POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás"

Transkript

1 POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás Jste pozvané, abyste povstaly a zářily 2. listopad 2015 Světový den modliteb baptistických žen Odbor sester Světové aliance baptistů se skládá ze sedmi kontinentálních unií, které zastupují 238 národních baptistických organizací žen ze 138 zemí. Program Světového dne modliteb baptistických žen pro rok 2015 byl připraven Výkonným výborem Odboru sester Světové aliance baptistů (SAB). POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izajáš 60,1 (Ekumenický překlad) Program Světového dne modliteb baptistických žen v roce 2015 začíná novou pětiletou studijní řadu založenou na tématu POVSTAŇTE, ZÁŘETE. V příštích pěti letech se budeme učit, že když povstaneme, tak On bude zářit skrze společenství, jednotu, spravedlnost a službu. Na rok 2015 bylo naplánováno dokončení osmi Cílů rozvoje Milénia. Jak daleko jsme pokročily? Zpráva Světové organizace žen nám pomůže získat představu, jak daleko jsme v plnění těchto cílů. Dosažení těch Cílů rozvoje Milénia, které se vztahují ke zdraví, je důležité pro zlepšení kvality života všech lidí. V minulých dekádách po celém světě značně poklesla dětská úmrtnost. V Africe však vysoká dětská úmrtnost přetrvává, navzdory zesíleným snahám ji snížit. Dalším Cílem rozvoje Milénia je zlepšit zdraví matek. Pro dosažení tohoto cíle je podstatné umožnit ženám přístup k předporodní péči a k porodům vedeným školeným zdravotnickým personálem. Průzkumy ukazují zvýšení počtu žen, kterým se dostává předporodní péče, ale ještě je třeba toho mnoho zlepšit. Pokroku, i když pomalu a nerovnoměrně, je také dosaženo ve stavu gramotnosti žen a mužů po celém světě. Avšak odrazem neustávajícího znevýhodnění, kterému ženy čelí, je fakt, že tvoří dvě třetiny ze 774 milionů dospělých negramotných na světě, což je poměr, který se nezměnil během uplynulých dvou desítek let. Celosvětově zůstával podíl žen na pracovním trhu v uplynulých dvou dekádách mezi lety 1990 až 2010 stálý a pohyboval se kolem 52 %. V některých částech Afriky a Asie však zůstává účast ženské pracovní síly pod 30 %. Po celém světě přetrvává nevyváženost pohlaví na rozhodujících pozicích ve vládě. Ženy stále nejsou dostatečně zastoupeny v národních parlamentech, kde v průměru jen 17 % zaujímají ženy. I když se údaje o počtu žen vystavených násilí v různých oblastech liší, statistiky udávají, že násilí proti ženám je všeobecným jevem a ženy jsou vystaveny různým formám násilí

2 tělesnému, sexuálnímu, psychickému a ekonomickému, a to jak ve svých domovech, tak mimo ně. Nejčastěji na nich páchají násilí jejich intimní partneři. Špatná infrastruktura a podmínky bydlení i přírodní nebezpečí nepoměrně více ovlivňují ženy z méně rozvinutých oblastí pokud jde o neplacenou práci, jejich zdraví a přežití. Více než polovina venkovských domácností a asi čtvrtina městských domácností v Subsaharské Africe postrádá snadný přístup k pitné vodě. V některých částech světa jsou ženy a dívky často více zatíženy chudobou jejich domácností a životního prostředí než muži a chlapci. Počet chudých, kteří žijí v jednočlenných domácnostech, je také vyšší u žen než u mužů. Počáteční otázka byla: Jak daleko jsme pokročily? Kde a jak bychom měly povstat a zářit světlem pro Pána? Na tyto otázky budeme odpovídat během příštích pěti let v programech Světového dne modliteb baptistických žen, když POVSTANEME a BUDEME ZÁŘIT. Verš z Písma v úvodu nám říká, abychom povstaly, ať všichni vidí zářit naše světlo, kterým je Ježíš Kristus. Pokud chcete další informace o kterékoli z výše zmíněných oblastí, přejděte na webovou stránku Odboru sester SAB klikněte na 2015 DOP, Additional Information, Key Findings. (Dodatečné informace, hlavní údaje) Patsy Davis Výkonná ředitelka Odboru sester SAB Pozdrav od prezidentky POVSTAŇTE A ZÁŘETE Baptistické ženy po celém světě se opět scházejí k oslavě Světového dne modliteb baptistických žen. V tento den, který je vždy tak mimořádný, se scházíme, abychom se společně modlily a dávaly, ale také můžeme přemítat a seznámit se s životními příběhy žen po celém světě, které povstaly, aby sloužily Pánu. Ať jsou kdekoliv, v jejich službě září světlo Boží přítomnosti. Prostřednictvím Světového dne modliteb baptistických žen se scházíme, abychom zářily světlem, které udržují naše modlitby a dary. Náš Pán nás povolává, abychom povstaly a zářily v Jeho službě. Během příštích pěti let budeme používat toto téma. Bez ohledu na to, jaká je naše tělesná kondice, či na to, kde jsme na naší duchovní pouti, můžeme všechny povstat a učinit více v Boží službě. Ježíš nám řekl, že On je světlo světa. Toto světlo by v nás mělo zářit, když sloužíme Jemu i jiným lidem. Světlo, které je Kristus přebývající v nás, nám dovoluje zářit, protože Kristus dodal: Vy jste světlo světa. Až budeme opouštět toto setkání, měly bychom se navzájem vyzvat, abychom vyšly a zářily, kamkoli půjdeme. Modlíme se,aby toto setkání bylo pro vás takovým požehnáním abyste byly schopné cítit

