2/2013. Co je v plánu v roce 2013 na faře Představení dětí k 1. sv. přijímání Ohlédnutí za duchovní obnovou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2013. Co je v plánu v roce 2013 na faře Představení dětí k 1. sv. přijímání Ohlédnutí za duchovní obnovou"

Transkript

1 Co je v plánu v roce 2013 na faře Představení dětí k 1. sv. přijímání Ohlédnutí za duchovní obnovou Českorajské zpravodajství Nové recepty Zprávy z Charity 2/2013 Botička Jeden malý chlapec, jmenoval se Filip, si Velikonoce nespojoval se vzkříšením, ale se smrtí. Bylo to kvůli tomu, co se přihodilo o velikonoční neděli jeho jediné kočce, která mu kdy patřila. Koťátko se jmenovalo Botička a bylo staré 6 týdnů. Botička se jmenovalo proto, ţe bylo celé černé, ale tlapky byly naopak celé bílé, skutečně jako botičky. Botička bydlela v papírové krabici na verandě a spávala na polštářku. Filipova maminka trvala na tom, ţe Botička se napřed musí mnoha věcem naučit, neţ ji pustí do světa. Konečně ten den nastal a byla to právě velikonoční neděle. Botička byla vpuštěna na dvůr a na zahradu. Napřed očichala svůj první lístek trávy, máchla packou po narcisu a plíţila se k malému motýlu. V té chvíli za Filipem přišli jeho kamarádi a teď se to stalo. Jeden z kamarádů měl s sebou bohuţel teriéra, který Botičku okamţitě zavětřil a zaútočil. Filip vykřikl a vrhl se k Botičce. Ta uţ ale byla v psí tlamě a ten s ní třepal jako s ponoţkou. Děti kolem ječely, poskakovaly a bezmocně sledovaly celou scénu. Konečně pes upustil koťátko na trávu a odběhl. Botička uţ ale byla mrtvá. Malý Filip se celé odpoledne modlil za zázrak. Přece se v kostele mluvilo o tom, jak Pán Jeţíš vstal z mrtvých, proč by tedy nemohl pomoci jeho koťátku. Pořád nevěřil tomu, co se stalo, měl pocit, ţe to není pravda. Aţ nakonec po mnoha dnech musel uznat, ţe Botička je mrtvá. Od té doby měl Velikonoce spojené vţdy se smrtí. Botička byla nenávratně pryč. Filip nakonec vyrostl v dospělého muţe a i jeho víra se stala dospělou. V jednom roce ho opustili tři velcí přátelé. Jeden z nich byl důchodce v plné síle, který se náhle svalil na parkovišti vedle svého auta. Další byla čtyřicetiletá ţena, která zahynula při

2 autohavárii. A nakonec jeho velký kamarád, který se utopil. Jako dospělý uţ ale Filip viděl všechny tyto události jinak. Uţ věděl, ţe Velikonoce nemají poslední slovo. Ţe nic není konečné, ani smrt. I smrt je moţné zvrátit. Jestliţe tenkrát v Jeruzalémě byl hrob skutečně prázdný, můţe to Bůh zopakovat a zopakuje to ve velkém. To, co bylo nenávratné, bude vráceno. Znovu uvidíme své přátele a všechny ty, kteří nás předešli. Smrt nemá poslední slovo. Poslední slovo bude mít vzkříšení a ţivot. To se naučil Filip. Jako malý tomu ještě nerozuměl a měl pocit, ţe jsou v ţivotě skutečnosti, které jsou nenávratně pryč. Jako dospělý pochopil, ţe nic není nenávratně ztraceno, všechno lze zvrátit, protoţe vzkříšení bude mít poslední slovo! Boţí láska si uţ najde způsob, jak všechno překonat. Bůh nedovolí, aby smrt zvítězila. Ať není výzvou jenom velikonoční neděle, ale i kaţdý den našeho ţivota. Vţdyť na věčné velikonoce se připravujeme dnes, zítra i kaţdý den našeho ţivota. Přeji Vám krásné proţívání velikonočního období. P. Pavol Sandánus Pohřeb: Věra Kosková, , Nekoř, 87 let. Jan Kulhavý, , Těchonín, 74 let. Bohumil Novotný, , Nekoř, 86 let. Křest Kristián Josef Beneš, , Těchonín. Chtěla bych Bohu poděkovat za 53 let společného ţivota se svým manţelem Josefem Lehkým. A svým dcerám Janě a Květě za vypravení pohřbu. Děkuji moc! Růžena Lehká Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Bohoslužba Eucharistická Po přímluvách začíná bohosluţba eucharistická. Středem slavení se stává oltář, na kterém se zpřítomňuje oběť kříţe. Bohosluţba má tři části. Její struktura odpovídá úkonům a slovům Krista při Poslední večeři. - Jeţíš vzal chléb to je naše příprava darů 2

