Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatí eští patronové - orodujte za nás! podzim roku 2014"

Transkript

1 podzim roku 2014 Pro m li sv tci následovníky? Pro p itahovali velcí lidé k sob zástupy? Nic nežádali, a p ece dosáhli mnoho. Nepot ebují kázat, sta í jejich p íklad. Jejich život je výzva pro každého z nás. Svatí eští patronové - orodujte za nás!

2 eské nebe: eští sv tci kanonizovaní katolickou církví: sv. Cyril a Metod j, sv. Gorazd a druhové, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojt ch, sv. Radim, sv. Ivan, sv. Prokop, sv. Hedvika Slezská, sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka eská, sv. Zdislava, sv. Jan Nepomucký Neumann Jan Prachatický, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer Blahoslavení jsou: bl. Metod j Dominik Tr ka, bl. Hroznata, bl. Mlada, bl. Vintí, bl. Marie Antonína Kratochvílová, bl. Marie Restituta Kafková, bl. Karel Habsburský, trnáct pražských mu edník Další svatí v pravoslavná církvi: sv. Gorazd II., sv. Rostislav Zem elí v pov sti svatosti, zapo até procesy: P. Martin St eda, P. Ignác Stuchlý, arcibiskup Antonín Cyril Stojan, eholnice Marie Vojt cha Hasmandová, P. Antonín Šuránek, Anna Zelíková, kardinál Josef Beran, P. Jan Bula, P. Václav Drbola, P. Tomáš Týn, eholnice Marie Eliška Pre nerová Další eští patroni: Jde o sv tce, kte í nepocházejí z ech, ale z nejr zn jších d vod se stali ochránci eské zem, národa nebo diecézí na našem území: sv. Josef, sv. Wolfgang z ezna, sv. Jimram (Emmeram), sv. Vít, sv. Edmund Kampián, sv. Kliment, sv. Melichar Grodecký, sv. Norbert z Xanten, sv. Naum, sv. Kliment Ohridský, sv. Zikmund, sv. p t brat í: Benedikt, Jan, Izák, Matouš a Kristýn Obrázek na první stran Hlasu: Vitráž kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Panna Maria s Dít tem a eské nebe: sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojt ch, sv. Prokop. Program Národní pouti 2014 ve Staré Boleslavi: sobota 27. zá í: p evoz relikvií sv. Václava z Prahy, nešpory, koncert ned le 28. zá í: v hodin: slavnostní poutní mše svatá na nám stí v hodin: modlitba za národ u Palladia zem eské Kulturní a doprovodné programy po celý den. Modlitba za náš národ: Bože, Ot e nás všech, d kujeme Ti za echy, Moravu a Slezsko naši krásnou a úrodnou vlast. D kujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nep átel m vn jším i šk dc m vnit ním. Prosíme T, dej nám i dnes pot ebné v d í osobnosti všude, kde chybí. Dej všem d tem otce, matku a spo ádaný domov a ve nás, abychom žili ve vzájemném porozum ní a každý na svém míst po vzoru sv. knížete Václava zodpov dn konali sv j úkol. Sta se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. Každého 28. dne v m síci od hodin se v ící pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP. modlí za národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojt cha a pak v bazilice sv. Ji í na Pražském hrad u hrobu sv. Ludmily. Každý se m že p idat ke spole né modlitb. 2

