Zdroje impulzů a příslušenství - úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje impulzů a příslušenství - úvod"

Transkript

1 Nároky kladené na elektrický ohradník: - funkčnost - bezpečnost - vodivost - pevnost - viditelnost - mobilnost - jednoduchost - snadnost montáže 1) zdroj impulzů 2) kůly 3) izolátory 5) pastevní brány 10) napínáky 8) spojky 9) pružiny 6) uzemnění 7) přívodní kabely ZDROJE IMPULZŮ Správná volba elektrického ohradníku Správná volba zdroje impulzů podmiňuje správnou funkci celého oplocení. Zdroj impulsů je srdcem celého systému. Můžete vybírat zdroje podle způsobu napájení (síťové zdroje 230V, bateriové zdroje 6V/9V/12V nebo zdroje kombinované), podle plánované délky oplocení (km), energie impulsu zdroje (J), podle požadovaného komfortu obsluhy a množství informací zobrazovaných na čelním panelu krytu zdroje impulsů. Funkce elektrického ohradníku Zdroj impulzů vysílá do vodičů elektrického oplocení v pravidelných intervalech velmi krátký impuls vysokého napětí. Při kontaktu zvířete s vodičem dochází ke zkratovému propojení mezi + pólem vysokého napětí na vodiči a - pólem uzemněného zvířete stojícího na zemi. Tento výboj není za běžných podmínek zdraví nebezpečný, ale je velmi nepříjemný. Zvířata jsou schopna si tuto negativní zkušenost zapamatovat a kontaktu s elektrickým oplocením se obvykle vyhýbají. Tento princip se využívá k udržení zvířat na oplocené pastvině, ale také k zamezení vstupu zvěře do polních kultur, sadů nabo zahrad. Jaká kritéria musí splňovat bezpečný ohradník? Aby zvířata bezpečně reagovala na elektrický ohradník a respektovala ho, musí být napětí na vodičích minimálně v rozmezí V. Zároveň energie impulzu musí být dostatečná k tomu, aby zvíře odradila od kontaktu s oplocením. Maximální povolené napětí upravené platnými normami je 12000V. Volba zdroje Volbě zdrojů impulzů proto věnujte maximální pozornost. Rozhodující je výkon zdroje impulzů (udáváno v joulech - [ J ] ), jeho jedno nebo víceúčelovost (síťový, bateriový, kombinovaný). Délka oplocení a typy použitých vodičů z hlediska vodivosti, resp. odporu (odpor = obrácená hodnota vodivosti, udává se v ohmech - [ ] ). Určují konečnou funkčnost celého elektrického oplocení, spolu s kvalitními izolátory. Dále je potřeba přihlédnout k citlivosti - vnímavosti jednotlivých druhů zvířat a zvěře k el. proudu: - velmi citlivá zvířata: pes, kočka, kůň - středně citlivá: skot, prasata, černá zvěř, spárkatá zvěř - málo citlivá zvířata: ovce, kozy, sloni, šelmy Správná Nesprávná Při volbě zdroje impulzů mějte na paměti poučení z přirovnání síly volba volba pulzu k velikosti a výšce kuličky spuštěné k zemi (viz. obrázky), kde výškou se rozumí napětí na kterém zdroj impulzů pracuje a velikostí kuličky se rozumí výkon zdroje v Joulech. Platí obecně, že více práce vykoná silnější zdroj pracující na nižším napětí než slabý zdroj impulzů pracující na vyšším napětí. VODIČE Vodiče musí splňovat základní požadavky vodivosti, pevnosti v tahu, pevnosti v ohybu, odolnosti proti povětrnostním vlivům. Vodivost - různá vodivost odlišných materiálů závisí na jejich vnitřním uspořádání elektronů. Obecně dobrými vodiči jsou kovy a uhlíková vlákna, špatnými vodiči jsou plasty,sklo a porcelán. Jako vodiče pro elektrické ohradníky se používají materiály NIRO ( poniklovaná ocel), ZnFe (pozinkovaná ocel), CuSn (pocínovaná měď). Důležitou charakteristikou je vodivost použitého materiálu. To je důležité zejména u plastových vodivých lanek a vodivých pásek. Množství použitých kovových vodičů v těchto materiálech přímo ovlivňuje jejich funkčnost. Obecně platí čím více kovu je použito, tím vodivější je ohrada a zvířata ji budou lépe respektovat. Vodivost hotového výrobku se obvykle charakterizuje pomocí jeho odporu ( opačná hodnota k vodivosti) v ohm/m délky. Podobné pravidlo platí i pro trvalé oplocení s použitím pozinkovaného drátu. Čím větší průměr drátu, tím lepší vodivost. Celkovou vodivost vypočteme jako součet průměrů vodičů vynásobeného měrnou vodivostí daného materiálu. Pevnost v tahu - vodič se při správné instalaci ohrady napíná. Zároveň se vlivem změn teplot zkracuje nebo roztahuje. Proto je požadováno aby měl určitou odolnost v tahu. Minimální hodnota je 500N(50Kg). Pevnost v ohybu - jedná se o hodnotu opotřebitelnosti vodiče při ohýbání a výkyvech mimo podélnou osu vodiče. Při instalacích na ohradách na tuto hodnotu působí především vliv větru, případně u některých typů izolátorů způsob zachycování vodiče za ně. Laboratorně je požadováno minimálně 1800 ohybů bez poškození vodiče. (Fe - dobrá pevnost, nižší hodnoty vodivosti, Cu - menší pevnost v ohybu, vyšší hodnoty vodivosti). Vodivé lano Odolnost povětrnosti - jedná se o působení větru (pevnost v ohybu), vlhkosti (korozi materiálu) a u vodivých lanek a pásek odolnost plastového nosiče Vodivá páska vůči působení ultrafialového slunečního záření, Equiwire tzv. UV stabilizace. Ta garantuje odolnost materiálu např. na min. 3 roky. Všechny vodiče v naší nabídce kritérium plné UV stabilizace splňují, jsou stabilizovány na 7-let životnosti. IZOLÁTORY Zjišťuje se u nich tzv. dielektrická pevnost - zkouší se na mnohočetnou odolnost vůči používanému VN napětí. V terénu se mnohými vlivy (mechanické poškození, přeskok el. proudu jiskrou, UV záření) tato odolnost izolátorů oslabuje a časem mohou zkratovat celou ohradu. Proto je nutné provádět kontrolu např. voltmetrem nebo AV metrem (Smartfix) a provádět výměnu již nefunkčních izolátorů. Izolátory se rozlišují dle způsobu použití (průběžné, koncové, bránové) nebo dle způsobu upevnění na kůl. U průběžných izolátorů je základní funkcí oddělení vodiče od zemnění a jeho nesení v požadované výšce nad terénem. Koncové (rohové) izolátory slouží k vodivě oddělenému držení vodiče v rozích ohrady a umožní pomocí napínáků vodič napnout. Bránové izolátory slouží k umožnění vstupu do elektrických ohrad. 4) vodiče Zdroje impulzů a příslušenství - úvod 1) zdroje impulzů... str ) kůly... str ) izolátory...str ) vodiče... str ) pastevní brány... str. 29, ) uzemnění... str. 13 7) přívodní kabely... str. 20 8) spojky... str ) pružiny... str ) napínáky... str. 30 Průběžný izolátor Koncový izolátor Bránový izolátor 3

