Rakovnický historický sborník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rakovnický historický sborník"

Transkript

1 Rakovnický historický sborník VIII/2011 Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Rakovník

2 Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba Státní okresní archiv Rakovník ISBN ISSN

3 Obsah Jiří Hrbek Císařský hon na křivoklátském panství v roce Zuzana Pešková Velkorysé návsi na Rakovnicku...29 Veronika Štěpánová Buškovský statek...77 Jan Černý Jest víska vnově vystavěná nedaleko od města Nového Strašecího, kteráž městu náležející, kteráž Pecínov se jmenuje Jitka Janečková První archivní štace Fridolína Macháčka v Rakovníku Bohdan Zilynskyj Prázdninový pobyt Jaromíra Čelakovského na Rakovnicku v roce David Hubený Rakovník a Rakovnicko za druhé republiky Václav Vodvářka Klíčava známá i neznámá aneb Aniculus vetitus, říčka zapovězená Anotace a recenze Resumé Seznam zkratek

4

5 Jiří Hrbek Císařský hon na křivoklátském panství v roce 1721 Du König von Österreich, mit Deinen zum Haus Österreich gehörigen Erblanden, sollst Dich ewig freuen der großen Lust der Weidmannschaft, deren Du mehr hast als alle Könige und Fürsten zu deiner Gesundheit und Erholung, auch zum Troste deiner Untertanen, weil du ihnen dadurch kannst bekannt werden [ ] auch solche benehmen kannst mit Lust, indem Du während des Genusses der Weidmannschaft den Bitten der Armen Abhilfe gewähren kannst. 1) Zakladatel budoucí slávy habsburského rodu, římskoněmecký král a císař Maxmilián I., nabádal ve výše zmíněné fiktivní tajné lovecké knize svého nástupce, aby všemožně pěstoval loveckou vášeň, která nemá v případě panovníků sloužit pouze ke kratochvíli a k získání nových sil, ale má zároveň plnit politické úkoly. Díky honu opouští panovník stěny svého sídla a vydává se mezi své poddané, dostává se do kontaktu s nimi a to mu dává příležitost ke vzájemné komunikaci a k pomoci potřebným. A třebaže doba barokních honů se značně odlišovala od časů, kdy udatný Maxmilián I. při pronásledování kamzíků zdolával tyrolské vrcholy, zůstávala v habsburském rodě nejen lovecká vášeň, ale i mnoho z politického obsahu tohoto vpravdě aristokratického počínání. Patřila k němu také vizuální reprezentace lovu, s jejíž pomocí dával panovník najevo svou vládu nad zemí a jejím obyvatelstvem. Takto jsou koncipovány tapisérie vzniklé u burgundského dvora, na jejichž pozadí se objevují lesy, louky a vody jako symbol země, o kterou se král stará. Také lov byl od pradávna chápán jako boj s temnou mocí lesa, jenž v myš lení předmoderního člověka představoval původní chaos, a to v protikladu ke krajině kultivované, zemědělské. Král bojující proti mytickému nepříteli se ve výtvarném umění stal častým námětem, postava Maxmiliána I. pak zůstávala součástí habsburské rodové reprezentace po celé 16., 17. a první polovinu 18. století. 2) 1) Theodor G. VON KARAJAN (ed.), Kaiser Maximilans I. geheimes Jagdbuch und von den Zeichen des Hirsches, Wien 1881: Ty, králi rakouský, se svými k Rakousku náležejícími dědičnými zeměmi, měl bys mít zvláštní potěšení z lesů, které máš tak jako ostatní králové pro vlastní zdraví a zotavení, ale také k užitku poddaným, protože ty jím tím můžeš být znám, [ ] že během užívání svých lesů můžeš poskytovat pomoc na přání chudých. 2) Příkladem může být cyklus Chasses de Maximilien, vzniklý mezi léty 1527 až 1533 pro Maxmiliánovy vnuky Karla V. a Ferdinanda I. Dále Birgit FRANKE, Jagd und landesherrliche Domäne. Bilder höfischer Repräsentation in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit, in Wolfram Martini (ed.), Die Jagd der Eliten in den Erinnerungskulturen von der Antike bis in die Frühe Neuzeit, Göttingen 2000, s O vnímání Maxmiliána I. dále Jan Dirk MÜLLER, Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximilian I., München

6 Na počátku 18. století sice zmizela představa osobního hrdinství císaře chránícího zemi před zlem se zbraní v ruce, zůstal však lov jako vyjádření panovnické suverenity nad daným územím. Divoká akce, která byla ve středověku chápána jako předehra války (praeludium belli), byla stále více svazována ceremoniálními předpisy, stala se panovnickou zábavou a po vzoru dvora pronikala jako kratochvíle do šlechtického prostředí. Slovo lov však v sobě skrývalo řadu činností. Už v pozdním středověku byla stanovena pravidla pro rozličné druhy lovu, docházelo ke stále větší specializaci, a tak se vedle honu na vysokou zvěř setkáváme se zvláštními postupy při lovu pernaté zvěře, zajíců či dravých zvířat. Zároveň dochází k rozlišování způsobů lovu, který probíhal za pomoci dravých ptáků, lákáním na vějičku či chytáním do tenat a sítí. V kombinaci s rozvojem dvorského ceremoniálu byly vymezovány kompetence personálu, jenž měl příslušný druh lovu na starosti. Tak také císař Karel VI., vášnivý ctitel bohyně Diany, 3) zaměstnával na počátku 18. století ve Vídni velké množství lidí, kteří pečovali o jeho oblíbenou zábavu. V čele celého štábu stál nejvyšší dvorský a zemský lovčí (Obersthof- und Landjägermeister), kterým byl v letech 1712 až 1724 Hartmann z Lichtenštejna, poté až do císařovy smrti Johann Julius z Hardeggu. Do kompetence tohoto vysokého dvorského hodnostáře patřilo i zalesněné okolí Vídně, spravované dvanácti lesnickými úřady. Přímo podléhal jeho autoritě zemský podlovčí, dále měl řadu sekretářů a písařů a také nadlesních příslušejících k císařovým oblíbeným loveckým destinacím v okolí Vídně (revíry Auhof, Wolkersdorf, Ebersdorf, Neustadt, Baden a Prater). K tomuto základnímu organizačnímu schématu se přidávali zvlášť ustanovení kováři, zbrojíři, a dokonce speciální bradýř vykonávající svou funkci jen při lovu. 4) Spolu se svými podřízenými se nejvyšší dvorský lovčí staral o uspokojování císařovy lovecké vášně, o úpravu lesního porostu a také o dostatečný počet zvěře, kterou si v případě nutnosti obstarával z obor nedalekých panství dolnorakouských šlechticů. Podobné starosti a o něco menší počet dvořanů bychom potom nalezli ve štábu nejvyššího dvorního sokolníka (Oberstfalkenmeister) Johanna Albrechta von St. Julian-Wallsee, který byl organizačně oddělen od dominantní skupiny nejvyššího lovčího. 5) Stejné úřady jako u dvora bychom ale nalezli také přímo v Čechách, byť sem císař s rodinou zajížděl po Bílé hoře pouze občas a frekvence jeho návštěv po polovině 17. století ještě klesla. Funkci českého královského lovčího zaznamenávají prameny již od konce 12. století, k ustanovení decentralizované sítě jeho podřízených (hajných forestarii) potom došlo při konstituování panovnického lesního regálu v rámci dominia speciale počátku 14. století. 6) Funkce nejvyššího královského lovčího byla do jisté míry unikátní, neboť byla jako pozice správce královského hvozdu obsazována i ve chvílích, kdy 3) O jeho zálibě v lovu například Franz HUSS, Der Wiener Kaiserhof. Eine Kulturgeschichte von Leopold I. bis Leopold II., Gernsbach 2008, s Podrobněji Oskar Freiherr VON MITIS, Jagd und Schuessen am Hofe Karls VI., Wien ) Rosina TOPKA, Der Hofstaat Kaiser Karl VI., dizertace Universität Wien, Wien 1954, s ) O těchto úřadech také Jeroen DUINDAM, Vienna and Versailles. The Courts of Europe s Dynastic Rivals, , Cambridge 2003, s ) Srov. Jan JANÁK Zdeňka HLEDÍKOVÁ Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2005, s. 57, 62. 6

