POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É"

Transkript

1 POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

2 OTÁZKA TOLERANCE VE SVÌTLE DNEŠNÍCH PROROCTVÍ VÝTAŽKY Z PROROCTVÍ, KTERÉ MÁME NÍŽE 1/1 Na køes anství se útoèí z jednoho hlavního dùvodu. Proto, že se má ve vašich zemích umožnit snadnìjší zavedení zákonù, které schvalují høích. 1/2 Obì, kterou jsem pøinesl lidem - èili, že jsem jevykoupil v oèích mého Otce, není dnes uznávána. Jak moc toho zapomnìli. Jak málo se k nim o tom mluvilo. To všechno má pùvod ve høíchu tolerance, která je pøedkládána svìtu jako dobrá vìc. 2/1 Slovo Boží je pohlceno hlasy ateistù, kteøí skrývají své hlasy pod zástìrkou vládních zákonù, které jsou opatøeny dodatky ve jménu tak zvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech. 2/2 Nepøijímejte nové zákony, které schvalují smrtelný høích. Bojujte, všichni z vás. Postavte se za to, co je správné. Nedovolte zákonùm zavádìným králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné pasti. Pokud byste pøipoštìli zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpìt. Vaším duším bude chybìt potrava a vzdálíte se ode Mì. Pokud byste ale pøijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše zemì bude potrestaná rukou Boží. 3/1 Skloní se pod tlakem takových lidí, kteøí oèekávají, aby ve jménu Boha projevili toleranci zmìnou Božích zákonù tak, aby vyhovovaly lidským požadavkùm. 3/2 A nejen to, usnadní provádìní ohavných èinù v kostelích mého Otce, a to všechno ve jménu obèanských práv a tolerance. 3/3 Budou mlèky pøehlížet høích a budou mì urážet slavením takových høíchù pøed mými posvátnými svatostánky, a pøi tom budou oèekávat, že pøijmu takové ohavné èiny. 3/4 Mìjte se na pozoru. Nové svìtové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu. Bude vyzaøovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý høích známý Bohu. Pøizpùsobí, vyvrací každý høích tak, aby se zdál být pøijatelný v oèích Boha. Ale musíte vìdìt, že taková ohavnost Mì znechucuje a bìda tìm, kteøí jdou po této nebezpeèné cestì k vìènému zatracení. Høích bude vždy høíchem v mých oèích. Èas na tom nic nezmìní. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po høíšné èinnosti, nebudou Mnou nikdy akceptována. Pøipravte se nyní na tento velký podvod, nebo se uskuteèní velmi brzy. 4/1 Zrušení høíchu bude zavedeno schválením zákonù, které budou budit dojem, že hájí toleranci. Ty zahrnou potraty, eutanazii a sòatky párù stejného pohlaví. 5/1 Høích mùže mít mnoho forem. Naneštìstí, protože høíchy se nyní považují za pouhé chyby nebo za povahové rysy, jsou dnes prostì pokládány jen za pøirozenou lidskou slabost. Mnozí už ani nevìøí, že høích jako takový existuje. 5/2 Interrupce (umìlé pøerušení tìhotenství)je po høíchu vraždy svého bližního tou nejvìtší formou genocidy na svìtì. Pøesto je nejenom tolerována, ale vaše národy pøijaly zákony, které ji považují za nutnost. 5/3 Ty národy, které potraty legalizovaly, uvidí hnìv mého Otce bìhem Trestu. Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právì tak, jak ani oni neprojevily lítost, výèitky svìdomí kvùli tomuto smrtelnému høíchu, když omlouvaly zabíjení Božích dìtí v lùnì matek. 5/4 Tìm, kteøí schvalují popravy, pravím toto: Vy, kteøí odsoudíte èlovìka k smrti, jste vinni stejným zloèinem, jakým mùže být vinen on. Jste v tomto pøípadì vinni vraždou a to je smrtelný høích. Nebylo vám dáno právo brát život. Nemáte právo ani soudit. Jenom Já, Ježíš Kristus mám právo soudit. Kdokoliv, jenž pøispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpìt v pekelných plamenech na vìky, ledaže neprojeví lítost nad svými høíchy.

