CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013"

Transkript

1 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 ane Ježíši, Ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všechny božské výsady, rád jsi se stal P člověkem a služebníkem nás všech. Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit Otcovu vůli, která nás vybízí milovat Boha a účinně sloužit trpícím a potřebným lidem. K tomu však potřebujeme Tvou pomoc. Dej proto, Pane, nám i všem charitním spolupracovníkům, ať dovedeme pomáhat těm, kteří potřebují naši pomoc, a tak máme účast na Tvém velikém milosrdenství. Uděl nám tuto milost na přímluvu svatého Vincence z Paula, patrona charitního díla, Ty, který žiješ a vládneš na věky věků. Amen. (Modlitba charitního díla)

3 2 OBSAH Úvodní slovo ředitele, podpora od zřizovatele... 3 Základní údaje... 4 Charitní ošetřovatelská služba... 5 Charitní pečovatelská služba... 7 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi...10 Půjčovna kompenzačních pomůcek Pastorační asistent a koordinátor dobrovolníků Dobrovolnická činnost...15 Hospodaření Charity Holešov za rok Výrok auditora...21 Výkaz zisku a ztráty...24 Rozvaha...28

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 Drazí charitní přátelé, milí spoluobčané. Chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit prostřednictvím tohoto úvodní slova naší charitní ročenky a zároveň vás seznámit s aktivitami a důležitými momenty v životě naší organizace za uplynulý rok Již pravidelně konané akce během celého roku vám budou prezentovány kolegyněmi na ostatních stranách této výroční zprávy. Já bych se chtěl primárně ohlédnout za těmi, které byly pro Charitu Holešov zvláště důležité. Začal bych personální změnou na pozici vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby (dále CHOS), kdy k odešla na vlastní žádost Mgr. Jitka Doleželová, která vykonávala tuto pracovní pozici od Na její místo nastoupila od Zdenka Orálková, která byla vybrána ze stávajícího pracovního týmu zdravotních sester CHOS. Ještě jednou bych chtěl tímto prostřednictvím bývalé vrchní sestře Mgr. Jitce Doleželové poděkovat za její práci pro Charitu Holešov a popřát jí vše dobré v jejím novém zaměstnání a osobním životě. Čemu jsem velmi rád je to, že se v naší Charitě podařilo nově vytvořit pracovní pozici pastoračního asistenta a koordinátora dobrovolníků. Na tuto pracovní pozici na 0,5 úvazku nastoupila od Leona Čapková, která má nově ve své kompetenci např. organizaci sbírek, akcí, koordinaci dobrovolníků v naší organizaci a v neposlední řadě pastoraci zaměstnanců Charity a uživatelů našich služeb. Dále bych Vás rád, milí čtenáři, informoval o podpoře Charity Holešov ze strany našeho zřizovatele Arcibiskupství olomouckého. Již od roku 2000 je nám umožněno zdarma využívat prostory Římskokatolické farnosti v domě U sv. Martina, konkrétně zázemí pro konání Tříkrálové sbírky a také bezplatné příležitostné využívání prostor při pořádání nejrůznějších akcí Charity Holešov. Bez této pomoci, bychom nebyli schopni najít adekvátní prostory a zázemí pro tuto činnost. Velmi si této vynikající spolupráce s Římskokatolickou farností ceníme a vážíme. Další hmatatelnou a konkrétní podporou zřizovatele je již výše zmíněné nově vytvořené pracovní místo pastoračního asistenta a koordinátora dobrovolníků. Veškeré náklady spojené s touto pracovní pozicí jsou hrazeny zřizovatelem, tedy Arcibiskupstvím olomouckým. Díky tomuto nově vzniklému pracovnímu místu se můžeme více zaměřit i na oblasti, které spadají do kompetence právě pastoračního asistenta a koordinátora dobrovolníků. Na závěr mi dovolte poděkovat představitelům Města Holešova a obcí Mikroregionu Holešovsko, za jejich finanční příspěvky a za jejich vytvoření podmínek pro činnost naší organizace. Děkuji také všem dárcům, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit činnost Charity Holešov či finančně přispěli do sbírek na potřebné u nás i ve světě. Kněžím z Holešova, okolních farností, pracovnicím Římskokatolické farnosti v Holešově děkuji za jejich vstřícnost, obětavost a spolupráci. Všem, kteří se postarali o rozvoj a podporu charitního díla v Holešově a okolí patří můj velký dík. Především děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se zasadili o to, abychom loňský rok zvládli bez větších problémů. Rovněž také patří dík našim uživatelům za jejich přízeň, kterou nám v loňském roce zachovali. Přeji vše dobré Mgr. Milan Jelínek ředitel Charity Holešov

