POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás"

Transkript

1 POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás Jste pozvané, abyste povstaly a zářily 2. listopad 2015 Světový den modliteb baptistických žen Odbor sester Světové aliance baptistů se skládá ze sedmi kontinentálních unií, které zastupují 238 národních baptistických organizací žen ze 138 zemí. Program Světového dne modliteb baptistických žen pro rok 2015 byl připraven Výkonným výborem Odboru sester Světové aliance baptistů (SAB). POVSTAŇTE, ZÁŘETE Když my povstaneme, On září skrze nás Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izajáš 60,1 (Ekumenický překlad) Program Světového dne modliteb baptistických žen v roce 2015 začíná novou pětiletou studijní řadu založenou na tématu POVSTAŇTE, ZÁŘETE. V příštích pěti letech se budeme učit, že když povstaneme, tak On bude zářit skrze společenství, jednotu, spravedlnost a službu. Na rok 2015 bylo naplánováno dokončení osmi Cílů rozvoje Milénia. Jak daleko jsme pokročily? Zpráva Světové organizace žen nám pomůže získat představu, jak daleko jsme v plnění těchto cílů. Dosažení těch Cílů rozvoje Milénia, které se vztahují ke zdraví, je důležité pro zlepšení kvality života všech lidí. V minulých dekádách po celém světě značně poklesla dětská úmrtnost. V Africe však vysoká dětská úmrtnost přetrvává, navzdory zesíleným snahám ji snížit. Dalším Cílem rozvoje Milénia je zlepšit zdraví matek. Pro dosažení tohoto cíle je podstatné umožnit ženám přístup k předporodní péči a k porodům vedeným školeným zdravotnickým personálem. Průzkumy ukazují zvýšení počtu žen, kterým se dostává předporodní péče, ale ještě je třeba toho mnoho zlepšit. Pokroku, i když pomalu a nerovnoměrně, je také dosaženo ve stavu gramotnosti žen a mužů po celém světě. Avšak odrazem neustávajícího znevýhodnění, kterému ženy čelí, je fakt, že tvoří dvě třetiny ze 774 milionů dospělých negramotných na světě, což je poměr, který se nezměnil během uplynulých dvou desítek let. Celosvětově zůstával podíl žen na pracovním trhu v uplynulých dvou dekádách mezi lety 1990 až 2010 stálý a pohyboval se kolem 52 %. V některých částech Afriky a Asie však zůstává účast ženské pracovní síly pod 30 %. Po celém světě přetrvává nevyváženost pohlaví na rozhodujících pozicích ve vládě. Ženy stále nejsou dostatečně zastoupeny v národních parlamentech, kde v průměru jen 17 % zaujímají ženy. I když se údaje o počtu žen vystavených násilí v různých oblastech liší, statistiky udávají, že násilí proti ženám je všeobecným jevem a ženy jsou vystaveny různým formám násilí

2 tělesnému, sexuálnímu, psychickému a ekonomickému, a to jak ve svých domovech, tak mimo ně. Nejčastěji na nich páchají násilí jejich intimní partneři. Špatná infrastruktura a podmínky bydlení i přírodní nebezpečí nepoměrně více ovlivňují ženy z méně rozvinutých oblastí pokud jde o neplacenou práci, jejich zdraví a přežití. Více než polovina venkovských domácností a asi čtvrtina městských domácností v Subsaharské Africe postrádá snadný přístup k pitné vodě. V některých částech světa jsou ženy a dívky často více zatíženy chudobou jejich domácností a životního prostředí než muži a chlapci. Počet chudých, kteří žijí v jednočlenných domácnostech, je také vyšší u žen než u mužů. Počáteční otázka byla: Jak daleko jsme pokročily? Kde a jak bychom měly povstat a zářit světlem pro Pána? Na tyto otázky budeme odpovídat během příštích pěti let v programech Světového dne modliteb baptistických žen, když POVSTANEME a BUDEME ZÁŘIT. Verš z Písma v úvodu nám říká, abychom povstaly, ať všichni vidí zářit naše světlo, kterým je Ježíš Kristus. Pokud chcete další informace o kterékoli z výše zmíněných oblastí, přejděte na webovou stránku Odboru sester SAB klikněte na 2015 DOP, Additional Information, Key Findings. (Dodatečné informace, hlavní údaje) Patsy Davis Výkonná ředitelka Odboru sester SAB Pozdrav od prezidentky POVSTAŇTE A ZÁŘETE Baptistické ženy po celém světě se opět scházejí k oslavě Světového dne modliteb baptistických žen. V tento den, který je vždy tak mimořádný, se scházíme, abychom se společně modlily a dávaly, ale také můžeme přemítat a seznámit se s životními příběhy žen po celém světě, které povstaly, aby sloužily Pánu. Ať jsou kdekoliv, v jejich službě září světlo Boží přítomnosti. Prostřednictvím Světového dne modliteb baptistických žen se scházíme, abychom zářily světlem, které udržují naše modlitby a dary. Náš Pán nás povolává, abychom povstaly a zářily v Jeho službě. Během příštích pěti let budeme používat toto téma. Bez ohledu na to, jaká je naše tělesná kondice, či na to, kde jsme na naší duchovní pouti, můžeme všechny povstat a učinit více v Boží službě. Ježíš nám řekl, že On je světlo světa. Toto světlo by v nás mělo zářit, když sloužíme Jemu i jiným lidem. Světlo, které je Kristus přebývající v nás, nám dovoluje zářit, protože Kristus dodal: Vy jste světlo světa. Až budeme opouštět toto setkání, měly bychom se navzájem vyzvat, abychom vyšly a zářily, kamkoli půjdeme. Modlíme se,aby toto setkání bylo pro vás takovým požehnáním abyste byly schopné cítit

