Boží uzdravení (článek III)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boží uzdravení (článek III)"

Transkript

1 Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni nemocí a bolestmi. On řekl dětem Izraele, že mohou mít nadpřirozenou svobodu od nemocí, pokud budou chodit před ním spravedlivě. Bůh dal stejné zaslíbení nám, kteří patříme k Nové smlouvě. Toto zaslíbení je založeno na krví zaplaceném vykoupení. Bůh vášnivě touží vidět nemocné, jak jsou uzdraveni a zproštěni svých bolestí. A proto nám dal k dispozici mnoho způsobů, jak uzdravení, které Bůh zaplatil, přijmout. V celém Novém i Starém zákoně nám Bůh ukazuje mnoho způsobů, jak bychom mohli přijmout Boží moc k uzdravení. Jelikož je víra základním prostředkem, skrze který se přijímá všechno od Boha, není proto překvapivé, že každý ze zmíněných způsobů přijetí Boží moci, má v sobě určitý prvek víry, tak aby uzdravení přineslo výsledky. Kdokoli přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kteří ho hledají. Žd 11,6 Protože ne každý věřící má stejnou míru víry, Bůh nám zajistil různé způsoby, jak bychom uzdravení mohli přijmout. Bůh se s námi setká kdekoli projevíme svoji víru, tak abychom mohli být všichni uzdraveni. Modlitba je snad nejpřirozenější metodou jak přijmout uzdravení. Je přirozenou reakcí každého potřebného člověka, že bude hledat Boha v modlitbě a bude prosit o pomoc. Bůh reaguje na modlitbu víry svých dětí tím, že jedná v jejich prospěch, podle toho, za co prosí. Ježíš specifikoval dvě základní formy přímluvy, skrze které můžeme přicházet k Otci a žádat o pomoc. Jsou to 1) modlitba shody a 2 ) modlitba víry ve jméno Ježíše Ježíš řekl: Znovu vám říkám, shodnou-li se dva z vás na zemi o jakoukoli věc, můj Otec v nebi jim to učiní. Matouš 18,19 Ježíšův slib zní tak, že jakoukoli potřebu budeme mít, včetně tělesného uzdravení, a dva nebo více věřících se na ní shodne ve víře a začnou se modlit, Bůh Otec učiní cokoli, na čem se shodnou. Hlavní věcí v této modlitbě je shoda. Všechny strany musí být jednomyslné v tom, co je Boží vůle a jaká je jejich víra. Jestliže člověk, za kterého se modlíme, stále věří, že nemoc je Boží vůle pro něj, potom modlitba shody nepřinese výsledky. Než se tedy začneme modlit modlitbu shody, je důležité zjistit, zda všichni zapojení se shodují v tom, za co se modlí. Ježíš také řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,23-24 Znovu Ježíš říká, že o cokoli požádáme, nám bude dáno, což zahrnuje i tělesné uzdravení. Modlitba víry učiněná ve jménu Ježíše přinese výsledky těm, kteří je potřebují. Evangelia konkrétně nezaznamenávají modlitbu za nemocné v Ježíšově službě uzdravení ani ve službě učedníků. (Běžnějšími metodami byly vzkládání rukou a vyznávání Božího slova). Avšak na jiných místech v Novém zákoně, nacházíme odkazy na modlitbu za nemocné. Pavel se modlil za otce Publia na ostrově Malta. Sk 28,8 Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. Apoštol Jakub konkrétně dává rady, aby se věřící modlili ve jménu Páně za ty, kteří jsou nemocní. Jakub 5,15-16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Je zřejmé, že modlitba za nemocné byla běžnou součástí života první církve.

