SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK"

Transkript

1 Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, Praha 1, IČO: , insolvenční správce dlužníka společnosti Finesko Invest a.s. v likvidaci, IČO: , se sídlem Hanusova 353/12, Michle, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka (dále jen Dlužník ), ve stádiu po prohlášení konkursu s dispozičním oprávněním na straně insolvenčního správce, číslo účtu majetkové podstaty: /6800, a na jedné straně jako Postupitel 2. RČ / IČO:... bytem / místem podnikání / se sídlem..... na druhé straně jako Postupník uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o postoupení souboru pohledávek: 1. Úvodní ustanovení 1.1 Postupitel prohlašuje, že v soupisu majetkové podstaty Dlužníka, se kterým je jako insolvenční správce oprávněn disponovat, soubor pohledávek včetně příslušenství, (viz příloha č. 1 podmínek výběrového řízení o úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci), dále jen Soupis majetkové podstaty. 2. Předmět smlouvy 2.1 Postupitel tímto Postupníkovi postupuje za sjednanou úplatu soubor pohledávek včetně příslušenství blíže specifikovaných v Soupisu majetkové podstaty (dále jen Soubor pohledávek ) a Postupník ho takto přijímá a zavazuje se za něj uhradit Postupiteli úplatu dle čl Postupník se zavazuje nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy zaslat dlužníkům ze Souboru pohledávek oznámení o postoupení pohledávek a tuto skutečnost na vyžádání prokázat Postupiteli předložením příslušného písemného dokladu, že o postoupení pohledávky řádně a bez zbytečného odkladu vyrozuměl dlužníky nebo se o to alespoň pokusil. 2.3 Postupník vyhotoví ve lhůtě 15 dnů od výzvy Postupitele souhlas se vstupem do soudních řízení na místo Postupitele či Dlužníka ve smyslu ustanovení 107a občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen OSŘ ), ve znění připojeném v Příloze č. 1 této smlouvy a

2 tento souhlas v uvedené lhůtě předá Postupiteli. 2.4 Postupník vyhotoví ve lhůtě 15 dnů od výzvy Postupitele souhlas se vstupem do insolvenčních řízení na místo Postupitele či Dlužníka ve smyslu ustanovení 18 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění (dále jen Insolvenční zákon ), ve znění připojeném v Příloze č. 2 této smlouvy a tento souhlas v uvedené lhůtě předá Postupiteli. 3. Úplata 3.1 Smluvní strany sjednaly úplatu v celkové výši [ ] Kč (slovy: [ ] korun českých). Postupník uhradil sjednanou úplatu Postupiteli před podpisem této smlouvy. 4. Odpovědnost a ujištění 4.1 Postupitel prohlašuje, že: podle ustanovení 283 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, je oprávněn postoupit pohledávky i v případě, kdyby tomu bránila smluvní ujednání; Postupníkovi do deseti dnů od podpisu této smlouvy předá kopie všech dohodnutých písemnosti, které se Souboru pohledávek týkají a které má k dispozici; Postupníka poučil, že je vyloučena odpovědnost Postupitele za vady předaných písemností či jiné dokumentace, která s předmětem této smlouvy souvisí; předá Postupníkovi jedno vyhotovení oznámení o postoupení pohledávek ve znění připojeném v Příloze č. 3 této smlouvy. 4.2 Postupník prohlašuje, že: je dostatečně seznámen s dokumentací, která se Souborem pohledávek a jejich vymáháním souvisí, a kterou má Postupitel k dispozici; si je vědom skutečnosti, že Soubor pohledávek může obsahovat také pohledávky budoucí, nejisté nebo nedobytné, popř. promlčené či trpící jinými vadami, a v případě, že tomu tak bude, je s tímto srozuměn; si je vědom skutečnosti, že Postupitel neodpovídá za existenci a neručí za dobytnost jednotlivých pohledávek do Souboru pohledávek zahrnutých; veškeré soudní výlohy a jiné právní náklady od podpisu této smlouvy si ponese sám; se s předmětem této smlouvy seznámil a nemá proti němu žádné výhrady. Postupník bere rovněž na vědomí, že je úplatné postoupení předmětu smlouvy činěno z majetkové podstaty a že tudíž nebude možné uplatňovat nároky z vad. Smluvní strany proto vylučují odpovědnost Postupitele za vady předmětu smlouvy; není v úpadku ani mu úpadek nehrozí a není mu známa jakákoliv skutečnost, která by mohla nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost plnit své závazky a povinnosti podle této smlouvy; má ve smyslu ustanovení 107a občanského soudního řádu, v platném znění, povinnost přijmout stav řízení, jaký je v době jeho nástupu do řízení z důvodu singulární sukcese; 2

