Účetní zpravodaj. březen Deloitte Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. březen 2014. Deloitte Česká republika"

Transkript

1 Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika

2 Emisní povolenky v účetní Tématu emisních povolenek jsme se v účetním zpravodaji věnovali v minulosti poměrně často a i nyní je tato otázka velice aktuální. Společnosti, které vypouští jednotky CO2, mají dle platné legislativy (zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) povinnost odevzdat/vyřadit takové množství emisních povolenek, které se rovná verifikovanému množství vypuštěných zplodin CO2 do ovzduší v předchozím roce, přičemž společnosti mají povinnost účtovat o spotřebě emisních povolenek v roce, s nímž tyto povolenky věcně a časově souvisí. Rok 2013 je prvním rokem třetího období pro bezplatnou alokaci emisních povolenek podle čl. 10a směrnice 2003/87/ES, tedy alokace kromě výroby elektřiny. Hned v úvodu tohoto alokačního období musejí účetní jednotky čelit zásadní otázce: Jak vykazovat emisní povolenky k a spotřebu těchto povolenek za uplynulý rok v prostředí české účetní legislativy? V minulých letech by byla odpověď na tuto otázku poměrně jednoduchá, protože výše přídělu bezúplatných povolenek byla k rozvahovému dni známa a tento příděl byl v daném roce obdržen. Avšak současnou situaci komplikuje jeden zásadní fakt, a to ten, že subjekty podléhající režimu emisních povolenek neobdržely od Ministerstva životního prostředí v roce 2013 na svůj účet žádnou bezúplatnou emisní povolenku. Důvodem byl zdlouhavý proces schvalování přídělu Evropskou komisí a národní legislativou. Ministerstvo životního prostředí navíc k neschválilo definitivní podobu Národního alokačního plánu, avšak komunikovalo předběžný, předpokládaný příděl emisních povolenek. Námi navrhovanou variantou pro vykázání spotřeby emisních povolenek je její účtování na účet 548-Ostatní provozní náklady souvztažně s účtem 347- Ostatní dotace. Hodnota spotřeby je rovna verifikované spotřebě emisních povolenek v daném roce, a to do úrovně předpokládaného přídělu emisních povolenek (předběžně komunikován ze strany Ministerstva životního prostředí). Současně navrhujeme účtování ve prospěch účtu 347- Ostatní dotace a na vrub účtu 648-Ostatní provozní výnosy, a to ve výši zaúčtované spotřeby emisních povolenek. V případě, že verifikovaná spotřeba emisních povolenek v roce 2013 převyšuje množství předpokládaného přídělu emisních povolenek, by společnost měla účtovat o rezervě, a to ve prospěch účtu 554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv a na vrub účtu 459- Ostatní rezervy. Dle našeho názoru je výše navrhovaný postup účtování v souladu s 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., která požaduje úpravu srovnávacích údajů tak, aby tyto údaje byly srovnatelné s údaji vykazovanými v běžném období. Vykázání spotřeby emisních povolenek v předchozím období, avšak jeho neuvedení v období roku 2013 by bylo v rozporu s výše uvedenou vyhláškou. Doporučujeme, aby společnosti v příloze k účetní závěrce detailně popsaly stávající situaci ve vztahu k emisním povolenkám v roce 2013 a uvedly detailní informace o jejich spotřebě, očekávaném přídělu a účtování ve společnosti. 2 Jelikož společnosti na svůj účet emisních povolenek v roce 2013 bezúplatné emisní povolenky neobdržely, nevidíme podstatu pro jejich rozeznávání v rozvaze společnosti (účet 019- Nehmotný majetek) k souvztažně s přijatou dotací (účet 347- Ostatní dotace).

