Mykotoxiny v biopotravinách. Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mykotoxiny v biopotravinách. Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna"

Transkript

1 Členové svazu uspěli v soutěži Česká biopotravina roku 2011 Představujeme nové členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Mykotoxiny v biopotravinách Kvalitní bioprodukty na českém trhu rychle přibývají Připravte se na farmářské trhy včas Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna Biovejce a vaječná krize Valná hromada členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se uskuteční tentokrát v Želivu Valná hromada Svazu PRO- BIO se uskuteční 12. dubna 2012 od 9.30 hodin v hotelu Na Kocandě v Ţelivu u Humpolce. Neměli byste zde chybět, dozvíte se podrobnosti o dosavadní i plánované činnosti svazu. Na programu bude kromě obvyklých bodů (jako jsou zpráva revizní komise nebo schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2011) také hodnocení činnosti svazu v roce 2011 a plán práce a rozpočet na rok Kampaně Důleţité informace zazní při prezentaci kampaně na české BIO nebo při prezentaci a diskuzi k vytvoření sekce poradců pod křídly svazu. Zároveň budete informováni o postupu práce a aktualitách v souvislosti se Společnou zemědělskou politikou ve vztahu k ekologickému zemědělství. Nebyla by to valná hromada bez voleb. Tentokrát půjde o to, kdo bude pracovat v revizní komisi ve funkčním období Diskuze Součástí kaţdé valné hromady jsou podnětné diskuze a předávání informací z regionálních center. I toto je důvod, proč byste se měli do Ţeliva vydat. Chutný oběd v biokvalitě, který bude pro vás připraven, je uţ jen bonusem :). Pokud se nebudete moci valné hromady zúčastnit osobně, zplnomocněte svého zástupce (nejlépe správce vašeho regionálního centra nebo jiného člena svazu). Navigace na místo Cesta z Prahy nejkratší cesta (cca 95 km -1 h) - po D1 Exit 75, směr Křelovice a Ţeliv nejjednodušší cesta (cca 108 km - 1 h 10 min) - po D1 Exit 90 (Humpolec), dále směr Humpolec a na 1. kruhovém objezdu doleva směr Ţeliv Cesta z Brna nejkratší cesta (cca 118 km -1 h 15 min) - po D1 sjezd Exit 90 (Humpolec), dále směr Humpolec a na 1. kruhovém objezdu doleva směr Ţeliv Loc: 49 31'37.975"N, 15 12'59.124"E

2 Pořádáte akci pro veřejnost, získali jste ocenění? Dejte o tom vědět Řada členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců je nejen kvalitními zemědělci, producenty biopotravin či ekology, ale podílí se také na veřejném ţivotě ve svých regionech a pořádá řadu zajímavých akcí, o kterých by měli lidé vědět. To samozřejmě platí i pro uvádění nových výrobků na trh, získání nejrůznějších ocenění a dalších událostí týkajících se ekologického zemědělství a biopotravin nebo vzdělávání a osvěty. Ve Svazu PRO-BIO je řada velkých subjektů, kteří se prezentaci své činnosti intenzivně věnují, ale také těch, jeţ práce ve statku, v chlévě, na poli či ve zpracovně zaměstnává natolik, ţe na informování veřejnosti jiţ nemají jednoduše kapacitu. Ovšem i pro ně platí, ţe kdyţ se jim podaří získat nejrůznější granty, je třeba dbát na povinnou publicitu. Stejně tak je dobré se pochlubit v souvislosti se získáním ocenění vašich bioproduktů z rozličných soutěţí a degustací. Velké úsilí rovněţ vyţaduje i organizace akcí pro veřejnost, vzdělávacích a osvětových aktivit, které je potřeba propagovat. Tým PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců vám rád s propagací pomůţe. Dejte nám však včas vědět, abychom mohli informovat média, včetně těch z vašeho regionu, zařadit např. pozvánky do kalendáře na webových stránkách informačních serverů, rádií atd. Stačí napsat krátký na či na Navázaná spolupráce V současné době se podařilo navázat spolupráci s odborným periodikem Reatil Info. Na září připravuje speciální část věnovanou potravinám pro zvláštní výţivu. Pokud zvaţujete uvedení nových biovýrobků této kategorie na trh právě v Měsíci biopotravin, jsme připraveni o tom do Retail Info napsat Poněkud odlehčenější forma propagace ekologického zemědělství zaměřená na rodiny byla zahájena na stránkách víkendové přílohy Deníku Moje rodina. Chcete-li dopřát ekodobrodruţství medvědovi Hugovi u vás na farmě, napište na výše uvedené emialy. Pokusíme se zprostředkovat setkání s plyšákem, z něhoţ vznikne originální text doplněný fotografiemi. Zatím pekl biochléb, ale jistě by si rád podojil kravku nebo ostříhal ovce nebo zoral pole. (syh)

