Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana"

Transkript

1 Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě skrývá návod, jak poznat některé lokality, jak se o ně nejvhodněji a nejúčelněji starat a kde případně lze získat finanční prostředky na realizaci těchto opatření. Oblast Podblanicka, na kterou je tato brožura zaměřena, je oblastí vymezovanou mnoha způsoby a to jak odborně, tak i laicky jako např. místo, odkud všude je vidět hora Velký Blaník. My budeme vycházet z toho, že Podblanicko přibližně odpovídá území okresu Benešov. V jižní části Podblanicka se rozkládá Chráněná krajinná oblast Blaník. Území o ploše 41 km 2, jehož součástí jsou tři přírodní rezervace a dva přírodní památky, je typické střídáním lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí, kde nalezneme venkovská stavení či selské zámečky. Hospodaření na tomto území se liší od hospodaření na ostatních plochách Podblanicka a vychází z jeho zonace. Pro hospodaření na plochách v CHKO Blaník lze tuto publikaci využít taktéž, avšak je možné, že v případě financování opatření budou některé kroky trochu odlišné. 1

2 VODNÍ PLOCHY Vodních ploch je na Podblanicku cca ha. Na celém území se nachází převážně menší rybníky do velikosti několika hektarů, a to především v okolí měst a vesnic jako u Vlašimi, Jankova či Vrchotových Janovic. Jedinou větší rybniční soustavou Podblanicka jsou rybníky na Konopišťském (Bystrém) potoce Podhrázský rybník (přírodní rezervace a největší rybník na Podblanicku), Opřetický rybník, Splavský rybník, Semovický rybník, Jarkovický rybník, Konopištský rybník. Většina z menších rybníků je v majetku a v hospodaření obcí, jedinou větší společností hospodařící v oblasti vodního hospodářství na Podblanicku je firma Líšno a. s., které také vlastní většinu největších rybníků na Podblanicku. Z větších vodních toků ohraničuje Podblanicko na západě řeka Vltava, na severu řeka Sázava a na východě řeka Želivka se stejnojmennou vodní nádrží. Většina toků se z jihu vlévá do Sázavy, zejména Blanice a z řady potoků např. Konopišťský, Štěpánovský, Benešovský. Vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, Zemědělské vodohospodářské správy a Správy toků Lesů ČR, hospodaření ve vymezených rybářských revírech provádí místní rybářské organizace. Ve stojatých i tekoucích vodách, jenž jsou převážně mimopstruhového charakteru, se vyskytuje asi 40 druhů ryb. K typickým zástupcům patří candát obecný, cejn velký, jelec tloušť, štika obecná a kapr obecný. Za méně časté lze označit bolena dravého, pstruhy či úhoře, za vzácnou vranku obecnou. 2

3 Vodní plochy Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Vodní prostředí není jen prostor určený pro hospodaření v oblasti produkce ryb. Je také životním prostorem pro velkou řadu dalších organismů, ať už se jedná o rostliny nebo živočichy, jenž jsou součástí druhové rozmanitosti našeho prostředí, tzv. biodiverzity a je potřeba hospodařit na vodních plochách s ohledem na tyto organismy, což v praxi znamená: v případě vypouštění rybníků a následném zimování či letnění zajistit transfer mlžů či obojživelníků (pokud jsou při výlovu zjištěni), neprovádět vypouštění rybníků v pokročilém jaru, kdy jsou v rybnících snůšky obojživelníků a v létě za hnízdění vodních ptáků, odtěžování říčních náplav provádět jen v případě naprosté nezbytnosti a vždy po průzkumu lokality a zajištění transferu ohrožených živočichů, udržovat u vodních ploch tzv. mělkovodní pásmo, pro rozvoj vodních rostlin a živočichů na něj vázaných, pravidelně likvidovat agresivní a invazní druhy rostlin a dalších organismů křídlatka, netýkavka žláznatá, střevlička východní. Rybníky i vodní toky jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny tzv. významnými krajinnými prvky, které je zakázáno ničit a všechny zásahy (odbahňování, opravy hrází na rybnících, kácení příbřežní vegetace) je nutné provádět se souhlasem orgánu ochranu přírody. Mimo jiné mají také nezastupitelné funkce z hlediska ochrany před povodněmi či při rekreačním využití. Velevrubi zachránění z opravovaného koryta Blanice u Skrýšova 3

