Evropa, zvířata tradičně chovaná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa, zvířata tradičně chovaná"

Transkript

1

2 Již delší dobu dochází ke spekulacím a sporům o to, jaký podíl živočišné složky by vlastně měla obsahovat lidská potrava, tedy potrava přírodě blízká a ze samotné povahy věci optimálně vyvážená. Z přírody získanou potravu sice pokládáme za optimální, za určitých okolností (sezonní jednotvárnost, občasný nedostatek) tomu tak ale být nemusí. Z historického pohledu na tuto otázku je zřejmé, že lidské society zejména v době paleolitu požívaly tu potravu, která byla k dispozici, jednalo se tedy o ryzí potravní oportunismus. Pouze vydatnější potravní zdroje umožňovaly jakousi specializaci. Lovecko - sběračské tlupy dosahovaly nepochybného mistrovství ve využití potravních zdrojů, které jim okolní prostředí poskytovalo. Poněkud jiný pohled na tuto otázku poskytuje etnografie, zejména studium přírodních národů. Například severské národy, obývající oblast pobřeží Severního ledového oceánu, si dlouho do dvacátého století zachovaly schopnost úspěšně přežívat prakticky pouze s využitím živočišných potravních zdrojů. Z hlediska zoologického systému lze samozřejmě konzumovat živočichy bezobratlé i obratlovce. Podstatné jsou také rozdíly v jednotlivých regionech a národních kuchyních. Středoevropský tradiční výběr potravy je dnes výrazně užší, než je například spektrum přírodních a přímořských národů. Konzumace bezobratlých je pro nás, obyvatele České republiky, pokládána za spíše výjimečnou, a až exotickou záležitost. Možnosti užívání potravin jsou dány především jejich dostupností. V druhé řadě zde působí omezení daná dlouhodobou tradicí, případně i konkrétními zákazy. První doložené zákazy nacházíme u starověkých kultur. S velmi pedantickým nastavením potravních omezení se setkáváme ve Starém zákoně, kde zejména knihy Leviticus a Deuteronomium často až výčtovým způsobem zakazují nebo povolují konzumaci konkrétních živočišných druhů. Zakázána byla konzumace významných domácích zvířat, například prasete (více v příslušné kapitole), kuriozity pak patří zákaz konzumace mořského orla (Anonymus, 1992). Evropa, zvířata tradičně chovaná Domestikovaná zvířata se v evropských podmínkách během neolitu postupně stala hlavním zdrojem masitého pokrmu. Na původní chov zvířat je ovšem nutno nahlížet jiným pohledem, než dobou průmyslových velkochovů, které přineslo 20. století. V převážné většině případů se původně jednalo o chovy přírodě blízké, a tak se vlastně rovněž jednalo o potraviny přírodního původu. -1-

3 Aktuální situace je odlišná, zvířata k porážce, případně k produkci vajec, se chovají ve velkochovech. Zejména o podmínkách chovu slepic, tedy domestikovaného kura bankivského, se vede dlouhodobá a zatím nekončící diskuze. Je pozoruhodné, že u velkochovů prasat, kde jsou podmínky často podobně neutěšené, tato veřejná debata nastává v nepoměrně menší míře. Průměrná spotřeba masa na jednoho obyvatele České republiky je dlouhodobě přibližně 80 kg ročně (dostupný údaj za rok kg). Z toho činí přibližně 40 kg maso vepřové, 25 kg drůbeží, a necelých 10 kg maso hovězí. Zbytek, zjevně velmi malý, jsou nedefinovaná masa ostatní (Andreska, 2010b). Jako dostupné prameny o domácích zvířatech dlouhodobě slouží více informačních zdrojů. Jako znamenité se ukázaly dvě populární knihy, starší Světem zvířat III. (Hanzák et al., 1965) a novější Svět zvířat XII (Červená et al., 2001). Dobře poslouží také Zemědělský slovník naučný (Stehlík and al., 1966), heslo Domestikace a jednotlivá druhová hesla. Podle stáří edic dochází pochopitelně k jistému nesouladu v datování. Totiž, co se datování domestikace níže popisovaných druhů týče, je nutné si uvědomit, že její data se stále zpřesňují archeologickými průzkumy, a tak se noří do stále hlubší minulosti. Počátky soustavného zemědělství jsou tedy starší, než se donedávna obecně předpokládalo. Je třeba si uvědomit, že od počátků systematického zemědělství se prosadily dvě linie, tedy obdělávání půdy a pastevectví. Pastevectví je velmi pravděpodobně starší. Důležitý je také pohled na různé potřeby zemědělského obdělávání krajiny, potřeba orné půdy a množství srážek pro polní obdělávání je odlišná od pastevního využívání. Pole vyžadují nejlépe úrodné říční sedimenty (náplavy) nebo často ještě úrodnější větrné sedimenty (spraše), každopádně ale pokud možno nepříliš svažité terény. Pastevci jsou schopni pro pastvu využít svažitou a skalnatou krajinu, pastvou ji pak postupně, často ale i docela rychle, devastují. Výsledný krajinotvorný efekt je posléze výrazně odlišný, za důsledek pastvy se pokládá například vzhled krajiny ve Středomoří. Ovce domácí (Ovis musimon) je pokládána (samozřejmě po psu) za nejstarší domestikované domácí zvíře. Původ ovce domácí, respektive druhu či druhů, ze kterých byla domestikována, je ale stále poněkud nejasný. Donedávna bylo pokládáno za zcela jisté, že ovce pochází z muflona. Genetické analýzy však naznačily, že situace může zcela opačná, tedy že muflon, tak jak ho dnes známe, velmi pravděpodobně sekundárně zdivočelá domácí ovce, která se s člověkem dostala na středomořské ostrovy na samotném počátku neolitu. Dalším logickým výsledkem genetických analýz je úvaha o polyfyletickém původu ovce, tedy že do -2-