3 duchovní obecenství se sestrami po celém světě a zároveň cítily výzvu povstat a zářit. Ať vám Pán žehná, Raquel Contreras Prezidentka ( ) Odboru sester SAB Naplánujte si svůj Den modliteb 1. Příprava * Je velmi důležité, aby se plánovací tým sešel dostatečně brzy k modlitbám a naplánování programu, který přinese lepší pochopení toho, co baptistky dělají, aby ve světě vzrostl Kristův vliv, když POVSTANOU a ZÁŘÍ. Protože když ony povstanou, On září skrze ně. * Plánovací tým se musí rozhodnout, jaký způsob by byl nejlepší pro sestry, kterým slouží. Bylo vybráno pondělí, 2. listopadu, ale je také možno mít program modlitebního ztišení jiný den nebo víkend v listopadu, nebo v neděli, aby se mohl zapojit celý sbor. Důležité je naplánovat program tak, aby vyhovoval potřebám vašich sester, a to někdy během měsíce listopadu. * Vyrobte si zvláštní pozvánky s použitím šablony, kterou najdete na webové stránce Odboru sester pod 2015 Day of Prayer, Additional information (Den modliteb, doplňkové informace). Je to v angličtině, ale může to být přeloženo do vašeho jazyka. * Zveřejněte tuto událost s použitím plakátu POVSTAŇTE, ZÁŘETE, nebo si vyrobte svůj vlastní plakát. Několik žen by mohlo sehrát na videu krátkou prezentaci založenou na tomto tématu pozvání žen na program Dne modliteb. To by se mohlo promítat během oznámení při shromáždění sboru, při setkání sester, na Facebooku, kdekoli se ženy setkávají. * Připravte obálky v barvách kontinentálních unií pro sbírku a připomeňte, aby byl každý věrný v dávání, aby mohl být náš svět získán pro Krista. Barvy kontinentálních unií jsou: Afrika purpurová, Asie světle modrá, Karibik zelená, Evropa tmavě modrá, Latinská Amerika žlutá, Severní Amerika oranžová a Jihozápadní Tichomoří červená. Na obálky použijte logo POVSTAŇTE, ZÁŘETE a dopředu napište Jméno: a Částka:. 2. Návrh ústředního motivu Při výrobě ústředního motivu se nechte vést logem POVSTAŇTE, ZÁŘETE. Vystřihněte sedm siluet postav v barvách kontinentálních unií. Těchto sedm siluet připevněte na obroučku ze stejného materiálu, která by je podpírala. Vyrobte kříž a ten postavte do středu kruhu. Velkými písmeny napsaná slova POVSTAŇTE, ZÁŘETE umístěte dopředu nebo vedle siluet. Šablony pro siluety, obroučku a slova jsou na webové stránce Day of Prayer. 3. Prezentace * Pozdrav prezidentky Odboru sester SAB: Připravte pozdrav prezidentky jako rozhlasové interview. Jedna sestra bude klást otázky a druhá bude představovat Raquel Contreras, prezidentku Odboru sester. Raquel je z Chile, tak by bylo dobré, kdyby ji představovala žena hispánského původu. Na otázky a odpovědi použijte informace z Pozdravu od prezidentky. * Uvedení nového tématu (úvodní strana): Buďte kreativní při prezentaci informací, které se nacházejí v úvodní pasáži programu. Předneste informace, jako kdybyste četly noviny a jednotlivé body zprávy Světové organizace žen z roku 2010 byly články v novinách. Použijte vaše místní noviny, tablet nebo počítač k prezentaci těchto informací. Informace mohou být přilepeny na výtisk novin, nebo napsány na tabletu či počítači, ze kterého je důrazně přečtete.

4 * Biblické studium: Požádejte někoho, aby si předem připravil Biblické studium. Byla připravena dvě biblická studia. Jedno je vytištěno v tomto programu a druhé lze najít na webové stránce Odboru sester klikněte na 2015 Day of Prayer. Můžete si vybrat jedno biblické studium nebo obě dvě. 4. Zdůrazněte sbírku * Sbírky v tento den podporují kontinentální i celosvětovou službu Odboru sester SAB. Odbor je vlastně závislý na této jednorázové sbírce jako na hlavním zdroji svých příjmů. * Povzbuďte ženy k tomu, aby darovaly dvojnásobek loňské částky. Ujistěte všechny zúčastněné, že jejich příspěvek se spojí se sbírkami baptistických žen z ostatních kontinentálních unií, aby pomohl získávat náš svět pro Krista. 5. Rozdělení sbírky ze dne modliteb Polovina obdržených peněz zůstává pro služby příslušné kontinentální unie a druhá polovina je odeslána na ústředí Odboru sester SAB. Následující tabulka podává další informace. 50% - Odbor sester SAB * Projekty Dne modliteb * Publikace (tisk, maily) pro každoroční Den modliteb * Zvláštní projekty, které pomáhají naplnit potřeby žen po celém světě * Konference vedoucích žen, včetně stipendií * Provoz webové stránky a zasílání elektronických zpráv * Cesty pracovnic ústředí a výkonné ředitelky pro povzbuzení a podporu kontinentálních unií * Provoz světového ústředí (administrativní náklady) * Platy ředitelky a ostatních pracovnic 50% - kontinentální unie * Fondy, které pomáhají pracovnicím kontinentální unie zakládat nové organizace baptistických žen * Speciální programy: evangelizace, konference mladých žen, projekty kontinentální unie pro Den modliteb a další setkání, která pomáhají naplnit potřeby žen. * Setkání kontinentální unie pořádaná jednou za každých pět let * Stipendia pro účastnice setkání kontinentální unie * Cesty pracovnic kontinentální unie pro povzbuzení národních skupin baptistických žen Biblické studium 1 POVSTAŇTE A ZÁŘETE Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. Lukáš 4, (Ekumenický překlad) Jeden z nejkrásnějších rysů Ježíšovy služby na zemi byl jeho vztah k ženám. Byl jemný, laskavý, a především uctivý.vidíme to v biblických příbězích, ve kterých se Ježíš s nimi setkává. V dnešním setkání znovu vidíme tyto rysy, které vůbec nebyly běžné pro lidi toho období, kdy Ježíš kráčel po prašných cestách Palestiny. Ježíš nejen vysvětloval pravdy Božího království Svým poselstvím lásky a laskavosti, ale navíc svými činy ukazoval skutečné změny

