Boží uzdravení (článek III)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží uzdravení (článek III)"

Transkript

1 Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni nemocí a bolestmi. On řekl dětem Izraele, že mohou mít nadpřirozenou svobodu od nemocí, pokud budou chodit před ním spravedlivě. Bůh dal stejné zaslíbení nám, kteří patříme k Nové smlouvě. Toto zaslíbení je založeno na krví zaplaceném vykoupení. Bůh vášnivě touží vidět nemocné, jak jsou uzdraveni a zproštěni svých bolestí. A proto nám dal k dispozici mnoho způsobů, jak uzdravení, které Bůh zaplatil, přijmout. V celém Novém i Starém zákoně nám Bůh ukazuje mnoho způsobů, jak bychom mohli přijmout Boží moc k uzdravení. Jelikož je víra základním prostředkem, skrze který se přijímá všechno od Boha, není proto překvapivé, že každý ze zmíněných způsobů přijetí Boží moci, má v sobě určitý prvek víry, tak aby uzdravení přineslo výsledky. Kdokoli přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kteří ho hledají. Žd 11,6 Protože ne každý věřící má stejnou míru víry, Bůh nám zajistil různé způsoby, jak bychom uzdravení mohli přijmout. Bůh se s námi setká kdekoli projevíme svoji víru, tak abychom mohli být všichni uzdraveni. Modlitba je snad nejpřirozenější metodou jak přijmout uzdravení. Je přirozenou reakcí každého potřebného člověka, že bude hledat Boha v modlitbě a bude prosit o pomoc. Bůh reaguje na modlitbu víry svých dětí tím, že jedná v jejich prospěch, podle toho, za co prosí. Ježíš specifikoval dvě základní formy přímluvy, skrze které můžeme přicházet k Otci a žádat o pomoc. Jsou to 1) modlitba shody a 2 ) modlitba víry ve jméno Ježíše Ježíš řekl: Znovu vám říkám, shodnou-li se dva z vás na zemi o jakoukoli věc, můj Otec v nebi jim to učiní. Matouš 18,19 Ježíšův slib zní tak, že jakoukoli potřebu budeme mít, včetně tělesného uzdravení, a dva nebo více věřících se na ní shodne ve víře a začnou se modlit, Bůh Otec učiní cokoli, na čem se shodnou. Hlavní věcí v této modlitbě je shoda. Všechny strany musí být jednomyslné v tom, co je Boží vůle a jaká je jejich víra. Jestliže člověk, za kterého se modlíme, stále věří, že nemoc je Boží vůle pro něj, potom modlitba shody nepřinese výsledky. Než se tedy začneme modlit modlitbu shody, je důležité zjistit, zda všichni zapojení se shodují v tom, za co se modlí. Ježíš také řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,23-24 Znovu Ježíš říká, že o cokoli požádáme, nám bude dáno, což zahrnuje i tělesné uzdravení. Modlitba víry učiněná ve jménu Ježíše přinese výsledky těm, kteří je potřebují. Evangelia konkrétně nezaznamenávají modlitbu za nemocné v Ježíšově službě uzdravení ani ve službě učedníků. (Běžnějšími metodami byly vzkládání rukou a vyznávání Božího slova). Avšak na jiných místech v Novém zákoně, nacházíme odkazy na modlitbu za nemocné. Pavel se modlil za otce Publia na ostrově Malta. Sk 28,8 Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. Apoštol Jakub konkrétně dává rady, aby se věřící modlili ve jménu Páně za ty, kteří jsou nemocní. Jakub 5,15-16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Je zřejmé, že modlitba za nemocné byla běžnou součástí života první církve.