4 Šetrné hospodaření na Podblanicku Škodliví činitelé a negativní jevy při hospodaření na vodních plochách Jako u každého hospodaření, tak i u vodních ploch se hospodáři setkávají s řadou škodlivých činitelů. Významní jsou rybožraví živočichové vydra říční, kormorán velký, volavka popelavá a další. Příčin škod působených na rybích obsádkách v tocích a rybnících těmito živočichy je celá řada snadný přístup k vysokým obsádkám, nepřítomnost přirozených nepřátel těchto živočichů v krajině. Již při vlastním hospodaření je výhodné uplatňovat opatření proti vzniku škod na rybí obsádce: U vydry je to především: různorodá obsádka a kvalitně vyvinuté příbřežní (tzv. litorální) pásmo vodní plochy na menších rybnících používání ohradníku oplocování sádek v zimě zakrývání děr v ledu např. pletivem U kormorána je to především: různé druhy plašení (např. v sádkách pomocí psa) v lokalitách kde by přicházelo v úvahu hnízdění, zmenšení nabídky vhodnou redukcí příbřežních stromových porostů výjimečně a na základě příslušné výjimky redukovaný odstřel V případě, že hospodář najde škodu způsobenou těmito živočichy, je nutné, aby do 48 hodin od vzniku škody, oznámil tuto skutečnost místně a věcně příslušnému orgánu ochrany přírody, jenž provede neodkladně místní šetření, zajistí důkazy a podá instrukce, jak postupovat dále pro uplatnění náhrady škody. Vše je zakotveno v zákoně č. 115/2000 Sb. 4

5 Vodní plochy Z dalších jevů, které negativně ovlivňují vodní plochy v krajině a hospodaření na nich, lze jmenovat jejich přílišné zazemňování, což způsobuje absence protierozních prvků v krajině jako jsou remízy, ozeleněné meze, cesty a doprovodné břehové porosty či nevhodné osevní postupy, zornění svažitých pozemků a břehů vodních toků a ploch. Dalším problémem je napřímení vodních toků. Tento problém jde vyřešit revitalizací vodních toků, jejich uvedením do původního koryta, jejich ozelenění a navrácení jim možnosti rozlít se v případě zvýšených průtoků do svého okolí. Problém představují také invazní druhy rostlin (netýkavka žláznatá, křídlatka) a živočichů (norek americký, střevlička východní). Invazní rostliny způsobují zarůstání příbřežních pozemků, norci škodí na rybí osádce a střevličky vytlačují původní rybí osádku a konkurují jí v potravní nabídce. Předejít tomuto problému lze u rostlin včasným zachycením růstu a jejich redukcí, u střevličky nasazení dravých ryb (okouna a candáta) do rybí osádky a u norka podobná opatření jako u vydry. Napřímený vodní tok u Trhového Štěpánova 5

6 Šetrné hospodaření na Podblanicku Financování hospodaření na vodních plochách Finančních prostředky na financování hospodaření na vodních plochách jsou národní (zdrojem financí je státní rozpočet ČR) a evropské (zdrojem financí je EU). Národní zdroje financování Program revitalizace říčních systémů (program MŽP ČR) Program zaměřený na obnovu přírodních složek krajiny vázaných na vodní toky. Podporuje revitalizaci vodní toků a nádrží (vracení toků do svých původních koryt, odbahňování rybníků, opravy hrází), zakládání prvků ÚSES a mokřadních biotopů. Příjemci podpory vlastník pozemků či zařízení, pronajímatel či NNO se souhlasem vlastníka Výše podpory až 100 % nákladů Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, ochranaprirody.cz, tel č Příklad využití na Podblanicku revitalizace rybniční soustavy v Jinošovském údolí u Vlašimi revitalizace Pekelského potoka u Zdislavic Program péče o životní prostředí (program SFŽP ČR) Do roku 2007 každoročně vypisovaný titul, jenž sloužil k zakládání a revitalizaci ex- 6 Revitalizace na v okolí Pekelského potaka u Zdislavic

