Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších"

Transkript

1 Vážený pan MUDr. Michal Chromec předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V Olomouci dne Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších Vážený pane doktore, na základě Vaší žádosti, kterou jste mi jako předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. tlumočil, jsem se zabýval otázkou platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a s ní související Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouvy a charakteru plné moci vystavované obcí jako akcionářem k účasti na valné hromadě a výkonu akcionářských práv. Tímto si Vám dovoluji předložit mé stanovisko. I. Podklady pro zpracování stanoviska Podkladem pro zpracování tohoto stanoviska byly: Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií ze dne uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Troubky, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky - převodu samostatně převoditelných práv ze dne uzavřené mezi stejnými subjekty, Příkazní smlouva ze dne uzavřená mezi stejnými subjekty, Usnesení zastupitelstva obce Troubky č. 19 ze dne , Substituční plná moc vystavená Českou spořitelnou, a.s. pro společnost Moravská infrastrukturní, a.s. ze dne Stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ve znění ke dni II. Skutkový stav Dne byla mezi Českou spořitelnou, a.s. (jako budoucím kupujícím, budoucím postupníkem a příkazníkem) a obcí Troubky (jako budoucím prodávajícím, budoucím postupitelem a příkazcem) uzavřena skupina smluv - Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva, jejichž předmětem byla úprava (budoucích) práv k kusů zaknihovaných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (dále jen VaK Přerov ). V souladu s čl. 13 stanov společnosti VaK Přerov jsou akcie na jméno převoditelné jen se souhlasem valné hromady společnosti. K udělení souhlasu s převodem akcií na jméno se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající práva spojená s akcií se zvláštními právy. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou držiteli akcií na jméno, nebo stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno, a

2 územním samosprávným celkem (obcí). Dne udělila Česká spořitelna, a.s. substituční plnou moc společnosti Moravská infrastrukturní, a.s. k účasti na veškerých valných hromadách společnosti VaK Přerov, k přijímání rozhodnutí, podávání návrhů a k výkonu hlasovacích práv vážících se k akciím vyjmenovaných obcí akcionářů společnosti VaK Přerov. III. Předmět právního stanoviska Předmětem tohoto právního stanoviska je výlučně posouzení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a s ní související Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouvy a dále posouzení charakteru plné moci vystavené obcí jako akcionářem k účasti na valné hromadě a výkonu akcionářských práv. IV. Předpoklady a výhrady Toto právní stanovisko vychází z předpokladu skutkového a právního stavu výše uvedeného. Při jeho zpracování jsem vycházel z materiálů, které mi byly předány a které jsou uvedeny v bodě I. tohoto stanoviska. Pokud by tento předpoklad neodpovídal skutečnosti nebo byl neúplný, mohlo by to mít podstatný vliv na obsah tohoto právního stanoviska. V. Posouzení V.I. Otázka, zda předmětné smlouvy jsou v souladu s právním řádem České republiky Dne byly mezi obcí Troubky a Českou spořitelnou, a.s. uzavřeny Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva (pozn. na Smlouvě o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv je uvedeno datum , předpokládám však, že tato smlouva byla za Českou spořitelnu, a.s. podepsána stejného dne, jako obě zbývající smlouvy, tj ). Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií se řídí dle výslovně vyjádřené vůle smluvních stran obsažené v záhlaví smlouvy ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ostatně obchodním zákoníkem by se tato smlouva řídila i v případě, kdy by jeho režim nebyl výslovně sjednán smluvními stranami. Úplatné smlouvy týkající se cenných papírů patří mezi tzv. absolutní obchody (ust. 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku a režimem obchodního zákoníku se proto řídí bez ohledu na charakter smluvních stran). Z tohoto důvodu je i smlouva o uzavření budoucí smlouvy podřízena obchodnímu zákoníku, tj. jeho ust. 289 a násl. Obdobný závěr jako z ust. 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku plyne i z ust. 13 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., zákona o cenných papírech, v platném znění, kde je stanoveno, že smlouvy o úplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku. Příkazní smlouva se řídí ust. 724 a násl. občanského zákoníku. Samostatně převoditelná práva dle ust. 156a obchodního zákoníku se převádí smlouvou o postoupení pohledávky dle ust. 524 a násl. občanského zákoníku. S ohledem na skutečnost, že nejde o vztah týkající se zabezpečování veřejných potřeb (ust. 261 odst. 2 obchodního zákoníku) ani nebyl smluvními stranami režim smlouvy podřízen obchodnímu zákoníku (ust. 262 obchodního zákoníku), bude třeba i Smlouvu o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv podřídit režimu občanskému zákoníku (ust. 50a občanského zákoníku) a ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy (ust. 289 a násl. obchodního zákoníku) se neužijí. Uzavírám tedy, že zatímco Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií se řídí obchodním zákoníkem, zbylé dvě smlouvy jsou podřízeny režimu toliko občanského zákoníku. 2

