Modlitba za Druhé. Dovednost přímluvné modlitby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitba za Druhé. Dovednost přímluvné modlitby"

Transkript

1 Modlitba za Druhé Dovednost přímluvné modlitby Je opravdu zlé, že musíš dnes za šéfem. Právě dostal zprávu, že dodávka dřeva, která měla dnes dorazit, se opozdí. Když na tebe bude křičet, tak si to neber osobně. On křičí na každého. S těmito zlověstnými slovy uváděl manažer obchodního zástupce reklamy, Rogera Morneau, 1 do kanceláře majitele firmy. Vstupte a sedněte si, pronesl majitel, aniž by se ohlédl. Musím ještě někam zavolat, než budu moci s Vámi mluvit. Se zadržovaným vztekem vytočil majitel telefonní číslo a začal řvát na jednoho ze svých obchodních manažerů ohledně kvartální zprávy, se kterou nebyl spokojen. Neuctivá slova vycházela z jeho úst a čím více mluvil, tím rozzlobenější a brutálnější byl jeho slovník. Roger byl zhrzen. Chce se mi z toho muže zvracet, pomyslel si. Napadlo ho, že by se mohl za toho obchodníka modlit, ale tento muž byl tak

2 nechutný, že se Rogerovi do toho vůbec nechtělo. Když však přišla opět stejná myšlenka, potichu se modlil: Otče, já potřebuji tvou pomoc. Já se opravdu nechci modlit za tohoto muže. Nejraději bych vstal a zmizel odsud. Potřebuji pomoc! Prosím, pomož mi vidět tohoto muže, ne jaký je nyní, ale jaký bude skrze Tvou milost. Pocit soucitu k tomuto muži naplnil ihned Rogerovo nitro. Pokračoval v modlitbě: Yahuwahu, skrze moc tvého Svatého Ducha, Tě prosím, abys pokáral démonské síly, které utlačují tohoto muže. Prosím, obklop jej božskou atmosférou světla a pokoje. Nechť se Tvůj Svatý Duch k němu dnes přiblíží a vede Ho k Tobě. Když si později vzpomněl na tento incident, Roger řekl: Netrvalo to více než 5 vteřin, než jsem byl svědkem proměny v tomto člověku tak velké, jako noc a den. Jeho konverzace nabrala nový směr a smysl. Namísto toho, aby téměř neustále sám mluvil a vystřeloval ze sebe neuctivá slova, změkčil tón svého hlasu a začal mluvit způsobem, který byl veden inteligentním uvažováním. Dlouhými přestávkami dával tomu druhému člověku šanci vysvětlit danou situaci. Konverzace byla ukončena v uvolněném tónu... Jeho vážný výraz... se nyní zjemnil. 2 Když položil telefon, obrátil se obchodník k Rogerovi s přátelským úsměvem a potřásli si rukou. Těší mne, že se setkáváme, Rogere. Já jsem Denis. Omlouvám se, že se musíme setkat v den, kdy je vše tak divoké. Pak se chvíli zamyslel a dodal. Vlastně musím být upřímný. Není to až tak neobvyklé. Nevím proč, ale někdy cítím takový neovladatelný vztek, který mne přemáhá. Je to stále horší a já s tím nemohu přestat. Někdy se cítím jako blázen. Když si povzdechl, dodal: Kdybych neplatil mým zaměstnancům dvakrát tolik, než jakou mají cenu, nikdo by pro mne nepracoval. Náhle si uvědomil, že se svěřuje naprostému cizinci. Nevím, proč Vám to všechno vykládám. Omlouvám se. Nechtěl jsem vychrlit všechny mé problémy na Vás. Pojďme se bavit o reklamě.