2 Zaslíbení Ježíše trvá i dnes. Ti, kteří žádají Otce ve jménu Ježíše a věří, dostanou z Otcovy ruky to, co potřebují. Pokud je tou potřebou uzdravení, potom modlitba víry ve jméno Ježíše přinese nemocnému uzdravení. Vzkládání rukou je zřejmě nejběžnějším způsobem, který Ježíš používal ve své službě uzdravení, i když někdy nad nemocnými jednoduše vyřkl několik slov. Matouš 9,6-7 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy tu řekne ochrnutému. Vstaň, vezmi své lože a jdi domů! Ve většině případů na nemocné vložil ruce a uzdravil je. Matouš 8,14-15 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. Vzkládání rukou bylo praxí, která sahá až do Starého zákona. Za starého zákona se používalo k předání dědictví a autority dětem nebo potomkům. Jákob vložil ruce na svoje vnoučata, Efrajima a Manasese a vyhlásil požehnání nad jejich životy. Genesis 48,14-16 I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu Efrajima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesovu. Zkřížil ruce úmyslně, ačkoli prvorozený byl Manases. Požehnal Josefovi takto: Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes, Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých Otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země. Mojžíš vložil svoje ruce na Jozueho, aby mu předal autoritu a vládu místo něho. 4. Moj 27,18 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi k sobě Jozua, syna Núnova, muže v němž je duch a vlož na něho ruku. Vzkládání rukou se také používalo, aby se přenesl hřích Izraele na obětního kozla. Leviticus 16,21 Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. V každém z těchto případů sloužilo vzkládání rukou k předání něčeho z jedné strany na druhou. Když Ježíš přišel do fyzického kontaktu s někým, kdo potřeboval uzdravení, z jeho těla proudila moc do těla nemocného. Často se Ježíš dotkl těch částí těla, které byly nemocné. Matouš 9,29 Pak se dotknul jeho očí a řekl: Podle tvé víry se ti staň! Princip, který tady vyvstává je ten, že moc, kterou měl Ježíš, se přenášela do těla nemocných skrze fyzický kontakt. Proto vidíme, že zástupy prosili Ježíše, aby se mohly dotknout alespoň třásní jeho roucha a tak přijali moc ke svému uzdravení. Ti, kteří se ho dotkli, byli uzdraveni. Když Ježíš na nemocné vložil ruce, nedělal to z obřadních důvodů. Vzkládání rukou není symbolický rituál. Je prostředkem, jak se může do těla nemocného přenést Boží moc. Ve

3 městě Kafarnaum přinesli všechny nemocné z města, Ježíš na ně vzkládal ruce a každého uzdravil. Boží moc se přenesla z Ježíše do těla těch, kteří byli nemocní, jakmile se jich Ježíš dotkl, i kdyby to byla jenom část jeho oděvu. Skutky apoštolů zaznamenávají, že toto pomazání k uzdravení zůstávalo dokonce v šatech, takže části Pavlova oděvu byly přinášeny k nemocným a moc Boží byla v šatech natolik, že lidé byli uzdraveni. Vzkládání rukou je tedy stále jedním ze způsobů, jak přenášet Boží uzdravující moc do těla nemocného. Pomazávání olejem má rovněž kořeny ve Starém zákoně. V tomto obřadu byli lidé a věci posvěceny Bohu pomazáním oleje. Stánek a jeho zařízení, které postavil Mojžíš byly zasvěceny pro službu tímto způsobem. Pomazání olejem bylo symbolem Ducha svatého, který přicházel na lidi, aby je zmocnil ke službě. Olej je viditelným projevem toho, že byli naplněni Duchem svatým. V Novém zákoně je tato praxe pomazávání olejem spojena s uzdravováním nemocných. Když byli učedníci poslání Ježíšem kázat evangelium a uzdravovat nemocné, Bible zaznamenává, že pomazávali olejem nemocné a uzdravovali je. Nejednalo se o lékařské mazání jaké známe dnes. Lukáš 10,34 Přistoupil němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. To bylo svaté, symbolické pomazání, které vyústilo v nadpřirozené uzdravení. Proto Jakub nabádá starší, aby se modlili za nemocné...a pomazávali je olejem ve jménu Pána Jakub 5,14 Jakub vysvětluje, že je to modlitba víry, která uzdraví nemocného. Jakub 5,15 Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán je pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Olej samotný nemůže nadpřirozeně uzdravit nikoho. Olej je však pro toho, kdo pomazává kontaktním místem víry. Jeho víra není v olej, ale v Boha; olej pomáhá zapojit jeho víru a věřit, že Boží moc právě plyne do těla nemocného a uzdraví ho. Olej je symbolem přítomnosti Ducha svatého, která přichází, aby uzdravila nemocného. V prvním listě Korintským, Pavel jmenuje devět duchovních darů; mezi těmito dary jsou i dary uzdravování. I. Kor 12,9 V původním řeckém textu jsou obě slova v množném čísle. Kenneth Hagin definuje dary uzdravování následujícím způsobem: Je to nadpřirozený projev Boží uzdravující moci z jednoho člověka na druhého. Každý z těchto devíti darů, včetně darů uzdravování, je dán pro společný užitek 1. Kor 12,7 Dary uzdravování jsou tedy dalším způsobem, jak lidé mohou přijmout od Pána uzdravení. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným řízení církve, řeč ve vytržení. 1. Kor 12,28 Bůh ustanovil lidi, kteří jsou v těchto zmíněných oblastech nadpřirozeně obdarování. Proto se dary uzdravování nevztahují k člověku, který přijímá uzdravení od Pána, ačkoli všechno uzdravení přichází od Něj, ať už přímo nebo nepřímo. Dary uzdravování patří spíše lidem, kteří byli Bohem nadpřirozeně obdařeni uzdravovat v těle Kristově nemocné. Někdy Bůh pomaže lidi k uzdravování konkrétních částí těla například uší, očí nebo páteře. Proto se

