Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti Diplomová práce Autor: Jaroslav Pencák Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš Ph.D. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Nových Hamrech, dne 7. dubna 2012 Jaroslav Pencák 2

3 Poděkování Děkuji panu JUDr. Petru Dobiášovi Ph.D. za vedení této práce, vstřícnost a cenné rady v průběhu její tvorby. 3

4 Anotace Diplomová práce se zabývá moţnostmi vyuţití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti. O jednotlivých cenných papírech diplomová práce pojednává nejdříve obecně. Dále je provedena právní analýza procesu vydávání akcií a dluhopisů. Uvaţovány jsou rovněţ ekonomické důsledky pro akciovou společnost a vliv emise akcií a dluhopisů na účetnictví akciové společnosti, coţ je provedeno na příkladě společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Poslední kapitola se zabývá posouzením výhod a nevýhod jednotlivých způsobů financování akciové společnosti. Klíčová slova Akciová společnost, akcie, dluhopisy, emise cenných papírů, účtování cenných papírů. Anotation The thesis deals with the posibilities of using the issue of shares and bonds to finance the business activities of the joint stock company. About individual securities thesis first discusses general. Further is perfomed legal analysis process of issuing shares and bonds. Considered are also economic consequences for the company and the effect issue of shares and bonds to accounting of joint-stock company, which is done on the example of Telefónica Czech Republic, a. s. The last chapter deals with the assessment of advantages and disadvantages of various methods of financing the joint stock company. Key words Joint-stock company, shares, bonds, issue of securities, accounting of securities. 4

5 OBSAH Úvod Charakteristika akciové společnosti Obchodní společnosti Právní formy obchodních společností Charakteristika akciové společnosti na příkladu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s Obchodní firma akciové společnosti Sídlo akciové společnosti Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Předmět činnosti akciové společnosti Společenské (zakladatelské) dokumenty akciové společnosti Orgány akciové společnosti Základní kapitál akciové společnosti Finanční situace společnosti Telefónica Czech Republic, a. s Emise akcií a její vliv na účetnictví akciové společnosti Pojem akcie Podoby akcie Formy akcie Druhy akcií Práva a povinnosti akcionáře Vkladová povinnost Povinnost loajality Povinnost oznamovací Právo podílet se na zisku společnosti Právo účastnit se na řízení společnosti Právo podílu na likvidačním zůstatku Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Sekundární emise akcií Stanovení emisního kursu Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Přijetí akcií na veřejný trh Promítnutí emise akcií do účetnictví akciové společnosti Náklady emise akcií Emise obligací a její vliv na účetnictví akciové společnosti Pojem dluhopis Podoba a forma dluhopisů Druhy dluhopisů vydávané akciovou společností Vydávání dluhopisů akciovou společností Schůze vlastníků dluhopisů Upisování, vydávání a veřejná nabídka dluhopisů Emisní kurs dluhopisů a stanovení jejich výnosu Přijetí dluhopisů na veřejný trh Promítnutí vydání dluhopisů do účetnictví akciové společnosti Náklady emise dluhopisů Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých způsobů financován akciové společnosti Závěr Seznam použité literatury a dalších pramenů

6 Úvod Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku financování akciové společnosti. Cílem diplomové práce je posoudit moţnosti financování podnikatelské činnosti akciové společnosti prostřednictvím emise akcií a obligací. Dále budou analyzovány důsledky emise těchto nástrojů na účetnictví akciové společnosti a porovnávány výhody a nevýhody v uvedených způsobech financování akciové společnosti. Pro uvedené téma diplomové práce jsem se rozhodl zejména z důvodu toho, ţe se ho dotýkají dvě významné vědní disciplíny, a to právo a ekonomie. Při zpracování tohoto tématu tak mohu uplatnit vědomosti získané během celého mého studia. Mnou zvolené téma diplomové práce je příkladem toho, jak tyto dvě disciplíny spolu úzce souvisejí. Akciové společnosti vznikají v západní Evropě v 17. století v souvislosti s rozvojem nákladného obchodování s koloniemi. Z tohoto důvodu vzniká např. nizozemská Východoindická společnost a anglická Východoindická společnost. Ve střední Evropě začínají první akciové společnosti vznikat v 18. století. V českých zemích vzniká jako první akciová společnost v roce 1724 v Praze, která byla zaloţena šlechtou za účelem podnikání v hedvábnickém průmyslu. První významnou právní úpravou akciové společnosti, platící i v českých zemích, byl zákon č. 1/1863 ř. z., označován jako všeobecný německý obchodní zákoník. Tento zákon upravoval koncesní způsob zakládání akciové společnosti, coţ znamená, ţe k zaloţení byl potřeba státní souhlas. Tento zákon u nás platil aţ do roku Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech ještě upevnil koncesní způsob zakládání akciové společnosti. Tato právní úprava byla nahrazena aţ zákonem č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, kterou poté převzal zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen obchodní zákoník ). 1 Tento zákon upravuje akciové společnosti dodnes, ačkoliv v současné době prochází legislativním procesem zákon o obchodních korporacích, jenţ by měl právní úpravu akciových společností nově obsahovat. Tématu diplomové práce se samozřejmě dotýkají i další právní předpisy, jeţ budou v práci průběţně uváděny. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následuje část zabývající se charakteristikou akciové společnosti, přičemţ charakteristika bude provedena na příkladě konkrétní akciové společnosti, kterou je Telefónica Czech Republic, a. s. V práci je zdůrazněna mimo jiné i její finanční situace. Při zpracování této problematiky vycházím 1 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 63 a násl. 6