3 Všechny tři uzavřené smlouvy lze pokládat za smlouvy úzce související. To lze jednoznačně dovodit z jejich účelu (viz níže) i z textu smluv samotných. Čl. VI. Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a shodně čl. IV. odst. 1 Příkazní smlouvy stanoví, že tyto smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií. Jde tedy o smlouvy vzájemně závislé, když (z účelu smluv i textu smluv samotných) vyplývá, že Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva závisí na Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi akcií. Ust. 275 odst. 2, 3 obchodního zákoníku o závislých smlouvách však není možné aplikovat, protože pouze jedna ze tří smluv se řídí obchodním zákoníkem. Je zřejmé, že účelem uzavření předmětných smluv bylo vypořádat se s omezenou převoditelností akcií na jméno společnosti VaK Přerov vyplývající z ust. 156 obchodního zákoníku a stanov společnosti (zejména Preambule, čl. 2.1, 2.2 a 3.1 Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií). Dle ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku mohou stanovy omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře. Převod akcií na jméno může být též podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií na jméno pak nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán souhlas s převodem udělí. Jestliže je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem některého orgánu společnosti, mohou stanovy též určit, kdy je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas, popř. v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout. Akcie na jméno společnosti VaK Přerov jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Ta je přitom povinna udělení souhlasu odmítnout, nejde-li o převod mezi akcionáři, kteří jsou držiteli akcií na jméno, nebo stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (čl. 13 stanov). V případě České spořitelny, a.s. by tedy valná hromada společnosti VaK Přerov byla povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií na jméno. Smyslem ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku je umožnit společnosti, která vydala akcie na jméno, kontrolovat převody akcií a ovlivňovat tak strukturu svých akcionářů. Je tedy možné, aby za tím účelem byla převoditelnost akcií na jméno omezena nebo vázána na souhlas některého orgánu společnosti, současně však platí, že převod nelze stanovami zcela vyloučit. Je přípustné, aby stanovy určily, že akcie mohou být převáděny pouze na určitý okruh subjektů. Jsem toho názoru, že posouzením předmětných smluv v jejich souhrnu, lze dojít k závěru, že účelem jejich uzavření bylo obejít ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku a čl. 13 stanov, tj. vytvořit takovou právní konstrukci, která umožní České spořitelně, a.s. vykonávat veškerá práva s předmětnými akciemi na jméno spojenými bez toho, aby valná hromada společnosti VaK Přerov vyslovila s převodem akcií na jméno souhlas. V této souvislosti je třeba přihlédnout zejména k následujícím skutečnostem: - Smlouva o budoucí smlouvě kupní byla uzavřena na dobu 20-ti let, nedojde-li v této době k uzavření Smlouvy o koupi akcií, prodlužuje se o dalších 20 let. Od této smlouvy lze odstoupit jen ze stanovených důvodů, - smluvní strany se ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dohodly o pozastavení práva nakládat s akciemi dle ust. 26 zákona o cenných papírech, a to na dobu určitou v délce 20-ti let. Obec Troubky se zavázala neprovádět jakékoliv jednostranné kroky směřující ke zrušení registrace pozastavení výkonu práva nakládat s akciemi, - 80% kupní ceny mělo být uhrazeno ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, - Smlouvou o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv se smluvní strany dohodly na uzavírání smluv o postoupení 3

