Modlitba za Druhé. Dovednost přímluvné modlitby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitba za Druhé. Dovednost přímluvné modlitby"

Transkript

1 Modlitba za Druhé Dovednost přímluvné modlitby Je opravdu zlé, že musíš dnes za šéfem. Právě dostal zprávu, že dodávka dřeva, která měla dnes dorazit, se opozdí. Když na tebe bude křičet, tak si to neber osobně. On křičí na každého. S těmito zlověstnými slovy uváděl manažer obchodního zástupce reklamy, Rogera Morneau, 1 do kanceláře majitele firmy. Vstupte a sedněte si, pronesl majitel, aniž by se ohlédl. Musím ještě někam zavolat, než budu moci s Vámi mluvit. Se zadržovaným vztekem vytočil majitel telefonní číslo a začal řvát na jednoho ze svých obchodních manažerů ohledně kvartální zprávy, se kterou nebyl spokojen. Neuctivá slova vycházela z jeho úst a čím více mluvil, tím rozzlobenější a brutálnější byl jeho slovník. Roger byl zhrzen. Chce se mi z toho muže zvracet, pomyslel si. Napadlo ho, že by se mohl za toho obchodníka modlit, ale tento muž byl tak

2 nechutný, že se Rogerovi do toho vůbec nechtělo. Když však přišla opět stejná myšlenka, potichu se modlil: Otče, já potřebuji tvou pomoc. Já se opravdu nechci modlit za tohoto muže. Nejraději bych vstal a zmizel odsud. Potřebuji pomoc! Prosím, pomož mi vidět tohoto muže, ne jaký je nyní, ale jaký bude skrze Tvou milost. Pocit soucitu k tomuto muži naplnil ihned Rogerovo nitro. Pokračoval v modlitbě: Yahuwahu, skrze moc tvého Svatého Ducha, Tě prosím, abys pokáral démonské síly, které utlačují tohoto muže. Prosím, obklop jej božskou atmosférou světla a pokoje. Nechť se Tvůj Svatý Duch k němu dnes přiblíží a vede Ho k Tobě. Když si později vzpomněl na tento incident, Roger řekl: Netrvalo to více než 5 vteřin, než jsem byl svědkem proměny v tomto člověku tak velké, jako noc a den. Jeho konverzace nabrala nový směr a smysl. Namísto toho, aby téměř neustále sám mluvil a vystřeloval ze sebe neuctivá slova, změkčil tón svého hlasu a začal mluvit způsobem, který byl veden inteligentním uvažováním. Dlouhými přestávkami dával tomu druhému člověku šanci vysvětlit danou situaci. Konverzace byla ukončena v uvolněném tónu... Jeho vážný výraz... se nyní zjemnil. 2 Když položil telefon, obrátil se obchodník k Rogerovi s přátelským úsměvem a potřásli si rukou. Těší mne, že se setkáváme, Rogere. Já jsem Denis. Omlouvám se, že se musíme setkat v den, kdy je vše tak divoké. Pak se chvíli zamyslel a dodal. Vlastně musím být upřímný. Není to až tak neobvyklé. Nevím proč, ale někdy cítím takový neovladatelný vztek, který mne přemáhá. Je to stále horší a já s tím nemohu přestat. Někdy se cítím jako blázen. Když si povzdechl, dodal: Kdybych neplatil mým zaměstnancům dvakrát tolik, než jakou mají cenu, nikdo by pro mne nepracoval. Náhle si uvědomil, že se svěřuje naprostému cizinci. Nevím, proč Vám to všechno vykládám. Omlouvám se. Nechtěl jsem vychrlit všechny mé problémy na Vás. Pojďme se bavit o reklamě.

