JAN VYHLÍDAL KRESBY ZE SLEZSKA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAN VYHLÍDAL KRESBY ZE SLEZSKA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace"

Transkript

1 JAN VYHLÍDAL KRESBY ZE SLEZSKA Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 2012

2 Toto elektronické vydání vychází z textu Kresby ze Slezska od Jana Vyhlídala, který byl vydán v roce 1902 v Brně nákladem Fr. Slámy. ISBN (pdf) Text díla není vázán autorskými právy. Elektronické vydání (typografická a grafická úprava) je poskytováno pod licencí Creative Commons. 2

3 OBSAH Z pod Lysé hory Švec a žid v podání lidu slezského. 41 Besedy Na výminku Na výstavě Klasobraní z Pr. Slezska

4 I. Z POD LYSÉ HORY ÚVOD Knížectví Těšínské prostupuje část Moravských či Bílých Karpat, zvaná Bezkydy, jejichž hlavní hřbet zvedá se podél jižních hranic země od východu na západ. Mezi řekami Ostravicí a Olzou Bezkydy tvoří tři skupiny, totiž: Lysé Hory (1032 m.), Travného (1201 m.) a Javorového (1032 m.). V území, jemuž vévodí Lysá Hora a Travný, rozkládají se při řekách Morávce, Mohelnici a Ostravici tři údolí, jež přese všechnu nádheru přírody mohou zvána býti»slzavými údolími«, neboť tolik bídy a hladu snad ve Slezsku nikde není nahromaděno jako tam. Jest dokázaným faktem, že Čech nejraději cestuje po cizích krajích, a domácí krásy nechává si naposled na zákusek. Nedávno mi přítel pravil, když jsem mu vytýkal, že toulá se po Italii a Moravy, Slezska, Čech nezná,»že musí napřed shlednouti Italii, o níž po osm let tolik se učil, pak teprv užší vlast, o níž jen tak zběžně se přednáší.«jest kus pravdy v této odpovědi: pro přednášky o Italii a Řecku zapomíná se na naši krásnou vlast, jejíž minulost a přítomnost každý věrný Čech v největší míře měl by znáti. Snad nejzapomenutějším koutem v království Českém jsou Slezské Bezkydy, jimž i v odborných článcích našich slovníků věnována ta nejmenší pozornost; a přece pro svou krásu, slovanské obyvatelstvo a národní a hmotnou bídu českého lidu měli bychom si krajanů svých lépe všímati, bychom se aspoň vyrovnali Němcům a Židům ve známosti toho kraje. Němci a Židé dokonaleji znají»slzavé údolí«než my; vždyť Těšínský»Beskidenverein«postaral se, by horám, obývaným českým lidem, vtisknut byl německý ráz. Kamkoli vkročíš, všady ti do oka padá německá orientační značka; německá smělost odvážila se již na tu největší obryni Bezkydskou Lysou Horu, překřestivši ji na»kahlenberg«a témě její obdařivši hotelem německým. Čarovné údolí Ostravice jest eldoradem židovstva, jež hlavně»u Šanců«našlo svou zaslíbenou zemi; z našich lidí málo komu napadne, by se nadýchal zdravého ozonu horského u Ostravice a podíval na ubohé spolubratry. Vyjímáme údolí Morávky. Na Morávku vlivem p. posl. Hrubého ubírá se dosti výletníků z Těšína, Opavy a obou Ostrav. Scházívají se v hostinci u Foldyny, společně rozletají se po horách, chytají pstruhy, baví se a někteří z nich stírají ubohým horalům slzy. Ti nejlepší stránku vyvolují.

5 SALAŠNICTVÍ Od století rumunský živel osazoval se v různých končinách. Usadil se v Alpách dalmatských, v Pomoří, Charvatsku, Srbsku, Sibíňsku, Bukovině, v Haliči. Z Haliče nastěhoval se do Bezkyd Slezských, Moravských, kde s obyvatelstvem slovanským v jedno splynul. Valachy rumunskými zavedeno bylo v Bezkydech salašnictví, jehož terminologie (názvosloví) jest téměř všechna rumunská.»jako na Moravě 1 tak i na Těšínsku zabývali se Valaši netoliko chováním»statku valašského«, totiž ovec, koz a baranův, nýbrž i dobytka rohatého, tudíž i vyráběním»valašského sukna«,»valašského sýru«(brynze),»valašením«dobytka. Tuto živnost napočali u nás Valaši či Vlaši rumunští, kteří ovšem své národnosti neuchovali, ač rumunská jména některým horám na Slezsku jako: Kičeře, Gahuře a Mahuře dali. Pro valašské hospodářství hodily se hory s lestnatými lučinami, kteréž knížecí komoře žádného užitku nenesly. Tyto knížecí hory na Těšínsku rozděleny na tři díly, t. j. na troje vojvodství. Na jednom tom díle vládl»valašský vojvoda«, mající sídlo na Lhotě, na druhém vládl sídle v Jablunkově, na třetím sídle na Visle. Vojvoda byl zároveň starostou»práva a ouřadu valašského«, maje k ruce devět přísežných, kteréž právo rozeznávalo všeliké rozepře mezi pastýři Valachy, pokutovalo a trestalo, hory na pasení ukazovalo jednotlivým majetníkům atd. Vojvoda nepochybně pečoval, aby Valaši platy a desátky do knížecí komory náležitě odváděli. Dle Biermanna dávali Valaši do knížecích důchodů nepovědomo kterého roku, desátky z ovec, koz a baranův (anebo na penězích za kus po 1 zl. 24 kr., z telat a krav též desátky nebo na penězích po 3 zl. a 6 zl.; od každého salaše dávalo se místo dvou valašských ovec sáhu valašského sukna, sýru a brynze). Celkem činily pastevní důchody knížecí 3037 zl.; za pastvu černého dobytka (bukvice, žaludy) docházelo 260 zl.nová doba, nepřející goralům, vytiskla vojvody ze salašů, vytiskla odtamtud i goraly. Vojvodové zmizeli už před lety, a nynější goral neví ani, proč a jak se to stalo. Ví jen, že kdysi bylo lépe, že salaše patřívaly goralům a že na nich vládli jejich vojvodové, že ale potom přišli páni, měřili a měřili, a tak zle to vyměřili, že salašův už teď málo, všecko teď už»panské«. Komora Těšínská léno to koruny české dokázala totiž, že většina hor náleží jí, goralům přísluší jen služebnosti. Za tato stará práva goralská odstoupila pak goralům některé salaše úplně v ostatních goral pozbyl práva všeho. Potom ovšem nebylo goralům třeba vojvodů, neboť salašů zůstalo jim tak málo, že hospodářství tam na salaších opatří jim báčové. Malému vojsku netřeba generálův, několika těm vojákům na salaši, jakým jsou ovčář a kravař, dostačí i kaprál báča.«2 1 Věstník M. Opav. II., str Dr. Sláma, Vlast. putování po Slezsku, str

