Vysoká škola ekonomická v Praze. Oceňování úvěrových pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Oceňování úvěrových pohledávek"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Oceňování úvěrových pohledávek Analýza provedených ocenění Autoreferát k doktorské disertaci Jan Attl Praha, 2004

2 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 2 Obsah disertační práce: Úvod Oceňování úvěrových pohledávek Charakteristika předmětných pohledávek Cíle práce Zahraniční zkušenosti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Charakteristika činností FDIC Klasifikace úvěrových pohledávek FDIC Oceňování standardních úvěrů Oceňování sledovaných a klasifikovaných úvěrů Oceňování jednotlivých složek majetku nestandardních úvěrů Stanovení hodnoty úvěrových pohledávek v zemích EU Stanovení hodnoty úvěrových pohledávek v Slovenské konsolidačné, a.s. a v KAMCO Hodnocení metodiky stanovení výsledné hodnoty pohledávky Euro-Trend s.r.o Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s HZ Praha spol. s r.o A-Consult plus, s.r.o APRA Consulting s.r.o NOVOTA a.s Profi TEN, a.s TACOMA Consulting, a.s VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s Celkové hodnocení Způsob odhadu výše uspokojení v případě konkurzu Stanovení rozsahu konkurzní podstaty Ocenění jednotlivých složek konkurzní podstaty Propočet výnosu z konkurzu Odhad výše uspokojení realizací zástav Závěr Literatura

3 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 3 Problematika oceňování pohledávek Oceňování pohledávek, stejně jako oceňování cenných papírů, patří bezesporu k nejnáročnějším úkolům odhadce majetku. 1 Řešení pohledávek patří k významným problémům ekonomiky České republiky. Problematika prvotní a druhotné platební neschopnosti byla v devadesátých letech minulého století jednou z nejčastěji řešených v podnikové praxi. Způsob financování se na úkor dodavatelů byl jedním ze základních prvků financování podniku. Objem pohledávek po lhůtě splatnosti tvořil významnou část celkové hodnoty pohledávek z obchodního styku a věřitelé jen obtížně hledali způsoby jejich vymáhání. Zlikvidnění polhůtných pohledávek se stalo hlavním úkolem finančních manažerů. Možnosti vymáhání byly velmi omezeny vzhledem k malé funkčnosti zákona o konkurzu a vyrovnání (dlouhá doba trvání, nízký výnos pro nezajištěné pohledávky, nepředvídatelné závěry soudních jednání, nemožnost dohody mezi více věřiteli) a možnosti známé v současnosti (nedobrovolné dražby, exekuce) neměly legislativní úpravu. Z tohoto důvodu byl velmi často používán instrument započtení pohledávek mezi dvěma nebo více obchodními partnery. Protože ne vždy se podařilo nalézt vzájemnou oboustrannou obchodní vazbu mezi dlužníkem a věřitelem, byly pohledávky mezi jednotlivými subjekty postupovány. Jako reakce na tento trend vzniklo několik institucí, zabývajících se zprostředkováním obchodů s pohledávkami (specializované společnosti na obchod s pohledávkami, burzy pohledávek apod.). Tvorba ceny (výše úplaty za postoupení) byla odvozena od systému skont odpovídajících bonitě dlužníka, době po lhůtě splatnosti a případně způsobu zajištění pohledávky. Ve své době se jednalo o velmi dynamicky se rozvíjející obor podnikání. S tím, jak docházelo k zlepšování finanční situace podnikatelských subjektů v České republice, a to z části i omezením činnosti nebo likvidací a konkurzem problémových podniků, se problém nesplácených pohledávek přesunul do bankovního sektoru. V druhé polovině devadesátých let minulého století začaly prudce narůstat objemy nesplácených a rizikových úvěrů u tuzemských komerčních bank. Bankám se nedařilo tuto situaci řešit, některé menší a středně velké bankovní domy se dostaly pod nucenou správu. Následně (v souvislosti s programem privatizace velkých tuzemských bank) byla provedena sanace těchto bank (očištění 1 Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota, Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku, 7, Praha 2000