3 - Jeţíš vzdal díky to představuje eucharistická modlitba - Jeţíš lámal a dával svým učedníkům tomu odpovídá svaté přijímání. Příště pokračování P. Pavol Sandánus Proţíváme nejkrásnější svátky naší víry - Velikonoce. Proto chci ze srdce poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naší farnosti. Poděkování patří všem kostelníkům, kteří se starají o chod kostela, abychom měli pokaţdé všechno přichystané na slavení nejsvětější oběti, mše svaté. A nejen to, za všechno co dělají, odhazování sněhu v zimním období a taky všechny práce, které se týkají kostela. Děkuji varhaníkům, kytaristům a zpěvákům, kteří nás doprovázejí hraním a také zpěvem. Dále děkuji ministrantům, kteří pomáhají při liturgii. Děkuji za sluţbu akolytům, ţenám a chlapům, kteří se starají o úklid kostelů, těm kteří perou kostelní prádlo a všem ostatním, kteří se starají o kněţské hroby a výzdobu kostelů. Děkuji nejen všem novým členům pastorační a ekonomické rady, ale i předchozím členům za pomoc při řešení společných starostí ve farnosti. Paní Janě Krskové, bych poděkoval za sestavování farního časopisu Zvony a všem, kteří svými příspěvky obohacujete obsah časopisu. Rodině Králových za spravování farní hospůdky po mši svaté v neděli, dále poděkování patří i všem, kteří pomáháte s výukou náboţenství, misijním klubkem a všemi duchovními aktivitami. Děkuji všem, kteří pamatujete v modlitbách za farnost, za naše společenství, abychom mohli tvořit malé společenství církve, farní rodiny. Pán Bůh poţehnej a odměň všechny dobrodince, kteří pamatují nejen na chod farnosti při sbírkách o nedělích, ale i mimořádných sbírkách, ze kterých se opravují farní objekty, jak kostely ve farnostech, tak fara v Nekoři. Upřímné díky patří všem Vám, na které jsem zapomněl, moc si cením a váţím Vaší práce, kterou jistě děláte z lásky k církvi a své farnosti. P. Pavol Sandánus Kontrasty jaro x a přece ještě zima, zrada x láska hřích x odpuštění (vykoupení) tma x světlo smutek x radost strach x vítězství ticho x jásavé ALELUJA 3

4 ...tohle všechno jsou symboly proţívaných velikonoc pro KŘESŤANA. Připravit a vést obřady pro celé farní společenství je úkol nelehký. Do jisté míry záleţí na kaţdém z nás, jak se zapojíme, aby slavnost byla skutečnou slavností. Pan farář vyslovil nejeden dík těm, kteří se aktivně zapojili. Já si nesmírně cením sluţby kostelníka, není vidět ani slyšet a přece je v kostele dlouho před obřady a poslední také odchází. A ministranti v prokřehlých rukách drţí statečně ty ledové svícny... Na nás je, abychom ještě poděkovali panu faráři. Nejen, ţe nám připomínal a dal prostor ke svátosti smíření. V jeho reţii proběhly obřady všech dní důstojně a slavnostně. Zastavili jsme se v tom kolotoči všedních dní, abychom s Jeţíšem zakusili velikost Boţí lásky, oběti, odpuštění a vzkříšení. Pane faráři, ještě jednou, DĚKUJEME. Tonča V. Postní obnova byla moc hezká a povzbudivá! Měl jí P. PhDr. Radek Martínek z Pardubic. Drobný, sympatický, veselý, s trochou černého humoru. Mluvil o tom, ţe duchovní ţivot není o výkonu. O tom kolik se pomodlíš desátků. Jsme před Bohem stejně nedokonalí a neřekneme mu nic nového, před ním jakoby koktáme. Je důleţitější modlit se nedokonale, neţ podávat výkony Duchovní ţivot je o tom, být s Bohem, je o vztahu a ne výkonu. Náš ţivot má velkou hodnotu, protoţe za něho Bůh zaplatil ţivotem vlastního Syna. Nepochybujme o smyslu našeho ţivota. Nezakopávejme hřivny, které jsme od Boha dostali. Bůh má k dispozici naše ruce, nohy a hlavu, přes které jedná ve světě, pomáhá a slouţí druhým. Dávat se více k dispozici Bohu. Nemáme nedostatek Boţí přízně, ale nedostatek odvahy chtít něco dělat. Kdyţ se připravujeme na svátost smíření, zamysleme se nejprve nad dobrem v našem ţivotě. Nechme se zasáhnout Boţí láskou a Jeho dary (jsem šťastná, mám dobrého manţela, děti, přátelé, ţivou farnost ) Velkým hříchem je, ţe nevidím Boţí dary ve svém ţivotě. Přisuzuji větší význam hříchu neţ dobru. Hřích je vlastně blbost. Něco nerozumného, co ohroţuje to, co funguje. Kaţdý drobný úspěch, odolání hříchu je třeba vidět a radovat se i z malých vítězství. Vidět obdarování a pak uvidím ty zbytečné blbosti. Svaté příjímání je posilou na cestě. Mše svatá je nejúčinnější pro boj se zlem. Vydej se jistotě láskyplného vztahu, který Bůh s tebou má! Aneta. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad souţení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na poráţku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, ţe ani smrt ani ţivot, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani ţádná moc, ani výšiny ani 4