5 společenského chování tehdejší doby. Onoho sobotního odpoledne, po tom, co Ježíš vyučoval a léčil nemocné v synagóze v Kafarnaum, vzal Petr Jej i ostatní do svého domu, aby si mohli odpočinout. Když přišli, byli okamžitě informováni, že je tchyně Šimona Petra nemocná. Je pravděpodobné, že to byla vdova, starší žena s určitými potřebami. Ale určitě to byla také žena milovaná svou rodinou, protože okamžitě přistoupili k Ježíši, aby Mu dali vědět, jak moc jim na ní záleží a jakou o ni mají starost. Věděli, že dopoledne Ježíš uzdravil člověka posedlého nečistým duchem, takže věděli, že má moc uzdravovat možná by mohl udělat totéž pro milovanou ženu, která byla nemocná. V tehdejší době byla horečnatá onemocnění velmi závažná. Vzhledem k velmi primitivnímu způsobu léčení v tehdejší době byla horečka považována za smrtelnou nemoc. Je zajímavé, že Lukáš, ten laskavý a rozvážný lékař, nejen oznamuje, že měla horečku, ale dokonce ji hodnotí jako silnou horečku. Matouš nám ve 14. verši 8. kapitoly říká, že ležela, jinými slovy, že její stav byl velmi choulostivý. Horečka působí člověku, který jí trpí, celkové a značné obtíže spojené se silnými bolestmi kostí, člověk po ní zůstává slabý a vyčerpaný. V takové společnosti, jaká byla v Ježíšových dobách, se nemocní lidé octli ve velmi obtížné situaci, protože museli čelit odmítnutí a odcizení těch, kdo jim byli nablízku. Když byl Ježíš obeznámen s touto situací, odložil veškeré společenské konvence a okamžitě k ní přistoupil, což v tehdejší době nebylo běžné chování k nemocným. Matouš nám v 15. verši 8. kapitoly říká, že se Ježíš také dotkl její ruky. To je známkou obrovské náklonnosti k ženě, které se od začátku její nemoci nemohlo dostat láskyplného dotyku od těch, které milovala. Když teď cítila, s jakou něhou se Ježíš dotýká její ruky, ukázalo jí to, kým Ježíš opravdu je: Bohem lásky. Ale Ježíš je také Bohem moci, protože nejen přišel k jejímu lůžku a něžně se jí dotkl, ale také pohrozil horečce a ta ji okamžitě opustila. To ukazuje Ježíšovu nadpřirozenou moc. Nic se nevymyká Jeho kontrole, a když k Němu jdeme s upřímnou vírou, může změnit tragédii v požehnání. Zázraky nejsou samoúčelné, ale jsou způsobem, jak ukázat Boží milost. Příběh o tomto zázraku nekončí jen návratem tělesného zdraví Petrovy tchyně, ale zdůrazňuje zvláštní způsob, jakým vstala a obsluhovala je. Ještě důležitější než ten samotný zázrak je účel, za jakým ho Bůh vykonává. Bůh nás povolává do své služby. Žena, která jen minutu před tím ležela v posteli, slabá a vyčerpaná, pouhou silou Mistrova slova teď stojí a obsluhuje je. To je zázrak. Ta žena mohla ještě chvíli zůstat v posteli a každý by to pochopil, ale z vděčnosti za to, co pro ni Ježíš udělal, vstala a začala zářit světlem své služby. Ve druhém listu Timoteovi 1, 9 čteme: (On) nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti. Bůh nás povolal, abychom žili život svatosti. Tato svatost se promítá do svaté služby. Měli bychom si pamatovat, že jsme nebyli spaseni proto, že sloužíme, ale že jsme byli spaseni proto, abychom sloužili. Naše místo služby v Království Božím je to, co dává smysl a účel

