Vysoká škola ekonomická v Praze. Oceňování úvěrových pohledávek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Oceňování úvěrových pohledávek"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Oceňování úvěrových pohledávek Analýza provedených ocenění Autoreferát k doktorské disertaci Jan Attl Praha, 2004

2 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 2 Obsah disertační práce: Úvod Oceňování úvěrových pohledávek Charakteristika předmětných pohledávek Cíle práce Zahraniční zkušenosti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Charakteristika činností FDIC Klasifikace úvěrových pohledávek FDIC Oceňování standardních úvěrů Oceňování sledovaných a klasifikovaných úvěrů Oceňování jednotlivých složek majetku nestandardních úvěrů Stanovení hodnoty úvěrových pohledávek v zemích EU Stanovení hodnoty úvěrových pohledávek v Slovenské konsolidačné, a.s. a v KAMCO Hodnocení metodiky stanovení výsledné hodnoty pohledávky Euro-Trend s.r.o Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s HZ Praha spol. s r.o A-Consult plus, s.r.o APRA Consulting s.r.o NOVOTA a.s Profi TEN, a.s TACOMA Consulting, a.s VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s Celkové hodnocení Způsob odhadu výše uspokojení v případě konkurzu Stanovení rozsahu konkurzní podstaty Ocenění jednotlivých složek konkurzní podstaty Propočet výnosu z konkurzu Odhad výše uspokojení realizací zástav Závěr Literatura

3 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 3 Problematika oceňování pohledávek Oceňování pohledávek, stejně jako oceňování cenných papírů, patří bezesporu k nejnáročnějším úkolům odhadce majetku. 1 Řešení pohledávek patří k významným problémům ekonomiky České republiky. Problematika prvotní a druhotné platební neschopnosti byla v devadesátých letech minulého století jednou z nejčastěji řešených v podnikové praxi. Způsob financování se na úkor dodavatelů byl jedním ze základních prvků financování podniku. Objem pohledávek po lhůtě splatnosti tvořil významnou část celkové hodnoty pohledávek z obchodního styku a věřitelé jen obtížně hledali způsoby jejich vymáhání. Zlikvidnění polhůtných pohledávek se stalo hlavním úkolem finančních manažerů. Možnosti vymáhání byly velmi omezeny vzhledem k malé funkčnosti zákona o konkurzu a vyrovnání (dlouhá doba trvání, nízký výnos pro nezajištěné pohledávky, nepředvídatelné závěry soudních jednání, nemožnost dohody mezi více věřiteli) a možnosti známé v současnosti (nedobrovolné dražby, exekuce) neměly legislativní úpravu. Z tohoto důvodu byl velmi často používán instrument započtení pohledávek mezi dvěma nebo více obchodními partnery. Protože ne vždy se podařilo nalézt vzájemnou oboustrannou obchodní vazbu mezi dlužníkem a věřitelem, byly pohledávky mezi jednotlivými subjekty postupovány. Jako reakce na tento trend vzniklo několik institucí, zabývajících se zprostředkováním obchodů s pohledávkami (specializované společnosti na obchod s pohledávkami, burzy pohledávek apod.). Tvorba ceny (výše úplaty za postoupení) byla odvozena od systému skont odpovídajících bonitě dlužníka, době po lhůtě splatnosti a případně způsobu zajištění pohledávky. Ve své době se jednalo o velmi dynamicky se rozvíjející obor podnikání. S tím, jak docházelo k zlepšování finanční situace podnikatelských subjektů v České republice, a to z části i omezením činnosti nebo likvidací a konkurzem problémových podniků, se problém nesplácených pohledávek přesunul do bankovního sektoru. V druhé polovině devadesátých let minulého století začaly prudce narůstat objemy nesplácených a rizikových úvěrů u tuzemských komerčních bank. Bankám se nedařilo tuto situaci řešit, některé menší a středně velké bankovní domy se dostaly pod nucenou správu. Následně (v souvislosti s programem privatizace velkých tuzemských bank) byla provedena sanace těchto bank (očištění 1 Šantrůček, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota, Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku, 7, Praha 2000

