Zdroje impulzů a příslušenství - úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje impulzů a příslušenství - úvod"

Transkript

1 Nároky kladené na elektrický ohradník: - funkčnost - bezpečnost - vodivost - pevnost - viditelnost - mobilnost - jednoduchost - snadnost montáže 1) zdroj impulzů 2) kůly 3) izolátory 5) pastevní brány 10) napínáky 8) spojky 9) pružiny 6) uzemnění 7) přívodní kabely ZDROJE IMPULZŮ Správná volba elektrického ohradníku Správná volba zdroje impulzů podmiňuje správnou funkci celého oplocení. Zdroj impulsů je srdcem celého systému. Můžete vybírat zdroje podle způsobu napájení (síťové zdroje 230V, bateriové zdroje 6V/9V/12V nebo zdroje kombinované), podle plánované délky oplocení (km), energie impulsu zdroje (J), podle požadovaného komfortu obsluhy a množství informací zobrazovaných na čelním panelu krytu zdroje impulsů. Funkce elektrického ohradníku Zdroj impulzů vysílá do vodičů elektrického oplocení v pravidelných intervalech velmi krátký impuls vysokého napětí. Při kontaktu zvířete s vodičem dochází ke zkratovému propojení mezi + pólem vysokého napětí na vodiči a - pólem uzemněného zvířete stojícího na zemi. Tento výboj není za běžných podmínek zdraví nebezpečný, ale je velmi nepříjemný. Zvířata jsou schopna si tuto negativní zkušenost zapamatovat a kontaktu s elektrickým oplocením se obvykle vyhýbají. Tento princip se využívá k udržení zvířat na oplocené pastvině, ale také k zamezení vstupu zvěře do polních kultur, sadů nabo zahrad. Jaká kritéria musí splňovat bezpečný ohradník? Aby zvířata bezpečně reagovala na elektrický ohradník a respektovala ho, musí být napětí na vodičích minimálně v rozmezí V. Zároveň energie impulzu musí být dostatečná k tomu, aby zvíře odradila od kontaktu s oplocením. Maximální povolené napětí upravené platnými normami je 12000V. Volba zdroje Volbě zdrojů impulzů proto věnujte maximální pozornost. Rozhodující je výkon zdroje impulzů (udáváno v joulech - [ J ] ), jeho jedno nebo víceúčelovost (síťový, bateriový, kombinovaný). Délka oplocení a typy použitých vodičů z hlediska vodivosti, resp. odporu (odpor = obrácená hodnota vodivosti, udává se v ohmech - [ ] ). Určují konečnou funkčnost celého elektrického oplocení, spolu s kvalitními izolátory. Dále je potřeba přihlédnout k citlivosti - vnímavosti jednotlivých druhů zvířat a zvěře k el. proudu: - velmi citlivá zvířata: pes, kočka, kůň - středně citlivá: skot, prasata, černá zvěř, spárkatá zvěř - málo citlivá zvířata: ovce, kozy, sloni, šelmy Správná Nesprávná Při volbě zdroje impulzů mějte na paměti poučení z přirovnání síly volba volba pulzu k velikosti a výšce kuličky spuštěné k zemi (viz. obrázky), kde výškou se rozumí napětí na kterém zdroj impulzů pracuje a velikostí kuličky se rozumí výkon zdroje v Joulech. Platí obecně, že více práce vykoná silnější zdroj pracující na nižším napětí než slabý zdroj impulzů pracující na vyšším napětí. VODIČE Vodiče musí splňovat základní požadavky vodivosti, pevnosti v tahu, pevnosti v ohybu, odolnosti proti povětrnostním vlivům. Vodivost - různá vodivost odlišných materiálů závisí na jejich vnitřním uspořádání elektronů. Obecně dobrými vodiči jsou kovy a uhlíková vlákna, špatnými vodiči jsou plasty,sklo a porcelán. Jako vodiče pro elektrické ohradníky se používají materiály NIRO ( poniklovaná ocel), ZnFe (pozinkovaná ocel), CuSn (pocínovaná měď). Důležitou charakteristikou je vodivost použitého materiálu. To je důležité zejména u plastových vodivých lanek a vodivých pásek. Množství použitých kovových vodičů v těchto materiálech přímo ovlivňuje jejich funkčnost. Obecně platí čím více kovu je použito, tím vodivější je ohrada a zvířata ji budou lépe respektovat. Vodivost hotového výrobku se obvykle charakterizuje pomocí jeho odporu ( opačná hodnota k vodivosti) v ohm/m délky. Podobné pravidlo platí i pro trvalé oplocení s použitím pozinkovaného drátu. Čím větší průměr drátu, tím lepší vodivost. Celkovou vodivost vypočteme jako součet průměrů vodičů vynásobeného měrnou vodivostí daného materiálu. Pevnost v tahu - vodič se při správné instalaci ohrady napíná. Zároveň se vlivem změn teplot zkracuje nebo roztahuje. Proto je požadováno aby měl určitou odolnost v tahu. Minimální hodnota je 500N(50Kg). Pevnost v ohybu - jedná se o hodnotu opotřebitelnosti vodiče při ohýbání a výkyvech mimo podélnou osu vodiče. Při instalacích na ohradách na tuto hodnotu působí především vliv větru, případně u některých typů izolátorů způsob zachycování vodiče za ně. Laboratorně je požadováno minimálně 1800 ohybů bez poškození vodiče. (Fe - dobrá pevnost, nižší hodnoty vodivosti, Cu - menší pevnost v ohybu, vyšší hodnoty vodivosti). Vodivé lano Odolnost povětrnosti - jedná se o působení větru (pevnost v ohybu), vlhkosti (korozi materiálu) a u vodivých lanek a pásek odolnost plastového nosiče Vodivá páska vůči působení ultrafialového slunečního záření, Equiwire tzv. UV stabilizace. Ta garantuje odolnost materiálu např. na min. 3 roky. Všechny vodiče v naší nabídce kritérium plné UV stabilizace splňují, jsou stabilizovány na 7-let životnosti. IZOLÁTORY Zjišťuje se u nich tzv. dielektrická pevnost - zkouší se na mnohočetnou odolnost vůči používanému VN napětí. V terénu se mnohými vlivy (mechanické poškození, přeskok el. proudu jiskrou, UV záření) tato odolnost izolátorů oslabuje a časem mohou zkratovat celou ohradu. Proto je nutné provádět kontrolu např. voltmetrem nebo AV metrem (Smartfix) a provádět výměnu již nefunkčních izolátorů. Izolátory se rozlišují dle způsobu použití (průběžné, koncové, bránové) nebo dle způsobu upevnění na kůl. U průběžných izolátorů je základní funkcí oddělení vodiče od zemnění a jeho nesení v požadované výšce nad terénem. Koncové (rohové) izolátory slouží k vodivě oddělenému držení vodiče v rozích ohrady a umožní pomocí napínáků vodič napnout. Bránové izolátory slouží k umožnění vstupu do elektrických ohrad. 4) vodiče Zdroje impulzů a příslušenství - úvod 1) zdroje impulzů... str ) kůly... str ) izolátory...str ) vodiče... str ) pastevní brány... str. 29, ) uzemnění... str. 13 7) přívodní kabely... str. 20 8) spojky... str ) pružiny... str ) napínáky... str. 30 Průběžný izolátor Koncový izolátor Bránový izolátor 3

