Jazyk a jazyková komunikace - uební text -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk a jazyková komunikace - uební text -"

Transkript

1 Jazyk a jazyková komunikace - uební text -

2 Uební text vytvoen v rámci projektu Spolená cesta ZŠ Horní Lide ZŠ Francova Lhota ZŠ Valašská Polanka Obec Horní Lide r Publikaci vypracovaly : Mgr. Marie Šenkeíková Mgr. Miluše Sucháková Mgr. Ivana Plátková Ilustrace : žáci ZŠ Horní Lide a Francova Lhota TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY 2

3 Úvod Cílem tohoto projektu bylo shromáždit pohádky, povsti a vyprávnky z jednoho z nejkrásnjších míst Valašska, z Hornolideska, a vytvoit jakýsi ucelený pehled, který by se stal i souástí regionálního vyuování na všech základních školách Hornolideska. Naše dti znají mnoho pohádek snad z celého svta, ale pohádky a vyprávnky svých prapedk jsou pro n zcela neznámé. Zamily jsme se na ti hlavní oblasti: na strunou charakteristiku lidové mluvy, v jazykové oblasti na specifinosti valaštiny a v literární, která tvoí tu nejrozsáhlejší a nejkrásnjší ást, na výrazové formy. Do souboru jsme pojaly pohádky, povsti, zkreslené historické skutenosti, které dlouho kolovaly v ústní lidové slovesnosti, než byly zapsány. Nesledovaly jsme písné vymezení hranic mezi jednotlivými literárními útvary. Naším hlavním cílem bylo oživit a pinést žákm do škol v regionu Hornolideska skromnou kytiku lidové tvorby na Valašsku, které je jejich domovem. Všechny vyprávnky byly shromáždny na základ przkum regionální literatury, archiválií a terénních výzkum. Staí pamtníci rádi vyprávli to, co sami slýchávali od svých prarodi. Práv tyto terénní vyprávnky nesou stopy pravého valašského náeí, které dnes už tém neslyšíme, protože mladší generace je neužívá. Valaština stojí na pokraji vymizení z jazykového úzu, a proto se autorky tohoto projektu rozhodly shromáždit tento poklad našich prapedk a zachovat vám, mladým tenám, doklad toho, jakým jazykem se díve na Valašsku mluvilo. Krásná literatura nemá ráda hranice, a proto je nutné podotknout, že jsme do projektu zaadily i jednu povst z Brumova, nebo má dv obdobné verze na Hornolidesku, dotkly jsme se jednou povstí i Valašských Klobouk a Vsetína. A protože celému kraji vévodí mytická hora Radhoš, bylo by smutné, kdybychom se nezastavily u zrodu povstí, které objasují nejen vznik hory, ale i msteka Rožnova, nebo msto a hora vždy nerozlun patily k sob. Marie Šenkeíková 3

4 Lidová mluva Valaština (Struná charakteristika hornolideského dialektu) Náeí valašské (valaština) jako celek pedstavuje náení útvar v rámci eského národního jazyka jedinený, výrazov mimoádn zajímavý a svými specifickými rysy zeteln vymezitelný. Osobitost valašského dialektu i jeho celková povaha vyplývají jednak z jeho okrajového postavení na území eského jazyka, jednak z jeho píslušnosti do jazykové oblasti kultury karpatské. Toto obojí podmínilo vznik dvou výrazných dominant valaštiny: výrazná starobylost, která potvrzuje autochtonnost jejích nositel zetelná cizorodost salašnických výraz, které existují ve valaštin dodnes. Lidová mluva v regionu Vsetín je pedstavována pedevším východomoravským dialektem valašským, který zahrnuje ti typy: rožnovský, meziíský a vsetínský, do nhož se adí všechny obce na Hornolidesku (Valašské Píkazy, Lužná, Leskovec, Seninka, Prlov, Pozdchov, Lideko, Horní Lide, Stelná, Lanov, Študlov, Valašská Polanka, Valašská Senice, Francova Lhota, Pulíny). Tradiní autochtonní náeí, kterým se na Hornolidesku od nepamti mluvilo pod vlivem nových pomr mizí. Ústup nkterých náeních prvk je zapíinn zánikem píslušní reálie, a to i lexikální, jiné mizí díky tomu, že se píslušníci rzných náeí hojn stýkají a vzrstá i psobení spisovného jazyka na mluvu nespisovnou. Na celém našem území stále narstá poet odborných škol, školní vzdlání se stále rozšiuje a zdokonaluje, psobí denní tisk, rozhlas, televize, etba literatury, a to vše podporuje stírání náeních znak. To má za následek, že v náeí více ustupují hláskové, morfologické a lexikální jevy, kterými se daný dialekt odlišuje od náeí sousedních nebo od spisovné eštiny. Celý tento proces však nepsobí stejnou mrou na všechny obyvatele. Mladší lidé s vyšším vzdláním, kteí jsou ve stálém kontaktu se spisovným jazykem, používají náeí velmi málo, ba dokonce si dovolíme íci, že dnešní mládež ve školách tém nezná nkteré archaismy, které používají starší lidé. Praxe ukázala, že žáci ani nedokáží tato slova správn peíst, vbec nerozumí jejich významu a slovesné umní ve valaštin je pro n tém nepochopitelné. Proto je zachycení mluvnické stavby tradiního náeí a jeho lexika v naší oblasti Hornolideska úkol nanejvýš naléhavý. Ve svém hodnocení bych se soustedila na pejímání slov, tvarosloví, slovesné tvary a nkteré typické slovotvorné sufixy. Slovní zásoba valaštiny má mnoho spolených slov s jinými dialekty (rožnovským, valašskomeziíským), ale je do znané míry shodná se slovníkem jiných eských dialekt. Má všechny rysy pízrané pro lidovou mluvu, které jsou z hlediska národního jazyka okrajové, zasažené v minulosti silným vlivem karpatské salašnické kolonizace. Je možno u ní pozorovat ti základní charaktertistické rysy: 4