7 zejména z výročních zpráv této obchodní společnosti. Následuje kapitola zaměřena na emisi akcií. Tato kapitola diplomové práce je rozdělena na dvě části, přičemţ první část je teoretická a druhá část je praktická. Teoretická část obsahuje vymezení základních informací o akciích jako zdroji základního kapitálu akciové společnosti. Praktická část je pak zaměřena na moţné konkrétní dopady emise akcií na účetnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Následující kapitola se zabývá emisí obligací. Největší pozornost je věnována dluhopisům jako dalšího moţného zdroje navýšení základního kapitálu akciové společnosti, a získání tak finančních prostředků pro podnikatelskou činnost. Rovněţ tato kapitola má část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou obecně vymezeny dluhopisy a další otázky související s jejich vydáváním. V praktické části jsou naprojektovány moţné dopady emise dluhopisů na účetnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. V následující kapitole jsou zhodnoceny výhody a nevýhody vybraných způsobů financování akciové společnosti. Poslední kapitolou je závěrečné shrnutí, kde je obsaţeno zhodnocení naplnění vymezeného cíle diplomové práce. 7

8 1. Charakteristika akciové společnosti Dříve, neţ se práce začne zabývat charakteristikou samotné akciové společnosti, je vhodné stručně vymezit pojem obchodní společnosti Obchodní společnosti Hned zpočátku lze uvést, ţe definovat obchodní společnosti není jednoduché a definic se v literatuře objevuje několik. Ustanovení 56 odst. 1 obchodního zákoníku říká, ţe všechny obchodní společnosti jsou zároveň právnickými osobami. Právnická osoba je právní subjekt, jenţ je vytvořen na základě zákona. Je to subjekt, který je odlišný od člověka a má právní subjektivitu, coţ znamená, ţe jedná svým jménem, můţe pro sebe nabývat práva a povinnosti a odpovídá svým majetkem. Rozlišujeme právnické osoby soukromoprávní a veřejnoprávní. Veřejnoprávními právnickými osobami jsou například územní samosprávní celky. Jejich výklad však pro potřeby této diplomové práce není podstatný. 2 Soukromoprávní právnické osoby se dělí na nadace a korporace. Základním problémem je otázka, zda obchodní společnosti jsou korporace či nadace. Zkráceně lze uvést, ţe korporace je sdruţení fyzických osob, které vytváří samostatný právní subjekt. Nadace je právnická osoba, jejíţ základ je tvořen účelově vynaloţeným majetkem. Česká právní teorie se přiklání k názoru, ţe všechny obchodní společnosti jsou korporace S tímto názorem lze souhlasit. Jedním ze základních rozdílů mezi korporací a nadací je totiţ to, ţe nadace nemají členy. Pro existenci obchodních společností je členství osob nezbytné. Dalším neméně důleţitým rozdílem je i to, ţe nadace jsou typické tím, ţe nesledují tvorbu zisku, 6 kdeţto ustanovení 56 odst 1. obchodního zákoníku říká, ţe obchodní společnosti jsou právnické osoby zaloţené za účelem podnikání. Pokud bychom hledali definici podnikání, nalezneme ji v ustanovení 2 obchodního zákoníku: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 2 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, s ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 6 a násl. 4 KUBŮ, Lubomír, Pavel HUNGR a Petr OSINA. Teorie práva. Praha: Linde, 2007, s GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. rozš. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001, s ŠVESTKA, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s