3 5/5 Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné høíchy a bìda tìm, kteøí budou nìco namítat. Ti, kteøí budou obhajovat takovou špatnost, vám øeknou, že tyto zákony mají chránit zranitelné, zubožené osoby, i když ve skuteènosti všechno co dìlají, je, že legalizují vraždy, potraty, manželství stejného pohlaví a uctívání falešných bohù. 5/6 Dovolí pronásledování chudých, nemajetných a vyženou je do ulic, aby z nich udìlali žebráky. 5/7 Odhlasují zákony, kterými vás pøinutí pøestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je praktikovali, porušili byste zákon a dopustili se zloèinu v jejich oèích. 5/8 Jak už jsem vám øekl døíve, váš svìt je tak plný nepravd, prolhanosti, že dobro je považováno za zlo a zlo za dobro. 5/9 Tolerance høíchu je ten nejvìtší høích ze všech. 5/10 Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lži, Satanem. 5/11 Tolerance je jinou cestou k ospravedlnìní høíchu, aby vyhovoval lidské slabosti, která podléhá pokušení Satana. Probuïte se a berte høích tak, jaký ve skuteènosti je. 6/1 Tím, že ve jménu Božím hlásají toleranci, pøedkládají falešnou doktrínu, která maskuje Pravdu. 6/2 hodit do pekla ty mé posvìcené služebníky, jednoho po druhém, kteøí znesvìcují Slovo tím, že usnadòují pøijetí høíchu mezi Božími dìtmi. 7/1 vìz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteøí øíkají, že pøicházejí v mém jménu, ale pøitom tomu tak není. 7/2 Pod rouškou vnìjší pokory chtìjí, abyste uvìøili v lež, a to v mém jménu. Budou vám ukazovat masku falešné tolerance a pøesvìdèí vás, že rozšiøují Pravdu. 8/1 Písmo svaté použijí v prvé øadì za prostøedek k hlásání lži tím, že podporují tak zvanou toleranci, a tím Mì velmi urážejí. 9/1 Vaše tak zvaná tolerantní uèení hlásala øadu lží, vèetnì odmítnutí uznat moc sv. Michaela archandìla. 11/1 Když se nìkterý stateèný posvìcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého uèení, pak strašnì trpí. Je obvinìn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právùm. 12/1 Tolerance ve vaší spoleènosti a v církvích znamená, že to, co mnozí z vás považují za bezvýznamné, mùže naopak být v oèích Boha závažným høíchem. 13/1 Budou se všemožnì pokoušet vznášet podlé nároky proti mým køes anským církvím. Moji posvìcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají mùj lid jen s malou duchovní podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý pláš tolerance. 13/2 Jakýkoliv pokus veøejnì hlásat køes anství a moje jméno, bude potlaèen. Na jeho místì se objeví prázdná doktrína, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto uèení je dobrá a poèestná náhrada za pravdu, avšak ve skuteènosti to bude lež. 14/1 Mé dnešní slovo je jednoduše pøipomínka pravdy, jež vám byla odepøena pod maskou tolerance. Je to trochu podobné rodièi dítìte, který je rozmazluje, protože je pøíliš miluje. Když rodiè dítì pøejídá, pak zdraví dítìte utrpí. Pøesto rodiè z nemístné lásky stále dává dítìti tuto stravu, na kterou si již zvyklo. To povede k tomu, že zdraví dítìte se zhorší. Toto dítì pak bude nevzdìlané, pokud jde o zdravou stravu, protože o tom nebude nic vìdìt. Nikdy mu to neøekli. Jdìte teï a øeknìte vašim bratrùm a sestrám pravdu o pekle a oèistci døíve, než bude pozdì. Protože když to neudìláte vy, pak to za vás nikdo neuèiní. 