7 Vodní plochy Odbahněný rybník Orlina v Jinošovském údolí před napuštěním tenzivních rybníků do 8 ha, k zprůchodnění překážek na vodních tocích a k zachování a obnově zamokřených ploch. Po otevření Operačního programu Životní prostředí se nepředpokládá jeho pokračování. Příjemci podpory právnické a fyzické osoby, NNO Výše podpory až 90 % Kontakt Státní fond životního prostředí ČR, programy, tel.č Příklad na Podblanicku obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi Finanční prostředky Ministerstva zemědělství ČR MZe ČR každoročně poskytuje finanční prostředky určené pro oblast vod a vodního hospodářství. V roce 2007 např. na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem. Příjemci (dle oblasti podpory) fyzické osoby provozující zemědělskou činnost, právnické osoby, správci vodních toků, Správy povodí Výše podpory až 100 % nákladů (dle oblasti podpory) Kontakt Ministerstvo zemědělství ČR, tel. č Příklady na Podblanicku revitalizace Opřetického rybníka odbahňování rybníka Mnichovec u Neveklova 7

8 Šetrné hospodaření na Podblanicku Evropské zdroje financování Operační program rybářství (OP rybářství) Operační program rybářství je jedním z nejvýznamnějších možných finančních prostředků, ze kterého lze do roku 2013 požádat o financování aktivit spojených s vodním hospodářstvím. (pozn. v době přípravy této brožury byl ve schvalovacím řízení Evropské komise) V OP bude možno čerpat prostředky v následujících osách: investice do produkce akvakultury (oprava, odbahnění či výstavby rybníků, modernizace výrobních zařízení) vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí (vyrovnávací platby za šetrnější hospodaření) opatření v oblasti zdraví ryb (prostředky na tlumení nákaz rybí osádky) ivestice do zpracování a uvádění na trh (investice do modernizace podniků uvádějících na trh produkty akvakultury) opatření ve společném zájmu (produkce ryb pro nekomerční účely, vzdělávání) opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních živočichů (výstavby míst pro tření, vysazování tažných druhů) podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně (propagace produktů, pořádání veletrhů a výstav) pilotní projekty (testování inovačních technologií) Kontakt Ministerstvo zemědělství ČR, tel. č Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí je dalším ze zdrojů evropské unie z něhož lze čerpat pro vodní hospodářství na následující oblasti: Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na: realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní 8

9 Vodní plochy opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.) Žadatelé obce, kraje, státní organizace, neziskové organizace, u oblasti podpory 6.2 také fyzické a právnické osoby Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, ochranaprirody.cz, tel č Obnovená tůň v Jinošovském údolí 9

10 ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA NA PODBLANICKU Na Podblanicku zaujímá zemědělská půda ha, což představuje téměř 62 procent celkové plochy území, z čehož vyplývá, že Podblanicko je oblastí převážně zemědělskou. Do zemědělské půdy zařazujeme ornou půdu ( ha), chmelnice a vinice (na Podblanicku tyto kultury nejsou), zahrady (3 125 ha), ovocné sady (529 ha) a trvalé travní porosty ( ha). Počty hospodářů na zemědělské půdě na Podblanicku uvádí následující tabulka: Celkem hospodářů ke konci roku 2005 Rozloha obhospodařované zemědělské půdy (ha) žádná 0 4,99 5 9, , , , a více

11 Zemědělská půda na Podblanicku Orná půda Na Podblanicku zaujímá plocha orné půdy více než 47 procent celkové plochy území, což je ha. Orná půda je vrchní vrstva půdního profilu, na které dochází k pěstování užitkových plodin, která je dotována dodatkovou energií v podobě hnojiv a je podrobována pravidelným zásahům jako je orba, vláčení apod. Za hlavní pěstované plodiny Podblanicka na orné půdě lze označit pšenici a ječmen, dále pak kukuřici, brambory a řepku olejku. V menší míře se na Podblanicku objevuje žito, oves, jetel či vojtěška a jen zcela výjimečně lze spatřit energetické plodiny jako rychle rostoucí dřeviny či konopí seté. Současná role hospodaření na orné půdě a problémy s ním spojené Hospodaření na orné půdě má nezastupitelnou úlohu v produkci potravin a stejně jako další zemědělské činnosti plní také funkci krajinotvornou. Při plánování hospodaření na orné půdě hrají značnou roli faktory ekonomické (situace na trhu plodin, stav strojů, zpracovatelské kapacity apod.), vlastní hospodaření probíhá ovšem vždy na konkrétním pozemku, kde by plánování hospodaření mělo zohledňovat přírodní podmínky a předcházet negativním jevům, které hospodaření na orné půdě provázejí. Při hospodaření na orné půdě se každý hospodář setkává s řadou problémů, které způsobují ztrátu či degradaci orniční vrstvy a navíc mohou přispívat i k zazemňování vodních ploch. Mezi nejvýznamnější patří erozní ohroženost pozemku a z dalších problémů lze jmenovat utužování půdy vlivem pohybu mechanizace či vymývání dusičnanů do podzemních i povrchových vod. Vodní eroze na orné půdě u Boliny 11

