Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti Diplomová práce Autor: Jaroslav Pencák Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš Ph.D. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Nových Hamrech, dne 7. dubna 2012 Jaroslav Pencák 2

3 Poděkování Děkuji panu JUDr. Petru Dobiášovi Ph.D. za vedení této práce, vstřícnost a cenné rady v průběhu její tvorby. 3

4 Anotace Diplomová práce se zabývá moţnostmi vyuţití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti. O jednotlivých cenných papírech diplomová práce pojednává nejdříve obecně. Dále je provedena právní analýza procesu vydávání akcií a dluhopisů. Uvaţovány jsou rovněţ ekonomické důsledky pro akciovou společnost a vliv emise akcií a dluhopisů na účetnictví akciové společnosti, coţ je provedeno na příkladě společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Poslední kapitola se zabývá posouzením výhod a nevýhod jednotlivých způsobů financování akciové společnosti. Klíčová slova Akciová společnost, akcie, dluhopisy, emise cenných papírů, účtování cenných papírů. Anotation The thesis deals with the posibilities of using the issue of shares and bonds to finance the business activities of the joint stock company. About individual securities thesis first discusses general. Further is perfomed legal analysis process of issuing shares and bonds. Considered are also economic consequences for the company and the effect issue of shares and bonds to accounting of joint-stock company, which is done on the example of Telefónica Czech Republic, a. s. The last chapter deals with the assessment of advantages and disadvantages of various methods of financing the joint stock company. Key words Joint-stock company, shares, bonds, issue of securities, accounting of securities. 4

5 OBSAH Úvod Charakteristika akciové společnosti Obchodní společnosti Právní formy obchodních společností Charakteristika akciové společnosti na příkladu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s Obchodní firma akciové společnosti Sídlo akciové společnosti Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Předmět činnosti akciové společnosti Společenské (zakladatelské) dokumenty akciové společnosti Orgány akciové společnosti Základní kapitál akciové společnosti Finanční situace společnosti Telefónica Czech Republic, a. s Emise akcií a její vliv na účetnictví akciové společnosti Pojem akcie Podoby akcie Formy akcie Druhy akcií Práva a povinnosti akcionáře Vkladová povinnost Povinnost loajality Povinnost oznamovací Právo podílet se na zisku společnosti Právo účastnit se na řízení společnosti Právo podílu na likvidačním zůstatku Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Sekundární emise akcií Stanovení emisního kursu Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Přijetí akcií na veřejný trh Promítnutí emise akcií do účetnictví akciové společnosti Náklady emise akcií Emise obligací a její vliv na účetnictví akciové společnosti Pojem dluhopis Podoba a forma dluhopisů Druhy dluhopisů vydávané akciovou společností Vydávání dluhopisů akciovou společností Schůze vlastníků dluhopisů Upisování, vydávání a veřejná nabídka dluhopisů Emisní kurs dluhopisů a stanovení jejich výnosu Přijetí dluhopisů na veřejný trh Promítnutí vydání dluhopisů do účetnictví akciové společnosti Náklady emise dluhopisů Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých způsobů financován akciové společnosti Závěr Seznam použité literatury a dalších pramenů

6 Úvod Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku financování akciové společnosti. Cílem diplomové práce je posoudit moţnosti financování podnikatelské činnosti akciové společnosti prostřednictvím emise akcií a obligací. Dále budou analyzovány důsledky emise těchto nástrojů na účetnictví akciové společnosti a porovnávány výhody a nevýhody v uvedených způsobech financování akciové společnosti. Pro uvedené téma diplomové práce jsem se rozhodl zejména z důvodu toho, ţe se ho dotýkají dvě významné vědní disciplíny, a to právo a ekonomie. Při zpracování tohoto tématu tak mohu uplatnit vědomosti získané během celého mého studia. Mnou zvolené téma diplomové práce je příkladem toho, jak tyto dvě disciplíny spolu úzce souvisejí. Akciové společnosti vznikají v západní Evropě v 17. století v souvislosti s rozvojem nákladného obchodování s koloniemi. Z tohoto důvodu vzniká např. nizozemská Východoindická společnost a anglická Východoindická společnost. Ve střední Evropě začínají první akciové společnosti vznikat v 18. století. V českých zemích vzniká jako první akciová společnost v roce 1724 v Praze, která byla zaloţena šlechtou za účelem podnikání v hedvábnickém průmyslu. První významnou právní úpravou akciové společnosti, platící i v českých zemích, byl zákon č. 1/1863 ř. z., označován jako všeobecný německý obchodní zákoník. Tento zákon upravoval koncesní způsob zakládání akciové společnosti, coţ znamená, ţe k zaloţení byl potřeba státní souhlas. Tento zákon u nás platil aţ do roku Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech ještě upevnil koncesní způsob zakládání akciové společnosti. Tato právní úprava byla nahrazena aţ zákonem č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, kterou poté převzal zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen obchodní zákoník ). 1 Tento zákon upravuje akciové společnosti dodnes, ačkoliv v současné době prochází legislativním procesem zákon o obchodních korporacích, jenţ by měl právní úpravu akciových společností nově obsahovat. Tématu diplomové práce se samozřejmě dotýkají i další právní předpisy, jeţ budou v práci průběţně uváděny. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následuje část zabývající se charakteristikou akciové společnosti, přičemţ charakteristika bude provedena na příkladě konkrétní akciové společnosti, kterou je Telefónica Czech Republic, a. s. V práci je zdůrazněna mimo jiné i její finanční situace. Při zpracování této problematiky vycházím 1 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 63 a násl. 6

