Účetní zpravodaj. březen Deloitte Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Emisní povolenky v účetní Tématu emisních povolenek jsme se v účetním zpravodaji věnovali v minulosti poměrně často a i nyní je tato otázka velice aktuální. Společnosti, které vypouští jednotky CO2, mají dle platné legislativy (zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) povinnost odevzdat/vyřadit takové množství emisních povolenek, které se rovná verifikovanému množství vypuštěných zplodin CO2 do ovzduší v předchozím roce, přičemž společnosti mají povinnost účtovat o spotřebě emisních povolenek v roce, s nímž tyto povolenky věcně a časově souvisí. Rok 2013 je prvním rokem třetího období pro bezplatnou alokaci emisních povolenek podle čl. 10a směrnice 2003/87/ES, tedy alokace kromě výroby elektřiny. Hned v úvodu tohoto alokačního období musejí účetní jednotky čelit zásadní otázce: Jak vykazovat emisní povolenky k a spotřebu těchto povolenek za uplynulý rok v prostředí české účetní legislativy? V minulých letech by byla odpověď na tuto otázku poměrně jednoduchá, protože výše přídělu bezúplatných povolenek byla k rozvahovému dni známa a tento příděl byl v daném roce obdržen. Avšak současnou situaci komplikuje jeden zásadní fakt, a to ten, že subjekty podléhající režimu emisních povolenek neobdržely od Ministerstva životního prostředí v roce 2013 na svůj účet žádnou bezúplatnou emisní povolenku. Důvodem byl zdlouhavý proces schvalování přídělu Evropskou komisí a národní legislativou. Ministerstvo životního prostředí navíc k neschválilo definitivní podobu Národního alokačního plánu, avšak komunikovalo předběžný, předpokládaný příděl emisních povolenek. Námi navrhovanou variantou pro vykázání spotřeby emisních povolenek je její účtování na účet 548-Ostatní provozní náklady souvztažně s účtem 347- Ostatní dotace. Hodnota spotřeby je rovna verifikované spotřebě emisních povolenek v daném roce, a to do úrovně předpokládaného přídělu emisních povolenek (předběžně komunikován ze strany Ministerstva životního prostředí). Současně navrhujeme účtování ve prospěch účtu 347- Ostatní dotace a na vrub účtu 648-Ostatní provozní výnosy, a to ve výši zaúčtované spotřeby emisních povolenek. V případě, že verifikovaná spotřeba emisních povolenek v roce 2013 převyšuje množství předpokládaného přídělu emisních povolenek, by společnost měla účtovat o rezervě, a to ve prospěch účtu 554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv a na vrub účtu 459- Ostatní rezervy. Dle našeho názoru je výše navrhovaný postup účtování v souladu s 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., která požaduje úpravu srovnávacích údajů tak, aby tyto údaje byly srovnatelné s údaji vykazovanými v běžném období. Vykázání spotřeby emisních povolenek v předchozím období, avšak jeho neuvedení v období roku 2013 by bylo v rozporu s výše uvedenou vyhláškou. Doporučujeme, aby společnosti v příloze k účetní závěrce detailně popsaly stávající situaci ve vztahu k emisním povolenkám v roce 2013 a uvedly detailní informace o jejich spotřebě, očekávaném přídělu a účtování ve společnosti. 2 Jelikož společnosti na svůj účet emisních povolenek v roce 2013 bezúplatné emisní povolenky neobdržely, nevidíme podstatu pro jejich rozeznávání v rozvaze společnosti (účet 019- Nehmotný majetek) k souvztažně s přijatou dotací (účet 347- Ostatní dotace).

