Od zrna ke chlebu inovace projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od zrna ke chlebu inovace projektu"

Transkript

1 Od zrna ke chlebu inovace projektu Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

2 Obsah Obsah... 2 Metodické informace... 4 Návaznost na Školní Vzdělávací Plán (ŠVP)... 5 Realizace projektu... 6 Příprava projektu a příprava učitele před jeho zahájením... 6 Vyvarujte se pedagogických chyb třída... 7 ZÁŘÍ/ŘÍJEN... 7 Teoretické texty pro učitele... 7 Náměty pro práci s dětmi ŘÍJEN/LISTOPAD Teoretické texty pro učitele Náměty pro práci s dětmi PROSINEC/LEDEN/ÚNOR Náměty pro práci s dětmi BŘEZEN Náměty pro práci s dětmi DUBEN/KVĚTEN/ČERVEN Teoretické texty pro učitele Náměty pro práci s dětmi ČERVENEC/SRPEN Teoretické texty pro učitele Náměty pro práci s dětmi třída ZÁŘÍ Teoretické texty pro učitele Náměty pro práci s dětmi ŘÍJEN LISTOPAD DUBEN Teoretické texty pro učitele Náměty pro práci s dětmi DUBEN Teoretické texty pro učitele Náměty pro práci s dětmi Příklady z praxe Koncepce propojení s dalšími předměty Literatura a další prameny Uţitečné kontakty Přílohy

3 Příloha č. 1 - Anděl ze slámy Příloha č. 2 Vánoční slámové řetězy Příloha č. 3 Osení ve skořápkách od vajec Příloha č. 4 Doţínkový věnec Příloha č. 5 Obilné slunce Příloha č. 6 Panenky ze šustí Příloha č. 7 Recepty na pečení chleba Příloha č. 8 Další podněty zpracování lnu, mléka a másla Příloha č. 9 Stavba pece různé postupy Příloha č. 10 Další vyprávění o chlebu Příloha č. 11 Básničky k řemeslům Příloha č. 12 Doplňující vyprávění o perníku Příloha č. 13 Pranostiky Příloha č. 14 Slovníček pojmů

4 Metodické informace V období rubikonu (3. aţ 4. třída) si dítě začíná uvědomovat své já a hledá své místo na světě. Polní práce odpovídají rozvoji vnitřního já člověka. Dětské Já se rozvíjí a sílí, stejně jako kdyţ semínko roste v silný klas. Člověk je vlastně obrácená rostlina (má kořeny v hlavě vnímá jimi svět). Realizace projektu je rozloţena do 3. třídy a části 4. třídy. Část projektu probíhá ve vyučování, část v době letních prázdnin. Projektu se účastní nejen děti, ale i rodiče a stává se tak pro všechny velkou událostí. Většině praktických úkonů předchází trénink ve třídě básničky a průpovědi spojené s pohybem, vyprávění o polních pracích, o původu, zpracování a druzích obilí, o původu, přípravě a pečení chleba, atd., pozorování a smyslové vnímání různých druhů půdy, počasí, obilnin, chleba, nácvik zacházení s nářadím, poučení o bezpečnosti práce. Prolínají celým rokem, nejen epochou Od zrna ke chlebu. Po dokončení kaţdé etapy zapisují děti své záţitky do sešitu a ilustrují je. Cíle vytyčené pro výuku: epocha umoţňuje dětem proţít a realizovat cestu od zrna ke chlebu děti se naučí pracovat s půdou, vlastními silami zorají a zasejí, poznají únavu z fyzické práce poté pozorují růst a zrání obilí své obilí si také sklidí, vmlátí cepem a ručně umelou nakonec se upečou chleba z těsta, které samy připravily tímto způsobem mají moţnost poznat a vnímat úctu k rostlinnému světu všemi smysly seznámí se s hospodářskými zvířaty jako pomocníky dlouhodobý proces završí konkrétním výsledkem - upečeným bochníkem chleba epocha Od zrna ke chlebu je základním tématem, které se prolíná průběţně celým 3. školním rokem (na nějţ pak navazuje epocha o řemeslech - Jak lidé pracují) a částečně provází ţáky i 4. školním rokem - 4 -

5 Návaznost na Školní Vzdělávací Plán (ŠVP) Očekávané výstupy RVP Výstupy školy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata n29 - objevuje a zjišťuje propojenost prvků ţivé a neţivé přírody, n24 - srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob ţivota a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s vyuţitím regionálních specifik. n45 - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. - proţije a realizuje proces pěstování rostlin - obilí Práce s půdou - fyzicky pracuje s princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi půdou, tzn. konečným vzhledem přírody a činností člověka. n28 - změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. bezpečné připraví pole (cca 4m 2 na dítě), t.j. pokud moţno oře či alespoň ryje, odstraňuje plevel, kameny, vláčí - ví, jak se na práci obléci - umí zvolit vhodné nářadí, dodrţuje jeho pouţívání, udrţuje nářadí v čistotě a uchovává je v daném řádu Setí -zná způsoby setí (dříve a dnes) - zná vhodné období - prakticky realizuje ruční setí v rytmu Člověk a země: rolník a jeho činnosti, rovnováha v přírodě, půda, obilniny Polní práce, lidové obyčeje Měření pole, váţení surovin Proměny způsobu ţivota, bydlení, ţivotní podmínky Péče o zdraví, ošetření drobných úrazů a poranění, první pomoc, předcházení úrazům, duševní hygiena ENV 3 Český jazyk, člověk a svět, hudební výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova Matematika ENV 3 Výchova ke zdraví (první pomoc) n27 - roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu ve známé - roztřídí základní druhy lokalitě. obilovin Základní plodiny OSV 1, OSV 2, OSV 3, OSV 4, OSV 5, OSV 6, OSV 7-5 -

6 Realizace projektu Příprava projektu a příprava učitele před jeho zahájením - O prázdninách po 2. třídě si nasbírejte alespoň 4 základní druhy obilí celé rostliny i s kořeny. - Zajistěte zdroj osiva a dostatečně velký prostor pro setí obilí (počet dětí x minimálně 4m 2 na ţáka). - zkontrolujte si, zda je všechno potřebné nářadí ve škole, v jakém je počtu a stavu, zda ho bude třeba zapůjčit (od dětí či jinde) nebo dokoupit - rýče, motyky, hrábě, kolečka, kbelíky, brány, válec moţno nahradit dupáním. - zjistěte, jaká je kvalita půdy, a promyslete, které činnosti bude nutné s dětmi provést (vyměření a vykolíkování políčka, odstranění kamenů, odstranění drnů, pletí, orání/rytí, hnojení, vláčení). Vyvarujte se pedagogických chyb Například: - nezapojení rodičů. Promyslete, jak můţete smysluplně do celého projektu přizvat rodiče, eventuelně i prarodiče. Vyprávějte jim uţ na konci 2. ročníku o tom, co vás s dětmi čeká, co vše musíte připravit apod. a poţádejte je o maximální podporu vašich aktivit a nabídku pomoci. - příliš malá plocha políčka. Pole vyměřte tak, aby mělo minimální plochu 4m 2 na ţáka - nevhodně umístěná plocha, např. městská zástavba, zahrada apod. - odloţení setí na jaro - práci na poli udělají za děti dospělí - nebo naopak - učitel dává pouze pokyny a nepracuje s dětmi - polní práce rozvrhnete tak, ţe se soustředí pouze do času hlavního vyučování či pouze v předem určené epoše. Buďte flexibilní - pracujeme a sejeme tehdy, kdyţ jsou vhodné podmínky. Děti musí zaţít, ţe vhodný čas neurčuje člověk, ale příroda! - rozvádění projektu do přílišných detailů, které nevedou k cíli (např. setí všech různých druhů obilí). Doporučujeme zaset pšenici a eventuelně ţito, tedy druhy, ze kterých se běţně peče a pekl chléb

