Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších"

Transkript

1 Vážený pan MUDr. Michal Chromec předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. V Olomouci dne Věc: stanovisko ve věci Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a dalších Vážený pane doktore, na základě Vaší žádosti, kterou jste mi jako předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. tlumočil, jsem se zabýval otázkou platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a s ní související Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouvy a charakteru plné moci vystavované obcí jako akcionářem k účasti na valné hromadě a výkonu akcionářských práv. Tímto si Vám dovoluji předložit mé stanovisko. I. Podklady pro zpracování stanoviska Podkladem pro zpracování tohoto stanoviska byly: Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií ze dne uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Troubky, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky - převodu samostatně převoditelných práv ze dne uzavřené mezi stejnými subjekty, Příkazní smlouva ze dne uzavřená mezi stejnými subjekty, Usnesení zastupitelstva obce Troubky č. 19 ze dne , Substituční plná moc vystavená Českou spořitelnou, a.s. pro společnost Moravská infrastrukturní, a.s. ze dne Stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ve znění ke dni II. Skutkový stav Dne byla mezi Českou spořitelnou, a.s. (jako budoucím kupujícím, budoucím postupníkem a příkazníkem) a obcí Troubky (jako budoucím prodávajícím, budoucím postupitelem a příkazcem) uzavřena skupina smluv - Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva, jejichž předmětem byla úprava (budoucích) práv k kusů zaknihovaných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (dále jen VaK Přerov ). V souladu s čl. 13 stanov společnosti VaK Přerov jsou akcie na jméno převoditelné jen se souhlasem valné hromady společnosti. K udělení souhlasu s převodem akcií na jméno se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající práva spojená s akcií se zvláštními právy. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou držiteli akcií na jméno, nebo stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno, a

2 územním samosprávným celkem (obcí). Dne udělila Česká spořitelna, a.s. substituční plnou moc společnosti Moravská infrastrukturní, a.s. k účasti na veškerých valných hromadách společnosti VaK Přerov, k přijímání rozhodnutí, podávání návrhů a k výkonu hlasovacích práv vážících se k akciím vyjmenovaných obcí akcionářů společnosti VaK Přerov. III. Předmět právního stanoviska Předmětem tohoto právního stanoviska je výlučně posouzení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a s ní související Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouvy a dále posouzení charakteru plné moci vystavené obcí jako akcionářem k účasti na valné hromadě a výkonu akcionářských práv. IV. Předpoklady a výhrady Toto právní stanovisko vychází z předpokladu skutkového a právního stavu výše uvedeného. Při jeho zpracování jsem vycházel z materiálů, které mi byly předány a které jsou uvedeny v bodě I. tohoto stanoviska. Pokud by tento předpoklad neodpovídal skutečnosti nebo byl neúplný, mohlo by to mít podstatný vliv na obsah tohoto právního stanoviska. V. Posouzení V.I. Otázka, zda předmětné smlouvy jsou v souladu s právním řádem České republiky Dne byly mezi obcí Troubky a Českou spořitelnou, a.s. uzavřeny Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva (pozn. na Smlouvě o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv je uvedeno datum , předpokládám však, že tato smlouva byla za Českou spořitelnu, a.s. podepsána stejného dne, jako obě zbývající smlouvy, tj ). Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií se řídí dle výslovně vyjádřené vůle smluvních stran obsažené v záhlaví smlouvy ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ostatně obchodním zákoníkem by se tato smlouva řídila i v případě, kdy by jeho režim nebyl výslovně sjednán smluvními stranami. Úplatné smlouvy týkající se cenných papírů patří mezi tzv. absolutní obchody (ust. 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku a režimem obchodního zákoníku se proto řídí bez ohledu na charakter smluvních stran). Z tohoto důvodu je i smlouva o uzavření budoucí smlouvy podřízena obchodnímu zákoníku, tj. jeho ust. 289 a násl. Obdobný závěr jako z ust. 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku plyne i z ust. 13 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., zákona o cenných papírech, v platném znění, kde je stanoveno, že smlouvy o úplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku. Příkazní smlouva se řídí ust. 724 a násl. občanského zákoníku. Samostatně převoditelná práva dle ust. 156a obchodního zákoníku se převádí smlouvou o postoupení pohledávky dle ust. 524 a násl. občanského zákoníku. S ohledem na skutečnost, že nejde o vztah týkající se zabezpečování veřejných potřeb (ust. 261 odst. 2 obchodního zákoníku) ani nebyl smluvními stranami režim smlouvy podřízen obchodnímu zákoníku (ust. 262 obchodního zákoníku), bude třeba i Smlouvu o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv podřídit režimu občanskému zákoníku (ust. 50a občanského zákoníku) a ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o uzavření budoucí smlouvy (ust. 289 a násl. obchodního zákoníku) se neužijí. Uzavírám tedy, že zatímco Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií se řídí obchodním zákoníkem, zbylé dvě smlouvy jsou podřízeny režimu toliko občanského zákoníku. 2

