Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014"

Transkript

1 podzim roku 2014 Pro m li sv tci následovníky? Pro p itahovali velcí lidé k sob zástupy? Nic nežádali, a p ece dosáhli mnoho. Nepot ebují kázat, sta í jejich p íklad. Jejich život je výzva pro každého z nás. Svatí eští patronové - orodujte za nás!

2 eské nebe: eští sv tci kanonizovaní katolickou církví: sv. Cyril a Metod j, sv. Gorazd a druhové, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojt ch, sv. Radim, sv. Ivan, sv. Prokop, sv. Hedvika Slezská, sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka eská, sv. Zdislava, sv. Jan Nepomucký Neumann Jan Prachatický, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer Blahoslavení jsou: bl. Metod j Dominik Tr ka, bl. Hroznata, bl. Mlada, bl. Vintí, bl. Marie Antonína Kratochvílová, bl. Marie Restituta Kafková, bl. Karel Habsburský, trnáct pražských mu edník Další svatí v pravoslavná církvi: sv. Gorazd II., sv. Rostislav Zem elí v pov sti svatosti, zapo até procesy: P. Martin St eda, P. Ignác Stuchlý, arcibiskup Antonín Cyril Stojan, eholnice Marie Vojt cha Hasmandová, P. Antonín Šuránek, Anna Zelíková, kardinál Josef Beran, P. Jan Bula, P. Václav Drbola, P. Tomáš Týn, eholnice Marie Eliška Pre nerová Další eští patroni: Jde o sv tce, kte í nepocházejí z ech, ale z nejr zn jších d vod se stali ochránci eské zem, národa nebo diecézí na našem území: sv. Josef, sv. Wolfgang z ezna, sv. Jimram (Emmeram), sv. Vít, sv. Edmund Kampián, sv. Kliment, sv. Melichar Grodecký, sv. Norbert z Xanten, sv. Naum, sv. Kliment Ohridský, sv. Zikmund, sv. p t brat í: Benedikt, Jan, Izák, Matouš a Kristýn Obrázek na první stran Hlasu: Vitráž kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Panna Maria s Dít tem a eské nebe: sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojt ch, sv. Prokop. Program Národní pouti 2014 ve Staré Boleslavi: sobota 27. zá í: p evoz relikvií sv. Václava z Prahy, nešpory, koncert ned le 28. zá í: v hodin: slavnostní poutní mše svatá na nám stí v hodin: modlitba za národ u Palladia zem eské Kulturní a doprovodné programy po celý den. Modlitba za náš národ: Bože, Ot e nás všech, d kujeme Ti za echy, Moravu a Slezsko naši krásnou a úrodnou vlast. D kujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nep átel m vn jším i šk dc m vnit ním. Prosíme T, dej nám i dnes pot ebné v d í osobnosti všude, kde chybí. Dej všem d tem otce, matku a spo ádaný domov a ve nás, abychom žili ve vzájemném porozum ní a každý na svém míst po vzoru sv. knížete Václava zodpov dn konali sv j úkol. Sta se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. Každého 28. dne v m síci od hodin se v ící pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP. modlí za národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojt cha a pak v bazilice sv. Ji í na Pražském hrad u hrobu sv. Ludmily. Každý se m že p idat ke spole né modlitb. 2