7 panovník přímo nesídlil v Čechách. Na rozdíl od ostatních úřadů spojených s českým královským dvorem, jejichž nositelé je vykonávali vlastně jen v momentu korunovace, si zachoval český nejvyšší lovčí svou působnost i v běžném životě raně novověkých Čech, a dokonce přežil na rozdíl od ostatních čestných úřadů hluboko do 18. století, zatímco například maršálek královského dvora je naposledy zaznamenán na jeho počátku. 7) Ačkoli po ustanovení sboru nejvyšších úředníků nejvyšší lovčí do této exkluzivní skupiny nepatřil, zaujímal v rámci zemské hierarchie místo hned za purkrabím hradeckého kraje. Na posílení jeho pozice potom měly vliv dva faktory: dlouhodobá přítomnost rudolfínského dvora v Čechách, spojená s vytvořením loveckého zázemí v Brandýse nad Labem, a vznik královského honebního rezervátu ve vzdálenosti jedné míle od hranice pražských měst v roce Hlavní povinností českého nejvyššího lovčího v následující době pak bylo obstarávání dostatečného množství zvěře v císařských oborách, funkčních zbraní a dalšího nutného vybavení k lovu pro případ, že panovník zavítá do Prahy, jejího okolí nebo na některé z komorních panství. Jako znalec místních poměrů měl také nejvyšší královský lovčí stanovit program lovu a vybrat místo konání, samozřejmě po konzultaci se svým dvorským protějškem. Někdy se přitom nevyhnul improvizaci, jako například když Karel VI. projevil najednou zájem odskočit si roku 1732 z Karlových Varů na hon na komorní panství Přísečnice v Krušných horách. 8) I v době pobělohorské tak význam tohoto úřadu zůstával relativně veliký, vždyť nejvyšší královský lovčí zodpovídal za zdárný průběh důležité panovnické zábavy. Lov měl své pevné místo v kalendáři císařského roku. V době vlády Karla VI. se dostával do časového harmonogramu pravidelně i mimo hlavní sezónu, císař se mu věnoval zhruba sto dní v roce jako nedílné součásti dvorských oslav vedle divadelních či operních představení. Lov měl k těmto kratochvílím poměrně blízko. Byl totiž organizován jako barokní divadlo, v němž hlavním aktérem byl ten, pro něhož byl určen; zvěř pak tvořila pouhou stafáž, o jejímž osudu však bylo rozhodnuto dříve, než se na začátku zvedla opona. Model německého (plachtového) honu, při němž byla zvířata nahnána do ohrady a z pódia střílena, aniž by měla naději na útěk, nedával příliš šancí na dobrodružnou podívanou, jakou skýtal výše zmíněný lov pozdně středověký či pozdější parforzní hon, který se dostával do střední Evropy pozvolna ze stuartovské Anglie na přelomu 17. a 18. století. 9) Zatímco parforzní hon vyžadoval úpravy lesního porostu a promyšlenou strategii sázení dřevin (vznik průhledů), německý hon zase předpokládal pečlivou úpravu centrálního prostoru, na němž docházelo ke střelbě do zvířat uvězněných provizorní plachtou v jednotlivých výbězích a naháněných do centrální ohrady, kde se dostávala na mušku střelcům či střelci. Kromě budování ohrad pak nemálo námahy stálo i vybudování pavilonů pro hosty a hlavní tribuny, na níž stáli střelci. 10) Cílem celého lovu bylo 7) Tamtéž, s ) NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/10, kart. č. 1065, fol ) O parforzním honu ve šlechtickém prostředí pojednává nejčastěji bohatá šporkovská literatura. Například Pavel PREISS, František Antonín Špork a kultura jeho doby v Čechách, Praha 2003, s. 38 nn. 10) Během tzv. Wasserjagdu (každoročně na konci srpna) byli hnáni jeleni přes jedno ze slepých ramen Dunaje a stříleni dvorskou společností z lodi (Karl VOCELKA Lynne HELLER (ed.), Život Habsburků. Kultura a mentalita jednoho rodu, Praha 2011, s. 43). 7

8 skolit maximální počet kusů. V případě císaře a dalších členů habsburské rodiny se potom počty zabité zvěře pohybovaly v řádu tisíců, přičemž nejčastěji se jednalo o vysokou zvěř, jen občas došlo i na exotičtější kusy: roku 1717 zastřelil Karel VI. dvanáct medvědů a o čtyři léta později v oboře Lainz (Lainzer Tiergarten, dnes 13. vídeňský obvod) huňáče těžkého 229 kg. Z dnešního pohledu to musela být prapodivná podívaná, při níž dvorská společnost, obdivující svého panovníka, stála v úžasu nad ohradou s umírajícími zvířaty, mezi nimiž pobíhali psi, často navlečení do bizardního brnění. 11) Zvlášť v první polovině 18. století však právě tento způsob lovu zaznamenával u dvora Karla VI. největší rozkvět, ani předtím (Ferdinand II. proslul především jako náruživý lovec skřivanů), ani potom (Marie Terezie lov neměla vůbec v oblibě) 12) k podobným představením nedocházelo tak často. Na rozdíl od císaře Maxmiliána I., který brázdil tyrolské lesy jen se svou družinou, stal se lov v době barokní výsostně společenskou záležitostí. Podobně jako ostatní civilizační návyky se střílení zvěře přeneslo ode dvora do šlechtického prostředí, kde se smísilo se stavovským vědomím urozence jako pána lesa. Šlechtic se stal v průběhu raného novověku i v právní rovině 13) suverénem nad lesním porostem nacházejícím se v hranicích jeho panství. Mohl tak zvát k sobě na návštěvu ostatní aristokraty, aby se pochlubil svým bohatstvím, jež mělo podle předpokladů vyrůstat ze systematické péče daného šlechtice jakožto dobrého hospodáře. Takový hospodář měl dbát na to, aby ani cizí pán, natož cizopanský poddaný, nezasahovali do jeho výsadních práv; tvrdě mohl trestat také své poddané, kteří se dopouštěli lesního pychu. Soudobá moralizující literatura upozorňovala na skutečnost, že by poddaní, kteří by přivykli lovu, začali zanedbávat zemědělskou činnost. 14) Právě pro ni však představovalo řízené přemnožování divoké zvěře nemalé nebezpečí, neboť ta ve velkém likvidovala výdobytky práce poddanských rukou. Ještě v letech 1716 až 1718 tak zaznamenáváme v Horních Rakousích proti takovému lesnímu hospodaření velkou vzpouru, při níž bylo zlikvidováno rozhořčenými vesničany, a dokonce i měšťany na 700 kusů vysoké zvěře. 15) Centrálně byla situace zoufalých sedláků řešena až osvícenským patentem Josefa II. z 28. února 1786, který zakázal vykonávat 11) Někteří autoři se neubrání paralelám s gladiátorskými hrami v antickém Římě (Petr MARTAN, Barok zlatý věk myslivosti, Vimperk 1992, s. 19). 12) Srov. Wilhelm SCHLAG, Hofjagd im 18. Jahrhundert, in Walter Koschatzky (ed.), Maria Theresia und ihre Zeit, Salzburg Wien 1979, s ) Srov. Hermenegild JIREČEK (ed.), Obnovené právo a zřízení zemské Ferdinanda II., Praha 1888, s , čl. Q XLVIII Q LVII. 14) Nun weiß man wol, wo das Jagen, Fischen und Vogelfangen frey stünde, wurde die junge fürwitzige Bursch lieber diesen obliegen, ihre Gebühr verlassen und also dem gemeinen Nutzen Schaden bringen (Wolf Helmhard VON HOHBERG, Georgica curiosa, Nürnberg 1682, kap. XXXIV. Citováno podle Wilhelm SCHLAG, Die Jagd, in Adel im Wandel. Politik Kultur Konfession , Wien 1990, s , zde s Také Otto BRUNNER, Adeliges Landleben und europäischer Geist. Leben und Werk Wolf Helmhards von Hohberg , Salzburg 1949, s ). Stavovskou exkluzivitu podtrhovaly i císařské patenty: lovecký řád císaře Leopolda I. z roku 1675, patent z roku 1688 či podobné nařízení Karla VI. z roku 1713 (editován v Jindřich FRANCEK, Lovecká vášeň v proměnách staletí, Praha 2008, s ). Ve stejném duchu mluvila i snešení českého zemského sněmu (například roku 1681). 15) Wilhelm SCHLAG, Die Jagd, zde s

