Evropa, zvířata tradičně chovaná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa, zvířata tradičně chovaná"

Transkript

1

2 Již delší dobu dochází ke spekulacím a sporům o to, jaký podíl živočišné složky by vlastně měla obsahovat lidská potrava, tedy potrava přírodě blízká a ze samotné povahy věci optimálně vyvážená. Z přírody získanou potravu sice pokládáme za optimální, za určitých okolností (sezonní jednotvárnost, občasný nedostatek) tomu tak ale být nemusí. Z historického pohledu na tuto otázku je zřejmé, že lidské society zejména v době paleolitu požívaly tu potravu, která byla k dispozici, jednalo se tedy o ryzí potravní oportunismus. Pouze vydatnější potravní zdroje umožňovaly jakousi specializaci. Lovecko - sběračské tlupy dosahovaly nepochybného mistrovství ve využití potravních zdrojů, které jim okolní prostředí poskytovalo. Poněkud jiný pohled na tuto otázku poskytuje etnografie, zejména studium přírodních národů. Například severské národy, obývající oblast pobřeží Severního ledového oceánu, si dlouho do dvacátého století zachovaly schopnost úspěšně přežívat prakticky pouze s využitím živočišných potravních zdrojů. Z hlediska zoologického systému lze samozřejmě konzumovat živočichy bezobratlé i obratlovce. Podstatné jsou také rozdíly v jednotlivých regionech a národních kuchyních. Středoevropský tradiční výběr potravy je dnes výrazně užší, než je například spektrum přírodních a přímořských národů. Konzumace bezobratlých je pro nás, obyvatele České republiky, pokládána za spíše výjimečnou, a až exotickou záležitost. Možnosti užívání potravin jsou dány především jejich dostupností. V druhé řadě zde působí omezení daná dlouhodobou tradicí, případně i konkrétními zákazy. První doložené zákazy nacházíme u starověkých kultur. S velmi pedantickým nastavením potravních omezení se setkáváme ve Starém zákoně, kde zejména knihy Leviticus a Deuteronomium často až výčtovým způsobem zakazují nebo povolují konzumaci konkrétních živočišných druhů. Zakázána byla konzumace významných domácích zvířat, například prasete (více v příslušné kapitole), kuriozity pak patří zákaz konzumace mořského orla (Anonymus, 1992). Evropa, zvířata tradičně chovaná Domestikovaná zvířata se v evropských podmínkách během neolitu postupně stala hlavním zdrojem masitého pokrmu. Na původní chov zvířat je ovšem nutno nahlížet jiným pohledem, než dobou průmyslových velkochovů, které přineslo 20. století. V převážné většině případů se původně jednalo o chovy přírodě blízké, a tak se vlastně rovněž jednalo o potraviny přírodního původu. -1-

3 Aktuální situace je odlišná, zvířata k porážce, případně k produkci vajec, se chovají ve velkochovech. Zejména o podmínkách chovu slepic, tedy domestikovaného kura bankivského, se vede dlouhodobá a zatím nekončící diskuze. Je pozoruhodné, že u velkochovů prasat, kde jsou podmínky často podobně neutěšené, tato veřejná debata nastává v nepoměrně menší míře. Průměrná spotřeba masa na jednoho obyvatele České republiky je dlouhodobě přibližně 80 kg ročně (dostupný údaj za rok kg). Z toho činí přibližně 40 kg maso vepřové, 25 kg drůbeží, a necelých 10 kg maso hovězí. Zbytek, zjevně velmi malý, jsou nedefinovaná masa ostatní (Andreska, 2010b). Jako dostupné prameny o domácích zvířatech dlouhodobě slouží více informačních zdrojů. Jako znamenité se ukázaly dvě populární knihy, starší Světem zvířat III. (Hanzák et al., 1965) a novější Svět zvířat XII (Červená et al., 2001). Dobře poslouží také Zemědělský slovník naučný (Stehlík and al., 1966), heslo Domestikace a jednotlivá druhová hesla. Podle stáří edic dochází pochopitelně k jistému nesouladu v datování. Totiž, co se datování domestikace níže popisovaných druhů týče, je nutné si uvědomit, že její data se stále zpřesňují archeologickými průzkumy, a tak se noří do stále hlubší minulosti. Počátky soustavného zemědělství jsou tedy starší, než se donedávna obecně předpokládalo. Je třeba si uvědomit, že od počátků systematického zemědělství se prosadily dvě linie, tedy obdělávání půdy a pastevectví. Pastevectví je velmi pravděpodobně starší. Důležitý je také pohled na různé potřeby zemědělského obdělávání krajiny, potřeba orné půdy a množství srážek pro polní obdělávání je odlišná od pastevního využívání. Pole vyžadují nejlépe úrodné říční sedimenty (náplavy) nebo často ještě úrodnější větrné sedimenty (spraše), každopádně ale pokud možno nepříliš svažité terény. Pastevci jsou schopni pro pastvu využít svažitou a skalnatou krajinu, pastvou ji pak postupně, často ale i docela rychle, devastují. Výsledný krajinotvorný efekt je posléze výrazně odlišný, za důsledek pastvy se pokládá například vzhled krajiny ve Středomoří. Ovce domácí (Ovis musimon) je pokládána (samozřejmě po psu) za nejstarší domestikované domácí zvíře. Původ ovce domácí, respektive druhu či druhů, ze kterých byla domestikována, je ale stále poněkud nejasný. Donedávna bylo pokládáno za zcela jisté, že ovce pochází z muflona. Genetické analýzy však naznačily, že situace může zcela opačná, tedy že muflon, tak jak ho dnes známe, velmi pravděpodobně sekundárně zdivočelá domácí ovce, která se s člověkem dostala na středomořské ostrovy na samotném počátku neolitu. Dalším logickým výsledkem genetických analýz je úvaha o polyfyletickém původu ovce, tedy že do -2-