5 hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáţe nás odloučit od lásky Boţí, která je v Kristu Jeţíši, našem Pánu. Řím 8,18 39 V DUCHOVNÍM ŢIVOTĚ NEMUSÍME PODÁVAT VÝKONY. Bůh je velkorysý. V modlitbě beze slov můţeme odpočívat, odevzdávat se mu. Bůh je také partnerem. Předpokládá to VZÁJEMNÝ ŢIVÝ VZTAH. PŘIJMOUT PRAVIDLA, ZNAMENÁ BRÁT SVOBODU VÁŢNĚ. Hřích je blbost. Demokracie v rodině je blbost. Člověk je stvořen proto, aby chválil Pána a tak spasil svoji duši. Symbolem naší víry je kříţ, nikoli pohovka. Určité nepohodlí k ţivotu, i duchovnímu ţivotu, patří. Marie Pomikálková V sobotu 16. března 2013 jsem se zúčastnila duchovní obnovy v Letohradě. Vedl ji trapista Karel Satoria, nyní farář působící v Dobříši. Jednalo se spíše o přednáškový blok, obnova uţ byla na kaţdém z nás, na zaţití a zvnitřnění doma. Co mě ihned upoutalo, byla osobnost přednášejícího, veselé oči, zaujatý projev, opravdovost, promyšlenost. Procítěnost předávaných myšlenek vyzařovala z něho samého, stejně jako jeho zřetelné člověčenství. Prostě to o čem svědčil, on opravdu ţije. Ráda se s vámi podělím o některé, pro mě inspirativní podněty, ač je to vlastně proti duchu slyšeného, neb jedno z hlavních poselství znělo, ţe spíše neţ slovy má křesťan být rozpoznán svými činy lidskostí ve stylu Jeţíše. Nejprve o postu, první křesťané tuto 40ti denní přípravu na Velikonoce proţívali jako intenzivní obnovu křestních závazků, přípravu nejen katechumenů, ale hlavně společenství křesťanů, to jediné totiţ ztotoţňovali s pojmem církev a mělo být něčím, do čeho je moţné člověka vnořit, garantem, ţe ze společenství bude moci čerpat. Ţe i skrze ně můţe sjednotit svůj ţivot s Jeţíšem. Společenství i má víra je to, o co máš právo se opřít. Ty potřebuješ v určité situaci vidět můj dobrý boj. Stejně tak Škola lásky sv. Benedikta říká: Mlč a miluj, ve smyslu obdarovávej toho druhého tím, čím ţiješ, ne slovy. Slova jsou zdrojem neporozumění. Postoj - zbytnění lásky, je neomylné. Ne nadarmo se říkává příklady táhnou, beze slov tě mám strhávat pro vztah s Bohem. P. Satoria se do kláštera k trapistům vydal do Francie aţ v 38-mi letech. Jak sám říká, to uţ má člověk ţivot zmapovaný. A najednou je vše jinak. I pro něj to nebylo snadné. Trapisté kladou velký důraz na ţivot ve společenství. Na rozdíl třeba od 5

