Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014"

Transkript

1 podzim roku 2014 Pro m li sv tci následovníky? Pro p itahovali velcí lidé k sob zástupy? Nic nežádali, a p ece dosáhli mnoho. Nepot ebují kázat, sta í jejich p íklad. Jejich život je výzva pro každého z nás. Svatí eští patronové - orodujte za nás!

2 eské nebe: eští sv tci kanonizovaní katolickou církví: sv. Cyril a Metod j, sv. Gorazd a druhové, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojt ch, sv. Radim, sv. Ivan, sv. Prokop, sv. Hedvika Slezská, sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka eská, sv. Zdislava, sv. Jan Nepomucký Neumann Jan Prachatický, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer Blahoslavení jsou: bl. Metod j Dominik Tr ka, bl. Hroznata, bl. Mlada, bl. Vintí, bl. Marie Antonína Kratochvílová, bl. Marie Restituta Kafková, bl. Karel Habsburský, trnáct pražských mu edník Další svatí v pravoslavná církvi: sv. Gorazd II., sv. Rostislav Zem elí v pov sti svatosti, zapo até procesy: P. Martin St eda, P. Ignác Stuchlý, arcibiskup Antonín Cyril Stojan, eholnice Marie Vojt cha Hasmandová, P. Antonín Šuránek, Anna Zelíková, kardinál Josef Beran, P. Jan Bula, P. Václav Drbola, P. Tomáš Týn, eholnice Marie Eliška Pre nerová Další eští patroni: Jde o sv tce, kte í nepocházejí z ech, ale z nejr zn jších d vod se stali ochránci eské zem, národa nebo diecézí na našem území: sv. Josef, sv. Wolfgang z ezna, sv. Jimram (Emmeram), sv. Vít, sv. Edmund Kampián, sv. Kliment, sv. Melichar Grodecký, sv. Norbert z Xanten, sv. Naum, sv. Kliment Ohridský, sv. Zikmund, sv. p t brat í: Benedikt, Jan, Izák, Matouš a Kristýn Obrázek na první stran Hlasu: Vitráž kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Panna Maria s Dít tem a eské nebe: sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojt ch, sv. Prokop. Program Národní pouti 2014 ve Staré Boleslavi: sobota 27. zá í: p evoz relikvií sv. Václava z Prahy, nešpory, koncert ned le 28. zá í: v hodin: slavnostní poutní mše svatá na nám stí v hodin: modlitba za národ u Palladia zem eské Kulturní a doprovodné programy po celý den. Modlitba za náš národ: Bože, Ot e nás všech, d kujeme Ti za echy, Moravu a Slezsko naši krásnou a úrodnou vlast. D kujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nep átel m vn jším i šk dc m vnit ním. Prosíme T, dej nám i dnes pot ebné v d í osobnosti všude, kde chybí. Dej všem d tem otce, matku a spo ádaný domov a ve nás, abychom žili ve vzájemném porozum ní a každý na svém míst po vzoru sv. knížete Václava zodpov dn konali sv j úkol. Sta se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. Každého 28. dne v m síci od hodin se v ící pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP. modlí za národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojt cha a pak v bazilice sv. Ji í na Pražském hrad u hrobu sv. Ludmily. Každý se m že p idat ke spole né modlitb. 2

