PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI"

Transkript

1 Dne byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ , IČ: , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7890 (dále jen MSD ), na majetek MSD byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Ivo Hala, se sídlem Praha 2, Italská 1583/24, PSČ (dále jen Insolvenční správce ). Majetková podstata MSD byla Insolvenčním správcem sepsána a soupis majetkové podstaty MSD je založen v insolvenčním rejstříku pod č. l. B 27, 28, 29, 70, 72, 73, 74 a 84. Věřitelský výbor MSD (dále jen Věřitelský výbor ) vyslovil dne svůj souhlas s prodejem úvěrového portfolia MSD, tj. pohledávek MSD za jeho dlužníky včetně příslušného zajištění, který byl z hlediska podmínek prodeje podrobněji specifikován v usnesení věřitelského výboru ze dne Usnesení věřitelského výboru jsou zveřejněna v insolvenčním rejstříku na č. listu B-89 a B-90 jako přílohy návrhu Insolvenčního správce soudu dle 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Insolvenční zákon nebo IZ ). Insolvenční správce v rámci prodeje zohledňuje všech 135 souhlasů se zpeněžením udělených mu dne ze strany žalobců domáhajících se vyloučení pohledávek ze soupisu majetkové podstaty, a to postupem dle 225 odst. 4 IZ. Předmětem prodeje tak bude majetek MSD v rozsahu, jak je zařazen v soupisu majetkové podstaty MSD pod položkami č , , , , , , , , , , 710, , , 756, 757, , , , , s výjimkou pohledávek, ve vztahu k nimž byla v souladu s 225 podána žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty, ledaže žalobce udělil insolvenčnímu správci výše uvedený souhlas se zpeněžením ve smyslu 225 odst. 4 IZ (dále jen Pohledávky a Dlužníci ). Insolvenční správce požádal insolvenční soud o udělení souhlasu s prodejem specifikovaných Pohledávek mimo dražbu v souladu s 289 odst. 1 IZ, a tuto žádost následně doplnil svým podáním ze dne Vzhledem k tomu, že insolvenční soud o této žádosti k datu vyhlášení Výběrového řízení (jak je definováno níže) nerozhodl, upozorňuje Insolvenční správce, že Transakční dokumenty (jak jsou definovány níže) nemohou nabýt účinnosti dříve, než bude souhlas insolvenčního soudu udělen. Insolvenční správce tímto v souladu s 289 IZ a dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) vyhlašuje veřejné výběrové řízení (dále jen Výběrové řízení ) na výběr kupujícího (kupujících), na kterého (na které) budou postoupeny Pohledávky za podmínek stanovených v těchto podmínkách Výběrového řízení a za podmínek stanovených v příslušných Transakčních dokumentech. Strana 1 z 11

2 Tento dokument, jakož i všechny jeho přílohy, představují PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (dále jen Podmínky ). 1. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1.1 Předmětem tohoto Výběrového řízení je výběr kupujícího (kupujících), na kterého (na které) budou postoupeny a který se stane vlastníkem (kteří se stanou vlastníky) Pohledávek za úplatu stanovenou v tomto Výběrovém řízení a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných Transakčních dokumentech. 1.2 Insolvenční správce je oprávněn pro účely Výběrového řízení rozdělit Pohledávky do jedné (1) až tří (3) skupin (dále jen Skupina, resp. Skupiny ). Určení Pohledávek, které budou prodávány v rámci jednotlivých Skupin, je obsaženo v Příloze č. 1 těchto Podmínek, která bude zveřejněna stejným způsobem jako tyto Podmínky, a to nejpozději do V případě, že veškeré Pohledávky budou prodávány v rámci pouze jedné (1) Skupiny, ustanovení těchto Podmínek, které předpokládají prodej Pohledávek v rámci více Skupin, se aplikují obdobně se zřetelem k této skutečnosti. 2. PŘEDPOKLADY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 2.1 Výběrového řízení se mohou účastnit všechny tuzemské i zahraniční osoby (dále jen Zájemce ) za předpokladu, že ve lhůtě počínající dnem vyhlášení Výběrového řízení a končící dnem ve 12:00 hod. (poledne) SEČ v Praze (dále jen Poslední den pro přihlášení ) splní všechny níže uvedené podmínky a předpoklady: (a) Zájemce předložil jako návrh na uzavření smlouvy dvě (2) originální vyhotovení Smlouvy o účasti ve výběrovém řízení řádně podepsané Zájemcem, které odpovídají vzoru uvedenému v Příloze č. 2 těchto Podmínek (dále jen Smlouva o účasti ). Podpis Zájemce na návrhu Smlouvy o účasti bude úředně ověřen; (b) Zájemce předložil jako návrh na uzavření smlouvy dvě (2) originální vyhotovení Dohody o zachování důvěrnosti řádně podepsané Zájemcem, které odpovídají vzoru uvedenému v Příloze č. 3 těchto Podmínek (dále jen Dohoda o zachování důvěrnosti ). Podpis Zájemce na návrhu Dohody o zachování důvěrnosti bude úředně ověřen; (c) Zájemce předložil jako návrh na uzavření smlouvy tři (3) originální vyhotovení Smlouvy o jistotním účtu a úschově dokumentů řádně podepsané Zájemcem, které odpovídají vzoru Strana 2 z 11