6 kartuziánů, kteří projdou-li přípravou, dostanou kartouzku a poté uţ jsou krom společných modliteb v kostele vlastně stále sami. To také není pro kaţdého. Trapisté naopak nemají programově soukromí, jen stůl mezi ostatními stoly spolubratrů, společné loţnice, přepáţkou jsou pouze odděleni ti, co chrápou. Je to náročné na snášenlivost. Inspirativní je např. jejich vyznávání vin. Mniši si nesmí mezi sebou nic vytknout, to je dobré pro odstup od problému, korekci sebe sama, zapření sebe sama, i jako poţadavek vnitřní hygieny - zpracovat nevoli v tichu, je to náročné. Jednou za 3 měsíce pak má kaţdý povinnost říct na sebe před druhými 3věci, kterých se dopustil proti komunitě (nejde tedy o intimní veřejnou zpověď) a pěti bratrům dát také zpětnou vazbu v tom, co jim do té doby nemohl říct a vadí mu. Smysl je samozřejmě vzájemná pomoc být lepším. Má to však slabinu, jak později nahlédl. Často dlouhý čas s druhým nepromluvíte, neb bratří je tam mnoho a příleţitostí nemnoho a pak ho znáte jen jako toho, kdo vás obvinil. Při pobytu v jiném klášteře poznal jiné uchopení téhoţ. Bratr má příleţitost ti něco vytknout jen tehdy, kdyţ před tím o tobě uvede něco pozitivního. Pokud sis nevšiml také něčeho pěkného, tak mlč. P. Satoria říkal, ţe se tato praxe také velmi odráţela na ţivotě celé komunity, která byla mnohem radostnější. Zmiňoval také studia morální teologie v Čechách, která byla spíše teologií nejrůznějších selhání ve Francii by stejnému oboru slušel název teologie činu. Ve smyslu činu lásky. Lásce pak rozumí jako vůli orientované k dobru. Dobro je pak pro člověka to, co mu pomáhá, aby byl, čím je. Aby se rozvinul v celé své kráse, ve svých schopnostech, moţnostech. Miluji-li, pak dávám druhému to, čím mu pomáhám k tomu, aby se uskutečnil. Láska je přitakávání, já spolu s tebou usiluju o to, co je dobré. Nebezpečím je pak to, ţe se snaţím v druhém uskutečňovat své představy o dobru pro něj a tím ho válcuju. A jak tímto způsobem mohu milovat Boha? Tím, ţe mu umoţním, aby byl tím, čím chce být. Mou láskou. Aby skrze mě miloval tím, co dělám. Já lásku nevlastním, dostávám ji od Něj a zviditelním ji tím, ţe ji proměním v čin. Umoţním tak Bohu, aby byl láskou mých činů. Abych byl v jednotě s Ním skrze své konání. Ţivot je cestou, na které se uskutečňuje to, čím, kým se mám stát. Dobro tedy není nějaká ikona, k níţ směřuju a stále jí nedosahuju, ale je nestále přítomné aktuálně v tom, co dělám. Kaţdým svým činem jsem schopen vnímat Boha. V kaţdém okamţiku jsem volán vidět a proţívat Boha. Dám-li tomu okamţiku, té práci, činu, to, co mu náleţí, v míře, jíţ jsem schopen. Jedině tím jsem schopen zjevit Boţí přítomnost Co je pro mě dobré dnes, nemusí být pro mě dobré zítra, člověk roste, vyvíjí se. I ten druhý vedle mě, to zamezuje nálepkování druhého, nevíme, kam se posunul. V tichém jednotícím společenství s Bohem umoţňuju, aby se Boţí přítomnost projevovala ve skutečnostech mého ţivota. Nemáme Boha uprošovat, ale umoţňovat mu vstoupit do našeho ţivota. Neţádejme o něco menšího, neţ nám chce dát. 6

7 Kaţdá modlitba je vyslyšena do té míry, do jaké jsme sjednoceni s Ním. Sjednocení často narušují nevítané myšlenky. Nejčastěji starosti o druhé. Ďábel je inteligentní, ví, ţe ničím menším by naši pozornost od Boha neodvedl. P.Satoria doporučuje, kdyţ si to uvědomíme, říci: Je tvůj. Předat starost o druhé Bohu. Tím vlastně to, co naše spojení mělo narušit, vztah s Bohem, naopak posílí, umoţní opět být v jeho přítomnosti. Kontemplace, naladění na Boţí přítomnost, to, co nabízí křesťanská spiritualita, je něco podobné dobré náladě. Není to odtrţené od naší práce, neruší mě to v jakékoli sebenáročnější činnosti. Jen to objevit Dělej, co děláš, vydej se tomu. Vše máš jako dar, i kdyţ k tomu přispěješ, ani na ty své schopnosti nemáš nárok, dostal jsi je. Uč se dávat jako Bůh. Boţí styl dávání je anonymní, a tak přirozený, ţe Bůh jako dárce není vidět. Zmizí a tím riskuje, ţe ho přehlédneme, nedoceníme. I proto tak často říkáme: To já! (jsem ti zařídil, jsem zvládl ) Vidět ţivot v jeho kráse, dešifrovat v něm dávajícího se Pána Boha, to je vrcholná křesťanská spiritualita. Procitat v realitě. Kéţ se nám to daří. Lenka Konopková 7