3 Nedělejte si starosti, Denisi. Roger se konejšivě usmíval. Nikdy nic nepředávám dále. Klienti mi opravdu často řeknou věci, které neřeknou nikomu jinému. Z nějakého důvodu se cítí v mé přítomnosti dobře a dávají přednost svěřit se cizinci, raději než někomu, kdo je zná skutečně dobře. Denis se posadil a naznačil Rogerovi, aby si opět sedl. Musím souhlasit s Vašimi klienty. Skutečně nevím, jak to vysvětlit, ale existuje... je tady něco jako moc, která Vás doprovází. Nemůžu to popsat slovy, ale není to z tohoto světa. Nikdy jsem neměl takový pokoj a klid, který právě nyní cítím. Roger byl v šoku z tak rychlé a zjevné odpovědi na jeho modlitbu. No, myslím, že bych Vám měl říci, že jakmile jsem viděl Vaše obtíže při telefonování, začal jsem se za Vás modlit, aby Vládce galaxií Vás obklopil Svým pokojem. Úžasné. Denis chvíli zkoumal druhého muže. Já jsem to před léty vzdal s Bohem a náboženstvím. Vládce galaxií obklopující mne pokojem - To se mi líbí. Nasadil jste mi brouka do hlavu. Nevykládejte si to špatně - rychle dodal - Nezačnu chodit do kostela, být zbožný nebo něco takového, ale myslíte, že byste se mohl i nadále za mne modlit? Vskutku bych Vám byl moc vděčný! Poté, co probrali svůj obchod, Denis doprovodil Rogera až ke hlavním dveřím. Díky přesunu na jinou pozici a povýšení se Roger opět setkal s Denisem až po dvou letech. Během té doby, jak slíbil, pokračoval v modlitbě za tohoto muže. Když se opět ocitl v této oblasti, doprovázel nového oblastního prodejce do kanceláře obchodníka. Denis byl potěšen, když opět spatřil Rogera, a představil ho svým zaměstnancům jako muže, který změnil jeho život. Změna byla vskutku udivující. Denis byl naplněn radostí, spokojeností a pozitivním duchem. Za jeho pracovním stolem byl obrázek se slovy: Modlitba mění věci. Rogerův zážitek je žel nepříliš častý. Není to tak, že by Nebe bylo zdlouhavé nebo neochotné odpovědět na modlitby. Problémem je, že lidé se tak málokdy modlí! Nebo když už se modlí, je to učiněno způsobem, který

4 je polovičatý a nejasně formulovaný. Nebe toužebně čeká na to, aby naplnilo potřeby každého lidského srdce. Avšak každá válka má podmínky účasti a konflikt mezi Yahushuou a Satanem není odlišný. Příběh převzat z The Incredible Power of Prayer, od Rogera J. Morneau. Podmínky účasti: Musíš požádat! Aby mohl Yahuwah ochránit lidskou rasu před Satanovou porážkou, ustanovil určitá pravidla. Jedním z těchto pravidel je, že přímý zásah z kterékoliv strany může být učiněn jedině jako odpověď na konkrétní žádost. Je skutečně ostudou, že luciferiáni a jiní uctívači ďábla mají často více víry v Satanovu schopnost a ochotu odpovídat na jejich prosby, než jakou víru ve Všemohoucího mají lidé, vydávající se za Yahův lid. Je součástí [Yahuwahova] plánu darovat nám v odpovědi na modlitbu víry to, co by nám nemohl dát, kdybychom o to neprosili. 3 Yahushua chápal tento princip. V Jeho kázání na hoře povzbuzoval všechny, aby předkládali své potřeby před Otce: Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno. Nebo který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu? A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu? Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí? (Matouš 7,7-11) Yahuwah s potěšením odpovídá na modlitby a neexistuje žádná jiná modlitba, ze které by neměl větší radost, než modlitba o pomoc a vysvobození duší utlačovaných Satanem. Modlitba Pane, zachraň nás, nebo zahyneme! vždy obdrží bezprostřední odpověď.