5 vrstva starobylých výraz, což jsou výrazy pvodu obecn slovanského, nap. céra, hvzda, mama, roba, poval (strop) vrstva pejatých slov pvodem nmeckých futro (krmivo), hemova (brzdit), štokrla (stolika), švajnerajn (nepoádek), tepich (koberec), šmakovat (chutnat) vrstva výraz spjatá s karpatským salašnictvím, která je tou nejvýznamnjší vrstvou, je z velké ásti jedinená a po staletí pro Valašsko píznaná. Znaná ást tchto valachism se u nás drží i v dnešní dob. Náleží sem slova jako brynza, cap, cárek, gazda, etina, fujara, ogar, kotár, kdel, koliba, salaš, valach, grapa (rokle), aj. U tchto slov se pipouští možnost pímého vlivu rumunského (cap, cárek, grapa), maarského (aldamáš, bagane, gazda) nebo polského (moldánky). Nkterá slova cizího pvodu jsou nahrazována eskými výrazy nap. curyga (couvat), servét (ubrus), platfús (plochá noha), šlapcukem (pšky), aj. S hospodáskou promnou obcí na Hornolidesku mizí i nkteré výrazy, které byly spjaty s dívjším zpsobem života (íica síto, máselnica nádoba na stloukání másla, hrbaa druh devaské pily, hemovák druh etzu), pojmenování ástí odv (frtoch zástra, kordula vesta ke kroji, krpce obuv), názvy rostlin (pléška pampeliška, kuaa druh trávy). Je pravdou, že záznam textu v pvodní archaické podob je velice tžkopádný a pro tenáe složitý. tená by pi tení v náeí neml být rušen luštním nebžných symbol a písmových kombinací. Grafický obraz textu by se ml co nejmén lišit od obrazu slov, jak jej máme zafixován ze spisovného jazyka. tenái jde pedevším o píbh, zajímavá a trefná pirovnání, vtipné frazeologické obraty a lidová rení, nikoli o tžkopádné hláskoslovné náení znaky. Vydavatelé knih psaných v náeí, ale i mladší pamtníci proto vesms používají zjednodušeného záznamu, který se podobá souasnému spisovnému jazyku. Vypouští hlásku tvrdého l, krátí dlouhé samohlásky v píestí minulém, používají, upouští od spodoby, užívají transkripci u slov, která zaínají v náeí na i, í (iskra, jiskra), podmínková spojka li se užívá ve spisovné podob, neuritek zakonují na t. Toto zjednodušení neubere nic na kráse dialektu a tenái i posluchai znan usnadní a zpíjemní etbu i poslech. 5

6 Specifinosti valaštiny 1. tvrdé ł hłava, łože, łúka, łuft 2. chybí dvojhláska ou-, místo ní ú- múka - mouka, trúba - trouba, lúka - louka 3. spodoba k/g gde, nigdo, gdyž, i dyž, nigde v/f fela, fil vynechané j su, ste i zte, sme i zme 4. v koncovce substantiv na míst -í je -é obilé, zelé, petrželé 5. podstatná jména rodu mužského v plurálu 3.pád zakonení na om- chlapom, ogarom, hrncom 6.pád - zakonení na ách kosách, gaách, starosách 6.pád zakonení na och chlapoch, ogaroch, hrncoch 6. dloužení samohlásky v píestí minulém nejtypitjší znak valaštiny dlál, hledál, nosíl, sbírál, vachtál, 7. ástice li se nevyslovovala víte-i co?, bude-i to? 8. asté jsou složené pedložky po-mezy, po-nad, po-za, s-po-za, s-po-mezi 9. pi stupování pídavných jmen se nemkí suchší, drahší 10. pechodník pítomný byl zakonen na a pía zvojny,bua teb, nerozmýšlaja sa,iacy ven 11. vta úelová se spojkou aby/coby vylézli na strom, coby lepší vidli. Šél tam, coby sa optál. 12. slovesa citov zabarvená mají typické pípony: -ýca: hopýca, kopýca -ýa: ehýza, vachýa -i: zygli, troji, zgrbli -í: dóí 13. slovesa expresívní a zvukomalebná dnes už zanikají a jsou nahrazována výrazy ze spisovného jazyka (kmása trhat, rozdrapi otevít) 14. neuritky zakonené na péc, nés - užívaly se v Lideku, ve Stelné, v Horní Lidi, ve Valašské Senici, na Pulinách, ve Valašské Polance (jižní ást Vsetínska). Užívali je jen nejstarší obyvatelé (íkalo se jim oáci ). 15. neuritky zakonené na t péct, nést se užívaly ve Valašských Píkazích, Študlov, Lanov a Pozdchov (jihozápadní ást Vsetínska) 16. tvar 7. pádu osobního zájmena já se mú 17. výslovnost ss - massa Mizí i svérázné nadávky hepa, zmata, podegra, pagáža a starobylá citoslovce šúst, smýk, róch, drapýc. 6

7 Svou nezastupitelnou úlohu mají v lidové mluv pedevším slovesa, která jsou siln expresívní a asto jedinená. Odráží se v nich humor, smích, práce i filozofie Valach. Náení ukázky: B: báat/ kouit i zbít: Dcka báaly zemákovú ma. Nabáali mu, co sa do ho vešlo. blákat/ kiet i zpívat: Co bláeš? Bláeš, bláeš, ale noty to nemá. C: camrat/ mluvit i toulat se: Furt cosi cameš. Gde sa cameš tak dlúho? : máat/ kouit: Vymáál šecky cigarety. D: dlábit/ makat: Zaséj tú koku dlábíš? dulit/ pít: Vydulí šecko pivo. F: famfrnt/ plašit se: Co sa famfrníš? falírovat/ falutovat toulat se: Už týden falutuje (falíruje). frfnit/ pehrabovat: Co sa frfníš v tom jídle? G: gébit/ plakat: Co furt gébíš? glanit/ leštit: Vyglanila okna. gyglat/ klátit: Gygle sa n zub. H: habat/ hamonit shromažovat: Celý život enem habál. Už sa dos nahamoníl. hnípat/ lenošit: Zaséj hnípe a nic nedlá. huntovat/ niit: Huntuje si zdraví. CH: chrnt/ spát: Celú schzu prochrél. Bž už chrnt. chlópat/ fackovat: Nachlópál mu, až haba. chlápat/ padat: Nachlápalo snhu až po kolena. 7