3 Ministr zemědělství: Prodej ze dvora je návratem k osvědčeným tradicím Podpora přímého prodeje, tedy například prodeje ze dvora a farmářských slavností, byly tématem nedávného setkání ministra zemědělství Petra Bendla s novináři při jeho návštěvě Netína na Ţďársku. Ministr hovořil také o diverzifikaci zemědělské činnosti a školení zemědělců. Prodej ze dvora je podle ministra Bendla jednou z moţností, jak zatraktivnit venkov a rozšířit škálu poskytovaných sluţeb. V zájmu kaţdého farmáře je nabízet hygienicky nezávadné, kvalitní produkty. Jde nejen o konkurenceschopnost, ale i budování dobrého jména své farmy a svých produktů. Je třeba si uvědomit, ţe vlastní zpracování části faremní produkce a prodej ze dvora je návratem k osvědčeným tradicím, řekl Petr Bendl. Ministerstvo zemědělství podporuje v rámci Opatření Další odborné vzdělávání a informační činnost z Programu rozvoje venkova semináře Jak na prodej ze dvora. Jejich cílem je poskytnout těm, kteří chtějí začít či rozšířit své podnikatelské aktivity o tzv. uvádění potravin ţivočišného původu do oběhu na regionální úrovni lepší orientaci v současné legislativě. Semináře pro zemědělskou veřejnost se konají v různých regionech. Z dosavadních zkušeností víme, ţe jejich účastníci hojně vyuţívají moţností se zeptat na to, co je zajímá. Mnohdy jsou jejich dotazy podnětné i pro přednášející, uvedl ministr Bendl. Ministerstvo zemědělství se snaţí podporovat lokální zemědělce, regionální potraviny, farmářské slavnosti i trhy a přímý prodej vůbec. Těší mě, ţe odezva u českých zákazníků je poměrně velká, ţe lidé mají zájem kupovat české potraviny a ţe jim věří, uvedl ministr Bendl. Podotkl, ţe i přes nelehké ekonomické podmínky se čeští zemědělci stále více prosazují na trhu. Pokud jde o diverzifikaci zemědělských činností, ministr zdůraznil, ţe jejím cílem je nejen podporovat ekonomicky rentabilní oblasti podnikání na venkově, ale klást rovněţ důraz na environmentální funkci zemědělství, tedy péči o venkovskou krajinu. Diverzifikace zemědělských aktivit má podpořit vytváření nových pracovních příleţitostí a zdrojů příjmů pro obyvatele venkovských oblastí, dodal Petr Bendl. Kateřina Böhmová ředitelka Odboru komunikace Mze

4 Nominace v drtivé většině jednotlivých kategoriích soutěže Česká biopotravina roku 2011 proměněny. Členové svazu uspěli Vítězem jubilejního desátého ročníku soutěţe a tedy Českou biopotravinou roku 2011 byl vyhlášen ovčí biosýr Arnika z Horského statku Abertamy. Odborná porota vítěze vybrala mezi dalšími 57 nominovanými biopotravinami. Ovšem členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců uspěli i v dílčích kategoriích. Bezlepkové bioperníčky Jan Zemana (Biopekárna Zemanka) byly vyhodnoceny jako nejlepší mezi mlýnskými a pekárenskými výrobky. V kategorii Ovoce a zelenina a výrobky z nich zvítězil Barunčin BIO dţem ze Statku Tilia. Mezi biovýrobky pro gastronomii nejlépe uspěly ječné lívance BIOLINIE od PRO-BIO, obchodní společnosti. A víno z ekologicky pěstovaných hroznů? Nejlepší byl pozdní sběr 2009, Hibrenal, víno s přívlastkem, ze společnosti Vinselekt Michlovský a.s. "V letošním ročníku biopotraviny roku se jasně ukázalo, ţe produkční potenciál tuzemští ekologičtí zemědělci mají. A o to více nás těší, ţe mnoho biovýrobků, které byly do soutěţe přihlášeny, pochází od našich členů. Nesmírně si váţíme jejich práce a pochopitelně bychom rádi ocenili všechny, coţ však bohuţel nejde. Osobně jsem se účastnila ochutnávek a výběru biopotraviny roku jako porotce a musím říct, ţe bylo velmi obtíţné vybrat vítěze. Bio od našich sedláků je skutečně vynikající. Ať uţ si vezmete vítězný biosýr z Abertam, nebo třeba biodţem ze statku Tilia, biovíno od Michlovského či biomarmeládu od rodiny Komárkových a mnohé další, přesně to jsou kvalitní biopotraviny z tuzemských surovin, které chceme dostat na stůl našich spotřebitelů. A doufám, ţe uţ na letošním Biostylu se podaří v tomto udělat první krok a vítězné biovýrobky tam představit," komentovala Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců. Vítězové produktových kategorií Také v letošním roce byly kromě hlavní ceny vyhlášeni vítězové jednotlivých produktových kategorií. Vítězem kategorie mléko a mléčné výrobky se stal celkový vítěz soutěţe ovčí sýr Arnika. Nejlépe hodnoceným v kategorii mlýnské a pekárenské výrobky byly Bezlepkové bioperníčky z Biopekárny Zemanka. Nejlepším nápojem se dle poroty stal Vinný mošt Veltlínské červené rané

