CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013"

Transkript

1 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 ane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, rád jsi se stal P člověkem a služebníkem nás všech. Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit Otcovu vůli, která nás vybízí milovat Boha a účinně sloužit trpícím a potřebným lidem. K tomu však potřebujeme Tvou pomoc. Dej proto, Pane, nám i všem charitním spolupracovníkům, ať dovedeme pomáhat těm, kteří potřebují naši pomoc, a tak máme účast na Tvém velikém milosrdenství. Uděl nám tuto milost na přímluvu svatého Vincence z Paula, patrona charitního díla, Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen. (Modlitba charitního díla)

3 2 OBSAH Úvodní slovo ředitele, podpora od zřizovatele... 3 Základní údaje... 4 Charitní ošetřovatelská služba... 5 Charitní pečovatelská služba... 7 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi...10 Půjčovna kompenzačních pomůcek Pastorační asistent a koordinátor dobrovolníků Dobrovolnická činnost...15 Hospodaření Charity Holešov za rok Výrok auditora...21 Výkaz zisku a ztráty...24 Rozvaha...28

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 Drazí charitní přátelé, milí spoluobčané. Chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit prostřednictvím tohoto úvodní slova naší charitní ročenky a zároveň vás seznámit s aktivitami a důležitými momenty v životě naší organizace za uplynulý rok Již pravidelně konané akce během celého roku vám budou prezentovány kolegyněmi na ostatních stranách této výroční zprávy. Já bych se chtěl primárně ohlédnout za těmi, které byly pro Charitu Holešov zvláště důležité. Začal bych personální změnou na pozici vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby (dále CHOS), kdy k odešla na vlastní žádost Mgr. Jitka Doleželová, která vykonávala tuto pracovní pozici od Na její místo nastoupila od Zdenka Orálková, která byla vybrána ze stávajícího pracovního týmu zdravotních sester CHOS. Ještě jednou bych chtěl tímto prostřednictvím bývalé vrchní sestře Mgr. Jitce Doleželové poděkovat za její práci pro Charitu Holešov a popřát jí vše dobré v jejím novém zaměstnání a osobním životě. Čemu jsem velmi rád je to, že se v naší Charitě podařilo nově vytvořit pracovní pozici pastoračního asistenta a koordinátora dobrovolníků. Na tuto pracovní pozici na 0,5 úvazku nastoupila od Leona Čapková, která má nově ve své kompetenci např. organizaci sbírek, akcí, koordinaci dobrovolníků v naší organizaci a v neposlední řadě pastoraci zaměstnanců Charity a uživatelů našich služeb. Dále bych Vás rád, milí čtenáři, informoval o podpoře Charity Holešov ze strany našeho zřizovatele Arcibiskupství olomouckého. Již od roku 2000 je nám umožněno zdarma využívat prostory Římskokatolické farnosti v domě U sv. Martina, konkrétně zázemí pro konání Tříkrálové sbírky a také bezplatné příležitostné využívání prostor při pořádání nejrůznějších akcí Charity Holešov. Bez této pomoci, bychom nebyli schopni najít adekvátní prostory a zázemí pro tuto činnost. Velmi si této vynikající spolupráce s Římskokatolickou farností ceníme a vážíme. Další hmatatelnou a konkrétní podporou zřizovatele je již výše zmíněné nově vytvořené pracovní místo pastoračního asistenta a koordinátora dobrovolníků. Veškeré náklady spojené s touto pracovní pozicí jsou hrazeny zřizovatelem, tedy Arcibiskupstvím olomouckým. Díky tomuto nově vzniklému pracovnímu místu se můžeme více zaměřit i na oblasti, které spadají do kompetence právě pastoračního asistenta a koordinátora dobrovolníků. Na závěr mi dovolte poděkovat představitelům Města Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko, za jejich finanční příspěvky a za jejich vytvoření podmínek pro činnost naší organizace. Děkuji také všem dárcům, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit činnost Charity Holešov či finančně přispěli do sbírek na potřebné u nás i ve světě. Kněžím z Holešova, okolních farností, pracovnicím Římskokatolické farnosti v Holešově děkuji za jejich vstřícnost, obětavost a spolupráci. Všem, kteří se postarali o rozvoj a podporu charitního díla v Holešově a okolí patří můj velký dík. Především děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se zasadili o to, abychom loňský rok zvládli bez větších problémů. Rovněž také patří dík našim uživatelům za jejich přízeň, kterou nám v loňském roce zachovali. Přeji vše dobré Mgr. Milan Jelínek ředitel Charity Holešov