8 M: mandrit/ pehrabovat: Všecky háby pemandríl. P: palázat/ kiet: Co na ma palázáš? pakovat/ balit: Spakuj sa a vypadni! plkotat/ vyprávt: Tetky plkotaly cože nového v ddin. psut/ pomlouvat: Zepsúl ho, že by si od nho pes kúrku nevzál. R: rátat/ poítat: Zrátaj si peníze.poráceme sa spolu. rozgávit/ rozmakat: Rozgávím a jak hada! S: stapit/ sa ohradit se: Co sa stapíš? schrastit/ vzít: Schrastíl šecky peníze a v nohy. Š: špacírovat/ - procházet se: Špacírovál sa jak gróf. špórovat/ spoit: Celý život enem špórovál. špolúdat/ hledat: Co furt špolúdáš? : ápat/ šlápnout smíchat: ápl do blata. Sápál šecko dohromady. týsat/ dotýkat se: Týsál šttcem na ze. Z: zahuat/ spadnout: Zahuál do jamy. zašantroit/ ztratit: Zašantroíl šecky pošané knížky. zyglit/ leštit: Zyglila okna enem sa z ní kúilo. zgrblit/ šetit: Celý život enem zgrblíl. Ž: ždúrat/ drcat dloubat: Ždúrál a do zád. žgrant/ chtít nco: Furt po mn cosi žgraél. žgundrat/ nezeteln mluvit: Žgunde si cosi pod fúsy. 8

9 Slovesné umní Lidová slovesnost neboli folklór obsahuje tyto útvary: lyriku, prózu, poezii. Lidová slovesnost vzniká spontánn, vtšinou anonymn, bez písemné fixace, pedává se ústním podáním z generace na generaci. Tak se realizuje, oživuje, ale i obmuje. Není to útvar nemnný, ale žije ve svých konkrétních variantách jednotlivých interpret v uritém ase, na uritém míst a za urité spoleenské situace. V život valašské ddiny se vyvinul v souladu s pírodním dním i uritý pracovní rytmus. Zmny v pírod vymezovaly lovku as k píprav pdy, setí, sázení, sklizni úrody i k odpoinku. V tomto stálém zápasu s pírodou vyvíjely se i vztahy spoleenské. Sousedská družnost a pospolitost, pátelství s vdomím, že bude-li kdokoli v nouzi, je nutné mu pomoci. Projevem družnosti bývaly práv besedy, k nimž se sousedé scházeli za dlouhých podzimních a zimních veer, kdy byly už veškeré polní práce skoneny. Tyto besedy se staly lidem potebou. Dávaly jim to, co nám dnes dává etba, tisk, rozhlas, televize, internet, divadlo, kino,... Kniha bývala na vesnici vzácností a noviny výjimkou. etbu nahrazovalo vyprávní pamtník, voják, krajánk, ale pedevším dobrých vyprav. Vyprávly se pohádky, povsti, legendy, zážitky, zkušenosti, píhody smutné i veselé, tak jak je pinášel sám život. Bývalo to vyprávní skutené i smyšlené nebo vybrané jen k pobavení poslucha. Úastníci se asto i stídali a stávalo se, že vyprávní jednoho pipomnlo nco jinému, a tak se vyprávnky za sebou adily jako korálky. Rytmus života se však mnil a my si dnes pln uvdomujeme, že se mnohé vytrácí a mnohé se zapomíná. Proto chceme tímto projektem mladé generaci pipomenout náeí našich pedk, které tém už zaniklo vlivem školy, vzdlání, ale i migrací obyvatel. To je pirozený vývoj, který nelze zastavit, ale je nutné se s ním smíit. Nesmí nám však dát právo zapomenout. Náeí v sob nese stopy starobylosti, prvky staré eštiny, kterou mluvili naši pedkové. Nese v sob bohatou lidovou kulturu obsaženou v písních, tancích, krojích, hudb a vyprávní. A práv na takovou besedu valašských vyprav vás, milí mladí tenái, chceme v tomto projektu pozvat. A o em si budeme povídat? Tak v první ad to budou pohádky 9

