Rakovnický historický sborník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rakovnický historický sborník"

Transkript

1 Rakovnický historický sborník VIII/2011 Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

2 Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba Státní okresní archiv Rakovník ISBN ISSN

3 Obsah Jiří Hrbek Císařský hon na křivoklátském panství v roce Zuzana Pešková Velkorysé návsi na Rakovnicku...29 Veronika Štěpánová Buškovský statek...77 Jan Černý Jest víska vnově vystavěná nedaleko od města Nového Strašecího, kteráž městu náležející, kteráž Pecínov se jmenuje Jitka Janečková První archivní štace Fridolína Macháčka v Rakovníku Bohdan Zilynskyj Prázdninový pobyt Jaromíra Čelakovského na Rakovnicku v roce David Hubený Rakovník a Rakovnicko za druhé republiky Václav Vodvářka Klíčava známá i neznámá aneb Aniculus vetitus, říčka zapovězená Anotace a recenze Resumé Seznam zkratek

4

5 Jiří Hrbek Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721 Du König von Österreich, mit Deinen zum Haus Österreich gehörigen Erblanden, sollst Dich ewig freuen der großen Lust der Weidmannschaft, deren Du mehr hast als alle Könige und Fürsten zu deiner Gesundheit und Erholung, auch zum Troste deiner Untertanen, weil du ihnen dadurch kannst bekannt werden [ ] auch solche benehmen kannst mit Lust, indem Du während des Genusses der Weidmannschaft den Bitten der Armen Abhilfe gewähren kannst. 1) Zakladatel budoucí slávy habsburského rodu, římskoněmecký král a císař Maxmilián I., nabádal ve výše zmíněné fiktivní tajné lovecké knize svého nástupce, aby všemožně pěstoval loveckou vášeň, která nemá v případě panovníků sloužit pouze ke kratochvíli a k získání nových sil, ale má zároveň plnit politické úkoly. Díky honu opouští panovník stěny svého sídla a vydává se mezi své poddané, dostává se do kontaktu s nimi a to mu dává příležitost ke vzájemné komunikaci a k pomoci potřebným. A třebaže doba barokních honů se značně odlišovala od časů, kdy udatný Maxmilián I. při pronásledování kamzíků zdolával tyrolské vrcholy, zůstávala v habsburském rodě nejen lovecká vášeň, ale i mnoho z politického obsahu tohoto vpravdě aristokratického počínání. Patřila k němu také vizuální reprezentace lovu, s jejíž pomocí dával panovník najevo svou vládu nad zemí a jejím obyvatelstvem. Takto jsou koncipovány tapisérie vzniklé u burgundského dvora, na jejichž pozadí se objevují lesy, louky a vody jako symbol země, o kterou se král stará. Také lov byl od pradávna chápán jako boj s temnou mocí lesa, jenž v myš lení předmoderního člověka představoval původní chaos, a to v protikladu ke krajině kultivované, zemědělské. Král bojující proti mytickému nepříteli se ve výtvarném umění stal častým námětem, postava Maxmiliána I. pak zůstávala součástí habsburské rodové reprezentace po celé 16., 17. a první polovinu 18. století. 2) 1) Theodor G. VON KARAJAN (ed.), Kaiser Maximilans I. geheimes Jagdbuch und von den Zeichen des Hirsches, Wien 1881: Ty, králi rakouský, se svými k Rakousku náležejícími dědičnými zeměmi, měl bys mít zvláštní potěšení z lesů, které máš tak jako ostatní králové pro vlastní zdraví a zotavení, ale také k užitku poddaným, protože ty jím tím můžeš být znám, [ ] že během užívání svých lesů můžeš poskytovat pomoc na přání chudých. 2) Příkladem může být cyklus Chasses de Maximilien, vzniklý mezi léty 1527 až 1533 pro Maxmiliánovy vnuky Karla V. a Ferdinanda I. Dále Birgit FRANKE, Jagd und landesherrliche Domäne. Bilder höfischer Repräsentation in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit, in Wolfram Martini (ed.), Die Jagd der Eliten in den Erinnerungskulturen von der Antike bis in die Frühe Neuzeit, Göttingen 2000, s O vnímání Maxmiliána I. dále Jan Dirk MÜLLER, Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximilian I., München

6 Na počátku 18. století sice zmizela představa osobního hrdinství císaře chránícího zemi před zlem se zbraní v ruce, zůstal však lov jako vyjádření panovnické suverenity nad daným územím. Divoká akce, která byla ve středověku chápána jako předehra války (praeludium belli), byla stále více svazována ceremoniálními předpisy, stala se panovnickou zábavou a po vzoru dvora pronikala jako kratochvíle do šlechtického prostředí. Slovo lov však v sobě skrývalo řadu činností. Už v pozdním středověku byla stanovena pravidla pro rozličné druhy lovu, docházelo ke stále větší specializaci, a tak se vedle honu na vysokou zvěř setkáváme se zvláštními postupy při lovu pernaté zvěře, zajíců či dravých zvířat. Zároveň dochází k rozlišování způsobů lovu, který probíhal za pomoci dravých ptáků, lákáním na vějičku či chytáním do tenat a sítí. V kombinaci s rozvojem dvorského ceremoniálu byly vymezovány kompetence personálu, jenž měl příslušný druh lovu na starosti. Tak také císař Karel VI., vášnivý ctitel bohyně Diany, 3) zaměstnával na počátku 18. století ve Vídni velké množství lidí, kteří pečovali o jeho oblíbenou zábavu. V čele celého štábu stál nejvyšší dvorský a zemský lovčí (Obersthof- und Landjägermeister), kterým byl v letech 1712 až 1724 Hartmann z Lichtenštejna, poté až do císařovy smrti Johann Julius z Hardeggu. Do kompetence tohoto vysokého dvorského hodnostáře patřilo i zalesněné okolí Vídně, spravované dvanácti lesnickými úřady. Přímo podléhal jeho autoritě zemský podlovčí, dále měl řadu sekretářů a písařů a také nadlesních příslušejících k císařovým oblíbeným loveckým destinacím v okolí Vídně (revíry Auhof, Wolkersdorf, Ebersdorf, Neustadt, Baden a Prater). K tomuto základnímu organizačnímu schématu se přidávali zvlášť ustanovení kováři, zbrojíři, a dokonce speciální bradýř vykonávající svou funkci jen při lovu. 4) Spolu se svými podřízenými se nejvyšší dvorský lovčí staral o uspokojování císařovy lovecké vášně, o úpravu lesního porostu a také o dostatečný počet zvěře, kterou si v případě nutnosti obstarával z obor nedalekých panství dolnorakouských šlechticů. Podobné starosti a o něco menší počet dvořanů bychom potom nalezli ve štábu nejvyššího dvorního sokolníka (Oberstfalkenmeister) Johanna Albrechta von St. Julian-Wallsee, který byl organizačně oddělen od dominantní skupiny nejvyššího lovčího. 5) Stejné úřady jako u dvora bychom ale nalezli také přímo v Čechách, byť sem císař s rodinou zajížděl po Bílé hoře pouze občas a frekvence jeho návštěv po polovině 17. století ještě klesla. Funkci českého královského lovčího zaznamenávají prameny již od konce 12. století, k ustanovení decentralizované sítě jeho podřízených (hajných forestarii) potom došlo při konstituování panovnického lesního regálu v rámci dominia speciale počátku 14. století. 6) Funkce nejvyššího královského lovčího byla do jisté míry unikátní, neboť byla jako pozice správce královského hvozdu obsazována i ve chvílích, kdy 3) O jeho zálibě v lovu například Franz HUSS, Der Wiener Kaiserhof. Eine Kulturgeschichte von Leopold I. bis Leopold II., Gernsbach 2008, s Podrobněji Oskar Freiherr VON MITIS, Jagd und Schuessen am Hofe Karls VI., Wien ) Rosina TOPKA, Der Hofstaat Kaiser Karl VI., dizertace Universität Wien, Wien 1954, s ) O těchto úřadech také Jeroen DUINDAM, Vienna and Versailles. The Courts of Europe s Dynastic Rivals, , Cambridge 2003, s ) Srov. Jan JANÁK Zdeňka HLEDÍKOVÁ Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005, s. 57, 62. 6