4 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 4 od rizikových bankovních úvěrů). Stát převzal riziková aktiva od komerčních subjektů a tato aktiva byla soustředěna do skupiny Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (dnes Česká konsolidační agentura). V rámci ČKA je problém realizace těchto úvěrových pohledávek řešen několika odlišnými postupy (restrukturalizace a splácení, soudní vymáhání, realizace zajištění, konkurzní vypořádání, individuální postoupení pohledávek za úplatu, blokové postoupení pohledávek). V případě individuálního postoupení pohledávky za úplatu je jedním z rozhodujících parametrů stanovení tržní hodnoty pohledávky, a to i vzhledem ke skutečnosti, že i přes provedenou sanaci dále zůstává i v portfoliu komerčních bank určitá část rizikových pohledávek a další vznikají (i když jejich podíl na aktivech bank není tak vysoký). Z hlediska historického vývoje v uplynulých deseti letech se tedy pro ČKA i pro bankovní subjekty stává jedním ze stěžejních problémů otázka postoupení, cese pohledávek. Jedná se o praktický způsob vyčištění úvěrového portfolia se snahou o minimalizaci negativních dopadů do hospodaření banky v případech, kdy selhávají tradiční postupy vymáhání úvěrové pohledávky. Tento způsob umožňuje přenést problematiku vlastní realizace aktiva - pohledávky na specializované společnosti, zabývající se vymáháním pohledávek, respektive obchodováním s pohledávkami. Přes zjevné výhody je třeba upozornit na některé nedostatky, které v podmínkách naší ekonomiky existují. Základním nedostatkem je neexistence významného, stabilního a akceptovaného trhu s bankovními pohledávkami. Na rozdíl od pohledávek z obchodního styku, které jsou obchodovány v poměrně významných objemech (především z důvodů provádění zápočtových operací a s tím spojené eliminace rizika platební neschopnosti), obdobný trh s bankovními pohledávkami dosud nevznikl. A to ani v centralizované, ani v rozptýlené podobě. Dalším nedostatkem je obvyklá důchodová a finanční situace dlužníků, jejichž pohledávky jsou řešeny. Významný podíl tvoří podnikatelské subjekty, které ukončily podnikatelskou činnost, nespolupracují s bankou a naopak vyvíjejí činnost směřující k znemožnění realizace pohledávky. Jedná se o celou škálu činností, které zpomalují, nebo i zcela paralyzují proces zpeněžení pohledávky. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že neexistuje jednotná metodika pro oceňování pohledávek, která by respektovala specifika objemu nesplacených úvěrů v České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska objemu a charakteru rizikových úvěrových pohledávek je situace v České republice odlišná ve vyspělých zemích tento problém prakticky neexistuje, a navíc oceňování pohledávek musí odrážet specifika tuzemského

5 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 5 podnikatelského a právního prostředí, proto není možné čerpat zkušenosti ze zahraničních zdrojů a je nutné zpracovat vlastní postupy oceňování úvěrových pohledávek. V podmínkách České republiky existuje jen malé množství literatury, která se zabývá problematikou oceňování pohledávek (snad jedinou komplexnější publikací je publikace Pohledávky, jejich cese a hodnota od Jaroslava Šantrůčka). Překladová literatura pro tuto oblast oceňování také neexistuje, protože způsob zpeněžování pohledávek a tedy způsob jejich ocenění se v jednotlivých zemích liší. Je to dáno rozdílným historickým vývojem, úrovní ekonomiky, stavem legislativy a výkonností justice. Země procházející ekonomickou transformací jsou zcela specifické a situace v České republice je zcela ojedinělá (soustředění velkého množství rizikových pohledávek do jedné instituce a jejich poměrně rychlá realizace). Přes to, že se jedná o poměrně úzce zaměřenou oblast, je problematika oceňování úvěrových pohledávek velmi důležitá z pohledu naplnění státního rozpočtu (inkaso prostředků blokovaných v převzatých pohledávkách), odstranění nesystémového článku v systému státních financí (ukončení činnosti České konsolidační agentury v souvislosti s vypořádáním rizikových pohledávek) a i z pohledu funkce bankovního sektoru (převádění rizikových aktiv na nebankovní subjekty). Zvláště v případě státní České konsolidační agentury je pak význam oceňování o to větší, že se jedná o hospodaření s majetkem státu, které podléhá zvýšené kontrole. Cíle a struktura disertační práce Na základě výše uvedených charakteristik problému oceňování úvěrových pohledávek jsem stanovil základní cíle své práce. Za prvé se jedná o zjištění situace v této oblasti v zahraničí a případné využití zkušeností a metodických postupů v podmínkách České republiky. Druhým cílem je zmapování způsobu oceňování úvěrových pohledávek v praxi zhotovitelů ocenění a analýza používaných postupů výsledků ocenění. Třetí oblastí je pak navržení metodiky ocenění úvěrových pohledávek, která by zohledňovala získané zkušenosti jak ze zahraničních podkladů, tak z analýzy tuzemské praxe.