2 Zaslíbení Ježíše trvá i dnes. Ti, kteří žádají Otce ve jménu Ježíše a věří, dostanou z Otcovy ruky to, co potřebují. Pokud je tou potřebou uzdravení, potom modlitba víry ve jméno Ježíše přinese nemocnému uzdravení. Vzkládání rukou je zřejmě nejběžnějším způsobem, který Ježíš používal ve své službě uzdravení, i když někdy nad nemocnými jednoduše vyřkl několik slov. Matouš 9,6-7 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy tu řekne ochrnutému. Vstaň, vezmi své lože a jdi domů! Ve většině případů na nemocné vložil ruce a uzdravil je. Matouš 8,14-15 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Vzkládání rukou bylo praxí, která sahá až do Starého zákona. Za starého zákona se používalo k předání dědictví a autority dětem nebo potomkům. Jákob vložil ruce na svoje vnoučata, Efrajima a Manasese a vyhlásil požehnání nad jejich životy. Genesis 48,14-16 I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu Efrajima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. Zkřížil ruce úmyslně, ačkoli prvorozený byl Manases. Požehnal Josefovi takto: Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes, Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých Otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země. Mojžíš vložil svoje ruce na Jozueho, aby mu předal autoritu a vládu místo něho. 4. Moj 27,18 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi k sobě Jozua, syna Núnova, muže v němž je duch a vlož na něho ruku. Vzkládání rukou se také používalo, aby se přenesl hřích Izraele na obětního kozla. Leviticus 16,21 Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. V každém z těchto případů sloužilo vzkládání rukou k předání něčeho z jedné strany na druhou. Když Ježíš přišel do fyzického kontaktu s někým, kdo potřeboval uzdravení, z jeho těla proudila moc do těla nemocného. Často se Ježíš dotkl těch částí těla, které byly nemocné. Matouš 9,29 Pak se dotknul jeho očí a řekl: Podle tvé víry se ti staň! Princip, který tady vyvstává je ten, že moc, kterou měl Ježíš, se přenášela do těla nemocných skrze fyzický kontakt. Proto vidíme, že zástupy prosili Ježíše, aby se mohly dotknout alespoň třásní jeho roucha a tak přijali moc ke svému uzdravení. Ti, kteří se ho dotkli, byli uzdraveni. Když Ježíš na nemocné vložil ruce, nedělal to z obřadních důvodů. Vzkládání rukou není symbolický rituál. Je prostředkem, jak se může do těla nemocného přenést Boží moc. Ve

3 městě Kafarnaum přinesli všechny nemocné z města, Ježíš na ně vzkládal ruce a každého uzdravil. Boží moc se přenesla z Ježíše do těla těch, kteří byli nemocní, jakmile se jich Ježíš dotkl, i kdyby to byla jenom část jeho oděvu. Skutky apoštolů zaznamenávají, že toto pomazání k uzdravení zůstávalo dokonce v šatech, takže části Pavlova oděvu byly přinášeny k nemocným a moc Boží byla v šatech natolik, že lidé byli uzdraveni. Vzkládání rukou je tedy stále jedním ze způsobů, jak přenášet Boží uzdravující moc do těla nemocného. Pomazávání olejem má rovněž kořeny ve Starém zákoně. V tomto obřadu byli lidé a věci posvěceny Bohu pomazáním oleje. Stánek a jeho zařízení, které postavil Mojžíš byly zasvěceny pro službu tímto způsobem. Pomazání olejem bylo symbolem Ducha svatého, který přicházel na lidi, aby je zmocnil ke službě. Olej je viditelným projevem toho, že byli naplněni Duchem svatým. V Novém zákoně je tato praxe pomazávání olejem spojena s uzdravováním nemocných. Když byli učedníci poslání Ježíšem kázat evangelium a uzdravovat nemocné, Bible zaznamenává, že pomazávali olejem nemocné a uzdravovali je. Nejednalo se o lékařské mazání jaké známe dnes. Lukáš 10,34 Přistoupil němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. To bylo svaté, symbolické pomazání, které vyústilo v nadpřirozené uzdravení. Proto Jakub nabádá starší, aby se modlili za nemocné...a pomazávali je olejem ve jménu Pána Jakub 5,14 Jakub vysvětluje, že je to modlitba víry, která uzdraví nemocného. Jakub 5,15 Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán je pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Olej samotný nemůže nadpřirozeně uzdravit nikoho. Olej je však pro toho, kdo pomazává kontaktním místem víry. Jeho víra není v olej, ale v Boha; olej pomáhá zapojit jeho víru a věřit, že Boží moc právě plyne do těla nemocného a uzdraví ho. Olej je symbolem přítomnosti Ducha svatého, která přichází, aby uzdravila nemocného. V prvním listě Korintským, Pavel jmenuje devět duchovních darů; mezi těmito dary jsou i dary uzdravování. I. Kor 12,9 V původním řeckém textu jsou obě slova v množném čísle. Kenneth Hagin definuje dary uzdravování následujícím způsobem: Je to nadpřirozený projev Boží uzdravující moci z jednoho člověka na druhého. Každý z těchto devíti darů, včetně darů uzdravování, je dán pro společný užitek 1. Kor 12,7 Dary uzdravování jsou tedy dalším způsobem, jak lidé mohou přijmout od Pána uzdravení. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným řízení církve, řeč ve vytržení. 1. Kor 12,28 Bůh ustanovil lidi, kteří jsou v těchto zmíněných oblastech nadpřirozeně obdarování. Proto se dary uzdravování nevztahují k člověku, který přijímá uzdravení od Pána, ačkoli všechno uzdravení přichází od Něj, ať už přímo nebo nepřímo. Dary uzdravování patří spíše lidem, kteří byli Bohem nadpřirozeně obdařeni uzdravovat v těle Kristově nemocné. Někdy Bůh pomaže lidi k uzdravování konkrétních částí těla například uší, očí nebo páteře. Proto se

