Obsah: 3/2012. PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 3/2012. PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 3"

Transkript

1 PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 3 Ročník 65 (146) 3/2012 Obsah: Usnesení ze zasedání Republikového výboru a ÚKRK Českého svazu včelařů, o.s., ze dne Metodika práce KRK 3 Hlášení trvalého stanoviště včelstev 8 Soudní znalci v oboru zemědělství, odvětví včelařství 9 Z pradávných soudních síní 10 Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů aneb sejdeme se v Lysé nad Labem 13 Odpovědní kupón 16 Příloha Včelařství I 1

2 Usnesení U s n e s e n í ze zasedání Republikového výboru a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., ze dne v Praze, hotel Legie. U s n e s e n í ze zasedání Republikového výboru a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., ze dne v Praze, hotel Legie. Republikový výbor ČSV, o. s., (RV) se sešel na mimořádném volebním jednání dne v počtu členů 72 z celkového počtu 77, tzn. že účast je 93,5 procentní, RV je usnášeníschopný. RV Českého svazu včelařů, o.s. po schválení programu jednání, zvolení návrhové komise ve složení Jiří Ševčík, Václav Šenkýř, Pravdomil Svoboda, mandátové komise ve složení Petr Stibor, Jaroslav Hrabák, František Hošek, volební komise ve složení Václav Gruncl, Milan Hanták, Karel Lupa, Bohumil Pantůček, Rostislav Klimt a skrutátorů Jarmila Machová, Hana Kůsová, Jana Prchlíková, Jitka Frajová a projednání jednotlivých bodů programu a) s c h v a l u j e volební řád pro jednání RV dne , b) b e r e n a v ě d o m í rezignaci Luďka Sojky na členství v RV ČSV a dalších orgánech, sdělení OO ČSV Praha-západ ze dne , že návrh svého zástupce ke kooptaci předloží v pozdějším datu než je konání jednání RV , c) s t a n o v i l počet členů předsednictva RV ČSV na 11. d) z v o l i l předsedu ČSV Václava Švamberka, který se tak stává podle 6 odst. 2 písm. e) stanov ČSV členem RV ČSV místopředsedy ČSV Vlastimila Dlaba Jaroslava rabákah členy předsednictva RV: Františka Kamlera Pavla imalu C Čestmíra azdu G Petra tibora S Jana rabce K e) k o n s t a t u j e, že dosavadní předsedové odborných komisí zůstávají ve svých funkcích. f) u k l á d á publikovat v časopisu Včelařství a na webu svazu Usnesení RV ČSV ze dne Návrhová komise: Jiří Ševčík Václav enkýř Š Pravdomil voboda S 2 I Příloha Včelařství

3 I. Postavení kontrolních a revizních komisí IX. sjezd ČSV konaný v prosinci 2010 schválil nové Stanovy ČSV. V tomto základním dokumentu, upravujícím činnost ČSV a jeho organizačních složek a jejich orgánů, je mimo jiné i upraveno postavení a oprávnění kontrolních a revizních komisí jednotlivých organizačních složek ČSV, a to: 15 Okresní kontrolní a revizní komise 1. Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu v okrese. 2. Okresní kontrolní a revizní komise: a) sleduje a kontroluje činnost okresního výboru a plnění stanovených úkolů a přijatých usnesení, b) provádí revize hospodaření okresního výboru, c) je oprávněna z vlastního podnětu nebo na žádost kontrolní a revizní komise základní organizace provést kontrolu činností a revizi hospodaření i v základní organizaci, d) informuje okresní výbor o výsledcích kontrol a revizí a navrhuje přijetí opatření ze zjištěných závad, e) předkládá okresní konferenci zprávu o činnosti a výsledcích kontrol a revizí, f) neřeší spory mezi základními organizacemi a členy ČSV v okrese. 3. Okresní kontrolní a revizní komise je odpovědná okresní konferenci. 4. V okresní kontrolní a revizní komisi se ustavují funkce předsedy a místopředsedy. 5. Předseda okresní kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se jednání okresního výboru a jeho předsednictva s hlasem poradním. 6. Okresní kontrolní a revizní komise může rozhodnout hlasováním o odvolání člena okresní kontrolní a revizní komise z funkce, neplní- -li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhradník zvolený okresní konferencí. 20 Kontrolní a revizní komise ZO ČSV 1. Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním a revizním orgánem základní organizace. V případě, že základní organizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných důvodů, může ustavit místo KRK jednoho revizora. Jeho činnost je obdobná činnosti KRK. 2. Kontrolní a revizní komise: a) sleduje a kontroluje činnost základní organizace na všech úsecích činnosti, b) provádí revize hospodaření základní organizace, c) předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření z výsledku kontrol a revizí, d) neřeší spory mezi členy základní organizace ČSV. 3. Kontrolní a revizní komise je odpovědná členské schůzi. 4. V kontrolní a revizní komisi se ustavuje funkce předsedy. 5. Předseda kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním. II. Společná doporučení pro činnost kontrolních a revizních komisí Vycházeje z tohoto postavení a oprávnění se doporučují následující metodické postupy pro činnost KRK v jednotlivých organizačních složkách ČSV: Metodika práce METODIKA PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH KOMISÍ V ZO ČSV A OO ČSV KRK při své činnosti vycházejí z platných zákonných norem ČR a stanov ČSV. Jsou odpovědny orgánu, který je zvolil. Při své práci spolupracují s dalšími orgány organizačních složek ČSV na svém stupni. Mohou se obracet a žádat o pomoc ke KRK vyššího stupně. Členové KRK jsou oprávněni se seznamovat s materiály vzniklými při činnosti příslušné organizační složky. Členové KRK jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce. Dále: a) KRK zpracovávají vlastní plány práce. Plán práce připravuje předseda a předkládá ho ke schválení komisi b) zasedání KRK se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně, c) komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů d) komise vede písemnosti o své činnosti minimálně v rozsahu potřebném pro dokumentaci své práce; e) o každém zasedání KRK se musí vyhotovit zápis, obsahující stručný a věcný průběh jednání, návrhy a usnesení s termíny a konkrétními odpovědnými osobami. f) zápis o provedené kontrole musí obsahovat předmět kontroly, složení kontrolní skupiny, výsledek kontroly, doporučení k nápravě, byly-li zjištěny nedostatky, termíny do kdy má být zjednána náprava, vyjádření kontrolovaného subjektu a jeho podpis. g) pokud KRK obdrží podnět ke kontrolní a revizní činnosti písemně, po jeho prošetření rovněž písemně autorovi odpoví. h) KRK ukládá došlé písemnosti i materiály vzniklé vlastní činností chronologicky zpravidla za běžný rok. Příloha Včelařství I 3