5 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a sídlo organizace: Charita Holešov, nám. Svobody 97, Holešov Telefon a fax: (ředitelství) Internetové stránky: Statutární zástupce: (ředitel) Mgr. Milan Jelínek IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0300 Registrace na MK ČR: dle zákona č. 308/1991 Sb. zařazení do rejstříku Trvání činnosti: od Území působnosti: Zlínský kraj Počet zaměstnanců: k (hlavní pracovní poměr: 21) Charita Holešov obnovila svoji činnost v březnu Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, Sdružení Charita Česká republika a od roku 1995 je SČKCH řádným členem celosvětové organizace Caritas internationalis. PŮSOBNOST CHARITY HOLEŠOV

6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 5 Vrchní sestra: do Mgr. Jitka Doleželová, od Zdenka Orálková Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: Mobil: Charitní ošetřovatelská služba je zdravotnická služba, která zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v jejich vlastním domácím prostředí. Péče je indikována praktickým lékařem a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, se kterými je uzavřena smlouva o poskytování péče. Ošetřovatelskou péči zajišťují 4 zdravotní sestry zaměstnané na stálý pracovní poměr a 4 zdravotní sestry, s nimiž je uzavřena dohoda o provedení práce. Všechny zdravotní sestry jsou registrované, tzn. že mají osvědčení k práci bez odborného dohledu. Zdravotní péče je prováděna formou ošetřovatelského procesu, který je základem pro kvalitní individualizovanou ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelská služba je poskytována v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00, na doporučení a pokyn lékaře je služba dostupná i mimo pracovní dobu a přes víkendy. Cílem zdravotní služby je zajistit a poskytovat péči klientům v jejich domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací při základním onemocnění, podporovat soběstačnost klienta, ulevit od bolestí, zajistit důstojné a klidné umírání, to vše v úzké spolupráci s praktickým lékařem. Zdravotnické výkony prováděné zdravotními sestrami v domácím prostředí: sledování fyziologických funkcí, příprava a aplikace inzulínu a injekcí, odběry biologického materiálu, ošetřování chronických ran a stomií, cévkování a ošetřování permanentních katetrů, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, edukace klientů a jejich rodinných příslušníků. Ošetřovatelská péče je poskytována klientům na území města Holešov a v obcích Količín, Třebetice, Alexovice, Ludslavice, Kurovice, Zahnašovice, Míškovice, Lechotice, Žeranovice, Horní Lapač, Martinice, Přílepy, Žopy, Dobrotice, Jankovice, Prusinovice, Tučapy, Bořenovice, Pacetluky, Roštění, Kostelec u Holešova, Karlovice, Němčice, Rymice.

7 6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Smlouvy o poskytnutí zdravotní péče máme uzavřeny s těmito pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111 (384 klientů) Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201 (4 klientů) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (34 klientů) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 (29 klientů) Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 213 (33 klientů) Oborová zdravotní pojišťovna 207 (10 klientů) Vojenská ZP 201 Celkový počet provedených návštěv u klientů Celkový počet ošetřených klientů 494, z toho 2 klienti do 19 let, 3 klienti do 65 let a 441 klientů nad 65 let. Počet klientů ve městě Holešov 176, v okolních obcích 318.