3 Hledání věrného obrazu vliv praxe na srovnatelnost (2. díl) Dnes navážeme na 1. díl článku uveřejněný v únorovém čísle Účetního zpravodaje, ve kterém jsme se zabývali zejména vlivem odlišností mezi účetní závěrkou dle české účetní legislativy oproti závěrce sestavené na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Podíváme se na vybraná odvětvová specifika a jejich vliv na účetní závěrku resp. ukazatele finanční analýzy na základě takové závěrky. Upozorňujeme, že výčet specifik nemusí být vyčerpávající. 3. Obchodní zvyklosti a další specifika odvětví stavebnictví 3.1. Nakoupené pozemky Stavební společnosti mají v dnešní době široké spektrum činností. Není výjimkou, kdy vedle vlastní stavební činnosti vyvíjejí také developerskou činnost, jejíž součástí bývá koupě a prodej pozemků, nebo kdy pro nějakou stavbu pořizují i samotný pozemek. Takové pozemky jsou často v rozvaze prezentovány v rámci dlouhodobého hmotného majetku, ale mohou být prezentovány i v rámci zásob - položka zboží. Jak uvádí již zmíněná prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb (v 9), položka zboží obsahuje též nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. Představme si opět stavební firmu, která takové pozemky prezentuje v rámci dlouhodobého majetku, a srovnejme možný dopad např. na ukazatele likvidity s firmou, která takové pozemky prezentuje v zásobách. Zásoby jakožto oběžný majetek jsou obvykle v ukazatelích likvidity brány jako zdroj likvidity proti krátkodobým závazkům, svojí podstatou však nemusejí být dostatečné likvidní. Samostatnou kapitolou je pak ocenění developerských pozemků. Pomineme-li kvalitu developerského záměru (projektu), takové pozemky snadno podlehnou výkyvům v hodnotě oproti jiným zdrojům likvidity (peníze v bance, nevyfakturované projekty, případně pohledávky), ale hlavně oproti tvrdým splatným krátkodobým závazkům. Účetní závěrka je sestavena v určitý okamžik zpětně k rozvahovému dni. Při spoléhání se na její údaje však může být na trhu odlišná situace a zdroj likvidity spatřovaný v pozemcích může mít mnohem nižší nebo i vyšší hodnotu. Uvede-li stavební společnost v příloze, s jakými projekty jsou spjaty nakoupené pozemky (pokud to není např. obchodním nebo strategickým tajemstvím), dá se vypovídací hodnota zůstatku developerských pozemků lépe vyhodnotit Účast ve sdružení Podobné aspekty jako u finančních investic je možné uvést v souvislosti s trendem posledních let - realizovat stavební projekty v rámci tzv. sdružení (viz naše minulé příspěvky zmíněné v úvodu 1. dílu tohoto článku). Zde připomeňme, že mohou existovat různě členitá sdružení, která mohou v účetní závěrce podávat odlišné hodnoty majetku, závazků, realizovaných obratů nákladů a výkonů v závislosti na zvolených metodách prezentace. V České republice není uspokojivá účetní legislativa týkající se prezentace aktivit realizovaných ve sdružení a praxe velmi silně pokulhává ve zveřejňování dostatečně podrobných účetních politik. Může se stát, že jediná provedená činnost v rámci sdružení je tak v účetní závěrce společnosti obsažena několikrát. Jakou vypovídací schopnost pak má účetní závěrka takové firmy? Jak velká taková firma vlastně je, pokud ji chceme měřit velikostí obratu (výkonů), což je běžné kritérium různých žebříčků a analýz? 3

