P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y"

Transkript

1 P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J P O H L E D Á V K Y Z M A J E T K O V É P O D S T A T Y VYHLÁŠENÉ V RÁMCI ZPENĚŽENÍ MAJETKU ZAPSANÉHO DO SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA ČETRANS a.s. se sídlem Revoluční 13, Ústí nad Labem, PSČ , IČ: ÚVOD 1. Výběrové řízení vyhlašuje Ing. Aleš Klaudy, nar , bytem Děčín II, Sukova 13, sídlo kanceláře: Děčín I, Masarykovo nám. 191/18, insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka: ČETRANS a.s., se sídlem Revoluční 13, Ústí nad Labem, PSČ , IČ: (dále jen Správce). 2. Úpadek dlužníka ČETRANS a.s., se sídlem Revoluční 13, Ústí nad Labem, PSČ , IČ: (dále jen Dlužník) byl zjištěn usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 10979/2012-A-86 ze dne , jímž byl současně Ing. Aleš Klaudy jmenován insolvenčním správcem v uvedeném insolvenčním řízení a na majetek Dlužníka byl prohlášen konkurs. ČLÁNEK I. PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 1. Předmětem tohoto výběrového řízení je dále specifikovaná pohledávka Dlužníka za společností Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem Pařížská 128, Praha 1, PSČ Specifikace pohledávky: Společnost ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ (dále rovněž Četrans ) uplatnila proti společnosti Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 (dále rovněž Kongresové centrum ) a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL (dále rovněž Forfaiting ) pohledávku v celkové výši 143, ,- Kč z titulu nároku na náhradu škody a jiné újmy (přiměřeného zadostiučinění za poškození dobré pověsti) dle ust. 147 insolvenčního zákona ve znění účinném do za neoprávněně podaný insolvenční návrh podaný věřitelem Kongresové centrum dne (insolvenční řízení vedeno Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652/2009), k němuž přistoupil věřitel Forfaiting Ltd. Za účelem posouzení nároku je insolvenční správce připraven zájemci umožnit nahlédnout do účetních dokumentů společnosti Četrans a dalších podkladů za podmínek, které insolvenční správce sdělí na vyžádání. Společnost Četrans uvedený nárok uplatnila vůči společnostem Kongresové centrum a Forfaiting, které nárok odmítly. Z tohoto důvodu podala společnost Četrans k soudu žalobu, kterou se vůči společnostem Kongresové centrum a Forfaiting domáhá úhrady 143, ,- Kč z titulu náhrady škody a jiné újmy ve smyslu ust. 147 insolvenčního zákona. Řízení u soudu bylo rozděleno na dva samostatné nároky (náhrada škody a nemajetková újma), kdy o každém z nich je vedeno samostatné řízení: A. Nárok ve výši 68, ,- Kč z titulu přiměřeného zadostiučinění za poškození dobré pověsti, o tomto nároku je veden soudní spor Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/2012. B. Nárok ve výši 74, ,- Kč na náhradu škody za neoprávněně podaný insolvenční návrh (nárok ve smyslu insolvenčního zákona), o tomto nároku je veden soudní spor Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012. V rámci tohoto výběrového řízení jsou tak k postoupení nabízeny společně tyto pohledávky, nadále označovány jako pohledávka :