3 uvedenému v Příloze č. 4 těchto Podmínek (dále jen Smlouva o jistotním účtu ). Podpis Zájemce na návrhu Smlouvy o jistotním účtu bude úředně ověřen; (d) je-li Zájemce zastoupen pro účely Výběrového řízení zmocněncem, Zájemce předložil originál nebo ověřenou kopii plné moci prokazující oprávnění zastupovat Zájemce. Podpis Zájemce na plné moci musí být úředně ověřen; (e) je-li Zájemce nebo zmocněnec dle předchozího písm. (d) právnickou osobou, Zájemce předložil originál aktuálního výpisu Zájemce, resp. zmocněnce (dle relevance), z obchodního rejstříku nebo v případě zahraničních právnických osob (tzn. osob se sídlem mimo území České republiky) originál výpisu z obdobného rejstříku dané země, který potvrzuje, že osoba (osoby), která (které) podepsala (podepsaly) návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti a Smlouvy o jistotním účtu dle předchozích písm. (a), (b) a (c), je (jsou) oprávněná (oprávněné) zastupovat a zavazovat Zájemce; (f) je-li Zájemce fyzickou osobou s bydlištěm nebo právnickou osobou se sídlem mimo Českou republiku, Zájemce předložil originál plné moci obsahující zmocnění zástupce Zájemce pro účely doručování dle odstavce 11.2 těchto Podmínek včetně akceptace zástupce; (g) za podmínek uvedených ve Smlouvě o jistotním účtu Zájemce složil jistotu za splnění Podmínek Výběrového řízení a úhradu kupní ceny ve výši Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) (dále jen Jistota ) bankovním převodem na korunový bankovní účet Insolvenčního správce č. [BUDE DOPLNĚNO ČÍSLO ÚČTU ZÁJEMCE DLE PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O JISTOTNÍM ÚČTU]) vedený u [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen Banka ). Jistota se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na výše uvedený bankovní účet Insolvenčního správce; (h) Zájemce uhradil nevratný administrativní poplatek na úhradu nákladů spojených s Výběrovým řízením ve výši Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez DPH bankovním převodem na korunový bankovní účet Insolvenčního správce č /0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. (dále jen Administrativní poplatek ). Administrativní poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku, kdy je připsán na výše uvedený bankovní účet Insolvenčního správce; (i) proti Zájemci nebylo vydáno rozhodnutí o prohlášení úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona ani jiné obdobné rozhodnutí v cizím státě; (j) Zájemce, který je právnickou osobou, není ani v likvidaci, ani ve vztahu k němu neprobíhá v cizím státě obdobné řízení; (k) Zájemce nejedná ve shodě nebo jakémkoliv srozumění s Dlužníky Pohledávek ani nejedná ve shodě s MSD nebo osobou blízkou MSD; a Strana 3 z 11