4 Může se také stát, že peněžní prostředky v řádech stamilionů, které patří sdružení, jsou prezentovány jako prostředky vedoucího účastníka sdružení v jeho závěrce, přičemž tento s nimi ale může disponovat pouze v rámci činnosti sdružení, tedy prakticky s nimi disponovat nemůže. Ukazatel likvidity pak nebude příliš realistický. Jako vhodný se může jevit systém, ve kterém je vztah účastníka sdružení vůči sdružení prezentován v rozvaze netto způsobem, tj. v jediné položce pohledávky nebo závazku vůči sdružení. Ve výkazu zisku a ztráty by se jednalo pouze o prezentaci obratů (nákladů a výkonů) souvisejících s vlastní stavební činností, nikoliv s nadhodnocenými obraty z titulu přeúčtování podílu na obratech ze sdružení. Takový způsob prezentace se však v české praxi vyskytuje minimálně. Další možností je např. zaúčtování podílu na zůstatcích a obratech sdružení (po jednotlivých řádcích výkazů), tj. jakási poměrná metoda (konsolidace). Problematikou sdružení jsme se zabývali v článku z listopadu Pozastávky (zádržné) V projektové činnosti a ve stavebnictví obzvláště je běžné, že investor pozastaví (zadrží) část ceny díla (faktur) vůči dodavateli - stavební firmě, často se jedná o 5% nebo 10% ceny díla. Důvodem bývá zejména snaha mít páky vůči stavební společnosti (dodavateli/zhotoviteli) pro uplatnění případných reklamací, které mohou vzniknout v záruční době. Alternativou pozastávek mohou být bankovní záruky nebo pojistné produkty, což je z hlediska provozního financování pro stavební firmy mnohdy přijatelnější řešení, se kterým jsou ale spojeny také (nemalé) finanční výdaje. Podobně bývají pozastávky uplatňovány stavební společností vůči svým subdodavatelům tj. na straně závazků. Záruční doba bývá na stavbu nebo její části víceletá (pět nebo více let), proto by v účetní závěrce stavební společnosti měly být takové pohledávky prezentovány jako dlouhodobé (jejich splatnost je v časovém horizontu více než 12 měsíců od rozvahového dne). Společnosti, které vykazují takové pozastávky v rámci krátkodobých pohledávek, se dopouštějí zkreslení účetní závěrky: již zmiňovaný ukazatel likvidity počítaný např. na bázi zásob, krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků vůči krátkodobým závazkům nebude opodstatněný (nehledě na to, že v pasívech mohou být pozastávky uplatněné vůči subdodavatelům prezentovány stejným způsobem, tj. bez rozlišení jejich očekávané splatnosti). Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu ocenění pohledávek z titulu pozastávek. Představme si situaci, kdy stavební společnost chce získat likvidní peníze a prodat pozastávky (pohledávky vůči bonitnímu investorovi), jejichž doba splatnosti je např. pět let. Zcela jistě ji banka nekoupí za nominální hodnotu těchto pozastávek, ale za hodnotu nižší, sníženou o diskont neboli úrok do doby splatnosti. Realizovatelná hodnota pozastávek je oproti nominální hodnotě nižší tím více, čím dále v čase je okamžik splatnosti. Česká účetní legislativa bohužel moc nepracuje s časovou hodnotou peněž. S odkazem na opatrnost by tedy v účetní závěrce mělo dojít ke korekci ocenění např. formou opravných položek. Takové opravné položky budou s blížícím se okamžikem splatnosti pozastávek rozpouštěny a hodnota pozastávek se tímto způsobem dostane v okamžik splatnosti na svou nominální hodnotu. Účetní závěrka tedy bude mít díky tomu vyšší vypovídací schopnost. Pozastávky uplatněné vůči subdodavatelům (tj. v pasívech stavební společnosti) diskontovat pomocí opravné položky nelze. Z hlediska zásady opatrnosti je třeba tento závazek prezentovat v závěrce jako úplný, tj. přímo v nominální hodnotě. Je to (narozdíl od ) bohužel okolnost narušující vypovídací schopnost účetní závěrky. 4