7 3. třída ZÁŘÍ/ŘÍJEN příprava pole pro setí V tomto projektu je velmi důleţité, aby děti prováděly co nejvíce činností samy, zaţily pocit únavy, aby se zahřály, zaţily pocit radosti z dobře vykonané práce. Před započetím prací promyslete dobře organizaci. Všechny děti mohou vykonávat jednu činnost. Kdyţ je hotová na celém poli, přejdou k následující. Při vyšším počtu dětí je moţné a vhodné je rozdělit do skupin a pole na části, na kterých budou pracovat. Učitel hlídá časový harmonogram a zapojení dětí. Při závěrečném vláčení bránami se děti střídají. Několik jich táhne a jeden sedí na nich a zatěţuje je. V závislosti na počasí by přípravné polní práce měly proběhnout během září a října. Doporučujeme je rozloţit do více dnů, aby byly provedeny kvalitně a s hlubokým proţitkem. Teoretické texty pro učitele Tento text není určen k výkladu v hodinách, či čtení nebo zapisování dětmi!!! Obiloviny Jiţ více neţ 12 tisíc let jsou důleţitou součástí výţivy lidstva obiloviny. I v dnešní době se kaţdodenně setkáváme s výrobky z obilovin v nejrůznějších podobách. Statistiky ukazují, ţe obiloviny byly hlavní sloţkou obţivy národů, jejichţ příslušníci se doţívají velmi vysokého věku. Obiloviny lze základně rozdělit podle obsahu bílkoviny zvané lepek. V našich zeměpisných šířkách lze zařadit mezi obiloviny obsahující lepek především pšenici, ţito, ječmen a oves. Lepek je sloţen z několika bílkovin, z nichţ jsou nejvíce mnoţstevně zastoupeny glyadin a glutenin. Vzájemný poměr těchto bílkovin pak určuje pečivové vlastnosti lepku. K obilovinám lepek neobsahující u nás patří kukuřice, rýţe, proso, pohanka a amarant. Z výţivového hlediska jsou obiloviny především sacharidovou potravinou, tj. potravinou obsahující hlavně škroby (60-70%) a vlákninu. Jsou však neméně důleţitým zdrojem bílkovin (8-13%), tuků (1-5%), vitamínů skupiny B, minerálních a dalších biologicky aktivních látek. Největší mnoţství vlákniny lze najít u prosa, ovsa a pohanky. Vysokému podílu bílkovin vévodí pšenice a ţito. Nejvíce tuků obsahují oves a kukuřice. Pseudoobilninu amaranth lze zařadit na první místa ve všech kategoriích. Obilné zrno se skládá ze tří hlavních částí Povrchová vrstva - slouţí vnější ochraně a je tvořena převáţně nestravitelnou vlákninou (otruby), obsahuje část vitamínů řady B a minerální látky.vnitřní část zrna je tvořena zásobním - 7 -

8 škrobem, který slouţí mladému klíčku jako výţiva při růstu a lepkem (bílkovinou) Klíček - vlastní rostlinný zárodek, z něhoţ bělením buněk vznikne nová rostlina. Poměr jednotlivých obsahových částí je ideálně zachován v celém zrnu, tak jak bylo vytvořeno přírodou. Proto by měla mít při zpracování přednost celozrnná mouka před přidáváním otrub k bílé mouce. Prakticky veškerá obilninová zrna lze konzumovat v uvařeném (nebo i v naklíčeném) stavu. Je vhodné pouţít připravené obiloviny do různých rizot, do zavářek polévek, do zapečených nákypů, pomleté do sekaných a karbanátků, kaší. Pokud jsou obiloviny konzumovány v podobě celých zrn, je velice důleţité si uvědomit, jak dlouho jsou zrna v ústech ţvýkána (hltání zde není na místě). Pšenice ozimá Pšenice ozimá je obilovina s velmi dobrou klíčivostí. Má vysoký obsah vlákniny a některých biologicky cenných látek jako jsou vitamíny z řady B, vitamín E, karoten, z minerálů draslík, fosfor, hořčík, křemík a vápník. Pšenice se pouze čistí a je tudíţ v přirozeném stavu. Proto se s úspěchem pouţívá ke kuchyňskému nakličování a dále k velkému mnoţství kuchyňských úprav (máčení, vaření, praţení, mletí, šrotování). Pšeničné výrobky není potřeba více představovat. Pšenice je naše nejběţnější obilovina, hojně zastoupená v našem jídelníčku. Upřednostňujeme celozrnné výrobky pro vyšší obsah vlákniny. Pšenice špalda Pšenice špalda patří k nejstarším kulturním plodinám. Nebyla šlechtěna, a proto si zachovala vynikající vlastnosti starých planých odrůd obilovin. Díky mohutnému kořenovému systému patří k nejméně náročným obilovinám. Je odolná proti chorobám a škůdcům, není potřeba ji chemicky ošetřovat. Pevný obal pluch chrání zrno před kontaminacemi škodlivinami v ovzduší, houbovými chorobami nebo mikroorganismy. Obsahuje vlákninu (8-9%) s jemnou strukturou vláken, která podporuje střevní peristaltiku a přitom nenadýmá. Zrno pšenice špaldy má vysoký obsah a příznivé sloţení bílkovin a lepku, který je snadno stravitelný. Obsahuje kvalitní tuk s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin, větší mnoţství minerálních látek jako jsou hořčík, vápník, draslík, fosfor a zinek. Pevné pluchy na druhou stranu zhoršují její zpracování. Pšenici špaldu nelze nakličovat