4 domestikace postupně vstoupilo více poddruhů původní nedomestikované divoké ovce a také více poddruhů ovce argali (Červená et al., 2001). Skopové a jehněčí maso má v naší společnosti zásadní příznivce a zásadní odpůrce. Autor (který patří mezi příznivce až vyznavače pojídání skopového) oba přístupy chápe. Zvláštní a ve středoevropských podmínkách nezvyklá vůně a chuť skopového masa může skutečně vyvolávat u nepřivyklých jedinců určitou averzi, jejíž překonání je následně nesnadné. Podstatná je zde pečlivá kuchyňská úprava, důsledné odblanění připravovaného masa, a podobně důsledné zbavení loje. Zbytek spočívá v dobré volbě koření a zeleniny. Kromě vysloveně masných plemen se chovají plemena určená k produkci vlny a k produkci mléka. Dnes se využívá k netechnickému vypásání, a to jak solárních elektráren, tak i některých přírodních rezervací. Ovce je každopádně jedno z nejužitečnějších domácích zvířat. Koza domácí (Capra aegagrus hircus) nejdříve zdomácněla v Indii, a to před tisíci lety, o něco později v perských pohořích. Do domestikace podobně jako u ovce vstoupilo více druhů, koza bezoárová (Capra aegagrus) a koza šrouborohá (Capra falconeri) neboli makhur (Červená et al., 2001). Kozy bývaly chovány zejména kvůli mléku, koza je při takovém chovu totiž výrazně skromnější, než kráva. Má navíc jiné pastevní návyky než kráva nebo ovce, spásá listí a výhony keřů a stromů, při pastvě často leze po skalách. Krajina spásaná kozími stády má výrazně jiný ráz než jiné pastevní krajiny. Kozí pastva je o něco agresivnější, kozy spásají i dřeviny až do své výšky, přičemž se staví na zadní nohy. Pronikají i na skalní výchozy. Traviny vypásají tak intenzivně, že krajina získává téměř polopouštní ráz. Kuchyňská úprava kozího či kozlečího masa se od skopového příliš neliší, kozlečí ovšem bývá méně tučné. Uplatňují se zde prvky blízkovýchodní kuchyně, užití bobkového listu, tymiánu, saturejky. Kozlečí maso, například řízky, bývaly donedávna velikonočním pokrmem. Mladé kozly bylo kvůli zachování kvality masa zvykem kleštit, takový jedinec se pak nazývá haberle. Prase je v pořadí další živočich, který byl domestikován již velmi dávno. Do domestikace vstoupilo několik poddruhů prasete divokého (Sus scrofa) na různých místech. Přepokládá se jihovýchodní Asie (prase divoké páskované), Blízký východ, a snad i střední Evropa, kde do domestikace vstoupily místní větší poddruhy. Ve východoasijských podmínkách byla odedávna prasata vykrmována do vysoké tučnosti v ohrádkách (Andreska, 2012c). Ve Středomoří byla volně pasena, pasáček vepřů je častá postava antických bájí. Jako příklad zde může posloužit Eumaeus, pasák vepřů krále Odyssea z ostrova Ithaka. -3-