4 domestikace postupně vstoupilo více poddruhů původní nedomestikované divoké ovce a také více poddruhů ovce argali (Červená et al., 2001). Skopové a jehněčí maso má v naší společnosti zásadní příznivce a zásadní odpůrce. Autor (který patří mezi příznivce až vyznavače pojídání skopového) oba přístupy chápe. Zvláštní a ve středoevropských podmínkách nezvyklá vůně a chuť skopového masa může skutečně vyvolávat u nepřivyklých jedinců určitou averzi, jejíž překonání je následně nesnadné. Podstatná je zde pečlivá kuchyňská úprava, důsledné odblanění připravovaného masa, a podobně důsledné zbavení loje. Zbytek spočívá v dobré volbě koření a zeleniny. Kromě vysloveně masných plemen se chovají plemena určená k produkci vlny a k produkci mléka. Dnes se využívá k netechnickému vypásání, a to jak solárních elektráren, tak i některých přírodních rezervací. Ovce je každopádně jedno z nejužitečnějších domácích zvířat. Koza domácí (Capra aegagrus hircus) nejdříve zdomácněla v Indii, a to před tisíci lety, o něco později v perských pohořích. Do domestikace podobně jako u ovce vstoupilo více druhů, koza bezoárová (Capra aegagrus) a koza šrouborohá (Capra falconeri) neboli makhur (Červená et al., 2001). Kozy bývaly chovány zejména kvůli mléku, koza je při takovém chovu totiž výrazně skromnější, než kráva. Má navíc jiné pastevní návyky než kráva nebo ovce, spásá listí a výhony keřů a stromů, při pastvě často leze po skalách. Krajina spásaná kozími stády má výrazně jiný ráz než jiné pastevní krajiny. Kozí pastva je o něco agresivnější, kozy spásají i dřeviny až do své výšky, přičemž se staví na zadní nohy. Pronikají i na skalní výchozy. Traviny vypásají tak intenzivně, že krajina získává téměř polopouštní ráz. Kuchyňská úprava kozího či kozlečího masa se od skopového příliš neliší, kozlečí ovšem bývá méně tučné. Uplatňují se zde prvky blízkovýchodní kuchyně, užití bobkového listu, tymiánu, saturejky. Kozlečí maso, například řízky, bývaly donedávna velikonočním pokrmem. Mladé kozly bylo kvůli zachování kvality masa zvykem kleštit, takový jedinec se pak nazývá haberle. Prase je v pořadí další živočich, který byl domestikován již velmi dávno. Do domestikace vstoupilo několik poddruhů prasete divokého (Sus scrofa) na různých místech. Přepokládá se jihovýchodní Asie (prase divoké páskované), Blízký východ, a snad i střední Evropa, kde do domestikace vstoupily místní větší poddruhy. Ve východoasijských podmínkách byla odedávna prasata vykrmována do vysoké tučnosti v ohrádkách (Andreska, 2012c). Ve Středomoří byla volně pasena, pasáček vepřů je častá postava antických bájí. Jako příklad zde může posloužit Eumaeus, pasák vepřů krále Odyssea z ostrova Ithaka. -3-

5 Při vykopávkách nejstarších vrstev města Jericha bylo nalezeno množství vepřových kostí, ze kterých je dovozováno, že před sedmi tisící lety tvořilo prase přibližně 15 % masité potravy zdejších obyvatel (Andreska, 2012c). Starozákonní zmínky už jsou relativně chudé a týkají se zejména zákazu požívání vepřového masa. Tolikéž ani svině; nebo ač má rozdělené kopyto, tak že se rozdvojuje, ale nepřežívá, nečistá bude vám. (Leviticus 11:7)(Anonymus, 1992) Toto lze chápat jako velmi rozumný nutriční předpis s ohledem na možnost závažných infektů, které konzumaci vepřového provází. Významem první z nich je dodnes možnost šíření parazitické hlístice svalovce stočeného (Trichinella spiralis). Starobylé slovo nepřežívá znamená dnešní nepřežvykuje. V podmínkách středověké a ještě novověké střední Evropy byla prasata také především pasena, využívaly se tak například plodící porosty dubu a buku. Pastva prasat ve volnosti byla postupně omezována zákazy, zachovala se ale dlouho v podmínkách herské pusty. Domestikace tura domácího neboli skotu se datuje do 9. tisíciletí před Kristem a došlo k ní velmi pravděpodobně v Malé Asii a na Blízkém východě. Druhem, ze kterého byl vyšlechtěn tur domácí, byl pratur (Bos primigenius) který se původně vyskytoval v širokém pásu pokrývajícím Euroasii a sever Afriky. Poslední jedinec pratura uhynul v oboře poblíž Varšavy roku 1629 (Červená et al., 2001). Jména související s chovem tura se používají velmi často, nejčastěji ovšem nikoli v původním smyslu, ale jako nadávky. Kráva (samice tura) a vůl (kleštěný samec) jsou velmi frekventovaná oslovení v nejširších lidových vrstvách. Vůl často dokonce ztrácí pejorativní nádech, a mění se v takřka neutrální oslovení. Býk, tedy plodný samec, se užívá jako oslovení téměř pochvalné, zejména v souvislosti s dobrou sexuální potencí. Označení hovězí, případně telecí nápady, užívané coby pokárání pedagogy v době autorovy školní docházky, se dnes zřejmě téměř vytratily. Spotřeba hovězího v České republice výrazně poklesla, na čemž spolupůsobily společenské změny po roce 1989, a zejména propuknutí skandálu spojeného s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE), novinářsky pojmenovanou jako nemoc šílených krav. Roku 1996 byla prokázána a zejména medializována spojitost s Creutzfeldt Jakobovou nemocí, která je působená přítomností bílkovin prionů v mozkových tkáních. Priony se chovají podobně jako infekce, do hovězího masa se dostávají s konzumací masokostních kafilerních mouček, užití takového krmiva bylo sice vždy a je stále přísně zakázáno, nicméně aktuálně je i -4-