3 10 rad papeže Františka pro š astný život Existuje recept na št stí? Možná že ne, ale papež zkusil shrnout desatero princip, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde je 10 bod, které papež vyjmenoval ve svém prvním rozhovoru pro argentinský tisk. ( asopis Viva) 1. Žij a nech žít V ím je jedno p ísloví a mohli bychom si jej vzít jako ídící princip: B ž vp ed a ostatní nechej d lat to stejné. 2. Rozdávej se druhým Lidé pot ebují být otev ení a velkorysí v i jiným. Jak se totiž uzav ou do sebe, je tu nebezpe í, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se rychle prom ní na hnijící. 3. Postupuj v život pokojn Pro vysv tlení tohoto bodu používá papež obraz z argentinského románu Ricarda Guiraldese, ve kterém se hlavní postava Don Segundo ohlíží zp t a rekapituluje sv j život. " íká, že v mládí byl potokem plným kamen, který všechno vlá el s sebou, jako dosp lý byl prudkou ekou a v pokro ilém v ku plynul pomalu jako voda v jezírku." Svatému Otci se tento poslední obraz klidné vodní plochy líbí, protože p edstavuje schopnost postupovat s p ív tivostí a pokorou, životní pokoj. Sta í lidé mají tuto moudrost, jsou pam tí lidu. 4. Zdravý smysl pro volný as "Um ní radosti z um leckého díla, literatury anebo hry s d tmi se vytratilo. Konzumní zp sob života nám p inesl neklid a stres, ímž lidé p išli o zdravou kulturu volného asu," poznamenal František. Proto také vyzývá rodi e, aby si našli as na svoje d ti navzdory tvrdé práci, kterou musí denn odvád t. Stejn tak by se m ly rodiny nau it vypínat televizi, když spolu jedí. Ta nám totiž n kdy zabra uje ve vzájemné komunikaci. 5. Ned le má být vašimi prázdninami svátkem Zam stnanci by m li mít v ned li volno, protože "ned le je pro rodinu," vzkazuje papež. 6. Najdi novátorské zp soby na vytvo ení d stojných pracovních míst pro mladé lidi "Jak nebudou mít dostatek p íležitosti, skon í na drogách a budou tak náchyln jší ke zlo inu." "Nesta í dát jim jídlo. Je t eba nabídnout jednoro ní kurzy na instalatéry, elektriká e, krej í. D stojnost spo ívá v tom, že dom p inesete chléb z vlastní práce." 7. Respektuj a starej se o p írodu "Degradace životního prost edí je jednou z nejv tších výzev, které elíme. Jedna z otázek, kterou si sami neklademe, je: Nepáchá lidstvo zlo in tyranským chováním k p írod?" 8. P esta být negativní "Pot eba mluvit o druhých ve zlém nazna uje nízký stupe sebeúcty." To znamená "místo toho, abych vyzdvihl sebe, ponižuji druhé." Zbavit se rychle negativních myšlenek je p itom prosp šné pro zdraví. 9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání P esv d ení druhých je t eba respektovat. "M žeme druhé inspirovat sv dectvími, a tak budeme r st spole n. Jednou z nejhorších v cí, která m že být, je však náboženský proselytismus, který paralyzuje - mluvím s tebou, abych t p esv d il! Ne! Každá osoba a vede dialog, zakládající se na vlastní identit. Církev roste díky svojí p itažlivosti, ne proselytismem." 10. Aktivn usiluj o mír "Žijeme v dob mnoha válek a volání po míru tak musí znít mimo ádn hlasit. Mír ob as m že vypadat, že je n ím klidným, ale není nikdy tichem: je to vždy aktivní mír." 3

