PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI"

Transkript

1 Dne byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ , IČ: , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7890 (dále jen MSD ), na majetek MSD byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Ivo Hala, se sídlem Praha 2, Italská 1583/24, PSČ (dále jen Insolvenční správce ). Majetková podstata MSD byla Insolvenčním správcem sepsána a soupis majetkové podstaty MSD je založen v insolvenčním rejstříku pod č. l. B 27, 28, 29, 70, 72, 73, 74 a 84. Věřitelský výbor MSD (dále jen Věřitelský výbor ) vyslovil dne svůj souhlas s prodejem úvěrového portfolia MSD, tj. pohledávek MSD za jeho dlužníky včetně příslušného zajištění, který byl z hlediska podmínek prodeje podrobněji specifikován v usnesení věřitelského výboru ze dne Usnesení věřitelského výboru jsou zveřejněna v insolvenčním rejstříku na č. listu B-89 a B-90 jako přílohy návrhu Insolvenčního správce soudu dle 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Insolvenční zákon nebo IZ ). Insolvenční správce v rámci prodeje zohledňuje všech 135 souhlasů se zpeněžením udělených mu dne ze strany žalobců domáhajících se vyloučení pohledávek ze soupisu majetkové podstaty, a to postupem dle 225 odst. 4 IZ. Předmětem prodeje tak bude majetek MSD v rozsahu, jak je zařazen v soupisu majetkové podstaty MSD pod položkami č , , , , , , , , , , 710, , , 756, 757, , , , , s výjimkou pohledávek, ve vztahu k nimž byla v souladu s 225 podána žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty, ledaže žalobce udělil insolvenčnímu správci výše uvedený souhlas se zpeněžením ve smyslu 225 odst. 4 IZ (dále jen Pohledávky a Dlužníci ). Insolvenční správce požádal insolvenční soud o udělení souhlasu s prodejem specifikovaných Pohledávek mimo dražbu v souladu s 289 odst. 1 IZ, a tuto žádost následně doplnil svým podáním ze dne Vzhledem k tomu, že insolvenční soud o této žádosti k datu vyhlášení Výběrového řízení (jak je definováno níže) nerozhodl, upozorňuje Insolvenční správce, že Transakční dokumenty (jak jsou definovány níže) nemohou nabýt účinnosti dříve, než bude souhlas insolvenčního soudu udělen. Insolvenční správce tímto v souladu s 289 IZ a dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) vyhlašuje veřejné výběrové řízení (dále jen Výběrové řízení ) na výběr kupujícího (kupujících), na kterého (na které) budou postoupeny Pohledávky za podmínek stanovených v těchto podmínkách Výběrového řízení a za podmínek stanovených v příslušných Transakčních dokumentech. Strana 1 z 11

2 Tento dokument, jakož i všechny jeho přílohy, představují PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (dále jen Podmínky ). 1. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1.1 Předmětem tohoto Výběrového řízení je výběr kupujícího (kupujících), na kterého (na které) budou postoupeny a který se stane vlastníkem (kteří se stanou vlastníky) Pohledávek za úplatu stanovenou v tomto Výběrovém řízení a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných Transakčních dokumentech. 1.2 Insolvenční správce je oprávněn pro účely Výběrového řízení rozdělit Pohledávky do jedné (1) až tří (3) skupin (dále jen Skupina, resp. Skupiny ). Určení Pohledávek, které budou prodávány v rámci jednotlivých Skupin, je obsaženo v Příloze č. 1 těchto Podmínek, která bude zveřejněna stejným způsobem jako tyto Podmínky, a to nejpozději do V případě, že veškeré Pohledávky budou prodávány v rámci pouze jedné (1) Skupiny, ustanovení těchto Podmínek, které předpokládají prodej Pohledávek v rámci více Skupin, se aplikují obdobně se zřetelem k této skutečnosti. 2. PŘEDPOKLADY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 2.1 Výběrového řízení se mohou účastnit všechny tuzemské i zahraniční osoby (dále jen Zájemce ) za předpokladu, že ve lhůtě počínající dnem vyhlášení Výběrového řízení a končící dnem ve 12:00 hod. (poledne) SEČ v Praze (dále jen Poslední den pro přihlášení ) splní všechny níže uvedené podmínky a předpoklady: (a) Zájemce předložil jako návrh na uzavření smlouvy dvě (2) originální vyhotovení Smlouvy o účasti ve výběrovém řízení řádně podepsané Zájemcem, které odpovídají vzoru uvedenému v Příloze č. 2 těchto Podmínek (dále jen Smlouva o účasti ). Podpis Zájemce na návrhu Smlouvy o účasti bude úředně ověřen; (b) Zájemce předložil jako návrh na uzavření smlouvy dvě (2) originální vyhotovení Dohody o zachování důvěrnosti řádně podepsané Zájemcem, které odpovídají vzoru uvedenému v Příloze č. 3 těchto Podmínek (dále jen Dohoda o zachování důvěrnosti ). Podpis Zájemce na návrhu Dohody o zachování důvěrnosti bude úředně ověřen; (c) Zájemce předložil jako návrh na uzavření smlouvy tři (3) originální vyhotovení Smlouvy o jistotním účtu a úschově dokumentů řádně podepsané Zájemcem, které odpovídají vzoru Strana 2 z 11