6 Že při odnímání salašů goralům nešlo to vždy po spravedlnosti, možno si mysliti: na vyšší a mocnější vždy berou se ohledy. Tak naříkají si potomci Jakuba Krasule z Morávky, že jim salaše násilně vyrvány. Hrabě František z Pražmy roku 1708 dne 6. listopadu potvrdil Krasulovi listinu darovací:»já Franc, svatořímské říše hrabě z Pražmy, svobodný pán z Biskeru, dědičný pán panství Frýdeckého, známo činím tímto listem vůbec přede všemi, a zvláště, kdyby potřeba nastala, že jest přede mne předstoupil Jakub Krasula, věrný milý ze vsi Morávky, majíc list svých předků, jenž zní takto:»já hraběnka Marie Ludovika, hraběnka z Pražmy, známo činím tímto listem vůbec přede všemi, a zvláště kdyby toho potřeba nastala, že jest přede mne předstoupil Jakub Krasula, věrný milý ze vsi Morávky, dajíc toho zprávu, že jemu vrch řečený,kičera nad vsí Krásnou ležící na paśu odňatý a k ruce panstva obrácený jest. Vidúc žádosť jeho, nijak mu to odepřít nemohu, nýbrž jemu naproti tomu vrch řečený,nižní Slanič v dědičné užívání pastvin ode mne, erbu a všech držitelů panství toho bude mocen Jakub Krasula, erbové a potomci jeho ten vrch užívati, zastaviti, zaměniti, prodati i nechati a jak se svým vlastním činiti. Což pro lepší jistotu jsem se vlastní rukou podepsala a pečeť hraběcí mu přivěsiti poručila. V zámku Frýdeckém, 24. nov «Jmenovaný vrch»nižní Slanič«potomci Jakuba Krasule r pozbyli. Jak se to stalo (úředních aktů nemáme po ruce), vypravují salašníci toto: K salašníku přišli arciknížecí fersteři a hajní a pravili:»ten vrch nám musíte dáti stůj co stůj, to je naše.«statečný goral se bránil:»stůj co stůj, na mu dušu, nedam. Mám darovací listinu grofů z Pražmy na budoucí časy pro sebe a své potomky.«ferster odpověděl:»podepiš se, že nám dobrovolně vrch ten odstupuješ.«goral:»na mu dušu, dokud Bůh na nebi, nězrobim toho.jak se nepodepíšeš, dám tě do vězení«, hrozil ferster»dokud mi Bůh něcha dušu v těle, nězrobim toho.když se nechceš podepsati«, děl ferster,»tuž na znamení, že vrch odstupuješ, pozři na zem, co na ní stojíš.«salašník ale upřel zrak k nebi. Ferster lstivě pravil:»nu pozři, co to k tobě jde?«chlop se ulekl, pozřel na zem a páni se rozesmáli:»když jsi pohledl na zem na náš rozkaz, tak souhlasíš, že ten vrch už není tvůj.«horal lítostí omdlel. Ferster se při tom ušklíbal:»dyž baj za raz umře, všecko jedno.«salašníka zajmuli a hnali do chalupy, sebrali tam darovací listiny a odešli. Goralovi slíbili 32 jiter země náhrady, ale dostal jen 11. Takové zabírání salašů, vypravují goralé, trvalo do r. 1869, fojti se přidali k pánům. 6

7 NYNÍ NĚCO O SALAŠÍCH V každé kolibě hoří oheň po celou pastvu; kdyby uhasl stalo by se neštěstí. Uhasne-li přece někdy, bača skokem letí do sousedního salaše pro oheň, aby uchránil salaše zla. Nad»vatrou«(ohniště) na»kumháru«visí kotel, v němž se vaří žinčice a j. Staré ovce skýtaly majitelům na nejvýš 7-10 liber brynze; ty ovce,»které byly na dani«, z těch platilo se z kusů 20 kr. šajnů (8 kr.) a»které byly bez daně«40 kr. šajnů. Kdo neměl písemné obdarování od hraběte Pražmy, tomu bylo platiti těch 40 kr. šajnů. Pasáci brali z ovec užitek sedmý den; honákovi se vyplácelo do sv. Michala 12 rýn. šajnův a stravu. Šťastný, spokojený život žili goralé, když valašnictví kvetlo; měli co jíst a o nějaký ten zárobek nebylo! O sv. Janě Nep.»odlučovaly se«z domova staré ovce od mladých. Staré hnali honáci, pasáci, bačové na salaše a mladé zůstaly doma; tyto vyháněly se též do hor, ale neměly přístřeší. Bača měl vrchní správu nad salašem; v salaši stálo dřevěné stavení»koliba«. Bačovi podřízen byl»pasák a»honák«. Bačové dojívali ovce, tužili brynzu, určovali pastvu; jim pomáhali pasáci, někde»valaši«zvaní. Honák obracel stádo, odháněl od škody atd. Bačové byli obyčejně ženatí; pasáci svobodní. Ovce přenocovaly v»košoru«(košáru), t. j. v ohradě do čtverce deskami obité. Tato ohrada se den co den posouvala, aby salaš se»pokošoroval«(pohnojil). V košáru jest malé ohraděné pole, v němž se ovce dojí; do toho malým otvorem vchází jedna ovce za druhou na mostek a dává se podojiti. Do sv. Maří Magdaleny dojí se ovce třikrát denně, pak jen ráno a na večer. Pastýři byli nebojácní a veselí. Když přišel medvěd, bača obuchem, nožem, ohněm se bránil; věrný pes byl mu dobrým pomocníkem. Bača žena celý»krdel«na polan vesele zpíval píseň ovčářskou: Ovce moje, ovce, nech vás pase, pase kdo chce. Já vás pást nebudu, rač k muzice půjdu. Když jsem z lesa vyšel, muziku jsem slyšel, tak líbezně hrála, až poskakovala: ho, ho, ho, pu, pu, pu, na polani už su tu! 7