2 Zdroje impulzů a příslušenství - bezpečnost Základní bezpečnostní pravidla. V katalogu obsažená elektrická zařízení vyhovují plně všem Evropským bezpečnostním normám a jsou označena symbolem CE. Pro jejich bezpečný provoz platí určitá pravidla. Proto je každý takový výrobek doplněn návodem na obsluhu, údržbu a montáž. V návodech najdete zásady bezpečného provozu a upozornění na možná rizika. Zde v katalogu uvádíme základní bezpečnostní pokyny a doporučení. Od roku 2010 vstoupí v platnost novela předpisů pro provoz el. ohradníků, která doposud platná pravidla zpřísňuje. Věnujte proto prosím otázkám bezpečného provozu náležitou pozornost. Chraňte zdraví své i svého okolí! Elektrické ohradníky - změna technické normy od 09/2010!! V evropských zemích jsou technické podmínky pro funkci a provoz elektrických ohradníků určeny mezinárodní normou EN V roce 2006 bylo na úrovni evropské normalizační instituce CENELEC rozhodnuto, že tato evropská norma bude upravena tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti elektrických ohradníků pro obyvatelstvo. Od září 2010 se mění některé zásadní technické charakteristiky zdrojů impulsů pro elektrické oplocení. Hlavní změnou je podstatné omezení výstupní energie těchto zdrojů. Citace normy: energetický výkon zdroje impulsů při zátěži odporem v rozmezí 50 Ω -500Ω nepřekročí 5J. V praxi to znamená, že u běžně používaného a stavěného elektrického oplocení, jehož odpor/ztráty se pohybuje na úrovni do 500Ω, lze instalovat zdroj impulsů s maximální výstupní energií 5J (joulů). Pro chovatele využívající k pastvě rozlehlé pastevní areály s mnoha kilometry oplocení je to závažná komplikace v jejich práci. Od září 2010 bude nutné nově budovaná dlouhá oplocení dělit na úseky a instalovat několik zdrojů impulsů s výstupní energií 5J tak, aby jednotlivé úseky měly dostatečné napětí a energii na vodičích a bezpečně udržely pasená zvířata uvnitř oplocení. Pro ty, kteří potřebují silný zdroj impulsů pro elektrické ohradníky k zabezpečení funkčnosti oplocení, zbývá několik posledních měsíců na nákup takového zdroje. Po 09/2010 bude velmi obtížné silné zdroje koupit. Zajistěte ostatním bezpečnost na veřejných místech Vyhýbejte se kontaktu Nikdy se nepokoušejte prolézt, podlézt nebo přelézt el. oplocení! X X Nikdy se nedotýkejte el. oplocení hlavou, ústy nebo tělem! Používejte výstražné tabulky! Používejte omezovač napětí! Omezovač napětí (G 604) Držte děti daleko od el. oplocení! X Pro průchod el. oplocením budujte a používejte nevodivé brány nebo izolované rukojeti. Výstražná tabulka (P 140) Vyhýbejte se zachycení Nikdy nedávejte vodivý drát(lanko) do úrovně hlavy! X Ostatní doporučení Nikdy nepřipojujte více el. ohradníků k jednomu oplocení! X U cest použijte vnější předsazený vodič s omezovačem napětí G 604 Nikdy nepřipojujte el. ohradník k ostnatému drátu! X Vypínejte el. oplocení dříve než začnete v jeho blízkosti pracovat s vodou! (např. u napajedel při doplňování vody z cisterny) vypínač Nikdy nepřipojujte více el. ohradníků na společné zemnění! X 4

3 Síťové zdroje - polyfunkční - kapitola ceníku : 0010 Inteligentní polyfunkční síťové zdroje nové generace s dálkovým ovládáním. Automatická úprava energie impulzu podle měnících se podmínek na oplocení. Zvuková a vizuální signalizace poklesu napětí v oplocení pod nastavenou úroveň. Možnost provozu na 12V baterii - vestavná zásuvka plus propojovací kabel se svorkami. Možnost vypínání/zapínání zdroje impulzů po vodičích s použitím dálkového ovládání. Kontrolka energie impulsů - hodnota energie impulsů, tzn. kolik energie zdroj vynaloží aby zajistil dodávku dostatečného napětí (5-25J) SmartPower Kontrolka alarmu Zdroje impulzů a příslušenství G MBX 2500 výkon 5-25J, všechny monitorovací funkce, dálkové ovládání v základní výbavě kv Kontrolka výstupního napětí - hodnota napětí na výstupu kv Kontrolka napětí na zpětném přívodu oplocení do zdroje a jeho alarm - funguje při zapojení do okruhu - hodnotu alarmu lze nastavit Kontrolka provozu (zapnuto/vypnuto) normální režim zdroj je vypnut dálk. ovládáním zdroj je zablokován (vypnut) vnějšími el. vlivy (interference mezi napěťovými svorkami) G MBX 1500 výkon 3-15J, všechny monitorovací funkce, možno dokoupit dálkové ovládání kv Kontrolka napětí na zemnění a jeho alarm - hodnota kvality zemnění - čím nižší údaj, tím lepší stav - hodnotu alarmu lze nastavit Výstupní kontakt Kontakt uzemnění normální stav napájení z baterie slabá baterie Kontakt uzemnění Kontakt referenčního napětí MBX 2500 MBX 1500 Energetická kapacita ( J ) Napětí při odporu 500Ohm Reálná délka bez porostu Reálná délka nízký porost Zemnící tyče 5-25 J 5200V 80 km 25 km 6 x 1,5m 3-15 J 6300V 60 km 18 km 4 x 1,5m Podrobná data naleznete na straně 14. Signální zařízení - kapitola ceníku : 0045 Dálkový alarm: G Řídící alarmová ústředna zdrojů Gallagher řady MBX, G GSM alarm, hlásí poruchy oplocení s přenosem informace na mobilní telefon. G siréna G stroboskopické světlo G SMS Fence Alarm Nová generace alarmu pro elektrické oplocení. Prostřednictvím SMS zpráv informuje : - že napětí na oplocení je příliš nízké (např. vysoká vegetace) - že je přerušený obvod (např. otevřená brána) - že bateriový zdroj impulsů má vybitou baterii Funguje nezávisle na ostatních komponentech elektrického ohradníku z vlastní baterie. Lze použít k jakémukoli typu zdroje impulzů. NOVINKA 5