3 10 rad papeže Františka pro š astný život Existuje recept na št stí? Možná že ne, ale papež zkusil shrnout desatero princip, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde je 10 bod, které papež vyjmenoval ve svém prvním rozhovoru pro argentinský tisk. ( asopis Viva) 1. Žij a nech žít V ím je jedno p ísloví a mohli bychom si jej vzít jako ídící princip: B ž vp ed a ostatní nechej d lat to stejné. 2. Rozdávej se druhým Lidé pot ebují být otev ení a velkorysí v i jiným. Jak se totiž uzav ou do sebe, je tu nebezpe í, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se rychle prom ní na hnijící. 3. Postupuj v život pokojn Pro vysv tlení tohoto bodu používá papež obraz z argentinského románu Ricarda Guiraldese, ve kterém se hlavní postava Don Segundo ohlíží zp t a rekapituluje sv j život. " íká, že v mládí byl potokem plným kamen, který všechno vlá el s sebou, jako dosp lý byl prudkou ekou a v pokro ilém v ku plynul pomalu jako voda v jezírku." Svatému Otci se tento poslední obraz klidné vodní plochy líbí, protože p edstavuje schopnost postupovat s p ív tivostí a pokorou, životní pokoj. Sta í lidé mají tuto moudrost, jsou pam tí lidu. 4. Zdravý smysl pro volný as "Um ní radosti z um leckého díla, literatury anebo hry s d tmi se vytratilo. Konzumní zp sob života nám p inesl neklid a stres, ímž lidé p išli o zdravou kulturu volného asu," poznamenal František. Proto také vyzývá rodi e, aby si našli as na svoje d ti navzdory tvrdé práci, kterou musí denn odvád t. Stejn tak by se m ly rodiny nau it vypínat televizi, když spolu jedí. Ta nám totiž n kdy zabra uje ve vzájemné komunikaci. 5. Ned le má být vašimi prázdninami svátkem Zam stnanci by m li mít v ned li volno, protože "ned le je pro rodinu," vzkazuje papež. 6. Najdi novátorské zp soby na vytvo ení d stojných pracovních míst pro mladé lidi "Jak nebudou mít dostatek p íležitosti, skon í na drogách a budou tak náchyln jší ke zlo inu." "Nesta í dát jim jídlo. Je t eba nabídnout jednoro ní kurzy na instalatéry, elektriká e, krej í. D stojnost spo ívá v tom, že dom p inesete chléb z vlastní práce." 7. Respektuj a starej se o p írodu "Degradace životního prost edí je jednou z nejv tších výzev, které elíme. Jedna z otázek, kterou si sami neklademe, je: Nepáchá lidstvo zlo in tyranským chováním k p írod?" 8. P esta být negativní "Pot eba mluvit o druhých ve zlém nazna uje nízký stupe sebeúcty." To znamená "místo toho, abych vyzdvihl sebe, ponižuji druhé." Zbavit se rychle negativních myšlenek je p itom prosp šné pro zdraví. 9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání P esv d ení druhých je t eba respektovat. "M žeme druhé inspirovat sv dectvími, a tak budeme r st spole n. Jednou z nejhorších v cí, která m že být, je však náboženský proselytismus, který paralyzuje - mluvím s tebou, abych t p esv d il! Ne! Každá osoba a vede dialog, zakládající se na vlastní identit. Církev roste díky svojí p itažlivosti, ne proselytismem." 10. Aktivn usiluj o mír "Žijeme v dob mnoha válek a volání po míru tak musí znít mimo ádn hlasit. Mír ob as m že vypadat, že je n ím klidným, ale není nikdy tichem: je to vždy aktivní mír." 3