8 Bačové měli mnoho nepřátel; i mezi sebou se hněvali a navzájem si škodili. Který bača pásl na špatnějším salaši, záviděl tomu, který měl porostlý bujnější travou, a hleděl mu uškodit kouzly. Horalé tvrdí, že nejmoudřejší lidé v horách byli bačové; co ti všecko uměli, ani se napísat nemůže, dokonce dovedli čítať i v»černé«knize. Na příklad. Závistivý bača zastavil stádu protivníka svého»měrynzu«, t. j. přežvykování,»přežuvání«, neb způsobil nadýmání střev a ochromení. Když byl bača chytrý, snadno si pomohl a nemoc vrátil na stádo škůdcovo; jak se skutečně prý stalo u Lysé v Malenovicích. [Psáno slohem vypravovatelův a pokud možno i slovy.] Byl bača jménem Jan Krolík z Malenovic, ten měl stádo na salaši Muzoňce. Krolík ze msty druhému pasákovi, co pásl»jalovec«(jalové ovce) zastavil měrynzu. Jak v poledne pasák přihnal jalovec na své místo, ovce spoléhaly, a žádná nepřežívala. Vida sebe poškozena, šel na radu k bačovi jménem Valentinkovi, a stěžoval si mu o svém poškození. Valentinek praví:»co se stará? Když ovečkám měrynzu zastavil, tak on ten škoditel bude do smrti přežuvat «Sebral patřičné zeliny, dal mu je do rukou řka:»zanes je k vodě a vhoď do ní.«stalo se. V tom okamžiku právě Jan Krolík v košáru dojil ovce. Za ráz skočil, a vyběhna zuby uhryzl trávy z trávníku. Od toho času všady přežíval, i v kostele. Protože lék byl puštěn na vodu, tak mu žádný kouzelník pomoci nemohl. To měli oni také věci mezi sebou, co věděli víc než jim patřilo. Na salaši jménem Ivančena vedle Lysé byl bača skoro sto let starý jménem Jura Ivanek. Podle něho jako majitele salaše má až posavad jméno hora Ivančena. Bača, o kterém se mluví, postoupil svůj salaš synovi též jmenoval se Jura Ivanek; ten zas měl syna Juru, ale ten už salaše nedrží: Naše podání jest od druhého držitele salaše, tož slyšte! Starý bača byl na pastvě s ovcemi na tom salaši letního času; tam přes ten salaš chodili a chodí až posavad pánové z Frýdku na Lysou. Jeden ráz stavili se tito pánové k tomu bačovi na žinčici. Za řeči tázali se:»povězte nám, jak mnoho též tam na tom vzdáleném salaši byl 3-4 hodiny od Ivančeny jest ovec, co jak mnoho může bača od nich mléka nadojít?«ivanek byl v kouzlech hrubě zběhlý, tak že všecko věděl, a žáden mu nemohl kouzly poškodit. 8

9 »Co se ptáte, pánové? To jest lehká věc; jak chcete, hned vám to dokážu, co se můžete na to spolehnout.«pánové byli zvědaví.»tak když to chcete vědět, pojdte se mnou.«vzal obušek a geletu (hrotek), co se do ní dojí, šel do lesa pod salaš, tím obuškem ťal do smrka a z tohoto obuškového šteliska se spustilo mléko a odtud do gelety. Ti pánové se dívali, jak nadojil plnou geletu a vylil na holý trávník, a dojil zas; jak nadojil druhou plnou, odlil zas jak před tím, a dojil po třetí, té už nadojil jenom půl, a zas na ten trávník vylil. Pak vytáhl obušek ze smrka, udělal na tom místě, kam mléko vyléval, tím obuškem kříž, a tam na tom vzdáleném salaši nepoškodil nic. Jenom v tom čase, když z toho obuška dojil, na tom salaši ty ovce ztratily měrynzu.»tak, pánové, je-li libo, jděte se podívat na ten druhý kopec, jak bača moc nadojí; přesvědčte se.«pánové nešli, zaplatili žinčici a zadivení nad touto událostí na Lysou odešli. Když by nebyl toho mléka vylil na zem a byl ho pod střechu přines, tak byl tomu bačovi na druhém kopci uškodil moc! To by ten den neměl stáda zdravého, že by na doktory musil jíť, co statku pomáhali. Za nedlouho postoupil starší Jura Ivanek salaš svému synovi Jurovi Ivankovi, který zas dlouho toho salaše užíval. Jednoho času onemocněl a zemřel. Po jeho smrti smutné následky byly viditelné, které ještě živí svědkové pamatují. V čas pohřbu, jak ho z domu z pod střechy na pole vynesli a položili na máry, objevil se nad ním v povětří černý pták ve zvýšce tři sáhy velký jako kavka ten tak nepříjemně vřeštěl, až zpěvákovi pohřební zpěv kazil. A tak byl dotěravý a smělý, že na hnůj ku chlévu přiletěl a vřeštěl, tak že nevěsta toho bače vzala malý stolek od chléva a praštila po něm. Pták do vrchu vyletěl a vřeštěl ještě víc, tak že lidé k tomu pohřbu sebraní se po tom ptáku ohlídali, že ani se zpěvákem nemohli zpívat. Když tu roztržitost zpěvák viděl, pravil:»lidé, nezpíváte, jenom na hlupého ptáka hledíte, pojdte.«ten pták ponad tu truhlu zároveň s pohřebem letěl a vřeštěl. Jak přišli na hranici toho gruntu, pták se ztratil a nikdo neviděl kam; pak teprv měli pohřebníci pokojnou cestu na Borovou. V Mohelnici byl též jeden taký moudrý bačák, že měl dva palce z oběselce. A ešče mu bylo zapotřeba třetího, potom by už vliz do každého zámku, co by ho nikdo nebyl viděl. Tak ale se zdověděl, že oběselec na prajské je; a ten bačák pásl na Trovným v Mohelnici. 9

10 Tak z Trovného za půl druhé hodiny dorazil na prajskou (to jest, myslím, kole 30 (?) mil.). Ale jak přišel na prajskou, přichodil ku tomu místu právě, když chlap oběselce z vrby odťal.»ty's mi to vyvedl«, zabručel bačák a z prajské jechal na Trovný. Hádejte, jak dlouho šel? Půl třetího dne, protože již neměl té moci, jako když z Trovnýho šel na prajskou.«obecní PEČEŤ V Malenovicích měli fojta, burmistra a šest»úřadníků«; na větší dědině bylo 12 úřadníků celého»práva«. Za stara celého práva více si vážili než nyní okresních soudů. Však právo umělo si zjednati patřičného respektu. Fojt mohl trestati na penězích, robotou i bitím. Fojt a dva úřadi opatrovali obecní pečeť. Obecní pečeť, jaká to vzácnota! Pěkně rejsovaná, starobylá! Nynější pečeti či razítka, škoda o nich psáti. Že obecní pečeť byla pěkným kouskem, proto též si jí vážili. Ze samé úcty pořídili pro ni truhlu s třemi klíči, jež měli při sobě fojt a dva úřadníci. V truhle byla jenom pečeť a do truhly z těch tří jeden bez druhého se nedostal. Truhla často se neodmykala. Jenom když bylo potřeba na nějakou zvláštní listinu přiložit pečeť, tenkrát svolal fojt celou dědinu dohromady. Toť se ví, že dostavili se slavnostně též opatrovníci pečeti. V Malenovicích před lety byla celá dědina v hromadě. Měli otiskovati pečeť na jakousi listinu pro panství. Úřadníci opatrně nesli truhelku s obecní pečetí z komory do jizby. Fojt úředně odemkl zámek, po něm oba úřadi. Hromada byla potichu jako v kostele. Mnozí z nich ponejprv měli uzříti obecní klenot pečeť. Víko se zdvihlo aj tu bylo nač se podívat! V truhelce plno švábů, že nebylo ani pečeti vidět. Švábové vidouce se prozrazenými, že dotýkali se obecního pokladu, strachem prchali do koutů celé jizby. Úřadníci popadše metly bili do drzých švábíků. Trvalo to chvíli, než obecní pečeť zbavena byla nedůstojné společnosti. Fojt prohlížel pečeť, zda není porušena. Shledav ji neporušenou, pořídil otisk a slavnostně zase uložil za pomoci obou úřadů do truhelky, lépe ucpané koudelí. Co myslíte, neškodilo by»úředně«pustiti se do švábíků nasazených z Němec v horách bezkydských, a vyprášiti jim fráčky, aby utekli, odkud přišli! Úřadníci, kde jste? 10

