Obsah: 3/2012. PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 3/2012. PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 3"

Transkript

1 PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 3 Ročník 65 (146) 3/2012 Obsah: Usnesení ze zasedání Republikového výboru a ÚKRK Českého svazu včelařů, o.s., ze dne Metodika práce KRK 3 Hlášení trvalého stanoviště včelstev 8 Soudní znalci v oboru zemědělství, odvětví včelařství 9 Z pradávných soudních síní 10 Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů aneb sejdeme se v Lysé nad Labem 13 Odpovědní kupón 16 Příloha Včelařství I 1

2 Usnesení U s n e s e n í ze zasedání Republikového výboru a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., ze dne v Praze, hotel Legie. U s n e s e n í ze zasedání Republikového výboru a ÚKRK Českého svazu včelařů, o. s., ze dne v Praze, hotel Legie. Republikový výbor ČSV, o. s., (RV) se sešel na mimořádném volebním jednání dne v počtu členů 72 z celkového počtu 77, tzn. že účast je 93,5 procentní, RV je usnášeníschopný. RV Českého svazu včelařů, o.s. po schválení programu jednání, zvolení návrhové komise ve složení Jiří Ševčík, Václav Šenkýř, Pravdomil Svoboda, mandátové komise ve složení Petr Stibor, Jaroslav Hrabák, František Hošek, volební komise ve složení Václav Gruncl, Milan Hanták, Karel Lupa, Bohumil Pantůček, Rostislav Klimt a skrutátorů Jarmila Machová, Hana Kůsová, Jana Prchlíková, Jitka Frajová a projednání jednotlivých bodů programu a) s c h v a l u j e volební řád pro jednání RV dne , b) b e r e n a v ě d o m í rezignaci Luďka Sojky na členství v RV ČSV a dalších orgánech, sdělení OO ČSV Praha-západ ze dne , že návrh svého zástupce ke kooptaci předloží v pozdějším datu než je konání jednání RV , c) s t a n o v i l počet členů předsednictva RV ČSV na 11. d) z v o l i l předsedu ČSV Václava Švamberka, který se tak stává podle 6 odst. 2 písm. e) stanov ČSV členem RV ČSV místopředsedy ČSV Vlastimila Dlaba Jaroslava rabákah členy předsednictva RV: Františka Kamlera Pavla imalu C Čestmíra azdu G Petra tibora S Jana rabce K e) k o n s t a t u j e, že dosavadní předsedové odborných komisí zůstávají ve svých funkcích. f) u k l á d á publikovat v časopisu Včelařství a na webu svazu Usnesení RV ČSV ze dne Návrhová komise: Jiří Ševčík Václav enkýř Š Pravdomil voboda S 2 I Příloha Včelařství

3 I. Postavení kontrolních a revizních komisí IX. sjezd ČSV konaný v prosinci 2010 schválil nové Stanovy ČSV. V tomto základním dokumentu, upravujícím činnost ČSV a jeho organizačních složek a jejich orgánů, je mimo jiné i upraveno postavení a oprávnění kontrolních a revizních komisí jednotlivých organizačních složek ČSV, a to: 15 Okresní kontrolní a revizní komise 1. Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu v okrese. 2. Okresní kontrolní a revizní komise: a) sleduje a kontroluje činnost okresního výboru a plnění stanovených úkolů a přijatých usnesení, b) provádí revize hospodaření okresního výboru, c) je oprávněna z vlastního podnětu nebo na žádost kontrolní a revizní komise základní organizace provést kontrolu činností a revizi hospodaření i v základní organizaci, d) informuje okresní výbor o výsledcích kontrol a revizí a navrhuje přijetí opatření ze zjištěných závad, e) předkládá okresní konferenci zprávu o činnosti a výsledcích kontrol a revizí, f) neřeší spory mezi základními organizacemi a členy ČSV v okrese. 3. Okresní kontrolní a revizní komise je odpovědná okresní konferenci. 4. V okresní kontrolní a revizní komisi se ustavují funkce předsedy a místopředsedy. 5. Předseda okresní kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se jednání okresního výboru a jeho předsednictva s hlasem poradním. 6. Okresní kontrolní a revizní komise může rozhodnout hlasováním o odvolání člena okresní kontrolní a revizní komise z funkce, neplní- -li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce. Na jeho místo nastupuje příslušný náhradník zvolený okresní konferencí. 20 Kontrolní a revizní komise ZO ČSV 1. Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním a revizním orgánem základní organizace. V případě, že základní organizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných důvodů, může ustavit místo KRK jednoho revizora. Jeho činnost je obdobná činnosti KRK. 2. Kontrolní a revizní komise: a) sleduje a kontroluje činnost základní organizace na všech úsecích činnosti, b) provádí revize hospodaření základní organizace, c) předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření z výsledku kontrol a revizí, d) neřeší spory mezi členy základní organizace ČSV. 3. Kontrolní a revizní komise je odpovědná členské schůzi. 4. V kontrolní a revizní komisi se ustavuje funkce předsedy. 5. Předseda kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním. II. Společná doporučení pro činnost kontrolních a revizních komisí Vycházeje z tohoto postavení a oprávnění se doporučují následující metodické postupy pro činnost KRK v jednotlivých organizačních složkách ČSV: Metodika práce METODIKA PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH KOMISÍ V ZO ČSV A OO ČSV KRK při své činnosti vycházejí z platných zákonných norem ČR a stanov ČSV. Jsou odpovědny orgánu, který je zvolil. Při své práci spolupracují s dalšími orgány organizačních složek ČSV na svém stupni. Mohou se obracet a žádat o pomoc ke KRK vyššího stupně. Členové KRK jsou oprávněni se seznamovat s materiály vzniklými při činnosti příslušné organizační složky. Členové KRK jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce. Dále: a) KRK zpracovávají vlastní plány práce. Plán práce připravuje předseda a předkládá ho ke schválení komisi b) zasedání KRK se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně, c) komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů d) komise vede písemnosti o své činnosti minimálně v rozsahu potřebném pro dokumentaci své práce; e) o každém zasedání KRK se musí vyhotovit zápis, obsahující stručný a věcný průběh jednání, návrhy a usnesení s termíny a konkrétními odpovědnými osobami. f) zápis o provedené kontrole musí obsahovat předmět kontroly, složení kontrolní skupiny, výsledek kontroly, doporučení k nápravě, byly-li zjištěny nedostatky, termíny do kdy má být zjednána náprava, vyjádření kontrolovaného subjektu a jeho podpis. g) pokud KRK obdrží podnět ke kontrolní a revizní činnosti písemně, po jeho prošetření rovněž písemně autorovi odpoví. h) KRK ukládá došlé písemnosti i materiály vzniklé vlastní činností chronologicky zpravidla za běžný rok. Příloha Včelařství I 3