5 Při vykopávkách nejstarších vrstev města Jericha bylo nalezeno množství vepřových kostí, ze kterých je dovozováno, že před sedmi tisící lety tvořilo prase přibližně 15 % masité potravy zdejších obyvatel (Andreska, 2012c). Starozákonní zmínky už jsou relativně chudé a týkají se zejména zákazu požívání vepřového masa. Tolikéž ani svině; nebo ač má rozdělené kopyto, tak že se rozdvojuje, ale nepřežívá, nečistá bude vám. (Leviticus 11:7)(Anonymus, 1992) Toto lze chápat jako velmi rozumný nutriční předpis s ohledem na možnost závažných infektů, které konzumaci vepřového provází. Významem první z nich je dodnes možnost šíření parazitické hlístice svalovce stočeného (Trichinella spiralis). Starobylé slovo nepřežívá znamená dnešní nepřežvykuje. V podmínkách středověké a ještě novověké střední Evropy byla prasata také především pasena, využívaly se tak například plodící porosty dubu a buku. Pastva prasat ve volnosti byla postupně omezována zákazy, zachovala se ale dlouho v podmínkách herské pusty. Domestikace tura domácího neboli skotu se datuje do 9. tisíciletí před Kristem a došlo k ní velmi pravděpodobně v Malé Asii a na Blízkém východě. Druhem, ze kterého byl vyšlechtěn tur domácí, byl pratur (Bos primigenius) který se původně vyskytoval v širokém pásu pokrývajícím Euroasii a sever Afriky. Poslední jedinec pratura uhynul v oboře poblíž Varšavy roku 1629 (Červená et al., 2001). Jména související s chovem tura se používají velmi často, nejčastěji ovšem nikoli v původním smyslu, ale jako nadávky. Kráva (samice tura) a vůl (kleštěný samec) jsou velmi frekventovaná oslovení v nejširších lidových vrstvách. Vůl často dokonce ztrácí pejorativní nádech, a mění se v takřka neutrální oslovení. Býk, tedy plodný samec, se užívá jako oslovení téměř pochvalné, zejména v souvislosti s dobrou sexuální potencí. Označení hovězí, případně telecí nápady, užívané coby pokárání pedagogy v době autorovy školní docházky, se dnes zřejmě téměř vytratily. Spotřeba hovězího v České republice výrazně poklesla, na čemž spolupůsobily společenské změny po roce 1989, a zejména propuknutí skandálu spojeného s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), novinářsky pojmenovanou jako nemoc šílených krav. Roku 1996 byla prokázána a zejména medializována spojitost s Creutzfeldt Jakobovou nemocí, která je působená přítomností bílkovin prionů v mozkových tkáních. Priony se chovají podobně jako infekce, do hovězího masa se dostávají s konzumací masokostních kafilerních mouček, užití takového krmiva bylo sice vždy a je stále přísně zakázáno, nicméně aktuálně je i -4-

6 kontrolováno. Důsledkem této intenzivně medializované kauzy byl pokles spotřeby hovězího v ČR z 30 kg (v roce 1989) na necelých 10 kg na osobu (v roce 2011) (Anonymus, 2012). Kromě hovězího masa poskytuje druh také mléko a kůži. Krávy a volci byli do poloviny 20. století využíváni i jako potažní síla. Kůň byl ve srovnání s předchozími živočichy domestikován poměrně pozdě, předpokládá se, že přibližně 4500 let před Kristem. Druh, ze kterého byl domácí kůň získán, byl kůň tarpan (Equus caballus ferus), vyhubený až v novověku. Primárním centrem domestikace bylo velmi pravděpodobně stepní území mezi Dněprem a Volhou, severně od Azovského moře, kde bylo nalezeno v rámci archeologického studia kultury Sredni Stog velké množství osteologických dokladů přítomnosti koní. Navíc zde byly nalezeny předměty, které bylo možno interpretovat jako zbytky uzd (Červená et al., 2001). Chovaný kůň byl tehdy poprvé užíván jako zdroj masa, záhy ale se stal především dopravním prostředkem. Možnost válečného užití jezdeckých koní znamenala pro uživatele obrovskou strategickou výhodu, mírové využití, především k tahu, znamenalo pokrok v zemědělství a dopravě. Dnes, počátkem 21. století, je to vlastně komplikovaně představitelné, ale ještě II. světovou válku do značné míry rozhodly hipomobilní jednotky Rudé armády. Mírové využití tažných koní vlastně nikdy zcela nezaniklo, ze zemědělství koně sice vytlačily stroje, zejména traktory, v lesnictví jsou ale koně stále využíváni dodnes jako metoda o něco citlivějšího vyklízení poražených kmenů. Konzumace koňského masa ovšem trvala, a dodnes trvá, především jako možnost využití starých nebo poraněných koní. Maso je prakticky bez tuku, s vyšším obsahem glykogenu, tím se vysvětluje jeho mírně nasládlá chuť. Zpracování koní a distribuci koňského masa zajišťovali speciální koňští řezníci. V evropské kultuře existuje určitý odpor ke konzumaci koniny, a to jednak jako podřadného masa, jednak v důsledku pozitivního vztahu ke koním jako lidským společníkům. Americké armádní masové konzervy s koňským masem (Horse meat), dodané do střední Evropy organizací UNNRA v roce 1945, byly pro jistotu servírovány dětem pod záměrně matoucím názvem maso z horečka. Nedávná debata (2013) o minimálním, nicméně nedeklarovaném obsahu koňského masa v mletém mase a masných polotovarech naznačila značný despekt, který v našem regionu většinová populace ke konzumaci koniny chová. V jiných kulturách tyto předsudky nejsou tak silné. Zejména v Číně a Mexiku je spotřeba koniny značná, v podmínkách Evropské unie je kuchyňské užití koňského masa populární v Itálii. Osel (Equus asinus) byl zřejmě domestikován na dvou místech, doložena je domestikace osla nubijského (Equus asinus africanus)v údolí Nilu (před přibližně 7000 lety), zároveň se -5-

