Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku"

Transkript

1 II Vnitřní směrnice č. 3/2008 Starosty obecniho úřadu Nový Kramolin,kterou se řídí Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku ČI. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu následujicich ustanovení: - zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecních zřízení), ve znění pozdějšich předpisů, - zákona č Sb., o krajich (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvi, ve znění pozdějšich předpisů, - vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanoveni zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvi, ve znění pozdějšich předpisů, pro účetni jednotky, které jsou územnimi samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačnimi složkami státu, ve znění pozdějšich předpisů, - zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, - zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějšich předpisů, - :zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Postupy účtování pro účetni jednotky, které účtuji podle vyhlášky č Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezují České účetní standardy č. 501 až č Tato směrnice upravuje postupy nakjádání s pohledávkami územniho samosprávného celku, zejména pokud se jedná o: - účetnictví, inventarizaci, evidenci, - vymáhání pohledávek, - odpis pohledávek, - zajišťovací instrumenty, - jiné nakládání s pohledávkami. I.3 Definice základních pojmů, pro potřeby této směrnice. l.3.1 Pohledávka Pohledávka je právo jednoho účastníka závazkového vztahu - věřitele, požadovat určité plnění na druhém účastníku tohoto vztahu - dlužníkovi Splatnost pohledávky Splatnost pohledávky nastává dnem, kdy dlužníku vznikne povinnost splnit jeho dluh vůči věřiteli. Neučiní-li tak, je věřitel oprávněn domáhat se jejiho splněni všemi obecně užívanými prostředky v souladu s právními předpisy nebo u soudu, a to podánim příslušné žaloby na plněni Doba splatnosti Doba splatnosti pohledávky je určena buď dohodou účastníků daného právniho vztahu, např. smlouvou nebo soudním rozhodnutím, popř. právním předpisem. Není-li doba splatnosti určena. stane se pohledávka splatnou prvým dnem po dni, kdy věřitel dlužníka o její splnění požádá Prodlení a promjčed lhůta Nesplní-li dlužník věřitelovu pohledávku v den splatnosti, je v prodleni aje povinen, jedná-li se o peněžitý závazek, platit věřiteli úroky z prodlení, a to ode dne následujícího po splatnosti pohledávky. Ode dne následujícího po splatnosti pohledávky počíná běžet rovněž i promlčecí lhůta (viz ustanovení 397 obchodního :zákoníku a 101 občanského zákoníku) Odpis pohledávky Odpis pohledávky představuje přímé snížení hodnoty pohledávky na aktivním účtu s promítnutím odepsané částky (Varianta: na vrub účtu 215, resp. na vrub nákladů ÚSC, na účtu účtové tř. 4). Odpis pohledávky je účetní metoda. kterou bude organizace používat v případě, že podle zjištěni pohledávka dále nesplňuje podmfnku pro zahrnuti majetku do aktiv organizace, neboť je ze všech okolností případu zřejmé, že z nf nepoplyne budoucí prospěch. V postupech a evidenci pohledávek účetnfjednotka rozlišuje odpis pohledávek, které: a) mají vazbu na zákon o daních z příjmů 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů, b) nemajl žádnou vazbu na zákon o daních z příjmů (náklady na odpis jsou daňově neúčinné). 1-4