7 zejména z výročních zpráv této obchodní společnosti. Následuje kapitola zaměřena na emisi akcií. Tato kapitola diplomové práce je rozdělena na dvě části, přičemţ první část je teoretická a druhá část je praktická. Teoretická část obsahuje vymezení základních informací o akciích jako zdroji základního kapitálu akciové společnosti. Praktická část je pak zaměřena na moţné konkrétní dopady emise akcií na účetnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Následující kapitola se zabývá emisí obligací. Největší pozornost je věnována dluhopisům jako dalšího moţného zdroje navýšení základního kapitálu akciové společnosti, a získání tak finančních prostředků pro podnikatelskou činnost. Rovněţ tato kapitola má část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou obecně vymezeny dluhopisy a další otázky související s jejich vydáváním. V praktické části jsou naprojektovány moţné dopady emise dluhopisů na účetnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. V následující kapitole jsou zhodnoceny výhody a nevýhody vybraných způsobů financování akciové společnosti. Poslední kapitolou je závěrečné shrnutí, kde je obsaţeno zhodnocení naplnění vymezeného cíle diplomové práce. 7

8 1. Charakteristika akciové společnosti Dříve, neţ se práce začne zabývat charakteristikou samotné akciové společnosti, je vhodné stručně vymezit pojem obchodní společnosti Obchodní společnosti Hned zpočátku lze uvést, ţe definovat obchodní společnosti není jednoduché a definic se v literatuře objevuje několik. Ustanovení 56 odst. 1 obchodního zákoníku říká, ţe všechny obchodní společnosti jsou zároveň právnickými osobami. Právnická osoba je právní subjekt, jenţ je vytvořen na základě zákona. Je to subjekt, který je odlišný od člověka a má právní subjektivitu, coţ znamená, ţe jedná svým jménem, můţe pro sebe nabývat práva a povinnosti a odpovídá svým majetkem. Rozlišujeme právnické osoby soukromoprávní a veřejnoprávní. Veřejnoprávními právnickými osobami jsou například územní samosprávní celky. Jejich výklad však pro potřeby této diplomové práce není podstatný. 2 Soukromoprávní právnické osoby se dělí na nadace a korporace. Základním problémem je otázka, zda obchodní společnosti jsou korporace či nadace. Zkráceně lze uvést, ţe korporace je sdruţení fyzických osob, které vytváří samostatný právní subjekt. Nadace je právnická osoba, jejíţ základ je tvořen účelově vynaloţeným majetkem. Česká právní teorie se přiklání k názoru, ţe všechny obchodní společnosti jsou korporace S tímto názorem lze souhlasit. Jedním ze základních rozdílů mezi korporací a nadací je totiţ to, ţe nadace nemají členy. Pro existenci obchodních společností je členství osob nezbytné. Dalším neméně důleţitým rozdílem je i to, ţe nadace jsou typické tím, ţe nesledují tvorbu zisku, 6 kdeţto ustanovení 56 odst 1. obchodního zákoníku říká, ţe obchodní společnosti jsou právnické osoby zaloţené za účelem podnikání. Pokud bychom hledali definici podnikání, nalezneme ji v ustanovení 2 obchodního zákoníku: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 2 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, s ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 6 a násl. 4 KUBŮ, Lubomír, Pavel HUNGR a Petr OSINA. Teorie práva. Praha: Linde, 2007, s GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. rozš. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001, s ŠVESTKA, Jiří a kolektiv. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s