4 SPRECHER ýeské DUCHOVNÍ SLUŽBY V NċMECKU 28. kvčtna: Setkání s krajanskými spolky na þeském konzulátu v MnichovČ 9. þervna: Bohoslužba pĝi sokolském setkání v rakouském Oetz 24. þervna: Konference delegátĥ a mluvþích jinojazyþných misií - Frankfurt 5. þervence: 42. pouģ ke sv. MetodČjovi v Ellwangen þervence: Prázdninové setkání þeských knčží - Brannenburg 23. srpna: DČtská bohoslužba pro tábor Plasto Fantasto v Heidmühle (Ackermann-Gemeinde) záĝí: Úþast na 18. mezinárodním kongresu Renovabis - Freising záĝí: Poutní bohoslužby v Sušici Zaþátkem záĝí vyšel podzimní Hlas. SouþasnČ s ním byly vydány regionální listy. Velehrad ve Svatém Martinu v jižním Tyrolsku 31. kvčtna 7. þervna 2014 Na rozdíl od zimy v ýr, Bavorsku i jinde napadlo v zimč na horách v jižním Tyrolsku nčkolik metrĥ snčhu (místní mluvili až o 4 m). Proto byly i zaþátkem letošního þervna ještč mnohé cesty a cíle nedostupné. Laviny pokácely mnoho stromĥ, kamenná suģ se táhla v jazycích do údolí. Hromady snčhu a ledu, vyvrácené dĝevčné mosty i další "bonusy" nám kladly na cestách pĝekážky. ýasto jsme museli chodit jen "podle nosu," mimo oznaþené cesty, které byly schovány pod snčhem a ledem. PĜesto bylo kam jít, užívali jsme si snčhu, zimy, ale i slunce a krásy hor. Mimo "klasické" cíle, jako pohádkové jezero Pragser Wildsee, vodopády De Fanes a kĝíž na kopci Hörneckle (pouhých tisíc metrĥ pĝevýšení) nad domem Velehrad, jsme navštívili Brixen a poutní místo Neustift, jezero Lago di Federa nebo se prošli po rozkvetlých loukách kolem St. Veit. Ani veþery nebyly bez programu. Oslavili jsme druhé narozeniny nejmladší úþastnice Michaelky, díky vinaĝi ing. Leopoldu Vlkovi jsme se zúþastnili profesionální ochutnávky jihomoravských vín. Ráno i veþer jsme se potkávali v kapli na bohoslužbách a modlitbách, nechybčly vynikající veþeĝe kuchaĝky Aniþky. Veliký dík patĝí místnímu týmu, který nám vytváĝel zázemí. (Fotografie tentokrát nejsou popsány, každý z Vás je mĥže sám okomentovat.) 4

5 42. pouģ ke sv. MetodČjovi do Ellwangen ý První sobota v þervenci je pevné datum pro krajany v NČmecku. Už po desetiletí jezdíme do švábského Ellwangen, kde bylo za þasĥ sv. Cyrila a MetodČje církevní včzení. Letos jsme mčli pouģ již po dvaaþtyĝicáté. V bazilice sv. Víta jsme slavili mši svatou. Kázal P. ThDr. Emil Valášek (Passau). Velmi zajímavč nás provedl historií úcty k našim včrozvčstĥm. U oltáĝe s ním koncelebrovali P. Josef KaĖovský (Utzenhofen) a P. Bohuslav Švehla (Mnichov). Ministranti a krojovaní dodávali bohoslužbč lesk. Jáhen Josef Jonáš nás jako obvykle doprovázel na varhany (občtavč pĝijel až ze Zdic). Pokaždé zní krásnč prostorem píseė Ejhle, oltáĝ. Po mši svaté následovalo zastavení u pamčtní desky sv. MetodČje. Litanie, modlitba za národ a chorál Svatý Václave, spojený s upevnčním kytice na pamčtní desce tvoĝí nedílnou souþást poutč. Na blízkém kopci Schönenberg, kde je diecézní dĥm, jsme poobčdvali švábské jídlo a zazpívali si nčkolik lidových písniþek. V místní kapli následovala mariánská pobožnost, požehnání poutníkĥm a slovo na cestu. Tím oficiální þást poutč skonþila. Jako obvykle jsme pak ještč ve chvilce volna navštívili mariánskou Loretu na Schönenbergu. Malinká milostná soška Panny Marie pĝitahuje stále množství poutníkĥ. Nad presbytáĝem kostela jsou celoroþnč pĝístupné velké jesliþky. Novinkou byl labyrint v trávč pod poutním místem. Tento starý motiv se v poslední dobč opčt objevuje v mnoha parcích a zahradách. Ideou labyrintu je bludištč, kde jen jediná cesta vede oklikami do stĝedu obrazce. Také nčkteré kláštery ve svých zahradách nabízejí labyrint - meditativní cestu sami k sobč. Foto: nahoĝe: P. Emil Valášek - výzdoba podchodu vytvoĝená žáky místní školy - bohoslužba u sv. Víta. uprostĝed: krojovaná krása z Mnichova - spoleþné foto z kaple na Schönenbergu - kytice pro sv. Metoda dole: spoĝádanč a panoramaticky u pamčtních desek - labyrint u poutního kostela 5