4 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 4 od rizikových bankovních úvěrů). Stát převzal riziková aktiva od komerčních subjektů a tato aktiva byla soustředěna do skupiny Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (dnes Česká konsolidační agentura). V rámci ČKA je problém realizace těchto úvěrových pohledávek řešen několika odlišnými postupy (restrukturalizace a splácení, soudní vymáhání, realizace zajištění, konkurzní vypořádání, individuální postoupení pohledávek za úplatu, blokové postoupení pohledávek). V případě individuálního postoupení pohledávky za úplatu je jedním z rozhodujících parametrů stanovení tržní hodnoty pohledávky, a to i vzhledem ke skutečnosti, že i přes provedenou sanaci dále zůstává i v portfoliu komerčních bank určitá část rizikových pohledávek a další vznikají (i když jejich podíl na aktivech bank není tak vysoký). Z hlediska historického vývoje v uplynulých deseti letech se tedy pro ČKA i pro bankovní subjekty stává jedním ze stěžejních problémů otázka postoupení, cese pohledávek. Jedná se o praktický způsob vyčištění úvěrového portfolia se snahou o minimalizaci negativních dopadů do hospodaření banky v případech, kdy selhávají tradiční postupy vymáhání úvěrové pohledávky. Tento způsob umožňuje přenést problematiku vlastní realizace aktiva - pohledávky na specializované společnosti, zabývající se vymáháním pohledávek, respektive obchodováním s pohledávkami. Přes zjevné výhody je třeba upozornit na některé nedostatky, které v podmínkách naší ekonomiky existují. Základním nedostatkem je neexistence významného, stabilního a akceptovaného trhu s bankovními pohledávkami. Na rozdíl od pohledávek z obchodního styku, které jsou obchodovány v poměrně významných objemech (především z důvodů provádění zápočtových operací a s tím spojené eliminace rizika platební neschopnosti), obdobný trh s bankovními pohledávkami dosud nevznikl. A to ani v centralizované, ani v rozptýlené podobě. Dalším nedostatkem je obvyklá důchodová a finanční situace dlužníků, jejichž pohledávky jsou řešeny. Významný podíl tvoří podnikatelské subjekty, které ukončily podnikatelskou činnost, nespolupracují s bankou a naopak vyvíjejí činnost směřující k znemožnění realizace pohledávky. Jedná se o celou škálu činností, které zpomalují, nebo i zcela paralyzují proces zpeněžení pohledávky. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že neexistuje jednotná metodika pro oceňování pohledávek, která by respektovala specifika objemu nesplacených úvěrů v České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska objemu a charakteru rizikových úvěrových pohledávek je situace v České republice odlišná ve vyspělých zemích tento problém prakticky neexistuje, a navíc oceňování pohledávek musí odrážet specifika tuzemského

5 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 5 podnikatelského a právního prostředí, proto není možné čerpat zkušenosti ze zahraničních zdrojů a je nutné zpracovat vlastní postupy oceňování úvěrových pohledávek. V podmínkách České republiky existuje jen malé množství literatury, která se zabývá problematikou oceňování pohledávek (snad jedinou komplexnější publikací je publikace Pohledávky, jejich cese a hodnota od Jaroslava Šantrůčka). Překladová literatura pro tuto oblast oceňování také neexistuje, protože způsob zpeněžování pohledávek a tedy způsob jejich ocenění se v jednotlivých zemích liší. Je to dáno rozdílným historickým vývojem, úrovní ekonomiky, stavem legislativy a výkonností justice. Země procházející ekonomickou transformací jsou zcela specifické a situace v České republice je zcela ojedinělá (soustředění velkého množství rizikových pohledávek do jedné instituce a jejich poměrně rychlá realizace). Přes to, že se jedná o poměrně úzce zaměřenou oblast, je problematika oceňování úvěrových pohledávek velmi důležitá z pohledu naplnění státního rozpočtu (inkaso prostředků blokovaných v převzatých pohledávkách), odstranění nesystémového článku v systému státních financí (ukončení činnosti České konsolidační agentury v souvislosti s vypořádáním rizikových pohledávek) a i z pohledu funkce bankovního sektoru (převádění rizikových aktiv na nebankovní subjekty). Zvláště v případě státní České konsolidační agentury je pak význam oceňování o to větší, že se jedná o hospodaření s majetkem státu, které podléhá zvýšené kontrole. Cíle a struktura disertační práce Na základě výše uvedených charakteristik problému oceňování úvěrových pohledávek jsem stanovil základní cíle své práce. Za prvé se jedná o zjištění situace v této oblasti v zahraničí a případné využití zkušeností a metodických postupů v podmínkách České republiky. Druhým cílem je zmapování způsobu oceňování úvěrových pohledávek v praxi zhotovitelů ocenění a analýza používaných postupů výsledků ocenění. Třetí oblastí je pak navržení metodiky ocenění úvěrových pohledávek, která by zohledňovala získané zkušenosti jak ze zahraničních podkladů, tak z analýzy tuzemské praxe.