4 Metodika práce i) KRK může navrhovat částečné náhrady nákladů spojených s výkonem funkce funkcionářů příslušného organizačního článku. III. Postup při provádění kontrolně-revizní činnosti, zpracování výsledků a závěry 1. Předseda, anebo pověřený člen KRK je povinen se prokázat pověřením k provedení anebo revize v organizaci. 2. Kontrolovaný subjekt a jeho členové jsou povinni poskytnout členům revizní komise doklady a jiné písemnosti, vyjádření a informace, potřebné k provedení kontroly tak, aby kontrola proběhla hladce a bez problémů. 3. Výsledek provedené kontroly členové revizní komise zpracují, prokonzultují se zainteresovanými stranami a vypracují písemnou zprávu, kterou předloží výboru, členské schůzi, anebo okresnímu výboru. Současně navrhnou opatření k odstranění zjištěných nedostatků.jejich realizaci nařídí nejvyšší orgán, kterému zpráva byla předložena. 4. Ve zprávě nutno konstatovat, jak byly odstraněny nedostatky z předcházející revize. V případě jejich neodstranění navrhnout příslušná opatření. Kontrolně-revizní činnost je zaměřena na: A. Činnost a fungování organizační složky a jejích orgánů v souladu se stanovami ČSV o.s., směrnicemi, oběžníky a usneseními příslušných orgánů ČSV B. Hospodaření orgánů příslušné organizační složky C. Kontrolu pokladních operací D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, evidence majetku, pohledávky, závazky, ceniny IV. Činnost okresních kontrolních a revizních komisí ČSV Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu v okrese Za výkon své funkce je OKRK odpovědna okresní konferenci. Kontrolní a revizní komise okresní organizace provádí pravidelně (nejméně jednou za půl roku) kontrolu činnosti a hospodaření výboru okresní organizace. O výsledku této kontroly podává písemnou zprávu (a to včetně návrhu na provedení nápravných opatření) na nejbližší schůzi okresního výboru. OKRK předloží zprávu o činnosti a výsledku kontroly hospodaření na prvním plenárním zasedáním OV v termínu, kdy je schvalována zpráva o hospodaření za uplynulý rok. (Tuto zprávu vezme OV na vědomí pokud nejsou na základě výsledků kontrolou zjištěny nedostatky. V opačném případě zaujme OV stanovisko k opatřením k nápravě navrženým OKRK). Na okresní konferenci přednese předseda OKRK souhrnnou zprávu o činnosti OKRK a hlavních kontrolních opatřeních a jejich výsledcích za celé funkční období a doporučeními konferenci. OKRK oznámí ústřední KRK změny ve složení OKRK a aktuální kontakt na předsedu OKRK. OKRK může na základě vlastního uvážení nebo na žádost kontrolní a revizní komise základní organizace provést kontrolu činností a revizi hospodaření i v základní organizaci. OKRK se při své práci řídí především plánem práce zpracovaným zpravidla na období jednoho roku. Předseda OKRK nebo jím pověřený člen revizní komise se zúčastňuje schůzí předsednictva OO s hlasem poradním. 4 I Příloha Včelařství

5 Metodika práce ČINNOST OKRK JE ZAMĚŘENA ZEJMÉNA NA: A. Činnost výboru okresní organizace, jeho předsednictva a dalších orgánů okresní organizace. 1) kontrolu plnění nápravných opatření z předchozí revize; 2) kontrolu zpracování a plnění plánu práce a rozpočtu na příslušný rok; 3) kontrolu, zda je na následující schůzi prováděna kontrola přijatých usnesení; 4) kontrolu provádění zápisů ze schůzí a jejich dostupnosti. Zda zachycují i obsahy informačních zpráv předkládaných funkcionáři zpravidla předsedou a jednatelem nebo zda jsou přiloženy k zápisu. Pokud jsou k zápisům používány sešity nebo výpočetní technika, zda jsou to pomůcky, jejichž obsah zůstane v držení okresního výboru i po skončení činnosti příslušného funkcionáře a je zajištěno předání takového sešitu nebo záznamového média, obsahujícího příslušné dokumenty, včetně elektronické korespondence. 5) kontrolu, zda je reagováno na diskusní vystoupení 6) kontrolu vedení agendy předepsaných hlášení a jejich odesílání ve stanovených termínech nadřízené složce; 7) kontrolu vedení knihy došlé a odeslané pošty v návaznosti na vyúčtování poštovného; 8) kontrolu zakládání korespondence, oběžníků, věstníků a směrnic nadřízených složek a jak jsou s nimi seznamováni členové POO a členové OV; 9) kontrolu účasti na schůzích POO a OV a jejich úrovně; 10) kontrolu úrovně práce odborných referentů; 11) kontrolu realizace úkolů vyšších organizačních složek (rozpracování do místních podmínek); 12) kontrolu úrovně vzdělávací a osvětové činnosti vzdělávání funkcionářů a členů, pořádání přednášek, besed, kurzů, výstav, zájezdů a ostatních společenských akcí; 13) kontrolu provádění diagnostiky a léčení včelích nemocí v okrese společně s účinností navrhovaných opatření včetně varování členské základny. 14) kontrolu úrovně práce s mládeží a organizace soutěže Zlatá včela; 15) kontrolu organizace chovu matek v okrese; B. Hospodaření výboru 1) kontrolu čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem; zda změny rozpočtu a v něm neuvedené výdaje jsou schvalovány plénem okresního výboru. 2) Zda vynakládané prostředečky odrážejí strukturu a objem činnosti výboru, zejména zda jsou vynakládány ve prospěch fungování okresní organizace. 3) kontrolu provádění vyúčtování dotací 4) kontrolu dodržování směrnic pro účetní evidenci C. Kontrolu pokladních operací Pravidelné inventury pokladny (min. 2x ročně) zaměřit zejména na: 1) kontrolu hotovosti v pokladně zda skutečný stav pokladní hotovosti v den kontroly (revize) souhlasí se stavem v pokladní knize; 2) to, zda pokladní doklady obsahují předepsané náležitosti a jsou správně vyplňovány ve smyslu zákona o účetnictví, zejména: a) příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány podle pořadí zápisů v pokladní knize v chronologickém sledu b) pokladní doklady v případě omylu opravují přeškrtnutím vodorovnou čárou tak, aby předchozí zápis byl čitelný c) zápisy v účetních písemnostech se provádějí jen prostředky zaručujícími trvanlivost a nezměnitelnost zápisu, d) zda je v případě vedení účetní evidence prostředky výpočetní techniky zajištěna jejich jednoznačnost, věrohodnost a ochrana proti ztrátě dat e) zda pokladní doklady podepisuje v příslušné rubrice pokladník jako potvrzení provedení pokladní operace f) všechny pokladní operace- -doklady musí být podepsány příslušnými funkcionáři (předseda, jednatel). Pokladník nerealizuje výplatu bez podpisů oprávněných funkcionářů g) zda se pokladní doklady vystavují a vypisují tak, aby se zabránilo jejich dodatečnému vpisování-doplňování. Volné řádky mezi jednotlivými zápisy je nutno přeškrtnout. 3) jak je uložena pokladní hotovost a ceniny a zda jsou dostatečně zabezpečeny před krádeží 4) inventury pokladny jsou stvrzovány podpisy provádějících přímo v pokladní knize nebo zvláštním zápisem. D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, pohledávky, závazky, ceniny 1) kontrolu provádění inventarizace základních prostředků a majetku; porovnat, zda účetní stavy zůstatky souhlasí a) stav hotovosti b) stav finančních prostředků u finančních ústavů c) stav pohledávek d) stav závazků e) stav cenin f) celkový majetek organizace 2) Prověřit účetní výkazy, účetní závěrku, příp. rozbory činnosti a hospodaření 3) Porovnat, zda souhlasí skladová evidence s účetní evidencí 4) Stav vedení evidence movitého a nemovitého majetku OV, zda je průběžně aktualizována o provedené nákupy, jak je majetek využíván ve prospěch okresní organizace, zda jsou určeny osoby odpovědné za uložení, provoz, opravy a vyžívání majetku včetně evidence zápůjček. 5) Zda jsou přijímána opatření k efektivnímu využívání majetku a v případě zjištění jeho další nevyužitelnosti stanoveny zásady jeho vyřazení nebo odprodeje. U majetku pořízeného z dotací, zda jsou dodrženy podmínky poskytnutí dotace na dobu a způsob použití majetku. 6) Zda jsou vykonávány inventury a v jakých časových intervalech a zda jsou o nich zpracovány příslušné písemnosti, jak jsou řešeny případné nesrovnalosti 7) zkontrolovat placení členských příspěvků a jejich odvody na Sekretariát ČSV. 8) Při dokladové revizi se zaměřit na kontrolu účetních dokladů po formální stránce. Zda jsou doklady opatřeny datem vyřízení, doplněny ve všech částech, zda jsou podepsány příslušnými Příloha Včelařství I 5