10 Pohádky Pohádky bývaly na osamlých hospodástvích v horách vítanou kratochvilnou, ale i pounou zábavou. Tyto pohádky vznikaly z trojnásobného pramene: z povahy Valach, z jejich zamstnání a krásné krajiny. Vznikaly v 19. a 20. století, byly vdom vymyšlené, mly bohatý dj, fiktivní svt a dlo se tam možné i nemožné. Hlavní jádro tvoily tyi druhy pohádek: 1. pohádky kouzelné (fantastické), najdeme zde krále, podzemní kraje, arodjné vci - mošny, prsteny, píšalky,...ale i postavy obr, trpaslík, hastrman a arodj. Neodmyslitelnou souástí fantastických pohádek jsou rzné nadpirozené síly, které hrdinovi za jeho dobrotu dají rzné kouzelné vci, které ho dovedou nebo penesou do vzdálených kraj a pomáhají mu ešit nesplnitelné úkoly. 2. pohádky novelistické (realistické), kde se dj odehrává ve skuteném svt. Tématem tchto pohádek byly události každodenního života, ale postavy a situace byly asto opedeny fantastickými prvky. Vypráví se v nich o lidské chytrosti, hlouposti, lakot, opilství, pohádky legendární jsou mén asté a erpají z náboženských tradic. Vystupuje zde Bh, Kristus, andlé, svatí,... Nejvtší oblib se tšívaly žertovné píbhy o putování Krista a svatého Petra. Vytváejí dva tématické okruhy, které se navzájem prostupují: pohádky etiologické, zdvodující vznik urité vci, nap. pvod kukaky, sovy, suk ve dev, hub, a pohádky vyjadující morální stanovisko, že dobrý in má být odmnn a špatný potrestán. Napíklad chudé vdov nikdy neubývají houby ze sáku a svatý Petr musí pást ti dny ovce, protože kradl tešn. 4. pohádky zvíecí jsou nejmén zastoupené. Chtjí pobavit chytrostí i hloupostí zvíat. Nkteré byly ureny dtem vyprávly se z výchovných dvod. Tchto pohádek je na Valašsku poskrovnu. Zejm nebyly pro svj chudý dj zajímavé ani pro dosplé, ani pro dti. Pohádky mají svj osobitý ráz a slovesnou formu. Pro kouzelné pohádky je píznané opakování jednotlivých vt (marš do kabele, jamo, zavi sa, jamo, otevi sa). Neodmyslitelnou souástí je i gradace (zapískál jednú, zapískál podruhéj, zapískál potetí). Dležitou roli hrají i typická ísla 3, 7, 9, 12, která souvisí i s náboženskou tématikou. Velmi dležitým prostedkem pohádkové poetiky jsou úvodní a závrené formule. Úvodní formule na Valašsku mají strunou podobu a uvádjí tenáe hned do dje: Byli jedni rodie a mli syna, bylo mu Jan. Závrených formulí používali valašští vypravi více: Zazvoníl na zvonec, už je temu konec. A esli eše žijú, dodnes sa rádi majú. 10

11 Valašské pohádky se liší od pohádek z jiných region i tím, že je v nich i spousta místních reálií. Jsou to hory, skály, ševci, tkalci, zbojníci, portáši, král s královnou, kteí sedí na stolikách a íká se jim otec král a mamnka královna. Jména hrdin jsou asto Jan, Janek, Janíek, Jura, Jurka, Francek, Hanika, Kaa, Btuška, Rozína,... Užívají se ustálené slovní obraty, nap. dávali mu jest, co duša ráila, ztratíl sa jak pára nad hrncem, ml velice pknú céru, andl, to je trhan proti ní. Bhem 20. století poíná i na Valašsku pohádka z repertoáru lidových vyprav postupn mizet. Hlavní tžišt vyprávcí aktivity se pesouvá k povstem, povreným povídkám a povídkám ze života. 11

12 Povsti 1. povsti s historickými a místními námty - podávají osobitým zpsobem zprávy o rzných místních a historických událostech, postavách a památkách. I když se v nich nkdy vyskytují jevy nadpirozené, vypravi i posluchai je vnímají jako reálnou skutenost, kterou dotvrzují rznými zpsoby, nap. se upozoruje na njakou památku nebo stavbu (tam stávál ten starý kíž, ty dv lipy, tam u tých božích muk,...), dovolávají se svdectví jiných lidí (vykládali staíek z pasek, vyprávjál Jan Holec,. 53). Povsti se snaží zdraznit vrohodnost svého dje a nkdy i popisovat skutené události z historie, ale asto se od nich více nebo mén odchylují a nezídka líí i píbhy naprosto smyšlené. Pesto jsou povsti uritým druhem umní, které se pedává z generace na generaci a tím se také stávají poutem, kterým je lovk svázán s rodnou obcí a rodným krajem. Pro valašské slovesné umní jsou povsti ním zcela nezastupitelným. To dokazuje i ta skutenost, že zde žijí ve velké míe a v rzných obmnách pes sto padesát let a nkteré i déle. K nejznámjším patí povsti O ertových skalách v Lideku. Zachovaly se hned dv verze o vzniku. Jedna praví, že je postavili sami Valaši jako obranu proti Tatarm a Turkm (otištno r.1844 v asopise Kvty). Druhá je pipisuje ertovi, který nestail jejich stavbu dokonit do kohoutího zakokrhání. 2. povsti o zbojnících a portáších jsou v regionu Valašska hojné (zbojníci Jánošík, Ondráš, portáši Malina a Stavinoha), ale pímo na Hornolidesku jsme se s nimi setkali poskrovnu. Doítáme se o nich jen útržkovit v kronice obce Študlova v souvislosti s pašováním soli a tabáku ze Slovenska. Zápisky jsou jen velmi struné. Dále pak v díle klasika eka Kramoliše, který pibližuje tenái postavu valašskoklobouckého rychtáe Šomana (1935) a hornolideského obyvatele Matje Slánského. Nejbohatší na toto téma je oblast Lomenska a Púlínských skal, kde se zbojníci nejastji ukrývali, když pecházeli na Rožnovsko nebo do Uher. Jedinenou informaci nám poskytl zápis v kronice Národní školy v Senici, v nmž se dovídáme o tzv. shonbách ili bitkách mezi obyvateli Uher a Moravy. Jiný druh povstí vypráví o bitvách s Kuruci, o bojích se Slováky, kteí picházeli krást dobytek až na Moravu. Vypráví se o spících rytíích, o jejich vdci, který se jmenoval Goj Magoj. Ten jednou pozval kováe Pileku, aby okoval jejich kon a za odmnu mu dal odstižky z kopyt, které se mu doma promnily ve zlato. 3. velmi bohatou skupinu tvoí místní povsti o pokladech. Není obce na Hornolidesku, aby zde nebyla povst o pokladu. Byly to poklady válené, zbojnické, kouzelné, ale málokomu se je podailo získat. Jestli se tak stalo, byly již znan poškozené. 12