5 3.4. Financování pohledávek - postoupení/prodeje V souvislosti s financováním projektů u stavební firmy je běžné, že věřitel (stavební firma) potřebuje získat finanční prostředky, a tak prodá nebo postoupí svoje pohledávky. Praxe k tomu přináší různé nástroje, které mohou mít povahu faktoringu, forfeitingu nebo jejich kombinace. Pro správné zachycení takových transakcí v účetnictví je důležitá zejména věcná povaha, nikoliv právní forma těchto transakcí. Z účetního hlediska je v legislativě (konkrétně ve standardu č Náklady a výnosy) zakotven požadavek, aby v rámci účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady byla zaúčtována hodnota pohledávek při jejich postoupení, a analogicky aby v rámci účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy byly zaúčtovány výnosy z postoupení pohledávky z provozní činnosti. O tom, že v různých žebříčcích stavebních firem jsou kromě výkonů brány v úvahu i ostatní provozní výnosy (kam mohou spadat např. nejrůznější přefakturace, příjmy z plnění za pojistné události apod.), se zde nebudeme sáhodlouze rozepisovat, je to zřejmé: vyfakturovaný dokončený projekt, k němuž jsou ihned převedeny (prodány) faktury financující společnosti (obvykle bance), tak zajistí dvojí výnos do žebříčku stavebních firem založeném na obratech ostatních výnosů mimo výkony. Praxe však mnohdy preferuje zúčtování postoupené pohledávky pouze rozvahovým způsobem, kdy do výkazu zisku a ztráty se dostane pouze diskont jakožto finanční náklad. Tato metoda je sice v nesouladu s výslovným požadavkem zmíněného účetního standardu, ale poskytuje zřejmě věrnější obraz. Pro vhodnou prezentaci v rozvaze musí stavební společnost pečlivě posoudit dopady příslušné smlouvy o převodu (postoupení nebo prodeji) pohledávek. Důležité je zejména s ohledem na riziko zvážit neuhrazení pohledávky investorem, zda je možný regres ze strany financujícího subjektu, tj. kdo efektivně nese kreditní riziko a jaká je pravděpodobnost realizace takového rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy pohledávka přechází na jinou společnost ve skupině. Kromě požadavků z hlediska přiměřenosti ocenění (dříve známý 196 obchodního zákoníku, dnes úprava v zákoně o obchodních korporacích) je třeba přihlédnout i k prezentaci v účetní závěrce. Takové způsoby umožňují eliminovat zdánlivě problém v závěrce jedné společnosti (prodávající), z hlediska skupiny pak je ale riziko vůči externímu subjektu stále přítomno a konsolidovaná závěrka tedy zdánlivou eliminaci potlačí. Stává se, že špatná pohledávka je odkoupena např. mateřskou společností, aby nezhoršovala finanční pozici dané společnosti. Možný regres z převáděných pohledávek by měl být zveřejněn v příloze, je-li dopad významný, a je třeba mu pak věnovat pozornost, stejně jako samotné politice pro vykazování převáděných pohledávek Záruční rezervy Se zajištěním formou pozastávek úzce souvisí problematika záruk: v obchodních vztazích společnosti poskytují nejrůznější záruky na různé části díla - z hlediska zachování potřebné kvality nebo funkcionality. Některé části díla jsou spojeny se záruční dobou 2 roky, jiné s dlouhou záruční dobou např. 5 let, 10 let nebo i více. Na záruční dobu a její uplynutí je vázáno obvykle i uvolňování pozastávek event. bankovních záruk (viz výše). Samotné záruky jakožto smluvní ujednání představují potenciální závazek, který se stává skutečným závazkem v případě, že nastane předem nejistá definovaná situace - problém. 5

6 Čas od času z nejrůznějších důvodů každá stavební společnost eviduje požadavky svých zákazníků - investorů - na odstranění určitých závad v rámci záruční doby nebo i mimo ni. Není až tak důležité, zda se právně jedná o opodstatněnou reklamaci, společnosti se mnohdy snaží vyhovět přiměřenému požadavku zákazníka i tehdy, je-li zcela mimo právní nárok, a to z důvodu zachování dobrého jména, předcházení negativní publicity nebo např. zachování dobrých obchodních vztahů. Na účetním pohledu to ale příliš nemění. Pokud stavební společnost má v rámci řízení kvality spolehlivý systém evidence záručních (a pozáručních) požadavků, které dokáže vztáhnout ke konkrétním projektům, může např. z historie (statistiky) celkových nákladů na záruční opravy odvodit výši potřebné rezervy. V případě, kdy kolísají výkony společnosti v letech, je vhodné výši rezervy upravit. Na druhé straně, pokud společnost realizuje specificky rizikové projekty (např. ojedinělý druh stavebního díla, se kterým společnost historicky neměla až takové zkušenosti), měla by navýšit rezervu o specifickou částku vyjadřující takové riziko. Záruční rezervy tedy máme paušální (obecné) a specifické. Je důležité zmínit, že praxe posledních let přinesla obrovské množství projektů realizovaných do značné míry formou subdodávek - tedy s relativně menším podílem vlastních prací. Mnoho reklamací se tak pomyslně (a obvykle s konečným důsledkem) přenáší ze stavební společnosti samotné, která vystupuje vůči zákazníkovi - investorovi, na úroveň subdodavatelskou. V takových situacích, pokud nehraje významnou roli možný časový posun při řešení reklamace, může být opodstatněné rezervu snížit o (odhadovanou) výši nákladů, které budou přeneseny na subdodavatele. Průzkumy na závěrkách významných stavebních společností ukazují, že poměr záručních rezerv vůči výkonům daného roku se pohybují zhruba v intervalu 0,5% až 1,5%. K zamyšlení je rozhodně situace, kdy daná stavební společnost neeviduje žádné rezervy na záruční opravy. Může to například znamenat podhodnocení závazků, což ovlivňuje například ukazatele zadluženosti Nedokončená výroba aneb porozumění významným projektům Stavební společnosti realizují obvykle jeden nebo oba základní typy projektů: projekty s výnosovou fakturací během výstavby tj. projekty, kdy dochází k předání části díla v pravidelném intervalu, například měsíčně nebo po dokončení stanovených milníků, což bývá zároveň okamžik výnosové fakturace. Takové projekty najdeme typicky ve veřejném sektoru, ale i u soukromých investorů. V účetní závěrce tedy najdeme kromě vynaložených nákladů (a souvisejících závazků) kategorie tržeb a pohledávek. Pouze v případě, že nějaká část díla nebyla dokončena a předána, můžeme nalézt i určitou nedokončenou výrobu. Vzhledem k pravidelnému placení faktur zde obvykle nebývá požadavek na zálohové financování projektu. 6