9 Netradičně zpracovaná socha svatého Jana Nepomuckého v novodomském (později alžbětinském) revíru má i dnes připomínat místo slavného honu. Slavnostně byla odhalena při návštěvě císaře Karla VI. roku 1723 (foto J. Černý a J. Hrbek) Nápis na podstavci sochy Jana Nepomuckého připomíná zadavatele díla Jana Josefa z Valdštejna i se všemi jeho tituly (foto J. Černý) Nápis na podstavci sochy Jana Nepomuckého se záznamem data honu a se jménem císařovny (foto J. Černý) 9

10 Lovecký vůz císaře Karla VI. zkonstruovaný podle panovníkova návrhu pro lov roku 1723 (Státní hrad Křivoklát) Detail otáčivého křesla císařského loveckého vozu. Sedadlo umožňovalo rychlou střelbu do všech světových stran (Státní hrad Křivoklát) 10

11 lovecká práva na škodu všeobecného zemědělství a plodů píle poddaných. 16) Rozvážnější šlechtičtí hospodáři však již dávno předtím začali s budováním ohrazených obor, které nejen ulehčily polnohospodářství na panství, ale zároveň umožnily kontrolu nad stavem a pohybem zvěře a v neposlední řadě zásobovaly panskou kuchyni. Na křivoklátském panství byly původně obory dvě: luženská a lánská, založená Janem Josefem z Valdštejna roku Její velikost byla téměř 9500 hektarů, čímž se řadila k největším v monarchii. Původně dřevěná ohrada lánské obory, dlouhá téměř 47 kilometrů, měla ještě jeden účel, a to odradit případné pytláky a jasně vymezit valdštejnské panství od sousedního martinického dominia, 17) ve vztahu k vlastním poddaným potom ohraničit nedotknutelnou sféru panského hospodářství. Intenzivní boj proti lesnímu pychu byl možný pouze díky propracované organizaci vrchnostenské lesní správy, k jejíž reformě došlo krátce po převzetí panství Valdštejny, když Arnošt Josef potvrdil v jejím čele Jana Kryštofa Rajmana jako vrchního myslivce. 18) Valdštejn inicioval také vydání služebního řádu, který se soustředil na vypsání povinností lesníků, v němž na prvním místě figurovalo drastické pronásledování jakéhokoli zásahu do panského lesního regálu ze strany poddaných. V tomto směru se dostal předpis do konfliktu s nařízením krajských hejtmanů, kteří zakázali střílení pytláků na místě. Kolize obou norem nakonec vedla k tomu, že se řada křivoklátských myslivců dostala do konfliktu se zákonem, a to včetně Jana Kryštofa Rajmana. 19) Napjatá situace komplikovaná výpady cizopanských pytláků (nejvíce ze sousedního smečenského panství) však pokračovala i nadále a roku 1713 došlo k přímému napadení Jana Josefa z Valdštejna jakýmsi Pavlem Navrátilem a Václavem Albrechtem. Po incidentu následovala hraběcí urgence do Vídně, v níž dotčený Valdštejn prosil císaře o zachování starého, nekompromisního postupu vůči ozbrojeným pytlákům. 20) Vrcholným okamžikem sociálního rozměru lovu se stalo pozvání panovníka do vlastní obory. V případě, že panovník pozvání přijal, prokázal dotyčnému aristokratickému hostiteli zvláštní čest, která jej povyšovala v očích okolní stavovské společnosti a podtrhovala jeho žárlivě střežené postavení. Fakt, že přijetí pozvání na hon nebylo cosi samozřejmého, dokládá například marná snaha Františka Antonína Šporka, aby se 16) [ ] dem allgemeinen Feldbau die Früchte seines Fleißes gegen (tamtéž, s. 353). 17) Vzájemný vztah upravovala smlouva mezi českou komorou a Jiřím Adamem I. z Martinic ze 14. března I v období valdštejnské vlády na Křivoklátsku však přetrvávaly spory. Smlouva tak musela být víceméně obnovena roku 1731 mezi Marií Annou z Valdštejna, provdanou z Fürstenberka, a Františkem Michalem z Martinic (za 27 kusů zvěře ročně se vzdal práva honitby v sousední, žilinské oboře). Doklady o tomto deputátu jsou ještě z poloviny 18. století (1749). 18) Zajímavou korespondenci mezi Rajmanem a Arnoštem Josefem z Valdštejna zregestoval Rudolf MAXERA, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 20, kart. č. 2, fol ) Arnošt Josef z Valdštejna se svých souzených (a odsouzených) lesníků vehementně zastával i u císaře. Rajmanovi byl apelačním soudem uložen rok nucených prací za krytí ostatních hajných, kteří se dopustili zastřelení pytláků. Na Valdštejnovu přímluvu byl však roku 1690 propuštěn a nechal vystavět kapličku svatého Eustacha na Zámeckém vrchu u Křivoklátu. Dále J. FRANCEK, Lovecká vášeň v proměnách staletí, s ) Opis tohoto zajímavého dokumentu například SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 52, kart. č