9 zisku. Z této definice tedy vyplývá, ţe cílem obchodních společností je realizovat zisk. Na základě těchto uvedených důvodů je tedy třeba řadit obchodní společnosti mezi korporace. 7 Z několika definic obchodních společností lze uvést tu, která říká, ţe obchodní společnost je: Spojení osob (právnických nebo fyzických), které se společenskou smlouvou dobrovolně zavazují, že budou sledovat cíl, který si vymezily, a přispívat k jeho dosažení Právní formy obchodních společností Obchodní zákoník vymezuje v ustanovení 56 odst. 1 taxativně obchodní společnosti. Dle právní formy obchodních společností je lze rozdělit následovně: veřejná obchodní společnost je upravena v ustanovení 76 a násl. obchodního zákoníku. Jedná se o společnost, ve které minimálně dvě osoby podnikají pod společnou firmou a společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, 9 komanditní společnost právní úpravu obsahuje ustanovení 93 a násl. obchodního zákoníku. Jedná se o společnost, ve které jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Takové společníky označujeme jako komandisty. Dále je zde jeden či více společníků, kteří ručí celým svým majetkem. Tito společníci se nazývají komplementáři. Komanditní společnost je nestarší formou obchodních společností. Její podstatou je to, ţe komandisté svěřují společenskému podnikání majetkový vklad. Úkolem komplementářů je samostatně řídit činnost společnosti a zhodnotit majetek společnosti, 10 společnost s ručením omezeným právní úprava této obchodní společnosti je obsaţena v ustanovení 56 a násl. obchodního zákoníku. Pokud bychom měli tuto společnost ve stručnosti vymezit, dalo by se říci, ţe se jedná o společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady společníků ručících za závazky společnosti, dokud nebylo splacení jejich vkladů zapsáno do obchodního rejstříku, 11 akciová společnost její podrobné charakteristice se práce věnuje níţe, 7 Stejně např. DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, s POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti po novelizaci obchodního zákoníku. Praha: Linde, 1997, s DVOŘÁK, Tomáš. Veřejná obchodní společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2003, s ELIÁŠ, Karel, Tomáš DVOŘÁK a kolektiv. Obchodní zákoník. 5. přeprac. a rozší. vyd., podle stavu k Praha: Linde, s BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 7. 9

10 evropská společnost 12 lze uvést, ţe jde o obchodní společnost, jeţ je právnickou osobou, která je zaloţena za účelem podnikání. Právní úprava evropské společnosti má zčásti nadnárodní charakter. Svou formou se evropská společnost blíţí akciové společnosti, avšak je moţné spatřovat několik odlišností. Evropská společnost vzniká fúzí akciových společností, přičemţ minimálně dvě z nich musí mít sídlo na území různých členských států, 13 evropské hospodářské zájmové sdruţení 14 - jedná se o obchodní společnost, které není zaloţena za účelem výkonu vlastního podnikání, ale je zaloţena za účelem usnadnění a pomoci v podnikání jiných fyzických či právnických osob, které jsou členy takového evropského hospodářského zájmového sdruţení. 15 Obchodní společnosti rozlišujeme na osobní a kapitálové. Mezi osobní obchodní společnosti řadíme veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. Typickými znaky osobní obchodní společnosti jsou: výše vkladu společníka není zákonem stanovena, často není zákonem stanovena ani samotná vkladová povinnost, obchodní podíl společníka na osobní obchodní společnosti je nepřevoditelný, společník má právo jednat jménem společnosti ve všech jejích věcech a dává ji většinou k dispozici celou svou pracovní sílu, zákon nestanovuje vnitřní organizační strukturu společnosti, společník ručí za závazky společnosti neomezeně, společníci rozhodují v otázkách týkající se společnosti ve sboru a k přijetí rozhodnutí je vyţadován zpravidla jednomyslný souhlas, zánik členství společníka ve společnosti vyvolá její zrušení. Mezi kapitálové obchodní společnosti patří společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost. Nejdůleţitějšími znaky kapitálové společnosti jsou: 12 Jedná se o nadnárodní právní formu obchodní společnosti, jenţ je upravena nařízením Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnost, směrnicí Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 13 DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. 1. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006, s. 5 a násl. 14 Rovněţ se jedná o nadnárodní formu obchodní společnosti. Je upravena nařízením Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdruţení a zákonem č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdruţení, ve znění pozdějších předpisů. 15 DVOŘÁK, Tomáš. Evropské hospodářské zájmové sdružení. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s