3 Nedělejte si starosti, Denisi. Roger se konejšivě usmíval. Nikdy nic nepředávám dále. Klienti mi opravdu často řeknou věci, které neřeknou nikomu jinému. Z nějakého důvodu se cítí v mé přítomnosti dobře a dávají přednost svěřit se cizinci, raději než někomu, kdo je zná skutečně dobře. Denis se posadil a naznačil Rogerovi, aby si opět sedl. Musím souhlasit s Vašimi klienty. Skutečně nevím, jak to vysvětlit, ale existuje... je tady něco jako moc, která Vás doprovází. Nemůžu to popsat slovy, ale není to z tohoto světa. Nikdy jsem neměl takový pokoj a klid, který právě nyní cítím. Roger byl v šoku z tak rychlé a zjevné odpovědi na jeho modlitbu. No, myslím, že bych Vám měl říci, že jakmile jsem viděl Vaše obtíže při telefonování, začal jsem se za Vás modlit, aby Vládce galaxií Vás obklopil Svým pokojem. Úžasné. Denis chvíli zkoumal druhého muže. Já jsem to před léty vzdal s Bohem a náboženstvím. Vládce galaxií obklopující mne pokojem - To se mi líbí. Nasadil jste mi brouka do hlavu. Nevykládejte si to špatně - rychle dodal - Nezačnu chodit do kostela, být zbožný nebo něco takového, ale myslíte, že byste se mohl i nadále za mne modlit? Vskutku bych Vám byl moc vděčný! Poté, co probrali svůj obchod, Denis doprovodil Rogera až ke hlavním dveřím. Díky přesunu na jinou pozici a povýšení se Roger opět setkal s Denisem až po dvou letech. Během té doby, jak slíbil, pokračoval v modlitbě za tohoto muže. Když se opět ocitl v této oblasti, doprovázel nového oblastního prodejce do kanceláře obchodníka. Denis byl potěšen, když opět spatřil Rogera, a představil ho svým zaměstnancům jako muže, který změnil jeho život. Změna byla vskutku udivující. Denis byl naplněn radostí, spokojeností a pozitivním duchem. Za jeho pracovním stolem byl obrázek se slovy: Modlitba mění věci. Rogerův zážitek je žel nepříliš častý. Není to tak, že by Nebe bylo zdlouhavé nebo neochotné odpovědět na modlitby. Problémem je, že lidé se tak málokdy modlí! Nebo když už se modlí, je to učiněno způsobem, který

4 je polovičatý a nejasně formulovaný. Nebe toužebně čeká na to, aby naplnilo potřeby každého lidského srdce. Avšak každá válka má podmínky účasti a konflikt mezi Yahushuou a Satanem není odlišný. Příběh převzat z The Incredible Power of Prayer, od Rogera J. Morneau. Podmínky účasti: Musíš požádat! Aby mohl Yahuwah ochránit lidskou rasu před Satanovou porážkou, ustanovil určitá pravidla. Jedním z těchto pravidel je, že přímý zásah z kterékoliv strany může být učiněn jedině jako odpověď na konkrétní žádost. Je skutečně ostudou, že luciferiáni a jiní uctívači ďábla mají často více víry v Satanovu schopnost a ochotu odpovídat na jejich prosby, než jakou víru ve Všemohoucího mají lidé, vydávající se za Yahův lid. Je součástí [Yahuwahova] plánu darovat nám v odpovědi na modlitbu víry to, co by nám nemohl dát, kdybychom o to neprosili. 3 Yahushua chápal tento princip. V Jeho kázání na hoře povzbuzoval všechny, aby předkládali své potřeby před Otce: Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno. Nebo který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu? A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu? Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí? (Matouš 7,7-11) Yahuwah s potěšením odpovídá na modlitby a neexistuje žádná jiná modlitba, ze které by neměl větší radost, než modlitba o pomoc a vysvobození duší utlačovaných Satanem. Modlitba Pane, zachraň nás, nebo zahyneme! vždy obdrží bezprostřední odpověď.