3 Všechny tři uzavřené smlouvy lze pokládat za smlouvy úzce související. To lze jednoznačně dovodit z jejich účelu (viz níže) i z textu smluv samotných. Čl. VI. Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a shodně čl. IV. odst. 1 Příkazní smlouvy stanoví, že tyto smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou, a to na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií. Jde tedy o smlouvy vzájemně závislé, když (z účelu smluv i textu smluv samotných) vyplývá, že Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva závisí na Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi akcií. Ust. 275 odst. 2, 3 obchodního zákoníku o závislých smlouvách však není možné aplikovat, protože pouze jedna ze tří smluv se řídí obchodním zákoníkem. Je zřejmé, že účelem uzavření předmětných smluv bylo vypořádat se s omezenou převoditelností akcií na jméno společnosti VaK Přerov vyplývající z ust. 156 obchodního zákoníku a stanov společnosti (zejména Preambule, čl. 2.1, 2.2 a 3.1 Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií). Dle ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku mohou stanovy omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií na jméno určené stanovami, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže nabyvatel akcií jednal v dobré víře. Převod akcií na jméno může být též podmíněn souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu akcií na jméno pak nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán souhlas s převodem udělí. Jestliže je převoditelnost akcií podmíněna souhlasem některého orgánu společnosti, mohou stanovy též určit, kdy je tento orgán povinen udělit k převodu souhlas, popř. v jakých případech je povinen udělení souhlasu odmítnout. Akcie na jméno společnosti VaK Přerov jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Ta je přitom povinna udělení souhlasu odmítnout, nejde-li o převod mezi akcionáři, kteří jsou držiteli akcií na jméno, nebo stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (čl. 13 stanov). V případě České spořitelny, a.s. by tedy valná hromada společnosti VaK Přerov byla povinna odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií na jméno. Smyslem ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku je umožnit společnosti, která vydala akcie na jméno, kontrolovat převody akcií a ovlivňovat tak strukturu svých akcionářů. Je tedy možné, aby za tím účelem byla převoditelnost akcií na jméno omezena nebo vázána na souhlas některého orgánu společnosti, současně však platí, že převod nelze stanovami zcela vyloučit. Je přípustné, aby stanovy určily, že akcie mohou být převáděny pouze na určitý okruh subjektů. Jsem toho názoru, že posouzením předmětných smluv v jejich souhrnu, lze dojít k závěru, že účelem jejich uzavření bylo obejít ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku a čl. 13 stanov, tj. vytvořit takovou právní konstrukci, která umožní České spořitelně, a.s. vykonávat veškerá práva s předmětnými akciemi na jméno spojenými bez toho, aby valná hromada společnosti VaK Přerov vyslovila s převodem akcií na jméno souhlas. V této souvislosti je třeba přihlédnout zejména k následujícím skutečnostem: - Smlouva o budoucí smlouvě kupní byla uzavřena na dobu 20-ti let, nedojde-li v této době k uzavření Smlouvy o koupi akcií, prodlužuje se o dalších 20 let. Od této smlouvy lze odstoupit jen ze stanovených důvodů, - smluvní strany se ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní dohodly o pozastavení práva nakládat s akciemi dle ust. 26 zákona o cenných papírech, a to na dobu určitou v délce 20-ti let. Obec Troubky se zavázala neprovádět jakékoliv jednostranné kroky směřující ke zrušení registrace pozastavení výkonu práva nakládat s akciemi, - 80% kupní ceny mělo být uhrazeno ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, - Smlouvou o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv se smluvní strany dohodly na uzavírání smluv o postoupení 3