8 V neděli 7.4 byly představeny děti z naší farnosti, které se připravují k 1. sv. přijímání. Jsou to Toník Kareš, Vendulka Venclová, Šimon Krsek, Jáchym Zamazal a Vašík Šuman. Z Těchonína na přípravu dojíţdí Krystýnka Břinčilová, Tobiáš Leicht a Daniel Trejtnar. Přípravu vede velmi zodpovědně náš pan farář Pavol. Je vidět, ţe mu na dětech záleţí. Děti se začaly připravovat uţ 22. února a musí si projít celkem deseti lekcemi. A věru není to nic jednoduchého. Jako přihlíţející rodič bych často nechtěla být tázána. P. Pavol má na kaţdou hodinu připravený jeden pracovní list s tajenkami, doplňovačkami, úkoly, otázkami. Z mého pohledu k přípravě děti přístupují s vervou sobě vlastí, se svojí dětskou logikou, fantazií, obavami ale i očekáváním. Jejich odpovědi jsou často velmi nápadité. Koho z nás dospělých by napadlo na otázku, jak můţete někomu těţce ublíţit odpovědět: Kdyţ někomu zaviruju počítač. Slavnost 1. sv. přijímání se chystá na 9. června. Tak ať se na ni s Boţí pomocí všichni dobře připravíme. Jana Krsková Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenstvílk 10,25-37; Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl: Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl: Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ. Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: A kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl: Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? 8

9 Zákoník odpověděl: Ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl: Jdi a jednej také tak. Suďme opatrně ty, kteří na cestě polomrtvého obešli. Měli omluvu. Falešnou sice, ale měli. Mysleli si totiţ, ţe sluţba Bohu ţádá nebo alespoň dovoluje, zanedbat člověka. My děláme totéţ, ale ne uţ pro sluţbu Bohu, ale kvůli sobě, kvůli pohodlí V newyorské ulici Qeens zastavili dva mladící 28 letou pomocnici v domácnosti Kity Genovese. Jeden z nich ji popadl ruce, druhý jí vzal kabelku s týdenní výplatou. Ostatní probíhalo jako vţdy při takových příleţitostech. Volání o pomoc, bodnutí do prsou, kabelka s penězi a útěk z kruhu diváků, kteří se při tom seběhli. Policie přišla, právě kdyţ ţena umírala. Zjistilo se, ţe této události přihlíţelo asi 40 lidí, aniţ by někdo z nich hnul prstem k její záchraně. Jejich odpovědi na otázku, proč nepomohli, se navlas podobají těm, kterými se hájíme my, kdyţ nám něco podobného vyčítají: Kdybych se do toho zamíchal, mohlo by to pro mě skončit také zle. Mám dost svých starostí, nemám rád vyšetřování, svědectví. Nechci se plést do cizích věcí. Neznal jsem tu ţenu. Bratře, sestro, v Kristově podobenství byli tři. Jeden z nich zastavil. Tady jich bylo čtyřicet a nenašel se nikdo. Všichni měli výmluvu nebo všichni mysleli jen na sebe. Zdá se, ţe jsme dnes o mnoho slabší neţ ti v podobenství. Ale nezapomeňme, ţe čím kdo hřeší, tím bývá i trestán. Jednou nás přepadne ten nejzlodějštější zloděj smrt. Moţná v noci v bytě, moţná za bílého dne na ulici. Nebudeme-li prokazovat milosrdenství, třebas s vlastní škodou a rizikem, nebudeme-li pomáhat milosrdně těm, které přepadl zloděj pokoje, ctí, dobrého jména, ani nás se pak neujme, podle vlastní výpovědi, Boţský Samaritán. Ten totiţ řekl, ţe:.jen milosrdní dojdou milosrdenství. Připravil Jiří Pomikálek Č Neb jsem nestačila udělat tradiční rozhovor, přicházím se zpravodajstvím a zdravím čtenáře ze Skalan, z Českého ráje, kde teď dlíme v zrekonstruovaném patře nad manţelovými rodiči. Svému jménu víska nezůstává nic dluţna, neb neţ je přerostou vysázené borovice, ční se nám nad domem mohutné skály. Lézt se po nich dá a výhled odtamtud je moc pěkný. Jinak obyvatelstvo tvoří cca 20domů, převáţně důchodci. Dětí je tu slovy pět a všechny starší neţ naše Kačka. Jen asi o kilometr dál bydlí stejně stará Johanka. S její maminkou Bárou, která patří k starousedlíkům, jsem se uţ trochu skamarádila. Je to muzikantka a s manţelem a svou původní rodinou stojí za většinou kulturních akcí v obci a okolí. Bohuţel, ať uţ šlo o adventní zpívání, masopust či velikonoční obchůzku a posezení, vţdy se nám to krylo s Nekoří, kde se, co si budeme povídat, 9