3 duchovní obecenství se sestrami po celém světě a zároveň cítily výzvu povstat a zářit. Ať vám Pán žehná, Raquel Contreras Prezidentka ( ) Odboru sester SAB Naplánujte si svůj Den modliteb 1. Příprava * Je velmi důležité, aby se plánovací tým sešel dostatečně brzy k modlitbám a naplánování programu, který přinese lepší pochopení toho, co baptistky dělají, aby ve světě vzrostl Kristův vliv, když POVSTANOU a ZÁŘÍ. Protože když ony povstanou, On září skrze ně. * Plánovací tým se musí rozhodnout, jaký způsob by byl nejlepší pro sestry, kterým slouží. Bylo vybráno pondělí, 2. listopadu, ale je také možno mít program modlitebního ztišení jiný den nebo víkend v listopadu, nebo v neděli, aby se mohl zapojit celý sbor. Důležité je naplánovat program tak, aby vyhovoval potřebám vašich sester, a to někdy během měsíce listopadu. * Vyrobte si zvláštní pozvánky s použitím šablony, kterou najdete na webové stránce Odboru sester pod 2015 Day of Prayer, Additional information (Den modliteb, doplňkové informace). Je to v angličtině, ale může to být přeloženo do vašeho jazyka. * Zveřejněte tuto událost s použitím plakátu POVSTAŇTE, ZÁŘETE, nebo si vyrobte svůj vlastní plakát. Několik žen by mohlo sehrát na videu krátkou prezentaci založenou na tomto tématu pozvání žen na program Dne modliteb. To by se mohlo promítat během oznámení při shromáždění sboru, při setkání sester, na Facebooku, kdekoli se ženy setkávají. * Připravte obálky v barvách kontinentálních unií pro sbírku a připomeňte, aby byl každý věrný v dávání, aby mohl být náš svět získán pro Krista. Barvy kontinentálních unií jsou: Afrika purpurová, Asie světle modrá, Karibik zelená, Evropa tmavě modrá, Latinská Amerika žlutá, Severní Amerika oranžová a Jihozápadní Tichomoří červená. Na obálky použijte logo POVSTAŇTE, ZÁŘETE a dopředu napište Jméno: a Částka:. 2. Návrh ústředního motivu Při výrobě ústředního motivu se nechte vést logem POVSTAŇTE, ZÁŘETE. Vystřihněte sedm siluet postav v barvách kontinentálních unií. Těchto sedm siluet připevněte na obroučku ze stejného materiálu, která by je podpírala. Vyrobte kříž a ten postavte do středu kruhu. Velkými písmeny napsaná slova POVSTAŇTE, ZÁŘETE umístěte dopředu nebo vedle siluet. Šablony pro siluety, obroučku a slova jsou na webové stránce Day of Prayer. 3. Prezentace * Pozdrav prezidentky Odboru sester SAB: Připravte pozdrav prezidentky jako rozhlasové interview. Jedna sestra bude klást otázky a druhá bude představovat Raquel Contreras, prezidentku Odboru sester. Raquel je z Chile, tak by bylo dobré, kdyby ji představovala žena hispánského původu. Na otázky a odpovědi použijte informace z Pozdravu od prezidentky. * Uvedení nového tématu (úvodní strana): Buďte kreativní při prezentaci informací, které se nacházejí v úvodní pasáži programu. Předneste informace, jako kdybyste četly noviny a jednotlivé body zprávy Světové organizace žen z roku 2010 byly články v novinách. Použijte vaše místní noviny, tablet nebo počítač k prezentaci těchto informací. Informace mohou být přilepeny na výtisk novin, nebo napsány na tabletu či počítači, ze kterého je důrazně přečtete.

4 * Biblické studium: Požádejte někoho, aby si předem připravil Biblické studium. Byla připravena dvě biblická studia. Jedno je vytištěno v tomto programu a druhé lze najít na webové stránce Odboru sester klikněte na 2015 Day of Prayer. Můžete si vybrat jedno biblické studium nebo obě dvě. 4. Zdůrazněte sbírku * Sbírky v tento den podporují kontinentální i celosvětovou službu Odboru sester SAB. Odbor je vlastně závislý na této jednorázové sbírce jako na hlavním zdroji svých příjmů. * Povzbuďte ženy k tomu, aby darovaly dvojnásobek loňské částky. Ujistěte všechny zúčastněné, že jejich příspěvek se spojí se sbírkami baptistických žen z ostatních kontinentálních unií, aby pomohl získávat náš svět pro Krista. 5. Rozdělení sbírky ze dne modliteb Polovina obdržených peněz zůstává pro služby příslušné kontinentální unie a druhá polovina je odeslána na ústředí Odboru sester SAB. Následující tabulka podává další informace. 50% - Odbor sester SAB * Projekty Dne modliteb * Publikace (tisk, maily) pro každoroční Den modliteb * Zvláštní projekty, které pomáhají naplnit potřeby žen po celém světě * Konference vedoucích žen, včetně stipendií * Provoz webové stránky a zasílání elektronických zpráv * Cesty pracovnic ústředí a výkonné ředitelky pro povzbuzení a podporu kontinentálních unií * Provoz světového ústředí (administrativní náklady) * Platy ředitelky a ostatních pracovnic 50% - kontinentální unie * Fondy, které pomáhají pracovnicím kontinentální unie zakládat nové organizace baptistických žen * Speciální programy: evangelizace, konference mladých žen, projekty kontinentální unie pro Den modliteb a další setkání, která pomáhají naplnit potřeby žen. * Setkání kontinentální unie pořádaná jednou za každých pět let * Stipendia pro účastnice setkání kontinentální unie * Cesty pracovnic kontinentální unie pro povzbuzení národních skupin baptistických žen Biblické studium 1 POVSTAŇTE A ZÁŘETE Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. Lukáš 4, (Ekumenický překlad) Jeden z nejkrásnějších rysů Ježíšovy služby na zemi byl jeho vztah k ženám. Byl jemný, laskavý, a především uctivý.vidíme to v biblických příbězích, ve kterých se Ježíš s nimi setkává. V dnešním setkání znovu vidíme tyto rysy, které vůbec nebyly běžné pro lidi toho období, kdy Ježíš kráčel po prašných cestách Palestiny. Ježíš nejen vysvětloval pravdy Božího království Svým poselstvím lásky a laskavosti, ale navíc svými činy ukazoval skutečné změny