7 projekty se zálohovým financováním v tomto případě se jedná o projekty, kdy na základě smlouvy o dílo investor převezme stavební objekt jako celek až po jeho úplném dokončení. Zde nedochází k výnosové fakturaci, ale stavební firma potřebuje peníze na financování, a tak podle smlouvy investorovi vystavuje zálohové faktury a investor poskytuje zálohy. Takové zálohy mohou více nebo méně (nebo vůbec) korespondovat s výší kumulující se nedokončené výroby. V účetní závěrce pak kromě vynaložených nákladů (a souvisejících závazků) najdeme tedy nedokončenou výrobu (namísto pohledávek), změnu stavu zásob (namísto tržeb) a závazky z titulu přijatých záloh. Jednáli se o dlouhodobý projekt, tj. budou-li zálohy zúčtovány v horizontu delším než 12 měsíců od rozvahového dne, měly by být tyto přijaté zálohy prezentovány v dlouhodobých závazcích, v ostatních případech v závazcích krátkodobých. Tento druhý případ se vyskytuje zejména v soukromém sektoru. Tyto dva základní typy projektů mají zásadní vliv na rychlost vykázání zisku dosaženém na daném projektu v jednotlivých letech: v prvním případě je zisk vykazován průběžně, v druhém až na konci po předání díla investorovi (viz také kapitola 2.4. a 2.5. v 1. díle tohoto článku uveřejněném v únorovém čísle Účetního zpravodaje). Pro dokreslení srovnatelnosti dvou stavebních firem vykazujících uvedeným způsobem nyní uveďme příklad: společnost A staví významný projekt na 4 roky s průběžnou fakturací; společnost B má dlouhodobý projekt, např. na 4 roky se zálohovým financováním (kdy výše záloh zhruba kopíruje prostavěnost nedokončenou výrobu). Zjevný nepoměr: běžně spočtený ukazatel likvidity je tak pro druhou stavební společnost pravděpodobně (výrazně) vyšší, protože zásoby jakožto teoretický zdroj likvidity není postaven proti dlouhodobým závazkům z přijatých záloh, ale pouze proti krátkodobým závazkům. Jinými slovy to je, jako bychom do čitatele dali dlouhodobý (fixní) majetek. Obdobně bude ovlivněn i ukazatel zadluženosti, kdy přijaté dlouhodobé zálohy vyvolají dojem vyššího zadlužení. Další zdroj omylů plynoucí z výše zmíněné základní klasifikace typů projektů může pramenit ze skutečnosti, že výkaz zisku a ztráty obsahuje v položce Výkony dva významné komponenty, a to jednak Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (což koresponduje s fakturací a dohadnými položkami) a Změna stavu zásob vlastní činnosti (což koresponduje s projekty fakturovanými až na konci, tedy dle druhého typu uvedeného výše). Kromě toho položka Výkony obsahuje také Aktivace (materiálu, dlouhodobého majetku, vnitropodnikových služeb apod.), ale tím se zde nezabýváme. V případě, že stavební společnost realizuje spíše projekty na bázi zálohového financování, pak ukazatele, které berou v úvahu jen tržby nikoliv výkony (což může být někdy např. rentabilita tržeb), poskytují ve stejný okamžik nesrovnatelné údaje mezi společnostmi. 7