2 2 - Pohledávka společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ vůči společnostem Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL na přiměřené zadostiučinění za poškození dobré pověsti ve výši ,- Kč způsobené podáním insolvenčního návrhu společností Kongresové centrum ILF a.s., o kterém vedl Krajský soud v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009, kdy společnost Forfaiting Ltd do řízení vstoupila jako přistupitel k insolvenčnímu návrhu. Tato pohledávka byla uplatněna žalobou, přičemž řízení o žalobě je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/ Pohledávka společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ vůči společnostem Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL na náhradu škody ve výši ,- Kč způsobené podáním insolvenčního návrhu společností Kongresové centrum ILF a.s., o kterém vedl Krajský soud v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009, kdy společnost Forfaiting Ltd do řízení vstoupila jako přistupitel k insolvenčnímu návrhu. Tato pohledávka byla uplatněna žalobou, přičemž řízení o žalobě je vedeno Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/ Ke shora uvedené pohledávce uplatňuje zástavní právo věřitel TIKO Design s.r.o., IČ , se sídlem Plaská 622/3, Praha 5 - Malá Strana. 3. Správce neručí zájemcům za vymahatelnost a dobytnost pohledávky. 4. Informace o dalších skutečnostech vztahujících se k pohledávce je možno získat u insolvenčního správce. Zájemci se mohou s důvodem vzniku, stavem vymáhání a doklady k pohledávce seznámit na adrese Masarykovo nám. 191/18, Děčín 1, a to každé pondělí a středu od 9,00 hodin do 15,00 hodin, počínaje vyhlášením tohoto výběrového řízení a konče dnem, který předchází poslednímu dni lhůty stanovené pro podávání nabídek (viz čl. II. odst. 2). Zájemcům budou proti poplatku 2 000,00 Kč + DPH a podpisu confidentiality agreement poskytnuty dostupné podklady na CD. Kontaktní osobou pro tento účel je Správcem určen: Jan Mužík, tel.č , fax , 5. Podmínkou pro to, aby se zájemci mohli seznámit se spisovou dokumentací k pohledávce je prokázání totožnosti zájemce a stvrzení účasti na procesu dle tohoto ustanovení podpisem. Zájemci jsou povinni o veškerých informacích získaných o předmětu tohoto výběrového řízení uchovávat mlčenlivost. 1. Adresa pro doručení nabídek: ČLÁNEK II. ZASÍLÁNÍ NABÍDEK Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce majetkové podstaty dlužníka ČETRANS a.s., Masarykovo nám. 191/18, Děčín. 2. Lhůta pro předkládání nabídek: do hod. Písemné nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce výrazně označené heslem: ČETRANS a.s. NABÍDKA pohledávka Kongresové centrum

3 3 ČLÁNEK III. OBSAH NABÍDEK Písemné nabídky musí obsahovat: a) Přesné označení zájemce, tj.: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČ, oprávněné zástupce, vše doložené originálem nebo ověřenou fotokopií výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, v kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, uvede: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele příp. RČ) a trvalé bydliště a doloží toto živnostenským oprávněním (u nepodnikatele fotokopií občanského průkazu). b) Výši nabízené ceny za postoupení pohledávky (čl. I. Podmínek), výši je třeba určit pevnou částkou v Kč. c) Přílohu dokládající, že zájemce uhradil zálohu ve výši ,00 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) na účet správce č /0300 u ČSOB, a.s., pobočka Děčín (variabilní symbol = IČ; u nepodnikající fyzické osoby = rodné číslo), ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 těchto podmínek včetně sdělení čísla účtu, na který má být záloha vrácena. Vítězi výběrového řízení bude záloha započítána na kupní cenu. d) Výslovné prohlášení zájemce, že se seznámil s Podmínkami výběrového řízení a že tyto podmínky bez výhrad akceptuje. e) Kontakt na zájemce, tj. adresy, telefonní čísla, případně fax a za účelem komunikace se Správcem v rámci výběrového řízení. ČLÁNEK IV. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK 1. Správce přistoupí k otevírání obálek s nabídkami: ve 12,30 hod. - v sídle kanceláře Správce - Masarykovo nám. 191/18, Děčín I, I. patro. 2. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku, jsou oprávněni se otevírání obálek zúčastnit, a to osobně nebo prostřednictvím k tomu oprávněných osob (statutární orgány, zmocněnec vybavený písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele). O otevírání obálek Správce pořídí zápis. 3. Správce bez dalšího vyloučí tyto nabídky: a) nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III odst. a) až d), b) nabídky těch zájemců, u kterých nebyla prokázána úhrada zálohy (čl. III. písm. c) těchto Podmínek), c) nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí lhůty určené k podávání nabídek ( článek II. odst. 2 těchto Podmínek),