9 Vyuţití: Pšenici špaldu lze získat jako celé zrno nebo ve formě špaldových vloček. K dostání jsou špaldové granoly a musli, špaldové pukance do vlastních musli směsí a na posypání polev či cukroví, špaldová mouka hladká na koláče, bábovky, mazance apod., špaldová mouka hrubá na knedlíky, noky, halušky, kaše. Dalším výrobkem jsou celozrnné špaldové těstoviny. Praţené a mleté špaldové zrno je moţné pouţít jako meltu. Na našem trhu je i provedení špaldové instantní kávy bez kofeinu, která je velmi chutná. Při zpracování špaldy na bulgur se vyuţívá starých technologií Blízkého a Středního východu. Pšenice se namočí na 24 hodin, pak se nechá 8 hodin nakličovat (škroby se štěpí na jednodušší cukry, bílkoviny na aminokyseliny, zvyšuje se mnoţství vitamínů B, C). Vaří se v páře a poté se suší jemně drtí na hrubší kousky. Vyuţívá se jako lehká, ale velmi sytá příloha nebo jako součást salátů místo rýţe. Velmi chutná je i kombinace bulgur, čočka, zelenina a cibulka. Dalším výrobkem, kde se vyuţívá špaldových zrn sklízených v mléčné zralosti, je uzený špaldový grunkern. Díky sklizni v nezralém stavu je uzená špalda obzvlášť bohatá na vitamíny skupiny B, obsahuje málo lepku a má významné mnoţství draslíku, fosforu, hořčíku a ţeleza. Neobsahuje ţádný cholesterol, nenadýmá, je lehce stravitelný a výtečně se tak hodí pro dietní kuchyni. Je vyuţitelný do pomazánek, karbanátků, nákypů, salátů právě pro svou jemnou uzenou vůni. Ţito Ţito je obilovina s velmi dobrými biologickými hodnotami a vysokým obsahem vlákniny. Z vitamínů je nejvíce ceněn obsah vitamínu E. Z minerálů obsahuje hlavně vápník, fosfor, ţelezo, fluor a křemík a dále látky příznivě působící na růst a dobrý stav kostí, zubů, vlasů a nehtů. Pro svůj obsah lepku je ţito (ţitná mouka, ţitné vločky) velmi vhodné k pečení chleba. Ţitná mouka se dále pouţívá na halušky, noky, vafle a na mnoţení kvásku na kyselo. Ţitné vločky jsou vhodnou zavářkou do polévky pro lidi, kteří nemohou konzumovat pšeničné výrobky. Ječmen Ječmen se nejvíce zpracovává na kroupy, krupky a slad. Kroupy č. 10 mají menší stupeň opracování neţ krupky, obsahují více vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Ječmenná vláknina a škrob (šlem, který vznikne při vaření krup) velice dobře váţe ţivočišné tuky a cholesterol. Uţití krup je nejenom při zabijačkách, ale hlavně celoročně jako zavářka do polévek, do zapečených nákypů, na přípravu šlemových polévek při průjmech a jako pojidlo do karbanátků

10 Ječná mouka se přidává do těst na lívance, palačinky, vafle. Ječné vločky lze vyuţít jako běţné vločky. Velkou výţivnou hodnotu má naklíčený ječmen (slad), který obsahuje hodně vitamínů skupiny B, vitamínu E a směs enzymů. Slad se pouţívá hlavně při výrobě piva, ale také jako sladidlo konzistence medu Sladěnka. Existuje i prášková forma sladu, tzv. Sladovit. Od pradávna byl doporučován jako léčivý prostředek při některých chorobách střev, ţaludku a dvanáctníku. Blahodárně působí na střevní mikroflóru. Oves Oves patří mezi poměrně mladé obiloviny. Má vysoký obsah vlákniny. Je energeticky vydatný (obsahuje z obilovin největší procento tuku) a biologicky hodnotný (obsahuje minerální látky vápník, zinek, fosfor, ţelezo, draslík, hořčík, mangan, fluor a měď, vitamíny B, E, A, biotin, kyselinu křemičitou). Tuk ovsa obsahuje velice potřebnou kyselinu linolovou a olejovou. Hořknutí ovesných vloček je právě způsobeno snadným ţluknutím těchto tuků. Proto je potřeba kupovat ovesné vločky co moţná nejčerstvější. Oves obsahuje rostlinné inzulíny, proto je doporučován jako vhodná obilovina pro diabetiky. V obchodech lze zakoupit ovesné zrno pod názvem oves bezpluchý. Oves můţe být pouţit jako rýţe nebo v kombinaci s rýţí do rizot a příloh. Ovesné vločky není nutné představovat, ovesná mouka se vzhledem k rychlé oxidaci (ţluknutí) nevyrábí. Ovesné otruby zvyšují obsah vlákniny v domácích musli směsích. Je moţné je přidávat do směsí na pečení. Brambory není obilovina! Pokud nám zbude kus pole, můţeme do něho zasázet brambory. Mějme však na paměti, ţe jde o nadstavbu tohoto projektu! Pokud je zasadíme, musíme promyslet veškeré další úkony s tím spojené, a to včetně konzumace Nejprve se musely připravit brambory k sázení. Menší do průměru 5 nebo 6 cm se sázely celé. Větší se pak rozkrájely na dva aţ tři díly, a to tak, aby na kaţdém byla nejméně dvě očka. Prosypaly se popelem, aby řezné plochy tolik neosychaly. Brambory se sázely po ţitě a pšenici. Pole se uvláčilo a dřevěným rádlem v pluţňatech (kolečkách) se udělaly shonky. Dříve se pouţívala obyčejná pluţňata, ale práce s nimi byla obtíţná, protoţe obě kolečka šla po povrchu pole. Lepší práce byla s vozkou (prodlouţeným hřídelem pluţňat). S tou uţ jedno kolo jelo v hotové brázdě, a proto se rádlo uţ lépe vedlo. Zásadou bylo mělce shonkovat a hlouběji zaorávat. Po zasázení se za 10 nebo 14 dní brambory uvláčily. Dobré na to byly staré brázdy s dřevěnou kostrou a ţeleznými zuby, protoţe byly lehčí neţ ţelezné a brambory se nevyvlačovaly. Kdyţ začaly brambory vylézat, ooraly se zase s vozkou a uvláčily. Poté se ještě dvakrát ooraly s ţelezným rádýlkem s jednou krávou. Potom uţ se jenom vytrhal větší plevel nebo bodláky a uţ se mohlo jen čekat, ţe Pán Bůh dá příhodné počasí a brambory se vydaří. Po svaté Anně (26. července) se říkalo, ţe uţ se mohou rané brambory kopat na jídlo