11 zákon stanovuje vkladovou povinnost společníka, včetně minimální výše jeho vkladu. Výše vkladu ovlivňuje velikost jeho obchodního podílu, od něhoţ se odvíjí váha jeho hlasu při rozhodování o záleţitostech společnosti a výše jeho podílu na zisku společnosti, základní jmění v minimální výši stanovené zákonem, zákon ustanovuje obligatorní vnitřní orgány kapitálové společnost i její organizační strukturu, obchodní podíl na společnosti je převoditelný, k přijetí rozhodnutí není potřeba jednomyslný souhlas, zánik členství společníka v komanditní společnosti nemá vliv na existenci samotné společnosti, společník neručí za závazky společnosti neomezeně Charakteristika akciové společnosti na příkladu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Akciovou společnost vymezuje ustanovení 154 odst. obchodního zákoníku. Akciovou společnost lze definovat jako společnost, jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem, přičemţ akcionáři za závazky společnosti neručí. 17 Z uvedené definice tedy vyplývá, ţe akciová společnost musí povinně vytvořit základní kapitál. Tento základní kapitál je tvořen souhrnem vkladů jednotlivých akcionářů, kteří tak mají povinnost tyto vklady poskytnout. Kaţdému z akcionářů vzniká podíl na akciové společnosti, jenţ je představován akcií. Kaţdá akcie má určitou jmenovitou hodnotu, která představuje výši vkladu akcionáře a souhrn jmenovitých hodnot všech emitovaných akcií musí být roven výši základního kapitálu. Dále je pro akciovou společnost typická pevná organizační struktura, jenţ je daná obchodním zákoníkem. Charakteristická je pro akciovou společnost také poměrně snadná změna v osobě akcionáře, které nemá vliv na trvání a chod společnosti. V neposlední řadě je pro akciovou společnost také typická relativně volná vazba mezi společností a jejími akcionáři, jelikoţ akcionáři se často na řízení společnosti nepodílejí. 16 ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 8 a násl. 17 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s

12 Řízení většinou vykonává profesionální management. U akciových společností s listinnými akciemi na majitele dokonce ani společnost jednotlivé akcionáře nezná jsou anonymní Obchodní firma akciové společnosti Obchodní firma je jeden ze základních identifikačních znaků obchodní společnosti. Je to název, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. 19 Obchodní firmu je moţné rozdělit na kmen a na dodatek, jenţ označuje právní formu obchodní společnosti. U akciové společnosti přichází v úvahu dodatek a. s. nebo akc. spol. nebo akciová společnost. Vrchní soud v Olomouci uvedl v usnesení ze dne , sp. zn. 3 Cmo 27/96, ţe akciová společnost si musí vybrat jedno označení právní formy, které je poté jako dodatek součástí jejího obchodního jména. Není moţné, aby akciová společnost uţívala vedle sebe dvě nebo tři označení právní formy. 20 Skutečnost, ţe dodatek označující právní formu společnosti musí být ve firmě označen, ale jen jednou, judikoval rovněţ Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne , sp. zn. 7 Cmo 383/2005. Rovněţ je v tomto usnesení stanoveno, ţe konec firmy nemusí být vţdy bezpodmínečně představován dodatkem o právní formě společnosti. 21 Podle informace z obchodního rejstříku má akciová společnost Telefónica Czech Republic zvolený dodatek a. s., její obchodní firma má tedy znění Telefónica Czech Republic, a. s. Co se týče kmenu obchodní firmy Telefónica Czech Republic, a. s., jedná se o věcnou firmu, jelikoţ je moţné dovodit předmět činnosti. Je vhodné upozornit, ţe společnost si můţe zvolit jen jednu podobu obchodní firmy, kterou musí nechat zapsat do obchodního rejstříku. Právní úkony pak společnost musí činit pod takto zapsanou obchodní firmou. Není tedy moţné, aby Telefónica Czech Republic, a. s. prováděla právní úkony například pod obchodní firmou Telefónica Czech Republic, akc. spol. Pokud by tak společnost přesto učinila, nejednalo by se o neplatný právní úkon, jelikoţ neplatnost právního úkonu nezpůsobuje chyba v psaní, pokud ovšem není pochyb o významu takového právního úkonu a jeho obsahu. Rovněţ Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne sp. zn. 33 Cdo 2272/98 stanovil, ţe pokud z právního úkonu vyplývá, o jaký subjekt se jedná, nemá 18 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 7 a násl. 19 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do něhoţ se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík vede rejstříkový v elektronické podobě. Jeho součástí je i sbírka listin. 20 Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů ČR. Praha: C. H. Beck, 1996, roč. 2, č. 5, s. 130 a násl. 21 Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů ČR. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 11, č. 3, s. 103 a násl. 12