3 Hledání věrného obrazu vliv praxe na srovnatelnost (2. díl) Dnes navážeme na 1. díl článku uveřejněný v únorovém čísle Účetního zpravodaje, ve kterém jsme se zabývali zejména vlivem odlišností mezi účetní závěrkou dle české účetní legislativy oproti závěrce sestavené na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Podíváme se na vybraná odvětvová specifika a jejich vliv na účetní závěrku resp. ukazatele finanční analýzy na základě takové závěrky. Upozorňujeme, že výčet specifik nemusí být vyčerpávající. 3. Obchodní zvyklosti a další specifika odvětví stavebnictví 3.1. Nakoupené pozemky Stavební společnosti mají v dnešní době široké spektrum činností. Není výjimkou, kdy vedle vlastní stavební činnosti vyvíjejí také developerskou činnost, jejíž součástí bývá koupě a prodej pozemků, nebo kdy pro nějakou stavbu pořizují i samotný pozemek. Takové pozemky jsou často v rozvaze prezentovány v rámci dlouhodobého hmotného majetku, ale mohou být prezentovány i v rámci zásob - položka zboží. Jak uvádí již zmíněná prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb (v 9), položka zboží obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. Představme si opět stavební firmu, která takové pozemky prezentuje v rámci dlouhodobého majetku, a srovnejme možný dopad např. na ukazatele likvidity s firmou, která takové pozemky prezentuje v zásobách. Zásoby jakožto oběžný majetek jsou obvykle v ukazatelích likvidity brány jako zdroj likvidity proti krátkodobým závazkům, svojí podstatou však nemusejí být dostatečné likvidní. Samostatnou kapitolou je pak ocenění developerských pozemků. Pomineme-li kvalitu developerského záměru (projektu), takové pozemky snadno podlehnou výkyvům v hodnotě oproti jiným zdrojům likvidity (peníze v bance, nevyfakturované projekty, případně pohledávky), ale hlavně oproti tvrdým splatným krátkodobým závazkům. Účetní závěrka je sestavena v určitý okamžik zpětně k rozvahovému dni. Při spoléhání se na její údaje však může být na trhu odlišná situace a zdroj likvidity spatřovaný v pozemcích může mít mnohem nižší nebo i vyšší hodnotu. Uvede-li stavební společnost v příloze, s jakými projekty jsou spjaty nakoupené pozemky (pokud to není např. obchodním nebo strategickým tajemstvím), dá se vypovídací hodnota zůstatku developerských pozemků lépe vyhodnotit Účast ve sdružení Podobné aspekty jako u finančních investic je možné uvést v souvislosti s trendem posledních let - realizovat stavební projekty v rámci tzv. sdružení (viz naše minulé příspěvky zmíněné v úvodu 1. dílu tohoto článku). Zde připomeňme, že mohou existovat různě členitá sdružení, která mohou v účetní závěrce podávat odlišné hodnoty majetku, závazků, realizovaných obratů nákladů a výkonů v závislosti na zvolených metodách prezentace. V České republice není uspokojivá účetní legislativa týkající se prezentace aktivit realizovaných ve sdružení a praxe velmi silně pokulhává ve zveřejňování dostatečně podrobných účetních politik. Může se stát, že jediná provedená činnost v rámci sdružení je tak v účetní závěrce společnosti obsažena několikrát. Jakou vypovídací schopnost pak má účetní závěrka takové firmy? Jak velká taková firma vlastně je, pokud ji chceme měřit velikostí obratu (výkonů), což je běžné kritérium různých žebříčků a analýz? 3

4 Může se také stát, že peněžní prostředky v řádech stamilionů, které patří sdružení, jsou prezentovány jako prostředky vedoucího účastníka sdružení v jeho závěrce, přičemž tento s nimi ale může disponovat pouze v rámci činnosti sdružení, tedy prakticky s nimi disponovat nemůže. Ukazatel likvidity pak nebude příliš realistický. Jako vhodný se může jevit systém, ve kterém je vztah účastníka sdružení vůči sdružení prezentován v rozvaze netto způsobem, tj. v jediné položce pohledávky nebo závazku vůči sdružení. Ve výkazu zisku a ztráty by se jednalo pouze o prezentaci obratů (nákladů a výkonů) souvisejících s vlastní stavební činností, nikoliv s