8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) 7 Vedoucí: Eva Relichová, DiS. Adresa: Novosady 1597, Holešov Telefon: Mobil: Poslání Pečovatelské služby: umožnit obyvatelům Holešova a Mikroregionu Holešovsko zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, ve kterém jsou zvyklí žít a mají zde své zázemí. Uživatelům poskytujeme péči a podporu v jejich domácnosti nebo v prostorách Domů s pečovatelskou službou. Uživatelům pomáháme v oblasti zajištění péče o vlastní osobu a zajištění chodu domácnosti. Cílem Pečovatelské služby je: pomoci zajistit uživatelům takové podmínky, aby byly zachovány jejich zvyky, denní režim, dosavadní vztahy v rámci místní komunity, rytmus života. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je poskytnutí úkonů, na které již uživatelovy vlastní síly nestačí. Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou občané Holešova a mikroregionu Holešovsko. Služby poskytujeme lidem starším 18-ti let (dospělí, starší a mladší senioři), jejichž zdravotní stav nebo sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ovšem služby nemůžeme poskytnout lidem, kteří by vyžadovali od Pečovatelské služby trvalý dohled celodenní péče. Kritériem odmítnutí zájemce o službu je případ, kdy: žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů soc. služeb, je naplněná kapacita poskytované služby, žadatel nesplňuje podmínky cílové skupiny, žadateli, který žádá o poskytnutí soc. služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

9 8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) Rozsah poskytování sociální služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně celková koupel, poskytnutí stravy dovoz obědů, příprava a podání jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti - nákupy, pochůzky (zajištění léků), úklid, mytí oken, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Ceny za tyto služby jsou v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Fakultativní činnosti: pedikúra, půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek. Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména: respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti, podpora samostatnosti pracovní postupy jednotlivých úkonů jsou individualizovány, neděláme vše místo uživatele, ale jen to, na co mu vlastní síly nestačí. Snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky, celková nestrannost nestraníme uživateli, ani členům jeho rodiny. Další principy poskytování Pečovatelské služby: respektování soukromí klienta, individuality důležitou součástí této zásady je dohoda mezi poskytovatelem služby a uživatelem o rozsahu poskytované péče, pružné reagování pracovníků na požadavky uživatelů při poskytování služby. Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 6:30 do 15 hod. na základě písemné smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem v jeho domácím prostředí, v případě potřeby i mimo pracovní dobu o víkendech a svátcích. Péče se provádí za úhradu dle platného ceníku (je přílohou ke smlouvě, která je s uživatelem sepsána).

10 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) 9 Službu zajišťuje tým pečovatelek, které splňují požadavky Zákona o sociálních službách tj. mají osvědčení o absolvování pečovatelského (popř. pedikérského) kurzu. Účastní se také seminářů v rámci dalšího vzdělávání. V průběhu roku 2013 využilo pečovatelskou službu celkem 225 uživatelů (59 mužů, 166 žen), dalších 94 osob využilo pouze službu pedikúra v SOH nebo pedikúra v domácnosti. Pečovatelská služba byla poskytnuta v terénu města Holešov a jeho místních částech 191 uživatelům, v okolních obcích (viz tabulka). Nejvíce frekventovanou službou byl rozvoz a donáška obědů, dále pak nákupy a pochůzky, koupel v domácnosti, příprava a podání jídla a běžný úklid a údržba domácnosti. Obec Počet uživatelů Obec Počet uživatelů Bořenovice 2 Němčice 1 Jankovice 1 Pacetluky 1 Karlovice 1 Přílepy 3 Kostelec u Hol. 3 Roštění 6 Lechotice 1 Rymice 4 Ludslavice 1 Třebětice 3 Martinice 2 Zahnašovice 1 Míškovice 2 Žeranovice 2 VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ: věk věk let 75 věk nad 80 let 130

11 10 SAS PRO RODINY S DĚTMI Vedoucí: Pavlína Strouhalová, DiS. Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: Mobil: Poslání: Posláním Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a Mikroregionu Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Cílová skupina: Služba je poskytována rodinám s dětmi do 18-ti let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cíle: obnovení fungování rodiny, zabezpečení vhodného prostředí pro zdravý vývoj dětí, včetně podpoření pravidelné školní (předškolní) docházky a vhodného prostředí pro studium, motivace rodiny k samostatnému a zodpovědnému řešení vlastní situace, vést rodinu k účelnému hospodaření s finančními prostředky, snížení závislosti uživatelů na systémech sociální pomoci, prevence sociálního vyloučení. Rozsah poskytování sociální služby: 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc a podpora při školní přípravě dětí, motivace k řádné docházce dětí do MŠ a ZŠ, vedení k hospodaření s financemi, motivace rodičů k zajištění volnočasových aktivit pro své děti. 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod dětí s rodiči k lékaři či do školského zařízení. 3. Sociálně-terapeutické činnosti podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi, prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů.