6 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 6 Práce je rozdělena do pěti základních oblastí. V úvodní části je vysvětlena potřeba stanovení tržní hodnoty úvěrových pohledávek v podmínkách České republiky, jsou charakterizovány oceňované pohledávky a jsou zde stanoveny cíle disertační práce. V druhé části jsou shrnuty informace o problematice oceňování úvěrových pohledávek získané v zahraničí. Ve třetí části jsou vyhodnocena zpracovaná ocenění pro potřeby České konsolidační agentury. Pro analýzu jsou vybrána ocenění zhotovená za období od do , a to u již uzavřených obchodních případů (kde došlo k úplatnému postoupení předmětné pohledávky na nového nabyvatele). Z hlediska analýzy je sledována formální struktura ocenění, výběr jedné nebo více metod pro stanovení výsledné hodnoty, způsob stanovení hodnoty pohledávky v případě simulace konkurzního vypořádání a shoda stanovené výsledné tržní hodnoty pohledávky s realizovanou prodejní cenou. Celkově bylo analyzováno 391 ocenění od těchto zhotovitelů: Euro-Trend s.r.o. Ústav oceňování majetku ČKOM, a.s. HZ Praha spol. s r.o. A-Consult plus, s.r.o. APRA Consulting s.r.o. NOVOTA a.s. Profi-TEN, a.s. TACOMA Consulting, a.s. VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. Ve čtvrté části je zpracována metodika stanovení výsledné hodnoty pohledávky metodou simulace konkurzního řízení. Jsou zde uvedeny přehledy vstupních informací (včetně odkazů na zdroje), je popsán způsob stanovení likvidační hodnoty majetku, stanovení výše konkurzní podstaty a způsob jejího rozdělení mezi jednotlivé konkurzní věřitele. V závěru je pak shrnut přínos disertační práce pro praxi oceňovaní pohledávek.

7 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 7 Zahraniční zkušenosti Jde především o informace o realizacích a oceňování úvěrových pohledávek ve Spojených státech amerických agenturou Federal Deposit Insurance Corporation, a o charakteristiku činnosti dvou institucí zabývajících se správou a realizací rizikových úvěrových pohledávek - Slovenská konsolidačná a.s. a Korea Asset Management Corporation (KAMCO). Tyto instituce však preferují blokový prodej pohledávek a individuální oceňování neprovádí. Dále byla zjišťována situace v zemích EU, ale nepodařilo se získat žádné informace o existenci specializovaných institucí zaměřených na správu a realizaci úvěrových pohledávek, a vzhledem k situaci na bankovním trhu není individuální oceňování úvěrových pohledávek řešeno. Tento problém v zemích EU neexistuje, bankovní sektor je stabilizovaný s dostatečně propracovanými mechanizmy k identifikaci a řešení případných problematických pohledávek. Vymahatelnost práva a postavení věřitelů je na takové úrovni, že masivní vznik nesplacených pohledávek nehrozí a jednotlivé případy jsou řešeny v místě vzniku (u jednotlivých peněžních ústavů). Jediným subjektem od kterého se podařilo získat podrobnější popis činností souvisejících s vymáháním úvěrových pohledávek je Federal Deposit Insurance Corporation. Federal Deposit Insurance Corporation je nezávislá agentura vytvořená v roce 1933 Kongresem Spojených států amerických. Jejím posláním je rozpoznávání a řešení stávajících i nově vznikajících rizik souvisejících s činností finančních institucí. Tím přispívá ke stabilitě finančního systému a důvěře veřejnosti v něj. Poskytuje pojištění vkladů, kontroluje a prověřuje finanční instituce a vykonává činnost nuceného správce. V rámci své činnosti přebírá a realizuje rizikové úvěrové pohledávky a v rámci šetření se podařilo získat metodické předpisy, které řeší problematiku postupování a oceňování pohledávek. Jedná se ovšem především o pohledávky za drobnější klientelou (retail), které jsou zajištěny zástavou nemovitého majetku. Analýza ocenění Analýzou zpracovaných ocenění bylo zjištěno, že metodou simulace konkurzního vypořádání, realizací zajištění nebo kombinací těchto metod je