9 zisku. Z této definice tedy vyplývá, ţe cílem obchodních společností je realizovat zisk. Na základě těchto uvedených důvodů je tedy třeba řadit obchodní společnosti mezi korporace. 7 Z několika definic obchodních společností lze uvést tu, která říká, ţe obchodní společnost je: Spojení osob (právnických nebo fyzických), které se společenskou smlouvou dobrovolně zavazují, že budou sledovat cíl, který si vymezily, a přispívat k jeho dosažení Právní formy obchodních společností Obchodní zákoník vymezuje v ustanovení 56 odst. 1 taxativně obchodní společnosti. Dle právní formy obchodních společností je lze rozdělit následovně: veřejná obchodní společnost je upravena v ustanovení 76 a násl. obchodního zákoníku. Jedná se o společnost, ve které minimálně dvě osoby podnikají pod společnou firmou a společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, 9 komanditní společnost právní úpravu obsahuje ustanovení 93 a násl. obchodního zákoníku. Jedná se o společnost, ve které jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Takové společníky označujeme jako komandisty. Dále je zde jeden či více společníků, kteří ručí celým svým majetkem. Tito společníci se nazývají komplementáři. Komanditní společnost je nestarší formou obchodních společností. Její podstatou je to, ţe komandisté svěřují společenskému podnikání majetkový vklad. Úkolem komplementářů je samostatně řídit činnost společnosti a zhodnotit majetek společnosti, 10 společnost s ručením omezeným právní úprava této obchodní společnosti je obsaţena v ustanovení 56 a násl. obchodního zákoníku. Pokud bychom měli tuto společnost ve stručnosti vymezit, dalo by se říci, ţe se jedná o společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady společníků ručících za závazky společnosti, dokud nebylo splacení jejich vkladů zapsáno do obchodního rejstříku, 11 akciová společnost její podrobné charakteristice se práce věnuje níţe, 7 Stejně např. DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Polygon, 2002, s POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti po novelizaci obchodního zákoníku. Praha: Linde, 1997, s DVOŘÁK, Tomáš. Veřejná obchodní společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2003, s ELIÁŠ, Karel, Tomáš DVOŘÁK a kolektiv. Obchodní zákoník. 5. přeprac. a rozší. vyd., podle stavu k Praha: Linde, s BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 7. 9

10 evropská společnost 12 lze uvést, ţe jde o obchodní společnost, jeţ je právnickou osobou, která je zaloţena za účelem podnikání. Právní úprava evropské společnosti má zčásti nadnárodní charakter. Svou formou se evropská společnost blíţí akciové společnosti, avšak je moţné spatřovat několik odlišností. Evropská společnost vzniká fúzí akciových společností, přičemţ minimálně dvě z nich musí mít sídlo na území různých členských států, 13 evropské hospodářské zájmové sdruţení 14 - jedná se o obchodní společnost, které není zaloţena za účelem výkonu vlastního podnikání, ale je zaloţena za účelem usnadnění a pomoci v podnikání jiných fyzických či právnických osob, které jsou členy takového evropského hospodářského zájmového sdruţení. 15 Obchodní společnosti rozlišujeme na osobní a kapitálové. Mezi osobní obchodní společnosti řadíme veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost. Typickými znaky osobní obchodní společnosti jsou: výše vkladu společníka není zákonem stanovena, často není zákonem stanovena ani samotná vkladová povinnost, obchodní podíl společníka na osobní obchodní společnosti je nepřevoditelný, společník má právo jednat jménem společnosti ve všech jejích věcech a dává ji většinou k dispozici celou svou pracovní sílu, zákon nestanovuje vnitřní organizační strukturu společnosti, společník ručí za závazky společnosti neomezeně, společníci rozhodují v otázkách týkající se společnosti ve sboru a k přijetí rozhodnutí je vyţadován zpravidla jednomyslný souhlas, zánik členství společníka ve společnosti vyvolá její zrušení. Mezi kapitálové obchodní společnosti patří společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost. Nejdůleţitějšími znaky kapitálové společnosti jsou: 12 Jedná se o nadnárodní právní formu obchodní společnosti, jenţ je upravena nařízením Rady ES č. 2157/2001 o statutu evropské společnost, směrnicí Rady č. 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 13 DĚDIČ, Jan a Petr ČECH. Evropská (akciová) společnost. 1. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006, s. 5 a násl. 14 Rovněţ se jedná o nadnárodní formu obchodní společnosti. Je upravena nařízením Rady č. 2137/85 o vytvoření evropského hospodářského zájmového sdruţení a zákonem č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdruţení, ve znění pozdějších předpisů. 15 DVOŘÁK, Tomáš. Evropské hospodářské zájmové sdružení. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s