5 BIO 2011 od moravského vinaře Pavla Bindera. Porotce zaujal a vítězem kategorie výrobky z ovoce a zeleniny se stal Barunčin BIO dţem ze Statku Tilia. Kategorii biovýrobky pro gastronomii vyhrála PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. s výrobkem BIOLINIE Ječné lívance. Ještě větší zájem byl letos o kategorii vína z ekologických hroznů. Vítězem se stal Hibernal víno s přívlastkem pozdní sběr 2009 z produkce společnosti Vinselekt Michlovský, loňského vítěze kategorie. Jsem rád, ţe opět zvítězil netradiční a přitom vynikající bioprodukt z české farmy, komentoval výsledky soutěţe Tomáš Kreutzer, ředitel Potravinářské komory ČR. Horský statek Abertamy je členským podnikem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců a velmi nás těší, ţe takové členy mezi sebou máme. Z osobní zkušenosti se všemi jejich sýry mohu konstatovat, ţe ochutnat je, vţdy znamená mít záruku gurmánského záţitku, doplněno sklenkou dobrého tuzemského biovína a svět je hned mnohem hezčí, dodává Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Biopotraviny se stávají stále běţnější součástí kaţdodenního ţivota. Podporou soutěţe Česká biopotravina roku se naše společnost snaţí podpořit povědomí o bioprodukci v České republice. Toto partnerství proto vnímáme jako jednu z cest, jak můţeme podporovat domácí výrobce biopotravin a napomáhat tak ke zvýšení povědomí o kvalitách a výhodách ekologického zemědělství, řekl Marcel Skála, obchodní ředitel společnosti Bureau Veritas, jeţ je Zlatým partnerem soutěţe. (syh) Foto: archiv výrobců

6 Českou biopotravinou roku 2011 se stal sýr Arnika z Horského statku Abertamy. Vyrábí se na salaši Božího Daru. Postřehy z praxe členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců O d Boţího Daru přichází nejen tisíce jeţíšovských dopisů, ale také nevšední gurmánské záţitky. Biosýry z ovčího, kozího a kravského mléka na Salaši Ryţovna vyrábí zaměstnanci Horského statku Abertamy s.r.o. O své kvalitě přesvědčil porotu soutěţe Česká biopotravina roku 2011 ovčí biosýr Arnika. Louky uprostřed přírody Krušných hor, o kterou jiţ necharakterizují uschlé stromy, nabízí kvalitní pastvu. K horskému statku v obci Abertamy, patří 1400 ha trvalých travních porostů, které jsou spásány skotem, kozami, ovcemi a koňmi. Ovčí mléko, ze kterého vznikají lahodné sýry, pochází z vlastního chovu ovcí pasených na jiţních svazích v okolí nedaleké obce Mariánská. Chováme stádo čítající tři tisíce kusů ovcí. Z toho dojíme 450 ovcí plemene Lacaune a kříţenců tohoto plemene se šumavskou ovcí. Biosýr Arnika je ovčí plnotučný lisovaný sýr, který zraje aţ půl roku. Podobně jako ostatní ovčí sýry jej vyrábíme pouze v sezóně dojení, tedy od konce května do září, přiblíţil Petr Zacharda. Pro sýry kozí a kravské dodávají mléko ekologicky hospodařící farmáři z blízkého okolí. Na našich sýrech jsou patrné vlivy přírody i střídání ročních období, jedná se o ţivé bioprodukty. Kvalita tradičně vyráběných sýrů kolísá v závislosti na různých faktorech, jako je druh pastvy i počasí a dalších aspektech. Nedají se proto vůbec srovnávat s celoročně průmyslově vyráběnými sýry, jejichţ chuť a kvalita je neměnná, říká jednatel Horského statku Abertamy s.r.o. Petr Zacharda. Dodává, ţe výrobní postup nejlepší biopotraviny roku 2011není

7 ţádným tajemstvím, neboť je známý po tisíciletí. Pasterizace kvalitního ovčího mléka, zasíření, přidání mléčné kultury, odstranění syrovátky, lisování tvarohu do forem, ponoření do solné lázně na 24 hodin a pak jiţ jen zrání po dobu tří aţ šest měsíců, kdy se třikrát týdně potírá sýr slanou vodou. A ţádné přidané stabilizátory, konzeravanty nebo náhraţky, zkrátka poctivá práce to je tajemství nejlepší České biopotraviny roku 2011, ovčího sýra Arnika. Ročně ho vyrobí dvě, tři sýrařky jeden a půl tuny. Jen pro zajímavost: ze sta litrů ovčího mléka se vyrobí deset aţ dvanáct kilogramu sýra. K tomu, ţe jsou naše sýry kvalitní a chutné je třeba toho základního stačí nic neokrádat, komentoval získání ocenění Česká biopotravina roku jednatel Horského statku Abertamy s.r.o. Petr Zacharda. Kvínu i na zapékání Biosýr Arnika je bezesporu vynikající pochoutkou. Je aromatický, a tak jeho chuť vynikne ve spojení s dobrým vínem, ale hodí se na zapékání,či strouhání. Získání ocenění předcházelo několik let práce, pokusů a moţná i dílčích nezdarů. Myšlenka vyrábět sýry vznikla zhruba před sedmi lety. Do vlastní realizace jsme se pustili o tři roky později, sdělil Petr Zachrada. V současné době patří Salaš Ryţovna mezi zajímavá místa Krušných hor. Je zastávkou turistů, kteří se vydávají po Krušnohorské magistrále, ať jiţ pěšky, na kole, či v zimě na běţkách. Bioturistika sice v Čechách není ještě tak populární jako za hranicemi, přesto by horský statek neměli minout ani ti, kdo milují dobré jídlo, ať uţ bio či nebio. Nejen, ţe mohou vyuţít pěkného ubytování a proţít pár příjemných chvil na salaši, poznat jak se vyrábí biosýry, ale také získat řadu gurmánských záţitků. Bioturistika má jistě co nabídnout. Zvláště pak je to šance pro malé rodinné farmy. My jsme poměrně velký podnik, a tak se agroturistice věnujeme manaţerským způsobem. Poskytujeme ubytovací a kulinářské sluţby. Kromě sýrů nabízíme v restauraci pokrmy z jehněčího a kůzlečího biomasa, přiblíţil Petr Zacharda. Sýry a další BIO speciality na Salaši