6 našemu životu. Sloužíme Bohu s radostí a vděčností za to, co On pro nás učinil. Dlužíme Mu náš život. Pak, když sloužíme ostatním, děláme to jako službu Jemu. Ježíš řekl v Matoušovi 25, 40: Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. (Ekumenický překlad) Naším povoláním je sloužit Ježíši skrze naši službu jiným. Je to naše služba Bohu, skrze kterou vyzařujeme světlo, protože sám Ježíš řekl: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5, Ekumenický překlad Musíme Povstat a Zářit pro Pána. Děláme to tak, že sloužíme Ježíši, když sloužíme jiným. Kdosi řekl: Ten, kdo nežije, aby sloužil, neslouží, aby žil. Povstaňme a Zářeme a služme! Raquel Contreras Den modliteb na Facebooku Každý rok se v Den modliteb drží 24-hodinová hlídka na Facebookové stránce Odboru sester SAB. Výkonná asistentka Odboru sester, T. J. Wheeler, začíná tuto hlídku v neděli, 1. listopadu jednu minutu po půlnoci a končí ve v pondělí v noci 2. listopadu. Přes 5000 žen z více než 51 zemí se tímto způsobem přidalo a spojilo s programem Dne modliteb. Mnohé se setkaly v malých skupinkách, nebo se spojily v práci, ve škole či doma a použily své telefony, tablety, notebooky a počítače. Zasílaly své modlitby, žádosti, novinky a úžasná svědectví po celých 24 hodin. Je to skvělý způsob jak zapojit mladé ženy do Dne modliteb. Požádejte některou mladou sestru, aby byla vaší online reportérkou. Tato reportérka může na Facebooku sdílet fotografie a vaše nejnovější události a také vás zpravovat o novinkách poslaných na Facebookovou stránku. Použijte tuto 24-hodinovou hlídku, abyste spojily mladší i starší ženy tím, že půjdou s laptopem, notebookem nebo tabletem do domovů osamělých lidí, do pečovatelských domovů či nemocnic a budou tam sdílet biblické studium, hudbu a inspirující zprávy z Facebookové stránky Odboru sester. To poskytne možnost poučení i budování vzájemných vztahů. Můžete zařadit Den modliteb do svého rozvrhu a být spojeny s ostatními ženami po celém světě. Abyste se připojily, najděte ne Facebooku BWA Women s Department a na nápisu ARISE,SHINE klikněte na like. Tak se budete moci připojit ke Dni modliteb T. J. Wheeler Výkonná asistentka Odboru sester SAB

7 Děkovné dopisy svědectví Reverend Ilie Coada Reverend Ilie Coada je baptistickým kazatelem v Moldavsku. Věnoval svůj život i svoje prostředky úsilí, aby se mladé dívky nestaly oběťmi obchodu s lidmi. Pro zranitelné dívky, z nichž mnohé přišly přímo ze sirotčinců, otevřel ubytovnu, kde mohou přebývat a pokračovat ve svém vzdělávání, a také přechodný domov, kam mohou dívky navštěvující školu ve městě jezdit na prázdniny a na víkendy. Coada založil oblastní středisko, které nabízí mimoškolní a letní programy včetně školení pro 500 dětí, takže je pro mládež v této oblasti sníženo riziko obchodování s lidmi. Zřídil stipendia, která umožňují rizikovým dívkám navštěvovat odborné školy a univerzitu. Coada vybudoval skleníky a další drobné podniky, které nabízejí zaměstnání dívkám a ženám v tomto společenství, aby mohly mít placenou práci a starat se o své děti. V dětském středisku zahájil program smíšené péče starších lidí o děti, takže starší lidé mohou sdílet jídlo a společenství a trávit čas s dětmi jako jejich adoptivní prarodiče. Coada se zabýval těmito rozmanitými službami a přitom riskoval své bezpečí. Někteří obchodníci s lidmi získávají nováčky přímo ze sirotčinců a Coadova práce v těchto institucích jim tyto možnosti omezila. Výsledkem byly výhrůžky, že ho připraví o život. Jeho odvaha spočívá na jeho křesťanské víře čerpané z Písma, že v lásce není žádný strach. Pastor Ilie čelí výhrůžkám mafie s moudrostí, vtipem, odvahou a průhledným jednáním, říká Evropská baptistická federace. Zná Boží povolání ve svém životě a je ochoten riskovat všechno, aby následoval hlas Toho, kdo ho miluje a kdo ho spasil. I během boje proti obchodování s lidmi Coada dál působí jako kazatel v místní církevní obci a zakládá nové sbory v Moldavsku. Reverend Ilie Coada je neuvěřitelným příkladem baptistického kazatele, který nejen káže Boží slovo, ale tímto slovem také věrohodně, tiše, pokorně a bez oslavných fanfár žije, říká Lauran Bethell. Zachránil nespočet dětí od nejhoršího druhu otroctví v sexuálním průmyslu a je inspirací pro Lauran a mnoho dalších. Ilie Coada obdržel v roce 2014 Cenu lidských práv Dentona a Janice Lotzových. Sela Koiya Papua Nová Guinea Sela Koiya se narodila v křesťanské, baptistické rodině v okrese Mul Baiyer v západní, hornaté provincii Papuy Nové Guiney. Přijala Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. V roce 2003, když se poprvé vdala, byl u ní rozpoznán virus HIV a tuberkulóza. Ve vážném stavu byla přijata do Venkovské baptistické nemocnice v Tinsley. Jakmile byla diagnóza HIV a TBC známa, byla zavržena a stigmatizována manželem a většinou příbuzných. Léky na antiretrovirovou terapii (ART) tenkrát nebyly dostupné. Měla pravidelné záchvaty nemoci a musela docházet na léčbu do nemocnice. Přijali ji a starali se o ni její strýc a jeho manželka Susan Koiya, nynější koordinátorka skupiny True Friends (Opravdoví přátelé). Poskytli jí duchovní i tělesnou pomoc, kterou