3 uvedenému v Příloze č. 4 těchto Podmínek (dále jen Smlouva o jistotním účtu ). Podpis Zájemce na návrhu Smlouvy o jistotním účtu bude úředně ověřen; (d) je-li Zájemce zastoupen pro účely Výběrového řízení zmocněncem, Zájemce předložil originál nebo ověřenou kopii plné moci prokazující oprávnění zastupovat Zájemce. Podpis Zájemce na plné moci musí být úředně ověřen; (e) je-li Zájemce nebo zmocněnec dle předchozího písm. (d) právnickou osobou, Zájemce předložil originál aktuálního výpisu Zájemce, resp. zmocněnce (dle relevance), z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob (tzn. osob se sídlem mimo území České republiky) originál výpisu z obdobného rejstříku dané země, který potvrzuje, že osoba (osoby), která (které) podepsala (podepsaly) návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti a Smlouvy o jistotním účtu dle předchozích písm. (a), (b) a (c), je (jsou) oprávněná (oprávněné) zastupovat a zavazovat Zájemce; (f) je-li Zájemce fyzickou osobou s bydlištěm nebo právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku, Zájemce předložil originál plné moci obsahující zmocnění zástupce Zájemce pro účely doručování dle odstavce 11.2 těchto Podmínek včetně akceptace zástupce; (g) za podmínek uvedených ve Smlouvě o jistotním účtu Zájemce složil jistotu za splnění Podmínek Výběrového řízení a úhradu kupní ceny ve výši Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) (dále jen Jistota ) bankovním převodem na korunový bankovní účet Insolvenčního správce č. [BUDE DOPLNĚNO ČÍSLO ÚČTU ZÁJEMCE DLE PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O JISTOTNÍM ÚČTU]) vedený u [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen Banka ). Jistota se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na výše uvedený bankovní účet Insolvenčního správce; (h) Zájemce uhradil nevratný administrativní poplatek na úhradu nákladů spojených s Výběrovým řízením ve výši Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez DPH bankovním převodem na korunový bankovní účet Insolvenčního správce č /0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. (dále jen Administrativní poplatek ). Administrativní poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku, kdy je připsán na výše uvedený bankovní účet Insolvenčního správce; (i) proti Zájemci nebylo vydáno rozhodnutí o prohlášení úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona ani jiné obdobné rozhodnutí v cizím státě; (j) Zájemce, který je právnickou osobou, není ani v likvidaci, ani ve vztahu k němu neprobíhá v cizím státě obdobné řízení; (k) Zájemce nejedná ve shodě nebo jakémkoliv srozumění s Dlužníky Pohledávek ani nejedná ve shodě s MSD nebo osobou blízkou MSD; a Strana 3 z 11