2 Zdroje impulzů a příslušenství - bezpečnost Základní bezpečnostní pravidla. V katalogu obsažená elektrická zařízení vyhovují plně všem Evropským bezpečnostním normám a jsou označena symbolem CE. Pro jejich bezpečný provoz platí určitá pravidla. Proto je každý takový výrobek doplněn návodem na obsluhu, údržbu a montáž. V návodech najdete zásady bezpečného provozu a upozornění na možná rizika. Zde v katalogu uvádíme základní bezpečnostní pokyny a doporučení. Od roku 2010 vstoupí v platnost novela předpisů pro provoz el. ohradníků, která doposud platná pravidla zpřísňuje. Věnujte proto prosím otázkám bezpečného provozu náležitou pozornost. Chraňte zdraví své i svého okolí! Elektrické ohradníky - změna technické normy od 09/2010!! V evropských zemích jsou technické podmínky pro funkci a provoz elektrických ohradníků určeny mezinárodní normou EN V roce 2006 bylo na úrovni evropské normalizační instituce CENELEC rozhodnuto, že tato evropská norma bude upravena tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti elektrických ohradníků pro obyvatelstvo. Od září 2010 se mění některé zásadní technické charakteristiky zdrojů impulsů pro elektrické oplocení. Hlavní změnou je podstatné omezení výstupní energie těchto zdrojů. Citace normy: energetický výkon zdroje impulsů při zátěži odporem v rozmezí 50 Ω -500Ω nepřekročí 5J. V praxi to znamená, že u běžně používaného a stavěného elektrického oplocení, jehož odpor/ztráty se pohybuje na úrovni do 500Ω, lze instalovat zdroj impulsů s maximální výstupní energií 5J (joulů). Pro chovatele využívající k pastvě rozlehlé pastevní areály s mnoha kilometry oplocení je to závažná komplikace v jejich práci. Od září 2010 bude nutné nově budovaná dlouhá oplocení dělit na úseky a instalovat několik zdrojů impulsů s výstupní energií 5J tak, aby jednotlivé úseky měly dostatečné napětí a energii na vodičích a bezpečně udržely pasená zvířata uvnitř oplocení. Pro ty, kteří potřebují silný zdroj impulsů pro elektrické ohradníky k zabezpečení funkčnosti oplocení, zbývá několik posledních měsíců na nákup takového zdroje. Po 09/2010 bude velmi obtížné silné zdroje koupit. Zajistěte ostatním bezpečnost na veřejných místech Vyhýbejte se kontaktu Nikdy se nepokoušejte prolézt, podlézt nebo přelézt el. oplocení! X X Nikdy se nedotýkejte el. oplocení hlavou, ústy nebo tělem! Používejte výstražné tabulky! Používejte omezovač napětí! Omezovač napětí (G 604) Držte děti daleko od el. oplocení! X Pro průchod el. oplocením budujte a používejte nevodivé brány nebo izolované rukojeti. Výstražná tabulka (P 140) Vyhýbejte se zachycení Nikdy nedávejte vodivý drát(lanko) do úrovně hlavy! X Ostatní doporučení Nikdy nepřipojujte více el. ohradníků k jednomu oplocení! X U cest použijte vnější předsazený vodič s omezovačem napětí G 604 Nikdy nepřipojujte el. ohradník k ostnatému drátu! X Vypínejte el. oplocení dříve než začnete v jeho blízkosti pracovat s vodou! (např. u napajedel při doplňování vody z cisterny) vypínač Nikdy nepřipojujte více el. ohradníků na společné zemnění! X 4

3 Síťové zdroje - polyfunkční - kapitola ceníku : 0010 Inteligentní polyfunkční síťové zdroje nové generace s dálkovým ovládáním. Automatická úprava energie impulzu podle měnících se podmínek na oplocení. Zvuková a vizuální signalizace poklesu napětí v oplocení pod nastavenou úroveň. Možnost provozu na 12V baterii - vestavná zásuvka plus propojovací kabel se svorkami. Možnost vypínání/zapínání zdroje impulzů po vodičích s použitím dálkového ovládání. Kontrolka energie impulsů - hodnota energie impulsů, tzn. kolik energie zdroj vynaloží aby zajistil dodávku dostatečného napětí (5-25J) SmartPower Kontrolka alarmu Zdroje impulzů a příslušenství G MBX 2500 výkon 5-25J, všechny monitorovací funkce, dálkové ovládání v základní výbavě kv Kontrolka výstupního napětí - hodnota napětí na výstupu kv Kontrolka napětí na zpětném přívodu oplocení do zdroje a jeho alarm - funguje při zapojení do okruhu - hodnotu alarmu lze nastavit Kontrolka provozu (zapnuto/vypnuto) normální režim zdroj je vypnut dálk. ovládáním zdroj je zablokován (vypnut) vnějšími el. vlivy (interference mezi napěťovými svorkami) G MBX 1500 výkon 3-15J, všechny monitorovací funkce, možno dokoupit dálkové ovládání kv Kontrolka napětí na zemnění a jeho alarm - hodnota kvality zemnění - čím nižší údaj, tím lepší stav - hodnotu alarmu lze nastavit Výstupní kontakt Kontakt uzemnění normální stav napájení z baterie slabá baterie Kontakt uzemnění Kontakt referenčního napětí MBX 2500 MBX 1500 Energetická kapacita ( J ) Napětí při odporu 500Ohm Reálná délka bez porostu Reálná délka nízký porost Zemnící tyče 5-25 J 5200V 80 km 25 km 6 x 1,5m 3-15 J 6300V 60 km 18 km 4 x 1,5m Podrobná data naleznete na straně 14. Signální zařízení - kapitola ceníku : 0045 Dálkový alarm: G Řídící alarmová ústředna zdrojů Gallagher řady MBX, G GSM alarm, hlásí poruchy oplocení s přenosem informace na mobilní telefon. G siréna G stroboskopické světlo G SMS Fence Alarm Nová generace alarmu pro elektrické oplocení. Prostřednictvím SMS zpráv informuje : - že napětí na oplocení je příliš nízké (např. vysoká vegetace) - že je přerušený obvod (např. otevřená brána) - že bateriový zdroj impulsů má vybitou baterii Funguje nezávisle na ostatních komponentech elektrického ohradníku z vlastní baterie. Lze použít k jakémukoli typu zdroje impulzů. NOVINKA 5

4 Zdroje impulzů a příslušenství Síťové zdroje - komfortní s plnou diagnostikou - kapitola ceníku: 0010 Profesionální řada síťových zdrojů impulzů Síťové zdroje vybavené plnou diagnostikou funkce zdroje a oplocení s vestavěným digitálním voltmetrem. Moderní technologie pro profesionální využití PowerPlus - M Zapnutý proud Napětí na uzemnění Výstupní napětí Světelný graf zatížení výstupního napětí G M výkon 13,1J plná diagnostika provozu, pro vetší pastevní areály Alarm výstupního napětí Alarm uzemnění Kontakt uzemnění Kontakt referenčního uzemnění Výstupní kontakt redukovaného výkonu Výstupní kontakt ohradníku plný výkon G M výkon 6,3J plná diagnostika provozu, pro střední pastevní areály Zapnutý proud - kontrolka zapnutí ohradníku Napětí na uzemnění - kontrolka stavu uzemnění Výstupní napětí - hodnota napětí na výstupu zdroje Světelný graf zatížení výstupního napětí - pro rychlou kontrolu výstupního napětí na oplocení Alarm výstupního napětí - varuje při poklesu pod určenou hodnotu výstupního napětí Alarm uzemnění - varuje, když napětí na uzemnění přesáhne optimální hodnotu Výstupní kontakt ohradníku - připojení k oplocení ( plný výkon ) Výstupní kontakt redukovaného výkonu - připojení k oplocení (redukovaný výkon) Kontakt referenčního uzemnění - připojení na referenční uzemnění Kontakt uzemnění - připojení k systému hlavního uzemnění G M výkon 1J základní diagnostika provozu, malý zdroj pro oplocení koní a dalších citlivých druhů zvířat. G M výkon 3,1J plná diagnostika provozu, pro malé a speciální krátké pastevní areály NOVINKA Energetická kapacita ( J ) Napětí při odporu 500Ohm Reálná délka bez porostu Reálná délka nízký porost Zemnící tyče PowerPlus M ,1 J 6000V 32 km 11 km 4 x 1,5m PowerPlus M600 6,3 J 6000V 20 km 9 km 3 x 1,5m PowerPlus M300 3,1 J 5400V 9 km 5 km 2 x 1,5m 6 M J 5100V 1 km 0,5 km 2 x 1m Podrobná data naleznete na straně 14.