4 Metodika práce i) KRK může navrhovat částečné náhrady nákladů spojených s výkonem funkce funkcionářů příslušného organizačního článku. III. Postup při provádění kontrolně-revizní činnosti, zpracování výsledků a závěry 1. Předseda, anebo pověřený člen KRK je povinen se prokázat pověřením k provedení anebo revize v organizaci. 2. Kontrolovaný subjekt a jeho členové jsou povinni poskytnout členům revizní komise doklady a jiné písemnosti, vyjádření a informace, potřebné k provedení kontroly tak, aby kontrola proběhla hladce a bez problémů. 3. Výsledek provedené kontroly členové revizní komise zpracují, prokonzultují se zainteresovanými stranami a vypracují písemnou zprávu, kterou předloží výboru, členské schůzi, anebo okresnímu výboru. Současně navrhnou opatření k odstranění zjištěných nedostatků.jejich realizaci nařídí nejvyšší orgán, kterému zpráva byla předložena. 4. Ve zprávě nutno konstatovat, jak byly odstraněny nedostatky z předcházející revize. V případě jejich neodstranění navrhnout příslušná opatření. Kontrolně-revizní činnost je zaměřena na: A. Činnost a fungování organizační složky a jejích orgánů v souladu se stanovami ČSV o.s., směrnicemi, oběžníky a usneseními příslušných orgánů ČSV B. Hospodaření orgánů příslušné organizační složky C. Kontrolu pokladních operací D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, evidence majetku, pohledávky, závazky, ceniny IV. Činnost okresních kontrolních a revizních komisí ČSV Okresní kontrolní a revizní komise je kontrolním a revizním orgánem svazu v okrese Za výkon své funkce je OKRK odpovědna okresní konferenci. Kontrolní a revizní komise okresní organizace provádí pravidelně (nejméně jednou za půl roku) kontrolu činnosti a hospodaření výboru okresní organizace. O výsledku této kontroly podává písemnou zprávu (a to včetně návrhu na provedení nápravných opatření) na nejbližší schůzi okresního výboru. OKRK předloží zprávu o činnosti a výsledku kontroly hospodaření na prvním plenárním zasedáním OV v termínu, kdy je schvalována zpráva o hospodaření za uplynulý rok. (Tuto zprávu vezme OV na vědomí pokud nejsou na základě výsledků kontrolou zjištěny nedostatky. V opačném případě zaujme OV stanovisko k opatřením k nápravě navrženým OKRK). Na okresní konferenci přednese předseda OKRK souhrnnou zprávu o činnosti OKRK a hlavních kontrolních opatřeních a jejich výsledcích za celé funkční období a doporučeními konferenci. OKRK oznámí ústřední KRK změny ve složení OKRK a aktuální kontakt na předsedu OKRK. OKRK může na základě vlastního uvážení nebo na žádost kontrolní a revizní komise základní organizace provést kontrolu činností a revizi hospodaření i v základní organizaci. OKRK se při své práci řídí především plánem práce zpracovaným zpravidla na období jednoho roku. Předseda OKRK nebo jím pověřený člen revizní komise se zúčastňuje schůzí předsednictva OO s hlasem poradním. 4 I Příloha Včelařství

5 Metodika práce ČINNOST OKRK JE ZAMĚŘENA ZEJMÉNA NA: A. Činnost výboru okresní organizace, jeho předsednictva a dalších orgánů okresní organizace. 1) kontrolu plnění nápravných opatření z předchozí revize; 2) kontrolu zpracování a plnění plánu práce a rozpočtu na příslušný rok; 3) kontrolu, zda je na následující schůzi prováděna kontrola přijatých usnesení; 4) kontrolu provádění zápisů ze schůzí a jejich dostupnosti. Zda zachycují i obsahy informačních zpráv předkládaných funkcionáři zpravidla předsedou a jednatelem nebo zda jsou přiloženy k zápisu. Pokud jsou k zápisům používány sešity nebo výpočetní technika, zda jsou to pomůcky, jejichž obsah zůstane v držení okresního výboru i po skončení činnosti příslušného funkcionáře a je zajištěno předání takového sešitu nebo záznamového média, obsahujícího příslušné dokumenty, včetně elektronické korespondence. 5) kontrolu, zda je reagováno na diskusní vystoupení 6) kontrolu vedení agendy předepsaných hlášení a jejich odesílání ve stanovených termínech nadřízené složce; 7) kontrolu vedení knihy došlé a odeslané pošty v návaznosti na vyúčtování poštovného; 8) kontrolu zakládání korespondence, oběžníků, věstníků a směrnic nadřízených složek a jak jsou s nimi seznamováni členové POO a členové OV; 9) kontrolu účasti na schůzích POO a OV a jejich úrovně; 10) kontrolu úrovně práce odborných referentů; 11) kontrolu realizace úkolů vyšších organizačních složek (rozpracování do místních podmínek); 12) kontrolu úrovně vzdělávací a osvětové činnosti vzdělávání funkcionářů a členů, pořádání přednášek, besed, kurzů, výstav, zájezdů a ostatních společenských akcí; 13) kontrolu provádění diagnostiky a léčení včelích nemocí v okrese společně s účinností navrhovaných opatření včetně varování členské základny. 14) kontrolu úrovně práce s mládeží a organizace soutěže Zlatá včela; 15) kontrolu organizace chovu matek v okrese; B. Hospodaření výboru 1) kontrolu čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem; zda změny rozpočtu a v něm neuvedené výdaje jsou schvalovány plénem okresního výboru. 2) Zda vynakládané prostředečky odrážejí strukturu a objem činnosti výboru, zejména zda jsou vynakládány ve prospěch fungování okresní organizace. 3) kontrolu provádění vyúčtování dotací 4) kontrolu dodržování směrnic pro účetní evidenci C. Kontrolu pokladních operací Pravidelné inventury pokladny (min. 2x ročně) zaměřit zejména na: 1) kontrolu hotovosti v pokladně zda skutečný stav pokladní hotovosti v den kontroly (revize) souhlasí se stavem v pokladní knize; 2) to, zda pokladní doklady obsahují předepsané náležitosti a jsou správně vyplňovány ve smyslu zákona o účetnictví, zejména: a) příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány podle pořadí zápisů v pokladní knize v chronologickém sledu b) pokladní doklady v případě omylu opravují přeškrtnutím vodorovnou čárou tak, aby předchozí zápis byl čitelný c) zápisy v účetních písemnostech se provádějí jen prostředky zaručujícími trvanlivost a nezměnitelnost zápisu, d) zda je v případě vedení účetní evidence prostředky výpočetní techniky zajištěna jejich jednoznačnost, věrohodnost a ochrana proti ztrátě dat e) zda pokladní doklady podepisuje v příslušné rubrice pokladník jako potvrzení provedení pokladní operace f) všechny pokladní operace- -doklady musí být podepsány příslušnými funkcionáři (předseda, jednatel). Pokladník nerealizuje výplatu bez podpisů oprávněných funkcionářů g) zda se pokladní doklady vystavují a vypisují tak, aby se zabránilo jejich dodatečnému vpisování-doplňování. Volné řádky mezi jednotlivými zápisy je nutno přeškrtnout. 3) jak je uložena pokladní hotovost a ceniny a zda jsou dostatečně zabezpečeny před krádeží 4) inventury pokladny jsou stvrzovány podpisy provádějících přímo v pokladní knize nebo zvláštním zápisem. D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, pohledávky, závazky, ceniny 1) kontrolu provádění inventarizace základních prostředků a majetku; porovnat, zda účetní stavy zůstatky souhlasí a) stav hotovosti b) stav finančních prostředků u finančních ústavů c) stav pohledávek d) stav závazků e) stav cenin f) celkový majetek organizace 2) Prověřit účetní výkazy, účetní závěrku, příp. rozbory činnosti a hospodaření 3) Porovnat, zda souhlasí skladová evidence s účetní evidencí 4) Stav vedení evidence movitého a nemovitého majetku OV, zda je průběžně aktualizována o provedené nákupy, jak je majetek využíván ve prospěch okresní organizace, zda jsou určeny osoby odpovědné za uložení, provoz, opravy a vyžívání majetku včetně evidence zápůjček. 5) Zda jsou přijímána opatření k efektivnímu využívání majetku a v případě zjištění jeho další nevyužitelnosti stanoveny zásady jeho vyřazení nebo odprodeje. U majetku pořízeného z dotací, zda jsou dodrženy podmínky poskytnutí dotace na dobu a způsob použití majetku. 6) Zda jsou vykonávány inventury a v jakých časových intervalech a zda jsou o nich zpracovány příslušné písemnosti, jak jsou řešeny případné nesrovnalosti 7) zkontrolovat placení členských příspěvků a jejich odvody na Sekretariát ČSV. 8) Při dokladové revizi se zaměřit na kontrolu účetních dokladů po formální stránce. Zda jsou doklady opatřeny datem vyřízení, doplněny ve všech částech, zda jsou podepsány příslušnými Příloha Včelařství I 5