5 Ti, jejichž srdce jsou naplněná láskou ke Spasiteli, cítí také Jeho tíhu za spasení ostatních. Touží po tom, aby členové jejich rodin, jejich přátelé a kamarádi z dřívější církve přijali pravdu, kterou milují. Když vlastní já umírá, probouzí se intenzivní touha po záchraně ostatních - touha, která vede k vytrvalému úsilí konat dobro. Dochází k setbě podél všech vod a vážná žádost a naléhavé modlitby vstupují do nebe na pomoc hynoucím duším. 4 Obzvláště když se následuje rostoucí pravda, vede pravda člověka k oddělení se od běžně zaběhaných náboženských systémů a může dojít k rozdělení ve vztazích. Kamarádství mohou ochladnout, manželství trpět. Za takových okolností je výsadou i povinností modlit se za ty, kteří se obrací zády k pravdě. Když Izrael rebeloval a trval na tom, aby měl krále, prorok Samuel naříkal nad tímto velkým hříchem, protože věděl, že Izrael skrze takový požadavek zavrhnul vládu Yahuwaha. (viz 1. Samuelova 8,6-7) A přesto, hledíc na takovou vzpouru proti boží vládě, neodvrátil se Samuel od Izraele. Jeho slova v době jejich odpadlictví jsou jasnou výzvou pro všechny, kdo mají nějaké milované, kteří se trápí různými problémy nebo se jeví jako ti, kdo zavrhli pravdu: Jsem dalek toho, abych proti Yahuwahovi hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. (1. Samuelova 12,23) To je smysl přímluvné modlitby. Modlit se za druhé je životně důležité! Celé nebe se dívá na tebe, který tvrdíš, že věříš nejsvětější pravdě kdy svěřené smrtelníkům. Andělé toužebně čekají, aby mohli spolupracovat s tebou při díle spasení duší. 5 Naše modlitby by neměly být sobeckými prosbami jen pro náš vlastní užitek. Máme prosit, abychom mohli dávat. Princip Kristova života musí být principem našich životů. Sám sebe za ně posvěcuji když mluvil o Svých učednících aby i oni byli v pravdě posvěceni. (Jan 17,19) Tatáž oddanost, stejné sebeobětování, totéž podřízení se požadavkům Yahova slova, které se projevovaly v Kristu, musí být viděny u Jeho služebníků. Naše poslání v tomto světě není sloužit sobě nebo potěšit sami sebe; my máme oslavit Yahuwaha skrze spolupráci s Ním při záchraně hříšníků. Máme prosit Yaha o požehnání, které bychom mohli oznámit ostatním. Přijmout můžeme jen tolik, o kolik se rozdělíme s ostatními. Nemůžeme nadále přijímat nebeský poklad, aniž bychom ho nepředávali těm, kteří jsou okolo nás. 6 Aby spolupracovali s Nebem při záchraně duší, musí Yahuwahovi lidé následovat Spasitelova příkladu a zapojit se do přímluvných modliteb za druhé. Kvůli omezení, kterých se Nebe musí držet kvůli podmínek účasti ve velkém sporu mezi dobrem a zlem, je životně důležité, aby ses modlil (modlila) za ty, se kterými přijdeš do kontaktu. Nebe touží udělat mnoho, a jen očekává, až někdo poprosí o pomoc. Bible uvádí, že Yahuwah může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. (Efezským 3,20) Yahushua vyzýval: Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. (Jan 16,24) Kdyby čin prosby nebyl tak důležitou podmínkou, Bible by tak často nevyzývala k tomu, abychom žádali pro sebe a pro druhé. Prvky účinné přímluvné modlitby

6 Účinná přímluvná modlitba obsahuje určité důležité prvky: 1. Opět se zasvětit Yahuwahovi. 2. Vzývat jméno Yahuwahovo. 3. Prosit ve jménu Yahushui. 4. Být konkrétní. 5. Vytrvat. Opětovné zasvěcení Dříve, než se začneš za někoho jiného modlit, vyznej své vlastní hříchy. Ujisti se, že neexistuje nic mezi tvou duší a Spasitelem, co by bránilo požehnání, které hledáš. Samozřejmě že je vždy vhodné vyslat modlitbu k Nebi. Roger Morneau neměl čas na dlouhou modlitbu, když poslouchal Denise, jak se vzteká na svého zaměstnance, přesto Nebe slyšelo a odpovědělo na jeho modlitbu. Když však předkládáš konkrétní případ před Yahuwaha, je důležité znovu zasvětit své vlastní já Yahovi. Vzývej jméno Yahuwahovo Bible opakovaně vyzývá všechny, aby vzývali jméno Yahuwahovo. Žalm 105,1 přikazuje: Chválu vzdejte Yahuwahovi a vzývejte Jeho jméno. Čin vzývání Jeho svatého jména, zatímco Mu vzdáváme díky, inspiruje víru v lidském srdci, aby se chopilo božího zaslíbení. Toto je důležitá část účinné přímluvné modlitby. Když uznáváš svrchovanost, moc a majestát Věčného, tvá láska, vděčnost a důvěra roste. To pak posílí tvou víru v Yahuwahovu moc a Jeho ochotu vyslyšet tvou žádost. Věž pevná jest jméno Yahuwahovo; k Němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen. (Přísloví 18,10) Modli se v Yahushuově jménu Syn Nejvyššího tě vyzval, abys předkládal své prosby před věčný trůn v Jeho jménu. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. (Jan 14,13-14) Jaké ujištění, že budeme vyslyšeni! Modlit se ve jménu Yahushui znamená více, než jen ukončit svou modlitbu s V Yahushuově jménu, Amen. Znamená to modlit se v souladu s Jeho vůlí a vůlí Otce. Tak jako Kristus v Getsemane, měla by modlitba všech znít: Ne má, ale Tvá vůle se staň. (viz Lukáš 22,42)