4 4 4. Kritériem pro vyhodnocení nabídek je výše nabízené ceny. Správce nabídky vyhodnotí bezprostředně po otevírání obálek a výsledek vyhodnocení sdělí přítomným zájemcům. Nepřítomné zájemce vyrozumí písemně. 5. Zájemcům, jejichž nabídka nebyla vyhodnocena jako nejvýhodnější nebo jejichž nabídka byla z výběrového řízení vyloučena, se jimi zaplacená záloha vrátí nejdéle dne na účet, který uvedou ve své nabídce. 6. Vítěz výběrového řízení je povinen v den otevírání obálek, tj. dne uzavřít se Správcem Smlouvu o postoupení pohledávky, která je nedílnou součástí těchto Podmínek. 7. Vítěz výběrového řízení je povinen do uhradit na účet Správce č /0300 u ČSOB, a.s., pobočka Děčín zbývající část kupní ceny. 8. V případě, že vítěz výběrového řízení neuhradí ve stanoveném termínu zbývající část kupní ceny na účet Správce, resp. neuzavře se Správcem Smlouvu o postoupení pohledávky, je zájemce povinen uhradit ve prospěch Správce smluvní pokutu ve výši složené zálohy na kupní cenu předmětu výběrového řízení. Složená záloha bude Správcem započtena oproti nároku na úhradu smluvní pokuty. ČLÁNEK V. REALIZACE POSTOUPENÍ 1. Správce vyzve dne vybraného zájemce, aby s ním přistoupil k uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky. 2. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky jsou následující: a) předmětem smlouvy je úplatný převod pohledávky specifikované v čl. I Podmínek, b) cena za postoupení pohledávky je určena nabídkou vybraného zájemce (čl. III písm. b/ těchto Podmínek) a je splatná do na účet č /0300 u ČSOB, a.s., pobočka Děčín, c) listiny vztahující se k pohledávce v rozsahu a ve stavu, v jakém se s nimi měli zájemci možnost seznámit (viz č. I. odst. 3 Podmínek), postupitel předá postupníkovi po uhrazení zbývající části kupní ceny, d) postupitel neručí za dobytnost postupované pohledávky, zejména z hlediska její průkaznosti, soudní vymahatelnosti, zajištění proti promlčení a prekluzi apod., e) postupitel oznámí bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy postoupení pohledávky doporučeným dopisem dlužníkovi.

5 5 ČLÁNEK VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Správce si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu bez uvedení důvodu zrušit. 2. Správce si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu všechny předložené nabídky. 3. Nabídku doručenou Správci lze měnit nebo odvolat do doby stanovené pro předkládání nabídek (čl. II. těchto Podmínek). Změnu nebo odvolání nabídky je třeba provést stejným způsobem jako při podávání nabídky. 4. Správce si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek, o čemž písemně vyrozumí všechny zájemce, kteří již předložili nabídku a změnu zveřejní na svých internetových stránkách. 5. Písemné zásilky obsahující úkony, oznámení apod. provedené Správcem vůči zájemcům v rámci tohoto výběrového řízení se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co Správce tuto zásilku podá ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci. 6. Tyto podmínky se neřídí ustanoveními obchodního zákoníku o obchodní veřejné soutěži nebo veřejném návrhu k uzavření smlouvy. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy v.r. Insolvenční správce ČETRANS a.s., IČ:

6 6 Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená mezi 1) Ing. Aleš Klaudy, IČ: , se sídlem Masarykovo nám. 191/18, Děčín I. insolvenční správce dlužníka ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční l3, PSČ (dále jen postupitel ) a 2) Obchodní firma, IČ: XXXXXXXXXXXX se sídlem ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ jednající YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (dále jen postupník ) I. Úvodní ustanovení 1. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 45 INS 10979/2012-A-86 ze dne zjistil úpadek společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční l3, PSČ (dále rovněž ČETRANS ), prohlásil na jeho majetek konkurz a ustanovil Ing. Aleše Klaudyho insolvenčním správcem dlužníka. 2. Postupitel jakožto insolvenční správce společnosti ČETRANS sepsal do majetkové podstaty společnosti ČETRANS jakožto položku č. 5 v rámci oddílu Pohledávky následující pohledávku: Společnost ČETRANS (dále rovněž Četrans ) uplatnila proti společnosti Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 (dále rovněž Kongresové centrum ) a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL (dále rovněž Forfaiting ) pohledávku v celkové výši 143, ,- Kč z titulu nároku na náhradu škody a jiné újmy (přiměřeného zadostiučinění za poškození dobré pověsti) dle ust. 147 insolvenčního zákona ve znění účinném do za neoprávněně podaný insolvenční návrh podaný věřitelem Kongresové centrum dne (insolvenční řízení vedeno Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009), k němuž přistoupil svým návrhem mimo jiné věřitel Forfaiting Ltd.47. Společnost Četrans uvedený nárok uplatnila vůči společnostem Kongresové centrum a Forfaiting, žalobou u soudu, kterou se vůči společnostem Kongresové centrum a Forfaiting domáhá úhrady 143, ,- Kč z titulu náhrady škody a jiné újmy ve smyslu ust. 147 insolvenčního zákona. Řízení u soudu bylo rozděleno na dva samostatné nároky (náhrada škody a nemajetková újma), kdy o každém z nich je vedeno samostatné řízení: A. Nárok ve výši 68, ,- Kč z titulu přiměřeného zadostiučinění za poškození dobré pověsti, o tomto nároku je veden soudní spor Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/2012. B. Nárok ve výši 74, ,- Kč na náhradu škody za neoprávněně podaný insolvenční návrh (nárok ve smyslu insolvenčního zákona), o tomto nároku je veden soudní spor Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012. V rámci tohoto soudního řízení byl uhrazen soudní poplatek 1, ,- Kč. 3. Předmětem této smlouvy je postoupení následujících pohledávek společnosti ČETRANS: A. Pohledávka společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ vůči společnostem Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL na přiměřené zadostiučinění za poškození dobré pověsti ve výši 68, ,- Kč způsobené podáním insolvenčního návrhu společností Kongresové centrum ILF a.s., o kterém vedl Krajský soud v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009, kdy společnost Forfaiting Ltd do řízení vstoupila jako přistupitel k insolvenčnímu návrhu. Tato pohledávka byla uplatněna žalobou, přičemž řízení o žalobě je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/2012

7 7 B. Pohledávka společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ vůči společnostem Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL na náhradu škody ve výši 74, ,- Kč způsobené podáním insolvenčního návrhu společností Kongresové centrum ILF a.s., o kterém vedl Krajský soud v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009, kdy společnost Forfaiting Ltd do řízení vstoupila jako přistupitel k insolvenčnímu návrhu. Tato pohledávka byla uplatněna žalobou, přičemž řízení o žalobě je vedeno Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012. Dále rovněž jen pohledávka nebo pohledávky A. a B., či dle kontextu pohledávka A. a pohledávka B. Postupitel jakožto insolvenční správce společnosti ČETRANS sepsal shora uvedené pohledávky do majetkové podstaty společnosti ČETRANS, a to jako položku č. 5 v části Pohledávky II. Předmět smlouvy 1. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi za podmínek stanovených touto smlouvou pohledávky společnosti ČETRANS ve výši 143, ,- Kč vůči společnosti Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL podrobně specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy. 2. Postupitel postupuje pohledávku na postupníka včetně případného příslušenství, zejména zákonného úroku z prodlení. Postupník si je vědom, že k pohledávkám ke dni podpisu této smlouvy pravděpodobně žádný zákonný úrok z prodlení dosud nepřirostl, případný zákonný úrok z prodlení nebyl dosud nijak nárokován, vyčíslen či uplatněn ani v rámci shora uvedených soudních řízení. Příslušenství spočívající v zákonném úroku z prodlení je tak pravděpodobně dosud neexistujícím nárokem. 3. Postupovaná pohledávka je na základě smlouvy o zastavení pohledávky předmětem zajištění pohledávky věřitele TIKO Design s.r.o., IČ: , se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, Praha 5, přihlášené pod č. P148 do insolvenčního řízení společnosti ČETRANS, přičemž tato pohledávka byla co do pravosti, výše i pořadí uznána insolvenčním správcem a popřena co do pravosti, výše i pořadí věřitelem č. 98, společností Compas Capital Consult, s. r. o., IČ: , se sídlem: Frýdek - Místek, Frýdlantská 1237, PSČ Řízení o popření pohledávky ze strany věřitele č. 98 je Krajským soudem v Ústí nad Labem vedeno pod sp. zn. 45 ICM 3108 / 2013, a nebylo dosud ukončeno. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, jak bude zakončený incidenční spor sp. zn. 45 ICM 3108 / 2013 o popření pohledávky P148, uvádí postupitel, že jsou splněny předpoklady pro přímý prodej pohledávky jak v případě, že je předmětem zajištění či nikoli. Postupitel proto dokládá k této smlouvě příslušný pokyn zajištěného věřitele TIKO Design s.r.o., IČ: , se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, Praha 5 i souhlas věřitelského výboru a insolvenčního soudu s prodejem (postoupením) pohledávky mimo dražbu, jejichž kopie tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 této smlouvy. III. Cena a platební podmínky 1. Postupník se s postupitelem dohodl, že úplata za postoupení pohledávek ve výši 143, ,- Kč uvedených v čl. II. odst. 2 a 3 této smlouvy je ve výši. Kč (slovy:..), z toho částka. Kč (1% z celkové ceny) za postoupení pohledávky uvedené shora pod písmenem A. a. Kč (99% z celkové ceny) za postoupení pohledávky uvedené shora pod písmenem B, přičemž postupník se zavazuje uhradit sjednanou úplatu postupiteli do na bankovní účet majetkové podstaty společnosti ČETRANS č.ú /0300 u ČSOB, a.s., pobočka Děčín. Smluvní strany sjednaly, že postoupení pohledávky nabývá účinnosti až okamžikem úplného uhrazení sjednané úplaty, o čemž vystaví postupitel postupníkovi na jeho žádost potvrzení do 10 pracovních dní od připsání peněžních prostředků na sjednaný bankovní účet.