6 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 6 Práce je rozdělena do pěti základních oblastí. V úvodní části je vysvětlena potřeba stanovení tržní hodnoty úvěrových pohledávek v podmínkách České republiky, jsou charakterizovány oceňované pohledávky a jsou zde stanoveny cíle disertační práce. V druhé části jsou shrnuty informace o problematice oceňování úvěrových pohledávek získané v zahraničí. Ve třetí části jsou vyhodnocena zpracovaná ocenění pro potřeby České konsolidační agentury. Pro analýzu jsou vybrána ocenění zhotovená za období od do , a to u již uzavřených obchodních případů (kde došlo k úplatnému postoupení předmětné pohledávky na nového nabyvatele). Z hlediska analýzy je sledována formální struktura ocenění, výběr jedné nebo více metod pro stanovení výsledné hodnoty, způsob stanovení hodnoty pohledávky v případě simulace konkurzního vypořádání a shoda stanovené výsledné tržní hodnoty pohledávky s realizovanou prodejní cenou. Celkově bylo analyzováno 391 ocenění od těchto zhotovitelů: Euro-Trend s.r.o. Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s. HZ Praha spol. s r.o. A-Consult plus, s.r.o. APRA Consulting s.r.o. NOVOTA a.s. Profi-TEN, a.s. TACOMA Consulting, a.s. VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. Ve čtvrté části je zpracována metodika stanovení výsledné hodnoty pohledávky metodou simulace konkurzního řízení. Jsou zde uvedeny přehledy vstupních informací (včetně odkazů na zdroje), je popsán způsob stanovení likvidační hodnoty majetku, stanovení výše konkurzní podstaty a způsob jejího rozdělení mezi jednotlivé konkurzní věřitele. V závěru je pak shrnut přínos disertační práce pro praxi oceňovaní pohledávek.

7 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 7 Zahraniční zkušenosti Jde především o informace o realizacích a oceňování úvěrových pohledávek ve Spojených státech amerických agenturou Federal Deposit Insurance Corporation, a o charakteristiku činnosti dvou institucí zabývajících se správou a realizací rizikových úvěrových pohledávek - Slovenská konsolidačná a.s. a Korea Asset Management Corporation (KAMCO). Tyto instituce však preferují blokový prodej pohledávek a individuální oceňování neprovádí. Dále byla zjišťována situace v zemích EU, ale nepodařilo se získat žádné informace o existenci specializovaných institucí zaměřených na správu a realizaci úvěrových pohledávek, a vzhledem k situaci na bankovním trhu není individuální oceňování úvěrových pohledávek řešeno. Tento problém v zemích EU neexistuje, bankovní sektor je stabilizovaný s dostatečně propracovanými mechanizmy k identifikaci a řešení případných problematických pohledávek. Vymahatelnost práva a postavení věřitelů je na takové úrovni, že masivní vznik nesplacených pohledávek nehrozí a jednotlivé případy jsou řešeny v místě vzniku (u jednotlivých peněžních ústavů). Jediným subjektem od kterého se podařilo získat podrobnější popis činností souvisejících s vymáháním úvěrových pohledávek je Federal Deposit Insurance Corporation. Federal Deposit Insurance Corporation je nezávislá agentura vytvořená v roce 1933 Kongresem Spojených států amerických. Jejím posláním je rozpoznávání a řešení stávajících i nově vznikajících rizik souvisejících s činností finančních institucí. Tím přispívá ke stabilitě finančního systému a důvěře veřejnosti v něj. Poskytuje pojištění vkladů, kontroluje a prověřuje finanční instituce a vykonává činnost nuceného správce. V rámci své činnosti přebírá a realizuje rizikové úvěrové pohledávky a v rámci šetření se podařilo získat metodické předpisy, které řeší problematiku postupování a oceňování pohledávek. Jedná se ovšem především o pohledávky za drobnější klientelou (retail), které jsou zajištěny zástavou nemovitého majetku. Analýza ocenění Analýzou zpracovaných ocenění bylo zjištěno, že metodou simulace konkurzního vypořádání, realizací zajištění nebo kombinací těchto metod je

8 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 8 stanovena výsledná hodnota pohledávky ve většině případů (324 případů z 391 hodnocených tedy cca 83 %). Z tohoto počtu bylo ve 101 případech použito ke stanovení výsledné hodnoty pohledávky pouze simulace konkurzu (cca 26 %), ve 105 případech byla výsledná hodnota pohledávky stanovena pouze na základě realizace zajištění (cca 27 %). V dalších 118 případech se jedná o kombinaci metod, kdy dílčí součástí je simulace konkurzu i realizace zajištění (cca 30 %). Lze tedy konstatovat, že existují dvě základní metody stanovení úvěrové pohledávky používané v praxi v podmínkách České republiky. Jedná se o metodu simulace konkurzního vypořádání a dále o metodu realizace zajištění pohledávky. Oba postupy jsou jasné a transparentní. Jde o sled navazujících kroků, které popisují reálný způsob zpeněžení pohledávky. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že jednotlivá ocenění zhotovitelů se liší minimálně a lze vždy sledovat základní kostru stanovení výsledné hodnoty, kterou tvoří tyto kroky - analýza majetku; stanovení likvidační hodnoty; uspokojení jednotlivých kategorií konkurzních věřitelů; stanovení výnosu připadajícího na oceňovanou pohledávku; odpočet souvisejících nákladů; propočet současné hodnoty očekávaného výnosu v případě konkurzu a nebo stanovení výnosu z realizace zajištění; odpočet souvisejících nákladů; propočet současné hodnoty očekávaného výnosu v případě realizace zajištění. V oceněních se objednatel dobře orientuje, lze najít body, které akceptuje a v případě odlišného pohledu na některé závěry zhotovitele je schopen promítnout svůj pohled do stanovení výsledné hodnoty (korekce tržní hodnoty např. v případě zjištění nových skutečností). Vstupní data lze velmi snadno dokladovat (účetní výkazy, informace správce konkurzní podstaty, výpisy z veřejných databází apod.). Obě tyto základní metody mají své výhody a nevýhody. Ty jsou ale vždy svázány z charakteristikou konkrétní pohledávky. Existují obchodní případy, kdy je stanovená hodnota pohledávky na základě realizace zajištění výhodnější (stanovená hodnota v případě realizace zástav je vyšší než hodnota stanovená simulací konkurzu). Zde je nutné ovšem zvažovat i reálnost a použitelnost metodiky ocenění ve vazbě na skutečné vymáhání pohledávky. Výhodou simulace konkurzního vypořádání je skutečnost, že předpokládá uspokojení všech věřitelů. Naopak realizace zajištění stanovuje hodnotu pohledávky pouze z pohledu jediného věřitele (akceptovatelné v případě zajištění, exekučního příkazu apod.). Zde je nutné volit způsob co nejvíce odpovídající praxi při zpeněžování pohledávek. Ten se většinou u funkčních společností nejprve zabývá realizací zajištění a následně, ať už cíleně