7 Při cestě z horní místnosti do zahrady Getsemane, kde byl zrazen, Yahushua povzbuzoval: V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. (Jan 16,23-24) Toto není záruka, že člověk, za kterého se modlíš, si zvolí to správné nebo že výsledek bude takový, jaký si přeješ. Yahuwah nikdy nenutí lidskou vůli. Když se člověk rozhodne vytrvat v odmítání pravdy, nebezpečném chování nebo v jakékoliv jiné situaci, za kterou se modlíš, Yahuwah mu nebo jí daruje svobodu volby konat dle svého rozhodnutí. Avšak modlitba za jedince nebo situaci dává Yahuwahovi svobodu pracovat způsoby, jakými by jinak nebyl schopen konat dle podmínek účasti ve válce se Satanem. Modli se konkrétně Strach z nevyslyšených modliteb vede často lidi k tomu, že se modlí velmi neurčité modlitby. Vysloví své žádosti, ale ty jsou zeširoka definované, s tak otevřeným koncem a nejasné, že i když Yahuwah vyslyší jejich modlitby, odpovědi nejsou vidět! Žádat Yahuwaha Prosím, požehnej sestře Changové je něco jiného, než Ho prosit: Prosím, poskytni pro sestru Changovou práci, která ji umožní zachovávat Sabat. Velký protestantský evangelista 19. století, Charles Spurgeon, jednou poznamenal: Existuje běžný způsob modlení, které se míjí účinkem, protože mu schází preciznost. Je to, jako kdyby měl regiment vojáků střílet ze svých pušek kamkoliv. Možná bude někdo zabit, ale většinu nepřátel to mine. 7