12 Karel VI. zúčastnil lovu na lyském panství roku ) Oproti tomu panovník vyhověl například pozvání Františka Ferdinanda Kinského na čerstvě dostavěnou Karlovu korunu u Chlumce nad Cidlinou, zámku, jenž měl původně také sloužit zejména loveckým účelům. Touha šlechtice pochlubit se císařskou návštěvou převažovala nad čistě ekonomickými faktory, pro zdar celé akce neváhal proto aristokrat obětovat nemalé finanční prostředky i organizační úsilí svých úředníků, kteří měli celou akci zařídit. Poté, co se Křivoklát stal veřejně známou položkou v císařovnině itineráři, posílali Janu Josefovi z Valdštejna blahopřejné dopisy nejen jeho agenti, ale i ostatní aristokraté, většinou s trochou obtížně skrývané závisti. 22) Není divu, že po návštěvě nechával šlechtic zvěčnit na památku císařské milosti, jež se mu dostala, celou událost na vzpomínkových mincích nebo vytisknout zevrubný popis honu. Za účelem oslavy panovníka a především jeho hostitele pak byly podobné brožurky distribuovány po českém království a mnohdy i po celé monarchii. Lov tak mohl sloužit jako reprezentace všech, kteří na něm byli přítomni. * Křivoklátské panství bylo vždy k lovecké zábavě jako stvořené. Platilo to celkem doslova, protože už středověký Křivoklát byl nejvýznamnějším královským hradem postaveným za tímto účelem na přelomu vlády Přemysla Otakara I. a Václava I. 23) Ačkoli se preference českých panovníků měnily, mohutný hrad zůstával správním centrem rozsáhlého zalesněného panství, které podle Eduarda Maura pokrývaly dřeviny ze 65 procent. Roku 1579 bylo relativně konsolidované křivoklátské panství podřízeno české komoře, která hodlala využívat zdejší dřevo jako surovinu do železářských podniků nejen na samotném Křivoklátsku, ale také na Zbirožsku či v okolí Králova Dvora, kam byly klády plaveny po Berounce. 24) Také později za Valdštejnů došlo několikrát ke snahám rozvinout tento směr podnikání a zlepšit splavnost nejen samotné Berounky, ale i okolních potoků. 25) Podle tereziánského katastru patřilo vrchnosti strychů lesa a pouze 7071,3 strychy dominikální půdy vhodné k polnímu hospodářství, které však bylo zejména díky Valdštejnům neobyčejně intenzivní: v tereziánském katastru je zaznamenáno sedmnáct poplužních dvorů a roku 1752 přibyl osmnáctý v Broumech. Křivoklátské panství bylo obrovské, rozkládalo se na více než stryších půdy, ale přes převahu lesa byly pro vrchnostenskou pokladnu rozhodující příjmy z pivovarnictví. 26) Přesto byla právě péče o les hlavní starostí jak české komory, tak také schwarzenberské zástavní držby, do níž 21) Srov. P. PREISS, František Antonín Špork a kultura jeho doby v Čechách, s ) Například dopis od Ferdinanda Aloise Krakovského z Kolovrat, prezidenta vídeňské bankality (Vs Křivoklát, inv. č. 894, sign. SA I 21, fol , 9. července 1721). 23) Srov. Tomáš DURDÍK, Encyklopedie českých hradů, Praha 1995, s ) Eduard MAUR, Český komorní velkostatek v 17. století, AUC hist et phil, Praha ) Například roku 1722 Úpořský potok, pramenící u vlastecké hájovny pod vrchem Těchovínem a ústící do Berounky pod hradem Týřovem. Za tímto účelem byl na Křivoklát vyslán z Duchcova lesní pojízdní František Brunnhälter, aby instruoval hejtmana Štorcha a lesmistra Fricha (R. MAXERA, Pohledy do minulosti lesů křivoklátských: prameny a výpisy, fol. 19). 26) Aleš CHALUPA Marie LIŠKOVÁ Josef NUHLÍČEK František RAJTORAL (ed.), Tereziánský katastr český III, Praha 1970, s

13 se dostalo křivoklátské panství roku ) Zástava se brzy změnila v prodej, kupujícím však roku 1685 nebyl překvapivě Jan Adolf ze Schwarzenberka, ale jeho konkurent, mnichovohradišťský pán Arnošt Josef z Valdštejna. Součástí kupní smlouvy byl požadavek komory, že na panství musí zachovat vysoké i nízké lesy, porosty, hory a údolí se všemi honebními a lesními právy, vysokou i nízkou honitbou. 28) Valdštejnové pak investovali nemalé prostředky do panství, které definitivně spojili se sousedními Krušovicemi, Nižborem a dalšími menšími statky (Senec, Petrovice). Není tudíž divu, že si svůj majetek žárlivě střežili a nenechávali bez trestu žádný zásah do svých loveckých práv, jehož se dopouš těli ať už vědomě či nevědomě zabloudivší sousedé, 29) a také, že se chtěli se vzkvétajícím majetkem pochlubit: křivoklátské panství bylo největší a nejvýnosnější ze všech valdštejnských majetků v Čechách, s nejlépe propracovanou vrchnostenskou správou. Nešetřili proto pozváními na lov, která adresovali svým přátelům a příbuzným uprostřed aristokratické společnosti. Tato štědrost měla kromě prosté reprezentace a upevnění rodového symbolického kapitálu ještě jeden důvod: navzdory kupní smlouvě si zachovávala česká komora některá práva k panství (například předkupní právo) a Valdštejnové se zavázali k několika povinnostem vůči komorním železárnám na králodvorském panství. Arnošt Josef ani jeho syn Jan Josef z Valdštejna se nehodlali Křivoklátu vzdát, lovy na Křivoklátsku tak byly demonstrací vlastnických práv k tomuto prestižnímu hospodářskému celku, kdysi klenotu královské domény ve středních Čechách. Lov patřil mezi běžné zábavy české barokní aristokracie a také Valdštejnové v tomto ohledu nebyli výjimkou. Již Arnošt Josef z Valdštejna proslul zakládáním nových hájoven a mysliven, i když spíše než lov měl při zalesňování panství na mysli budoucí železářskou výrobu. Přitom jen málo dbal na stará privilegia udělená ještě v době komorní správy. 30) Pro léta 1685 až 1708, kdy byl pánem na Křivoklátě Arnošt Josef z Valdštejna, nemáme pořádání velkých loveckých akcí dosud pramenně doloženo, můžeme je však předpokládat i vzhledem k jeho činnosti na mnichovohradišťském panství (zřízení obory Klokočka s geometrickým rozdělením lesního porostu pro parforzní hon). 31) Oproti tomu Jan Josef z Valdštejna, přední osoba politického a především ekonomického života Čech na počátku 18. století, 32) proslul jako náruživý ctitel bohyně Diany, o čemž svědčí také touha obsadit úřad nejvyššího lovčího českého království po nešťastné smrti 27) Rozsáhlé lesy jsou zmiňovány nejen za Valdštejnů, ale také za Fürstenberků, kteří je užívali především pro své industriální podniky. Srov. Jaroslav SCHALLER, Topographie des Königreichs Böhmen I., Prag Wien 1785, s. 125 nn. 28) Item mit allen [ ] hohen und niedrigen Wäldern und Büschen, Bergen und Thallern, sambt aller Jagdund Forstgerechtigkeiten, mit hohen und niederen Wildtbahn [ ] behalten (Vs Křivoklát, inv. č. 316, sign. SA A 253). Předání křivoklátské honitby v bodě 16 smlouvy: mit allen Wäldern, Forst und Wildtpahnen in allen und jeden Revieren [ ]. 29) Například spor s Františkem Karlem Vančurou z Řehnic, pánem na Slabcích, v letech (SOA Praha, RAV, inv. č. 3049, sign. I-9/28, kart. č. 9). 30) K jeho bezohlednému postupu při zalesňování panství v konkrétních případech dále Václav KOČKA, Dějiny Rakovnicka, Rakovník 1936, s. 151 (Běleč), s. 166 (Bratronice), s. 175 (Broumy). 31) Srov. Helena PRŮŠKOVÁ, Život na Ostrově svaté Anny, Mnichovo Hradiště 2004, s ) Jeho medailonek srov. Jiří HRBEK, Johann Josef von Waldstein ein adeliger Unternehmer im barocken Böhmen, in Zdislava Röhsner (ed.), Wallenstein und noch viel mehr. 850 Jahre Familie Waldstein, Wien 2009, s