6 Metodika práce období (zpravidla na dobu jednoho roku). Předseda kontrolní a revizní komise základní organizace nebo jim určený člen má právo se zúčastňovat výborových schůzí s hlasem poradním. ČINNOST KRK ZO ČSV JE ZAMĚ- ŘENA ZEJMÉNA NA: funkcionáři, kteří jsou oprávněni je schvalovat (po věcné stránce). Zda účtované doklady byly přezkoumány po obsahové stránce z hlediska početní a kvalitativní, zda pokladní a účetní operace jsou v souladu s rozpočtem, popř. schváleny plénem OV 9) Při kontrole cestovních a jiných výdajů nutno kontrolovat dodržování obecných norem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: a vyhláška MPSV o cestovních náhradách v platném znění). Citované normy upravují i náhradu za stravné a použití motorového vozidla. Pokud jsou náhrady za použití vozidla (cestovné) a stravné upraveny odlišně od zásad stanovených obecnými předpisy, zda jsou tyto zásady projednány a schváleny jednáním pléna OV a zda jejich výše nepřevyšuje částky stanovené obecnými předpisy. 10) Zda cestovní účty jsou doloženy všemi doklady, (cestovní lístky, potvrzení o ubytování, jiné vedlejší výdaje a pod). Zda byla poskytnuta záloha a zda byla do 10 dní vyúčtována., Pracovní cesty možno vykonat jen se souhlasem příslušného orgánu (funkcionáře statutárního zástupce). V. Činnost kontrolní a revizní komise ZO ČSV Kontrolní a revizní komise základní organizace Českého svazu včelařů provádí pravidelně (nejméně jednou za půl roku) kontrolu čin nosti a hospodaření základní organizace. O výsledku kontroly podává zprávu (včetně sdělení o doporučených nápravných opatřeních) na nejbližší členské schůzi. Zpráva je zpracována písemně a podepsána členy revizní komise, kteří se na jejím zpracování podíleli. Před VČS zpracuje KRK zprávu o činnosti KRK a o kontrole hospodaření ZO za uplynulý rok. Zprávu předkládá zpravidla předseda KRK Tato zpráva se v jednom výtisku ukládá do materiálů VČS. KRK ZO oznámí po VČS okresní kontrolní a revizní komisi složení KRK ZO a kontakt na předsedu a případné další změny v průběhu roku. KRK ZO může požádat o součinnost nebo provedení kontroly u své ZO okresní kontrolní a revizní komisi. V žádosti uvede nejen důvod požadavku, ale i přijatá vlastní opatření a jejich výsledky. Při své činnosti se komise řídí plánem práce zpracovaným na příslušné A. Činnost ZO a jejích orgánů 1) kontrolu plnění nápravných opatření z předchozí revize; 2) kontrolu zpracování a plnění plánu práce a rozpočtu na příslušný rok; 3) kontrolu, zda je na následující schůzi prováděna kontrola plnění přijatých usnesení 4) Kontrolu nezbytné administrativy: a) kontrolu provádění zápisů ze schůzí; zda zahrnují i obsah informací přednesených funkcionáři ústně, obsahují výsledky jednání, ze kterých vyplývají majetkové či právní důsledky: rozhodnutí o udělení vyznamenání, návrzích na ně, udělení peněžních odměn členům, rozhodnutí o přiznání náhrad a jejich výši, změny ve funkcích, přijímání členů. Zda jsou přijata taková opatření, aby pomůcky používané k záznamům zůstaly k dispozici ZO i po skončení činnosti funkcionáře. b) kontrolu vedení agendy předepsaných hlášení a jejich odesílání ve stanovených termínech nadřízené složce; c) kontrolu vedení knihy došlé a odeslané pošty v návaznosti na vyúčtování poštovného; d) kontrolu zakládání korespondence, oběžníků, věstníků a směrnic nadřízených složek a jak jsou s nimi seznamováni členové organizace;e) Archivaci nařízených dokumentů e) kontrolu vedení kartotéky členů. 5) kontrolu účasti na výborových schůzích a jejich úrovně; 6) kontrolu úrovně řízení místních důvěrníků; 7) kontrolu úrovně práce odborných referentů; 8) kontrolu realizace úkolů vyšších organizačních složek (rozpracování do místních podmínek); 6 I Příloha Včelařství

