(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky")"

Transkript

1 Město Hlučín, se sídlem Mírové nám. 23/24, Hlučín, IČ (dále jen Vyhlašovatel ), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 1. Předmět Výběrového řízení (dále jen Výběrové řízení ). s následujícími podmínkami (dále jen "Podmínky") Předmětem Výběrového řízení je úplatné postoupení pohledávek Města Hlučín, IČ: , se sídlem Mírové nám.23/24, Hlučín za fyzickými a právnickými osobami uvedenými v seznamu, jenž tvoří přílohu návrhu rámcové smlouvy o postoupení pohledávek a to způsobem stanoveným v těchto Podmínkách a Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek podle článku 7 těchto Podmínek. Základní charakteristika Pohledávek je následující: počet Pohledávek: 17; počet dlužníků: 12; (c) (d) částka odpovídající součtu nesplacených jistin Pohledávek dle interní evidence vyhlašovatele činí: ,55 Kč. částka odpovídající součtu nesplaceného příslušenství pohledávek dle interní evidence vyhlašovatele činí ke dni : ,45 Kč Vybrané údaje charakterizující Pohledávky uvedené výše v tomto článku 1 Podmínek, jakož i vybrané podklady a dokumenty vztahující se k Pohledávkám, které má Vyhlašovatel k dispozici dle interní evidence vyhlašovatele ke dni (dále jen Rozhodný den ) a jejichž zpřístupnění umožní technické a administrativní možnosti Vyhlašovatele, budou účastníkům Výběrového řízení poskytnuty v souladu s článkem 9 těchto Podmínek. 2. Vyhlašovatel Výběrového řízení Vyhlašovatelem Výběrového řízení je Město Hlučín sídlo: Mírové nám. 23/24, Hlučín IČ: zastoupené Ing. Pavolem Kubušem, starostou Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín, Mírové náměstí 27 Číslo účtu: /0800 Kontaktní osobou Vyhlašovatele je Mgr. Tomáš Volný, tel.: , fax: , e- mail: kanc. č. 202, případně č. 206 ve II. posch. budovy B MěÚ v Hlučíně 3. Kvalifikační předpoklady Účastník podávající návrh musí prokázat, že: není v úpadku, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo povoleno vyrovnání, nebylo proti němu zahájeno konkursní nebo vyrovnací nebo insolvenční řízení, návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku úpadce a účastník (pokud je právnickou osobou) není v likvidaci;

2 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Je-li účastník právnickou osobou, vztahuje se tato podmínka na statutární orgán účastníka, resp. všechny jeho členy; je-li účastník zahraniční osobou s organizační složkou v České republice, vztahuje se tato podmínka i na vedoucího organizační složky; účastník existuje, tzn. je fyzickou osobou plně způsobilou k právním úkonům či jako právnická osoba řádně vznikl a tato existence trvá; účastník ani osoba, která je ve vztahu k němu osobou ovládající či ovládanou ani osoba, která je společně s účastníkem ovládaná stejnou osobou, či osoba, se kterou účastník tvoří koncern, vše ve smyslu ustanovení 66a a násl. Obchodního zákoníku (tyto osoby dále společně jen Skupina ) nemají vůči Vyhlašovateli žádné závazky; účastník ani jiná osoba ze Skupiny není účastníkem žádného soudního či rozhodčího řízení vedeného proti Vyhlašovateli; s výjimkou účastníka se jiná osoba ze Skupiny neúčastní Výběrového řízení; účastník nejedná v souvislosti s Výběrovým řízením ve spolupráci či ve vzájemném srozumění s jiným účastníkem Výběrového řízení; je způsobilý po pravdě učinit prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků potřebných pro splnění závazků, jež mu vzniknou ve vztahu k Vyhlašovateli v případě, že jeho návrh na uzavření Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek bude Vyhlašovatelem přijat; a účastník ani jiná osoba ze Skupiny nebyla a není účastníkem žádného soudního či rozhodčího řízení vedeného proti České konsolidační agentuře (včetně jejím právním předchůdcům) či Slovenské konsolidační, a.s. souvisejícího s postupováním pohledávek. Účastník musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů výše uvedených pod písmenem až (i) čestným prohlášením. Pro účely prokázání kvalifikačního předpokladu uvedeného v bodě (c) výše je účastník povinen dále doložit originály či úředně ověřené kopie příslušných dokumentů (tj. u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku atd.). Spolu s prokázáním kvalifikačních předpokladů je účastník povinen v rámci návrhu Vyhlašovateli předložit prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků. Závazný text čestných prohlášení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do závazných textů výše uvedených prohlášení doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje, identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za nebo jménem účastníka a datum podpisu příslušného prohlášení. Dojde-li v období mezi podáním návrhu podle článku 4 těchto Podmínek a ukončením Výběrového řízení ke změně některého z kvalifikačních předpokladů uvedených pod písmenem až (i), je účastník povinen takovou změnu bez zbytečného odkladu ohlásit písemně Vyhlašovateli. Neprokázání kvalifikačních předpokladů požadovaným způsobem a nepředložení prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků výše uvedeným způsobem bude posuzováno jako nesplnění podmínek Výběrového řízení s následkem nezahrnutí návrhu účastníka do Výběrového řízení. 4. Požadovaná struktura a způsob zpracování návrhu Pro přehledné posouzení a hodnocení návrhů Vyhlašovatel požaduje předložení návrhu v tomto jednotném členění:

3 titulní list návrhu obsahující uvedení čísla vyhotovení a označení, zda jde o originál či kopii, dále označení tohoto Výběrového řízení a identifikační údaje účastníka (tj název příp. firmu či jméno a příjmení účastníka, sídlo, identifikační číslo, případně rodné číslo, bankovní spojení, oprávněného zástupce); druhý list s obsahem návrhu uvádějícím jednotlivé části, strany a počet příloh; (c) třetí list s uvedením (určením) jedné kontaktní osoby účastníka pro veškerou komunikaci s Vyhlašovatelem, včetně telefonického, faxového a ového spojení a adresy k doručování písemností; dále na třetí listu bude uvedeno následující prohlášení účastníka:,,účastník činí tuto závaznou nabídku: Za postoupení souboru pohledávek specifikovaném v podmínkách výběrového řízení a v seznamu, jenž tvoří přílohu přiloženého návrhu rámcové smlouvy o postoupení pohledávek se Účastník zavazuje uhradit. Kč (slovy:.. korun českých) a to způsobem uvedeným v podmínkách výběrového řízení dle článku 7 podmínek výběrového řízení článku III rámcové smlouvy o postoupení pohledávek. Tento návrh je závazný minimálně po dobu 100 (sto) dní ode dne podání nabídky. Zájemce prohlašuje, že měl možnost se řádně seznámit se stavem pohledávek (d) (e). doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatků finančních prostředků podle článku 3 těchto Podmínek; dvě vyhotovení řádně vyplněného a podepsaného návrhu Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek tak, jak je popsána v článku 7 těchto Podmínek, tzn. včetně vyplněné výše navrhované Úplaty za postoupení předmětných pohledávek; a Návrh musí mít strukturu uvedenou v tomto článku 4, písm. až (e) těchto Podmínek. Jednotlivé listy návrhu nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Návrh musí být zpracován v českém jazyce a na bílém papíru formátu A4. Návrh bude předložen min. ve jednom vyhotovení, přičemž vyhotovení č. 1 bude obsahovat originály výše uvedených dokumentů a případné vyhotovení č. 2 nebo další bude obsahovat úplnou kopii vyhotovení č. 1. Všechny vyhotovení návrhu budou zabezpečena proti manipulaci, tj. provázána šňůrkou s přelepením volných konců a opatřena na přelepu razítkem, popřípadě podpisem účastníka. Všechny vyhotovení návrhu budou předána způsobem stanoveným v článku 11 těchto Podmínek v jedné uzavřené obálce (balíčku) označené nápisem: Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek a slovy Neotevírat, která bude uzavřena a opatřena proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem, popřípadě podpisem účastníka. 5. Způsob získání dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení Na internetových stránkách vyhlašovatele je možné nahlédnout do textu následujících dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení: Pravidel pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám specifikovaných v článku 9 těchto Podmínek; čestných prohlášení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků specifikovaných v článku 3 těchto Podmínek.