5 společenského chování tehdejší doby. Onoho sobotního odpoledne, po tom, co Ježíš vyučoval a léčil nemocné v synagóze v Kafarnaum, vzal Petr Jej i ostatní do svého domu, aby si mohli odpočinout. Když přišli, byli okamžitě informováni, že je tchyně Šimona Petra nemocná. Je pravděpodobné, že to byla vdova, starší žena s určitými potřebami. Ale určitě to byla také žena milovaná svou rodinou, protože okamžitě přistoupili k Ježíši, aby Mu dali vědět, jak moc jim na ní záleží a jakou o ni mají starost. Věděli, že dopoledne Ježíš uzdravil člověka posedlého nečistým duchem, takže věděli, že má moc uzdravovat možná by mohl udělat totéž pro milovanou ženu, která byla nemocná. V tehdejší době byla horečnatá onemocnění velmi závažná. Vzhledem k velmi primitivnímu způsobu léčení v tehdejší době byla horečka považována za smrtelnou nemoc. Je zajímavé, že Lukáš, ten laskavý a rozvážný lékař, nejen oznamuje, že měla horečku, ale dokonce ji hodnotí jako silnou horečku. Matouš nám ve 14. verši 8. kapitoly říká, že ležela, jinými slovy, že její stav byl velmi choulostivý. Horečka působí člověku, který jí trpí, celkové a značné obtíže spojené se silnými bolestmi kostí, člověk po ní zůstává slabý a vyčerpaný. V takové společnosti, jaká byla v Ježíšových dobách, se nemocní lidé octli ve velmi obtížné situaci, protože museli čelit odmítnutí a odcizení těch, kdo jim byli nablízku. Když byl Ježíš obeznámen s touto situací, odložil veškeré společenské konvence a okamžitě k ní přistoupil, což v tehdejší době nebylo běžné chování k nemocným. Matouš nám v 15. verši 8. kapitoly říká, že se Ježíš také dotkl její ruky. To je známkou obrovské náklonnosti k ženě, které se od začátku její nemoci nemohlo dostat láskyplného dotyku od těch, které milovala. Když teď cítila, s jakou něhou se Ježíš dotýká její ruky, ukázalo jí to, kým Ježíš opravdu je: Bohem lásky. Ale Ježíš je také Bohem moci, protože nejen přišel k jejímu lůžku a něžně se jí dotkl, ale také pohrozil horečce a ta ji okamžitě opustila. To ukazuje Ježíšovu nadpřirozenou moc. Nic se nevymyká Jeho kontrole, a když k Němu jdeme s upřímnou vírou, může změnit tragédii v požehnání. Zázraky nejsou samoúčelné, ale jsou způsobem, jak ukázat Boží milost. Příběh o tomto zázraku nekončí jen návratem tělesného zdraví Petrovy tchyně, ale zdůrazňuje zvláštní způsob, jakým vstala a obsluhovala je. Ještě důležitější než ten samotný zázrak je účel, za jakým ho Bůh vykonává. Bůh nás povolává do své služby. Žena, která jen minutu před tím ležela v posteli, slabá a vyčerpaná, pouhou silou Mistrova slova teď stojí a obsluhuje je. To je zázrak. Ta žena mohla ještě chvíli zůstat v posteli a každý by to pochopil, ale z vděčnosti za to, co pro ni Ježíš udělal, vstala a začala zářit světlem své služby. Ve druhém listu Timoteovi 1, 9 čteme: (On) nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti. Bůh nás povolal, abychom žili život svatosti. Tato svatost se promítá do svaté služby. Měli bychom si pamatovat, že jsme nebyli spaseni proto, že sloužíme, ale že jsme byli spaseni proto, abychom sloužili. Naše místo služby v Království Božím je to, co dává smysl a účel