7 předpokládá domestikace osla somálského (Equus asinus somaliensis) v oblasti Perského zálivu. Konzumace oslího masa není v podmínkách českých zemí nic jiného, než ryzí exotika. Nadšení konzumenti uherského salámu sice předpokládají, že do něj patří jistý nevelký podíl oslího masa, ale ve skutečnosti je to pouhá legenda. Uherský salám totiž byl a tradičně je tvořen masem a sádlem prasat volně pasených v rovinách Velké uherské nížiny. Největší producent oslího masa je Čína, v Evropské unii se osli jatečně zpracovávají ve Španělsku a Bulharsku, množství zpracovaného masa je zanedbatelné (Červená et al., 2001). K záměrnému chovu králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) došlo velmi pravděpodobně už ve starověku, a to na iberském poloostrově, odkud evropský králík divoký (Oryctolagus cuniculus) pochází. Králík byl konzumován už ve starověkém Římě, dodejme poněkud nechutnou podrobnost, že za zvláštní lahůdku byla tehdy pokládána nenarozená embrya. K vlastní domestikaci došlo v klášterech benediktinského řádu. Za zvláštní lahůdku je králík dodnes pokládán ve Francii. Z Francie se chov králíků rozšířil po sousedních zemích, zpočátku jako mazlíčků (Červená et al., 2001). Až v 19. století se prosadilo kuchyňské využití. Autorův otec vzpomínal na velké domácí chovy králíků za Protektorátu, kdy králičí maso nahradilo jiná, kvůli přídělovému systému komplikovaně dostupná masa. Někteří autoři upozorňují na možnost vyhladovění způsobené konzumací králičího masa, popsané u lovců Společnosti Hudsonova zálivu (Wiseman, 1999). Zvěřina severoamerického druhu králík východoamerický (Sylvilagus floridanus) je do té míry dietní, že její pojídání skutečně může vyvolat stav blízký celkovému vyhladovění. Podobnou situaci popisuje Darwin v souvislosti s konzumací masa hlodavce aguti (Dasyprocta azarae). Biochemické vysvětlení jevu je složité a lékařské autority se k němu staví dosti rezervovaně. Za druhy, ze kterých byl domestikován kur domácí, byla dlouhodobě pokládána skupina čtyř takzvaných hřebenatých kurů z Indie a Číny, předně známý kur bankivský (Gallus gallus) a dále kur cejlonský (Gallus laffayetti), kur Sonneratův (Gallus sonneratii) a kur džunglový (Gallus varius). Aktuální stav poznání naznačuje, že převládající měrou byl mateřským druhem právě kur bankivský. Místo a čas domestikace není jisté, patrně se tak stalo před lety na území dnešního Vietnamu, za jistější a lépe doloženou variantu pokládejme domestikaci v povodí Indu před přibližně 5000 lety. Zde se při archeologických výzkumech na území, kam kdysi zasahovala harappská kultura, nalezla pečetidla, na kterých jsou vyobrazeni zápasící kohouti. Chov kohoutů pro zápasy je pokládán za významný důvod pro tehdejší domestikaci, konzumace vajec a masa se patrně prosadila až v antice. -6-