4 (l) peněžní prostředky, které Zájemce použil k úhradě Administrativního poplatku a složení Jistoty a které použije k úhradě kupní ceny za postoupení Pohledávek, nepocházejí z nepoctivých nebo nezákonných zdrojů nebo z trestné činnosti, (dále jen Podmínky účasti ). 2.2 Splnění Podmínek účasti popsaných pod písm. (i) až (l) odstavce 2.1 těchto Podmínek prokazuje Zájemce prohlášením, které je součástí Smlouvy o účasti. Návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti a Smlouvy o jistotním účtu a ostatní dokumenty dle článku 2 těchto Podmínek musí být předány Insolvenčnímu správci najednou, a to osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adrese sídla Insolvenčního správce v zapečetěné obálce s nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POHLEDÁVKY MSD ÚČAST NEOTVÍRAT. V případě, že dokumenty předložené dle článku 2 těchto Podmínek nebudou odpovídat vzorům tvořícím přílohu těchto Podmínek (kromě vyplnění požadovaných údajů), nebude Insolvenční správce tyto doklady považovat za řádně předané a předložené. 2.3 Návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti a Smlouvy o jistotním účtu a ostatní dokumenty podepsané Zájemcem musí být podepsány osobami oprávněnými zastupovat Zájemce. Veškeré doklady prokazující oprávnění zastupovat Zájemce, včetně plné moci, musí být předloženy zároveň s návrhy Smlouvy o účasti, Dohody o zachování důvěrnosti nebo Smlouvy o jistotním účtu. Insolvenční správce má právo požádat Zájemce o předložení dalších dokladů nebo potvrzení, které bude považovat za nezbytné za účelem prokázání těchto skutečností. 3. KONTROLA SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI A OZNÁMENÍ ÚČASTNÍKŮM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 3.1 Insolvenční správce zašle em a doporučenou poštou Zájemci nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení všech dokumentů uvedených v článku 2 těchto Podmínek oznámení, v němž mu potvrdí, zda Zájemce řádně prokázal a potvrdil splnění Podmínek účasti. V případě, že Zájemce nesplnil všechny Podmínky účasti, má Insolvenční správce právo požádat jej o nápravu nebo o předložení dalších dokladů nebo potvrzení, které bude Insolvenční správce považovat za nezbytné za účelem prokázání okolností důležitých pro účast tohoto Zájemce ve Výběrovém řízení, k čemuž mu Insolvenční správce poskytne dodatečnou lhůtu v délce až tří (3) pracovních dnů. Zájemce se stává účastníkem Výběrového řízení okamžikem, kdy mu bude doručeno oznámení o splnění Podmínek účasti (dále jen Účastník a Oznámení o účasti ). 3.2 V návaznosti na doručení Oznámení o účasti budou Účastníkovi doručeny tyto dokumenty: (a) jeden (1) stejnopis Smlouvy o účasti podepsaný Insolvenčním správcem; (b) jeden (1) stejnopis Dohody o zachování důvěrnosti podepsaný Insolvenčním správcem; Strana 4 z 11

5 (c) jeden (1) stejnopis Smlouvy o jistotním účtu podepsaný Insolvenčním správcem a Bankou; a (d) přístupové údaje ke vstupu do elektronického data roomu obsahujícímu dokumentaci k Pohledávkám (dále jen Elektronický data room ) Zájemce, který nesplnil Podmínky účasti dle článku 2 řádně nebo řádně nepředložil doklady dle odstavce 3.1 těchto Podmínek, resp. tyto doklady dle názoru Insolvenčního správce nestačí k prokázání splnění Podmínek účasti, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté Insolvenčním správcem dle odstavce 3.1 těchto Podmínek, se Účastníkem Výběrového řízení nestane. Insolvenční správce tuto skutečnost sdělí dotčenému Zájemci písemně, přičemž toto oznámení bude rovněž obsahovat odůvodnění, proč se tento Zájemce nestal Účastníkem Výběrového řízení. Tím není dotčena možnost takového Zájemce splnit Podmínky účasti na základě nové žádosti za splnění příslušných podmínek. 4. DUE DILIGENCE A NÁVRHY TRANSAKČNÍCH DOKUMENTŮ 4.1 Účastníci mají možnost opatřit si informace o Pohledávkách v rámci procesu due diligence (dále jen Due Diligence ), který počíná dnem a končí dnem (dále jen Období Due Diligence ). 4.2 Dokumenty týkající se Pohledávek budou v rámci procesu Due Diligence Účastníkům zpřístupněny prostřednictvím Elektronického data roomu, a to poskytnutím přístupových údajů dle odstavce 3.2 písm. (d) těchto Podmínek. Dokumenty budou k dispozici pouze v jazykových verzích tak, jak jsou; k dispozici nebudou žádné jejich další překlady. 4.3 Účastník je povinen zajistit, aby poradci Účastníka ve věci Výběrového řízení a další osoby účastnící se u Účastníka na procesu Výběrového řízení byli zavázáni povinností zachovávat důvěrnost ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán Účastník na základě Dohody o zachování důvěrnosti, a to dříve, než získají přístup k Důvěrným informacím (definovaným v Dohodě o zachování důvěrnosti). 4.4 S výhradou podmínek uvedených v pravidlech Elektronického data roomu platí, že Účastníkům bude v průběhu Období Due Diligence v rámci Elektronického data roomu zpřístupněn návrh jednotných transakčních dokumentů k Pohledávkám, tj. návrh smlouvy o postoupení (dále jen Smlouva o postoupení ) a souvisejících smluvních dokumentů obsahujících zejména podmínky postoupení Pohledávek na nabyvatele a vypořádání transakce (dále jen Transakční dokumenty ). Transakční dokumenty budou, mimo jiné, obsahovat (i) závazek Účastníka nepostoupit Pohledávky na kteréhokoli Dlužníka anebo jinou osobu ovládanou Dlužníkem, osobu 1 Poskytnutí přístupových údajů do Elektronického data roomu je podmíněno poskytnutím seznamu osob oprávněných za Účastníka seznamovat se s dokumentací zpřístupněnou v Elektronickém data roomu. Strana 5 z 11