12 Šetrné hospodaření na Podblanicku Erozí rozumíme přenášení půdních částic z jednoho místa na místo jiné a rozdělujeme ji na vodní a větrnou. Průměrně takto dochází každým rokem v České republice k úbytku 0,5 cm vrstvy ornice a pro zajímavost, 1 cm ornice vzniká 100 let. Za zvýšením rizika eroze stojí především rušení protierozních prvků v krajině, čímž byly meze, pásy křovin, cesty, úpravy vodních toků a nešetrné obhospodařování velkých a svažitých celků půdy. Dalším negativním jevem spojeným s obhospodařováním orné půdy je její utužování vlivem pojezdu zemědělské techniky či špatné hnojení, čímž dochází k hutnění orniční vrstvy, rozpadu půdní struktury a snížení pórovitosti, což celkově vede ke snížení infiltrace srážkové vody, úrodnosti a výtěžnosti půdy. Vymývání dusíkatých a jiných látek, používaných k hnojení orné půdy, je dalším z problémů, se kterým se zemědělci běžně setkávají. Příčinou je nesprávné hnojení minerálními hnojivy, což vede k tomu, že živiny jsou pro rostliny v nadbytku. Nedochází tedy k jejich úplnému využití pěstovanými plodinami a kvůli tomu je nevyužité množství vyplaveno do podzemních a povrchových vod. Ty se následně stávají pro člověka nepoužitelné z důvodu vyššího množství dusičnanů. Předcházení negativním jevům na orné půdě a šetrné hospodaření Pro zabránění výskytu negativních jevů spojených s obděláváním orné půdy existuje řada obecných předpokladů. Z nich lze uvést, že pro maximální využití zemědělských strojů je nejvýhodnější vytvářet pozemky nad 3 ha výměry, jejich velikost by však neměla být vyšší jak 20 ha. Ideální tvar pozemku je obdélník s poměrem stran 1:2 či 1:3. V krajině je také nutné účelně rozmístit kultury a to podle svahové sklonitosti. Sva- 12

13 Zemědělská půda na Podblanicku hy se sklonem vyšším jak 50 % jsou vhodné pouze pro zalesnění, svahy se sklonem % mají být určeny pro trvalé travní porosty. Orná půda by měla být na pozemcích do max. svažitosti 20 %, přičemž širokořádkové plodiny by měly být pěstovány do sklonu 8 %. Důležité je také rozumné hospodaření v nivách vodních toků, kde by měl být dán prostor, pro rozlití vody do okolí v případě větších průtoků. To znamená, že tyto plochy by měly být nanejvýš zatravňovány, aby nedocházelo k odnosu orniční vrstvy za rozlivu vody do okolí. Protierozní opatření Opatření, která zamezí odnosu nejúrodnější části půdního profilu, je celá řada: Agrotechnická opatření jsou jedna z nejlevnějších opatření, jak zabránit projevům eroze. Mezi tato opatření patří především: proorávání do hloubky až 35 cm orání a obracení brázdy vždy po směru vrstevnic svahu střídání různých hloubek orby podrývání utužené vrstvy opatření vedoucí k zadržování půdy hrázkování, brázdování a mulčování Další z opatření, která zabraňují projevům eroze jsou technická opatření mezi něž patří: vytváření zasakovacích příkopů a průlehů Mozaika remízů a alejí v okolí Velíše 13

14 Šetrné hospodaření na Podblanicku budování cest budování ozeleněných pásů ozelenění cest, zelené pásy v polích, větrolamy Organizační opatření jsou opatření zaměřená na organizaci pěstovaných plodin na orné půdě. Mezi tato opatření patří: pásové pěstování plodin, zařazení pásů jetelovin či zatravněných pásů pěstování meziplodin protierozní osevní postupy Opatření proti utužování půdy a opatření proti vyplavování hnojiv Proti utužování půdy se jeví jako nejúčinnější používání strojů s nízkotlakými pneumatikami či s pásy, využívání více zařízení při pracovní jízdě po pozemku, lepší organizace obdělávání (př. mlátička na obilí při otáčení na souvrati vyprázdní zásobníky) a používání různých kypřících strojů. Vyplavování hnojiv a živin se dá zabránit postupným hnojením pozemků ve správný čas, dodržování osevních postupů, používání a zaorávání rostlin vázajících svými kořeny dusík (jetel, vojtěška) a upřednostňování tuhých statkových hnojiv před minerálními. Zranitelné oblasti a nitrátová směrnice Zranitelné oblasti jsou vymezené katastrálními územími, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l 14 Plochy zranitelných oblastí na Podblanicku

