Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana"

Transkript

1 Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě skrývá návod, jak poznat některé lokality, jak se o ně nejvhodněji a nejúčelněji starat a kde případně lze získat finanční prostředky na realizaci těchto opatření. Oblast Podblanicka, na kterou je tato brožura zaměřena, je oblastí vymezovanou mnoha způsoby a to jak odborně, tak i laicky jako např. místo, odkud všude je vidět hora Velký Blaník. My budeme vycházet z toho, že Podblanicko přibližně odpovídá území okresu Benešov. V jižní části Podblanicka se rozkládá Chráněná krajinná oblast Blaník. Území o ploše 41 km 2, jehož součástí jsou tři přírodní rezervace a dva přírodní památky, je typické střídáním lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí, kde nalezneme venkovská stavení či selské zámečky. Hospodaření na tomto území se liší od hospodaření na ostatních plochách Podblanicka a vychází z jeho zonace. Pro hospodaření na plochách v CHKO Blaník lze tuto publikaci využít taktéž, avšak je možné, že v případě financování opatření budou některé kroky trochu odlišné. 1

2 VODNÍ PLOCHY Vodních ploch je na Podblanicku cca ha. Na celém území se nachází převážně menší rybníky do velikosti několika hektarů, a to především v okolí měst a vesnic jako u Vlašimi, Jankova či Vrchotových Janovic. Jedinou větší rybniční soustavou Podblanicka jsou rybníky na Konopišťském (Bystrém) potoce Podhrázský rybník (přírodní rezervace a největší rybník na Podblanicku), Opřetický rybník, Splavský rybník, Semovický rybník, Jarkovický rybník, Konopištský rybník. Většina z menších rybníků je v majetku a v hospodaření obcí, jedinou větší společností hospodařící v oblasti vodního hospodářství na Podblanicku je firma Líšno a. s., které také vlastní většinu největších rybníků na Podblanicku. Z větších vodních toků ohraničuje Podblanicko na západě řeka Vltava, na severu řeka Sázava a na východě řeka Želivka se stejnojmennou vodní nádrží. Většina toků se z jihu vlévá do Sázavy, zejména Blanice a z řady potoků např. Konopišťský, Štěpánovský, Benešovský. Vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, Zemědělské vodohospodářské správy a Správy toků Lesů ČR, hospodaření ve vymezených rybářských revírech provádí místní rybářské organizace. Ve stojatých i tekoucích vodách, jenž jsou převážně mimopstruhového charakteru, se vyskytuje asi 40 druhů ryb. K typickým zástupcům patří candát obecný, cejn velký, jelec tloušť, štika obecná a kapr obecný. Za méně časté lze označit bolena dravého, pstruhy či úhoře, za vzácnou vranku obecnou. 2

3 Vodní plochy Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Vodní prostředí není jen prostor určený pro hospodaření v oblasti produkce ryb. Je také životním prostorem pro velkou řadu dalších organismů, ať už se jedná o rostliny nebo živočichy, jenž jsou součástí druhové rozmanitosti našeho prostředí, tzv. biodiverzity a je potřeba hospodařit na vodních plochách s ohledem na tyto organismy, což v praxi znamená: v případě vypouštění rybníků a následném zimování či letnění zajistit transfer mlžů či obojživelníků (pokud jsou při výlovu zjištěni), neprovádět vypouštění rybníků v pokročilém jaru, kdy jsou v rybnících snůšky obojživelníků a v létě za hnízdění vodních ptáků, odtěžování říčních náplav provádět jen v případě naprosté nezbytnosti a vždy po průzkumu lokality a zajištění transferu ohrožených živočichů, udržovat u vodních ploch tzv. mělkovodní pásmo, pro rozvoj vodních rostlin a živočichů na něj vázaných, pravidelně likvidovat agresivní a invazní druhy rostlin a dalších organismů křídlatka, netýkavka žláznatá, střevlička východní. Rybníky i vodní toky jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny tzv. významnými krajinnými prvky, které je zakázáno ničit a všechny zásahy (odbahňování, opravy hrází na rybnících, kácení příbřežní vegetace) je nutné provádět se souhlasem orgánu ochranu přírody. Mimo jiné mají také nezastupitelné funkce z hlediska ochrany před povodněmi či při rekreačním využití. Velevrubi zachránění z opravovaného koryta Blanice u Skrýšova 3