6 ovládající Dlužníka nebo osobu jakkoli jinak s Dlužníkem spřízněnou, (ii) ustanovení o odložení účinnosti postoupení příslušných Pohledávek k okamžiku plné úhrady ceny za postoupení, a (iii) vyloučení odpovědnosti Insolvenčního správce za existenci a dobytnost postoupených Pohledávek. 5. PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 5.1 Účastník, který má zájem o nabytí Pohledávek, resp. některé Skupiny Pohledávek, musí ve lhůtě počínající dnem následujícím po skončení Období Due Diligence a končící dnem ve 12:00 hod. (poledne) SEČ v Praze (dále jen Poslední den pro předložení nabídky ) předložit způsobem popsaným v odstavci 5.3 těchto Podmínek svou závaznou nabídku koupě Pohledávek (dále jen Nabídka ). 5.2 Nabídka bude doručena ve formě písemného řádně podepsaného dokumentu adresovaného Insolvenčnímu správci s uvedením odkazu na Výběrové řízení a Podmínky, a bude obsahovat: (a) identifikační údaje Účastníka (b) nepodmíněnou a neodvolatelnou nabídku na koupi Pohledávek; a (c) výši nabízené kupní ceny za každou jednotlivou Skupinu Pohledávek. K jakýmkoli dodatečným podmínkám uvedeným v Nabídce nebude přihlíženo. Všechny podpisy oprávněných osob Účastníka připojené k Nabídce musí být úředně ověřeny. 5.3 Účastník předá svou Nabídku Bance (osobě určené ve Smlouvě o jistotním účtu) na adrese jejího sídla osobně, prostřednictvím svého pověřeného zástupce nebo kurýra v neprůhledné, zapečetěné a neporušené obálce označené nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POHLEDÁVKY MSD NABÍDKA NEOTVÍRAT. Obálka s Nabídkou musí obsahovat identifikační údaje Účastníka a musí být zalepena nálepkou s podpisem Účastníka a případně i jeho razítkem. Banka potvrdí převzetí Nabídky a uschová ji. 5.4 Po předložení nesmí být Nabídka měněna ani upravována; v dokumentech, které tvoří Nabídku, již nelze opravovat žádné chyby. Nabídky předložené Účastníky dle článku 5 těchto Podmínek jsou platné, účinné a závazné po dobu šedesáti (60) dnů od Posledního dne pro předložení nabídky. 6. HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1 Obálky s Nabídkami budou Bankou doručeny a otevřeny na jednání Věřitelského výboru, které za tímto účelem svolá Insolvenční správce, a to za přítomnosti notáře, Insolvenčního správce a Věřitelského výboru. Průběh jednání bude zaznamenán formou notářského zápisu. Strana 6 z 11