8 Neboj se modlit velmi konkrétně za to, co potřebuješ. Když se modlíš za přítele, aby byl uzdraven, požádej Ducha Života, který vzkřísil Yahushuu z mrtvých, aby byl dán dané osobě k jejímu obnovení zdraví. Pokud jíš v restauraci, požádej o to, aby Yahuwah, jako poskytovatel stravy, zmařil škodlivý účinek prvků v jídle, které by tam mohly být a uškodit ti, a ony jen neškodně prošly tvým tělem. Je-li člověk naštvaný nebo rozhněvaný, modli se, aby svatí andělé byli posláni k potlačení legií temnoty a obklopili ho Nebeskou atmosférou pokoje a světla. Pokud milovaný člověk odmítá světlo a pravdu, popros o to, aby byl poslán Duch Svatý, který osvítí mysl milovaného člověka, aby mohl pochopit pravdu a být usvědčen ji následovat. Pokud cítíš, že je tvé srdce zatvrzelé, požádej Stvořitele, aby znovu stvořil tvé srdce a přivedl tvou vůli do souladu s Jeho božskou vůlí. Neboj se být velmi konkrétní a jednotlivý, když se modlíš. Není žádné nebezpečí v prosbě o konkrétní věci, pokud při každé modlitbě podřizuješ svou vůli božské vůli a prosíš, aby ve všech věcech byla vykonána Jeho vůle. Drž se pevně Yahushuových zásluh Když se modlíš za nějakou osobu nebo situaci, požaduj zásluhy krve Yahushuovy, která zahrnuje tebe (jako žádajícího) i člověka, za kterého se modlíš. Otevři svou Bibli v Matouši 27 a předlož to jako důvod, proč by Nebe mělo mocně působit ve tvé záležitosti. Jedině kvůli prolité krvi Yahushuově na kříži je možné, aby padlí synové a dcery Adama byli neustálými příjemci boží milosti. Drž se pevně zásluh Spasitelovy prolité krve pro odpuštění tvých hříchů a hříchů člověka nebo lidí, za které se modlíš. Pokud nějaká konkrétní situace zahrnuje další lidi jako jsou doktoři, právníci, pastoři, zaměstnavatelé, atd., modli se i za ně. Je životně důležité držet se pevně zásluh Yahushuovy krve, když přistupujeme k přímluvné modlitbě. Hřích odděluje jednotlivce od zdroje síly a pokoje. Proto je nezbytné žádat o odpuštění za jejich hříchy, aby se otevřela cesta pro vytoužené požehnání. Yahushua Sám se modlil za ty, kteří Ho ukřižovali. (viz Lukáš 23,34) Stejně tak i Štěpán se modlil za to, aby jeho vrahům bylo odpuštěno. (viz Skutky 7,59-60) Allison Ryderová 8 stála v obchodě Payless Shoe Source a dívala se na pár sportovních bot. Náhle její pozornost zaujala žena, která se vřítila do obchodu a slídila ve vedlejší uličce, zatímco hlasitě nadávala své dospívající dceři: Buď si jistá, že budeš nosit to, co ti dnes koupím já! Nezajímá mne, co chceš ty. Já zde rozhoduji. Jsou to moje peníze a ty to budeš nosit do školy! Šokovaná z takové vlny hněvu, vystoupila Allison do uličky, aby se podívala, co se tam děje. Stála tam mladá dívka, svěšená ramena, ubohá tvář, zatímco slovní útok pokračoval: Tady! Toto můžeš nosit! Nebo tady to! To ti bude pasovat. To jsou ale boty pro starší ženy - protestovala dívka. Nezajímá mne, jestli se ti nelíbí! Já jsem ta, kdo kupuje ty boty. Jsou to moje peníze a já koupím, co budu chtít, abys nosila, a ty to budeš nosit! S těmito důraznými slovy se matka řítila uličkou pryč od Allison, stále křičíc na svou dceru a její předchozí stupidní volby.