4 Šetrné hospodaření na Podblanicku Škodliví činitelé a negativní jevy při hospodaření na vodních plochách Jako u každého hospodaření, tak i u vodních ploch se hospodáři setkávají s řadou škodlivých činitelů. Významní jsou rybožraví živočichové vydra říční, kormorán velký, volavka popelavá a další. Příčin škod působených na rybích obsádkách v tocích a rybnících těmito živočichy je celá řada snadný přístup k vysokým obsádkám, nepřítomnost přirozených nepřátel těchto živočichů v krajině. Již při vlastním hospodaření je výhodné uplatňovat opatření proti vzniku škod na rybí obsádce: U vydry je to především: různorodá obsádka a kvalitně vyvinuté příbřežní (tzv. litorální) pásmo vodní plochy na menších rybnících používání ohradníku oplocování sádek v zimě zakrývání děr v ledu např. pletivem U kormorána je to především: různé druhy plašení (např. v sádkách pomocí psa) v lokalitách kde by přicházelo v úvahu hnízdění, zmenšení nabídky vhodnou redukcí příbřežních stromových porostů výjimečně a na základě příslušné výjimky redukovaný odstřel V případě, že hospodář najde škodu způsobenou těmito živočichy, je nutné, aby do 48 hodin od vzniku škody, oznámil tuto skutečnost místně a věcně příslušnému orgánu ochrany přírody, jenž provede neodkladně místní šetření, zajistí důkazy a podá instrukce, jak postupovat dále pro uplatnění náhrady škody. Vše je zakotveno v zákoně č. 115/2000 Sb. 4

5 Vodní plochy Z dalších jevů, které negativně ovlivňují vodní plochy v krajině a hospodaření na nich, lze jmenovat jejich přílišné zazemňování, což způsobuje absence protierozních prvků v krajině jako jsou remízy, ozeleněné meze, cesty a doprovodné břehové porosty či nevhodné osevní postupy, zornění svažitých pozemků a břehů vodních toků a ploch. Dalším problémem je napřímení vodních toků. Tento problém jde vyřešit revitalizací vodních toků, jejich uvedením do původního koryta, jejich ozelenění a navrácení jim možnosti rozlít se v případě zvýšených průtoků do svého okolí. Problém představují také invazní druhy rostlin (netýkavka žláznatá, křídlatka) a živočichů (norek americký, střevlička východní). Invazní rostliny způsobují zarůstání příbřežních pozemků, norci škodí na rybí osádce a střevličky vytlačují původní rybí osádku a konkurují jí v potravní nabídce. Předejít tomuto problému lze u rostlin včasným zachycením růstu a jejich redukcí, u střevličky nasazení dravých ryb (okouna a candáta) do rybí osádky a u norka podobná opatření jako u vydry. Napřímený vodní tok u Trhového Štěpánova 5

6 Šetrné hospodaření na Podblanicku Financování hospodaření na vodních plochách Finančních prostředky na financování hospodaření na vodních plochách jsou národní (zdrojem financí je státní rozpočet ČR) a evropské (zdrojem financí je EU). Národní zdroje financování Program revitalizace říčních systémů (program MŽP ČR) Program zaměřený na obnovu přírodních složek krajiny vázaných na vodní toky. Podporuje revitalizaci vodní toků a nádrží (vracení toků do svých původních koryt, odbahňování rybníků, opravy hrází), zakládání prvků ÚSES a mokřadních biotopů. Příjemci podpory vlastník pozemků či zařízení, pronajímatel či NNO se souhlasem vlastníka Výše podpory až 100 % nákladů Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, ochranaprirody.cz, tel č Příklad využití na Podblanicku revitalizace rybniční soustavy v Jinošovském údolí u Vlašimi revitalizace Pekelského potoka u Zdislavic Program péče o životní prostředí (program SFŽP ČR) Do roku 2007 každoročně vypisovaný titul, jenž sloužil k zakládání a revitalizaci ex- 6 Revitalizace na v okolí Pekelského potaka u Zdislavic