5

6 Zdroje impulzů a příslušenství Bateriové zdroje - komfortní - kapitola ceníku: 0020 Profesionální řada bateriových zdrojů impulzů Bateriové zdroje pro použití všude tam, kde chybí síťový rozvod el. proudu G B 180-1,7J pro menší Moderní technologie pro profesionální využití rozsahy ohrad Provoz na 12V baterii - napětí z akumulátoru s elektrolytem nebo dobíjecích 12V baterií PowerPlus - B 5-ti polohový multifunkční kruhový ovladač vypnuto kontrola kapacity AKU plný výkon nepravidelný chod impulzu od 1,5s do 8s. noční chod (redukovaný výkon) Světelný graf - pro rychlou kontrolu napětí na oplocení - pro zjištění kapacity nabití akumulátoru G B 280-2,8J pro středně velké rozsahy ohrad kontakt zemnění - připojení k systému hlavního uzemnění Výstupní kontakt ohradníku - připojení k oplocení (plný výkon) - vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V. - všechny zdroje řady PowerPlus-B jsou vybaveny možností chodu na poloviční výkon = šetření baterií. - možnost použití vysokokapacitních akumulátorů prodlužuje funkční období použitelnosti zdroje. - všechny zdroje jsou vybaveny základními propojovacími kabely pro připojení k baterii a elektrickému oplocení. G B 700-7J, pro velké rozsahy ohrad Výhodná možnost dobíjení 12V baterií solárními panely (str. 13) G B J, nejsilnější bateriový zdroj na světě 8 B 1600 B 700 B 280 B 180 Energetická kapacita ( J ) 2,8 J 1,8 J Napětí při odporu 500Ohm 5400V 4800V Reálná délka bez porostu 20 km 12 km Reálná délka nízký porost 7 km 4 km Zemnící tyče 16 J 4500V 60 km 5 km 5 x 1,5m 7 J 6800V 25 km 15 km 4 x 1,5m 3 x 1,5m 1 x 1,5m Podrobná data naleznete na straně 14.

7 Zdroje impulzů a příslušenství Bateriové zdroje - box řada - kapitola ceníku: 0020 Vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V Výhodná možnost při použití 12V napětí v kombinaci se solárními panely (viz. strana 11) G B 300 výkon 2,6J Rukojeť pro snadný přenos 4 polohový multifunkční přepínač režimů výstupního pulzu 3 polohový multifunkční kruhový ovladač Kontrolka výstupu el. pulzu Kontrolka stavu nabití baterie Výstupní kontakty zdroje + a - Do boxu lze umístit 12V AKU o rozměrech 29x18x20cm. Svorka pro uchycení boxu pro baterii ke zdroji impulzů G B 200 výkon 1,45J Plastový box pro akumulátor nebo baterii G Bezpečnostní nožička. Rychlý chod Pomalý chod Denní režim - plný výkon Nočn režim - prodloužení intervalu mezi pulzy Bateriové zdroje - mini řada - vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V - slouží jako malé přenosné zdroje tam, kde chybí přívod síťového napětí. Nelze doplnit solárními panely. Bateriové zdroje - kombi řada P Adaptér Gallagher 230/12V G 353H - B11-0,1J, 9V resp. 12V napájení, vhodné pro malé ohrady G B11-0,1J, 9V resp. 12V napájení, vhodné pro malé ohrady G Battery master - 0,75J, mini zdroj s max. parametry, 12V G B 50-0,5J, box na 9V / 12V AKU - k celé bateriové řadě zdrojů PowerPlus lze přiřadit vnější trafo 230V/12V pro alternativní připojení k el. síti 230V na místech, kde je to možné. Pokud zůstane zabudováno připojení na baterii, lze tak docílit plynulého chodu i při výpadku elektrické sítě. Přepnutí ze síťového provozu na provoz z baterie není automatický! B 300 B 200 B 50 Battery master B11, B11H Energetická kapacita ( J ) 0,5 J 0,75 J 0,11 J Napětí při odporu 500Ohm 2900V 3300V 2000V Reálná délka bez porostu 35 km 25 km 1 km Reálná délka nízký porost 11 km 11 km 0,5 km Zemnící tyče 2,6 J 5800V 60 km 5 km 3 x 1,5m 1,45 J 4300V 40 km 9 km 2 x 1,5m 1 x 0,5m 1 x 1m 1 x 0,5m Podrobná data naleznete na straně 14. 9

8 Zdroje impulzů a příslušenství Síťové zdroje - hobby (mini) - kapitola ceníku: 0010 Lze je obvykle použít pro malá a konstrukčně jednoduchá oplocení pro citlivé kategorie zvířat - koně, mléčný skot, drobná domácí a hospodářská zvířata. G Fence Master - malý síťový zdroj 230V pro oplocení koní a dalších citlivých druhů zvířat. P EBS - M - ekonomicky zajímavá varianta síťového zdroje 230V s výkonem 2,4J Pouze do vyprodání zásob! Cestovní set - kapitola ceníku: 0045 Malé bateriové zdroje - G cestovní komplet pro koně - mobilní sestava bateriového ohradníku s tyčkami, páskou a rukojetí na zbudování cestovní ohrady 10x10m v praktickém brašnovém pouzdru pro aktivní turistiku v sedle a vhodný odpočinek koní. - bateriový zdroj poháněn 6-ti monočlánky, resp. možno připojit na 12V akumulátor doprovodného automobilu. - kapitola ceníku: 0020 P EBS-B 0,4J -napájení suchou baterií 6V/130Ah nebo běžnou baterií 12V. Lze použít v kompaktu s využitím praktického nosiče baterie a rukojeti - součást příslušenství zdroje. Nejlevnější varianta bateriového zdroje. 6V 12V propojovací kabel k baterii 12V, součást balení zdroje P 001 a P 003 P EBS-MB - 0,4J - univerzálně použitelný zdroj 6V/12/230V 6V 12V 230V P síťový adaptér 230V, součástí balení k P 001, lze ho samostatně dokoupit i k P 003 Kompaktní zdroje kombinované - kapitola ceníku: 0030 Moderní malý kompaktní kombinovaný zdroj 12V/230V. Součástí dodávky síťový adaptér 230V/12V a propojovací kabel s krokosvorkami na připojení k 12V baterii. Síťový adaptér připojen pro provoz na 230V praktickým sdruženým konektorem. Funkce provozu na 230V nebo baterii se automaticky uvádí do provozu zasunutím konektoru přívodní šňůry od trafa 230V / 12V, nebo alternativně přívodní šňůry na baterii, přívodní kabely a trafo je součástí balení. P Trapper AN 24 - výkon 2,4J P Trapper AN 8 - výkon 0,8J 230V V A INK NO V A 8 NO K VIN Upozornění: Při připojení zdroje k adaptéru 230V /12V je nutné provozovat zdroj a adaptér v suchém prostředí - nebezpečí zkratování adaptéru deštěm nebo přílišnou expozicí