6 Metodika práce období (zpravidla na dobu jednoho roku). Předseda kontrolní a revizní komise základní organizace nebo jim určený člen má právo se zúčastňovat výborových schůzí s hlasem poradním. ČINNOST KRK ZO ČSV JE ZAMĚ- ŘENA ZEJMÉNA NA: funkcionáři, kteří jsou oprávněni je schvalovat (po věcné stránce). Zda účtované doklady byly přezkoumány po obsahové stránce z hlediska početní a kvalitativní, zda pokladní a účetní operace jsou v souladu s rozpočtem, popř. schváleny plénem OV 9) Při kontrole cestovních a jiných výdajů nutno kontrolovat dodržování obecných norem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: a vyhláška MPSV o cestovních náhradách v platném znění). Citované normy upravují i náhradu za stravné a použití motorového vozidla. Pokud jsou náhrady za použití vozidla (cestovné) a stravné upraveny odlišně od zásad stanovených obecnými předpisy, zda jsou tyto zásady projednány a schváleny jednáním pléna OV a zda jejich výše nepřevyšuje částky stanovené obecnými předpisy. 10) Zda cestovní účty jsou doloženy všemi doklady, (cestovní lístky, potvrzení o ubytování, jiné vedlejší výdaje a pod). Zda byla poskytnuta záloha a zda byla do 10 dní vyúčtována., Pracovní cesty možno vykonat jen se souhlasem příslušného orgánu (funkcionáře statutárního zástupce). V. Činnost kontrolní a revizní komise ZO ČSV Kontrolní a revizní komise základní organizace Českého svazu včelařů provádí pravidelně (nejméně jednou za půl roku) kontrolu čin nosti a hospodaření základní organizace. O výsledku kontroly podává zprávu (včetně sdělení o doporučených nápravných opatřeních) na nejbližší členské schůzi. Zpráva je zpracována písemně a podepsána členy revizní komise, kteří se na jejím zpracování podíleli. Před VČS zpracuje KRK zprávu o činnosti KRK a o kontrole hospodaření ZO za uplynulý rok. Zprávu předkládá zpravidla předseda KRK Tato zpráva se v jednom výtisku ukládá do materiálů VČS. KRK ZO oznámí po VČS okresní kontrolní a revizní komisi složení KRK ZO a kontakt na předsedu a případné další změny v průběhu roku. KRK ZO může požádat o součinnost nebo provedení kontroly u své ZO okresní kontrolní a revizní komisi. V žádosti uvede nejen důvod požadavku, ale i přijatá vlastní opatření a jejich výsledky. Při své činnosti se komise řídí plánem práce zpracovaným na příslušné A. Činnost ZO a jejích orgánů 1) kontrolu plnění nápravných opatření z předchozí revize; 2) kontrolu zpracování a plnění plánu práce a rozpočtu na příslušný rok; 3) kontrolu, zda je na následující schůzi prováděna kontrola plnění přijatých usnesení 4) Kontrolu nezbytné administrativy: a) kontrolu provádění zápisů ze schůzí; zda zahrnují i obsah informací přednesených funkcionáři ústně, obsahují výsledky jednání, ze kterých vyplývají majetkové či právní důsledky: rozhodnutí o udělení vyznamenání, návrzích na ně, udělení peněžních odměn členům, rozhodnutí o přiznání náhrad a jejich výši, změny ve funkcích, přijímání členů. Zda jsou přijata taková opatření, aby pomůcky používané k záznamům zůstaly k dispozici ZO i po skončení činnosti funkcionáře. b) kontrolu vedení agendy předepsaných hlášení a jejich odesílání ve stanovených termínech nadřízené složce; c) kontrolu vedení knihy došlé a odeslané pošty v návaznosti na vyúčtování poštovného; d) kontrolu zakládání korespondence, oběžníků, věstníků a směrnic nadřízených složek a jak jsou s nimi seznamováni členové organizace;e) Archivaci nařízených dokumentů e) kontrolu vedení kartotéky členů. 5) kontrolu účasti na výborových schůzích a jejich úrovně; 6) kontrolu úrovně řízení místních důvěrníků; 7) kontrolu úrovně práce odborných referentů; 8) kontrolu realizace úkolů vyšších organizačních složek (rozpracování do místních podmínek); 6 I Příloha Včelařství

