečná cena levných potravin Intenzifikace chovů a jejich dopad na zemědělství a potraviny článek, který vznikl na základě přednášky Farmageddon, která se konala v Senátu Parlamentu České republiky. TOMÁŠ UHNÁK Je nesmyslné odvést zvířata z pastvin, zavřít je do velkochovů a krmit je tím, co vypěstujeme, říká Philip Lymbery, autor knihy Farmageddon. Lymbery Vloni vydaná kníţka Farmageddon Philipa Lymberyho vzbudila v Británii patřičný rozruch. Popisuje totiţ katastrofální stav současné výroby potravin, zejména masa, a nabízí alternativy. Lymbery je zároveň ředitelem organizace Compassion in WorldFarming (Soucit ve světovém zemědělství), jejíţ česká pobočka mu v úterý 20. ledna uspořádala přednášku na půdě Senátu České republiky. Při té příleţitosti vznikl následující rozhovor. Procestoval jste svět, abyste na vlastní oči viděl negativní dopady průmyslové produkce potravin. Napsal jste, že zvířata trpí, životní prostředí trpí, lidé trpí. Je to čiré zoufalství, beznaděj, destrukce životního prostředí. Je současný stav skutečně tak deprimující? Touto tematikou se zabývám uţ dvacet pět let a často jsem uvaţoval nad tím, jestli náhodou nepřeháníme, jestli neděláme věci horší, neţ skutečně jsou. Ale kdyţ jsem se vydal do Severní a Jiţní Ameriky, Evropy a Číny, pochopil jsem, ţe situace je ještě mnohem horší, neţ jsem si myslel. Je tu ale zároveň i naděje nakrmit planetu humánním a udrţitelným způsobem není zase tak sloţité. Měli bychom prostě vrátit domácí zvířata tam, kam patří, do farem, na louky se pást. Prasata a drůbeţ krmme tím, co nesníme. Zemědělský průmysl nám tvrdí, ţe ho potřebujeme, chceme-li nasytit svět. Světová populace vzrůstá, v současnosti tu máme sedm miliard lidí a za nějakých třicet, čtyřicet let to bude devět nebo deset miliard. Jak je máme všechny uţivit? Tak nás děsí velkovýrobci. Jenţe my ţijeme v dostatku, aspoň co se týče jídla, a to uţ nám neříkají. Současný potravinový systém, který ještě není zcela ovládán průmyslovou produkcí, vyrábí dost jídla, aby nasytil aţ čtrnáct miliard lidí. Problém je v tom, ţe půlku z toho vyhodíme. Vyhazujeme jídlo doma, vyhazují ho v supermarketech i v zemích takzvaného třetího světa, protoţe nemají peníze na vybudování skladišť nebo nákup lednic. Největším mrháním potravinami je ale krmení zvířat ve velkochovech plodinami, jeţ mohou jíst i lidé obilninami, zrním a sójou. Kdybychom všechny tyto obiloviny a sóju rozloţili po zemi, pokrylo by to území celé Evropské unie. Mohli bychom tím uţivit další čtyři miliardy lidí. Netvrdím, ţe bychom měli jíst více obilovin nebo ţe bychom měli být vegetariány. Jen říkám, ţe bychom neměli vyuţívat vzácnou ornou půdu na to, abychom na ní pěstovali krmivo pro zvířata ve velkochovech. Těmto zvířatům by se mnohem lépe dařilo, kdybychom je nechali pást se na louce, coţ je přirozenější způsob jejich krmení. Je nesmyslné odvést zvířata z pastvin, zavřít je do velkochovů a krmit je tím, co vypěstujeme. Tvrdím, ţe velkochov zvířat je neefektivní, neudrţitelný a hlavně vůbec není nutný. Bylo by možné prostě jen otevřít velkochovy a vypustit zvířata na pastviny a louky, aniž bychom snižovali jejich počet? Už dnes je krav tolik, že jejich chov znečišťuje vzduch více než auta. Co s obrovskou poptávkou po masu v USA a Číně? Na americkém ministerstvu zemědělství provedli výzkum, který ukázal, ţe krávy, které se pasou na loukách, způsobují mnohem menší znečištění neţ ty v konvenčních chovech. Ţivotní prostředí bychom rovněţ znečišťovali méně, pokud bychom konzumovali méně mléčných výrobků a masa. Sníme-li jich o polovinu méně, na evropské úrovni by to způsobilo čtyřicetiprocentní sníţení skleníkových plynů. Cílem by tedy měla být střídmost v konzumaci masa a mléka. Krmivo pro zvířata ve velkochovech se pěstuje za pomocí umělého hnojiva a pesticidů. Produkce monokulturních plodin je nejen nehospodárná, ale také ničí biosféru. Konfucius si všiml jiţ před dvěma tisíci lety, ţe naše přeţití závisí na několika centimetrech kvalitní půdy a na tom, ţe občas zaprší. Konvenční zemědělství na to nějak pozapomnělo. V Británii se píše o tom, ţe vzhledem ke špatnému stavu britské půdy tu zbývá uţ jen stovka sklizní potom zůstane půda uţ úplně mrtvá. Tento problém se týká celé Evropy. Kvalita půdy na celém světě se neustále zhoršuje. Pesticidy hubí obrovské mnoţství hmyzu, divoké květiny a další rostliny, takţe chybí včely, které by plodiny opylovaly. Ptáci, kteří poletovali na polích, také mizí. Jeden britský odborník ve státních sluţbách přímo tvrdí, ţe konvenční zemědělství škodí ptactvu. Krmení domácích zvířat vypěstovanými obilovinami je čtyřicetkrát náročnější na spotřebu vody neţ pasení. Jestliţe se něco nezmění, přijde Farmageddon. Jak jste vůbec přišel na název své knihy? Kdyţ jsem byl v Kalifornii, viděl jsem tisíce krav v bahnitém výběhu a mandlovníky, kam jen oko dohlédlo. Stál jsem mezi těmi perfektně seřazenými stromky a řekl jsem své kolegyni a spoluautorce knihy Isabel Oakeshottové: Poslouchej. Víte, co jsme slyšeli? Nic, úplné ticho. Ani ptáček nezazpíval, ani včela nezabzučela. Nic takového tam totiţ nebylo. Ekosystém zkolaboval. Kalifornie proto dováţí čtyřicet miliard včel třemi tisíci náklaďáky a na své pole umisťuje umělé úly. Přírodní procesy, jako například opylování, neprobíhají. Po šesti týdnech jsou úly zase naloţeny na náklaďáky a jedou do dalšího státu s obdobnými problémy. To je to, čemu někteří říkají udrţitelná intenzifikace zemědělství. Isabel, která píše o politice, mi pak řekla: To není vize budoucnosti, to