12 SAS PRO RODINY S DĚTMI Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc, podpora a doprovod při vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek či nového zaměstnání spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Zásady poskytování služby: Při poskytování služby se řídíme Kodexem Charity Česká republika a v něm popsanými hodnotami a zásadami. Ve vztahu k uživatelům jsou to zejména: respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti každý člověk je jedinečný a má svoji neopakovatelnou lidskou hodnotu a důstojnost, své náboženské vyznání, politické názory apod. Snažíme se toto plně respektovat. podpora samostatnosti službu poskytujeme takovým způsobem, abychom u uživatele podporovali aktivní přístup k řešení své situace a zároveň nebyl uživatel na službě závislý; snažíme se hledat uživatelovy přednosti a ne jeho nedostatky. respektování svobody volby bereme vždy ohled na svobodnou vůli a rozhodnutí uživatele a zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svou volbu. celková nestrannost vůči uživateli, členům jeho rodiny a pracovníkům jiných zúčastněných institucí se chováme nezaujatě. To znamená, že se na situaci díváme objektivně a nestraníme jedné či druhé straně. Při poskytování služby se též řídíme zásadou: mlčenlivost všechna sdělení uživatele jsou důvěrná a bez jeho souhlasu nebudou předány nezúčastněným osobám. Pracovní doba: služba je poskytována rodinám s dětmi terénní formou, tzn. v jejich domácím prostředí v této pracovní době: Pondělí a středa 7:00 17:00 hod. Úterý a čtvrtek 7:00 15:00 hod. Pátek 7:00 13:30 hod. Zájemci o službu mohou pracovnice oslovit prostřednictvím mobilních telefonů, em nebo osobně v sídle Charity Holešov. Všechny činnosti služby jsou poskytovány bezplatně a spolupráce s pracovníky služby je dobrovolná. Od je služba financována z rozvojového projektu Zlínského kraje Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji. Tento projekt zajišťuje financování služby na 24 měsíců, tedy do Pracovní tým tvoří dvě sociální pracovnice, které mají celkem 1,75 úvazku. Za rok 2013 spolupracovala služba se 13 rodinami, kterým bylo poskytnuto celkem 612 intervencí. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

13 12 PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Pracovnice půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek: Stanislava Neradilová Telefon: Mobil: Charita Holešov umožňuje potřebným klientům zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek. Doba vypůjčení: Od pondělí do pátku od 8.00 do 9.00 a od do hod. Mimo pracovní dobu je možná výpůjčka kompenzační pomůcky pouze po domluvě s pověřeným pracovníkem. Pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné smlouvy, jejíž součástí je také ceník. Charita Holešov nabízí celou škálu různých zdravotních a kompenzačních pomůcek. K nejčastěji zapůjčovaným patří invalidní vozíky, zdravotní postele, chodítka a klozetové židle. Cílem: je, aby tyto pomůcky umožnily klientům setrvání v jejich domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace v některém zdravotnickém nebo sociálním zařízení. V roce 2013 poskytla půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek své služby 153 klientům z Holešova a okolních obcí.

14 PASTORAČNÍ ASISTENT A KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ 13 Past. asistent: Leona Čapková Adresa: nám. Svobody 97, Holešov Telefon: Mobil: Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro uživatele služeb Charity: návštěvy a rozhovory, zprostředkovává kontakty na kněze, zprostředkovává přijetí svátostí. Zajišťuje pastorační službu v Charitě. Spolupracuje s farnostmi, kněžími a katechety. Setkává se s kněžími v děkanátu. Cílová skupina: Služby poskytujeme všem lidem bez rozdílu věku. Poslání služby: Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí jejího života a posláním i pastorační práce. Aby komplex poskytovaných služeb byl ucelený, nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Charita tak ve své činnosti přijatelnou formou zohledňuje křesťanský rozměr své práce. Poskytované služby: podpora duchovního rozměru charitní práce, tematické setkávání s pracovníky jednotlivých charitních zařízení, zajišťování charitních bohoslužeb a pobožností individuální pastorační pohovory, modlitby za Charitu, podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi propagace charitní práce ve farnostech, spolupráce s kněžími, předávání informací o činnosti Charity Holešov. Jak zajistit službu: Po telefonické domluvě může službu doporučit a zajistit rodinný příslušník, samotný zájemce nebo kněz. Kdy poskytujeme služby: Od pondělí do pátku od 8:00 12:00 hodin. Po domluvě i mimo tuto dobu.