6 "Hudba budoucnosti" - jak by Velehrad po oprav m l vypadat a n kolik fotografií z opravy domu. ímský poutní d m Velehrad prosí o Vaši pomoc! Letos na svatého Václava to bude 47 let, kdy kardinál Josef Beran slavnostn posv til a otev el eský d m pro poutníky na Via della Fornaci 200 v ím. Jeho poloha v ím je jedine ná, žádná zem dodnes nemá poutní d m tak blízko Vatikánu jako my (15 minut p šky). Po mnoha letech služby krajan m z celého sv ta je d m poprvé dlouhodob nucen uzav en. D vodem je ztráta licence (povolení k provozování poutního domu). B hem lo ského a letošního roku probíhala mnohá jednání o oprav domu, vy izovala se ada povolení. Oprava je rozplánována na n kolik etap, realizace je závislá nejen na firm, ale také na prost edcích, které budou k dispozici. Jedná se o úv ru z eské biskupské konference, zatím však není nic jisté. Celkový obnos oprav je odhadován na 1,8 mil.. Schází 1 milion. St edisku poutního domu Velehrad je možné posílat dary i nabídnout osobní p j ku. V lét s rekonstukcí za ala firma Navrátil z Moravy. ímský poutní d m Velehrad volá o pomoc! Arcibiskupství v Mnichov (po n kolika jednáních) povolilo eské misii v Mnichov uspo ádat mimo ádnou sbírku ve prosp ch poutního domu v ím. Všechny dary došlé na naše konto do konce letošního listopadu budou finan ním ú adem arcibiskupství v Mnichov p evedeny do íma. Protože se jedná o p evod pen z mimo N mecko, není možné pro dary v tší než 200 vystavit potvrzení o daru - podklad pro da ové p iznání. Pro všechny ostatní dary sta í finan nímu ú adu doložit kopii p evodního p íkazu (pr pis složenky), pop. kopii výpisu z ú tu. Protože nemáme složenky s novým ozna ením SEPA k dispozici, prosíme o použití následujících dat: Konto: Tschechische Katholische Gemeinde in München IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 "Spende für Rom" (pozn.: IBAN je mezinárodní íslo bankovního ú tu, BIC je mezinárodní jedine ný kód každé banky) Bible nás povzbuzuje: "Blažen jší je dávat, než dostávat." sv. Jan Zlatoústý: "Opravdové št stí spo ívá v tom, co darujeme." Matka Tereza íkala: "Sami víme, že to, co d láme, je kapkou do mo e. Ale kdyby tahle kapka v mo i nebyla, chyb la by tam." Kontaktní adresa a konto v Itálii: (www.velehrad.net) CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD Via delle Fornaci 200, Roma vedoucí domu: P. Jaromír Zádrapa SDB., IBAN: IT 34 I BIC: PASCITM1383 Banka: Monte dei Paschi di Siena; Via delle Fornaci 2/4/6; Roma Stovky lidí mnoho let rádi využívali pohostinnosti poutního domu a možnosti ubytování za p ijatelnou cenu. Nyní prosí d m o Vaši pomoc. Za každý dar up ímné Pán B h zapla! Pomozme opravit poutní d m v ím a p isp jme k jeho znovuotev ení! 6