14 Oldřicha Felixe Popela z Lobkovic roku Nakonec sice dal přednost prestižnějšímu úřadu nejvyššího maršálka a do úřadu lovčího prosadil svého severočeského souseda Františka Karla Clary-Aldringena, zájem o zemské hony u něj však přetrval. Spolupráce s nejvyšším lovčím se prohloubila především během korunovační návštěvy Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny roku 1723, kdy Valdštejn půjčil svému mladšímu kolegovi lovecké náčiní (Jagdgezeugen) z křivoklátského panství, kde celou záležitost vyřizoval na Valdštejnův pokyn lesmistr František Maxmilián Frich. 33) Nejrůznějších zbraní a nástrojů potřebných k lovu bylo na Křivoklátě skutečně velké množství a byly koncentrovány do hraběcí zbrojnice nacházející se od sedmdesátých let 17. století v blízkosti vesnice Běleč. Obrovské zásoby loveckých potřeb přesunuli dědici Jana Josefa z Valdštejna po jeho smrti roku 1731 částečně do Doks, zbytek se dostal po vichřici, která smetla roku 1740 bělečskou zbrojnici, do nevzhledné budovy u zdi zámeckého parku v Lánech (dodnes tomu odpovídá pomístní název Zeughaus Cajkhauz), kterou nechala postavit Marie Anna z Valdštejna, provdaná za Josefa Viléma z Fürstenberka. 34) Císařské návštěvy v pobělohorských Čechách vyvolávaly v aristokratické společnosti nemalá očekávání. Její členové sledovali dychtivě itinerář císařského dvora, a pokud některá z plánovaných cest majestátu protínala šlechticovo panství, pozvání na hostinu či na lov na sebe zpravidla nenechalo dlouho čekat. Pozornost historiků na sebe dosud vázaly v době po vestfálském míru především dva dlouhé pobyty císařského dvora v Čechách v letech a poté korunovační pobyt roku ) Císař však zavítal ve sledované době do českých zemí vícekrát a většinou se jeho přítomnost neobešla bez lovecké zábavy: roku 1638 mladý císař Ferdinand III. brázdil křivoklátské polesí spolu se svým bratrem Leopoldem Vilémem, 36) roku 1652 se i se svým stejnojmenným prvorozeným synem zúčastnil vedle odhalení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze také honu na Křivoklátě, na kterém se vedle myslivců podílelo na 600 náhončích; 37) roku 1732 skončil plachtový hon na brandýském panství smrtelným zraně- 33) Vs Křivoklát, inv. č. 1440, sign. SA U 6, fol , Jan Josef z Valdštejna Františku Karlu Clary-Aldringenovi, ) Dále Václav VODVÁŘKA, Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen, Rakovník 2006, s ) Štěpán VÁCHA Irena VESELÁ Vít VLNAS Petra VOKÁČOVÁ, Karel VI. a Alžběta Kristýna: česká korunovace 1723, Praha Litomyšl 2009; Jiří HRBEK, České barokní korunovace, Praha 2010; Marc NIUBO, Leopold I. a hudba císařského dvora v Praze v letech , in Olga Fejtová Václav Ledvinka Jiří Pešek Vít Vlnas (ed.), Barokní Praha barokní Čechie , Praha 2004, s ) Rudolf MAXERA, Zápisky z dějin myslivosti lesů křivoklátských, SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 25, kart. č. 2, fol. 29. Tenkrát zde ulovili oba Habsburkové 63 jelenů. 37) Srov. Ferdinand B. MIKOVEC, Ferdinand III. v Praze roku 1652, Lumír 10/1860, díl 2, s

15 Lovecký kostým Alžběty Kristýny se stal součástí jejího image. Na originálu reprezentativního portrétu nechybí jako atribut dlouhá puška ládovaná zepředu za císařovnou stojícími myslivci ním nejvyššího štolmistra Adama Františka ze Schwarzenberku, za které nesl přímou zodpovědnost císař Karel VI. 38) Lovecká vášeň nebyla výlučně mužskou záležitostí, od přelomu 17. a 18. století se setkáváme stále častěji s fenoménem ženy-lovkyně (Amazonky), a to nejen ve výtvarném či dramatickém umění, ale také v praxi dvorského ceremoniálu. Lovu holdovaly po boku svých manželů saská kurfiřtka Magdaléna Sibyla Braniborsko-Bayreuthská, manželka budoucího císaře Josefa I. Amálie Vilemína Brunšvicko-Lüneburská (oba vydatně lovili také v okolí Prahy během své návštěvy roku 1702, která jim přinesla popularitu mezi českou aristokracií) nebo jejich dcera Marie Amálie, manželka bavorského kurfiřta Karla Albrechta. Mezi těmito dámami však vynikla Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolffenbüttelská, manželka Karla VI. Pohledná panovnice zakládala i svou reprezentaci na lovecké zálibě, známý je její portrét v třírohém kloboučku, tmavě zeleném aksamitovém kabátě a v široké sukni zvané Reifrock. Manželský pár společně prožil velkou část španělské anabáze, během níž se tehdy ještě arcivévoda Karel ucházel se zbraní v ruce o dědictví po španělské větvi Habsburků. Svou ženu pak na Pyrenejském poloostrově zanechal, a statečná panovnice tak musela několik let bránit hrdinně manželovy zájmy ve stále nepříjemnějším prostředí. Rozhodně jí tedy nechyběla kuráž, uměla výborně střílet a jezdit na koni, což nejednou předvedla uprostřed dvorské společnosti. Dynastickým imperativem však byla dlouhodobá snaha císařského páru přivést na svět mužského dědice, kvůli němuž byly aktivizovány všechny pozemské i nebeské zdroje včetně modliteb k českým zemským patronům. Součástí léčebné kúry, jejímž cílem bylo porodit císaři syna a monarchii dědice, byl i ozdravný pobyt v Karlových Varech, kam se 38) Petra LUNIACZKOVÁ Tomáš STERNECK, Letní císařská návštěva v královském městě. Průjezd Karla VI. a jeho dvořanů Českými Budějovicemi v srpnu 1732, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s ; Jiří ZÁLOHA, Lovecký příběh s nešťastným koncem, Dějiny a současnost 18, 3/1996, s ; Otto G. SCHINDLER, Smrt na lovu v Brandýse a zmařená divadelní slavnost v Krumlově (Chybný výstřel císaře Karla VI. a Metastasiovo L Asilo d Amore ), Divadelní revue 7, 1996, s ; Petra VOKÁČOVÁ, Dvorní cesta císaře Karla VI. do Karlových Varů 1732, in Václav Bůžek Pavel Král (eds.), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr ( ), Opera historica 10, České Budějovice 2003, s Souhrnně Petra LUNIACZKOVÁ, Dvorní cesty císaře Karla VI. do zemí Koruny české, Archivní ročenka SOkA Kroměříž 7, 2001, s. 8 33; Hanns Leo MIKOLETZKY, Hofreisen unter Kaiser Karl VI., Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 60, 1952, s