5 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a sídlo organizace: Charita Holešov, nám. Svobody 97, Holešov Telefon a fax: (ředitelství) Internetové stránky: Statutární zástupce: (ředitel) Mgr. Milan Jelínek IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0300 Registrace na MK ČR: dle zákona č. 308/1991 Sb. zařazení do rejstříku Trvání činnosti: od Území působnosti: Zlínský kraj Počet zaměstnanců: k (hlavní pracovní poměr: 21) Charita Holešov obnovila svoji činnost v březnu Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, Sdružení Charita Česká republika a od roku 1995 je SČKCH řádným členem celosvětové organizace Caritas internationalis. PŮSOBNOST CHARITY HOLEŠOV

6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 5 Vrchní sestra: do Mgr. Jitka Doleželová, od Zdenka Orálková Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: Mobil: Charitní ošetřovatelská služba je zdravotnická služba, která zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v jejich vlastním domácím prostředí. Péče je indikována praktickým lékařem a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování péče. Ošetřovatelskou péči zajišťují 4 zdravotní sestry zaměstnané na stálý pracovní poměr a 4 zdravotní sestry, s nimiž je uzavřena dohoda o provedení práce. Všechny zdravotní sestry jsou registrované, tzn. že mají osvědčení k práci bez odborného dohledu. Zdravotní péče je prováděna formou ošetřovatelského procesu, který je základem pro kvalitní individualizovanou ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelská služba je poskytována v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00, na doporučení a pokyn lékaře je služba dostupná i mimo pracovní dobu a přes víkendy. Cílem zdravotní služby je zajistit a poskytovat péči klientům v jejich domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací při základním onemocnění, podporovat soběstačnost klienta, ulevit od bolestí, zajistit důstojné a klidné umírání, to vše v úzké spolupráci s praktickým lékařem. Zdravotnické výkony prováděné zdravotními sestrami v domácím prostředí: sledování fyziologických funkcí, příprava a aplikace inzulínu a injekcí, odběry biologického materiálu, ošetřování chronických ran a stomií, cévkování a ošetřování permanentních katetrů, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, edukace klientů a jejich rodinných příslušníků. Ošetřovatelská péče je poskytována klientům na území města Holešov a v obcích Količín, Třebetice, Alexovice, Ludslavice, Kurovice, Zahnašovice, Míškovice, Lechotice, Žeranovice, Horní Lapač, Martinice, Přílepy, Žopy, Dobrotice, Jankovice, Prusinovice, Tučapy, Bořenovice, Pacetluky, Roštění, Kostelec u Holešova, Karlovice, Němčice, Rymice.

7 6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Smlouvy o poskytnutí zdravotní péče máme uzavřeny s těmito pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 (384 klientů) Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 (4 klientů) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (34 klientů) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 (29 klientů) Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213 (33 klientů) Oborová zdravotní pojišťovna 207 (10 klientů) Vojenská ZP 201 Celkový počet provedených návštěv u klientů Celkový počet ošetřených klientů 494, z toho 2 klienti do 19 let, 3 klienti do 65 let a 441 klientů nad 65 let. Počet klientů ve městě Holešov 176, v okolních obcích 318.