15/1 jak pláèu nad všemi mými dìtmi, jež høeší, protože nerozumìjí mému uèení. Mnozí z nich si nejsou vìdomi, že Mì urážejí, buï proto, že je pravdì nikdo nikdy neuèil, nebo že se rozhodli obhajovat své høíchy. Mnozí z tìch, jež høeší, se snaží ospravedlnit své èiny, protože poslouchají jiné, jež užívají toleranci jako zástìrku k ospravedlnìní svých høíchù. V oèích mého Otce bude høích vždy høíchem a nezáleží na tom, jak malý je. Mnoho z tìch, jež páchají tìžké høíchy, se vždy nìjak zaøídí, aby si ubránili tak zvané "právo høešit" oslepováním sama sebe ke zlu, jež jejich høích pøedstavuje. 15/2 Tolerance je dnes v módì Tak mnoho mých dìtí stále hlasitì volá o potøebì tolerance ve spoleènosti. Tolerance je dnes v módì ve svém volném smyslu slova volnì chápaná tolerance. Mùže být použita k pøekroucení i tìch nejtìžších høíchù. Tolerance je chytøe formována a použita k tomu, aby obhájila každý typ høíchu, který je znám lidem v dnešním svìtì. Každý se dovolává práva na toleranci. Høích, a už jakýkoliv, bude ve vìtšinì pøípadù povýšen na obèanské právo. 16/1 Není to pro mou církev tak snadné, aby pøijala jednoduchost mého uèení, zejména dnes, kdy hodnì mých pravd se zneviditelòuje, pøekrývá maskou tolerance. 17/1 Berte to na vìdomí, že na eutanázii se dívá mùj Otec s nelibostí, a že není tolerována, nebo èlovìk nesmí vzít vìdomì život jinému èlovìku. Nemùže být vznesen žádný dùvod, který by ji ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance mùže být uvádìna pouze spolu s dùvodem humánního zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný èlovìk, mimo Všemohoucího Otce, nemùže rozhodnout o datu smrti, protože k tomu žádný èlovìk není oprávnìn, to není lidské právo.

4 [Èlovìk] nikdy nedostane oprávnìní, aby spáchal tento smrtelný høích. 18/1 Povstaòte nyní a braòte svá práva být køes ané. I když oèekávám z vaší strany toleranci kdy musíte respektovat nazírání jiných vìrouk nikdy Mì neurážejte odkládáním køes anství na druhé místo. Je to nebezpeèná doktrína podsouvat toleranci jako náhražku k víøe. Buïte otevøení k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrùm a sestrám jako rovný k rovným. Nicménì nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dìtem právo na køes anskou výchovu 18/2 Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby ty režimy, jež potlaèují vaše práva být køes any, ukázaly více tolerance, aby vás více pøijímaly. POSELSTVÍ - PROROCTVÍ ríjen 2012 NA KØES ANSTVÍ SE ÚTOÈÍ Z JEDNOHO HLAVNÍHO DÙVODU. Já jsem tvým milovaným mystickým ženichem, Synem èlovìka, zrozeného z neposkvrnìné Panny Marie. každá hrùza, kterou jsem vidìl v zahradì Getsemanské, když jsem byl pokoušen Zlým, se nyní ve svìtì odhaluje pøímo pøed mýma oèima. Všude lidé ztratili svou víru. Bloudí v moøi zmatku a ve stavu odpadlictví, døíve ve svìtì v tak velké míøe nevídaném. Láska jednoho k druhému zemøela. Ohled k potøebám jiných už není více považován za obdivuhodný povahový rys. Chtivost, smyslnost a závist ovládá mysl mnoha lidí v tomto svìtì. S chladem ve svých srdcích si už více neváží života jako takového a o vraždì si nemyslí nic. Je brána jako nìco samozøejmého. 1/1 Na køes anství se útoèí z jednoho hlavního dùvodu. Ten má ve vašich zemích umožnit snadnìjší zavedení zákonù, které schvalují høích. Posedlost falešnými náboženstvími a falešnými idoly je pøímo bezuzdná. 