4 mluví o těchto darech v množném čísle. Není to pouze všeobecná Boží moc. Je to konkrétní pomazání pro konkrétní potřebu v konkrétním čase. Dary uzdravování stejně jako všechny ostatní dary se projevují tak jak Duch chce, nikoli jak chce člověk. Jinými slovy člověk nemůže diktovat, jak a kdy se budou dary uzdravování projevovat. To je zcela na Bohu. Velmi často člověk přijme uzdravování na základě projevu daru uzdravování díky malé víře nebo žádné víře. To byl případ vzkříšení syna Naimské vdovy. Lukáš 7,11-17 Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého: byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řek: Neplač! Přistoupil márám a dotkl se jich; ti, kteří ji nesli se zastavili. Řekl: Chlapče, pravím ti vstaň! Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha říkali: Veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se o něm rozšířila po celém Judsku a po všem okolí. Když ho Ježíš vzkřísil z mrtvých, jeho matka neprojevovala žádnou víru a mrtvý určitě také ne. Ale dary uzdravování se projevovaly skrze Ježíše a mrtvý byl vzkříšen. To bylo zvláštní pomazání Ducha svatého, který způsobil vzkříšení tohoto mladého člověka. To, že dary uzdravování se projevují pouze tak, jak Duch svatý chce znamená, že nikdy nedokážeme vysvětlit, proč někteří tímto způsobem uzdravení nepřijmou. Je důležité pochopit rozdíl mezi těmito druhy uzdravení, které jsou způsobeny přímo svrchovaným Bohem a těmi, které jsou způsobeny vírou věřících. Bůh někdy nadpřirozeně uzdraví, tak jako to udělal u rybníku Bethesdy. Jan 5,2-4 V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Ale když Bůh jednal tímto způsobem, ne všichni přijali uzdravení. Tím chceme říci, že jiní mohli být uzdraveni, kdyby věřili. Často ti, kteří zažili dary uzdravování projevily svoji vlastní víru a přijali od Pána uzdravení. Žádný nemocný člověk však nemůže diktovat Bohu, že se dary uzdravování musí projevit v jejich prospěch. Pouze Duch svatý může určit, kdy a jak se dary uzdravení projeví. Proto je nesmyslné čekat na Boha, aby jednal v něčí prospěch, když Bůh nám dal mnoho dalších způsobů, jak být uzdraven. Ne každý bude uzdraven svrchovaně Bohem, aniž by projevil jakoukoli víru. Ale ti, kteří mají víru v Boží slovo a poslouchají instrukce pro přijetí uzdravení, které On dává, ti mohou být uzdraveni, aniž by museli čekat na svrchovaný zásah Boha, který by nikdy nemusel přijít. Jak jsme viděli, Boží slovo je jasné v tom, co nám patří na základě vykoupení v Kristu. Když na nás zaútočí fyzické symptomy nemoci, můžeme jednoduše stát na Božím slově a vyznat pravdu, která říká: Jeho ranami jsme uzdraveni. 1. Petrův 2,24 Ježíš Kristus nesl všechny bolesti a nemoci proto, abychom nemuseli trpět my. Bible jasně tvrdí, že uzdravení je součástí Božího plánu vykoupení pro naše životy. To znamená, že musíme pochopit, že uzdravení je realitou minulosti spíše než očekáváním budoucnosti. To však neznamená, že je špatné nebo proti Bohu přijmout uzdravení jiným způsobem, který jsme vyjmenovali. Bůh sám ustanovil způsoby, které jsem vyjmenovali. Ale Bůh také touží, aby Jeho děti dosáhli úrovně víry a duchovního pochopení, skrze které budou moci odporovat