13 4. povrené povídky tvoí nejrozšíenjší vypravský okruh. Nadpirozené bytosti a úkazy jsou posluchai vnímány jako skutené a reálné, ba nkdy se jejich existence logicky vysvtlila sama. Bytosti se objevují v poledne, v noci, v uritých dnech (Velký pátek, Štdrý den). Na Valašsku se vilo i na Kryštofku, arodjnou knihu, tzv.zemský klí. Pomocí ní se daly získat poklady, odvrátit nebezpeí atd. Kdo z ní etl a neuml to, dopadl zle. Valaši pikládali velkou moc bylinám, stromm (máš-li kapra samec, jsi neviditelný, konvalinka otvírala poklady, devo z javoru bylo na toprka zbojník, protože mlo posvátnou moc). Vyprávlo se i o svtlonoších, mrtví se zjevovali živým na loukách a polích, nosili hraniní kámen a ptali se, kam ho mají dát. Muselo se odpovdt: Kdes ho vzál, tam ho daj! Tak nalezl nepoctivý sedlák, který odorával sousedovi z pole, svj klid. Pobobné jsou povsti o lakomcích a židech, kteí pro svou chamtivost chodívali strašit. Zvláštní skupinu, na jiném území neznámou, tvoí vyprávní o slibkách a záhubenatech. Slibky byly zvláštní lesní ženy, vysoké ti metry, nohy mly obrostlé mechem. V noci zpívaly (riríkaly) a koho potkaly, toho roztrhaly a sndly. Setkávali se s nimi devai, kteí zstávali v lesích pes noc. Záhubenata byly naopak malé dti, které zemely nepoktné, nebo byly násiln usmrcené. Lidé je spatili jen vyjímen, vtšinou je slýchávali naíkat. Museli se pak ptát zvláštním zpsobem: Co je mn? A záhubene odpovídalo: Tob nic, ale mn je, matika mn nedala košulku. Potom se na okno dala posvcená košilka, která do rána zmizela a dít pestalo plakat. Styl vyprávní má nkolik charakteristických znak: kompoziní výstavbu, dramatinost a djovou gradaci. Slovní zásoba je znan bohatá a nápadná množstvím synonym a citov zabarvených slov. Vyskytují se i poekadla a písloví. Píležitosti k vyprávní byly v dívjších dobách pomrn asté. Za dlouhých podzimních a zimních veer se scházeli blízcí i vzdálenjší sousedé. Zvláštní píležitostí byly i pástky (pozdji draky), vyšívání a šití papuí, pobyt na salaši, strouhání šindel, K vyprávní a besedování se však nejastji lidé scházeli v hospod, kde se vyprávly zejména novinky a zkušenosti ze svta a z cest. 13

14 Nejvýznamnjší pedstavitelé literatury na Valašsku Již v 18. století pitahovala valašská krajina a její folklór své první zapisovatele, kteí smovali pedevším do Rožnova jako lázeského msteka a na Radhoš. Tato mytická hora, která symbolicky vévodí celému kraji, pivábila kroky prvních spisovatel a sbratel ústní lidové slovesnosti. Hora se stala prvním inspiraním zdrojem opvovatel krás Valašska. Z jejího tajemného píšeí se zrodily nejpopulárnjší krajové báje a povsti. V lét 1853 sem pijel do lázní BENEŠ METOD KULDA ( ), který z podntu sbratele Františka Sušila zapisoval v okolních vesnicích lidová vyprávní, pohádky, povsti, povry a obyeje a roku 1854 již vydal první svazek Moravských národních pohádek a povstí z okolí rožnovského jako vbec první knížku folklorní prózy z vlastní sbratelské innosti. Tato sbírka se stala vedle pohádek Erbena a Nmcové nejvýznamnjší pohádkovou a povsovou sbírkou romantismu. Po Kuldovi zapisovali ústní lidovou slovesnost v rzných koninách Valašska další sbratelé. Patí k nim FRANTIŠEK BAYER ( ), MATOUŠ VÁCLAVEK ( ), JAN KUTZER ( ). Tuto první sbratelskou spolenost na Valašsku uzavírá pední eský folklorista VÁCLAV TILLE ( ). Ve 20. století ho následovali další sbratelé a editoi. ANTONÍN KAŠÍK, JAN KOBZÁ, FRANTIŠEK ŠULE, LADISLAV UL ÁK, LUDMILA PORTLOVÁ, JOSEF STRNADEL a EVA KILIÁNOVÁ. Souhrnn se dá íci, že na Morav není druhý takový region, odkud by sbratelé shromáždili tolik povstí a pohádek jako práv z Valašska. To svdí nejen o dlouhé a pilné sbratelské innosti, ale i o bohatých vypravských tradicích na valašském území. Do zapadlé oblasti jihozápadního Valašska je situováno nkolik píbh JANA EVANGELISTY TRÁVNÍ KA ( ), ídícího uitele v Horní Lidi. Tento soubor Tobiáš Bébul a jiné valašské povídky (1931), píznan uzavírá rta o stavb železnice ze Vsetína do Bylnice, která tyto vesnice spojila se svtem. Ze selského rodu v Horní Lidi pocházel uitel JOSEF FOJT (1913), který v muzejních publikacích a asopisech uveejoval národopisné obrázky a lánky, zaznamenával lidové povsti, zvyky, obyeje a tradice. Mnoho pro oživení valašské lidové tvorby podnikl PETR KORABÍK (1945) ve svých sbornících Od ogar po staíky. Zpracoval a vydal monografie Lužná a Valašská Polanka. V etných sbírkách PAVLA PETRA (1969) je frekventováno Lideko a jeho ertovy skály. K nejplodnjším a nejvýznamnjším sbratelm ústní lidové slovesnosti je nutné zaadit LUDMILU VRÁŽELOVOU, která po dobu tyiceti let zaznamenávala valašská písloví, úsloví a jiné zajímavé slovesné útvary z Hornolideska. U píležitosti jejích 80. narozenin vyšel její sborník MOUDROST STARÝCH VALACH. Z mladších autor stojí za zmínku sbratel a vydavatel IVO ODEHNAL a syn PETR ODEHNAL, který r vydal monografii obce Lideko. 14