9 Znechucená pohledem na takový bezdůvodný hněv a protože nechtěla ještě více ponížit mladou dívku, vrátila se Allison tiše do své uličky. Její myšlenky se obrátily k nebi v modlitbě. Když později vzpomínala na tuto událost, řekla: Nejprve jsem poprosila Pána o odpuštění mých hříchů, aby modlitba mohla být vyslyšena. Pak jsem se modlila, aby odpustil ženě a dívce jejich hříchy. Požádala jsem Ho, aby poslal svaté anděly, kteří by odehnali démony, kteří trápili matku a dali jí klidného, pokojného ducha. Ve chvíli, kdy jsem řekla: Prosím, Pane, prosím pomož v této situaci! - Nastalo ticho! Hned poté jsem zaslechla slova matky, které pronesla klidným a tichým tónem: Omlouvám se. Je mi to líto, že jsem byla tak naštvaná. Není to fér, abych tě nutila nosit právě ty boty, které se líbí mi. Ukaž mi, jaké by jsi chtěla nosit ty. Nastala nejúžasnější změna a byla téměř okamžitá! I když k ní došlo už před deseti lety, nikdy jsem na to nezapomněla. Vím, že v modlitbě je moc! Yahuwah nikdy nikoho do ničeho nenutí. Pokud se člověk brání vlivu Ducha Svatého, může nadále setrvat na své vlastní cestě. Avšak v odpověď na modlitbu víry může Yahuwah odehnat démony, které živí takový vztek. Vytrvej na modlitbě Mnoho lidí zná výše citovaná Yahushuova slova z kázání na hoře, kde říká: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Matouš 7,7) Většina lidí si však neuvědomuje, že gramatická konstrukce v originální aramejštině je přesněji přeložena takto: Proste a setrvávejte v prošení, a bude vám dáno. Hledejte a setrvávejte v hledání, a naleznete. Klepejte a setrvávejte v klepání, a dveře vám budou otevřeny. Když se za někoho modlíš, zapojuješ se do aktivní války proti všem Satanovým zástupům. Pavel výslovně varuje: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Efezským 6,12) Nenech se odradit, když se na chvíli věci stanou ve skutečnosti horšími. Zlí andělé neopouštějí bitevní pole bez krutého boje. To byl případ pana a paní Harveyových. Jejich syn Henry si zahrával s drogami a důsledkem toho bylo, že ve věku 20 let měl vážně poškozen mozek. Neschopen starat se sám o sebe, žil tento 32 letý muž se svými rodiči, kde v tichosti posedával a hodiny kouřil jednu cigaretu za druhou. Někdy sám sebe mlátil, až měl z toho zlé modřiny. Když mu někdo řekl, aby si neubližoval, mohl vyletět z kůže. Jeho vlasy sahaly až téměř k pasu a odmítal se nechat od někoho ostříhat. Jeho mluva nebyla nic jiného než nesrozumitelné breptání. Pan Harvey považoval stav svého syna za beznadějný a byl z toho zdrcený. Jednoho dne, když se podělili se svým známým o neustálých potížích, které mají s Henrym, navrhl jim známý, že by se možná mohli modlit za to, aby nebeský Otec navrátil Henrymu mentální schopnosti, aby mohl oslavovat Yahuwaha a posilovat víru ostatních. Nebylo vidět žádné okamžité zlepšení, ale oni byli vytrvalí na modlitbě. Postupně, v průběhu několika měsíců, byla paní Harveyová nadšená, že vidí u Henryho zlepšení. Jeho řeč byla jasnější a poprvé za mnoho let poprosil svou matku, aby mu ostříhala vlasy! O několik měsíců později oznámil Henry své matce, že se rozhodl skončit s

10 kouřením. Paní Harveyová byla trochu skeptická. Poté, co byl těžkým kuřákem po tak mnoho let, nevěřila tomu, že by byl Henry skutečně schopen skončit. Ale k její radosti už nikdy více nekouřil! Paní Harveyová s radostí vzdala veškeré díky za změny v Henryho životě Yahuwahovi. Ale po téměř roce vyznala svému modlitebnímu partnerovi, že její víra v Yahuwahovu moc plně obnovit Henryho zdraví začala ochabovat. Navzdory všem změnám k lepšímu byly jeho mentální schopnosti stále silně postiženy. Kamarád ji povzbuzoval, aby pokračovala v modlitbě, a připomenul jí text z Jakuba 1,6.7: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Jednoho večera, o týden a půl později, volala paní Harveyová svému kamarádovi. Plakala tak silně, že téměř nemohla mluvit. Henry explodoval v násilnickém vzteku, vyhazoval nábytek skrze okna a vyhrožoval svým rodičům. Pan Harvey byl nucen zavolal šerifa a Henry byl vzat do mentálního ústavu. Je mi líto, že to musím říct, - plakala paní Harveyová - ale ztratila jsem veškerou víru v moc modlitby. Už nebudu otravovat Yahuwaha se svými starostmi. Ne, nyní nesmíš skončit! - vysvětloval její přítel. Já se budu modlit více, než kdykoliv jindy. Satan se snaží tě zmalomyslnit. Snaží se o to, aby ses přestala modlit. Vezmi to jako výzvu modlit se ještě usilovněji, než kdy předtím, protože Satan útočí jako nyní jen tehdy, když síly světla vítězí!