13 to za následek neplatnost právního úkonu. Neplatnost právního úkonu by způsobilo aţ to, kdyby z právního úkonu nebylo moţné dovodit, kdo je jednajícím subjektem Sídlo akciové společnosti Sídlem obchodní společnosti můţe být jen jedno určené místo. Sídlo akciové společnosti musí být určeno jiţ při jejím zaloţení. Sídlo společnosti musí být uvedeno v zakladatelské smlouvě akciové společnosti i v jejích stanovách. Sídlem obchodní společnosti je adresa, jenţ je v obchodním rejstříku zapsána jako sídlo společnosti. Jako sídlo není moţné uvést jakoukoliv adresu, musí jít o adresu, která je způsobilá být sídlem společnosti. Není tedy moţné určit adresu např. označením poštovní schránky. Je třeba, aby sídlo bylo určené popisným číslem domu, označením ulice, popř. náměstím, nábřeţím apod. a označením obce. Sídlo společnosti je moţné chápat v materiálním a formálním slova smyslu. Ve formálním smyslu se jedná o adresu, jeţ je zapsána v zakladatelském dokumentu, kdeţto v materiálním slova smyslu se jedná o sídlo, kde společnost fakticky sídlí. Právní úprava byla koncipována, aby se sídla v obou uvedených pojetích kryla. 23 Dle údajů dostupných z výpisu z obchodního rejstříku 24 Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle. má Telefónica Czech Republic, a. s. své sídlo na adrese: Za Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Všechny společnosti musí mít své identifikační číslo, které přiděluje rejstříkový soud při prvním zápisu do obchodního rejstříku. Identifikační číslo je číselný kód, jenţ slouţí k identifikaci a evidenci subjektů, které provozují podnikatelskou činnost pro účely státní statistické sluţby. Technický způsob tvorby identifikačního čísla stanoví Český statistický úřad. 25 Jedna společnost můţe mít přiděleno pouze jedno identifikační číslo. Toto identifikační číslo není moţné přidělit jiné společnosti, a to ani tehdy kdyţ společnost s jiţ přiděleným číslem zanikla. 26 Identifikační číslo společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 13 a násl. 23 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 34 a násl. 24 Údaj platný ke dni Jedná se o ústřední orgán státní správy. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a mj. poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. 26 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 22 a násl. 13

14 Daňové identifikační číslo je číselný identifikační kód, který slouţí pro potřeby správy daní a poplatků. Kaţdý, kdo má oprávnění nebo povolení k podnikatelské činnosti či začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, se musí do 30 dnů zaregistrovat u správce daně. Správcem daně je pak místně příslušný finanční úřad. Na základě registrace potom finanční úřad přidělí subjektu daňové identifikační číslo. 27 Daňové identifikační číslo společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je dle dostupných informací CZ Předmět činnosti akciové společnosti Předmět činnosti akciové společnosti musí být uveden v zakladatelské smlouvě nebo listině a také ve stanovách. Pokud by mělo dojít k rozšíření nebo naopak zúţení její činnosti, musí být tato změna promítnuta i do stanov společnosti. Obvykle je předmětem činnosti akciových společností podnikání. Předmět činnosti však můţe být i jiný. Důleţité je, aby předmět činnosti nebyl nedovolený nebo v rozporu s dobrými mravy. 29 Podnikatelská činnost je předmětem činnosti společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Podnikání je dle ustanovení 2 obchodního zákoníku soustavná činnost, kterou podnikatel provádí samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Předmět podnikání Telefónica Czech Republic, a. s., tak jak ho je moţné zjistit z výpisu z obchodního rejstříku, je uveden v příloze č Společenské (zakladatelské) dokumenty akciové společnosti Mezi společenské (zakladatelské) dokumenty akciové společnosti patří zakladatelská smlouva, jeţ je uzavírána v případě, ţe akciová společnost má dva a více zakladatelů. Jediný zakladatel pořizuje zakladatelskou listinu. Druhým povinným dokumentem akciové společnosti jsou stanovy. Obchodní zákoník za zakladatelský dokument pak označuje ještě zápis o usnesení ustavující valné hromady, který se pořizuje ve formě notářského zápisu, a je třeba ho pořídit v případě sukcesivního zaloţení akciové společnosti. 30 O rozhodnutí 27 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 22 a násl. 28 O společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. [online]. [citováno 15. listopadu 2011]. Dostupné z: 29 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 43 a násl. 30 Jedná se o takové zaloţení, kdy zakladatelé získávají prostředky na splacení akcií od upisovatelů akcí. V případě simultánního zaloţení akciové společnosti zakladatelé pokrývají základní kapitál z vlastních prostředků. 14