nadhodnocenými obraty z titulu přeúčtování podílu na obratech ze sdružení. Takový způsob prezentace se však v české praxi vyskytuje minimálně. Další možností je např. zaúčtování podílu na zůstatcích a obratech sdružení (po jednotlivých řádcích výkazů), tj. jakási poměrná metoda (konsolidace). Problematikou sdružení jsme se zabývali v článku z listopadu Pozastávky (zádržné) V projektové činnosti a ve stavebnictví obzvláště je běžné, že investor pozastaví (zadrží) část ceny díla (faktur) vůči dodavateli - stavební firmě, často se jedná o 5% nebo 10% ceny díla. Důvodem bývá zejména snaha mít páky vůči stavební společnosti (dodavateli/zhotoviteli) pro uplatnění případných reklamací, které mohou vzniknout v záruční době. Alternativou pozastávek mohou být bankovní záruky nebo pojistné produkty, což je z hlediska provozního financování pro stavební firmy mnohdy přijatelnější řešení, se kterým jsou ale spojeny také (nemalé) finanční výdaje. Podobně bývají pozastávky uplatňovány stavební společností vůči svým subdodavatelům tj. na straně závazků. Záruční doba bývá na stavbu nebo její části víceletá (pět nebo více let), proto by v účetní závěrce stavební společnosti měly být takové pohledávky prezentovány jako dlouhodobé (jejich splatnost je v časovém horizontu více než 12 měsíců od rozvahového dne). Společnosti, které vykazují takové pozastávky v rámci krátkodobých pohledávek, se dopouštějí zkreslení účetní závěrky: již zmiňovaný ukazatel likvidity počítaný např. na bázi zásob, krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků vůči krátkodobým závazkům nebude opodstatněný (nehledě na to, že v pasívech mohou být pozastávky uplatněné vůči subdodavatelům prezentovány stejným způsobem, tj. bez rozlišení jejich očekávané splatnosti). Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu ocenění pohledávek z titulu pozastávek. Představme si situaci, kdy stavební společnost chce získat likvidní peníze a prodat pozastávky (pohledávky vůči bonitnímu investorovi), jejichž doba splatnosti je např. pět let. Zcela jistě ji banka nekoupí za nominální hodnotu těchto pozastávek, ale za hodnotu nižší, sníženou o diskont neboli úrok do doby splatnosti. Realizovatelná hodnota pozastávek je oproti nominální hodnotě nižší tím více, čím dále v čase je okamžik splatnosti. Česká účetní legislativa bohužel moc nepracuje s časovou hodnotou peněž. S odkazem na opatrnost by tedy v účetní závěrce mělo dojít ke korekci ocenění např. formou opravných položek. Takové opravné položky budou s blížícím se okamžikem splatnosti pozastávek rozpouštěny a hodnota pozastávek se tímto způsobem dostane v okamžik splatnosti na svou nominální hodnotu. Účetní závěrka tedy bude mít díky tomu vyšší vypovídací schopnost. Pozastávky uplatněné vůči subdodavatelům (tj. v pasívech stavební společnosti) diskontovat pomocí opravné položky nelze. Z hlediska zásady opatrnosti je třeba tento závazek prezentovat v závěrce jako úplný, tj. přímo v nominální hodnotě. Je to (narozdíl od ) bohužel okolnost narušující vypovídací schopnost účetní závěrky. 4

5 3.4. Financování pohledávek - postoupení/prodeje V souvislosti s financováním projektů u stavební firmy je běžné, že věřitel (stavební firma) potřebuje získat finanční prostředky, a tak prodá nebo postoupí svoje pohledávky. Praxe k tomu přináší různé nástroje, které mohou mít povahu faktoringu, forfeitingu nebo jejich kombinace. Pro správné zachycení takových transakcí v účetnictví je důležitá zejména věcná povaha, nikoliv právní forma těchto transakcí. Z účetního hlediska je v legislativě (konkrétně ve standardu č Náklady a výnosy) zakotven požadavek, aby v rámci účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady byla zaúčtována hodnota pohledávek při jejich postoupení, a analogicky aby v rámci účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy byly zaúčtovány výnosy z postoupení pohledávky z provozní činnosti. O tom, že v různých žebříčcích stavebních