4 SPRECHER ýeské DUCHOVNÍ SLUŽBY V NċMECKU 28. kvčtna: Setkání s krajanskými spolky na þeském konzulátu v MnichovČ 9. þervna: Bohoslužba pĝi sokolském setkání v rakouském Oetz 24. þervna: Konference delegátĥ a mluvþích jinojazyþných misií - Frankfurt 5. þervence: 42. pouģ ke sv. MetodČjovi v Ellwangen þervence: Prázdninové setkání þeských knčží - Brannenburg 23. srpna: DČtská bohoslužba pro tábor Plasto Fantasto v Heidmühle (Ackermann-Gemeinde) záĝí: Úþast na 18. mezinárodním kongresu Renovabis - Freising záĝí: Poutní bohoslužby v Sušici Zaþátkem záĝí vyšel podzimní Hlas. SouþasnČ s ním byly vydány regionální listy. Velehrad ve Svatém Martinu v jižním Tyrolsku 31. kvčtna 7. þervna 2014 Na rozdíl od zimy v ýr, Bavorsku i jinde napadlo v zimč na horách v jižním Tyrolsku nčkolik metrĥ snčhu (místní mluvili až o 4 m). Proto byly i zaþátkem letošního þervna ještč mnohé cesty a cíle nedostupné. Laviny pokácely mnoho stromĥ, kamenná suģ se táhla v jazycích do údolí. Hromady snčhu a ledu, vyvrácené dĝevčné mosty i další "bonusy" nám kladly na cestách pĝekážky. ýasto jsme museli chodit jen "podle nosu," mimo oznaþené cesty, které byly schovány pod snčhem a ledem. PĜesto bylo kam jít, užívali jsme si snčhu, zimy, ale i slunce a krásy hor. Mimo "klasické" cíle, jako pohádkové jezero Pragser Wildsee, vodopády De Fanes a kĝíž na kopci Hörneckle (pouhých tisíc metrĥ pĝevýšení) nad domem Velehrad, jsme navštívili Brixen a poutní místo Neustift, jezero Lago di Federa nebo se prošli po rozkvetlých loukách kolem St. Veit. Ani veþery nebyly bez programu. Oslavili jsme druhé narozeniny nejmladší úþastnice Michaelky, díky vinaĝi ing. Leopoldu Vlkovi jsme se zúþastnili profesionální ochutnávky jihomoravských vín. Ráno i veþer jsme se potkávali v kapli na bohoslužbách a modlitbách, nechybčly vynikající veþeĝe kuchaĝky Aniþky. Veliký dík patĝí místnímu týmu, který nám vytváĝel zázemí. (Fotografie tentokrát nejsou popsány, každý z Vás je mĥže sám okomentovat.) 4

5 42. pouģ ke sv. MetodČjovi do Ellwangen ý První sobota v þervenci je pevné datum pro krajany v NČmecku. Už po desetiletí jezdíme do švábského Ellwangen, kde bylo za þasĥ sv. Cyrila a MetodČje církevní včzení. Letos jsme mčli pouģ již po dvaaþtyĝicáté. V bazilice sv. Víta jsme slavili mši svatou. Kázal P. ThDr. Emil Valášek (Passau). Velmi zajímavč nás provedl historií úcty k našim včrozvčstĥm. U oltáĝe s ním koncelebrovali P. Josef KaĖovský (Utzenhofen) a P. Bohuslav Švehla (Mnichov). Ministranti a krojovaní dodávali bohoslužbč lesk. Jáhen Josef Jonáš nás jako obvykle doprovázel na varhany (občtavč pĝijel až ze Zdic). Pokaždé zní krásnč prostorem píseė Ejhle, oltáĝ. Po mši svaté následovalo zastavení u pamčtní desky sv. MetodČje. Litanie, modlitba za národ a chorál Svatý Václave, spojený s upevnčním kytice na pamčtní desce tvoĝí nedílnou souþást poutč. Na blízkém kopci Schönenberg, kde je diecézní dĥm, jsme poobčdvali švábské jídlo a zazpívali si nčkolik lidových písniþek. V místní kapli následovala mariánská pobožnost, požehnání poutníkĥm a slovo na cestu. Tím oficiální þást poutč skonþila. Jako obvykle jsme pak ještč ve chvilce volna navštívili mariánskou Loretu na Schönenbergu. Malinká milostná soška Panny Marie pĝitahuje stále množství poutníkĥ. Nad presbytáĝem kostela jsou celoroþnč pĝístupné velké jesliþky. Novinkou byl labyrint v trávč pod poutním místem. Tento starý motiv se v poslední dobč opčt objevuje v mnoha parcích a zahradách. Ideou labyrintu je bludištč, kde jen jediná cesta vede oklikami do stĝedu obrazce. Také nčkteré kláštery ve svých zahradách nabízejí labyrint - meditativní cestu sami k sobč. Foto: nahoĝe: P. Emil Valášek - výzdoba podchodu vytvoĝená žáky místní školy - bohoslužba u sv. Víta. uprostĝed: krojovaná krása z Mnichova - spoleþné foto z kaple na Schönenbergu - kytice pro sv. Metoda dole: spoĝádanč a panoramaticky u pamčtních desek - labyrint u poutního kostela 5