4 pohledávky, kterými měly být postupovány jednotlivé pohledávky obce Troubky jako akcionáře společnosti VaK Přerov na vyplacení dividendy, na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku a přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a přednostních dluhopisů. Postoupení těchto pohledávek mělo být vždy bezplatné. - Příkazní smlouvou umožnila obec Troubky České spořitelně, a.s. vykonávat veškerá akcionářská práva, zejména účastnit se jednání valných hromad společnosti VaK Přerov, hlasovat na nich a vykonávat další práva náležející akcionáři dle ust. 180 obchodního zákoníku. Česká spořitelna, a.s. je oprávněna vykonávat všechna tato práva dle svého samostatného užívání. Vypovězení plné moci vystavené České spořitelně, a.s. je přitom považováno za porušení smlouvy a sankcionováno smluvní pokutou. Předmětnými smlouvami tak měla být vytvořena situace, kdy Česká spořitelna, a.s., aniž by byla vlastníkem předmětných akcií na jméno, mohla vykonávat dle svého uvážení téměř veškerá práva spojená s akciemi (s výjimkou zcizování akcií nebo jejich zatížení právy třetích osob), včetně přijímání veškerých plnění poskytovaných společností (dividenda, popř. podíl na likvidačním zůstatku). Ačkoliv obec Troubky je i nadále formálně vlastníkem předmětných akcií na jméno, fakticky veškerá práva vykonává Česká spořitelna, a.s. (respektive třetí subjekt, na kterého by Česká spořitelna svá práva převedla). Předmětné smlouvy jsou tak dle mého názoru neplatné dle ust. 39 občanského zákoníku z důvodu obcházení zákona, konkrétně ust. 156 odst. 4 obchodního zákoníku ve spojení s čl. 13 stanov společnosti VaK Přerov. Právní úkon obchází zákon (právní úkon in fradudem legis), jestliže sice není v přímém rozporu se zákonným zákazem, avšak svými účinky zákonu, jeho smyslu a účelu odporuje, neboli je obchází. Neplatnost smlouvy je v tomto případě objektivní skutečností. Taková smlouva nemá účastníky zamýšlené právní účinky bez ohledu na to, který z účastníků neplatnost způsobil a zda některý z účastníků uzavřel smlouvu v dobré víře 1. Ačkoliv neplatnost Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv lze dovodit již z výše uvedených skutečností, považuji za vhodné učinit k této smlouvě několik dalších poznámek. Předmětem této smlouvy je dle čl. 1.1 uzavření smlouvy o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv spojených s akciemi (právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku). Ze samotného určení předmětu smlouvy nelze s jistotou říci, zda předmětem budoucích smluv o postoupení pohledávky má být např. právo na dividendu jako takové, nebo právo na vyplacení konkrétní dividendy (tj. dividendy schválené valnou hromadou). Pokud by předmětem smlouvy mělo být právo na dividendu jako takové, pak by se nejednalo o přípustný předmět cesse, protože tím může být pouze pohledávka, tj. právo na plnění, ať již peněžité nebo nepeněžité. I kdybychom však připustili, že úmyslem smluvních stran bylo postupovat konkrétní pohledávky (tomu se zdá nasvědčovat čl. II smlouvy), je třeba dále posoudit, zda je vůbec přípustné takovou smlouvu o budoucí smlouvě uzavřít. Předmětem cesse může být kromě existující pohledávky (splatné i nesplatné) též budoucí pohledávka 2 (lze však soudit, že taková smlouva nabude účinnosti až vznikem takové pohledávky). Výjimku z tohoto pravidla může stanovit zákon a jednou z těchto výjimek je i možnost převodu samostatně převoditelných práv spojených jinak s akcií dle ust. 156a obchodního zákoníku. Podle ust. 178 odst. 12 obchodního zákoníku je právo na výplatu dividendy samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. Přednostní právo na upisování akcií je v souladu s ust. 204a odst. 3 obchodního zákoníku samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady podle ust. 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Právo na podíl na 1 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky č.j. II Odon 53/96 ze dne Viz např. Karel Eliáš: Co může být předmětem cesse Výklad 524 občanského zákoníku, in Právník, č , 1997, s. 910 a násl. 4