4 (l) peněžní prostředky, které Zájemce použil k úhradě Administrativního poplatku a složení Jistoty a které použije k úhradě kupní ceny za postoupení Pohledávek, nepocházejí z nepoctivých nebo nezákonných zdrojů nebo z trestné činnosti, (dále jen Podmínky účasti ). 2.2 Splnění Podmínek účasti popsaných pod písm. (i) až (l) odstavce 2.1 těchto Podmínek prokazuje Zájemce prohlášením, které je součástí Smlouvy o účasti. Návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti a Smlouvy o jistotním účtu a ostatní dokumenty dle článku 2 těchto Podmínek musí být předány Insolvenčnímu správci najednou, a to osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adrese sídla Insolvenčního správce v zapečetěné obálce s nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POHLEDÁVKY MSD ÚČAST NEOTVÍRAT. V případě, že dokumenty předložené dle článku 2 těchto Podmínek nebudou odpovídat vzorům tvořícím přílohu těchto Podmínek (kromě vyplnění požadovaných údajů), nebude Insolvenční správce tyto doklady považovat za řádně předané a předložené. 2.3 Návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti a Smlouvy o jistotním účtu a ostatní dokumenty podepsané Zájemcem musí být podepsány osobami oprávněnými zastupovat Zájemce. Veškeré doklady prokazující oprávnění zastupovat Zájemce, včetně plné moci, musí být předloženy zároveň s návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti nebo Smlouvy o jistotním účtu. Insolvenční správce má právo požádat Zájemce o předložení dalších dokladů nebo potvrzení, které bude považovat za nezbytné za účelem prokázání těchto skutečností. 3. KONTROLA SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI A OZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 3.1 Insolvenční správce zašle em a doporučenou poštou Zájemci nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení všech dokumentů uvedených v článku 2 těchto Podmínek oznámení, v němž mu potvrdí, zda Zájemce řádně prokázal a potvrdil splnění Podmínek účasti. V případě, že Zájemce nesplnil všechny Podmínky účasti, má Insolvenční správce právo požádat jej o nápravu nebo o předložení dalších dokladů nebo potvrzení, které bude Insolvenční správce považovat za nezbytné za účelem prokázání okolností důležitých pro účast tohoto Zájemce ve Výběrovém řízení, k čemuž mu Insolvenční správce poskytne dodatečnou lhůtu v délce až tří (3) pracovních dnů. Zájemce se stává účastníkem Výběrového řízení okamžikem, kdy mu bude doručeno oznámení o splnění Podmínek účasti (dále jen Účastník a Oznámení o účasti ). 3.2 V návaznosti na doručení Oznámení o účasti budou Účastníkovi doručeny tyto dokumenty: (a) jeden (1) stejnopis Smlouvy o účasti podepsaný Insolvenčním správcem; (b) jeden (1) stejnopis Dohody o zachování důvěrnosti podepsaný Insolvenčním správcem; Strana 4 z 11

5 (c) jeden (1) stejnopis Smlouvy o jistotním účtu podepsaný Insolvenčním správcem a Bankou; a (d) přístupové údaje ke vstupu do elektronického data roomu obsahujícímu dokumentaci k Pohledávkám (dále jen Elektronický data room ) Zájemce, který nesplnil Podmínky účasti dle článku 2 řádně nebo řádně nepředložil doklady dle odstavce 3.1 těchto Podmínek, resp. tyto doklady dle názoru Insolvenčního správce nestačí k prokázání splnění Podmínek účasti, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Insolvenčním správcem dle odstavce 3.1 těchto Podmínek, se Účastníkem Výběrového řízení nestane. Insolvenční správce tuto skutečnost sdělí dotčenému Zájemci písemně, přičemž toto oznámení bude rovněž obsahovat odůvodnění, proč se tento Zájemce nestal Účastníkem Výběrového řízení. Tím není dotčena možnost takového Zájemce splnit Podmínky účasti na základě nové žádosti za splnění příslušných podmínek. 4. DUE DILIGENCE A NÁVRHY TRANSAKČNÍCH DOKUMENTŮ 4.1 Účastníci mají možnost opatřit si informace o Pohledávkách v rámci procesu due diligence (dále jen Due Diligence ), který počíná dnem a končí dnem (dále jen Období Due Diligence ). 4.2 Dokumenty týkající se Pohledávek budou v rámci procesu Due Diligence Účastníkům zpřístupněny prostřednictvím Elektronického data roomu, a to poskytnutím přístupových údajů dle odstavce 3.2 písm. (d) těchto Podmínek. Dokumenty budou k dispozici pouze v jazykových verzích tak, jak jsou; k dispozici nebudou žádné jejich další překlady. 4.3 Účastník je povinen zajistit, aby poradci Účastníka ve věci Výběrového řízení a další osoby účastnící se u Účastníka na procesu Výběrového řízení byli zavázáni povinností zachovávat důvěrnost ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán Účastník na základě Dohody o zachování důvěrnosti, a to dříve, než získají přístup k Důvěrným informacím (definovaným v Dohodě o zachování důvěrnosti). 4.4 S výhradou podmínek uvedených v pravidlech Elektronického data roomu platí, že Účastníkům bude v průběhu Období Due Diligence v rámci Elektronického data roomu zpřístupněn návrh jednotných transakčních dokumentů k Pohledávkám, tj. návrh smlouvy o postoupení (dále jen Smlouva o postoupení ) a souvisejících smluvních dokumentů obsahujících zejména podmínky postoupení Pohledávek na nabyvatele a vypořádání transakce (dále jen Transakční dokumenty ). Transakční dokumenty budou, mimo jiné, obsahovat (i) závazek Účastníka nepostoupit Pohledávky na kteréhokoli Dlužníka anebo jinou osobu ovládanou Dlužníkem, osobu 1 Poskytnutí přístupových údajů do Elektronického data roomu je podmíněno poskytnutím seznamu osob oprávněných za Účastníka seznamovat se s dokumentací zpřístupněnou v Elektronickém data roomu. Strana 5 z 11