4 pohledávky, kterými měly být postupovány jednotlivé pohledávky obce Troubky jako akcionáře společnosti VaK Přerov na vyplacení dividendy, na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku a přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a přednostních dluhopisů. Postoupení těchto pohledávek mělo být vždy bezplatné. - Příkazní smlouvou umožnila obec Troubky České spořitelně, a.s. vykonávat veškerá akcionářská práva, zejména účastnit se jednání valných hromad společnosti VaK Přerov, hlasovat na nich a vykonávat další práva náležející akcionáři dle ust. 180 obchodního zákoníku. Česká spořitelna, a.s. je oprávněna vykonávat všechna tato práva dle svého samostatného užívání. Vypovězení plné moci vystavené České spořitelně, a.s. je přitom považováno za porušení smlouvy a sankcionováno smluvní pokutou. Předmětnými smlouvami tak měla být vytvořena situace, kdy Česká spořitelna, a.s., aniž by byla vlastníkem předmětných akcií na jméno, mohla vykonávat dle svého uvážení téměř veškerá práva spojená s akciemi (s výjimkou zcizování akcií nebo jejich zatížení právy třetích osob), včetně přijímání veškerých plnění poskytovaných společností (dividenda, popř. podíl na likvidačním zůstatku). Ačkoliv obec Troubky je i nadále formálně vlastníkem předmětných akcií na jméno, fakticky veškerá práva vykonává Česká spořitelna, a.s. (respektive třetí subjekt, na kterého by Česká spořitelna svá práva převedla). Předmětné smlouvy jsou tak dle mého názoru neplatné dle ust. 39 občanského zákoníku z důvodu obcházení zákona, konkrétně ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku ve spojení s čl. 13 stanov společnosti VaK Přerov. Právní úkon obchází zákon (právní úkon in fradudem legis), jestliže sice není v přímém rozporu se zákonným zákazem, avšak svými účinky zákonu, jeho smyslu a účelu odporuje, neboli je obchází. Neplatnost smlouvy je v tomto případě objektivní skutečností. Taková smlouva nemá účastníky zamýšlené právní účinky bez ohledu na to, který z účastníků neplatnost způsobil a zda některý z účastníků uzavřel smlouvu v dobré víře 1. Ačkoliv neplatnost Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv lze dovodit již z výše uvedených skutečností, považuji za vhodné učinit k této smlouvě několik dalších poznámek. Předmětem této smlouvy je dle čl. 1.1 uzavření smlouvy o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv spojených s akciemi (právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku). Ze samotného určení předmětu smlouvy nelze s jistotou říci, zda předmětem budoucích smluv o postoupení pohledávky má být např. právo na dividendu jako takové, nebo právo na vyplacení konkrétní dividendy (tj. dividendy schválené valnou hromadou). Pokud by předmětem smlouvy mělo být právo na dividendu jako takové, pak by se nejednalo o přípustný předmět cesse, protože tím může být pouze pohledávka, tj. právo na plnění, ať již peněžité nebo nepeněžité. I kdybychom však připustili, že úmyslem smluvních stran bylo postupovat konkrétní pohledávky (tomu se zdá nasvědčovat čl. II smlouvy), je třeba dále posoudit, zda je vůbec přípustné takovou smlouvu o budoucí smlouvě uzavřít. Předmětem cesse může být kromě existující pohledávky (splatné i nesplatné) též budoucí pohledávka 2 (lze však soudit, že taková smlouva nabude účinnosti až vznikem takové pohledávky). Výjimku z tohoto pravidla může stanovit zákon a jednou z těchto výjimek je i možnost převodu samostatně převoditelných práv spojených jinak s akcií dle ust. 156a obchodního zákoníku. Podle ust. 178 odst. 12 obchodního zákoníku je právo na výplatu dividendy samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Přednostní právo na upisování akcií je v souladu s ust. 204a odst. 3 obchodního zákoníku samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady podle ust. 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Právo na podíl na 1 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky č.j. II Odon 53/96 ze dne Viz např. Karel Eliáš: Co může být předmětem cesse Výklad 524 občanského zákoníku, in Právník, č , 1997, s. 910 a násl. 4