8 8 IV. Ostatní ustanovení 1. Postupitel neodpovídá postupníkovi za dobytnost postoupené pohledávky. Postupitel neodpovídá postupníkovi za existenci postupované pohledávky. 2. Postupník prohlašuje, že mu jsou známy okolnosti a informace uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. Postupníkovi budou postupitelem k postoupené pohledávce předány materiály uvedené v příloze č. 4 této smlouvy po uhrazení celé kupní smlouvy. O předání bude sepsán předávací protokol. 3. Postupník si je vědom toho, že postupovaná pohledávka nebyla ze strany společností Kongresové centrum a Forfaiting ke dni uzavření této smlouvy uznána. Postupník si je rovněž vědom toho, že nelze předvídat reálnou vymahatelnost pohledávky, a to i v případě jejího pravomocného přiznání soudem. 4. Postupitel se zavazuje oznámit postoupení pohledávky dlužníkovi bez zbytečného odkladu. 5. Smluvní strany se dohodly, že postupitel podá do 5 dní od účinnosti celé této smlouvy návrh na vstup postupníka do řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/2012 a řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012 na místo žalobce, přičemž postupník se zavazuje se svým vstupem do uvedených soudních řízení vyslovit souhlas. Postupník uvedené souhlasy se vstupem do řízení předá postupiteli při podpisu této smlouvy, a to ve třech vyhotoveních ke každému ze soudních řízení. V. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, s výjimkou ustanovení čl. II. odst. 1 této smlouvy, které nabývá účinnosti okamžikem úplného uhrazení sjednané úplaty. Změny a dodatky smlouvy musí mít písemnou formu. 2. Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem. 3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž postupitel obdrží 4 stejnopisy (dva stejnopisy budou použity k návrhu soudům ke změně účastníků řízení) a postupník jeden stejnopis. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce společnosti ČETRANS, a.s. postupitel postupník Přílohy: - Pokyn zajištěného věřitele - Souhlas věřitelského výboru společnosti ČETRANS s prodejem pohledávky mimo dražbu - Souhlas insolvenčního soudu s prodejem pohledávky mimo dražbu - Informace o postupované pohledávce