8 V extrémním teoretickém případě, kdy dvě stavební společnosti realizují dílo o stejné ceně a ziskovosti, přičemž první ho fakturuje měsíčně (tj. včetně určitého zisku) a druhá jej eviduje skrze nedokončenou výrobu (tj. bez zisku) a přijímá zálohy od investora, dojdeme k tomuto zvláštnímu vyhodnocení: společnost A - např. tržby 105, náklady 100, celková ziskovost projektu (poměrem k nákladům) 5%; vykazuje rentabilitu tržeb ve výši 5/105*100 = 4.76% (hrubá marže); zatímco společnost B - např. změna stavu zásob 100, náklady 100, celková ziskovost projektu (poměrem k nákladům) 5% - tedy až dosud shodné parametry; vykazuje rentabilitu tržeb (nikoliv výkonů) ve výši 0/0*100, což je výpočet spadající do limitního počtu matematické teorie spíše než do finanční analýzy. Je tedy důležité mít správné a dostatečné porozumění běžícím projektům dané stavební společnosti a způsobu jejich financování. Takové porozumění pak musí být promítnuto ve vyhodnocení finančních ukazatelů počítaných na základě účetní závěrky. Problematikou časového rozlišení jsme se zabývali v článku z března/ dubna Účetní řešení uvedeného problému je nasnadě: stavební společnost předfakturovala výnosy, proto provede časové rozlišení výnosů (odúčtovaní předfakturované části a vykázání v rozvahové položce výnosy příštích období). Je třeba dodat, že některé společnosti řeší tuto situaci doúčtování nákladů (obvykle nedaňových - formou dohadné položky nebo rezervy), což obecně nepovažujeme za preferované řešení. V obou případech by způsob účtování neměl mít vliv na vykázaný celkový hospodářský výsledek, ale může dojít k nesrovnatelnosti závěrek: firma rozlišující výnosy bude mít nižší obrat výkonů a nákladů oproti firmě provádějící doúčtování nákladu k předfakturovanému výnosu. Ukazatele založené na tržbách, například rentabilita tržeb, pak mohou poskytnout nesrovnatelné hodnoty Předfakturace V praxi se vyskytují situace, kdy investor potřebuje s ohledem na způsob svého financování (například z rozpočtové sféry nebo formou dotací) proinvestovat volné účelové prostředky do běžícího projektu (které nelze poskytnout zálohou, ale pouze oproti výnosové fakturaci) nebo naopak stavební společnost nemůže z technologických důvodů nevyfakturovat určitou část díla, která bude dokončena později. Může nastat i situace, kdy je první faktura (která představuje třeba až 30% celkové ceny) vázána (z různých důvodů, například kvůli bonitnímu riziku klienta zajištění věřitele) na podpis smlouvy o dílo. Ve všech uvedených případech dojde k výnosové fakturaci, tj. k zaúčtování výnosů, které se ale ve výkazu zisku a ztráty nepotkávají s náklady vynaloženými na provedení souvisejících prací, protože tyto práce prostě v daný okamžik provedeny nejsou Financování ve skupině (zejména s ohledem na cashpooling) Mnoho stavebních společností je začleněno do českých nebo mezinárodních uskupení, koncernů. Mnoho z těchto společností má vlastní skupinu, tj. figurují jako mateřské společnosti (viz kapitola 1 v 1. díle tohoto článku uveřejněném v únorovém čísle Účetního zpravodaje). Kromě věcného plnění může takovou skupinou proudit také finanční plnění - půjčky. Důvody mohou být jednoduché a přímé, ale i nepřímé (např. snadnější přístup ke kapitálu na určitém národním trhu se záměrem přelít peníze do jiné společnosti, kde přístup ke kapitálu není tak snadný). Při posuzování prezentace finančních půjček v účetní závěrce je zapotřebí dobře rozumět jejich logice a formě.