8 Zajímavé je, že slepici znali staří Egypťané, kteří pro ni měli i jméno: pták, který každý den snese jedno vejce. Zdá se, že slepice se nejspíše námořní cestou dostala do Egypta přibližně roku 1400 před Kr. Chov ale následně zanikl, a obnovil se až s rozšířením kura domácího do východního Středomoří kolem roku 300 před Kristem (Červená et al., 2001). Konzumace kuřecího masa v dnešním kvantu (v ČR 25 kg na osobu a rok) souvisí s industrializací chovu, což kromě cenové dostupnosti přináší mnohé a často diskutované negativní jevy. Další vyvolává produkce vajec. Spor o velikost klecí pro klecové chovy slepic je řešen na úrovni EU řadu let, a vyvolává mnoho negativních emocí. Krůta, resp. krocan domácí Meleagris gallopavo) byl pravděpodobně první domestikovaný živočich, který do Evropy dorazil z Nového světa. Krocana chovalo více indiánských kmenů, Španělé je velmi pravděpodobně získali od Aztéků, kdy při dobytí Montezumovy říše nalezli chov několika tisíc ptáků. K domestikaci ale došlo výrazně dříve, a to u pueblových indiánů Anasaziů, snad už kolem roku 1000 před Kr. Přesné datum importu do Evropy není zcela jisté, předpokládá se rok 1519, ovšem jsou diskutována i jiná dřívější data. Do Prahy byly první krůty dovezeny za vlády Rudolfa II., z roku 1601 je doložena stavba domu pro indiánské ptáky v lokalitě dnešních produkčních zahrad Pražského hradu (Bašeová, 1991). Konzumace krůtího masa je výrazně svázána s americkou tradicí, kde krůta patří mezi téměř povinné pokrmy servírované na Den díkůvzdání, během kterého se v USA konzumuje odhadem 50 milionů krocanů. Další velké množství krocanů se poráží o Vánocích. V rodině autora se krůta tradičně pekla na Hod Boží Vánoční. Krůtí maso je svojí povahou dietní, dobře dostupné a o něco dražší než maso kura domácího. Konzumace krůtího masa činí v České republice aktuálně o něco víc než 2 kg na osobu a rok, čímž výrazně zaostáváme za průměrem EU, kde je spotřeba krůtího masa třikrát vyšší (Anonymus, 2012). Mateřským druhem kachny domácí je kachna divoká (Anas platyrhynchos) zvaná také březňačka. Je rozšířena po celé severní polokouli, je z kachen rodu Anas největší a byla velmi pravděpodobně domestikována vícekrát. Nejbližší a snad prvním domestikačním centrem kachny domácí byla Mezopotámie, lokalita, kde kachna divoká jak hnízdí, tak ve velkém počtu tradičně zimuje. Období domestikace se zde odhaduje na dobu 5000 let před Kr. Dále se předpokládají nezávislá domestikační centra v Indii a Číně. Zejména v Číně je zpracování kachního masa součástí tradiční kuchyně. Římané kachny chovali v nesotrofiích (zasíťovaných vodních plochách, jakýchsi voliérách) a chov doplňovali jedinci chycenými ve -7-

9 volné přírodě (Červená et al., 2001). V českých historických pramenech se chovaná kachna explicitně objevuje poprvé v nutričním návodu Pavla Žídka pro Jiřího z Poděbrad (z roku 1571), kde je zdůrazněno, že kachna se má před porážkou dva týdny krmit zrním (podobně jako páv, slepice, husa a vepř) (Zíbrt, 1927). Kachna domácí je běžnou součástí sortimentu mražené drůbeže nabízené v obchodech, spotřeba tučného kachního masa však v Čechách a na Moravě zřejmě není příliš vysoká. Stavy kachen v chovech v průběhu let velmi kolísají. Součet spotřeby v České republice kachního a husího masa činí podle údajů za rok 2012 pouze 1,5 kg na osobu (Anonymus, 2012). Husa byla domestikována ve starověku. Existují dva druhy hus, které jsou pokládány za zdroje domestikované populace, mnohem důležitější je ale v našich evropských podmínkách husa velká (Anser anser). Ve východní Asií byla domestikována také blízce příbuzná husa labutí (Anser cygnoides). Tyto druhy se v zajetí plodně kříží. K domestikaci husy velké došlo velmi pravděpodobně na různých místech jejího tehdejšího hnízdního areálu, tedy v Evropě, v Asii a zřejmě i v Africe, přesněji řečeno v Egyptě. Některé prameny předpokládají chov hus už před sedmi tisíci lety. Domestikaci husy usnadňuje jev zvaný imprinting, tedy vtištění, kdy se house fixuje na prvního živočicha, kterého uvidí po narození. Imprinting je jev obvyklý u vrubozobých ptáků, u skupiny hus je ale zvláště silný. Ke vtištění dochází v takzvaných citlivých periodách, obvykle ve velmi útlém věku a k fixaci stačí jen několik desítek minut (Červená et al., 2001). Husy zastávají významné místo v antické mytologii. V řecké mytologii byly husy zasvěceny Afroditě a patřily mezi oblíbenkyně bohyně Persefony. Homér zmiňuje malé dvacetihlavé hejno hus, které chovala na Ithace Penelopa, manželka Odysseova (Homér, 1956). Chyba! enalezen zdroj odkazů. Římané si hus dlouhodobě vážili proto, že jejich opatrnost a poplašný křik zachránily podle legendy Kapitol při nočním útoku Keltů roku 378 před Kr. (Anonymus, 1974). Husy byly chovány pro maso, játra, peří a tuk. Husí maso bylo a je pokládané dlouhodobě za cosi velmi vzácného a vznešeného. Tak vystupuje husa ve Stroupežnického povídce Pták z říše bájí (Stroupežnický, 1949). Podobné postavení mají husy v aškenázské židovské literatuře a kuchyni, zde husí sádlo nahrazovalo zakázané sádlo vepřové. Dnešní konzumace hus se soustřeďuje jak tradičně, tak i marketingově ke svátku Sv. Martina. Násilně krmené husy, kterým se ještě ve 20. století říkalo husy šiškované (od slovesa šiškovat, tedy krmit šiškami), -8-