8 Ryţovna mohou návštěvníci rovnou ochutnat v místní restauraci ve formě sýrových talířů, nebo jako součást dalších pokrmů. Vzít by si měli i tašku, neboť po ochutnání je těţké odolat a neodnést si lahodné sýry i domů. Proto všechny zde vyráběné sýry, jogurty a nápoje nabízí zákazníkům denně otevřená prodejna. (Salaš Ryţovna je majetkem obce Boţí Dar, Horský statek Abertamy s.r.o ji provozuje jako nájemce.) Bioprodukty ze Salaše Ryţovna zákazníci koupí také ve městě Abertamy, na třech místech v Karlových Varech či na farmářských trzích v Plzni a Praze. Naši stálí zákazníci jsou milovníci kvalitních potravin a ti, kdo dávají přednost biopotravinám. Do prodejny přímo na salaši míří v zimě běţkaři, v létě cyklisté. Výhodou je i naše poloha. Díky přeshraniční turistice tvoří aţ šedesát procent zákazníků Němci, charakterizoval Petr Zacharda. Do budoucna plánuje Horský statek Abertamy s.r.o. pokračovat v úspěšně nastartované výrobě sýrů. Zřejmě však změní místo, neboť úskalí vyplývající z provozovny v nájmu chce nahradit vlastním prostorem, kde by se sýrárna, včetně prodejny, mohly úspěšně rozvíjet. Text: Sylva Horáková Foto: Archiv Salaše Ryžovna

9 Řady členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se rozšířily. V posledních týdnech se přidaly další čtyři subjekty Představujeme nové členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců VČeské republice se ekologickým zemědělstvím a výrobou bioproduktů ke konci roku 2011 zabývalo ekologických farem (nově vstoupilo do ekologického zemědělství 579 farem, 175 svoji činnost skončilo). Ekologickým způsobem tak hospodařilo přes 12 % zemědělských podnikatelů v České republice. Celková výměra ekologicky obhospodařovaných ploch vzrostla na celkových hektarů, coţ představuje 12% podíl na celkové zemědělské půdě ČR. Podílem ploch v ekologickém zemědělství patří Česká republika k předním zemím na světě. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době cca 660 subjektů. V uplynulých týdnech se řady členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců rozšířily o čtyři další členy. Tři z nich vám představíme. Farma Klokočí ekologické zemědělství u vody Ahooj, ahooj, typický vodácký pozdrav uslyšíte často i na farmě v Klokočí, na malém kousku Českého ráje pod skalami a v údolí řeky Jizery. Kromě zemědělské činnosti se totiţ manţelé Tomáš a Anna Hudští zaměřují i na vodáckou turistiku a vzdělávání. Malá rodinná farma s ekologickým zemědělstvím provozuje půjčovnu lodí, kánoí i raftů, na řece Jizeře a rybnících Českého ráje. Půjčovna lodí Na Malé Skále je nejmoderněji vybavenou půjčovnou na Jizeře. Webové stránky farmy slibují, ţe návštěvníci zde mohou ledacos vidět a nakoupit, ale téţ vyzkoušet, pohladit, pochovat, ochutnat, dozvědět se zkrátka zaţít. Anna Hudská se zemědělství věnuje prakticky od dětství. Co si pamatuji, trávila jsem čas na poli a u zvířat

10 s rodiči, babičkou. Později jsem samostatně pěstovala hokkaido. Svoji vlastní farmu jsem zaloţila pořízením dvou králíků a osetím deseti arů v roce 2008, vzpomíná na začátky Anna Hudská. Od té doby kaţdoročně, s tím, jak se osamostatňují děti, něco málo přidá. Dnes má malé smíšené stádo ovcí, koz a skotu na třech hektarech pastvin a obhospodařuje jeden hektar orné, kde pěstuje zeleninu. Zeleninové bedýnky z Farmy Klokočí si mohou lidé koupit přímo ze dvora. V sezóně, tedy od června do listopadu si je zákazníci odnáší přímo z pole v Klokočí a mimo sezónu jsou produkty na základě domluvy distribuovány poštou. Anna Hudská by ráda postupně přidala do sortimentu i kozí a kravské mléko. Farma v Klokočí se věnuje nejen ekolo- let, uzavírá Anna Hudská. V Klokočí stejně jako jinde se nezahálí ani v zimě. Chovatelka a pěstitelka v zimních měsících zpracovává ovčí vlnu, prodává ručně předené a pletené zboţí a pořádá kurzy předení a ekovýchovné programy pro děti. Farma Klokočí hospodaří ekologicky a je drţitelem značky Regionální produkt Českého ráje. Mimo jiné nabízí moţnost školních výletů a pro firmy teambuilding. gickému zemědělství, ale také vodácké turistice. Obě činnosti se daří skloubit. Obojí se odehrává především v létě, ale o lodě se stará hlavně manţel a já u zeleniny, ač velmi zaměstnaná, jsem časově poměrně flexibilní. Takţe kdyţ je třeba, vylezu z pole, umyju si v řece hlínu z kolen a jedu pro lodě, popisuje praxi farmářka. Z hlediska činnosti ekologického zemědělce ji nejvíce těší, ţe se jí podařilo začít z ničeho. Říkám, ţe hospodařím tak, jak by mohl začít kaţdý a ţe k hospodaření není třeba 500 ha a dvůr plný strojů, jak se dnes obecně myslí. Ale na výsledky budu hrdá aţ mě moje práce uţiví. Zeptejte se mě tak za pět