4 mluví o těchto darech v množném čísle. Není to pouze všeobecná Boží moc. Je to konkrétní pomazání pro konkrétní potřebu v konkrétním čase. Dary uzdravování stejně jako všechny ostatní dary se projevují tak jak Duch chce, nikoli jak chce člověk. Jinými slovy člověk nemůže diktovat, jak a kdy se budou dary uzdravování projevovat. To je zcela na Bohu. Velmi často člověk přijme uzdravování na základě projevu daru uzdravování díky malé víře nebo žádné víře. To byl případ vzkříšení syna Naimské vdovy. Lukáš 7,11-17 Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého: byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řek: Neplač! Přistoupil márám a dotkl se jich; ti, kteří ji nesli se zastavili. Řekl: Chlapče, pravím ti vstaň! Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha říkali: Veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku a po všem okolí. Když ho Ježíš vzkřísil z mrtvých, jeho matka neprojevovala žádnou víru a mrtvý určitě také ne. Ale dary uzdravování se projevovaly skrze Ježíše a mrtvý byl vzkříšen. To bylo zvláštní pomazání Ducha svatého, který způsobil vzkříšení tohoto mladého člověka. To, že dary uzdravování se projevují pouze tak, jak Duch svatý chce znamená, že nikdy nedokážeme vysvětlit, proč někteří tímto způsobem uzdravení nepřijmou. Je důležité pochopit rozdíl mezi těmito druhy uzdravení, které jsou způsobeny přímo svrchovaným Bohem a těmi, které jsou způsobeny vírou věřících. Bůh někdy nadpřirozeně uzdraví, tak jako to udělal u rybníku Bethesdy. Jan 5,2-4 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Ale když Bůh jednal tímto způsobem, ne všichni přijali uzdravení. Tím chceme říci, že jiní mohli být uzdraveni, kdyby věřili. Často ti, kteří zažili dary uzdravování projevily svoji vlastní víru a přijali od Pána uzdravení. Žádný nemocný člověk však nemůže diktovat Bohu, že se dary uzdravování musí projevit v jejich prospěch. Pouze Duch svatý může určit, kdy a jak se dary uzdravení projeví. Proto je nesmyslné čekat na Boha, aby jednal v něčí prospěch, když Bůh nám dal mnoho dalších způsobů, jak být uzdraven. Ne každý bude uzdraven svrchovaně Bohem, aniž by projevil jakoukoli víru. Ale ti, kteří mají víru v Boží slovo a poslouchají instrukce pro přijetí uzdravení, které On dává, ti mohou být uzdraveni, aniž by museli čekat na svrchovaný zásah Boha, který by nikdy nemusel přijít. Jak jsme viděli, Boží slovo je jasné v tom, co nám patří na základě vykoupení v Kristu. Když na nás zaútočí fyzické symptomy nemoci, můžeme jednoduše stát na Božím slově a vyznat pravdu, která říká: Jeho ranami jsme uzdraveni. 1. Petrův 2,24 Ježíš Kristus nesl všechny bolesti a nemoci proto, abychom nemuseli trpět my. Bible jasně tvrdí, že uzdravení je součástí Božího plánu vykoupení pro naše životy. To znamená, že musíme pochopit, že uzdravení je realitou minulosti spíše než očekáváním budoucnosti. To však neznamená, že je špatné nebo proti Bohu přijmout uzdravení jiným způsobem, který jsme vyjmenovali. Bůh sám ustanovil způsoby, které jsem vyjmenovali. Ale Bůh také touží, aby Jeho děti dosáhli úrovně víry a duchovního pochopení, skrze které budou moci odporovat