6 ovládající Dlužníka nebo osobu jakkoli jinak s Dlužníkem spřízněnou, (ii) ustanovení o odložení účinnosti postoupení příslušných Pohledávek k okamžiku plné úhrady ceny za postoupení, a (iii) vyloučení odpovědnosti Insolvenčního správce za existenci a dobytnost postoupených Pohledávek. 5. PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 5.1 Účastník, který má zájem o nabytí Pohledávek, resp. některé Skupiny Pohledávek, musí ve lhůtě počínající dnem následujícím po skončení Období Due Diligence a končící dnem ve 12:00 hod. (poledne) SEČ v Praze (dále jen Poslední den pro předložení nabídky ) předložit způsobem popsaným v odstavci 5.3 těchto Podmínek svou závaznou nabídku koupě Pohledávek (dále jen Nabídka ). 5.2 Nabídka bude doručena ve formě písemného řádně podepsaného dokumentu adresovaného Insolvenčnímu správci s uvedením odkazu na Výběrové řízení a Podmínky, a bude obsahovat: (a) identifikační údaje Účastníka (b) nepodmíněnou a neodvolatelnou nabídku na koupi Pohledávek; a (c) výši nabízené kupní ceny za každou jednotlivou Skupinu Pohledávek. K jakýmkoli dodatečným podmínkám uvedeným v Nabídce nebude přihlíženo. Všechny podpisy oprávněných osob Účastníka připojené k Nabídce musí být úředně ověřeny. 5.3 Účastník předá svou Nabídku Bance (osobě určené ve Smlouvě o jistotním účtu) na adrese jejího sídla osobně, prostřednictvím svého pověřeného zástupce nebo kurýra v neprůhledné, zapečetěné a neporušené obálce označené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POHLEDÁVKY MSD NABÍDKA NEOTVÍRAT. Obálka s Nabídkou musí obsahovat identifikační údaje Účastníka a musí být zalepena nálepkou s podpisem Účastníka a případně i jeho razítkem. Banka potvrdí převzetí Nabídky a uschová ji. 5.4 Po předložení nesmí být Nabídka měněna ani upravována; v dokumentech, které tvoří Nabídku, již nelze opravovat žádné chyby. Nabídky předložené Účastníky dle článku 5 těchto Podmínek jsou platné, účinné a závazné po dobu šedesáti (60) dnů od Posledního dne pro předložení nabídky. 6. HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1 Obálky s Nabídkami budou Bankou doručeny a otevřeny na jednání Věřitelského výboru, které za tímto účelem svolá Insolvenční správce, a to za přítomnosti notáře, Insolvenčního správce a Věřitelského výboru. Průběh jednání bude zaznamenán formou notářského zápisu. Strana 6 z 11