4 V období od vyhlášení Výběrového řízení do , je účastník (resp. zájemce o účast ve Výběrovém řízení) oprávněn si vyzvednout závazný text stejnopisů následujících dokumentů v listinné podobě: (c) vzor Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek; Dohoda o zachování mlčenlivosti specifikovaná v článku 8 těchto Podmínek; Pravidla pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám specifikovaná v článku 9 těchto Podmínek; a to u Kontaktní osoby Vyhlašovatele, vždy v pracovní dny takto PO a ST od 8:00 do 17:00, út a čt od 8.do 14 hodin, v pátek od 8.00 do hodin Při převzetí stejnopisů výše uvedených dokumentů příslušný účastník sdělí Vyhlašovateli závazné kontaktní údaje účastníka (identifikace účastníka, kontaktní osoba účastníka, telefonní číslo, faxové číslo a adresa) pro účely komunikace s Vyhlašovatelem do doby, než účastník podá návrh v souladu s těmito Podmínkami. Podmínkou poskytnutí závazných textů stejnopisů ostatních dokumentů, které jsou nutné pro podání návrhu, zejména dvou vyhotovení Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek, specifikované v článku 7 těchto Podmínek; Čestných prohlášení prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o původu a dostatku finančních prostředků specifikovaných v článku 3 těchto Podmínek; je uzavření Dohody o zachování mlčenlivosti v souladu s článkem 8 těchto Podmínek. Tyto další dokumenty v listinné podobě si je účastník oprávněn vyzvednout poté, co dojde ke splnění výše uvedených podmínek. Tyto další dokumenty lze u Kontaktní osoby vyzvednout nejpozději v den, který předchází dni, ve kterém končí lhůta pro podání návrhů podle článku 11 Podmínek. 6. Formální požadavky kladené Vyhlašovatelem na dokumenty vztahující se k Výběrovému řízení Vyhlašovatel trvá na tom, aby příslušný počet veškerých dokumentů, které si je účastník oprávněn vyzvednout u Kontaktní osoby Vyhlašovatele v souladu s těmito Podmínkami (zejména v souladu s článkem 5 těchto Podmínek) účastník doložil Vyhlašovateli zpět ve stejnopisu, který si v listinné podobě převzal od Kontaktní osoby. V případě, že dojde k poškození, chybnému vyplnění či jakékoli jiné formě poškození kteréhokoli vyzvednutého stejnopisu, je účastník povinen si vyzvednout od Kontaktní osoby stejnopis nový. Veškeré dokumenty související s Výběrovým řízením, které mají být opatřeny podpisem účastníka, musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka. Oprávnění osoby jednat za účastníka či jménem účastníka v souvislosti s Výběrovým řízením musí být vždy doloženo: výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě z jiné obdobné zákonné evidence; nebo v případě, že oprávnění jednat nevyplývá z výše uvedeného výpisu: dokumentem prokazujícím zvolení či jmenování do funkce statutárního orgánu účastníka či jiným obdobným dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění jednat jménem účastníka; nebo zvláštní plnou mocí výslovně opravující zmocněnce k zastupování v souvislosti s Výběrovým řízením. Veškeré dokumenty prokazující splnění podmínek Výběrového řízení nesmí být starší 90 dnů a musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

5 7. Rámcová smlouva o postoupení pohledávek Závazný text Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek, si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Navrhovaná celková výše úplaty za postoupení všech Pohledávek musí být účastníkem doplněna do čl. III Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen Úplata ). Výše Úplaty bude účastníkem doplněna v korunách českých. Jednotlivé Pohledávky budou na účastníka, jehož návrh byl v souladu s články 12 a 13 těchto Podmínek přijat, postupovány jednotlivými smlouvami o postoupení individuálních pohledávek v souladu a za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě o postoupení pohledávek. Výše úplaty za postoupení každé jednotlivé Pohledávky bude určena poměrně k výši úplaty za soubor těchto pohledávek stanovené v Rámcovém smlouvě o postoupení pohledávek. Účastník je povinen uhradit cenu (úplatu) za postoupení všech pohledávek před podpisem rámcové smlouvy o postoupení pohledávek. Účastník je oprávněn do textu návrhů Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek a všech jejích příloh doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje, identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za nebo jménem účastníka a datum podpisu Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek. 8. Dohoda o zachování mlčenlivosti Závazný text Dohody o zachování mlčenlivosti si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do textu návrhu Dohody o zachování mlčenlivosti doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje a dále identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jménem účastníka. 9. Poskytnutí podkladů a dokumentů pro právní a ekonomické šetření ohledně Pohledávek, Pravidla pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám Účastník je oprávněn poté, co (c) uzavře Dohodu o zachování mlčenlivosti, a to v souladu článkem 8 těchto Podmínek; předloží Kontaktní osobě seznam všech osob, které jsou oprávněny se za účastníka seznamovat s vybranými podklady a dokumenty v Informační kanceláři způsobem podle článku 9 těchto Podmínek, zaváže se dodržovat Pravidla pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám podpisem jejich písemného vyhotovení a toto předloží Kontaktní osobě v souladu s podmínkami článku 9 těchto Podmínek; (d) potvrdí podpisem písemného vyhotovení Potvrzení o umožnění možnosti seznámit se s podklady a dokumenty týkajícími se postupovaných pohledávek; seznámit se s vybranými podklady a dokumenty vztahujícími se k Pohledávkám, které má Vyhlašovatel dle interní evidence k Rozhodnému dni dispozici a jejichž zpřístupnění umožní technické a administrativní možnosti Vyhlašovatele a provést právní, ekonomické či jiné šetření, které považuje za vhodné. Možnost seznámení se s těmito podklady a dokumenty bude mít účastník, který splní výše uvedené podmínky, v období od do včetně), a to u Kontaktní osoby Vyhlašovatele, vždy v pracovní dny takto PO a ST od 8:00 do 17:00, út a čt od 8.do 14 hodin, v pátek od 8.00 do hodin.