7 panovník přímo nesídlil v Čechách. Na rozdíl od ostatních úřadů spojených s českým královským dvorem, jejichž nositelé je vykonávali vlastně jen v momentu korunovace, si zachoval český nejvyšší lovčí svou působnost i v běžném životě raně novověkých Čech, a dokonce přežil na rozdíl od ostatních čestných úřadů hluboko do 18. století, zatímco například maršálek královského dvora je naposledy zaznamenán na jeho počátku. 7) Ačkoli po ustanovení sboru nejvyšších úředníků nejvyšší lovčí do této exkluzivní skupiny nepatřil, zaujímal v rámci zemské hierarchie místo hned za purkrabím hradeckého kraje. Na posílení jeho pozice potom měly vliv dva faktory: dlouhodobá přítomnost rudolfínského dvora v Čechách, spojená s vytvořením loveckého zázemí v Brandýse nad Labem, a vznik královského honebního rezervátu ve vzdálenosti jedné míle od hranice pražských měst v roce Hlavní povinností českého nejvyššího lovčího v následující době pak bylo obstarávání dostatečného množství zvěře v císařských oborách, funkčních zbraní a dalšího nutného vybavení k lovu pro případ, že panovník zavítá do Prahy, jejího okolí nebo na některé z komorních panství. Jako znalec místních poměrů měl také nejvyšší královský lovčí stanovit program lovu a vybrat místo konání, samozřejmě po konzultaci se svým dvorským protějškem. Někdy se přitom nevyhnul improvizaci, jako například když Karel VI. projevil najednou zájem odskočit si roku 1732 z Karlových Varů na hon na komorní panství Přísečnice v Krušných horách. 8) I v době pobělohorské tak význam tohoto úřadu zůstával relativně veliký, vždyť nejvyšší královský lovčí zodpovídal za zdárný průběh důležité panovnické zábavy. Lov měl své pevné místo v kalendáři císařského roku. V době vlády Karla VI. se dostával do časového harmonogramu pravidelně i mimo hlavní sezónu, císař se mu věnoval zhruba sto dní v roce jako nedílné součásti dvorských oslav vedle divadelních či operních představení. Lov měl k těmto kratochvílím poměrně blízko. Byl totiž organizován jako barokní divadlo, v němž hlavním aktérem byl ten, pro něhož byl určen; zvěř pak tvořila pouhou stafáž, o jejímž osudu však bylo rozhodnuto dříve, než se na začátku zvedla opona. Model německého (plachtového) honu, při němž byla zvířata nahnána do ohrady a z pódia střílena, aniž by měla naději na útěk, nedával příliš šancí na dobrodružnou podívanou, jakou skýtal výše zmíněný lov pozdně středověký či pozdější parforzní hon, který se dostával do střední Evropy pozvolna ze stuartovské Anglie na přelomu 17. a 18. století. 9) Zatímco parforzní hon vyžadoval úpravy lesního porostu a promyšlenou strategii sázení dřevin (vznik průhledů), německý hon zase předpokládal pečlivou úpravu centrálního prostoru, na němž docházelo ke střelbě do zvířat uvězněných provizorní plachtou v jednotlivých výbězích a naháněných do centrální ohrady, kde se dostávala na mušku střelcům či střelci. Kromě budování ohrad pak nemálo námahy stálo i vybudování pavilonů pro hosty a hlavní tribuny, na níž stáli střelci. 10) Cílem celého lovu bylo 7) Tamtéž, s ) NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/10, kart. č. 1065, fol ) O parforzním honu ve šlechtickém prostředí pojednává nejčastěji bohatá šporkovská literatura. Například Pavel PREISS, František Antonín Špork a kultura jeho doby v Čechách, Praha 2003, s. 38 nn. 10) Během tzv. Wasserjagdu (každoročně na konci srpna) byli hnáni jeleni přes jedno ze slepých ramen Dunaje a stříleni dvorskou společností z lodi (Karl VOCELKA Lynne HELLER (ed.), Život Habsburků. Kultura a mentalita jednoho rodu, Praha 2011, s. 43). 7

8 skolit maximální počet kusů. V případě císaře a dalších členů habsburské rodiny se potom počty zabité zvěře pohybovaly v řádu tisíců, přičemž nejčastěji se jednalo o vysokou zvěř, jen občas došlo i na exotičtější kusy: roku 1717 zastřelil Karel VI. dvanáct medvědů a o čtyři léta později v oboře Lainz (Lainzer Tiergarten, dnes 13. vídeňský obvod) huňáče těžkého 229 kg. Z dnešního pohledu to musela být prapodivná podívaná, při níž dvorská společnost, obdivující svého panovníka, stála v úžasu nad ohradou s umírajícími zvířaty, mezi nimiž pobíhali psi, často navlečení do bizardního brnění. 11) Zvlášť v první polovině 18. století však právě tento způsob lovu zaznamenával u dvora Karla VI. největší rozkvět, ani předtím (Ferdinand II. proslul především jako náruživý lovec skřivanů), ani potom (Marie Terezie lov neměla vůbec v oblibě) 12) k podobným představením nedocházelo tak často. Na rozdíl od císaře Maxmiliána I., který brázdil tyrolské lesy jen se svou družinou, stal se lov v době barokní výsostně společenskou záležitostí. Podobně jako ostatní civilizační návyky se střílení zvěře přeneslo ode dvora do šlechtického prostředí, kde se smísilo se stavovským vědomím urozence jako pána lesa. Šlechtic se stal v průběhu raného novověku i v právní rovině 13) suverénem nad lesním porostem nacházejícím se v hranicích jeho panství. Mohl tak zvát k sobě na návštěvu ostatní aristokraty, aby se pochlubil svým bohatstvím, jež mělo podle předpokladů vyrůstat ze systematické péče daného šlechtice jakožto dobrého hospodáře. Takový hospodář měl dbát na to, aby ani cizí pán, natož cizopanský poddaný, nezasahovali do jeho výsadních práv; tvrdě mohl trestat také své poddané, kteří se dopouštěli lesního pychu. Soudobá moralizující literatura upozorňovala na skutečnost, že by poddaní, kteří by přivykli lovu, začali zanedbávat zemědělskou činnost. 14) Právě pro ni však představovalo řízené přemnožování divoké zvěře nemalé nebezpečí, neboť ta ve velkém likvidovala výdobytky práce poddanských rukou. Ještě v letech 1716 až 1718 tak zaznamenáváme v Horních Rakousích proti takovému lesnímu hospodaření velkou vzpouru, při níž bylo zlikvidováno rozhořčenými vesničany, a dokonce i měšťany na 700 kusů vysoké zvěře. 15) Centrálně byla situace zoufalých sedláků řešena až osvícenským patentem Josefa II. z 28. února 1786, který zakázal vykonávat 11) Někteří autoři se neubrání paralelám s gladiátorskými hrami v antickém Římě (Petr MARTAN, Barok zlatý věk myslivosti, Vimperk 1992, s. 19). 12) Srov. Wilhelm SCHLAG, Hofjagd im 18. Jahrhundert, in Walter Koschatzky (ed.), Maria Theresia und ihre Zeit, Salzburg Wien 1979, s ) Srov. Hermenegild JIREČEK (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské Ferdinanda II., Praha 1888, s , čl. Q XLVIII Q LVII. 14) Nun weiß man wol, wo das Jagen, Fischen und Vogelfangen frey stünde, wurde die junge fürwitzige Bursch lieber diesen obliegen, ihre Gebühr verlassen und also dem gemeinen Nutzen Schaden bringen (Wolf Helmhard VON HOHBERG, Georgica curiosa, Nürnberg 1682, kap. XXXIV. Citováno podle Wilhelm SCHLAG, Die Jagd, in Adel im Wandel. Politik Kultur Konfession , Wien 1990, s , zde s Také Otto BRUNNER, Adeliges Landleben und europäischer Geist. Leben und Werk Wolf Helmhards von Hohberg , Salzburg 1949, s ). Stavovskou exkluzivitu podtrhovaly i císařské patenty: lovecký řád císaře Leopolda I. z roku 1675, patent z roku 1688 či podobné nařízení Karla VI. z roku 1713 (editován v Jindřich FRANCEK, Lovecká vášeň v proměnách staletí, Praha 2008, s ). Ve stejném duchu mluvila i snešení českého zemského sněmu (například roku 1681). 15) Wilhelm SCHLAG, Die Jagd, zde s