15 Starší generaci nebude jist neznámý autor historické prózy ENK KRAMOLIŠ ( ), rodák z Rožnova, který ve své valašské trilogii Strážcové hor, Rychtá Šoman, Hraniáští hrdinové líí vpády Kuruc na Valašsko. Není místa na Morav, která by tolikráte byla nepáteli vypálena a zniena jako pohranií Brumov, Klobouky a Lide. Co ddin a mst vpády z Uher bylo vypáleno, kolik lidí povraždno a kolik tisíc za prvních vpád odvleeno do zajetí! Po osm set let Maai, Kumáni, Tatai, Turci a povstalci Kuruci pepadávali Valašsko a Slovácko. Ale nezniili tyto kraje, nevyhubili obyvatelstvo. Žijí Valaši a Slováci, a se svými vzpomínkami na chrabré pedky své budou žít dále, dokud kraj a e svou milovat budou. 15

16 Odraný k (Lidanská verze) Ukázka náeí jižní ásti Valašska Toš bylo lebo nebylo. Ale moselo by. Šak starého Trku teho furmana ste sná znali šeci. Na nohách vysoké boty, chlpatú baranicu na hlav a v ruce bi. Tú baranicu nosíl eném v zím, ale bi v lét aj v zím, protože bez poádného bia sa hore, do Vávrového kopca, nevyjede. A dyš starý Trka nevyjél do kopca bez bia, toš už nido. Šak to aj ty jeho koníky naho dosvtovaly, ani ste sa jich nemoseli pta. Zbyteného massa na nich nebylo. To né. Ale aspo sa aj do kopca moc nepotily. A dyby Pámbh pi stvoení svta dál koom kídla, toš by sa jím lechko létalo, enemže by potem strýc takovým koom ukáza bi nesmjél. To by mu potem ubkly do luftu aj s vozem, aj s kladami aj ze vším inem. Sakumprásk, ani smradu by po nich neostalo. A jeden ten koníek sa teho opravdu dožíl, že mohl aj bka v luft, ani sa teho sám nenadál, jak k tom pišél. Toš pravíl sem vám, že sa teho dožíl enem ten jeden koníek. Ten druhý sa teho nedožíl, ale šak nemá eho banova, dyby sa teho aj dožíl. Pišél jednúc starý Trka vypi si sklénku kvitovéj. Pantáta, uhléda ho, hne si spomjél, že mu beka ve sklp jaksi slábne a hne sa ptál starého Trky, i by mu nezajél na Vsetín pro novú beku kvitu. Pi tom by mu dovézl aj iné vci do kvelbu. Strýc sa nemohli vymlúva, lebo viseli u pantáty už bezmála za ob nohy. Toš hne kývli, že pojedú. Pantáta hne napsál zeznam vcí, keré bylo teba na Vsetín kúpi. Strýc stríl psaní do kapsy a šél dom. Bylo teba namasti vs. Na druhý de vyjél skoro. Na Vsetín je z Lita štyry hodiny cesty. V Polánce sa mosí odpoinú, protože je to v poly cesty. Dá sa koom nažhra, véjde sa do hospody k Žalúdkovi, vytáhne sa uzlík s chlebem, nejakým tým vajcem nebo kúskem slanin, pojí sa, neco sa vypije, napójí sa k a jede sa daléj. Tak sa stalo aj dnes. Strýc sa šasno dostál až na Vsetín, nakúpíl, naložíl a hybaj ze Vsetína k Litu. Dobe sa mu jelo. Seél v kozlíku a podimovál. A pro by takéj né? K ví kady. V Polánce koníek na známém míst zastavíl, strýc sa probrál z dímot, zas sa pokmilo, posedlo, dyš bylo za aj sa popilo, pozbíraly sa stinky, co k porosýpál, zvázalo sa šecko do plachetky a jelo sa dál. K si trochu odpoinúl, ale jaksi sa mu nechtlo. Žeby mu neco chyblo? Strýcovi to nenapadlo a k nepovél. Jél smutn, muchy ho dopalovaly, ani sa z nich neoháál, cosi mu chybovalo. Ale co? Toš pokrapce jeli, až dojeli. Strýc zatahl vs naproti sklepa a šél do hospody omeldova, že uš je tady. Ale v hospod pantáty nebylo. Šél ho hleda ven, na dvr. Horko bylo ukrutné. Koovi bylo takéj hrozn horko a žíze ml, protože mu hospodá v Polánce zapomjél da vody. 16