9 Zdroje impulzů a příslušenství Baterie, akumulátory - kapitola ceníku : 0050 Slouží jako zdroje energie pro chod bateriových zdrojů impulzů. V nabídce upřednostňujeme obnovitelné 12V akumulátory pro jejich vyšší výkon. Výhodné je použít akumulátory v kombinaci se solárními panely pro průběžné dobíjení baterie. P015-6V / 135Ah, suchý článek pro jednorázové použití pouze ke zdroji P 001 a P 003! Kompaktní 9V suché články pro jednorázové použití bez elektrolytu. Po vyčerpání energie je nelze dále použít. P011-9V / 55Ah P0122-9V / 120Ah P014-9V / 160Ah P0141-9V / 175Ah typ zdroje napětí kapacita bat. EBS-B 6V 135Ah B 11 9V / 12V 18Ah / 25Ah Solární panely - kapitola ceníku : 0050 odebíraný proud 30mA 12mA / 5mA počet dní / 60 B 50 9V / 12V 160Ah / 25Ah 25mA / 20mA 266 / 31 Battery Master 12V 65Ah 65mA 32 B V 85Ah 30mA 53 B V 85Ah 200mA 31 B180 12V 85Ah 70mA 30 B280 12V 85Ah 100mA 24 B700 B V 12V 105Ah 130Ah 190mA 190mA 17 7 Pro zdroj B1600 je potřeba baterie minimálně 2 x 130Ah nebo 3 x 105Ah. 12V pomalu vybíjecí akumulátory s elektrolytem. Po vyčerpání energie lze mnohonásobně dobíjet nabíječkami ze sítě 230V nebo solárními panely. P V / 65Ah P016-12V / 85Ah P017-12V / 105Ah G Nabíječka na akumulátory CTEK XS 800. Slouží k nabíjení akumulátorů ze sítě 230V. Ideální pro udržovací dobíjení v průběhu zimního období. Maximální prodloužení životnosti akumulátoru. - slouží k prodloužení doby použitelnosti baterie - u bateriových zdrojů - přes regulátor napětí "dobíjí" baterii. - nový design, odolné proti poškození - funkční i v zimním období při zakrytí sněhovou pokrývkou - jednoduché ovládání - nové odolné propojovací konektory NOVINKA 12V DC / 0.8A 230V AC G Solární panel 7W G Solární panel 16W G Solární panel 30W G Solární panel 42W G Solární panel 60W G Regulátor napětí. Slouží k regulaci přívodu proudu ze solárního panelu k akumulátoru. Je umístěn na zadní straně panelu. Solární panel 7W 16W 30W 42W 60W Šířka (mm) Délka (mm) Min. kapacita (Ah) Doporučeno ke zdrojům: B50 B180 B280, B 200 B 300 B700 B700 B1600 Pro zdroj B 1600 je nutné použít panely min. 2x60W 11

10 kód

11 Zdroje impulzů a příslušenství přívod k bleskojistce Kontrola správné funkce zemnění: 1 2 Nebo využijte možnosti vylepšení stavu zemnění použitím Bentonitu (G 877). 3 min. 3m Zemnící tyče - kapitola ceníku : 0060 P zemnící tyč kulatá 150 holá - pozinkovaná P svorka zemnící tyče kulaté, pozinkovaná Lehké zemnění 3m P zemnící tyč kulatá 100cm holá - pozinkovaná Střední zemnění P zemnící tyč T-profil - 150cm, pozinkovaná, včetně svorky P zemnící kolík pro malé bateriové zdroje impulzů. Délka 0,4m, povrchová úprava. 3m 3m Silné zemnění P zemnící tyč T-profil - 100cm, pozinkovaná včetně svorky 3m 3m Na suchých půdách a v oblastech s minimem srážek buď uzemněte jeden z vodorovných vodičů ve víceřadém oplocení nebo využijte výhod směsi BENTONITU, do kterého vložíte zemnící tyče. Zvýšíte tím zemnící potenciál. G Bentonit - hmota pro zkvalitnění zemnění. - Po promíchání s vodou vytváří vodivou kaši, která se nalije do otvoru se zemnící tyčí - znásobuje účinnost zemnění až 9ti násobně 3m 13

12 Zdroje impulzů a příslušenství Ochranné prvky zdrojů - kapitola ceníku: 0060 Elektrický ohradník a nebezpečí úderu blesku Údery blesku do oplocení mohou zdroj impulsů poškodit. Předcházet škodám způsobených bleskem lze vypojením zdroje ze zásuvky elektrické rozvodné sítě a odpojením výstupu ze zdroje vypínačem vloženým mezi zdroj a oplocení po dobu trvání bouřky. Aby se zmenšily škody na zdroji impulsů, doporučuje se vestavět do plotu bleskopojistku na ochranu před bleskem. Je-li zdroj umístěn v uzavřeném prostoru, musí tomu tak být podle norem vždy. Blesk si nachází vždy nejkratší a nejjednodušší cestu k zemi. Proto musí být uzemňovací systém zařízení na ochranu před bleskem nejméně právě tak dobrý, nebo ještě lepší než ten u zdroje impulsů. Tlumící cívka (tlumivka) představuje velmi vysoký odpor pro extrémně vysoké napětí blesku, takže ten přeskočí mezi kolíky jiskřiště a odvede se do země. V krajích s extrémně vysokým nebezpečím úderu blesku je výhodné vestavět dodatečná zařízení na ochranu před bleskem, umístěná po celém obvodu oplocení, přednostně pak na exponovaných úsecích v odstupu cca 500m. P přepěťová ochrana síťových zdrojů Zdroj impulsů je osazen vnitřní pojistkou proti přípustnému přepětí v síti nízkého napětí. Přesto běžně dochází k vyšším přepětím. Před nimi je nutno ochránit zdroj externí přepěťovou ochranou. To je možné provézt ve třech stupních. Pro běžný provoz postačuje stupeň 1. - nejlevnější účinné řešení. Po zachycení přepětí je zapotřebí tuto jednorázovou pojistku vyměnit - nahradit novou. 2. a 3. stupeň ochrany je finančně náročnější a u zdrojů impulzů se běžně nepoužívá. Po zásahu bleskem je třeba vždy zkontrolovat bleskojistky instalované na oplocení! G 648E - bleskopojistka GALLAGHER nastavitelná Údery blesku mohou zdroj impulzů poškodit. Aby se zmenšily škody na zdroji, je nezbytné vestavět do oplocení bleskopojistku a mezi zdroj a síť el. energie vložit přepěťovou ochranu. Bleskopojistky je vhodné instalovat 2-3 za sebou a dále po 500m v oblastech s vyšším rizikem výskytu blesku. Schéma zapojení nastavení bleskopojistky G 648E Plně nastavitelná bleskopojistka umožňující nastavení ochrany zdroje a zároveň dostatečného průtoku napětí do oplocení G dvoupolohový vypínač GALLAGHER žlutý, vypnuto / zapnuto 1 - připojte pojistku ke zdroji impulzů 2 - zkratujte obvod 3 - nastavte mezní hodnotu 4 - vraťte o kousek zpět 5 - připojte k oplocení 61 - zkontrolujte popř. upravte nastavení Schéma zapojení vodní brány G 604 Zdroj po zásahu blesku 4 G omezovač napětí GALLAGHER G 608 Dle způsobu zapojení lze použít i jako vodní vypínač P mechanická bleskopojistka dvojitá G 604 Omezuje napětí na vodiči v místě instalace zapojení mechanické bleskopojistky P

13 Zdroje impulzů a příslušenství Zkoušečky - kapitola ceníku: 0075 G Smartfix multifunkční zkoušečka pro přesné měření napětí a zjišťování výše a toku proudu, pro přesné vyhledávání závad Kontakt pro měření v místech se špatným přístupem. Toto měření již není tak přesné. Kontakt pro přesné měření Přepínač mezi režimy "A" a "kv" Zjišťování směru proudu Digitální hodnota proudu (A) nebo napětí(kv) Sloupcový diagram - ukazuje napětí i v režimu "Ampérmetr" Konektor pro připojení zemnění - pro přesné zjištění napětí je třeba připojit zemnící kolík. - pro vyhledávání závad (režim "A") stačí přiložit prst na zemnící konektor (pod gumovou krytkou) G digitální voltmetr GALLAGHER, V, digitální display, se zemnící tyčkou, napájení 9V baterií uvnitř voltmetru. G světelná zkoušečka, pět stupňů rozlišení, cca V, se zemnící tyčkou. G záblesková kontrolka, jasný bílý záblesk s každým pulsem nad 2000V, instaluje se pevně na oplocení a propojí se zemí. P záblesková kontrolka červená, bliká pouze při poklesu napětí pod 2000V, závěsná na vodič, bez uzemnění NOVINKA P bezdotyková VN zkoušečka 4 diody, bez nutnosti zemnění, 6 stupňů rozlišení napětí. P světelná zkoušečka 6 diod, se zemnící tyčkou, 6 stupňů rozlišení od V P orientační zkoušečka, osazena doutnavkou, se zemnící tyčkou, indikuje napětí nad 2000V, pouze na lanko a drát. P záblesková kontrolka zelená, bliká s každým pulsem nad 200V, závěsná na vodič, bez uzemnění NOVINKA Výstražné tabulky - kapitola ceníku : 0195 P 140 P 1401 P 141 P 142 P 144 P 145 P