7 6.2 Účastníci, kteří nesplní podmínky uvedené v článku 5 těchto Podmínek, budou z Výběrového řízení vyloučeni; to neplatí, pokud bude takové pochybení pouze formální povahy (dle úsudku a výlučného uvážení Insolvenčního správce a se souhlasem Věřitelského výboru) a pokud dotčený Účastník tyto formální chyby napraví ve lhůtě za tímto účelem stanovené Insolvenčním správcem. Chybně uvedenou výši kupní ceny nabídnuté Účastníkem nebo jinou změnu oproti definitivní verzi Transakčních dokumentů provedenou Účastníkem kromě doplnění, která jsou v těchto Podmínkách povolena, nelze v žádném případě považovat za formální chybu. Insolvenční správce informuje Účastníka o jeho vyloučení z Výběrového řízení písemným oznámením, které bude obsahovat odůvodnění vyloučení Účastníka z Výběrového řízení. 6.3 Nabídky Účastníků, kteří splnili dle hodnocení Insolvenčního správce se souhlasem Věřitelského výboru všechny požadavky stanovené v těchto Podmínkách pro předložení Nabídky, dále posoudí Insolvenční správce a Věřitelský výbor. 6.4 Po vyhodnocení Nabídek je Insolvenční správce se souhlasem Věřitelského výboru oprávněn v rámci každé Skupiny Pohledávek vybrat vítěze Výběrového řízení (dále jen Vítěz výběrového řízení ), jehož Nabídka obsahovala v rámci příslušné Skupiny nejvyšší nabízenou kupní cenu, případně rozhodnout, že v rámci příslušné Skupiny žádný Vítěz výběrového řízení nebyl vybrán. O výběru Vítěze výběrového řízení v rámci příslušných Skupin Pohledávek Insolvenční správce bez zbytečného prodlení písemně informuje všechny Účastníky. Vítěz výběrového řízení je povinen uzavřít s Insolvenčním správcem Transakční dokumenty ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od výzvy Insolvenčního správce. 7. JISTOTA A SMLUVNÍ POKUTA 7.1 Jistota poskytnutá Účastníkem dle odstavce 2.1 písm. (g) těchto Podmínek, kterého Insolvenční správce vybere za Vítěze výběrového řízení a se kterým uzavře Transakční dokumenty, bude použita na úhradu kupní ceny v souladu s podmínkami Transakčních dokumentů. 7.2 Jistota poskytnutá Účastníkem, který nebyl vybrán za Vítěze výběrového řízení, bude vrácena zpět na bankovní účet Účastníka uvedený ve Smlouvě o jistotním účtu do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy všichni Vítězové výběrového řízení uhradili v plné výši kupní cenu v souladu s Transakčními dokumenty. Všechny bankovní poplatky spojené s přijetím nebo vrácením Jistoty hradí příslušný Účastník. Jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy bude převedena z jistotního účtu ve prospěch účtu Účastníka. Jistota bude stejným způsobem vrácena Účastníkům, pokud (a) Účastník byl z Výběrového řízení vyloučen, nebo (b) Účastník z Výběrového řízení odstoupil, nebo (c) Výběrové řízení bylo zrušeno, nebo (d) Insolvenční správce nerozhodl o Vítězi výběrového řízení v rámci žádné ze Skupin Pohledávek. V těchto případech bude Jistota vrácena Účastníkovi do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy nastala některá z výše uvedených skutečností; tím není dotčen odstavec 7.4 těchto Podmínek. Strana 7 z 11

8 7.3 Jistota propadá ve prospěch majetkové podstaty MSD a Účastník ztrácí právo žádat její vydání, pokud jako: (a) Vítěz výběrového řízení v rozporu s těmito Podmínkami nepodepíše Transakční dokumenty ve znění předloženém Insolvenčním správcem; nebo (b) Vítěz výběrového řízení neuhradí v plné výši kupní cenu v souladu s Transakčními dokumenty, včetně jejich případných dodatků. Výše uvedeným není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat úhradu smluvní pokuty nebo náhradu škody za porušení povinností Účastníka v souladu s Transakčními dokumenty, Smlouvou o účasti, Dohodou o zachování důvěrnosti, a/nebo Smlouvou o jistotním účtu v jiných případech než je uvedeno pod písm. (a) a (b). 7.4 Nárok Insolvenčního správce na úhradu smluvní pokuty může být započten oproti Jistotě nebo její části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce na náhradu škody, a to i nad rámec smluvní pokuty. 8. UZAVŘENÍ TRANSAKČNÍCH DOKUMENTŮ, VYPOŘÁDÁNÍ 8.1 Poté, co budou vybráni Vítězové výběrového řízení, budou Transakční dokumenty ve vztahu ke každému Vítězi výběrového řízení doplněny pouze: (a) identifikačními údaji Vítěze výběrového řízení; (b) identifikací příslušných Pohledávek; (c) výší kupní ceny, která bude totožná s kupní cenou nabídnutou Vítězem výběrového řízení za příslušné Skupiny Pohledávek v rámci Nabídky; a (d) dalšími údaji nezbytnými k finalizaci Transakčních dokumentů. Po tomto doplnění budou Transakční dokumenty podepsány Vítězem výběrového řízení a Insolvenčním správcem na společném jednání. Insolvenční správce je oprávněn vyzvat Vítěze výběrového řízení k účasti na tomto jednání a uzavření Transakčních dokumentů alespoň tři (3) pracovní dny předem, a to v místě a čase určeném Insolvenčním správcem. Všechny podpisy oprávněných osob Vítěze výběrového řízení připojené k Transakčním dokumentům musí být úředně ověřeny. 8.2 Vítěz výběrového řízení je povinen uhradit pevnou výši kupní ceny dle Transakčních dokumentů po odečtení částky uhrazené ve smyslu odstavce 7.1 těchto Podmínek a případně též částky smluvních pokut uplatněných dle Podmínek Insolvenčním správcem na bankovní účet Insolvenčního správce v termínu uvedeném v Transakčních dokumentech, a to na účet specifikovaný ve Smlouvě o postoupení. Kupní cena se považuje za uhrazenou poté, co bude v plné výši připsána na bankovní účet Insolvenčního správce. Strana 8 z 11

