OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18"

Transkript

1 OBSAH Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.) 19 1 Hřbitovy a hřbitovnictví (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 1.1 Proč hřbitovnictví? Provozování pohřebiště a další povinnosti Administrativní agenda Specifické práce Údržba pohřebiště Závěr 30 2 Povinnosti obce v pohřebnictví (Mgr. Miroslava Sobková) 2.1 Povinnosti obce v pohřebnictví Provozování veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Kdy musí obec zajistit pohřbení? Závěr 34 3 Správa pohřebiště (Maria Stejskalová) 3.1 Praktická realizace správy hřbitova Správa pohřebiště a její provozní záležitosti Dělení pohřebišť Veřejná pohřebiště Provozování veřejného pohřebiště Zřizovatel, provozovatel / správce veřejného pohřebiště Zřízení veřejného pohřebiště Zrušení veřejného pohřebiště Povinnosti provozovatele Schválení řádu veřejného pohřebiště příslušným krajským úřadem Pronájmy hrobových míst Postup při úmrtí nájemce Nájem a hrobové zařízení - dědic 64 9

2 POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY Jednání s klienty a jejich vliv na pracovníky veřejných pohřebišť Pozůstalí vs. pracovníci veřejného pohřebiště Uživatelé hrobových míst Zrušení hrobového místa Odpad na pohřebišti Dělení odpadů Třídění odpadů 68 4 Bezpečnost práce a pracovní pomůcky (David Stejskal) 4.1 Bezpečnost staveb souvisejících s výkonem správy pohřebiště Bezpečnost při použití služebního vozidla Bezpečnost práce při údržbě pohřebiště Sekání trávy Řez a tvarování výsadeb Práce s motorovou pilou Úklid sněhu a ošetření cest Bezpečnost práce a její zajištění při pracích souvisejících s pohřbíváním a exhumacemi Kontrola stability Výkop hrobu Práce v hrobce Exhumace 74 5 Specifika pracovních činností (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 5.1 Stavby na pohřebištích Nadzemní stavby Hrobová zařízení, terminologie a kamenický slang Podzemní stavby Urnové sklípky v umových hrobech Rakvové hroby Hrobky Stavba hrobek Stavební konstrukce hrobky Rozměry hrobky Dno hrobky Tlecí doba v hrobkách Vybavení hrobek Kremace a její vliv na pohřebiště Ukládání uren a zpopelněných lidských ostatků Úřední urnové obaly Ozdobné urnové obaly

3 OBSAH Do urnového hrobu Do rakvového hrobu Do hrobky Do kolumbární schránky Vsyp Rozptyl Shrnutí Kopaný hrob Administrativní kroky Skutečnosti mající vliv na možnost pohřbení Příprava hrobu na kopání - demontáž hrobového zařízení Parametry hrobu Vzdálenost mezi hroby Zeleň hodná zřetele při kopání hrobu Uložení vykopané zeminy Bezpečnostní hlediska Rozmrazování země Úprava hrobu a okolí Průběh obřadu Úprava hrobu po obřadu Ostatky z předchozích pohřbení v zásypové zemi Pohřbívání v rakvích Kopaný hrob Klasické hrobky Klenuté hrobky Pohřbívání do kapiových hrobek Druhy rakví, jejich účel a vliv na tlecí proces Podle velikosti Podle materiálu a určení Druhy materiálů oděvu a výzdoby rakve Posouzení zemin Z hlediska práce Z hlediska tlecího procesu Z hlediska legislativy Exhumace Rozdělení exhumací Úprava hřbitovů a hrobů (Ing. Miroslava Paclová) 6.1 Rozmanitost pohřebišť Péče o hřbitov Zeleň na hřbitově Složení zeleně