8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) 7 Vedoucí: Eva Relichová, DiS. Adresa: Novosady 1597, Holešov Telefon: Mobil: Poslání Pečovatelské služby: umožnit obyvatelům Holešova a Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytujeme péči a podporu v jejich domácnosti nebo v prostorách Domů s pečovatelskou službou. Uživatelům pomáháme v oblasti zajištění péče o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti. Cílem Pečovatelské služby je: pomoci zajistit uživatelům takové podmínky, aby byly zachovány jejich zvyky, denní režim, dosavadní vztahy v rámci místní komunity, rytmus života. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytnutí úkonů, na které již uživatelovy vlastní síly nestačí. Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou občané Holešova a mikroregionu Holešovsko. Služby poskytujeme lidem starším 18-ti let (dospělí, starší a mladší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ovšem služby nemůžeme poskytnout lidem, kteří by vyžadovali od Pečovatelské služby trvalý dohled celodenní péče. Kritériem odmítnutí zájemce o službu je případ, kdy: žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc. služeb, je naplněná kapacita poskytované služby, žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny, žadateli, který žádá o poskytnutí soc. služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

9 8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) Rozsah poskytování sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně celková koupel, poskytnutí stravy dovoz obědů, příprava a podání jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti - nákupy, pochůzky (zajištění léků), úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Fakultativní činnosti: pedikúra, půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek. Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména: respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti, podpora samostatnosti pracovní postupy jednotlivých úkonů jsou individualizovány, neděláme vše místo uživatele, ale jen to, na co mu vlastní síly nestačí. Snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky, celková nestrannost nestraníme uživateli, ani členům jeho rodiny. Další principy poskytování Pečovatelské služby: respektování soukromí klienta, individuality důležitou součástí této zásady je dohoda mezi poskytovatelem služby a uživatelem o rozsahu poskytované péče, pružné reagování pracovníků na požadavky uživatelů při poskytování služby. Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 6:30 do 15 hod. na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem v jeho domácím prostředí, v případě potřeby i mimo pracovní dobu o víkendech a svátcích. Péče se provádí za úhradu dle platného ceníku (je přílohou ke smlouvě, která je s uživatelem sepsána).

10 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) 9 Službu zajišťuje tým pečovatelek, které splňují požadavky Zákona o sociálních službách tj. mají osvědčení o absolvování pečovatelského (popř. pedikérského) kurzu. Účastní se také seminářů v rámci dalšího vzdělávání. V průběhu roku 2013 využilo pečovatelskou službu celkem 225 uživatelů (59 mužů, 166 žen), dalších 94 osob využilo pouze službu pedikúra v SOH nebo pedikúra v domácnosti. Pečovatelská služba byla poskytnuta v terénu města Holešov a jeho místních částech 191 uživatelům, v okolních obcích (viz tabulka). Nejvíce frekventovanou službou byl rozvoz a donáška obědů, dále pak nákupy a pochůzky, koupel v domácnosti, příprava a podání jídla a běžný úklid a údržba domácnosti. Obec Počet uživatelů Obec Počet uživatelů Bořenovice 2 Němčice 1 Jankovice 1 Pacetluky 1 Karlovice 1 Přílepy 3 Kostelec u Hol. 3 Roštění 6 Lechotice 1 Rymice 4 Ludslavice 1 Třebětice 3 Martinice 2 Zahnašovice 1 Míškovice 2 Žeranovice 2 VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ: věk věk let 75 věk nad 80 let 130

11 10 SAS PRO RODINY S DĚTMI Vedoucí: Pavlína Strouhalová, DiS. Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: Mobil: Poslání: Posláním Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a Mikroregionu Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Cílová skupina: Služba je poskytována rodinám s dětmi do 18-ti let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cíle: obnovení fungování rodiny, zabezpečení vhodného prostředí pro zdravý vývoj dětí, včetně podpoření pravidelné školní (předškolní) docházky a vhodného prostředí pro studium, motivace rodiny k samostatnému a zodpovědnému řešení vlastní situace, vést rodinu k účelnému hospodaření s finančními prostředky, snížení závislosti uživatelů na systémech sociální pomoci, prevence sociálního vyloučení. Rozsah poskytování sociální služby: 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc a podpora při školní přípravě dětí, motivace k řádné docházce dětí do MŠ a ZŠ, vedení k hospodaření s financemi, motivace rodičů k zajištění volnočasových aktivit pro své děti. 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod dětí s rodiči k lékaři či do školského zařízení. 3. Sociálně-terapeutické činnosti podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi, prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů.