10 stále cítím víc doma. Stran osazenstva je to tu zajímavé z češtinského hlediska. Seznámila jsem se s paní Douhou, měří o facku víc neţ já, o kus dál s řečnou paní Tichou, nad námi bydlí paní Holá, která má stále ještě vlasů dost a úplně nahoře paní Tlustá, která je hubená jak lunt. Co to je lunt si zjistěte. Prostě zvláštní to kraj. Bářina sestra Doubravka starostuje ve vedlejší obci Vyskři a její pětiletý synek nese taky zajímavé jméno, v občance bude mít Vlk Václav Bulva. Teď mu říkají Vlček. Je fakt, ţe v Německu se nad Wolfem nikdo nepozastavuje. O dva roky mladší sestřička je Venuše. Ale jsou tu i běţná příjmení, soused je Mlejnek. Soukromě mu říkáme kočičí král, či kočičák. Nehledejte v tom ţádnou kulišárnu. Pán je to hodný, jen nějak neuhlídal reprodukci svých koček a kol domu, a logicky nejen jeho, mu jich teď pobíhá kol dvanácti. Kdyţ se mrouskají, jeden se nevyspí. Je to rachot. A to ještě jaro vlastně nezačalo. Zajímavý kraj je tu i z přírodovědného hlediska, uţ jsem tu viděla poţehnaně sojek, na které u nás jeden těţko narazí a v pangejtu jim tu rostou brsleny. Jejich naţky s plody jsou pěknou dekorací do truhlíků k podzimní výzdobě. Barevně nelze neobdivovat Boţí odvahu, kombinace růţové a oranţové je neobvyklá a sluší právě brslenu. A teď v zimě, kdyţ jsem obráţela s kočárem dennodenně své tři trasy, tak kdyţ to pro sníh nešlo terénem a musela jsem se drţet silnic, pozorovala jsem na poli pasoucí se srny, vyhrabávají si ve sněhu zelenou řepku stejně jako kol Nekoře. Ale krom nich tu byly k vidění cca 3 měsíce ve vysokém sněhu i dvě krávy se dvěma telaty. Při přehánění z jedné pastviny na jinou utekly a marně se je snaţili vrátit do stáda a kravína. Kdyţ na mě koukaly z příkopu, kde přeţvykovaly vyčuhující suchou travinu, vypadaly dost zlověstně, hned jsem přidala do kroku. Viděla jsem totiţ honáka s uspávačkou, jak se přiblíţil na 100m a jak ho zmerčily, vyvinuly aţ neuvěřitelnou fyzičku a zdrhaly jak laňky. Kde je jim konec věru nevím, jen jsem zaslechla, ţe jim občas přece jen přihodili seno na bílé planiny, neb na rozdíl od srn, nejsou ve vyhrabávání tak zběhlé. Starousedlíci to komentovali, ţe pak nemá druţstvo krachovat, kdyţ se jim tu potuluje 80tisíc a neřeší to. To víte, je tu celá řada soukromých zemědělců a pasoucí se krávy, koně, ovce na kaţdém kroku. A kaţdý tomu rozumí. O místních prázdnotou zejících kostelíčcích, krajových specialitách a kulturních památkách nahusto, třeba zas příště. Lenka Konopková Jděte, získejte za učedníky všechny národy! (srov. Mt 28, 19) Sobota 23. března nebyla jen tak nějaká obyčejná sobota. My, mladí ze všech koutů diecéze, jsme se sjeli do Hradce Králové společně oslavit 28. Světový den 10

11 mládeţe. Z našeho ţambereckého vikariátu jsme se na cestu vydali společně. Kvůli odjezdu vlaku jsme se nevyhnuli brzkému rannímu vstávání, ale bohatý program, který nás čekal, stál za to. Diecézní setkání bylo zahájeno ve Filharmonii, kde také probíhal dopolední program. Scénka a video se symbolikou zapalování světla víry byly krásným úvodem. Nechybělo slovo na den v podání seminaristů, ani obohacující katecheze otce Jana Uhlíře. Představili se nám vikariátní kaplani pro mládeţ a jejich věrní pomocníci, zástupci mládeţe. Celé dopoledne hudebně zpestřovala VeKa (= Vesmírná kapela). Po duchovním nasycení následovalo občerstvení v jiţ klasické podobě baget a pitíček. Na odpoledne pro nás bylo připraveno hned několik aktivit. Na své si přišli milovníci sportu, deskových her, stejně jako všichni, kteří nepohrdnou akčními hrami ve městě. Jednou z nabídek byl také muzikál Tarsan v podání souboru Spojené farnosti. Ale nenechte se zmást. Hlavní hrdina se nehoupal na liánách, byl jím totiţ Pavel z Tarsu. Odpoledne bylo také moţné účastnit se modlitby chval, adorace, kříţové cesty nebo přijmout svátost smíření. S odbitím třetí hodiny přišlo krásné vyvrcholení celého setkání. Všichni jsme se sešli k slavení mše svaté v katedrále Svatého Ducha, která se zaplnila do posledního místa. Hlavním celebrantem byl otec biskup Jan Vokál. O hudební doprovod se postaraly scholy z Polné a z Lázní Bělohrad. Společným symbolem všech letošních setkání mládeţe v českých a moravských diecézích je byzantský kříţek, který kaţdý z nás dostal. A tak jsme se všichni rozjeli z hlavního města naší diecéze zpátky domů s kříţkem na krku. Velký dík patří všem, kteří setkání připravovali nebo se na něm jakkoli podíleli, setkání se opravdu vydařilo! Ale také bych chtěla poděkovat všem z naší farnosti, kteří se setkání účastnili. Jelo nás celkem 8 a pro většinu to bylo jejich první - tak věřím, ţe je to muselo stát spoustu odvahy. Doufám, ţe se opět za rok sejdeme v takto hojném nebo ještě větším počtu :) Klára Faltusová V loňském čísle farního zpravodaje Zvony jsem napsal, co nás čeká z oprav ve farnosti v letošním roce. Zvony na kostele sv. Mikuláše Jak jsem jiţ psal, tak v roce 2010 bylo opraveno odbíjení a zvonění po přepětí bleskem. Protoţe v květnu 2012 odpadlo srdce z menšího zvonu z roku 1985 je nutné, abychom předělali i mechanickou část. Náklady na převěšení menšího zvonu, činí ,- Kč. (Částka se o něco navýší, cena je z roku 2012 a v letošním roce je o 1% větší DPH.) Obecní zastupitelství v Nekoři schválilo ,- Kč na opravu menšího zvonu, který není památkově chráněn. Zůstávající částku potřebujeme vybrat, abychom mohli uskutečnit toto dílo. 11