9 9 Příloha č. 4 smlouvy o postoupení pohledávky uzavřená mezi 1) Ing. Aleše Klaudym, IČ: , se sídlem Masarykovo nám. 191/18, Děčín I. insolvenční správce dlužníka ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční l3, PSČ , jako postupitelem (dále jen postupitel ) a 2) Obchodní firma, IČ: XXXXXXXXXXXX se sídlem ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ jednající YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, jako postupníkem (dále jen postupník ) kterou dochází k postoupení pohledávek: A. Pohledávky společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ vůči společnostem Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL na přiměřené zadostiučinění za poškození dobré pověsti ve výši 68, ,- Kč způsobené podáním insolvenčního návrhu společností Kongresové centrum ILF a.s., o kterém vedl Krajský soud v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009, kdy společnost Forfaiting Ltd do řízení vstoupila jako přistupitel k insolvenčnímu návrhu. Tato pohledávka byla uplatněna žalobou, přičemž řízení o žalobě je vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/2012 B. Pohledávky společnosti ČETRANS a.s., IČ: , se sídlem: Ústí nad Labem, Revoluční 13, PSČ vůči společnostem Kongresové centrum ILF a.s., IČ: , se sídlem: Pařížská 128, , Praha 1 a Forfaiting Ltd, se sídlem Albert Place, LONDON N3 1RL na náhradu škody ve výši 74, ,- Kč způsobené podáním insolvenčního návrhu společností Kongresové centrum ILF a.s., o kterém vedl Krajský soud v Ústí nad Labem insolvenční řízení pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009, kdy společnost Forfaiting Ltd do řízení vstoupila jako přistupitel k insolvenčnímu návrhu. Tato pohledávka byla uplatněna žalobou, přičemž řízení o žalobě je vedeno Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012. K uvedeným pohledávkám předal postupitel postupníkovi fotodokumentaci spisu vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 16 Cm 19/2012 a spisu vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012. Postupník potvrzuje převzetí dokumentace v uvedeném rozsahu. K uvedeným pohledávkám sděluje postupitel postupníkovi následující informace a postupník potvrzuje, že s těmito informacemi byl seznámen: 1) Pohledávky je nutné považovat za velmi nejisté, a to jak co do samotné existence nároku, tak co do jejich výše. 2) Samotná existence nároku stojí na dvou velmi problematických předpokladech. V prvé řadě společnost Četrans vycházela z předpokladu, kdy za neoprávněný insolvenční návrh označila návrh podaný pro existující a následně společností Četrans uspokojenou pohledávku, přičemž toto neodpovídá ust. 147 odst. 2 IZ. Společnost Četrans tak staví svůj nárok na velmi extensivním výkladu zákona. V druhé řadě nárok vychází z předpokladu, že společnost Četrans nebyla v roce 2009 v úpadku, kdy na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. 3) V rámci nároku na náhradu škody byly ze strany společnosti Četrans žalobou uplatněny jen velice obecně charakterizované nároky bez jejich bližší specifikace a zejména řádného doložení jejich existence, důvodnosti a souvislosti s insolvenčním řízením proti společnosti Četrans v roce Pohledávka se tak i co do výše jeví z převážné většiny jako spekulativní.

10 10 4) V rámci řízení vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 42 C 128/2012 již soud stanovil postupiteli jako žalobci k lhůtu k doplnění důkazů a žalobních tvrzení ve věci požadované náhrady škody. Soud požadoval zejména doplnit důkazy o vzniklé škodě, jasně specifikovat v čem způsobená škoda spočívala a doložit příčinnou souvislost jejího vzniku s insolvenčními návrhy, na základě nichž bylo vedeno proti společnosti ČETRANS pod sp. zn. KSUL 45 INS 5652 / 2009 insolvenční řízení. Postupitel na tuto výzvu nebyl schopen soudu nijak reagovat. Postupitel tak upozorňuje postupníka, že již soud v daném řízení nemusí připustit návrh dalších tvrzení a důkazů. 5) Výše nároku na přiměřené zadostiučinění není rovněž nijak odůvodněna a jeví se jako vysoce nadsazená. 6) Postupitel rovněž upozorňuje postupníka, že mu nemůže předat žádnou další dokumentaci ani doplnit žádné další informace k postupované pohledávce nad rámec již uvedených informací a dokumentace založené v obou soudních spisech. Postupník potvrzuje svým podpisem převzetí shora uvedených materiálů a předání informací a uvádí, že tyto informace jsou mu jasné a plně je pochopil jejich možné důsledky pro existenci, vymahatelnost či započtení pohledávek. V Děčíně dne Ing. Aleš Klaudy insolvenční správce společnosti ČETRANS, a.s. postupitel postupník

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více