6 našemu životu. Sloužíme Bohu s radostí a vděčností za to, co On pro nás učinil. Dlužíme Mu náš život. Pak, když sloužíme ostatním, děláme to jako službu Jemu. Ježíš řekl v Matoušovi 25, 40: Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. (Ekumenický překlad) Naším povoláním je sloužit Ježíši skrze naši službu jiným. Je to naše služba Bohu, skrze kterou vyzařujeme světlo, protože sám Ježíš řekl: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5, Ekumenický překlad Musíme Povstat a Zářit pro Pána. Děláme to tak, že sloužíme Ježíši, když sloužíme jiným. Kdosi řekl: Ten, kdo nežije, aby sloužil, neslouží, aby žil. Povstaňme a Zářeme a služme! Raquel Contreras Den modliteb na Facebooku Každý rok se v Den modliteb drží 24-hodinová hlídka na Facebookové stránce Odboru sester SAB. Výkonná asistentka Odboru sester, T. J. Wheeler, začíná tuto hlídku v neděli, 1. listopadu jednu minutu po půlnoci a končí ve v pondělí v noci 2. listopadu. Přes 5000 žen z více než 51 zemí se tímto způsobem přidalo a spojilo s programem Dne modliteb. Mnohé se setkaly v malých skupinkách, nebo se spojily v práci, ve škole či doma a použily své telefony, tablety, notebooky a počítače. Zasílaly své modlitby, žádosti, novinky a úžasná svědectví po celých 24 hodin. Je to skvělý způsob jak zapojit mladé ženy do Dne modliteb. Požádejte některou mladou sestru, aby byla vaší online reportérkou. Tato reportérka může na Facebooku sdílet fotografie a vaše nejnovější události a také vás zpravovat o novinkách poslaných na Facebookovou stránku. Použijte tuto 24-hodinovou hlídku, abyste spojily mladší i starší ženy tím, že půjdou s laptopem, notebookem nebo tabletem do domovů osamělých lidí, do pečovatelských domovů či nemocnic a budou tam sdílet biblické studium, hudbu a inspirující zprávy z Facebookové stránky Odboru sester. To poskytne možnost poučení i budování vzájemných vztahů. Můžete zařadit Den modliteb do svého rozvrhu a být spojeny s ostatními ženami po celém světě. Abyste se připojily, najděte ne Facebooku BWA Women s Department a na nápisu ARISE,SHINE klikněte na like. Tak se budete moci připojit ke Dni modliteb T. J. Wheeler Výkonná asistentka Odboru sester SAB

7 Děkovné dopisy svědectví Reverend Ilie Coada Reverend Ilie Coada je baptistickým kazatelem v Moldavsku. Věnoval svůj život i svoje prostředky úsilí, aby se mladé dívky nestaly oběťmi obchodu s lidmi. Pro zranitelné dívky, z nichž mnohé přišly přímo ze sirotčinců, otevřel ubytovnu, kde mohou přebývat a pokračovat ve svém vzdělávání, a také přechodný domov, kam mohou dívky navštěvující školu ve městě jezdit na prázdniny a na víkendy. Coada založil oblastní středisko, které nabízí mimoškolní a letní programy včetně školení pro 500 dětí, takže je pro mládež v této oblasti sníženo riziko obchodování s lidmi. Zřídil stipendia, která umožňují rizikovým dívkám navštěvovat odborné školy a univerzitu. Coada vybudoval skleníky a další drobné podniky, které nabízejí zaměstnání dívkám a ženám v tomto společenství, aby mohly mít placenou práci a starat se o své děti. V dětském středisku zahájil program smíšené péče starších lidí o děti, takže starší lidé mohou sdílet jídlo a společenství a trávit čas s dětmi jako jejich adoptivní prarodiče. Coada se zabýval těmito rozmanitými službami a přitom riskoval své bezpečí. Někteří obchodníci s lidmi získávají nováčky přímo ze sirotčinců a Coadova práce v těchto institucích jim tyto možnosti omezila. Výsledkem byly výhrůžky, že ho připraví o život. Jeho odvaha spočívá na jeho křesťanské víře čerpané z Písma, že v lásce není žádný strach. Pastor Ilie čelí výhrůžkám mafie s moudrostí, vtipem, odvahou a průhledným jednáním, říká Evropská baptistická federace. Zná Boží povolání ve svém životě a je ochoten riskovat všechno, aby následoval hlas Toho, kdo ho miluje a kdo ho spasil. I během boje proti obchodování s lidmi Coada dál působí jako kazatel v místní církevní obci a zakládá nové sbory v Moldavsku. Reverend Ilie Coada je neuvěřitelným příkladem baptistického kazatele, který nejen káže Boží slovo, ale tímto slovem také věrohodně, tiše, pokorně a bez oslavných fanfár žije, říká Lauran Bethell. Zachránil nespočet dětí od nejhoršího druhu otroctví v sexuálním průmyslu a je inspirací pro Lauran a mnoho dalších. Ilie Coada obdržel v roce 2014 Cenu lidských práv Dentona a Janice Lotzových. Sela Koiya Papua Nová Guinea Sela Koiya se narodila v křesťanské, baptistické rodině v okrese Mul Baiyer v západní, hornaté provincii Papuy Nové Guiney. Přijala Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. V roce 2003, když se poprvé vdala, byl u ní rozpoznán virus HIV a tuberkulóza. Ve vážném stavu byla přijata do Venkovské baptistické nemocnice v Tinsley. Jakmile byla diagnóza HIV a TBC známa, byla zavržena a stigmatizována manželem a většinou příbuzných. Léky na antiretrovirovou terapii (ART) tenkrát nebyly dostupné. Měla pravidelné záchvaty nemoci a musela docházet na léčbu do nemocnice. Přijali ji a starali se o ni její strýc a jeho manželka Susan Koiya, nynější koordinátorka skupiny True Friends (Opravdoví přátelé). Poskytli jí duchovní i tělesnou pomoc, kterou