5 ďáblu, když na ně zaútočí nemocí a porazit ho. Proto nám Bůh dal svoje slovo a jméno Ježíš, abychom porazili moc satanovu. Když Petr potkal ochrnutého muže u Krásné brány, přikázal mu, aby přijal uzdravení ve jménu Ježíš. Později řekl přítomnému zástupu, že tento člověk byl uzdraven skrze jméno Ježíš a víru v Něho. Sk 3,16 A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Bylo nám dáno Boží slovo, které nás informuje o smluvních právech s Bohem. A také nám bylo dáno jméno Ježíš, které je nad každé jméno. Těmito dvěma zbraněmi by se měl každý věřící postavit ďáblu, jakmile na nás zaútočí nemocí. To je nejlepší způsob, jak přijmout uzdravení do Pána, protože jakmile se jednou člověk postaví na Boží slovo ohledně uzdravení a přijme ho, pravděpodobně si nenechá ukrást uzdravení, což se častokrát stane těm, kteří uzdravení přijmou svrchovaně od Boha. Člověk, který stojí na Slově, ví, jak jednat se lživými symptomy nepřítele. Kdykoli se mluví o Božím uzdravení, vyvstane otázka Proč nejsou někteří schopni přijmout Boží uzdravení? Zklamal v těchto případech Bůh? Nesplnil Bůh, to co zaslíbil? Samozřejmě víme, že chyba není na Boží straně. On je stoprocentně věrný a pravdivý. Proto, kdykoli uzdravení nepřichází, nemůžeme se dívat na Boha jako na někoho, kdo to zavinil. Ti, kteří nepřijmou uzdravení, nemohou Bohu říci: Nesplnil jsi to, co jsi ve svém slově zaslíbil! Protože Bůh nemůže lhát a nemůže nesplnit svoje slovo, proto zodpovědnost za přijetí uzdravení musí být na nás a ne na Bohu. Když člověk není uzdraven, mnohokrát je to kvůli nějakému problému v jeho životě, který je překážkou Boží moci, aby mohla proudit do jeho těla. Když tyto překážky odstraníme, Boží moc přijde. Bůh vždycky chce uzdravovat, ale někdy skutky a postoje v těch, kteří hledají uzdravení, brání Bohu, aby mohl na nich naplnit svoje slovo. Velmi často lidé nepřijmou uzdravení jednoduše proto, že nevěří, že uzdravení je součástí vykoupení. Nevědí, že jeho ranami jsme uzdraveni a ani nevědí, že Ježíš nesl naše bolesti. Nejsou si dokonce vědomi toho, že Boží vůle pro ně je uzdravení. V poslední lekci jsme si řekli, že je důležité poznání, než někdo může přijmout to, co Bůh zdarma dal. Víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Římanům 10,17 To je pravda jak o uzdravení tak o spasení. Víra v uzdravení přichází, když člověk slyší Boží slovo, které prohlašuje Boží vůli a Jeho pomoc v této věci. Proto dokud člověk ignoruje Boží prohlášení ohledně svobody od nemocí, vždycky bude mít v mysli překážku uzdravení skutečně přijmout. Nikdy si nebude opravdu jist, že je to Boží vůle, aby byl zdráv, protože ještě neslyšel dobrou zprávu ohledně uzdravení. Ale pokud začne meditovat nad Božím slovem a nahradí nevědomost duchovním pochopením, potom se v jeho srdci zrodí víra a on bude schopen přijmout uzdravení, které hledá. Mnoho křesťanů ve své nevědomosti vůči Božímu slovu a Jeho vůli, se modlí za uzdravení a používají tuto frázi: Ať se stane tvoje vůle. Oni věří, že Boží odpověď se ukáže podle okolností, které vyvstanou. A pokud uzdravení nepřijde, přiřadí se do skupiny s Jobem a řeknou Pán dal, Pán vzal Job 1,21 Překážka nevědomosti zabránila mnoha lidem tomu, aby přijali od Pána uzdravení. Ježíš nazval generaci, mezi kterou se pohyboval nevěřící a převrácenou Matouš 17,17. Tato slova nebyla adresována jeho učedníkům, ale zástupu, poté co nebyli schopni vyhnat démony s posedlého chlapce. Lukáš 9,37-43 Ježíš si byl vědom veliké nevíry, která byla mezi