11 Ekologicky vypěstované hrozny na stůl i pro vinaře Vinař Miroslav Vařák z Mikulova hospodaří na vinicích o rozloze 6 hektarů, pro které v roce 2011 získali certifikaci BIO. Ekologickému pěstování vinné révy se věnujeme s přechodným obdobím jiţ pátý rok, sdělila paní Vařáková. Vinařství Miroslava Vařáka chce přispět něčím novým, chce dodávat české hrozny v biokvalitě z jiţní Moravy přímo na stůl zákazníků, aby mohli ochutnat plody, ze kterých se dělá víno. Především však dodává pro vinaře kvalitní hrozny pro výrobu vína. Specializujeme se na dodávky biohroznů vinařským zpracovatelům, potvrdila paní Vařáková. Jedná se o odrůdy: Neuburské, Modrý por-

12 tugal, Zweigeltrebe, Rulandské šedé, Chardonnay a Svatovavřinecké. Vařákovy v současné době těší, ţe ţe se jim daří se bojovat s nemocemi révy vinné i v bio reţimu. Vařákovi zájemcům prodávají hrozny modrých i bílých odrůd v biokvalitě k přímé spotřebě v sezóně, tedy od srpna do října. Dodávají je téţ závozem k biobedýnkám, přes farmářské trhy i osobním odběrem s prohlídkou biovinice. Jak jiţ bylo řečeno stěţejní jsou však dodávky vinařským zpracovatelům na výrobu vína. Vinice obhospodařované Vařákovými jsou na dohled Mikulovskému zámku. Jsou nejen zdrojem nádherných a kvalitních hroznů, ale rovněţ domovem řady ţivočišných druhů a rozmanitých rostlin. Dvůr Hranečník Další zemědělci, kteří se při dali k velké rodině Svazu PRO-BIO, ţijí na statku, který nese jméno Hranečník. Snaţí se obnovit jeho tradici. Mají však před sebou mnoho práce. Jsme vlastně začínající zemědělci, uvedl pan Šiler. Statek Hany Šilerové obhospodařuje ekologickým způsobem louky a pastviny v okolí Račice na Vyškovsku. Na několi- ka hektarech se pasou koně, ovce, kozy a krávy. Podle pana Šilera se do doucna chtějí věnovat chovu především bu- mléčného skotu a rozvíjet chov koz. O rozšíření stáda se stará kozel Bohuš, plemenný Anglonubijec (foto: vpravo dole). Kromě pastvin patří ke dvoru Hranečník rovněţ orná půda. Tu v současné době ekologicky vyuţívá další ekologický sedlák. Chovatele Zdeňka Miklase, který je čtvrtým novým čelenem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, představíme příště. Text: Sylva Horáková Fotografie: archiv farmy Klokočí, vinařství Vařákových a dvora Hranečník

13 Hody, hody, doprovody. aneb k Velikonocům patří zelené polévky, pochoutky z biojehněčího a biovejce Blíţí se čas příprav na Velikonoce, které jsou oslavou zmrtvýchvstání Jeţíše Krista. Ve světské rovině patří k těmto svátkům kromě velkého úklidu i tradiční pokrmy. Mnohé recepty připomínají, ţe je vhodný čas pro očistu organismu. Ke slovu se hlásí zelené polévky a nádivky, které by měly obsahovat aspoň devět bylin, například řeřichu, paţitku, kopřivu, pampelišku, popenec, sedmikrásku, třeba i list fialky či jahodové listí, šťovík, libeček, polníček nebo bazalku a další. Na Zelený čtvrtek je také populárním špenát. Ne vţdy tomu tak ale bývalo. V tento den se jídaly pokrmy s medem, včetně jidášů. Dalším pokrmem, který k Velikonocům patří je jehněčí pečeně. V kvalitě bio se dá jehněčí od tuzemských ekologických chovatelů zakoupit na desítkách míst v České republice. Jednak se jedná o bioprodejny a za další například v Praze je k dostání v supermarketech Billa. Další způsob, jak se dostat ke biojehněčímu, a moţná ten nejlepší, je kontaktovat svého farmáře, který se chovu ovcí věnuje. Jen v adresáři členů Svazu PRO- BIO na jsou jich desítky. Kdo se do přípravy jehněčí pečeně nechce pouštět, můţe stejně jako nemajetní předkové zvolit adekvátní náhradu. Jiţ asi tušíte, ţe je řeč o beránku z těsta. Na některých farnostech začíná opět nabývat na popularitě ţehnání velikonočním pokrmům. Ţehnání chleba a svátečního pečiva, ţehnání masa a uzeniny a veškerých pokrmů, které se jí na památku velikonočního Beránka, soli, aby chránila od nákazy a vajíček, znamení nového ţivota. Vajíčka v současné době hýbají mediálním světem, proto i přestoţe v sektoru biovajec nic dramatického, jim můţeme věnovat pozornost téţ. Zaslouţí si minimálně chutný recept. Text a foto: Sylva Horáková