8 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 8 stanovena výsledná hodnota pohledávky ve většině případů (324 případů z 391 hodnocených tedy cca 83 %). Z tohoto počtu bylo ve 101 případech použito ke stanovení výsledné hodnoty pohledávky pouze simulace konkurzu (cca 26 %), ve 105 případech byla výsledná hodnota pohledávky stanovena pouze na základě realizace zajištění (cca 27 %). V dalších 118 případech se jedná o kombinaci metod, kdy dílčí součástí je simulace konkurzu i realizace zajištění (cca 30 %). Lze tedy konstatovat, že existují dvě základní metody stanovení úvěrové pohledávky používané v praxi v podmínkách České republiky. Jedná se o metodu simulace konkurzního vypořádání a dále o metodu realizace zajištění pohledávky. Oba postupy jsou jasné a transparentní. Jde o sled navazujících kroků, které popisují reálný způsob zpeněžení pohledávky. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že jednotlivá ocenění zhotovitelů se liší minimálně a lze vždy sledovat základní kostru stanovení výsledné hodnoty, kterou tvoří tyto kroky - analýza majetku; stanovení likvidační hodnoty; uspokojení jednotlivých kategorií konkurzních věřitelů; stanovení výnosu připadajícího na oceňovanou pohledávku; odpočet souvisejících nákladů; propočet současné hodnoty očekávaného výnosu v případě konkurzu a nebo stanovení výnosu z realizace zajištění; odpočet souvisejících nákladů; propočet současné hodnoty očekávaného výnosu v případě realizace zajištění. V oceněních se objednatel dobře orientuje, lze najít body, které akceptuje a v případě odlišného pohledu na některé závěry zhotovitele je schopen promítnout svůj pohled do stanovení výsledné hodnoty (korekce tržní hodnoty např. v případě zjištění nových skutečností). Vstupní data lze velmi snadno dokladovat (účetní výkazy, informace správce konkurzní podstaty, výpisy z veřejných databází apod.). Obě tyto základní metody mají své výhody a nevýhody. Ty jsou ale vždy svázány z charakteristikou konkrétní pohledávky. Existují obchodní případy, kdy je stanovená hodnota pohledávky na základě realizace zajištění výhodnější (stanovená hodnota v případě realizace zástav je vyšší než hodnota stanovená simulací konkurzu). Zde je nutné ovšem zvažovat i reálnost a použitelnost metodiky ocenění ve vazbě na skutečné vymáhání pohledávky. Výhodou simulace konkurzního vypořádání je skutečnost, že předpokládá uspokojení všech věřitelů. Naopak realizace zajištění stanovuje hodnotu pohledávky pouze z pohledu jediného věřitele (akceptovatelné v případě zajištění, exekučního příkazu apod.). Zde je nutné volit způsob co nejvíce odpovídající praxi při zpeněžování pohledávek. Ten se většinou u funkčních společností nejprve zabývá realizací zajištění a následně, ať už cíleně