8 potřebovala. Když byla v péči svého strýce a Susan, požádala Sela o odpuštění a prožila pokání. Selina víra v Pána Ježíše Krista sílila, protože skutečně věřila, že bez správné léčby HIV je Pán jediný, kdo ji může vyléčit. Její pečující rodina se usilovně modlila za její přežití. V roce 2004 přijel do nemocnice v Tinsley pracovat baptistický misijní lékař z Austrálie. Dělal průzkum po celé zemi pro ART (antiretrovirová terapie) a poradil jí, aby cestovala do Lae a podstoupila tam tuto léčbu. V Lae byla přijata do nemocnice a začala čtyřměsíční léčba TBC a ART. Byla dvanáctou HIV pacientkou, která začala užívat ART léky v provincii Morobe v Lae, v době, kdy v horských oblastech tyto léky ještě nebyly dostupné. Do Lae musela dojíždět na prohlídky a pro léky, dokud nebylo zřízeno centrum HIV/ART v nemocnici v Mount Hagen. V letech Sela svědčila o Božím léčení mnoha dalším ženám žijícím s HIV/AIDS v Mount Hagen. Susan Koiya spolupracovala s odborem pro HIV při Baptistické unii Papuy Nové Guiney už před tím, než se Sela nakazila. Zuzaniny znalosti o HIV jsou pro ni posilou při péči o Selu a sedm dalších žen, které odpověděly na Selino svědectví. Susan pomáhá těmto ženám duchovními radami a modlí se s nimi. Několik z nich přijalo Krista. V roce 2008 vedoucí odboru pro HIV rozpoznal potřeby lidí žijících s HIV a oficiálně je uznal jako skupinu nazvanou True Friends (Opravdoví přátelé) a přidělil jim na každý měsíc určité finanční prostředky pro zlepšení stavu jejich výživy. Díky Selině velké službě svědectvím se celkový počet členek této skupiny rozrostl na třicet, ale kvůli omezeným prostředkům je deset z nich vyloučeno z příjmů tohoto malého fondu; a to dělá Sele starosti. Usilovně se za ně modlí, aby jim mohla být poskytnuta péče skupiny True Friends a aby se tak nenaskytla příležitost, jak by mohly znovu zničit svůj život jak duchovně tak tělesně a nezničily tak i další životy. Sela dál svědčí ostatním a pomáhá jim jak duchovně, tak tělesně. Odkazuje ženy na skupinu True Friends pro duchovní i tělesné poradenství. Sela pracuje jako pomocná síla v odboru pro HIV při Baptistické unii Papuy Nové Guiney. Je zapojená do skupiny rukodělných řemesel, která získává příjmy výrobou papuánských tašek a dalších řemeslných výrobků. Chce chválit svého Pána Boha za Jeho neskonalou lásku a milosrdenství, s jakým jí umožňuje žít její vlastní život nezávisle a s důvěrou prostřednictvím Baptistické unie Papuy Nové Guiney. Na závěr řekla, že našla práci, kterou jí Bůh dal, aby mohla být odměněna v nebi. Děkuje za vše, co se v jejím životě stalo, protože Bůh to použil k záchraně dalších žen. Bohu budiž sláva. Rose Jabani, Zambie Prezidentka pro oblast Jižní Afriky Unie baptistických žen Afriky (BWUA) pomohla mně, Rose Jabani, a mé zemi, Zambii, růst v Kristu. Republika Zambie je vnitrozemská země na jihu Afriky sousedící s Demokratickou republikou Kongo na severu, s Tanzánií na severovýchodě, s Malawi na východě, Mosambikem, Zimbabwe, Botswanou a Namibií na jihu a s Angolou na západě. Unie baptistických žen Afriky sem přinesla pokoj, lásku a jednotu vytvořením Asociace baptistických žen Zambie. Během své návštěvy prezidentka BWUA povzbudila zambijské ženy, aby se školily v používání informační technologie. Zambijské baptistky teď spolu komunikují prostřednictvím internetu.