16 vypravila císařovna z Vídně 12. května 1721 i se svou čtyřletou dcerou Marií Terezií. 39) K cestě posloužilo nedávno vybudované poštovní spojení, využití poštovních stanic bylo organizačně nejméně náročné. Větší část vybavení dvora od sena a ovsa pro koně až po jemnou mouku a víno pro císařovnin stůl se vezla zvlášť a z Vídně vyjela zhruba s týdenním předstihem. Na rozdíl od přesunu samotné císařovny byla zvolena tradiční trasa, kterou císařský dvůr využíval při putování do Prahy nejčastěji, tedy přes Stockerau, moravskou Brtnici, Německý Brod a Čáslav. 40) Tento předvoj čítal dohromady 51 koní zapřažených v sedmi těžkých vozech a zbytek kočárů přepravoval dohromady 74 osob. V hlavním konvoji, který volil cestu přes Hollabrunn, Vranětín, Slavonice, Jindřichův Hradec a Tábor jelo devatenáct těžkých vozů (14 naplněných vínem, 5 připravených pro potraviny, jež měly být průběžně během cesty doplňovány) a stejný počet osobních kočárů včetně císařského; dvorní dámy obsadily tři vozy, pohodlné separé pak měli ve svých kočárech pochopitelně nejvyšší hofmistr a hofmistryně císařovny a dále například zpovědník nebo lékař. Edlknabové a jejich hofmistr jeli poštovním dostavníkem. Celkový počet lidí mířících do Karlových Varů v obou konvojích se tak vyšplhal i s Alžbětou Kristýnou a malou Marií Terezií na ) Od toho se odvíjely také požadavky na proviant, jenž měl být připraven v každé poštovní stanici po cestě: kromě jiného 200 vajec, 18 holoubat, košík hrušek a jablek, 8 bažantů, 12 kapounů, 8 krocanů atd. 42) Hlavní role při zásobování připadla krajům, které ostatně dodávaly potraviny i na císařovnin stůl do Karlových Varů. Stejně náročné bylo zajistit dostatečný počet koní na přípřeže, krajští hejtmani měli povinnost koordinovat jejich počet a místo předání. Týkalo se to i oblastí, kterými císařovna neprojížděla: například prácheňský kraj měl dodat ve stanovený den do Votic 120 tažných a 30 jezdeckých koní. Vzorem pro jednotlivé dvorské úředníky při plánování přesunu byl nedávný průjezd arcivévodkyně Marie Josefy přes Čechy 43) za jejím budoucím manželem do Saska, na který se v organizačních pokynech několikrát odkazuje. 44) Přesto se jednalo pouze o generální zkoušku dvorské logistiky, jejíž hlavní zátěžová akce měla nastat o dva roky později, kdy se na českou korunovaci Karla VI. vypravilo z Vídně 446 vozů. 45) 39) Zatímco cestování císařů v habsburské monarchii je stále studovanějším tématem, cestám císařoven (a zejména těm, které podnikaly bez manžela) je věnována jen minimální pozornost. Srov. Radmila PAVLÍČKOVÁ, Polská cesta roku Město Olomouc a Karel z Lichtenštejn-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora, AUPO Historica 29, 2000, s ) Zásoby byly plánovány na pět týdnů a dohlížet na ně měl císařovnin obroční písař (Hoffutterschreiber), který konvoj doprovázel a držel pokladnu (Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol , 37). 41) Celkový seznam císařovnina dvora na cestách uložen v NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/7, kart. č Seznam účastníků obou hlavních konvojů Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ) Tamtéž, fol ) K němu dále NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/7, kart. č ) Například při popisu sestavování polní kuchyně, tedy kuchyně, jež měla vařit dvořanům na cestě. Podobně v záležitosti vybavení Pražského hradu nábytkem (Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ). 45) Korunovační pobyt byl plánován nejen ve větším reprezentativním rozměru, ale také na delší dobu. Srov. Š. VÁCHA I. VESELÁ V. VLNAS P. VOKÁČOVÁ, Karel VI. a Alžběta Kristýna: česká korunovace 1723, s

17 Po třídenní zastávce v Praze, kde byl pro náruživou lovkyni uspořádán 16. května 1721 první z řady honů na českém území, se kolona hnula směrem na západ přes Smečno a Kolešovice do Karlových Varů. 46) Západočeské město, jehož věhlas a prestiž minerálních pramenů přilákaly již na počátku 18. století polského krále Augusta II. Silného i ruského cara Petra Velikého, slibovalo své vzácné návštěvnici, že se jí po pravidelném konzumování léčebných vod narodí další syn. 47) O účincích karlovarské minerálky nebylo ve Vídni pochyb, od přelomu 17. a 18. století vycházely v monarchii lékařské spisy, které potvrzovaly její kvalitu. 48) V duchu merkantilistické doktríny ochrany zemského bohatství vydal roku 1718 císař na popud městské rady zákaz vyvážet vodu z nejslavnějšího karlovarského pramene, Vřídla. 49) Císařovna s dcerkou bydlely v Poštovním domě na Tržišti, zbytek početného doprovodu obsadil okolní domy. 50) Karlovarská městská rada se před vzácnou návštěvou hodlala prezentovat skutečně impozantně, když poslala devítisethlavý průvod horníků defilovat před okna zmíněného domu. Součástí pobytu byl i městem uspořádaný lov na medvědy a voly. Jeho nejdůležitější součástí přesto byla léčebná kúra a císařovna pitný režim pilně zachovávala: malovaný míšeňský koflík, který během něho používala, je dnes ve sbírkách Národního muzea. 51) Nezanedbávala ani duchovní život a návštěvu místních kostelů: 19. června 1721 kostela svaté Anny v Sedleci nedaleko města, přímo v Karlových Varech potom kostel sv. Maří Magdaleny. Oba kostely ostatně čekala v následujících letech velkolepá barokní přestavba, na niž finančně přispěl i císař. Návštěva sedleckého kostela patřila mezi poslední zastávky císařovny během jejího karlovarského pobytu. Po jeho ukončení vyrazila na východ směrem ku Praze, a to přes kolešovické panství Jiřího Oliviera Wallise z Karringhmainu, kde přenocovala z 25. na 26. června * Lov na Křivoklátě za účasti císařovny vyžadoval rozsáhlé přípravy. Zaprvé bylo potřeba sehnat dostatečný počet zvěře, což si vynutilo aktivizaci lidí nejen na křivoklát- 46) Celý plán cesty (Reiserouta) uložen ve Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ; také NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/7, kart. č ) Prvorozený Leopold Josef (narozen 13. dubna 1716) přežil pouze několik měsíců, vedle Marie Terezie (narozena 13. května 1717) měla císařovna ve sledovaném období ještě jednu dceru, Marii Annu (narozena 14. září 1718). 48) Účinky karlovarské vody při léčení sterility (především ženské) jsou potvrzovány už renesančními autory jako Caspar Bruschius (Encomia Hubae Slaccenwaldensis) či Matouš Kolín z Chotěřiny (1542: dopis Janu Hodějovskému z Hodějova). 49) Srov. Vladimír KŘÍŽEK, Obrazy z dějin lázeňství, Praha 2002, s Česká dvorská kancelář regulovala také odpařování soli z karlovarských vod a její prodej. 50) Karel VI. vydal již 11. dubna 1721 reskript, v němž přikazuje pražskému místodržitelství, aby prostřednictvím žateckého krajského úřadu zajistilo dostatečné ubytovací kapacity pro císařovnu a její doprovod. Opis reskriptu ve Vs Křivoklát, inv. č. 1079, sign. SA O 22, fol ) Je na něm panorama Karlových Varů s křížem, na vrcholu Jelení skok. Zhotovit ho nechala patrně městská rada. V. Křížek, Obrazy z dejin lázeňství, s. 167 (zde i reprodukce koflíku). Na koflíku jsou nápisy (vždy s chronogramem odkazujícím k roku 1721): Hocce poculo Thermas Carolinas feliciter bibit Elisabeth Augusta a Vovet toto ex corde terra bohema Elisabethae proles (Joseph Johannes LENHART, Carlsbads Memorialien vom Jahre 1325 bis 1839, Prag 1840, s ). 17