11 KAPLE NA LYSÉ Jinak starší úřadové dědinští hájili mravnosti než nynější. Jak se zpozorovalo, že»svobodní«obojího pohlaví něco nešlechetného zamýšlejí, tak se na ně páslo. Úřadník s jinými prohlížel stavení. Běda, byli-li postiženi milenci! Úřad oba dva sebral a do fojta odvedl. Tam byla do rána při nich varta, aby neutekli. Ráno je do pout spolu sepnuli na nohy a musili jít do kopce ku kostelu cestu spravovat. Ku práci dostali obecní náčiní: perlík na tlučení kamení a motyku na urovnání tohoto. Úřadník stál při nich, tak že musili svědomitě a pořádně robiť. Stravu si koupili v hospodě, a gazda doma musil býť bez nich spokojen. Tito trestanci, nemilovali-li se upřímně, pokládáli práci u kostela za velikou hanbu, ale ti, co byli jak náleží v lásce k sobě oddáni, ti si z toho nic nedělali, ba byli rádi, že»přes den jeden o druhého se otírali.«jestliže se stalo, což bylo zřídka, že některá děvečka dopustila se skutečné hanby, tož musila dle své tělesné a majetné schopnosti cihlu na vrch Lysé vynášet. Trvalo to hodně dlouho, než na vrchu byla dostatečná zásoba cihel, aby se mohla kaple postavit. Že na Lysé kaple stála, dokazuje až posavad na vrchu rumovisko. Že tato kaple jest zbořena, byla toho příčina: Majetník salaše měl nedaleko koně na pastvě; dobře ho nestřehl, a milý kůň vlezl do kaple. Neví se jak, dveře se zavřely a kůň tam pošel, tak že tato kaple nemohla být za posvátnou potřebována. Byla tedy zbořena. Nyní jest na vrchu Lysé přičiněním a obětavostí dp. faráře Jana Tagliaferra z Borové postaven svatý kříž, který s velkou, slavnou procesú ze všech okolních dědin a farností přítomných obyvatelů r vysvěcen jest. Který jako někdy s hory Kalvarie na Jerusalem patřil, tak i na naše horské krajiny svrchu vzhlédá a žehná. K fojtovým trestům neslušných děveček patřila též»trlica«; to byl hrubý kládek dřeva ležící při křížové cestě upevněn na zemi. K tomuto kládku musila nezachovalá děvka kleknout, nohy pod kolenama se jí dřevěnou»lajsnou«zatáhly, aby nima nemohla hýbat. Hlava a ruce byly na té kládě řemenem připnuté, aby se nemohla nikam uhnout;»zadek měla v celé prostoře na svobodě, jednoduchou, lehunkou zástěrkou zahalený. Kdo z kterékoliv strany po té křížové cestě šel, ten měl blátem do zadku silno plaznout. To byla pro chlapce regrací!«když už to tak půldne trvalo a šlo moc lidu, bylo to směšné podívání. Varovala by se včil děvečka takého trestu? 11

12 KONEC MASOPUSTU V neděli ostatkovou byl ustanoven»posudek«čili hromada celé obce; týž den byla v hospodě muzika pro mládež celé dědiny. V pondělí přišli muzikanti do fojta a krčmář s»trunkem«; též sousedé ubírali se k němu na posudek. Jak byli úředníci hotovi, dostali počastnou. Hospodyně nachystaly jim maso, koláče, buchty. V malé jizbě stál velký a malý stůl. Za veliký zasedli úředníci-sedláci, a za malý pasekáři a chalupníci. Každý dostal jídla do sytosti. Na velké útraty žáden nenaříkal, neb každý něco sežil; nebyl ani jeden vynechán, který do fojta přišel, okrom který byl nemocen aneb který nepřišel. Vyrozumívá se, že gruntovní daň, když slavily se posudky, byla malá a domovní jenom dva dvacetníky, t. j. 67 kr.»školgelt«t. j. školní plat se neplatil. Pan rektor Karel Burel měl služby 200 šajnů, t. j. 80 zl., a měl 19 dětí na živě. Synky dal všecky pořádně vyštudovat a dcery provdal, a ještě toho litoval, že jich nebylo dvacet. A jaký byl varhaník, snad takého není včil v celých horách! Dále už s p. rektorem nepůjdeme, vrátíme se na úterek konec masopustu do fojta na posudek, kdy p. fojt přijímá a rozsuzuje žaloby v té největší spravedlnosti a přísnosti. Jeden po druhém přichází a rozsudky přijímá. Přišlo též na kmotříčka, kterému fojt sloužil; 3 kmotříček byl cosi žalovaný (za co nevím), tomu praví fojt:»včile musíme kmotrovství odložiť. Dejte mu pět kyjem do zadku.«dostal, rozumí se, že rány zasloužil. Když přichodil úterek k popelci, tak se staří pustili k muzice. To si můžete pomysliť, že všecko oživlo, když už byl masopust na konci. Tu gazdové a hospodyně tancovali; co který mohl nejvýše vyskočiť, vyskočil, aby se mu nejlepší oves urodil. A to tak šlo k půlnoci popelcové, ale na popelec se nepřekročilo. Ráno šel každý do kostela, ale muzika jim v hlavě hučela, že ani popel na čele hluku neodstranil. Cestou z kostela pozastavili se do hospody, aby popel smyli, ale cestou domů volalo to v srdci:»vale, marný světe, vale ti dávám...«jak TRESTAL FOJT SVÉHO DĚDINSKÉHO POSLA Fojt chodíval každou sobotu na»stovku«(stávka) do Frýdku. Tam odebral od pana vrchního»pořádek«pro celou dědinu. Fojt zase měl dědinského posla ustanoveného, aby si v sobotu večer přišel odebrať pořádek pro občany, a v neděli aby občanům při kostele pořádek doručil, aneb je do fojta»našteloval«. 3 Stál za kmotra. 12