15 zakladatelů se v tomto případě také pořizuje záznam ve formě notářského zápisu, jenţ je ale obligatorní součástí zakladatelské smlouvy, nemá tedy podobu samostatné listiny. 31 Zakladatelské smlouva je dvou či vícestranný právní úkon. Jedná se o právní úkon, který je formální, konsensuální, pojmenovaný a úplatný (jedná se zde o plnění ve prospěch akciové společnosti). Zakladatelská listina je na rozdíl od zakladatelské smlouvy jednostranným právním úkonem. Náleţitosti obou dvou právních úkonů jsou ale stejné. Náleţitosti zakladatelské smlouvy (popř. listiny) lze rozdělit na obligatorní a fakultativní.mezi Mezi obligatorní náleţitosti patří: obchodní firma a sídlo společnosti, předmět podnikání (popř. činnosti), počet akcií, jejich jmenovitá hodnota, podoba akcií a stanovení, zda budou akcie na jméno nebo na majitele, při emisi akcií odlišných druhů je třeba uvést název a práva s nimi spojená, jaký počet akcií určitý zakladatel upisuje a za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a také jakým vkladem bude emisní kurs splacen, v případě nepeněţitého vkladu musí být určení předmětu nepeněţitého vkladu, rovněţ způsob jeho splacení a počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které jsou za tento nepeněţitý vklad vydané, určení správce vkladu, přibliţná výše nákladů na zaloţení akciové společnosti, návrh stanov, pokud je akciová společnost zakládána sukcesivním způsobem jsou vyţadovány ještě další náleţitosti s tím související: místo a doba upisování akcií, postup při upisování akcií, údaj, ţe upisovatelé akcií mohou splácet emisní kurs u veřejně nabízených akcií jen peněţitými vklady, místo a doba pro splacení emisního kursu, popřípadě i číslo bankovního účtu, emisní kurs upisovaných akcí nebo způsob jeho určení, způsob svolání a místo zasedání ustavující valné hromady. 32 Právním předchůdcem společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. byla dle výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnost SPT TELECOM, a. s. Tato společnost byla 31 ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 283 a násl. 32 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 59 a násl. 15

16 zaloţena jediným zakladatelem, kterým byl Fond národního majetku České republiky. Zakladatelským dokumentem této společnosti je tedy zakladatelská listina. Dalším, a to důleţitějším společenským dokumentem akciové společnosti jsou stanovy. Jedná se o druh společenské smlouvy (v případě, ţe je společnost zakládána více zakladateli). Stanovy upravují vnitřní právní reţim akciové společnosti, zejména vnitřní organizační strukturu akciové společnosti, vztahy akcionářů a společnosti a rovněţ vztahy akcionářů mezi sebou, jeţ souvisejí s jejich účastí ve společnosti. Náleţitosti stanov lze stejně jako náleţitosti zakladatelské smlouvy rozdělit na obligatorní a fakultativní. Obligatorními náleţitostmi jsou: obchodní firma, sídlo a předmět podnikání nebo činnosti akciové společnosti, údaje o základním kapitálu, jeho vytváření a změnách (výše základního kapitálu, pravidla pro jeho sniţování a zvyšování, způsob splácení emisního kursu) tato náleţitost stanov je nejdůleţitější z hlediska zaměření diplomové práce. Právě zvýšením základního kapitálu emisí akcií nebo vydáním dluhopisů se bude práce dále podrobněji zabývat, pravidla pro tvorbu rezervního fondu a způsob rozdělení zisku a úhrady případní ztráty, údaje o akciích, jenţ akciová společnost emitovala a důsledky spojené s případným prodlením jejich splácení, organizační pravidla (např. způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob rozhodování, pravidla hlasování, pravidla volby předsedy valné hromady apod.), pravidla pro případné doplňování nebo změny stanov společnosti Orgány akciové společnosti Akciová společnost musí mít povinně následující orgány: valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Jelikoţ o zvýšení nebo sníţení základního kapitálu a o emisi akcií či vydání dluhopisů rozhoduje valná hromada, bude předmětem zájmu především tento orgán akciové společnosti. Představenstvo a dozorčí rada bude vymezena jen stručně. 33 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 52 a násl. 16