8 potřebovala. Když byla v péči svého strýce a Susan, požádala Sela o odpuštění a prožila pokání. Selina víra v Pána Ježíše Krista sílila, protože skutečně věřila, že bez správné léčby HIV je Pán jediný, kdo ji může vyléčit. Její pečující rodina se usilovně modlila za její přežití. V roce 2004 přijel do nemocnice v Tinsley pracovat baptistický misijní lékař z Austrálie. Dělal průzkum po celé zemi pro ART (antiretrovirová terapie) a poradil jí, aby cestovala do Lae a podstoupila tam tuto léčbu. V Lae byla přijata do nemocnice a začala čtyřměsíční léčba TBC a ART. Byla dvanáctou HIV pacientkou, která začala užívat ART léky v provincii Morobe v Lae, v době, kdy v horských oblastech tyto léky ještě nebyly dostupné. Do Lae musela dojíždět na prohlídky a pro léky, dokud nebylo zřízeno centrum HIV/ART v nemocnici v Mount Hagen. V letech Sela svědčila o Božím léčení mnoha dalším ženám žijícím s HIV/AIDS v Mount Hagen. Susan Koiya spolupracovala s odborem pro HIV při Baptistické unii Papuy Nové Guiney už před tím, než se Sela nakazila. Zuzaniny znalosti o HIV jsou pro ni posilou při péči o Selu a sedm dalších žen, které odpověděly na Selino svědectví. Susan pomáhá těmto ženám duchovními radami a modlí se s nimi. Několik z nich přijalo Krista. V roce 2008 vedoucí odboru pro HIV rozpoznal potřeby lidí žijících s HIV a oficiálně je uznal jako skupinu nazvanou True Friends (Opravdoví přátelé) a přidělil jim na každý měsíc určité finanční prostředky pro zlepšení stavu jejich výživy. Díky Selině velké službě svědectvím se celkový počet členek této skupiny rozrostl na třicet, ale kvůli omezeným prostředkům je deset z nich vyloučeno z příjmů tohoto malého fondu; a to dělá Sele starosti. Usilovně se za ně modlí, aby jim mohla být poskytnuta péče skupiny True Friends a aby se tak nenaskytla příležitost, jak by mohly znovu zničit svůj život jak duchovně tak tělesně a nezničily tak i další životy. Sela dál svědčí ostatním a pomáhá jim jak duchovně, tak tělesně. Odkazuje ženy na skupinu True Friends pro duchovní i tělesné poradenství. Sela pracuje jako pomocná síla v odboru pro HIV při Baptistické unii Papuy Nové Guiney. Je zapojená do skupiny rukodělných řemesel, která získává příjmy výrobou papuánských tašek a dalších řemeslných výrobků. Chce chválit svého Pána Boha za Jeho neskonalou lásku a milosrdenství, s jakým jí umožňuje žít její vlastní život nezávisle a s důvěrou prostřednictvím Baptistické unie Papuy Nové Guiney. Na závěr řekla, že našla práci, kterou jí Bůh dal, aby mohla být odměněna v nebi. Děkuje za vše, co se v jejím životě stalo, protože Bůh to použil k záchraně dalších žen. Bohu budiž sláva. Rose Jabani, Zambie Prezidentka pro oblast Jižní Afriky Unie baptistických žen Afriky (BWUA) pomohla mně, Rose Jabani, a mé zemi, Zambii, růst v Kristu. Republika Zambie je vnitrozemská země na jihu Afriky sousedící s Demokratickou republikou Kongo na severu, s Tanzánií na severovýchodě, s Malawi na východě, Mosambikem, Zimbabwe, Botswanou a Namibií na jihu a s Angolou na západě. Unie baptistických žen Afriky sem přinesla pokoj, lásku a jednotu vytvořením Asociace baptistických žen Zambie. Během své návštěvy prezidentka BWUA povzbudila zambijské ženy, aby se školily v používání informační technologie. Zambijské baptistky teď spolu komunikují prostřednictvím internetu.