9 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 9 nebo jako reakce na realizaci zástav, konkurzním vypořádáním (ve kterém většinou dochází ke zhoršení možností podnikání, negativně jsou ovlivněny dodavatelsko odběratelské vztahy, negativní bývá i reakce ostatních věřitelů atd.). Tento trend je zohledněn i ve způsobu stanovení výsledné hodnoty pohledávky, ocenění pouze na základě simulace konkurzu je často doplněno oceněním, kde konkurzní vypořádání je pouze jednou z metod stanovení hodnoty pohledávky, nebo se jedná o kombinaci více metod. Z výše uvedeného popisu vyplývá, že metoda ocenění pohledávky simulací konkurzního vypořádání je, ať už samostatně nebo jako součást kombinace více metod, průkazným způsobem stanovení tržní hodnoty úvěrové pohledávky i s přihlédnutím ke skutečnosti, že významná část dlužníků se v konkurzu nachází, nebo je prohlášením konkurzu bezprostředně ohrožena. Zvolená metoda ocenění musí pružně reagovat na strukturu majetku dlužníka a na rozsah a kvalitu zajištění pohledávky. Na základě analýzy provedených ocenění pohledávek je v praxi nejvíce používaný postup, kdy jsou stanoveny dvě až čtyři dílčí metody ocenění (volné cash flow, konkurz, realizace zástav, kombinovaná metoda) a pro stanovení výsledné hodnoty pohledávky je pak použita hodnota vycházející ze stanovených dílčích hodnot (vážený průměr, maximální hodnota, odhad na základě dílčích hodnot apod.). Zhotovitel používá jednu nebo více metod, ale jejich volba je na jeho posouzení vhodnosti jednotlivých postupů. Toto zadání umožňuje při dobré vypovídací schopnosti jednotlivých ocenění jejich snadné porovnání a přitom je možný do jisté míry individuální přístup ke každému jednotlivému obchodnímu případu. Kromě stanovení hodnoty pohledávky simulací konkurzního vypořádání, realizací zajištění a kombinací těchto metod jsou v praxi využívány i další metody, většinou vycházející z přepočtu nominální hodnoty pohledávky (ve sledovaném vzorku se jednalo o 67 ocenění, tedy cca 17 %). Jedná se ve většině případů o stanovení hodnoty, pokud zhotovitel nemá dostatek informací o finanční a majetkové situaci dlužníka a pohledávka není zajištěna. Všechny cenotvorné faktory jsou pak skryty v diskontní sazbě nebo v koeficientech upravujících tuto nominální hodnotu. Většinou to jsou málo průkazné postupy, protože algoritmy pro stanovení koeficientů a přirážek k diskontní sazbě jsou velmi obecné a není možnost srovnání s obdobnými transakcemi. V některých případech se jedná o precizně zpracovaný postup zatřídění pohledávky do kategorií, kde je pro každou kategorii stanovena příslušná diskontní sazba, doba realizace a výše předpokládaného plnění. Tento