6 kontrolováno. Důsledkem této intenzivně medializované kauzy byl pokles spotřeby hovězího v ČR z 30 kg (v roce 1989) na necelých 10 kg na osobu (v roce 2011) (Anonymus, 2012). Kromě hovězího masa poskytuje druh také mléko a kůži. Krávy a volci byli do poloviny 20. století využíváni i jako potažní síla. Kůň byl ve srovnání s předchozími živočichy domestikován poměrně pozdě, předpokládá se, že přibližně 4500 let před Kristem. Druh, ze kterého byl domácí kůň získán, byl kůň tarpan (Equus caballus ferus), vyhubený až v novověku. Primárním centrem domestikace bylo velmi pravděpodobně stepní území mezi Dněprem a Volhou, severně od Azovského moře, kde bylo nalezeno v rámci archeologického studia kultury Sredni Stog velké množství osteologických dokladů přítomnosti koní. Navíc zde byly nalezeny předměty, které bylo možno interpretovat jako zbytky uzd (Červená et al., 2001). Chovaný kůň byl tehdy poprvé užíván jako zdroj masa, záhy ale se stal především dopravním prostředkem. Možnost válečného užití jezdeckých koní znamenala pro uživatele obrovskou strategickou výhodu, mírové využití, především k tahu, znamenalo pokrok v zemědělství a dopravě. Dnes, počátkem 21. století, je to vlastně komplikovaně představitelné, ale ještě II. světovou válku do značné míry rozhodly hipomobilní jednotky Rudé armády. Mírové využití tažných koní vlastně nikdy zcela nezaniklo, ze zemědělství koně sice vytlačily stroje, zejména traktory, v lesnictví jsou ale koně stále využíváni dodnes jako metoda o něco citlivějšího vyklízení poražených kmenů. Konzumace koňského masa ovšem trvala, a dodnes trvá, především jako možnost využití starých nebo poraněných koní. Maso je prakticky bez tuku, s vyšším obsahem glykogenu, tím se vysvětluje jeho mírně nasládlá chuť. Zpracování koní a distribuci koňského masa zajišťovali speciální koňští řezníci. V evropské kultuře existuje určitý odpor ke konzumaci koniny, a to jednak jako podřadného masa, jednak v důsledku pozitivního vztahu ke koním jako lidským společníkům. Americké armádní masové konzervy s koňským masem (Horse meat), dodané do střední Evropy organizací UNNRA v roce 1945, byly pro jistotu servírovány dětem pod záměrně matoucím názvem maso z horečka. Nedávná debata (2013) o minimálním, nicméně nedeklarovaném obsahu koňského masa v mletém mase a masných polotovarech naznačila značný despekt, který v našem regionu většinová populace ke konzumaci koniny chová. V jiných kulturách tyto předsudky nejsou tak silné. Zejména v Číně a Mexiku je spotřeba koniny značná, v podmínkách Evropské unie je kuchyňské užití koňského masa populární v Itálii. Osel (Equus asinus) byl zřejmě domestikován na dvou místech, doložena je domestikace osla nubijského (Equus asinus africanus)v údolí Nilu (před přibližně 7000 lety), zároveň se -5-

7 předpokládá domestikace osla somálského (Equus asinus somaliensis) v oblasti Perského zálivu. Konzumace oslího masa není v podmínkách českých zemí nic jiného, než ryzí exotika. Nadšení konzumenti uherského salámu sice předpokládají, že do něj patří jistý nevelký podíl oslího masa, ale ve skutečnosti je to pouhá legenda. Uherský salám totiž byl a tradičně je tvořen masem a sádlem prasat volně pasených v rovinách Velké uherské nížiny. Největší producent oslího masa je Čína, v Evropské unii se osli jatečně zpracovávají ve Španělsku a Bulharsku, množství zpracovaného masa je zanedbatelné (Červená et al., 2001). K záměrnému chovu králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) došlo velmi pravděpodobně už ve starověku, a to na iberském poloostrově, odkud evropský králík divoký (Oryctolagus cuniculus) pochází. Králík byl konzumován už ve starověkém Římě, dodejme poněkud nechutnou podrobnost, že za zvláštní lahůdku byla tehdy pokládána nenarozená embrya. K vlastní domestikaci došlo v klášterech benediktinského řádu. Za zvláštní lahůdku je králík dodnes pokládán ve Francii. Z Francie se chov králíků rozšířil po sousedních zemích, zpočátku jako mazlíčků (Červená et al., 2001). Až v 19. století se prosadilo kuchyňské využití. Autorův otec vzpomínal na velké domácí chovy králíků za Protektorátu, kdy králičí maso nahradilo jiná, kvůli přídělovému systému komplikovaně dostupná masa. Někteří autoři upozorňují na možnost vyhladovění způsobené konzumací králičího masa, popsané u lovců Společnosti Hudsonova zálivu (Wiseman, 1999). Zvěřina severoamerického druhu králík východoamerický (Sylvilagus floridanus) je do té míry dietní, že její pojídání skutečně může vyvolat stav blízký celkovému vyhladovění. Podobnou situaci popisuje Darwin v souvislosti s konzumací masa hlodavce aguti (Dasyprocta azarae). Biochemické vysvětlení jevu je složité a lékařské autority se k němu staví dosti rezervovaně. Za druhy, ze kterých byl domestikován kur domácí, byla dlouhodobě pokládána skupina čtyř takzvaných hřebenatých kurů z Indie a Číny, předně známý kur bankivský (Gallus gallus) a dále kur cejlonský (Gallus laffayetti), kur Sonneratův (Gallus sonneratii) a kur džunglový (Gallus varius). Aktuální stav poznání naznačuje, že převládající měrou byl mateřským druhem právě kur bankivský. Místo a čas domestikace není jisté, patrně se tak stalo před lety na území dnešního Vietnamu, za jistější a lépe doloženou variantu pokládejme domestikaci v povodí Indu před přibližně 5000 lety. Zde se při archeologických výzkumech na území, kam kdysi zasahovala harappská kultura, nalezla pečetidla, na kterých jsou vyobrazeni zápasící kohouti. Chov kohoutů pro zápasy je pokládán za významný důvod pro tehdejší domestikaci, konzumace vajec a masa se patrně prosadila až v antice. -6-