1/2 Obì, kterou jsem pro lidi pøinesl jejich vykoupení v oèích mého Otce, není dnes uznávána. Jak mnoho zapomnìli. Jak mnoho jim nebylo øeèeno. Všechno to má pùvod ve høíchu tolerance, která je pøedkládána svìtu jako dobrá vìc. 1 Má církev se hroutí a moji posvìcení služebníci ve své vìtšinì nezdùrazòují pravdu o vìèném životì a o nebezpeèí høíchu. Nenávist, válka, chtivost, chlípnost, závist a sebeláska spolu tvoøí jeden prolhaný stav, stav, který nenese žádnou podobnost s Pravdou mého uèení. Tehdy, v zahradì Getsemanské jsem vìdìl, že dnešní generace nebude chápat pravou podstatu mé smrti na køíži. To byla bolest, která pronikala mým srdcem jako meè. Války a nenávist se šíøí jako virus, protože jsou plánovány Zlým. Bolest mých následovníkù se stane i mou bolestí, až uvidí necudnosti, které budou chrleny tìmi pøedstaviteli vlád, kteøí poslouchají lži zasazené do jejich duší Satanem. Satan a jeho démoni jsou velmi mocní. Nikdy nevìøte ani na okamžik, že je lehké uvolnit sevøení, kterým spoutali osoby, jež jim dovolily proniknout do jejich duší. Nevzdají se snadno a zabrání jejich duším chtìjícím se obrátit ke Mnì, jejich Ježíši o pomoc tím, že je uèiní bezmocnými. Tyto duše shledají, že je muèivé se modlit. Slova nebudou vycházet z jejich úst. K myšlenkám na Mne pocítí totální odpor. A se budou snažit jakkoliv, bude to namáhavý úkol. Vy, kteøí øíkáte, že jste dobøí lidé, kteøí neubližují jiným, ale nepøijímáte Mì, Ježíše, ve svých životech, vìzte toto: Vy nejste žádní následovníci Krista. Jestliže ke Mnì nepøijdete, nebudete moci být pøijati do království mého Otce. Ke vstupu do království mého Otce je nutná pøíprava. Satan mùže využít pøíležitostí tak pohotovì, že mùže odvrátit pozornost duší a zastihnout je nepøipravené. Tato doba velkého neklidu ve svìtì a nedostatku vìdomí o mém Otci, Bohu Stvoøiteli všech vìcí, mùže vyústit jenom do jediné vìci. Do katastrofy. Trest bude seslán na celý svìt pro záchranu lidstva, k jeho oèistì. Jestliže lidé odmítají naslouchat, neuslyší Pravdu. Pravda zachrání nejenom jejich životy na zemi, ale dá jim vìèný život. Odmítnutí Pravdy bude mít za následek smrt, jak tìla, tak i duše.

5 Pro lidi nadešel èas, aby se rozhodli. Nemohu je nutit, aby Mì následovali. Nebo pøes všechny dary, milosti a zázraky, které jim byly dány, se stále ode Mne odvracejí. Navzdory mému velkému milosrdenství si nìkteøí ještì místo života zvolí smrt. Váš Ježíš záøí 2012 UKÁŽE SE VELKÝ KONFLIKT A LIDI ROZDÌLÍ. BRATR PROTI BRATRU. národ za národem teï právì prochází pøechodným obdobím. Ani jeden národ si nemohl nevšimnout, že ve vzduchu je mnoho zmìn. Nejenom zákony, které spravují jejich zemì, se zaèínají mìnit, ale víra, kterou kdysi mìly, se zaèíná vytrácet. Ménì knìží, ménì sluhù mých køes anských církví vystupuje, aby bránili zákony Boží. Ani nevyhlašují vìrnost Mnì. Místo toho jejich hlasy jsou spíše jenom šepotem mezi hluènými hlasy tìch, kteøí se rozhoøèují a propagují sebelásku. 2/1 Slovo Boží je pohlceno hlasy ateistù, kteøí zakrývají své hlasy zástìrkou vládních zákonù, které jsou opatøeny dodatky ve jménu tak zvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech. Lži, které jsou vám pøedkládány, jsou vymyšleny tak, aby znièily nejen Slovo mého Otce, ale také køes anství po celém svìtì. Odpadlictví od víry se šíøí jako divoký požár a dosáhlo témìø svého nejvyššího stupnì. To je èas k Božímu zásahu. Dost lží. Král lží klame všude Boží dìti. Neposlouchejte vaše vlády, které prohlašují, že Slovo Boží je lež. 2/2 Nepøijímejte nové zákony, které schvalují smrtelný høích. Bojujte, všichni z vás. Postavte se za to, co je správné. Nedovolte zákonùm zavádìných králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné jámy. Pokud byste pøipustili zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpìt. Vaším