firem jsou kromě výkonů brány v úvahu i ostatní provozní výnosy (kam mohou spadat např. nejrůznější přefakturace, příjmy z plnění za pojistné události apod.), se zde nebudeme sáhodlouze rozepisovat, je to zřejmé: vyfakturovaný dokončený projekt, k němuž jsou ihned převedeny (prodány) faktury financující společnosti (obvykle bance), tak zajistí dvojí výnos do žebříčku stavebních firem založeném na obratech ostatních výnosů mimo výkony. Praxe však mnohdy preferuje zúčtování postoupené pohledávky pouze rozvahovým způsobem, kdy do výkazu zisku a ztráty se dostane pouze diskont jakožto finanční náklad. Tato metoda je sice v nesouladu s výslovným požadavkem zmíněného účetního standardu, ale poskytuje zřejmě věrnější obraz. Pro vhodnou prezentaci v rozvaze musí stavební společnost pečlivě posoudit dopady příslušné smlouvy o převodu (postoupení nebo prodeji) pohledávek. Důležité je zejména s ohledem na riziko zvážit neuhrazení pohledávky investorem, zda je možný regres ze strany financujícího subjektu, tj. kdo efektivně nese kreditní riziko a jaká je pravděpodobnost realizace takového rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy pohledávka přechází na jinou společnost ve skupině. Kromě požadavků z hlediska přiměřenosti ocenění (dříve známý 196 obchodního zákoníku, dnes úprava v zákoně o obchodních korporacích) je třeba přihlédnout i k prezentaci v účetní závěrce. Takové způsoby umožňují eliminovat zdánlivě problém v závěrce jedné společnosti (prodávající), z hlediska skupiny pak je ale riziko vůči externímu subjektu stále přítomno a konsolidovaná závěrka tedy zdánlivou eliminaci potlačí. Stává se, že špatná pohledávka je odkoupena např. mateřskou společností, aby nezhoršovala finanční pozici dané společnosti. Možný regres z převáděných pohledávek by měl být zveřejněn v příloze, je-li dopad významný, a je třeba mu pak věnovat pozornost, stejně jako samotné politice pro vykazování převáděných pohledávek Záruční rezervy Se zajištěním formou pozastávek úzce souvisí problematika záruk: v obchodních vztazích společnosti poskytují nejrůznější záruky na různé části díla - z hlediska zachování potřebné kvality nebo funkcionality. Některé části díla jsou spojeny se záruční dobou 2 roky, jiné s dlouhou záruční dobou např. 5 let, 10 let nebo i více. Na záruční dobu a její uplynutí je vázáno obvykle i uvolňování pozastávek event. bankovních záruk (viz výše). Samotné záruky jakožto smluvní ujednání představují potenciální závazek, který se stává skutečným závazkem v případě, že nastane předem nejistá definovaná situace - problém. 5

6 Čas od času z nejrůznějších důvodů každá stavební společnost eviduje požadavky svých zákazníků - investorů - na odstranění určitých závad v rámci záruční doby nebo i mimo ni. Není až tak důležité, zda se právně jedná o opodstatněnou reklamaci, společnosti se mnohdy snaží vyhovět přiměřenému požadavku zákazníka i tehdy, je-li zcela mimo právní nárok, a to z důvodu zachování dobrého jména, předcházení negativní publicity nebo např. zachování dobrých obchodních vztahů. Na účetním pohledu to ale příliš nemění. Pokud stavební společnost má v rámci řízení kvality spolehlivý systém evidence záručních (a pozáručních) požadavků, které dokáže vztáhnout ke konkrétním projektům, může např. z historie (statistiky) celkových nákladů na záruční opravy odvodit výši potřebné rezervy. V případě, kdy kolísají výkony společnosti v letech, je vhodné výši rezervy upravit. Na druhé straně, pokud společnost realizuje specificky rizikové projekty (např. ojedinělý druh stavebního díla, se kterým společnost historicky neměla až takové zkušenosti), měla by navýšit rezervu o specifickou částku vyjadřující takové riziko. Záruční rezervy tedy máme paušální (obecné) a specifické. Je důležité zmínit, že praxe posledních let přinesla obrovské množství projektů realizovaných do značné míry formou subdodávek - tedy s relativně menším podílem vlastních prací. Mnoho