9 BWUA kladla důraz na Světový den modliteb baptistických žen a na Africký den modliteb a kvůli tomuto zdůraznění se zambijské ženy více modlí a dávají více. Zpravodajský orgán BWUA pomáhá zambijské ženy informovat a také jim umožňuje se sdílet s ostatními africkými ženami o tom, co dělají. BWUA pomohla baptistkám Zambie zahájit projekty, které posilují ženy finančně, a pomáhá vymýtit chudobu v místních skupinách a společenstvích. Bylo otevřeno mnohoúčelové centrum, které zamýšlí školit ženy a mládež v kurzech pro získání různých dovedností. BWUA také připravila mne, Rose Jabani, abych byla lepší vedoucí. Vybavila mne po všech stránkách jako členku vedení pro region Jižní Afriky. Úvaha nad Dnem modliteb a darů Modlitba je velmi důležitou součástí naší víry a je určitě v centru pozornosti Odboru sester. Ve skutečnosti se modlitba táhne jako nit celou historií Odboru sester, s modlitebním společenstvím a každoročním pořádáním a oslavou Světového dne modliteb baptistických žen. Jak se to stalo? Den modliteb baptistických žen má svůj počátek v roce 1948, kdy se devatenáct baptistek sešlo v Londýně, v Anglii, po skončení 2. světové války a společně se modlily modlitbu Páně. Během tří dnů založily Unii baptistických žen Evropy. V roce 1950 se sešly ženy ze 13 zemí na Světovém baptistickém kongresu a slyšely o zkušenostech evropských žen a o požehnání, které vzešlo z jejich sejití a společných modliteb. Bylo rozhodnuto, že Den modliteb se bude konat první pátek v prosinci a začalo se 1. prosince Tehdy nebylo mnoho snadných a rychlých způsobů, jak sdílet informace, takže účast byla omezená. Během let se však zachovávání svátku Dne modliteb rozrůstalo. Cítím se zahanbená, když slyším o ženách, které jedou hodiny autobusem, nebo dokonce jdou několik dní pěšky, aby se mohly zúčastnit Dne modliteb.nic se nevyrovná sdílení času a modliteb s ostatními věřícími. A technologie umožnila přístup k více zdrojům a informacím, takže je mnoho způsobů, jak zachovávat Den modliteb. Můžeme použít Facebook a další sociální média ke sdílení a spojení účastníků Dne modliteb po celém světě. Další důležitou součástí Dne modliteb je příležitost investovat do Božího království prostřednictvím darů do sbírky. Polovina každé sbírky jde do kontinentální unie a druhá polovina do Odboru sester. Možná nevíte, že prostředky ze sbírek jsou hlavním zdrojem příjmů pro Odbor sester a často i pro kontinentální unie. Tyto prostředky pomáhají financovat nejen akce kontinentálních unií a Odboru sester, ale také pomáhají podporovat misijní projekty. Vaše příspěvky vlastně pomáhají financovat dvojí projekty, protože každá kontinentální unie vybírá projekty ze svých zemí a také Odbor sester vybírá projekty. Myslíte si, že na vašem příspěvku nezáleží? Bůh může učinit mnoho s tím, co vy chápete jako málo. Vzpomínáte si na biblický příběh o bochnících a rybách? Jak to malé množství jídla nasytilo tisíce a ještě zbylo? Byl to příspěvek darovaný malým chlapcem, který měl štědré srdce. Bůh tomu požehnal. Projekty vybrané Odborem sester pro letošní Den modliteb zahrnují podporu nadace, která rozvíjí projekty sociální péče v Moldavsku, program, který pomáhá ženám žijícím s HIV/AIDS v Papui Nové Guinei a školení vedoucích baptistických žen v Africe. Projekty předchozích let zahrnovaly poskytnutí vzdělání pro ženy a děti, financování

10 vyvařoven pro potřeby hladovějících žen a dětí, budování ubytoven pro zneužívané ženy a děti, školení vedoucích (zvláště mladých žen) a učení žen dovednostem, jako jsou farmaření nebo šití. Projekty se soustředí na naplnění tělesných a duchovních potřeb, což pomáhá zlepšit lidem život, a na výchovu vedoucích. Během několika posledních let jsem měla to štěstí navštívit, spolu s ostatními, řadu projektů Dne modliteb.v Nigérii jsem viděla zelinářské zahrady, kde se ženy učily zahradnickým dovednostem a také získávaly přístup k čerstvé, zdravé zelenině, kterou mohly i prodávat, aby získaly nějaký příjem. V Chile jsem navštívila pečovatelský domov provozovaný místní organizací pro potřeby starších žen, které nemají rodinu, která by se o ně postarala. Hřálo u srdce vidět, jakou úctu a lásku prokazují pečovatelky těmto svatým seniorkám. Byly jsme také v uprchlickém táboře v Thajsku, který obdržel prostředky na šicí stroje, což umožňuje ženám se naučit šít a vyrábět řemeslné výrobky na prodej, aby zvýšily svůj rodinný příjem. Na těchto projektech ZÁLEŽÍ. ZÁLEŽÍ na vašich peněžních příspěvcích a příspěvcích darovaných na celém světě. ZÁLEŽÍ i na vašich modlitbách. Ať už se budete účastnit oslav Dne modliteb 2015 jakýmkoli způsobem, vzpomeňte si na ony evropské ženy, které se sešly před mnoha lety, a jak záleželo na tom, co udělaly. Buďme otevřené Bohu a hojné v našich modlitbách a štědré v našich peněžních darech. Donna Groover Sekretářka a pokladnice ( ) Odboru sester SAB Projekty Dne modliteb 2015: 1. Název projektu: Nadace Bethania Zodpovědná osoba: Ilie Coada Postavení: Kazatel a zakladatel Nadace Bethania Země: Moldavsko Popis projektu: Bethania rozvíjí projekty sociální péče po celé Moldavské republice. Realizuje projekty v oblasti prevence obchodu s lidmi, sociální a rodinnou integraci děti ze sirotčinců, internátů a pěstounské péče, denní péči o rizikové děti a také projekty péče o staré lidi. 2 Název projektu: True Friends (Opravdoví přátelé) Zodpovědná osoba: Susan Koiya Postavení: Koordinátorka skupiny True Friends Země: Papua Nová Guinea Popis projektu: True Friends je program, který pomáhá ženám žijícím s HIV/AIDS a s tuberkulózou. Program školí ženy o správné výživě, pozitivním životním stylu a poskytuje pravidelné duchovní i tělesné poradenství. Program také zapojuje ženy do skupiny rukodělné výroby, která jim poskytuje příjem z prodeje papuánských tašek a jiných výrobků.v současné době skupina True Friends zahrnuje třicet žen, ale deset jich bylo vyloučeno kvůli nedostatku finanční podpory. 3. Název projektu: Školení vedoucích Unie baptistických žen Afriky (BWUA) Zodpovědná osoba: Joina Dhlula Postavení: Prezidentka BWUA Světadíl: Afrika Popis projektu: Vyškolit vedoucí baptistických žen ve čtyřech různých oblastech BWUA a