5 Ti, jejichž srdce jsou naplněná láskou ke Spasiteli, cítí také Jeho tíhu za spasení ostatních. Touží po tom, aby členové jejich rodin, jejich přátelé a kamarádi z dřívější církve přijali pravdu, kterou milují. Když vlastní já umírá, probouzí se intenzivní touha po záchraně ostatních - touha, která vede k vytrvalému úsilí konat dobro. Dochází k setbě podél všech vod a vážná žádost a naléhavé modlitby vstupují do nebe na pomoc hynoucím duším. 4 Obzvláště když se následuje rostoucí pravda, vede pravda člověka k oddělení se od běžně zaběhaných náboženských systémů a může dojít k rozdělení ve vztazích. Kamarádství mohou ochladnout, manželství trpět. Za takových okolností je výsadou i povinností modlit se za ty, kteří se obrací zády k pravdě. Když Izrael rebeloval a trval na tom, aby měl krále, prorok Samuel naříkal nad tímto velkým hříchem, protože věděl, že Izrael skrze takový požadavek zavrhnul vládu Yahuwaha. (viz 1. Samuelova 8,6-7) A přesto, hledíc na takovou vzpouru proti boží vládě, neodvrátil se Samuel od Izraele. Jeho slova v době jejich odpadlictví jsou jasnou výzvou pro všechny, kdo mají nějaké milované, kteří se trápí různými problémy nebo se jeví jako ti, kdo zavrhli pravdu: Jsem dalek toho, abych proti Yahuwahovi hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. (1. Samuelova 12,23) To je smysl přímluvné modlitby. Modlit se za druhé je životně důležité! Celé nebe se dívá na tebe, který tvrdíš, že věříš nejsvětější pravdě kdy svěřené smrtelníkům. Andělé toužebně čekají, aby mohli spolupracovat s tebou při díle spasení duší. 5 Naše modlitby by neměly být sobeckými prosbami jen pro náš vlastní užitek. Máme prosit, abychom mohli dávat. Princip Kristova života musí být principem našich životů. Sám sebe za ně posvěcuji když mluvil o Svých učednících aby i oni byli v pravdě posvěceni. (Jan 17,19) Tatáž oddanost, stejné sebeobětování, totéž podřízení se požadavkům Yahova slova, které se projevovaly v Kristu, musí být viděny u Jeho služebníků. Naše poslání v tomto světě není sloužit sobě nebo potěšit sami sebe; my máme oslavit Yahuwaha skrze spolupráci s Ním při záchraně hříšníků. Máme prosit Yaha o požehnání, které bychom mohli oznámit ostatním. Přijmout můžeme jen tolik, o kolik se rozdělíme s ostatními. Nemůžeme nadále přijímat nebeský poklad, aniž bychom ho nepředávali těm, kteří jsou okolo nás. 6 Aby spolupracovali s Nebem při záchraně duší, musí Yahuwahovi lidé následovat Spasitelova příkladu a zapojit se do přímluvných modliteb za druhé. Kvůli omezení, kterých se Nebe musí držet kvůli podmínek účasti ve velkém sporu mezi dobrem a zlem, je životně důležité, aby ses modlil (modlila) za ty, se kterými přijdeš do kontaktu. Nebe touží udělat mnoho, a jen očekává, až někdo poprosí o pomoc. Bible uvádí, že Yahuwah může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. (Efezským 3,20) Yahushua vyzýval: Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. (Jan 16,24) Kdyby čin prosby nebyl tak důležitou podmínkou, Bible by tak často nevyzývala k tomu, abychom žádali pro sebe a pro druhé. Prvky účinné přímluvné modlitby

6 Účinná přímluvná modlitba obsahuje určité důležité prvky: 1. Opět se zasvětit Yahuwahovi. 2. Vzývat jméno Yahuwahovo. 3. Prosit ve jménu Yahushui. 4. Být konkrétní. 5. Vytrvat. Opětovné zasvěcení Dříve, než se začneš za někoho jiného modlit, vyznej své vlastní hříchy. Ujisti se, že neexistuje nic mezi tvou duší a Spasitelem, co by bránilo požehnání, které hledáš. Samozřejmě že je vždy vhodné vyslat modlitbu k Nebi. Roger Morneau neměl čas na dlouhou modlitbu, když poslouchal Denise, jak se vzteká na svého zaměstnance, přesto Nebe slyšelo a odpovědělo na jeho modlitbu. Když však předkládáš konkrétní případ před Yahuwaha, je důležité znovu zasvětit své vlastní já Yahovi. Vzývej jméno Yahuwahovo Bible opakovaně vyzývá všechny, aby vzývali jméno Yahuwahovo. Žalm 105,1 přikazuje: Chválu vzdejte Yahuwahovi a vzývejte Jeho jméno. Čin vzývání Jeho svatého jména, zatímco Mu vzdáváme díky, inspiruje víru v lidském srdci, aby se chopilo božího zaslíbení. Toto je důležitá část účinné přímluvné modlitby. Když uznáváš svrchovanost, moc a majestát Věčného, tvá láska, vděčnost a důvěra roste. To pak posílí tvou víru v Yahuwahovu moc a Jeho ochotu vyslyšet tvou žádost. Věž pevná jest jméno Yahuwahovo; k Němu se uteče spravedlivý, a bude povýšen. (Přísloví 18,10) Modli se v Yahushuově jménu Syn Nejvyššího tě vyzval, abys předkládal své prosby před věčný trůn v Jeho jménu. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. (Jan 14,13-14) Jaké ujištění, že budeme vyslyšeni! Modlit se ve jménu Yahushui znamená více, než jen ukončit svou modlitbu s V Yahushuově jménu, Amen. Znamená to modlit se v souladu s Jeho vůlí a vůlí Otce. Tak jako Kristus v Getsemane, měla by modlitba všech znít: Ne má, ale Tvá vůle se staň. (viz Lukáš 22,42)