15 Zemědělská půda na Podblanicku nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Na těchto územích jsou doporučeny specifické zásahy, jako je skladování a používání statkových plodin, střídání plodin a používání protierozních opatření. Vše o zranitelných oblastech a postupu hospodaření na těchto plochách je uvedeno v nařízení vlády 103/2003 Sb. a jeho novele č. 219/2007 Sb. Finanční prostředky pro hospodaření na orné půdě a pro realizaci opatření vztahujících se k ochraně orné půdy Národní zdroje Národní doplňkové platby k přímým podporám (TOP-UP) Národní doplňkové platby (TOP-UP) jsou platby poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS). Pro hospodaření na orné půdě lze čerpat z následujících opatření: Platba na len na vlákno Žadatel fyzická nebo právnická osoba, která v roce 2006: obhospodařovala zemědělskou půdu vedenou v LPIS jako orná půda pěstovala na orné půdě len na vlákno na výměře nejméně 1 ha Platba na plodiny na orné půdě Žadatel Fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující půdu vedenou v LPIS, která byla uchována v dobrém zemědělském stavu. Platba za rok 2007 nebyla poskytována na rozorané plochy v období od do včetně. Kontakt (vedoucí podpory administrace), ; ZA-PÚ, Benešov u Prahy, Žižkova 360, , tel:, (ústředna) Program péče o krajinu Program MŽP, kde Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je pověřena jeho adminstrací. Finanční prostředky lze čerpat v souvislosti s ornou půdou na tato opatření: asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků (úpravy terénu neinvestičního charakteru) tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu Výše podpory až 100 % nákladů Žadatel organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba s právním vztahem k pozemkům Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, tel. č Příklady na Podblanicku přes 140 km vysázených alejí (u Načeradce, u Chlumu, u Lokte atd.) vysázené protierozní remízy u Stříbrné Skalice, u Načeradce, u Vlašimi 15

16 Šetrné hospodaření na Podblanicku Evropské zdroje Platba na plochu (SAPS) Podmínky poskytnutí platby minimální výměra 1 ha zemědělské půdy. Zemědělská půda musí být obhospodařována a udržována po celý kalendářní rok v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterými jsou např.: vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci nepálení bylinných zbytků na půdních blocích popřípadě dílech půdních bloků Výše platby na plochu se každoročně mění (pro rok 2007 byla 2 791,50 Kč/ha). Žadatel Fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Kontakt vedoucí podpory administrace, ; ZA-PÚ, Benešov u Prahy, Žižkova 360, , tel:, (ústředna) 16 Nově vysázený protierozní a krajinotvorný remíz u Domašína

17 Zemědělská půda na Podblanicku Program rozvoje venkova V rámci PRV lze čerpat finanční prostředky ve spojitosti s ornou půdou v rámci těchto titulů: Titul pěstování meziplodin z tohoto titulu lze čerpat finanční prostředky určené na pěstování meziplodin, čímž lze předcházet erozní ohroženosti a vymývání živin. Meziplodinami mohou být jen rostliny určené nařízením vlády č. 79/2007 Sb., a jeho prováděcí metodiky. Titul biopásy biopásy jsou zelené plochy v rámci ploch orné půdy, které musejí být osety blíže specifikovanou směsí osiva (jarní obilovina, pohanka obecná, proso, kapusta krmná, lupina bílá) o určeném minimálním objemu výsevu na 1 ha plochy. Biopásy musí mít šíři 6 až 12 metrů a musí být umístěny při okrajích půdních bloků, dílů nebo uvnitř půdních bloků a vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků/dílů musí být minimálně 50 metrů. Biopás musí být vzdálen od dálnice nebo silnice I. a II. třídy minimálně 50 metrů, a to kteroukoliv svou částí. Zakládáním biopásů lze zamezit vodní erozi či odnosu živin z pozemků orné půdy a zároveň se přispěje k zvýšení potravní nabídky a úkrytu pro živočichy zemědělské krajiny. Žadatel fyzické a právnické osoby provozující zemědělskou činnost a obhospodařující minimální výměru zemědělské půdy (nejčastěji však 5 ha zemědělské půdy vedené v LPIS) Kontakt ; ZA-PÚ Benešov u Prahy, Žižkova 360, , tel:, (ústředna) Operační program Životní prostředí V rámci OPŽP lze čerpat finanční prostředky ve spojitosti s ornou půdou v rámci těchto oblastí podpory: Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Z tohoto podopatření lze mj. financovat zakládání a obnova krajinných prvků jako výsadby a obnovu remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů. Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Toto podopatření je mimo jiné určeno k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.). Podpora v rámci prioritní osy 6 bude poskytována s maximální hranicí do 90 % celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty. Žadatel (dle oblasti podpory viz Implementační dokuent OPŽP) fyzické nebo právnické osoby Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, ochranaprirody.cz, tel č