5 ďáblu, když na ně zaútočí nemocí a porazit ho. Proto nám Bůh dal svoje slovo a jméno Ježíš, abychom porazili moc satanovu. Když Petr potkal ochrnutého muže u Krásné brány, přikázal mu, aby přijal uzdravení ve jménu Ježíš. Později řekl přítomnému zástupu, že tento člověk byl uzdraven skrze jméno Ježíš a víru v Něho. Sk 3,16 A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Bylo nám dáno Boží slovo, které nás informuje o smluvních právech s Bohem. A také nám bylo dáno jméno Ježíš, které je nad každé jméno. Těmito dvěma zbraněmi by se měl každý věřící postavit ďáblu, jakmile na nás zaútočí nemocí. To je nejlepší způsob, jak přijmout uzdravení do Pána, protože jakmile se jednou člověk postaví na Boží slovo ohledně uzdravení a přijme ho, pravděpodobně si nenechá ukrást uzdravení, což se častokrát stane těm, kteří uzdravení přijmou svrchovaně od Boha. Člověk, který stojí na Slově, ví, jak jednat se lživými symptomy nepřítele. Kdykoli se mluví o Božím uzdravení, vyvstane otázka Proč nejsou někteří schopni přijmout Boží uzdravení? Zklamal v těchto případech Bůh? Nesplnil Bůh, to co zaslíbil? Samozřejmě víme, že chyba není na Boží straně. On je stoprocentně věrný a pravdivý. Proto, kdykoli uzdravení nepřichází, nemůžeme se dívat na Boha jako na někoho, kdo to zavinil. Ti, kteří nepřijmou uzdravení, nemohou Bohu říci: Nesplnil jsi to, co jsi ve svém slově zaslíbil! Protože Bůh nemůže lhát a nemůže nesplnit svoje slovo, proto zodpovědnost za přijetí uzdravení musí být na nás a ne na Bohu. Když člověk není uzdraven, mnohokrát je to kvůli nějakému problému v jeho životě, který je překážkou Boží moci, aby mohla proudit do jeho těla. Když tyto překážky odstraníme, Boží moc přijde. Bůh vždycky chce uzdravovat, ale někdy skutky a postoje v těch, kteří hledají uzdravení, brání Bohu, aby mohl na nich naplnit svoje slovo. Velmi často lidé nepřijmou uzdravení jednoduše proto, že nevěří, že uzdravení je součástí vykoupení. Nevědí, že jeho ranami jsme uzdraveni a ani nevědí, že Ježíš nesl naše bolesti. Nejsou si dokonce vědomi toho, že Boží vůle pro ně je uzdravení. V poslední lekci jsme si řekli, že je důležité poznání, než někdo může přijmout to, co Bůh zdarma dal. Víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Římanům 10,17 To je pravda jak o uzdravení tak o spasení. Víra v uzdravení přichází, když člověk slyší Boží slovo, které prohlašuje Boží vůli a Jeho pomoc v této věci. Proto dokud člověk ignoruje Boží prohlášení ohledně svobody od nemocí, vždycky bude mít v mysli překážku uzdravení skutečně přijmout. Nikdy si nebude opravdu jist, že je to Boží vůle, aby byl zdráv, protože ještě neslyšel dobrou zprávu ohledně uzdravení. Ale pokud začne meditovat nad Božím slovem a nahradí nevědomost duchovním pochopením, potom se v jeho srdci zrodí víra a on bude schopen přijmout uzdravení, které hledá. Mnoho křesťanů ve své nevědomosti vůči Božímu slovu a Jeho vůli, se modlí za uzdravení a používají tuto frázi: Ať se stane tvoje vůle. Oni věří, že Boží odpověď se ukáže podle okolností, které vyvstanou. A pokud uzdravení nepřijde, přiřadí se do skupiny s Jobem a řeknou Pán dal, Pán vzal Job 1,21 Překážka nevědomosti zabránila mnoha lidem tomu, aby přijali od Pána uzdravení. Ježíš nazval generaci, mezi kterou se pohyboval nevěřící a převrácenou Matouš 17,17. Tato slova nebyla adresována jeho učedníkům, ale zástupu, poté co nebyli schopni vyhnat démony s posedlého chlapce. Lukáš 9,37-43 Ježíš si byl vědom veliké nevíry, která byla mezi