11 Po ţních byl čas na sklizeň otav a potom příprava na setí ozimů. Rozváţel se hnůj z kompostů na hromádky, které se potom rozhazovaly (rozkejdaly) po poli. Následovala orba jeteliště a plochy po pelušce a hrachu. Potom zasetí ţita a pšenice. Vlastní sklizeň brambor nastala aţ ve druhé polovině září. Nejprve se vybralo čtyři nebo pět brázd na ouvratích (souvratích). Potom se rádlem rozoraly brázdy brambor, vţdy přes jednu brázdu. Po vybrání lichých brázd se rozoraly zbývající sudé. Kdyţ bylo sucho, lezlo se po kolenou, rukama se rozhrnovala hlína a z ní se vybíraly brambory. Za pěkného počasí bylo docela příjemné rozhrnout teplou hlínu. Horší ale bylo, kdyţ se ochladilo nebo kdyţ pršelo. Někdo také rozhrnoval ve stoje brambory motyčkou, ale od toho po chvíli bolela záda. Brambory se většinou hned odváţely. Jedině, kdyţ se vybralo více, neţ se stačilo odvézt, daly se na hromadu a přikryly bramborovou natí (strbouly). Po vybrání celého pole se brambořiště uvláčilo a vyvláčené brambory dovybíraly. Bramborová nať se odvezla domů na stlaní. Kdo ji nutně nepotřeboval, sházel ji na hromádky a spálil. Po vybrání brambor se brambořiště mělce přeoralo rádlem (říkalo se, ţe se přemyšuje). Za oráčem musel ještě někdo chodit a vyorané brambory dosbírat. Při hluboké orbě se uţ brambory nesbíraly, jen větší se vykoply navrch na oranici a pak se sebraly. Orná nářadí Sakovák byl jednostranný, jednoradličný pluh. Tříradličný a jednostranný pluh se nazýval harka. Obracecímu pluhu se dvěma radlicemi na dřevěné hřídeli se ţeleznými klečemi a dřevěnými rukojeťmi se říkalo tuplák. Na radlici (odhrnovačce) byly odnímatelné náklady; splaz za radlicí udrţoval stabilitu pluhu. Pluţňata s krátkou nápravou, menší ojí a dvěma kolečky. Nad nápravou zvýšená část se nazývala beránek; měla ţelezný kruh, v němţ byl ukotven hřídel pluhu pomocí ţelezného kolíku. Posouváním hřídele pluhu se určovala hloubka orby. Na některých pluţňatech se oj dala vychýlit mimo podélnou osu pastrnákem (ţelezný kolík); oralo se jedním koněm. Rádlo, mimo radlice (slupice), bylo celé dřevěné a hřídelem spojené s pluţňaty. Drţelo se jednou rukou. Rádýlko na proorávání brambor bylo mimo hřídele celé ţelezné se dvěma kolečky nastavitelnými na výšku, s klečemi na obě ruce. U radlice byly rozevíratelné odhrnovačky (křídla). Vozka s delší nápravou slouţila na shonkování brambor. Náměty pro práci s dětmi 1) Povídky Pole a plevel Před dávnými časy, kdyţ lidé vyseli obilí poprvé, připlíţil se v noci čert a temnýma očima pozoroval to krásné pole. Rozhlíţel se dlouho a přemýšlel, aţ ho konečně napadlo něco zlého! Začal se plíţit lesem a loukou a vytrhával vše, co mu pod ruku přišlo. Potom běţel rychle zpátky k poli. To, co natrhal, rozházel po poli a brumlal přitom zlé zaříkání

12 Kdyţ po několika dnech přišli na pole sedláci, zlomyslná setba jiţ vzešla! Mnozí byli sklíčení, kdyţ viděli tolik plevele, který rostl rychle a dusil obilné klíčky. Nejstarší z nich ale pohlédl láskyplně na ony rostliny a poznal jejich původ: To je čertovo dílo! To on přenesl rostlinky sem, kam vůbec nepatří! Pojďme, dáme se do práce, čert nám nesmí škodit! Kdyţ byl plevel vytrhán, rozpřáhl stařešina ruce nad polem a pronesl bylinkové zaříkání. Ovšem od té doby zavane vítr semínka různých rostlin opět na pole. Nebo i k vám, na záhony na zahrádce. A tak vidíme na jaře, hlavně na řepných a bramborových polích, jak se sedláci ohýbají a vykopávají rostlinky, které tam nepatří. Rychle roste plevel, ale pilné lidské ruce jsou ještě rychlejší! Mnohé z těchto rostlinek pak rostou na okrajích polí a tam je sbírají kořenářky. Ukázalo se totiţ, ţe v nich ţije léčivá síla proti mnohým nemocem. Obilí a chléb Elizabeth Klein (Mutter Erde Korn und Brot) Bůh stvořil nádherný svět a člověka jako korunu stvoření. I obrátil se Bůh k rostlinám a keřům země. Budete slouţit člověku, aby se měl na zemi čím ţivit. Tehdy měly všechny květiny nádherné květy a stvořitel k nim promluvil: Kdo z vás daruje své květy, aby za ně dostal plody, jimiţ by se nakrmil člověk? Ale všechny květiny měly své pestré květy rády a ţádná z nich je nechtěla darovat. Tu se ještě jednou stvořitel zeptal: Není mezi vámi jediná, jeţ by chtěla darovat své květy? Nakonec přistoupila plachá květinka. Byla štíhlá, trochu hranatá a měla neohrabané pohyby. Bylo to obilí, které tehdy mělo krásný zlatoţlutý květ. Řeklo: Rádo daruji své květy, mohu-li tím pomoci. Stvořitel pohleděl na květinku pln niterné lásky. Jsem rád, ţe se z vás někdo přihlásil. A protoţe jsi tak hodné, řekl obilí, chci ti zvlášť poţehnat. Staneš se pokrmem lidí. Budeš ţít po tisících na velkých polích, stejně jako lidé ţijí ve svých národech. Stvořitel mu poţehnal, aby bylo plodné a rozšířilo se po celé zemi. Tak darovalo obilí své pestré květy. Kdyţ kvete, je zelené, ale zato má zvláštní plody. Kdyţ má obilí klasy plné těţkých zlatých zrn, vypadá stejně hezky jako ostatní květiny, kdyţ kvetou. Kdyţ rostlinka, jeţ darovala své květy, nesla první klasy, nebyly ještě tehdy tak velké jako dnes, ale přesto byly uţ větší neţ ostatní tráva. Tu vstoupil pán na pole a vzal do ruky jedno zrníčko. Drţel ho proti slunci a ono se třpytilo ve sluneční záři. Všichni sluţebníci boţí a všichni tvorové země se shromáţdili a pak k nim počal hovořit Stvořitel: Ţehnám ti obilí, staneš se pokrmem lidí. A vy ostatní mu přitom můţete pomoci. Obrátil se na kaţdého jednotlivě se zvláštním úkolem. Ty, slunce, máš mít tuhle rostlinku ze všech nejradši, potřebuje totiţ pít hodně slunečního svitu. Ty, měsíci, budeš spolu s hvězdami na nebi ukazovat sedlákovi čas setby a sklizně. Dešti, buď k obilí milý, vsákni se do půdy a nech ji změknout, aby mohl prorazit klíček a kořeny zapustit. Větře, ty budeš hladit klasy a vát, kdyţ obilí kvete. Stvořitel se obrátil ke sněhu a mrazu. Sněhu, ty pokryješ pole bílou peřinou a zahřeješ novou setbu