11 O několik dní později se Henry probudil v nemocnici a cítil se naprosto dobře. Testy ukázaly, že byl duševně čilý. Poté, co si ho tam ještě ponechali pár dnů na pozorování, řekli doktoři panu a paní Harveyovým, že si mohou přijet pro svého proměněného syna. Byl zdráv na duchu i na těle. O několik dní později se Henry probudil v nemocnici a cítil se naprosto dobře. Testy ukázaly, že byl duševně čilý. Poté, co si ho tam ještě ponechali pár dnů na pozorování, řekli doktoři panu a paní Harveyovým, že si mohou přijet pro svého proměněného syna. Byl zdráv na duchu i na těle. Neexistuje nebezpečí, že by Yahuwah nevyslyšel modlitby Jeho lidu. Nebezpečím je, že v pokušení a zkoušce budou tak sklíčeni a přestanou se ustavičně modlit. 9 Toto byla lekce živě ilustrovaná situací, kdy Izraelský lid bojoval proti Amalekitským. Mojžíš rozkázal Jozuovi: Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Yahuwahovou holí v ruce. (Exodus 17,9) Zatímco Jozue vedl Izraelské síly proti nepříteli, Mojžíš stál na blízkém kopci a své ruce měl zvednuté při modlitbě. Samozřejmě že nikdo nemůže stát se vztyčenými pažemi po celé hodiny. Když se Mojžíšovy paže unavily a on je nechal spadnout dolů, pozoruhodná změna nastala na bitevním poli: Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. (Exodus 17,11) Áron a Hur, kteří doprovázeli Mojžíše na kopec, rychle přispěchali na pomoc Mojžíši a celému Izraeli: Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. (Exodus 17,12-13) Toto je důležitá lekce, kterou si musíme pamatovat. Nezanedbávej vytrvalost při modlitbě. Nevíš, jaká obvinění přináší Satan v zákulisí, jako to dělal u Joba. Někdy jsou modlitby zodpovězeny až po měsících nebo letech. Yahuwah potřebuje, aby ses pevně držel zaslíbení a nevzdával to. Nechť je Jákobova modlitba i tvou modlitbou: Nepustím Tě, dokud mi nepožehnáš! (viz Genesis 32,24-28) Zesnulá Josephine Cunnington Edwards, misionářka a plodná autorka, se modlila po léta za obrácení svého bratra Billa. Jejich rodiče se až do své smrti modlili za to, aby byl jejich syn obrácen, ale nikdy nespatřili obměkčení v jeho srdci. Billova manželka Mary se také modlila za jeho obrácení. Jednoho rána, když Bill seděl v obýváku a četl si ranní noviny, slyšela Mary od něj divný zvuk. Spěchala do místnosti a našla ho v slzách, které se kutálely tváři jejího manžela. Bille, co se stalo? Něco špatného? Ptala se Mary naléhavě.