6 těmito lidmi. Stejný druh nevíry zabránil Ježíši, aby učinil jakýkoli zázrak ve svém městě Nazaret. Marek 6,5-6 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Tyto verše nemluví o tom, že by Ježíš v Nazaretu nechtěl učinit nějaký zázrak; Jeho soucit nad lidmi v Nazaretu nebyl o nic menší než nad jakýmkoli jiným městem. Ale Bible říká, že nemohl učinit žádný zázrak, nebyl toho schopen Marek 6,5 A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je... a potvrzuje, že překážkou byla společná nevíra. Matouš 13,58 A neučinil tam žádný zázrak pro jejich nevíru. Společná nevíra se často projevuje ve formě tradičních náboženství. To je zřejmé v mnoha chybných představách o uzdravení mezi dnešními křesťany. Tradice, která říká, že doba zázraků skončila je společnou nevírou, protože je v církvi široce přijímána. Náboženská tradice je často v myslích lidí, aniž by si toho byli vědomi. Je prostě součástí společnosti, ve které lidé žijí a proto se stala součástí jejich myšlení. Ale tato překážka může být lehce odstraněna, jakmile odmítneme lidské tradice a přijmeme Boží slovo. Když se učedníci zeptali, proč nebyli schopni vyhnat démona s posedlého chlapce, Ježíš jim nelichotil nějakou měkkou odpovědí. Jednoduše jim řekl pravdu: Pro vaši nevíru Matouš 17,20 To často není odpověď, kterou by lidé rádi slyšeli, když právě nepřijali uzdravení od Pána. Ale velmi často je to právě tento důvod, proč uzdraveni nebyli. Ježíš řekl, že pokud přikážeme hoře, poslechneme nás, jestliže nebudeme pochybovat ve svém srdci. Překážkou v tom, aby nás hora poslechla, jsou právě pochyby nad Božím slovem. Apoštol Jakub řekl, že kdokoli pochybuje, ať neočekává, že od Pána něco dostane. Jakub 1,6-8 Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslím, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Pochyby nebo váhání mezi dvěma názory může zastavit Boží moc, aby jednala v náš prospěch. Individuální nevíra a pochyby se přemáhá stejným způsobem jako společná nevíra. Skrze poctivé přemýšlení nad Božím slovem ohledně uzdravení. Pouze pokud člověk začne přijímat Božím slovo, může odstranit nevíru. Křesťané často pochybují ve svém přesvědčení ohledně Boží uzdravující moci, protože se bojí, že v tomto případě Bůh nebyl věrný svému slovu. Nepřítel často používá strach, aby otřásl vírou v Boží věrnost. Když se toto stane, člověk začne váhat mezi dvěma názory Boží slovo je pravdivé a Bůh je pravdivý ve svém slově a nebo v tomto případě Bůh neudělal to, co zaslíbil...je to váhání mezi strachem a vírou, nadějí a beznadějí... Tento druh váhání je častým důvodem, proč mnoho lidí nepřijme uzdravení, které v Bohu hledají. Není to proto, že by Bůh nechtěl uzdravit, ale lidská nevíra dokáže zabránit Jeho mocné ruce, stejně jako tomu bylo v případě Ježíše v Nazaretu. Strach může být odstraněn skrze meditaci nad Boží věrností. Bůh je věrný ve svém slově a svoje slovo naplní, pokud budeme mít důvěru v Něho a jeho slovo. Bible nás nabádá, abychom přistupovali k Bohu se smělou jistotou. Židům 10,35 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Pokud odstraníme překážku nevíry a budeme mít jistotu v Bohu a Jeho slovo, zaslíbené výsledky se dostaví.