12 Na větší gotický zvon jsem ţádal o dotaci z Pardubického kraje z programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru. Náklady na převěšení většího gotického zvonu, činí ,- Kč. Vyhodnocení ţádosti probíhalo v měsících únoru a březnu. Doposud nemám vyjádření Pardubického kraje. Fara Co se týče fary, tak bych chtěl opět v letošním roce pokračovat v opravě místností v přízemí za nynější kanceláří. Mnozí z vás byli osobně v poslední místnosti, která je vymalována tmavě červenou aţ černou barvou, kde uprostřed místnosti je čínský drak. Tato barva nepatřila na omítku, protoţe barva natřením vsáklá do omítky. Proto se značná část omítky musí osekat, aby se mohla nahodit nová omítka a místnost zprovoznit pro farní pouţití. Kromě omítky je zapotřebí nový podkladný beton, nová dlaţba, sníţit strop a nová elektroinstalace. Celková oprava bude činit: ,-Kč. Co vznikne s bývalé čajovny? Kancelář s knihovnou. Z nynější kanceláře vznikne modlitební místnost na setkávání s menšími skupinami a zvláště v zimním období bude prostor pouţíván během týdne jako kaple. Účet u Fio banky: /2010 je nyní určen zvláště na opravu zvonů v Nekoři. Proto můţete přispívat i bankovním převodem a na vyţádání Vám vystavím doklad o přijatém daru. V nynějším novém čísle zpravodaje Zvony dostáváte i sloţenku, prosím vás o štědrost. Ze zkušenosti vím, ţe kdyţ jsme finančně štědří, tak Pán nám to odplatí mnohonásobně a to různými způsoby. Prosím nejen o štědrost nyní v těţké finanční době, ve které ţijeme, ale také o modlitby, abychom mohli i dalším generacím předat to, co jsme jiţ vybudovali a společně vybudujeme. S vděčností žehnám Váš P. Pavol Sandánus Jeden den jsem se vracela z práce s jedinou myšlenkou teplý čaj, klid a do peřin. Uţ jen ta představa mě léčila. Jenţe pryč jsou ty časy, kdy mi maminka nosila do postele čaj s medem, teplý vývar a natřepávala polštář. Teď uţ je štafeta na mně a podle mých zkušeností i těch z vyprávění, maminky prostě nemarodí. Někdy mi přijde, ţe na sobě máme takovou tu visačku, jako je na oblečení - se symboly: fungují do 40C, můţete je pořádně vyţdímat, trvanlivý materiál. Přesto jsem to zkusila. Pro lepší pocit jsem si do postele vzala poslední kníţku Tomáše Halíka. Bláhově jsem si myslela, ţe mě to asi nějak zachrání. Hm, moc jsem toho nenačetla, takţe tip na kníţku bude aţ v dalších Zvonech, zato mám několik zajímavých postřehů. Určitě je znáte, odškrtávejte se mnou: 12