2 1.3.6 Vymáháni pohledávky Vymáhání pohledávky je právní pojem. Od vymáháni pohledávky lze odstoupit: - v případě, že to dovoluji věcně příslušné předpisy (viz ustanoveni zákona Č. 128/2000 Sb., o obclch (obecní zřízení), 85 plsm. f) a zákona Č. 129/2000 Sb., o krajlch (krajské zřízení), 36 písmo e», - na základě tohoto vnitřního předpisu a v pravomoci účetnljednotky, za předpokladu, že: a) byly použity všechny dostupné instituty za účelem hájeni práv územního samosprávného celku, a b) je ze všech okolnosti případu zřejmé, že náklady na vymáháni pohledávky přesáhnou pořizovací cenu pohledávky, c) je ze všech okolnosti zřejmé, že další vymáháni pohledávky by nebylo úspěšné Postupy při vymáhání pohledávek jsou defmovány jako: a) plněni ve splátkách, b) postoupení pohledávky, c) poměrné uspokojeni dluhu, d) prominuti dluhu (dvoustranný akt), e) upuštěni od vymáhání (jednostranný akt). ČI.2 Při nakládání s pohledávkami bude účetní jednotka využívat: 2.1 Přijaté (poskytnuté) zálohy Záloha představuje platbu předem. Zálohy mohou být poskytovány na veškerá obchodní plněni (neinvestičního i investičního charakteru) na základě dohody účastníků a formou smluvního písemného ujednáni. Součástí ujednáni vždy bude informace o: - výši poskytované zálohy, - okamžiku a způsobu zaúčtováni, - způsobu vypořádáni poskytnuté zálohy, - obsahu a formě potřebné dokumentace Zálohy mohou být poskytovány jako: a) částečné plněni podle smluvního ujednání, b) nevylučuje se předčasná platba celé ceny (100 %), c) zálohové platby v rámci programového fmancovanl ve smyslu ustanovení 12 a 14 zákona Č. 218/2000 Sb., v tomto případě bude písemné ujednání vycházet z,,rozhodnuti o poskytnutí dotace". 2.2 Přijaté zálohy od odběratelů před splněnim dodávky členlme na krátkodobé a dlouhodobé. Součásti ujednání přijaté zálohy vždy bude stejný obsah - informace uvedené v bodu 3.1. ČI.3 Jiné nakládání s pohledávkami 3.1 Bližší podmínky: - vždy se jedná o pohledávky stejného druhu (např. peněžité), - na základě dohody stran lze započítat jakékoli vzájemné pohledávky. Započíst nelze: a) pohledávky promlčené, b) pohledávky, kterých se nelze domáhat u soudu, c) pohledávky z vkladů, d) proti pohledávce splatné pohledávku nesplatnou. 3.2 Další nakládání s pohledávkami Postoupení pohledávky Postoupení pohledávky znamená převod pohledávky věřitelem (postupitelem) najinou osobu (postupnlka), která vstupuje do věřitelských práv. Pohledávka se postupuje písemnou dohodou, kde jsou sjednány přesné podmínky Poměrné uspokojení pohledávky se řídí písemnou dohodou a podle ustanoveni obchodního a občanského zákoníku Plnění ve splátkách pohledávky se ffdí písemnou dohodou a podle ustanoveni obchodního a občanského zákoníku. 2-3

3 3.3 Příslušenství pohledávek a závazků Pokud dlužník nezaplatí své závazky včas, vzniká věi'iteli nárok na úroky z prodlení ( 369 a 502 obchodního zákoníku) či na poplatky z prodlení ( 697 a 723 občanského zákoníku). ČI.4 lnventarízace pohledávek 4.1 lnventarizace pohledávek je prováděna současně s inventarizaci majetku OÚ ČI. 5 Ustanovení společná a závěrečná 5.1 Podmínky pro odpis či vytvoření opravné položky nebo způsoby jiného nakládání s pohledávkami ve smyslu ustanovení uvedených v této směrnici, schvaluje ve smyslu výše uvedeného bodu vždy oprávněný pracovník na základě: a) vnitfního řízeni, v souladu s úplnou dokumentací k dané finanční operaci a účetnímu případu, b) vnitřního dokladu, kterým je "Rozbodnutí o (dalším) nakládání s pohledávkou" (dále jen "Rozhodnutí") "Rozhodnutí" musí obsahovat náležitosti ve smyslu ustanovení: - 11 odst. 1 a odst. 2 a 33a odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole V souladu s podpisovým řádem je pro účely zjištění oprávněnosti k danému rozhodnutí o dalším nakládání ve smyslu jednotlivých bodů této směrnice stanoven jako: a) příkazce (příkazci) operace(í):, b) správce rozpočtu:, c) hlavní účetní: Jmenovaní pracovníci jsou odpovědni za správnost finanční operace a účetního případu ve smyslu 18 odst. 2 písmo b) a 19 a), c) a d) vyhlášky č Sb., kterou se provádí zákon č Sb., o finanční kontrole Podpisové vzory pro jednotlivé finanční operace podle této směrnice jsou přílohou č. 1 a budou podle potřeby průběžně aktualizovány. Za způsoby aktualizace je odpovědný vedouci organizace. 5.4 Ustanovení této směrnice jsou závazná pro: a) volené zastupitele ve smyslu věcně příslušných, obecně závazných předpisů, b) pracovníky úřadu ve smyslu kompetencí a odpovědnosti podle organizačního řádu (statutu). Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. ČI. 6 Účinnost /q LI t:('jj Schválena v ZO dne. OBec NOvý KRAMOLlN Domailice 3-3