7 Při cestě z horní místnosti do zahrady Getsemane, kde byl zrazen, Yahushua povzbuzoval: V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. (Jan 16,23-24) Toto není záruka, že člověk, za kterého se modlíš, si zvolí to správné nebo že výsledek bude takový, jaký si přeješ. Yahuwah nikdy nenutí lidskou vůli. Když se člověk rozhodne vytrvat v odmítání pravdy, nebezpečném chování nebo v jakékoliv jiné situaci, za kterou se modlíš, Yahuwah mu nebo jí daruje svobodu volby konat dle svého rozhodnutí. Avšak modlitba za jedince nebo situaci dává Yahuwahovi svobodu pracovat způsoby, jakými by jinak nebyl schopen konat dle podmínek účasti ve válce se Satanem. Modli se konkrétně Strach z nevyslyšených modliteb vede často lidi k tomu, že se modlí velmi neurčité modlitby. Vysloví své žádosti, ale ty jsou zeširoka definované, s tak otevřeným koncem a nejasné, že i když Yahuwah vyslyší jejich modlitby, odpovědi nejsou vidět! Žádat Yahuwaha Prosím, požehnej sestře Changové je něco jiného, než Ho prosit: Prosím, poskytni pro sestru Changovou práci, která ji umožní zachovávat Sabat. Velký protestantský evangelista 19. století, Charles Spurgeon, jednou poznamenal: Existuje běžný způsob modlení, které se míjí účinkem, protože mu schází preciznost. Je to, jako kdyby měl regiment vojáků střílet ze svých pušek kamkoliv. Možná bude někdo zabit, ale většinu nepřátel to mine. 7

8 Neboj se modlit velmi konkrétně za to, co potřebuješ. Když se modlíš za přítele, aby byl uzdraven, požádej Ducha Života, který vzkřísil Yahushuu z mrtvých, aby byl dán dané osobě k jejímu obnovení zdraví. Pokud jíš v restauraci, požádej o to, aby Yahuwah, jako poskytovatel stravy, zmařil škodlivý účinek prvků v jídle, které by tam mohly být a uškodit ti, a ony jen neškodně prošly tvým tělem. Je-li člověk naštvaný nebo rozhněvaný, modli se, aby svatí andělé byli posláni k potlačení legií temnoty a obklopili ho Nebeskou atmosférou pokoje a světla. Pokud milovaný člověk odmítá světlo a pravdu, popros o to, aby byl poslán Duch Svatý, který osvítí mysl milovaného člověka, aby mohl pochopit pravdu a být usvědčen ji následovat. Pokud cítíš, že je tvé srdce zatvrzelé, požádej Stvořitele, aby znovu stvořil tvé srdce a přivedl tvou vůli do souladu s Jeho božskou vůlí. Neboj se být velmi konkrétní a jednotlivý, když se modlíš. Není žádné nebezpečí v prosbě o konkrétní věci, pokud při každé modlitbě podřizuješ svou vůli božské vůli a prosíš, aby ve všech věcech byla vykonána Jeho vůle. Drž se pevně Yahushuových zásluh Když se modlíš za nějakou osobu nebo situaci, požaduj zásluhy krve Yahushuovy, která zahrnuje tebe (jako žádajícího) i člověka, za kterého se modlíš. Otevři svou Bibli v Matouši 27 a předlož to jako důvod, proč by Nebe mělo mocně působit ve tvé záležitosti. Jedině kvůli prolité krvi Yahushuově na kříži je možné, aby padlí synové a dcery Adama byli neustálými příjemci boží milosti. Drž se pevně zásluh Spasitelovy prolité krve pro odpuštění tvých hříchů a hříchů člověka nebo lidí, za které se modlíš. Pokud nějaká konkrétní situace zahrnuje další lidi jako jsou doktoři, právníci, pastoři, zaměstnavatelé, atd., modli se i za ně. Je životně důležité držet se pevně zásluh Yahushuovy krve, když přistupujeme k přímluvné modlitbě. Hřích odděluje jednotlivce od zdroje síly a pokoje. Proto je nezbytné žádat o odpuštění za jejich hříchy, aby se otevřela cesta pro vytoužené požehnání. Yahushua Sám se modlil za ty, kteří Ho ukřižovali. (viz Lukáš 23,34) Stejně tak i Štěpán se modlil za to, aby jeho vrahům bylo odpuštěno. (viz Skutky 7,59-60) Allison Ryderová 8 stála v obchodě Payless Shoe Source a dívala se na pár sportovních bot. Náhle její pozornost zaujala žena, která se vřítila do obchodu a slídila ve vedlejší uličce, zatímco hlasitě nadávala své dospívající dceři: Buď si jistá, že budeš nosit to, co ti dnes koupím já! Nezajímá mne, co chceš ty. Já zde rozhoduji. Jsou to moje peníze a ty to budeš nosit do školy! Šokovaná z takové vlny hněvu, vystoupila Allison do uličky, aby se podívala, co se tam děje. Stála tam mladá dívka, svěšená ramena, ubohá tvář, zatímco slovní útok pokračoval: Tady! Toto můžeš nosit! Nebo tady to! To ti bude pasovat. To jsou ale boty pro starší ženy - protestovala dívka. Nezajímá mne, jestli se ti nelíbí! Já jsem ta, kdo kupuje ty boty. Jsou to moje peníze a já koupím, co budu chtít, abys nosila, a ty to budeš nosit! S těmito důraznými slovy se matka řítila uličkou pryč od Allison, stále křičíc na svou dceru a její předchozí stupidní volby.