5 likvidačním zůstatku je dle ust. 220 odst. 1 obchodního zákoníku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Dle ust. 204a odst. 3 věta třetí obchodního zákoníku dále platí, že je-li převoditelnost akcií na jméno omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva na upisování akcií. Shodná úprava platí i pro přednostní právo na upisování vyměnitelných a prioritních dluhopisů (ust. 160 odst. 5 věta první obchodního zákoníku). To neplatí pouze v případě, jestliže nepřipadá na jednu dosavadní akcii jedna nová akcie. Zákon zde nepředpokládá, že by muselo ve stanovách společnosti existovat výslovné omezení převoditelnosti těchto práv, ale postačí, že je omezena převoditelnost akcií na jméno, shodné omezení se pak přímo uplatní i na přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Pokud tedy obchodní zákoník výslovně vylučuje možnost cesse budoucí pohledávky, jde-li o výplatu dividendy, podíl na likvidačním zůstatku a přednostní upisování akcií a přednostních a vyměnitelných dluhopisů, pak lze dle mého názoru dovodit, že v těchto případech nelze uzavřít ani smlouvu o budoucí smlouvě o postoupení pohledávky, protože by tím opět byl obcházen zákon a šlo by tedy o právní úkon neplatný dle ust. 39 občanského zákoníku. Ve všech předmětných smlouvách je obsaženo ustanovení o postoupení práv ze smlouvy (čl. 7 Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií, čl. VII. Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a čl. VI. Příkazní smlouvy). Podle všech těchto ustanovení je Česká spořitelna, a.s. oprávněna převést práva a povinnosti z těchto smluv na jakoukoliv třetí osobu s tím, že obec Troubky výslovně souhlasí s převzetím práv a povinností z této smlouvy takovouto třetí osobou. Zde je dle mého názoru opět překročen možný rozsah cesse. Předmětem postoupení zde již není pohledávka (právo na plnění), ale celý závazkový právní vztah (obligace). Ten však v žádném případě předmětem postoupení být nemůže. Zamýšlená změna účastníka právního vztahu může být dosažena výlučně dodatkem ke smlouvě podepsaným všemi smluvními stranami včetně nového, do závazkového vztahu vstupujícího subjektu. Ust. 265 obchodního zákoníku stanoví, že výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. Ujednání, ze kterého by vzešlo takové právo by nebylo neplatné, ale pouze nevymahatelné. Toto ustanovení však nebude na předmětnou věc aplikovatelné. Ust. 265 obchodního zákoníku dopadá pouze na situace, kdy ke zneužití práva dochází nikoli uskutečněním právního úkonu, ale výkonem práva. O takový případ se však v dané situaci nejedná, protože je dovozována přímo neplatnost samotného právního úkonu. Dále je třeba vzít v úvahu, že režimem obchodního zákoníku se řídí toliko Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií (viz výše). Vzhledem k tomu, že smluvní stranou předmětných smluv byla obec, je nutné dále posoudit, zda posuzované právní úkony odpovídají též ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dle ust. 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích rozhoduje o založení nebo rušení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy a stanovy a rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách zastupitelstvo obce. Ze zákona neplyne, co se rozumí rozhodováním o účasti v právnické osobě, avšak vzhledem k první části tohoto ustanovení (rozhoduje o založení i rušení právnických osob) lze předpokládat, že se takové rozhodnutí vztahuje na nabytí i zcizení účasti na právnické osobě. V případě, že určitý úkon (smlouva) musí být schválen zastupitelstvem obce, musí být dle mého názoru i smlouva o smlouvě budoucí schválena shodným orgánem obce. V daném případě udělilo zastupitelstvo obce Troubky na svém zasedání konaném dne souhlas s návrhem na prodej kusů akcií společnosti VaK Přerov České spořitelně, a.s. Pokud jde o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií tak bylo splněno ust. 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. Naopak z předaných podkladů není vůbec zřejmé, zda některý z orgánů obce Troubky, schválil uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv. Ze zápisu 5