8 Zajímavé je, že slepici znali staří Egypťané, kteří pro ni měli i jméno: pták, který každý den snese jedno vejce. Zdá se, že slepice se nejspíše námořní cestou dostala do Egypta přibližně roku 1400 před Kr. Chov ale následně zanikl, a obnovil se až s rozšířením kura domácího do východního Středomoří kolem roku 300 před Kristem (Červená et al., 2001). Konzumace kuřecího masa v dnešním kvantu (v ČR 25 kg na osobu a rok) souvisí s industrializací chovu, což kromě cenové dostupnosti přináší mnohé a často diskutované negativní jevy. Další vyvolává produkce vajec. Spor o velikost klecí pro klecové chovy slepic je řešen na úrovni EU řadu let, a vyvolává mnoho negativních emocí. Krůta, resp. krocan domácí Meleagris gallopavo) byl pravděpodobně první domestikovaný živočich, který do Evropy dorazil z Nového světa. Krocana chovalo více indiánských kmenů, Španělé je velmi pravděpodobně získali od Aztéků, kdy při dobytí Montezumovy říše nalezli chov několika tisíc ptáků. K domestikaci ale došlo výrazně dříve, a to u pueblových indiánů Anasaziů, snad už kolem roku 1000 před Kr. Přesné datum importu do Evropy není zcela jisté, předpokládá se rok 1519, ovšem jsou diskutována i jiná dřívější data. Do Prahy byly první krůty dovezeny za vlády Rudolfa II., z roku 1601 je doložena stavba domu pro indiánské ptáky v lokalitě dnešních produkčních zahrad Pražského hradu (Bašeová, 1991). Konzumace krůtího masa je výrazně svázána s americkou tradicí, kde krůta patří mezi téměř povinné pokrmy servírované na Den díkůvzdání, během kterého se v USA konzumuje odhadem 50 milionů krocanů. Další velké množství krocanů se poráží o Vánocích. V rodině autora se krůta tradičně pekla na Hod Boží Vánoční. Krůtí maso je svojí povahou dietní, dobře dostupné a o něco dražší než maso kura domácího. Konzumace krůtího masa činí v České republice aktuálně o něco víc než 2 kg na osobu a rok, čímž výrazně zaostáváme za průměrem EU, kde je spotřeba krůtího masa třikrát vyšší (Anonymus, 2012). Mateřským druhem kachny domácí je kachna divoká (Anas platyrhynchos) zvaná také březňačka. Je rozšířena po celé severní polokouli, je z kachen rodu Anas největší a byla velmi pravděpodobně domestikována vícekrát. Nejbližší a snad prvním domestikačním centrem kachny domácí byla Mezopotámie, lokalita, kde kachna divoká jak hnízdí, tak ve velkém počtu tradičně zimuje. Období domestikace se zde odhaduje na dobu 5000 let před Kr. Dále se předpokládají nezávislá domestikační centra v Indii a Číně. Zejména v Číně je zpracování kachního masa součástí tradiční kuchyně. Římané kachny chovali v nesotrofiích (zasíťovaných vodních plochách, jakýchsi voliérách) a chov doplňovali jedinci chycenými ve -7-

9 volné přírodě (Červená et al., 2001). V českých historických pramenech se chovaná kachna explicitně objevuje poprvé v nutričním návodu Pavla Žídka pro Jiřího z Poděbrad (z roku 1571), kde je zdůrazněno, že kachna se má před porážkou dva týdny krmit zrním (podobně jako páv, slepice, husa a vepř) (Zíbrt, 1927). Kachna domácí je běžnou součástí sortimentu mražené drůbeže nabízené v obchodech, spotřeba tučného kachního masa však v Čechách a na Moravě zřejmě není příliš vysoká. Stavy kachen v chovech v průběhu let velmi kolísají. Součet spotřeby v České republice kachního a husího masa činí podle údajů za rok 2012 pouze 1,5 kg na osobu (Anonymus, 2012). Husa byla domestikována ve starověku. Existují dva druhy hus, které jsou pokládány za zdroje domestikované populace, mnohem důležitější je ale v našich evropských podmínkách husa velká (Anser anser). Ve východní Asií byla domestikována také blízce příbuzná husa labutí (Anser cygnoides). Tyto druhy se v zajetí plodně kříží. K domestikaci husy velké došlo velmi pravděpodobně na různých místech jejího tehdejšího hnízdního areálu, tedy v Evropě, v Asii a zřejmě i v Africe, přesněji řečeno v Egyptě. Některé prameny předpokládají chov hus už před sedmi tisíci lety. Domestikaci husy usnadňuje jev zvaný imprinting, tedy vtištění, kdy se house fixuje na prvního živočicha, kterého uvidí po narození. Imprinting je jev obvyklý u vrubozobých ptáků, u skupiny hus je ale zvláště silný. Ke vtištění dochází v takzvaných citlivých periodách, obvykle ve velmi útlém věku a k fixaci stačí jen několik desítek minut (Červená et al., 2001). Husy zastávají významné místo v antické mytologii. V řecké mytologii byly husy zasvěceny Afroditě a patřily mezi oblíbenkyně bohyně Persefony. Homér zmiňuje malé dvacetihlavé hejno hus, které chovala na Ithace Penelopa, manželka Odysseova (Homér, 1956). Chyba! enalezen zdroj odkazů. Římané si hus dlouhodobě vážili proto, že jejich opatrnost a poplašný křik zachránily podle legendy Kapitol při nočním útoku Keltů roku 378 před Kr. (Anonymus, 1974). Husy byly chovány pro maso, játra, peří a tuk. Husí maso bylo a je pokládané dlouhodobě za cosi velmi vzácného a vznešeného. Tak vystupuje husa ve Stroupežnického povídce Pták z říše bájí (Stroupežnický, 1949). Podobné postavení mají husy v aškenázské židovské literatuře a kuchyni, zde husí sádlo nahrazovalo zakázané sádlo vepřové. Dnešní konzumace hus se soustřeďuje jak tradičně, tak i marketingově ke svátku Sv. Martina. Násilně krmené husy, kterým se ještě ve 20. století říkalo husy šiškované (od slovesa šiškovat, tedy krmit šiškami), -8-