4 Zdroje impulzů a příslušenství Síťové zdroje - komfortní s plnou diagnostikou - kapitola ceníku: 0010 Profesionální řada síťových zdrojů impulzů Síťové zdroje vybavené plnou diagnostikou funkce zdroje a oplocení s vestavěným digitálním voltmetrem. Moderní technologie pro profesionální využití PowerPlus - M Zapnutý proud Napětí na uzemnění Výstupní napětí Světelný graf zatížení výstupního napětí G M výkon 13,1J plná diagnostika provozu, pro vetší pastevní areály Alarm výstupního napětí Alarm uzemnění Kontakt uzemnění Kontakt referenčního uzemnění Výstupní kontakt redukovaného výkonu Výstupní kontakt ohradníku plný výkon G M výkon 6,3J plná diagnostika provozu, pro střední pastevní areály Zapnutý proud - kontrolka zapnutí ohradníku Napětí na uzemnění - kontrolka stavu uzemnění Výstupní napětí - hodnota napětí na výstupu zdroje Světelný graf zatížení výstupního napětí - pro rychlou kontrolu výstupního napětí na oplocení Alarm výstupního napětí - varuje při poklesu pod určenou hodnotu výstupního napětí Alarm uzemnění - varuje, když napětí na uzemnění přesáhne optimální hodnotu Výstupní kontakt ohradníku - připojení k oplocení ( plný výkon ) Výstupní kontakt redukovaného výkonu - připojení k oplocení (redukovaný výkon) Kontakt referenčního uzemnění - připojení na referenční uzemnění Kontakt uzemnění - připojení k systému hlavního uzemnění G M výkon 1J základní diagnostika provozu, malý zdroj pro oplocení koní a dalších citlivých druhů zvířat. G M výkon 3,1J plná diagnostika provozu, pro malé a speciální krátké pastevní areály NOVINKA Energetická kapacita ( J ) Napětí při odporu 500Ohm Reálná délka bez porostu Reálná délka nízký porost Zemnící tyče PowerPlus M ,1 J 6000V 32 km 11 km 4 x 1,5m PowerPlus M600 6,3 J 6000V 20 km 9 km 3 x 1,5m PowerPlus M300 3,1 J 5400V 9 km 5 km 2 x 1,5m 6 M J 5100V 1 km 0,5 km 2 x 1m Podrobná data naleznete na straně 14.

5

6 Zdroje impulzů a příslušenství Bateriové zdroje - komfortní - kapitola ceníku: 0020 Profesionální řada bateriových zdrojů impulzů Bateriové zdroje pro použití všude tam, kde chybí síťový rozvod el. proudu G B 180-1,7J pro menší Moderní technologie pro profesionální využití rozsahy ohrad Provoz na 12V baterii - napětí z akumulátoru s elektrolytem nebo dobíjecích 12V baterií PowerPlus - B 5-ti polohový multifunkční kruhový ovladač vypnuto kontrola kapacity AKU plný výkon nepravidelný chod impulzu od 1,5s do 8s. noční chod (redukovaný výkon) Světelný graf - pro rychlou kontrolu napětí na oplocení - pro zjištění kapacity nabití akumulátoru G B 280-2,8J pro středně velké rozsahy ohrad kontakt zemnění - připojení k systému hlavního uzemnění Výstupní kontakt ohradníku - připojení k oplocení (plný výkon) - vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V. - všechny zdroje řady PowerPlus-B jsou vybaveny možností chodu na poloviční výkon = šetření baterií. - možnost použití vysokokapacitních akumulátorů prodlužuje funkční období použitelnosti zdroje. - všechny zdroje jsou vybaveny základními propojovacími kabely pro připojení k baterii a elektrickému oplocení. G B 700-7J, pro velké rozsahy ohrad Výhodná možnost dobíjení 12V baterií solárními panely (str. 13) G B J, nejsilnější bateriový zdroj na světě 8 B 1600 B 700 B 280 B 180 Energetická kapacita ( J ) 2,8 J 1,8 J Napětí při odporu 500Ohm 5400V 4800V Reálná délka bez porostu 20 km 12 km Reálná délka nízký porost 7 km 4 km Zemnící tyče 16 J 4500V 60 km 5 km 5 x 1,5m 7 J 6800V 25 km 15 km 4 x 1,5m 3 x 1,5m 1 x 1,5m Podrobná data naleznete na straně 14.