13 1. Děti mají neuvěřitelnou vlastnost v krátkých pravidelných intervalech stále něco nutně potřebovat. 2. Kdyţ ale potřebujete náhodou něco vy, nemůţete se nikoho široko daleko dovolat. 3. Je velmi malá hranice mezi tím, kdy své děti nesmírně milujete a kdy je máte chuť přetrhnout. 4. Do postele se vejde hóódně hraček, her a kníţek. 5. Stále je málo jídla. 6. Často máte pocit, ţe se vám spíše přitíţilo. 7. I jako velký odpůrce amerických pohádek vezmete na milost Myšáka Stuart Little 8. Modlitba o zdraví je velmi vroucná. Přeji vám, ať nestůněte. Příště asi napíšu, jak se léčí tatínkové. Jana Krsková Setkání rodin domácí hospicové péče (tisková zpráva ze dne: ) V roce 2012 doprovodily sestřičky Oblastní charity Ústí n.o. ke konci ţivota 72 pacientů. 26. února 2013 proběhlo setkání rodinných příslušníků těchto pacientů z celého regionu. Víme o vás, pozůstalých, kteří jste o svého blízkého obdivuhodně pečovali, a právě pro vás toto setkání je, řekla v úvodu organizátorka akce, vrchní sestra Petra Kaplanová. Ve středisku Oblastní charity Ústí nad Orlicí se sešlo 16 lidí, kteří se doma nezištně starali o své nemocné blízké. Přítomné povzbudil letohradský farář Václav Vacek a Petra Kaplanová vyjádřila všem obdiv, úctu a poděkování za spolupráci. Pro všechny zde byl vytvořen prostor k setkání s druhými i ke sdílení emocí. Mnozí vyjádřili své pocity smutku, ztráty energie a chuti do ţivota, obavy z komunikace s druhými lidmi. Některé z těchto obětavých lidí tísnily dokonce i pocity viny vůči sobě samým za to, ţe mohli udělat víc, neţ udělali. Sestřičky kaţdého ujistily, ţe výčitky nejsou namístě, protoţe jejich často dlouholetá - péče byla maximální. Jedna paní to dokumentovala na svém příběhu: Maminka mi zemřela v náručí. Pořád se mi omlouvala za to, ţe vyţaduje péči. Ale my jsme to přece dělali rádi! Celou dobu jsme věděli, ţe se máme rádi, a ţe jsme vděční za to, co jsme v ţivotě jeden pro druhého udělali. I kdyţ jsme si to neřekli slovy, všichni jsme to věděli. Své zkušenosti připojili i další: Kdyţ maminka onemocněla, vzal jsem si dovolenou na ošetřování. Říkal jsem si, ţe to bude tak na 14 dní, ale bylo z toho 9 let. Po celou dobu mi sestřičky pomáhaly. 13

14 Dcera měla babičku ve velké oblibě, ale bydlí daleko. Prosila mě, ať jí zavolám, aţ bude babička umírat. Jednou se zčistajasna dcera objevila ve dveřích a všichni jsme se divili, co tam dělá. Babička ji pohladila a zanedlouho zemřela Starali jsme se o maminku střídavě tři a určitě nás to semklo jako rodinu Při setkání zazněla také slova díků na adresu sestřiček. * Díky vám jsme si maminku mohli nechat doma a díky vám to bylo krásné. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali. * Manţel byl ţertýř, ale denně mi říkal, jak má sestřičky rád, a co by si bez nich počal * Děkuji za váš báječný vztah, který jste měli k mamince i k celé naší rodině. Měli jsme ve vás velkou oporu a jistotu I kdyţ se plakalo, nebylo to smutné setkání. Nad smutkem totiţ převládl fakt, ţe všichni udělali pro své nejbliţší, co mohli, ţe se s nimi důstojně rozloučili, ţe si slovy nebo skutky vzájemně poděkovali za ţivot, a proţili poslední společné okamţiky v okruhu svých nejbliţších. Setkání uzavřel 90letý pan Dykasta, který se 10 let staral o svoji ţenu: Manţelka měla Alzheimerovu chorobu. Jednou spadla a já ji zvedal ze země. Tehdy jsem si uvědomil, jak mi mám rád Věřím, ţe mě Pán Bůh nechal tak dlouho naţivu, abych se o ni mohl postarat V atmosféře určitého negativismu ve společnosti jsou tu tedy dvě obyčejné dobré zprávy: 1. Řada lidí se s naprostou samozřejmostí doma stará o své nemocné blízké. 2. Charita je připravena ve spolupráci s lékaři a zdravotními pojišťovnami těmto lidem poskytnout profesionální zdravotní péči i lidskou podporu. Speciální pomůcky pro handicapované Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí k zapůjčení speciální pomůcky pro handicapované občany, které jim usnadňují pohyb v přírodě. Speciální pomůcky umoţňují lidem se zdravotním handicapem zaţít to, co je pro většinu z nás samozřejmostí radost z pohybu a objevování krás našeho regionu. Díky partnerství v projektu MAS ORLICKO, MAS NAD ORLICÍ a MAS POHODA venkova Orlické hory pro všechny byla pořízena tato speciální vozítka: - elektrický skútr - tandemové kolo - tandemová tříkolka (el. pohon) - kolo s rampou pro invalidní vozík (el. pohon) Více o charitní ošetřovatelské sluţbě a domácí hospicové péči najdete na Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí Na Kopečku Letohrad tel , 14

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více