10 které jsou zároveň omezeny v pohybu, rychle tuční a zvětšují se jim játra. Tato metoda chovu hus je aktuálně předmětem sporu mezi chovateli a ochránci zvířat. Autorova dětská vzpomínka na chov hus souvisí s jejich agresivitou. Na loveckém zámku Ohrada, kde jsem vyrůstal, na jeho centrálním nádvoří nechávala sousedka pást své husí hejno, které, podobně jako u Penelopy, čítalo asi dvacet jedinců. Málokterých zvířat jsem se v životě tak bál, jako syčících a útočných hus. Situace se ovšem rychle obrátila, když se mnou šla naše jezevčice, které se pro změnu bály husy. Na dvoře ovšem nešlo fenu pustit z vodítka, aby nedošlo k husí tragedii a sousedským konfliktům. Jednou jsem husy přistihl před zámkem, a psici na ně s chutí poštval. Sám jsem se tehdy divil, jak dobře umějí domácí husy létat. Holub byl domestikován na Blízkém východě a v Mezopotamii přibližně 5000 let před Kr. Mateřským druhem byl holub skalní (Columba livia), což konstatujeme s tím, že teorie o více druzích, které vstoupily do procesu zdomácnění, je nutno jako nepodložené odmítnout (Červená et al., 2001). Původní chov holubů byl patrně dosti extenzivní, člověk poskytoval hnízdní možnost, a odebíral z hnízd holoubata, potravu si holubi obstarávali sami. Teprve postupem času byly objeveny orientační schopnosti holuba, a v souvislosti s tím vznikla holubí pošta (Červená et al., 2001). Jako zdroj masa slouží hlavně mláďata. Holoubata byla tradičně selským pokrmem, a jen občas byla prodávána na trzích. Kdyby byl autor postaven před nutnost obstarat holoubata ke kuchyňské úpravě, nevěděl by aktuálně, jak to udělat. Přitom jich sám kdysi zkonzumoval desítky. Pečená holoubata mají jemnou zvláštní chuť, která se v myšlenkách mísí se vzpomínkami na dětství. Svět, zvířata tradičně chovaná Mezi živočichy domestikované, nicméně u nás nechované, patří buvol domácí (Bubalus arnee f. bubalis), též zvaný vodní buvol. Byl domestikován před 5000 lety v Indii, doklady nacházíme v podobě sošek a pečetítek z nalezišť harappské kultury. Dalšími centry domestikace byla Čína a Mezopotámie. Při své expanzi uvedli Arabové buvola do povodí Nilu, kde se znamenitě adaptoval. Chován byl také na území Turecké říše, z té doby patrně pochází tradice chovu buvolů ve Velké Uherské nížině (Maďarsko) a Valašské nížině (Rumunsko, dolní tok Dunaje včetně Delty) (Červená et al., 2001). Maso buvola je tuhé, nicméně v Indii, kde z náboženských důvodů není možná porážka jiných turů, nahrazuje do značné míry maso hovězí. Další užitek, který buvol poskytuje, je mléko -9-

11 (v Rumunsku zpracovávané na sýry, které jsou dostupné v běžné obchodní síti). Ve své domovině bývá využíván k orbě rýžových polí. Jeho kůže je zvláště silná a v Číně tradičně slouží jako potah bubnů. Jak domácí (Bos grunniens) zvaný ve starší literatuře také tur chrochtavý, byl patrně domestikován v Pamíru, a to v 1. století př. Kr. Je to tur dobře snášející vysokohorské podmínky ( m.n.m.), chlad a nedostatek potravy. Je znám především z Tibetu, jako zdroj mléka a jačího másla. Jačí maso Tiběťané suší a udí (Hanzák et al., 1965). Domestikovány byly také oba druhy velbloudů, tedy velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) i dvouhrbý (Camelus bactrianus). Druhy mají poněkud jiné ekologické nároky, jednohrbý velbloud je chován spíše jižněji a v lokalitách obecně teplejších, dvouhrbý velbloud je schopen přežít mrazy centrální Asie. Jednohrbý velbloud (dromedár) byl domestikován na Arabském poloostrově přibližně 3000 let před Kr. Byl využíván především k dopravě v pouštích a zároveň sloužil jako zdroj masa, v arabské kultuře dodnes oblíbeného. Významným producentem dromedářího masa je dnes Austrálie, kde velbloudi unikli z domestikace a za úplné absence predátorů se neobyčejně rozmnožili. Dvouhrbý velbloud (drabař) byl domestikován v oblasti východně od Kaspiku o něco málo později, udává se doba 2500 let př. Kr. Žije ve velké části Asie, od Turecka po Mongolsko. Z divoké populace zůstalo pouhých několik set jedinců (Červená et al., 2001). Lamy, živočichové blízce příbuzní velbloudům, žijí v Jižní Americe. V přírodě žijí 2 druhy, lama guanako (častý je také zápis huanaka, (Lama guanicoe)) a lama vikuňa (Vicugna vicugna). Lamy se v zajetí kříží, přesto pokládáme za jisté, že do domestikace vstoupila pouze lama guanako (před přibližně 5000 lety), produktem domestikace se stala dvě plemena, jako první lama krotká. Její využití je široké, slouží jako soumar, zdroj masa a vlny. Využíván je i trus jako palivo. Dalším domestikovaným plemenem je alpaka, dříve pokládaná za domestikovanou vikuňu. Alpaka byla domestikována o něco později (před přibližně 2500 lety), slouží především k produkci vlny, produkce masa je u tohoto plemene sekundární, a k práci není užívána vůbec (Červená et al., 2001; Hanzák et al., 1965). Evropa, maso z přírody Součástí lidské stravy je tradičně také masitá potrava získaná lovem a sběrem ve volné přírodě. Zde se kombinují dvě stránky lidské povahy, potravní oportunismus a ona pomyslná -10-