9 Netradičně zpracovaná socha svatého Jana Nepomuckého v novodomském (později alžbětinském) revíru má i dnes připomínat místo slavného honu. Slavnostně byla odhalena při návštěvě císaře Karla VI. roku 1723 (foto J. Černý a J. Hrbek) Nápis na podstavci sochy Jana Nepomuckého připomíná zadavatele díla Jana Josefa z Valdštejna i se všemi jeho tituly (foto J. Černý) Nápis na podstavci sochy Jana Nepomuckého se záznamem data honu a se jménem císařovny (foto J. Černý) 9

10 Lovecký vůz císaře Karla VI. zkonstruovaný podle panovníkova návrhu pro lov roku 1723 (Státní hrad Křivoklát) Detail otáčivého křesla císařského loveckého vozu. Sedadlo umožňovalo rychlou střelbu do všech světových stran (Státní hrad Křivoklát) 10

11 lovecká práva na škodu všeobecného zemědělství a plodů píle poddaných. 16) Rozvážnější šlechtičtí hospodáři však již dávno předtím začali s budováním ohrazených obor, které nejen ulehčily polnohospodářství na panství, ale zároveň umožnily kontrolu nad stavem a pohybem zvěře a v neposlední řadě zásobovaly panskou kuchyni. Na křivoklátském panství byly původně obory dvě: luženská a lánská, založená Janem Josefem z Valdštejna roku Její velikost byla téměř 9500 hektarů, čímž se řadila k největším v monarchii. Původně dřevěná ohrada lánské obory, dlouhá téměř 47 kilometrů, měla ještě jeden účel, a to odradit případné pytláky a jasně vymezit valdštejnské panství od sousedního martinického dominia, 17) ve vztahu k vlastním poddaným potom ohraničit nedotknutelnou sféru panského hospodářství. Intenzivní boj proti lesnímu pychu byl možný pouze díky propracované organizaci vrchnostenské lesní správy, k jejíž reformě došlo krátce po převzetí panství Valdštejny, když Arnošt Josef potvrdil v jejím čele Jana Kryštofa Rajmana jako vrchního myslivce. 18) Valdštejn inicioval také vydání služebního řádu, který se soustředil na vypsání povinností lesníků, v němž na prvním místě figurovalo drastické pronásledování jakéhokoli zásahu do panského lesního regálu ze strany poddaných. V tomto směru se dostal předpis do konfliktu s nařízením krajských hejtmanů, kteří zakázali střílení pytláků na místě. Kolize obou norem nakonec vedla k tomu, že se řada křivoklátských myslivců dostala do konfliktu se zákonem, a to včetně Jana Kryštofa Rajmana. 19) Napjatá situace komplikovaná výpady cizopanských pytláků (nejvíce ze sousedního smečenského panství) však pokračovala i nadále a roku 1713 došlo k přímému napadení Jana Josefa z Valdštejna jakýmsi Pavlem Navrátilem a Václavem Albrechtem. Po incidentu následovala hraběcí urgence do Vídně, v níž dotčený Valdštejn prosil císaře o zachování starého, nekompromisního postupu vůči ozbrojeným pytlákům. 20) Vrcholným okamžikem sociálního rozměru lovu se stalo pozvání panovníka do vlastní obory. V případě, že panovník pozvání přijal, prokázal dotyčnému aristokratickému hostiteli zvláštní čest, která jej povyšovala v očích okolní stavovské společnosti a podtrhovala jeho žárlivě střežené postavení. Fakt, že přijetí pozvání na hon nebylo cosi samozřejmého, dokládá například marná snaha Františka Antonína Šporka, aby se 16) [ ] dem allgemeinen Feldbau die Früchte seines Fleißes gegen (tamtéž, s. 353). 17) Vzájemný vztah upravovala smlouva mezi českou komorou a Jiřím Adamem I. z Martinic ze 14. března I v období valdštejnské vlády na Křivoklátsku však přetrvávaly spory. Smlouva tak musela být víceméně obnovena roku 1731 mezi Marií Annou z Valdštejna, provdanou z Fürstenberka, a Františkem Michalem z Martinic (za 27 kusů zvěře ročně se vzdal práva honitby v sousední, žilinské oboře). Doklady o tomto deputátu jsou ještě z poloviny 18. století (1749). 18) Zajímavou korespondenci mezi Rajmanem a Arnoštem Josefem z Valdštejna zregestoval Rudolf MAXERA, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 20, kart. č. 2, fol ) Arnošt Josef z Valdštejna se svých souzených (a odsouzených) lesníků vehementně zastával i u císaře. Rajmanovi byl apelačním soudem uložen rok nucených prací za krytí ostatních hajných, kteří se dopustili zastřelení pytláků. Na Valdštejnovu přímluvu byl však roku 1690 propuštěn a nechal vystavět kapličku svatého Eustacha na Zámeckém vrchu u Křivoklátu. Dále J. FRANCEK, Lovecká vášeň v proměnách staletí, s ) Opis tohoto zajímavého dokumentu například SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 52, kart. č