10 které jsou zároveň omezeny v pohybu, rychle tuční a zvětšují se jim játra. Tato metoda chovu hus je aktuálně předmětem sporu mezi chovateli a ochránci zvířat. Autorova dětská vzpomínka na chov hus souvisí s jejich agresivitou. Na loveckém zámku Ohrada, kde jsem vyrůstal, na jeho centrálním nádvoří nechávala sousedka pást své husí hejno, které, podobně jako u Penelopy, čítalo asi dvacet jedinců. Málokterých zvířat jsem se v životě tak bál, jako syčících a útočných hus. Situace se ovšem rychle obrátila, když se mnou šla naše jezevčice, které se pro změnu bály husy. Na dvoře ovšem nešlo fenu pustit z vodítka, aby nedošlo k husí tragedii a sousedským konfliktům. Jednou jsem husy přistihl před zámkem, a psici na ně s chutí poštval. Sám jsem se tehdy divil, jak dobře umějí domácí husy létat. Holub byl domestikován na Blízkém východě a v Mezopotamii přibližně 5000 let před Kr. Mateřským druhem byl holub skalní (Columba livia), což konstatujeme s tím, že teorie o více druzích, které vstoupily do procesu zdomácnění, je nutno jako nepodložené odmítnout (Červená et al., 2001). Původní chov holubů byl patrně dosti extenzivní, člověk poskytoval hnízdní možnost, a odebíral z hnízd holoubata, potravu si holubi obstarávali sami. Teprve postupem času byly objeveny orientační schopnosti holuba, a v souvislosti s tím vznikla holubí pošta (Červená et al., 2001). Jako zdroj masa slouží hlavně mláďata. Holoubata byla tradičně selským pokrmem, a jen občas byla prodávána na trzích. Kdyby byl autor postaven před nutnost obstarat holoubata ke kuchyňské úpravě, nevěděl by aktuálně, jak to udělat. Přitom jich sám kdysi zkonzumoval desítky. Pečená holoubata mají jemnou zvláštní chuť, která se v myšlenkách mísí se vzpomínkami na dětství. Svět, zvířata tradičně chovaná Mezi živočichy domestikované, nicméně u nás nechované, patří buvol domácí (Bubalus arnee f. bubalis), též zvaný vodní buvol. Byl domestikován před 5000 lety v Indii, doklady nacházíme v podobě sošek a pečetítek z nalezišť harappské kultury. Dalšími centry domestikace byla Čína a Mezopotámie. Při své expanzi uvedli Arabové buvola do povodí Nilu, kde se znamenitě adaptoval. Chován byl také na území Turecké říše, z té doby patrně pochází tradice chovu buvolů ve Velké Uherské nížině (Maďarsko) a Valašské nížině (Rumunsko, dolní tok Dunaje včetně Delty) (Červená et al., 2001). Maso buvola je tuhé, nicméně v Indii, kde z náboženských důvodů není možná porážka jiných turů, nahrazuje do značné míry maso hovězí. Další užitek, který buvol poskytuje, je mléko -9-

11 (v Rumunsku zpracovávané na sýry, které jsou dostupné v běžné obchodní síti). Ve své domovině bývá využíván k orbě rýžových polí. Jeho kůže je zvláště silná a v Číně tradičně slouží jako potah bubnů. Jak domácí (Bos grunniens) zvaný ve starší literatuře také tur chrochtavý, byl patrně domestikován v Pamíru, a to v 1. století př. Kr. Je to tur dobře snášející vysokohorské podmínky ( m.n.m.), chlad a nedostatek potravy. Je znám především z Tibetu, jako zdroj mléka a jačího másla. Jačí maso Tiběťané suší a udí (Hanzák et al., 1965). Domestikovány byly také oba druhy velbloudů, tedy velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) i dvouhrbý (Camelus bactrianus). Druhy mají poněkud jiné ekologické nároky, jednohrbý velbloud je chován spíše jižněji a v lokalitách obecně teplejších, dvouhrbý velbloud je schopen přežít mrazy centrální Asie. Jednohrbý velbloud (dromedár) byl domestikován na Arabském poloostrově přibližně 3000 let před Kr. Byl využíván především k dopravě v pouštích a zároveň sloužil jako zdroj masa, v arabské kultuře dodnes oblíbeného. Významným producentem dromedářího masa je dnes Austrálie, kde velbloudi unikli z domestikace a za úplné absence predátorů se neobyčejně rozmnožili. Dvouhrbý velbloud (drabař) byl domestikován v oblasti východně od Kaspiku o něco málo později, udává se doba 2500 let př. Kr. Žije ve velké části Asie, od Turecka po Mongolsko. Z divoké populace zůstalo pouhých několik set jedinců (Červená et al., 2001). Lamy, živočichové blízce příbuzní velbloudům, žijí v Jižní Americe. V přírodě žijí 2 druhy, lama guanako (častý je také zápis huanaka, (Lama guanicoe)) a lama vikuňa (Vicugna vicugna). Lamy se v zajetí kříží, přesto pokládáme za jisté, že do domestikace vstoupila pouze lama guanako (před přibližně 5000 lety), produktem domestikace se stala dvě plemena, jako první lama krotká. Její využití je široké, slouží jako soumar, zdroj masa a vlny. Využíván je i trus jako palivo. Dalším domestikovaným plemenem je alpaka, dříve pokládaná za domestikovanou vikuňu. Alpaka byla domestikována o něco později (před přibližně 2500 lety), slouží především k produkci vlny, produkce masa je u tohoto plemene sekundární, a k práci není užívána vůbec (Červená et al., 2001; Hanzák et al., 1965). Evropa, maso z přírody Součástí lidské stravy je tradičně také masitá potrava získaná lovem a sběrem ve volné přírodě. Zde se kombinují dvě stránky lidské povahy, potravní oportunismus a ona pomyslná -10-

12 potřeba lovit, případně sbírat, což jsou patrně přesně stejné emocinální rudimenty, které člověka nutí sbírat houby, borůvky nebo třeba jen spadlé švestky pod stromy. Některé lovecké a sběračské tradice jsou panevropské, jiné naopak silně regionální, je dané zejména přírodní nabídkou. Konzumace bezobratlých živočichů V podmínkách Evropy pozorujeme výrazný rozdíl mezi přímořskými a vnitrozemskými lokalitami. Moře a mořské pobřeží poskytují výrazně pestřejší možnosti, a tak se v potravě přímořských národů, zejména ovšem v přístavních destinacích, objevují četné plody moře, pokládané často za lahůdky. Jejich doprava do vnitrozemí byla ale tradičně limitována možnostmi udržet tyto živočichy živé či čerstvé, nekazící se, a tedy v konzumovatelném stavu. Proto se v lokalitách od moře vzdálených prosadila jejich častější konzumace až relativně pozdě, vlastně až po vzniku železniční sítě a chladících vagonů. Převážná většina této z moře získávané potravy pochází ze skupin korýšů a měkkýšů, konzumováni jsou také ostnokožci (v Evropě ježovka jedlá). Světově využívá lidstvo daleko širší spektrum mořských bezobratlých. Pozoruhodná je nepochybně konzumace mnohoštětinatých červů v Pacifiku (palolo zelený, Eunice viridis). Konzumují se uvolněné a volně plovoucí pohlavními buňkami naplněné články zadní části těla. Čínská a japonská kuchyně jsou proslulé zpracováním sumýšů, ze kterých tradičně vaří silná a hustá polévka. Evropské vnitrozemí poskytuje radikálně méně kuchyňsky užívaných bezobratlých. Jižní národy konzumují hlemýždě, nejčastěji je kuchyňsky využíván hlemýžď zahradní (Helix pomatia). Relativní dostupnost této suroviny vede ke konzumaci hlemýžďů nejširšími -11-