13 Mraze, ty budeš přicházet za jasných hvězdných nocí a výhonky se posilní a otuţí, kdyţ tě snesou. Nyní zavolal všechna zvířata. Nejdřív kůň ze stepí: Ty máš sílu a pomůţeš člověku, aby mohl orat pole. Krávě řekl: Dáš semínku v zemi uţitečný hnůj. A ţíţale řekl: Plaz se poctivě pod zemí a pořádně ji provětrej. Tak mluvil ještě k mnohým jiným bytostem. Vy všichni pomůţete obilí. Nakonec stvořitel řekl: Ale této zvláštní rostlině dám ještě jedno tajemství: Lidé získají takové pokrmy jen, kdyţ budou pilně pracovat. Lidská píle musí přijít na pomoc všem lidem, má-li být dobré obilí. A Bůh ještě jednou zvedl semínko do slunečního svitu. A pak ho vlastní rukou poloţil do země jako do měkké postele. Vypadalo jako zavinuté děťátko. Ze zlatého semínka, které Stvořitel sám vloţil do země, vyrostlo veškeré obilí země. Kaţdé semínko neslo mnoho plodů a lidé se naučili dělat obilné pole. Rolnictví začalo a práce na poli učinila člověka mírumilovným a silným. Dřív neţ se zrno zaseje, musí se zorat půda. V dřívějších dobách to byla těţká a namáhavá práce. Nejdřív musely být z pole odstraněny kameny. Pak vyoral pluh, do něhoţ byl zapřaţený kůň, do pole hluboké rýhy, rovné brázdy. Kůň se musel hodně plahočit, aby pluh v tvrdé zemi postupoval a sedlák musel koně pevně a šikovně vést, aby pluh zůstal hluboko v zemi. Kůň říká: Vidím, ţe sedlák se má k dílu a daruji mu svoji sílu. A trpělivě táhnu pluh, silná je má šíje, silné jsou mé plece. Jsem dítě stepí divokých, ze země proudů větrných. Plahočíme se s tou tíhou, pole zoráme jen s námahou. Slouţíme člověku a zříkáme se světlého, divokého, volného běhu. Také kráva musí na poli pomoci. Je to dobrosrdečné, trpělivé zvíře. Celý den ţere a stále přeţvykuje. Ţere trávu a bylinky, které jí daruje země, a celý den vdechuje vzduch naplněný světlem. Její obrovské břicho je jako velká teplá kuchyně. Tam se všechno proměňuje a odděluje. Vzniká čisté bílé mléko, nejlepší potrava pro telátka a děti lidí. Čím více se kráva vystavuje slunečním paprskům, tím lépe teče mléko a tím je více kořeněné. V horách proto na jaře vyhánějí krávy na vysoko poloţené pastviny. Hnůj dává kráva zemi. Pole ho potřebuje, neboť bez tohoto daru není dosti ţivé. Hnojem má pole účast na ţivotě krávy a všeho ţivoucího. Hodná kráva neţere sama pro sebe. Její ţraní a trávení je únavná práce, kterou dělá pro pole a pro člověka. Kdyţ lidé přijdou z města a jdou kolem pohnojeného pole, často ohrnují nos. Ale sedlák se směje. Ví, co hnůj znamená pro obilí a povzbudivě poplácá svou krávu po břiše. Na jaře a na podzim rozváţí sedlák hnůj na pole. Pak se půda zorá. Válec rozbije velké hroudy, brány rozdrobí hrudky menší. Všude se musí dostat vzduch, aby půda mohla dýchat. A kdyţ se země zvláční a zjemní, mohou být semínka poloţena do měkké postýlky. Válec říká: Tlustá hroudo, musím tě drtit, musím tě zmenšit a rozbít na kousky. Zdatně konám svou povinnost. Milé zrníčko, přijď na světlo. Brány mluví k poli: Ostrými drápy tě musím škrábat, neboj se, nejsem divoké zvíře, pomáhám ti, pole, půdo, buď jemná a vláčná. Brzy do tebe přijde zrnko. Pole odpovídá: Rádo se nechám rozkouskovat, zorat, zvláčet, válcovat, udusat. Oj, uţ cítím vzduch a vítr, milé zrno, rychle přijď. Můţeš dlouho spát, hle, uţ máš ustláno

14 Dříve se selo ručně ozim na podzim a jařiny na jaře. Byla to slavnostní práce. Pomalým pravidelným krokem kráčel sedlák po poli a rozséval zrna. Za starých dob si před setím sundal sedlák klobouk, sepjal ruce, poprosil Boha, aby mu poţehnal. Dnes uţ jen málokdo seje ručně. Dnes se pouţívá secí stroj a tím to jde mnohem rychleji. Průpověď rozsévače: Odměřuj krok! I rozmach měř! Zem získá ţivot, omládne, věř! Tam padlo zrno, spí, má klid. Ve spánku sílí, nech ho snít. A kdyţ pak procitne, dere se ven, vede je moudrost, jde za světlem. Ţádné se světu neztratí a padne, Boţe, kam chceš ty. Měsíc, ten shlíţí na sedláka a přibývá a svítí, ubývá v klidu. A všichni sledují jeho stopu. Je velkými nebeskými hodinami. A pomalu se srpkem měsíce roste na poli stéblo a zrno. V dobách, kdy lidé poprvé seli obilí, vplíţil se čert do noci a temnýma očima pozoroval krásné pole. A díval se tak dlouho, aţ přišel na zlou myšlenku. Plíţil se lesem a vřesem a vytrhával svými pařáty všude zrníčka. Pak běţel zpátky na pole. Rozhodil ta semena a k tomu si broukal zlou říkanku: Hořčice, pýr všechno změní, zničí, co se vytvořilo, jmenuje se plevel. Dělá škodu a rozsévá nenávist. Má bezpočet semen s plevou a ostruhou. Roste rychleji neţ obilí. Ha, ty poznáš, sedláku, plevel zraní pole. Můj je celý svět. Kdyţ sedláci přišli po několika dnech na pole, zlá kletba uţ vyklíčila. Mnozí uţ klesali na duchu, ale nejstarší z vesnice pohlédl i na tyto rostliny s láskou poznal jejich podstatu. To je dílo ďábla, řekl, ţe přenesl tyto rostliny tam, kam nepatří. Hej, hola, do práce. Čert nám nesmí uškodit. Kdyţ vytrhali plevel, pokynul ten nejstarší poli a pravil: Ať je ruka silná. Vyţeň plevel z pole mého, tam zakořeň. Přijď slunce, přijď dešti, zaţeňte kletbu