5 likvidačním zůstatku je dle ust. 220 odst. 1 obchodního zákoníku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Dle ust. 204a odst. 3 věta třetí obchodního zákoníku dále platí, že je-li převoditelnost akcií na jméno omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva na upisování akcií. Shodná úprava platí i pro přednostní právo na upisování vyměnitelných a prioritních dluhopisů (ust. 160 odst. 5 věta první obchodního zákoníku). To neplatí pouze v případě, jestliže nepřipadá na jednu dosavadní akcii jedna nová akcie. Zákon zde nepředpokládá, že by muselo ve stanovách společnosti existovat výslovné omezení převoditelnosti těchto práv, ale postačí, že je omezena převoditelnost akcií na jméno, shodné omezení se pak přímo uplatní i na přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Pokud tedy obchodní zákoník výslovně vylučuje možnost cesse budoucí pohledávky, jde-li o výplatu dividendy, podíl na likvidačním zůstatku a přednostní upisování akcií a přednostních a vyměnitelných dluhopisů, pak lze dle mého názoru dovodit, že v těchto případech nelze uzavřít ani smlouvu o budoucí smlouvě o postoupení pohledávky, protože by tím opět byl obcházen zákon a šlo by tedy o právní úkon neplatný dle ust. 39 občanského zákoníku. Ve všech předmětných smlouvách je obsaženo ustanovení o postoupení práv ze smlouvy (čl. 7 Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií, čl. VII. Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a čl. VI. Příkazní smlouvy). Podle všech těchto ustanovení je Česká spořitelna, a.s. oprávněna převést práva a povinnosti z těchto smluv na jakoukoliv třetí osobu s tím, že obec Troubky výslovně souhlasí s převzetím práv a povinností z této smlouvy takovouto třetí osobou. Zde je dle mého názoru opět překročen možný rozsah cesse. Předmětem postoupení zde již není pohledávka (právo na plnění), ale celý závazkový právní vztah (obligace). Ten však v žádném případě předmětem postoupení být nemůže. Zamýšlená změna účastníka právního vztahu může být dosažena výlučně dodatkem ke smlouvě podepsaným všemi smluvními stranami včetně nového, do závazkového vztahu vstupujícího subjektu. Ust. 265 obchodního zákoníku stanoví, že výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. Ujednání, ze kterého by vzešlo takové právo by nebylo neplatné, ale pouze nevymahatelné. Toto ustanovení však nebude na předmětnou věc aplikovatelné. Ust. 265 obchodního zákoníku dopadá pouze na situace, kdy ke zneužití práva dochází nikoli uskutečněním právního úkonu, ale výkonem práva. O takový případ se však v dané situaci nejedná, protože je dovozována přímo neplatnost samotného právního úkonu. Dále je třeba vzít v úvahu, že režimem obchodního zákoníku se řídí toliko Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií (viz výše). Vzhledem k tomu, že smluvní stranou předmětných smluv byla obec, je nutné dále posoudit, zda posuzované právní úkony odpovídají též ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Dle ust. 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích rozhoduje o založení nebo rušení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy a stanovy a rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách zastupitelstvo obce. Ze zákona neplyne, co se rozumí rozhodováním o účasti v právnické osobě, avšak vzhledem k první části tohoto ustanovení (rozhoduje o založení i rušení právnických osob) lze předpokládat, že se takové rozhodnutí vztahuje na nabytí i zcizení účasti na právnické osobě. V případě, že určitý úkon (smlouva) musí být schválen zastupitelstvem obce, musí být dle mého názoru i smlouva o smlouvě budoucí schválena shodným orgánem obce. V daném případě udělilo zastupitelstvo obce Troubky na svém zasedání konaném dne souhlas s návrhem na prodej kusů akcií společnosti VaK Přerov České spořitelně, a.s. Pokud jde o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií tak bylo splněno ust. 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích. Naopak z předaných podkladů není vůbec zřejmé, zda některý z orgánů obce Troubky, schválil uzavření Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv. Ze zápisu 5