12 Karel VI. zúčastnil lovu na lyském panství roku ) Oproti tomu panovník vyhověl například pozvání Františka Ferdinanda Kinského na čerstvě dostavěnou Karlovu korunu u Chlumce nad Cidlinou, zámku, jenž měl původně také sloužit zejména loveckým účelům. Touha šlechtice pochlubit se císařskou návštěvou převažovala nad čistě ekonomickými faktory, pro zdar celé akce neváhal proto aristokrat obětovat nemalé finanční prostředky i organizační úsilí svých úředníků, kteří měli celou akci zařídit. Poté, co se Křivoklát stal veřejně známou položkou v císařovnině itineráři, posílali Janu Josefovi z Valdštejna blahopřejné dopisy nejen jeho agenti, ale i ostatní aristokraté, většinou s trochou obtížně skrývané závisti. 22) Není divu, že po návštěvě nechával šlechtic zvěčnit na památku císařské milosti, jež se mu dostala, celou událost na vzpomínkových mincích nebo vytisknout zevrubný popis honu. Za účelem oslavy panovníka a především jeho hostitele pak byly podobné brožurky distribuovány po českém království a mnohdy i po celé monarchii. Lov tak mohl sloužit jako reprezentace všech, kteří na něm byli přítomni. * Křivoklátské panství bylo vždy k lovecké zábavě jako stvořené. Platilo to celkem doslova, protože už středověký Křivoklát byl nejvýznamnějším královským hradem postaveným za tímto účelem na přelomu vlády Přemysla Otakara I. a Václava I. 23) Ačkoli se preference českých panovníků měnily, mohutný hrad zůstával správním centrem rozsáhlého zalesněného panství, které podle Eduarda Maura pokrývaly dřeviny ze 65 procent. Roku 1579 bylo relativně konsolidované křivoklátské panství podřízeno české komoře, která hodlala využívat zdejší dřevo jako surovinu do železářských podniků nejen na samotném Křivoklátsku, ale také na Zbirožsku či v okolí Králova Dvora, kam byly klády plaveny po Berounce. 24) Také později za Valdštejnů došlo několikrát ke snahám rozvinout tento směr podnikání a zlepšit splavnost nejen samotné Berounky, ale i okolních potoků. 25) Podle tereziánského katastru patřilo vrchnosti strychů lesa a pouze 7071,3 strychy dominikální půdy vhodné k polnímu hospodářství, které však bylo zejména díky Valdštejnům neobyčejně intenzivní: v tereziánském katastru je zaznamenáno sedmnáct poplužních dvorů a roku 1752 přibyl osmnáctý v Broumech. Křivoklátské panství bylo obrovské, rozkládalo se na více než stryších půdy, ale přes převahu lesa byly pro vrchnostenskou pokladnu rozhodující příjmy z pivovarnictví. 26) Přesto byla právě péče o les hlavní starostí jak české komory, tak také schwarzenberské zástavní držby, do níž 21) Srov. P. PREISS, František Antonín Špork a kultura jeho doby v Čechách, s ) Například dopis od Ferdinanda Aloise Krakovského z Kolovrat, prezidenta vídeňské bankality (Vs Křivoklát, inv. č. 894, sign. SA I 21, fol , 9. července 1721). 23) Srov. Tomáš DURDÍK, Encyklopedie českých hradů, Praha 1995, s ) Eduard MAUR, Český komorní velkostatek v 17. století, AUC hist et phil, Praha ) Například roku 1722 Úpořský potok, pramenící u vlastecké hájovny pod vrchem Těchovínem a ústící do Berounky pod hradem Týřovem. Za tímto účelem byl na Křivoklát vyslán z Duchcova lesní pojízdní František Brunnhälter, aby instruoval hejtmana Štorcha a lesmistra Fricha (R. MAXERA, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, fol. 19). 26) Aleš CHALUPA Marie LIŠKOVÁ Josef NUHLÍČEK František RAJTORAL (ed.), Tereziánský katastr český III, Praha 1970, s

13 se dostalo křivoklátské panství roku ) Zástava se brzy změnila v prodej, kupujícím však roku 1685 nebyl překvapivě Jan Adolf ze Schwarzenberka, ale jeho konkurent, mnichovohradišťský pán Arnošt Josef z Valdštejna. Součástí kupní smlouvy byl požadavek komory, že na panství musí zachovat vysoké i nízké lesy, porosty, hory a údolí se všemi honebními a lesními právy, vysokou i nízkou honitbou. 28) Valdštejnové pak investovali nemalé prostředky do panství, které definitivně spojili se sousedními Krušovicemi, Nižborem a dalšími menšími statky (Senec, Petrovice). Není tudíž divu, že si svůj majetek žárlivě střežili a nenechávali bez trestu žádný zásah do svých loveckých práv, jehož se dopouš těli ať už vědomě či nevědomě zabloudivší sousedé, 29) a také, že se chtěli se vzkvétajícím majetkem pochlubit: křivoklátské panství bylo největší a nejvýnosnější ze všech valdštejnských majetků v Čechách, s nejlépe propracovanou vrchnostenskou správou. Nešetřili proto pozváními na lov, která adresovali svým přátelům a příbuzným uprostřed aristokratické společnosti. Tato štědrost měla kromě prosté reprezentace a upevnění rodového symbolického kapitálu ještě jeden důvod: navzdory kupní smlouvě si zachovávala česká komora některá práva k panství (například předkupní právo) a Valdštejnové se zavázali k několika povinnostem vůči komorním železárnám na králodvorském panství. Arnošt Josef ani jeho syn Jan Josef z Valdštejna se nehodlali Křivoklátu vzdát, lovy na Křivoklátsku tak byly demonstrací vlastnických práv k tomuto prestižnímu hospodářskému celku, kdysi klenotu královské domény ve středních Čechách. Lov patřil mezi běžné zábavy české barokní aristokracie a také Valdštejnové v tomto ohledu nebyli výjimkou. Již Arnošt Josef z Valdštejna proslul zakládáním nových hájoven a mysliven, i když spíše než lov měl při zalesňování panství na mysli budoucí železářskou výrobu. Přitom jen málo dbal na stará privilegia udělená ještě v době komorní správy. 30) Pro léta 1685 až 1708, kdy byl pánem na Křivoklátě Arnošt Josef z Valdštejna, nemáme pořádání velkých loveckých akcí dosud pramenně doloženo, můžeme je však předpokládat i vzhledem k jeho činnosti na mnichovohradišťském panství (zřízení obory Klokočka s geometrickým rozdělením lesního porostu pro parforzní hon). 31) Oproti tomu Jan Josef z Valdštejna, přední osoba politického a především ekonomického života Čech na počátku 18. století, 32) proslul jako náruživý ctitel bohyně Diany, o čemž svědčí také touha obsadit úřad nejvyššího lovčího českého království po nešťastné smrti 27) Rozsáhlé lesy jsou zmiňovány nejen za Valdštejnů, ale také za Fürstenberků, kteří je užívali především pro své industriální podniky. Srov. Jaroslav SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen I., Prag Wien 1785, s. 125 nn. 28) Item mit allen [ ] hohen und niedrigen Wäldern und Büschen, Bergen und Thallern, sambt aller Jagdund Forstgerechtigkeiten, mit hohen und niederen Wildtbahn [ ] behalten (Vs Křivoklát, inv. č. 316, sign. SA A 253). Předání křivoklátské honitby v bodě 16 smlouvy: mit allen Wäldern, Forst und Wildtpahnen in allen und jeden Revieren [ ]. 29) Například spor s Františkem Karlem Vančurou z Řehnic, pánem na Slabcích, v letech (SOA Praha, RAV, inv. č. 3049, sign. I-9/28, kart. č. 9). 30) K jeho bezohlednému postupu při zalesňování panství v konkrétních případech dále Václav KOČKA, Dějiny Rakovnicka, Rakovník 1936, s. 151 (Běleč), s. 166 (Bratronice), s. 175 (Broumy). 31) Srov. Helena PRŮŠKOVÁ, Život na Ostrově svaté Anny, Mnichovo Hradiště 2004, s ) Jeho medailonek srov. Jiří HRBEK, Johann Josef von Waldstein ein adeliger Unternehmer im barocken Böhmen, in Zdislava Röhsner (ed.), Wallenstein und noch viel mehr. 850 Jahre Familie Waldstein, Wien 2009, s