12 SAS PRO RODINY S DĚTMI Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc, podpora a doprovod při vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek či nového zaměstnání spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Zásady poskytování služby: Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména: respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti každý člověk je jedinečný a má svoji neopakovatelnou lidskou hodnotu a důstojnost, své náboženské vyznání, politické názory apod. Snažíme se toto plně respektovat. podpora samostatnosti službu poskytujeme takovým způsobem, abychom u uživatele podporovali aktivní přístup k řešení své situace a zároveň nebyl uživatel na službě závislý; snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky. respektování svobody volby bereme vždy ohled na svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele a zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svou volbu. celková nestrannost vůči uživateli, členům jeho rodiny a pracovníkům jiných zúčastněných institucí se chováme nezaujatě. To znamená, že se na situaci díváme objektivně a nestraníme jedné či druhé straně. Při poskytování služby se též řídíme zásadou: mlčenlivost všechna sdělení uživatele jsou důvěrná a bez jeho souhlasu nebudou předány nezúčastněným osobám. Pracovní doba: služba je poskytována rodinám s dětmi terénní formou, tzn. v jejich domácím prostředí v této pracovní době: Pondělí a středa 7:00 17:00 hod. Úterý a čtvrtek 7:00 15:00 hod. Pátek 7:00 13:30 hod. Zájemci o službu mohou pracovnice oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, em nebo osobně v sídle Charity Holešov. Všechny činnosti služby jsou poskytovány bezplatně a spolupráce s pracovníky služby je dobrovolná. Od je služba financována z rozvojového projektu Zlínského kraje Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji. Tento projekt zajišťuje financování služby na 24 měsíců, tedy do Pracovní tým tvoří dvě sociální pracovnice, které mají celkem 1,75 úvazku. Za rok 2013 spolupracovala služba se 13 rodinami, kterým bylo poskytnuto celkem 612 intervencí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

13 12 PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pracovnice půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek: Stanislava Neradilová Telefon: Mobil: Charita Holešov umožňuje potřebným klientům zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek. Doba vypůjčení: Od pondělí do pátku od 8.00 do 9.00 a od do hod. Mimo pracovní dobu je možná výpůjčka kompenzační pomůcky pouze po domluvě s pověřeným pracovníkem. Pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné smlouvy, jejíž součástí je také ceník. Charita Holešov nabízí celou škálu různých zdravotních a kompenzačních pomůcek. K nejčastěji zapůjčovaným patří invalidní vozíky, zdravotní postele, chodítka a klozetové židle. Cílem: je, aby tyto pomůcky umožnily klientům setrvání v jejich domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace v některém zdravotnickém nebo sociálním zařízení. V roce 2013 poskytla půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek své služby 153 klientům z Holešova a okolních obcí.

14 PASTORAČNÍ ASISTENT A KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ 13 Past. asistent: Leona Čapková Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: Mobil: Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro uživatele služeb Charity: návštěvy a rozhovory, zprostředkovává kontakty na kněze, zprostředkovává přijetí svátostí. Zajišťuje pastorační službu v Charitě. Spolupracuje s farnostmi, kněžími a katechety. Setkává se s kněžími v děkanátu. Cílová skupina: Služby poskytujeme všem lidem bez rozdílu věku. Poslání služby: Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti přijatelnou formou zohledňuje křesťanský rozměr své práce. Poskytované služby: podpora duchovního rozměru charitní práce, tematické setkávání s pracovníky jednotlivých charitních zařízení, zajišťování charitních bohoslužeb a pobožností individuální pastorační pohovory, modlitby za Charitu, podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi propagace charitní práce ve farnostech, spolupráce s kněžími, předávání informací o činnosti Charity Holešov. Jak zajistit službu: Po telefonické domluvě může službu doporučit a zajistit rodinný příslušník, samotný zájemce nebo kněz. Kdy poskytujeme služby: Od pondělí do pátku od 8:00 12:00 hodin. Po domluvě i mimo tuto dobu.