4 Dodatek č.1i2012 k vnitřní směrnici č.3/2008 pro nakládání s pohledávkami ÚSC starosty obce ový Kramolín,kterou se řídí Opravné položky k pohledávkám 1. Předmět úpravy 1.1. Tento dodatek vymezuje tvorbu a použití opravných položek v souladu s ustanovením zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a podle zákona Č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Právní rámec Vyhláška Č. 410/2009 Sb. 65 odst. (4) Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon Č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 65 odst. (6) Vyhlášky Č. 410/2009 Sb. - v případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky - 23, odst. (1): Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám v jejichž případě se opravné položky netvoří se uvádějí v rozvaze ve sloupci, Korekce" u příslušné položky dlouhodobých pohledávek, s výjimkou položek "A.IV.I. (účet 462) Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé", "A.IV.3. (účet 465) Dlouhodobé poskytnuté zálohy" - odst. (2): Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám v jejichž případě se opravné položky netvoří. se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky krátkodobých pohledávek, s výjimkou položek "B.II.2. (účet 312) Směnky k inkasu", "B. II. 3. (účet 313) Pohledávky za eskontované cenné papíry", "B.II.4. (účet 314) Krátkodobé poskytnuté zálohy", "B.II.5. (účet 315) Jiné pohledávky z hlavní činnosti", "B.II.6. (účet 316) Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé", "B.II.9.(účet 319) Pohledávky ze sdílených daní", "B.II.l O. (účet 335) Pohledávky za zaměstnanci", "B.II.lI. (účet 336) Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění", "B.II.12. (účet 341) Daň z příjmů",,b.ii.13. (účet 342) Jiné přímé daně", "B.II.14. (účet 343) Daň z přidané hodnoty", "B.II.15. (účet 345) Jiné daně a poplatky", "B.II.I6. (účet 346) Pohledávky za státním rozpočtem " "B.II.I7. (účet 348) Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků", "B.II.20. (účet 363) Pevné termínové operace a opce", "B.II.2I. (účet 365) Pohledávky z finančního zajištění",,b.ii.22. (účet 367) Pohledávky z vydaných dluhopisů", "B.II.23. (účet 371) Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufmancovaných ze zahraničí", "B.II.24. (účet 373) Poskytnuté zálohy na dotace', "B.II.25. (účet 381) áklady příštích období", "B.II.26. (účet 385) Příjmy příštích období' a "B.II.27. (účet 388) Dohadné účty aktivní 65 odst. (6) Vyhlášky Č. 410/2009 Sb. - v případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky

5 Účet 311 Odběratelé (OP účet 194-u pohledávek do roku 2011 ),OP od účet 192 -Na účtu 311 odběratelé bude účetní jednotka evidovat tyto pohledávky: z vyúčtování služeb k nájemnému z prodejů majetků (dlouhodobého, drobného dlouhodobého, zásob včetně dřeva, zboží) z volných smluvních vztahů (dodávky vodného a stočného, vstupné, služby sociální péče sjednané smluvně, kopírování, poplatky kabelové televize a telefonní, věcná břemena atd.) z pohledávek za obyvatelstvem vzniklých způsobenou škodou z náhrad pojistných plnění z příslušenství k těmto pohledávkám (smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení) dodávky prací dle smluv o dílo platby za použití sportovních zařízení (krátkodobé využití) veškerá plnění v souvislosti s reklamou další pohledávky z volně sjednaných plnění Účet 315 Odběratelé (OP účet 194-u pohledávek do roku 2011 ),OP od účet 192 -Na účtu 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti bude účetní jednotka evidovat tyto pohledávky: ze správních a místních poplatků z daní a poplatků z vybraných činností a služeb z ostatních příjmů daní a poplatků ze sankčních příjmů (pokuty) z ostatních odvodů vybraných činností a služeb z grantů, darů a příspěvků z odvodů přebytků organizací s přímým vztahem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad z plateb za odebrané množství podzemní vody z pohledávek za obyvatelstvem vzniklých z veřejné podpory (vratky sociálních dávek, vratky darů, grantů, dotací a příspěvků) 2. Pojem opravné položky 2.1. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku a vytvářejí se na základě inventarizace majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena Opravné položky se nesmí tvořit na zvýšení hodnoty pohledávky.