7 Metodika práce 9) kontrolu úrovně spolupráce ZO s místními orgány a ostatními společenskými organizacemi; 10) kontrolu úrovně vzdělávací a osvětové činnosti vzdělávání členů, pořádání přednášek, besed, kurzů, výstav, zájezdů a ostatních společenských akcí; 11) kontrolu provádění diagnostiky a léčení včelích nemocí společně s účinností navrhovaných opatření včetně varování členské základny; 12) kontrolu úrovně práce s mládeží; 13) kontrolu organizace chovu matek; B. Hospodaření výboru Cílem kontroly hospodaření je nejen matematická a formální správnost vedení účetní evidence či účetnictví. Tu lze snadno zkontrolovat pomocí jednoduchého vztahu: (POČÁTEČNÍ STAV) + (PŘÍJMY u účetnictví i nezaúčtované, avšak vystavené) - (VÝDAJE u účetnictví i nezaúčtované, avšak vystavené) = (AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK) Hlavním smyslem kontroly hospodaření je posouzení, zda zaúčtované položky svým obsahem a objemem odrážejí život a práci organizace, zda jsou prostředky vynakládány účelně, v souladu se schváleným rozpočtem nebo usnesením členské schůze. Další cíle kontroly: 16) kontrola provádění vyúčtování dotací; 17) kontrolu dodržování směrnic pro účetní evidenci; C. Kontrolu pokladních operací Pravidelné inventury pokladny (min. 2x ročně) zaměřit zejména na: 18) kontrolu hotovosti v pokladně zda skutečný stav pokladní hotovosti v den kontroly (revize) souhlasí se stavem v pokladní knize; 19) to, zda pokladní doklady obsahují předepsané náležitosti a jsou správně vyplňovány ve smyslu zákona o účetnictví, zejména: a) příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány podle pořadí zápisů v peněžním deníku a pokladní knize v chronologickém sledu, zda je v případě vedení účetní evidence prostředky výpočetní techniky zajištěna jejich jednoznačnost, věrohodnost a ochrana proti ztrátě dat b) pokladní doklady v případě omylu opravují přeškrtnutím vodorovnou čárou tak, aby předchozí zápis byl čitelný c) zápisy v účetních písemnostech se provádějí jen prostředky zaručujícími trvanlivost a nezměnitelnost zápisu d) zda pokladní doklady podepisuje v příslušné rubrice pokladník jako potvrzení provedení pokladní operace e) všechny pokladní operace-doklady musí být podepsány příslušnými funkcionáři (předseda, jednatel). Pokladník nerealizuje výplatu bez podpisů oprávněných funkcionářů f) zda se pokladní doklady vystavují a vypisují tak, aby se zabránilo jejich dodatečnému vpisování- -doplňování. Volné řádky mezi jednotlivými zápisy je nutno přeškrtnout. 20) jak je uložena pokladní hotovost, členské známky, ceniny a zda jsou dostatečně zabezpečeny před krádeží 21) inventury pokladny jsou stvrzovány podpisy provádějících přímo v pokladní knize nebo zvláštním zápisem. D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, pohledávky, závazky, ceniny kontrolu provádění inventarizace základních prostředků a majetku; porovnat, zda účetní stavy zůstatky souhlasí a) stav hotovosti b) stav finančních prostředků u finančních ústavů c) stav pohledávek d) stav závazků e) stav cenin f) celkový majetek organizace 1) Prověřit, zda údaje uváděné ve zprávě o hospodaření předkládané VČS odpovídají účetní skutečnosti a zda zobrazují reálné příjmy a výdaje základní organizace 2) Prověřit účetní výkazy, účetní závěrku, příp. rozbory činnosti a hospodaření (Pokud je ZO vede), zda se využívá průběžných položek k dokumentování přesunů peněz mezi účtem ZO a pokladnou 3) Porovnat, zda souhlasí evidence zásob nakoupených ZO (léčiva, sklenice, apod.) se skutečným stavem, stav vedení evidence movitého a nemovitého majetku, zda je evidence majetku průběžně aktualizována, zda jsou určeny osoby zodpovědné za stav majetku a zda evidovaný majetek je v upotřebitelném stavu. 4) Zda jsou vykonávány inventury a v jakých časových intervalech a zda jsou o nich zpracovány příslušné písemnosti, jak jsou řešeny případné nesrovnalosti 5) zkontrolovat placení členských příspěvků a jejich odvody na Sekretariát ČSV. 6) Při dokladové revizi se zaměřit na kontrolu účetních dokladů po formální stránce. Zda jsou doklady opatřeny datem vyřízení, doplněny ve všech částech, zda jsou podepsány příslušnými funkcionáři, kteří jsou oprávněni je schvalovat (po věcné stránce). Zda účtované doklady byly přezkoumány po obsahové stránce z hlediska početní a kvalitativní, zda pokladní a účetní operace jsou v souladu s rozpočtem, zda výdaje neplánované v rozpočtu byly schváleny členskou schůzí 7) Zda cestovní účty jsou doloženy všemi doklady, (cestovní lístky, potvrzení o ubytování, jiné vedlejší výdaje a pod). Zda byla poskytnuta záloha a zda byla do 10 dní vyúčtována., Pracovní cesty možno vykonat jen se souhlasem příslušného orgánu (funkcionáře statutárního zástupce). Při kontrole cestovních a jiných výdajů nutno kontrolovat dodržování obecných norem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: a vyhláška MPSV o cestovních náhradách v platném znění). Citované normy upravují i náhradu za stravné a použití motorového vozidla. Pokud jsou náhrady za použití vozidla (cestovné) a stravné upraveny odlišně od zásad stanovených obecnými předpisy, zda jsou tyto zásady projednány a schváleny členskou schůzí a zda jejich výše nepřevyšuje částky stanovené obecnými předpisy. Schváleno ÚKRK ČSV, o. s., dne jako metodické doporučení pro práci KRK OO ČSV a ZO ČSV s tím, že těmto komisím se doporučuje jeho využití v rozsahu, který odpovídá rozsahu činnosti a tím i hospodaření příslušného organizačního článku. Příloha Včelařství I 7

8 Hlášení NEZAPOMEŇTE DO KONCE ÚNORA ODEVZDAT NA OBECNÍ ÚŘAD! Hlášení trvalého stanoviště včelstev podle 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a 6 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů přl SR X å L W t řípravků S na ochranu rostlin Já (jméno a příjmení)... bytem:... R ] Q DP X M L å H P i Pčelstva Y trvale umístěna na stanovišti (adrese nebo na č. parc. kat. území): Dne:... podpis Další informace: Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje alespoň pět dnů před jejich přemístěním. Pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, přl SR M t V H W på M H G Q R G X F K ê ční V L náčrtek W X D s označením stanoviště včelstev. Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěq tp å O X W pk R U R Y Q R V W U DQ Q pk R W U R M úhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze. 8 I Příloha Včelařství

9 SOUDNÍ ZNALCI V OBORU ZEMĚDĚLSTVÍ, ODVĚTVÍ VČELAŘSTVÍ Stav ke dni Znalci Hlavní město Praha Ing. Milan Vyhnálek Hlušičkova 1279/15, Praha 5 tel , Středočeský kraj Václav Hoch K. H. Máchy 269, Příbram tel Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol Libčice nad Vltavou tel Jihočeský kraj MVDr. Stanislav Kollar Bachmačská 10, České Budějovice tel.: Ing. Jan Papež Sudoměřice u Tábora 106 tel.: , , Plzeňský kraj znalec nenahlášen Karlovarský kraj Ing. Pavel Krapáč K Linhartu 42, Karlovy Vary tel.: , Josef Šefčík Dubina 51, Kyselka-Šemnice Tel: , Ústecký kraj Josef Křapka Bečov 147, Bečov u Mostu tel.: Liberecký kraj Jiří Svačina Boroví 296, Rovensko pod Troskami tel.: , Královéhradecký kraj Josef Čapek V Aleji 395, Nový Bydžov Tel.: Josef Konečný Belveder Dobruška tel Pardubický kraj Liboš Hujer Tetov 85 tel.: , Kraj Vysočina Pavel Pittauer Váňovská 849/ Třešť Tel.: Jihomoravský kraj Ing. Marie Horáková Svobodova 756, Bystřice pod Hostýnem Tel: Ing. Lubomír Kadlec Lesní 6, Hodonín Tel.: , Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. Luční 329, Rakvice Miroslav Sedláček Ždánská 709, Bučovice Tel.: , Petr Vydra Kounicova 69, Brno tel , Zlínský kraj Václav Srkala Pod pivovarem 83, Kelč tel Moravskoslezský kraj Václav Kuska Hodslavice 325 Tel: Jaroslav Odehnal, Nerudovo nám. 624, Ostrava-Poruba Tel.: Mgr. Václav Sciskala Závada Petrovice - Závada tel.: , MVDr. Jiří Sobota Poplužní 938/28, Ostrava - Hrabová tel.: , Ing. Pavel Vantuch Na Vyhlídce 809, Brušperk Tel.: , Upozornění: Pro lepší přehlednost je seznam znalců rozdělen podle nynějších krajů. Připomínám však, že znalci jsou vedeni v seznamech krajských soudů podle administrativního rozdělení území republiky z roku 1960: Kraj Hlavní město Praha (Městský soud Praha) Kraj Středočeský (Krajský soud Praha) Kraj Jihočeský (Krajský soud České Budějovice) Kraj Západočeský (Krajský soud Plzeň) Kraj Severočeský (Krajský soud Ústí nad Labem) Kraj Východočeský (Krajský soud Hradec Králové) Kraj Jihomoravský (Krajský soud Brno) Kraj Severomoravský (Krajský soud Ostrava) Další informace naleznete na www. justice.cz Mgr. Jarmila Machová Příloha Včelařství I 9