3 10 rad papeže Františka pro š astný život Existuje recept na št stí? Možná že ne, ale papež zkusil shrnout desatero princip, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde je 10 bod, které papež vyjmenoval ve svém prvním rozhovoru pro argentinský tisk. ( asopis Viva) 1. Žij a nech žít V ím je jedno p ísloví a mohli bychom si jej vzít jako ídící princip: B ž vp ed a ostatní nechej d lat to stejné. 2. Rozdávej se druhým Lidé pot ebují být otev ení a velkorysí v i jiným. Jak se totiž uzav ou do sebe, je tu nebezpe í, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se rychle prom ní na hnijící. 3. Postupuj v život pokojn Pro vysv tlení tohoto bodu používá papež obraz z argentinského románu Ricarda Guiraldese, ve kterém se hlavní postava Don Segundo ohlíží zp t a rekapituluje sv j život. " íká, že v mládí byl potokem plným kamen, který všechno vlá el s sebou, jako dosp lý byl prudkou ekou a v pokro ilém v ku plynul pomalu jako voda v jezírku." Svatému Otci se tento poslední obraz klidné vodní plochy líbí, protože p edstavuje schopnost postupovat s p ív tivostí a pokorou, životní pokoj. Sta í lidé mají tuto moudrost, jsou pam tí lidu. 4. Zdravý smysl pro volný as "Um ní radosti z um leckého díla, literatury anebo hry s d tmi se vytratilo. Konzumní zp sob života nám p inesl neklid a stres, ímž lidé p išli o zdravou kulturu volného asu," poznamenal František. Proto také vyzývá rodi e, aby si našli as na svoje d ti navzdory tvrdé práci, kterou musí denn odvád t. Stejn tak by se m ly rodiny nau it vypínat televizi, když spolu jedí. Ta nám totiž n kdy zabra uje ve vzájemné komunikaci. 5. Ned le má být vašimi prázdninami svátkem Zam stnanci by m li mít v ned li volno, protože "ned le je pro rodinu," vzkazuje papež. 6. Najdi novátorské zp soby na vytvo ení d stojných pracovních míst pro mladé lidi "Jak nebudou mít dostatek p íležitosti, skon í na drogách a budou tak náchyln jší ke zlo inu." "Nesta í dát jim jídlo. Je t eba nabídnout jednoro ní kurzy na instalatéry, elektriká e, krej í. D stojnost spo ívá v tom, že dom p inesete chléb z vlastní práce." 7. Respektuj a starej se o p írodu "Degradace životního prost edí je jednou z nejv tších výzev, které elíme. Jedna z otázek, kterou si sami neklademe, je: Nepáchá lidstvo zlo in tyranským chováním k p írod?" 8. P esta být negativní "Pot eba mluvit o druhých ve zlém nazna uje nízký stupe sebeúcty." To znamená "místo toho, abych vyzdvihl sebe, ponižuji druhé." Zbavit se rychle negativních myšlenek je p itom prosp šné pro zdraví. 9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání P esv d ení druhých je t eba respektovat. "M žeme druhé inspirovat sv dectvími, a tak budeme r st spole n. Jednou z nejhorších v cí, která m že být, je však náboženský proselytismus, který paralyzuje - mluvím s tebou, abych t p esv d il! Ne! Každá osoba a vede dialog, zakládající se na vlastní identit. Církev roste díky svojí p itažlivosti, ne proselytismem." 10. Aktivn usiluj o mír "Žijeme v dob mnoha válek a volání po míru tak musí znít mimo ádn hlasit. Mír ob as m že vypadat, že je n ím klidným, ale není nikdy tichem: je to vždy aktivní mír." 3