10 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 10 postup vede zhotovitele celým procese oceňování, ale v některých případech jde o postup, který svým striktním algoritmem nevyužívá všech získaných informací. Druhým extrémním případem je situace, kdy není stanovena žádná pevná metodická kostra, a ocenění stejné společnosti se liší podle osoby zpracovatele. Tento postup má za následek určitou nekompatibilitu při oceňování větších celků více zhotoviteli, znesnadňuje orientaci v provedených oceněních a v některých případech (pokud nefungují kontrolní mechanismy a oponentní řízení ve společnosti) se jedná o ocenění, kdy pro stanovení výsledné hodnoty pohledávky postačuje pouze znalost její nominální výše. Takové ocenění je netransparentní, v případě projednávání těžko obhajitelné a nesplňuje jeden ze základních cílů ocenění tj. umožnit jednomu ze subjektů obchodního vyjednávání obhájit svou pozici. Mezi těmito hranicemi se vyskytuje široké spektrum ocenění, kdy je více či méně stanoven obecný postup ocenění a zhotovitel variantně volí způsob, který je pro ocenění konkrétního předmětu nejvhodnější. Metodika konkurzního vypořádání Zpracování podrobné metodiky ocenění pohledávky metodou simulace konkurzu doplňuje spektrum metodických postupů pro oblast oceňování majetku. Tuto část je možné následně využít jako podklad při stanovení výsledné nebo dílčí hodnoty pohledávky v praxi. Odvozeně i při ocenění dalších typů majetku (ocenění podniku, ocenění cenných papírů), a to stanovením likvidační hodnoty. Takto ucelený materiál nebyl dosud zpracován a v oceňovací praxi jednoznačně chybí. Závěr Analýza unikátního souboru zpracovaných ocenění umožnila získat představu o v praxi využívaných způsobech stanovení výsledné hodnoty pohledávek. Na tomto základě pak mohou být formulována doporučení. Ocenění by mělo být zpracováno více dílčími metodami. Vždy by se měl zhotovitel pokusit zpracovat alespoň dvě základní metody - realizaci zajištění a simulaci konkurzního řízení (pokud není použití některé této metody nereálné - pohledávka bez zajištění, nemožnost prohlášení konkurzu apod.). Na základě více dílčích hodnot by pak měl zhotovitel

11 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 11 stanovit výslednou hodnotu pohledávky, vždy s přihlédnutím k pravděpodobnosti a reálnosti předpokládaného vývoje. Nedílnou součástí procesu ocenění musí být právní analýza smluvní dokumentace, analýza probíhajících nebo předpokládaných soudních sporů, právě pro posouzení reálnosti jednotlivých způsobů zpeněžení předmětné pohledávky. Použití více metod umožňuje co nejvíce zohlednit specifika konkrétní pohledávky (aktuální stav, úroveň zajištění, spolupráce dlužníka, dostupnost informací apod.) a tím dosáhnout stanovení skutečně reálné tržní hodnoty. Ve úvodu této práce je konstatováno, že neexistuje jednotná metodika stanovení výsledné hodnoty úvěrové pohledávky a cílem disertační práce bylo takovouto metodiku nalézt. Stanovení jednotného postupu je však možné pouze ve velmi obecné rovině (výčet dílčích metod stanovení výsledné hodnoty). Nalezení jednotného a univerzálního postupu není možné vzhledem k variabilitě oceňovaných pohledávek. Tato skutečnost je dána způsobem jejich vzniku a navazuje na problematiku neexistence reálného trhu s úvěrovými pohledávkami. Není možné nalézt srovnatelné transakce, a především objem nabízených pohledávek je příliš velký (pozůstatky transformace české ekonomiky a očištění a privatizace bankovního sektoru). Oceňovaní ztěžuje i skutečnost, že se nedaří oddělit nabídky nezávislých investorů od zastřených nabídek dlužníků. Dílčím způsobem bylo vytčeného cíle dosaženo a to doplněním metodického postupu stanovení výsledné hodnoty úvěrových pohledávek metodou simulace konkurzu. Tato metodika v praxi chybí a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o základní metodu stanovení výsledné hodnoty jde o vážný nedostatek. Ostatní prvky používané při stanovení hodnoty pohledávek (např. ocenění nemovitého majetku, ocenění movitého majetku a technologických celků, ocenění cenných papírů, ocenění podniku, stanovení diskontní sazby, analýza rizik) jsou dostatečně teoreticky rozpracované a je i dostatek literatury, kurzů a školení, případně programového vybavení, které umožňuje zhotoviteli ocenění danou oblast poznat a vypracovat příslušné ocenění. Doplnění výše uvedených prvků o oblast simulace konkurzního vypořádání uzavírá okruh potřebných postupů.

12 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 12 Literatura 1. BENEŠ, V. a kolektiv: Bankovní a finanční slovník. 1. vydání. Praha, Svoboda Liberta 1993, ISBN BRADÁČ, A.: Teorie oceňování nemovitostí. 5. vydání, Brno, Akademické nakladatelství CERM 2001, ISBN BRADÁČ, A. a kolektiv: Věcná břemena od A do Z. 2. vydání. Praha, Linde 2002, ISBN BRADÁČ, A., KREJČÍŘ, P., HALLEROVÁ, A.: Úřední oceňování majetku 2004 (zákon č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb.). 1. vydání. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2004, ISBN X 5. CIPRA, T.: Matematika cenných papírů v praxi1. vydání. Praha, HZ 2000, ISBN DOLEŽAL, J., FIREŠ, B., MÍKOVÁ, M.: Finanční účetnictví. 1. vydání, Praha, Grada Publishing 1992, ISBN DOLEŽAL, J., LANČ, J., SAKAŘ, B.: Stavební právo. 1. vydání. Praha, POLYGON 1999, ISBN DROZEN, F.: Cena-hodnota-model. 1. vydání, Praha, Oeconomica 2003, ISBN FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation): Asset Disposition, Washington, FDIC FOTR, J.: Strategické finanční plánování. 1. vydání, Praha, Grada Publishing 1999, ISBN GRUNWALD, R.: Finanční analýza pro oceňování podniku. 1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku 2000, ISBN HIGGINS, R.C.: Analýza pro finanční management. Praha Grada Publishing 1997, ISBN HIGGINS, R.C.: Analysis for Financial Management. Boston IRWIN HULEŠ, J. a kolektiv: Účetnictví bank. 1. vydání. Praha, LINDE 1994, ISBN