7 Vodní plochy Odbahněný rybník Orlina v Jinošovském údolí před napuštěním tenzivních rybníků do 8 ha, k zprůchodnění překážek na vodních tocích a k zachování a obnově zamokřených ploch. Po otevření Operačního programu Životní prostředí se nepředpokládá jeho pokračování. Příjemci podpory právnické a fyzické osoby, NNO Výše podpory až 90 % Kontakt Státní fond životního prostředí ČR, programy, tel.č Příklad na Podblanicku obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vlašimi Finanční prostředky Ministerstva zemědělství ČR MZe ČR každoročně poskytuje finanční prostředky určené pro oblast vod a vodního hospodářství. V roce 2007 např. na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem. Příjemci (dle oblasti podpory) fyzické osoby provozující zemědělskou činnost, právnické osoby, správci vodních toků, Správy povodí Výše podpory až 100 % nákladů (dle oblasti podpory) Kontakt Ministerstvo zemědělství ČR, tel. č Příklady na Podblanicku revitalizace Opřetického rybníka odbahňování rybníka Mnichovec u Neveklova 7

8 Šetrné hospodaření na Podblanicku Evropské zdroje financování Operační program rybářství (OP rybářství) Operační program rybářství je jedním z nejvýznamnějších možných finančních prostředků, ze kterého lze do roku 2013 požádat o financování aktivit spojených s vodním hospodářstvím. (pozn. v době přípravy této brožury byl ve schvalovacím řízení Evropské komise) V OP bude možno čerpat prostředky v následujících osách: investice do produkce akvakultury (oprava, odbahnění či výstavby rybníků, modernizace výrobních zařízení) vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí (vyrovnávací platby za šetrnější hospodaření) opatření v oblasti zdraví ryb (prostředky na tlumení nákaz rybí osádky) ivestice do zpracování a uvádění na trh (investice do modernizace podniků uvádějících na trh produkty akvakultury) opatření ve společném zájmu (produkce ryb pro nekomerční účely, vzdělávání) opatření na vytváření vhodných podmínek pro život vodních živočichů (výstavby míst pro tření, vysazování tažných druhů) podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně (propagace produktů, pořádání veletrhů a výstav) pilotní projekty (testování inovačních technologií) Kontakt Ministerstvo zemědělství ČR, tel. č Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí je dalším ze zdrojů evropské unie z něhož lze čerpat pro vodní hospodářství na následující oblasti: Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty, zaměřené na: realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní 8

9 Vodní plochy opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.) Žadatelé obce, kraje, státní organizace, neziskové organizace, u oblasti podpory 6.2 také fyzické a právnické osoby Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, ochranaprirody.cz, tel č Obnovená tůň v Jinošovském údolí 9

10 ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA NA PODBLANICKU Na Podblanicku zaujímá zemědělská půda ha, což představuje téměř 62 procent celkové plochy území, z čehož vyplývá, že Podblanicko je oblastí převážně zemědělskou. Do zemědělské půdy zařazujeme ornou půdu ( ha), chmelnice a vinice (na Podblanicku tyto kultury nejsou), zahrady (3 125 ha), ovocné sady (529 ha) a trvalé travní porosty ( ha). Počty hospodářů na zemědělské půdě na Podblanicku uvádí následující tabulka: Celkem hospodářů ke konci roku 2005 Rozloha obhospodařované zemědělské půdy (ha) žádná 0 4,99 5 9, , , , a více

11 Zemědělská půda na Podblanicku Orná půda Na Podblanicku zaujímá plocha orné půdy více než 47 procent celkové plochy území, což je ha. Orná půda je vrchní vrstva půdního profilu, na které dochází k pěstování užitkových plodin, která je dotována dodatkovou energií v podobě hnojiv a je podrobována pravidelným zásahům jako je orba, vláčení apod. Za hlavní pěstované plodiny Podblanicka na orné půdě lze označit pšenici a ječmen, dále pak kukuřici, brambory a řepku olejku. V menší míře se na Podblanicku objevuje žito, oves, jetel či vojtěška a jen zcela výjimečně lze spatřit energetické plodiny jako rychle rostoucí dřeviny či konopí seté. Současná role hospodaření na orné půdě a problémy s ním spojené Hospodaření na orné půdě má nezastupitelnou úlohu v produkci potravin a stejně jako další zemědělské činnosti plní také funkci krajinotvornou. Při plánování hospodaření na orné půdě hrají značnou roli faktory ekonomické (situace na trhu plodin, stav strojů, zpracovatelské kapacity apod.), vlastní hospodaření probíhá ovšem vždy na konkrétním pozemku, kde by plánování hospodaření mělo zohledňovat přírodní podmínky a předcházet negativním jevům, které hospodaření na orné půdě provázejí. Při hospodaření na orné půdě se každý hospodář setkává s řadou problémů, které způsobují ztrátu či degradaci orniční vrstvy a navíc mohou přispívat i k zazemňování vodních ploch. Mezi nejvýznamnější patří erozní ohroženost pozemku a z dalších problémů lze jmenovat utužování půdy vlivem pohybu mechanizace či vymývání dusičnanů do podzemních i povrchových vod. Vodní eroze na orné půdě u Boliny 11