18 Šetrné hospodaření na Podblanicku Nově vysázaná alej na cestě mezi poli u Načeradce Větrná eroze při setí kukuřice u Vlašimi 18

19 Louky a pastviny na Podblanicku Louky a pastviny na Podblanicku Louky (trvalé travní porosty) a pastviny, součást zemědělského půdního fondu, zaujímají na Podblanicku ha, což je téměř 12 % celkové rozlohy Podblanicka. Louky jsou nedílnou součástí krajiny, slouží jak k hospodářskému využití (produkce sena, pastviny), tak i jako biotopy pro rostliny a živočichy volné krajiny. Louky na Podblanicku prošly dlouhým vývojem a vznikaly souběžným přispěním přírody a práce zemědělců. Vznikly následně na místech vykácených lesů a pak je osídlily organismy vázané na původní bezlesí a dále druhy dosívané člověkem či druhy, které člověk rozšířil nezáměrně. Louky byly po staletí kultivovány sečením a v naší krajině se objevil fenomén květnatých luk. Luční hospodaření totiž vyhovuje řadě bohatě kvetoucích bylin orchidejím, chrpám či kopretinám. Proto největší druhové bohatství rostlin na Podblanicku nacházíme právě na loukách. Výměra i druhové složení luk se v minulosti měnily v závislosti na intenzitě obhospodařování. Současně bylo běžné, že se zejména větší louky sekaly postupně dle potřeby, plocha louky tak byla rozdělena na několik dílů s různou dobou seče, což vyhovovalo rostlinám (dozrávání semen) i hmyzu (kuklení motýlů). Moderní lukařství potom zavedlo spíše sjednocování hospodaření na loukách, obhospodařování luk orbou a dosívání produkčními druhy trav. Pro možnost využití techniky byly mokré louky odvodněny. Tyto změny v hospodaření umožnily zvýšit produkci travní hmoty, ale měly však dopad na snížení druhové bohatosti luk. Druhově bohatý luční porost u Býkovic 19

20 20 Šetrné hospodaření na Podblanicku V současnosti se travní porosty na Podblanicku využívají hlavně k produkci sena či následně senáže, na části se pase především skot nebo se obhospodařují kombinací pasení a sečení. Plocha trvalých travních porostů se postupně zvyšuje zatravňováním orné půdy. Současnými problémy luk na Podblanicku jsou: upuštění od obhospodařování a zarůstání náletovými dřevinami u zbytků druhově bohatých vlhkých luk používání komerčních směsí na zatravňování, které vnáší na Podblanicko nepůvodní semenný materiál rozšiřování plevelných či invazních druhů (šťovík) Snahou ochrany přírody je zejména obnova druhového bohatství lučních porostů a zároveň zachování jejich produkčních schopností. Za tímto účelem jsou finančně podporována opatření směřující k tomuto cíli (pravidelné sečení, různorodé hospodaření, přiměřené přihnojování apod.) Druhy luk na Podblanicku Mezofilní louky Jak se poznají mezofilní louky? Mezofilní louky nalezneme na celém území Podblanicka a jsou nejčastějším typem luk oblasti. Nacházíme je na mírně vlhkých půdách, na živinami dobře zásobených půdách v nivách řek i na svazích. Mezi nejčastější travinné druhy těchto luk patří ovsík, srha, kostřava či tomka, z bylin chrpy, kopretina, jitrocele, zvonky či jetel luční. Jak nejlépe pečovat o mezofilní louky? Na Podblanicku se jeví jako nejlepší péče kosení a to dvakrát do roka, těžkou techniku používat na vybraných lokalitách, na ostatních sekat lehčí mechanizací. Travní hmotu je nutné vždy z pozemku odklidit. Na některých místech je nutné cíleně likvidovat invazní druhy jako např. vlčí bob mnoholistý. Nutné je dbát na správnou výšku seče, příliš nízkou sečí dochází k narušení kořenového systému a následnému šíření např. řebříčku či smetanky. Jak financovat hospodaření na mezofilních loukách? K podpoře hospodaření na mezofilních loukách lze využít ve volné krajině tyto zdroje financování: Evropské zdroje PRV Titul B.1 Louky Platby na plochu (SAPS) Národní zdroje PPK Doplňkové platby TOP-UP Informace o těchto zdrojích jsou uvedeny v kapitole Další finanční prostředky