9 Často se může jednat o tzv. cashpooling, který běží prakticky vždy přes nějakou bankovní instituci, a mívá podobu podnikového cashpoolu nebo bankovního cashpoolu. Je přirozené prezentovat bankovní cashpool jako vztah vůči bance (pohledávka nebo závazek, obvykle se jedná o krátkodobé vztahy). V případě podnikového cashpoolu by takový vztah měl být prezentován jako půjčka přijatá nebo poskytnutá ve skupině. Obvykle bývá automaticky prezentován v rámci krátkodobých pohledávek nebo závazků. Zvážíme-li rovněž účel takového cashpoolu, pokud se jej dozvíme z přílohy účetní závěrky, můžeme dospět k odlišnému závěru. Například stavební společnost generující peníze půjčí jiné stavební společnosti ve skupině formou cashpoolu prostředky, přičemž tato jiná společnost je použije k financování dlouhodobého projektu. Zde je otázkou, jaká je doba splatnosti cashpoolu - spíše dlouhodobá? Nehledě na to, že cashpooling je - z pohledu českých společností - obvykle organizován a řízen někým ve skupinovém oddělení treasury, tj. záměry financování v rámci skupiny jsou tím méně zřejmé. Vliv na ukazatel likvidity při nesprávné (zejména časové) interpretaci příslušné pohledávky nebo závazku z titulu cashpoolingu je patrný. Poslední část článku, ve které okomentujeme jednotlivé ukazatele s přihlédnutím k vlivu účetních metod a odvětvovým specifikům, přineseme v příštím vydání Účetního zpravodaje. 9

10 Rada IASB vydala standard Dne 30. ledna 2014 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) účetní standard 14 Časové rozlišení při cenové regulaci. Tento standard podrobně popisuje účtování o zůstatcích na účtech časového rozlišení vyplývajících z cenové regulace. Tento standard mohou uplatnit pouze prvouživatelé, kteří již vykazují zůstatky na účtech časového rozlišení podle svých lokálních účetních postupů a pravidel (předchozího GAAP). Proč byl tento nový standard vydán? Vzhledem k tomu, že standardy neobsahovaly dostatek specifických pokynů ohledně účtování o cenově regulovaných činnostech, hromadily se požadavky, aby takovéto pokyny byly do standardů zahrnuty. V důsledku toho rada IASB zahájila v září 2012 komplexní projekt zaměřený na cenově regulované činnosti. Tento projekt se v současné době nachází ve výzkumné fázi, přičemž se očekává, že koncem roku 2014 bude vydán diskuzní materiál. Rada IASB však vyjádřila obavy, že nedostatek pokynů může představovat překážku při uplatňování standardů pro účetní jednotky, které provozují cenově regulované činnosti. Rada IASB se proto rozhodla přidat k projektu dodatečnou fázi a vypracovat účetní standard s omezeným rozsahem působnosti jakožto prozatímní řešení pro účetní jednotky provozující cenově regulované činnosti, které standardy dosud nepřijaly, avšak zůstatky na účtech časového rozlišení již vykazují podle svých lokálních účetních postupů a pravidel. Vydání standardu 14 má omezený rozsah. Tento standard nepředjímá výsledek komplexního projektu, jehož cílem je v širším kontextu řešit problematiku toho, zda zůstatky na účtech časového rozlišení splňují definici aktiv a závazků stanovenou v Koncepčním rámci. Jaké účetní jednotky mohou tento nový standard uplatnit? Účetní jednotka může (avšak nemusí) standard 14 uplatnit, pokud: poprvé používá standardy, provozuje cenově regulované činnosti a již vykazuje zůstatky na účtech časového rozlišení podle svých lokálních účetních postupů a pravidel. Účetní jednotka tedy může standard 14 použít pouze při přechodu na, pokud již dříve vykazovala zůstatky na účtech časového rozlišení podle svých lokálních účetních postupů a pravidel. Cenová regulace je definována jako rámec pro stanovení cen, které mohou být účtovány zákazníkům za zboží či služby, přičemž tento rámec je předmětem dohledu a/nebo schválení ze strany regulátora cen. Regulátor cen je oprávněný orgán, který má ze zákona nebo na základě nařízení právo stanovit ceny nebo rozmezí cen, které jsou pro účetní jednotku závazné. Účetní jednotky provozující neregulované činnosti (tj. činnosti, jež nepodléhají žádnému cenovému rámci, který je kontrolován a/nebo schválen regulátorem cen) nejsou oprávněny standard 14 použít. Standard 14 tedy nelze použít v případě účetních jednotek s dominantní pozicí na trhu, které se regulují samy, aby se vyhnuly případným zásahům ze strany vlády, k nimž může dojít v případě, že daná účetní jednotka svoji dominantní pozici zneužívá. 10