17 A zatým, co k od žízn omdlévál, v bece s kvitem sa dostaly k moci jakési neviditelné sily. Beka byla zvázaná dubovýmy duškamy a dušky zas železnýmy obrúkamy. Ale nedy aj železo pustí, kór dyš je na nm nede nejaká zarezavlá skvrna. A tak sa aj stalo. Dyš Trka v hospod za sebú búchl dveamy, v téj búchlo aj cosi iného, ale on si teho nevšíml. To na bece jedna obrúka pukla a druhá nemohla udrža tú silu sama, toš pukla takéj. A uš sa z beky na cestu hrnúl drahocenný truk a s cesty zrovna do píkopy. Byla to ukrutená škoda. K, žízú zmoený, jak uúl, že desi cosi tee, ohlédl sa a vidí, jak voda tee nemilobohu do píkopy. Hne sa stoíl, stúpíl pednímy nohamy do píkopy a zaál pi. První hlt ho jaksi zarazíl, ale potém sa osmlíl a píl po plných hubách. Toš ten kú teho vyslopál moc. A hospodáa poá nebylo. Pantáta mu nalél pl žejdlíka, aby sa trochu posilníl. Ten sa hne nevypije. Dyš konen strýc Trk s pantát Zajglem vyšli z hospody, zhrozili sa. Vs býl u saméj škarpy a k zvalený pod škarp. Skokem byli u koa. Chytili ho za hivu, zdvihajú mu hlavu, natáhajú za ocas, ale k zdechlý, naisto zdechlý. Trka zaál naíka: To sem si vydlál, to sem si vydlál. Za chvílu stálo kole nich plno ludí a všeci vidli, že Trkovi zdechl k. Toš co víl? Dosi pravíl: Toš dyš zdechl, už ho neskísíte, ale patilo by ho aspo odra, co by sa neco za kožu dostalo. Bes teho massa na nm moc néni. Ale gdo ho odere? V ddin nebylo ezníka ani rasa. Na šestí strýc Kúdelák sa v takovéj práci vyznál. Nabídl sa, že koa odere. Pantáta Zajgl sa zatým starál o beku s kvitem. Dyš pišél bližéj, zaál ucha kole sebe a hne poznál, že desi z beky uchodí kvit. Vyskoíl na vs a hne viél, že je zle. Víl zaál zas on lamentova a chyta sa za hlavu. Ó, moja beka! Ó, mj kvit! Toliké peníze sú pre! Ale poznál, že v bece eše cosi ostalo. Zavolál honem na ludi, aby mu donésli z hospody sklénky a hrnec a zachraovál, co sa zachráni dalo. Všeci vdli, že konisko zdechlo z teho kvitu. Šak smrél jak paléra, pravíl dosi. Mezi tým strýc Kúkelák vytáhl z kapse kivák, palcem oprubovál, je-ji dos ostrý, obtáhl si ho na jakémsi kameni a zaál koa dra. Práca mu fryško pokraovala. Práv, dyš poslední es na koži udlál, toš k, ten zdechlý k odraný z kože, naras sa postavíl na nohy. Je-ji to možné? Jak sa to enem stalo? Vtéj sa tu pihnala tetka Trkova. Cosi doma uš uula, ale nemohla tom uvi. Ale nenadála sa, že uvidí takú hrúzu. Na Zajglovém dvoe stál odraný k. Byla to hrozná podívaná. Tetka byla ená osoba, ale víl nevdla, co má povd. Ale spamatovala sa první a praví: Ná chlapi, co to tu máte? Je to živé? Ale jak první slovo z huby vypustila, koská píšera otoila hlavu a potem aj celé tlo k tetce. K poznál po hlasi svoju hospodyu, kerá ho asto, dyš sa muž nede zapotrošíl, krmila aj napájala. Probrál sa z posledního opilství a cítíl hrozné pálení na celém tle. Tetka naras pochopila šecko. Zapomjela, že sa mjela lebo chtla pusti do muža. Vidla ped sebú enem koa, živitela rodiny. Obrátila sa na ty ludi, co stáli dokola a kiala: 17

18 Ludé, vrate sa! Pomožte! Porate! A ludé opravdu pochopili, že je teba pomoc. Toš ale jak pomoc? Skoi a podeza koa, to žáden nechél. Každý viél, že je k živý a že má velik bolest. Co vil? Do téj bezradnosti sa ozve tetka: Ludé dobí, do máte doma trochu husího sádla? Porate n, porate! V lét husí sádlo??? Hne sa ich od zástupa nkolik oddlilo a utkali do svých chalup. Za chvílu sa už vracali. Jeden nésl užicu, druhý v hrnéku, tetí v pohárku. S práznú nepišél nido. Toš tetka honem, dráp užicu do levéj ruky, pravú sa pežehnala a potem namáala opatrno prst v husím sádle a natírala nebohé zvía. Byla to práca šuchtavá. Proto druhé roby, ty smlejší, jí zaaly pomáhat. Bylo to aš podivné, kolik sa teho husího sádla v ddin objevilo. Netrvalo dlúho a celý k býl namastný. Hne bylo vid, že sa mu aj koléjsi ulevilo. Uš sa dívál veseléj. Dosi vytáhl z kapse kúsek chleba, nastká koovi a ten opravdu žere. Strýc Trkú si v téj spomjél, že mu nedál celý de vody. Honem leél ke studni, natáhl do putny vody a k sa napíl. Dosi vyleél ped hospodu, natrhál zhrs trávy a podávál koovy. Toš si ho védli Trci dom. Šestí, že uš býl veér a nebylo vid zdaleka, jak vypadá. Veér uš ani muchy nešípaly. Strýcovi a tetce tak nebylo. Nevdli, lesti majú vyhráté. Doma ho dali do maštale, ale k si neléhnúl. Strýc vél, že nekeré staré kon spíja stoja. Tetka vyhnala šecky muchy z maštale topolovú haluzú. Tetka pochodili potem šecky okoliní ddiny a ptali husí sádlo. Každý de koa natírali. Jejich práca sa oplatila. Koovi sa udlaly na celém tle strupy a bylo vid, že sa to hójí. Strýc si koa velice hledli. Na lúce mu sékli nájlepší trávu, istú ho napájali vodú, koovi sa naisto dobe védlo. Strupy sa hójily a po krapce opadávaly. Pod nimi sa objevovala nová kožeka. Byla taková mkuká a rúžová. Na téj koži narústaly chlpy, ale nebyly to chlpy, ale jakési chmýí. Ludé sa chodili na koa díva a šeci sa velice udovali. Šak to cosi vypadá jak na malém húsati. Tetka už to dávno pozorovala, ale bála sa to povd. Ale nedalo sa nic dla. Na koovi rústlo opravdu husí péí. Nape takový drobuký vap a potem opravdové péí. Horší bylo, že na kibet sa mu zaaly dla jakésik hrky. Nape byly toliké enem jak oech, potem už jak vajco, aš nakonec byly jak baranica. Ty hre strýca velice mrzely. Dysi ráno pídú do maštale a hre byly puklé. Ale strýc ani nevili, je-ji to sen, lebo pravda pravdivá. K mjél na zádoch pkn založené husí kídla. To už strýca velice zamrzelo. Už aj banovali tolikého husího sádla. No, do to jagživ viél, takového udáka! Šak sa s tým nebudú moc nide ani vystri. Letli pro tetku. Tetka, uhléda to, aj beali. Ale k si s teho nic nedlál. Mjél sa dobe a bylo to na nm vid. V maštali sa mu už nelúbilo. Nájrati býl na zahrad. Zahrada byla ohradná šrakamy, toš tam mohl by celý de. Eše ho nezapíhali. Každú chvílu sa pišél nedo naho podíva. Škoda, že strýcovi nenapadlo vybíra za tú podívanú po korun. Peca by byli cosi mjeli. Tetka sa tšili, že na druhý rok ho podškubú a budú m péí jak z desíti husí. 18