12 Šetrné hospodaření na Podblanicku Erozí rozumíme přenášení půdních částic z jednoho místa na místo jiné a rozdělujeme ji na vodní a větrnou. Průměrně takto dochází každým rokem v České republice k úbytku 0,5 cm vrstvy ornice a pro zajímavost, 1 cm ornice vzniká 100 let. Za zvýšením rizika eroze stojí především rušení protierozních prvků v krajině, čímž byly meze, pásy křovin, cesty, úpravy vodních toků a nešetrné obhospodařování velkých a svažitých celků půdy. Dalším negativním jevem spojeným s obhospodařováním orné půdy je její utužování vlivem pojezdu zemědělské techniky či špatné hnojení, čímž dochází k hutnění orniční vrstvy, rozpadu půdní struktury a snížení pórovitosti, což celkově vede ke snížení infiltrace srážkové vody, úrodnosti a výtěžnosti půdy. Vymývání dusíkatých a jiných látek, používaných k hnojení orné půdy, je dalším z problémů, se kterým se zemědělci běžně setkávají. Příčinou je nesprávné hnojení minerálními hnojivy, což vede k tomu, že živiny jsou pro rostliny v nadbytku. Nedochází tedy k jejich úplnému využití pěstovanými plodinami a kvůli tomu je nevyužité množství vyplaveno do podzemních a povrchových vod. Ty se následně stávají pro člověka nepoužitelné z důvodu vyššího množství dusičnanů. Předcházení negativním jevům na orné půdě a šetrné hospodaření Pro zabránění výskytu negativních jevů spojených s obděláváním orné půdy existuje řada obecných předpokladů. Z nich lze uvést, že pro maximální využití zemědělských strojů je nejvýhodnější vytvářet pozemky nad 3 ha výměry, jejich velikost by však neměla být vyšší jak 20 ha. Ideální tvar pozemku je obdélník s poměrem stran 1:2 či 1:3. V krajině je také nutné účelně rozmístit kultury a to podle svahové sklonitosti. Sva- 12

13 Zemědělská půda na Podblanicku hy se sklonem vyšším jak 50 % jsou vhodné pouze pro zalesnění, svahy se sklonem % mají být určeny pro trvalé travní porosty. Orná půda by měla být na pozemcích do max. svažitosti 20 %, přičemž širokořádkové plodiny by měly být pěstovány do sklonu 8 %. Důležité je také rozumné hospodaření v nivách vodních toků, kde by měl být dán prostor, pro rozlití vody do okolí v případě větších průtoků. To znamená, že tyto plochy by měly být nanejvýš zatravňovány, aby nedocházelo k odnosu orniční vrstvy za rozlivu vody do okolí. Protierozní opatření Opatření, která zamezí odnosu nejúrodnější části půdního profilu, je celá řada: Agrotechnická opatření jsou jedna z nejlevnějších opatření, jak zabránit projevům eroze. Mezi tato opatření patří především: proorávání do hloubky až 35 cm orání a obracení brázdy vždy po směru vrstevnic svahu střídání různých hloubek orby podrývání utužené vrstvy opatření vedoucí k zadržování půdy hrázkování, brázdování a mulčování Další z opatření, která zabraňují projevům eroze jsou technická opatření mezi něž patří: vytváření zasakovacích příkopů a průlehů Mozaika remízů a alejí v okolí Velíše 13