15 Je jasné, ţe vítr občas zaţene špatná semena zpět na pole, a tak vidíme na jaře zvláště na řepných a bramborových polích sedláky, jak se sklánějí a vytrhávají plevel. Ať uţ plevel roste seberychleji, pilné lidské ruce jsou přece nakonec rychlejší. Plevel má růst na mezi. Tam ho sbírají bylinkářky. Ukázalo se totiţ, ţe v mnohých rostlinách jsou léčivé síly proti nemocem. Kdyţ má sedlák zaseto, nemusí uţ na poli pracovat tolik jako dřív. Dříve chodil jen s hřeblem a lehkými branami po poli a pomáhal setbě, aby rostla. Na déšť, vítr a sluneční svit musel čekat a přihlíţet na to, zda nebe ţehná jeho práci. Nejdřív zavolal Stvořitel déšť. Déšť přijde a změkčí půdu. Po týdnu vidíme na poli zelené výhonky, jako zelené vlasy. Semínka vyklíčila a zakořenila. A kdyţ jsou upevněna, vystrkují zelené prstíky. Kdyţ ale ne a ne pršet, zpívají děti sedláka: Přijď, dešti, přijď. Dítě sedláka je zboţné. Přijď, dešti, přijď. Dej poli poţehnání. Potom zavolá slunce. Slunce svítí a mladá setba roste, aţ vyrostou samé vysoké klasy. Jednoho červnového dne začne obilí kvést. Kdyţ vykvete, zavolá vítr. Mezi kvetoucím obilím poletuje zlatoţlutý pyl. Třepotá se ve slunečním jasu. Kaţdý květ chce druhému něco darovat a vítr je poslem. A v tomto ročním období musí slunce svítit a vítr vát. Poté, co v pozdním podzimu vzejde ozim, zavolá Stvořitel ještě další dva pomocníky sníh a mráz. Sníh pokryje setbu jakoby bílou peřinou. Pak můţe vydrţet zimní mráz. Ţádné zrno není tak dobré, jako to, které přestálo sníh a mráz. Takové je obilí. V létě chce teplo a v zimě chce mráz. Chce být ozařováno nejen sluncem, ale i měsícem a hvězdami. Chce pít déšť a rosu a dýchat vzduch i vítr. V zimě je dráha slunce niţší, pak kaţdý den šplhá o kousek výš, je stále tepleji, aţ jednoho dne dosáhne slunce svého vrcholu. Pak se obrátí. Zrno vzhlíţí ke slunci. Kdyţ slunce stojí nejvýše, obilí kvete, to je střed léta, čas slunovratu. Je to sváteční doba v průběhu roku. Skřivánek, který bydlí na poli, hlasitě volá, aby to všichni slyšeli: Louky a les se srnkami a zajíci, s ptáky a větrem, všichni oslavují. Skřivan letí vzhůru, volá vítr, z jeho hrdla se to zvučně nese. A všichni naslouchají jeho radostnému hlasu. Kvete obilí! Pták nese tuto novinu do vršku, a dále to zní ode vsi ke vsi. Všude to proniká lesem, skálou, keři i trny. Kvete obilí. Lidé obhospodařovali pole a z obilí pekli chléb a z něho ţili. A jednoho dne přistoupil Stvořitel k obilí a pravil: Pracovalo jsi věrně a pomohlo jsi člověku. A tak ti něco daruji. Protoţe

16 jsi dalo své květy, budou v tvých řadách růst květiny, které k tobě patří, budou to tvé květy. Budou se jmenovat chrpa polní. Od té doby roste na poli chrpa polní, jejíţ modré oči vyhlíţejí z obilného pole. Stvořitel dále pravil: A protoţe, obilí, patříš k lidem, obdařím tě také hlasem. Zavolal skřivana a řekl mu: Ty budeš ţít na poli a budeš jeho duší. Tak se stalo, ţe má ţito modré oči, stejně jako lidský obličej a také hlas. Kaţdý zná skřivánka, který bydlí v obilném poli a na začátku léta kaţdodenně vylétá s jásotem, aby poděkoval Stvořiteli. Teprve, kdyţ obilí odkvete, začíná slunce plnou silou svítit na pole. Na stéblech se vytvářejí klasy. Zeţloutnou a hnědozlatí. Slunce je jako oheň z velké pece, která zrníčka usuší a upeče. V klasech totiţ sedí mnoho zrníček a ty všechny vyrostly z jednoho jediného zrnka. Slunce říká: Zrníčko, jsem ti nakloněno, ze zelené se stane skutečně zlatá. Zrníčko, pěkně tě upeču v horkém slunečním svitu. Nakonec přijde klidná doba. Slunce hoří ještě tepleji. Vítr se přitom unaví a uloţí se ke spánku a také lidé jsou v poledne ospalí. Obilí teď zraje. Klasy těţknou na suchých stéblech a ohýbají se k zemi. Kdyţ rozlomíte takové obilné zrnko, najdete v něm něco světlého. Vyrostlo z tmavé země, ale sluneční světlo ho zesvětlilo. Z něho se mele moka. Tak vzniká v zrnech pokrm určený lidem. Déšť a vítr, světlo a teplo pomohly sedlákovi, aby dostal zrno, které dává zdravou mouku. Milý dešti, dík buď tobě za růst a vláhu! Milý větře, svým putováním ses stal poslem pro ostatní! Milé slunce, tvým ţárem rozkvetla stébla. Všichni pomáhali při tom díle, aby mohla mouka posílit lid. V pšeničných a ţitných klasech zraje to, co se pak mele na mouku. Mouka je jako jemná světlá země. Ale občas vyrostou v klasech zrna, která jsou mnohem větší a nejsou světlá, nýbrţ tmavá. Taková zrnka se nazývají námel. Námel je velmi jedovatý, ale je to také lék pro nemocné matky. Vznikl zvláštním způsobem: Jak vypráví stará legenda, čerta velmi rozzlobilo, ţe obilí pomáhá člověku, ţe se v čistém slunečním světle připravovala jemná, světlá mouka. A tak se plíţil kolem pole a vyčkával na příleţitost, jak by mohl obilí uškodit, neboť sedláci byli zboţní a bohabojní. Tu uviděl jednoho dne sedláka, na něhoţ měl uţ delší dobu zálusk, jak ve spěchu někam běţí. Ten sedlák byl široko daleko proslulý svou lakotou. Kam běţíš, brachu? zavolal na něj čert. Určitě přijdeš brzo do pekla, myslel si. Ach, řekl sedlák odevzdaně, mé ţeně se narodilo dítě a je nemocná. Nech mě, musím rychle pro doktora. Spěchá to tolik? ptal se lstivě čert. Doktor přijde vţdycky hned. Čertova slova nasadila do sedlákova srdce zlou setbu. Má pravdu, pomyslel si. Půjdu k doktorovi, ale proč bych se musel tak uhnat? a pokračoval pomalu ve své cestě. Kdyţ doktor přišel k jeho paní, bylo uţ pozdě. Dítě i matka byly jiţ po smrti. Čert si mnul ruce. Neboť teď měl moc nad sedlákem i nad jeho obilným polem. V mţiku byl na poli a řekl klasům: Váš pán je v mé moci a teď budu já dělat mouku na jeho poli. Kdyţ obilí uzrálo, byla