7 6.2 Účastníci, kteří nesplní podmínky uvedené v článku 5 těchto Podmínek, budou z Výběrového řízení vyloučeni; to neplatí, pokud bude takové pochybení pouze formální povahy (dle úsudku a výlučného uvážení Insolvenčního správce a se souhlasem Věřitelského výboru) a pokud dotčený Účastník tyto formální chyby napraví ve lhůtě za tímto účelem stanovené Insolvenčním správcem. Chybně uvedenou výši kupní ceny nabídnuté Účastníkem nebo jinou změnu oproti definitivní verzi Transakčních dokumentů provedenou Účastníkem kromě doplnění, která jsou v těchto Podmínkách povolena, nelze v žádném případě považovat za formální chybu. Insolvenční správce informuje Účastníka o jeho vyloučení z Výběrového řízení písemným oznámením, které bude obsahovat odůvodnění vyloučení Účastníka z Výběrového řízení. 6.3 Nabídky Účastníků, kteří splnili dle hodnocení Insolvenčního správce se souhlasem Věřitelského výboru všechny požadavky stanovené v těchto Podmínkách pro předložení Nabídky, dále posoudí Insolvenční správce a Věřitelský výbor. 6.4 Po vyhodnocení Nabídek je Insolvenční správce se souhlasem Věřitelského výboru oprávněn v rámci každé Skupiny Pohledávek vybrat vítěze Výběrového řízení (dále jen Vítěz výběrového řízení ), jehož Nabídka obsahovala v rámci příslušné Skupiny nejvyšší nabízenou kupní cenu, případně rozhodnout, že v rámci příslušné Skupiny žádný Vítěz výběrového řízení nebyl vybrán. O výběru Vítěze výběrového řízení v rámci příslušných Skupin Pohledávek Insolvenční správce bez zbytečného prodlení písemně informuje všechny Účastníky. Vítěz výběrového řízení je povinen uzavřít s Insolvenčním správcem Transakční dokumenty ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od výzvy Insolvenčního správce. 7. JISTOTA A SMLUVNÍ POKUTA 7.1 Jistota poskytnutá Účastníkem dle odstavce 2.1 písm. (g) těchto Podmínek, kterého Insolvenční správce vybere za Vítěze výběrového řízení a se kterým uzavře Transakční dokumenty, bude použita na úhradu kupní ceny v souladu s podmínkami Transakčních dokumentů. 7.2 Jistota poskytnutá Účastníkem, který nebyl vybrán za Vítěze výběrového řízení, bude vrácena zpět na bankovní účet Účastníka uvedený ve Smlouvě o jistotním účtu do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy všichni Vítězové výběrového řízení uhradili v plné výši kupní cenu v souladu s Transakčními dokumenty. Všechny bankovní poplatky spojené s přijetím nebo vrácením Jistoty hradí příslušný Účastník. Jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy bude převedena z jistotního účtu ve prospěch účtu Účastníka. Jistota bude stejným způsobem vrácena Účastníkům, pokud (a) Účastník byl z Výběrového řízení vyloučen, nebo (b) Účastník z Výběrového řízení odstoupil, nebo (c) Výběrové řízení bylo zrušeno, nebo (d) Insolvenční správce nerozhodl o Vítězi výběrového řízení v rámci žádné ze Skupin Pohledávek. V těchto případech bude Jistota vrácena Účastníkovi do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy nastala některá z výše uvedených skutečností; tím není dotčen odstavec 7.4 těchto Podmínek. Strana 7 z 11

8 7.3 Jistota propadá ve prospěch majetkové podstaty MSD a Účastník ztrácí právo žádat její vydání, pokud jako: (a) Vítěz výběrového řízení v rozporu s těmito Podmínkami nepodepíše Transakční dokumenty ve znění předloženém Insolvenčním správcem; nebo (b) Vítěz výběrového řízení neuhradí v plné výši kupní cenu v souladu s Transakčními dokumenty, včetně jejich případných dodatků. Výše uvedeným není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat úhradu smluvní pokuty nebo náhradu škody za porušení povinností Účastníka v souladu s Transakčními dokumenty, Smlouvou o účasti, Dohodou o zachování důvěrnosti, a/nebo Smlouvou o jistotním účtu v jiných případech než je uvedeno pod písm. (a) a (b). 7.4 Nárok Insolvenčního správce na úhradu smluvní pokuty může být započten oproti Jistotě nebo její části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce na náhradu škody, a to i nad rámec smluvní pokuty. 8. UZAVŘENÍ TRANSAKČNÍCH DOKUMENTŮ, VYPOŘÁDÁNÍ 8.1 Poté, co budou vybráni Vítězové výběrového řízení, budou Transakční dokumenty ve vztahu ke každému Vítězi výběrového řízení doplněny pouze: (a) identifikačními údaji Vítěze výběrového řízení; (b) identifikací příslušných Pohledávek; (c) výší kupní ceny, která bude totožná s kupní cenou nabídnutou Vítězem výběrového řízení za příslušné Skupiny Pohledávek v rámci Nabídky; a (d) dalšími údaji nezbytnými k finalizaci Transakčních dokumentů. Po tomto doplnění budou Transakční dokumenty podepsány Vítězem výběrového řízení a Insolvenčním správcem na společném jednání. Insolvenční správce je oprávněn vyzvat Vítěze výběrového řízení k účasti na tomto jednání a uzavření Transakčních dokumentů alespoň tři (3) pracovní dny předem, a to v místě a čase určeném Insolvenčním správcem. Všechny podpisy oprávněných osob Vítěze výběrového řízení připojené k Transakčním dokumentům musí být úředně ověřeny. 8.2 Vítěz výběrového řízení je povinen uhradit pevnou výši kupní ceny dle Transakčních dokumentů po odečtení částky uhrazené ve smyslu odstavce 7.1 těchto Podmínek a případně též částky smluvních pokut uplatněných dle Podmínek Insolvenčním správcem na bankovní účet Insolvenčního správce v termínu uvedeném v Transakčních dokumentech, a to na účet specifikovaný ve Smlouvě o postoupení. Kupní cena se považuje za uhrazenou poté, co bude v plné výši připsána na bankovní účet Insolvenčního správce. Strana 8 z 11