14 Šetrné hospodaření na Podblanicku budování cest budování ozeleněných pásů ozelenění cest, zelené pásy v polích, větrolamy Organizační opatření jsou opatření zaměřená na organizaci pěstovaných plodin na orné půdě. Mezi tato opatření patří: pásové pěstování plodin, zařazení pásů jetelovin či zatravněných pásů pěstování meziplodin protierozní osevní postupy Opatření proti utužování půdy a opatření proti vyplavování hnojiv Proti utužování půdy se jeví jako nejúčinnější používání strojů s nízkotlakými pneumatikami či s pásy, využívání více zařízení při pracovní jízdě po pozemku, lepší organizace obdělávání (př. mlátička na obilí při otáčení na souvrati vyprázdní zásobníky) a používání různých kypřících strojů. Vyplavování hnojiv a živin se dá zabránit postupným hnojením pozemků ve správný čas, dodržování osevních postupů, používání a zaorávání rostlin vázajících svými kořeny dusík (jetel, vojtěška) a upřednostňování tuhých statkových hnojiv před minerálními. Zranitelné oblasti a nitrátová směrnice Zranitelné oblasti jsou vymezené katastrálními územími, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l 14 Plochy zranitelných oblastí na Podblanicku

15 Zemědělská půda na Podblanicku nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Na těchto územích jsou doporučeny specifické zásahy, jako je skladování a používání statkových plodin, střídání plodin a používání protierozních opatření. Vše o zranitelných oblastech a postupu hospodaření na těchto plochách je uvedeno v nařízení vlády 103/2003 Sb. a jeho novele č. 219/2007 Sb. Finanční prostředky pro hospodaření na orné půdě a pro realizaci opatření vztahujících se k ochraně orné půdy Národní zdroje Národní doplňkové platby k přímým podporám (TOP-UP) Národní doplňkové platby (TOP-UP) jsou platby poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS). Pro hospodaření na orné půdě lze čerpat z následujících opatření: Platba na len na vlákno Žadatel fyzická nebo právnická osoba, která v roce 2006: obhospodařovala zemědělskou půdu vedenou v LPIS jako orná půda pěstovala na orné půdě len na vlákno na výměře nejméně 1 ha Platba na plodiny na orné půdě Žadatel Fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující půdu vedenou v LPIS, která byla uchována v dobrém zemědělském stavu. Platba za rok 2007 nebyla poskytována na rozorané plochy v období od do včetně. Kontakt (vedoucí podpory administrace), ; ZA-PÚ, Benešov u Prahy, Žižkova 360, , tel:, (ústředna) Program péče o krajinu Program MŽP, kde Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je pověřena jeho adminstrací. Finanční prostředky lze čerpat v souvislosti s ornou půdou na tato opatření: asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků (úpravy terénu neinvestičního charakteru) tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a schválených prvků územních systémů ekologické stability z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu Výše podpory až 100 % nákladů Žadatel organizační složka státu, fyzická nebo právnická osoba s právním vztahem k pozemkům Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, tel. č Příklady na Podblanicku přes 140 km vysázených alejí (u Načeradce, u Chlumu, u Lokte atd.) vysázené protierozní remízy u Stříbrné Skalice, u Načeradce, u Vlašimi 15

16 Šetrné hospodaření na Podblanicku Evropské zdroje Platba na plochu (SAPS) Podmínky poskytnutí platby minimální výměra 1 ha zemědělské půdy. Zemědělská půda musí být obhospodařována a udržována po celý kalendářní rok v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterými jsou např.: vyloučení změny zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci nepálení bylinných zbytků na půdních blocích popřípadě dílech půdních bloků Výše platby na plochu se každoročně mění (pro rok 2007 byla 2 791,50 Kč/ha). Žadatel Fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS). Kontakt vedoucí podpory administrace, ; ZA-PÚ, Benešov u Prahy, Žižkova 360, , tel:, (ústředna) 16 Nově vysázený protierozní a krajinotvorný remíz u Domašína