6 těmito lidmi. Stejný druh nevíry zabránil Ježíši, aby učinil jakýkoli zázrak ve svém městě Nazaret. Marek 6,5-6 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Tyto verše nemluví o tom, že by Ježíš v Nazaretu nechtěl učinit nějaký zázrak; Jeho soucit nad lidmi v Nazaretu nebyl o nic menší než nad jakýmkoli jiným městem. Ale Bible říká, že nemohl učinit žádný zázrak, nebyl toho schopen Marek 6,5 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je... a potvrzuje, že překážkou byla společná nevíra. Matouš 13,58 A neučinil tam žádný zázrak pro jejich nevíru. Společná nevíra se často projevuje ve formě tradičních náboženství. To je zřejmé v mnoha chybných představách o uzdravení mezi dnešními křesťany. Tradice, která říká, že doba zázraků skončila je společnou nevírou, protože je v církvi široce přijímána. Náboženská tradice je často v myslích lidí, aniž by si toho byli vědomi. Je prostě součástí společnosti, ve které lidé žijí a proto se stala součástí jejich myšlení. Ale tato překážka může být lehce odstraněna, jakmile odmítneme lidské tradice a přijmeme Boží slovo. Když se učedníci zeptali, proč nebyli schopni vyhnat démona s posedlého chlapce, Ježíš jim nelichotil nějakou měkkou odpovědí. Jednoduše jim řekl pravdu: Pro vaši nevíru Matouš 17,20 To často není odpověď, kterou by lidé rádi slyšeli, když právě nepřijali uzdravení od Pána. Ale velmi často je to právě tento důvod, proč uzdraveni nebyli. Ježíš řekl, že pokud přikážeme hoře, poslechneme nás, jestliže nebudeme pochybovat ve svém srdci. Překážkou v tom, aby nás hora poslechla, jsou právě pochyby nad Božím slovem. Apoštol Jakub řekl, že kdokoli pochybuje, ať neočekává, že od Pána něco dostane. Jakub 1,6-8 Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslím, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Pochyby nebo váhání mezi dvěma názory může zastavit Boží moc, aby jednala v náš prospěch. Individuální nevíra a pochyby se přemáhá stejným způsobem jako společná nevíra. Skrze poctivé přemýšlení nad Božím slovem ohledně uzdravení. Pouze pokud člověk začne přijímat Božím slovo, může odstranit nevíru. Křesťané často pochybují ve svém přesvědčení ohledně Boží uzdravující moci, protože se bojí, že v tomto případě Bůh nebyl věrný svému slovu. Nepřítel často používá strach, aby otřásl vírou v Boží věrnost. Když se toto stane, člověk začne váhat mezi dvěma názory Boží slovo je pravdivé a Bůh je pravdivý ve svém slově a nebo v tomto případě Bůh neudělal to, co zaslíbil...je to váhání mezi strachem a vírou, nadějí a beznadějí... Tento druh váhání je častým důvodem, proč mnoho lidí nepřijme uzdravení, které v Bohu hledají. Není to proto, že by Bůh nechtěl uzdravit, ale lidská nevíra dokáže zabránit Jeho mocné ruce, stejně jako tomu bylo v případě Ježíše v Nazaretu. Strach může být odstraněn skrze meditaci nad Boží věrností. Bůh je věrný ve svém slově a svoje slovo naplní, pokud budeme mít důvěru v Něho a jeho slovo. Bible nás nabádá, abychom přistupovali k Bohu se smělou jistotou. Židům 10,35 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Pokud odstraníme překážku nevíry a budeme mít jistotu v Bohu a Jeho slovo, zaslíbené výsledky se dostaví.