13 račího moru a průmyslovými splašky posléze způsobila, že lidová konzumace raků je dnes v našich podmínkách kulinářský jev zcela logicky zapomenutý. Rak kamenáč, rak říční i zdomácnělý rak bahenní jsou druhy u nás navíc zákonem chráněné (Andreska, 1987). Konzumace obratlovců Převážnou většinu spotřebovávaných živočišných bílkovin získávalo a získává obyvatelstvo střední Evropy konzumací obratlovců. Tato tradice je daná celkovými okolnostmi, zejména vývojem krajiny a klimatu v holocénu, posléze kulturním vývojem regionu. Krajina oplývající vodními toky a posléze uměle postavenými nádržemi, rybníky, poskytovala ryby. Lesní a polní krajina umožňovala lov zvěře. Chov živočichů, byť často dovedených do stádia domestikace, byl přírodě velmi blízký. Mihulovci a ryby Ze čtyř našich původních druhů mihulí byly kulinářsky využívány hlavně dva větší druhy, mihule říční (Lampetra fluviatilis) a mořská (Petromyzon marinus). Shodou okolností jsou tyto dva druhy na našem území již delší dobu nezvěstné, což ale nesouvisí s nadměrným lovem, ale se stavbou příčných prahů znemožňujících jejich tah Labem. Ve své době byly mihule pokládány za mimořádnou lahůdku a nejstarší české kuchařské knihy (Severin, Rodovský) uvádějí recepty k jejich úpravě (Andreska, 2009a; Rodovský z Hustiřan, 1975; Zíbrt, 1927). V podmínkách českých zemí se rybolovem zabývali nepochybně již paleolitičtí lovci. Nedobrou vlastností rybích koster je z pohledu archeologie jejich příliš snadný rozklad, proto osteologické doklady na rozdíl od kostí savců a ptáků nacházejí archeologové jen zřídkakdy. Paleolitičtí lovci ovšem mistrně ovládali nástroje bodné: oštěpy a šípy, a je skoro nepředstavitelné, aby se jejich kořistí nestávaly také ryby. Technickou adaptací hrotu oštěpu byla kostěná harpuna. Z doby paleolitu je doložena i udice, prozatím bez zpětného háčku (Andreska, 2012a). Následující mezolitické období bylo podle interpretací řady nálezů na archeologicky zkoumaných lokalitách dobou velmi zdatných rybářů. Nálezy tehdejšího rybářského vybavení už dokládají znalost všech čtyř základních principů rybolovu, tedy užití udice, bodných nástrojů, sítí a vrší. Navíc řada zkoumaných mezolitických sídlišť leží na březích řek a jezer, což naznačuje potravní orientaci jejich obyvatel. Zvláště pozoruhodné mezolitické osídlení -12-

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Změny v dobách lovu zvěře 2016

Změny v dobách lovu zvěře 2016 Změny v dobách lovu zvěře 2016 RNDr. Jiří ZBOŘIL, člen Myslivecké rady ČMMJ Od 1.1.2016 bude účinná vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu č. 343/2015. Původní

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen zákon): 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

Losos obecný - Salmo salar

Losos obecný - Salmo salar Losos obecný - Salmo salar Losos obecný je jednou z nejzajímavějších ryb. Asi nejvíce fascinoval lidi tah losů z moře na vzdálená trdliště na horním toku řek a jejich sebezničující vůle překonat všechny

Více

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o.

Situace (začlenění do kontextu výuky): Hodině předcházela exkurze do zpracovatelského závodu Těšínské Jatky, s.r.o. Manuál č. 24 NÁZEV HODINY/TÉMA: MASO A MASNÉ VÝROBKY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Potraviny a výživa Ročník: druhý Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Brainstorming ve dvojicích,

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ

Domácí zvířata. Pro 1.stupeň ZŠ Domácí zvířata Pro 1.stupeň ZŠ Máte doma nějaké domácí zvířátko? Jaké? Jak o něj pečujete? Nejobvyklejší domácí zvířata Pes domácí Kočka domácí Morče domácí Křeček Králík domácí Andulka vlnkovaná Pes domácí

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb kde se vzala domácí zvířata? Ing. Lenka Skoupá

Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb kde se vzala domácí zvířata? Ing. Lenka Skoupá Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb kde se vzala domácí zvířata? Ing. Lenka Skoupá Domestikace (zdomácnění) Při domestikaci člověk aktivním chovem a výběrem zvířat mění

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Benešov MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku v grafech ORP Benešov 62 689 ha ORP Votice 23 93 ha

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_4/56 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úvod do myslivosti Jiří Kamler Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI

OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI OPAKOVÁNÍ SAVCI,PTÁCI Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 20.6.2011 Anotace Materiál je zaměřený na zopakování

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Hospodářská zvířata. Savci IV 11 22:19 I 14 20:27 I 14 20:28 I 14 20:27 I 14 20:28 I 14 20:28. Stavba těla savců

Hospodářská zvířata. Savci IV 11 22:19 I 14 20:27 I 14 20:28 I 14 20:27 I 14 20:28 I 14 20:28. Stavba těla savců Zemědělci = lidé pracující v zemědělství Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Čím se zemědělci zabývají? Hospodářská zvířata 1. a 2. ročník pěstují zemědělské plodiny (užitkové rostliny)