17 Zemědělská půda na Podblanicku Program rozvoje venkova V rámci PRV lze čerpat finanční prostředky ve spojitosti s ornou půdou v rámci těchto titulů: Titul pěstování meziplodin z tohoto titulu lze čerpat finanční prostředky určené na pěstování meziplodin, čímž lze předcházet erozní ohroženosti a vymývání živin. Meziplodinami mohou být jen rostliny určené nařízením vlády č. 79/2007 Sb., a jeho prováděcí metodiky. Titul biopásy biopásy jsou zelené plochy v rámci ploch orné půdy, které musejí být osety blíže specifikovanou směsí osiva (jarní obilovina, pohanka obecná, proso, kapusta krmná, lupina bílá) o určeném minimálním objemu výsevu na 1 ha plochy. Biopásy musí mít šíři 6 až 12 metrů a musí být umístěny při okrajích půdních bloků, dílů nebo uvnitř půdních bloků a vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků/dílů musí být minimálně 50 metrů. Biopás musí být vzdálen od dálnice nebo silnice I. a II. třídy minimálně 50 metrů, a to kteroukoliv svou částí. Zakládáním biopásů lze zamezit vodní erozi či odnosu živin z pozemků orné půdy a zároveň se přispěje k zvýšení potravní nabídky a úkrytu pro živočichy zemědělské krajiny. Žadatel fyzické a právnické osoby provozující zemědělskou činnost a obhospodařující minimální výměru zemědělské půdy (nejčastěji však 5 ha zemědělské půdy vedené v LPIS) Kontakt ; ZA-PÚ Benešov u Prahy, Žižkova 360, , tel:, (ústředna) Operační program Životní prostředí V rámci OPŽP lze čerpat finanční prostředky ve spojitosti s ornou půdou v rámci těchto oblastí podpory: Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Z tohoto podopatření lze mj. financovat zakládání a obnova krajinných prvků jako výsadby a obnovu remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů. Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Toto podopatření je mimo jiné určeno k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.). Podpora v rámci prioritní osy 6 bude poskytována s maximální hranicí do 90 % celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty. Žadatel (dle oblasti podpory viz Implementační dokuent OPŽP) fyzické nebo právnické osoby Kontakt AOPK ČR, Středisko Praha a Střední Čechy, ochranaprirody.cz, tel č

18 Šetrné hospodaření na Podblanicku Nově vysázaná alej na cestě mezi poli u Načeradce Větrná eroze při setí kukuřice u Vlašimi 18

19 Louky a pastviny na Podblanicku Louky a pastviny na Podblanicku Louky (trvalé travní porosty) a pastviny, součást zemědělského půdního fondu, zaujímají na Podblanicku ha, což je téměř 12 % celkové rozlohy Podblanicka. Louky jsou nedílnou součástí krajiny, slouží jak k hospodářskému využití (produkce sena, pastviny), tak i jako biotopy pro rostliny a živočichy volné krajiny. Louky na Podblanicku prošly dlouhým vývojem a vznikaly souběžným přispěním přírody a práce zemědělců. Vznikly následně na místech vykácených lesů a pak je osídlily organismy vázané na původní bezlesí a dále druhy dosívané člověkem či druhy, které člověk rozšířil nezáměrně. Louky byly po staletí kultivovány sečením a v naší krajině se objevil fenomén květnatých luk. Luční hospodaření totiž vyhovuje řadě bohatě kvetoucích bylin orchidejím, chrpám či kopretinám. Proto největší druhové bohatství rostlin na Podblanicku nacházíme právě na loukách. Výměra i druhové složení luk se v minulosti měnily v závislosti na intenzitě obhospodařování. Současně bylo běžné, že se zejména větší louky sekaly postupně dle potřeby, plocha louky tak byla rozdělena na několik dílů s různou dobou seče, což vyhovovalo rostlinám (dozrávání semen) i hmyzu (kuklení motýlů). Moderní lukařství potom zavedlo spíše sjednocování hospodaření na loukách, obhospodařování luk orbou a dosívání produkčními druhy trav. Pro možnost využití techniky byly mokré louky odvodněny. Tyto změny v hospodaření umožnily zvýšit produkci travní hmoty, ale měly však dopad na snížení druhové bohatosti luk. Druhově bohatý luční porost u Býkovic 19