7 Zdroje impulzů a příslušenství Bateriové zdroje - box řada - kapitola ceníku: 0020 Vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V Výhodná možnost při použití 12V napětí v kombinaci se solárními panely (viz. strana 11) G B 300 výkon 2,6J Rukojeť pro snadný přenos 4 polohový multifunkční přepínač režimů výstupního pulzu 3 polohový multifunkční kruhový ovladač Kontrolka výstupu el. pulzu Kontrolka stavu nabití baterie Výstupní kontakty zdroje + a - Do boxu lze umístit 12V AKU o rozměrech 29x18x20cm. Svorka pro uchycení boxu pro baterii ke zdroji impulzů G B 200 výkon 1,45J Plastový box pro akumulátor nebo baterii G Bezpečnostní nožička. Rychlý chod Pomalý chod Denní režim - plný výkon Nočn režim - prodloužení intervalu mezi pulzy Bateriové zdroje - mini řada - vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V - slouží jako malé přenosné zdroje tam, kde chybí přívod síťového napětí. Nelze doplnit solárními panely. Bateriové zdroje - kombi řada P Adaptér Gallagher 230/12V G 353H - B11-0,1J, 9V resp. 12V napájení, vhodné pro malé ohrady G B11-0,1J, 9V resp. 12V napájení, vhodné pro malé ohrady G Battery master - 0,75J, mini zdroj s max. parametry, 12V G B 50-0,5J, box na 9V / 12V AKU - k celé bateriové řadě zdrojů PowerPlus lze přiřadit vnější trafo 230V/12V pro alternativní připojení k el. síti 230V na místech, kde je to možné. Pokud zůstane zabudováno připojení na baterii, lze tak docílit plynulého chodu i při výpadku elektrické sítě. Přepnutí ze síťového provozu na provoz z baterie není automatický! B 300 B 200 B 50 Battery master B11, B11H Energetická kapacita ( J ) 0,5 J 0,75 J 0,11 J Napětí při odporu 500Ohm 2900V 3300V 2000V Reálná délka bez porostu 35 km 25 km 1 km Reálná délka nízký porost 11 km 11 km 0,5 km Zemnící tyče 2,6 J 5800V 60 km 5 km 3 x 1,5m 1,45 J 4300V 40 km 9 km 2 x 1,5m 1 x 0,5m 1 x 1m 1 x 0,5m Podrobná data naleznete na straně 14. 9

8 Zdroje impulzů a příslušenství Síťové zdroje - hobby (mini) - kapitola ceníku: 0010 Lze je obvykle použít pro malá a konstrukčně jednoduchá oplocení pro citlivé kategorie zvířat - koně, mléčný skot, drobná domácí a hospodářská zvířata. G Fence Master - malý síťový zdroj 230V pro oplocení koní a dalších citlivých druhů zvířat. P EBS - M - ekonomicky zajímavá varianta síťového zdroje 230V s výkonem 2,4J Pouze do vyprodání zásob! Cestovní set - kapitola ceníku: 0045 Malé bateriové zdroje - G cestovní komplet pro koně - mobilní sestava bateriového ohradníku s tyčkami, páskou a rukojetí na zbudování cestovní ohrady 10x10m v praktickém brašnovém pouzdru pro aktivní turistiku v sedle a vhodný odpočinek koní. - bateriový zdroj poháněn 6-ti monočlánky, resp. možno připojit na 12V akumulátor doprovodného automobilu. - kapitola ceníku: 0020 P EBS-B 0,4J -napájení suchou baterií 6V/130Ah nebo běžnou baterií 12V. Lze použít v kompaktu s využitím praktického nosiče baterie a rukojeti - součást příslušenství zdroje. Nejlevnější varianta bateriového zdroje. 6V 12V propojovací kabel k baterii 12V, součást balení zdroje P 001 a P 003 P EBS-MB - 0,4J - univerzálně použitelný zdroj 6V/12/230V 6V 12V 230V P síťový adaptér 230V, součástí balení k P 001, lze ho samostatně dokoupit i k P 003 Kompaktní zdroje kombinované - kapitola ceníku: 0030 Moderní malý kompaktní kombinovaný zdroj 12V/230V. Součástí dodávky síťový adaptér 230V/12V a propojovací kabel s krokosvorkami na připojení k 12V baterii. Síťový adaptér připojen pro provoz na 230V praktickým sdruženým konektorem. Funkce provozu na 230V nebo baterii se automaticky uvádí do provozu zasunutím konektoru přívodní šňůry od trafa 230V / 12V, nebo alternativně přívodní šňůry na baterii, přívodní kabely a trafo je součástí balení. P Trapper AN 24 - výkon 2,4J P Trapper AN 8 - výkon 0,8J 230V V A INK NO V A 8 NO K VIN Upozornění: Při připojení zdroje k adaptéru 230V /12V je nutné provozovat zdroj a adaptér v suchém prostředí - nebezpečí zkratování adaptéru deštěm nebo přílišnou expozicí

9 Zdroje impulzů a příslušenství Baterie, akumulátory - kapitola ceníku : 0050 Slouží jako zdroje energie pro chod bateriových zdrojů impulzů. V nabídce upřednostňujeme obnovitelné 12V akumulátory pro jejich vyšší výkon. Výhodné je použít akumulátory v kombinaci se solárními panely pro průběžné dobíjení baterie. P015-6V / 135Ah, suchý článek pro jednorázové použití pouze ke zdroji P 001 a P 003! Kompaktní 9V suché články pro jednorázové použití bez elektrolytu. Po vyčerpání energie je nelze dále použít. P011-9V / 55Ah P0122-9V / 120Ah P014-9V / 160Ah P0141-9V / 175Ah typ zdroje napětí kapacita bat. EBS-B 6V 135Ah B 11 9V / 12V 18Ah / 25Ah Solární panely - kapitola ceníku : 0050 odebíraný proud 30mA 12mA / 5mA počet dní / 60 B 50 9V / 12V 160Ah / 25Ah 25mA / 20mA 266 / 31 Battery Master 12V 65Ah 65mA 32 B V 85Ah 30mA 53 B V 85Ah 200mA 31 B180 12V 85Ah 70mA 30 B280 12V 85Ah 100mA 24 B700 B V 12V 105Ah 130Ah 190mA 190mA 17 7 Pro zdroj B1600 je potřeba baterie minimálně 2 x 130Ah nebo 3 x 105Ah. 12V pomalu vybíjecí akumulátory s elektrolytem. Po vyčerpání energie lze mnohonásobně dobíjet nabíječkami ze sítě 230V nebo solárními panely. P V / 65Ah P016-12V / 85Ah P017-12V / 105Ah G Nabíječka na akumulátory CTEK XS 800. Slouží k nabíjení akumulátorů ze sítě 230V. Ideální pro udržovací dobíjení v průběhu zimního období. Maximální prodloužení životnosti akumulátoru. - slouží k prodloužení doby použitelnosti baterie - u bateriových zdrojů - přes regulátor napětí "dobíjí" baterii. - nový design, odolné proti poškození - funkční i v zimním období při zakrytí sněhovou pokrývkou - jednoduché ovládání - nové odolné propojovací konektory NOVINKA 12V DC / 0.8A 230V AC G Solární panel 7W G Solární panel 16W G Solární panel 30W G Solární panel 42W G Solární panel 60W G Regulátor napětí. Slouží k regulaci přívodu proudu ze solárního panelu k akumulátoru. Je umístěn na zadní straně panelu. Solární panel 7W 16W 30W 42W 60W Šířka (mm) Délka (mm) Min. kapacita (Ah) Doporučeno ke zdrojům: B50 B180 B280, B 200 B 300 B700 B700 B1600 Pro zdroj B 1600 je nutné použít panely min. 2x60W 11