14 Zdroje impulzů a příslušenství Schéma doporučených komponentů na budované ohrady Pevná ohrada drát pro skot, ovce, prasata, zvěř G 6731 G 013 K 084 K 082 K 003, K 005 K 098 K 054 G 603 K 009 I 020 Ohrada mobilní pro skot, ovce, prasata, zvěř P 181 I 047 P 055 I 045 P 186 P 183 G 630 I 012 Doporučené výšky instalace elektrických vodičů skot skot + mladý skot ovce 95 cm 60 cm 105 cm 75 cm 45 cm 90 cm 70 cm 50 cm 30 cm kozy 110 cm 90 cm 70 cm 50 cm 30 cm 16 černá zvěř - Divočáci (ochrana kultur) 75 cm 55 cm 35 cm 20 cm prasata 75 cm 55 cm 35 cm 20 cm spárkatá zvěř 150 cm 120 cm 90 cm 60 cm 30 cm

15 Zdroje impulzů a příslušenství Schéma doporučených komponentů na budované ohrady Mobilní ohrada TURBO nebo POLY (páska) pro koně Doporučené výšky instalace elektrických vodičů koně 125 cm 70 cm I 037 I 012 P 0845 P 0812 P 183 P 108 G 630 P 1891 I 012 P 191 Pevná ohrada TURBO nebo POLY (vodivá páska) pro koně koně 125 cm 85 cm 45 cm G 624X P 0845 K 004, K 016 G 642 G 670 G 6414 G 603 G 6091 G 670P I 032 I 0335 P 109 Pevná ohrada EQUIVIRE pro koně G 702P K 084 K 015, K 005 G 6733 G 912 G 609 I 020 K 098 Pevná ohrada TURBO nebo POLY (vodivé lano) pro koně G 6733 K 084 G 013 G 524 K 016 G 702P P 0911 G 603 K 009 K 004 P 091 I

16 Trvalé oplocení Trvalé oplocení a pevné ohrady Dřevěné ohrady K výstavbě trvalých ohrad lze s výhodou použít kůly z tvrdého dřeva, akátu nebo dubu, které jsou přirozeně odolné proti povětrnosti a půdnímu prostředí v průběhu až 40 let. Druhou možností je použití smrkových nebo borových kůlů ošetřených tlakovou impregnací. Životnost takových kůlů je do 15 let. Dřevěné impregované kůly dodáváme ve standardních délkách a průměrech, loupané nebo frézované. Akátové kůly jsou většinou štípané s nepravidelným průřezem. Kůly atypických délek a průměrů zajistíme na zakázku. Proč budovat v ohradách pevné rohy: Ø 12-14cm 2 - Ø 10-12cm 3 - Ø 10-12cm vzpěra Rohová konstrukce je kostrou celého oplocení. Drží tvar oplocení při napnutí drátů, aniž by došlo k vyklánění či vytažení rohového kůlu ze země. U ohrad, kde jsou použity kůly z recyklovaného plastu, je třeba zkonstruovat rohy z dřevěných kůlů! Rozložení tahu v rozích. Proč budovat pevné oplocení: Schéma ukončovací smyčky drátu. Na našich webových stránkách jsme pro Vás připravili prezentaci některých realizací oplocení pastvin pro hospodářská zvířata i chovnou zvěř zhotovených naší firmou na klíč. Domovinou tohoto typu oplocení je Nový Zéland. Oplocení tohoto typu je již dlouhá léta pomocníkem farmářů po celém světě. Tento druh oplocení je konstruován s cílem snadné a minimální údržby po celou mnohaletou dobu jeho životnosti. V praxi to znamená minimalizaci starostí s předsezónní obnovou a častou údržbou během roku (potrhaná lanka, nízké napětí díky porušeným vodičům). Vyhnete se tím případným škodám na okolních pozemcích či jiným komplikacím a problémům po možném úniku chovaných zvířat z pastviny. Kůly vybírejte s pečlivostí dle účelu jejich použití. V místech, kde je na kůl vyvíjen větší tlak, je nutné použití kůlů silnějších průměrů. Součet výšky plánovaného oplocení (viz strana 18, 19 - dle druhu zvířete) a hloubky zapuštění kůlu do země nám určí výslednou výšku požadovaného kůlu. Hloubka kůlu v zemi by měla být od 70 do 100cm. Ke stavbě ohrad je vhodný zatloukač kůlů KINGHITTER (viz. strana 34) Výstavba ohrady: Vysvětlivky: rozvíječ koncový kůl vzpěrný kůl směr tažení drátu napínák 70cm cm cm cm 18

17 Vodivá lanka a lana Vodiče - vodivá lana, lanka a speciální vodiče Odpor ( W/100m ) Lanka 3 vodičová P 032, P 033, P Lanka 6 vodičová P 041, P 042, P 046, P Lanka se zvýšenou vodivostí 11 G 620X, G 056X 10 P P P 054, P 0551 Plní funkci elektrických vodičů a zároveň tvoří horizontální mechanickou, optickou a psychologickou zábranu, kterou zvířata dobře respektují. Vodivé pásky větších šířek (12,5 ; 20 nebo 40mm) zvyšují optickou službu zábrany, vodivá lana (průměr 6 nebo 8mm) vhodně spojují optickou a mechanickou funkci. Označení TURBO = výborná vodivost. (Odpor = obrácená hodnota vodivosti, vyjádřeno v W/100m). Čím vyšší hodnota odporu, tím horší vodivost. Vodivá lanka - kapitola ceníku : vodičová lanka: Vodivá lana P lanko splétané 3vodiče 250m, žluto-oranžové Lanka se zvýšenou vodivostí - kapitola ceníku : 0100 G 620X TURBO - Super vodivé lanko, silné a odolné, 400m, 6xNiRo, 3x CuSn P 091, P Vodivé dráty 1,15 G Equiwire 1,15 G 627X, G 627XL 1,4 K 054 1,4 P 037 Podzemní kabely G 609, G Vodivá lana 6 vodičů - kapitola ceníku : 0120 P lanko splétané 3vodiče 500m, žluto-oranžové P žluto-bílé lanko 500m, 6xNiRo, 2xCuSn G 056X - 200m, hnědé, 6mm lano se zvýšenou vodivostí, 6xNiRo, 3xCuSn A INK V NO P m, bílo - modré P lanko splétané 3vodiče 1000m, žluto-oranžové P žluto-modré lanko 1000m, 3xNiRo, 3xCuSn P m, bílo - oranžové Speciální vodiče - kapitola ceníku : 0105 Struna nylon s UV stab. opletená drátkem 2x0,5mm P m P m 6ti-vodičová lanka: kapitola ceníku : 0090 P zelené lanko, P eurolanko 100m, vhodné pro 6vodičů, 3mm montáže v zoologických 200m, bílé zahradách P černo-bílé lanko 500m, 3xNiRo, 2xCuSn P eurolanko 6vodičů, 3mm 500m, bílé P m, ocelové pozinkované lanko 7x0,5mm P m, ocelové pozinkované lanko 7x0,5mm P bílo-oranžové lanko 1000m, 3xCuSn P eurolanko 6vodičů, 3mm 800m, bílé 19