14 Oldřicha Felixe Popela z Lobkovic roku Nakonec sice dal přednost prestižnějšímu úřadu nejvyššího maršálka a do úřadu lovčího prosadil svého severočeského souseda Františka Karla Clary-Aldringena, zájem o zemské hony u něj však přetrval. Spolupráce s nejvyšším lovčím se prohloubila především během korunovační návštěvy Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny roku 1723, kdy Valdštejn půjčil svému mladšímu kolegovi lovecké náčiní (Jagdgezeugen) z křivoklátského panství, kde celou záležitost vyřizoval na Valdštejnův pokyn lesmistr František Maxmilián Frich. 33) Nejrůznějších zbraní a nástrojů potřebných k lovu bylo na Křivoklátě skutečně velké množství a byly koncentrovány do hraběcí zbrojnice nacházející se od sedmdesátých let 17. století v blízkosti vesnice Běleč. Obrovské zásoby loveckých potřeb přesunuli dědici Jana Josefa z Valdštejna po jeho smrti roku 1731 částečně do Doks, zbytek se dostal po vichřici, která smetla roku 1740 bělečskou zbrojnici, do nevzhledné budovy u zdi zámeckého parku v Lánech (dodnes tomu odpovídá pomístní název Zeughaus Cajkhauz), kterou nechala postavit Marie Anna z Valdštejna, provdaná za Josefa Viléma z Fürstenberka. 34) Císařské návštěvy v pobělohorských Čechách vyvolávaly v aristokratické společnosti nemalá očekávání. Její členové sledovali dychtivě itinerář císařského dvora, a pokud některá z plánovaných cest majestátu protínala šlechticovo panství, pozvání na hostinu či na lov na sebe zpravidla nenechalo dlouho čekat. Pozornost historiků na sebe dosud vázaly v době po vestfálském míru především dva dlouhé pobyty císařského dvora v Čechách v letech a poté korunovační pobyt roku ) Císař však zavítal ve sledované době do českých zemí vícekrát a většinou se jeho přítomnost neobešla bez lovecké zábavy: roku 1638 mladý císař Ferdinand III. brázdil křivoklátské polesí spolu se svým bratrem Leopoldem Vilémem, 36) roku 1652 se i se svým stejnojmenným prvorozeným synem zúčastnil vedle odhalení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze také honu na Křivoklátě, na kterém se vedle myslivců podílelo na 600 náhončích; 37) roku 1732 skončil plachtový hon na brandýském panství smrtelným zraně- 33) Vs Křivoklát, inv. č. 1440, sign. SA U 6, fol , Jan Josef z Valdštejna Františku Karlu Clary-Aldringenovi, ) Dále Václav VODVÁŘKA, Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen, Rakovník 2006, s ) Štěpán VÁCHA Irena VESELÁ Vít VLNAS Petra VOKÁČOVÁ, Karel VI. a Alžběta Kristýna: česká korunovace 1723, Praha Litomyšl 2009; Jiří HRBEK, České barokní korunovace, Praha 2010; Marc NIUBO, Leopold I. a hudba císařského dvora v Praze v letech , in Olga Fejtová Václav Ledvinka Jiří Pešek Vít Vlnas (ed.), Barokní Praha barokní Čechie , Praha 2004, s ) Rudolf MAXERA, Zápisky z dějin myslivosti lesů křivoklátských, SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 25, kart. č. 2, fol. 29. Tenkrát zde ulovili oba Habsburkové 63 jelenů. 37) Srov. Ferdinand B. MIKOVEC, Ferdinand III. v Praze roku 1652, Lumír 10/1860, díl 2, s

15 Lovecký kostým Alžběty Kristýny se stal součástí jejího image. Na originálu reprezentativního portrétu nechybí jako atribut dlouhá puška ládovaná zepředu za císařovnou stojícími myslivci ním nejvyššího štolmistra Adama Františka ze Schwarzenberku, za které nesl přímou zodpovědnost císař Karel VI. 38) Lovecká vášeň nebyla výlučně mužskou záležitostí, od přelomu 17. a 18. století se setkáváme stále častěji s fenoménem ženy-lovkyně (Amazonky), a to nejen ve výtvarném či dramatickém umění, ale také v praxi dvorského ceremoniálu. Lovu holdovaly po boku svých manželů saská kurfiřtka Magdaléna Sibyla Braniborsko-Bayreuthská, manželka budoucího císaře Josefa I. Amálie Vilemína Brunšvicko-Lüneburská (oba vydatně lovili také v okolí Prahy během své návštěvy roku 1702, která jim přinesla popularitu mezi českou aristokracií) nebo jejich dcera Marie Amálie, manželka bavorského kurfiřta Karla Albrechta. Mezi těmito dámami však vynikla Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolffenbüttelská, manželka Karla VI. Pohledná panovnice zakládala i svou reprezentaci na lovecké zálibě, známý je její portrét v třírohém kloboučku, tmavě zeleném aksamitovém kabátě a v široké sukni zvané Reifrock. Manželský pár společně prožil velkou část španělské anabáze, během níž se tehdy ještě arcivévoda Karel ucházel se zbraní v ruce o dědictví po španělské větvi Habsburků. Svou ženu pak na Pyrenejském poloostrově zanechal, a statečná panovnice tak musela několik let bránit hrdinně manželovy zájmy ve stále nepříjemnějším prostředí. Rozhodně jí tedy nechyběla kuráž, uměla výborně střílet a jezdit na koni, což nejednou předvedla uprostřed dvorské společnosti. Dynastickým imperativem však byla dlouhodobá snaha císařského páru přivést na svět mužského dědice, kvůli němuž byly aktivizovány všechny pozemské i nebeské zdroje včetně modliteb k českým zemským patronům. Součástí léčebné kúry, jejímž cílem bylo porodit císaři syna a monarchii dědice, byl i ozdravný pobyt v Karlových Varech, kam se 38) Petra LUNIACZKOVÁ Tomáš STERNECK, Letní císařská návštěva v královském městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými Budějovicemi v srpnu 1732, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s ; Jiří ZÁLOHA, Lovecký příběh s nešťastným koncem, Dějiny a současnost 18, 3/1996, s ; Otto G. SCHINDLER, Smrt na lovu v Brandýse a zmařená divadelní slavnost v Krumlově (Chybný výstřel císaře Karla VI. a Metastasiovo L Asilo d Amore ), Divadelní revue 7, 1996, s ; Petra VOKÁČOVÁ, Dvorní cesta císaře Karla VI. do Karlových Varů 1732, in Václav Bůžek Pavel Král (eds.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr ( ), Opera historica 10, České Budějovice 2003, s Souhrnně Petra LUNIACZKOVÁ, Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, Archivní ročenka SOkA Kroměříž 7, 2001, s. 8 33; Hanns Leo MIKOLETZKY, Hofreisen unter Kaiser Karl VI., Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 60, 1952, s