7 Někdy hřích a neposlušnost Bohu jsou důvodem, proč lidé nepřijmou od Pána uzdravení. Bible jasně říká, že hřích může zabránit člověku, aby byla jeho modlitba vyslyšena. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Žalm 66,18 Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. Žalm 34,16 Pokud člověk otevřeně páchá nějaký hřích, nemůže očekávat, že přijme uzdravení. Apoštol Pavel prohlašuje, že hřích převrácení Večeře Páně způsobil nemoci a předčasnou smrt mnoha věřících v Korintské církvi. 1. Kor 11,28-30 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Jejich hřích ohledně Večeře Páně způsobil mnohé nemoci. Řešení tohoto problému je jednoduché: činit pokání! Činit pokání znamená obrátit se a přestat dělat věc, kterou dělám. Čas od času křesťané potřebují zkoumat sami sebe, jestli není něco, co dělají v rozporu s Božím slovem a Božím zákonem. To neznamená, že už předem očekáváme, že je v našem životě něco špatně. Znamená to, že připustíme,že něco může být v nepořádku. Bible říká, že máme zkoumat svoje srdce; pokud jsme upřímní, Bůh nám ukáže, jestliže musíme něco změnit nebo napravit. Jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. 2. Par 7,14 Toto Bůh prohlásil vůči svému lidu Izraeli. Ale stejná pravda platí pro nás věřící jako jednotlivce. Pokud je hřích překážkou v uzdravení, potom pokání změní celou situaci a přinese Boží moc k uzdravení. Žijeme v nedokonalém světě, kde lidé dělají věci špatně, vědomě i nevědomě. Proto se odpuštění musí stát životním stylem věřícího. Pokud si však křesťan drží ve svém srdci hořkost vůči druhému člověku, často to zabrání, aby Bůh jednal v životě tohoto člověka a uzdravil ho. Tento verš jasně říká, že neodpuštění je překážkou k tomu, aby byl člověk uzdraven. Ti, kteří neodpouštějí nechodí spravedlivě před Bohem. Bůh nám odpustil tolik, že nemáme právo držet si vůči někomu neodpuštění, ať už nám udělal cokoli. Nikdo nemůže čekat, že ho Bůh uzdraví, pokud vědomě žije v takovém nebo podobném hříchu. Je tedy jasné, že kdokoli se oddá praktikám jako je například sex mimo manželství, smilstvo, krádež, lež, nemůže stát ve víře před Bohem, aby ho uzdravil. Mnohokrát se však takové hříchy přehlížejí, zatímco lidé hledají u Pána uzdravení. Bible říká, že Boží uši jsou nakloněny k modlitbám spravedlivých, k těm, kteří jsou upřímní vůči Bohu. Ale člověk, který svévolně hřeší, nemůže očekávat, že ho Bůh vyslyší. 1. Petr 3,12 Vždyť oči Páně, hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. Ačkoli uzdravení není odměnou za zbožný život, svévolný hřích bude překážkou, aby byl člověk Bohem uzdraven.