7 Metodika práce 9) kontrolu úrovně spolupráce ZO s místními orgány a ostatními společenskými organizacemi; 10) kontrolu úrovně vzdělávací a osvětové činnosti vzdělávání členů, pořádání přednášek, besed, kurzů, výstav, zájezdů a ostatních společenských akcí; 11) kontrolu provádění diagnostiky a léčení včelích nemocí společně s účinností navrhovaných opatření včetně varování členské základny; 12) kontrolu úrovně práce s mládeží; 13) kontrolu organizace chovu matek; B. Hospodaření výboru Cílem kontroly hospodaření je nejen matematická a formální správnost vedení účetní evidence či účetnictví. Tu lze snadno zkontrolovat pomocí jednoduchého vztahu: (POČÁTEČNÍ STAV) + (PŘÍJMY u účetnictví i nezaúčtované, avšak vystavené) - (VÝDAJE u účetnictví i nezaúčtované, avšak vystavené) = (AKTUÁLNÍ ZŮSTATEK) Hlavním smyslem kontroly hospodaření je posouzení, zda zaúčtované položky svým obsahem a objemem odrážejí život a práci organizace, zda jsou prostředky vynakládány účelně, v souladu se schváleným rozpočtem nebo usnesením členské schůze. Další cíle kontroly: 16) kontrola provádění vyúčtování dotací; 17) kontrolu dodržování směrnic pro účetní evidenci; C. Kontrolu pokladních operací Pravidelné inventury pokladny (min. 2x ročně) zaměřit zejména na: 18) kontrolu hotovosti v pokladně zda skutečný stav pokladní hotovosti v den kontroly (revize) souhlasí se stavem v pokladní knize; 19) to, zda pokladní doklady obsahují předepsané náležitosti a jsou správně vyplňovány ve smyslu zákona o účetnictví, zejména: a) příjmové a výdajové pokladní doklady jsou číslovány podle pořadí zápisů v peněžním deníku a pokladní knize v chronologickém sledu, zda je v případě vedení účetní evidence prostředky výpočetní techniky zajištěna jejich jednoznačnost, věrohodnost a ochrana proti ztrátě dat b) pokladní doklady v případě omylu opravují přeškrtnutím vodorovnou čárou tak, aby předchozí zápis byl čitelný c) zápisy v účetních písemnostech se provádějí jen prostředky zaručujícími trvanlivost a nezměnitelnost zápisu d) zda pokladní doklady podepisuje v příslušné rubrice pokladník jako potvrzení provedení pokladní operace e) všechny pokladní operace-doklady musí být podepsány příslušnými funkcionáři (předseda, jednatel). Pokladník nerealizuje výplatu bez podpisů oprávněných funkcionářů f) zda se pokladní doklady vystavují a vypisují tak, aby se zabránilo jejich dodatečnému vpisování- -doplňování. Volné řádky mezi jednotlivými zápisy je nutno přeškrtnout. 20) jak je uložena pokladní hotovost, členské známky, ceniny a zda jsou dostatečně zabezpečeny před krádeží 21) inventury pokladny jsou stvrzovány podpisy provádějících přímo v pokladní knize nebo zvláštním zápisem. D. Kontrolu účetní evidence, skladové evidence, pohledávky, závazky, ceniny kontrolu provádění inventarizace základních prostředků a majetku; porovnat, zda účetní stavy zůstatky souhlasí a) stav hotovosti b) stav finančních prostředků u finančních ústavů c) stav pohledávek d) stav závazků e) stav cenin f) celkový majetek organizace 1) Prověřit, zda údaje uváděné ve zprávě o hospodaření předkládané VČS odpovídají účetní skutečnosti a zda zobrazují reálné příjmy a výdaje základní organizace 2) Prověřit účetní výkazy, účetní závěrku, příp. rozbory činnosti a hospodaření (Pokud je ZO vede), zda se využívá průběžných položek k dokumentování přesunů peněz mezi účtem ZO a pokladnou 3) Porovnat, zda souhlasí evidence zásob nakoupených ZO (léčiva, sklenice, apod.) se skutečným stavem, stav vedení evidence movitého a nemovitého majetku, zda je evidence majetku průběžně aktualizována, zda jsou určeny osoby zodpovědné za stav majetku a zda evidovaný majetek je v upotřebitelném stavu. 4) Zda jsou vykonávány inventury a v jakých časových intervalech a zda jsou o nich zpracovány příslušné písemnosti, jak jsou řešeny případné nesrovnalosti 5) zkontrolovat placení členských příspěvků a jejich odvody na Sekretariát ČSV. 6) Při dokladové revizi se zaměřit na kontrolu účetních dokladů po formální stránce. Zda jsou doklady opatřeny datem vyřízení, doplněny ve všech částech, zda jsou podepsány příslušnými funkcionáři, kteří jsou oprávněni je schvalovat (po věcné stránce). Zda účtované doklady byly přezkoumány po obsahové stránce z hlediska početní a kvalitativní, zda pokladní a účetní operace jsou v souladu s rozpočtem, zda výdaje neplánované v rozpočtu byly schváleny členskou schůzí 7) Zda cestovní účty jsou doloženy všemi doklady, (cestovní lístky, potvrzení o ubytování, jiné vedlejší výdaje a pod). Zda byla poskytnuta záloha a zda byla do 10 dní vyúčtována., Pracovní cesty možno vykonat jen se souhlasem příslušného orgánu (funkcionáře statutárního zástupce). Při kontrole cestovních a jiných výdajů nutno kontrolovat dodržování obecných norem (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: a vyhláška MPSV o cestovních náhradách v platném znění). Citované normy upravují i náhradu za stravné a použití motorového vozidla. Pokud jsou náhrady za použití vozidla (cestovné) a stravné upraveny odlišně od zásad stanovených obecnými předpisy, zda jsou tyto zásady projednány a schváleny členskou schůzí a zda jejich výše nepřevyšuje částky stanovené obecnými předpisy. Schváleno ÚKRK ČSV, o. s., dne jako metodické doporučení pro práci KRK OO ČSV a ZO ČSV s tím, že těmto komisím se doporučuje jeho využití v rozsahu, který odpovídá rozsahu činnosti a tím i hospodaření příslušného organizačního článku. Příloha Včelařství I 7

8 Hlášení NEZAPOMEŇTE DO KONCE ÚNORA ODEVZDAT NA OBECNÍ ÚŘAD! Hlášení trvalého stanoviště včelstev podle 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění a 6 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů přl SR X å L W t řípravků S na ochranu rostlin Já (jméno a příjmení)... bytem:... R ] Q DP X M L å H P i Pčelstva Y trvale umístěna na stanovišti (adrese nebo na č. parc. kat. území): Dne:... podpis Další informace: Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje alespoň pět dnů před jejich přemístěním. Pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, přl SR M t V H W på M H G Q R G X F K ê ční V L náčrtek W X D s označením stanoviště včelstev. Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěq tp å O X W pk R U R Y Q R V W U DQ Q pk R W U R M úhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze. 8 I Příloha Včelařství

9 SOUDNÍ ZNALCI V OBORU ZEMĚDĚLSTVÍ, ODVĚTVÍ VČELAŘSTVÍ Stav ke dni Znalci Hlavní město Praha Ing. Milan Vyhnálek Hlušičkova 1279/15, Praha 5 tel , Středočeský kraj Václav Hoch K. H. Máchy 269, Příbram tel Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol Libčice nad Vltavou tel Jihočeský kraj MVDr. Stanislav Kollar Bachmačská 10, České Budějovice tel.: Ing. Jan Papež Sudoměřice u Tábora 106 tel.: , , Plzeňský kraj znalec nenahlášen Karlovarský kraj Ing. Pavel Krapáč K Linhartu 42, Karlovy Vary tel.: , Josef Šefčík Dubina 51, Kyselka-Šemnice Tel: , Ústecký kraj Josef Křapka Bečov 147, Bečov u Mostu tel.: Liberecký kraj Jiří Svačina Boroví 296, Rovensko pod Troskami tel.: , Královéhradecký kraj Josef Čapek V Aleji 395, Nový Bydžov Tel.: Josef Konečný Belveder Dobruška tel Pardubický kraj Liboš Hujer Tetov 85 tel.: , Kraj Vysočina Pavel Pittauer Váňovská 849/ Třešť Tel.: Jihomoravský kraj Ing. Marie Horáková Svobodova 756, Bystřice pod Hostýnem Tel: Ing. Lubomír Kadlec Lesní 6, Hodonín Tel.: , Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. Luční 329, Rakvice Miroslav Sedláček Ždánská 709, Bučovice Tel.: , Petr Vydra Kounicova 69, Brno tel , Zlínský kraj Václav Srkala Pod pivovarem 83, Kelč tel Moravskoslezský kraj Václav Kuska Hodslavice 325 Tel: Jaroslav Odehnal, Nerudovo nám. 624, Ostrava-Poruba Tel.: Mgr. Václav Sciskala Závada Petrovice - Závada tel.: , MVDr. Jiří Sobota Poplužní 938/28, Ostrava - Hrabová tel.: , Ing. Pavel Vantuch Na Vyhlídce 809, Brušperk Tel.: , Upozornění: Pro lepší přehlednost je seznam znalců rozdělen podle nynějších krajů. Připomínám však, že znalci jsou vedeni v seznamech krajských soudů podle administrativního rozdělení území republiky z roku 1960: Kraj Hlavní město Praha (Městský soud Praha) Kraj Středočeský (Krajský soud Praha) Kraj Jihočeský (Krajský soud České Budějovice) Kraj Západočeský (Krajský soud Plzeň) Kraj Severočeský (Krajský soud Ústí nad Labem) Kraj Východočeský (Krajský soud Hradec Králové) Kraj Jihomoravský (Krajský soud Brno) Kraj Severomoravský (Krajský soud Ostrava) Další informace naleznete na www. justice.cz Mgr. Jarmila Machová Příloha Včelařství I 9