12 Ach Mary! Právě jsem viděl pána Yahushuu. Právě vstoupil do těchto dveří! Ach Mary, kdybys tak Ho jen mohla vidět! Výraz Jeho tváře byl tak plný lásky. Neexistují slova, která to dokážou popsat! A On mluvil ke mně! Řekl mi: Bille, tví rodiče odešli do svých hrobů modlíc se za tebe se starostí, že tě nikdy neuvidí v Království. Chtěl bych je překvapit v Ráno Vzkříšení. Odevzdáš Mi své srdce? Pojďme je očekávat společně. Ach miláčku! Kdybys jen mohla vidět Jeho tvář, nikdy bys nechtěla učinit nic, čím bys Ho zklamala. Tam je tolik lásky! Chci Mu dát mé srdce a být připraven pro Jeho příchod. Apoštol Pavel chápal nebezpečí toho, když to vzdáme příliš brzy. Naléhal: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. (Židům 10,35-36) Yahuwah říká: Volej ke Mně v den soužení. Žalm 50,15. On nás pozývá, abychom Mu přednesli naše zmatky, životní potřeby a naší potřebu boží pomoci. Vyzývá nás k okamžité modlitbě. Jakmile vyvstanou obtíže, máme Mu předložit naše vážné, upřímné žádosti. Skrze naše naléhavé prosby podáváme důkaz naší silné důvěry v Elohima. Pocit naší potřeby nás vede k vážnější modlitbě a náš nebeský Otec je pohnut našimi prosbami. 10 Povinnost a výsada Je to povinnost i výsada spolupracovat s Yahushuou v záchraně duší skrze modlitbu za ně. Bible je plná zaslíbení, kterých se můžeš chopit při pomoci druhým, jako například: Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Yahushuu vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. (Římanům 8,11) Když se modlíš za někoho jiného, pros o to, aby ten člověk, za kterého se modlíš, byl přiveden zpět tam, kde byl Adam předtím, než zhřešil. Znovuobnovení mysli a srdce je celý klíč plánu spasení. Nebuď sklíčen, když se ten, koho miluješ, zdánlivě zatvrdil proti pravdě. Yahushua učil své učedníky, že je třeba stále se modlit a neochabovat. (Lukáš 18,1) Nikdy není nikdo odpuzen, kdo přichází k Němu s kajícím srdcem. Žádná upřímná modlitba není ztracena. Uprostřed chorálu nebeského chóru slyší Yahuwah volání nejslabší lidské bytosti. Vyléváme touhy našich srdcí v našich komůrkách, dýcháme modlitbu, když kráčíme po cestě a naše slova dosahují trůnu Panovníka vesmíru. Mohou být pro lidský sluch neslyšitelné, ale nemohou umřít v tichu, ani nemohou být ztraceny v aktivitách, které probíhají. Nic nemůže utopit touhu duše. Ta vystupuje nad hluk ulice, nad zmatek davu, k nebeským dvorům. Je to Yahuwah, ke kterému mluvíme, a naše modlitba je slyšena. 11 Nebe spolupracuje s těmi, kteří se snaží zachraňovat druhé. Yahuwahovy děti nejsou ponechány osamocené a bezbranné. Modlitba hýbe paží Všemohoucího. 12 Modlitba víry, jednoduchá, důvěřující, přímá a konkrétní, která se pevně drží zásluh Yahushuovy krve, obdrží odpovědi. [Otec] pracuje mnoha způsoby, aby získal tvou plnou důvěru. V ničem nemá větší zalíbení, než když se ti uleví, ty přicházíš k Němu pro světlo a sílu, a On zaslíbil, že nalezneš pokoj pro svou duši. Pokud najdeš srdce a hlas k modlitbě, On zajisté vyslyší a Jeho paže se natáhne dolů, aby tě

13 zachránila. Existuje [El], který slyší modlitbu, a když všechny ostatní zdroje selžou, On je tvé útočiště a skutečně přítomná pomoc v době soužení Spoj se s Nebem dnes. Předlož své starosti, obavy, tvé milované před Všemohoucího, který vyslýchá modlitby. Celé nebe čeká na spolupráci s těmi, kdo budou dědici spasení a chtějí zachraňovat duše. Související články: Modlitba: Dech duše

14 1 Převzato z The Incredible Power of Prayer od Rogera J. Morneau. 2 viz výše, pp E. G. White, The Great Controversy, p E. G. White, Gospel Workers, p E. G. White, Selected Messages, Vol. 2, p E. G. White, Christ s Object Lessons, p C. H. Spurgeon, Sermons, p Jména byla změněna. 9 E. G. White, Christ s Object Lessons, p viz výše, p viz výše, p viz výše, p E. G. White, This Day With God, p. 184.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Dnešní úryvek z Bible je modlitbou. Jaká tři jména nebo tituly použil David k oslovení osoby, ke které se modlil?

Dnešní úryvek z Bible je modlitbou. Jaká tři jména nebo tituly použil David k oslovení osoby, ke které se modlil? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Co je modlitba? Potkal/a jsi někdy někoho opravdu důležitého? Jestli

Více

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 08/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 08/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Modlitba: Dech duše. (Ellen G. White, Steps to Christ, str. 94, YAHOVO jméno nahrazeno)

Modlitba: Dech duše. (Ellen G. White, Steps to Christ, str. 94, YAHOVO jméno nahrazeno) Modlitba: Dech duše Modlitba je otevření srdce YAHOVI jako příteli. Není ji třeba proto, abychom sdělili YAHOVI, jací jsme, nýbrž abychom Jej mohli přijmout do srdce. Modlitba nepřivádí YAHA k nám, ale

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Odpočívej v pokoji / Co se stane po smrti?

Odpočívej v pokoji / Co se stane po smrti? Odpočívej v pokoji / Co se stane po smrti? Smrt našich milovaných přináší zármutek, lítost, touhu po druhé šanci a často... otázky. V této bolestné, zranitelné chvíli lidského života hledá člověk odpovědi.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více