7 Zprávy z eské církevní provincie Mons. Ji í Pa our OFM. (*1943) rezignoval ze zdravotních d vod k 1. b eznu 2014 na sv j ú ad diecézního biskupa v eských Bud jovicích. Administrátorem diecéze se stal dosavadní generální viká Mons. Adolf Pintí (*1952). Modleme se za nového biskupa pro. Bud jovice. D kovná bohoslužba za 25 let svobody naší vlasti a výro í svato e ení Anežky eské bude v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojt cha v sobotu 15. listopadu 2014 v 10 hodin. Jako hlavní celebrant je pozván Mons. Pietro Parolin, arcibiskup a státní sekretá Vatikánu. Zprávy z N mecké biskupské konference Malý p ehled personálních zm n na biskupstvích v N mecku: Nov jmenovaní diecézní biskupové v roce 2014: Mons. Stephan Burger (*1962) pro diecézi Freiburg Mons. Rainer Maria kardinál Woelki (*1956) Köln Mons. Stefan Oster (*1965) Passau Nov jmenovaní sv tící (pomocní) biskupové: Mons. Herwig Gössl (*1967) Bamberg Mons. Wilhelm Zimmermann (*1948) Essen Biskupové, kte í byli v r "emeritiert" - to znamená penzionováni z d vodu dovršení 75 let nebo odvoláni z jiného d vodu: Mons. Joachim kardinál Meissner (*1933) Köln arcibiskup Mons. Robert Zollitsch (*1938) Freiburg p edseda N mecké biskup. konference ( ) arcibiskup Mons. Werner Thissen (*1938) Hamburg diecézní biskup Mons. Franz Peter Tebartz van Elst (*1959) Limburg Penzionovaní sv tící biskupové: Mons. Werner Radspieler (*1938) Bamberg Mons. Rainer Klug (*1938) Freiburg Mons. Franz Vorrath (*1937) Essen Biskupství, která jsou momentáln "vacant" - tj. kde není místo diecézního biskupa obsazeno: Berlín, Hamburg, Limburg, Erfurt Na sv t je celkem 2945 diecézí, ve kterých p sobí 5132 biskup, kn ží a asi stálých jáhn. eholník je asi , eholnic V seminá i studuje uchaze o kn žství. (údaje k ) N mecko je jen jednou z mnoha ástí sv tové církve. Diecéze bez biskupa je ov inec bez hlavního pastý e. Nezapomínejme v modlitbách na tyto úmysly. Naše hroby: paní Gertruda Goepfertová - Gruberová (G.G.G.) * Janštýn u Jihlavy ervence 2014 Rosenheim, Bavorsko Odpo inutí v né, dej jí, ó Pane, a sv tlo v né plné krásných barev... Nashledanou v nebi, milá paní Gruberová!!! Paní G.G.G., malí ka, ilustrátorka, básní ka. Jedna z posledních pam tnic katolických autor první republiky, jako byl Jan ep, Jan Zahradní ek nebo Jakub Deml. Dlouholetá spolupracovnice eské misie v Mnichov, ale také K es anské akademie v ím : V dob svobody jí ve vlasti vyšlo n kolik sbírek básní, její kresby známe z Katolického týdeníku. Katolický týdeník v srpnovém ísle 35/2014 (autor Miloš Doležal) v noval právem paní Gruberové celou stránku. Bylo by dobré, kdyby o ní v echách vyšla knížka jejího díla: rt, obrázk, grafik, ale i vzpomínek a básní. Devadesát let života bylo napln no starostí o rodinu, prací a um ním. Jak precizní jsou její ernobílé skicy, nádhern vybarvené krajiny, popisy cest a vesnic. V kostele v Oberau u Garmisch visí její oltá ní obraz - veliký pletený koberec Poslední ve e e. P i naší poslední návšt v nám v novala n kolik placatých kamínk pomalovaných krásnými ježky. Laskavá a moudrá, vždy upravená a originální. Jedna z kreseb paní GGG: Logo Velehradu v Mnichov : Panna Maria Královna, sv. Cyril a Metod j s dvojitým k ížem. Je na našich obálkách, ú edních papírech, tvo í hlavi ku Hlasu sv. Cyrila a Metoda. T žko bychom spo ítali, kolikrát bylo použito za více než 50 let. 7