17 Valná hromada Valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti. Představenstvo i dozorčí rada se musí řídit pokyny, jeţ stanoví valná hromada. Valná hromada vyjadřuje vůli akciové společnosti, ovšem v mezích zákona a stanov společnosti. Valná hromada je orgán, prostřednictvím něhoţ akcionář můţe uplatňovat svá hlasovací práva společníka akciové společnosti. Valná hromada musí být svolána minimálně jednou za rok, a to nejpozději do 8 měsíců od skončení předchozího účetního období. Svolávat valnou hromadu můţe představenstvo, popř. dozorčí rada, likvidátor a akciová menšina. Konání valné hromady musí být řádně ohlášeno, tzn., ţe akcionářům mající akcie na jméno musí být zaslána pozvánka minimálně 30 dní před konáním valné hromady a akcionářům, kteří mají akcie na majitele, musí být konání valné hromady oznámeno minimálně 30 dní předem v jednom z celostátních deníků, který je určen ve stanovách akciové společnosti. Nejvyšší soud ČR judikoval ve svém usnesení ze dne , sp. zn. 29 Odo 601/2004, ţe představenstvo akciové společnosti musí zajistit, aby měl akcionář na valné hromadě k dispozici úplnou účetní závěrku. Jakým způsobem bude představenstvo tuto povinnost realizovat je na něm. Pokud akcionáři vlastní akcie na jméno, můţe jim představenstvo kompletní účetní závěrku zaslat. Pokud akcionářům představenstvo zašle jen vybrané údaje z účetní závěrky, musí ji akcionářům v průběhu valné hromady zpřístupnit celou. 34 rozhoduje, zejména patří: rozhodování o změně stanov, Mezi nejdůleţitější záleţitosti, o kterých valná hromada rozhodování o zvýšení či sníţení základního kapitálu, rozhodnutí o vydání dluhopisů (je to spojeno s rozhodováním o podmíněném zvýšení základního kapitálu), odvolávání a volba členů představenstva a dozorčí rady rozhodování o odměnách členů představenstva a dozorčí rady, schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení případného zisku nebo úhradě ztráty, usnášení se o výročních zprávách, rozhodování o existenci společnosti (rozhodování o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace) Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva: rozhodnutí soudů ČR vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího soudu. Praha: Codex Bohemia, 2006, roč. 10, č. 5. s. 363 a násl. 35 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 204 a násl. 17

18 Představenstvo Představenstvo je kolektivní orgán, který řídí akciovou společnost. Jak je jiţ výše uvedeno, jeho členové jsou voleni valnou hromadou, přičemţ volba nemusí být prováděna pouze z řad akcionářů společnosti. Jména, příjmení a adresy bydliště členů představenstva akciové společnosti jsou vedena v obchodním rejstříku. Představenstvo je výkonným orgánem akciové společnosti, který realizuje pokyny valné hromady. Do jeho působnosti patří ale i všechny záleţitosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo vyjadřuje vůli akciové společnosti navenek, protoţe např. uzavřením smluv jménem společnosti, vznikají společnosti práva a povinnosti. Představenstvu náleţí i tzv. obchodní vedení, kterým se rozumí rozhodování o vnitřních záleţitostech společnosti. 36 Nejvyšší soud ČR uvedl pak ve svém rozsudku ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/2003, ţe obchodním vedením společnosti je řízení společnosti, tj. především organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem akciové společnosti. Je to rovněţ orgán kolektivní, který musí mít minimálně 3 členy, které volí valná hromada. Jména a příjmení a adresy bydliště členů dozorčí rady jsou uváděna v obchodním rejstříku. Nejdůleţitějším úkolem dozorčí rady je kontrola činnosti statutárního orgánu (představenstva). Tato kontrola se týká vnější i vnitřní působnosti představenstva. Dozorčí rada zkoumá činnost představenstva z hlediska dodrţování právních i vnitřních předpisů akciové společnosti i z hlediska řádnosti výkonu funkce. Zejména se jedná o kontrolu toho, zda jednotliví členové představenstva jednají s péčí řádného hospodáře, dodrţují zásady loajality, povinnosti mlčenlivosti apod. Stanovy akciové společnosti také mohou stanovit, ţe k některým jednáním představenstva je třeba souhlas dozorčí rady. K tomu, aby mohli členové dozorčí rady vykonávat svoji činnost řádně, je potřeba aby měli dostatečné a úplně informace. Z toho důvodu je dozorčí rada oprávněna nahlíţet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů. Dozorčí rada 36 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 233 a násl. 37 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/2003 [online]. [citováno 1. dubna 2012]. Dostupné z: Document&Highlight=0 18