6 Výše uvedené podklady a kopie dokumentů budou účastníkům zpřístupněny k nahlédnutí v informační kanceláři v Hlučíně, a to v písemné podobě Podrobnější pravidla procesu seznámení se s podklady a dokumenty vztahujícími se k Pohledávkám v Informační kanceláři stanoví Vyhlašovatel v Pravidlech pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám, jehož závazný text si účastníci mohou vyzvednout způsobem a za podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek. Účastník je oprávněn do textu Pravidel pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám doplnit na vyznačených místech výhradně svou obchodní firmu, sídlo, ostatní identifikační údaje a dále identifikaci a úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat za účastníka nebo jménem účastníka. Veškeré údaje a podklady a dokumenty vztahující se k Pohledávkám, které budou zpřístupněny v Informační kanceláři, budou odpovídat evidenci vyhlašovatele k Rozhodnému dni. Pokud se účastník nedostaví k seznámení s podklady a dokumenty v Informační kanceláři způsobem a za podmínek uvedených v tomto článku 10 Podmínek, může tato skutečnost být důvodem pro nezařazení návrhu účastníka do Výběrového řízení. 10. Lhůta a místo pro podání návrhů, způsob podání návrhů 1. Návrhy vyhotovené v souladu s Podmínkami musí být zadavateli doručeny nejpozději ve 14:00 hod. Návrhy lze zadavateli doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě osobního doručení návrhu, popř. prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), musí být návrh doručen na podatelnu Městského úřadu Hlučín v budově C Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 25/24, Hlučín, přízemí, dveře č. C 101. V případě doručení návrhu prostřednictvím držitele poštovní licence musí být návrh doručen na adresu sídla zadavatele (viz. čl. 2. těchto podmínek), tj. Mírové nám. 23/24, Hlučín. 2. Každý účastník výběrového řízení může podat pouze jeden návrh. 3. Návrhy se podávají v listinné podobě. Návrh musí být podán v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem výběrového řízení Nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek a slovy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž bude možné v případě podání návrhu po uplynutí lhůty pro podání návrhů návrh vrátit. 11. Otevírání obálek s návrhy Obálky s návrhy budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání návrhů (viz. čl. 10. těchto podmínek). Otevírání obálek bude neveřejné. 12. Způsob hodnocení návrhů Jediným kriteriem pro hodnocení návrhů je výše celkové Úplaty. V případě, že dva nebo více účastníků navrhne Úplatu ve stejné výši, určí Vyhlašovatel jako nejvýhodnější. Druhý anebo další účastník, který navrhl úplatu ve stejné výši, se bude v takovém případě považovat za účastníka, který je vyhodnocen jako druhý v pořadí. 13. Oznámení výsledků Výběrového řízení Vyhlašovatel oznámí účastníku, jehož návrh na uzavření Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek byl vyhodnocen jako nejvýhodnější a Vyhlašovatelem přijat, přijetí jeho návrhu do padesáti (50) dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 10 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů. Účastníku, jehož návrh byl vyhodnocen jako druhý (2.) v pořadí, Vyhlašovatel tuto skutečnost oznámí do padesáti (50) dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 10 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů s tím, že tento účastník je svým návrhem vázán do doby, kdy mu Vyhlašovatel oznámí, že jeho návrh přijal (v případě, že dojde k zániku Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené na základě tohoto Výběrového řízení s vítězným účastníkem zejména