6 zastupitelstva obce konaného dne takové schválení nevyplývá. Pokud skutečně nebyl souhlas s uzavřením této smlouvy dán, šlo by i z tohoto důvodu o neplatný právní úkon dle ust. 41 odst. 2 zákona o obcích. V.II. Otázka, zda je Česká spořitelna, a.s., popř. jí zmocněný třetí subjekt, oprávněna vykonávat akcionářská práva na valných hromadách VaK Přerov. Příkazní smlouva se řídí ust. 724 a násl. občanského zákoníku. Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Podstatnou náležitostí příkazní smlouvy je určení činnosti, kterou má příkazník uskutečnit. Z ust. 724 občanského zákoníku vyplývá, že činnost, která je předmětem příkazní smlouvy se uskutečňuje pro příkazce, tj. v jeho zájmu, a v souladu s jeho pokyny. V daném případě je sporné, zda je tento podstatný znak příkazní smlouvy naplněn. Dle čl. I. Příkazní smlouvy je příkazník (Česká spořitelna, a.s.) oprávněn vykonávat všechna práva dle svého samostatného uvážení při dodržení svých povinností podle příkazní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií. Jedinými povinnostmi příkazníka však je postupovat s náležitou odbornou péčí a pravidelně informovat příkazce. Vzhledem k obsahu ostatních uzavřených smluv (Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a Smlouvě o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv) je pravděpodobnější závěr, že předmětná práva vykonává příkazník spíše ve vlastním zájmu než v zájmu příkazce. Příkazní smlouvu je tak dle mého názoru třeba posoudit jako součást předmětné skupiny smluv, které obchází zákon a jsou proto neplatné dle ust. 39 občanského zákoníku. Obecně platí, že neplyne-li z příkazní smlouvy něco jiného, je příkazník povinen jednat vlastním jménem na účet příkazce. V předmětné Příkazní smlouvě se však předpokládá, že příkazník bude jednat jménem příkazce, za tím účelem je nedílnou součástí smlouvy plná moc. Příkazní smlouva v případě, kdy jde o jednání jménem příkazce a na jeho účet, představuje úpravu vnitřního vztahu mezi příkazcem a příkazníkem (tj. mezi zmocnitelem a zmocněncem). Navenek vůči třetím osobám se projeví ve formě plné moci jako jednostranného prohlášení příkazce o osobě příkazníka a rozsahu jeho oprávnění jednat s účinky pro příkazce. V souladu s ust. 731 občanského zákoníku o zániku příkazní smlouvy se přiměřeně použijí ust. 33b občanského zákoníku o zániku plné moci. Z této úpravy vyplývá, že příkazce může příkazní smlouvu kdykoli vypovědět. Tohoto práva se příkazce nemůže ve smlouvě vzdát. Z tohoto důvodu mám za to, že ustanovení čl. V. Příkazní smlouvy, které sankcionuje vypovězení plné moci příkazcem smluvní pokutou ve výši 3,4 mil. Kč by (ani v případě, že samotná Příkazní smlouva by byla platná) je neplatné pro rozpor se zákonem. I v tomto případě je třeba zkoumat, zda příkazní smlouva a plná moc, která byla její nedílnou součástí, byly schváleny (resp. vystaveny) v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Ust. 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích požaduje, aby delegování zástupce obce, s výjimkou ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, schválilo zastupitelstvo obce. Z předaného zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Troubky konaného dne neplyne, že by byla Česká spořitelna, a.s. zastupitelstvem obce delegována k účasti na valné hromadě VaK Přerov (uvedeno je pouze schválení návrhu na prodej kusů akcií VaK Přerov). V takovém případě chybí nutná náležitost plné moci zmocňující k účasti na valné hromadě společnosti VaK Přerov a plná moc je s ohledem na ust. 41 odst. 2 zákona o obcích neplatná. Pokud by se zmocněnec s neplatnou plnou mocí účastnil valné hromady společnosti VaK Přerov, hledělo by se na takovou situaci, jako by se obec (prostřednictvím svého zástupce) jednání valné hromady vůbec neúčastnila. Na tom nic nemění ani vystavení substituční plné moci Českou spořitelnou, a.s. pro společnost Moravská infrastrukturní, a.s., protože vystavení substituční plné moci nemůže nijak zhojit nedostatek plné moci pro Českou spořitelnu, a.s., tj. Česká spořitelna, a.s. nebyla vůbec oprávněna jakoukoliv substituční plnou moc vystavit. 6