13 Kterousi sobotu přišel Malenovský fojt ze stovky trochu unaven. Posel už na pořádek v domě čekal. Fojt vytáhl arch od vybírání daně a praví poslovi: aby všecky»rešta«, co je kdo dlužen, vypsal a na jitro všecky občany s těmi rešty do hromady na tři hodiny po poledni do něho»sešteloval«. On že si zatím na chvilku zdřímne, až bude hotov, ať ho obudí, že arch podepíše. Posel rešta vypsal a fojt velmi tvrdo usnul. Spal tak tvrdo, že poslovi bylo líto fojta obudit, že by tomu sám nebyl rád, kdyby tak jeho kdo budil.»no však vím, co mám dělať.«sebral vypsané reštovníky a odešel domů. V neděli šel na ranní a velké náboženství a všecky občany dohromady objednal. Byl tenkrát velmi krásný den, bylo to na svátek sv. Jana Nepomuckého a fojta Malenovského, kdy bývá pouť na Čeladné. Poslem obeslaní sousedé, též dva starší se dostavili, ale fojta nebylo; tu bylo pět až šest hodin a fojta není.»tož co budem dělať?«radili se strykové. Úřadníci ve zlosti ani seděť nemohli, chodili ve světnici a pluli na nepořádek fojtův až odešli. Jenom posel čekal. Jak už bylo slunko zajdzené a stmívať se začalo, fojt přišel. Posel hlásil, co se stalo, že ludé cudovali na něho, že na pořádek nepřišel.»slyšíš, kdo ty občany šteloval? Já ni.vždyť jste mi pravili, ať všecky občany s rešty do hromady obešlu.a kdo se na ten,štelunk podepsal? Já přece ni. Když jsem se nepodpísal, neměls shánět. To bylo naposledy.«jak se lidé dověděli, chválili moudrost fojtovu a poslovi nemohli přijít na jméno:»to by tak ještě scházelo, aby nám posel poručal.«přehnaný posel měl včil strach. Dával na sebe co nejvíce pozor, aby se něčím neprovinil. Asi za týden fojt ve fajném papíře zabalený dopis odevzdal poslovi řka:»jdi s tím na faru k panu farářovi, ale to ti pravím, ať mi to nepomažeš, jest to až z Brna.«Posel šťastně doručil papír na faru a prosil o podpis. Pan farář starý, šedivý pán hned mu ochotně žádost vyplnil a písmo do ruky poslovi oddal, který odebral se do hospody. Hospodská byla sama doma, a právě pekla koláče.»na, Ignácku, vezmi si a jez.«ignácek se styděl; kolače schoval do kapsy a šel.»až tož, pane fojt, už jsem tady, podívejte se jak je všecko v pořádku.«ach hrozná věc. Z koláčů mastnota nasákla do dopisu, který byl jedna skvrna. Fojt i posel zbledli.»jak jest to jenom možná,«divil se na oko posel,»vždyť s tím jdu zrovna z fary. Dostaneš pět kyjem, jinak není možná,«hrozil fojt,»ty mi děláš všecko naschvál. Lehni «13

14 »Co bych já se nechal bit za pana faráře, možu za to, že měl na stole mastnotu a ta vpila se do papíra? Jest borásek stařičký, nemůže za to,«vysekával se posel.»však jenom tak ušel's kyjáku, a táhni «Po čase chlubil se Ignác, jak oplatil fojtovi za to, že ho zahanbil tenkrát o pouti čeladenské. Fojt zaslechnuv podobnou řeč, chtěl se za ni odsloužit poslovi. Tenkrát pod horami bylo tuláctví v módě; když dostal taký žebrák, tulák, tu krejcar tam druhý, mohl si zajít i do hospody na kořalku. Tito žebráci též přichodili na tu hospodu, na které fojt seděl, on rád se zabavoval v hospodě, fojt každého zadržel, vyptal se odkud je, napsal»šupní«pas a poslal s ním, kdo mu byl při ruce do posla, aby odved žebráka do druhé dědiny do fojta. Když byl tulák zblízka, tož jej posel doprovázel až domů, byl-li zdaleka, tak dodal jej do nejbližší dědiny. Takových žebráků toho dne přišlo na tu hospodu sedm, ty fojt všechny zatknul, a k poslovi oddal. Chudák Ignác! Doma se nemohl ani pohnout, noha mu odbírala, měl ji od těch dědinských chůzí otlučenou a fojt ačkoli to dobře věděl, takou mu narábí. Co včil?»už to mám.«jak který tulák přišel, odevzdal jej do nejbližšího souseda a tak všech sedm žebráků dal rozvésti po okolních sousedech se vzkazem, že p. fojt vzkazuje, aby odevzdaného oddal do nejbližší dědiny. Sousedé se mrzeli a hubovali na fojta:»cože si myslí, jsou oni poslové?«fojt jak se dověděl, jak si pomohl posel, smál se a na Ignáce se udobřil; též sousedé s radostí odpustili poslovi. Od té doby fojt hrubě přál poslovi. Fojt obyčejně sedával v krčmě a tam odevzdával poslovi pořádky, při čemž dal poslovi půl másu i více piva. To trvalo den po dni sedm dní. Ignác první pivo násilně pil, druhé ledva, třetí už bylo chutné, na čtvrté byla žízeň, po pátém se oblizoval jako po medě, šestého se nemohl dočkat a sedmé ho porazilo, že u stolu usnul. Ti co byli v hospodě, udělali kříž na způsob jak bývá po velké noci v obilí, ten mu nastrčili do rukou a po obou stranách dvě svíčky, mezi nimiž líbezně spal posel. Po chvilce posla probudili a ten vskočiv zvolal:»hola dál už to nesmí jíť, svatému kříži, který mám v ruce musím býť věrným. S Bohem, kamarádi «JAK BRALI NA VOJNU V horách našich též jsme kopali rudu. Který svobodník nechtěl býť vojákem, vstoupil do práce havířské, a byl osvobozen, kdežto jiní musili 14 let vojny vysloužiť. Kdo tedy vyhnul se vojně, ten nastoupil hornickou službu a postaven byl do nejhorší práce; a ti starší horníci, pod které do moci přišel, ti co jak nejvíc v robotě jej trýznili. Jestliže to všecko v trpělivosti vydržel, tak ho přestali sužovať a pozůstal v práci. Jak na sobě ukázal hněv a netrpělivost, byl z práce vyhnaný a musil na vojnu. 14