4 POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY 7 Ochrana zdraví 7.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci (doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.) Strategie EU v ochraně zdraví a bezpečnosti při práci Definice některých základních pojmů Analýza rizik při práci Pojem pracovní úraz" Kategorizace prací Charakteristika stupňů zátěže faktory pracovního prostředí Závěr Ekologie v pohřebnictví (prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.) Ekologické námitky Kontaminace zeminy a spodní (podzemní) vody v okolí hrobu Thanatopraxe Posmrtné rozkladné procesy (doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc., David Stejskal) Posmrtné rozkladné procesy Vlastní posmrtné změny Hniloba Tlení Zvláštní typy posmrtných změn Faktory ovlivňující proces posmrtného rozkladu / tlení Zamezení posmrtného rozkladu Toxické látky vznikající při rozkladných procesech Degradace xenobiotik (jedů) po smrti Imunologické faktory (prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., prim. MUDr. Václava Adámková) Riziko nákazy infekčními činiteli u pracovníků 167 v pohřebnictví Kontrola rizika infekčních nákaz Přežívání mikroorganismů mimo tělo hostitele Závěr Osteologie (RNDr. Miluše Dobisíková, RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., RNDr Petra Havelková, Ph.D., doc. RNDr. prom. hist. Milan Stloukal, DrSc.) 8.1 Úvod Názvosloví Kost Tvorba kosti Spojení kostí Kostra (skeleton)

5 OBSAH 8.4 Osová kostra (skeleton axiale) Kosti lebky (ossa cramii) Páteř (columna vertebralis) Hrudník (thorax) Kostra končetin (skeleton membrorum) Kosti horní končetiny (ossa membri superioris) Kosti dolní končetiny (ossa membri inferioris) Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků (RNDr. Miluše Dobisíková, RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., RNDr. Petra Havelková, Ph.D., doc. RNDr. prom. hist. Milan Stloukal, DrSc.) 9.1 Metody hodnocení Druhová příslušnost Základní demografická data Určení pohlaví Odhad věku v době smrti Individuální identifikace Religionistika 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb (doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.) Právní rámec Rozlišování náboženství Přehled registrovaných církví a náboženských společností Křesťanství všeobecně Bližší charakteristiky některých církví a náboženských společností v souvislosti se smrtí a pohřbem Registrovaná společenství reprezentující nekřesťanské tradice Menší společenství Neorganizovaný proud Pozůstalí Hroby Evangelický pohřeb (doc. Pavel Hošek, Th.D., Ondřej Macek, Th.D.) Teologický rámec evangelického pohřbu Pomoc, kterou evangeličtí faráři nabízejí v souvislosti s péčí o nemocné a umírající, s úmrtím a pohřbem Obsah pohřebního shromáždění

6 POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY Písně z Evangelického zpěvníku (EZ) a Dodatku Evangelického zpěvníku (EZD) vhodné pro pohřební bohoslužbu Důležité praktické poznámky vyplývající ze specifik evangelické tradice Biblické texty užívané při evangelických pohřebních bohoslužbách Husitská církev (Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.) O eschatologii a pohřebních obřadech Církve československé husitské Učení náboženství křesťanského Základy víry Pohřební obřady Pravoslavná církev (doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.) Dějiny, víra a spiritualita Křesťanská eschatologie Pohřební zvyklosti Modlitby za zesnulé Význam koliva, kadidla a svíček Judaismus (Chaim Kočí) Vývoj a základní teze judaismu Vývoj pohřbívání v historii, Chevra kadiša a literatura pojednávající o pohřebních rituálech Úmrtí, průběh pohřbu a období truchlení Islám (Bc. Emir Omić) Islámská víra Pohřbívání a rituály spojené s úmrtím Romský pohřeb (Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.) Úvodem o Romech a romské religiozitě Představy o duši a o mrtvých Umírání Pohřební rituály Po pohřbu Psychologické a etické aspekty komunikace s pozůstalými (PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.) Komunikace s pozůstalými Zprávy a informace Jak chápat to, co říkáme Jak nám je a jak se cítíme Postoj k tomu, o čem hovoříme Postoj k posluchači, s nímž hovoříme