12 potřeba lovit, případně sbírat, což jsou patrně přesně stejné emocinální rudimenty, které člověka nutí sbírat houby, borůvky nebo třeba jen spadlé švestky pod stromy. Některé lovecké a sběračské tradice jsou panevropské, jiné naopak silně regionální, je dané zejména přírodní nabídkou. Konzumace bezobratlých živočichů V podmínkách Evropy pozorujeme výrazný rozdíl mezi přímořskými a vnitrozemskými lokalitami. Moře a mořské pobřeží poskytují výrazně pestřejší možnosti, a tak se v potravě přímořských národů, zejména ovšem v přístavních destinacích, objevují četné plody moře, pokládané často za lahůdky. Jejich doprava do vnitrozemí byla ale tradičně limitována možnostmi udržet tyto živočichy živé či čerstvé, nekazící se, a tedy v konzumovatelném stavu. Proto se v lokalitách od moře vzdálených prosadila jejich častější konzumace až relativně pozdě, vlastně až po vzniku železniční sítě a chladících vagonů. Převážná většina této z moře získávané potravy pochází ze skupin korýšů a měkkýšů, konzumováni jsou také ostnokožci (v Evropě ježovka jedlá). Světově využívá lidstvo daleko širší spektrum mořských bezobratlých. Pozoruhodná je nepochybně konzumace mnohoštětinatých červů v Pacifiku (palolo zelený, Eunice viridis). Konzumují se uvolněné a volně plovoucí pohlavními buňkami naplněné články zadní části těla. Čínská a japonská kuchyně jsou proslulé zpracováním sumýšů, ze kterých tradičně vaří silná a hustá polévka. Evropské vnitrozemí poskytuje radikálně méně kuchyňsky užívaných bezobratlých. Jižní národy konzumují hlemýždě, nejčastěji je kuchyňsky využíván hlemýžď zahradní (Helix pomatia). Relativní dostupnost této suroviny vede ke konzumaci hlemýžďů nejširšími -11-

13 račího moru a průmyslovými splašky posléze způsobila, že lidová konzumace raků je dnes v našich podmínkách kulinářský jev zcela logicky zapomenutý. Rak kamenáč, rak říční i zdomácnělý rak bahenní jsou druhy u nás navíc zákonem chráněné (Andreska, 1987). Konzumace obratlovců Převážnou většinu spotřebovávaných živočišných bílkovin získávalo a získává obyvatelstvo střední Evropy konzumací obratlovců. Tato tradice je daná celkovými okolnostmi, zejména vývojem krajiny a klimatu v holocénu, posléze kulturním vývojem regionu. Krajina oplývající vodními toky a posléze uměle postavenými nádržemi, rybníky, poskytovala ryby. Lesní a polní krajina umožňovala lov zvěře. Chov živočichů, byť často dovedených do stádia domestikace, byl přírodě velmi blízký. Mihulovci a ryby Ze čtyř našich původních druhů mihulí byly kulinářsky využívány hlavně dva větší druhy, mihule říční (Lampetra fluviatilis) a mořská (Petromyzon marinus). Shodou okolností jsou tyto dva druhy na našem území již delší dobu nezvěstné, což ale nesouvisí s nadměrným lovem, ale se stavbou příčných prahů znemožňujících jejich tah Labem. Ve své době byly mihule pokládány za mimořádnou lahůdku a nejstarší české kuchařské knihy (Severin, Rodovský) uvádějí recepty k jejich úpravě (Andreska, 2009a; Rodovský z Hustiřan, 1975; Zíbrt, 1927). V podmínkách českých zemí se rybolovem zabývali nepochybně již paleolitičtí lovci. Nedobrou vlastností rybích koster je z pohledu archeologie jejich příliš snadný rozklad, proto osteologické doklady na rozdíl od kostí savců a ptáků nacházejí archeologové jen zřídkakdy. Paleolitičtí lovci ovšem mistrně ovládali nástroje bodné: oštěpy a šípy, a je skoro nepředstavitelné, aby se jejich kořistí nestávaly také ryby. Technickou adaptací hrotu oštěpu byla kostěná harpuna. Z doby paleolitu je doložena i udice, prozatím bez zpětného háčku (Andreska, 2012a). Následující mezolitické období bylo podle interpretací řady nálezů na archeologicky zkoumaných lokalitách dobou velmi zdatných rybářů. Nálezy tehdejšího rybářského vybavení už dokládají znalost všech čtyř základních principů rybolovu, tedy užití udice, bodných nástrojů, sítí a vrší. Navíc řada zkoumaných mezolitických sídlišť leží na březích řek a jezer, což naznačuje potravní orientaci jejich obyvatel. Zvláště pozoruhodné mezolitické osídlení -12-