reklamací se tak pomyslně (a obvykle s konečným důsledkem) přenáší ze stavební společnosti samotné, která vystupuje vůči zákazníkovi - investorovi, na úroveň subdodavatelskou. V takových situacích, pokud nehraje významnou roli možný časový posun při řešení reklamace, může být opodstatněné rezervu snížit o (odhadovanou) výši nákladů, které budou přeneseny na subdodavatele. Průzkumy na závěrkách významných stavebních společností ukazují, že poměr záručních rezerv vůči výkonům daného roku se pohybují zhruba v intervalu 0,5% až 1,5%. K zamyšlení je rozhodně situace, kdy daná stavební společnost neeviduje žádné rezervy na záruční opravy. Může to například znamenat podhodnocení závazků, což ovlivňuje například ukazatele zadluženosti Nedokončená výroba aneb porozumění významným projektům Stavební společnosti realizují obvykle jeden nebo oba základní typy projektů: projekty s výnosovou fakturací během výstavby tj. projekty, kdy dochází k předání části díla v pravidelném intervalu, například měsíčně nebo po dokončení stanovených milníků, což bývá zároveň okamžik výnosové fakturace. Takové projekty najdeme typicky ve veřejném sektoru, ale i u soukromých investorů. V účetní závěrce tedy najdeme kromě vynaložených nákladů (a souvisejících závazků) kategorie tržeb a pohledávek. Pouze v případě, že nějaká část díla nebyla dokončena a předána, můžeme nalézt i určitou nedokončenou výrobu. Vzhledem k pravidelnému placení faktur zde obvykle nebývá požadavek na zálohové financování projektu. 6

7 projekty se zálohovým financováním v tomto případě se jedná o projekty, kdy na základě smlouvy o dílo investor převezme stavební objekt jako celek až po jeho úplném dokončení. Zde nedochází k výnosové fakturaci, ale stavební firma potřebuje peníze na financování, a tak podle smlouvy investorovi vystavuje zálohové faktury a investor poskytuje zálohy. Takové zálohy mohou více nebo méně (nebo vůbec) korespondovat s výší kumulující se nedokončené výroby. V účetní závěrce pak kromě vynaložených nákladů (a souvisejících závazků) najdeme tedy nedokončenou výrobu (namísto pohledávek), změnu stavu zásob (namísto tržeb) a závazky z titulu přijatých záloh. Jednáli se o dlouhodobý projekt, tj. budou-li zálohy zúčtovány v horizontu delším než 12 měsíců od rozvahového dne, měly by být tyto přijaté zálohy prezentovány v dlouhodobých závazcích, v ostatních případech v závazcích krátkodobých. Tento druhý případ se vyskytuje zejména v soukromém sektoru. Tyto dva základní typy projektů mají zásadní vliv na rychlost vykázání zisku dosaženém na daném projektu v jednotlivých letech: v prvním případě je zisk vykazován průběžně, v druhém až na konci po předání díla investorovi (viz také kapitola 2.4. a 2.5. v 1. díle tohoto článku uveřejněném v únorovém čísle Účetního zpravodaje). Pro dokreslení srovnatelnosti dvou stavebních firem vykazujících uvedeným způsobem nyní uveďme příklad: společnost A staví významný projekt na 4 roky s průběžnou fakturací; společnost B má dlouhodobý projekt, např. na 4 roky se zálohovým financováním (kdy výše záloh zhruba kopíruje prostavěnost nedokončenou výrobu). Zjevný nepoměr: běžně spočtený ukazatel likvidity je tak pro druhou stavební společnost pravděpodobně (výrazně) vyšší, protože zásoby jakožto teoretický zdroj likvidity není postaven proti dlouhodobým závazkům z přijatých záloh, ale pouze proti krátkodobým závazkům. Jinými slovy to je, jako bychom do čitatele dali dlouhodobý (fixní) majetek. Obdobně bude ovlivněn i ukazatel zadluženosti, kdy přijaté dlouhodobé zálohy vyvolají dojem vyššího zadlužení. Další zdroj omylů plynoucí z výše zmíněné základní klasifikace typů projektů může pramenit ze skutečnosti, že výkaz zisku a ztráty obsahuje v položce Výkony dva významné komponenty, a to jednak Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (což koresponduje s fakturací a dohadnými položkami) a Změna stavu zásob vlastní činnosti (což koresponduje s projekty fakturovanými až na konci, tedy dle druhého typu uvedeného výše). Kromě toho položka Výkony obsahuje také Aktivace (materiálu, dlouhodobého majetku, vnitropodnikových služeb apod.), ale tím se zde nezabýváme. V případě, že stavební společnost realizuje spíše projekty na bázi zálohového financování, pak ukazatele, které berou v úvahu jen tržby nikoliv výkony (což může být někdy např. rentabilita tržeb), poskytují ve stejný okamžik nesrovnatelné údaje mezi společnostmi. 7