19 přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku a úhrady ztráty. Povinností členů dozorčí rady je chránit zájmy akcionářů bez ohledu na to, kým byli do dozorčí rady zvoleni Základní kapitál akciové společnosti Jelikoţ je tato diplomová práce věnována tomu, jak můţe akciová společnost vyuţít k financování své podnikatelské činnosti emisi akcí a obligací, je třeba vymezit pojem základní kapitál, protoţe emisí akcií dochází k jeho navýšení. Nutno uvést, ţe v případě emise dluhopisů akciovou společností dochází k tzv. podmíněnému navýšení základního kapitálu. Této problematice se blíţe věnuje kapitole třetí této diplomové práce. Obecně je pojem základní kapitál vymezen v ustanovení 58 odst. 1 obchodního zákoníku. Základní kapitál akciové společnosti je moţné definovat jako částku, která je vyjádřena v českých korunách a která je vyjádřena ve stanovách akciové společnosti, jejím účetnictví a také v obchodním rejstříku. Základní kapitál je dán součtem jmenovitých hodnot akcií akciové společnosti, které jsou či mají být na tento základní kapitál vydány. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu, 39 je jednou z jeho sloţek a jedním z vlastních zdrojů financování obchodního majetku 40 akciové společnosti, proto se v účetnictví objevuje na straně pasiv rozvahy. Od pojmu základní kapitál je třeba odlišovat pojem upsaný základní kapitál. Rozdíl v těchto pojmech spočívá v tom, ţe upsaný základní kapitál je určen součtem jmenovitých hodnot právě upsaných akcií bez ohledu na to, zda toto upsání bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Upsaný základní kapitál můţe být tedy stejný, popř. vyšší neţ základní kapitál. 41 Základní kapitál akciové společnosti plní několik funkcí: garanční vůči věřitelům tato funkce by měla garantovat uspokojení pohledávek věřitelů. Je nutné ale uvést, ţe tato funkce je právní vědou i praxí kritizována. Podle kritiků tato funkce dostatečnou ochranu věřitelům neposkytuje. Zejména je to z důvodu toho, ţe právní úprava nestanovuje, aby akciová společnost udrţovala hodnotu svého obchodního majetku alespoň na úrovni základního kapitálu. Stejně tak 38 RADA, Ivan. Dozorčí rada obchodních společností. Praha: Linde, 2008, 19 a násl. 39 Vlastní kapitál je dle ustanovení 6 odst. 4 obchodního zákoníku tvořen zdroji financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. Soubor zdrojů financování obchodního majetku tvořící vlastní kapitál a jeho vykazování na straně pasiv v rozvaze lze zjistit z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Viz. příloha č. 2 diplomové práce. 40 Obchodní majetek podnikatele, který je právnickou osobou, je vymezen v ustanovení 6 odst. 1 obchodního zákoníku. Jedná se o veškerý majetek akciové společnosti, který je tvořen penězi, věcmi, pohledávkami, jinými právy a v penězích ocenitelnými hodnotami. 41 DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 5., přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 10 a násl. 19

20 právní úprava nestanovuje, ţe v případě ztráty musí akciová společnost sníţit svůj základní kapitál, 42 měřítko zisku a ztrát společnosti 43 podstata této funkce spočívá v tom, ţe jen ta aktiva, které přesahují sumu pasiv, lze označit jako čistý obchodní majetek, 44 a jen z něho je moţné za dodrţení zákonem stanovených podmínek vyplácet společníkům podíly na zisku. Z uvedeného však není moţné usuzovat, ţe strana aktiv a pasiv rozvahy by mohla být nevyrovnaná. Zisk společnosti se totiţ vykazuje na straně pasiv, proto se obě strany rozvahy vţdy musí rovnat, 45 určení účasti jednotlivých akcionářů na společnosti uvedená funkce spočívá v tom, ţe kaţdý akcionář má právo na podíl na zisku poměrem jmenovité hodnoty jím vlastněných akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií, jenţ společnost emitovala. Podmínkou je, ţe z ustanovení stanov o prioritních akciích nevyplývá něco jiného. 46 Akciová společnost můţe změnit výši základního kapitálu, ale jen v případech, které stanoví zákon a jen způsoby a postupy, jenţ zákon stanoví. Ke změně výše základního kapitálu můţe dojít v těchto případech: v důsledku rozhodnutí valné hromady o zvýšení či sníţení základního kapitálu, v některých případech i na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu o sníţení základního kapitálu (např. u bank, investičních společností), v důsledku sloučení akciové společnosti s jinou společností, popř. s více společnostmi. 47 Aktuální výše základního kapitálu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je dle výpisu z obchodního rejstříku Kč Finanční situace společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Při hodnocení finanční situace společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je čerpáno z konsolidovaných účetních závěrek z let Učiněno je tak proto, ţe výstupy 42 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s Také tato funkce je zpochybňována. Např. DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 5., přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s Čistý obchodní majetek je tedy rozdíl mezi hodnotou majetku a závazků společnosti. Pokud společnost prosperuje, je čistý obchodní majetek vyšší neţ základní kapitál. 45 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 5., přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s Údaj platný k

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR

Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava změn a jejich zápisů do OR Bakalářská práce Autor: Petra Voglová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Kristýna

Více

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík

Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek. Tomáš Michalík Analýza rozdílů účtování a vykazování ve vlastním kapitálu z pohledů různých typů účetních jednotek Tomáš Michalík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat rozdíly při účtování

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Založení a vznik s.r.o. dle nové úpravy Michal Beran Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra obchodního práva

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným

Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Helena Šindelová Obchodní podíl Se zaměřením na společnost s ručením omezeným Diplomová práce OLOMOUC 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘECHOD NA JINOU PRÁVNÍ FORMU PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více