8 Božím přáním je, aby jeho děti byly naprosto svobodné od nemocí. Tomu říkáme stav Božího zdraví. Boží uzdravení je pomoc od Boha pro ty, kteří jsou nemocní. Jeho touhou je, abychom byli kompletně svobodní i od nemocí, chodili ve víře a poráželi nepřítele, kdykoli by se nás snažil zastrašit skrze příznaky nemocí. To neznamená, že budeme odsouzeni, pokud na nás ďábel zaútočí. Je to zkrátka prohlášení Boží vůle pro Jeho lid. Nepřítel může zaútočit, ale pokud věřící zůstane stát na Božím slově a vůli Boží, útok zastaví a zvítězí. Abychom mohli žít v Božím zdraví, je několik věcí, které musí věřící dělat. Nikdo nepřijme cokoli od Pána, aniž by neukázal určitou úroveň správného postoje. Lenost není způsobem jako něco od Pána dostat. Existují i jisté přirozené zákony, které nemůžeme ignorovat, pokud chceme zůstat zdraví. Bůh nepožehná hloupost. Ale pokud věřící bude poslouchat Boží slovo a naplní podmínky, které Bůh požaduje, potom bude moci žít v Božím zdraví a bude úspěšně odrážet útoky nepřítele, který by se snažil způsobit nemoc. Víra v uzdravení a zdraví, stejně jako víra v cokoli jiného, přichází skrze poctivé studium Božího slova. Bible říká, že Bůh se odměňuje těm, kteří ho upřímně hledají. Nikdo nemůže od Boha přijímat, pokud má rozdvojené srdce ohledně Boha a Jeho slova. Bible říká, že Boží slovo přináší zdraví do těla člověka, pokud to myslí opravdově. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělu. Přísloví 4,20-22 To je Boží návod, jak být zdravý. Musíme věnovat Božímu návodu na dobré zdraví stejnou pozornost, jak bychom věnovali pozornost lékařskému doporučení. Výrazy jako věnuj pozornost a ať nesejdou ti z očí popisují vydanost celým srdcem Božímu slovu. Když Božímu slovu věnujeme celé srdce, to slovo se stane lékem pro tělo člověka. Pokud se Boží návod vezme tak jak leží, pak se zaslíbené výsledky v životě věřícího člověka dostaví. Během našeho pozemského života budeme stále pod přírodními zákony, které vládnou našemu tělu. Boží zdraví skrze slovo a Boží moc není povolení pro nezodpovědný život. Proto můžeme sice věřit Bohu, že nám zajistí uzdravení od nemocí, na druhou stranu je nesmyslné věřit, že nás bude uzdravovat, pokud budeme neustále ničit svoje tělo. Boží uzdravení jde pouze tak daleko, jak to popisuje Bible. Boží slovo říká, že můžeme být uzdraveni od všech nemocí. Žalm 103,3 který odpouští všechny nepravosti a z všech nemocí tě uzdravuje... Exodus 23,25-26 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let. Ale nikde Bible neslibuje, že můžeme žít troufale a nezodpovědně a očekávat od Boha uzdravení. Nemoudré přetěžování našich těl až do vysílení samozřejmě povede k nemocem, protože Bůh nikdy nepožehná hloupost a bláznovství. Věřící mají zodpovědnost řádně se starat o svoje těla; na základě tohoto se mohou potom postavit satanovi na odpor. Například by bylo nezodpovědné, kdyby věřící nešel několik dní spát, zatímco by věřil, že mu Bůh zajistí dokonalé zdraví. Bylo by nezodpovědné, kdyby věřící přestal jíst a myslel si, že mu Bůh pomůže přežít bez stravy. Bible nikde neslibuje, že se fyzicky neunavíme nebo že bychom mohli přežít bez stravy. Zaslibuje zkrátka, že i v těchto smrtelných tělech můžeme žít bez nemocí a bolestí. Na nás je, abychom se správně starali o naše těla, protože jsou chrámy Ducha svatého. 1. Kor 6,19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě.

9 Když jednáme citlivě a ne bláznivě, můžeme očekávat požehnání Božího zdraví. Pokud však zneužíváme svoje vlastní těla a ignorujeme přirozené zákony přírody, musíme činit pokání. Hloupost a nezodpovědnost bude bránit věřícímu, aby chodil v Božím zdraví, které Bůh připravil pro všechny svoje děti. Boží zdraví je stav, kdy člověk nehledá neustále uzdravení, ale užívá si zdraví a úspěšně odráží útoky nepřítele. Je to něco, co Bůh zaslíbil celému tělu Kristovu. To, že mnozí tuto věc nezakouší, neznamená, že to není Boží vůle. Skrze Boží slovo nám ukázal mnoho způsobů, jak být osvobozen od nemocí a začít chodit v Božím zdraví. Modlitba shody, modlitba víry ve jméno Ježíše, vzkládání rukou a pomazání olejem jsou pouze některé z nich. Všechny tyto metody nám byly dány proto, aby přijali osvobození do svých nemocí a bolestí. Nejlepší způsobem pro věřícího jak může přijmout uzdravení je prohlašovat víru ve svoje smluvní práva a vyznávat Boží slovo pro své uzdravení. To je cesta růstu, cesta, po které je stále snadnější odolávat útokům nepřítele. Věřící, který se postavil na Boží slovo kvůli svému uzdravení, neignoruje satanovo pokušení, ale ví, jak s nimi jednat, když se dostaví. Dokud Pán Ježíš nepřijde, žádný věřící se nedostane do toho bodu, kdy by na něj nepřítel už nemohl zaútočit. Ale křesťan může růst do té míry, kdy jsou pro něj satanovy útoky jednodušší a kdy je pro něj jednodušší stát na Boží slově.