15 14 PASTORAČNÍ ASISTENT A KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ Koordinátor dobrovolníků: vyhledává, získává a koordinuje dobrovolníky a rozvíjí práci s nimi. Zajišťuje akce - Humanitární sbírka šatstva, Den Charity, atp. Organizuje Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu, Den zdraví a akce Charity či koncerty. Spolupracuje s médii a veřejností. Propaguje činnost Charity na webu a v charitní vitríně. Poslání služby: Zapojení dobrovolníků do přímého kontaktu s klienty vnáší do sociálních služeb lidský prvek. Svou činností dobrovolníci přispívají k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytované sociální služby. Pokud má být činnost dobrovolníků přínosem, je třeba, aby se jim určitá osoba v organizaci věnovala a jejich dobrovolnickou činností je provázela.

16 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 15 POSTNÍ ALMUŽNA 2013 Postní almužna se řadí k dobrovolným pastoračním aktivitám a vrací se ke starobylé postní tradici. Postní období začíná Popeleční středou a končí Květnou nedělí. Na počátku tohoto období si farníci vyzvednou v místě své farnosti malé papírové schránky zvané postničky. Do těchto schránek pak po celé postní období vkládají finanční obnos v přibližné hodnotě jako je cena požitku, který si odřekli. Na konci postní doby pak přinesou nastřádaný obnos jako svůj dar do kostelů. Tyto finanční prostředky se pak použijí pro potřebné občany. V roce 2013 farníci nastřádali finanční obnos v celkové výši ,- Kč, který byl využit převážně na pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, jednotlivcům a na Adopci na dálku Haiti. Výtěžek Postní almužny 2013 v jednotlivých farnostech Farnost Holešov Kostelec u Holešova Kurovice Ludslavice Pacetluky (Prusinovice) Prusinovice Roštění (Kostelec u Hol.) Rymice Zahnašovice (Holešov) Žeranovice Celkem výnos 6 603,00 Kč 1 200,00 Kč 1 807,00 Kč 3 290,00 Kč 1 950,00 Kč 4 960,00 Kč 800,00 Kč 2 404,00 Kč 320,00 Kč 7 674,00 Kč ,00 Kč

17 16 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA 2013 Letos pořádala Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírky šatstva opět ve dvou termínech: a Sbírka se konala v prostorách budovy Českého zahrádkářského svazu v Holešově. Občané měli možnost od 8 do 16 hod. po celý týden donést pro ně již nepotřebné věci. Přinášeli velké množství nejrůznějšího oblečení, boty, hračky, kabelky, látky, domácí spotřebiče, nádobí a jiné. Počet nasbíraných věcí předčil naše očekávání. Dárci také finančně přispívali na úhradu nákladů spojených s dopravou nasbíraných věcí do Broumova. Za Charitu Holešov bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na podzimní sbírku šatstva a taktéž našim třem ochotným dobrovolnicím (paní Kadlíkové, Matyášové a Gajové), které přinesené věci třídily a skládaly do krabic a pytlů. Tuto práci a pomoc poskytují již téměř celé desetiletí a patří jim za to velký dík. Poděkování patří také Českému zahrádkářskému svazu v Holešově, který zcela bezplatně zapůjčil již po několikáté své prostory pro účely shromažďování šatstva a také p. Grossovi, který pro nakládání nasbíraného šatstva uvolnil z veřejně prospěšných prací 8 párů silných rukou. Děkujeme. DÁREK NA UKRAJINU 2013 Vážení příznivci projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu, vzhledem k tomu, že na Ukrajině došlo k zásadním změnám v celní proceduře, nemůže naše organizace jako i ostatní světové mezinárodni organizace letos dopravit humanitární dary na Ukrajinu. Je nám líto, že díky nepromyšleným zákonům na Ukrajině nemáme možnost obdarovat děti baličky, které jste každoročně pečlivě připravovali. V zájmu dětí, o které v tomto projektu vždy šlo na prvním místě, si v této situaci dovolujeme nabídnout Vám alternativní řešení. Změna spočívá v tom, že na Ukrajinu nepovezeme připravené dárky, protože to opravdu není možné, ale povezeme peněžní hotovost vybranou od dárců v České republice. Samotné dárky pak budou nakoupeny, zkompletovány a zabaleny přímo na Ukrajině. Dárky měly mít vždy hodnotu cca Kč. Budeme tedy opět hledat konkrétní dárce a nabízet jim obdarování konkrétní ch dětí. Změnou je pouze to, že darem dárce nebudou rovnou věci v balíčku, ale částka 1 000,- Kč, doplněná osobním dopisem, přáním, pohlednicí, malovanými obrázky a jinými vzkazy. Nikoli již ale zbožím. foto zaslané z ACHO pro podporovatele projektu. Pod záštitou Charity Holešov bylo obdarováno celkem 9 dětí.