18 ském panství, protože zdejší lesní personál zaměstnaný v hraběcích službách byl pro tak monstrózní akci početně více než nedostačující. Přijel například vrchní lesník až z duchcovského panství, který pobýval na Křivoklátě dva týdny a dostal za odvedenou práci zaplaceno 6 zlatých. Rozhodujícím způsobem však byli zapojeni místní poddaní, kteří tvořili většinu náhončích: z krušovického panství mělo dorazit 151 lidí (91 sedláků a 60 domkářů, z toho 42 z Pavlíkova a 28 z Nesuchyně). Hlavní nadháněcí práce s pomocí pláten, zradidel a dalšího nutného vybavení dovezeného z Bělče byly prováděny v noci ze 13. na 14. června a záběr, odkud byla zvěř hnána pod vedením valdštejnských forstknechtů, adjunktů a hajných, byl skutečně úctyhodný: jeden směr šel od Lužné, druhý od zámeckého revíru (prostor u hradu Křivoklát). Celkem se podařilo nahnat z okolních lesů do tzv. novodomského prostoru 52) kolem 1000 kusů lovné zvěře, především jelenů, laní a kolouchů, kteří měli být k dispozici císařovnině střeleckému umění, přestože se v polovině června jedná o dobu vodění mláďat. Nicméně zmíněný počet dokazuje, že od konce 17. století došlo zásluhou vrchnosti, tedy Arnošta Josefa a Jana Josefa z Valdštejna, k postupnému nárůstu počtu zvěře v křivoklátských lesích: roku 1693 se zde nacházelo jen 268 dospělých jelenů (desateráci a výše), na podzim roku 1699 bylo ve všech patnácti křivoklátských revírech zastřeleno 356 lovných jelenů, a lze tudíž předpokládat, že celkový počet vysoké zvěře se pohyboval tou dobou již v řádu tisíců, v letech 1710 až 1716 střelecký výkaz obsahuje celkový počet 1055 vyřazených kusů (Rudolf Maxera odhaduje na počátku 18. století 6000 kusů vysoké). 53) Zapojení místních poddaných v rámci robotních povinností bylo logické, Valdštejn však hodlal přimět také obyvatele měst na křivoklátském panství, které vázaly ke slavnému královskému hradu prastaré povinnosti týkající se právě lovu. Požadavky směrem k měšťanům Nového Strašecí přicházely ve vypjaté situaci, kdy se Novostrašečtí (a stejně i Unhošťští) snažili jako bývalí komorní poddaní vymanit z valdštejnské vrchnostenské správy. 54) Po Novém Strašecí požadoval Valdštejn 14 koní a 30 nadháněčů, kteří se měli na náklady města dostavit ve stanovený čas na určená místa. 55) Odpověď konšelů křivoklátskému hejtmanu Ondřeji Alfonsu Štorchovi byla překvapivě rychlá a vstřícná. Stejně tomu bylo i v případě Rakovníka, který od konce 16. století požíval privilegií královského města, a jeho vazba na křivoklátské panství, jehož býval kdysi součástí, tudíž dávno skončila. Navzdory tomu bylo vysláno na valdštejnské panství 24 koní a 80 osob, ačkoli 52) Novodomský revír právě neoplýval bohatstvím vysoké zvěře: roku 1699 zde bylo za celý podzim zastřeleno pouze 13 kusů (Rudolf MAXERA, Myslivosť v hloubi Křivoklátských lesů, SOA Praha, Maxerova pozůstalost, inv. č. 27, kart. č. 3, fol /s /). 53) Tamtéž. 54) O robotním manství dále V. KOČKA, Dějiny Rakovnicka, s ) Jakož nejmilostivější regirující císařovna při svém z Carlbadu šťastném navrácení v zdejším křivoklátským wildpahnu s vysokou honbou se nejmilostivěji divertirovati nejmilostivější zalíbení míti ráčí, his pak concurrentibus město Nové Strašecí tenore zdejšího panství křivoklátského urburu jest, s potřebou lidu, též koní a vozmi přispěti a takové kolikověby zapotřebí bylo na svý outraty obeslati. Pročež tímto při moci ouřadu na ten čas milostivě svěřeného nařizuji, že dáli pánbůh v blíž příští úterý, jenž bude 10. tohoto měsíce Junii na noc 14., koní do Bělče náležitě obšířovaných k tomu potřebných pláten a tenat, neméně i 30 osob přišlých dáli pánbuh v pátek, tj. 13 ejusdem ráno okolo 5. hodiny na Rudu pro dohánění zvěře skutečně a neomilně vypraveny [byli] (Vs Křivoklát, inv. č. 930, sign. SA I 60, fol. 8 /7. června 1721/). 18

19 Titulní strana tisku Prototypon oder Eigentliche Beschreibung der zu allerhöchsten Ehren [ ] Frauen Elisabethae Christinae vermählten römischen Kayserin [ ] in Pürglitzer Wild=Bahn und in dasselbstigen S. Elisabethae Revier [ ] praesentirten Hirschen=Jagd. Na Valdštejnovu objednávku byl vydán na Starém Městě pražském u tiskaře Jiřího Labouna řada z nich byla potřeba v městské gardě samotného Rakovníka. Důvodem této vstřícnosti byla jednak tradice (Rakovničtí se účastnili například honu roku 1638, v počtu 68 honců a 20 koní, tehdy byl Křivoklát ještě komorním panstvím), 56) ale především fakt, že ani cestou do Karlových Varů, ani na cestě zpáteční císařovna s návštěvou tohoto královského města nepočítala. V obou případech byla dána přednost martinickému Smečnu, kam v době přítomnosti dvora posílal Valdštejn z Křivoklátu jako sousedskou pomoc potraviny (jeřáby, tetřevy, pstruhy a úhoře). 57) Jedinou možností, jak se mohli Rakovničtí setkat se svou císařovnou, tedy bylo přijet na křivoklátské panství. Tato skutečnost také byla městské radě explicitně sdělena patrně z toho důvodu, aby křivoklátský vrchnostenský úřad zajistil co největší množství lidí při organizaci honu. 58) Za druhé bylo potřeba najmout řemeslníky, kteří by zhotovili konstrukce pa- 56) R. MAXERA, Zápisky z dějin myslivosti lesů křivoklátských, fol ) Vs Křivoklát, inv. č. 894, sign. SA I 21, fol. 7 8, ) [ ] ansonsten wissen [sie], wie daß Allerhöchste I[hro] K[ayserliche] M[ayestät] in dero [ ] durchpasage zu Rakonitz nicht subsistiren und einige etwann Felicitation abzunehmen geruhen worden [ist], gleich anderen königlichen Städten gehorsamben kay[serin] zu einigmäßiger pflichtbezeugung bey dero durchmarch in toga curiali erscheinen und ordinata serie ante locum praetorium sich collociren wurde können (Vs Křivoklát, inv. č. 930, sign. SA I 60, fol ). 19