16 vypravila císařovna z Vídně 12. května 1721 i se svou čtyřletou dcerou Marií Terezií. 39) K cestě posloužilo nedávno vybudované poštovní spojení, využití poštovních stanic bylo organizačně nejméně náročné. Větší část vybavení dvora od sena a ovsa pro koně až po jemnou mouku a víno pro císařovnin stůl se vezla zvlášť a z Vídně vyjela zhruba s týdenním předstihem. Na rozdíl od přesunu samotné císařovny byla zvolena tradiční trasa, kterou císařský dvůr využíval při putování do Prahy nejčastěji, tedy přes Stockerau, moravskou Brtnici, Německý Brod a Čáslav. 40) Tento předvoj čítal dohromady 51 koní zapřažených v sedmi těžkých vozech a zbytek kočárů přepravoval dohromady 74 osob. V hlavním konvoji, který volil cestu přes Hollabrunn, Vranětín, Slavonice, Jindřichův Hradec a Tábor jelo devatenáct těžkých vozů (14 naplněných vínem, 5 připravených pro potraviny, jež měly být průběžně během cesty doplňovány) a stejný počet osobních kočárů včetně císařského; dvorní dámy obsadily tři vozy, pohodlné separé pak měli ve svých kočárech pochopitelně nejvyšší hofmistr a hofmistryně císařovny a dále například zpovědník nebo lékař. Edlknabové a jejich hofmistr jeli poštovním dostavníkem. Celkový počet lidí mířících do Karlových Varů v obou konvojích se tak vyšplhal i s Alžbětou Kristýnou a malou Marií Terezií na ) Od toho se odvíjely také požadavky na proviant, jenž měl být připraven v každé poštovní stanici po cestě: kromě jiného 200 vajec, 18 holoubat, košík hrušek a jablek, 8 bažantů, 12 kapounů, 8 krocanů atd. 42) Hlavní role při zásobování připadla krajům, které ostatně dodávaly potraviny i na císařovnin stůl do Karlových Varů. Stejně náročné bylo zajistit dostatečný počet koní na přípřeže, krajští hejtmani měli povinnost koordinovat jejich počet a místo předání. Týkalo se to i oblastí, kterými císařovna neprojížděla: například prácheňský kraj měl dodat ve stanovený den do Votic 120 tažných a 30 jezdeckých koní. Vzorem pro jednotlivé dvorské úředníky při plánování přesunu byl nedávný průjezd arcivévodkyně Marie Josefy přes Čechy 43) za jejím budoucím manželem do Saska, na který se v organizačních pokynech několikrát odkazuje. 44) Přesto se jednalo pouze o generální zkoušku dvorské logistiky, jejíž hlavní zátěžová akce měla nastat o dva roky později, kdy se na českou korunovaci Karla VI. vypravilo z Vídně 446 vozů. 45) 39) Zatímco cestování císařů v habsburské monarchii je stále studovanějším tématem, cestám císařoven (a zejména těm, které podnikaly bez manžela) je věnována jen minimální pozornost. Srov. Radmila PAVLÍČKOVÁ, Polská cesta roku Město Olomouc a Karel z Lichtenštejn-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora, AUPO Historica 29, 2000, s ) Zásoby byly plánovány na pět týdnů a dohlížet na ně měl císařovnin obroční písař (Hoffutterschreiber), který konvoj doprovázel a držel pokladnu (Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol , 37). 41) Celkový seznam císařovnina dvora na cestách uložen v NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/7, kart. č Seznam účastníků obou hlavních konvojů Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ) Tamtéž, fol ) K němu dále NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/7, kart. č ) Například při popisu sestavování polní kuchyně, tedy kuchyně, jež měla vařit dvořanům na cestě. Podobně v záležitosti vybavení Pražského hradu nábytkem (Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ). 45) Korunovační pobyt byl plánován nejen ve větším reprezentativním rozměru, ale také na delší dobu. Srov. Š. VÁCHA I. VESELÁ V. VLNAS P. VOKÁČOVÁ, Karel VI. a Alžběta Kristýna: česká korunovace 1723, s

17 Po třídenní zastávce v Praze, kde byl pro náruživou lovkyni uspořádán 16. května 1721 první z řady honů na českém území, se kolona hnula směrem na západ přes Smečno a Kolešovice do Karlových Varů. 46) Západočeské město, jehož věhlas a prestiž minerálních pramenů přilákaly již na počátku 18. století polského krále Augusta II. Silného i ruského cara Petra Velikého, slibovalo své vzácné návštěvnici, že se jí po pravidelném konzumování léčebných vod narodí další syn. 47) O účincích karlovarské minerálky nebylo ve Vídni pochyb, od přelomu 17. a 18. století vycházely v monarchii lékařské spisy, které potvrzovaly její kvalitu. 48) V duchu merkantilistické doktríny ochrany zemského bohatství vydal roku 1718 císař na popud městské rady zákaz vyvážet vodu z nejslavnějšího karlovarského pramene, Vřídla. 49) Císařovna s dcerkou bydlely v Poštovním domě na Tržišti, zbytek početného doprovodu obsadil okolní domy. 50) Karlovarská městská rada se před vzácnou návštěvou hodlala prezentovat skutečně impozantně, když poslala devítisethlavý průvod horníků defilovat před okna zmíněného domu. Součástí pobytu byl i městem uspořádaný lov na medvědy a voly. Jeho nejdůležitější součástí přesto byla léčebná kúra a císařovna pitný režim pilně zachovávala: malovaný míšeňský koflík, který během něho používala, je dnes ve sbírkách Národního muzea. 51) Nezanedbávala ani duchovní život a návštěvu místních kostelů: 19. června 1721 kostela svaté Anny v Sedleci nedaleko města, přímo v Karlových Varech potom kostel sv. Maří Magdaleny. Oba kostely ostatně čekala v následujících letech velkolepá barokní přestavba, na niž finančně přispěl i císař. Návštěva sedleckého kostela patřila mezi poslední zastávky císařovny během jejího karlovarského pobytu. Po jeho ukončení vyrazila na východ směrem ku Praze, a to přes kolešovické panství Jiřího Oliviera Wallise z Karringhmainu, kde přenocovala z 25. na 26. června * Lov na Křivoklátě za účasti císařovny vyžadoval rozsáhlé přípravy. Zaprvé bylo potřeba sehnat dostatečný počet zvěře, což si vynutilo aktivizaci lidí nejen na křivoklát- 46) Celý plán cesty (Reiserouta) uložen ve Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ; také NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/7, kart. č ) Prvorozený Leopold Josef (narozen 13. dubna 1716) přežil pouze několik měsíců, vedle Marie Terezie (narozena 13. května 1717) měla císařovna ve sledovaném období ještě jednu dceru, Marii Annu (narozena 14. září 1718). 48) Účinky karlovarské vody při léčení sterility (především ženské) jsou potvrzovány už renesančními autory jako Caspar Bruschius (Encomia Hubae Slaccenwaldensis) či Matouš Kolín z Chotěřiny (1542: dopis Janu Hodějovskému z Hodějova). 49) Srov. Vladimír KŘÍŽEK, Obrazy z dějin lázeňství, Praha 2002, s Česká dvorská kancelář regulovala také odpařování soli z karlovarských vod a její prodej. 50) Karel VI. vydal již 11. dubna 1721 reskript, v němž přikazuje pražskému místodržitelství, aby prostřednictvím žateckého krajského úřadu zajistilo dostatečné ubytovací kapacity pro císařovnu a její doprovod. Opis reskriptu ve Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ) Je na něm panorama Karlových Varů s křížem, na vrcholu Jelení skok. Zhotovit ho nechala patrně městská rada. V. Křížek, Obrazy z dejin lázeňství, s. 167 (zde i reprodukce koflíku). Na koflíku jsou nápisy (vždy s chronogramem odkazujícím k roku 1721): Hocce poculo Thermas Carolinas feliciter bibit Elisabeth Augusta a Vovet toto ex corde terra bohema Elisabethae proles (Joseph Johannes LENHART, Carlsbads Memorialien vom Jahre 1325 bis 1839, Prag 1840, s ). 17