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm

Gepard štíhlý. Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm KOČKOVITÉ ŠELMY Gepard štíhlý Hmotnost: 38 43 kg Délka: 110 150 cm + 65 90 ocas Výška: 70 94 cm Gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě dokonce až 130km/h.

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ

KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ MASO KAZDA s.r.o. ÚPICE KATALOG MASNÝCH VÝROBKŮ Strana 1 (celkem 18) OBSAH 1. TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ A TEPELNĚ NEOPRAC. MASNÉ VÝROBKY 1.1 Trvanlivé, fermentované masné výrobky s. 4 Kazdovka z Úpice, PROBIO

Více

ZÁKON č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 2000

ZÁKON č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 2000 ZÁKON č. 115/2000 Sb. ze dne 5. dubna 2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, jak vyplývá ze změn, provedených právními předpisy č.: 476/2001 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA Provozovna Brožíkova 5, Praha 5 L. Verner TEL: 257 313 698 257 324 492 ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSKÁ VÝROBA U BIRHANZLŮ NABÍDKOVÝ LIST VEPŘOVÉ MASO + 15% DPH Vepřová kýta bez kosti... 99,- Vepřová kýta šálky...

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Hovězí droby. Na mleté maso

Hovězí droby. Na mleté maso Nabídkový list od 1. 1. 2013 Vepřové maso Vepřová kýta b.k. Vepřová kýta b.k. kuchyňská úprava Vep.kýta sk.kol. Vepřová krkovice s.k. Vepřová krkovice b.k. Vepřový bok s k. speciál Vepřový bok Vepřový

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu:

Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Úkol č. 1 hra na schůzku za bonusovou kartu: Níže jsou uvedeny charakteristiky 11 zvířat volně žijících v ČR. Vaším úkolem je přiřadit ke každému zvířeti 3 charakteristiky. Řešení je uvedeno dole na této

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 27. 05.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek

ROZVOZ. Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014. Rozvoz: pondělí až pátek ROZVOZ Řeznictví a uzenářství Zdeněk Žůrek Nabídkový list 691 54 Týnec 363 ( k cenám účtujeme 15% DPH) tel., fax: 519 342 435 Ceny platné od: 25.8.2014 e-mail: zurekzdenek@tiscali.cz Rozvoz: pondělí až

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

OBSAH. Vepřová kýta Vepřová krkovice Vepřová pečeně Vepřová plec Vepřový bok Vepřová panenka Vepřové koleno Vepřová žebra a droby

OBSAH. Vepřová kýta Vepřová krkovice Vepřová pečeně Vepřová plec Vepřový bok Vepřová panenka Vepřové koleno Vepřová žebra a droby OBSAH VEPŘOVÉ MASO... 1 Vepřová kýta Vepřová krkovice Vepřová pečeně Vepřová plec Vepřový bok Vepřová panenka Vepřové koleno Vepřová žebra a droby HOVĚZÍ MASO... 6 Hovězí kýta Hovězí přední Hovězí plec

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň.

1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. ZÁKLADY OCHRANY PŘÍRODY V ČR 1. Podle toho jaké části přírody jsou chráněny, můžeme rozdělit ochranu přírody a krajiny v ČR na čtyři oblasti. Do rámečků je doplň. 2. Do diagramů rozděl typy zvláště chráněných

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata

Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat TABULKA 1 Teploty v prostorách pro zvířata Druh nebo skupiny druhů Rozsah teploty (ve C) primáti Nového světa 20-28 myš 20-24 potkan křeček zlatý pískomil morče

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Vyhledává a doplňuje informace v přiměřeně náročném odborném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 10. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyka a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oblasti chovu zvěře v ČR Oblast chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více