11 zákon stanovuje vkladovou povinnost společníka, včetně minimální výše jeho vkladu. Výše vkladu ovlivňuje velikost jeho obchodního podílu, od něhoţ se odvíjí váha jeho hlasu při rozhodování o záleţitostech společnosti a výše jeho podílu na zisku společnosti, základní jmění v minimální výši stanovené zákonem, zákon ustanovuje obligatorní vnitřní orgány kapitálové společnost i její organizační strukturu, obchodní podíl na společnosti je převoditelný, k přijetí rozhodnutí není potřeba jednomyslný souhlas, zánik členství společníka v komanditní společnosti nemá vliv na existenci samotné společnosti, společník neručí za závazky společnosti neomezeně Charakteristika akciové společnosti na příkladu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Akciovou společnost vymezuje ustanovení 154 odst. obchodního zákoníku. Akciovou společnost lze definovat jako společnost, jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem, přičemţ akcionáři za závazky společnosti neručí. 17 Z uvedené definice tedy vyplývá, ţe akciová společnost musí povinně vytvořit základní kapitál. Tento základní kapitál je tvořen souhrnem vkladů jednotlivých akcionářů, kteří tak mají povinnost tyto vklady poskytnout. Kaţdému z akcionářů vzniká podíl na akciové společnosti, jenţ je představován akcií. Kaţdá akcie má určitou jmenovitou hodnotu, která představuje výši vkladu akcionáře a souhrn jmenovitých hodnot všech emitovaných akcií musí být roven výši základního kapitálu. Dále je pro akciovou společnost typická pevná organizační struktura, jenţ je daná obchodním zákoníkem. Charakteristická je pro akciovou společnost také poměrně snadná změna v osobě akcionáře, které nemá vliv na trvání a chod společnosti. V neposlední řadě je pro akciovou společnost také typická relativně volná vazba mezi společností a jejími akcionáři, jelikoţ akcionáři se často na řízení společnosti nepodílejí. 16 ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 8 a násl. 17 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s

12 Řízení většinou vykonává profesionální management. U akciových společností s listinnými akciemi na majitele dokonce ani společnost jednotlivé akcionáře nezná jsou anonymní Obchodní firma akciové společnosti Obchodní firma je jeden ze základních identifikačních znaků obchodní společnosti. Je to název, pod kterým je společnost zapsána do obchodního rejstříku. 19 Obchodní firmu je moţné rozdělit na kmen a na dodatek, jenţ označuje právní formu obchodní společnosti. U akciové společnosti přichází v úvahu dodatek a. s. nebo akc. spol. nebo akciová společnost. Vrchní soud v Olomouci uvedl v usnesení ze dne , sp. zn. 3 Cmo 27/96, ţe akciová společnost si musí vybrat jedno označení právní formy, které je poté jako dodatek součástí jejího obchodního jména. Není moţné, aby akciová společnost uţívala vedle sebe dvě nebo tři označení právní formy. 20 Skutečnost, ţe dodatek označující právní formu společnosti musí být ve firmě označen, ale jen jednou, judikoval rovněţ Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne , sp. zn. 7 Cmo 383/2005. Rovněţ je v tomto usnesení stanoveno, ţe konec firmy nemusí být vţdy bezpodmínečně představován dodatkem o právní formě společnosti. 21 Podle informace z obchodního rejstříku má akciová společnost Telefónica Czech Republic zvolený dodatek a. s., její obchodní firma má tedy znění Telefónica Czech Republic, a. s. Co se týče kmenu obchodní firmy Telefónica Czech Republic, a. s., jedná se o věcnou firmu, jelikoţ je moţné dovodit předmět činnosti. Je vhodné upozornit, ţe společnost si můţe zvolit jen jednu podobu obchodní firmy, kterou musí nechat zapsat do obchodního rejstříku. Právní úkony pak společnost musí činit pod takto zapsanou obchodní firmou. Není tedy moţné, aby Telefónica Czech Republic, a. s. prováděla právní úkony například pod obchodní firmou Telefónica Czech Republic, akc. spol. Pokud by tak společnost přesto učinila, nejednalo by se o neplatný právní úkon, jelikoţ neplatnost právního úkonu nezpůsobuje chyba v psaní, pokud ovšem není pochyb o významu takového právního úkonu a jeho obsahu. Rovněţ Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne sp. zn. 33 Cdo 2272/98 stanovil, ţe pokud z právního úkonu vyplývá, o jaký subjekt se jedná, nemá 18 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 7 a násl. 19 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do něhoţ se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstřík vede rejstříkový v elektronické podobě. Jeho součástí je i sbírka listin. 20 Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů ČR. Praha: C. H. Beck, 1996, roč. 2, č. 5, s. 130 a násl. 21 Soudní rozhledy: rozhodnutí soudů ČR. Praha: C. H. Beck, 2005, roč. 11, č. 3, s. 103 a násl. 12