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech

Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku 1994 do roku 2014 v grafech Okresní myslivecký spolek Benešov z.s. MYSLIVECKÁ KOMISE Lov vybraných druhů zvěře na okrese Benešov od roku do roku 214 v grafech Zpracoval: Zdeněk Kůta Zdroj dat: ÚHÚL a ORP Benešov, Vlašim a Votice

Více

Sudokopytníci mozolnatci

Sudokopytníci mozolnatci Sudokopytníci mozolnatci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 28. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou sudokopytníků, kteří se dokázali

Více

Obecně Proces domestikace divokých zvířat, zahájený před 10 aţ 15 tisíci lety V HVZ tvoří dnes hlavní článek zemědělství, v přepočtu na hektar dává ob

Obecně Proces domestikace divokých zvířat, zahájený před 10 aţ 15 tisíci lety V HVZ tvoří dnes hlavní článek zemědělství, v přepočtu na hektar dává ob Živočišná výroba Obecně Proces domestikace divokých zvířat, zahájený před 10 aţ 15 tisíci lety V HVZ tvoří dnes hlavní článek zemědělství, v přepočtu na hektar dává obvykle podstatně větší uţitek neţ RV.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plazi Jméno a příjmení: Tomáš Vyhnal Třída: 5 Školní rok: 2013/14 Garant / konzultant:mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 31. 3. 2014 1 ČESTNÉ

Více

PLU Plný název Prodej. cena 1 * Kachní maso Ne F 2 Kachna A 0,00 Ne F 4 Kachní prsa 199,90 Ne F 7 Kachní čtvrtky 129,90 Ne F 10 Kachní kostry 19,90

PLU Plný název Prodej. cena 1 * Kachní maso Ne F 2 Kachna A 0,00 Ne F 4 Kachní prsa 199,90 Ne F 7 Kachní čtvrtky 129,90 Ne F 10 Kachní kostry 19,90 PLU Plný název Prodej. cena 1 * Kachní maso 2 Kachna A 0,00 4 Kachní prsa 199,90 7 Kachní čtvrtky 129,90 10 Kachní kostry 19,90 kuřecí maso 100 Kuře A s krkem 59,90 101 Kuřata A bez krku 62,90 102 Kuře

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Myslivecké plánování a statistika. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Myslivecké plánování a statistika Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Plán mysliveckého hospodaření, myslivecká evidence a statistika Právní předpisy 36, 37, 38 zákona č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Efektivnost dotací na chov hospodářských zvířat v kontextu podpory rozšiřování teritorií vybraného druhu predátora v kulturní krajině.

Efektivnost dotací na chov hospodářských zvířat v kontextu podpory rozšiřování teritorií vybraného druhu predátora v kulturní krajině. Efektivnost dotací na chov hospodářských zvířat v kontextu podpory rozšiřování teritorií vybraného druhu predátora v kulturní krajině. Bc. Andrea Dohnalová, doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. Úvod Krajina

Více

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Péče o zvěř I. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Chov a ochrana zvěře zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. vyhláška 491/2002 Sb. o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo

Více

Introdukce a vymírání organismů

Introdukce a vymírání organismů Introdukce a vymírání organismů Introdukce - zavlékání Terminologie Expanze invaze Antropogenní podmíněnost Zavlečený druh (introdukovaný, cizí, adventivní) Synantropní (eusynantropní druh) Naturalizovaný

Více

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti

CHOVANÉ ZVĚŘE. Cíle chovu: produkce chovných zvířat produkce masa. Právní úprava: zákon o vet. péči x zákon o myslivosti PRODUKCE FARMOVĚ CHOVANÉ ZVĚŘE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Myslivecké plánování. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

Myslivecké plánování. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. Myslivecké plánování Ing. Tomáš Kušta, Ph.D. 2015 Příslušná legislativa Vyhláška 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

PTÁCI zástupci. 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci

PTÁCI zástupci. 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci PTÁCI zástupci 1. Běžci 2. Tučňáci 3. Brodiví 4. Vrubozobí 5. Potápky 6. Veslonozí 7. Dravci Běžci zakrnělá křídla (nelétají) prapory obrysových per nedrží pohromadě na vejcích často sedí Pštros dvouprstý

Více

Analýza výskytu a škod způsobených Sus scrofa na polních plodinách

Analýza výskytu a škod způsobených Sus scrofa na polních plodinách Analýza výskytu a škod způsobených Sus scrofa na polních plodinách doc. Ing. Jan Mikulka,CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Škody působené zvěří na

Více

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd Citace: 491/2002 Sb. Částka: 171/2002 Sb. Na straně (od-do): 9610-9650 Rozeslána

Více

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET

CHOVY ZVĚŘE V OLOMOUCKÉM KRAJI A ČESKÉ REPUBLICE ZPĚTNÝ PROPOČET V. ZPĚTNÝ PROPOČET Kapitola obsahuje srovnání trendu odlovu (červená křivka), sčítání (zelená křivka) a zpětného propočtu početních stavů z vykázaného odlovu (modrá křivka při poměru pohlaví 1:1, oranžová

Více

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 SUCHOZEMSKÉ A VODNÍ EKOSYSTÉMY ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.09 Vzdělávací oblast:

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Je liška mlsnější než rys?

Je liška mlsnější než rys? Je liška mlsnější než rys? Petra Fejklová & Jaroslav Červený Myslivost. -- ISSN 0323-214X. -- Roč. 51, č. 11 (2003), s. 23-25 Znát podrobný jídelníček naší zvěře je důležité z mnoha hledisek a otázka kladená

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI 1)NAPIŠ TŘI SPOLEČNÉ ZNAKY SAVCŮ a)rodí živá mláďata b)sají mateřské mléko c)tělo je pokryto srstí 2)NAPIŠ PĚT SAVCŮ Pes, kočka, kráva, ovce, prase. 3)JAKÝ UŽITEK NÁM POSKYTUJÍ

Více

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa,

Pardubice, Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, Pardubice, 5.5.2017 Vážení spotřebitelé a příznivci dobrého masa, do grilovací sezóny 2017 jsme se rozhodli vstoupit nabídkou vyzrálého masa z volků s nesoucí podíl 75% wagyu. Maso se vyznačuje výraznou