10 Ze soudních síní Z pradávných soudních síní Je dobře, že naše knihovna obsahuje mnohá svědectví života našich předků včelařů, členů včelařských spolků. A k životu patří bohužel i soudní spory a u včelařů jak jinak spory sousedské. Je zajímavé, že rozhádanost sousedů, nesnášenlivost, neochota se dohodnout, netolerance, braní včel jako zástupný problém, někdy i šikana je stejná dnes jako před sto lety. Také postup c.k. soudů je srovnatelný s postupy soudů dnešních. Už před těmi cca sto lety se včelařské spolky snažily pomoci svým členům ve sporech, ať už šlo o výpomoc finanční nebo pomoc advokáta znalého chovu včel. Jeden takový spor jsem vybrala z časopisu Český včelař č. 1/1917. Bohužel rozsudek je dlouhý tak jako jsou dlouhé současné rozsudky. Nabízím zkrácený článek Dr. Jana Pohla, který v r zastupoval v sousedském sporu včelaře Františka Hermana, chalupníka v Čistovicích. Nejen výsledek sporu samého, ale i ta krásná stará čeština z doby Rakouska- -Uherska jistě pohladí tak jako mne i vás, vážení čtenáři. Soudní spor o včely. Kazimírů je dosti nejen mezi Poláky, ale i po českém venkově často a často se přiházívá, že dokonce i milé včeličky naše, tento vzor píle, pečlivosti, pospolitosti, čistoty, svornosti, pracovitosti a šetrnosti, od různých kazimírů předmětem svárlivosti sousedské činěny bývají. A přece i takovým sousedským kazimírům včelky naše prospívají, pomáhajíce podílem přímo královským při oplodňování či zúrodňování květů jejich stromů, jakož i různých jejich osetin polních a kromě toho jejich dětem, jejich rodinám a jim samým pracovitost, šetrnost, řád i pořádek rodinný a též poslušnost stále a ustavičně připomínajíce a též k tomu všemu roztomilým bzukotem svým pobádajíce. Často docházejí spolkům včelařským stížnosti jejich členů proti sousedům, kteří činí jim překážky při chování včel, obtěžujíce je i úřady různé žalobami. Zemský ústřední spolek včelařský pro království České opětně a opětně musel zakročovati, podávaje pomocnou ruku členům organisací našich včelařských. Obyčejně sousedé druhů zmíněných obrací se na úřady své obecní samosprávné či své vlastní, domáhajíce se dokonce i zápovědí ku držení včel vůbec anebo aspoň úředního nařízení ku přeložení včelínu. Poslední leta ústřední spolek obdržel žádost od jednoho člena-včelaře z kraje táborského za přispění proti sousedovi, jenž včelařovy zahrady a též ku zaplacení útrat vzešlých do 5 dnů vybízel, předsednictvo spolku jednatelem svým poslalo napadenému členovi svému návrh odpovědi na právního zástupce sousedova a prohlásilo ochotu Ústředního spolku býti členovi svému nápomocným též pro případ žaloby a sporu, čímž mu bylo od souseda hroženo. A také skutečně soused dotyčný podal advokátem svým žalobu soudní na člena našeho, jenž žalobu doručenou nám zaslal, žádaje o právní přispění, čemuž jsme také ochotně vyhověli. Rozepře byla velmi důkladně líčena. Zajímavosti dodala soudnímu líčení též okolnost, že právní zástupce žalovaného včelaře, místopředseda zemského včelařského spolku našeho, advokát Dr. Pohl předložil původní výtisk patentu císařovny Marie Terezie, vydaného pro království České na hradě pražském dne 30. srpna Místní ohledání bylo provedeno, znalcové včelařství také na místě samém slyšáni, sousedem nabídnutý důkaz svědecký připuštěn a předsevzat po skončeném rozepře projednání vynesen byl rozsudek tohoto znění: Rozsudek Jménem Jeho Veličenstva Císaře! C.k. okresní soud ve Voticích nalezl c.k. radou zemského soudu Dr. Ferdinandem Vodičkou v právní záležitosti Emanuela Haška a Antonie Haškové, chalupníků v Čistovicích čp. 11 žalobců, zastoupených Dr. Bedřichem Lormanem, advokátem ve Voticích, proti Františku Hermovi, chalupníku v Čistovicích čp. 10 žalovanému, zastoupenému Dr. Janem Pohlem, advokátem v Praze III, o uznání, že žalovanému nepřísluší právo pouštění včel na role č. kat. 1007/4 na základě ústního líčení s oběma stranami provedeného právem: Žádost žalobní, aby uznáno bylo právem, že žalovanému Františku Hermovi nepřísluší právo včely ve svých šesti úlech na pozemek žalobců Emanuela a Antonie Haškových č. kat. 1007/4 role, do neobmezeného vlastnictví jim náležející, pouštěti, resp. včely tak chovati, aby hospodaření na uvedeném pozemku žalobců znemožnili, že jest žalovaný povinen to uznati, své úly včel na jiné vhodné místo odstraniti, jakož i útraty toho sporu zaplatiti, to vše do 14 dnů pod následky exekuce se zamítá. Žalobci Emanuel a Antonie Haškovi jsou povinni žalovanému Františku Hermovi na útratách sporu obnos 488 K 95 h do 14 dnů pod uvarováním exekuce rukou společnou a nerozdílnou zaplatiti. Skutková podstata: Dle tvrzení žalobců postavil si žalovaný na svém pozemku sousedícím s pozemkem žalobců a odděleném pouze nízkým řídkým tralářovým plotem, v nepatrné vzdálenosti od plotu 6 úlů se včelami, obrácených čelem proti pozemku žalobců, následkem čehož jest velmi značně stíženo hospodářské užívání role žalobců, neboť při každodenním téměř vylétání včel nemohou ani žalobci, ani dobytek jich na onom pozemku pracovati. Z toho důvodu vyzvali žalobci žalovaného, aby tyto úly buď odstranil, nebo včely 10 I Příloha Včelařství