14 Připravte na sezonu farmářských trhů včas. Využijte podpory PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců O blíbené farmářské trhy se brzy rozběhnou v plné míře. Je třeba se na ně dobře a včas připravit. Nejde jen o to mít v nabídce kvalitní produkty, ale také jejich kvalitu dobře prezentovat. V minulém roce jste jistě zaznamenali rozhořčení médií nad tím, ţe například zelenina prodávaná na stáncích farmářů obsahuje pesticidy. Je jasné proč- vţdyť jen menšina produkce na těchto trzích je v kvalitě bio. To bohuţel veřejnost stejně jako někteří novináři velmi často netuší. (Jen pro zajímavost, vloni jsme museli urgovat nápravu zavádějícího článku zveřejněného i na tak prestiţních internetových stránkách, ke kterým patří zpravodajský server MF Dnes - idnes.cz.) Nedorozuměním ve vztahu bio x nebio na trţištích chceme předejít jasným označováním. Pro členy PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců je k dispozici podpora v podobě jednotné grafiky spojené se značkou GARAN- TOVÁNO SVAZEM PRO-BIO. Našim čelenům poskytneme pro vyuţití na farmářských trzích, výročních jarmarcích a dalších příleţitostech podpůrné nástroje. Jsou to mimo jiné etikety, členská tabule, tabule bioprodukt z farmy, samolepky bioprodukt z farmy a jednotné cenovky na bedýnky se zeleninou a ovocem, kam jen sami napíší označení prodávaného zboţí a cenu, vysvětlila Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Veškeré podklady budou k dispozici u správců regionálních center i se smlouvami a dalšími informacemi. Zároveň plánujeme zveřejnit informace o kvalitě prodávaného zboţí čelenů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců na takto označených stáncích v médiích daného regionu. Vyzveme ke spolupráci městské zpravodaje, poţádáme správce webových stránek měst, kde se farmářské trhy pořádají. Věříme, ţe doprovodná informační kampaň cílená přímo na zákazníky v daném městě bude mít pozitivní dopad na zviditelnění produktů vyrobených na statcích členů sdruţených v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Jiţ nyní můţete začít označovat své výrobky logem GARANTOVÁNO SVAZEM PRO-BIO, tak abyste byli na sezonu připraveni včas. Neváhejte proto a obraťte se co nejdříve na správce RC nebo na centrálu svazu v Šumperku. (syh)

15

16 Biovejce nezdražují, zájem zákazníků o ně vzrůstá. Některé bioprodejny prodají jednou tolik Vejce v kvalitě bio výrazně nezdraţují oproti dřívějšku, a tak má cenový nárůst vajec z konvenční produkce paradoxně i pozitivní efekt. Přilákal zákazníky, kteří dříve kvůli obsahu peněţenky s jejich koupí váhali. Spotřebitelé, kteří se orientují na vejce z ekologické produkce, tak za téměř stejnou cenu jako dříve získávají potravinu s prokazatelně vysokou kvalitou. Zatímco cena vajec z konvenční produkce se v posledních týdnech šplhala strmě vzhůru, ceny biovajec se nijak zvlášť nezměnily. V bioprodejnách se dají koupit za cenu kolem osmi korun za kus. V internetových obchodech při objednávce většího počtu se můţe zákazník dostat i na cenu pod sedm korun za kus, tedy stejnou částku, jakou často zaplatí spotřebitel za vejce z klasického chovu. U ekologických chovatelů drůbeţe přímo na farmě je pak cena za vejce ještě niţší. Ekologičtí malochovatelé nosnic zaznamenali zvýšený zájem spotřebitelů o jejich produkci. Lidé se častěji poptávají, ale zatím můţeme realizovat jen předem nasmlouvané odběry, potvrdil Jiří Beránek z Farmy Stránské z Moravskoslezského kraje. Vývoj na trhu s vejci vnímá jako příznivý, neboť ekologičtí farmáři díky vyššímu zájmu spotřebitelů o biovejce získávají spravedlivou cenu. Dle Pavla Kýra z Heroltic na Olomoucku záleţí na velikosti vajec a typu balení. Velká vejce v balení po šesti kusech jsou nejdraţší. V případě odběru přímo z farmy je schopen zákazníkům nabídnout cenu jiţ od 5,50 korun za kus. Zajímavé však je, ţe stoupá zájem i prodej ze dvora. Například farma Pavla Kýra, která produkuje průměrně 1600 vajec denně, prodá veškerou produkci. Dříve však přímo z farmy realizoval Pavel Kýr minimum prodeje, v současné době přímo ze dvora prodá aţ 300 vajec týdně. Ještě zajímavější čísla udávají bioprodejny. Například v bioprodejně Bazalka v Hradci Králové, kterou provozuje Jana Lukešová, správce sekce bioprodejen Svazu PRO-BIO, se za poslední tři týdny zvýšil prodej biovajec o 100%. Proč raději biovejce? Odborné studie dokázaly, ţe biovejce mají vyšší výţivově fyziologickou kvalitu. Obsahují větší mnoţství lecitinu, tuků a karotenoidů. Zároveň vejce slepic z volného chovu, který je pro ekologický chov nosnic typický, mají výrazně niţší P-hodnoty, kterými se měří stres slepic z klecového chovu. Vejce ekologicky chovaných slepic jsou navíc těţší, z čehoţ vyplývá, ţe váha ţloutku je výrazně vyšší. Další přidanou hodnotou produkce biovajec je welfare zvířat. Nosnice v ekologickém chovu mají zajištěny podmínky pro přirozený způsob ţivota. Snůšku ovlivňuje roční období a cyklus dne, nikoliv umělé osvětlení. Nosnice mají prostor k hrabání a vyhledávání potravy, popelení se, nerušené snůšce do hnízda a vzájemnému kontaktu i souţití v hejnu s kohouty. Venkovní výběh je samozřejmostí, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Krmivo slepic v ekologických chovech pochází min. z 80 % z produkce ekologického zemědělství a z části ho tvoří čerstvá tráva, seno nebo naklíčené obilí. V potravě nosnice však rozhodně nenajdou zakázané extrahované šroty, tedy krmiva chemického původu, a krmiva s příměsí GMO. Cenový vývoj na trhu s vejci ukazuje, jak obchodníci vyuţívají situace. Zatímco ekologičtí chovatelé hospodaří za mnohem přísnějších podmínek s vyššími ekonomickými náklady, cena jejich biovajec je nyní srovnatelná s konvenční produkcí v klecových koncentrácích. Někde tak není něco v pořádku, upozornila Kateřina Nesrstová. S využitím: Velimirov, A. & Müller, W (2003): Kvalita ekologicky pěstovaných potravin. Komplexní přehled literatury k identifikaci potenciálních přínosů biologicky vyrobených potravin (Zdroj: Bio Corp, Rakousko)