9 8.3 Nebude-li kupní cena zaplacena Vítězem výběrového řízení řádně a včas má Insolvenční správce právo (i) od uzavřených Transakčních dokumentů odstoupit a (ii) uzavřít Transakční dokumenty s Účastníkem, který jako další v pořadí nabídl nejvyšší kupní cenu v rámci příslušné Skupiny Pohledávek. Obdobně se postupuje i v případě, že nenabude účinnosti převod Pohledávek uskutečněný na základě Transakčních dokumentů uzavřených s Účastníkem. Ustanovení těchto Podmínek, která se vztahují k Vítězi výběrového řízení, se mutatis mutandis použijí i na Účastníka, který jako další v pořadí nabídl nejvyšší kupní cenu v rámci příslušné Skupiny Pohledávek. 9. VYLOUČENÍ NEBO ODSTOUPENÍ Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 9.1 Insolvenční správce má právo z Výběrového řízení vyloučit Účastníka, který poskytne nepravdivé informace nebo uvede nepravdivá tvrzení v jakémkoli podkladu předaném Insolvenčnímu správci v průběhu Výběrového řízení, který již nesplňuje Podmínky účasti, nebo který jiným způsobem porušuje Podmínky nebo právní požadavky na postoupení Pohledávek. Insolvenční správce zašle Účastníkovi písemně oznámení o jeho vyloučení, které bude obsahovat odůvodnění tohoto postupu. 9.2 Účastník má právo z Výběrového řízení odstoupit do okamžiku, než předloží Nabídku ve smyslu článku 5 těchto Podmínek, a to písemným oznámením doručeným Insolvenčnímu správci. 10. ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZMĚNA PODMÍNEK 10.1 Insolvenční správce si vyhrazuje právo se souhlasem Věřitelského výboru kdykoli změnit nebo doplnit tyto Podmínky nebo kdykoli Výběrové řízení přerušit nebo zrušit. Insolvenční správce si rovněž vyhrazuje právo se souhlasem Věřitelského výboru odmítnout všechny předložené Nabídky a s žádným Účastníkem neuzavřít Transakční dokumenty Veškeré změny nebo doplnění Podmínek budou oznámeny každému jednotlivému Účastníkovi v rámci tohoto Výběrového řízení písemným oznámením a/nebo em. 11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 11.1 Vyhlášení Výběrového řízení a uveřejnění Podmínek Výběrové řízení se vyhlašuje na internetových stránkách MSD (http://www.imsd.cz/prodejpohledavek). Informace o Výběrovém řízení bude uveřejněna také v celostátně distribuovaném deníku. Podmínky Výběrového řízení a jejich případné změny, kromě Příloh č. 2 až 4 těchto Podmínek, se uveřejňují na internetových stránkách MSD (http://www.imsd.cz/prodej-pohledavek). Vzorová Strana 9 z 11