Více

Řád: Zajíci (Lagomorpha) Čeleď: Zajícovití (Leporidae)

Řád: Zajíci (Lagomorpha) Čeleď: Zajícovití (Leporidae) Řád: Zajíci (Lagomorpha) Čeleď: Zajícovití (Leporidae) Zajíc polní (Lepus europaeus) čeleď: ZAJÍCOVITÍ (Leporidae) obývá téměř celou Evropu; na severu se vyskytuje až v jižní Skandinávii, má tendenci pronikat

Více

Problematika rybožravých. ravých ství. Ing. Ladislav Štercl

Problematika rybožravých. ravých ství. Ing. Ladislav Štercl Problematika rybožravých ravých predátor torů z pohledu rybářstv ství Ing. Ladislav Štercl Na úvod problematiky je zapotřeb ebí vydefinovat pojmy z titulu příspp spěvku Rybožravý predátor představuje na

Více

Program péče o velké šelmy

Program péče o velké šelmy Program péče o velké šelmy Petr Koubek, Jarmila Krojerová, Miroslava Barančeková Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Příprava Programů péče o velké šelmy je evropským tématem již celá desetiletí. Na

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 330 návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona

Více

Příspěvky poskytnuté sazbou

Příspěvky poskytnuté sazbou Zákon č. 455/2011Sb., o státním rozpočtu na rok 2012 Příloha č. 9 G. Příspěvky na vybrané činnosti mysl. hospodaření K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců G. Příspěvky na vybrané

Více

Profil organizace 2016

Profil organizace 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Profil organizace 2016 Český rybářský svaz RYBÁŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva

Více

Novela zákona o myslivosti a související předpisy

Novela zákona o myslivosti a související předpisy Novela zákona o myslivosti a související předpisy Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D pondelicek@akcr.cz 15. září 2016 Zákon o myslivosti a jeho prováděcí předpisy zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 13x novelizován

Více

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a organismy ekosystému lidských obydlí. Ekosystém okolí lidských obydlí

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA

CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA CHOV ZVĚŘE V ZAJETÍ OBORNÍ A FARMOVÉ CHOVY - LEGISLATIVA Parkhotel Hluboká nad Vltavou 28. Května 2015 MVDr. František Kouba KVS SVS pro Jihočeský kraj Obsah prezentace Součinnost KVS SVS pro Jčk s PČR-chov

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_027

Více

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 17. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25

Název zkoušky Zkouška je: Forma Počet témat. Praxe povinná praktická zkouška 17. Chov zvířat povinná ústní zkouška 25 Ředitel Střední školy zahradnické a zemědělské, Děčín Libverda, příspěvková organizace Ing. Libor Kunte, Ph.D. určuje pro žáky oboru Veterinářství v souladu s 79, odst. 3) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA

ŠKOLENÍ KKCTN dle čl. 12 pohotovostního plánu SVS TRICHINELÓZA TRICHINELÓZA 1 Akuální nákazová situace trichinelóza výskyt a šíření nákazy Trichinelóza je způsobena požitím syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného vepřového infikovaného larvami Trichinella. Počáteční

Více

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury

5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury 5 Gastronomie jako součást středověké městské kultury Rozvoj skutečné gastronomie je až věcí městské kultury. Ta navíc jeví zhruba stoleté zpoždění proti vývoji prostorové, sociální a ekonomické jednotky,

Více

Maso - přichází na trh o syrové o upravené uzenářské zboží masové konzervy a polokonzervy - všechny části těl živočichů, které se hodí k lidské

Maso - přichází na trh o syrové o upravené uzenářské zboží masové konzervy a polokonzervy - všechny části těl živočichů, které se hodí k lidské Maso - přichází na trh o syrové o upravené uzenářské zboží masové konzervy a polokonzervy - všechny části těl živočichů, které se hodí k lidské výživě - kosterní svalovina - tkáně využívané k výživě: o

Více

Prodej mléka, mléčných výrobků a masa přímo z farmy

Prodej mléka, mléčných výrobků a masa přímo z farmy Prodej mléka, mléčných výrobků a masa přímo z farmy Pasterizované mléko, sýry, tvaroh, jogurty, kefír a jogurtové nápoje. Vepřové a hovězí vakuované maso, klobásy, párky. Vše bez obsahu konzervantů. Objednávky

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

Nabídkové menu pro rodinné a firemní oslavy

Nabídkové menu pro rodinné a firemní oslavy Úvod kuchaře Nabídkové menu pro rodinné a firemní oslavy Vážení zákazníci, nachystali jsme pro vás nabídku vybraných pokrmů pro Vaše rodinná setkání a oslavy. Chtěl bych Vám sdělit, že veškeré jídlo z

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Kvalitativní znaky masa. Ing. Miroslava Teichmanová

Kvalitativní znaky masa. Ing. Miroslava Teichmanová Kvalitativní znaky masa Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a

O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a O identifikaci, evidenci a registraci zvířat Směrnice 6 8a Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická 1 oddělení poradenských služeb pavel.stonawsky@tiscali.cz

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: Třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti

Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti Myslivecká statistika 2015/2016 rekordy bez radosti Zveřejněné statistické údaje objektivně uvádí současnou situaci v oblasti lovné zvěře, která je charakterizovaná stále se zvyšujícími stavy spárkaté

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1.

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9 SPOLEČENSTVO Vztahy mezi druhy Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. Neutrální 3.9.2. KONKURENCE 2. Záporné -konkurence -parasitismus -predace 3. Kladné -komensalismus -protokoopreace

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

DUBEN ČAS PRO DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ A UŽITKOVÁ ZVÍŘATA

DUBEN ČAS PRO DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ A UŽITKOVÁ ZVÍŘATA DUBEN ČAS PRO DOMÁCÍ HOSPODÁŘSKÁ A UŽITKOVÁ ZVÍŘATA Jsou to taková trochu zvláštní zvířata. Ne proto, jak vypadají, ale jak žijí a proč žijí. Patří totiž ke zvířatům, která žijí společně s lidmi. Jejich

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Význam organismů pro člověka

Význam organismů pro člověka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 10 Význam organismů pro člověka

Více

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) 26.4.2017 L 108/7 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/731 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, BOV a OVI stanovené v přílohách I a II nařízení (EU)

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více