17 Obáváme se snížení výdajů na Společnou zemědělskou politiku, požadujeme lepší cílení prostředků Zdroj: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se připojuje k nesouhlasu dalších nevládních organizací, týkajícího se moţného krácení výdajů na Společnou zemědělskou politiku (SZP). Jednoznačně nesouhlasíme s plošným krácením prostředků určených na SZP, ale naopak poţadujeme jejich lepší cílení. Pevně doufám, ţe i pan ministr to cítí stejně a ţe právě jeho navrhovaný diferencovaný přístup bude tím cílením podpor do oblastí, které vykazují perspektivu udrţitelnosti, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Společná zemědělská politika by dle záměru Evropské komise měla mít pozitivní dopad na ţivotní prostředí, erozi, mnoţství vody v krajině, biodiverzitu, zaměstnanost, welfare zvířat atd. Opatření by měla být cílená, nikoliv plošná. Z probíhajících jednání na Ministerstvu zemědělství České republiky je zřejmé, ţe i samotní úředníci si toto uvědomují. Budeme tedy usilovat o to, aby uchopili tyto podmínky správně, informovala Kateřina Nesrstová. Upozorňuje na nebezpečí, které by vyplývalo ze situace, kdy by se výraznější krácení finančních prostředků na Společnou zemědělskou politiku týkalo pouze České republiky a nikoliv celé Evropské unie, coţ by mělo negativní vliv na konkurenceschopnost našeho zemědělství, na plnění přísných podmínek ochrany ţivotního prostředí, welfare zvířat, údrţby krajiny apod. Omezování Společné zemědělské politiky z hlediska rozpočtu nelze povaţovat za strategické, ale naopak velice krátkozraké. Zasáhlo by také sektor ekologického zemědělství, neboť naplnění koncepce ozelenění SZP by pak mohlo být komplikovanější. Ekologické zemědělství dnes plní mnoho dalších funkcí, neţ je pouze produkce zdravých, kvalitních potravin. Sedláci, hospodařící na ekofarmách, svou činností chrání půdu před erozí a zvyšují její úrodnost, pomáhají k vyšší čistotě ovzduší a vod, nezatěţují ţivotní prostředí pesticidy. Zároveň svým přístupem podporují biodiverzitu nebo často vyuţívají staré plodiny nebo plemena zvířat, čímţ ochraňují a uchovávají genofond apod., doplnil Milan Kouřil z PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ekologičtí zemědělci z PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se shodují s dalšími oborovými svazy, ţe rozpočet pro Společnou zemědělskou politiku nemá být omezován, ale lépe a efektivněji vyuţit.

18 Nové členské cedule jsou k dispozici. Stačí si zvolit už jen text a zaslat logo, které chcete na novém štítu mít M nozí členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců před časem projevili zájem o novou členskou ceduli. V souvislosti se změnou loga svazu se i členská cedule oblékla do nového kabátu..png, protoţe s tímto formátem se nedá dále pracovat, vysvětlila Andrea Vizinová. Dvě varianty Nabízíme ceduli ve dvou variantách, buď na výšku nebo na šířku, informuje Andrea Vizinová z centrály Svazu PRO- BIO. Rozměry jsou následující: na výšku mm, na šířku mm. Pokud o ceduli máte zájem, postačí napsat, jaký formát jste si vybrali a poslat text, který na ceduli chcete mít. V případě, ţe chcete mít na ceduli vlastní logo, stačí nám ho poslat v některém z těchto formátů.pdf,.eps,.ai (v křivkách). Neposílejte loga, prosím, v.jpg,