duším bude chybìt potrava a vzdálíte se ode Mì. Ale pokud byste pøijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše zemì bude potrestaná Boží rukou. Zatímco odpadlictví se všude neustále rozšiøuje, naproti tomu obrácení také vzrùstá a oboje se proti sobì brzy postaví. Ukáže se velký konflikt a lidi rozdìlí. Bratr proti bratru. Soused proti sousedovi (*). Budou existovat dva tábory. Jedni, kteøí Boha milují a ti druzí. Dám každé duši pøíležitost, aby se rozhodla, ke kterému táboru si pøeje patøit v nadìji, že si vybere Mì, svého milovaného Spasitele. Vy, moji stoupenci, vašimi modlitbami, zejména modlitbou litanie za milost ochrany pøed peklem, mùžete ke Mnì pøivést více duší. Pak pozvednu dobré do svého Srdce, jak bylo pøedpovìdìno, a v mžiku oka budou vzati do bezpeèí (**). Mùj slib je zachránit lidstvo. Ale koneèná volba bude záviset na každé duši prostøednictvím její svobodné vùle. Váš Ježíš Poznámka pøekladatele: (*) [Mt 10, 16-23] (**) [Mt 24, 37-42] Poselství Ježíše ze dne 8. èervence 2012 v 17:17. MÌJTE SE NA POZORU. NOVÉ SVÌTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ SE BUDE ZDÁT NAVENEK DOBROU A SVATOU ORGANIZACÍ, PLNÉ LÁSKY A SOUCITU. velké odpadlictví, o kterém jsem mluvil, se nyní ve svìtì stále více projevuje. 3

6 V této chvíli se rozšiøuje jako závoj nad mou svatou církví a zastírá její zrak jako hustá mlha. Pøišel èas k velkému rozdìlení mé církve na dva tábory. Na jedné stranì budete mít mé milované vìrné služebníky, kteøí se øídí mým uèením a kteøí se od nìj nikdy neodchylují. Na druhé stranì budou ti knìží a ostatní vùdci mých køes anských církví, kteøí jsou ovlivnìní moderním životem a kteøí znesvìtí mé zákony. 3/1 Skloní se pod tlaky lidí, kteøí žádají, aby ve jménu Boha ukázali toleranci zmìnou Božích zákonù tak, aby vyhovovaly lidským požadavkùm. Jsou plní pýchy, arogance a svìtských ambicí. Nebude jim záležet na tom, jestli pozmìní nejsvìtìjší svátosti tak, aby se hodily do jejich høíšného programu. 3/2 A nejen to, usnadní provádìní ohavných èinù v kostelích mého Otce, všechny ve jménu obèanských práv a tolerance. 3/3 Budou mlèky pøehlížet høích a urážet Mì vystavováním takových høíchù na odiv pøed mými posvátnými svatostánky a pøi tom oèekávat, že pøijmu takové ohavné èiny. Brzy zruší svátosti úplnì, aby vyhovìli všem. Na jejich místì budou slaveny veèírky, oslavy a jiné formy zábavy. Na tomto základì vyroste nová svìtová církev, která se bude vychloubat velmi pùsobivou budovou v Øímì, ale která nebude ctít Boha. Ta bude postavena s tajnými satanskými symboly, které budou na oèích všem, a bude zbožòovat šelmu. Každý høích, odporný mému Otci, bude veøejnì ctìn a milióny lidí pøijmou jejich zákony zpustlých mravù, jako dùstojné oèí mého Otce. Moji posvìcení služebníci, kteøí zùstanou vìrní Mnì, budou muset sloužit mše v tajnosti, nebo èelit uvìznìní. Budou nabírat na síle, a naplnìní Duchem Svatým nepøestanou živit Boží dìti pokrmem života. Musí zajistit, aby všem, kteøí budou vést, byla poskytnuta ochrana peèetì živého Boha. Èas ke stavbì nového chrámu na poèest šelmy je už velmi blízko. Ten bude postaven za diktatury Antikrista, který už brzy vstoupí na scénu svìta jako mírotvorce. Shromáždìte se, všichni moji následovníci, co možná nejdøíve. Vy, moji knìží, kteøí poznáte mùj hlas, musíte zaèít s pøípravami, abyste zajistili, že má církev na zemi mùže s odolností snášet pøicházející pronásledování. Èasem budou pro vás pøipravena útoèištì, abyste je použili, nebo už pøed nìjakou dobou jsem dal pokyny mým následovníkùm, aby zajistili, že budou sloužit vašim potøebám. Toto pronásledování bude krátké a vy je pøekonáte, i když bude bolestivé. 