3 4.2.8 si je vědom skutečnosti, že kupuje budoucí užitky věcí úhrnkem, a proto ve smyslu ustanovení 2083 občanského zákoníku, v platném znění, ponese ztrátu, bude-li jeho očekávání zmařeno. 5. Smluvní pokuty 5.1 Poruší-li Postupník jakoukoliv povinnost sjednanou v této smlouvě, uhradí Postupiteli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení. 5.2 Ujednání o smluvní pokutě nezbavuje práva Postupitele požadovat po Postupníkovi náhradu škody vedle smluvní pokuty. 6. Salvátorská klauzule 6.1 Pokud jakékoliv ujednání této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ujednání této smlouvy. 6.2 Pokud však jakékoliv ujednání vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost, resp. část je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení formulovaného v této smlouvě. 7. Doručování 7.1 Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy bude vzájemná korespondence zasílána mezi smluvními stranami na adresu Postupníka uvedenou v záhlaví této smlouvy a na aktuální adresu sídla insolvenčního správce uvedenou v seznamu insolvenčních správců. 7.2 Tyto adresy se sjednávají jako adresy pro doručování. Postupník je oprávněn změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední stranou smluvní. 8.2 Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 8.3 O všech sporech vyplývajících z této smlouvy nebo sporech týkajících se jejího porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud. 8.4 Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každé smluvní straně náleží jeden stejnopis. 8.5 Tato smlouva je nedílnou součástí podmínek výběrového řízení o úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci. Proto se ve svém záhlaví označuje jako Příloha č. 2 a bude uzavřena pouze za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky výběrového řízení. 8.6 Ve lhůtě jednoho měsíce od podpisu této smlouvy je Postupitel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc, pokud obdrží pokyn insolvenčního soudu, že tak má učinit, pokud 3

4 by insolvenční soud dospěl k závěru, že je možné zpeněžit předmět smlouvy výhodněji. 8.7 Postupník prohlašuje, že mu při jednání o uzavření této smlouvy byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a další související smlouvy dle ustanovení 1728 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ) a že neočekává ani nepožaduje od Postupitele žádné další informace v této věci. 8.8 Smluvní strany mohou návrh smlouvy přijmout pouze ve znění, jak je předloženo, s vyloučením možného přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle ustanovení 1740 odst. 3 občanského zákoníku. 8.9 Žádné změny nebo rozšíření podmínek obsažených v této smlouvě nebudou pro smluvní strany závazné, pokud nebyly učiněny písemně a řádně podepsány všemi účastníky této smlouvy. To platí i pro tuto klauzuli Smluvní strany vylučují ustanovení 584 občanského zákoníku o právu na přiměřenou náhradu v případě omylu ve vedlejších okolnostech právního jednání Postupník se vůči Postupiteli vzdává práv na náhradu jakékoliv újmy, která mu vznikne v souvislosti s touto smlouvou a s výkonem práv podle ní, ledaže by taková újma byla způsobena Postupitelem úmyslně nebo z hrubé nedbalosti Účastníci smlouvy podpisem stvrzují, že si celou smlouvu důkladně přečetli, že obsahu smlouvy rozumí, souhlasí s ním a nemají žádných námitek proti jejímu obsahu a dále, že jsou plně svéprávné pro učinění tohoto právního jednání. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V. dne Postupitel (úředně ověřený podpis) Postupník (úředně ověřený podpis) 4

5 SOUHLAS Příloha č. 1 dle ustanovení 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění My/Já, níže podepsaní/ý [ ], se sídlem/bytem [ ], IČO/dat. nar.: [ ], tímto vyslovuji souhlas se vstupem do soudního řízení vedeného v právní věci žalobce - JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, Praha 1, IČO: , insolvenční správce dlužníka společnosti Finesko Invest a.s. v likvidaci, IČO: , se sídlem Hanusova 353/12, Michle, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka nebo - Finesko Invest a.s. v likvidaci, IČO: , se sídlem Hanusova 353/12, Michle, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka proti žalovanému - [ ], se sídlem/bytem [ ], IČO/dat. nar.: [ ], o zaplacení [ ] u [ ], pod sp. zn. [ ], a přijímám stav řízení k okamžiku svého vstupu. V. dne.... [ ] 5

6 Příloha č. 2 SOUHLAS dle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění My/Já, níže podepsaní/ý [ ], se sídlem/bytem [ ], IČO/dat. nar.: [ ], tímto vyslovuji souhlas se vstupem do insolvenčního řízení vedeného ve věci úpadku dlužníka - [ ], se sídlem/bytem [ ], IČO/dat. nar.: [ ] místo věřitele - JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, Praha 1, IČO: , insolvenční správce dlužníka společnosti Finesko Invest a.s. v likvidaci, IČO: , se sídlem Hanusova 353/12, Michle, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka nebo - Finesko Invest a.s. v likvidaci, IČO: , se sídlem Hanusova 353/12, Michle, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B vložka u [ ], pod sp. zn. [ ], a přijímám stav řízení k okamžiku svého vstupu. V. dne.... [ ] 6

7 Příloha č. 3 OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1882 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění [ ] Vážení, dovoluji si Vám oznámit, že jsme smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou dne [ ] se společností/panem/paní [ ], se sídlem/bytem [ ], IČO/dat. nar.: [ ], naše pohledávky vzniklé ze smluv a za dlužníky uvedenými v příloze tohoto oznámení (soupis majetkové podstaty) Toto oznámení bylo učiněno podle 1882 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Žádáme Vás proto, abyste od nynějška výše uvedený pohledávky plnil/i [ ] V Praze dne [ ]... JUDr. Jiří Voda, LL.M., insolvenční správce dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Příloha: - soupis majetkové podstaty 7

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0182129189 SMLOUVA O ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK Z POJISTNÉ SMLOUVY č. ZP-P2/3820/05/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797,

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH Smluvní strany: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 1/35, PSČ 180 48, IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Tyto VOP upravují obecné podmínky smluvních závazků mezi Společností a Investorem vzniklých na základě Rámcové smlouvy. 1.2 Investor ve vztahu ke Společnosti

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více