11 pomoci jim založit nové organizace žen a také jim pomoci zahájit projekty, které by ženy finančně posílily, aby se vymýtila chudoba v místních skupinách a společenstvích. Projekt také pomůže pracovnicím BWUA provádět školení vedoucích. 4. Název projektu: Fond pro speciální projekty kontinentální unie Zodpovědná osoba: Výkonný výbor Odboru sester Popis projektu: Tento fond je možno použít na podporu kterékoli kontinentální unie pro speciální projekt nebo událost na úrovni kontinentální unie. Příjmy ze sbírek se zašlou na příslušnou kontinentální unii, tedy na účet EBWU Číslo účtu: Banka: Spar-und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eg BIC: GENODE51BH2 Postgach Bad Homburg Tel: 06172/ Dary on-line Dary se nyní dají posílat on-line na klikněte na donate tab a pak na egiving. Dary mohou být poslány odkudkoli z celého světa s použitím kreditní karty. Ušetříte čas a peníze (žádné poplatky). Bude zaslána stvrzenka 50% bude přiděleno příslušné kontinentální unii a 50% Odboru sester SAB. POVSTAŇTE, ZÁŘETE skrze modlitbu Modlitební průvodce 2015 Unie baptistických žen Jihozápadního Tichomoří (BWUSWP) 1. Modlete se za baptistky v Austrálii aby měly oči upnuté k Bohu a aby v této velké jižní zemi nastalo probuzení. 2. Modlete se za baptistky v Papui Nové Guinei aby zakusily neuvěřitelnou jednotu v Bohu, jak se jejich dílo bude šířit touto drsnou a vzdálenou zemí. 3. Modlete se za baptistky na Fidži, které žijí v odlehlých a venkovských oblastech aby byly schopny učinit rozhodný krok a běžet svůj dobrý běh víry navzdory svému osamocení. 4. Modlete se za ženy ze západní Papuy, které prožívají svůj křesťanský život v převážně muslimské zemi. 5. Modlete se za baptistky na Novém Zélandu aby Bůh podnítil k vůdcovství a službě mladé ženy, které by pracovaly po boku ostatních generací. 6. Modlete se, prosím, za vedoucí tým BWUSWP, který se snaží spojit, podporovat a modlit se za ženy po celém krásném Jihozápadním Tichomoří. Unie baptistických žen Afriky (BWUA) 1. Modlete se za naprosté vymýcení choroby ebola v Západní Africe. 2. Modlete se za nezaměstnané vysokoškoláky ve většině afrických zemí.

12 3. Modlete se za politickou stabilitu ve Středoafrické republice, v Súdánu, Mali, na východě Demokratické republiky Kongo a v Guinei Bissau. 4. Modlete se za ty, kdo jsou ohroženi vzbouřenci z Boko Haram v severní Nigérii a ostatních západních zemích. 5. Modlete se za všechny baptistické vedoucí v Africe, aby dokázaly pečlivě vybírat priority a moudře spravovat skromné peněžní zdroje. 6. Modlete se za všechny, kdo jsou postiženi nenakažlivými chorobami, jako jsou hypertenze, infarkt, cukrovka či rakovina, ale i chorobami jako HIV/AIDS, tuberkulóza a malárie. Unie baptistických žen Severní Ameriky (NABWU) 1. Modlete se za ženy Severní Ameriky, aby se nezapomněly věrně modlit a prakticky podporovat ty, kdo trpí pronásledováním pro Ježíšovo jméno. 2. Modlete se, aby baptistické ženy a sbory rozšířily křesťanskou pohostinnost pro mnoho uprchlíků a přistěhovalců, kteří každý rok přijíždějí do Severní Ameriky. 3. Modlete se, aby byli Severoameričané dobrými a moudrými správci rozsáhlých zdrojů, které mají k dispozici, a aby štědře dávali potřebným. 4. Modlete se za organizace baptistických žen, jimž ubývají členky aby hledaly Boží vedení pro obnovu a načerpání nových sil. 5. Modlete se za mladistvé a mladé dospělé aby toužili stále kráčet a růst na své cestě s Kristem navzdory nesouhlasným tlakům a názorům uvnitř společnosti. 6. Modlete se za duchovní sjednocení všech baptistů v Severní Americe aby neustále projevovali svou vášeň pro Pána jak slovem, tak skutky. Unie baptistických žen Latinské Ameriky (UFBAL) 1. Modlete se za vedoucí národních unií žen aby plánovaly projekty a programy, které by podnítily práci místních unií žen. 2. Modlete se za obnovení misijního vzdělání mládeže aby se jich stále více zapojovalo do místních sborů po celé Latinské Americe. 3. Modlete se za UFBAL, aby dál podporovala evangelizační a misijní programy UBLA ( to je jedna z oblastí Světové aliance baptistů v Latinské Americe). 4. Modlete se za plány a program Konference vedoucích této kontinentální unie, která se bude konat září Modlete se za baptistky, které ve své zemi pracují, aby pomohly vymýtit chudobu, negramotnost, hlad a aby naplnily duchovní potřeby těch, kterým slouží. 6. UFBAL vzdává díky Pánu za 60 let služby této organizace a prosí o modlitby za UFBAL, aby pokračovala ve službě Pánu prostřednictvím místních organizací baptistických žen. Unie baptistických žen Asie (ABWU) 1. Modlete se za soulad a jednotu mezi indonéskými baptistickými sbory, když se připravují být hostiteli Kongresu asijských a tichomořských baptistů v roce 2017 a Shromáždění unie baptistických žen Asie v roce Modlete se za příležitosti ke svědectví a službě lidem v Pákistánu, ať už v čase přírodních pohrom, nebo za dobrého počasí. 3. Modlete se za sbory v Hong Kongu, aby byly schopny odvážně hlásat pokoj, který přináší Kristus, bez ohledu na politickou situaci. 4. Modlete se za Ligu baptistických žen na Srí Lance, aby věrně hlásaly Krista všem věkovým skupinám. 5. Modlete se za japonské křesťany, aby dokázali najít kreativní způsoby, jak obeznámit své krajany s Kristem, když jim slouží v dobách pohrom. 6. Chvalte Pána za nové sbory, které stále vznikají a jsou organizovány v oblastech tak těžce