11 Jaké účetní důsledky z použití 14 plynou? Účetní jednotka, která je oprávněna použít standard 14 při prvním vypracování účetní závěrky dle a rozhodne se tak učinit, nadále uplatňuje pro uznávání, oceňování, snížení hodnoty a odúčtování zůstatků na účtech časového rozlišení své lokální účetní postupy a pravidla. To v zásadě znamená, že v případě těchto zůstatků účetní jednotka používá ustanovení svých lokálních účetních postupů a pravidel, které uplatňovala již dříve. Standard 14 však zavádí zvláštní požadavky ohledně vykazování a zveřejnění, jak je uvedeno níže. Pokud se oprávněná účetní jednotka rozhodne použít standard 14, měla by tyto požadavky uplatnit na všechny zůstatky na účtech časového rozlišení vyplývající ze všech jejích cenově regulovaných činností. Standard 14 se nevztahuje na částky, které mohou nebo musí být vykazovány jako aktiva či závazky podle jiných standardů. Tyto částky by proto neměly být zahrnuty do zůstatků na účtech časového rozlišení. Jak jsou vykazovány zůstatky na účtech časového rozlišení? Účetní jednotka uplatňující standard 14 musí vykázat debetní a kreditní zůstatky na účtech časového rozlišení jako samostatné položky ve výkazu o finanční situaci. Změna zůstatku na účtech časového rozlišení v období, které se týká položek vykázaných v ostatním úplném výsledku, musí být vykázána samostatně ve výkazu o ostatním úplném výsledku. Standard 14 rovněž obsahuje zvláštní požadavky na zveřejnění, které uživatelům umožňují zhodnotit charakter každého typu cenově regulované činnosti včetně souvisejících rizik, jakož i dopad cenové regulace na finanční situaci, finanční výkonnost a peněžní toky účetní jednotky. Odkdy budou nové požadavky uplatňovány? Standard 14 může být uplatněn v případě, že první roční účetní závěrka účetní jednotky sestavená dle standardů se vztahuje na období počínající dne 1. ledna 2016 či později. Dřívější uplatnění je povoleno. 11 Z tohoto důvodu zůstatky na účtech časového rozlišení označují ty zůstatky na všech účtech nákladů (či výnosů), které by podle jiných standardů nebyly vykázány jako aktiva či závazky, avšak splňují kritéria pro časové rozlišení v souladu s režimem cenové regulace. Pokyny pro uplatnění 14 stanoví, jak lze nový standard použít v kontextu ostatních standardů.

12 Stav schvalování Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 11. února Úpravy Úprava standardu IAS 19 Plány definovaných požitků: Zaměstnanecké příspěvky (vydáno v prosinci 2013) Na schválení Evropské komise k použití čekají k 23. únoru 2014 následující dokumenty rady IASB: Standardy 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy 9 a 7 vydané v prosinci 2011 a úpravy 9 Obecné zajišťovací účetnictví vydané v listopadu 2013) 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Roční zdokonalení cyklus (vydáno v prosinci 2013) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování v EU. 12

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu sdružení firem ve

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Účtování ročních odměn Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Srpen 2011, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu problematika časového

Více

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. prosinec 2014. Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj Deloitte Česká republika principů Desatero prezentačních chytáků principů Usadil jsem se s lahví Veltlínského k napsání článku na téma prezentace ve statutárních finančních výkazech. Toto

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění. Jak na webové stránky v účetnictví Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP září 2012, Deloitte Česká republika 02 České

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více