10 kód

11 Zdroje impulzů a příslušenství přívod k bleskojistce Kontrola správné funkce zemnění: 1 2 Nebo využijte možnosti vylepšení stavu zemnění použitím Bentonitu (G 877). 3 min. 3m Zemnící tyče - kapitola ceníku : 0060 P zemnící tyč kulatá 150 holá - pozinkovaná P svorka zemnící tyče kulaté, pozinkovaná Lehké zemnění 3m P zemnící tyč kulatá 100cm holá - pozinkovaná Střední zemnění P zemnící tyč T-profil - 150cm, pozinkovaná, včetně svorky P zemnící kolík pro malé bateriové zdroje impulzů. Délka 0,4m, povrchová úprava. 3m 3m Silné zemnění P zemnící tyč T-profil - 100cm, pozinkovaná včetně svorky 3m 3m Na suchých půdách a v oblastech s minimem srážek buď uzemněte jeden z vodorovných vodičů ve víceřadém oplocení nebo využijte výhod směsi BENTONITU, do kterého vložíte zemnící tyče. Zvýšíte tím zemnící potenciál. G Bentonit - hmota pro zkvalitnění zemnění. - Po promíchání s vodou vytváří vodivou kaši, která se nalije do otvoru se zemnící tyčí - znásobuje účinnost zemnění až 9ti násobně 3m 13

12 Zdroje impulzů a příslušenství Ochranné prvky zdrojů - kapitola ceníku: 0060 Elektrický ohradník a nebezpečí úderu blesku Údery blesku do oplocení mohou zdroj impulsů poškodit. Předcházet škodám způsobených bleskem lze vypojením zdroje ze zásuvky elektrické rozvodné sítě a odpojením výstupu ze zdroje vypínačem vloženým mezi zdroj a oplocení po dobu trvání bouřky. Aby se zmenšily škody na zdroji impulsů, doporučuje se vestavět do plotu bleskopojistku na ochranu před bleskem. Je-li zdroj umístěn v uzavřeném prostoru, musí tomu tak být podle norem vždy. Blesk si nachází vždy nejkratší a nejjednodušší cestu k zemi. Proto musí být uzemňovací systém zařízení na ochranu před bleskem nejméně právě tak dobrý, nebo ještě lepší než ten u zdroje impulsů. Tlumící cívka (tlumivka) představuje velmi vysoký odpor pro extrémně vysoké napětí blesku, takže ten přeskočí mezi kolíky jiskřiště a odvede se do země. V krajích s extrémně vysokým nebezpečím úderu blesku je výhodné vestavět dodatečná zařízení na ochranu před bleskem, umístěná po celém obvodu oplocení, přednostně pak na exponovaných úsecích v odstupu cca 500m. P přepěťová ochrana síťových zdrojů Zdroj impulsů je osazen vnitřní pojistkou proti přípustnému přepětí v síti nízkého napětí. Přesto běžně dochází k vyšším přepětím. Před nimi je nutno ochránit zdroj externí přepěťovou ochranou. To je možné provézt ve třech stupních. Pro běžný provoz postačuje stupeň 1. - nejlevnější účinné řešení. Po zachycení přepětí je zapotřebí tuto jednorázovou pojistku vyměnit - nahradit novou. 2. a 3. stupeň ochrany je finančně náročnější a u zdrojů impulzů se běžně nepoužívá. Po zásahu bleskem je třeba vždy zkontrolovat bleskojistky instalované na oplocení! G 648E - bleskopojistka GALLAGHER nastavitelná Údery blesku mohou zdroj impulzů poškodit. Aby se zmenšily škody na zdroji, je nezbytné vestavět do oplocení bleskopojistku a mezi zdroj a síť el. energie vložit přepěťovou ochranu. Bleskopojistky je vhodné instalovat 2-3 za sebou a dále po 500m v oblastech s vyšším rizikem výskytu blesku. Schéma zapojení nastavení bleskopojistky G 648E Plně nastavitelná bleskopojistka umožňující nastavení ochrany zdroje a zároveň dostatečného průtoku napětí do oplocení G dvoupolohový vypínač GALLAGHER žlutý, vypnuto / zapnuto 1 - připojte pojistku ke zdroji impulzů 2 - zkratujte obvod 3 - nastavte mezní hodnotu 4 - vraťte o kousek zpět 5 - připojte k oplocení 61 - zkontrolujte popř. upravte nastavení Schéma zapojení vodní brány G 604 Zdroj po zásahu blesku 4 G omezovač napětí GALLAGHER G 608 Dle způsobu zapojení lze použít i jako vodní vypínač P mechanická bleskopojistka dvojitá G 604 Omezuje napětí na vodiči v místě instalace zapojení mechanické bleskopojistky P