7 Někdy hřích a neposlušnost Bohu jsou důvodem, proč lidé nepřijmou od Pána uzdravení. Bible jasně říká, že hřích může zabránit člověku, aby byla jeho modlitba vyslyšena. Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel. Žalm 66,18 Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. Žalm 34,16 Pokud člověk otevřeně páchá nějaký hřích, nemůže očekávat, že přijme uzdravení. Apoštol Pavel prohlašuje, že hřích převrácení Večeře Páně způsobil nemoci a předčasnou smrt mnoha věřících v Korintské církvi. 1. Kor 11,28-30 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Jejich hřích ohledně Večeře Páně způsobil mnohé nemoci. Řešení tohoto problému je jednoduché: činit pokání! Činit pokání znamená obrátit se a přestat dělat věc, kterou dělám. Čas od času křesťané potřebují zkoumat sami sebe, jestli není něco, co dělají v rozporu s Božím slovem a Božím zákonem. To neznamená, že už předem očekáváme, že je v našem životě něco špatně. Znamená to, že připustíme,že něco může být v nepořádku. Bible říká, že máme zkoumat svoje srdce; pokud jsme upřímní, Bůh nám ukáže, jestliže musíme něco změnit nebo napravit. Jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. 2. Par 7,14 Toto Bůh prohlásil vůči svému lidu Izraeli. Ale stejná pravda platí pro nás věřící jako jednotlivce. Pokud je hřích překážkou v uzdravení, potom pokání změní celou situaci a přinese Boží moc k uzdravení. Žijeme v nedokonalém světě, kde lidé dělají věci špatně, vědomě i nevědomě. Proto se odpuštění musí stát životním stylem věřícího. Pokud si však křesťan drží ve svém srdci hořkost vůči druhému člověku, často to zabrání, aby Bůh jednal v životě tohoto člověka a uzdravil ho. Tento verš jasně říká, že neodpuštění je překážkou k tomu, aby byl člověk uzdraven. Ti, kteří neodpouštějí nechodí spravedlivě před Bohem. Bůh nám odpustil tolik, že nemáme právo držet si vůči někomu neodpuštění, ať už nám udělal cokoli. Nikdo nemůže čekat, že ho Bůh uzdraví, pokud vědomě žije v takovém nebo podobném hříchu. Je tedy jasné, že kdokoli se oddá praktikám jako je například sex mimo manželství, smilstvo, krádež, lež, nemůže stát ve víře před Bohem, aby ho uzdravil. Mnohokrát se však takové hříchy přehlížejí, zatímco lidé hledají u Pána uzdravení. Bible říká, že Boží uši jsou nakloněny k modlitbám spravedlivých, k těm, kteří jsou upřímní vůči Bohu. Ale člověk, který svévolně hřeší, nemůže očekávat, že ho Bůh vyslyší. 1. Petr 3,12 Vždyť oči Páně, hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. Ačkoli uzdravení není odměnou za zbožný život, svévolný hřích bude překážkou, aby byl člověk Bohem uzdraven.