10 smluvní dokumentace, která je obsahem Příloh č. 2 až 4 těchto Podmínek, bude zájemcům zaslána na základě řádně podepsané žádosti obsahující identifikační údaje (včetně u) zájemce. Tato žádost musí být doručena (i) jako příloha u ve formátu PDF na adresu: (předmět u: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MSD ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ ), nebo (ii) jako dopis osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adresu: Mgr. Ing. Ivo Hala, insolvenční správce Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem: Italská 1583/24, Vinohrady, Praha 2 (obálka označena: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MSD ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ ) Doručování Zájemci uvedou ve Smlouvě o účasti své kontaktní údaje, zejména svou ovou adresu, faxové číslo a poštovní adresu v České republice, na které jim budou odesílána oznámení určená pro Účastníky. Zájemci se sídlem v zahraničí, kteří nemají poštovní adresu v České republice, jsou povinni zmocnit pro účely doručování v rámci Výběrového řízení svého zástupce se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice a uvést kontaktní údaje této osoby ve Smlouvě o účasti. Ke komunikaci s Insolvenčním správcem jsou Zájemci (Účastníci) povinni využívat následující kontaktní údaje: Mgr. Ing. Ivo Hala Adresa sídla: Italská 1583/24, Praha 2, PSČ Náklady Výběrového řízení Veškeré náklady Zájemců a Účastníků spojené s jejich účastí ve Výběrovém řízení a v souvislosti s ním si nesou tito Zájemci a Účastníci v plné výši sami, a to i v případě vyloučení Zájemce nebo Účastníka z Výběrového řízení, změny Podmínek nebo zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem Jazyk Výběrového řízení Výběrové řízení bude probíhat v českém jazyce. Tyto Podmínky byly vyhotoveny v českém jazyce a česká verze je rozhodná bez ohledu na jakýkoli její překlad. Tyto Podmínky byly rovněž vyhotoveny v překladu do anglického jazyka, který je pouze informativního charakteru a není závazný. Není-li uvedeno jinak, musí být Smlouva o účasti, Dohoda o zachování důvěrnosti, Smlouva o jistotním účtu, Nabídka a ostatní doklady předkládané Zájemcem (Účastníkem) v souladu s Podmínkami vyhotoveny v českém jazyce. Výjimkou jsou úřední dokumenty vydané v zahraničí, které mohou Zájemci (Účastníci) předkládat i v anglickém originálu nebo v úředně ověřeném překladu do českého nebo anglického jazyka. Strana 10 z 11

11 Pro lepší orientaci Zájemců, resp. Účastníků, mohou být dokumenty týkající se tohoto Výběrového řízení předloženy, resp. zpřístupněny Insolvenčním správcem také v anglickém jazyce. Takový překlad má pouze informativní funkci a je nezávazný Identifikace platby Zájemce (Účastník), který v souladu s tímto dokumentem zasílá platbu ve prospěch bankovního účtu Insolvenčního správce, je povinen uvést jako variabilní symbol své podnikatelské identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo uvedené ve Smlouvě o účasti nebo Smlouvě o jistotním účtu, v opačném případě nemusí být jeho platba uznána za řádně zaplacenou. Nebylo-li Zájemci (Účastníkovi) takové číslo přiděleno, je povinen kontaktovat Insolvenčního správce, který mu přidělí variabilní symbol pro účely plateb. Při identifikaci platby, která nebyla řádně označená, je Zájemce (Účastník) povinen poskytnout Insolvenčnímu správci veškerou nezbytnou součinnost Rozhodné právo Tyto Podmínky a všechny právní vztahy jimi založené se řídí právem České republiky s výslovným vyloučením (i) kolizních norem a (ii) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (rovněž zvané Vídeňská úmluva). Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů ohledně jejich existence nebo výkladu) budou předloženy Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud ). Rozhodčí soud bude složen ze tří (3) rozhodců jmenovaných v souladu s platným řádem Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a jednacím jazykem bude čeština. Rozhodčí nález je pro strany těchto Podmínek, tj. zejména Zájemce a/nebo Účastníky a/nebo Insolvenčního správce, konečný a závazný. Kromě případů, kdy může být rozhodčí nález dle příslušných právních předpisů přezkoumán soudem, není žádná ze stran těchto Podmínek, tj. zejména Zájemci a/nebo Účastníci a/nebo Insolvenční správce, oprávněna požadovat přezkum rozhodčího nálezu soudem. Toto Výběrové řízení není ani veřejnou nabídkou ve smyslu 1780 a násl. Občanského zákoníku ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu 1772 a násl. Občanského zákoníku Seznam příloh Příloha č. 1: Vymezení Pohledávek / Skupin Pohledávek Příloha č. 2: Vzorové znění Smlouvy o účasti Příloha č. 3: Vzorové znění Dohody o zachování důvěrnosti Příloha č. 4: Vzorové znění Smlouvy o jistotním účtu Strana 11 z 11