20 vilónů, v nichž hosté obědvali, střelecký altán pro císařovnu a v neposlední řadě vlastní ohrady pro nadehnanou zvěř. Císařovnin jídelní stan musel kopírovat ceremoniální uspořádání místností, které obývala ve svých rezidencích. Proto nacházíme v plánku narychlo vybudované lovecké osady vedle vlastní jídelny také místnost osobního someliéra, cukráře a stříbrníka (měl na starosti stříbrné nádobí), dvoudílný stan pro císařovnin doprovod v čele s hofmistryní dvorních dam, jeden stan pro komornice a tři pro nejrůznější hosty (bohužel nespecifikováni). Nejvznešenější byl pochopitelně císařovnin apartmán a soukromý stan (Retirada-Zelt), oba vyzdobené zeleným a červeným damaškem a zeleným sametem, nad vstupem se vyjímal císařský orel s českým lvem na prsou. Po obvodu oploceného prostranství se nacházely dřevěné budovy sloužící jako jídelna dvorních dam a kavalírů, lékaře a zpovědníka, edlknabů, členů dvorní kaple a komorníků. Zvlášť měl jíst vojenský doprovod, který představovala čestná setnina pěchoty z Berouna s plukovním praporem hraběte Herbersteina, vedená poručíkem Petrem von Dessenau, 59) a také císařovnini osobní harcíři v počtu dvanácti mužů a dva trabanti, kteří doprovázeli panovnici už z Vídně. Vojáci nezajišťovali pouze ochranu a pořádek při nadměrné koncentraci lidí různých stavů, ale také hudbu během slavnostního oběda. Nechyběla ani provizorní poštovní stanice a dům pro valdštejnské sloužící. Uprostřed areálu se nacházely dvě navzájem propojené protilehlé budovy tvořící půdorys písmene U, v nichž byla nalevo umístěna kuchyně císařovny, v pravé budově potom přípravna valdštejnských hraběcích pokrmů. Pod stromy na druhé straně vyhrazeného prostoru byl vchod do provizorních sklepů (jeden na víno, druhý na pivo) a uprostřed soustavy dřevěných objektů se nacházela kamna na pečení. 60) Existence dočasných sklepů a kuchyně nebyla žádnou zvláštností, k jejímu postavení docházelo všude, kde císařovna se dvorem pobývala delší dobu, nebo cestou, pokud při ní nebyl k dispozici standard potřebný k náročnému panovnickému stravování. 61) V lesním prostředí novodomského revíru však působily tyto stavby poněkud bizardním dojmem. Přesto byl celý soubor budov neobyčejně útulný, umístěný na pasece a chráněný před sluncem okolními vzrostlými stromy; vonící dřevo a všudypřítomné zelené chvojí mělo budit dojem, že budovy vyrostly zcela přirozeně uprostřed hlubokého lesa. K areálu, označovanému jako příbytek Marta a Diany (narážka na Valdštejna a císařovnu), se jelo dlouhými průseky, aby přijíždějící upadli do nejvyšší dychtivosti vidět ho co nejdříve. 62) Rozestavění, počet a vybavení budov nebyly náhodné a byly konzultovány s císařovniným nejvyšším hofmistrem; další věci, jako například forma lečí a velikost stájí, byla obsahem korespondence mezi křivoklátským panstvím a pražským místodr- 59) O bezpečnost v Karlových Varech se starala jednotka z pluku hraběte von Sickingen, od níž právě Dessenau převzal službu. Dessenau byl navíc pozván na hon samotným Valdštejnem (tamtéž, fol ). 60) Popis loveckého ležení se nachází jednak přímo na jedné z Fischerových rytin Prototyponu (pozn. 84), jednak na schématu budov od Johanna Josefa Dietzlera ve fondu Vs Křivoklát, inv. č. 894, sign. SA I 21, fol ) Během návštěvy císařského dvora v Karlových Varech roku 1732 byly sklepy i kuchyně postaveny přímo na náměstí (NA Praha, SM, inv. č. 1580, sign. K1/95/10, kart. č. 1065, fol ). 62) [ die], dem Schauplatz zugefahren, auf eine gute Distanz sich praesentiret und ihre Augen gänzlichen an sich gezogen, wodruch derselben rühmliche Curiosität ex signo rem, je ehender je lieber zu sehen, in äusserste Begierde gerathen (Prototypon, Strahovská knihovna, sign. H F I 29/16). 20

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE EVROPSKÁ CESTA A ŘÍMSKÝ STUDIJNÍ POBYT FRANTIŠKA ANTONÍNA Z DITRICHŠTEJNA V LETECH 1662-1666 VE SVĚTLE KORESPONDENCE HOFMISTRA JOSEFA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1. Kardinál František Dietrichstein

Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1. Kardinál František Dietrichstein Miroslav Lukáš Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova 1 Doposud uveřejněné zprávy o divadelní historii Mikulova naznačují, že toto významné jihomoravské město muselo ve své době patřit k důležitým divadelním

Více

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750)

Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) Jiří Kubeš Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750) habilitační práce Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Pardubice 2011 2 OBSAH Kapitola první: Kavalírské cesty

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta

Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dějiny turismu. Vysokoškolská skripta Vysoká škola polytechnická Jihlava Dějiny turismu Vysokoškolská skripta RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. 2014 Dějiny turismu 1. Vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2014

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné

Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné Milan Šup Z historie učňovského školství v Polné V roce 1869 byl vydán Říšský školní zákon. Řízení škol převzal od tohoto roku stát. Byla uzákoněna osmiletá školní docházka a zřízeny obecné a měšťanské

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla KROK 2013 4 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Zločin a trest Z obsahu Olomoucké četnictvo vážně i v humoreskách Životní příběh agenta Romana Dívejte se, vyprávím soudničku! Z olomouckých

Více

Vznik a vývoj muzea v Chebu

Vznik a vývoj muzea v Chebu Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vznik a vývoj muzea v Chebu Martina Adámiková Bakalářská práce 2008 Souhrn Práce se zabývá historií muzea v Chebu od jeho založení až do dnešní doby. Sledován je

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ROČNÍK 4 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM VLADIMÍRA DVOŘÁKA SLANÝ 1996 PODĚKOVÁNÍ Patria společnost pro ochranu kulturního dědictví

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více