10 Ze soudních síní Z pradávných soudních síní Je dobře, že naše knihovna obsahuje mnohá svědectví života našich předků včelařů, členů včelařských spolků. A k životu patří bohužel i soudní spory a u včelařů jak jinak spory sousedské. Je zajímavé, že rozhádanost sousedů, nesnášenlivost, neochota se dohodnout, netolerance, braní včel jako zástupný problém, někdy i šikana je stejná dnes jako před sto lety. Také postup c.k. soudů je srovnatelný s postupy soudů dnešních. Už před těmi cca sto lety se včelařské spolky snažily pomoci svým členům ve sporech, ať už šlo o výpomoc finanční nebo pomoc advokáta znalého chovu včel. Jeden takový spor jsem vybrala z časopisu Český včelař č. 1/1917. Bohužel rozsudek je dlouhý tak jako jsou dlouhé současné rozsudky. Nabízím zkrácený článek Dr. Jana Pohla, který v r zastupoval v sousedském sporu včelaře Františka Hermana, chalupníka v Čistovicích. Nejen výsledek sporu samého, ale i ta krásná stará čeština z doby Rakouska- -Uherska jistě pohladí tak jako mne i vás, vážení čtenáři. Soudní spor o včely. Kazimírů je dosti nejen mezi Poláky, ale i po českém venkově často a často se přiházívá, že dokonce i milé včeličky naše, tento vzor píle, pečlivosti, pospolitosti, čistoty, svornosti, pracovitosti a šetrnosti, od různých kazimírů předmětem svárlivosti sousedské činěny bývají. A přece i takovým sousedským kazimírům včelky naše prospívají, pomáhajíce podílem přímo královským při oplodňování či zúrodňování květů jejich stromů, jakož i různých jejich osetin polních a kromě toho jejich dětem, jejich rodinám a jim samým pracovitost, šetrnost, řád i pořádek rodinný a též poslušnost stále a ustavičně připomínajíce a též k tomu všemu roztomilým bzukotem svým pobádajíce. Často docházejí spolkům včelařským stížnosti jejich členů proti sousedům, kteří činí jim překážky při chování včel, obtěžujíce je i úřady různé žalobami. Zemský ústřední spolek včelařský pro království České opětně a opětně musel zakročovati, podávaje pomocnou ruku členům organisací našich včelařských. Obyčejně sousedé druhů zmíněných obrací se na úřady své obecní samosprávné či své vlastní, domáhajíce se dokonce i zápovědí ku držení včel vůbec anebo aspoň úředního nařízení ku přeložení včelínu. Poslední leta ústřední spolek obdržel žádost od jednoho člena-včelaře z kraje táborského za přispění proti sousedovi, jenž včelařovy zahrady a též ku zaplacení útrat vzešlých do 5 dnů vybízel, předsednictvo spolku jednatelem svým poslalo napadenému členovi svému návrh odpovědi na právního zástupce sousedova a prohlásilo ochotu Ústředního spolku býti členovi svému nápomocným též pro případ žaloby a sporu, čímž mu bylo od souseda hroženo. A také skutečně soused dotyčný podal advokátem svým žalobu soudní na člena našeho, jenž žalobu doručenou nám zaslal, žádaje o právní přispění, čemuž jsme také ochotně vyhověli. Rozepře byla velmi důkladně líčena. Zajímavosti dodala soudnímu líčení též okolnost, že právní zástupce žalovaného včelaře, místopředseda zemského včelařského spolku našeho, advokát Dr. Pohl předložil původní výtisk patentu císařovny Marie Terezie, vydaného pro království České na hradě pražském dne 30. srpna Místní ohledání bylo provedeno, znalcové včelařství také na místě samém slyšáni, sousedem nabídnutý důkaz svědecký připuštěn a předsevzat po skončeném rozepře projednání vynesen byl rozsudek tohoto znění: Rozsudek Jménem Jeho Veličenstva Císaře! C.k. okresní soud ve Voticích nalezl c.k. radou zemského soudu Dr. Ferdinandem Vodičkou v právní záležitosti Emanuela Haška a Antonie Haškové, chalupníků v Čistovicích čp. 11 žalobců, zastoupených Dr. Bedřichem Lormanem, advokátem ve Voticích, proti Františku Hermovi, chalupníku v Čistovicích čp. 10 žalovanému, zastoupenému Dr. Janem Pohlem, advokátem v Praze III, o uznání, že žalovanému nepřísluší právo pouštění včel na role č. kat. 1007/4 na základě ústního líčení s oběma stranami provedeného právem: Žádost žalobní, aby uznáno bylo právem, že žalovanému Františku Hermovi nepřísluší právo včely ve svých šesti úlech na pozemek žalobců Emanuela a Antonie Haškových č. kat. 1007/4 role, do neobmezeného vlastnictví jim náležející, pouštěti, resp. včely tak chovati, aby hospodaření na uvedeném pozemku žalobců znemožnili, že jest žalovaný povinen to uznati, své úly včel na jiné vhodné místo odstraniti, jakož i útraty toho sporu zaplatiti, to vše do 14 dnů pod následky exekuce se zamítá. Žalobci Emanuel a Antonie Haškovi jsou povinni žalovanému Františku Hermovi na útratách sporu obnos 488 K 95 h do 14 dnů pod uvarováním exekuce rukou společnou a nerozdílnou zaplatiti. Skutková podstata: Dle tvrzení žalobců postavil si žalovaný na svém pozemku sousedícím s pozemkem žalobců a odděleném pouze nízkým řídkým tralářovým plotem, v nepatrné vzdálenosti od plotu 6 úlů se včelami, obrácených čelem proti pozemku žalobců, následkem čehož jest velmi značně stíženo hospodářské užívání role žalobců, neboť při každodenním téměř vylétání včel nemohou ani žalobci, ani dobytek jich na onom pozemku pracovati. Z toho důvodu vyzvali žalobci žalovaného, aby tyto úly buď odstranil, nebo včely 10 I Příloha Včelařství