18 Speciální vodiče, dráty Speciální vodiče - kapitola ceníku : 0105 G Equiwire - moderní a bezpečné pevné el. vodivé oplocení pro koně - speciální konstrukce vodiče se třemi vodivými uhlíkovými - sekcemi, zajišťujícími vodivý povrch - elastický obal vodivého drátu - garance životnosti 10 let - délka návinu 250m - průměr vodiče 8mm - průměr drátu 2,5mm - skvělá viditelnost pro zvíře - minimální riziko porušení, přetržení - nejlepší poměr vodivost/viditelnost K napínák Equiwire drátu Spojování pomocí Gripple spojky plastový obal vodivé uhlíkové sekce Nejlepší možná vodivost oplocení pro koně drát MAXIMÁLNĚ BEZPEČNÉ PRO KONĚ Přívodní izolované kabely - kapitola ceníku : 0065 Přívodní izolované vysokonapěťové kabely slouží k přenosu pulzu el. ohradníku prostředím, které by ho bez patřičné izolace zkratovalo. Používají se pro průchody pod a nad cestami, bránami a jako přívodní kabely mezi zdrojem impulzů umístěném v objektu s připojením na síť 230V a vlastní elektrickou ohradou. G dvojitá izolace, průměr vodiče 1,6mm 2iz. 50m G dvojitá izolace, vodiče 1,6mm 2iz. 25m G 627X - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 100m G 627XL - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 400m G 627XX - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 200m P VN přívodní nebo propojovací kabel CZ jednoduchá izolace, průměr vodiče 0,7mm(Cu), 200m svazek nebo metráž G 627X G 609 G 6091 NOVINKA G 627XX Dráty - kapitola ceníku : 0130 P m P m Pozinkovaný drát 1,2mm - cívky G kg průměr: 2,5mm - drát Gallagher, pozinkovaný se specifickou vlastností - menší roztažností, vyšší vodivostí a snadnější lámavostí v ohybu - vyšší kvalita = delší životnost a ulehčení při montáži. K měkký tažný pozinkovaný drát různých průměrů: 1,6mm - 3,15mm, svazek cca 100kg přepočtová tabulka drátů průměr drátu v mm váha v kg na 1000m drátu délka drátu v metrech na 1kg váha 1m/1kg 20 K 050 K 057 K 051 K 053 K 055 K 053 K 054 1,6 1,8 16kg 20kg 63m 50m 0,016 0, kg 41m 0,025 2,24 31kg 33m 0,031 2,5 39kg 26m 0,039 2,8 49kg 21m 0,048 3,15 62kg 17m 0,061

19 Vodivé pásky, navijáky Vodivé pásky se zvýšenou vodivostí - TURBO pásky - kapitola ceníku : 0112 Vodivé pásky se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a svisle propojovanými řadami jednotlivých vodičů, pevnost v tahu 100kg P mm/6vodičů - Vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm G 623X-12,5mm, 5vod.200m 2 x 0,15mm + 1 x 0,2mm NiRo vod. + 2 x 0,25mm CuSn vodiče Vodivé pásky běžné - kapitola ceníku : 0110 šíře 10mm - 4 vodiče: P 086-bílá - 200m, P 0804-žluto/oranžová - 200m P 0816-bílá - 200m P 0812-žluto/oranžová - 400m CuSn P mm/10vodičů - Vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm G 625X - 20mm, 200m super vodivá páska koncipována z pevnějšího tkaniva a větším průměrem vodičů s min. odporem. Pro montáž vhodný rozestup kůlů až 6m. CuSn P mm/12vodičů - Vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm G 624X - vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a svisle propojovanými řadami jednotlivých vodičů. Pro montáž vhodný rozestup kůlů až 6m. CuSn šíře 20mm - 6 vodičů: P 083-bílá - 200m P 084-žluto/oranžová - 200m P 0832-bílá - 400m P 0845-žluto/oranžová - 400m šíře 40mm - 12 vodičů: P bílá - 200m rozměry: 40mm/200m 11 NiRo vodičů 0,13mm + 4 Cu vodiče 0,2mm Super vodivé pásky koncipované z pevnější tkaniny. G 624XH - hnědé - super vodivá páska koncipována z pevnějšího tkaniva a větším průměrem vodičů s min. odporem. Pro montáž vhodný rozestup kůlů až 6m. G 624XB - bílé Odpor ( W/100m ) rozměry: 40mm/200m 10 NiRo vodičů 0,2mm + 4 Cu vodiče 0,3mm 40x vyšší vodivost než běžné vodivé pásky Běžné pásky P 0804, P 0812, P 086, P 0816 P 083, P 0832, P 084, P 0845 P 085 Pásky se zvýšenou vodivostí G 624XH G 624X G 623X P 0828 P 0847 P 0849 Navíjecí cívky pro vodivá lanka a pásky - kapitola ceníku : 0175 G cívka navíjecí ECONOREEL pro 600m lanka Ø3mm P navíjecí cívky LAC s držákem pro 800m lanka Ø3mm P zádový navíječ na 2 cívky TEXLEN pro 2x1000m lanka Ø3mm P cívka navíjecí CZ TEXLEN - náhradní pro 1000m Ø3mm P náhradní cívka 21

20 Mobilní oplocení, vodivé sítě Vodivé sítě - kapitola ceníku : 0125 Vodivé sítě 6vodičové se PE stojkami (1-2 hroty),výšky cm s velikostí ok 6-23cm barva oranžová, délka 50m. TURBO sítě s vyšší vodivostí CuSn přidaný vodič, více síly a energie,stojky Ø 13mm JUMBO sítě s robustnějšími koncovými stojkami Ø19mm 2 hroty na obou koncích - zvýšená stabilita, snadnější skládání a rozvinutí Sítě pro ovce a kozy 90cm jednohroté P vodivá síť 90cm 14stojek 50m 1hrot oranžová P vodivá síť 90cm 50m 1hrot TURBO bílá dvouhroté P vodivá síť 90cm 14stojek 50m 2hroty oranžová P vodivá síť 90cm 50m 2hroty JUMBO oranžová 105cm jednohroté P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 1hrot oranžová P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 1hrot TURBO oranžová dvouhroté P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 2hoty oranžová P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 2hroty JUMBO 23 cm 23 cm 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm 13,5 cm 105cm 90cm 10 cm 10 cm 10 cm Spodní vodorovná řada není vodivá z důvodu kontaktu s terénem. Obvykle je označena černým vpleteným pramenem. Vodorovné řady sítě jsou vodivé a navzájem jsou propojeny u koncových stojek. Svislé řady jsou nevodivé. 112cm Sítě pro králíky a drůbež Hustější svislé řady - užší oka 23,5 cm P vodivá síť 112cm pro drůbež 50m 1hrot oranž P vodivá síť 65cm pro králíky 50m 1hrot oranž 11,8 cm 11,8 cm 65cm 11,8 cm 11,9 cm 5,9 cm 11,8 cm 11,8 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 11,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm Sítě pro koně 170cm P vodivá síť JUMBO 145cm 50m 2hroty oranžová P vodivá síť JUMBO 170cm 25m 2hroty oranžová 20 cm 145cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Náhradní tyčky P náhradní tyčka jednohrotá pro síť 90cm P náhradní tyčka jednohrotá pro síť 105cm P náhradní tyčka jednohrotá pro síť 112 cm P náhradní tyčka sítě 90 cm JUMBO P náhradní tyčka sítě 106 cm JUMBO P náhradní tyčka sítě 145 cm JUMBO P náhradní tyčka sítě 170 cm JUMBO 22 P náhradní tyčka dvouhrotá pro síť 90cm P náhradní tyčka dvouhrotá pro síť 105cm

Lanka a lana vodivá 12 Pásky vodivé 14 Síťě vodivé a nevodivé 15 Dráty pozinkované, příslušenství 15. Na lanka, pásky a tyče 16

Lanka a lana vodivá 12 Pásky vodivé 14 Síťě vodivé a nevodivé 15 Dráty pozinkované, příslušenství 15. Na lanka, pásky a tyče 16 www.profarm.eu Obsah Zdroje impulzů a příslušenství strana Zdroje síťové 1 Zdroje bateriové 5 Zdroje kombinované 8 Baterie a solární panely 9 Zemnící a ochranné prvky, kabely 10 Vypínače vysokonapěťové,