15 Však se některého nahonili, než ho chytili a oblekli do vojenského kabátu. Uprchlíci skrývali se v lesích a úřadníci číhali na ně, aby je mohli na provaz chytnouť. Časem se z utečenců nasbírala banda, která se ledakoho nelekla. Jenom když vraceli se domů na stravu, tenkrát se podařilo někoho chytiť a k vrchnosti odevzdať. Trefilo se, že někdy syn utek do Uher aneb někam jinam, tak že ani otec nevěděl o něm, a k tomu ubožák dostal od vrchnosti pětadvacet kyjem a musil se zaručit, že syna přivede do jistého času. Jak ho do těch časů jak»uručil«nepřived', tak se musil k vrchnosti dostaviť a dostal druhé valně rozmnožené vydání první pětadvacítky, a několik dní vězení. Při odchodu zas ho donutili slíbiť, že syna přivede, ne-li bude ještě hůř, Otec o synu nevěděl, tak se ukrýval též on, aby nebyl trestán. Na Bukově pod Prašivou stal se pěkný špás! Úřadníci zastali doma jednoho chalupnického synka jmenem Jana Stříže.»Tož seberme jej«, mluvili k sobě. Synek stál uprostřed světnice s pantokem a jím se oháněl. Úřadníci neopovážili se k němu přistoupiť, aby jich nezabil. Věděli si rady; vzali žerdě a okny chtěli ho ku stěně přitlačit. Chlapík se bránil, že jim postačil žerdě pantokem zrubať. Úředníci byli neúnavní v plnění svých povinností, vzali jiné žerdě a doráželi poznovu na odbojníka. A to trvalo tak dlouho, až kolem něho dřeva bylo jako v lese a on se nemohl v tom haraburdí hýbať; tehdy jej přitiskli ku stěně, povázali a vrchnosti odevzdali a ta na vojnu. Na vojně byl 14 let jak jeden den, v těch největších francouzských bitvách, tak že neměl na hlavě ani na prst zdravého místa, co měl hlavu od šavlí porubanou, a přece přišel domů, a bylo to všecko na něm viděť. Pro druhého chlapíka zas přišlo 12 úřadníků. Toho zastihli pohodlně v jizbě sedět za stolem. Tož kam včil? Nevěda si rady, pravil: moji sousedkové,»vidím, že už to jinač není, nech se děje vůle Boží, protiviť se vám nebudu, nebylo by nic platno. Ale musíte míť poshovění, abych si též něco k jídlu připravil, a pak jak náleží z domu se odebral. Posedejte si kaj který můžete.«dal jim tabáku, aby si zatím, co na něho budou čekat, pokouřili. Jizba byla malá, tak si dva musili sednout na prah jizbových dveří, který byl nad podlahu 12 palců vysoký a tak si spokojeně mluvili a kouřili. V pecu bylo právě zatopeno; pec byl veliký, že se mohli baj tři na něm vyležet. Jak už bylo prohořeno dřevo na uhlí, tak chalupník vykulal oheň do čelusti, aby si mohl kobzolí napéc; na obsluhu žádného neměl, byl vdovcem. Nabral kobzolí do měrky, a vysypal je do ohně, a pak pravil:»naposledy tady pojím, potom mě už nikdy tu neuvidíte.«a tak ty kobzole na tom ohni obrácel, a očima ke dveřím mířil. Jak se najedl, pravil:»sousedkové už se budu obouvat.«vylezl na velký pec, sbíral kopyca, a co patřilo ku obouvání. 15

16 Na pecu bylo ještě jiných hábů plno. Slezl na lavku co při pecu byla, a zbíře pomalu habův tolik, co mohl oběma rukama obejmout, a když už je měl v rukou, obrátil se s tím na ty dva, co na prahu seděli a bác na ně, tu sbíraninu. Dvéře se otevřely a úřadníci na zadek se převrátili a chalupník přes ně přeskočil do síně a do pole tam ten. Byl tenkrát sníh, ale to nic nevadilo; běžel bosky po sněhu až na potok a po potoku dolů po vodě utíkal a nechytili ho. Jmenoval se Jan Kozel. Jiného zas chytli, byl na jedno oko slepý; toho odvedli a víc nepřišel. Jméno jeho bylo Jakub Urbanův. V městech verbovali a platili. O těch zlých časích verbovních smutně lkají písně: 1. Budeš milá budeš plakat jak já budu v Brně skákat. Ach budeš plakať, naříkať, ach, jak mě budou oblíkať. Do kabátku do bílého, do brunclíčka červeného, dám já klobuček za ucho: buď už tu s Bohem děvucho. U studenky šaty prala, sama sobě naříkala:»ach Bože, Bože můj, kaj se mi poděl synek můj! Pošel mi on do krajíčka, vzal mi kluče od srdečka, ach od srdečka, od mého pošel do kraje cizého.nestarej se moja milo vrátím se já za nedluho.ach vrať se synečku za milu ať kratochvíle užiju.«2. O lásko foretelná, proč's mně způsobila, v té největší veselosti na vojnu mě dala? V té největší veselosti hned na nohy puta, hned mě všickni postavili tam za stůl do kuta. Hned mě všichni verbovali, bych se na vojnu dal. Já jsem byl podkurášený, já jsem to udělal. Ráno jak jsem vystřízlivěl, to mně líto bylo. Neplačte přátelé o mě, už jest všecko darmo. Jsou vojáci, jsou jonáci na to se dávají, aby toho Francouze nepřítele zahnali. 16

17 3. Zahraj mi muzičko, hory, hory, hory, lesy; že mně už v Samčance nihda nic netěší. Těšívalo, už něbudě, budě mě těšiť někde, někde, jindě. Ve Frýdku truběli, až se, až se rozlihalo; mo milo plakala až ji srdce pronikalo. Truběli marš, odvedli nas. Neplač ty ma mila přindu, přindu, přindu ja zas. Už mi ten chodníček zaru-zaru-zarusta-vo, že už mě muj mily zaně-zaně-zaně-chovo. Dyž mě něcho, něch zaněcho, šak, ja nic nestojím o takého falešnika. JAK TO PÁN BŮH VŠECKO ŘÍDÍ Když se rubala drva na panském měl každý podle své polnosti, i z chaloupek, odrubať své vykázané sáhy dřeva. Po vyrubání měl každý pozvoleno to rubisko chvojím a četynou 4 vypáliť a zbožím neb kobzoly zamnožiť. Rozumí se, že ten, který neměl jako chalupníci při domě pole, hleděl si včasně z vesna les vyrubať a na zamnožení vypravit. Na takových místech se hrubě kobzole neurodily. Takovou polnost připravil si můj otec Ignác Kozel. Byl chalupníkem majícím zahrádku o 300 sáhách. Vedle toho vydělaného pole otcova měl též hajný svůj díl lesa podle své paseky; vyrubal jej a pole otcovo mu k jeho hrubě se hodilo. Bez rozmýšlení přivlastnil si je, zamnožil beze vší příčiny. Otec náramně se rozhněval a s pasekářem-hajným se pohádal, tak že byla hanba. Hajný stěžoval si myslivci Stárkovi a ten mu pravil:»co by se též dal špinit sprostému chlopovi, jdi a žaluj u fojta!«hajný šel. Fojt žalobu vyslyšel a usoudil mému otcovi dať pět žil na zadní část těla. Otec můj hned vytáhnul stolici, a na ni poslušně lehnul. Obecní posel byl mého otce kmotrem, ten měl vypláceť.»pro Boha kmotříčku,«pravil zticha,»řekněte jenom slovo a budete míť všechno odpuštěné, abych vás nemusel bíť.«otec můj ani huby neotevřel, a ležel tak dlouho na té stolici, až těch pět dostal. Jak je měl odebrané, pověděl:»pán Bůh zaplať, sousedkové za trest, buďte s Pánem Bohem«a odešel. Hajný, jménem Kliment Žídek, chodil okolo naší chalupy do kostela na Borovou a moc rázů se stavil do chalupy a prosil;»bratře! Odpusť mi a neproklínej moji duši, jak mě okolo té chalupy na krchovo ponesou!«4 Četyna = chvojí. 17