4 SPRECHER ýeské DUCHOVNÍ SLUŽBY V NċMECKU 28. kvčtna: Setkání s krajanskými spolky na þeském konzulátu v MnichovČ 9. þervna: Bohoslužba pĝi sokolském setkání v rakouském Oetz 24. þervna: Konference delegátĥ a mluvþích jinojazyþných misií - Frankfurt 5. þervence: 42. pouģ ke sv. MetodČjovi v Ellwangen þervence: Prázdninové setkání þeských knčží - Brannenburg 23. srpna: DČtská bohoslužba pro tábor Plasto Fantasto v Heidmühle (Ackermann-Gemeinde) záĝí: Úþast na 18. mezinárodním kongresu Renovabis - Freising záĝí: Poutní bohoslužby v Sušici Zaþátkem záĝí vyšel podzimní Hlas. SouþasnČ s ním byly vydány regionální listy. Velehrad ve Svatém Martinu v jižním Tyrolsku 31. kvčtna 7. þervna 2014 Na rozdíl od zimy v ýr, Bavorsku i jinde napadlo v zimč na horách v jižním Tyrolsku nčkolik metrĥ snčhu (místní mluvili až o 4 m). Proto byly i zaþátkem letošního þervna ještč mnohé cesty a cíle nedostupné. Laviny pokácely mnoho stromĥ, kamenná suģ se táhla v jazycích do údolí. Hromady snčhu a ledu, vyvrácené dĝevčné mosty i další "bonusy" nám kladly na cestách pĝekážky. ýasto jsme museli chodit jen "podle nosu," mimo oznaþené cesty, které byly schovány pod snčhem a ledem. PĜesto bylo kam jít, užívali jsme si snčhu, zimy, ale i slunce a krásy hor. Mimo "klasické" cíle, jako pohádkové jezero Pragser Wildsee, vodopády De Fanes a kĝíž na kopci Hörneckle (pouhých tisíc metrĥ pĝevýšení) nad domem Velehrad, jsme navštívili Brixen a poutní místo Neustift, jezero Lago di Federa nebo se prošli po rozkvetlých loukách kolem St. Veit. Ani veþery nebyly bez programu. Oslavili jsme druhé narozeniny nejmladší úþastnice Michaelky, díky vinaĝi ing. Leopoldu Vlkovi jsme se zúþastnili profesionální ochutnávky jihomoravských vín. Ráno i veþer jsme se potkávali v kapli na bohoslužbách a modlitbách, nechybčly vynikající veþeĝe kuchaĝky Aniþky. Veliký dík patĝí místnímu týmu, který nám vytváĝel zázemí. (Fotografie tentokrát nejsou popsány, každý z Vás je mĥže sám okomentovat.) 4

5 42. pouģ ke sv. MetodČjovi do Ellwangen ý První sobota v þervenci je pevné datum pro krajany v NČmecku. Už po desetiletí jezdíme do švábského Ellwangen, kde bylo za þasĥ sv. Cyrila a MetodČje církevní včzení. Letos jsme mčli pouģ již po dvaaþtyĝicáté. V bazilice sv. Víta jsme slavili mši svatou. Kázal P. ThDr. Emil Valášek (Passau). Velmi zajímavč nás provedl historií úcty k našim včrozvčstĥm. U oltáĝe s ním koncelebrovali P. Josef KaĖovský (Utzenhofen) a P. Bohuslav Švehla (Mnichov). Ministranti a krojovaní dodávali bohoslužbč lesk. Jáhen Josef Jonáš nás jako obvykle doprovázel na varhany (občtavč pĝijel až ze Zdic). Pokaždé zní krásnč prostorem píseė Ejhle, oltáĝ. Po mši svaté následovalo zastavení u pamčtní desky sv. MetodČje. Litanie, modlitba za národ a chorál Svatý Václave, spojený s upevnčním kytice na pamčtní desce tvoĝí nedílnou souþást poutč. Na blízkém kopci Schönenberg, kde je diecézní dĥm, jsme poobčdvali švábské jídlo a zazpívali si nčkolik lidových písniþek. V místní kapli následovala mariánská pobožnost, požehnání poutníkĥm a slovo na cestu. Tím oficiální þást poutč skonþila. Jako obvykle jsme pak ještč ve chvilce volna navštívili mariánskou Loretu na Schönenbergu. Malinká milostná soška Panny Marie pĝitahuje stále množství poutníkĥ. Nad presbytáĝem kostela jsou celoroþnč pĝístupné velké jesliþky. Novinkou byl labyrint v trávč pod poutním místem. Tento starý motiv se v poslední dobč opčt objevuje v mnoha parcích a zahradách. Ideou labyrintu je bludištč, kde jen jediná cesta vede oklikami do stĝedu obrazce. Také nčkteré kláštery ve svých zahradách nabízejí labyrint - meditativní cestu sami k sobč. Foto: nahoĝe: P. Emil Valášek - výzdoba podchodu vytvoĝená žáky místní školy - bohoslužba u sv. Víta. uprostĝed: krojovaná krása z Mnichova - spoleþné foto z kaple na Schönenbergu - kytice pro sv. Metoda dole: spoĝádanč a panoramaticky u pamčtních desek - labyrint u poutního kostela 5