11 Ze soudních síní na pozemek žalobců nepouštěl, čehož snadno docíliti může, když úly si jinak postaví. Žalovaný však odepřel tak učiniti. Žalobci připustili, že úly nalézající se u žalovaného na témž místě již na čtvrtý rok. Navrhli důkaz, že Josefa Bartůšková, matka žalobkyně při každé práci na poli žalobců byla včelami seštípána, důkaz výslechem této jako svědkyně. Soud připustil důkaz patentem císařovny Marie Terezie z 30. srpna 1776, dále místním ohledáním znalci včelaři o okolnostech zástupcem žalovaného tvrzených, dále výslechem výměnkářky Josefy Bartůškové. Znalci byli jmenováni soudem Josef Machoň, řídící učitel v Olbramovicích a předseda včelařského spolku ve Voticích a Josef Kepl, předseda včelařského spolku v Prčicích. Důvody rozhodovací: Občanský zákoník zmiňuje se pouze v jediném případě o včelách, totiž v 384 týkajícím se nepronásledování roje po dobu 2 dnů, jinak však nedosahuje žádného ustanovení ohledně chovu včel stran místa a chovu jich. Důležitost chovu včel či výrobky jich, med a vosk, byly příčinou, že již v dávných dobách o včely lidstvo se zajímalo a těšily se včely, jak známo, již pozornosti starých Římanů a pomýšleno u nich a později postupem času též u jiných národů na zákonité uspořádání práva včelařského. Poněvadž pak i v našich zemích bylo záhy poznáno, že včelařství jest důležitým odvětvím hospodářským a významným též pro domácnost, vydány byly u nás dva patenty, a to včelařský patent císařovny Marie Terezie ze dne 8. dubna 1775 platný dle znění výlučně pro Dolní Rakousy a Moravu a dále včelařský patent císařovny Marie Terezie ze dne 30. srpna 1776, vydaný na hradě pražském a dle znění výlučně platný pro království České. Jedná se tedy nejprve rozhodnouti otázku, zdaž posléze zmíněný patent ještě dnes v platnosti jest. V tomto směru soud vychází z následujícího stanoviska: V odstavci 4 patentu k všeobecnému občanskému zákoníku z 1. června 1811 č. 946 sbírky z.s. jest uvedeno, které dřívější zákony, nařízení následkem zavedení nového zákona platnosti pozbyly. V tomto odstavci výslovně se postrádá uvedení shora citovaných císařských patentů, následkem toho soud za prokázána vzal, že oba tyto patenty, vydané před působností občanského zákona, v platnosti zůstaly a tedy posud platí. V odstavci 7. císařského patentu, platného pro království České, jest výslovně uvedeno, že každý včely v jakémkoli sobě oblíbeném množství držeti a živnost tu svobodně provozovati může. Dle tohoto ustanovení jest tedy žalovaný František Herma oprávněn včely v libovolném počtu si chovati a zbývá jen další otázka, na kterém místě svého majetku tyto včely chovat může. V tomto směru neobsahuje citovaný patent žádného ustanovení, z čehož vyplývá a soud také na základě této okolnosti za prokázáno vzal, že žalovaný může si postaviti včelíny na majetku svém kdekoliv dle svého libovolného rozhodnutí. Již vzhledem k těmto právě uvedeným okolnostem jest zřejmo, že žaloba jako neodůvodněná musela býti soudem zamítnuta. Táž dále obsahem i konečnou prosbou žalobní byla přizpůsobena žalobě záporčí dle 523 obč. zák., že žalovaný ruší žalobce ve vlastnictví jiným způsobem nežli zadržováním věci, totiž pouštěním včel na pozemek žalobců. Jest patrno, že nikdo nemůže určovati směr letu včel, pohybujících se ve volné přírodě a důsledkem toho jeví se žaloba věcně i právně svým obsahem naprosto pochybenou a tedy i z tohoto stanoviska dalšího neodůvodněnou. Avšak i kdyby nebylo právě uvedených dvou důvodů, na základě jichž žaloba musela býti zamítnuta, muselo se tak státi i v uvážení následujícího: Místním ohledáním za přivzetí znalců včelařů bylo zjištěno a soud na základě toho za prokázáno vzal, že mezi oběma staveními sporných stran na konci obce vede z vesnice vozová cesta veřejná na tkzv. Bídu ven do polí, cesta Příloha Včelařství I 11

12 Ze soudních síní ona vede kolem zahrady žalovaného i kolem role žalobců. Na zahradě žalovaného jest postaveno 6 včelích úlů (Dzierzon) s pohyblivým dílem, obrácených výletem k jižní straně směrem k poli žalobců. Zahrada ona je oddělena od posléz zmíněného role tyčkovým plotem vysokým 1,65 m, za plotem nalézá se podél celého pole mez široká skoro půl metru a za ní jest pole žalobců. Úly jsou vzdáleny od plotu na nejužším místě 4,85 m, mimo to bylo zjištěno, že včelník jest o půl metru položen než spodek plotu tyčkového, ježto půda směrem od plotu k úlům má svah, těsně při plotu na zahradě žalovaného jest zasázeno křoví (živý plot) podél celého plotu, úly stojí na lýžinách ve výši asi 30 cm. Na základě těchto místním ohledáním zjištěných okolností podali pak oba znalci souhlasné dobrozdání v tom smyslu, že umístění včel na zahradě žalovaného na jiném místě a jiným směrem není možné, poněvadž dle pravidel včelařských výlet včel řídí se buď na jižní neb jihovýchodní stranu, na posléz zmíněnou nemohou u žalovaného ani úly výletem býti postaveny, ježto jsou směrem tím dva vysoké husté stromy, bránící výletu, kde také shora uvedená vozová cesta na Bidu vede. Znalci dále souhlasně uvedli, že v postavení úlů tak, jak bylo u žalovaného shledáno, nelze ničeho ani pro lidi, ani pro zvířata od samých včel shledati. Včela totiž, když vyletí z úlu, vyhýbá se překážkám, a ješto zde překážky jsou ve způsobě plotu, musí včela, když zahradu žalovaného opouští, jistě býti 3 m nad plotem, když včela lítá a sbírá z kvítků med (nektar), ani lidem ani zvířatům pícháním není nebezpečna, ostatně v blízkosti úlů včely med nesbírají a létají na větší vzdálenosti. Konečně znalci uvedli, že včelíny musí býti postaveny poblíže domu za účelem dozoru a že nějaké opatření ohledně umístění včel není předepsáno a že tedy vlastník pozemku si úly může postaviti kdekoliv chce, naopak může kvůli snůšce medu i na cizí pozemek včely převézti. Žalobci odvolávali se během sporu též na to, že matka žalobkyně výměnkářka Josefa Bartůňková, při každé práci na poli jich včelami byla popíchána. Z výpovědi 78 roků staré výměnkářky jako svědkyně slyšené vyšlo najevo, že pouze jedenkráte letos v létě při pasení hus na onom roli v obličeji včelami byla popíchána. Však tato okolnost nemá naprosto žádného významu pro přítomný spor, a to tím spíše, že není dokázáno, že byla výměnkářka právě od včel žalovaného popíchána. Právě v tom směru udali též znalci souhlasně, že v případě, byl-li někdo na poli žalobců včelami pobodán, není to důkazem, že to byly včely žalovaného létajíť včely na pastvu 1,5 až 2 hodiny vzdálenosti. Snáší- -li pak včela med, není nebezpečná a k bodání náchylná a konečně včely žalovaného jsou krajinky, kterýžto druh je nejmírnější. Soud tedy na základě zmíněného souhlasného posudku znaleckého nabyl přesvědčení, že postavení úlů u žalovaného na jiném místě a jiným směrem je vyloučeno a dále, že v postavení včel, jak u žalovaného bylo zjištěno, nelze ničeho nebezpečného ani pro lidi ani pro zvířata shledati a konečně že si vlastník pozemku, v našem případě tedy žalovaný, může včely postaviti, kde chce, ješto v tom směru nějakého zákonného ustanovení není. Ostatně jest přece všeobecně známo, že na venkově bývají včelíny těsně před okny stavení na zahradách postaveny, nebo blíže obydlí neb veřejných cest, kde lidé a zvířata jsou zaměstnáni, aniž by se to nebezpečným pokládalo. Vždyť sluší také uvážiti, že soud z vlastního názoru se přesvědčil, že těsně kolem plotu zahrady žalovaného vede shora uvedená vozová cesta, jež pokračuje, vlastně zahýbá obloukovitě kole role žalobců, po které musí denně mnoho lidí s potahy za účelem hospodaření do polí projížděti a neškodí-li umístění včel na zahradě žalovaného těmto, pak je s podivem, že žalobci tvrdí, že oním umístěním včel u žalovaného je ztíženo hospodářské užívání jich role a to tím více, že včely u žalovaného jak nesporno, již čtvrtý rok na témž místě zahrady postaveny jsou. V tom směru asi pohnutkou k podání nynější žaloby na straně žalobců byla okolnost soudu známá, totiž vedení sporu na straně žalobců proti nynějšímu žalovanému a dvěma společníkům pro rušenou držbu svádění vody ve struze, kterýž spor sice v roce 1912 smírem se skončil, avšak nepřátelství mezi spornými stranami nezamezil, nýbrž naopak stupňoval. Z důvodů shora zmíněných soud žalobu zamítl a žalobce dle 41 a 46 c.ř.s. k náhradě útrat sporu odsoudil. C.k. Okresní soud ve Voticích 9. listopadu 1916 Dr. Ferdinand Vodička, c.k. rada zemského soudu Rozsudek tento nabyl moci právní. A dovětek Dr. Pohla: Když se včelička nechá na pokoji, dá i ona pokoj. Příkladu včelek svých budeme se držeti i my včelaři a povždy snahou naší budiž dle možnosti v dobrotě se sousedy vycházeti. Jak již za starých časů předkové naši činívali: při vybírání medu posílávali sousedům, včely nechovajícím, po sklínce medu, sousedé pak medem podarovaní odvděčovali se zase včelařům několika čerstvými vajíčky k tlumočení či vyjádření přání, aby sousedovy ouly medem se naplnily zase tak úplně jako poslaná vajíčka plná jsou. Ovšem, kde dobrota více nestačí a kde se skutečnými kazimíry včelařům bude co činitit, učiníme podle vzoru včeliček našich a k obraně zaútočíme i my. Když dovedl neoprávněně onen soused v okresu votickém žalovati v příčině odstranění neb přeložení sousedových včel, zaúčočíme v pádu potřeby my včelaři proti takovým nesousedům oprávněně tím způsobem, že bude-li to nutno, třeba obzvláště v případě řízení u autonomních neb politických úřadů, budeme brániti se žalobami soudními, že tomu, komu nepřísluší právo žádati odstranění nebo přeložení našich včel - to budou pak naše žihadla! Zajisté, že potom i sousedé, dříve nesousedští, budou přijímati od svých sousedů-včelařů raději med než žaloby! Mgr. Jarmila Machová 12 I Příloha Včelařství