3/4 Mìjte se na pozoru. Nové svìtové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu. Bude vyzaøovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý høích známý Bohu. Pøizpùsobí každý høích tak, aby se zdál pøijatelný v oèích Boha. Ale musíte vìdìt, že taková ohavnost Mì znechucuje a bìda tìm, kteøí jdou po této nebezpeèné cestì k vìènému zatracení. Høích bude vždy høíchem v mých oèích. Èas na tom nic nezmìní. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po høíšné èinnosti, nebudou Mnou nikdy akceptována. Pøipravte se nyní na tento velký podvod, nebo se uskuteèní velmi brzy. Váš Ježíš 499. Poselství Ježíše ze dne 20. èervence 2012 v 17:46. SVÌTU BUDE BRZY PØEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ, KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMÙŽE ROZUMÌT. tøi a pùl roku, perioda Velkého soužení, zaène v prosinci To je doba, ve které Antikrist vystoupí jako váleèný hrdina. 4

7 Jeho duše byla pøedána Satanovi, který vlastní každou její èást. Mocí, kterou bude vládnout, zpùsobí, že èasem bude na nìj pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Èasem také uvìøí, že Antikrist byl poslán, aby oznámil [mùj] Druhý pøíchod. Proto tak mnoho nebohých duší s ochotou pøijme jeho znaèku, znamení šelmy. Nebo on je v každém ohledu šelmou, kvùli zpùsobu, jakým se sám Satan bude v jeho tìle projevovat. Uskuteèní na obloze zázraky. Bude uzdravovat lidi. Bude hlavou nového svìtového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v èele vnìjšího obalu katolické církve na zemi, budou tìsnì spolupracovat, aby oklamali všechny Boží dìti. Svìtu bude brzy pøedložena nejzrádnìjší lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemùže poznat. Nebo ti z vás, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o tìchto vìcech, slyšte toto: Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno milujícím lidským zevnìjškem, ve kterém svùj ohavný plán pøedstaví svìtu. Antikrist a falešný prorok mezi nimi již dokonèují své plány na své zlovolné panství a první vìc, ke které dají podnìt, bude eskalace války na Støedním Východì. Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostøedkovatel mírového plánu. A to bude ta chvíle, kdy svìt jím bude okouzlen. Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitø katolické církve. Ta bude velmi brzy vtažena do nového svìtového náboženství, zástìrky k uctívání Satana. Základním cílem této ohavnosti bude zbožòování sama sebe, a zavedení zákonù, které budou zahrnovat dvì vìci: Zrušení svátostí a zrušení høíchu. Pravé svátosti budou dostupné jenom od tìch knìží a jiného køes anského duchovenstva, kteøí zùstali vìrní Mnì. Tyto svátosti budou nabízet ve zvláštních nouzových kostelech. 4/1 Zrušení høíchu bude zavedeno schválením zákonù, které budou vypadat, že hájí toleranci. Ty zahrnou potraty, eutanazii a sòatky párù stejného pohlaví. Kostely budou pøinuceny povolit manželství párù stejného pohlaví a knìží budou pøinuceni je požehnat v mých oèích. V tomto èase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich obì svaté eucharistie, kdy hostii znesvìtí, se bude konat v katolických kostelech. Pøi takových mších pøítomen nebudu, a budu také chybìt v samotných kostelech, kde Mì budou takto zneuctívat. Pro mé následovníky budou všechny tyto skuteènosti