11 Ze soudních síní na pozemek žalobců nepouštěl, čehož snadno docíliti může, když úly si jinak postaví. Žalovaný však odepřel tak učiniti. Žalobci připustili, že úly nalézající se u žalovaného na témž místě již na čtvrtý rok. Navrhli důkaz, že Josefa Bartůšková, matka žalobkyně při každé práci na poli žalobců byla včelami seštípána, důkaz výslechem této jako svědkyně. Soud připustil důkaz patentem císařovny Marie Terezie z 30. srpna 1776, dále místním ohledáním znalci včelaři o okolnostech zástupcem žalovaného tvrzených, dále výslechem výměnkářky Josefy Bartůškové. Znalci byli jmenováni soudem Josef Machoň, řídící učitel v Olbramovicích a předseda včelařského spolku ve Voticích a Josef Kepl, předseda včelařského spolku v Prčicích. Důvody rozhodovací: Občanský zákoník zmiňuje se pouze v jediném případě o včelách, totiž v 384 týkajícím se nepronásledování roje po dobu 2 dnů, jinak však nedosahuje žádného ustanovení ohledně chovu včel stran místa a chovu jich. Důležitost chovu včel či výrobky jich, med a vosk, byly příčinou, že již v dávných dobách o včely lidstvo se zajímalo a těšily se včely, jak známo, již pozornosti starých Římanů a pomýšleno u nich a později postupem času též u jiných národů na zákonité uspořádání práva včelařského. Poněvadž pak i v našich zemích bylo záhy poznáno, že včelařství jest důležitým odvětvím hospodářským a významným též pro domácnost, vydány byly u nás dva patenty, a to včelařský patent císařovny Marie Terezie ze dne 8. dubna 1775 platný dle znění výlučně pro Dolní Rakousy a Moravu a dále včelařský patent císařovny Marie Terezie ze dne 30. srpna 1776, vydaný na hradě pražském a dle znění výlučně platný pro království České. Jedná se tedy nejprve rozhodnouti otázku, zdaž posléze zmíněný patent ještě dnes v platnosti jest. V tomto směru soud vychází z následujícího stanoviska: V odstavci 4 patentu k všeobecnému občanskému zákoníku z 1. června 1811 č. 946 sbírky z.s. jest uvedeno, které dřívější zákony, nařízení následkem zavedení nového zákona platnosti pozbyly. V tomto odstavci výslovně se postrádá uvedení shora citovaných císařských patentů, následkem toho soud za prokázána vzal, že oba tyto patenty, vydané před působností občanského zákona, v platnosti zůstaly a tedy posud platí. V odstavci 7. císařského patentu, platného pro království České, jest výslovně uvedeno, že každý včely v jakémkoli sobě oblíbeném množství držeti a živnost tu svobodně provozovati může. Dle tohoto ustanovení jest tedy žalovaný František Herma oprávněn včely v libovolném počtu si chovati a zbývá jen další otázka, na kterém místě svého majetku tyto včely chovat může. V tomto směru neobsahuje citovaný patent žádného ustanovení, z čehož vyplývá a soud také na základě této okolnosti za prokázáno vzal, že žalovaný může si postaviti včelíny na majetku svém kdekoliv dle svého libovolného rozhodnutí. Již vzhledem k těmto právě uvedeným okolnostem jest zřejmo, že žaloba jako neodůvodněná musela býti soudem zamítnuta. Táž dále obsahem i konečnou prosbou žalobní byla přizpůsobena žalobě záporčí dle 523 obč. zák., že žalovaný ruší žalobce ve vlastnictví jiným způsobem nežli zadržováním věci, totiž pouštěním včel na pozemek žalobců. Jest patrno, že nikdo nemůže určovati směr letu včel, pohybujících se ve volné přírodě a důsledkem toho jeví se žaloba věcně i právně svým obsahem naprosto pochybenou a tedy i z tohoto stanoviska dalšího neodůvodněnou. Avšak i kdyby nebylo právě uvedených dvou důvodů, na základě jichž žaloba musela býti zamítnuta, muselo se tak státi i v uvážení následujícího: Místním ohledáním za přivzetí znalců včelařů bylo zjištěno a soud na základě toho za prokázáno vzal, že mezi oběma staveními sporných stran na konci obce vede z vesnice vozová cesta veřejná na tkzv. Bídu ven do polí, cesta Příloha Včelařství I 11

12 Ze soudních síní ona vede kolem zahrady žalovaného i kolem role žalobců. Na zahradě žalovaného jest postaveno 6 včelích úlů (Dzierzon) s pohyblivým dílem, obrácených výletem k jižní straně směrem k poli žalobců. Zahrada ona je oddělena od posléz zmíněného role tyčkovým plotem vysokým 1,65 m, za plotem nalézá se podél celého pole mez široká skoro půl metru a za ní jest pole žalobců. Úly jsou vzdáleny od plotu na nejužším místě 4,85 m, mimo to bylo zjištěno, že včelník jest o půl metru položen než spodek plotu tyčkového, ježto půda směrem od plotu k úlům má svah, těsně při plotu na zahradě žalovaného jest zasázeno křoví (živý plot) podél celého plotu, úly stojí na lýžinách ve výši asi 30 cm. Na základě těchto místním ohledáním zjištěných okolností podali pak oba znalci souhlasné dobrozdání v tom smyslu, že umístění včel na zahradě žalovaného na jiném místě a jiným směrem není možné, poněvadž dle pravidel včelařských výlet včel řídí se buď na jižní neb jihovýchodní stranu, na posléz zmíněnou nemohou u žalovaného ani úly výletem býti postaveny, ježto jsou směrem tím dva vysoké husté stromy, bránící výletu, kde také shora uvedená vozová cesta na Bidu vede. Znalci dále souhlasně uvedli, že v postavení úlů tak, jak bylo u žalovaného shledáno, nelze ničeho ani pro lidi, ani pro zvířata od samých včel shledati. Včela totiž, když vyletí z úlu, vyhýbá se překážkám, a ješto zde překážky jsou ve způsobě plotu, musí včela, když zahradu žalovaného opouští, jistě býti 3 m nad plotem, když včela lítá a sbírá z kvítků med (nektar), ani lidem ani zvířatům pícháním není nebezpečna, ostatně v blízkosti úlů včely med nesbírají a létají na větší vzdálenosti. Konečně znalci uvedli, že včelíny musí býti postaveny poblíže domu za účelem dozoru a že nějaké opatření ohledně umístění včel není předepsáno a že tedy vlastník pozemku si úly může postaviti kdekoliv chce, naopak může kvůli snůšce medu i na cizí pozemek včely převézti. Žalobci odvolávali se během sporu též na to, že matka žalobkyně výměnkářka Josefa Bartůňková, při každé práci na poli jich včelami byla popíchána. Z výpovědi 78 roků staré výměnkářky jako svědkyně slyšené vyšlo najevo, že pouze jedenkráte letos v létě při pasení hus na onom roli v obličeji včelami byla popíchána. Však tato okolnost nemá naprosto žádného významu pro přítomný spor, a to tím spíše, že není dokázáno, že byla výměnkářka právě od včel žalovaného popíchána. Právě v tom směru udali též znalci souhlasně, že v případě, byl-li někdo na poli žalobců včelami pobodán, není to důkazem, že to byly včely žalovaného létajíť včely na pastvu 1,5 až 2 hodiny vzdálenosti. Snáší- -li pak včela med, není nebezpečná a k bodání náchylná a konečně včely žalovaného jsou krajinky, kterýžto druh je nejmírnější. Soud tedy na základě zmíněného souhlasného posudku znaleckého nabyl přesvědčení, že postavení úlů u žalovaného na jiném místě a jiným směrem je vyloučeno a dále, že v postavení včel, jak u žalovaného bylo zjištěno, nelze ničeho nebezpečného ani pro lidi ani pro zvířata shledati a konečně že si vlastník pozemku, v našem případě tedy žalovaný, může včely postaviti, kde chce, ješto v tom směru nějakého zákonného ustanovení není. Ostatně jest přece všeobecně známo, že na venkově bývají včelíny těsně před okny stavení na zahradách postaveny, nebo blíže obydlí neb veřejných cest, kde lidé a zvířata jsou zaměstnáni, aniž by se to nebezpečným pokládalo. Vždyť sluší také uvážiti, že soud z vlastního názoru se přesvědčil, že těsně kolem plotu zahrady žalovaného vede shora uvedená vozová cesta, jež pokračuje, vlastně zahýbá obloukovitě kole role žalobců, po které musí denně mnoho lidí s potahy za účelem hospodaření do polí projížděti a neškodí-li umístění včel na zahradě žalovaného těmto, pak je s podivem, že žalobci tvrdí, že oním umístěním včel u žalovaného je ztíženo hospodářské užívání jich role a to tím více, že včely u žalovaného jak nesporno, již čtvrtý rok na témž místě zahrady postaveny jsou. V tom směru asi pohnutkou k podání nynější žaloby na straně žalobců byla okolnost soudu známá, totiž vedení sporu na straně žalobců proti nynějšímu žalovanému a dvěma společníkům pro rušenou držbu svádění vody ve struze, kterýž spor sice v roce 1912 smírem se skončil, avšak nepřátelství mezi spornými stranami nezamezil, nýbrž naopak stupňoval. Z důvodů shora zmíněných soud žalobu zamítl a žalobce dle 41 a 46 c.ř.s. k náhradě útrat sporu odsoudil. C.k. Okresní soud ve Voticích 9. listopadu 1916 Dr. Ferdinand Vodička, c.k. rada zemského soudu Rozsudek tento nabyl moci právní. A dovětek Dr. Pohla: Když se včelička nechá na pokoji, dá i ona pokoj. Příkladu včelek svých budeme se držeti i my včelaři a povždy snahou naší budiž dle možnosti v dobrotě se sousedy vycházeti. Jak již za starých časů předkové naši činívali: při vybírání medu posílávali sousedům, včely nechovajícím, po sklínce medu, sousedé pak medem podarovaní odvděčovali se zase včelařům několika čerstvými vajíčky k tlumočení či vyjádření přání, aby sousedovy ouly medem se naplnily zase tak úplně jako poslaná vajíčka plná jsou. Ovšem, kde dobrota více nestačí a kde se skutečnými kazimíry včelařům bude co činitit, učiníme podle vzoru včeliček našich a k obraně zaútočíme i my. Když dovedl neoprávněně onen soused v okresu votickém žalovati v příčině odstranění neb přeložení sousedových včel, zaúčočíme v pádu potřeby my včelaři proti takovým nesousedům oprávněně tím způsobem, že bude-li to nutno, třeba obzvláště v případě řízení u autonomních neb politických úřadů, budeme brániti se žalobami soudními, že tomu, komu nepřísluší právo žádati odstranění nebo přeložení našich včel - to budou pak naše žihadla! Zajisté, že potom i sousedé, dříve nesousedští, budou přijímati od svých sousedů-včelařů raději med než žaloby! Mgr. Jarmila Machová 12 I Příloha Včelařství