13 Zdroje impulzů a příslušenství Zkoušečky - kapitola ceníku: 0075 G Smartfix multifunkční zkoušečka pro přesné měření napětí a zjišťování výše a toku proudu, pro přesné vyhledávání závad Kontakt pro měření v místech se špatným přístupem. Toto měření již není tak přesné. Kontakt pro přesné měření Přepínač mezi režimy "A" a "kv" Zjišťování směru proudu Digitální hodnota proudu (A) nebo napětí(kv) Sloupcový diagram - ukazuje napětí i v režimu "Ampérmetr" Konektor pro připojení zemnění - pro přesné zjištění napětí je třeba připojit zemnící kolík. - pro vyhledávání závad (režim "A") stačí přiložit prst na zemnící konektor (pod gumovou krytkou) G digitální voltmetr GALLAGHER, V, digitální display, se zemnící tyčkou, napájení 9V baterií uvnitř voltmetru. G světelná zkoušečka, pět stupňů rozlišení, cca V, se zemnící tyčkou. G záblesková kontrolka, jasný bílý záblesk s každým pulsem nad 2000V, instaluje se pevně na oplocení a propojí se zemí. P záblesková kontrolka červená, bliká pouze při poklesu napětí pod 2000V, závěsná na vodič, bez uzemnění NOVINKA P bezdotyková VN zkoušečka 4 diody, bez nutnosti zemnění, 6 stupňů rozlišení napětí. P světelná zkoušečka 6 diod, se zemnící tyčkou, 6 stupňů rozlišení od V P orientační zkoušečka, osazena doutnavkou, se zemnící tyčkou, indikuje napětí nad 2000V, pouze na lanko a drát. P záblesková kontrolka zelená, bliká s každým pulsem nad 200V, závěsná na vodič, bez uzemnění NOVINKA Výstražné tabulky - kapitola ceníku : 0195 P 140 P 1401 P 141 P 142 P 144 P 145 P

14 Zdroje impulzů a příslušenství Schéma doporučených komponentů na budované ohrady Pevná ohrada drát pro skot, ovce, prasata, zvěř G 6731 G 013 K 084 K 082 K 003, K 005 K 098 K 054 G 603 K 009 I 020 Ohrada mobilní pro skot, ovce, prasata, zvěř P 181 I 047 P 055 I 045 P 186 P 183 G 630 I 012 Doporučené výšky instalace elektrických vodičů skot skot + mladý skot ovce 95 cm 60 cm 105 cm 75 cm 45 cm 90 cm 70 cm 50 cm 30 cm kozy 110 cm 90 cm 70 cm 50 cm 30 cm 16 černá zvěř - Divočáci (ochrana kultur) 75 cm 55 cm 35 cm 20 cm prasata 75 cm 55 cm 35 cm 20 cm spárkatá zvěř 150 cm 120 cm 90 cm 60 cm 30 cm

15 Zdroje impulzů a příslušenství Schéma doporučených komponentů na budované ohrady Mobilní ohrada TURBO nebo POLY (páska) pro koně Doporučené výšky instalace elektrických vodičů koně 125 cm 70 cm I 037 I 012 P 0845 P 0812 P 183 P 108 G 630 P 1891 I 012 P 191 Pevná ohrada TURBO nebo POLY (vodivá páska) pro koně koně 125 cm 85 cm 45 cm G 624X P 0845 K 004, K 016 G 642 G 670 G 6414 G 603 G 6091 G 670P I 032 I 0335 P 109 Pevná ohrada EQUIVIRE pro koně G 702P K 084 K 015, K 005 G 6733 G 912 G 609 I 020 K 098 Pevná ohrada TURBO nebo POLY (vodivé lano) pro koně G 6733 K 084 G 013 G 524 K 016 G 702P P 0911 G 603 K 009 K 004 P 091 I

16 Trvalé oplocení Trvalé oplocení a pevné ohrady Dřevěné ohrady K výstavbě trvalých ohrad lze s výhodou použít kůly z tvrdého dřeva, akátu nebo dubu, které jsou přirozeně odolné proti povětrnosti a půdnímu prostředí v průběhu až 40 let. Druhou možností je použití smrkových nebo borových kůlů ošetřených tlakovou impregnací. Životnost takových kůlů je do 15 let. Dřevěné impregované kůly dodáváme ve standardních délkách a průměrech, loupané nebo frézované. Akátové kůly jsou většinou štípané s nepravidelným průřezem. Kůly atypických délek a průměrů zajistíme na zakázku. Proč budovat v ohradách pevné rohy: Ø 12-14cm 2 - Ø 10-12cm 3 - Ø 10-12cm vzpěra Rohová konstrukce je kostrou celého oplocení. Drží tvar oplocení při napnutí drátů, aniž by došlo k vyklánění či vytažení rohového kůlu ze země. U ohrad, kde jsou použity kůly z recyklovaného plastu, je třeba zkonstruovat rohy z dřevěných kůlů! Rozložení tahu v rozích. Proč budovat pevné oplocení: Schéma ukončovací smyčky drátu. Na našich webových stránkách jsme pro Vás připravili prezentaci některých realizací oplocení pastvin pro hospodářská zvířata i chovnou zvěř zhotovených naší firmou na klíč. Domovinou tohoto typu oplocení je Nový Zéland. Oplocení tohoto typu je již dlouhá léta pomocníkem farmářů po celém světě. Tento druh oplocení je konstruován s cílem snadné a minimální údržby po celou mnohaletou dobu jeho životnosti. V praxi to znamená minimalizaci starostí s předsezónní obnovou a častou údržbou během roku (potrhaná lanka, nízké napětí díky porušeným vodičům). Vyhnete se tím případným škodám na okolních pozemcích či jiným komplikacím a problémům po možném úniku chovaných zvířat z pastviny. Kůly vybírejte s pečlivostí dle účelu jejich použití. V místech, kde je na kůl vyvíjen větší tlak, je nutné použití kůlů silnějších průměrů. Součet výšky plánovaného oplocení (viz strana 18, 19 - dle druhu zvířete) a hloubky zapuštění kůlu do země nám určí výslednou výšku požadovaného kůlu. Hloubka kůlu v zemi by měla být od 70 do 100cm. Ke stavbě ohrad je vhodný zatloukač kůlů KINGHITTER (viz. strana 34) Výstavba ohrady: Vysvětlivky: rozvíječ koncový kůl vzpěrný kůl směr tažení drátu napínák 70cm cm cm cm 18