18 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 17 Místo: Pohlaví: Věk: Lopatyn Dívka 14 Kolomyja Chlapec 17 Ternopil Chlapec 9 Ternopil Chlapec 11 Kolomyja Dívka 13 Místo: Pohlaví: Věk: Ternopil Chlapec 6 Ternopil Chlapec 10 Ternopil Dívka 12 Bortniky Chlapec 16 SBÍRKA PRO FILIPÍNY zasáhla ničivá bouře většinu území v oblasti Leyte na Filipínách. Charita Česká republika se ihned prostřednictvím celosvětové charitní sítě zapojila do pomoci obětem ničivého tajfunu Haiyan. Na cestě po jeho řádění bylo více jak 80 % budov poničeno a půl miliónu lidí muselo být evakuováno. Také Charita Holešov vyhlásila sbírku a pomoc pro Filipíny. Formou DMS, zasláním finančního obnosu na účet nebo do kasiček mohli lidé pomoci. Sběrná místa byla na Městském úřadě, Farním úřadě, v sídle na Charitě Holešov a tak zde od zde mohli lidé přispívat také do připravených kasiček. Celková finanční pomoc ve výši 4060 Kč byla zaslána na účet sbírky.

19 18 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Tříkrálové koledování se stalo v mikroregionu Holešov již tradicí. Celá akce začala už v pátek 5. ledna 2013 koledováním Tří králů (děkan P. Jerzy Walczak, ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek a zaměstnanec Charity Holešov František Pirkl). Během dne navštívili postupně všechny místní úřady a významné holešovské firmy, kde díky štědrosti jejich představitelů a zaměstnanců vykoledovali celkem ,- Kč. Následující den v sobotu 6. ledna se konala samotná Tříkrálová sbírka. V domě U sv. Martina se v brzkých ranních hodinách shromáždili všichni nadšení koledníci. Za pomoci dobrovolnic se převlékli do kostýmů, občerstvili se a převzali připravené kasičky, cukříky a kalendáříky. Následoval dlouhý průvod do místního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jim pan místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert a ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek popřáli mnoho úspěchů při koledování a P. Jerzy Walczak požehnal bílé křídy, kterými pak koledníci označili veřeje domů písmeny K B M s letopočtem Po návratu dostali koledníci porci teplého guláše a batůžek, jako připomínku a poděkování za jejich čas, ochotu a nasazení pro dobrou věc. Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 Obec Výtěžek Obec Výtěžek Bořenovice 4 347,- Kč Pacetluky 6 005,- Kč Dobrotice 9 420,- Kč Prusinovice ,- Kč Holešov ,- Kč Přílepy ,- Kč Horní Lapač 9 820,- Kč Racková ,- Kč Jankovice ,- Kč Roštění ,- Kč Količín 8 998,- Kč Rymice ,- Kč Kostelec u Holešova ,- Kč Třebětice ,- Kč Kurovice 8 229,- Kč Tučapy 9 719,- Kč Ludslavice ,- Kč Zahnašovice ,- Kč Martinice ,- Kč Žeranovice ,- Kč Němčice 6 493,- Kč Žopy 9 833,- Kč Celkem ,- Kč Využití finančních prostředků z TKS 2013 Celkový výtěžek TKS 2013 z Holešova a obcí mikroregionu Holešovsko činil Kč a z této částky se na konto Charity Holešov vrátilo ,17 Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili tímto způsobem: podpora Charitní pečovatelské služby v celkové výši Kč (nákup žehličky, pracovního oblečení, obuvi a termoportů obaly na jídlonosiče pro dovoz obědů), podpora Charitní ošetřovatelské služby v celkové výši ,17 Kč (nákup nového služebního auta na LPG, pracovního oblečení a fonendoskopů s manžetami), přímá sociální pomoc potřebným občanům v celkové výši ,- Kč, humanitární pomoc v celkové výši Kč (finanční pomoc lidem postižených povodněmi)