13 Soutěž Pozor, pozor!!! Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů aneb sejdeme se v Lysé nad Labem OTÁZKY: 1) K orientaci včel v prostoru slouží žláza a) Nasonovova b) Malpighiova c) Koževnikova 2) Krmivo používané k doplnění zásob na zimu má mít asi a) 40 % sušiny cukrů b) 60 % sušiny cukrů c) 80 % sušiny cukrů 3) Artikule včelařské z let jsou součástí : a) Kutnohorské knihy smluv b) Patentů Marie Terezie c) Litomyšlské knihy smluv 4) Největší plochu má plodištní plást na míře : a) Dadantově b) Langstrothově c) Zanderově 5) Nejvíce levotočivý je při polarimetrické zkoušce med : a) medovicový b) řepkový c) akátový 6) Z uvedených druhů medu obsahuje nejvíce pylu v jednotkovém množství vzorku: a) med medovicový b) med řepkový c) med akátový 7) Na území ČR se z nemocí včel vyskytuje v posledních letech nejméně a) mor včelího plodu b) hniloba včelího plodu c) varroáza 8. Jednodomými dřevinami jsou a) jasanojavory b) vrby c) lípy 9. Zdobnatky jsou typickými producenty medovice na a) lípách b) javoru klenu c) jedli bělokoré 10. Hlavní dobou snůšky lesního medovicového medu je v ČR obvykle: a) druhá polovina května až začátek června b) druhá polovina června až začátek července c) druhá polovina července až začátek srpna 11. Doba od přelarvení sérií do zužitkování prvních kladoucích matek v chovu trvá a) 2-3 týdny b) 4-5 týdnů c) 6-7 týdnů 12. Pro evropský chov včel není vhodná a) Apis mellifera adansonii b) Apis mellifera ligustica c) Apis mellifera carnica 13. Barva medu se vyjadřuje se vyjadřuje stupnicí o a) 5 stupních b) 6 stupních c) 7 stupních Příloha Včelařství I 13

14 Soutěž 14. Spotřebovanou část zimních zásob ukazuje na podložce na dně úlu a) délka hrázek měli b) výška hrázek měli c) barva hrázek měli 15. Převážná část zimních zásob má být včelstvu doplněna a) do poloviny července b) do konce srpna c) do poloviny října 16. Který pták nepatří do čeledi krkavcovitých? a) sojka obecná b) ořešník kropenatý c) čejka obecná 17. Které typy pažeb se používají : a) anglická, francouzská, německá, americká, Monte Carlo b) německá, ruská, americká, Monte Carlo c) francouzská, americká, švédská, Monte Carlo, anglická 18. Do skupiny honičů nepatří: a) Německý křepelák b) Malý hrubosrstý vendeéský baset c) Lajka 19. Na výřadu stojí: a) střelci v hlavách, hospodář a vedoucí honu u hřbetu, personál a vůdci se psy u zadních běhů a trubači mezi běhy ulovené zvěře b) střelci u hřbetů, hospodář a vedoucí honu mezi běhy, personál a vůdci se psy u zadních běhů a trubači v hlavách ulovené zvěře c) střelci v hlavách, hospodář a vedoucí honu u hřbetů, personál a vůdci se psy mezi běhy a trubači u zadních běhů ulovené zvěře 20. Má kamzice růžky? a) ano, vždy b) nemá c) má jen velice zřídka 21. Samice u dravců je většinou: a) menší než samec b) větší jak samec c) stejně velká 22. Při silných větrech dochází nejčastěji k vývratům: a) u borovic b) u smrku c) u dubu 23. Největší u nás žijící sova je: a) kalous ušatý b) puštík obecný c) výr velký 24. Odkud pochází jelen sika: a) z východní Asie b) z Malé Asie c) z Kavkazu 25. Klece a hubertku má: a) jelen b) muflon c) liška 26. Kolouch je mládě: a) srnce b) jelena c) muflona 27. Dub letní má plody: a) bukvice b) žaludy c) křídlaté nažky 28. Na který bok se klade ulovená zvěř: a) na pravý bok b) na levý bok c) nezáleží na tom 29. Srna kojí srnčata a) 8 týdnů b) 12 týdnů c) do konce kalendářního roku 30. Polák velký patří do skupiny kachen a) potápivých b) plovavých c) nepatří do žádné z jmenovaných skupin 31. Co je základním krmivem kanárů : a) letní řepka b) loupaný oves c) lesknice 32. Jak poznáme pohlaví andulek vlnkovaných : a) podle barvy oka b) podle zbarvení ozobí c) podle hrdelních znaků 33. Loriové snáší obvykle : a) 1-2 vejce b) 2-3 vejce c) 3-4 vejce 34. Kdo organizuje Olympiádu mladých chovatelů : a) Český svaz chovatelů b) Domy dětí a mládeže c) přírodovědné kroužky 35. Co rozumíme pod pojmem ušlechtilá kočka : a) zvíře s průkazem původu (rodokmenem) b) jakákoliv kočka chovaná a udržovaná kočka c) kočka s některým, na výstavě uděleným titulem 36. Kolik dnů je kočka březí : a) 50 dnů b) 60 dnů c) 70 dnů 37. Kdo vyšlechtil králíka českého albína? a) Jaroslav Dražan b) Karel Dobruský c) prof. Dr. Žofka 38. Kdy začínají králíčata po narození vidět? a) hned b) za 5-6 dní c) za 9-10 dní 39. Délka drápu u králíka řádně připraveného na výstavu má být a) delší než délka srsti b) stejná s délkou srsti c) nezáleží na tom 40. Kolik pozic má oceňovací lístek a) 7 b) 4 c) 6 14 I Příloha Včelařství