9 Znechucená pohledem na takový bezdůvodný hněv a protože nechtěla ještě více ponížit mladou dívku, vrátila se Allison tiše do své uličky. Její myšlenky se obrátily k nebi v modlitbě. Když později vzpomínala na tuto událost, řekla: Nejprve jsem poprosila Pána o odpuštění mých hříchů, aby modlitba mohla být vyslyšena. Pak jsem se modlila, aby odpustil ženě a dívce jejich hříchy. Požádala jsem Ho, aby poslal svaté anděly, kteří by odehnali démony, kteří trápili matku a dali jí klidného, pokojného ducha. Ve chvíli, kdy jsem řekla: Prosím, Pane, prosím pomož v této situaci! - Nastalo ticho! Hned poté jsem zaslechla slova matky, které pronesla klidným a tichým tónem: Omlouvám se. Je mi to líto, že jsem byla tak naštvaná. Není to fér, abych tě nutila nosit právě ty boty, které se líbí mi. Ukaž mi, jaké by jsi chtěla nosit ty. Nastala nejúžasnější změna a byla téměř okamžitá! I když k ní došlo už před deseti lety, nikdy jsem na to nezapomněla. Vím, že v modlitbě je moc! Yahuwah nikdy nikoho do ničeho nenutí. Pokud se člověk brání vlivu Ducha Svatého, může nadále setrvat na své vlastní cestě. Avšak v odpověď na modlitbu víry může Yahuwah odehnat démony, které živí takový vztek. Vytrvej na modlitbě Mnoho lidí zná výše citovaná Yahushuova slova z kázání na hoře, kde říká: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Matouš 7,7) Většina lidí si však neuvědomuje, že gramatická konstrukce v originální aramejštině je přesněji přeložena takto: Proste a setrvávejte v prošení, a bude vám dáno. Hledejte a setrvávejte v hledání, a naleznete. Klepejte a setrvávejte v klepání, a dveře vám budou otevřeny. Když se za někoho modlíš, zapojuješ se do aktivní války proti všem Satanovým zástupům. Pavel výslovně varuje: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Efezským 6,12) Nenech se odradit, když se na chvíli věci stanou ve skutečnosti horšími. Zlí andělé neopouštějí bitevní pole bez krutého boje. To byl případ pana a paní Harveyových. Jejich syn Henry si zahrával s drogami a důsledkem toho bylo, že ve věku 20 let měl vážně poškozen mozek. Neschopen starat se sám o sebe, žil tento 32 letý muž se svými rodiči, kde v tichosti posedával a hodiny kouřil jednu cigaretu za druhou. Někdy sám sebe mlátil, až měl z toho zlé modřiny. Když mu někdo řekl, aby si neubližoval, mohl vyletět z kůže. Jeho vlasy sahaly až téměř k pasu a odmítal se nechat od někoho ostříhat. Jeho mluva nebyla nic jiného než nesrozumitelné breptání. Pan Harvey považoval stav svého syna za beznadějný a byl z toho zdrcený. Jednoho dne, když se podělili se svým známým o neustálých potížích, které mají s Henrym, navrhl jim známý, že by se možná mohli modlit za to, aby nebeský Otec navrátil Henrymu mentální schopnosti, aby mohl oslavovat Yahuwaha a posilovat víru ostatních. Nebylo vidět žádné okamžité zlepšení, ale oni byli vytrvalí na modlitbě. Postupně, v průběhu několika měsíců, byla paní Harveyová nadšená, že vidí u Henryho zlepšení. Jeho řeč byla jasnější a poprvé za mnoho let poprosil svou matku, aby mu ostříhala vlasy! O několik měsíců později oznámil Henry své matce, že se rozhodl skončit s