10 spíš vypadá jako Farmageddon. A tak vznikl název knihy. Můžete vysvětlit politiku levného jídla? V Česku se jedná o velký problém. Spotřebitelé se zajímají především o nízkou cenu, a ne o kvalitu nebo původ zboží. Levné jídlo je skutečně váţná politická otázka. Jedná se většinou o jídlo velmi nevalné kvality, s větším mnoţstvím nasycených tuků, soli, cukru a naopak menším mnoţstvím omega-3 mastných kyselin a dalších zdravých ţivin. Ve skutečnosti za tyto potraviny platíme třikrát víc. Jednou u kasy, po druhé z našich daní a po třetí vlastním zdravím, znečištěním vody v důsledku úniků umělého hnojiva do vody a vůbec ohroţením ţivotního prostředí. Takţe se ptám, jak dlouho si můţeme ještě dovolit platit tak vysokou cenu za takzvané levné jídlo. Na druhé straně kvalitní jídlo, bio produkce se v Česku považuje za luxus, který není dostupný pro všechny. Nemáme ale všichni právo na výživné a zdravé jídlo? Zcela souhlasím, právo na kvalitní a výţivné jídlo mají mít všichni. V bohaté Evropě platíme z našich daní padesát miliard eur kaţdý rok na dotace zemědělcům. A pak někdo řekne, ţe je v pořádku, kdyţ lidé s nízkými příjmy musí krmit své děti nekvalitními výrobky. To je skandál. Jídlo v Británii nebylo nikdy tak laciné. Zároveň vidíme, jak čím dál více lidí trpí obezitou způsobenou nekvalitní stravou. Je tu čím dál větší počet potravinových bank. Před třemi či čtyřmi roky jste o nich vůbec neslyšeli. Trpíme nedostatkem jídla, protoţe náš potravinový systém je nefunkční. Úkolem pro 21. století není průmyslově vyprodukovat co nejvíce stravy, ale poskytnout kvalitní jídlo a učinit tak udrţitelným způsobem. Ve své přednášce jste zmínil, že nám hrozí nová industrializace. Co tím myslíte? Znamená to, ţe Evropa je pod čím dál větším tlakem, aby své potravinové zásoby vyráběla ve velkém nastrkala krávy po tisících do obrovských kravínů, kuřata a prasata do velkochovů, pěstovala ve velkém monokultury izolované od přírody, napuštěné chemikáliemi. Opakuje se mantra, ţe pokud chceme vyrábět více, je nutné tyto systémy budovat. Ale jak uţ jsem řekl, nepotřebujeme vyrábět více, máme dost. Kdo a proč to tedy říká? Jsou to zkrátka ti, kterým jde o zisk. Jaký je váš názor na geneticky modifikované potraviny? Setkal jste se s nějakými následky, které to má? Spíše neţ s následky, které to má na lidi, kteří je konzumují, jsem si všiml důsledků pěstování GMO imunních vůči herbicidům. To znamená, ţe mohou být ještě více chemicky ošetřeny pesticidy. Mluvil jsem s matkou dítěte, které téměř zemřelo, kdyţ byl jejich domov zamořen pesticidy. Mluvil jsem s lidmi, kteří věří, ţe obyvatelé jejich města trpí rakovinou kvůli odpadnímu kanálu, kterým odtéká odpad vznikající při pěstování geneticky modifikované sóji. Obhájci GMO rovněţ hovoří o nutnosti nasytit svět. Ale GMO produkce nesytí svět, ale velkochovy. Jednou z aktuálních otázek, nad nimiž se v Evropě diskutuje, je dohoda o svobodném obchodu mezi USA a Evropskou unií, známá pod zkratkou TTIP. Kritici poukazují na řadu negativních důsledků, které by její přijetí mohlo mít pro kvalitu potravin. Jak se na to díváte? S velkou obavou. Dělá mi starost smlouva, která chce zrovnoprávnit standardy, jeţ platí v USA a v Evropě. Co se týče péče o zvířata, je Evropa daleko před USA. S přijetím TTIP by se mohlo stát, ţe bychom ztratili vše, co jsme v posledních dekádách na poli stravování a zemědělství vybojovali. Organizace, kterou jsem zaloţil, proti tomu lobbuje všude v Evropě a především v Bruselu ve spolupráci s dalšími organizacemi působícími na poli veřejného zdraví, ekologie a podobně. Jaká je role národního státu v této problematice? Měl by podporovat alternativní způsoby zemědělství? Měl by do toho zasahovat? Bezpochyby. Situace je natolik váţná, ţe by se v tom vlády měly angaţovat. Musí změnit svou politiku, abychom se mohli odpoutat od průmyslové produkce potravin. Politici musí poukázat na to, ţe alternativy existují, a podpořit je. Musí zajistit, aby všichni měli právo na zdravou, hodnotnou a organickou stravu. Podporujete lokální alternativy, například nové typy družstevnictví? Jak se na ně díváte? Ano, věřím, ţe komunitou podporované zemědělství je jedním z důleţitých řešení. Stát by si měl váţit komunit, které se umí postarat o vlastní potravinovou soběstačnost. Trpíme falešným pocitem bezpečí, co se týče stravy. Zdroje jsou čím dál omezenější a přijde den, kdy si budeme přát, abychom bývali nepromrhali to, co jsme měli v minulosti a co bychom dnes snad stále ještě mohli mít v budoucnosti udrţitelný potravinový systém, který je nám přímo k dispozici. Jak se o to můžeme zasadit my, obyčejní občané? Můţeme ledacos. Máme moc přispět ke změně světa uţ jenom tím, ţe změníme své stravování. Radil bych lidem, aby si vybírali potraviny z farem spíše neţ z továrny. Vyhýbejte se potravinám, které jsou sice označovány jako farmářské, ale je to jen líbivý nápis na produktu z továrny. A nepřejídejme se. Je to lepší pro naše zdraví, ţivotní prostředí i potravinový systém. (převzato z A2larm) předseda Ing. Milan Boleslav Horní Police čp Česká Lípa tel/fax:

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO

Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO Dotace v roce 2010 SAPS, TOP UP, LFA, AEO Ing Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec SAPS Jednotná platba na plochu NV 47/2007 Sb. Platba se poskytuje na plochu (ha) zemědělské půdy Evidované

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády Dotace do ekologického zemědělství (Přednáška s důrazem na vinice a sady) Odbor environmentální a ekologického zemědělství Martin Charvát

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období

Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období Problematika dotací pro EZ v rámci PRV se zaměřením na změny oproti minulému období 2.9. 2015 Ing. David Kuna Ředitel odboru environmentálních podpor PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 Dotace do ekologického zemědělství Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Tereza Musilová Ministerstvo zemědělství 10. března 2015 Program rozvoje venkova

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře 1. Schůzi zahájil předseda ČSCHMS ing. Pavel Káčer 2. Řízení schůze se ujal ing. Chroust, pozdravil všechny přítomné a provedl uvítání

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ

MIMOPRODUKČÍ FUNKCE LSTVÍ MIMOPRODUKČÍ FUNKCE V ČESKÉM M ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Jaroslav Pražan an Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, pracoviště Brno vedoucí odd. agroevnironmentální politiky Prazan.jaroslav@uzei.cz

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

ČMSZP. Připomínky a náměty k dokumentu Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030

ČMSZP. Připomínky a náměty k dokumentu Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 MÍSTO DATUM KONTAKT Praha 18.10.2015 Ing. František Winter winter@cmszp.cz +420 602 533 707 Ing. Marian Jurečka ministr zemědělství Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Připomínky a náměty

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické využití slámy (Sborník pøednášek) Prosinec 2003 Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha Ministerstvo zemìdìlství

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Jednotná žádost 2012

Jednotná žádost 2012 Jednotná žádost 2012 HARMONOGRAM 2012 16.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů VRSTVA ENVIRO 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Úvodem. Předkládáme Vám stručnou a praktickou

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více