18 Otec můj zkrátka odpověděl:»dyť já nic nemám proti tobě, pět jsem jich odebral a nic víc.«hajný onemocněl; dostal do zadku jakési vředy nezhojitelné, takže s tím umřel. Pán Bůh ale nezapomněl, že můj otec nemá za rubisko náhradu Po hajném pozůstala vdova bez dětí na výminku. Byla samotná, tak že neměla s kým ani přemluvit. Trefilo se jí děvče chudobné, které vzala, očistila a za své vlastní přijala. Děvče bylo poslušné a na její ruku přiměřené, tož si ho pořádně a ctnostně vychovala. Co se dál nestalo. Po několika letech zemřela žena fojtovi, co mého otce dal trestať žilou. Fojt vdovec vzal si vdovu po hajném; za nedlouho však zemřel. Vdova měla včil dva výminky: po fojtovi a hajném. Měly s chovanicí hrubě moc práce; chovanice kosila a mužskou práci zastávala. V neděli odpoledne přišla k nám vdova po hajném a fojtovi ptát mého otce do polní roboty. Otec pravil:»dám vám tam syna Ignáce, nech vám pomůže, a jestliže chcete, můžete si ho tam podržeť.«tož jsem šel, a poslední slova otcova ležela mi v hlavě. Pomáhal jsem jim opravdově; chovanice mě měla ráda. Až bylo po polní robotě šli jsme ke slubu, od slubu žil jsem na fojtovu výminku 23 let, a výminku po hajném též jsem při tom užíval. Když dobroditelka mé ženy zemřela, případ mi všecek majetek do mojich rukou. Křivda učiněná na otci, napravena teprve na synu. Jak to Pán Bůh všecko řídí ŠVERCOVÁNÍ Kdo neměl doma co robiť aneb se mu nechtělo do práce dal se na švercování. Pět až třicet mužů šlo nakoupit na Uhersko tabáku vela (kolik) mohl který unést a šli s ním neúhlednými lesními chodníky do Pruska; tam ho draho prodali, a tak s tím živnost vedli. Rozumí se, že toto švercování tabáku za hranice bylo c. k. zákonem přísně zakázáno. Aby se zákon plnil, byli ustanoveni»auseři«pod komandem»oberausera«. Na každých dvou neb třech dědinách pod Lysou byla jedna kasárna. Auserům dali na pomoc 4-5 vojáků, kteří dostali kvartýr v obci. Vojáci chodívali do lesa na patrol, aby tam na přechodící šverce střehli. Jak je v cestě dopadli, tak za nimi baj střílali, jak tabák neodložili. Když bylo mnoho sněhu, šverci po karpách chodili po vrchu pohodlně a auseři v botách do sněhu hluboko se bořili; když se jim podařilo šverce pochytať, tak musili noše tobáku finančnímu úřadu donésť, a byli žalářem trestáni. 18

19 Když ale šverci šťastně s tabákem za hranice do prajské přešli, a s dobrým výdělkem se domů dostali, a když byla muzika v hospodě, tak si na posměch auserům zpívali:»auseři leža pod jedličku a šverci kole nich přejdu při měsíčku«. Když zas šverci chtěli odchodit z domu na tabák, tak si podávali s ausery ruce na štěstí, aby se oběma stranám obchod vydařil. Neboť když auseři šverce s tabákem dostali, za to obdrželi»premium«a pochvalu. Auseři, když byla velká zima, též se jim nechtělo v zimě na mraze ve dne v noci na sněhu stáť, vyhledali sobě takové chalupy, co byli jistí, že jich žáden neprozradí a tam svůj patrol odbývali. V takové chalupě, kdo kouřil, měl tabáku dosti, a nemusil se báť»kutrabantu«(pokuty); ale když přišla cizí patrol a našli baj ve fajce»duhan«, tak musil pokutu platit jak jiný. Měli to veselý život ti šverci, a málo kdy podařil se auserům kutrabant neb naši lidé znali hory, jako svou chalupu. Auseři pomáhali též fojtům dvakrát v roce hledať»hereog«5.to byla tajná noc, ve kterou v ustanovenou hodinu v celém okrese každé domovství přehlíželi. Při tomto prohlížení byl zaměstnán jeden úředník z obce, aufser s vojákem. Tito sobě rozdělili dědinu na části a nevynechali ani jedinké chalupy; kdekoho zastihli, sebrali! Cizího dal odnést fojt šupem, a když dědinského na noclehu zastali, toho též do fojta přivedli. Když byl majetný, tož pro regrací musil něco platit. Z BOUŘLIVÝCH DOB Byl to poslední rok 1848 pod těžkostí panské roboty ujařmených občanů, v kterém slitoval se nejjasnější císař pan Ferdinand I. nad otrockou poddaností, vzdal se trůna a podstoupil jej nynějšímu císaři pánu Františku Josefovi. Při čemž se velkostatkáři zbouřili, obzvláště v Uhrách započala všeobecná revoluce pod velením Košuta, který shromáždil své vojsko, aby odtrhnul násilně Uherskou krajinu od říše Rakouské. Bylo s námi zle, tak že musela být požádána mocnost Ruského vojska na uspokojení Uhrů, aby byl opět pořádek zaveden. Bylo to nejhorší hnutí, co císař pán náš pamatuje. V měsíci prosinci l. 1848, když byly jasné mrazivé dni beze sněhu, všecko se na obranu při hranici Uherské, obzvláště ve Starých Hamrách připravovalo. Garda na způsob nynějších veteránů byla v každém městě po vojensku cvičena a šavlemi ozbrojena. Jednoho dne v poledne přišel rozkaz na dědiny z Frýdku, aby za ráz všeci aufseři z dědin s vojáky na uherskou hranici vyrukovali; s nimi měli se vypraviti obyvatelé z dědin na noc do Starých Hamer a na Bučkovice nepřítele zastoupiť. Juž prý Košut se svým vojskem přes Bezkyd do Starých Hamer přechodí! 5»Hereog«, na Opavsku»šalená vacha«. 19