17 tam nejen světlá obilná zrna, ale i zrna černá. To bylo však nepříjemné a nikdo si to neuměl vysvětlit. Jen sedlák věděl, jak se to stalo. Lakomý sedlák však dávno litoval svého činu. Byl teď úplně tichý a pracoval od rána do noci. A jak mohl, udělal dobrý skutek. Čertovi, který uţ doufal, ţe získá celou jeho duši, se vyhýbal, jak jen mohl. Pilný sedlák si brzy našel novou ţenu a po roce mu povila chlapečka. Ale brzo po porodu dostala stejnou nemoc jako první ţena a šlo jí o ţivot. Sedlák běţel, co mu nohy stačily a tentokrát ho ţádný čert nezastavil. Ale na poli byl zdrţen jiným člověkem. Tento člověk měl dobrosrdečnou a milou tvář a tak sedlák zůstal stát a vyslechl ho. Cizinec pravil: Jsem posel Boţí, z kletby se stane poţehnání. Naber si černých zrn a dej je své ţeně a ona se uzdraví.. Sedlák učinil, co mu cizinec poradil a jeho ţena se uzdravila. Od té doby se černá zrna nazývají námel. Bůh se slitoval nad sedlákem a poţehnal mu. Kdyţ obilí uzrálo, všichni se z toho radovali, jen čert se zlobil. Pořád si lámal hlavu s tím, jak by mohl nějak potrápit klasy. Nakonec se dohodl s ledovým severním větrem, který je starý a nevlídný mrzout a také rád rozsévá zlo. Oba vymysleli ďábelský plán. Kdyţ po obloze táhl přátelský měkký mrak, ledový vítr ho přepadl a funěl a foukal tak, ţe veškerá voda v mraku ztuhla. Hodně ztěţkla a tlusté ledové hrudky padaly z nebe na pole. Roztloukly klasy, a kdyţ bylo po krupobití, obilné pole bylo zničeno. Měli z toho, jak se jim to podařilo, velkou legraci a často to potom opakovali. Ale jednou zaţili překvapení. Tam, kde se setkáš se škodou a neštěstím, tam je také nablízku vyléčení a pomoc. Zase jednou se stalo, ţe obilné pole bylo zničeno. Ďábel si prohlíţel s potěšením škody. Kdyţ ale dalšího rána přišel na pole, nemohl věřit vlastním očím. Většina stonků se opět narovnala a zůstala stát. Ještě jednou si protřel oči, nevěděl, zda sní či bdí. Ostatní klasy stály napůl vzpřímené. Stébla obilí dostala kolínka, díky nimţ se mohla opět vzpřímit, a tak to můţeme vidět ještě dnes. Sedlák musel být dlouho trpělivý. Ale brzo bylo zrnko zralé a on se mohl pustit do díla. Musel kosit a mlátit a potom dovézt zrní umlít do mlýna. Čas ţní byl tu. V rohu stodoly stálo nářadí. Celou zimu tam čekaly kosy a srpy. Nyní mohly začít pracovat. Ţíţala Jeţíšek miloval rostliny a chtěl promlouvat nejenom se zvířaty, ale i s nimi. Obzvlášť rád pobýval na zahradě, hned vedle truhlárny. Jednou měl za úkol přinést mamince květiny na stůl a ředkvičky a ředkve, které potřebovala k vaření. Nejprve zaskočil ke květinám a pro kaţdou z nich měl vlídné slovo. Jste spokojené a šťastné? ptal se růţí. Ano odpověděly mu proč bychom nebyly? chtěl bych vám vyprávět něco, na co si uţ nevzpomínáte odpověděl jim Jeţíšek. Ne vţdy jste se radovaly. Jste děti slunce a kdysi jste byly všechny dohromady se svou sluneční matkou. Kdyţ vás pak vysadili na zem, byla kaţdá z vás najednou osamělá a pevně usazená v zemi. Co se pak stalo? ptaly se růţe

18 Otec na nebesích, který se stará o to, aby náš svět byl stále krásnější a dokonalejší, začal hledat pomocníky, s nimiţ byste nebyly jiţ tak osamělé. Jedna z mnoha bytostí světla byla ochotna stát se přítelem a pomocníkem květin. Proto však musely své tělo zmenšit, dostaly zlatou barvu a ponechaly si křídla. Tak přišly na svět včely, jeţ dodnes putují jako poslové z jedné květiny na druhou. Ach tak to tedy bylo vydechly květiny uţasle. To ale ještě není všechno pokračoval chlapec kousíček z vás nechal stvořitel vrátit se zpátky na oblohu ke slunci. A ten pak také obdaroval křídly a nechal je poletovat. Uţ to nebyly květiny, které rostou pevně spojeny se zemí, ale létající květy, které vás navštěvují. Jsou to motýli. A všechny bytosti na obloze i na zemi se těší z jejich krásy. A právě v té chvíli se jeden motýl usadil na květu, který chtěl Jeţíšek přidat do své kytice na maminčin stůl. A chvíli na to navštívila včelka růţi, se kterou si Jeţíšek povídal. Pozdrav Pán Bůh řekla včelka tady mám jedno zrnko slunce jako dárek a k tomu pozdrav od vedlejší květiny. Jak ráda bych se zdrţela o trochu déle ve tvém květinovém domečku, ale musím dál. Dnes chci ještě navštívit mnoho dalších růţí. Naber si dost z mého dţbánku s rosou a šťávou a vezmi to s sebou domů řekla růţe na rozloučenou, abyste měly z čeho dělat med a zrníček mého zlatého pylu si naber také po libosti. Jeţíšek bedlivě pozoroval, jak včelka, která přilétla ze sluncem prozářené oblohy, navštívila růţi pevně spojenou se zemí. Děkujeme ti za tvůj příběh a teď uţ rozumíme proč nás včely i motýli tak těší dodaly ještě růţe. Pak se obrátil jeţíšek k záhonu s ředkvičkami a ředkvemi a k tomu chtěl vzít do kuchyně ještě petrţel. Vytáhl ze země ředkvičku i ředkev a omýval je, dokud nebyly úplně čisté. Pak zaslechl, jak k němu promluvil kořínek petrţele: Zaslechl jsem rozhovor, který jsi vedl s květinami o tom, jak to bylo se včelami a květinami. Musím se ti svěřit, proč my nejsme tak spokojené. Co se jenom natrápíme, neţ pořádně vyrosteme. Pod zemí je úplná tma a půda je tak tvrdá. Jen si to zkus sám, zahrabat se pod zem řekla ředkvička směle pak uvidíš. Chlapec dlouho neotálel a začal prsty hloubit díru, ale viděl, ţe by mu to trvalo velmi dlouho. Vzal si tedy na pomoc klacík a s ním zkoušel půdu trochu načechrat, aby mu to šlo lépe. To dělá kořínkům moc dobře řekla petrţel vděčně protoţe pak k nám pod zem můţe vzduch, teplo a světlo. Kořínky nevědí jeden o druhém vůbec nic, a kdyţ k nám ani matka země není příliš vlídná, není to k vydrţení. Jeţíšek byl velmi zaskočen, ţe objevil něco, co vůbec není dokonalé. Budu o vašem zármutku přemýšlet odpověděl jim a moţná vám dokáţu poslat pomoc. Motýl, který poletuje z květiny na květinu, to být nemůţe přemýšlel si sám pro sebe musí to být posel, který dokáţe putovat pod zemí tam i sem, a přitom je ještě provzdušní. Ještě neţ opustil zahradu, aby mamince donesl slíbené květiny a zeleninu, řekl na rozloučenou: Poprosím o pomoc svého otce na nebesích. Chvilku počkejte, co se stane. To zaslechly kořeny všech rostlin. Otec na nebi, jehoţ oko Jeţíška všude doprovázelo, viděl, slyšel a cítil vše, co se událo na zahradě. Buď klidný řekl mu, kdyţ vyslyšel Jeţíškovy prosby pošlu kořenům posla, který mezi nimi bude putovat tam i zpátky jako motýl poletuje z květiny na květinu. Jenom poloţ kousek kořínku petrţele na zem a pečlivě jej zahrab. To nebyla těţká úloha a chlapec s ní byl za chvilku hotov