6 zastupitelstva obce konaného dne takové schválení nevyplývá. Pokud skutečně nebyl souhlas s uzavřením této smlouvy dán, šlo by i z tohoto důvodu o neplatný právní úkon dle ust. 41 odst. 2 zákona o obcích. V.II. Otázka, zda je Česká spořitelna, a.s., popř. jí zmocněný třetí subjekt, oprávněna vykonávat akcionářská práva na valných hromadách VaK Přerov. Příkazní smlouva se řídí ust. 724 a násl. občanského zákoníku. Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Podstatnou náležitostí příkazní smlouvy je určení činnosti, kterou má příkazník uskutečnit. Z ust. 724 občanského zákoníku vyplývá, že činnost, která je předmětem příkazní smlouvy se uskutečňuje pro příkazce, tj. v jeho zájmu, a v souladu s jeho pokyny. V daném případě je sporné, zda je tento podstatný znak příkazní smlouvy naplněn. Dle čl. I. Příkazní smlouvy je příkazník (Česká spořitelna, a.s.) oprávněn vykonávat všechna práva dle svého samostatného uvážení při dodržení svých povinností podle příkazní smlouvy a Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií. Jedinými povinnostmi příkazníka však je postupovat s náležitou odbornou péčí a pravidelně informovat příkazce. Vzhledem k obsahu ostatních uzavřených smluv (Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi akcií a Smlouvě o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv) je pravděpodobnější závěr, že předmětná práva vykonává příkazník spíše ve vlastním zájmu než v zájmu příkazce. Příkazní smlouvu je tak dle mého názoru třeba posoudit jako součást předmětné skupiny smluv, které obchází zákon a jsou proto neplatné dle ust. 39 občanského zákoníku. Obecně platí, že neplyne-li z příkazní smlouvy něco jiného, je příkazník povinen jednat vlastním jménem na účet příkazce. V předmětné Příkazní smlouvě se však předpokládá, že příkazník bude jednat jménem příkazce, za tím účelem je nedílnou součástí smlouvy plná moc. Příkazní smlouva v případě, kdy jde o jednání jménem příkazce a na jeho účet, představuje úpravu vnitřního vztahu mezi příkazcem a příkazníkem (tj. mezi zmocnitelem a zmocněncem). Navenek vůči třetím osobám se projeví ve formě plné moci jako jednostranného prohlášení příkazce o osobě příkazníka a rozsahu jeho oprávnění jednat s účinky pro příkazce. V souladu s ust. 731 občanského zákoníku o zániku příkazní smlouvy se přiměřeně použijí ust. 33b občanského zákoníku o zániku plné moci. Z této úpravy vyplývá, že příkazce může příkazní smlouvu kdykoli vypovědět. Tohoto práva se příkazce nemůže ve smlouvě vzdát. Z tohoto důvodu mám za to, že ustanovení čl. V. Příkazní smlouvy, které sankcionuje vypovězení plné moci příkazcem smluvní pokutou ve výši 3,4 mil. Kč by (ani v případě, že samotná Příkazní smlouva by byla platná) je neplatné pro rozpor se zákonem. I v tomto případě je třeba zkoumat, zda příkazní smlouva a plná moc, která byla její nedílnou součástí, byly schváleny (resp. vystaveny) v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Ust. 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích požaduje, aby delegování zástupce obce, s výjimkou ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, schválilo zastupitelstvo obce. Z předaného zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Troubky konaného dne neplyne, že by byla Česká spořitelna, a.s. zastupitelstvem obce delegována k účasti na valné hromadě VaK Přerov (uvedeno je pouze schválení návrhu na prodej kusů akcií VaK Přerov). V takovém případě chybí nutná náležitost plné moci zmocňující k účasti na valné hromadě společnosti VaK Přerov a plná moc je s ohledem na ust. 41 odst. 2 zákona o obcích neplatná. Pokud by se zmocněnec s neplatnou plnou mocí účastnil valné hromady společnosti VaK Přerov, hledělo by se na takovou situaci, jako by se obec (prostřednictvím svého zástupce) jednání valné hromady vůbec neúčastnila. Na tom nic nemění ani vystavení substituční plné moci Českou spořitelnou, a.s. pro společnost Moravská infrastrukturní, a.s., protože vystavení substituční plné moci nemůže nijak zhojit nedostatek plné moci pro Českou spořitelnu, a.s., tj. Česká spořitelna, a.s. nebyla vůbec oprávněna jakoukoliv substituční plnou moc vystavit. 6