7 OBSAH 11.7 Sebepojetí Tebepojetí Náznak dalšího průběhu našich vzájemných vztahů Žádoucí pravidla dalšího setkání Co si přejeme - žádosti a přání Shrnutí Válečné hroby (Ing. Imrich Vetrák) 12.1 Historie péče o válečné hroby Význam péče o válečné hroby Vymezení základních pojmů Válečný hrob Péče o válečné hroby Evidence válečných hrobů Ženevské úmluvy Pohřební obřad s vojenskými poctami Zabezpečení pohřebního obřadu Organizace pohřbu Možná varianta pohřebního obřadu ve smuteční síni Příklad průběhu pohřebního obřadu v církevním zařízení Příklad průběhu pohřebního obřadu v krematoriu Geneze cenové regulace v pohřebnictví (Eva Maštálková) 13.1 Legislativní předpisy v pohřebnictví Výčet výměrů Dílčí Standardy (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 14.1 Administrátor pohřebiště Pracovník správy a údržby pohřebiště Hrobník Odborná způsobilost Kritéria a způsoby hodnocení Organizační a metodické pokyny Stavitel podzemní hrobky Odborná způsobilost Kritéria a způsoby hodnocení Organizační a metodické pokyny 372 Slovníček vybraných pojmů

8 POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY Přílohy Vzory smluv 378 Řád veřejného pohřebiště 390 Souhlas k úpravě pomníku 397 Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů 398 Právo na pietni ochranu osobnosti 422 Stanovisko České asociace hydrogeologů 439 Modlitba za padlé a zemřelé 444 SŠT Zelený pruh v Praze 445 Další doporučená literatura 446 Seznam obrázků 448 Seznam tabulek 451 Autoři / Zdroje obrázků 452 Rejstřík

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice Statutární město České Budějovice Řád veřejného pohřebiště schválen Radou Statutárního města České Budějovice dne 23.5.2007 účinnost od 1.7.2007 Rada Statutárního města České Budějovice se dne 23.5.2007,

Více

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1022 ze dne 25.6.2002 Hlavní město Praha jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád ) upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen pohřebiště ), které jsou ve vlastnictví Statutárního města

Více

Řád veřejných pohřebišť.

Řád veřejných pohřebišť. - 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005 Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9.2005 podle ustanovení 16 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v

Více

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa

Řád veřejného pohřebiště města Česká Lípa Město Česká Lípa, jako provozovatel veřejných pohřebišť, podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

CENÍK. prací a služeb hřbitovních oborů. včetně úhrad za nájem místa k pohřbení

CENÍK. prací a služeb hřbitovních oborů. včetně úhrad za nájem místa k pohřbení CENÍK prací a služeb hřbitovních oborů včetně úhrad za nájem místa k pohřbení Platnost od 1. ledna 2015 Od 1. ledna 2015 dochází ke změně ceníku z důvodu změny kategorizace hřbitovů Obsah ceníku 1 Všeobecné

Více

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pracovník pro

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Odbor mimorezortní spolupráce Ředitel odboru brig. gen. Ing. Josef PROKEŠ Praha 13.června 2005 Pomůcka k realizaci ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech

Více

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec

Religionistika. 10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb. 10.1.1 Právní rámec 10 Religionistika ABSTRAKT Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboïensk ch ãi etnick ch skupin na na

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec Ždírec 7 472 01 Doksy Tel.725 071 185 e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen,, pohřebiště ) vydává podle

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Základní informace pro pozůstalé

Základní informace pro pozůstalé Základní informace pro pozůstalé www.mmr.cz Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem,

Více

Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady

Pohřeb a jeho organizace. Praktické rady Pohřeb a jeho organizace Praktické rady Vzpomínkový obřad doprovázející pohřbení se stává vzácností. Stále častěji dochází k pohřbům bez obřadu, tj. k pohřbení bez jakéhokoliv veřejného rozloučení pozůstalých

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Standardy paliativní péče

Standardy paliativní péče Standardy paliativní péče 2013 Vznik tohoto dokumentu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2012. Děkujeme. Autoři: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Martina Špinková MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. Konzultanti:

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Ć E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více