10 kouřením. Paní Harveyová byla trochu skeptická. Poté, co byl těžkým kuřákem po tak mnoho let, nevěřila tomu, že by byl Henry skutečně schopen skončit. Ale k její radosti už nikdy více nekouřil! Paní Harveyová s radostí vzdala veškeré díky za změny v Henryho životě Yahuwahovi. Ale po téměř roce vyznala svému modlitebnímu partnerovi, že její víra v Yahuwahovu moc plně obnovit Henryho zdraví začala ochabovat. Navzdory všem změnám k lepšímu byly jeho mentální schopnosti stále silně postiženy. Kamarád ji povzbuzoval, aby pokračovala v modlitbě, a připomenul jí text z Jakuba 1,6.7: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Jednoho večera, o týden a půl později, volala paní Harveyová svému kamarádovi. Plakala tak silně, že téměř nemohla mluvit. Henry explodoval v násilnickém vzteku, vyhazoval nábytek skrze okna a vyhrožoval svým rodičům. Pan Harvey byl nucen zavolal šerifa a Henry byl vzat do mentálního ústavu. Je mi líto, že to musím říct, - plakala paní Harveyová - ale ztratila jsem veškerou víru v moc modlitby. Už nebudu otravovat Yahuwaha se svými starostmi. Ne, nyní nesmíš skončit! - vysvětloval její přítel. Já se budu modlit více, než kdykoliv jindy. Satan se snaží tě zmalomyslnit. Snaží se o to, aby ses přestala modlit. Vezmi to jako výzvu modlit se ještě usilovněji, než kdy předtím, protože Satan útočí jako nyní jen tehdy, když síly světla vítězí!

11 O několik dní později se Henry probudil v nemocnici a cítil se naprosto dobře. Testy ukázaly, že byl duševně čilý. Poté, co si ho tam ještě ponechali pár dnů na pozorování, řekli doktoři panu a paní Harveyovým, že si mohou přijet pro svého proměněného syna. Byl zdráv na duchu i na těle. O několik dní později se Henry probudil v nemocnici a cítil se naprosto dobře. Testy ukázaly, že byl duševně čilý. Poté, co si ho tam ještě ponechali pár dnů na pozorování, řekli doktoři panu a paní Harveyovým, že si mohou přijet pro svého proměněného syna. Byl zdráv na duchu i na těle. Neexistuje nebezpečí, že by Yahuwah nevyslyšel modlitby Jeho lidu. Nebezpečím je, že v pokušení a zkoušce budou tak sklíčeni a přestanou se ustavičně modlit. 9 Toto byla lekce živě ilustrovaná situací, kdy Izraelský lid bojoval proti Amalekitským. Mojžíš rozkázal Jozuovi: Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Yahuwahovou holí v ruce. (Exodus 17,9) Zatímco Jozue vedl Izraelské síly proti nepříteli, Mojžíš stál na blízkém kopci a své ruce měl zvednuté při modlitbě. Samozřejmě že nikdo nemůže stát se vztyčenými pažemi po celé hodiny. Když se Mojžíšovy paže unavily a on je nechal spadnout dolů, pozoruhodná změna nastala na bitevním poli: Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. (Exodus 17,11) Áron a Hur, kteří doprovázeli Mojžíše na kopec, rychle přispěchali na pomoc Mojžíši a celému Izraeli: Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. (Exodus 17,12-13) Toto je důležitá lekce, kterou si musíme pamatovat. Nezanedbávej vytrvalost při modlitbě. Nevíš, jaká obvinění přináší Satan v zákulisí, jako to dělal u Joba. Někdy jsou modlitby zodpovězeny až po měsících nebo letech. Yahuwah potřebuje, aby ses pevně držel zaslíbení a nevzdával to. Nechť je Jákobova modlitba i tvou modlitbou: Nepustím Tě, dokud mi nepožehnáš! (viz Genesis 32,24-28) Zesnulá Josephine Cunnington Edwards, misionářka a plodná autorka, se modlila po léta za obrácení svého bratra Billa. Jejich rodiče se až do své smrti modlili za to, aby byl jejich syn obrácen, ale nikdy nespatřili obměkčení v jeho srdci. Billova manželka Mary se také modlila za jeho obrácení. Jednoho rána, když Bill seděl v obýváku a četl si ranní noviny, slyšela Mary od něj divný zvuk. Spěchala do místnosti a našla ho v slzách, které se kutálely tváři jejího manžela. Bille, co se stalo? Něco špatného? Ptala se Mary naléhavě.