13 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) IVSC (Internatuional Valuation Standards Committee): International Valuation Standards, London, IVSC IVSC (Internatuional Valuation Standards Committee): Valuation of Assets for Financial Statements, London, IVSC IVSC (Internatuional Valuation Standards Committee): Global Valuation Issues, London, IVSC JANKU, M.: Nemovitosti koupě a prodej, 1. vydání. Brno, Computer Press 2003, ISBN JOKL, M.V., JOKL, M.P., JOKL, D.J.: Teorie oceňování nemovitostí. 1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku 1999, ISBN KARPÍŠEK, J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. 1. vydání, Praha Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku 2000, ISBN KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku. 2. vydání, Praha, C.H.Beck 2001, ISBN KISLINGEROVÁ, E., NEUMAIEROVÁ, I.: Rozbor výkonnosti firmy. 1. vydání, VŠE 2000, ISBN KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Management. 10. vydání, Praha, Victoria Publishing 1993, ISBN KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví díl I - III. 5. vydání, Praha, Nakladatelství Polygon 1998, ISBN KOVANICOVÁ, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého. 11. vydání, Praha, Nakladatelství Polygon 2001, ISBN KOVANICOVÁ, D. a kolektiv: Finanční účetnictví světový koncept. 3. vydání. Praha, POLYGON 2003, ISBN KOZEL, R.: Problémy konkurzního řízení a jejich řešení, 2.vydání, Praha, Linde Praha 2003, ISBN KRÁL, B., HOLÍNSKÁ, E., MISTERKOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, M.: Nákladové účetnictví. 1. vydání. Praha, Vysoká škola ekonomická 1998, ISBN X 29. KŘÍSTEK, L. ŘEHÁK, J.: Podnikové kombinace, Praha, Poradce KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. 7. vydání. Praha, LINDE MACEK, J., TOMSA, M.: Jak vymáhat pohledávky. 1. vydání. Ostrava, Montanex 1994, ISBN

14 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) MAKOVEC, J.: Oceňování strojů a výrobních zařízení. Přednáškový materiál, Praha, Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku MARVANOVÁ, M., HOUDA, M.: Platební styk, 3. vydání. Brno, Econ 1995, ISBN X 34. MAŘÍK, M.: Oceňování podniků. 1. vydání, Praha, Ekopress 1996, ISBN MAŘÍK, M.: Oceňování podniku v podmínkách transformujících se ekonomik. 1. vydání, Praha, Oeconomica 2002, ISBN MAŘÍK, M. a kolektiv: Metody oceňování podniku proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vydání, Ekopress 2003, ISBN MAŘÍK, M.: Současné problémy oceňování podniku s důrazem na fúze a akvizice, 1. vydání, Praha, Oeconomica 2003, ISBN MAŘÍK, M.: Určování hodnoty firem. 1. vydání, Praha, Ekopress 1998, ISBN MAŘÍKOVÁ,P., MAŘÍK, M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 1. vydání, Praha, Ekopress 2001, ISBN X 40. MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů. 1. vydání. Praha, Ekopress 2002, ISBN NESNÍDAL, J.: Kladivo na dlužníky. 2. vydání. Praha, Sagit 2002, ISBN NEJEPÍNSKÝ, K.: Směnka v obchodě a podnikání. 1. vydání. Praha, Profess 1992, ISBN POHL, T.: Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním. 1. vydání. Praha, Verlag Dashofer 2000, ISBN RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. 4. vydání. Praha, Grada Publishing 2003, ISBN RICHTEROVÁ, A., MÁCHOVÁ, Š.: Metodická příručka pro zpracování finančních analýz podle evropského standardu. 1. vydání, Praha, Komerční banka RYNEŠ, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 1. vydání. Praha, TRIZONIA 1999, ISBN SEDLÁČKOVÁ, H.: Strategická analýza. 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2000, ISBN SYNEK, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha, Grada Publishing 2001, ISBN