13 to za následek neplatnost právního úkonu. Neplatnost právního úkonu by způsobilo aţ to, kdyby z právního úkonu nebylo moţné dovodit, kdo je jednajícím subjektem Sídlo akciové společnosti Sídlem obchodní společnosti můţe být jen jedno určené místo. Sídlo akciové společnosti musí být určeno jiţ při jejím zaloţení. Sídlo společnosti musí být uvedeno v zakladatelské smlouvě akciové společnosti i v jejích stanovách. Sídlem obchodní společnosti je adresa, jenţ je v obchodním rejstříku zapsána jako sídlo společnosti. Jako sídlo není moţné uvést jakoukoliv adresu, musí jít o adresu, která je způsobilá být sídlem společnosti. Není tedy moţné určit adresu např. označením poštovní schránky. Je třeba, aby sídlo bylo určené popisným číslem domu, označením ulice, popř. náměstím, nábřeţím apod. a označením obce. Sídlo společnosti je moţné chápat v materiálním a formálním slova smyslu. Ve formálním smyslu se jedná o adresu, jeţ je zapsána v zakladatelském dokumentu, kdeţto v materiálním slova smyslu se jedná o sídlo, kde společnost fakticky sídlí. Právní úprava byla koncipována, aby se sídla v obou uvedených pojetích kryla. 23 Dle údajů dostupných z výpisu z obchodního rejstříku 24 Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle. má Telefónica Czech Republic, a. s. své sídlo na adrese: Za Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Všechny společnosti musí mít své identifikační číslo, které přiděluje rejstříkový soud při prvním zápisu do obchodního rejstříku. Identifikační číslo je číselný kód, jenţ slouţí k identifikaci a evidenci subjektů, které provozují podnikatelskou činnost pro účely státní statistické sluţby. Technický způsob tvorby identifikačního čísla stanoví Český statistický úřad. 25 Jedna společnost můţe mít přiděleno pouze jedno identifikační číslo. Toto identifikační číslo není moţné přidělit jiné společnosti, a to ani tehdy kdyţ společnost s jiţ přiděleným číslem zanikla. 26 Identifikační číslo společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 13 a násl. 23 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 34 a násl. 24 Údaj platný ke dni Jedná se o ústřední orgán státní správy. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a mj. poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. 26 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 22 a násl. 13

14 Daňové identifikační číslo je číselný identifikační kód, který slouţí pro potřeby správy daní a poplatků. Kaţdý, kdo má oprávnění nebo povolení k podnikatelské činnosti či začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, se musí do 30 dnů zaregistrovat u správce daně. Správcem daně je pak místně příslušný finanční úřad. Na základě registrace potom finanční úřad přidělí subjektu daňové identifikační číslo. 27 Daňové identifikační číslo společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je dle dostupných informací CZ Předmět činnosti akciové společnosti Předmět činnosti akciové společnosti musí být uveden v zakladatelské smlouvě nebo listině a také ve stanovách. Pokud by mělo dojít k rozšíření nebo naopak zúţení její činnosti, musí být tato změna promítnuta i do stanov společnosti. Obvykle je předmětem činnosti akciových společností podnikání. Předmět činnosti však můţe být i jiný. Důleţité je, aby předmět činnosti nebyl nedovolený nebo v rozporu s dobrými mravy. 29 Podnikatelská činnost je předmětem činnosti společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Podnikání je dle ustanovení 2 obchodního zákoníku soustavná činnost, kterou podnikatel provádí samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Předmět podnikání Telefónica Czech Republic, a. s., tak jak ho je moţné zjistit z výpisu z obchodního rejstříku, je uveden v příloze č Společenské (zakladatelské) dokumenty akciové společnosti Mezi společenské (zakladatelské) dokumenty akciové společnosti patří zakladatelská smlouva, jeţ je uzavírána v případě, ţe akciová společnost má dva a více zakladatelů. Jediný zakladatel pořizuje zakladatelskou listinu. Druhým povinným dokumentem akciové společnosti jsou stanovy. Obchodní zákoník za zakladatelský dokument pak označuje ještě zápis o usnesení ustavující valné hromady, který se pořizuje ve formě notářského zápisu, a je třeba ho pořídit v případě sukcesivního zaloţení akciové společnosti. 30 O rozhodnutí 27 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 22 a násl. 28 O společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. [online]. [citováno 15. listopadu 2011]. Dostupné z: 29 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 43 a násl. 30 Jedná se o takové zaloţení, kdy zakladatelé získávají prostředky na splacení akcií od upisovatelů akcí. V případě simultánního zaloţení akciové společnosti zakladatelé pokrývají základní kapitál z vlastních prostředků. 14