7 např. z důvodu prodlení s úhradou Úplaty za postoupení Pohledávek) či do doby, kdy mu oznámí, že jeho návrh odmítá. Vyhlašovatel je oprávněn přijmout návrh uchazeče, který byl vyhodnocen jako druhý (2.) v pořadí poté, co dojde k zániku Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek s vítězným uchazečem s tím, že přijetí návrhu tomuto uchazeči písemně oznámí. Účastníkům, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvhodnější či jako druhý (2.) v pořadí, zašle Vyhlašovatel oznámení o tom, že jejich návrh odmítá do padesáti (50) dnů ode dne, kdy v souladu s článkem 10 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů. Po dobu trvání této lhůty jsou účastníci, jejichž návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvhodnější či jako druhý (2.) v pořadí, svými návrhy vázáni. Každý účastník je svým návrhem vázán do doby, než jeho návrh bude způsobem podle tohoto článku 13 Podmínek přijat či odmítnut. Bez ohledu na výše uvedené vždy platí, že závaznost všech návrhů zaniká nejpozději uplynutím devadesátého (90.) dne ode dne, kdy v souladu s článkem 10 Podmínek končí lhůta pro podání návrhů. Oznámení dle tohoto článku budou účastníkům ze strany Vyhlašovatele doručena prostřednictvím držitele poštovní licence. Nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že se obeslaná strana či obeslaný zástupce na své adrese nebyli zastiženi, a obeslaná strana či obeslaný zástupce si zásilku od pošty nevyzvedne do deseti dnů od uložení zásilky podle poštovních předpisů, považuje se poslední den této lhůty za den doručení zásilky, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli. V oznámení o přijetí nabídky bude stanoven termín, do kterého musí účastník uhradit na účet vyhlašovatele celou cenu za postoupení pohledávky. Tento termín je 10 dnů od data obdržení oznámení o přijetí nabídky. Termín a místo pro uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek bude sděleno účastníku v oznámení o přijetí nabídky. 14. Vyhrazená práva Vyhlašovatele a ostatní podmínky Výběrového řízení V případě, že účastník poruší kteroukoli podmínku Výběrového řízení, zejména povinnost uloženou těmito Podmínkami, Dohodou o zachování důvěrnosti, Pravidly pro zpřístupnění informací k postupovaným pohledávkám, Smlouvou o nakládání s jistotou či pokynem Vyhlašovatele, Kontaktní osoby či osoby pověřené Vyhlašovatelem či v případě, že se Vyhlašovatel bude důvodně domnívat, že jakékoli tvrzení či prohlášení účastníka je nepravdivé, neúplné či nesprávné, je Vyhlašovatel oprávněn návrh tohoto účastníka nezahrnout do Výběrového řízení, případně z Výběrového řízení vyloučit či návrh odmítnout. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo na základě svého uvážení měnit, popř. doplňovat Podmínky či Výběrové řízení zrušit. Vyhlašovatel je oprávněn změnit Podmínky zejména tím, že: vyjme jednu nebo více Pohledávek ze souboru Pohledávek, které jsou předmětem Výběrového řízení, a to nejpozději poslední den lhůty pro seznamování s podklady a dokumenty v Informační místnosti dle článku 9 Podmínek; změní závazný text Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek podle článku 7 těchto Podmínek. Výběrové řízení je zahájeno níže uvedeného dne uveřejněním těchto Podmínek na internetové adrese vyhlašovatele Jakákoli změna Výběrového řízení, jeho doplnění, popřípadě zrušení bude uveřejněno stejným způsobem jako tyto Podmínky a uveřejněna v Informační místnosti, pokud k této změně dojde v období podle článku 9 Podmínek, a účastníci, kteří si vyzvedli závazné texty dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení, budou o těchto skutečnostech vyrozuměni prostřednictvím faxové zprávy odeslané na faxové číslo uvedené účastníkem v rámci převzetí dokumentů vztahujících se k Výběrovému řízení popř. faxové číslo uvedené v návrhu. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na Výběrovém řízení.

8 Účastníci nejsou oprávněni své návrhy odvolat. Toto Výběrové řízení není veřejnou soutěží podle ustanovení 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy podle ustanovení 276 a násl. nebo obchodní veřejnou soutěží podle ustanovení 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. V Hlučíně dne Mgr. Tomáš Volný Vedoucí odboru právního MěÚ v Hlučíně

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy

Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Oznámení o zahájení výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek města Klatovy Vyhlašovatel Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy IČ 00255661, IDS

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor movitého a ostatního majetku společnosti Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s. Ing. Lee Louda, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen Insolvenční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Čl. 1. Vyhlašovatel Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek z portfolia ČEPRO, a.s. (dále také jen Výzva ) Obchodní firma: ČEPRO, a.s. Čl. 1. Vyhlašovatel se sídlem: Praha 7, Dělnická 12, PSČ: 170 04, IČ: 60193531

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Á Í čá ří ý Ť ý á ř é á í á í č š ě í ší Ř í ř ř Č í í á í ří é ě é í ž í í Č á í čí úč á á í í ý Č Č ý ú á í ří ě á ř Š ť ř Č Č ó í í Č á á í čí úč á á ě á á řá ý ě ú á ě ř ú á í Č Ú á í í í í č ě á ž

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více