Více

Součásti pastevního elektrického ohradníku :

Součásti pastevního elektrického ohradníku : Návod k použití Gratulujeme vám ke koupi elektrického ohradníku. Získali jste hodnotné zařízení, které splňuje požadavky platných předpisů bezpečnosti práce a příslušných směrnic Evropské unie (CE). Toto

Více

Ceník ohradníků OLLI - zdroje a příslušenství

Ceník ohradníků OLLI - zdroje a příslušenství 1(8) Sdružení Minářová & Sedlák Rudolfovská 91 a 2009 370 01 České Budějovice platný do 31.12.2009 tel.fax:387 412 513, mobil 777 784 281, 777 784 2 info.ms@quick.cz, www. elektricke-ohradniky.cz Ceník

Více

Nabíjecí energie 20 J, max. vybíjecí energie 10 J 6417160120006 LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění

Nabíjecí energie 20 J, max. vybíjecí energie 10 J 6417160120006 LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění 1(8) Sdružení Minářová & Sedlák Rudolfovská 91 a 2010 370 01 České Budějovice platný do 31.12.2010 tel.fax:387 412 513, mobil 777 784 281, 777 784 282 info.ms@quick.cz, www. elektricke-ohradniky.cz Ceník

Více

Lanka a lana vodivá 14-15 Pásky vodivé 16-17 Síťě vodivé a nevodivé 18 Dráty pozinkované, příslušenství 19. Na lanka, pásky a tyče 20-21

Lanka a lana vodivá 14-15 Pásky vodivé 16-17 Síťě vodivé a nevodivé 18 Dráty pozinkované, příslušenství 19. Na lanka, pásky a tyče 20-21 Zdroje impulzů a příslušenství strana Zdroje síťové 1-5 Zdroje bateriové 6-9 Zdroje kombinované 10 Baterie a solární panely 11 Zemnící a ochranné prvky, kabely 12 Vypínače vysokonapěťové, zkoušečky 13

Více

Elektrické oplocení. Bentley Czech s.r.o. Počernická 96, 108 00 Praha 10 Tel.: +420 222 363 900 info@bentleyczech.cz www.bentleyczech.

Elektrické oplocení. Bentley Czech s.r.o. Počernická 96, 108 00 Praha 10 Tel.: +420 222 363 900 info@bentleyczech.cz www.bentleyczech. Elektrické oplocení kombinované zdroje impulzů bateriové zdroje impulzů solární systémy elektrického oplocení vyhledávače chyb lanka, dráty, sítě, izolátory tyče doplňky Elektrické ohradníky Speedrite

Více

Nabíjecí energie 20 J, max. vybíjecí energie 10 J 6417160120006 LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění

Nabíjecí energie 20 J, max. vybíjecí energie 10 J 6417160120006 LCD-display ukazuje napětí ohradníku a stav uzemnění 1(7) Sdružení Minářová & Sedlák Rudolfovská 91 a 2008 370 01 České Budějovice platný do 31.12.2008 tel.fax:387 412 513, mobil 777 784 281, 777 784 2 info.ms@quick.cz, www. elektricke-ohradniky.cz Ceník

Více

Elektrické ohradníky a příslušenství

Elektrické ohradníky a příslušenství Elektrické ohradníky a příslušenství Elektrické ohradníky jak na to? Napínák drátu/pásky Zdroj pro elektrický ohradník napájený ze sítě nebo pomocí akumulátoru či baterie Speciální spojka Zemnicí kabel

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky.

Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky. Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky. Za určitých okolností mohou být elektrické ohradníky zdrojem nebezpečí požáru! 1. 2. 3. 4. 5. 6. Elektrické

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY CORRAL

ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY CORRAL 1 ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY CORRAL SCHÉMA ELEKTRICKÝ OHRADNÍK 13 17 11 18 16 15 1 4 14 2 6 11 13 10 9 8 12 7 2 3 5 5 1 1 zdroj pro el. ohradník napájený ze sítě nebo pomocí akumulátoru 10 kabel na propojení

Více

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka

35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka 35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Spolehlivé ohrazení vašich zvířat

Spolehlivé ohrazení vašich zvířat Spolehlivé ohrazení vašich zvířat Elektrické ohradníky sezóna 2009 Vaše řešení pro každý den Zapněte všechny elektrické ohradníky Každý farmář si přeje udržet spolehlivě svůj dobytek v určeném prostoru.

Více

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48

PROVOZNÍ NÁVOD. Obj. č.: 11 44 48 PROVOZNÍ NÁVOD Miniaturní generátor vysokého napětí FG pro elektrické ploty Obj. č.: 11 44 48 Tento generátor vysokého napětí firmy Kemo pro ohradníky a elektrické ploty (oplocení pastvin, výběhy) generuje

Více

Ohradníky OLLI 2009. www.olli.fi

Ohradníky OLLI 2009. www.olli.fi Ohradníky OLLI 2009 www.olli.fi Úvod Dobrý ohradník je bezpečnostním faktorem v chovu zvířat. Olli nabízí kompletní sortiment výrobků pro bezpečné oplocení zvířat ve všech evropských podmínkách. Ohradníkové

Více

Aku naviják. Rozměry a použití. Popis a vlastnosti. Použití: Popis: Vlastnosti: Příslušenství obsažené v balení:

Aku naviják. Rozměry a použití. Popis a vlastnosti. Použití: Popis: Vlastnosti: Příslušenství obsažené v balení: Aku naviják Popis a vlastnosti Použití: Vhodné pro oblasti bez přívodu energie, například v lese, na farmě, v pustině, na stavbě, při výstavbě el.instalací, apod. Je rovněž dobrý pro outdoorové činnosti

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

elektrické síťové ohradníky Typ SZ10 a SZ30

elektrické síťové ohradníky Typ SZ10 a SZ30 Návod k používání a záruční list pro elektrické síťové ohradníky Typ SZ10 a SZ30 Výrobce: Ohradníky s.r.o. Kašparova 520 463 12 Liberec 25 IČO: 254 76 866 www.ohradniky.cz info@ohradniky.cz Vážený zákazníku,

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

ELEKTRICKÁ HRAZENÍ jaro 2012

ELEKTRICKÁ HRAZENÍ jaro 2012 ELEKTRICKÁ HRAZENÍ jaro 2012 Technické údaje Spotřeba zdroje U síťových zdrojů údaj uvádí, kolik wattů zdroj spotřebuje pro svůj provoz. Pokud potřebujete zjistit, za kolik hodin spotřebuje ohradník 1

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových switchů průmyslových switchů 200M-2.0.3-... 200M-1.0.3-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Switch Napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Varné plotny. Schéma zapojení varných ploten. Varné plotny 3 připojení 2-pólový 4-takt. vypínač. Varné plotny 4 připojení 2-pólový 4-takt.