15 14 PASTORAČNÍ ASISTENT A KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ Koordinátor dobrovolníků: vyhledává, získává a koordinuje dobrovolníky a rozvíjí práci s nimi. Zajišťuje akce - Humanitární sbírka šatstva, Den Charity, atp. Organizuje Tříkrálovou sbírku, Postní almužnu, Den zdraví a akce Charity či koncerty. Spolupracuje s médii a veřejností. Propaguje činnost Charity na webu a v charitní vitríně. Poslání služby: Zapojení dobrovolníků do přímého kontaktu s klienty vnáší do sociálních služeb lidský prvek. Svou činností dobrovolníci přispívají k naplnění poslání organizace a k celkovému zkvalitnění poskytované sociální služby. Pokud má být činnost dobrovolníků přínosem, je třeba, aby se jim určitá osoba v organizaci věnovala a jejich dobrovolnickou činností je provázela.

16 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 15 POSTNÍ ALMUŽNA 2013 Postní almužna se řadí k dobrovolným pastoračním aktivitám a vrací se ke starobylé postní tradici. Postní období začíná Popeleční středou a končí Květnou nedělí. Na počátku tohoto období si farníci vyzvednou v místě své farnosti malé papírové schránky zvané postničky. Do těchto schránek pak po celé postní období vkládají finanční obnos v přibližné hodnotě jako je cena požitku, který si odřekli. Na konci postní doby pak přinesou nastřádaný obnos jako svůj dar do kostelů. Tyto finanční prostředky se pak použijí pro potřebné občany. V roce 2013 farníci nastřádali finanční obnos v celkové výši ,- Kč, který byl využit převážně na pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, jednotlivcům a na Adopci na dálku Haiti. Výtěžek Postní almužny 2013 v jednotlivých farnostech Farnost Holešov Kostelec u Holešova Kurovice Ludslavice Pacetluky (Prusinovice) Prusinovice Roštění (Kostelec u Hol.) Rymice Zahnašovice (Holešov) Žeranovice Celkem výnos 6 603,00 Kč 1 200,00 Kč 1 807,00 Kč 3 290,00 Kč 1 950,00 Kč 4 960,00 Kč 800,00 Kč 2 404,00 Kč 320,00 Kč 7 674,00 Kč ,00 Kč

17 16 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA 2013 Letos pořádala Charita Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírky šatstva opět ve dvou termínech: a Sbírka se konala v prostorách budovy Českého zahrádkářského svazu v Holešově. Občané měli možnost od 8 do 16 hod. po celý týden donést pro ně již nepotřebné věci. Přinášeli velké množství nejrůznějšího oblečení, boty, hračky, kabelky, látky, domácí spotřebiče, nádobí a jiné. Počet nasbíraných věcí předčil naše očekávání. Dárci také finančně přispívali na úhradu nákladů spojených s dopravou nasbíraných věcí do Broumova. Za Charitu Holešov bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na podzimní sbírku šatstva a taktéž našim třem ochotným dobrovolnicím (paní Kadlíkové, Matyášové a Gajové), které přinesené věci třídily a skládaly do krabic a pytlů. Tuto práci a pomoc poskytují již téměř celé desetiletí a patří jim za to velký dík. Poděkování patří také Českému zahrádkářskému svazu v Holešově, který zcela bezplatně zapůjčil již po několikáté své prostory pro účely shromažďování šatstva a také p. Grossovi, který pro nakládání nasbíraného šatstva uvolnil z veřejně prospěšných prací 8 párů silných rukou. Děkujeme. DÁREK NA UKRAJINU 2013 Vážení příznivci projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu, vzhledem k tomu, že na Ukrajině došlo k zásadním změnám v celní proceduře, nemůže naše organizace jako i ostatní světové mezinárodni organizace letos dopravit humanitární dary na Ukrajinu. Je nám líto, že díky nepromyšleným zákonům na Ukrajině nemáme možnost obdarovat děti baličky, které jste každoročně pečlivě připravovali. V zájmu dětí, o které v tomto projektu vždy šlo na prvním místě, si v této situaci dovolujeme nabídnout Vám alternativní řešení. Změna spočívá v tom, že na Ukrajinu nepovezeme připravené dárky, protože to opravdu není možné, ale povezeme peněžní hotovost vybranou od dárců v České republice. Samotné dárky pak budou nakoupeny, zkompletovány a zabaleny přímo na Ukrajině. Dárky měly mít vždy hodnotu cca Kč. Budeme tedy opět hledat konkrétní dárce a nabízet jim obdarování konkrétní ch dětí. Změnou je pouze to, že darem dárce nebudou rovnou věci v balíčku, ale částka 1 000,- Kč, doplněná osobním dopisem, přáním, pohlednicí, malovanými obrázky a jinými vzkazy. Nikoli již ale zbožím. foto zaslané z ACHO pro podporovatele projektu. Pod záštitou Charity Holešov bylo obdarováno celkem 9 dětí.