19

20 Mykotoxiny v biopotravinách jaká je pravda? Stalo se jiţ evergreenem v souvislosti s bioprodukty a biopotravinami neustále poukazovat na to, ţe zcela jistě obsahují zvýšené mnoţství mykotoxinů, kdyţ se při pěstování plodin nepouţívají pesticidy. Nejnovější dostupná data z Norska prokázala opak. Kontaminace plísněmi a hladina mykotoxinů byla u obilovin z ekologického zemědělství významně niţší neţ u obilovin pocházejících ze zemědělství konvenčního. Fungicidy (podskupina pesticidů) jsou chemické látky určené k potlačování houbových chorob, které mohou být mimo jiné zdrojem mykotoxinů. Zkratkovitý způsob myšlení říká, ţe pokud nejsou v ekologickém zemědělství fungicidy pouţívány, musí být veškerá bioprodukce (obilí, zelenina apod.) napadena plísněmi. Některými publicisty je stále prezentována tato zjevná pravda, aniţ by pátrali po tom, jak to ve skutečnosti je. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se k problematice kvalitních, nezávadných a zdravých biopotravin dlouhodobě vyjadřuje. Naším zájmem zcela jistě není zastírat, pokud by se vyskytl problém se zdravotní nezávadností bioproduktů, právě naopak. Ze stejného důvodu však musíme a donekonečna budeme opakovat, ţe správně pěstované plodiny v reţimu ekologického zemědělství nejsou kontaminovány plísněmi (a jejich metabolity mykotoxiny), upřesnil Milan Kouřil ze Svazu PRO-BIO. Na ekologicky hospodařící farmě nejsou mj. pouţívána minerální dusíkatá hnojiva, coţ vede k pomalejšímu růstu rostlin, které mají pevnější pletiva a jsou tudíţ méně náchylné k napadení houbovými chorobami. Nejnovější dostupná data z roku 2010 z Norska prokázala, ţe kontaminace plísněmi a hladina mykotoxinů byla u obilovin z ekologického zemědělství naopak významně niţší. Studie zkoumala 602 vzorků ječmene, ovsa a pšenice pěstovaných v konvenčním a ekologickém zemědělství. K podobným závěrům došla také zpráva Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Jiná vědecká zjištění udávají, ţe riziko kontaminace u konvenčního a organického zrna je stejné. V České republice se dlouhodobě výzkumem v oblasti moţné kontaminace mykotoxiny u bioprodukce zabývá Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Praha, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) Praha, Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříţ, Výzkumným ústavem pícninářským (VÚP) Troubsko či Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VÚRV) Praha. Při dlouhodobých polních experimentech zajišťují striktní dodrţování podmínek ekologického zemědělství a opakovaně prokazují, ţe mýty o vyšší úrovni kontaminace biopotravin mykotoxiny nejsou průkazné. Nekonzistentní údaje o rozdílech v obsahu mykotoxinů svědčí hlavně o tom, ţe mnohem větší vliv na tento ukazatel mají podmínky během růstu, zpracování bioprodukce po sklizni (čištění, rychlé usušení) a skladování obilovin, neţ produkční systém (ekologické vs. konvenční zemědělství). Ukazuje se, ţe správně pěstované, uskladňované a ošetřované bioplodiny nejsou ve zvýšené míře napadány plísněmi a tudíţ neobsahují mykotoxiny. Našim členům, ekologickým zemědělcům, radíme, jak správně bioprodukci skladovat, aby k její kontaminaci plísněmi nemohlo dojít, řekla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Na kontrolu kvality skladů se zaměřují také státní kontroly (např. Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským), a kontroly v rámci ekologického zemědělství. Tyto kontroly spolu s nadstandardními poţadavky na ekologickou produkci a se znalostmi ekologických sedláků vedou k jistotě, ţe biopotraviny jsou nejen vysoce kvalitní, ale hlavně zdravotně nezávadné, uzavřela Kateřina Nesrstová. Spotřebitelé si tak mohou být jisti, ţe kupují-li tuzemskou bioprodukci, dostává se jim zcela bezpečných potravin.

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce

Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce Organizátoři akce CÍL PROJEKTU Pomoc při zavádění biopotravin do školního stravování, osvěta dětí a mládeže v oblasti

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Září - Měsíc biopotravin letos s mottem Držte se biokvality. Svaz PRO-BIO je jím řídil při výběru biopotraviny i sedláka roku K

Září - Měsíc biopotravin letos s mottem Držte se biokvality. Svaz PRO-BIO je jím řídil při výběru biopotraviny i sedláka roku K Nejlepší sedlák svazu za rok 2012 je Monika Menčíková Nejoblíbenější bioprodejnou se stala Bazalka v Hradci Králové Rozhovor s Josefem Košařem, sedlákem loňského roku Recept na buchty nejen pro účastníky

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos

BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos Narovnání dotací pro producenty mléka Zajímavosti mezinárodního veletrhu BioFach Biovejce: informace pro spotřebitele Ekologičtí zemědělci obhospodařují zajímavé biotopy BioFach stěžejní akce biobranže:

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe.

Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Zemědělství žije! Tento materiál je nedílnou součástí žádosti o dotaci pro NNO poskytovanou MZe. Klára Handrejchová Zemědělský svaz ČR Praha, 2012 Podpora pozitivního vnímání českého zemědělství Hlavní

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou!

Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Projekt Škole krávy, dětem mléko! se stal realitou! Jsme rádi, že díky dárcům, mezi něž patříte i Vy, jsme mohli v minulém půlroce pomoci na svět projektu Škole krávy, dětem mléko!, který měl zprostředkovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií

Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Certifikace služeb vinařské turistiky Přehled kategorií Národní vinařské centrum, o.p.s., Nadace Partnerství o.p.s. Kategorie a poslání certifikace služeb vinařské turistiky ve vinařských oblastech ČR

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

(dále jen Metodika )

(dále jen Metodika ) METODIKA PRO UDĚLOVÁNÍ ZNAČKY REGIONÁLNÍ POTRAVINA (dále jen Metodika ) Definice regionální potraviny: Regionální potravina ve smyslu této Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více