19 Bylo uš neskoro na podzim. Ludé kopali zemáky. Naras dosi kií: Divoké husy. Opravdu. Leél kdel divokých husí. Jejich gégání bylo u daleko široko. Trkú k zdvihl hlavu, pohlédl na ten kdel, zagégál jak divoká hus, rostáhl kídla a za chvílu uš sa znášál nad Trkovú zahradú. Krúžíl, krúžíl, byl ím dál menší, aš sa naisto ztratíl z oí. Tetka prám vyšli z izby a zahlédli ho uš dos vysoko. Volali naho, ale ten nepoúvál. Oh, to byla pro Trky rána. Tolik práce jím dál, tolik trápení, tolik oštery a vil si letí pry, ani nepodkuje. No, sná sa eše vrátí? Ale nevrátíl sa. Nedokali sa jeho návratu s teplých krajín. Ja, dožví, co sa tam desi s ním stalo? A toš ostala enem vyprávka. A možná, že sa nájdú aj takoví, co tom nebudú vi. Ale tak to bývá: šeci ludé šecko víja, ale šeci ludé jednom lovkovi neuvíja Ja, toš tak. (vypravuje Holec Jan z Horní Lide,.53) 19

20 Jak sa na Valašsku pékl chléb Ukázka náeí jihozápadní oblasti Chléb se na Valašsku díve nazýval boží dar, protože ho lidé mli ve veliké úct. Chléb se pi naínání žehnal a spadl-li nedopatením na zem, hned jej lidé zvedali a líbali. Peení chleba je zvláštní až posvátná událos, proto mosí byt v chalup ticho a klid. Podle toho, kolik bude pecnú, tolik sa mosí nachystat múky, kerá sa znese v mrce (odmrka) z húry z múnice (truhla na mouku). Když sa pee v zím, mosí sa dat múka pes noc nahít, protože iná by tsto nenakyslo. Nájprv sa pipraví omládek (ást tsta, která se nechávala po peení jako základ pro další peení), rozmíše sa v tepléj vod, pidá sa špetka cukru a kvasnic, aby omládek dobe zešél. Všecko sa postaví k teplu na kútek (místo u kamen). Potom sa do díže (devná nádoba urená pouze k mísení tsta) nasype múka, pidá sa trochu vody, sl a hrstka kmínu. Vleje sa tam nakyslý omládek a mísí sa kopisú (velká a pevná devná vaecha). Chodí sa dokola díže a mísí sa do téj doby, než je kopis skoro istá tsto by sa na u už nemlo lepit. Potom sa všecko požehná kížem a díža sa zakryje bílým plátnem a dá sa k teplu. Hne sa mosí zatopit v peci, protože tsto bude kysnút tak dv hodiny a po ten as sa mosí pec dobe vytopit. Polena by mly mt asi jeden metr a mosíja sa rozložit po celéj peci. Když je devo zhoené na žhavé uhlíky a tsto nakyslé, uhrabú sa uhlíky pohrabáem na jednu stranu (ke stn pece). Dno sa pkn zamete husím kídlem, aby bylo úpln isté. Tsto sa rozdlí na ásti a na valací desce sa zlehka vyvále a položí do vymúených slamnek. Trochu tsta sa zaséj nechá na omládek pro další peení. Slamnky sa nechajú chvilku u tepla. Jak sa tsto trochu zdvihne, vyklopí sa na lopá (velká devná lopata), mokrú rukú sa pote každý pecen, trochu posype kmínem, vytlaí sa kížek a chléb sa sázá do pece. Pkn jeden za druhým. Dv ady po tú pecnoch. Pec sa zave a pee sa dv hodiny. Po hodin peení sa zadní pecny zlehka pitáhnú pohrabáem ke dvérkom pece a ty pední sa zas šúpnú dozadu. Takto peem ešt hodinu a pak sa pecny vytáhnú. Chléb sa nechá vychládnút v kuchyni. Na každý pecen sa zespodu poklepe. Když zvoní, je dobe vypeený a jí sa poslední. Když nezvoní, neni vypeený, je to zákalec a mosí sa zest první, nebo sa dá slépkám a prasatom. Každý pecen sa uloží do plátného míška a dá na dubovú fošu do špajzky aj s omládkem. (z pozstalosti mé matky Františky Strnadové z Valašských Píkaz, narozené 1920) 20

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

'Sk-,-:^!^ = CD ^CD ilij MORAVSKÁ BIBLIOTÍKA. Vydává: FR. BAYER. IDílo "\7-. LID A NÁROD. Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. Svazek druhý. * VE VELKÉM MEZIRICI. Nakladatel J.

Více

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE.

Svatopluk Gech; vzpomínky. z CEST A ŽIVOTA. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. V)'' J k v^' i v Svatopluk Gech; vzpomínky z CEST A ŽIVOTA. I. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC V PRAZE. SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA. DÍL V. VZPOMÍNKY Z CEST A ŽIVOTA. I. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

errmann. NAKLADATEL F. TOPI V PRAZE Sebrané spisy Ignáta Herrmanna. I. BLEDNOUCÍ OBRÁZKY. Vzpomínky nejstarší a drobné episody z malomstské kroniky. Vydání tvrté. K6 35' OTEC KONDELlK A ŽENICH VEJVARA.

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

R I C H A R D S O B O T K A 2003

R I C H A R D S O B O T K A 2003 RICHARD SOBOTKA 2003 K nedožitým 100. narozeninám Vilmy Volkové - Karasové RICHARD SOBOTKA Ohlédnutí za tetičkou Vilmou Volkovou vzpomínky - vyprávění - ohlasy 2003 Tato kniha mohla být vydána díky laskavé

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více