6 "Hudba budoucnosti" - jak by Velehrad po oprav m l vypadat a n kolik fotografií z opravy domu. ímský poutní d m Velehrad prosí o Vaši pomoc! Letos na svatého Václava to bude 47 let, kdy kardinál Josef Beran slavnostn posv til a otev el eský d m pro poutníky na Via della Fornaci 200 v ím. Jeho poloha v ím je jedine ná, žádná zem dodnes nemá poutní d m tak blízko Vatikánu jako my (15 minut p šky). Po mnoha letech služby krajan m z celého sv ta je d m poprvé dlouhodob nucen uzav en. D vodem je ztráta licence (povolení k provozování poutního domu). B hem lo ského a letošního roku probíhala mnohá jednání o oprav domu, vy izovala se ada povolení. Oprava je rozplánována na n kolik etap, realizace je závislá nejen na firm, ale také na prost edcích, které budou k dispozici. Jedná se o úv ru z eské biskupské konference, zatím však není nic jisté. Celkový obnos oprav je odhadován na 1,8 mil.. Schází 1 milion. St edisku poutního domu Velehrad je možné posílat dary i nabídnout osobní p j ku. V lét s rekonstukcí za ala firma Navrátil z Moravy. ímský poutní d m Velehrad volá o pomoc! Arcibiskupství v Mnichov (po n kolika jednáních) povolilo eské misii v Mnichov uspo ádat mimo ádnou sbírku ve prosp ch poutního domu v ím. Všechny dary došlé na naše konto do konce letošního listopadu budou finan ním ú adem arcibiskupství v Mnichov p evedeny do íma. Protože se jedná o p evod pen z mimo N mecko, není možné pro dary v tší než 200 vystavit potvrzení o daru - podklad pro da ové p iznání. Pro všechny ostatní dary sta í finan nímu ú adu doložit kopii p evodního p íkazu (pr pis složenky), pop. kopii výpisu z ú tu. Protože nemáme složenky s novým ozna ením SEPA k dispozici, prosíme o použití následujících dat: Konto: Tschechische Katholische Gemeinde in München IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 "Spende für Rom" (pozn.: IBAN je mezinárodní íslo bankovního ú tu, BIC je mezinárodní jedine ný kód každé banky) Bible nás povzbuzuje: "Blažen jší je dávat, než dostávat." sv. Jan Zlatoústý: "Opravdové št stí spo ívá v tom, co darujeme." Matka Tereza íkala: "Sami víme, že to, co d láme, je kapkou do mo e. Ale kdyby tahle kapka v mo i nebyla, chyb la by tam." Kontaktní adresa a konto v Itálii: (www.velehrad.net) CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD Via delle Fornaci 200, Roma vedoucí domu: P. Jaromír Zádrapa SDB., IBAN: IT 34 I BIC: PASCITM1383 Banka: Monte dei Paschi di Siena; Via delle Fornaci 2/4/6; Roma Stovky lidí mnoho let rádi využívali pohostinnosti poutního domu a možnosti ubytování za p ijatelnou cenu. Nyní prosí d m o Vaši pomoc. Za každý dar up ímné Pán B h zapla! Pomozme opravit poutní d m v ím a p isp jme k jeho znovuotev ení! 6