7 V.III. Otázka, zda je Česká spořitelna, a.s., popř. jí zmocněný třetí subjekt, oprávněna vykonávat akcionářská práva na základě obecné plné moci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem toho názoru, že Česká spořitelna, a.s. ani žádný jí zmocněný třetí subjekt nemůže na základě předložených dokumentů vykonávat akcionářská práva ve společnosti VaK Přerov. K samotné otázce, si dovoluji uvést následující. Zastupování akcionáře na valné hromadě není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu za zmocnitele ve smyslu ust. 31 odst. 1 občanského zákoníku, ale je speciální plnou mocí, která opravňuje zmocněnce k účasti na valné hromadě konkrétní společnosti. Možnost udělit takovou plnou moc upravuje ust. 184 odst. 1 obchodního zákoníku, které také předepisuje její obligatorní písemnou formu 3. Pro zastupování na valné hromadě proto v žádném případě nelze využít obecnou (generální) plnou moc udělenou akcionářem (jako zmocnitelem) zmocněnci. Z textu zákona ani dostupných závěrů právní teorie a judikatury však nelze jednoznačně dovodit, zda taková speciální plná moc musí být vystavena na každou valnou hromadu zvlášť, nebo postačí vyhotovení jedné plné moci i na více v budoucnu se konajících valných hromad (rozumí se valné hromady konkrétní, jednoznačně určené společnosti). Osobně se přikláním ke stanovisku, že by plná moc měla být vystavena pro každou valnou hromadu zvlášť, a to již z toho důvodu, že akcionář nemůže do budoucna předvídat program jednání valné hromady. Na druhou stranu žádné ustanovení zákona vystavení plné moci pro zastupování na více valných hromadách (všech valných hromadách, které se budou v budoucnosti konat) nezakazuje a nelze proto vyloučit, že i tato varianta je přípustná 4. V každém případě taková plná moc musí být speciální plnou mocí zmocňující k účasti na valné hromadě konkrétní společnosti vystavenou v písemné formě. Musí též splnit náležitosti, které pro takovou plnou moc určují stanovy společnosti. V případě společnosti VaK Přerov musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen a je-li akcionářem obec, je nutné též předložit usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě (čl. 18 stanov), tj. rozhodnutí obecního zastupitelstva o delegaci zástupce obce na valnou hromady ve smyslu ust. 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, akcionář (obec) by neměl být zapsán do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě (ust. 185 odst. 2 obchodního zákoníku) a připuštěn na jednání valné hromady. Výše uvedený názor, že plná moc má být vystavena na každou valnou hromadu zvlášť, podporuje v případě obce akcionáře i ust. 84 odst. 2 písm. f), h) zákona o obcích, které určité kroky týkající se společnosti, v níž má obec majetkovou účast, podmiňuje předchozím schválením ze strany zastupitelstva obce. Nicméně ani v tomto případě nelze vyloučit přípustnost vystavení plné moci pro zastupování na více valných hromadách. Je však zřejmé, že i v případě vystavení plné moci (ať již na konkrétní valnou hromadu, nebo na více valných hromad) nemůže zmocněnec platně činit kroky naznačené v ust. 84 odst. 2 písm. f), h) zákona o obcích bez toho, aby existoval předchozí souhlas zastupitelstva obce s takovými kroky. Tento postup je nezbytný, jde-li o zakládání nebo rušení společností (právnických osob) nebo návrh na zvolení zástupců obce do orgánů společnosti nebo návrh na jejich odvolání. Dle mého názoru je třeba, aby takové schválení obsahovalo i jména osob, které obec navrhuje zvolit do orgánů společnosti, nebo z těchto orgánů odvolat. Nebude-li takové rozhodnutí zastupitelstva existovat, není zástupce obce oprávněn na valné hromadě takové návrhy činit, to mu však nebrání, aby hlasoval o návrzích jiných akcionářů 3 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 Odo 215/2002 ze dne Viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 7 Cmo 420/96 ze dne , v tomto případě soud neshledal neplatnost plné moci udělené nikoli na konkrétní valnou hromadu, ale trvale. Dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bylo rozsudkem Nejvyšším soudem ČR č.j. 1 Odon 95/97 ze dne zamítnuto. 7