17 Vodivá lanka a lana Vodiče - vodivá lana, lanka a speciální vodiče Odpor ( W/100m ) Lanka 3 vodičová P 032, P 033, P Lanka 6 vodičová P 041, P 042, P 046, P Lanka se zvýšenou vodivostí 11 G 620X, G 056X 10 P P P 054, P 0551 Plní funkci elektrických vodičů a zároveň tvoří horizontální mechanickou, optickou a psychologickou zábranu, kterou zvířata dobře respektují. Vodivé pásky větších šířek (12,5 ; 20 nebo 40mm) zvyšují optickou službu zábrany, vodivá lana (průměr 6 nebo 8mm) vhodně spojují optickou a mechanickou funkci. Označení TURBO = výborná vodivost. (Odpor = obrácená hodnota vodivosti, vyjádřeno v W/100m). Čím vyšší hodnota odporu, tím horší vodivost. Vodivá lanka - kapitola ceníku : vodičová lanka: Vodivá lana P lanko splétané 3vodiče 250m, žluto-oranžové Lanka se zvýšenou vodivostí - kapitola ceníku : 0100 G 620X TURBO - Super vodivé lanko, silné a odolné, 400m, 6xNiRo, 3x CuSn P 091, P Vodivé dráty 1,15 G Equiwire 1,15 G 627X, G 627XL 1,4 K 054 1,4 P 037 Podzemní kabely G 609, G Vodivá lana 6 vodičů - kapitola ceníku : 0120 P lanko splétané 3vodiče 500m, žluto-oranžové P žluto-bílé lanko 500m, 6xNiRo, 2xCuSn G 056X - 200m, hnědé, 6mm lano se zvýšenou vodivostí, 6xNiRo, 3xCuSn A INK V NO P m, bílo - modré P lanko splétané 3vodiče 1000m, žluto-oranžové P žluto-modré lanko 1000m, 3xNiRo, 3xCuSn P m, bílo - oranžové Speciální vodiče - kapitola ceníku : 0105 Struna nylon s UV stab. opletená drátkem 2x0,5mm P m P m 6ti-vodičová lanka: kapitola ceníku : 0090 P zelené lanko, P eurolanko 100m, vhodné pro 6vodičů, 3mm montáže v zoologických 200m, bílé zahradách P černo-bílé lanko 500m, 3xNiRo, 2xCuSn P eurolanko 6vodičů, 3mm 500m, bílé P m, ocelové pozinkované lanko 7x0,5mm P m, ocelové pozinkované lanko 7x0,5mm P bílo-oranžové lanko 1000m, 3xCuSn P eurolanko 6vodičů, 3mm 800m, bílé 19

18 Speciální vodiče, dráty Speciální vodiče - kapitola ceníku : 0105 G Equiwire - moderní a bezpečné pevné el. vodivé oplocení pro koně - speciální konstrukce vodiče se třemi vodivými uhlíkovými - sekcemi, zajišťujícími vodivý povrch - elastický obal vodivého drátu - garance životnosti 10 let - délka návinu 250m - průměr vodiče 8mm - průměr drátu 2,5mm - skvělá viditelnost pro zvíře - minimální riziko porušení, přetržení - nejlepší poměr vodivost/viditelnost K napínák Equiwire drátu Spojování pomocí Gripple spojky plastový obal vodivé uhlíkové sekce Nejlepší možná vodivost oplocení pro koně drát MAXIMÁLNĚ BEZPEČNÉ PRO KONĚ Přívodní izolované kabely - kapitola ceníku : 0065 Přívodní izolované vysokonapěťové kabely slouží k přenosu pulzu el. ohradníku prostředím, které by ho bez patřičné izolace zkratovalo. Používají se pro průchody pod a nad cestami, bránami a jako přívodní kabely mezi zdrojem impulzů umístěném v objektu s připojením na síť 230V a vlastní elektrickou ohradou. G dvojitá izolace, průměr vodiče 1,6mm 2iz. 50m G dvojitá izolace, vodiče 1,6mm 2iz. 25m G 627X - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 100m G 627XL - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 400m G 627XX - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 200m P VN přívodní nebo propojovací kabel CZ jednoduchá izolace, průměr vodiče 0,7mm(Cu), 200m svazek nebo metráž G 627X G 609 G 6091 NOVINKA G 627XX Dráty - kapitola ceníku : 0130 P m P m Pozinkovaný drát 1,2mm - cívky G kg průměr: 2,5mm - drát Gallagher, pozinkovaný se specifickou vlastností - menší roztažností, vyšší vodivostí a snadnější lámavostí v ohybu - vyšší kvalita = delší životnost a ulehčení při montáži. K měkký tažný pozinkovaný drát různých průměrů: 1,6mm - 3,15mm, svazek cca 100kg přepočtová tabulka drátů průměr drátu v mm váha v kg na 1000m drátu délka drátu v metrech na 1kg váha 1m/1kg 20 K 050 K 057 K 051 K 053 K 055 K 053 K 054 1,6 1,8 16kg 20kg 63m 50m 0,016 0, kg 41m 0,025 2,24 31kg 33m 0,031 2,5 39kg 26m 0,039 2,8 49kg 21m 0,048 3,15 62kg 17m 0,061

19 Vodivé pásky, navijáky Vodivé pásky se zvýšenou vodivostí - TURBO pásky - kapitola ceníku : 0112 Vodivé pásky se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a svisle propojovanými řadami jednotlivých vodičů, pevnost v tahu 100kg P mm/6vodičů - Vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm G 623X-12,5mm, 5vod.200m 2 x 0,15mm + 1 x 0,2mm NiRo vod. + 2 x 0,25mm CuSn vodiče Vodivé pásky běžné - kapitola ceníku : 0110 šíře 10mm - 4 vodiče: P 086-bílá - 200m, P 0804-žluto/oranžová - 200m P 0816-bílá - 200m P 0812-žluto/oranžová - 400m CuSn P mm/10vodičů - Vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm G 625X - 20mm, 200m super vodivá páska koncipována z pevnějšího tkaniva a větším průměrem vodičů s min. odporem. Pro montáž vhodný rozestup kůlů až 6m. CuSn P mm/12vodičů - Vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm G 624X - vodivá páska se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a svisle propojovanými řadami jednotlivých vodičů. Pro montáž vhodný rozestup kůlů až 6m. CuSn šíře 20mm - 6 vodičů: P 083-bílá - 200m P 084-žluto/oranžová - 200m P 0832-bílá - 400m P 0845-žluto/oranžová - 400m šíře 40mm - 12 vodičů: P bílá - 200m rozměry: 40mm/200m 11 NiRo vodičů 0,13mm + 4 Cu vodiče 0,2mm Super vodivé pásky koncipované z pevnější tkaniny. G 624XH - hnědé - super vodivá páska koncipována z pevnějšího tkaniva a větším průměrem vodičů s min. odporem. Pro montáž vhodný rozestup kůlů až 6m. G 624XB - bílé Odpor ( W/100m ) rozměry: 40mm/200m 10 NiRo vodičů 0,2mm + 4 Cu vodiče 0,3mm 40x vyšší vodivost než běžné vodivé pásky Běžné pásky P 0804, P 0812, P 086, P 0816 P 083, P 0832, P 084, P 0845 P 085 Pásky se zvýšenou vodivostí G 624XH G 624X G 623X P 0828 P 0847 P 0849 Navíjecí cívky pro vodivá lanka a pásky - kapitola ceníku : 0175 G cívka navíjecí ECONOREEL pro 600m lanka Ø3mm P navíjecí cívky LAC s držákem pro 800m lanka Ø3mm P zádový navíječ na 2 cívky TEXLEN pro 2x1000m lanka Ø3mm P cívka navíjecí CZ TEXLEN - náhradní pro 1000m Ø3mm P náhradní cívka 21