18 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 17 Místo: Pohlaví: Věk: Lopatyn Dívka 14 Kolomyja Chlapec 17 Ternopil Chlapec 9 Ternopil Chlapec 11 Kolomyja Dívka 13 Místo: Pohlaví: Věk: Ternopil Chlapec 6 Ternopil Chlapec 10 Ternopil Dívka 12 Bortniky Chlapec 16 SBÍRKA PRO FILIPÍNY zasáhla ničivá bouře většinu území v oblasti Leyte na Filipínách. Charita Česká republika se ihned prostřednictvím celosvětové charitní sítě zapojila do pomoci obětem ničivého tajfunu Haiyan. Na cestě po jeho řádění bylo více jak 80 % budov poničeno a půl miliónu lidí muselo být evakuováno. Také Charita Holešov vyhlásila sbírku a pomoc pro Filipíny. Formou DMS, zasláním finančního obnosu na účet nebo do kasiček mohli lidé pomoci. Sběrná místa byla na Městském úřadě, Farním úřadě, v sídle na Charitě Holešov a tak zde od zde mohli lidé přispívat také do připravených kasiček. Celková finanční pomoc ve výši 4060 Kč byla zaslána na účet sbírky.

19 18 DOBROVOLNICKÁ ČINNOST TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Tříkrálové koledování se stalo v mikroregionu Holešov již tradicí. Celá akce začala už v pátek 5. ledna 2013 koledováním Tří králů (děkan P. Jerzy Walczak, ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek a zaměstnanec Charity Holešov František Pirkl). Během dne navštívili postupně všechny místní úřady a významné holešovské firmy, kde díky štědrosti jejich představitelů a zaměstnanců vykoledovali celkem ,- Kč. Následující den v sobotu 6. ledna se konala samotná Tříkrálová sbírka. V domě U sv. Martina se v brzkých ranních hodinách shromáždili všichni nadšení koledníci. Za pomoci dobrovolnic se převlékli do kostýmů, občerstvili se a převzali připravené kasičky, cukříky a kalendáříky. Následoval dlouhý průvod do místního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde jim pan místostarosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert a ředitel Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek popřáli mnoho úspěchů při koledování a P. Jerzy Walczak požehnal bílé křídy, kterými pak koledníci označili veřeje domů písmeny K B M s letopočtem Po návratu dostali koledníci porci teplého guláše a batůžek, jako připomínku a poděkování za jejich čas, ochotu a nasazení pro dobrou věc. Výsledky Tříkrálové sbírky 2013 Obec Výtěžek Obec Výtěžek Bořenovice 4 347,- Kč Pacetluky 6 005,- Kč Dobrotice 9 420,- Kč Prusinovice ,- Kč Holešov ,- Kč Přílepy ,- Kč Horní Lapač 9 820,- Kč Racková ,- Kč Jankovice ,- Kč Roštění ,- Kč Količín 8 998,- Kč Rymice ,- Kč Kostelec u Holešova ,- Kč Třebětice ,- Kč Kurovice 8 229,- Kč Tučapy 9 719,- Kč Ludslavice ,- Kč Zahnašovice ,- Kč Martinice ,- Kč Žeranovice ,- Kč Němčice 6 493,- Kč Žopy 9 833,- Kč Celkem ,- Kč Využití finančních prostředků z TKS 2013 Celkový výtěžek TKS 2013 z Holešova a obcí mikroregionu Holešovsko činil Kč a z této částky se na konto Charity Holešov vrátilo ,17 Kč. Tyto finanční prostředky jsme využili tímto způsobem: podpora Charitní pečovatelské služby v celkové výši Kč (nákup žehličky, pracovního oblečení, obuvi a termoportů obaly na jídlonosiče pro dovoz obědů), podpora Charitní ošetřovatelské služby v celkové výši ,17 Kč (nákup nového služebního auta na LPG, pracovního oblečení a fonendoskopů s manžetami), přímá sociální pomoc potřebným občanům v celkové výši ,- Kč, humanitární pomoc v celkové výši Kč (finanční pomoc lidem postižených povodněmi)