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014

Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Město Telč Městský úřad-finanční odbor nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vaše značka Značka Vyřizuje Telč 20.11. 2014 Zveřejnění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční správce

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání výběrového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka EPIAG LOFIDA PORCELÁN CZ s.r.o. Výběrové řízení čís. 10/2015 Keramička Dalovice Tímto se vyhlašuje konání výběrového

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Vyhlášení výběrového řízení 1 Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11,

Více

České dráhy, a.s. vyhlašují

České dráhy, a.s. vyhlašují České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují nezávazné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Horní Újezd IČ : 00376981

Více

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař

Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Vyhláška výběrového řízení (dále jen Vyhláška ) Prodej rodinného domu Na Plískavě č.p. 106, Praha 15 - Hostivař Podmínky výběrového řízení (dále jen podmínky ) 1. Vyhlašovatel: Mgr. Šárka Mixová se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovité věci Mgr. Jan Houser, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, IČ 01337696, jako insolvenční

Více

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry

Sběrný systém BRO na území mikroregionu Horní Vltava Boubínsko - kompostéry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Zakázka malého rozsahu (2. kategorie) Veřejná zakázka malého rozsahu (2. kategorie), zadávaná mimo

Více

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY V ÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. IDENTIFIKACE VYHLAŠOVATELE 1.1 Vyhlašovatelem této výzvy (dále výzva ) je společnost STAVOSPOL, s.r.o. (dále vyhlašovatel ), IČ: 155 45 521, se sídlem Staňkova

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvyšší cenovou nabídku na koupi souboru nemovitostí. I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvyšší cenovou nabídku na koupi souboru nemovitostí. I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvyšší cenovou nabídku na koupi souboru nemovitostí I. Stanovení podmínek obchodní veřejné soutěže 1. Ing. Pavel Vlček, insolvenční správce se sídlem Tř.28.října 1476/10,

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č.

- pozemek parc. č. st. 101/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budova bez čp/če, zem. stavba stojící na pozemku parc. č. Vyhláška, kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") 1. Vyhlašovatel: NOTOS spol. s r.o. se sídlem: Noutonice č.p.23, 252 64 Praha západ IČ: 61456802 zapsaná v Obchodním rejstříku

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: 41034261, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00 (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400 na prodej věcí nemovitých z majetku společnosti EKON, družstvo

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400 na prodej věcí nemovitých z majetku společnosti EKON, družstvo PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. A 1400 na prodej věcí nemovitých z majetku společnosti EKON, družstvo Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Brno, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, Okres Brno-město (dále jen Insolvenční

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci Vyhlášení výběrového řízení úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Adresa: Opletalova 57, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 211 222 630 Fax.: +420 211 222 640

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing. Jiřím Šulcem, předsedou Regionální rady bankovní spojení: Česká spořitelna,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2472/2010 VYŘIZUJE: Pluhovský TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 MOB: 605 247 077 E-MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz

Více

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 104/11a, PSČ 130 00, IČ: 4579707, DIČ: CZ4579707 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje v souladu

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice. OZNÁMENí oc#2359/xxk/2011- XXKM~n+ 2359/CCK/2011-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2051/2011-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice OZNÁMENí o výběrovém řízení čís. C/130/2011-VŘ

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018

Podmínky VŘ 2017/1 na dílčí obstarání PpS 2017-2018 Podmínky výběrového řízení na dílčí obstarání podpůrných služeb primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace výkonu bloku (SR), minutové zálohy 15ti-minutové záporné (MZ15-) a minutové zálohy

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a nemovitého majetku společnosti VJAČKA spol. s r.o. JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, se sídlem Ježník 18, 794 01 Krnov (dále jen Insolvenční správce ),

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

ochranná známka Modřanské strojírny

ochranná známka Modřanské strojírny ochranná známka Modřanské strojírny Informační memorandum INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce Modřanské strojírny, s.p. v likvidaci, k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely Zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č.

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více