9 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 9 nebo jako reakce na realizaci zástav, konkurzním vypořádáním (ve kterém většinou dochází ke zhoršení možností podnikání, negativně jsou ovlivněny dodavatelsko odběratelské vztahy, negativní bývá i reakce ostatních věřitelů atd.). Tento trend je zohledněn i ve způsobu stanovení výsledné hodnoty pohledávky, ocenění pouze na základě simulace konkurzu je často doplněno oceněním, kde konkurzní vypořádání je pouze jednou z metod stanovení hodnoty pohledávky, nebo se jedná o kombinaci více metod. Z výše uvedeného popisu vyplývá, že metoda ocenění pohledávky simulací konkurzního vypořádání je, ať už samostatně nebo jako součást kombinace více metod, průkazným způsobem stanovení tržní hodnoty úvěrové pohledávky i s přihlédnutím ke skutečnosti, že významná část dlužníků se v konkurzu nachází, nebo je prohlášením konkurzu bezprostředně ohrožena. Zvolená metoda ocenění musí pružně reagovat na strukturu majetku dlužníka a na rozsah a kvalitu zajištění pohledávky. Na základě analýzy provedených ocenění pohledávek je v praxi nejvíce používaný postup, kdy jsou stanoveny dvě až čtyři dílčí metody ocenění (volné cash flow, konkurz, realizace zástav, kombinovaná metoda) a pro stanovení výsledné hodnoty pohledávky je pak použita hodnota vycházející ze stanovených dílčích hodnot (vážený průměr, maximální hodnota, odhad na základě dílčích hodnot apod.). Zhotovitel používá jednu nebo více metod, ale jejich volba je na jeho posouzení vhodnosti jednotlivých postupů. Toto zadání umožňuje při dobré vypovídací schopnosti jednotlivých ocenění jejich snadné porovnání a přitom je možný do jisté míry individuální přístup ke každému jednotlivému obchodnímu případu. Kromě stanovení hodnoty pohledávky simulací konkurzního vypořádání, realizací zajištění a kombinací těchto metod jsou v praxi využívány i další metody, většinou vycházející z přepočtu nominální hodnoty pohledávky (ve sledovaném vzorku se jednalo o 67 ocenění, tedy cca 17 %). Jedná se ve většině případů o stanovení hodnoty, pokud zhotovitel nemá dostatek informací o finanční a majetkové situaci dlužníka a pohledávka není zajištěna. Všechny cenotvorné faktory jsou pak skryty v diskontní sazbě nebo v koeficientech upravujících tuto nominální hodnotu. Většinou to jsou málo průkazné postupy, protože algoritmy pro stanovení koeficientů a přirážek k diskontní sazbě jsou velmi obecné a není možnost srovnání s obdobnými transakcemi. V některých případech se jedná o precizně zpracovaný postup zatřídění pohledávky do kategorií, kde je pro každou kategorii stanovena příslušná diskontní sazba, doba realizace a výše předpokládaného plnění. Tento

10 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 10 postup vede zhotovitele celým procese oceňování, ale v některých případech jde o postup, který svým striktním algoritmem nevyužívá všech získaných informací. Druhým extrémním případem je situace, kdy není stanovena žádná pevná metodická kostra, a ocenění stejné společnosti se liší podle osoby zpracovatele. Tento postup má za následek určitou nekompatibilitu při oceňování větších celků více zhotoviteli, znesnadňuje orientaci v provedených oceněních a v některých případech (pokud nefungují kontrolní mechanismy a oponentní řízení ve společnosti) se jedná o ocenění, kdy pro stanovení výsledné hodnoty pohledávky postačuje pouze znalost její nominální výše. Takové ocenění je netransparentní, v případě projednávání těžko obhajitelné a nesplňuje jeden ze základních cílů ocenění tj. umožnit jednomu ze subjektů obchodního vyjednávání obhájit svou pozici. Mezi těmito hranicemi se vyskytuje široké spektrum ocenění, kdy je více či méně stanoven obecný postup ocenění a zhotovitel variantně volí způsob, který je pro ocenění konkrétního předmětu nejvhodnější. Metodika konkurzního vypořádání Zpracování podrobné metodiky ocenění pohledávky metodou simulace konkurzu doplňuje spektrum metodických postupů pro oblast oceňování majetku. Tuto část je možné následně využít jako podklad při stanovení výsledné nebo dílčí hodnoty pohledávky v praxi. Odvozeně i při ocenění dalších typů majetku (ocenění podniku, ocenění cenných papírů), a to stanovením likvidační hodnoty. Takto ucelený materiál nebyl dosud zpracován a v oceňovací praxi jednoznačně chybí. Závěr Analýza unikátního souboru zpracovaných ocenění umožnila získat představu o v praxi využívaných způsobech stanovení výsledné hodnoty pohledávek. Na tomto základě pak mohou být formulována doporučení. Ocenění by mělo být zpracováno více dílčími metodami. Vždy by se měl zhotovitel pokusit zpracovat alespoň dvě základní metody - realizaci zajištění a simulaci konkurzního řízení (pokud není použití některé této metody nereálné - pohledávka bez zajištění, nemožnost prohlášení konkurzu apod.). Na základě více dílčích hodnot by pak měl zhotovitel