20 HOSPODAŘENÍ CHARITY HOLEŠOV ZA ROK VÝNOSY: DOTACE: MPSV ,-- Město Holešov a Obecní úřady ,-- Individuální projekt SAS (Zlínský kraj) ,-- Úřad práce ,-- Celkem: ,-- DARY: příspěvky od jednotlivců ,-- Tříkrálová sbírka ,-- Celkem: ,-- TRŽBY: platby od zdravotních pojišťoven ,78 za služby klientům ,-- za fakultativní služby ,-- za zapůjčené kompenzační pomůcky ,-- Celkem: ,78 OSTATNÍ VÝNOSY: Úroky 10714,08 Ostatní ,02 Celkem: ,10 VÝNOSY celkem: ,88

21 20 HOSPODAŘENÍ CHARITY HOLEŠOV ZA ROK 2013 NÁKLADY: SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY: DHM (do 40 tis.) ,-- ostatní materiál ,91 spotřeba energie ,-- spotřeba pohonných hmot ,95 Celkem: ,86 SLUŽBY: opravy a údržba ,30 cestovné ,-- reprezentace 3 814,-- školení ,-- ostatní služby ,60 Celkem: ,90 NÁKLADY OSOBNÍ: mzdové náklady ,-- OON (DPP, DPČ) ,-- zákonné sociální pojištění ,-- stravné ,-- ostatní zákonné náklady ,-- Celkem: ,-- NÁKLADY OSTATNÍ: ostatní náklady (včetně darů) 9811,27 odpisy, prodaný majetek ,-- Celkem: ,27 NÁKLADY celkem: ,03 Celkový rozdíl výnosů a nákladů: ,15

22 VÝROK AUDITORA 21 ZPRÁVA nezávislého auditora o provedeném ověření roční účetní závěrky za rok 2013 Charita Holešov

23 22 VÝROK AUDITORA

24 VÝROK AUDITORA 23

25 24 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 25

27 26 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 27

29 28 ROZVAHA

30 ROZVAHA 29

31 30 ROZVAHA

32 ROZVAHA 31

33 32 ROZVAHA

34 Kontaktní údaje Charity Holešov Mgr. Milan Jelínek Leona Čapková ředitel Charity Holešov pastorační asistentka, koor. dobrovolníků telefon: telefon: mobil: mobil: Zdenka Orálková Eva Relichová, DiS. vrchní sestra CHOS vedoucí a soc. pracovnice CHPS telefon: telefon: mobil: mobil: Pavlína Strouhalová, DiS. Stanislava Neradilová vedoucí a soc. pracovnice SAS půjčovna kompenzačních pomůcek pro rodiny s dětmi telefon: telefon: mobil: mobil: Naši činnost podpořili: Město Holešov, Zlínský kraj, Úřad práce ve Zlíně, obce Míškovice, Martinice, Jankovice, Kostelec u Holešova, Přílepy, Pacetluky, Rymice a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 CHARITA HOLEŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích ohrožení

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Oblastní charita Písek

Oblastní charita Písek Oblastní charita Písek Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo ředitelky Oblastní charity Písek 2 O Charitě 3 Oblastní charita Písek 3 Charitní ošetřovatelská služba 4 Charitní pečovatelská služba 6 Charitní

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí II.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí II. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí II. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2009 Komunitní plánování PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI A ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 05. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 05 Charita Svaté rodiny /1 Charita je milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. Ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc Úvodní slovo Vážení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Soukenická Strojařů Posláním Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více