9 BWUA kladla důraz na Světový den modliteb baptistických žen a na Africký den modliteb a kvůli tomuto zdůraznění se zambijské ženy více modlí a dávají více. Zpravodajský orgán BWUA pomáhá zambijské ženy informovat a také jim umožňuje se sdílet s ostatními africkými ženami o tom, co dělají. BWUA pomohla baptistkám Zambie zahájit projekty, které posilují ženy finančně, a pomáhá vymýtit chudobu v místních skupinách a společenstvích. Bylo otevřeno mnohoúčelové centrum, které zamýšlí školit ženy a mládež v kurzech pro získání různých dovedností. BWUA také připravila mne, Rose Jabani, abych byla lepší vedoucí. Vybavila mne po všech stránkách jako členku vedení pro region Jižní Afriky. Úvaha nad Dnem modliteb a darů Modlitba je velmi důležitou součástí naší víry a je určitě v centru pozornosti Odboru sester. Ve skutečnosti se modlitba táhne jako nit celou historií Odboru sester, s modlitebním společenstvím a každoročním pořádáním a oslavou Světového dne modliteb baptistických žen. Jak se to stalo? Den modliteb baptistických žen má svůj počátek v roce 1948, kdy se devatenáct baptistek sešlo v Londýně, v Anglii, po skončení 2. světové války a společně se modlily modlitbu Páně. Během tří dnů založily Unii baptistických žen Evropy. V roce 1950 se sešly ženy ze 13 zemí na Světovém baptistickém kongresu a slyšely o zkušenostech evropských žen a o požehnání, které vzešlo z jejich sejití a společných modliteb. Bylo rozhodnuto, že Den modliteb se bude konat první pátek v prosinci a začalo se 1. prosince Tehdy nebylo mnoho snadných a rychlých způsobů, jak sdílet informace, takže účast byla omezená. Během let se však zachovávání svátku Dne modliteb rozrůstalo. Cítím se zahanbená, když slyším o ženách, které jedou hodiny autobusem, nebo dokonce jdou několik dní pěšky, aby se mohly zúčastnit Dne modliteb.nic se nevyrovná sdílení času a modliteb s ostatními věřícími. A technologie umožnila přístup k více zdrojům a informacím, takže je mnoho způsobů, jak zachovávat Den modliteb. Můžeme použít Facebook a další sociální média ke sdílení a spojení účastníků Dne modliteb po celém světě. Další důležitou součástí Dne modliteb je příležitost investovat do Božího království prostřednictvím darů do sbírky. Polovina každé sbírky jde do kontinentální unie a druhá polovina do Odboru sester. Možná nevíte, že prostředky ze sbírek jsou hlavním zdrojem příjmů pro Odbor sester a často i pro kontinentální unie. Tyto prostředky pomáhají financovat nejen akce kontinentálních unií a Odboru sester, ale také pomáhají podporovat misijní projekty. Vaše příspěvky vlastně pomáhají financovat dvojí projekty, protože každá kontinentální unie vybírá projekty ze svých zemí a také Odbor sester vybírá projekty. Myslíte si, že na vašem příspěvku nezáleží? Bůh může učinit mnoho s tím, co vy chápete jako málo. Vzpomínáte si na biblický příběh o bochnících a rybách? Jak to malé množství jídla nasytilo tisíce a ještě zbylo? Byl to příspěvek darovaný malým chlapcem, který měl štědré srdce. Bůh tomu požehnal. Projekty vybrané Odborem sester pro letošní Den modliteb zahrnují podporu nadace, která rozvíjí projekty sociální péče v Moldavsku, program, který pomáhá ženám žijícím s HIV/AIDS v Papui Nové Guinei a školení vedoucích baptistických žen v Africe. Projekty předchozích let zahrnovaly poskytnutí vzdělání pro ženy a děti, financování

10 vyvařoven pro potřeby hladovějících žen a dětí, budování ubytoven pro zneužívané ženy a děti, školení vedoucích (zvláště mladých žen) a učení žen dovednostem, jako jsou farmaření nebo šití. Projekty se soustředí na naplnění tělesných a duchovních potřeb, což pomáhá zlepšit lidem život, a na výchovu vedoucích. Během několika posledních let jsem měla to štěstí navštívit, spolu s ostatními, řadu projektů Dne modliteb.v Nigérii jsem viděla zelinářské zahrady, kde se ženy učily zahradnickým dovednostem a také získávaly přístup k čerstvé, zdravé zelenině, kterou mohly i prodávat, aby získaly nějaký příjem. V Chile jsem navštívila pečovatelský domov provozovaný místní organizací pro potřeby starších žen, které nemají rodinu, která by se o ně postarala. Hřálo u srdce vidět, jakou úctu a lásku prokazují pečovatelky těmto svatým seniorkám. Byly jsme také v uprchlickém táboře v Thajsku, který obdržel prostředky na šicí stroje, což umožňuje ženám se naučit šít a vyrábět řemeslné výrobky na prodej, aby zvýšily svůj rodinný příjem. Na těchto projektech ZÁLEŽÍ. ZÁLEŽÍ na vašich peněžních příspěvcích a příspěvcích darovaných na celém světě. ZÁLEŽÍ i na vašich modlitbách. Ať už se budete účastnit oslav Dne modliteb 2015 jakýmkoli způsobem, vzpomeňte si na ony evropské ženy, které se sešly před mnoha lety, a jak záleželo na tom, co udělaly. Buďme otevřené Bohu a hojné v našich modlitbách a štědré v našich peněžních darech. Donna Groover Sekretářka a pokladnice ( ) Odboru sester SAB Projekty Dne modliteb 2015: 1. Název projektu: Nadace Bethania Zodpovědná osoba: Ilie Coada Postavení: Kazatel a zakladatel Nadace Bethania Země: Moldavsko Popis projektu: Bethania rozvíjí projekty sociální péče po celé Moldavské republice. Realizuje projekty v oblasti prevence obchodu s lidmi, sociální a rodinnou integraci děti ze sirotčinců, internátů a pěstounské péče, denní péči o rizikové děti a také projekty péče o staré lidi. 2 Název projektu: True Friends (Opravdoví přátelé) Zodpovědná osoba: Susan Koiya Postavení: Koordinátorka skupiny True Friends Země: Papua Nová Guinea Popis projektu: True Friends je program, který pomáhá ženám žijícím s HIV/AIDS a s tuberkulózou. Program školí ženy o správné výživě, pozitivním životním stylu a poskytuje pravidelné duchovní i tělesné poradenství. Program také zapojuje ženy do skupiny rukodělné výroby, která jim poskytuje příjem z prodeje papuánských tašek a jiných výrobků.v současné době skupina True Friends zahrnuje třicet žen, ale deset jich bylo vyloučeno kvůli nedostatku finanční podpory. 3. Název projektu: Školení vedoucích Unie baptistických žen Afriky (BWUA) Zodpovědná osoba: Joina Dhlula Postavení: Prezidentka BWUA Světadíl: Afrika Popis projektu: Vyškolit vedoucí baptistických žen ve čtyřech různých oblastech BWUA a