13 Soutěž Pozor, pozor!!! Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů aneb sejdeme se v Lysé nad Labem OTÁZKY: 1) K orientaci včel v prostoru slouží žláza a) Nasonovova b) Malpighiova c) Koževnikova 2) Krmivo používané k doplnění zásob na zimu má mít asi a) 40 % sušiny cukrů b) 60 % sušiny cukrů c) 80 % sušiny cukrů 3) Artikule včelařské z let jsou součástí : a) Kutnohorské knihy smluv b) Patentů Marie Terezie c) Litomyšlské knihy smluv 4) Největší plochu má plodištní plást na míře : a) Dadantově b) Langstrothově c) Zanderově 5) Nejvíce levotočivý je při polarimetrické zkoušce med : a) medovicový b) řepkový c) akátový 6) Z uvedených druhů medu obsahuje nejvíce pylu v jednotkovém množství vzorku: a) med medovicový b) med řepkový c) med akátový 7) Na území ČR se z nemocí včel vyskytuje v posledních letech nejméně a) mor včelího plodu b) hniloba včelího plodu c) varroáza 8. Jednodomými dřevinami jsou a) jasanojavory b) vrby c) lípy 9. Zdobnatky jsou typickými producenty medovice na a) lípách b) javoru klenu c) jedli bělokoré 10. Hlavní dobou snůšky lesního medovicového medu je v ČR obvykle: a) druhá polovina května až začátek června b) druhá polovina června až začátek července c) druhá polovina července až začátek srpna 11. Doba od přelarvení sérií do zužitkování prvních kladoucích matek v chovu trvá a) 2-3 týdny b) 4-5 týdnů c) 6-7 týdnů 12. Pro evropský chov včel není vhodná a) Apis mellifera adansonii b) Apis mellifera ligustica c) Apis mellifera carnica 13. Barva medu se vyjadřuje se vyjadřuje stupnicí o a) 5 stupních b) 6 stupních c) 7 stupních Příloha Včelařství I 13

14 Soutěž 14. Spotřebovanou část zimních zásob ukazuje na podložce na dně úlu a) délka hrázek měli b) výška hrázek měli c) barva hrázek měli 15. Převážná část zimních zásob má být včelstvu doplněna a) do poloviny července b) do konce srpna c) do poloviny října 16. Který pták nepatří do čeledi krkavcovitých? a) sojka obecná b) ořešník kropenatý c) čejka obecná 17. Které typy pažeb se používají : a) anglická, francouzská, německá, americká, Monte Carlo b) německá, ruská, americká, Monte Carlo c) francouzská, americká, švédská, Monte Carlo, anglická 18. Do skupiny honičů nepatří: a) Německý křepelák b) Malý hrubosrstý vendeéský baset c) Lajka 19. Na výřadu stojí: a) střelci v hlavách, hospodář a vedoucí honu u hřbetu, personál a vůdci se psy u zadních běhů a trubači mezi běhy ulovené zvěře b) střelci u hřbetů, hospodář a vedoucí honu mezi běhy, personál a vůdci se psy u zadních běhů a trubači v hlavách ulovené zvěře c) střelci v hlavách, hospodář a vedoucí honu u hřbetů, personál a vůdci se psy mezi běhy a trubači u zadních běhů ulovené zvěře 20. Má kamzice růžky? a) ano, vždy b) nemá c) má jen velice zřídka 21. Samice u dravců je většinou: a) menší než samec b) větší jak samec c) stejně velká 22. Při silných větrech dochází nejčastěji k vývratům: a) u borovic b) u smrku c) u dubu 23. Největší u nás žijící sova je: a) kalous ušatý b) puštík obecný c) výr velký 24. Odkud pochází jelen sika: a) z východní Asie b) z Malé Asie c) z Kavkazu 25. Klece a hubertku má: a) jelen b) muflon c) liška 26. Kolouch je mládě: a) srnce b) jelena c) muflona 27. Dub letní má plody: a) bukvice b) žaludy c) křídlaté nažky 28. Na který bok se klade ulovená zvěř: a) na pravý bok b) na levý bok c) nezáleží na tom 29. Srna kojí srnčata a) 8 týdnů b) 12 týdnů c) do konce kalendářního roku 30. Polák velký patří do skupiny kachen a) potápivých b) plovavých c) nepatří do žádné z jmenovaných skupin 31. Co je základním krmivem kanárů : a) letní řepka b) loupaný oves c) lesknice 32. Jak poznáme pohlaví andulek vlnkovaných : a) podle barvy oka b) podle zbarvení ozobí c) podle hrdelních znaků 33. Loriové snáší obvykle : a) 1-2 vejce b) 2-3 vejce c) 3-4 vejce 34. Kdo organizuje Olympiádu mladých chovatelů : a) Český svaz chovatelů b) Domy dětí a mládeže c) přírodovědné kroužky 35. Co rozumíme pod pojmem ušlechtilá kočka : a) zvíře s průkazem původu (rodokmenem) b) jakákoliv kočka chovaná a udržovaná kočka c) kočka s některým, na výstavě uděleným titulem 36. Kolik dnů je kočka březí : a) 50 dnů b) 60 dnů c) 70 dnů 37. Kdo vyšlechtil králíka českého albína? a) Jaroslav Dražan b) Karel Dobruský c) prof. Dr. Žofka 38. Kdy začínají králíčata po narození vidět? a) hned b) za 5-6 dní c) za 9-10 dní 39. Délka drápu u králíka řádně připraveného na výstavu má být a) delší než délka srsti b) stejná s délkou srsti c) nezáleží na tom 40. Kolik pozic má oceňovací lístek a) 7 b) 4 c) 6 14 I Příloha Včelařství