20 HOSPODAŘENÍ CHARITY HOLEŠOV ZA ROK VÝNOSY: DOTACE: MPSV ,-- Město Holešov a Obecní úřady ,-- Individuální projekt SAS (Zlínský kraj) ,-- Úřad práce ,-- Celkem: ,-- DARY: příspěvky od jednotlivců ,-- Tříkrálová sbírka ,-- Celkem: ,-- TRŽBY: platby od zdravotních pojišťoven ,78 za služby klientům ,-- za fakultativní služby ,-- za zapůjčené kompenzační pomůcky ,-- Celkem: ,78 OSTATNÍ VÝNOSY: Úroky 10714,08 Ostatní ,02 Celkem: ,10 VÝNOSY celkem: ,88

21 20 HOSPODAŘENÍ CHARITY HOLEŠOV ZA ROK 2013 NÁKLADY: SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY: DHM (do 40 tis.) ,-- ostatní materiál ,91 spotřeba energie ,-- spotřeba pohonných hmot ,95 Celkem: ,86 SLUŽBY: opravy a údržba ,30 cestovné ,-- reprezentace 3 814,-- školení ,-- ostatní služby ,60 Celkem: ,90 NÁKLADY OSOBNÍ: mzdové náklady ,-- OON (DPP, DPČ) ,-- zákonné sociální pojištění ,-- stravné ,-- ostatní zákonné náklady ,-- Celkem: ,-- NÁKLADY OSTATNÍ: ostatní náklady (včetně darů) 9811,27 odpisy, prodaný majetek ,-- Celkem: ,27 NÁKLADY celkem: ,03 Celkový rozdíl výnosů a nákladů: ,15

22 VÝROK AUDITORA 21 ZPRÁVA nezávislého auditora o provedeném ověření roční účetní závěrky za rok 2013 Charita Holešov

23 22 VÝROK AUDITORA

24 VÝROK AUDITORA 23

25 24 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 25

27 26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 27

29 28 ROZVAHA

30 ROZVAHA 29

31 30 ROZVAHA

32 ROZVAHA 31

33 32 ROZVAHA

34 Kontaktní údaje Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek Leona Čapková ředitel Charity Holešov pastorační asistentka, koor. dobrovolníků telefon: telefon: mobil: mobil: Zdenka Orálková Eva Relichová, DiS. vrchní sestra CHOS vedoucí a soc. pracovnice CHPS telefon: telefon: mobil: mobil: Pavlína Strouhalová, DiS. Stanislava Neradilová vedoucí a soc. pracovnice SAS půjčovna kompenzačních pomůcek pro rodiny s dětmi telefon: telefon: mobil: mobil: Naši činnost podpořili: Město Holešov, Zlínský kraj, Úřad práce ve Zlíně, obce Míškovice, Martinice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Přílepy, Pacetluky, Rymice a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi.

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Úvodní slovo: Vážení přátelé, účelem výroční zprávy za rok 2007 je poskytnout široké veřejnosti

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Charita Holešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Charita Holešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charita Holešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milující Pane! Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň. Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát. Když je někdo smutný, sešli mi někoho,

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, Kladno Hřebečská 2680, Kladno, 272 02 Občanské sdružení registrace: VS/1-1/50 370/02-R ze dne 30. 5. 2002 IČO 265 94 544 DIČ CZ264 94 544 E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 3918445 Forma služby Terénní správní obvod ORP Uherský Brod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel: Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Bruntálsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme

Slovo na úvod: Eva Janalíková ředitelka. Foto: Zde sídlíme Slovo na úvod: Vážení přátelé, právě otvíráte výroční zprávu Charity Holešov, která má poskytnout přehled o tom, co a s jakým efektem jsme dokázali během uplynulého roku. Každý rok s sebou přináší úspěchy,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: TABITA Třinec, osobní asistence; Jablunkovská 241, 739 61 Třinec PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více