9 8.3 Nebude-li kupní cena zaplacena Vítězem výběrového řízení řádně a včas má Insolvenční správce právo (i) od uzavřených Transakčních dokumentů odstoupit a (ii) uzavřít Transakční dokumenty s Účastníkem, který jako další v pořadí nabídl nejvyšší kupní cenu v rámci příslušné Skupiny Pohledávek. Obdobně se postupuje i v případě, že nenabude účinnosti převod Pohledávek uskutečněný na základě Transakčních dokumentů uzavřených s Účastníkem. Ustanovení těchto Podmínek, která se vztahují k Vítězi výběrového řízení, se mutatis mutandis použijí i na Účastníka, který jako další v pořadí nabídl nejvyšší kupní cenu v rámci příslušné Skupiny Pohledávek. 9. VYLOUČENÍ NEBO ODSTOUPENÍ Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 9.1 Insolvenční správce má právo z Výběrového řízení vyloučit Účastníka, který poskytne nepravdivé informace nebo uvede nepravdivá tvrzení v jakémkoli podkladu předaném Insolvenčnímu správci v průběhu Výběrového řízení, který již nesplňuje Podmínky účasti, nebo který jiným způsobem porušuje Podmínky nebo právní požadavky na postoupení Pohledávek. Insolvenční správce zašle Účastníkovi písemně oznámení o jeho vyloučení, které bude obsahovat odůvodnění tohoto postupu. 9.2 Účastník má právo z Výběrového řízení odstoupit do okamžiku, než předloží Nabídku ve smyslu článku 5 těchto Podmínek, a to písemným oznámením doručeným Insolvenčnímu správci. 10. ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZMĚNA PODMÍNEK 10.1 Insolvenční správce si vyhrazuje právo se souhlasem Věřitelského výboru kdykoli změnit nebo doplnit tyto Podmínky nebo kdykoli Výběrové řízení přerušit nebo zrušit. Insolvenční správce si rovněž vyhrazuje právo se souhlasem Věřitelského výboru odmítnout všechny předložené Nabídky a s žádným Účastníkem neuzavřít Transakční dokumenty Veškeré změny nebo doplnění Podmínek budou oznámeny každému jednotlivému Účastníkovi v rámci tohoto Výběrového řízení písemným oznámením a/nebo em. 11. OSTATNÍ USTANOVENÍ 11.1 Vyhlášení Výběrového řízení a uveřejnění Podmínek Výběrové řízení se vyhlašuje na internetových stránkách MSD (http://www.imsd.cz/prodejpohledavek). Informace o Výběrovém řízení bude uveřejněna také v celostátně distribuovaném deníku. Podmínky Výběrového řízení a jejich případné změny, kromě Příloh č. 2 až 4 těchto Podmínek, se uveřejňují na internetových stránkách MSD (http://www.imsd.cz/prodej-pohledavek). Vzorová Strana 9 z 11