12 Ach Mary! Právě jsem viděl pána Yahushuu. Právě vstoupil do těchto dveří! Ach Mary, kdybys tak Ho jen mohla vidět! Výraz Jeho tváře byl tak plný lásky. Neexistují slova, která to dokážou popsat! A On mluvil ke mně! Řekl mi: Bille, tví rodiče odešli do svých hrobů modlíc se za tebe se starostí, že tě nikdy neuvidí v Království. Chtěl bych je překvapit v Ráno Vzkříšení. Odevzdáš Mi své srdce? Pojďme je očekávat společně. Ach miláčku! Kdybys jen mohla vidět Jeho tvář, nikdy bys nechtěla učinit nic, čím bys Ho zklamala. Tam je tolik lásky! Chci Mu dát mé srdce a být připraven pro Jeho příchod. Apoštol Pavel chápal nebezpečí toho, když to vzdáme příliš brzy. Naléhal: Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. (Židům 10,35-36) Yahuwah říká: Volej ke Mně v den soužení. Žalm 50,15. On nás pozývá, abychom Mu přednesli naše zmatky, životní potřeby a naší potřebu boží pomoci. Vyzývá nás k okamžité modlitbě. Jakmile vyvstanou obtíže, máme Mu předložit naše vážné, upřímné žádosti. Skrze naše naléhavé prosby podáváme důkaz naší silné důvěry v Elohima. Pocit naší potřeby nás vede k vážnější modlitbě a náš nebeský Otec je pohnut našimi prosbami. 10 Povinnost a výsada Je to povinnost i výsada spolupracovat s Yahushuou v záchraně duší skrze modlitbu za ně. Bible je plná zaslíbení, kterých se můžeš chopit při pomoci druhým, jako například: Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Yahushuu vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. (Římanům 8,11) Když se modlíš za někoho jiného, pros o to, aby ten člověk, za kterého se modlíš, byl přiveden zpět tam, kde byl Adam předtím, než zhřešil. Znovuobnovení mysli a srdce je celý klíč plánu spasení. Nebuď sklíčen, když se ten, koho miluješ, zdánlivě zatvrdil proti pravdě. Yahushua učil své učedníky, že je třeba stále se modlit a neochabovat. (Lukáš 18,1) Nikdy není nikdo odpuzen, kdo přichází k Němu s kajícím srdcem. Žádná upřímná modlitba není ztracena. Uprostřed chorálu nebeského chóru slyší Yahuwah volání nejslabší lidské bytosti. Vyléváme touhy našich srdcí v našich komůrkách, dýcháme modlitbu, když kráčíme po cestě a naše slova dosahují trůnu Panovníka vesmíru. Mohou být pro lidský sluch neslyšitelné, ale nemohou umřít v tichu, ani nemohou být ztraceny v aktivitách, které probíhají. Nic nemůže utopit touhu duše. Ta vystupuje nad hluk ulice, nad zmatek davu, k nebeským dvorům. Je to Yahuwah, ke kterému mluvíme, a naše modlitba je slyšena. 11 Nebe spolupracuje s těmi, kteří se snaží zachraňovat druhé. Yahuwahovy děti nejsou ponechány osamocené a bezbranné. Modlitba hýbe paží Všemohoucího. 12 Modlitba víry, jednoduchá, důvěřující, přímá a konkrétní, která se pevně drží zásluh Yahushuovy krve, obdrží odpovědi. [Otec] pracuje mnoha způsoby, aby získal tvou plnou důvěru. V ničem nemá větší zalíbení, než když se ti uleví, ty přicházíš k Němu pro světlo a sílu, a On zaslíbil, že nalezneš pokoj pro svou duši. Pokud najdeš srdce a hlas k modlitbě, On zajisté vyslyší a Jeho paže se natáhne dolů, aby tě