20 20 Šetrné hospodaření na Podblanicku V současnosti se travní porosty na Podblanicku využívají hlavně k produkci sena či následně senáže, na části se pase především skot nebo se obhospodařují kombinací pasení a sečení. Plocha trvalých travních porostů se postupně zvyšuje zatravňováním orné půdy. Současnými problémy luk na Podblanicku jsou: upuštění od obhospodařování a zarůstání náletovými dřevinami u zbytků druhově bohatých vlhkých luk používání komerčních směsí na zatravňování, které vnáší na Podblanicko nepůvodní semenný materiál rozšiřování plevelných či invazních druhů (šťovík) Snahou ochrany přírody je zejména obnova druhového bohatství lučních porostů a zároveň zachování jejich produkčních schopností. Za tímto účelem jsou finančně podporována opatření směřující k tomuto cíli (pravidelné sečení, různorodé hospodaření, přiměřené přihnojování apod.) Druhy luk na Podblanicku Mezofilní louky Jak se poznají mezofilní louky? Mezofilní louky nalezneme na celém území Podblanicka a jsou nejčastějším typem luk oblasti. Nacházíme je na mírně vlhkých půdách, na živinami dobře zásobených půdách v nivách řek i na svazích. Mezi nejčastější travinné druhy těchto luk patří ovsík, srha, kostřava či tomka, z bylin chrpy, kopretina, jitrocele, zvonky či jetel luční. Jak nejlépe pečovat o mezofilní louky? Na Podblanicku se jeví jako nejlepší péče kosení a to dvakrát do roka, těžkou techniku používat na vybraných lokalitách, na ostatních sekat lehčí mechanizací. Travní hmotu je nutné vždy z pozemku odklidit. Na některých místech je nutné cíleně likvidovat invazní druhy jako např. vlčí bob mnoholistý. Nutné je dbát na správnou výšku seče, příliš nízkou sečí dochází k narušení kořenového systému a následnému šíření např. řebříčku či smetanky. Jak financovat hospodaření na mezofilních loukách? K podpoře hospodaření na mezofilních loukách lze využít ve volné krajině tyto zdroje financování: Evropské zdroje PRV Titul B.1 Louky Platby na plochu (SAPS) Národní zdroje PPK Doplňkové platby TOP-UP Informace o těchto zdrojích jsou uvedeny v kapitole Další finanční prostředky

21 Louky a pastviny na Podblanicku k údržbě trvalých travních porostů a pastvin Ve ZCHÚ se dá financovat hospodaření z Programu rozvoje venkova z tzv. Agroenvironmentálních opatření, kde lze čerpat v rámci titulu B.2 Mezofilní a vlhkomilné louky na následující tři typy managementu: hnojené mezofilní a vlhkomilné louky (navrhovaná výše plateb je 100 EUR/ha) nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky (navrhovaná výše plateb je 116 EUR/ha) mezofilní a vlhkomilné louky s neposečenými pásy (navrhovaná výše plateb je 135 EUR/ha) Suchomilné louky Suchomilné louky nalezneme na Podblanicku na mělkých půdách na svazích převážně orientovaných na jih. V minulosti bývaly tyto plochy využívány k pastvě, většinou ovcemi. Z travinných druhů lze jmenovat válečku prapořitou, sveřep vzpřímený či různé druhy kostřav. Z bylin je to smolnička obecná, chrpy, pupavy či štírovník růžkatý. Typičtí zástupci mezofilních luk kopretina a kohoutek 21

22 Nejvhodnější péče o suchomilné louky Šetrné hospodaření na Podblanicku Travní porosty je nutné pokosit minimálně jednou ročně. Ještě vhodnější způsob obhospodařování je pastva ovcí a koz, čímž se zajistí likvidace náletových dřevin. Kosení je třeba provádět lehkou mechanizací či ručně, aby se zamezilo narušování mělké půdy. V případě výskytu třtiny křovištní či jiných agresivních nebo invazních druhů je nutné zarostlé plochy kosit častěji. Financování hospodaření na suchomilných lukách K podpoře hospodaření na suchomilných loukách lze využít ve volné krajině tyto zdroje financování: Evropské zdroje PRV Titul B.1 Louky Platby na plochu (SAPS) Národní zdroje PPK Doplňkové platby TOP-UP Informace o těchto zdrojích jsou uvedeny v kapitole Další finanční prostředky k údržbě trvalých travních porostů a pastvin Ve ZCHÚ se dá financovat hospodaření z Programu rozvoje venkova z tzv. Agroenvironmentálních opatření, kde lze čerpat v rámci titulu B.3 Horské a suchomilné louky na následující 3 typy managementu: hnojené horské a suchomilné louky (navrhovaná výše plateb je 120 EUR/ha) nehnojené horské a suchomilné louky (navrhovaná výše plateb je 130 EUR/ha) horské a suchomilné louky s neposečenými pásy (Navrhovaná výše plateb je 150 EUR/ha) 22 Suchá louka u Jankova

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE II.pilíř - nárokové dotace AEO-K 1 Specifické informace k opatřením AEO-K Poskytnutí dotace : - Podání žádosti o poskytnutí peněz (x zařazení do opatření) každoročně

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)

AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO) AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO) Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství AEO jako součást PRV Srovnáních starých a nových agro-envi

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci

Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci Finanční zdroje pro ochranu přírody a krajiny a role AOPK ČR při jejich administraci Eva Burešová eva.buresova@nature.cz Středisko České Budějovice Krajina velké části Čech byla za posledních 50 let výrazně