7 V.III. Otázka, zda je Česká spořitelna, a.s., popř. jí zmocněný třetí subjekt, oprávněna vykonávat akcionářská práva na základě obecné plné moci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem toho názoru, že Česká spořitelna, a.s. ani žádný jí zmocněný třetí subjekt nemůže na základě předložených dokumentů vykonávat akcionářská práva ve společnosti VaK Přerov. K samotné otázce, si dovoluji uvést následující. Zastupování akcionáře na valné hromadě není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu za zmocnitele ve smyslu ust. 31 odst. 1 občanského zákoníku, ale je speciální plnou mocí, která opravňuje zmocněnce k účasti na valné hromadě konkrétní společnosti. Možnost udělit takovou plnou moc upravuje ust. 184 odst. 1 obchodního zákoníku, které také předepisuje její obligatorní písemnou formu 3. Pro zastupování na valné hromadě proto v žádném případě nelze využít obecnou (generální) plnou moc udělenou akcionářem (jako zmocnitelem) zmocněnci. Z textu zákona ani dostupných závěrů právní teorie a judikatury však nelze jednoznačně dovodit, zda taková speciální plná moc musí být vystavena na každou valnou hromadu zvlášť, nebo postačí vyhotovení jedné plné moci i na více v budoucnu se konajících valných hromad (rozumí se valné hromady konkrétní, jednoznačně určené společnosti). Osobně se přikláním ke stanovisku, že by plná moc měla být vystavena pro každou valnou hromadu zvlášť, a to již z toho důvodu, že akcionář nemůže do budoucna předvídat program jednání valné hromady. Na druhou stranu žádné ustanovení zákona vystavení plné moci pro zastupování na více valných hromadách (všech valných hromadách, které se budou v budoucnosti konat) nezakazuje a nelze proto vyloučit, že i tato varianta je přípustná 4. V každém případě taková plná moc musí být speciální plnou mocí zmocňující k účasti na valné hromadě konkrétní společnosti vystavenou v písemné formě. Musí též splnit náležitosti, které pro takovou plnou moc určují stanovy společnosti. V případě společnosti VaK Přerov musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen a je-li akcionářem obec, je nutné též předložit usnesení obecního zastupitelstva o pověření k zastupování na valné hromadě (čl. 18 stanov), tj. rozhodnutí obecního zastupitelstva o delegaci zástupce obce na valnou hromady ve smyslu ust. 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, akcionář (obec) by neměl být zapsán do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě (ust. 185 odst. 2 obchodního zákoníku) a připuštěn na jednání valné hromady. Výše uvedený názor, že plná moc má být vystavena na každou valnou hromadu zvlášť, podporuje v případě obce akcionáře i ust. 84 odst. 2 písm. f), h) zákona o obcích, které určité kroky týkající se společnosti, v níž má obec majetkovou účast, podmiňuje předchozím schválením ze strany zastupitelstva obce. Nicméně ani v tomto případě nelze vyloučit přípustnost vystavení plné moci pro zastupování na více valných hromadách. Je však zřejmé, že i v případě vystavení plné moci (ať již na konkrétní valnou hromadu, nebo na více valných hromad) nemůže zmocněnec platně činit kroky naznačené v ust. 84 odst. 2 písm. f), h) zákona o obcích bez toho, aby existoval předchozí souhlas zastupitelstva obce s takovými kroky. Tento postup je nezbytný, jde-li o zakládání nebo rušení společností (právnických osob) nebo návrh na zvolení zástupců obce do orgánů společnosti nebo návrh na jejich odvolání. Dle mého názoru je třeba, aby takové schválení obsahovalo i jména osob, které obec navrhuje zvolit do orgánů společnosti, nebo z těchto orgánů odvolat. Nebude-li takové rozhodnutí zastupitelstva existovat, není zástupce obce oprávněn na valné hromadě takové návrhy činit, to mu však nebrání, aby hlasoval o návrzích jiných akcionářů 3 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 Odo 215/2002 ze dne Viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 7 Cmo 420/96 ze dne , v tomto případě soud neshledal neplatnost plné moci udělené nikoli na konkrétní valnou hromadu, ale trvale. Dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bylo rozsudkem Nejvyšším soudem ČR č.j. 1 Odon 95/97 ze dne zamítnuto. 7

8 (společníků) společnosti na zvolení jejich zástupců do orgánů společnosti, resp. o jejich návrzích na odvolání, protože takové kroky předchozímu schválení zastupitelstva obce nepodléhají. VI. Závěr S ohledem na předané materiály a výše uvedené skutečnosti a úvahy se přikláním k názoru, že Smlouva o budoucí smlouvě o koupi akcií, Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky převodu samostatně převoditelných práv a Příkazní smlouva uzavřené mezi obcí Troubky a Českou spořitelnou, a.s. jsou neplatné a Česká spořitelna, a.s. ani žádný třetí subjekt jí dále zmocněný není oprávněn vykonávat akcionářská práva na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. JUDr. Petr Dítě, MBA advokát 8

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová, starostka města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová, starostka města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Radka Ondriášová Ing. Radka Ondriášová, starostka

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červenec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Podání z datové schránky bez zaručeného elektronického podpisu Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2012, sp. zn. 8 As 89/2011

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU Uzavřená podle 476 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.. se sídlem IČ.. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. v Praze, oddíl.., vložka.,

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s.

STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s. STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společností (dále společnost ), která byla

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více