15 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) SYNEK, M.: Ekonomická analýza. 1. vydání, Praha, Oeconomica 2003, ISBN ŠANTRUČEK, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota. 1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku 2000, ISBN ŠTEFAN, R.: Oceňování nemovitostí. 1. vydání. Praha, Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku 2003, ISBN TEGoVA (The European Group of Valuers Associations): European Valuations Standards. TEGoVA TOMEK, J.: Základy strategického marketingu. 1. vydání, Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 1998, ISBN TRUNEČEK, J.: Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí. 2. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická 1999, ISBN ZAZVONIL, Z.: Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vydání. Praha, CEDUK 1996, ISBN ZELENKA, J.: Zákon o konkursu a vyrovnání. 1. vydání, Praha, Právnické a ekonomické nakladatelství 2001, ISBN X 57. ŽÁK, M.: Velká ekonomická encyklopedie. 2. vydání. Praha, LINDE 2002, ISBN Cenné papíry, 1. vydání., Praha, Sagit 2002, ISBN Katastr nemovitostí a zeměměřičství, 1. vydání, Praha, Sagit 2004, ISBN Občanský zákoník a související předpisy. 1. vydání, Praha, Sagit 1999, ISBN Obchodní zákoník a související předpisy. 1. vydání, Praha, Sagit 1999, ISBN Trestní právo. 1. vydání. Praha, NEWSLETTER 2002, ISBN X 63. Zákon o konkurzu a vyrovnání a související předpisy. 1. vydání, Praha, Sagit 2002, ISBN

Investorský den Akce v rámci pre-marketingových aktivit v souvislosti s vyhlášením veřejných výběrových řízení na prodej bloků

Investorský den Akce v rámci pre-marketingových aktivit v souvislosti s vyhlášením veřejných výběrových řízení na prodej bloků I nv e s t o r s k ý d e n I n f o r m a c e o c h y s t a n é m p r o d e j i b l o k ů Č K A, Č e s k á f i n a n č n í, Ko n p o I nv e s t o rs k ý d e n Akce v rámci pre-marketingových aktivit v souvislosti

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Znalecký posudek č. ZP-2925

Znalecký posudek č. ZP-2925 Znalecký posudek č. ZP-2925 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích st. parc.č. 1882 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 265/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 265/53

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Název tematického celku: ROLE PODNIKATELE A PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUDOBÉ TRŽNÍ EKONOMIKY Cíl: Základním cílem

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

Restrukturalizovat nebo likvidovat?

Restrukturalizovat nebo likvidovat? Restrukturalizovat nebo likvidovat? Právní aspekty ovlivňující rozhodování bankovních věřitelů o reorganizaci a konkurzu 19. dubna 2011 Jiří Tomola Specifika bankovních věřitelů Banka jako regulovaná finanční

Více

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ

VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ VÝZNAM ZVOLENÉ KATEGORIE HODNOTY DLUŽNÍKOVA MAJETKU PRO POSOUZENÍ ÚPADKU VE FORMĚ PŘEDLUŽENÍ Tomáš Krabec 26. dubna 2016 2 Odposlechnuto u soudu společnost není předlužená, protože pasiva nepřevyšují aktiva...

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTEM JAKO PROSTŘEDEK ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

ZÁSTAVNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTEM JAKO PROSTŘEDEK ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTEM JAKO PROSTŘEDEK ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ SECURITY INTEREST IN IMMOVABLES AS A MEAN OF SECURITY FOR DEBTS ASSERTED IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. ZP-4119

Znalecký posudek č. ZP-4119 Znalecký posudek č. ZP-4119 o ceně obvyklé na pozemcích st. parc. č. 108/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 43/25 ( orná půda ), pozemek parc.č. 43/32 ( zahrada ), pozemek parc.č. 43/33

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Znalecký posudek č. ZP-2732

Znalecký posudek č. ZP-2732 Znalecký posudek č. ZP-2732 o ceně obvyklé pozemku parc. č. 249/10 ( orná půda ) v kat. území Suchodol, obec Suchodol, okres Příbram, zapsáno na LV 122. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku. vedlejší specializace Turnaround management

PŘÍPADOVÉ STUDIE. prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku. vedlejší specializace Turnaround management PŘÍPADOVÉ STUDIE prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku vedlejší specializace Turnaround management Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Fakulta podnikohospodářská VŠE Katedra strategie

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

- str. 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Předmětem znaleckého posudku je stanovení obvyklé a administrativní ceny pozemků č. parc. st. 1769/1 (celá výměra) a č. parc. 984/57 (1 m2 příslušný geometrický plán

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Připravil: Ing. Tomáš Badal. Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi

Připravil: Ing. Tomáš Badal. Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi Připravil: Ing. Tomáš Badal Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi strana 2 Použití tržního ocenění Použití vyhláškového ocenění Zjištění administrativní ceny nákup, prodej pro daň z převodu nemovitosti

Více

Znalecký posudek 8757-17 - 2015

Znalecký posudek 8757-17 - 2015 Znalecký posudek 8757-17 - 2015 o zjištění obvyklé ceny v místě a čase garáže bez č.p. na pč. St. 3002 v okrese Jičín, obci a katastrálním území Jičín. Posouzení je provedeno podle stavu ke dni 31.1.2015.