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * K tem byli do církve p ijati: Mia Müller, Pasing - Mnichov Adam Stupák, Mnichov - k est v Chomutov Svátost manželství si navzájem ud lili: Marco Šuty a Kate ina Rubinová, Mnichov, svatba v Pet valdu u Nového Ji ína Opustili nás: Herta Sládek, Nattheim nedožitých 89 let Gertuda Goepfertová - Gruberová, Rosenheim let Naši jubilanti: 35 let P. Petr Hruška SJ., Mnichov (24. 7.) 40 let P. Jan Regner SJ. Praha - d íve Frankfurt (10. 7.) Dr. med. Ji í Faltis, Schongau (19. 9.) 45 let Antonio Sabatino, Unterschleissheim (10. 9.) 55 let Jaroslav Verner, Mnichov (13. 6.) Marta Granak, Hanau (10. 7.) 60 let Dr. med. Pavel íha, Hünfeld ( 1. 8.) P. Richard emus SJ., ím ( 2. 9.) 65 let arcibiskup Dr. Ludwig Schick, Bamberg (22. 9.) 70 let Jana Moudrá, Frankfurt (15. 6.) Zden k Pech, Stuttgart (28. 7.) prelát Josef Obermaier, Mnichov (31. 8.) zodpov dný za všechny jinojazy né misie v Mnichov Milan Tábo ík, Hanau ( 5. 9.) Kristina Mihulka, Stuttgart ( 9. 9.) 75 let Melánie Pavlíková, Mnichov (23. 5.) Josef Krista, Engstingen (11. 7.) Ludmila Prager, Kemmern ( 3. 8.) Mons. Anton Otte, Praha - Heiligenstadt (15. 8.) 80 let Prof. Dr. Karel Skalický, eské Bud jovice (20. 5.) 85 let Václav Ga arik, Norimberk (18. 7.) P. Josef Kolá ek SJ., ím - Praha ( 1. 9.) Vladimír Rykl, Fürth Vinaros, Špan lsko ( 3. 9.) Dr. Ivan Cikl ( estný p edseda SVU Mnichov) (10. 9.) 93 let V ra Vojta, Martinsried u Mnichova (21. 7.) 94 let Viktor Magdolen, Mnichov ( 9. 9.) Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Výro í: 5 let kn žství P. Ladislav Nosek SJ., Praha - d íve Frankfurt (18. 4.) 15 let eholních slib Ji í Hebron SJ., Praha - d íve Mnichov ( 6. 9.) 50 let kn žství Mons. Karl Wuchterl, Edling, apoštolský vizitátor ( 8. 3.) 55 let kn žství Mons. Johann Tasler, Mnichov, Ackermann-Gemeinde (29. 6.) P. Ludvík Ambruster SJ., Praha (31. 7.) Pro dobrou náladu: Malý Pepa se ptá táty: "Táto, co je dál, Brno nebo M síc?" "Pepo, hele, podívej se z okna. Vidíš M síc?" "Jo, támhle." - "A Brno?" Jak poznáte, že jste opravdu sta í? Když budete v u ebnicích d jepisu íst v ci, které si pamatujete a budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak! Koupil jsem si nový notebook a nechal jsem si ho vedle postele na podlaze. Druhý den si ho všimla babi ka, myslela si, že je to váha. Výsledek? - Babi ka váží K. Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge in Deutschland Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München tisk Typografik, Plze 8

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem Vánoce roku 2014 ím: 12. listopadu 1989: "Toto je den, který u inil Hospodin, radujme se z n ho. Na oltá je povýšena ochránkyn církve v eských zemích Anežka eská.... Vaše pou nesmí kon it dnes. Její poslání

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium, škola hl. m. Prahy, Št pánská 22, Praha 1 ijímací zkouška z ESKÉHO JAZYKA A VŠEOBECNÉHO P EHLEDU pond lí 23. 4. 2012 Dopl te vynechané pravopisné jevy v etn interpunkce. Na n která

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více