8 (společníků) společnosti na zvolení jejich zástupců do orgánů společnosti, resp. o jejich návrzích na odvolání, protože takové kroky předchozímu schválení zastupitelstva obce nepodléhají. VI. Závěr S ohledem na předané materiály a výše uvedené skutečnosti a úvahy se přikláním k názoru, že Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva uzavřené mezi obcí Troubky a Českou spořitelnou, a.s. jsou neplatné a Česká spořitelna, a.s. ani žádný třetí subjekt jí dále zmocněný není oprávněn vykonávat akcionářská práva na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. JUDr. Petr Dítě, MBA advokát 8

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU Smluvní strany: Město Beroun (Prodávající) a AVE Kladno s.r.o. (Kupující) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany Město Beroun, IČO: 00233129, se sídlem Beroun - Centrum,

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í U Ž Í VA C Í C H P R ÁV číslo: 0112002381 Smluvní strany: se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 IČO: 457 95 908, DIČ: CZ45795908 zapsaná

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/27/2014 Spisová značka: 29 Cdo 3919/2014 ECLI:CZ:NS:2014:29.CDO Společnost s ručením omezeným

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/27/2014 Spisová značka: 29 Cdo 3919/2014 ECLI:CZ:NS:2014:29.CDO Společnost s ručením omezeným Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/27/2014 Spisová značka: 29 Cdo 3919/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:29.CDO.3919.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Plná moc Společnost s ručením omezeným Dotčené

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/25/2011 Spisová značka: 29 Cdo 1259/2009 ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/25/2011 Spisová značka: 29 Cdo 1259/2009 ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/25/2011 Spisová značka: 29 Cdo 1259/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2011:29.CDO.1259.2009.2 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Valná hromada Dotčené předpisy: 241a odst. 2 písm.

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností

Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností Právní rámec nabývání vlastních akcií akciovou společností Preambule Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) je od 1. 1. 2001 v souvislosti s novelou zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Smlouva o postoupení pohledávky Stručný obsah: V rámci převodu činnosti příspěvkových organizací

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2

Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne ) Čl.2 Návrh změn stanov společnosti MULTISONIC a.s. (příloha pozvánky na valnou hromadu a.s. konanou dne 22.5.2014) 1) Dosavadní čl. 2 se mění tak, že nově zní: Čl.2 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1/ Obchodní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

MATERIÁL PRO JEDNANÍ

MATERIÁL PRO JEDNANÍ MATERIÁL PRO JEDNANÍ v ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: 20. března 2017 Věc: Předkládá: Převod obchodního podílu města ve společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o. /

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/23/2008 Spisová značka: 29 Cdo 2287/2008 ECLI:CZ:NS:2008:29.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/23/2008 Spisová značka: 29 Cdo 2287/2008 ECLI:CZ:NS:2008:29.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 09/23/2008 Spisová značka: 29 Cdo 2287/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2008:29.CDO.2287.2008.1 Typ rozhodnutí: Rozsudek Heslo: Koupě Dotčené předpisy: 115 předpisu č. 513/1991Sb.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. IČ 27258611, se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78 zaps. v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu

P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu společnosti DOTEC, a.s. se sídlem Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 63483432, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více