18 ském panství, protože zdejší lesní personál zaměstnaný v hraběcích službách byl pro tak monstrózní akci početně více než nedostačující. Přijel například vrchní lesník až z duchcovského panství, který pobýval na Křivoklátě dva týdny a dostal za odvedenou práci zaplaceno 6 zlatých. Rozhodujícím způsobem však byli zapojeni místní poddaní, kteří tvořili většinu náhončích: z krušovického panství mělo dorazit 151 lidí (91 sedláků a 60 domkářů, z toho 42 z Pavlíkova a 28 z Nesuchyně). Hlavní nadháněcí práce s pomocí pláten, zradidel a dalšího nutného vybavení dovezeného z Bělče byly prováděny v noci ze 13. na 14. června a záběr, odkud byla zvěř hnána pod vedením valdštejnských forstknechtů, adjunktů a hajných, byl skutečně úctyhodný: jeden směr šel od Lužné, druhý od zámeckého revíru (prostor u hradu Křivoklát). Celkem se podařilo nahnat z okolních lesů do tzv. novodomského prostoru 52) kolem 1000 kusů lovné zvěře, především jelenů, laní a kolouchů, kteří měli být k dispozici císařovnině střeleckému umění, přestože se v polovině června jedná o dobu vodění mláďat. Nicméně zmíněný počet dokazuje, že od konce 17. století došlo zásluhou vrchnosti, tedy Arnošta Josefa a Jana Josefa z Valdštejna, k postupnému nárůstu počtu zvěře v křivoklátských lesích: roku 1693 se zde nacházelo jen 268 dospělých jelenů (desateráci a výše), na podzim roku 1699 bylo ve všech patnácti křivoklátských revírech zastřeleno 356 lovných jelenů, a lze tudíž předpokládat, že celkový počet vysoké zvěře se pohyboval tou dobou již v řádu tisíců, v letech 1710 až 1716 střelecký výkaz obsahuje celkový počet 1055 vyřazených kusů (Rudolf Maxera odhaduje na počátku 18. století 6000 kusů vysoké). 53) Zapojení místních poddaných v rámci robotních povinností bylo logické, Valdštejn však hodlal přimět také obyvatele měst na křivoklátském panství, které vázaly ke slavnému královskému hradu prastaré povinnosti týkající se právě lovu. Požadavky směrem k měšťanům Nového Strašecí přicházely ve vypjaté situaci, kdy se Novostrašečtí (a stejně i Unhošťští) snažili jako bývalí komorní poddaní vymanit z valdštejnské vrchnostenské správy. 54) Po Novém Strašecí požadoval Valdštejn 14 koní a 30 nadháněčů, kteří se měli na náklady města dostavit ve stanovený čas na určená místa. 55) Odpověď konšelů křivoklátskému hejtmanu Ondřeji Alfonsu Štorchovi byla překvapivě rychlá a vstřícná. Stejně tomu bylo i v případě Rakovníka, který od konce 16. století požíval privilegií královského města, a jeho vazba na křivoklátské panství, jehož býval kdysi součástí, tudíž dávno skončila. Navzdory tomu bylo vysláno na valdštejnské panství 24 koní a 80 osob, ačkoli 52) Novodomský revír právě neoplýval bohatstvím vysoké zvěře: roku 1699 zde bylo za celý podzim zastřeleno pouze 13 kusů (Rudolf MAXERA, Myslivosť v hloubi Křivoklátských lesů, SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 27, kart. č. 3, fol /s /). 53) Tamtéž. 54) O robotním manství dále V. KOČKA, Dějiny Rakovnicka, s ) Jakož nejmilostivější regirující císařovna při svém z Carlbadu šťastném navrácení v zdejším křivoklátským wildpahnu s vysokou honbou se nejmilostivěji divertirovati nejmilostivější zalíbení míti ráčí, his pak concurrentibus město Nové Strašecí tenore zdejšího panství křivoklátského urburu jest, s potřebou lidu, též koní a vozmi přispěti a takové kolikověby zapotřebí bylo na svý outraty obeslati. Pročež tímto při moci ouřadu na ten čas milostivě svěřeného nařizuji, že dáli pánbůh v blíž příští úterý, jenž bude 10. tohoto měsíce Junii na noc 14., koní do Bělče náležitě obšířovaných k tomu potřebných pláten a tenat, neméně i 30 osob přišlých dáli pánbuh v pátek, tj. 13 ejusdem ráno okolo 5. hodiny na Rudu pro dohánění zvěře skutečně a neomilně vypraveny [byli] (Vs Křivoklát, inv. č. 930, sign. SA I 60, fol. 8 /7. června 1721/). 18

19 Titulní strana tisku Prototypon oder Eigentliche Beschreibung der zu allerhöchsten Ehren [ ] Frauen Elisabethae Christinae vermählten römischen Kayserin [ ] in Pürglitzer Wild=Bahn und in dasselbstigen S. Elisabethae Revier [ ] praesentirten Hirschen=Jagd. Na Valdštejnovu objednávku byl vydán na Starém Městě pražském u tiskaře Jiřího Labouna řada z nich byla potřeba v městské gardě samotného Rakovníka. Důvodem této vstřícnosti byla jednak tradice (Rakovničtí se účastnili například honu roku 1638, v počtu 68 honců a 20 koní, tehdy byl Křivoklát ještě komorním panstvím), 56) ale především fakt, že ani cestou do Karlových Varů, ani na cestě zpáteční císařovna s návštěvou tohoto královského města nepočítala. V obou případech byla dána přednost martinickému Smečnu, kam v době přítomnosti dvora posílal Valdštejn z Křivoklátu jako sousedskou pomoc potraviny (jeřáby, tetřevy, pstruhy a úhoře). 57) Jedinou možností, jak se mohli Rakovničtí setkat se svou císařovnou, tedy bylo přijet na křivoklátské panství. Tato skutečnost také byla městské radě explicitně sdělena patrně z toho důvodu, aby křivoklátský vrchnostenský úřad zajistil co největší množství lidí při organizaci honu. 58) Za druhé bylo potřeba najmout řemeslníky, kteří by zhotovili konstrukce pa- 56) R. MAXERA, Zápisky z dějin myslivosti lesů křivoklátských, fol ) Vs Křivoklát, inv. č. 894, sign. SA I 21, fol. 7 8, ) [ ] ansonsten wissen [sie], wie daß Allerhöchste I[hro] K[ayserliche] M[ayestät] in dero [ ] durchpasage zu Rakonitz nicht subsistiren und einige etwann Felicitation abzunehmen geruhen worden [ist], gleich anderen königlichen Städten gehorsamben kay[serin] zu einigmäßiger pflichtbezeugung bey dero durchmarch in toga curiali erscheinen und ordinata serie ante locum praetorium sich collociren wurde können (Vs Křivoklát, inv. č. 930, sign. SA I 60, fol ). 19