11 pomoci jim založit nové organizace žen a také jim pomoci zahájit projekty, které by ženy finančně posílily, aby se vymýtila chudoba v místních skupinách a společenstvích. Projekt také pomůže pracovnicím BWUA provádět školení vedoucích. 4. Název projektu: Fond pro speciální projekty kontinentální unie Zodpovědná osoba: Výkonný výbor Odboru sester Popis projektu: Tento fond je možno použít na podporu kterékoli kontinentální unie pro speciální projekt nebo událost na úrovni kontinentální unie. Příjmy ze sbírek se zašlou na příslušnou kontinentální unii, tedy na účet EBWU Číslo účtu: Banka: Spar-und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eg BIC: GENODE51BH2 Postgach Bad Homburg Tel: 06172/ Dary on-line Dary se nyní dají posílat on-line na klikněte na donate tab a pak na egiving. Dary mohou být poslány odkudkoli z celého světa s použitím kreditní karty. Ušetříte čas a peníze (žádné poplatky). Bude zaslána stvrzenka 50% bude přiděleno příslušné kontinentální unii a 50% Odboru sester SAB. POVSTAŇTE, ZÁŘETE skrze modlitbu Modlitební průvodce 2015 Unie baptistických žen Jihozápadního Tichomoří (BWUSWP) 1. Modlete se za baptistky v Austrálii aby měly oči upnuté k Bohu a aby v této velké jižní zemi nastalo probuzení. 2. Modlete se za baptistky v Papui Nové Guinei aby zakusily neuvěřitelnou jednotu v Bohu, jak se jejich dílo bude šířit touto drsnou a vzdálenou zemí. 3. Modlete se za baptistky na Fidži, které žijí v odlehlých a venkovských oblastech aby byly schopny učinit rozhodný krok a běžet svůj dobrý běh víry navzdory svému osamocení. 4. Modlete se za ženy ze západní Papuy, které prožívají svůj křesťanský život v převážně muslimské zemi. 5. Modlete se za baptistky na Novém Zélandu aby Bůh podnítil k vůdcovství a službě mladé ženy, které by pracovaly po boku ostatních generací. 6. Modlete se, prosím, za vedoucí tým BWUSWP, který se snaží spojit, podporovat a modlit se za ženy po celém krásném Jihozápadním Tichomoří. Unie baptistických žen Afriky (BWUA) 1. Modlete se za naprosté vymýcení choroby ebola v Západní Africe. 2. Modlete se za nezaměstnané vysokoškoláky ve většině afrických zemí.

12 3. Modlete se za politickou stabilitu ve Středoafrické republice, v Súdánu, Mali, na východě Demokratické republiky Kongo a v Guinei Bissau. 4. Modlete se za ty, kdo jsou ohroženi vzbouřenci z Boko Haram v severní Nigérii a ostatních západních zemích. 5. Modlete se za všechny baptistické vedoucí v Africe, aby dokázaly pečlivě vybírat priority a moudře spravovat skromné peněžní zdroje. 6. Modlete se za všechny, kdo jsou postiženi nenakažlivými chorobami, jako jsou hypertenze, infarkt, cukrovka či rakovina, ale i chorobami jako HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie. Unie baptistických žen Severní Ameriky (NABWU) 1. Modlete se za ženy Severní Ameriky, aby se nezapomněly věrně modlit a prakticky podporovat ty, kdo trpí pronásledováním pro Ježíšovo jméno. 2. Modlete se, aby baptistické ženy a sbory rozšířily křesťanskou pohostinnost pro mnoho uprchlíků a přistěhovalců, kteří každý rok přijíždějí do Severní Ameriky. 3. Modlete se, aby byli Severoameričané dobrými a moudrými správci rozsáhlých zdrojů, které mají k dispozici, a aby štědře dávali potřebným. 4. Modlete se za organizace baptistických žen, jimž ubývají členky aby hledaly Boží vedení pro obnovu a načerpání nových sil. 5. Modlete se za mladistvé a mladé dospělé aby toužili stále kráčet a růst na své cestě s Kristem navzdory nesouhlasným tlakům a názorům uvnitř společnosti. 6. Modlete se za duchovní sjednocení všech baptistů v Severní Americe aby neustále projevovali svou vášeň pro Pána jak slovem, tak skutky. Unie baptistických žen Latinské Ameriky (UFBAL) 1. Modlete se za vedoucí národních unií žen aby plánovaly projekty a programy, které by podnítily práci místních unií žen. 2. Modlete se za obnovení misijního vzdělání mládeže aby se jich stále více zapojovalo do místních sborů po celé Latinské Americe. 3. Modlete se za UFBAL, aby dál podporovala evangelizační a misijní programy UBLA ( to je jedna z oblastí Světové aliance baptistů v Latinské Americe). 4. Modlete se za plány a program Konference vedoucích této kontinentální unie, která se bude konat září Modlete se za baptistky, které ve své zemi pracují, aby pomohly vymýtit chudobu, negramotnost, hlad a aby naplnily duchovní potřeby těch, kterým slouží. 6. UFBAL vzdává díky Pánu za 60 let služby této organizace a prosí o modlitby za UFBAL, aby pokračovala ve službě Pánu prostřednictvím místních organizací baptistických žen. Unie baptistických žen Asie (ABWU) 1. Modlete se za soulad a jednotu mezi indonéskými baptistickými sbory, když se připravují být hostiteli Kongresu asijských a tichomořských baptistů v roce 2017 a Shromáždění unie baptistických žen Asie v roce Modlete se za příležitosti ke svědectví a službě lidem v Pákistánu, ať už v čase přírodních pohrom, nebo za dobrého počasí. 3. Modlete se za sbory v Hong Kongu, aby byly schopny odvážně hlásat pokoj, který přináší Kristus, bez ohledu na politickou situaci. 4. Modlete se za Ligu baptistických žen na Srí Lance, aby věrně hlásaly Krista všem věkovým skupinám. 5. Modlete se za japonské křesťany, aby dokázali najít kreativní způsoby, jak obeznámit své krajany s Kristem, když jim slouží v dobách pohrom. 6. Chvalte Pána za nové sbory, které stále vznikají a jsou organizovány v oblastech tak těžce