6 "Hudba budoucnosti" - jak by Velehrad po oprav m l vypadat a n kolik fotografií z opravy domu. ímský poutní d m Velehrad prosí o Vaši pomoc! Letos na svatého Václava to bude 47 let, kdy kardinál Josef Beran slavnostn posv til a otev el eský d m pro poutníky na Via della Fornaci 200 v ím. Jeho poloha v ím je jedine ná, žádná zem dodnes nemá poutní d m tak blízko Vatikánu jako my (15 minut p šky). Po mnoha letech služby krajan m z celého sv ta je d m poprvé dlouhodob nucen uzav en. D vodem je ztráta licence (povolení k provozování poutního domu). B hem lo ského a letošního roku probíhala mnohá jednání o oprav domu, vy izovala se ada povolení. Oprava je rozplánována na n kolik etap, realizace je závislá nejen na firm, ale také na prost edcích, které budou k dispozici. Jedná se o úv ru z eské biskupské konference, zatím však není nic jisté. Celkový obnos oprav je odhadován na 1,8 mil.. Schází 1 milion. St edisku poutního domu Velehrad je možné posílat dary i nabídnout osobní p j ku. V lét s rekonstukcí za ala firma Navrátil z Moravy. ímský poutní d m Velehrad volá o pomoc! Arcibiskupství v Mnichov (po n kolika jednáních) povolilo eské misii v Mnichov uspo ádat mimo ádnou sbírku ve prosp ch poutního domu v ím. Všechny dary došlé na naše konto do konce letošního listopadu budou finan ním ú adem arcibiskupství v Mnichov p evedeny do íma. Protože se jedná o p evod pen z mimo N mecko, není možné pro dary v tší než 200 vystavit potvrzení o daru - podklad pro da ové p iznání. Pro všechny ostatní dary sta í finan nímu ú adu doložit kopii p evodního p íkazu (pr pis složenky), pop. kopii výpisu z ú tu. Protože nemáme složenky s novým ozna ením SEPA k dispozici, prosíme o použití následujících dat: Konto: Tschechische Katholische Gemeinde in München IBAN: DE BIC: GENODEF1MO5 "Spende für Rom" (pozn.: IBAN je mezinárodní íslo bankovního ú tu, BIC je mezinárodní jedine ný kód každé banky) Bible nás povzbuzuje: "Blažen jší je dávat, než dostávat." sv. Jan Zlatoústý: "Opravdové št stí spo ívá v tom, co darujeme." Matka Tereza íkala: "Sami víme, že to, co d láme, je kapkou do mo e. Ale kdyby tahle kapka v mo i nebyla, chyb la by tam." Kontaktní adresa a konto v Itálii: (www.velehrad.net) CENTRO RELIGIOSO BOEMO VELEHRAD Via delle Fornaci 200, Roma vedoucí domu: P. Jaromír Zádrapa SDB., IBAN: IT 34 I BIC: PASCITM1383 Banka: Monte dei Paschi di Siena; Via delle Fornaci 2/4/6; Roma Stovky lidí mnoho let rádi využívali pohostinnosti poutního domu a možnosti ubytování za p ijatelnou cenu. Nyní prosí d m o Vaši pomoc. Za každý dar up ímné Pán B h zapla! Pomozme opravit poutní d m v ím a p isp jme k jeho znovuotev ení! 6