15 Soutěž 41. Do jaké skupiny plemen králíků je zařazen český strakáč? a) středních plemen b) malých plemen c) velkých plemen 42. U korel sedí na vejcích: a) pouze samička b) oba rodiče se střídají c) pouze sameček 43. Papoušek vlnkovaný pochází z: a) Asie b) Afriky c) Austrálie 44. Obsah vápníku v krmné dávce holubů je mimo jiné důležitý: a) pro tvorbu červeného krevního barviva b) jako zdroj energie c) pro tvorbu skořápek a kostní tkáně rostoucích mláďat 45. Berani ovce vřesové mají rohy: a) srpovité b) šavlovité c) šnekovité 46. Mateřídouška obecná roste nejvíce: a) v jehličnatém lese b) na výslunné stráni c) na vlhké louce 47. Složené listy má: a) jasan ztepilý b) javor klen c) topol osika 48. Která z těchto rostlin je rostlinou jednoděložnou: a) kukuřice b) meloun c) zelí bílé 49. Jedovatou zahradní rostlinou je: a) tařička b) náprstník c) hvozdík 50. Mezi jádroviny nepatří: a) jablko b) hruška c) mandloń 51. Jednou s předností vysokokmenů je: a) včasná plodnost b) dlouhověkost někdy až přes 100 let c) větší odolnost 52. Řez ořešáku je nejlépe provést: a) na podzim před nastávající zimou b) během zimy nejlépe ve velmi mrazivém dni c) na jaře duben, květen, kdy přírůstek nového dřeva je 6-8 cm 53. Mezi plodové zeleniny nepatří: a) mrkev b) rajče c) lilek 54. Cererit je hnojivo: a) vícesložkové - kombinované b) jednosložkové c) dvousložkové 55. Která z těchto bylin má květ modré barvy: a) zlatobýl obecný b) mydlice lékařská c) čekanka obecná 56. Černozem je půda: a) jedna z nejkvalitnějších s větším obsahem humusu b) s menším obsahem humusu c) má obsah humusu téměř nulový 57.Vyber z rostlin léčivku: a) rmen barvířský b) kopřiva dvoudomá c) ostřice jarní 58. Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (práce s postřikovačem) se nesmí: a) smrkat do kapesníku b) pít, jíst a kouřit c) přerušit práci s postřikovačem 59. Které z následujících hnojiv obsahuje dusík N: a) draselná sůl b) superfosfát c) močovina 60. Přírodním antibiotikem je nazýván: a) česnek b) červená řepa c) libeček 61. Obnovují se rybí šupiny po ztrátě? a) někdy b) ne c) ano, ale neodrážejí stáří a růst ryby 62. Které čeledi našich ryb mají požerákové zuby: a) lososovité b) štikovité c) kaprovité 63. K čemu slouží plynový měchýř: a) k dýchání v nouzi b) k vyrovnání tlaku na rybí tělo c) k trávení 64. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: a) úhoř b) mník c) vranka 65. Co je to Hallerův zvonek: a) součást sluchového ústrojí ryb b) zvláštní vaz, který slouží k posunu čočky v oku c) zařízení, oznamující konec výlovu 66. Postranní čára je: a) pohlavní rozlišovací znak b) dotykový smyslový orgán c) pomocný dýchací orgán 67. Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru: a) sumec, sumeček b) lipan, siven c) kapr, karas Příloha Včelařství I 15

16 Soutěž 68. Kolik druhů ryb žije v našich vodách (v ČR): a) b) c) 50 a více 69. Ve kterém světovém oceánu se rozmnožuje úhoř říční: a) v Atlantském b) v Tichém c) v Indickém 70. Břišní ploutve scházejí: a) slunečnici pestré b) mníku jednovousému c) úhoři říčnímu 71. Radličnou kost najdeme u: a) pstruha b) okouna c) kapra 72. Má bolen dravý žaludek: a) ano b) ne c) jen v dospělosti 73. Plynový měchýř nemají ryby: a) kaprovité b) vrankovité c) lososovité 74. Jaká je struktura Českého rybářského svazu: a) místní organizace, územní svaz, Republiková rada b) místní organizace, územní rada, Republikový sněm c) místní skupiny, místní organizace, vyšší svazové orgány 75. Pro přijetí dítěte za člena ČRS je rozhodující věková hranice: a) od 6 let b) od počátku školní docházky c) od 10 let Vyplněné odpovědní kupony pošlete, prosím, nejpozději s poštovním razítkem podání v obálce označené na zadní straně nápisem SOUTĚŽ na adresu: SOUV - VVC, o. p. s., Slatiňanská 135, Nasavrky u Chrudimi. Nejlepší účastníci budou pozváni na vyhodnocení a předání cen 26. května 2012 na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Odpovědní kupon I Příloha Včelařství

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ

ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKONÍK PRÁCE. nov NAKLADATELSTVÍ 16 Ročník 51 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Informace předsedkyně

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

OBSAH. abc VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBORÁŘE

OBSAH. abc VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBORÁŘE OBSAH OBSAH...1 ÚVOD neboli PROČ VLASTNĚ...2 ČÍM ZAČÍT...5 Chcete vstoupit do odborů?...5 Chcete zrušit svou ZO?...5 Máte problémy se svým zaměstnavatelem?...5 Zásady poskytování právní pomoci členům VOS...6

Více

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA

Bludovan. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 1/2006 ZDARMA 1/2006 ZDARMA Datum vydání: 27. leden 2006 Bludovan Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí podpor z podpůrných programů obce Bludov na rok 2006 Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Marie Králová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více