19 Kdyţ se druhý den zase prodíraly kořínky rostlin tvrdou zemí, uviděli jedinečné stvoření, které putovalo pod zemí tam a sem. Vypadalo tak zvláštně, ţe se kořínky nejprve polekaly a ptaly se: Co tu děláš? Nikdy jsme nic takového ještě neviděly! Kdo jsi? Já jsem váš sluţebník, ţíţala odpověděla budu provzdušňovat půdu a protřepu i závěsy, aby k vám do komůrek mohlo světlo a teplo. Jak můţeš být náš sluţebník, vţdyť nemáš ţádné oči. ptaly se kořínky zvědavě. K tomu, abych mohla ţít pod zemí, oči nepotřebuji. Všechno, co se tady stane a co se půdy týče, cítím. A kde máš uši? ptaly se rostliny dál a prohlíţely si dál podivného červa. Ţádné nemám, ale i tak všechno slyším odpověděl jim. Slyším dokonce, i co říká a co si myslí sedlák, kterému patří tato zahrada a louky. To bude ten posel, o kterém nám říkal Jeţíšek volaly ředkvičky. Brzy i my budeme spokojené přidaly se k nim všechny rostliny plné radosti. Chci vám přinést všechno koření země. Jsem posel mezi vašimi kořeny. Ale teď uţ musím rychle dál zavolala ještě ţíţala přičinlivě abych stačila provzdušnit půdu a připravit měkoučký záhonek pro semínka, která brzy přijdou. Tak přišla ţíţala. Později bylo toto poţehnané zvíře nazýváno také dešťovka, protoţe je k vidění jenom za deštivého počasí, kdyţ je pod zemí tolik vody, ţe to uţ nemohou vydrţet. Rostliny mají dešťovky stejně tak rády jako včely a motýly. Dešťovky, které putují mezi kořeny, nemohou samozřejmě pomoci s přípravou medu, který je slaďoučký a zlatý, tak jako to společně dokáţou včelky a květiny. Ale něco dobrého přeci jenom umí. Je to tmavá, vonící, úrodná ornice, ve které se cítí tak příjemně jako květy ve sluneční záři. Tam, kde nejsou ţádné dešťovky, není ani dobrá a úrodná země. 2) Básničky Zabloudilo Kuřátko František Hrubín Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko. Za zahradou, mezi poli, pípá, pípá, noţky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. "Povězte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi?" "Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene." Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, noţky bolí. "Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?" Ječmen syčí mezi vousy: "Ptej se pšenic, vzpomenou si." Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic. "Milé kuře, je nám líto, ptej se ţita, poví ti to."

20 Kuře hledá ţitné pole, ale to je dávno holé a na suchá strniska vítr tiše zapíská: "Vţdyť jsi doma, za chalupou, slyšíš, v stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty - zob zob, zobe bílé zrní s ostatními kuřaty. "Děkuju ti, ţitné pole!" "Pozdravuj tam ve stodole." "Koho, milé políčko?" "Zrno i to zrníčko. Ať se ke mně zjara hlásí, vychovám z něj nové klasy." A tak mámu zakrátko našlo malé kuřátko. Motyka Jan Čarek Kopu, kopu, kopu, kopu zem i kámen, ţelezo mé svítí krásně jako plamen. Já jsem obyčejná, prostá motyka. Se skálou a zemí, co se potýká. Orba Sedlák těţkou práci má, koník mu rád pomáhá. Od souvrati táhne pluh aţ do souvrati. Na step vzpomíná, na svou pramáti. Na tu nekonečnou a volnosti plnou, kde v běhu potřásal si ve větru hřívou. Pak hlavu skloní, přidá do kroku, vţdyť Bohu slíbil, ţe bude pomáhat člověku. Dobře orej Dobře orej, dobře zasej, udělej to čistě. Za třičtvrtě léta budeš pšeničku mít jistě. Kopali, vorali Kopali, vorali, já ještě leţel, zpívali, vejskali, já taky běţel. Kopejte, vorejte, já uţ nemůţu, zpívejte, vejskejte, já uţ nemůţu. Já jsem se díval Já jsem se díval, díval, díval, jak sedlák oral, oral, oral. Na koně volal, volal, volal, Vijo, vijo, vijo, vijo, vijo,vijo, hot, hot, čehý, prr! Plevel Kdyţ ho vítr přifouká, platí na něj motyka. Bez práce zná ďábel sít, my nesmíme polevit! Zas a zas, ohnout hřbet, z políčka ho vyhánět. Belzebel, zlé semel, ať se rodí jen plevel. Pýr a bejlí, ať zrno zmejlí. Ať ho zdusí, ať zajít musí. Zničím kaţdý lán, já jsem světa pán. Podzoly Půdy s kameny a výmoly nazýváme podzoly. Na horách časté jsou, jen stromy a houby v nich porostou

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 4. třída třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Čtvrťáci zahájili svůj školní rok již o prázdninách, když se v polovině srpna sešli

Více

Produktové školení 2 OBILNINY. PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o

Produktové školení 2 OBILNINY. PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o Produktové školení 2 OBILNINY 1. Úvod Stěžejní význam pro na naši firmu Od počátku svého vzniku zaměření na obilniny (hlavně alternativní) pan Hutař dovezl do ČR první špaldu Největší výběr bio mouk v

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14

Prolog 11. Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Obsah Prolog 11 Pro koho je knížka 12 Víme, co jíme a co jedí naše děti? 14 Je život nebezpečný? 15 Proč je vlastně všechno velko? 16 Velkovýroby, velkochovy, velkojatka, širé lány 17 Chemická válka 18

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Ondrová. Rosenheimová

Ondrová. Rosenheimová Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Od zrníčka ke chlebu. Bc.Eliška Filipová Mateřská škola Chvaletice, okres Pardubice

Od zrníčka ke chlebu. Bc.Eliška Filipová Mateřská škola Chvaletice, okres Pardubice JMÉNO, PŘÍJMENÍ MŠ TÉMA CÍL VÝUKY METODY ČASOVÝ HARMONOGRAM POMŮCKY Bc.Eliška Filipová Mateřská škola Chvaletice, okres Pardubice Od zrníčka ke chlebu - Dítě pochopí a pomocí obrázků popíše a sestaví postup

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí

Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Název: Dřeviny Kampy a blízkého okolí Autor: RNDr. Lenka Simonianová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, výtvarná výchova Ročník: 3. (1.

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014

Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Finanční zdroje na EVVO 2013-2014 Pardubický kraj (30.11.2013 http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy ) Norské fondy http://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/podpora-ze-zahranici OP ŽP

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

CIZRNA Kam cizrna patří? Kam cizrna patří?

CIZRNA Kam cizrna patří? Kam cizrna patří? CIZRNA Kam cizrna patří? Cizrna patří mezi luštěniny a znali ji už lidé před 12 tisíci lety. Zatímco u nás má silnou konkurenci v podobě čočky či fazolí, v takové Indii nebo arabských státech je neotřesitelnou

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více