6 3. Účtování opravných položek k pohledávkám 3.1. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného účtu nákladů (účet 556).Výše opravné položky činí 10% za každých 90 dní po splatnosti Snížení, případně zrušeni opravné položky se účtuje opět prostřednictvím účtu Tvorba opravné položky k pohledávkám se účtuje 556/192,556/ Rozpuštěni opravné položky k pohledávkám účtujeme jako 192/556.,194/ Úhrada těchto pohledávek ke kterým je zřízena opravná položka se účtuje 241/311,241/315 (příslušná analytika). ásledně dochází k rozpuštění opravné položky ve výši uhrazené faktury do výnosů zápisem 192/556, 194/ Pokud bude uhrazena pohledávka, která již byla zcela odepsána účtujeme 241/643. O tuto částku úhrady snížíme zůstatek pohledávky evidované v podrozvahové evidenci Opravné položky se sníží popřípadě zruší, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše Opravné položky se vypočítávají vždy k daného rozvahovému roku 3.9. Opravné položky jsou součástí inventarizace majetku 4. Odpis pohledávek který zemřel, a pohledávka nernohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, o prominutí rozhodne ZO nevymahatelné pohledávky-pohledávky o jejichž odepsání rozhodne ZO 5. Účtování odpisů pohledávek 5.1. V případě, kdy k odepsaným pohledávkám byly vytvořeny opravné položky tyto opravné položky se zruší proúčtováním ve prospěch příslušného nákladového účtu Odpis pohledávek se provede odúčtovánim neuhrazené částky pohledávek do nákladů zápisem 557/311, 557/ Účetní jednotka převede odepsané pohledávky do podrozvahové evidence na účet 903 a v ní je nadále sleduje. V případě pozdější úhrady pohledávky evidované pouze v této podrozvahové evidenci účetní jednotka zaznamená příjem účetnim zápisem a uhrazenou část vyřadí z podrozvahové evidence. 6. Opatření k prevenci vzniku "nedobytných" pohledávek 6.1. V případě vzniku pohledávky po splatnosti se řídí účetní jednotka následujícím postupem: pokud je pohledávka 40 dni po splatnosti je zasílána 1. upomínka, pokud je pohledávka 85 dni po splatnosti je zasílána 2. upomínka,

7 pokud je pohledá ka rok dní p platno ti je předána k ymáhání komerčnímu prá níkovi, četně plné moci k zahájení oudního řízení. 7. Kontrola 7.1. Kontrolu dodržování této příloh měrnice provádí taro ta obce 8. činnost 8.1. Tento dodatek nabývá účinnosti Vyhoto ila: Chmelíko á V Novém Kramolíně Zároveň se ruší dodatek č.i k nitřní měrnici Č. 3/2008 ze dne ;há<: ~~ Ij~~ii3i'::~ ~', taro ta obce

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 13.4.2015 M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku na služby 518

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č. 703. Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Finanční zpravodaj 12/2/2004

Finanční zpravodaj 12/2/2004 Strana 306 Finanční zpravodaj 12/2/2004 64 Ministerstvo financí podle 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro pojiš ovny

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 14.10.2013 SÚ AÚ POL UZ M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku

Více

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní směrnice č: 3/2005 Obec: Malá Štáhle Adresa: Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov IČO: 00575968 Datum zpracování: 31.července 2005 Schváleno zastupitelstvem obce

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více