7 Zprávy z eské církevní provincie Mons. Ji í Pa our OFM. (*1943) rezignoval ze zdravotních d vod k 1. b eznu 2014 na sv j ú ad diecézního biskupa v eských Bud jovicích. Administrátorem diecéze se stal dosavadní generální viká Mons. Adolf Pintí (*1952). Modleme se za nového biskupa pro. Bud jovice. D kovná bohoslužba za 25 let svobody naší vlasti a výro í svato e ení Anežky eské bude v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojt cha v sobotu 15. listopadu 2014 v 10 hodin. Jako hlavní celebrant je pozván Mons. Pietro Parolin, arcibiskup a státní sekretá Vatikánu. Zprávy z N mecké biskupské konference Malý p ehled personálních zm n na biskupstvích v N mecku: Nov jmenovaní diecézní biskupové v roce 2014: Mons. Stephan Burger (*1962) pro diecézi Freiburg Mons. Rainer Maria kardinál Woelki (*1956) Köln Mons. Stefan Oster (*1965) Passau Nov jmenovaní sv tící (pomocní) biskupové: Mons. Herwig Gössl (*1967) Bamberg Mons. Wilhelm Zimmermann (*1948) Essen Biskupové, kte í byli v r "emeritiert" - to znamená penzionováni z d vodu dovršení 75 let nebo odvoláni z jiného d vodu: Mons. Joachim kardinál Meissner (*1933) Köln arcibiskup Mons. Robert Zollitsch (*1938) Freiburg p edseda N mecké biskup. konference ( ) arcibiskup Mons. Werner Thissen (*1938) Hamburg diecézní biskup Mons. Franz Peter Tebartz van Elst (*1959) Limburg Penzionovaní sv tící biskupové: Mons. Werner Radspieler (*1938) Bamberg Mons. Rainer Klug (*1938) Freiburg Mons. Franz Vorrath (*1937) Essen Biskupství, která jsou momentáln "vacant" - tj. kde není místo diecézního biskupa obsazeno: Berlín, Hamburg, Limburg, Erfurt Na sv t je celkem 2945 diecézí, ve kterých p sobí 5132 biskup, kn ží a asi stálých jáhn. eholník je asi , eholnic V seminá i studuje uchaze o kn žství. (údaje k ) N mecko je jen jednou z mnoha ástí sv tové církve. Diecéze bez biskupa je ov inec bez hlavního pastý e. Nezapomínejme v modlitbách na tyto úmysly. Naše hroby: paní Gertruda Goepfertová - Gruberová (G.G.G.) * Janštýn u Jihlavy ervence 2014 Rosenheim, Bavorsko Odpo inutí v né, dej jí, ó Pane, a sv tlo v né plné krásných barev... Nashledanou v nebi, milá paní Gruberová!!! Paní G.G.G., malí ka, ilustrátorka, básní ka. Jedna z posledních pam tnic katolických autor první republiky, jako byl Jan ep, Jan Zahradní ek nebo Jakub Deml. Dlouholetá spolupracovnice eské misie v Mnichov, ale také K es anské akademie v ím : V dob svobody jí ve vlasti vyšlo n kolik sbírek básní, její kresby známe z Katolického týdeníku. Katolický týdeník v srpnovém ísle 35/2014 (autor Miloš Doležal) v noval právem paní Gruberové celou stránku. Bylo by dobré, kdyby o ní v echách vyšla knížka jejího díla: rt, obrázk, grafik, ale i vzpomínek a básní. Devadesát let života bylo napln no starostí o rodinu, prací a um ním. Jak precizní jsou její ernobílé skicy, nádhern vybarvené krajiny, popisy cest a vesnic. V kostele v Oberau u Garmisch visí její oltá ní obraz - veliký pletený koberec Poslední ve e e. P i naší poslední návšt v nám v novala n kolik placatých kamínk pomalovaných krásnými ježky. Laskavá a moudrá, vždy upravená a originální. Jedna z kreseb paní GGG: Logo Velehradu v Mnichov : Panna Maria Královna, sv. Cyril a Metod j s dvojitým k ížem. Je na našich obálkách, ú edních papírech, tvo í hlavi ku Hlasu sv. Cyrila a Metoda. T žko bychom spo ítali, kolikrát bylo použito za více než 50 let. 7