11 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 11 stanovit výslednou hodnotu pohledávky, vždy s přihlédnutím k pravděpodobnosti a reálnosti předpokládaného vývoje. Nedílnou součástí procesu ocenění musí být právní analýza smluvní dokumentace, analýza probíhajících nebo předpokládaných soudních sporů, právě pro posouzení reálnosti jednotlivých způsobů zpeněžení předmětné pohledávky. Použití více metod umožňuje co nejvíce zohlednit specifika konkrétní pohledávky (aktuální stav, úroveň zajištění, spolupráce dlužníka, dostupnost informací apod.) a tím dosáhnout stanovení skutečně reálné tržní hodnoty. Ve úvodu této práce je konstatováno, že neexistuje jednotná metodika stanovení výsledné hodnoty úvěrové pohledávky a cílem disertační práce bylo takovouto metodiku nalézt. Stanovení jednotného postupu je však možné pouze ve velmi obecné rovině (výčet dílčích metod stanovení výsledné hodnoty). Nalezení jednotného a univerzálního postupu není možné vzhledem k variabilitě oceňovaných pohledávek. Tato skutečnost je dána způsobem jejich vzniku a navazuje na problematiku neexistence reálného trhu s úvěrovými pohledávkami. Není možné nalézt srovnatelné transakce, a především objem nabízených pohledávek je příliš velký (pozůstatky transformace české ekonomiky a očištění a privatizace bankovního sektoru). Oceňovaní ztěžuje i skutečnost, že se nedaří oddělit nabídky nezávislých investorů od zastřených nabídek dlužníků. Dílčím způsobem bylo vytčeného cíle dosaženo a to doplněním metodického postupu stanovení výsledné hodnoty úvěrových pohledávek metodou simulace konkurzu. Tato metodika v praxi chybí a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o základní metodu stanovení výsledné hodnoty jde o vážný nedostatek. Ostatní prvky používané při stanovení hodnoty pohledávek (např. ocenění nemovitého majetku, ocenění movitého majetku a technologických celků, ocenění cenných papírů, ocenění podniku, stanovení diskontní sazby, analýza rizik) jsou dostatečně teoreticky rozpracované a je i dostatek literatury, kurzů a školení, případně programového vybavení, které umožňuje zhotoviteli ocenění danou oblast poznat a vypracovat příslušné ocenění. Doplnění výše uvedených prvků o oblast simulace konkurzního vypořádání uzavírá okruh potřebných postupů.