15 Soutěž 41. Do jaké skupiny plemen králíků je zařazen český strakáč? a) středních plemen b) malých plemen c) velkých plemen 42. U korel sedí na vejcích: a) pouze samička b) oba rodiče se střídají c) pouze sameček 43. Papoušek vlnkovaný pochází z: a) Asie b) Afriky c) Austrálie 44. Obsah vápníku v krmné dávce holubů je mimo jiné důležitý: a) pro tvorbu červeného krevního barviva b) jako zdroj energie c) pro tvorbu skořápek a kostní tkáně rostoucích mláďat 45. Berani ovce vřesové mají rohy: a) srpovité b) šavlovité c) šnekovité 46. Mateřídouška obecná roste nejvíce: a) v jehličnatém lese b) na výslunné stráni c) na vlhké louce 47. Složené listy má: a) jasan ztepilý b) javor klen c) topol osika 48. Která z těchto rostlin je rostlinou jednoděložnou: a) kukuřice b) meloun c) zelí bílé 49. Jedovatou zahradní rostlinou je: a) tařička b) náprstník c) hvozdík 50. Mezi jádroviny nepatří: a) jablko b) hruška c) mandloń 51. Jednou s předností vysokokmenů je: a) včasná plodnost b) dlouhověkost někdy až přes 100 let c) větší odolnost 52. Řez ořešáku je nejlépe provést: a) na podzim před nastávající zimou b) během zimy nejlépe ve velmi mrazivém dni c) na jaře duben, květen, kdy přírůstek nového dřeva je 6-8 cm 53. Mezi plodové zeleniny nepatří: a) mrkev b) rajče c) lilek 54. Cererit je hnojivo: a) vícesložkové - kombinované b) jednosložkové c) dvousložkové 55. Která z těchto bylin má květ modré barvy: a) zlatobýl obecný b) mydlice lékařská c) čekanka obecná 56. Černozem je půda: a) jedna z nejkvalitnějších s větším obsahem humusu b) s menším obsahem humusu c) má obsah humusu téměř nulový 57.Vyber z rostlin léčivku: a) rmen barvířský b) kopřiva dvoudomá c) ostřice jarní 58. Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (práce s postřikovačem) se nesmí: a) smrkat do kapesníku b) pít, jíst a kouřit c) přerušit práci s postřikovačem 59. Které z následujících hnojiv obsahuje dusík N: a) draselná sůl b) superfosfát c) močovina 60. Přírodním antibiotikem je nazýván: a) česnek b) červená řepa c) libeček 61. Obnovují se rybí šupiny po ztrátě? a) někdy b) ne c) ano, ale neodrážejí stáří a růst ryby 62. Které čeledi našich ryb mají požerákové zuby: a) lososovité b) štikovité c) kaprovité 63. K čemu slouží plynový měchýř: a) k dýchání v nouzi b) k vyrovnání tlaku na rybí tělo c) k trávení 64. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou: a) úhoř b) mník c) vranka 65. Co je to Hallerův zvonek: a) součást sluchového ústrojí ryb b) zvláštní vaz, který slouží k posunu čočky v oku c) zařízení, oznamující konec výlovu 66. Postranní čára je: a) pohlavní rozlišovací znak b) dotykový smyslový orgán c) pomocný dýchací orgán 67. Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru: a) sumec, sumeček b) lipan, siven c) kapr, karas Příloha Včelařství I 15

16 Soutěž 68. Kolik druhů ryb žije v našich vodách (v ČR): a) b) c) 50 a více 69. Ve kterém světovém oceánu se rozmnožuje úhoř říční: a) v Atlantském b) v Tichém c) v Indickém 70. Břišní ploutve scházejí: a) slunečnici pestré b) mníku jednovousému c) úhoři říčnímu 71. Radličnou kost najdeme u: a) pstruha b) okouna c) kapra 72. Má bolen dravý žaludek: a) ano b) ne c) jen v dospělosti 73. Plynový měchýř nemají ryby: a) kaprovité b) vrankovité c) lososovité 74. Jaká je struktura Českého rybářského svazu: a) místní organizace, územní svaz, Republiková rada b) místní organizace, územní rada, Republikový sněm c) místní skupiny, místní organizace, vyšší svazové orgány 75. Pro přijetí dítěte za člena ČRS je rozhodující věková hranice: a) od 6 let b) od počátku školní docházky c) od 10 let Vyplněné odpovědní kupony pošlete, prosím, nejpozději s poštovním razítkem podání v obálce označené na zadní straně nápisem SOUTĚŽ na adresu: SOUV - VVC, o. p. s., Slatiňanská 135, Nasavrky u Chrudimi. Nejlepší účastníci budou pozváni na vyhodnocení a předání cen 26. května 2012 na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Odpovědní kupon I Příloha Včelařství

b) Langstrothově c) Zanderově 5) Nejvíce levotočivý je při polarimetrické zkoušce med : a) medovicový b) řepkový c) akátový

b) Langstrothově c) Zanderově 5) Nejvíce levotočivý je při polarimetrické zkoušce med : a) medovicový b) řepkový c) akátový Korespondenční soutěž mladých včelařů, myslivců, chovatelů, zahrádkářů a rybářů 2012 Vážení čtenáři, jak se stalo již zvykem za několik posledních let, s předjarním probouzením přírody do nového vegetačního

Více

METODIKA PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH KOMISÍ V ZO ČSV A OO ČSV --------------------------------------------------------

METODIKA PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH KOMISÍ V ZO ČSV A OO ČSV -------------------------------------------------------- METODIKA PRÁCE KONTROLNÍCH A REVIZNÍCH KOMISÍ V ZO ČSV A OO ČSV -------------------------------------------------------- I. Postavení kontrolních a revizních komisí IX. sjezd ČSV konaný v prosinci 2010

Více

Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů. aneb sejdeme se v Lysé nad Labem

Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů. aneb sejdeme se v Lysé nad Labem Pozor, Pozor!!! Otázky do korespondenční soutěže mladých včelařů, myslivců, rybářů a zahrádkářů OTÁZKY: aneb sejdeme se v Lysé nad Labem 1) K orientaci včel v prostoru slouží žláza a) Nasonovova b) Malpighiova

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Doplněk stanov a jednacího řádu.

Doplněk stanov a jednacího řádu. N Á V R H Cech mechanický zámkových systémů ČR, PRAHA IČO 61383341 Interní předpis CMZS ČR IP 2 Doplněk stanov a jednacího řádu. 1 Čj. IP 2 Začátek účinnosti listopad 2012 Datum vydání listopad 2012 2

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží A. ZÁKLAD Í USTA OVE Í 1. Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce LUDÍKOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 76991/2012 OKP Č. j.: JMK 76991/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Přítomni : přítel : Masopust Jan, Musil Petr, Ing. Jindra Jan, Pulchart Slavomír, Krahulík Václav, Jirota Zdeněk,

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

OBĚŽNÍK č. 1/2013. Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 1/2013. Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 1/2013 Český svaz včelařů, o.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 20. 8. 2013 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Oběžník č. 3/2009. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.

Oběžník č. 3/2009. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi. Oběžník č. 3/2009 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 14. prosince 2009 Určeno: Všem organizačním složkám

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více