8 * Jsme jedna rodina * Všichni jsme brat i * Jsme jedna rodina * K tem byli do církve p ijati: Mia Müller, Pasing - Mnichov Adam Stupák, Mnichov - k est v Chomutov Svátost manželství si navzájem ud lili: Marco Šuty a Kate ina Rubinová, Mnichov, svatba v Pet valdu u Nového Ji ína Opustili nás: Herta Sládek, Nattheim nedožitých 89 let Gertuda Goepfertová - Gruberová, Rosenheim let Naši jubilanti: 35 let P. Petr Hruška SJ., Mnichov (24. 7.) 40 let P. Jan Regner SJ. Praha - d íve Frankfurt (10. 7.) Dr. med. Ji í Faltis, Schongau (19. 9.) 45 let Antonio Sabatino, Unterschleissheim (10. 9.) 55 let Jaroslav Verner, Mnichov (13. 6.) Marta Granak, Hanau (10. 7.) 60 let Dr. med. Pavel íha, Hünfeld ( 1. 8.) P. Richard emus SJ., ím ( 2. 9.) 65 let arcibiskup Dr. Ludwig Schick, Bamberg (22. 9.) 70 let Jana Moudrá, Frankfurt (15. 6.) Zden k Pech, Stuttgart (28. 7.) prelát Josef Obermaier, Mnichov (31. 8.) zodpov dný za všechny jinojazy né misie v Mnichov Milan Tábo ík, Hanau ( 5. 9.) Kristina Mihulka, Stuttgart ( 9. 9.) 75 let Melánie Pavlíková, Mnichov (23. 5.) Josef Krista, Engstingen (11. 7.) Ludmila Prager, Kemmern ( 3. 8.) Mons. Anton Otte, Praha - Heiligenstadt (15. 8.) 80 let Prof. Dr. Karel Skalický, eské Bud jovice (20. 5.) 85 let Václav Ga arik, Norimberk (18. 7.) P. Josef Kolá ek SJ., ím - Praha ( 1. 9.) Vladimír Rykl, Fürth Vinaros, Špan lsko ( 3. 9.) Dr. Ivan Cikl ( estný p edseda SVU Mnichov) (10. 9.) 93 let V ra Vojta, Martinsried u Mnichova (21. 7.) 94 let Viktor Magdolen, Mnichov ( 9. 9.) Pok t ní a vytrvají, v manželství a pokoj mají, zem elé vem do nebe, prosíme, Pane, tebe! A jubilant m? - Živió, živió,. Výro í: 5 let kn žství P. Ladislav Nosek SJ., Praha - d íve Frankfurt (18. 4.) 15 let eholních slib Ji í Hebron SJ., Praha - d íve Mnichov ( 6. 9.) 50 let kn žství Mons. Karl Wuchterl, Edling, apoštolský vizitátor ( 8. 3.) 55 let kn žství Mons. Johann Tasler, Mnichov, Ackermann-Gemeinde (29. 6.) P. Ludvík Ambruster SJ., Praha (31. 7.) Pro dobrou náladu: Malý Pepa se ptá táty: "Táto, co je dál, Brno nebo M síc?" "Pepo, hele, podívej se z okna. Vidíš M síc?" "Jo, támhle." - "A Brno?" Jak poznáte, že jste opravdu sta í? Když budete v u ebnicích d jepisu íst v ci, které si pamatujete a budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak! Koupil jsem si nový notebook a nechal jsem si ho vedle postele na podlaze. Druhý den si ho všimla babi ka, myslela si, že je to váha. Výsledek? - Babi ka váží K. Hlas Sv. Cyrila a Metoda Seelsorgebrief Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge in Deutschland Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, München tisk Typografik, Plze 8

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen!

Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Léto roku 2012 Nenechte si ujít: sobota 7. þervence 2012 40. þeská pouģ do Ellwangen! Ellwangen po ty icáté!?! Trochu jsem listoval v archivu eské misie. P edch dce našeho Hlasu se jmenoval Pastora ní

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen!

Léto roku 2013. V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Léto roku 2013 V sobotu 6. července 2013 srdečně zveme na 41. pouť do Ellwangen! Socha sv. Cyrila a Metoděje v Brně 6. června 2013 posvětil v Brně na Petrově biskup Mons. Vojtěch Cikrle novou sochu věrozvěstů

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Pro je 17. listopad tak významný?

Pro je 17. listopad tak významný? OMPUSE Obskurní Magazín Podez elý Už Svou Existencí 6/2004 Ahoj, kamarádi! Za ala zima, všichni se už t šíme na nadcházející Vánoce, p esto si v tomto ísle ješt m žeme zavzpomínat na slune né dny n kolika

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více