8 V extrémním teoretickém případě, kdy dvě stavební společnosti realizují dílo o stejné ceně a ziskovosti, přičemž první ho fakturuje měsíčně (tj. včetně určitého zisku) a druhá jej eviduje skrze nedokončenou výrobu (tj. bez zisku) a přijímá zálohy od investora, dojdeme k tomuto zvláštnímu vyhodnocení: společnost A - např. tržby 105, náklady 100, celková ziskovost projektu (poměrem k nákladům) 5%; vykazuje rentabilitu tržeb ve výši 5/105*100 = 4.76% (hrubá marže); zatímco společnost B - např. změna stavu zásob 100, náklady 100, celková ziskovost projektu (poměrem k nákladům) 5% - tedy až dosud shodné parametry; vykazuje rentabilitu tržeb (nikoliv výkonů) ve výši 0/0*100, což je výpočet spadající do limitního počtu matematické teorie spíše než do finanční analýzy. Je tedy důležité mít správné a dostatečné porozumění běžícím projektům dané stavební společnosti a způsobu jejich financování. Takové porozumění pak musí být promítnuto ve vyhodnocení finančních ukazatelů počítaných na základě účetní závěrky. Problematikou časového rozlišení jsme se zabývali v článku z března/ dubna Účetní řešení uvedeného problému je nasnadě: stavební společnost předfakturovala výnosy, proto provede časové rozlišení výnosů (odúčtovaní předfakturované části a vykázání v rozvahové položce výnosy příštích období). Je třeba dodat, že některé společnosti řeší tuto situaci doúčtování nákladů (obvykle nedaňových - formou dohadné položky nebo rezervy), což obecně nepovažujeme za preferované řešení. V obou případech by způsob účtování neměl mít vliv na vykázaný celkový hospodářský výsledek, ale může dojít k nesrovnatelnosti závěrek: firma rozlišující výnosy bude mít nižší obrat výkonů a nákladů oproti firmě provádějící doúčtování nákladu k předfakturovanému výnosu. Ukazatele založené na tržbách, například rentabilita tržeb, pak mohou poskytnout nesrovnatelné hodnoty Předfakturace V praxi se vyskytují situace, kdy investor potřebuje s ohledem na způsob svého financování (například z rozpočtové sféry nebo formou dotací) proinvestovat volné účelové prostředky do běžícího projektu (které nelze poskytnout zálohou, ale pouze oproti výnosové fakturaci) nebo naopak stavební společnost nemůže z technologických důvodů nevyfakturovat určitou část díla, která bude dokončena později. Může nastat i situace, kdy je první faktura (která představuje třeba až 30% celkové ceny) vázána (z různých důvodů, například kvůli bonitnímu riziku klienta zajištění věřitele) na podpis smlouvy o dílo. Ve všech uvedených případech dojde k výnosové fakturaci, tj. k zaúčtování výnosů, které se ale ve výkazu zisku a ztráty nepotkávají s náklady vynaloženými na provedení souvisejících prací, protože tyto práce prostě v daný okamžik provedeny nejsou Financování ve skupině (zejména s ohledem na cashpooling) Mnoho stavebních společností je začleněno do českých nebo mezinárodních uskupení, koncernů. Mnoho z těchto společností má vlastní skupinu, tj. figurují jako mateřské společnosti (viz kapitola 1 v 1. díle tohoto článku uveřejněném v únorovém čísle Účetního zpravodaje). Kromě věcného plnění může takovou skupinou proudit také finanční plnění - půjčky. Důvody mohou být jednoduché a přímé, ale i nepřímé (např. snadnější přístup ke kapitálu na určitém národním trhu se záměrem přelít peníze do jiné společnosti, kde přístup ke kapitálu není tak snadný). Při posuzování prezentace finančních půjček v účetní závěrce je zapotřebí dobře rozumět jejich logice a formě.