7 Zprávy z eské církevní provincie Mons. Ji í Pa our OFM. (*1943) rezignoval ze zdravotních d vod k 1. b eznu 2014 na sv j ú ad diecézního biskupa v eských Bud jovicích. Administrátorem diecéze se stal dosavadní generální viká Mons. Adolf Pintí (*1952). Modleme se za nového biskupa pro. Bud jovice. D kovná bohoslužba za 25 let svobody naší vlasti a výro í svato e ení Anežky eské bude v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojt cha v sobotu 15. listopadu 2014 v 10 hodin. Jako hlavní celebrant je pozván Mons. Pietro Parolin, arcibiskup a státní sekretá Vatikánu. Zprávy z N mecké biskupské konference Malý p ehled personálních zm n na biskupstvích v N mecku: Nov jmenovaní diecézní biskupové v roce 2014: Mons. Stephan Burger (*1962) pro diecézi Freiburg Mons. Rainer Maria kardinál Woelki (*1956) Köln Mons. Stefan Oster (*1965) Passau Nov jmenovaní sv tící (pomocní) biskupové: Mons. Herwig Gössl (*1967) Bamberg Mons. Wilhelm Zimmermann (*1948) Essen Biskupové, kte í byli v r "emeritiert" - to znamená penzionováni z d vodu dovršení 75 let nebo odvoláni z jiného d vodu: Mons. Joachim kardinál Meissner (*1933) Köln arcibiskup Mons. Robert Zollitsch (*1938) Freiburg p edseda N mecké biskup. konference ( ) arcibiskup Mons. Werner Thissen (*1938) Hamburg diecézní biskup Mons. Franz Peter Tebartz van Elst (*1959) Limburg Penzionovaní sv tící biskupové: Mons. Werner Radspieler (*1938) Bamberg Mons. Rainer Klug (*1938) Freiburg Mons. Franz Vorrath (*1937) Essen Biskupství, která jsou momentáln "vacant" - tj. kde není místo diecézního biskupa obsazeno: Berlín, Hamburg, Limburg, Erfurt Na sv t je celkem 2945 diecézí, ve kterých p sobí 5132 biskup, kn ží a asi stálých jáhn. eholník je asi , eholnic V seminá i studuje uchaze o kn žství. (údaje k ) N mecko je jen jednou z mnoha ástí sv tové církve. Diecéze bez biskupa je ov inec bez hlavního pastý e. Nezapomínejme v modlitbách na tyto úmysly. Naše hroby: paní Gertruda Goepfertová - Gruberová (G.G.G.) * Janštýn u Jihlavy ervence 2014 Rosenheim, Bavorsko Odpo inutí v né, dej jí, ó Pane, a sv tlo v né plné krásných barev... Nashledanou v nebi, milá paní Gruberová!!! Paní G.G.G., malí ka, ilustrátorka, básní ka. Jedna z posledních pam tnic katolických autor první republiky, jako byl Jan ep, Jan Zahradní ek nebo Jakub Deml. Dlouholetá spolupracovnice eské misie v Mnichov, ale také K es anské akademie v ím : V dob svobody jí ve vlasti vyšlo n kolik sbírek básní, její kresby známe z Katolického týdeníku. Katolický týdeník v srpnovém ísle 35/2014 (autor Miloš Doležal) v noval právem paní Gruberové celou stránku. Bylo by dobré, kdyby o ní v echách vyšla knížka jejího díla: rt, obrázk, grafik, ale i vzpomínek a básní. Devadesát let života bylo napln no starostí o rodinu, prací a um ním. Jak precizní jsou její ernobílé skicy, nádhern vybarvené krajiny, popisy cest a vesnic. V kostele v Oberau u Garmisch visí její oltá ní obraz - veliký pletený koberec Poslední ve e e. P i naší poslední návšt v nám v novala n kolik placatých kamínk pomalovaných krásnými ježky. Laskavá a moudrá, vždy upravená a originální. Jedna z kreseb paní GGG: Logo Velehradu v Mnichov : Panna Maria Královna, sv. Cyril a Metod j s dvojitým k ížem. Je na našich obálkách, ú edních papírech, tvo í hlavi ku Hlasu sv. Cyrila a Metoda. T žko bychom spo ítali, kolikrát bylo použito za více než 50 let. 7