12 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) 12 Literatura 1. BENEŠ, V. a kolektiv: Bankovní a finanční slovník. 1. vydání. Praha, Svoboda Liberta 1993, ISBN BRADÁČ, A.: Teorie oceňování nemovitostí. 5. vydání, Brno, Akademické nakladatelství CERM 2001, ISBN BRADÁČ, A. a kolektiv: Věcná břemena od A do Z. 2. vydání. Praha, Linde 2002, ISBN BRADÁČ, A., KREJČÍŘ, P., HALLEROVÁ, A.: Úřední oceňování majetku 2004 (zákon č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb.). 1. vydání. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2004, ISBN X 5. CIPRA, T.: Matematika cenných papírů v praxi1. vydání. Praha, HZ 2000, ISBN DOLEŽAL, J., FIREŠ, B., MÍKOVÁ, M.: Finanční účetnictví. 1. vydání, Praha, Grada Publishing 1992, ISBN DOLEŽAL, J., LANČ, J., SAKAŘ, B.: Stavební právo. 1. vydání. Praha, POLYGON 1999, ISBN DROZEN, F.: Cena-hodnota-model. 1. vydání, Praha, Oeconomica 2003, ISBN FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation): Asset Disposition, Washington, FDIC FOTR, J.: Strategické finanční plánování. 1. vydání, Praha, Grada Publishing 1999, ISBN GRUNWALD, R.: Finanční analýza pro oceňování podniku. 1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku 2000, ISBN HIGGINS, R.C.: Analýza pro finanční management. Praha Grada Publishing 1997, ISBN HIGGINS, R.C.: Analysis for Financial Management. Boston IRWIN HULEŠ, J. a kolektiv: Účetnictví bank. 1. vydání. Praha, LINDE 1994, ISBN

13 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) IVSC (Internatuional Valuation Standards Committee): International Valuation Standards, London, IVSC IVSC (Internatuional Valuation Standards Committee): Valuation of Assets for Financial Statements, London, IVSC IVSC (Internatuional Valuation Standards Committee): Global Valuation Issues, London, IVSC JANKU, M.: Nemovitosti koupě a prodej, 1. vydání. Brno, Computer Press 2003, ISBN JOKL, M.V., JOKL, M.P., JOKL, D.J.: Teorie oceňování nemovitostí. 1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku 1999, ISBN KARPÍŠEK, J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. 1. vydání, Praha Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku 2000, ISBN KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku. 2. vydání, Praha, C.H.Beck 2001, ISBN KISLINGEROVÁ, E., NEUMAIEROVÁ, I.: Rozbor výkonnosti firmy. 1. vydání, VŠE 2000, ISBN KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Management. 10. vydání, Praha, Victoria Publishing 1993, ISBN KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví díl I - III. 5. vydání, Praha, Nakladatelství Polygon 1998, ISBN KOVANICOVÁ, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého. 11. vydání, Praha, Nakladatelství Polygon 2001, ISBN KOVANICOVÁ, D. a kolektiv: Finanční účetnictví světový koncept. 3. vydání. Praha, POLYGON 2003, ISBN KOZEL, R.: Problémy konkurzního řízení a jejich řešení, 2.vydání, Praha, Linde Praha 2003, ISBN KRÁL, B., HOLÍNSKÁ, E., MISTERKOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, M.: Nákladové účetnictví. 1. vydání. Praha, Vysoká škola ekonomická 1998, ISBN X 29. KŘÍSTEK, L. ŘEHÁK, J.: Podnikové kombinace, Praha, Poradce KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. 7. vydání. Praha, LINDE MACEK, J., TOMSA, M.: Jak vymáhat pohledávky. 1. vydání. Ostrava, Montanex 1994, ISBN

14 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) MAKOVEC, J.: Oceňování strojů a výrobních zařízení. Přednáškový materiál, Praha, Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku MARVANOVÁ, M., HOUDA, M.: Platební styk, 3. vydání. Brno, Econ 1995, ISBN X 34. MAŘÍK, M.: Oceňování podniků. 1. vydání, Praha, Ekopress 1996, ISBN MAŘÍK, M.: Oceňování podniku v podmínkách transformujících se ekonomik. 1. vydání, Praha, Oeconomica 2002, ISBN MAŘÍK, M. a kolektiv: Metody oceňování podniku proces ocenění, základní metody a postupy. 1. vydání, Ekopress 2003, ISBN MAŘÍK, M.: Současné problémy oceňování podniku s důrazem na fúze a akvizice, 1. vydání, Praha, Oeconomica 2003, ISBN MAŘÍK, M.: Určování hodnoty firem. 1. vydání, Praha, Ekopress 1998, ISBN MAŘÍKOVÁ,P., MAŘÍK, M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 1. vydání, Praha, Ekopress 2001, ISBN X 40. MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů. 1. vydání. Praha, Ekopress 2002, ISBN NESNÍDAL, J.: Kladivo na dlužníky. 2. vydání. Praha, Sagit 2002, ISBN NEJEPÍNSKÝ, K.: Směnka v obchodě a podnikání. 1. vydání. Praha, Profess 1992, ISBN POHL, T.: Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním. 1. vydání. Praha, Verlag Dashofer 2000, ISBN RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. 4. vydání. Praha, Grada Publishing 2003, ISBN RICHTEROVÁ, A., MÁCHOVÁ, Š.: Metodická příručka pro zpracování finančních analýz podle evropského standardu. 1. vydání, Praha, Komerční banka RYNEŠ, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 1. vydání. Praha, TRIZONIA 1999, ISBN SEDLÁČKOVÁ, H.: Strategická analýza. 1. vydání, Praha, C.H.Beck 2000, ISBN SYNEK, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika. 2. vydání, Praha, Grada Publishing 2001, ISBN