9 Často se může jednat o tzv. cashpooling, který běží prakticky vždy přes nějakou bankovní instituci, a mívá podobu podnikového cashpoolu nebo bankovního cashpoolu. Je přirozené prezentovat bankovní cashpool jako vztah vůči bance (pohledávka nebo závazek, obvykle se jedná o krátkodobé vztahy). V případě podnikového cashpoolu by takový vztah měl být prezentován jako půjčka přijatá nebo poskytnutá ve skupině. Obvykle bývá automaticky prezentován v rámci krátkodobých pohledávek nebo závazků. Zvážíme-li rovněž účel takového cashpoolu, pokud se jej dozvíme z přílohy účetní závěrky, můžeme dospět k odlišnému závěru. Například stavební společnost generující peníze půjčí jiné stavební společnosti ve skupině formou cashpoolu prostředky, přičemž tato jiná společnost je použije k financování dlouhodobého projektu. Zde je otázkou, jaká je doba splatnosti cashpoolu - spíše dlouhodobá? Nehledě na to, že cashpooling je - z pohledu českých společností - obvykle organizován a řízen někým ve skupinovém oddělení treasury, tj. záměry financování v rámci skupiny jsou tím méně zřejmé. Vliv na ukazatel likvidity při nesprávné (zejména časové) interpretaci příslušné pohledávky nebo závazku z titulu cashpoolingu je patrný. Poslední část článku, ve které okomentujeme jednotlivé ukazatele s přihlédnutím k vlivu účetních metod a odvětvovým specifikům, přineseme v příštím vydání Účetního zpravodaje. 9

10 Rada IASB vydala standard Dne 30. ledna 2014 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) účetní standard 14 Časové rozlišení při cenové regulaci. Tento standard podrobně popisuje účtování o zůstatcích na účtech časového rozlišení vyplývajících z cenové regulace. Tento standard mohou uplatnit pouze prvouživatelé, kteří již vykazují zůstatky na účtech časového rozlišení podle svých lokálních účetních postupů a pravidel (předchozího GAAP). Proč byl tento nový standard vydán? Vzhledem k tomu, že standardy neobsahovaly dostatek specifických pokynů ohledně účtování o cenově regulovaných činnostech, hromadily se požadavky, aby takovéto pokyny byly do standardů zahrnuty. V důsledku toho rada IASB zahájila v září 2012 komplexní projekt zaměřený na cenově regulované činnosti. Tento projekt se v současné době nachází ve výzkumné fázi, přičemž se očekává, že koncem roku 2014 bude vydán diskuzní materiál. Rada IASB však vyjádřila obavy, že nedostatek pokynů může představovat překážku při uplatňování standardů pro účetní jednotky, které provozují cenově regulované činnosti. Rada IASB se proto rozhodla přidat k projektu dodatečnou fázi a vypracovat účetní standard s omezeným rozsahem působnosti jakožto prozatímní řešení pro účetní jednotky provozující cenově regulované činnosti, které standardy dosud nepřijaly, avšak zůstatky na účtech časového rozlišení již vykazují podle svých lokálních účetních postupů a pravidel. Vydání standardu 14 má omezený rozsah. Tento standard nepředjímá výsledek komplexního projektu, jehož cílem je v širším kontextu řešit problematiku toho, zda zůstatky na účtech časového rozlišení splňují definici aktiv a závazků stanovenou v Koncepčním rámci. Jaké účetní jednotky mohou tento nový standard uplatnit? Účetní jednotka může (avšak nemusí) standard 14 uplatnit, pokud: poprvé používá standardy, provozuje cenově regulované činnosti a již vykazuje zůstatky na účtech časového rozlišení podle svých lokálních účetních postupů a pravidel. Účetní jednotka tedy může standard 14 použít pouze při přechodu na, pokud již dříve vykazovala zůstatky na účtech časového rozlišení podle svých lokálních účetních postupů a pravidel. Cenová regulace je definována jako rámec pro stanovení cen, které mohou být účtovány zákazníkům za zboží či služby, přičemž tento rámec je předmětem dohledu