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * K tem byli do církve p ijati: Mia Müller, Pasing - Mnichov Adam Stupák, Mnichov - k est v Chomutov Svátost manželství si navzájem ud lili: Marco Šuty a Kate ina Rubinová, Mnichov, svatba v Pet valdu u Nového Ji ína Opustili nás: Herta Sládek, Nattheim nedožitých 89 let Gertuda Goepfertová - Gruberová, Rosenheim let Naši jubilanti: 35 let P. Petr Hruška SJ., Mnichov (24. 7.) 40 let P. Jan Regner SJ. Praha - d íve Frankfurt (10. 7.) Dr. med. Ji í Faltis, Schongau (19. 9.) 45 let Antonio Sabatino, Unterschleissheim (10. 9.) 55 let Jaroslav Verner, Mnichov (13. 6.) Marta Granak, Hanau (10. 7.) 60 let Dr. med. Pavel íha, Hünfeld ( 1. 8.) P. Richard emus SJ., ím ( 2. 9.) 65 let arcibiskup Dr. Ludwig Schick, Bamberg (22. 9.) 70 let Jana Moudrá, Frankfurt (15. 6.) Zden k Pech, Stuttgart (28. 7.) prelát Josef Obermaier, Mnichov (31. 8.) zodpov dný za všechny jinojazy né misie v Mnichov Milan Tábo ík, Hanau ( 5. 9.) Kristina Mihulka, Stuttgart ( 9. 9.) 75 let Melánie Pavlíková, Mnichov (23. 5.) Josef Krista, Engstingen (11. 7.) Ludmila Prager, Kemmern ( 3. 8.) Mons. Anton Otte, Praha - Heiligenstadt (15. 8.) 80 let Prof. Dr. Karel Skalický, eské Bud jovice (20. 5.) 85 let Václav Ga arik, Norimberk (18. 7.) P. Josef Kolá ek SJ., ím - Praha ( 1. 9.) Vladimír Rykl, Fürth Vinaros, Špan lsko ( 3. 9.) Dr. Ivan Cikl ( estný p edseda SVU Mnichov) (10. 9.) 93 let V ra Vojta, Martinsried u Mnichova (21. 7.) 94 let Viktor Magdolen, Mnichov ( 9. 9.) Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Výro í: 5 let kn žství P. Ladislav Nosek SJ., Praha - d íve Frankfurt (18. 4.) 15 let eholních slib Ji í Hebron SJ., Praha - d íve Mnichov ( 6. 9.) 50 let kn žství Mons. Karl Wuchterl, Edling, apoštolský vizitátor ( 8. 3.) 55 let kn žství Mons. Johann Tasler, Mnichov, Ackermann-Gemeinde (29. 6.) P. Ludvík Ambruster SJ., Praha (31. 7.) Pro dobrou náladu: Malý Pepa se ptá táty: "Táto, co je dál, Brno nebo M síc?" "Pepo, hele, podívej se z okna. Vidíš M síc?" "Jo, támhle." - "A Brno?" Jak poznáte, že jste opravdu sta í? Když budete v u ebnicích d jepisu íst v ci, které si pamatujete a budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak! Koupil jsem si nový notebook a nechal jsem si ho vedle postele na podlaze. Druhý den si ho všimla babi ka, myslela si, že je to váha. Výsledek? - Babi ka váží K. Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge in Deutschland Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München tisk Typografik, Plze 8

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROSOCIÁLNÍ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Eva Svobodová PF JČU České Budějovice Proč prosociální činnosti Prosociálnost se vyznačuje pozitivním sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem.

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 http://www.msmt.cz/vzdelavani/k-novemu-zpusobu-prijimaciho-rizeni-rijen-2008 K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská

TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská TÉMA: Jak vybudovat přírodní zahradu ve spolupráci s rodiči? Monika Kovalská 1.Příprava projektu Chci na své zahradě realizovat prvky přírodních zahrad a využívat je v enviromentálním vzdělávání dětí?

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ

I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ I. HAVLÍČKOBRODSK KOBRODSKÉ SPORTOVNÍ HRY DĚTÍD A MLÁDE DEŽE Město Havlíčkův v Brod 16.5.2014 SPONZOŘI I A OSTATNÍ PODPOROVATELÉ HER ŘÍDÍCÍ VÝBOR HER Ing. Ivan Kuželka JUDr. Vít V Fikar Mgr. Marek Topolovský

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012

Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ročník I. číslo druhé vánoční prosinec 2012 Ve starých číslech časopisů jsme našli spoustu vánočních i novoročních doporučení a našim čtenářům předkládáme jedno z nich: KRÁČEJ. USMÍVEJ SE NA VŠECHNY KOLEM.