8 Božím přáním je, aby jeho děti byly naprosto svobodné od nemocí. Tomu říkáme stav Božího zdraví. Boží uzdravení je pomoc od Boha pro ty, kteří jsou nemocní. Jeho touhou je, abychom byli kompletně svobodní i od nemocí, chodili ve víře a poráželi nepřítele, kdykoli by se nás snažil zastrašit skrze příznaky nemocí. To neznamená, že budeme odsouzeni, pokud na nás ďábel zaútočí. Je to zkrátka prohlášení Boží vůle pro Jeho lid. Nepřítel může zaútočit, ale pokud věřící zůstane stát na Božím slově a vůli Boží, útok zastaví a zvítězí. Abychom mohli žít v Božím zdraví, je několik věcí, které musí věřící dělat. Nikdo nepřijme cokoli od Pána, aniž by neukázal určitou úroveň správného postoje. Lenost není způsobem jako něco od Pána dostat. Existují i jisté přirozené zákony, které nemůžeme ignorovat, pokud chceme zůstat zdraví. Bůh nepožehná hloupost. Ale pokud věřící bude poslouchat Boží slovo a naplní podmínky, které Bůh požaduje, potom bude moci žít v Božím zdraví a bude úspěšně odrážet útoky nepřítele, který by se snažil způsobit nemoc. Víra v uzdravení a zdraví, stejně jako víra v cokoli jiného, přichází skrze poctivé studium Božího slova. Bible říká, že Bůh se odměňuje těm, kteří ho upřímně hledají. Nikdo nemůže od Boha přijímat, pokud má rozdvojené srdce ohledně Boha a Jeho slova. Bible říká, že Boží slovo přináší zdraví do těla člověka, pokud to myslí opravdově. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělu. Přísloví 4,20-22 To je Boží návod, jak být zdravý. Musíme věnovat Božímu návodu na dobré zdraví stejnou pozornost, jak bychom věnovali pozornost lékařskému doporučení. Výrazy jako věnuj pozornost a ať nesejdou ti z očí popisují vydanost celým srdcem Božímu slovu. Když Božímu slovu věnujeme celé srdce, to slovo se stane lékem pro tělo člověka. Pokud se Boží návod vezme tak jak leží, pak se zaslíbené výsledky v životě věřícího člověka dostaví. Během našeho pozemského života budeme stále pod přírodními zákony, které vládnou našemu tělu. Boží zdraví skrze slovo a Boží moc není povolení pro nezodpovědný život. Proto můžeme sice věřit Bohu, že nám zajistí uzdravení od nemocí, na druhou stranu je nesmyslné věřit, že nás bude uzdravovat, pokud budeme neustále ničit svoje tělo. Boží uzdravení jde pouze tak daleko, jak to popisuje Bible. Boží slovo říká, že můžeme být uzdraveni od všech nemocí. Žalm 103,3 který odpouští všechny nepravosti a z všech nemocí tě uzdravuje... Exodus 23,25-26 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let. Ale nikde Bible neslibuje, že můžeme žít troufale a nezodpovědně a očekávat od Boha uzdravení. Nemoudré přetěžování našich těl až do vysílení samozřejmě povede k nemocem, protože Bůh nikdy nepožehná hloupost a bláznovství. Věřící mají zodpovědnost řádně se starat o svoje těla; na základě tohoto se mohou potom postavit satanovi na odpor. Například by bylo nezodpovědné, kdyby věřící nešel několik dní spát, zatímco by věřil, že mu Bůh zajistí dokonalé zdraví. Bylo by nezodpovědné, kdyby věřící přestal jíst a myslel si, že mu Bůh pomůže přežít bez stravy. Bible nikde neslibuje, že se fyzicky neunavíme nebo že bychom mohli přežít bez stravy. Zaslibuje zkrátka, že i v těchto smrtelných tělech můžeme žít bez nemocí a bolestí. Na nás je, abychom se správně starali o naše těla, protože jsou chrámy Ducha svatého. 1. Kor 6,19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě.

9 Když jednáme citlivě a ne bláznivě, můžeme očekávat požehnání Božího zdraví. Pokud však zneužíváme svoje vlastní těla a ignorujeme přirozené zákony přírody, musíme činit pokání. Hloupost a nezodpovědnost bude bránit věřícímu, aby chodil v Božím zdraví, které Bůh připravil pro všechny svoje děti. Boží zdraví je stav, kdy člověk nehledá neustále uzdravení, ale užívá si zdraví a úspěšně odráží útoky nepřítele. Je to něco, co Bůh zaslíbil celému tělu Kristovu. To, že mnozí tuto věc nezakouší, neznamená, že to není Boží vůle. Skrze Boží slovo nám ukázal mnoho způsobů, jak být osvobozen od nemocí a začít chodit v Božím zdraví. Modlitba shody, modlitba víry ve jméno Ježíše, vzkládání rukou a pomazání olejem jsou pouze některé z nich. Všechny tyto metody nám byly dány proto, aby přijali osvobození do svých nemocí a bolestí. Nejlepší způsobem pro věřícího jak může přijmout uzdravení je prohlašovat víru ve svoje smluvní práva a vyznávat Boží slovo pro své uzdravení. To je cesta růstu, cesta, po které je stále snadnější odolávat útokům nepřítele. Věřící, který se postavil na Boží slovo kvůli svému uzdravení, neignoruje satanovo pokušení, ale ví, jak s nimi jednat, když se dostaví. Dokud Pán Ježíš nepřijde, žádný věřící se nedostane do toho bodu, kdy by na něj nepřítel už nemohl zaútočit. Ale křesťan může růst do té míry, kdy jsou pro něj satanovy útoky jednodušší a kdy je pro něj jednodušší stát na Boží slově.

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Kladno 29.3.2015 strana 1

Kladno 29.3.2015 strana 1 Kladno 29.3.2015 strana 1 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Matouš 5,8 Kázání na hoře, učení PJ v kterém nám odhaluje principy Božího království. Nejucelenější výklad z úst Ježíše. Začíná

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Svědectví Ježíšovi. "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32;

Svědectví Ježíšovi. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Mt.10:32; Svědectví Ježíšovi Březen 2010 "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32; 1. Úvod Každoročně si připomínáme poslední večeři Páně. Ježíš ten večer

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více