20 vilónů, v nichž hosté obědvali, střelecký altán pro císařovnu a v neposlední řadě vlastní ohrady pro nadehnanou zvěř. Císařovnin jídelní stan musel kopírovat ceremoniální uspořádání místností, které obývala ve svých rezidencích. Proto nacházíme v plánku narychlo vybudované lovecké osady vedle vlastní jídelny také místnost osobního someliéra, cukráře a stříbrníka (měl na starosti stříbrné nádobí), dvoudílný stan pro císařovnin doprovod v čele s hofmistryní dvorních dam, jeden stan pro komornice a tři pro nejrůznější hosty (bohužel nespecifikováni). Nejvznešenější byl pochopitelně císařovnin apartmán a soukromý stan (Retirada-Zelt), oba vyzdobené zeleným a červeným damaškem a zeleným sametem, nad vstupem se vyjímal císařský orel s českým lvem na prsou. Po obvodu oploceného prostranství se nacházely dřevěné budovy sloužící jako jídelna dvorních dam a kavalírů, lékaře a zpovědníka, edlknabů, členů dvorní kaple a komorníků. Zvlášť měl jíst vojenský doprovod, který představovala čestná setnina pěchoty z Berouna s plukovním praporem hraběte Herbersteina, vedená poručíkem Petrem von Dessenau, 59) a také císařovnini osobní harcíři v počtu dvanácti mužů a dva trabanti, kteří doprovázeli panovnici už z Vídně. Vojáci nezajišťovali pouze ochranu a pořádek při nadměrné koncentraci lidí různých stavů, ale také hudbu během slavnostního oběda. Nechyběla ani provizorní poštovní stanice a dům pro valdštejnské sloužící. Uprostřed areálu se nacházely dvě navzájem propojené protilehlé budovy tvořící půdorys písmene U, v nichž byla nalevo umístěna kuchyně císařovny, v pravé budově potom přípravna valdštejnských hraběcích pokrmů. Pod stromy na druhé straně vyhrazeného prostoru byl vchod do provizorních sklepů (jeden na víno, druhý na pivo) a uprostřed soustavy dřevěných objektů se nacházela kamna na pečení. 60) Existence dočasných sklepů a kuchyně nebyla žádnou zvláštností, k jejímu postavení docházelo všude, kde císařovna se dvorem pobývala delší dobu, nebo cestou, pokud při ní nebyl k dispozici standard potřebný k náročnému panovnickému stravování. 61) V lesním prostředí novodomského revíru však působily tyto stavby poněkud bizardním dojmem. Přesto byl celý soubor budov neobyčejně útulný, umístěný na pasece a chráněný před sluncem okolními vzrostlými stromy; vonící dřevo a všudypřítomné zelené chvojí mělo budit dojem, že budovy vyrostly zcela přirozeně uprostřed hlubokého lesa. K areálu, označovanému jako příbytek Marta a Diany (narážka na Valdštejna a císařovnu), se jelo dlouhými průseky, aby přijíždějící upadli do nejvyšší dychtivosti vidět ho co nejdříve. 62) Rozestavění, počet a vybavení budov nebyly náhodné a byly konzultovány s císařovniným nejvyšším hofmistrem; další věci, jako například forma lečí a velikost stájí, byla obsahem korespondence mezi křivoklátským panstvím a pražským místodr- 59) O bezpečnost v Karlových Varech se starala jednotka z pluku hraběte von Sickingen, od níž právě Dessenau převzal službu. Dessenau byl navíc pozván na hon samotným Valdštejnem (tamtéž, fol ). 60) Popis loveckého ležení se nachází jednak přímo na jedné z Fischerových rytin Prototyponu (pozn. 84), jednak na schématu budov od Johanna Josefa Dietzlera ve fondu Vs Křivoklát, inv. č. 894, sign. SA I 21, fol ) Během návštěvy císařského dvora v Karlových Varech roku 1732 byly sklepy i kuchyně postaveny přímo na náměstí (NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/10, kart. č. 1065, fol ). 62) [ die], dem Schauplatz zugefahren, auf eine gute Distanz sich praesentiret und ihre Augen gänzlichen an sich gezogen, wodruch derselben rühmliche Curiosität ex signo rem, je ehender je lieber zu sehen, in äusserste Begierde gerathen (Prototypon, Strahovská knihovna, sign. H F I 29/16). 20

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Těžba rudných nerostů v Čechách

Těžba rudných nerostů v Čechách Těžba rudných nerostů v Čechách Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0950

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická. KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta filozofická KATEDRA ARCHEOLOGIE Doc. PhDr. Martin Gojda, CSc. 15. 16. KRAJINA STŘEDOVĚKU a NOVOVĚKU Pole a obecní pastviny Rybník u zaniklé středověké vesnice Změna hustoty

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Vnitřní politika Přemysla Otakara II.

Vnitřní politika Přemysla Otakara II. Vnitřní politika Přemysla Otakara II. Tematická oblast Přemyslovské Čechy Datum vytvoření 18. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 6. ročník osmiletého nebo 1. ročník čtyřletého gymnázia

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úvod do myslivosti Jiří Kamler Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_4 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017

Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Dějepisná olympiáda 46. ročník, 2016/2017 školní kolo - zadání Č. Počet bodů: Jméno a příjmení: Škola: Tematické zaměření

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Volby do Senátu se uskutečnily v těchto 27 obvodech:

Volby do Senátu se uskutečnily v těchto 27 obvodech: VOLBY 2004 DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV Řádné volby do Senátu Parlamentu České republiky, byly vypsány prezidentem republiky pro třetinu (tzn. 27) volebních obvodů a jejich první

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky

Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky V PRAZE DNE 4. ČERVENCE 2008 Č.J.: 23485/2008-16200 Všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-07-Osvicensky_absolutismus Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Selská rebelie v roce 1775

Selská rebelie v roce 1775 Selská rebelie v roce 1775 Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová

Více

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN Maria Theresien-Platz Metro: linka U2 do stanice Museumsquartier, nebo U3 na Volkstheater Autobus: linka 48A, 57A Denně kromě pondělí 10 18 hod. Čtvrtek 10 21 hod. červen

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Role Karla I. z Lichtenštejna v procesu pobělohorských konfiskací a jejich aktualizace ve 20. století

Role Karla I. z Lichtenštejna v procesu pobělohorských konfiskací a jejich aktualizace ve 20. století Role Karla I. z Lichtenštejna v procesu pobělohorských konfiskací a jejich aktualizace ve 20. století Výjezdní seminář v rámci předmětu Moravský velmož 1600. VI. Konfiskace moravského velmože Konání: Zámek

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

Statutární město Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY KARLOVY VARY 2014-2024 ČÁST V. 1 2 I. Historická fotodokumentace města Karlovy Vary 3 Karlovy Vary lázeňské centrum s Kostelním náměstím

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Katalog. mysliveckých produktů

Katalog. mysliveckých produktů Katalog mysliveckých produktů Seznam produktů Formát Cena Strana ks s 9% DPH PUBLIKACE 98. Pracovní kniha mysliveckých tradic x 45 cm 800,- 4-5 99. Myslivecké tradice v praxi - rozšířené a doplněné 4.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Jednospřežní týdně po celý rok

Jednospřežní týdně po celý rok První zmínka o statku kamberském je z roku 1282, tehdy si Pero rychtář zdejší a měšťané i pronajali od Sezimy z Landštejna celý statek na tři léta ve 3000 hřivnách stříbra Milota z Chřenovic, který měl

Více

Francouzská buržoazní revoluce

Francouzská buržoazní revoluce Francouzská buržoazní revoluce X 28 17:45 1 1/ Vláda Ludvíka XIV. (1643-1715) 2/ Situace za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) - hospodářská situace - příčiny revoluce - počátek revoluce X 28 17:48 2 Vláda

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010

Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Repliky pamětních mincí 2010 Karel VI. Nejvýznamnější barokní císař z rodu Habsburků a vášnivý numismatik (1. října 1685, Vídeň 20. října 1740, Vídeň) Karel, jako mladší syn císaře Leopolda I.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám)

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) 01 Obrázek rodokmenu rožmberského rodu, jehož autorem je bibliografií mnohokrát jmenovaný archivář Václav Březan. Genealogické dílo pochází z doby okolo

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1 15. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Chrám sv. Ducha a Bílá věž na Velkém Náměstí v Hradci Králové kolem r. 1935 a 1937. Zdroj: http://galerie.promenahradce.cz/ [14. 5. 2011] Příloha č. 2 Pohled na pevnost Hradec

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více