15 Oceňování úvěrových pohledávek analýza provedených ocenění (autoreferát k doktorské práci) SYNEK, M.: Ekonomická analýza. 1. vydání, Praha, Oeconomica 2003, ISBN ŠANTRUČEK, J.: Pohledávky, jejich cese a hodnota. 1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická - Institut oceňování majetku 2000, ISBN ŠTEFAN, R.: Oceňování nemovitostí. 1. vydání. Praha, Vysoká škola ekonomická Institut oceňování majetku 2003, ISBN TEGoVA (The European Group of Valuers Associations): European Valuations Standards. TEGoVA TOMEK, J.: Základy strategického marketingu. 1. vydání, Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 1998, ISBN TRUNEČEK, J.: Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí. 2. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická 1999, ISBN ZAZVONIL, Z.: Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vydání. Praha, CEDUK 1996, ISBN ZELENKA, J.: Zákon o konkursu a vyrovnání. 1. vydání, Praha, Právnické a ekonomické nakladatelství 2001, ISBN X 57. ŽÁK, M.: Velká ekonomická encyklopedie. 2. vydání. Praha, LINDE 2002, ISBN Cenné papíry, 1. vydání., Praha, Sagit 2002, ISBN Katastr nemovitostí a zeměměřičství, 1. vydání, Praha, Sagit 2004, ISBN Občanský zákoník a související předpisy. 1. vydání, Praha, Sagit 1999, ISBN Obchodní zákoník a související předpisy. 1. vydání, Praha, Sagit 1999, ISBN Trestní právo. 1. vydání. Praha, NEWSLETTER 2002, ISBN X 63. Zákon o konkurzu a vyrovnání a související předpisy. 1. vydání, Praha, Sagit 2002, ISBN

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera

BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE. Tomáš Krabec Roman Čibera BEHAVIORÁLNÍ FINANCE V INSOLVENCI POHLED SOUDNÍHO ZNALCE Tomáš Krabec Roman Čibera Motivace pro výzkum Role znalce v insolvenčním řízení v ČR - v české literatuře prozatím minimálně adresované téma - zákon

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Seminář Individuální postupování pohledávek v ČKA

Seminář Individuální postupování pohledávek v ČKA Seminář Individuální postupování pohledávek v ČKA Projekt 2007 Rozhodnutí vlády v usnesení číslo 45 ze dne 14. ledna 2004 o ukončení činnosti ČKA v roce 2007 (promítnuto v zák. č. 239/2001 Sb. o ČKA od

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Tisková konference týmu Výzkum insolvence rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013

Tisková konference týmu Výzkum insolvence rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013 Tisková konference týmu Výzkum insolvence rektorský salónek, Vysoká škola ekonomická v Praze, 17. října 2013 Parametry vzorku Vybíráno bylo z případů zahájených po 1. lednu 2008 účinnost insolvenčního

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 2. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com GSM: 731 126 Creditinfo 291 Solutions, s.r.o. 1 Úvěrový vztah s klientem Akvizice Úvěrová smlouva Vymáhání Náklady / výnosy čas Creditinfo

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více