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Standardy GAEC v ČR od 1. ledna 2010 Na

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2016 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014+ environmentální opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Environmentální opatření PRV Implementována jak prostřednictvím

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV 1. Společné pro několik opatření A. Minimální zemědělská činnost Novelou nařízení vlády č. 50/2015 Sb., byla zavedena nová definice minimální zemědělské

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury Strana 3818 Sbírka zákonů č. 307 / 2014 307 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 14 písm. i), 3aa

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Finanční možnosti ochrany přírody

Finanční možnosti ochrany přírody Finanční možnosti ochrany přírody Mgr. Libor Opluštil Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj obcí zkušenosti českých a rakouských

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině

Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody ve vztahu k plánování v krajině RNDr. Pavel Novák, Ph.D. 25.9.2015 Lednice Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních

Více

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM

OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM OPŽP 2014+, PRIORITNÍ OSA 4 SPECIFICKÝ CÍL 4.3: POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY AKTIVITY, SPOJENÉ S VODNÍM PROSTŘEDÍM Ing.Marcela Hausvaterová Oddělení péče o přírodu a krajinu, Agentura ochrany přírody

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb.,

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské

Více

Změna Jednotné žádosti

Změna Jednotné žádosti * Strana 1 Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Model integrované ochrany půdy, vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

Ing. Jan Dvorský

Ing. Jan Dvorský Zákonné požadavky na hospodaření 1 a 5 Životní prostředí Ing. Jan Dvorský 10.02.2009 Oblast životní prostředí Podoblast ochrana ptáků Implementace Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS.

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Jednotná žádost. Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele 5.Jméno žadatele 6.

Jednotná žádost. Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele 5.Jméno žadatele 6. / / / * Strana 1 Jednotná žádost Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy OCHRANA A DEGRADACE PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy 10. přednáška Ochrana půdy: zachování půdy jako výrobního prostředku a součásti životního prostředí zachování nebo obnova funkcí půdy zabránění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Rozdělení podpor v přehledu dle financovaní a) z Evropských a jiných nadnárodních zdrojů b) z národních zdrojů c) z krajských

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Jednotná žádost. Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO**

Jednotná žádost. Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** Strana 1 Jednotná žádost Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis osoby*: Příjmení osoby*: 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO**

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Naděžda Urbaňcová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Frýdek-Místek Podpory při hospodaření v lesích z resortu životního

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy a vody Taťána Vrabcová, Ondřej Holubík, Jiří Hladík, Ivan Novotný hladik.jiri@vumop.cz PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. XLII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství

Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády. Dotace do ekologického zemědělství Program rozvoje venkova 2014 2020 a připravované Nařízení vlády Dotace do ekologického zemědělství (Přednáška s důrazem na vinice a sady) Odbor environmentální a ekologického zemědělství Martin Charvát

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Integrovaná produkce révy vinné Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEKO - hlavní změny EZ

Více

Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc

Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc Ing. Lucie Korešová AZV Olomouc Krajinné prvky nacházející se pouze na zemědělské půdě, definované nařízením vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků v platném znění (6 druhů). Právě těchto

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Informace k přímým platbám (PP)

Informace k přímým platbám (PP) Informace k přímým platbám (PP) 2015-2016 Opatření PP v rámci Jednotné žádosti Jednotná platba na plochu (SAPS) Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí. zelená linka:

Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí.  zelená linka: Dotační nástroje pro malé vodní nádrže ze Státního fondu životního prostředí www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Vyhodnocení OPŽP 2007-2013 Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ÚSES

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ÚSES MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ ÚSES Ing. Tereza Pavlíková Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita, Zemědělská 3, 613 00 Brno

Více

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1, Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: petr.jilek@mze.cz 1 Priority ochrany půdy z pohledu Strategie Ministerstva

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny v Brně Jana Konečná, Petr Karásek,

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin:

Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 17 NÁZEV OPATŘENÍ Zatravnění a zalesnění DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Důsledky vodní eroze můžeme rozdělit do následujících tří skupin: Ztráta půdy. Transport

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Krajinné prvky definice, význam, ochrana

Krajinné prvky definice, význam, ochrana Krajinné prvky definice, význam, ochrana Ing. Hana Routová Odbor environmentální a ekologického zemědělství VYMEZENÍ POJMŮ Dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou před poškozováním a ničením

Více