Více

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem

25 let od svato e ení 25 let svobody naší zem Vánoce roku 2014 ím: 12. listopadu 1989: "Toto je den, který u inil Hospodin, radujme se z n ho. Na oltá je povýšena ochránkyn církve v eských zemích Anežka eská.... Vaše pou nesmí kon it dnes. Její poslání

Více

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí

21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Sportovní soutěž obcí VSH 2015 celkové propozice 1 / 5 21. ročník celoroční sportovní soutěže obcí VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY 2016 o putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí Přehled hlavních

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurátorské práce vnitřní mobiliář ID formuláře: 539792 Evidenční číslo zakázky: 492764

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2014 Měsíčník členů a přátel sboru V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Žalm 56:5, B21 strana 1 - říjen 2014 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zápis ze schůze

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXVI. SKAUTSKÝ TÁBOR 4. - 14. 7. 2016 Místo tábora : LUBOMĚŘ, okr. Nový Jičín Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO KELČ z.s., ev.č.

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

2. Majetkové záležitosti. 1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2015 Usnesení č.

2. Majetkové záležitosti. 1) Výběrové řízení na provádění pěstebních prací v lesích města Strakonice pro rok 2015 Usnesení č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Z á p i s z 7. jednání Rady

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším!

na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! Léto roku 2014 Srde n zveme na 42. pou do Ellwangen v sobotu 5. ervence 2014! Mnohdy se uzavíráme sami do sebe. Pane, pomoz mi vyjít sm rem k jiným, sloužit t m nejslabším! papež František Marko Rupnik

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015 pro výroční konferenci Svazu konané dne 24.

Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015 pro výroční konferenci Svazu konané dne 24. Zpráva o plnění úkolů Svazu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015 pro výroční konferenci Svazu konané dne 24. února 2016 - předkládá Jan Boublík osoba pověřená dohledem nad činností

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou

Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou Dějiny a zajímavosti obce Janov nad Nisou BERAN, Pavel et.al. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II., H-O. Praha: Libri, 2002, s. 145. BEROUNSKÝ, Jindřich. 107 let tramvají a městské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

U S N E S E N Í. z 30. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í. z 30. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. ledna 2008 U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. ledna 2008 ****************************************************************************************** 138 Rada města Zlatých Hor o

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0771/2014 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.4.2014 Písemná výzva

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Komunální nešvary. Než půjdete k volbám, podívejte se na žebříček 50 měst, kde se žije nejlépe.

Komunální nešvary. Než půjdete k volbám, podívejte se na žebříček 50 měst, kde se žije nejlépe. Než půjdete k volbám, podívejte se na žebříček 50 měst, kde se žije nejlépe. V pátek a sobotu má každý možnost vyměnit svého starostu, pokud s ním není spokojen. Během víkendu tak může teoreticky přijít

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 045 EX 7882/09-100 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr.MUDr. Radan Kuča, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: VZ 23 Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.12/01.0030

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Opravy v klášteře Chotěšov

Opravy v klášteře Chotěšov Opravy v klášteře Chotěšov Úvod Cílem tohoto textu je seznámit Vás s postupem oprav v klášteře Chotěšov. Je poměrně známo, že generální oprava celého objektu je vyčíslena zhruba na 1 000 000 000,- Kč.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Ing. Josef Carda se sídlem Jakubské náměstí 109/1, 602 00 Brno na základě usnesení Krajského soudu v Brně

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu

CPR Vysočina, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým. sdružením občanů, kteří se sdružují z důvodu společného zájmu Základní údaje: Název: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Zkrácený název: CPR Vysočina, o.s. Adresa: Chlumova 3, 586 01 Jihlava Telefon: 739 247 357 E-mail: centrum@centrumrodin.cz Web: www.centrumrodin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin

podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pouģ ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. záĝí 2012 v 10 hodin podzim roku 2012 10. Národní svatováclavská pou ve Staré Boleslavi se koná v pátek 28. zá í 2012 v 10 hodin Bu strážcem, Václave svých ech, chra laskav je v dobách všech, a mír, kterýs jim vyprosil, tak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007

Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007 Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007 Vážení spoluobčané! Obracím se na vás jako nový starosta obce. Jistě je vám všem známo, jak komplikovaná situace nastala s vyhlášením výsledků voleb, i to, že není vyřešena

Více

Stezka písmáků ročník 2012

Stezka písmáků ročník 2012 Výsledky soutěže ve znalosti Bible Stezka písmáků ročník 2012 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne. * 1. kolo se

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více