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU

předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ZALOŽENÍ A ZÁNIK PODNIKU Název tematického celku: ROLE PODNIKATELE A PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUDOBÉ TRŽNÍ EKONOMIKY Cíl: Základním cílem

Více

Situace podniku a role poradce a znalce v restrukturalizačním procesu. 27. dubna PricewatehouseCoopers, TPA Horwath

Situace podniku a role poradce a znalce v restrukturalizačním procesu. 27. dubna PricewatehouseCoopers, TPA Horwath Situace podniku a role poradce a znalce v restrukturalizačním procesu PricewatehouseCoopers, TPA Horwath Obsah Úvod Best interest test Praktické užití zprávy znalce Praktické dopady ocenění na business

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3355/275/2014 o obvyklé ceně pozemků parc. č. 1969/21, 1969/25 a 2032/7 v kat. území Studénka nad Odrou, obec Studénka, okres Nový Jičín. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní

Více

Analýza restrukturalizací podniků v ČR

Analýza restrukturalizací podniků v ČR Mezinárodní vědecká konference ČNB, 22. května 2012 Analýza restrukturalizací podniků v ČR Nela Seidlová Tomáš Šťastný Výzkum byl proveden v rámci předmětu Manažerské finance (3PE561) na Vysoké škole ekonomické

Více

Znalecký posudek č. 857

Znalecký posudek č. 857 Znalecký posudek č. 857 o ceně obvyklé pozemek parc. č. 1712 ( ostatní plocha ) v kat. území Velká Veleň, obec Děčín, okres Děčín, zapsáno na LV 101. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Řízení rizik v podnikání. Ing. Stanislav Matoušek

Řízení rizik v podnikání. Ing. Stanislav Matoušek Řízení rizik v podnikání Ing. Stanislav Matoušek Řízení rizik v podnikání Jestliže nemůžete řídit riziko, nemůžete ho kontrolovat. Pokud ho nemůžete kontrolovat, nemůžete ho řídit. To znamená, že hrajete

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

25.2.2015, neschvaluje prodej, doporučuje řešit směnou za pozemky pod bývalou mlékárnou Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2048-079/14 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemek č. parc.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní exekutor Exekutorský úřad Praha-západ Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3125/45/2014 o obvyklé ceně pozemků parc. č. 540/1, 540/3, 540/4 a 540/5, v kat. území Dalovice, obec Dalovice, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: JUDr. Milan Makarius soudní

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Znalecký posudek č. ZP-4187

Znalecký posudek č. ZP-4187 Znalecký posudek č. ZP-4187 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku parc.č. 1230 ( ostatní plocha ) v kat. území Čím, obec Čím, okres Příbram, zapsáno na LV 635. Objednatel posudku:

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

Posudek / č. 401-2080/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 401-2080/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 401-2080/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 236 k. ú. Jadrná ve vlastnictví Polák Petr, č.p. 27, Orlické Záhoří, PSČ 517 64, nar. dne 12. 4. 1970 181 EX 10000/14-216

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

Znalecký posudek č. ZP-3824

Znalecký posudek č. ZP-3824 Znalecký posudek č. ZP-3824 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 pozemek st. parc.č. 5 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek st. parc.č. 6 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek st. parc.č.

Více

Znalecký posudek číslo: 2196/2009

Znalecký posudek číslo: 2196/2009 Ing.František Tejkal soudní znalec v oboru lesní hospodářství, ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků, lesa, škod na lese a tržní ocenění nemovitostí 591 02 Žďár nad Sázavou 2, Nová 18 telefon : 602

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz"

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost Reorganizace vs. sanační konkurz" Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., 7.12.2015, Senát parlamentu České republiky, Praha Obsah 1) Výsledky statistického

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-94/2012 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1550/12 orná půda v k.ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, okresu Nový Jičín (LV 6781) Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor

Více

Oceňování majetkové podstaty podniku v konkurzu v České republice #

Oceňování majetkové podstaty podniku v konkurzu v České republice # Oceňování majetkové podstaty podniku v konkurzu v České republice # Úvod (Diskuse k oceňování majetku) Monika Randáková * Každá podnikatelská činnost je spojena s určitými riziky. Aby byl zachován základní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 02/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Blovice, obec Blovice, okres Plzeň - jih. Objednatel: Státní

Více

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com GSM: 731 126 Creditinfo 291 Solutions, s.r.o. 1 Úvěrový vztah s klientem Akvizice Úvěrová smlouva Vymáhání Náklady / výnosy čas Creditinfo

Více

Důvěrné. Draft k diskusi. Vladislav Severa Partner. Boris Mišun Senior Manager

Důvěrné. Draft k diskusi. Vladislav Severa Partner. Boris Mišun Senior Manager Asistence v oblasti ocenění nevydávaného majetku, jímž se zabývá Dočasná komise pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi: NÁVRH OCEŇOVACÍHO ALGORITMU 11. února 2009

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více