10 smluvní dokumentace, která je obsahem Příloh č. 2 až 4 těchto Podmínek, bude zájemcům zaslána na základě řádně podepsané žádosti obsahující identifikační údaje (včetně u) zájemce. Tato žádost musí být doručena (i) jako příloha u ve formátu PDF na adresu: (předmět u: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MSD ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ ), nebo (ii) jako dopis osobně, kurýrem nebo doporučenou poštou na adresu: Mgr. Ing. Ivo Hala, insolvenční správce Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem: Italská 1583/24, Vinohrady, Praha 2 (obálka označena: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MSD ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ ) Doručování Zájemci uvedou ve Smlouvě o účasti své kontaktní údaje, zejména svou ovou adresu, faxové číslo a poštovní adresu v České republice, na které jim budou odesílána oznámení určená pro Účastníky. Zájemci se sídlem v zahraničí, kteří nemají poštovní adresu v České republice, jsou povinni zmocnit pro účely doručování v rámci Výběrového řízení svého zástupce se sídlem nebo trvalým pobytem v České republice a uvést kontaktní údaje této osoby ve Smlouvě o účasti. Ke komunikaci s Insolvenčním správcem jsou Zájemci (Účastníci) povinni využívat následující kontaktní údaje: Mgr. Ing. Ivo Hala Adresa sídla: Italská 1583/24, Praha 2, PSČ Náklady Výběrového řízení Veškeré náklady Zájemců a Účastníků spojené s jejich účastí ve Výběrovém řízení a v souvislosti s ním si nesou tito Zájemci a Účastníci v plné výši sami, a to i v případě vyloučení Zájemce nebo Účastníka z Výběrového řízení, změny Podmínek nebo zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem Jazyk Výběrového řízení Výběrové řízení bude probíhat v českém jazyce. Tyto Podmínky byly vyhotoveny v českém jazyce a česká verze je rozhodná bez ohledu na jakýkoli její překlad. Tyto Podmínky byly rovněž vyhotoveny v překladu do anglického jazyka, který je pouze informativního charakteru a není závazný. Není-li uvedeno jinak, musí být Smlouva o účasti, Dohoda o zachování důvěrnosti, Smlouva o jistotním účtu, Nabídka a ostatní doklady předkládané Zájemcem (Účastníkem) v souladu s Podmínkami vyhotoveny v českém jazyce. Výjimkou jsou úřední dokumenty vydané v zahraničí, které mohou Zájemci (Účastníci) předkládat i v anglickém originálu nebo v úředně ověřeném překladu do českého nebo anglického jazyka. Strana 10 z 11

11 Pro lepší orientaci Zájemců, resp. Účastníků, mohou být dokumenty týkající se tohoto Výběrového řízení předloženy, resp. zpřístupněny Insolvenčním správcem také v anglickém jazyce. Takový překlad má pouze informativní funkci a je nezávazný Identifikace platby Zájemce (Účastník), který v souladu s tímto dokumentem zasílá platbu ve prospěch bankovního účtu Insolvenčního správce, je povinen uvést jako variabilní symbol své podnikatelské identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo uvedené ve Smlouvě o účasti nebo Smlouvě o jistotním účtu, v opačném případě nemusí být jeho platba uznána za řádně zaplacenou. Nebylo-li Zájemci (Účastníkovi) takové číslo přiděleno, je povinen kontaktovat Insolvenčního správce, který mu přidělí variabilní symbol pro účely plateb. Při identifikaci platby, která nebyla řádně označená, je Zájemce (Účastník) povinen poskytnout Insolvenčnímu správci veškerou nezbytnou součinnost Rozhodné právo Tyto Podmínky a všechny právní vztahy jimi založené se řídí právem České republiky s výslovným vyloučením (i) kolizních norem a (ii) Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (rovněž zvané Vídeňská úmluva). Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů ohledně jejich existence nebo výkladu) budou předloženy Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud ). Rozhodčí soud bude složen ze tří (3) rozhodců jmenovaných v souladu s platným řádem Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a jednacím jazykem bude čeština. Rozhodčí nález je pro strany těchto Podmínek, tj. zejména Zájemce a/nebo Účastníky a/nebo Insolvenčního správce, konečný a závazný. Kromě případů, kdy může být rozhodčí nález dle příslušných právních předpisů přezkoumán soudem, není žádná ze stran těchto Podmínek, tj. zejména Zájemci a/nebo Účastníci a/nebo Insolvenční správce, oprávněna požadovat přezkum rozhodčího nálezu soudem. Toto Výběrové řízení není ani veřejnou nabídkou ve smyslu 1780 a násl. Občanského zákoníku ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu 1772 a násl. Občanského zákoníku Seznam příloh Příloha č. 1: Vymezení Pohledávek / Skupin Pohledávek Příloha č. 2: Vzorové znění Smlouvy o účasti Příloha č. 3: Vzorové znění Dohody o zachování důvěrnosti Příloha č. 4: Vzorové znění Smlouvy o jistotním účtu Strana 11 z 11

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s.