a/nebo schválení ze strany regulátora cen. Regulátor cen je oprávněný orgán, který má ze zákona nebo na základě nařízení právo stanovit ceny nebo rozmezí cen, které jsou pro účetní jednotku závazné. Účetní jednotky provozující neregulované činnosti (tj. činnosti, jež nepodléhají žádnému cenovému rámci, který je kontrolován a/nebo schválen regulátorem cen) nejsou oprávněny standard 14 použít. Standard 14 tedy nelze použít v případě účetních jednotek s dominantní pozicí na trhu, které se regulují samy, aby se vyhnuly případným zásahům ze strany vlády, k nimž může dojít v případě, že daná účetní jednotka svoji dominantní pozici zneužívá. 10

11 Jaké účetní důsledky z použití 14 plynou? Účetní jednotka, která je oprávněna použít standard 14 při prvním vypracování účetní závěrky dle a rozhodne se tak učinit, nadále uplatňuje pro uznávání, oceňování, snížení hodnoty a odúčtování zůstatků na účtech časového rozlišení své lokální účetní postupy a pravidla. To v zásadě znamená, že v případě těchto zůstatků účetní jednotka používá ustanovení svých lokálních účetních postupů a pravidel, které uplatňovala již dříve. Standard 14 však zavádí zvláštní požadavky ohledně vykazování a zveřejnění, jak je uvedeno níže. Pokud se oprávněná účetní jednotka rozhodne použít standard 14, měla by tyto požadavky uplatnit na všechny zůstatky na účtech časového rozlišení vyplývající ze všech jejích cenově regulovaných činností. Standard 14 se nevztahuje na částky, které mohou nebo musí být vykazovány jako aktiva či závazky podle jiných standardů. Tyto částky by proto neměly být zahrnuty do zůstatků na účtech časového rozlišení. Jak jsou vykazovány zůstatky na účtech časového rozlišení? Účetní jednotka uplatňující standard 14 musí vykázat debetní a kreditní zůstatky na účtech časového rozlišení jako samostatné položky ve výkazu o finanční situaci. Změna zůstatku na účtech časového rozlišení v období, které se týká položek vykázaných v ostatním úplném výsledku, musí být vykázána samostatně ve výkazu o ostatním úplném výsledku. Standard 14 rovněž obsahuje zvláštní požadavky na zveřejnění, které uživatelům umožňují zhodnotit charakter každého typu cenově regulované činnosti včetně souvisejících rizik, jakož i dopad cenové regulace na finanční situaci, finanční výkonnost a peněžní toky účetní jednotky. Odkdy budou nové požadavky uplatňovány? Standard 14 může být uplatněn v případě, že první roční účetní závěrka účetní jednotky sestavená dle standardů se vztahuje na období počínající dne 1. ledna 2016 či později. Dřívější uplatnění je povoleno. 11 Z tohoto důvodu zůstatky na účtech časového rozlišení označují ty zůstatky na všech účtech nákladů (či výnosů), které by podle jiných standardů nebyly vykázány jako aktiva či závazky, avšak splňují kritéria pro časové rozlišení v souladu s režimem cenové regulace. Pokyny pro uplatnění 14 stanoví, jak lze nový standard použít v kontextu ostatních standardů.

12 Stav schvalování Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 11. února Úpravy Úprava standardu IAS 19 Plány definovaných požitků: Zaměstnanecké příspěvky (vydáno v prosinci 2013) Na schválení Evropské komise k použití čekají k 23. únoru 2014 následující dokumenty rady IASB: Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy 9 a 7 vydané v prosinci 2011 a úpravy 9 Obecné zajišťovací účetnictví vydané v listopadu 2013) 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování v EU. 12

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy Who helps you handle the pressure? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Únor 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zpráva o vztazích stručné vodítko pro finanční

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více