20 Byla to sháňka, než se vypravili! Obecní posel od fojta poslaný do každé chalupy s rozkazem spěchal, aby se každý ozbrojil čím může, ať je to kosa, vidle senné nebo pecové, pantok, obušek, píka, kůl, flinta na křemen atd. Jeden soused zajímal druhého, a na noc všickni do Starých Hamer na Bučkovice se shromáždili. Kdo nechtěl jít, tomu hrozili zabitím. Ženy měly poručeno krávy vyhnať na Lysou Horu. Takového poplachu hory naše už dávno neviděly. Někteří chlopi utíkali, roby a děti plakaly. Byl v Malenovicích též jeden slepý kovář-chalupník, pro toho též přišli dva jeho sousedé, aby se sbíral. Ten jim pravil:»pro Boha, vždyť vidíte, že jsem slepý, co tam zvedu? Nic. Dyť nemám též co jíst.«my ti dáme jíst, jenom pojď. Koupili mu pecen chleba a nepomohlo musil s nimi. Ze starých Hamer jeden stolář předsevzal na sebe komando a za ráz nás rozesílal na posty. Rozumí se, že v krčmě jsme též postovali. Tu noc přešlo z Uherské strany na naši hranici paru mužů rabířů. Ti vloupali se do myslivce na Barani, jeho orabovali a zas na svou stranu utekli. Když to naše vojsko vidělo a se přesvědčilo, že to není nepřítel, na úsvitě dali tři rány, a všickni se sebrali na pochod s muzikou a bubnem dolů na zpátek. Ti co stáli na stráži dolů, myslili, že se najisto valí Košut, všeci se vytratili jako pára. Náš komandant viděl, že jest od svojí armády opuštěn, ze zlosti zůstal v hospodě opilý, až statečně bojuje padl pod stůl. Ve Vyšních Lhotách žije lidový básník Josef Chovanec, který složil pěsničku o 71 sloce a rozdělil ji na dva oddíly. Skladbou svou opěvuje události zběhší se r. 1866, kdy Klapka-leberant táhl z Pruska do Uher. Podám z národního epopeje kratičký obsah a úryvky. Na počátku nechám Chovance samého zpívať: PÍSEŇ O PANU KLAPKOVI (Může se zpívat jako: U Betléma na salaši tam se ovce dobře paši. ) 1.»Poslyšte mne s pozorností zazpívám vám s ochotností tuto písničku novou na památku složenou.«2.»co se jistě, vskutku stalo když se právě počítalo; jeden tisíc osm set šedesát i také šest.«po tomto úvodu, kde jaký čtenář navnaděn jsa, ptá se, co se asi stalo r. 1866? 20

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_132 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Malované čtení z pohádky do pohádky

Malované čtení z pohádky do pohádky Malované čtení z pohádky do pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Marie Tetourová, Antonín Šplíchal Malované čtení z pohádky do pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Hrnečku, vař! Karel Jaromír Erben

Hrnečku, vař! Karel Jaromír Erben Pro začátek Poklady a drahokamy patří, jak dobře každý ví, do truhlice, pokladnice či bankovního trezoru. Tam se uchovávají a odtud si je můžeme půjčit, prohlížet si je a těšit se s nimi. K takovým velkým

Více

4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI

4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI 4. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O LIBUŠI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Už víme, že naši předkové mívali často různé různice, to znamená rozepře, hádky, spory, vády a rozmíšky. Panovník je musel

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový Moje jméno je Peter Klepsch Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový obchodník a tehdy k k a vliným ale již v roce 1936. V roce 1938 jsem zažil Vstup jednoteka také štáb první jjízdní divize

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji.

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Mé vysněné závody Anička Polnická Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Všechno postupně vyhrávám, poslední zápas před sebou mám. Velmi

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

Chytrá sovička. školkovský časopísek D U B E N

Chytrá sovička. školkovský časopísek D U B E N Chytrá sovička školkovský časopísek D U B E N Vážené maminky, babičky, prababičky, tety Připravujeme pro Vás besídku, na kterou bychom chtěli pozvat nejen Vás, ale také tatínky, dědečky, pradědečky a strejdy

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA

Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA Karel Havlíček Borovský KRÁL LÁVRA 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské

DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské 1 DOPORUČUJEME Gustavo Adolfo Bécquer: Paprsek luny tajemné španělské legendy Kdo je ta tajemná žena, do níž se v nočním lese zamiloval Manrique? Proč není radno se o dušičkové noci přibližovat k Vrchu

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ Otázka: Hilsneriáda Předmět: Dějepis Přidal(a): MrLuciprd Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ SOUDNÍ PROCES KONEC ŽIVOTA LEOPOLDA HILSNERA T.G.MASARYK ANTISEMITISMUS

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Hans Christian Andersen Křesadlo

Hans Christian Andersen Křesadlo Hans Christian Andersen Křesadlo Znění tohoto textu vychází z díla Pět pohádek tak, jak bylo vydáno v nakladatelství F. Šimáček v roce 1905 (ANDERSEN, Hans Christian. Pět pohádek. Z dánštiny přeložil Jaroslav

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově.

Richard Sobotka. Márinka. Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. Richard Sobotka Márinka Příběh mamulky, tatulky a jejich Márinky z nedávno starých časů v Rožnově. 2013

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2015

RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2015 Čtvrtletník RADOSTNÉHO ŠKOLÁKA Léto 2015 AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ O NAŠÍ ŠKOLE: Vážení přátelé a příznivci Svobodné základní školy, o.p.s. v Terezíně. Letní prázdniny jsou tu. My však budeme pracovat, abychom

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národní báchorky a pověsti (svazek 1) tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1956 (NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a

Více

Pověst o praotci Čechovi

Pověst o praotci Čechovi Z nejstarší minulosti českého národa se nedochovaly žádné písemné památky.je to proto, že dříve lidé neuměli psát a vše si mohli jen vyprávět. Proto si někdy do vyprávění něco přidali nebo je pozměnili.

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Eva Brindová PŘEDHÁDKY A POHÁDKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Eva Brindová PŘEDHÁDKY A POHÁDKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Eva Brindová PŘEDHÁDKY A POHÁDKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA

školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA školní četba Božena Němcová DIVÁ BÁRA Divá Bára je povídka z venkovského prostředí. Titulní postava přináší do literatury nový typ dívky, samostatné, nezávislé na muži. Bára je zdánlivě drsná, statečná,

Více