Varné plotny. Schéma zapojení varných ploten. Varné plotny 3 připojení 2-pólový 4-takt. vypínač. Varné plotny 4 připojení 2-pólový 4-takt. Varné plotny Schéma zapojení varných ploten Elektro Varné plotny připojení -pólový 4-takt. vypínač Varné plotny 4 připojení -pólový 4-takt. vypínač Varné plotny L L P P 4 L P P Varné plotny 4 připojení

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Nahození vaší baterie Není třeba druhého vozidla

Nahození vaší baterie Není třeba druhého vozidla Nahození vaší baterie Není třeba druhého vozidla Okamžitý startovací proud 450 A NASTARTUJE VÁŠ VŮZ V NĚKOLIKA SEKUNDÁCH Funkce varovného signálu při opačném připojení BEZ NEBEZPEČÍ JISKŘENÍ Lze také použít

Více

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324

www.metel.eu Instalační manuál rev. 20110324 Instalační manuál rev. 20110324 Tento instalační manuál je určen k instalaci průmyslových media konvertorů průmyslových media konvertorů 200M-1.0.1-... 2G-1.1.0-... 1 Obsah balení 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Více

STRABUC 918 výsuvný sloup

STRABUC 918 výsuvný sloup Po protažení elektrických kabelů připevněte hliníkovou přírubu a kryt: montážní šrouby, které připevňují přírubu a kryt výsuvného sloupu, namažte vazelínou (obr. 8). Nerezové šrouby pro připevnění příruby

Více

Pantanet Fortinet. Pantanet Family. Montážní příručka. (pro 100 bm oplocení) www.betafence.com. síť rolí 4 4 4 4. napínací sloupky ks 5 5 5 5

Pantanet Fortinet. Pantanet Family. Montážní příručka. (pro 100 bm oplocení) www.betafence.com. síť rolí 4 4 4 4. napínací sloupky ks 5 5 5 5 Pantanet Family (pro 100 bm oplocení) síť rolí 4 4 4 4 výška [cm] 102 122 152 183 napínací sloupky ks 5 5 5 5 výška [m] 1,5 1,7 2,0 2,3 průměr [mm] 48 48 48 60 středové sloupky ks 36 36 36 36 výška [m]

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

CamiBOX-CPS-B. Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení.

CamiBOX-CPS-B. Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení. CamiBOX-CPS Systém trvalého napájení jednotek CAMIBOX, kamer, čidel a dalších elektronických prvků v místech, kde je dostupné pouze přerušované elektrické napájení (verze CPS-B), nebo do míst kde není

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Přehled příslušenství pro pneumatické upínače

Přehled příslušenství pro pneumatické upínače 81 Příslušenství Příslušenství Přehled příslušenství pro pneumatické upínače Varianty upínacího ramene E1/EF Pro optimální nástavbu upínacích ramen tři délky a tři výšky Hlava konzoly SKAK K dispozici

Více

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE

KOMPLETNÍ SPECIFIKACE KOMPLETNÍ SPECIFIKACE Název výrobku: Objednací číslo: 1100411904 LED stropní panel: 600 * 600 * 9 mm - 45W Základní vlastnosti: jako zdroj světla jsou použity pouze kvalitní a vysoce svítivé LED diody,

Více

ProFix - řešení pro skrytou montáž

ProFix - řešení pro skrytou montáž Elektrické zámky ProFix - řešení pro skrytou montáž ProFix Speciální patentované konstrukční řešení e, které umožňuje zmenšit prostor pro montáž otvírače a umístit ho uvnitř dveřní zárubně jako běžný zadlabávací

Více

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací.

Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. Ideální řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Umožňuje výborně pracovat s rozpočty a zároveň uspokojit potřeby současných elektroinstalací. jasně bílá světle šedá krémová béžová hnědá 38, L

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ

New Viking TM 3. inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ New Viking TM 3 inovovaná nabídka řadových svorek NOVÁ ŘADA ZROZENÁ Z VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ Nové řadové svorky NEW VIKING TM 3 Široká nabídka šroubových svorek od 2,5 do 70 mm² Komplexní nabídka pérových

Více

Akumulátorová baterie 12 V (olověná, vhodného formátu) síťovým adaptérem (možno doobjednat) dodávaným výhradně firmou LACME

Akumulátorová baterie 12 V (olověná, vhodného formátu) síťovým adaptérem (možno doobjednat) dodávaným výhradně firmou LACME LACME Les Pelouses Route du Lude 722 00 LA PLECHE telefon: +33 (02) 43 48 20 81 fax: +33 (02) 43 45 24 25 www.lacme.com CLOVERT B13 NÁVOD K OBSLUZE CLOVERT B13 je zařízení na dodávání elektrického proudu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Niloé. jednoduše elegantní

Niloé. jednoduše elegantní Niloé jednoduše elegantní Je zde pro vás i životní prostředí kolem vás Eco produkt > řada Niloé se vyrábí se speciální ohleduplností k životnímu prostředí podle ISO 14001. Snížení spotřeby elektrické energie

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE

www.solar-elektro.cz NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ------------ pro solární regulátor nabíjení ------------ řada EPRC JMENOVITÉ ZÁTĚŽE (12 V nebo 24 V autodetekce) EPRC-5 12 V nebo 24 V autodetekce, 5 A EPRC-10 12 V nebo 24 V autodetekce,

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Generátor impulsu GRIG2

Generátor impulsu GRIG2 Generátor impulsu GRIG2 GRIG2 je generátor definované délky proudového impulsu po stisku tlačítka. Generátor byl vyvinut na zakázku pro měření zdvihu jádra solenoidu u smontovaného vstřikovače Common Rail.

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Přepěťové ochrany Gigabit ethernet BOX* PCB PATCH Přepěťové ochrany rozhraní 1000BASE-T BOX - extrémně účinné dvoustupňové ochrany vhodné i pro venkovní aplikace PATCH - ochrany 4 / 8 / 12 / 16 1000BASE-T

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

VAR-TEC PS-07 DUO V4

VAR-TEC PS-07 DUO V4 VAR-TEC PS-07 DUO manuál VAR-TEC PS-07 DUO V4 Manuál Pomocný zdroj 6 / 12 / 24 V Dobíjení baterie až 6 A AUX až 3A Simulace AC pro EZS ústředny (provoz na jeden transformátor) VARIANT plus, spol. s.r.o.,

Více

Přepětí a svodiče přepětí

Přepětí a svodiče přepětí Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy

Více

IP20. Rozlišení 0,01W. 230V 50Hz. Kód SKP Název Rozsah měření Rozsah proudu Rozlišení Min. / Max. příkon Krytí Záloha

IP20. Rozlišení 0,01W. 230V 50Hz. Kód SKP Název Rozsah měření Rozsah proudu Rozlišení Min. / Max. příkon Krytí Záloha Měřiče spotřeby elektrické energie s jednoduchým ovládáním a přehledným displejem pro zjištění nejen aktuální spotřeby ve wattech, ale také pro zobrazení přepočtu spotřebovaného výkonu na peníze. Spínací

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů

Více

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu

Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu Pohon garážových vrat ProMatic Spolehlivá funkce za atraktivní cenu LET záruka ProMatic Standardně s ručním vysílačem HSE 2 BS v černé barvě Pohony garážových vrat ProMatic jsou vybaveny osvědčenou technikou

Více

KONCOVKY A PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

KONCOVKY A PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY KONCOVKY A PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY DOKONALÉ SPOJENÍ RYCHLE A JEDNODUŠE SVĚTOVÝ SPECIALISTA V PRODUKTECH A SYSTÉMECH PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY + INOVACE PŘIDANÉ FUNKCE NA KONCOVKÁCH Koncovka

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A Řada 14 multifunkční schodišťovy automat šířka 17,5 mm časovy rozsah 30 s až 20 min šetrné zapínání při průchodu napětí nulou funkce varování před vypnutím u typu 14.01

Více

PATURA P1-P5,P1000-P4000

PATURA P1-P5,P1000-P4000 NÁVOD K POUŽITÍ PATURA P1-P5,P1000-P4000 Důležitá bezpečnostní upozornění: Než budete provádět jakékoli činnosti na přístroji nebo plotu, vypněte elektrický ohradník. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní upozornění.

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact

Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Výrobková řada E 210 Vícenásobné signálky E 219 System pro M compact Poloviční velikost silný efekt Nové signálky v šířce 9 mm od společnosti ABB pro montáž na lištu DIN 35 mm, v provedení System pro M

Více

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití)

Relé výstražných světel - WLCR2 - (návod k použití) Relé výstražných světel - WLCR2 - JB-ELEKTRONIK WLCR2 je relé výstražných světel pro montáž do vozidel z výroby nevybavených spínačem výstražných světel. Relé umožňuje spínání varovných světel nezávisle

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 jsou moderní a praktické žaluzie určené zejména pro rodinné domy. Mají však také široké uplatnění platní při zastínění hal, hypermarketů

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více