13 postižených tajfunem Hayan v roce Unie baptistických žen Karibiku (CBWU) 1.Modlete se za oddanější a ochotnější pracovnice, které by konaly hrdinské činy pro Pána. 2. Modlete se, aby se Duch Svatý v Karibiku nově dotýkal lidí, kteří ztratili naději, a aby je zmocnil ke službě na vinici Páně. 3. Modlete se za ženy, ze kterých se stávají sexuální otrokyně, aby mohly být vysvobozeny. 4. Modlete se za Boží zásah, aby se zastavilo propuknutí nemocí v Karibiku. 5. Modlete se za prezidentky a členky výkonných výborů na jednotlivých ostrovech, aby viděly své postavení jako Boží povolání. 6. Modlete se, aby se zlepšila morálka v rodinách, zvláště mezi mladými lidmi, aby se zcela vydali Pánu. Unie baptistických žen Evropy (EBWU) 1. Modlete se, aby se omezilo zlo nesmyslných válek a bojů, aby mohl být nalezen správný způsob řešení politických, ekonomických a sociálních otázek, aby se konflikty řešily vyjednáváním. 2. Modlete se za ženy v Evropě, aby je Pán použil jako zprostředkovatelky míru v jejich zemích, domovech a rodinách. 3. Modlete se za ženy, za jejich rodiny, a zvláště za mladé chlapce a dívky, aby měli hlubší a smysluplnější hodnoty než jen hmotné vlastnictví. 4. Modlete se, ať Pán dá ženám v Evropě zjevení, jak najít správný způsob, jakým se vyrovnat s výzvami moderní společnosti, a jak vybudovat obecenství v Kristu mezi ženami v jejich sborech. 5. Modlete se za ženy žijící z zemích, kde není mír, kde je chudoba, kde není žádná práce ani naděje do budoucnosti pro jejich děti a mladé lidi. 6. Modlete se za ženy ve službě, aby zůstaly silné a zažívaly požehnání od Pána, aby se osvěžila jejich ochota a pokračovaly ve službě svým bližním i bratřím a sestrám. Všeobecné prosby o modlitby: 1. Modlete se za nového prezidenta Světové aliance baptistů, který byl zvolen na Kongresu SAB Jeho jméno a fotografii najdete na Org 2. Modlete se za Nevilla Callama, generálního tajemníka. Detaily na Výkonný výbor Světové aliance baptistů 1. Modlete se za novou prezidentku Odboru sester, která byla zvolena na Konferenci vedení baptistických žen Jméno a fotku najdete na po červenci Modlete se za novou tajemnici a pokladnici Odboru sester, která byla zvolena na Konferenci vedení baptistických žen Jméno a fotku opět najdete na webu po červenci Modlete se za Patsy Davis, výkonnou ředitelku Odboru sester 4. Modlete se za následující viceprezidentky: Afrika: Joina Dhlula Asie: Precy Caronongan Karibik: Yvonne Pitter Evropa: Aniko Ujvari Latinská Amerika: Sara de Barrios Severní Amerika: Moreen Sharp Jihozápadní Tichomoří: Sue Peters 5.Modlete se za T. J. Wheeler, výkonnou asistentku Odboru sester

14

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se!

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁRE ˇ. F-nadace nás podporila ˇ. Prestehovali ˇ ˇ jsme se! ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTREBY ˇ JARO 2011 I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu. Nadace Mezinárodní potřeby

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Přinášíme změnu do lidských životů

Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 Duben červen 2014 Nehemia Info Přinášíme změnu do lidských životů MISIE A MODLITBA Modleme se k Pánu

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR

Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Úvodní slovo prezidenta Charity ČR Dobrý Bůh ať odmění Vaši obětavou lásku! Možná jste výroční zprávu za rok 2012 vzali do ruky a čtete ji z profesního zájmu. Někdo jiný touží zase poznat práci Charity

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

NEHEMIA INFO Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 01 2015 NEHEMIA Přinášíme změnu do lidských životů Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 ÍRÁN Daruj perskou Bibli UKRAJINA Biblický pás

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus?

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus? Co je Cesta do Emaus? Upozornili nás, že Cesta do Emaus není emocionální pěnová koupel. Je to v podstatě cesta s Ježíšem Kristem. Podstatné není, jak jsme se navzájem báječně sblížili, ale o co blíž jsme

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Bakalářská práce. 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Dalibor Bakala Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

Kurs Omega. Příručka 3. Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES.

Kurs Omega. Příručka 3. Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES. Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů Příručka 3 ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Příručka 3 Vydala The

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010

IKD. Téma: Misie. Rozhovor s Tomášem Enderlem. Mrtví z pole na Vysočině. 20 Kč. Zahraniční výpomoc. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Misie Rozhovor s Tomášem Enderlem Mrtví z pole na Vysočině Zahraniční výpomoc 10 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více