15 zakladatelů se v tomto případě také pořizuje záznam ve formě notářského zápisu, jenţ je ale obligatorní součástí zakladatelské smlouvy, nemá tedy podobu samostatné listiny. 31 Zakladatelské smlouva je dvou či vícestranný právní úkon. Jedná se o právní úkon, který je formální, konsensuální, pojmenovaný a úplatný (jedná se zde o plnění ve prospěch akciové společnosti). Zakladatelská listina je na rozdíl od zakladatelské smlouvy jednostranným právním úkonem. Náleţitosti obou dvou právních úkonů jsou ale stejné. Náleţitosti zakladatelské smlouvy (popř. listiny) lze rozdělit na obligatorní a fakultativní.mezi Mezi obligatorní náleţitosti patří: obchodní firma a sídlo společnosti, předmět podnikání (popř. činnosti), počet akcií, jejich jmenovitá hodnota, podoba akcií a stanovení, zda budou akcie na jméno nebo na majitele, při emisi akcií odlišných druhů je třeba uvést název a práva s nimi spojená, jaký počet akcií určitý zakladatel upisuje a za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a také jakým vkladem bude emisní kurs splacen, v případě nepeněţitého vkladu musí být určení předmětu nepeněţitého vkladu, rovněţ způsob jeho splacení a počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které jsou za tento nepeněţitý vklad vydané, určení správce vkladu, přibliţná výše nákladů na zaloţení akciové společnosti, návrh stanov, pokud je akciová společnost zakládána sukcesivním způsobem jsou vyţadovány ještě další náleţitosti s tím související: místo a doba upisování akcií, postup při upisování akcií, údaj, ţe upisovatelé akcií mohou splácet emisní kurs u veřejně nabízených akcií jen peněţitými vklady, místo a doba pro splacení emisního kursu, popřípadě i číslo bankovního účtu, emisní kurs upisovaných akcí nebo způsob jeho určení, způsob svolání a místo zasedání ustavující valné hromady. 32 Právním předchůdcem společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. byla dle výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnost SPT TELECOM, a. s. Tato společnost byla 31 ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 283 a násl. 32 DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s. 59 a násl. 15

16 zaloţena jediným zakladatelem, kterým byl Fond národního majetku České republiky. Zakladatelským dokumentem této společnosti je tedy zakladatelská listina. Dalším, a to důleţitějším společenským dokumentem akciové společnosti jsou stanovy. Jedná se o druh společenské smlouvy (v případě, ţe je společnost zakládána více zakladateli). Stanovy upravují vnitřní právní reţim akciové společnosti, zejména vnitřní organizační strukturu akciové společnosti, vztahy akcionářů a společnosti a rovněţ vztahy akcionářů mezi sebou, jeţ souvisejí s jejich účastí ve společnosti. Náleţitosti stanov lze stejně jako náleţitosti zakladatelské smlouvy rozdělit na obligatorní a fakultativní. Obligatorními náleţitostmi jsou: obchodní firma, sídlo a předmět podnikání nebo činnosti akciové společnosti, údaje o základním kapitálu, jeho vytváření a změnách (výše základního kapitálu, pravidla pro jeho sniţování a zvyšování, způsob splácení emisního kursu) tato náleţitost stanov je nejdůleţitější z hlediska zaměření diplomové práce. Právě zvýšením základního kapitálu emisí akcií nebo vydáním dluhopisů se bude práce dále podrobněji zabývat, pravidla pro tvorbu rezervního fondu a způsob rozdělení zisku a úhrady případní ztráty, údaje o akciích, jenţ akciová společnost emitovala a důsledky spojené s případným prodlením jejich splácení, organizační pravidla (např. způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob rozhodování, pravidla hlasování, pravidla volby předsedy valné hromady apod.), pravidla pro případné doplňování nebo změny stanov společnosti Orgány akciové společnosti Akciová společnost musí mít povinně následující orgány: valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Jelikoţ o zvýšení nebo sníţení základního kapitálu a o emisi akcií či vydání dluhopisů rozhoduje valná hromada, bude předmětem zájmu především tento orgán akciové společnosti. Představenstvo a dozorčí rada bude vymezena jen stručně. 33 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 52 a násl. 16