13 postižených tajfunem Hayan v roce Unie baptistických žen Karibiku (CBWU) 1.Modlete se za oddanější a ochotnější pracovnice, které by konaly hrdinské činy pro Pána. 2. Modlete se, aby se Duch Svatý v Karibiku nově dotýkal lidí, kteří ztratili naději, a aby je zmocnil ke službě na vinici Páně. 3. Modlete se za ženy, ze kterých se stávají sexuální otrokyně, aby mohly být vysvobozeny. 4. Modlete se za Boží zásah, aby se zastavilo propuknutí nemocí v Karibiku. 5. Modlete se za prezidentky a členky výkonných výborů na jednotlivých ostrovech, aby viděly své postavení jako Boží povolání. 6. Modlete se, aby se zlepšila morálka v rodinách, zvláště mezi mladými lidmi, aby se zcela vydali Pánu. Unie baptistických žen Evropy (EBWU) 1. Modlete se, aby se omezilo zlo nesmyslných válek a bojů, aby mohl být nalezen správný způsob řešení politických, ekonomických a sociálních otázek, aby se konflikty řešily vyjednáváním. 2. Modlete se za ženy v Evropě, aby je Pán použil jako zprostředkovatelky míru v jejich zemích, domovech a rodinách. 3. Modlete se za ženy, za jejich rodiny, a zvláště za mladé chlapce a dívky, aby měli hlubší a smysluplnější hodnoty než jen hmotné vlastnictví. 4. Modlete se, ať Pán dá ženám v Evropě zjevení, jak najít správný způsob, jakým se vyrovnat s výzvami moderní společnosti, a jak vybudovat obecenství v Kristu mezi ženami v jejich sborech. 5. Modlete se za ženy žijící z zemích, kde není mír, kde je chudoba, kde není žádná práce ani naděje do budoucnosti pro jejich děti a mladé lidi. 6. Modlete se za ženy ve službě, aby zůstaly silné a zažívaly požehnání od Pána, aby se osvěžila jejich ochota a pokračovaly ve službě svým bližním i bratřím a sestrám. Všeobecné prosby o modlitby: 1. Modlete se za nového prezidenta Světové aliance baptistů, který byl zvolen na Kongresu SAB Jeho jméno a fotografii najdete na Org 2. Modlete se za Nevilla Callama, generálního tajemníka. Detaily na Výkonný výbor Světové aliance baptistů 1. Modlete se za novou prezidentku Odboru sester, která byla zvolena na Konferenci vedení baptistických žen Jméno a fotku najdete na po červenci Modlete se za novou tajemnici a pokladnici Odboru sester, která byla zvolena na Konferenci vedení baptistických žen Jméno a fotku opět najdete na webu po červenci Modlete se za Patsy Davis, výkonnou ředitelku Odboru sester 4. Modlete se za následující viceprezidentky: Afrika: Joina Dhlula Asie: Precy Caronongan Karibik: Yvonne Pitter Evropa: Aniko Ujvari Latinská Amerika: Sara de Barrios Severní Amerika: Moreen Sharp Jihozápadní Tichomoří: Sue Peters 5.Modlete se za T. J. Wheeler, výkonnou asistentku Odboru sester

14

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Výroční zpráva 2013 Nadačního fondu Sarepta

Výroční zpráva 2013 Nadačního fondu Sarepta Výroční zpráva 2013 Nadačního fondu Sarepta Úvodní slovo Milí přátelé, právě se vám do rukou dostává zpráva o činnosti Nadačního fondu Sarepta. Přestože naše činnost začala oficiálně až koncem roku 2013,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Příloha dotazník spokojenosti

Příloha dotazník spokojenosti 278 Příloha dotazník spokojenosti Vážená paní, vážený pane, Vás, pacienta, považujeme za důležitého účastníka poskytované zdravotní péče. Chceme vzít v úvahu všechny Vaše názory a připomínky za účelem

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Sarepta

Výroční zpráva Nadačního fondu Sarepta Výroční zpráva 2015 Nadačního fondu Sarepta Úvodní slovo Milí přátelé, Slova mohou jen stěží vyjádřit naši vděčnost za vše, čeho jsme v roce 2015 mohli být účastni. Přinášet změny do životů druhých lidí

Více