13 zachránila. Existuje [El], který slyší modlitbu, a když všechny ostatní zdroje selžou, On je tvé útočiště a skutečně přítomná pomoc v době soužení Spoj se s Nebem dnes. Předlož své starosti, obavy, tvé milované před Všemohoucího, který vyslýchá modlitby. Celé nebe čeká na spolupráci s těmi, kdo budou dědici spasení a chtějí zachraňovat duše. Související články: Modlitba: Dech duše

14 1 Převzato z The Incredible Power of Prayer od Rogera J. Morneau. 2 viz výše, pp E. G. White, The Great Controversy, p E. G. White, Gospel Workers, p E. G. White, Selected Messages, Vol. 2, p E. G. White, Christ s Object Lessons, p C. H. Spurgeon, Sermons, p Jména byla změněna. 9 E. G. White, Christ s Object Lessons, p viz výše, p viz výše, p viz výše, p E. G. White, This Day With God, p. 184.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitba: Dech duše. (Ellen G. White, Steps to Christ, str. 94, YAHOVO jméno nahrazeno)

Modlitba: Dech duše. (Ellen G. White, Steps to Christ, str. 94, YAHOVO jméno nahrazeno) Modlitba: Dech duše Modlitba je otevření srdce YAHOVI jako příteli. Není ji třeba proto, abychom sdělili YAHOVI, jací jsme, nýbrž abychom Jej mohli přijmout do srdce. Modlitba nepřivádí YAHA k nám, ale

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří,

nemusíte si půjčovat Myslím, abyste byli dobří, Nečekám, že budete nemusíte si půjčovat konali dobro. Existuje dělat něco dalšího. Protože nevím, zda můžete, víte? Situace každého je jiná. Proto nenutíme lidi, aby dělali dobré věci, i když je to dobré.

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

21.10.2012 20. neděle po Trojici

21.10.2012 20. neděle po Trojici 21.10.2012 20. neděle po Trojici Introit - Ř 8,34 Píseň 495 Z hlubokosti volám k tobě Modlitba Čtení: L 11,5-13 Píseň (Svítá) 184 Mír na zemi daruj nám Text: Jk 5,13-16 Kázání (br. farář Hans-Georg Junesch

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry

Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry Desatero Modlitba Páně Apoštolské vyznání víry 2 Modlitba Páně 3 Otče náš, který jsi v nebesích, Bůh je náš Otec a my jsme jeho milované děti. Bůh chce, abychom se z toho radovali a přistupovali k němu

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Věčná Láska 2. část: Yahushuova láska k člověku

Věčná Láska 2. část: Yahushuova láska k člověku Věčná Láska 2. část: Yahushuova láska k člověku Yahuwah je láska. On je zdrojem všeho života, vší lásky a všeho štěstí, které existuje. Ale láska bez příjemce je prázdná. Pro skutečnou lásku musí existovat

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Den 1. Vážné modlitby

Den 1. Vážné modlitby Den 1. Vážné modlitby Jak je nám v knize Skutků apoštolů ukázáno, modlitba byla srdcem služby učedníků. Shromažďovali se spolu deset dnů a toužebně očekávali zaslíbeného Ducha svatého. Poté, co byl Duch

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce 2. lekce RODINNÝ VZTAH "Otče náš... " (Mt 6,9) Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá rada. Člověk typu "Já jsem

Více

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity

Osnova lekce Cíle lekce Studijní aktivity 10. lekce BEZPEČí,,Ale vysvobod' nás od toho Zlého." (Mt 6,13 NS) Ďábel je skutečný. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Přicházív oděvu beránka. Je vládcem duchovních mocností ve vesmíru.

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU

MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU MODLITBA K SVATÉMU JOSEFU NA ZAČÁTKU NOVÉNY Chvályhodný svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, vezmi mě pod svou otcovskou ochranu. Žádám tě o to pro Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a pro Neposkvrněné Srdce

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více