21 Louky a pastviny na Podblanicku k údržbě trvalých travních porostů a pastvin Ve ZCHÚ se dá financovat hospodaření z Programu rozvoje venkova z tzv. Agroenvironmentálních opatření, kde lze čerpat v rámci titulu B.2 Mezofilní a vlhkomilné louky na následující tři typy managementu: hnojené mezofilní a vlhkomilné louky (navrhovaná výše plateb je 100 EUR/ha) nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky (navrhovaná výše plateb je 116 EUR/ha) mezofilní a vlhkomilné louky s neposečenými pásy (navrhovaná výše plateb je 135 EUR/ha) Suchomilné louky Suchomilné louky nalezneme na Podblanicku na mělkých půdách na svazích převážně orientovaných na jih. V minulosti bývaly tyto plochy využívány k pastvě, většinou ovcemi. Z travinných druhů lze jmenovat válečku prapořitou, sveřep vzpřímený či různé druhy kostřav. Z bylin je to smolnička obecná, chrpy, pupavy či štírovník růžkatý. Typičtí zástupci mezofilních luk kopretina a kohoutek 21

22 Nejvhodnější péče o suchomilné louky Šetrné hospodaření na Podblanicku Travní porosty je nutné pokosit minimálně jednou ročně. Ještě vhodnější způsob obhospodařování je pastva ovcí a koz, čímž se zajistí likvidace náletových dřevin. Kosení je třeba provádět lehkou mechanizací či ručně, aby se zamezilo narušování mělké půdy. V případě výskytu třtiny křovištní či jiných agresivních nebo invazních druhů je nutné zarostlé plochy kosit častěji. Financování hospodaření na suchomilných lukách K podpoře hospodaření na suchomilných loukách lze využít ve volné krajině tyto zdroje financování: Evropské zdroje PRV Titul B.1 Louky Platby na plochu (SAPS) Národní zdroje PPK Doplňkové platby TOP-UP Informace o těchto zdrojích jsou uvedeny v kapitole Další finanční prostředky k údržbě trvalých travních porostů a pastvin Ve ZCHÚ se dá financovat hospodaření z Programu rozvoje venkova z tzv. Agroenvironmentálních opatření, kde lze čerpat v rámci titulu B.3 Horské a suchomilné louky na následující 3 typy managementu: hnojené horské a suchomilné louky (navrhovaná výše plateb je 120 EUR/ha) nehnojené horské a suchomilné louky (navrhovaná výše plateb je 130 EUR/ha) horské a suchomilné louky s neposečenými pásy (Navrhovaná výše plateb je 150 EUR/ha) 22 Suchá louka u Jankova

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku:

Co je to revitalizace? REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ. Co je cílem revitalizací? Revitalizační opatření v povodí a na toku: REVITALIZACE POVODÍ a ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ Co je to revitalizace? Revitalizace = renaturalizace 1) Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů VRSTVA ENVIRO 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Úvodem. Předkládáme Vám stručnou a praktickou

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2007 2013

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2007 2013 AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2007 2013 Praha 2007 Obsah Úvodem... 2 Základní podmínky shodné pro všechny tituly... 3 Ekologické zemědělství... 5 Integrovaná produkce... 7 Travní porosty...

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015 OP ŽP 2014+ Alokace PO4: 13,34 % (9,5 mld. Kč) Alokace SC:

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ústav zemědělské ekonomiky a informací HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jana Konečná, Jaroslav Pražan, Jana Podhrázská,

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více