17 Valná hromada Valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti. Představenstvo i dozorčí rada se musí řídit pokyny, jeţ stanoví valná hromada. Valná hromada vyjadřuje vůli akciové společnosti, ovšem v mezích zákona a stanov společnosti. Valná hromada je orgán, prostřednictvím něhoţ akcionář můţe uplatňovat svá hlasovací práva společníka akciové společnosti. Valná hromada musí být svolána minimálně jednou za rok, a to nejpozději do 8 měsíců od skončení předchozího účetního období. Svolávat valnou hromadu můţe představenstvo, popř. dozorčí rada, likvidátor a akciová menšina. Konání valné hromady musí být řádně ohlášeno, tzn., ţe akcionářům mající akcie na jméno musí být zaslána pozvánka minimálně 30 dní před konáním valné hromady a akcionářům, kteří mají akcie na majitele, musí být konání valné hromady oznámeno minimálně 30 dní předem v jednom z celostátních deníků, který je určen ve stanovách akciové společnosti. Nejvyšší soud ČR judikoval ve svém usnesení ze dne , sp. zn. 29 Odo 601/2004, ţe představenstvo akciové společnosti musí zajistit, aby měl akcionář na valné hromadě k dispozici úplnou účetní závěrku. Jakým způsobem bude představenstvo tuto povinnost realizovat je na něm. Pokud akcionáři vlastní akcie na jméno, můţe jim představenstvo kompletní účetní závěrku zaslat. Pokud akcionářům představenstvo zašle jen vybrané údaje z účetní závěrky, musí ji akcionářům v průběhu valné hromady zpřístupnit celou. 34 rozhoduje, zejména patří: rozhodování o změně stanov, Mezi nejdůleţitější záleţitosti, o kterých valná hromada rozhodování o zvýšení či sníţení základního kapitálu, rozhodnutí o vydání dluhopisů (je to spojeno s rozhodováním o podmíněném zvýšení základního kapitálu), odvolávání a volba členů představenstva a dozorčí rady rozhodování o odměnách členů představenstva a dozorčí rady, schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení případného zisku nebo úhradě ztráty, usnášení se o výročních zprávách, rozhodování o existenci společnosti (rozhodování o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace) Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva: rozhodnutí soudů ČR vydávaná ve spolupráci se soudci Nejvyššího soudu. Praha: Codex Bohemia, 2006, roč. 10, č. 5. s. 363 a násl. 35 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s. 204 a násl. 17

18 Představenstvo Představenstvo je kolektivní orgán, který řídí akciovou společnost. Jak je jiţ výše uvedeno, jeho členové jsou voleni valnou hromadou, přičemţ volba nemusí být prováděna pouze z řad akcionářů společnosti. Jména, příjmení a adresy bydliště členů představenstva akciové společnosti jsou vedena v obchodním rejstříku. Představenstvo je výkonným orgánem akciové společnosti, který realizuje pokyny valné hromady. Do jeho působnosti patří ale i všechny záleţitosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo vyjadřuje vůli akciové společnosti navenek, protoţe např. uzavřením smluv jménem společnosti, vznikají společnosti práva a povinnosti. Představenstvu náleţí i tzv. obchodní vedení, kterým se rozumí rozhodování o vnitřních záleţitostech společnosti. 36 Nejvyšší soud ČR uvedl pak ve svém rozsudku ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/2003, ţe obchodním vedením společnosti je řízení společnosti, tj. především organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem akciové společnosti. Je to rovněţ orgán kolektivní, který musí mít minimálně 3 členy, které volí valná hromada. Jména a příjmení a adresy bydliště členů dozorčí rady jsou uváděna v obchodním rejstříku. Nejdůleţitějším úkolem dozorčí rady je kontrola činnosti statutárního orgánu (představenstva). Tato kontrola se týká vnější i vnitřní působnosti představenstva. Dozorčí rada zkoumá činnost představenstva z hlediska dodrţování právních i vnitřních předpisů akciové společnosti i z hlediska řádnosti výkonu funkce. Zejména se jedná o kontrolu toho, zda jednotliví členové představenstva jednají s péčí řádného hospodáře, dodrţují zásady loajality, povinnosti mlčenlivosti apod. Stanovy akciové společnosti také mohou stanovit, ţe k některým jednáním představenstva je třeba souhlas dozorčí rady. K tomu, aby mohli členové dozorčí rady vykonávat svoji činnost řádně, je potřeba aby měli dostatečné a úplně informace. Z toho důvodu je dozorčí rada oprávněna nahlíţet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů. Dozorčí rada 36 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 233 a násl. 37 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 29 Odo 479/2003 [online]. [citováno 1. dubna 2012]. Dostupné z: Document&Highlight=0 18