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Když Bůh je naším lékařem...

Když Bůh je naším lékařem... Když Bůh je naším lékařem... 1 2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2-3. Když Bůh je naším lékařem

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO!

7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! 7. a 10. Boží přikázání: NEPOKRADEŠ! ANI NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO! Na obrázku vidíš podivného chlapíka: je to lupič! V pytli si nese ukradené věci, které nespravedlivě odcizil druhým lidem a které

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Modlitba, uzdravení a obnova

Modlitba, uzdravení a obnova Týden od 14. do 20. prosince 12 Texty na tento týden Jk 5,13 20 Základní verš Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

13 SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM

13 SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM Týden od 20. do 26. března 2011 13 SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM Texty na tento týden: Mk 1,21 35; L 4,31 42; Mt 6,14.15; 25,34 46; 26,36 44; Ž 31,25 Základní verš Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO

PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO PŘIJETÍ DUCHA SVATÉHO Studijní poznámky ze série vyučování na CD Vytvořil Pete Game Share Christian Fellowship 1 Parkfield Avenue Eastbourne BN22 9SD Email: sharecf@aol.com Registrovaná nadace č. 328276

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Království v celé své slávě - Alan Vincent -

Království v celé své slávě - Alan Vincent - Království v celé své slávě - Alan Vincent - str. 6 a 7 Když budeme procházet Novým zákonem, zjistíme, že to nikdy nebylo evangelium o odpuštění hříchů. Je to evangelium království Přišel jsem k vám, abych

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy)

Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2012 6. ročník / 2. číslo Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. (z liturgie Popeleční středy) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

Uzdravení Boží mocí Exodus 15,26 já jsem Hospodin, tvůj lékař Jakubově 1,17 1. Janův 3,8 Lukáš 13,16 Izaiáše 53,4-5 Matouš 8,16-17 1.

Uzdravení Boží mocí Exodus 15,26 já jsem Hospodin, tvůj lékař Jakubově 1,17 1. Janův 3,8 Lukáš 13,16 Izaiáše 53,4-5 Matouš 8,16-17 1. Uzdravení Boží mocí Byl jsem požádán, abych udělal biblický rozbor tématu uzdravení Boží mocí popisovaných v nové smlouvě (řecky psaná část bible, popisujících život Ježíše a první církve). Jsem z toho

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež

C11. poznejbibli. Muži Starého zákona Gedeon. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDIE Muži Starého zákona Gedeon Další doporučená čtení: Soudců 6,24-40 a 8,1-35

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2

Genesis 2,7. Žalm 16,11. Žalm 66,18. Žalm 84,11. Žalm 95,2 Genesis 2,7 Genesis 1,1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Genesis 2,16-17 A Hospodin

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Vítězství skrze Ježíše Krista

Vítězství skrze Ježíše Krista Týden od 4. do 10. listopadu 6 Texty na tento týden: Ef 1,17 21; Ř 8,26 39; Jk 4,7; 1Pt 5,6 10; L 9,1.2; 10,19.20; Sk 5,12 16 Základní verš Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU

CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Týden od 12. do 18. července 2009 CHODIT VE SVĚTLE ZNAMENÁ ODVRÁTIT SE OD HŘÍCHU Biblické texty na tento týden: J 3,19; 8,12; Ř 3,10 20; 1 Tm 1,15; 1 J 1,5 2,2 Základní verš Jestliže doznáváme své hříchy,

Více

3 OVOCE DUCHA JE RADOST

3 OVOCE DUCHA JE RADOST Týden od 10. do 16. ledna 2010 3 OVOCE DUCHA JE RADOST Texty na tento týden: Fp 4,4; L 15,4 24; J 15,10.11; J 16,33; Žd 11,16 Základní verš To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

06/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

06/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 06/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více