Podmínky výběrového řízení. na prodej části majetkové podstaty dlužníka. Veseko, a.s. Mgr. Ing. Ivo Hala insolvenční správce dlužníka VESEKO, a.s. IČ 467 08 537, se sídlem Velký Šenov, Mikulášovická 552, PSČ: 407 78 právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek

Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Vyhlášení výběrového řízení 1 Veřejné výběrové řízení na výběr osoby, se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva správkyně konkursní podstaty úpadce REAL systém a.s. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za JUDr. Vladimírem Zavadilem v nominální hodnotě

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž č. 2004/04 retail (dále jen Soutěž ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Ing. Michaela Huserová, správce konkursní podstaty Union banka, a.s. v likvidaci, IČ: 41034261, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 30. dubna čp. 635, PSČ 702 00 (dále jen Vyhlašovatel ), podle ustanovení

Více

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce

Ing. Libor Pavlíček Insolvenční správce Vyhlášení výběrového řízení na prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka KLASSA plus s.r.o., IČ: 62364111, K Rybníčkům 332, Otice, PSČ 747 81 I. 1. Ing. Libor Pavlíček (dále jen Insolvenční

Více

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen Podmínky) Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín, IČ 00300063 (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět

Více

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci

Vyhlášení výběrového řízení. Finesko Invest a.s. v likvidaci Vyhlášení výběrového řízení úplatné postoupení pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Finesko Invest a.s. v likvidaci Adresa: Opletalova 57, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 211 222 630 Fax.: +420 211 222 640

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení

Vyhláška o zahájení Výběrového řízení Vyhláška o zahájení Výběrového řízení 1) Vyhlašovatel výběrového řízení: Miroslava Šafránková, MBA,MSc., Bellušova 1846, 155 00 Praha 5, tel. 602 127 900, email: safrankovamir@volny.cz, insolvenční správkyně

Více

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji

Zadávací podmínky. Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském kraji Část I. Zadávácí podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu: Zadávací podmínky Reprezentační nástupové oblečení pro výpravu Jihomoravského kraje na Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR ve Zlínském

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška )

Vyhláška. o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) Vyhláška o zahájení výběrového řízení na kupujícího pohledávek ve vlastnictví Prodávajícího (dále jen VŘ a Vyhláška ) 1. Prodávající Volksbank CZ, a.s. se sídlem: Praha 4 Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1

Iabundate@seznam.czIwww.abundate.cz I Sídlo: Pakoměřická 5, 182 00 Praha 8 Kobylisy I Kancelář: Opatovická 17, 110 00 Praha 1 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 02/2012 Prodej nemovitého majetku BYDLENÍ SMETANKA, a.s. Termín konání 1. kola výběrového řízení: 20. 8. 2012 19. 10. 2012 Termín konání 2. kola výběrového řízení: 19. 10.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ PODNIKU SPOLEČNOSTI BIO SERVIS BENEŠOV SPOL. S R.O. INSOL.UTION v.o.s., se sídlem Na Jarově 4, Praha 3, 130 00, Česká republika (dále jen Správce ), jakožto insolvenční

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Pzn.: pouze ilustrační foto

Pzn.: pouze ilustrační foto Obchodní veřejná soutěž - Budějovický advent 2013 Pzn.: pouze ilustrační foto Společnost RK Invest s.r.o. pověřená realizací akce Budějovický advent 2013 (dále jen akce ) vyhlašuje ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb.

Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. Insolvenční agentura v.o.s. insolvenční správce dle zákona č. 312/2006 Sb. se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary tel.: 777 800 218, 608 534 686 IČ: 291 15 540 e-mail: info@insolvencniagentura.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice

Podmínky výběrového řízení ev. č 5966 na prodej pozemků v k.ú. Tuchomyšl Vyhlašované v rámci zpeněžení majetku dlužníka Římskokatolická farnost Trmice Centrála: Masarykovo náměstí 193/20 405 01 Děčín I tel.: +420 412 514 521 fax: +420 412 514 520 Pobočka Podmokly: Zbrojnická ulice 77 (na ul. Prokopa Holého) 405 02 Děčín IV-Podmokly tel.: +420 413 034

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z:

1. Předmětem tohoto výběrového řízení je získání nejvýhodnější nabídky zájemce o koupi Souboru movitých věcí sestávající z: P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U M O V I T Ý C H V Ě C Í VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA VLK cont s.r.o.,

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více