20 Mobilní oplocení, vodivé sítě Vodivé sítě - kapitola ceníku : 0125 Vodivé sítě 6vodičové se PE stojkami (1-2 hroty),výšky cm s velikostí ok 6-23cm barva oranžová, délka 50m. TURBO sítě s vyšší vodivostí CuSn přidaný vodič, více síly a energie,stojky Ø 13mm JUMBO sítě s robustnějšími koncovými stojkami Ø19mm 2 hroty na obou koncích - zvýšená stabilita, snadnější skládání a rozvinutí Sítě pro ovce a kozy 90cm jednohroté P vodivá síť 90cm 14stojek 50m 1hrot oranžová P vodivá síť 90cm 50m 1hrot TURBO bílá dvouhroté P vodivá síť 90cm 14stojek 50m 2hroty oranžová P vodivá síť 90cm 50m 2hroty JUMBO oranžová 105cm jednohroté P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 1hrot oranžová P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 1hrot TURBO oranžová dvouhroté P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 2hoty oranžová P vodivá síť 105cm 14stojek 50m 2hroty JUMBO 23 cm 23 cm 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm 11,5 cm 13,5 cm 105cm 90cm 10 cm 10 cm 10 cm Spodní vodorovná řada není vodivá z důvodu kontaktu s terénem. Obvykle je označena černým vpleteným pramenem. Vodorovné řady sítě jsou vodivé a navzájem jsou propojeny u koncových stojek. Svislé řady jsou nevodivé. 112cm Sítě pro králíky a drůbež Hustější svislé řady - užší oka 23,5 cm P vodivá síť 112cm pro drůbež 50m 1hrot oranž P vodivá síť 65cm pro králíky 50m 1hrot oranž 11,8 cm 11,8 cm 65cm 11,8 cm 11,9 cm 5,9 cm 11,8 cm 11,8 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 11,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm 5,9 cm Sítě pro koně 170cm P vodivá síť JUMBO 145cm 50m 2hroty oranžová P vodivá síť JUMBO 170cm 25m 2hroty oranžová 20 cm 145cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Náhradní tyčky P náhradní tyčka jednohrotá pro síť 90cm P náhradní tyčka jednohrotá pro síť 105cm P náhradní tyčka jednohrotá pro síť 112 cm P náhradní tyčka sítě 90 cm JUMBO P náhradní tyčka sítě 106 cm JUMBO P náhradní tyčka sítě 145 cm JUMBO P náhradní tyčka sítě 170 cm JUMBO 22 P náhradní tyčka dvouhrotá pro síť 90cm P náhradní tyčka dvouhrotá pro síť 105cm

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

Část systému PLASTIplot je vyrobena v ČR, doplněna pletivem z EU

Část systému PLASTIplot je vyrobena v ČR, doplněna pletivem z EU Účinné a přitom levné řešení od předního republikového producenta při ochraně komunikací, cest, chodníků, železničních tratí, nádvoří před tvorbou závějí, které vznikají v zimě i při mírném větru. Dlouholetá

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00

ATILA STÝL s.r.o., Hněvkovského 87 Brno - psč: 617 00 AZ - Moravia - čtyřhranné pletivo Zn + PVC - zelené, oko 55x55, skupina Ø drátu včetně plastu 2,4mm, kompaktní role / bez napínacího drátu 55x55 / 2,4mm výška v cm délka role bm váha role ks / paleta Kč

Více

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4,

Vstup: 5V/1000 mah (max.) Vhodné pro: iphone, Smart Phone, mobily, MP3/MP4, USBpromo.cz POWER BANKY A SOLÁRNÍ NABÍJEČKY Ceny k 15.10.2014 KÓD bez DPH při 100 ks OBRÁZEK POPIS, SPECIFIKACE, POČET NABITÍ SPECIFIKACE KAPACITA (v mah) BALENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TERMÍN DODÁNÍ POTISK STANDARDNÍ

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Dráty a lana. Přehled výrobků

Dráty a lana. Přehled výrobků Přehled výrobků 29 Pár slov k lana ocelová a jejich složení Jeden pramen lana se skládá z jedné nebo více vrstev lanových drátů, šroubovitě vinutých kolem jádra. Pramencové lano je tvořeno jednou nebo

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Pusťte se. správně! Udělejte to. do toho.

Pusťte se. správně! Udělejte to. do toho. Pusťte se do toho. Udělejte to správně! NOVINKA! Akumulátorové vrtací šroubováky PSR 14,4 LI-2 a PSR 18 LI-2 s funkcí Bosch PowerControl. Vrtání a šroubování ještě nikdy nebylo tak komfortní a jednoduché.

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012.

TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. TEXTOVÉ PANELY SÉRIE A (16cm) / SÉRIE B (18,5cm) / SÉRIE K (25cm) / SÉRIE M (48cm) Nabídka platná od 01.02.2012. A8LED je autorizovaný distributor panelů technologie LED (super jasné diody s velkým úhlem

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více