19 přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku a úhrady ztráty. Povinností členů dozorčí rady je chránit zájmy akcionářů bez ohledu na to, kým byli do dozorčí rady zvoleni Základní kapitál akciové společnosti Jelikoţ je tato diplomová práce věnována tomu, jak můţe akciová společnost vyuţít k financování své podnikatelské činnosti emisi akcí a obligací, je třeba vymezit pojem základní kapitál, protoţe emisí akcií dochází k jeho navýšení. Nutno uvést, ţe v případě emise dluhopisů akciovou společností dochází k tzv. podmíněnému navýšení základního kapitálu. Této problematice se blíţe věnuje kapitole třetí této diplomové práce. Obecně je pojem základní kapitál vymezen v ustanovení 58 odst. 1 obchodního zákoníku. Základní kapitál akciové společnosti je moţné definovat jako částku, která je vyjádřena v českých korunách a která je vyjádřena ve stanovách akciové společnosti, jejím účetnictví a také v obchodním rejstříku. Základní kapitál je dán součtem jmenovitých hodnot akcií akciové společnosti, které jsou či mají být na tento základní kapitál vydány. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu, 39 je jednou z jeho sloţek a jedním z vlastních zdrojů financování obchodního majetku 40 akciové společnosti, proto se v účetnictví objevuje na straně pasiv rozvahy. Od pojmu základní kapitál je třeba odlišovat pojem upsaný základní kapitál. Rozdíl v těchto pojmech spočívá v tom, ţe upsaný základní kapitál je určen součtem jmenovitých hodnot právě upsaných akcií bez ohledu na to, zda toto upsání bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Upsaný základní kapitál můţe být tedy stejný, popř. vyšší neţ základní kapitál. 41 Základní kapitál akciové společnosti plní několik funkcí: garanční vůči věřitelům tato funkce by měla garantovat uspokojení pohledávek věřitelů. Je nutné ale uvést, ţe tato funkce je právní vědou i praxí kritizována. Podle kritiků tato funkce dostatečnou ochranu věřitelům neposkytuje. Zejména je to z důvodu toho, ţe právní úprava nestanovuje, aby akciová společnost udrţovala hodnotu svého obchodního majetku alespoň na úrovni základního kapitálu. Stejně tak 38 RADA, Ivan. Dozorčí rada obchodních společností. Praha: Linde, 2008, 19 a násl. 39 Vlastní kapitál je dle ustanovení 6 odst. 4 obchodního zákoníku tvořen zdroji financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv. Soubor zdrojů financování obchodního majetku tvořící vlastní kapitál a jeho vykazování na straně pasiv v rozvaze lze zjistit z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Viz. příloha č. 2 diplomové práce. 40 Obchodní majetek podnikatele, který je právnickou osobou, je vymezen v ustanovení 6 odst. 1 obchodního zákoníku. Jedná se o veškerý majetek akciové společnosti, který je tvořen penězi, věcmi, pohledávkami, jinými právy a v penězích ocenitelnými hodnotami. 41 DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 5., přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 10 a násl. 19

20 právní úprava nestanovuje, ţe v případě ztráty musí akciová společnost sníţit svůj základní kapitál, 42 měřítko zisku a ztrát společnosti 43 podstata této funkce spočívá v tom, ţe jen ta aktiva, které přesahují sumu pasiv, lze označit jako čistý obchodní majetek, 44 a jen z něho je moţné za dodrţení zákonem stanovených podmínek vyplácet společníkům podíly na zisku. Z uvedeného však není moţné usuzovat, ţe strana aktiv a pasiv rozvahy by mohla být nevyrovnaná. Zisk společnosti se totiţ vykazuje na straně pasiv, proto se obě strany rozvahy vţdy musí rovnat, 45 určení účasti jednotlivých akcionářů na společnosti uvedená funkce spočívá v tom, ţe kaţdý akcionář má právo na podíl na zisku poměrem jmenovité hodnoty jím vlastněných akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií, jenţ společnost emitovala. Podmínkou je, ţe z ustanovení stanov o prioritních akciích nevyplývá něco jiného. 46 Akciová společnost můţe změnit výši základního kapitálu, ale jen v případech, které stanoví zákon a jen způsoby a postupy, jenţ zákon stanoví. Ke změně výše základního kapitálu můţe dojít v těchto případech: v důsledku rozhodnutí valné hromady o zvýšení či sníţení základního kapitálu, v některých případech i na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu o sníţení základního kapitálu (např. u bank, investičních společností), v důsledku sloučení akciové společnosti s jinou společností, popř. s více společnostmi. 47 Aktuální výše základního kapitálu společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je dle výpisu z obchodního rejstříku Kč Finanční situace společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. Při hodnocení finanční situace společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. je čerpáno z konsolidovaných účetních závěrek z let Učiněno je tak proto, ţe výstupy 42 ČERNÁ, Stanislava. Obchodní právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, s Také tato funkce je zpochybňována. Např. DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 5., přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s Čistý obchodní majetek je tedy rozdíl mezi hodnotou majetku a závazků společnosti. Pokud společnost prosperuje, je čistý obchodní majetek vyšší neţ základní kapitál. 45 ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. 1. vyd. Praha: Linde, 2000, s DVOŘÁK, Tomáš. Akciová společnost a Evropská společnost. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2009, s DĚDIČ, Jan. Akciové společnosti. 5., přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, s Údaj platný k

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 AKCIOVÁ SPOLEČNOST STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více