velmi dìsivé. Už více nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od knìží ze zbytku mé církve na zemi. Z tohoto dùvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštìní vašich høíchù. Pro katolíky to ale neznamená náhradu svaté zpovìdi. To bude zpùsob, jakým budete moci zùstat ve stavu milosti. Aèkoliv miliardy lidí se bìhem Varování obrátí, tato proroctví se pøesto uskuteèní. Ale mnoho z toho mùže být zmírnìno modlitbou, aby se zmenšilo utrpení a oslabilo pronásledování. Vy, moji následovníci, nezapomeòte na to, že jste vždy ochraòováni peèetí živého Boha. Musíte rozšíøit tuto peèe a dát ji tak mnoha lidem, jak je to jen možné. Prosím, pochopte, že vám øíkám o tìchto vìcech, abych vás pøipravil na to, abyste mohli zabránit co nejvíce duším pøijmout znaèku šelmy. Satan v tìch duších, které si vezmou [jeho] znaèku, použije svou moc, aby je posednul, a pak bude velmi tìžké je zachránit. Moji následovníci, prostøednictvím této mise vám budu dávat instrukce na každém stupni této cesty. Nesmíte dovolit, aby do vašich srdcí vnikl strach, nebo to budu Já, kdo vás naplní odvahou, silou, odolností a dùvìrou povstat s hlavami vztyèenými, až budete kráèet v mé armádì. Nezapomeòte, že Satan nemùže tuto bitvu vyhrát, nebo to se nikdy nemùže stát. Jenom ti, kteøí jsou obdaøení peèetí živého Boha a ti, kteøí zùstanou vìrní a pevnì oddaní Bohu, mohou zvítìzit.

8 Váš Ježíš 507. Poselství Ježíše ze dne 29. èervence 2012 v 20:10. JE TO HØÍCH POTRATÙ, KTERÝ PØIVODÍ PÁD MNOHA NÁRODÙ, KTERÉ KVÙLI NÌMU BUDOU PØÍSNÌ POTRESTÁNY. odpadlictví ve svìtì zmátlo mnoho Božích dìtí, pokud jde o existenci høíchu. Mnohé duše, když pøemýšlejí o høíchu, tak je okamžitì napadnou takové nejvážnìjší høíchy, jako je vražda. 5/1 Høích má mnoho forem. Naneštìstí, protože høíchy se nyní považují za chyby nebo povahové rysy, jsou dnes prostì pokládány za pøirozenou slabost. Mnozí už nevìøí, že nìjaký høích existuje. 5/2 Interrupce je po høíchu vraždy svého bližního tou nejvìtší formou genocidy na svìtì. Pøesto je nejenom tolerována, ale vaše národy pøijaly zákony, které ji považují za nutnost. Je to právì høích potratù, který pøivodí pád mnoha národù, které budou kvùli nìmu pøísnì potrestány. Pøerušení tìhotenství je opovrženíhodný èin, který vyhlazuje celé generace Božích dìtí, jež se nemohou samy bránit. Ten, kdo zabije dítì Boží, se nebude moci vyhnout pøísnému trestu. 5/3 Ty národy, které potraty legalizovaly, uvidí hnìv mého Otce bìhem Trestu. Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právì tak, jako neukázaly výèitky svìdomí vùèi tomuto smrtelnému høíchu, když omlouvaly zabíjení Božích dìtí v lùnì matek. Volám ke všem tìm, kteøí se vychytrale pokoušejí považovat potraty za nìco, co je nutné k ochranì práv matky. K zakrytí ukrutnosti potratu se používají lži, které vzdorují Božímu zákonu. Pokud jde o tento høích, tak kterýkoliv zákonodárce, lékaø èi jiná osoba, která jakýmkoliv zpùsobem pøispívá k tomuto ohavnému èinu, je v oèích Boha vinna a bude trpìt trestem, který ji èeká. 5/4 Tìm, kteøí schvalují popravy, pravím toto: Vy, kteøí odsoudíte èlovìka k smrti, jste vinni stejným zloèinem, jakým je možná vinen on. Jste v tomto pøípadì vinni vraždou a to je smrtelný høích. Nebylo vám dáno právo brát život. Ani soudit. Jenom Já, Ježíš Kristus mám právo soudit. Kdokoliv, jenž pøispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpìt v pekelných plamenech na vìky, pokud nepocítí výèitky svìdomí. Tak mnozí z vás vìøí v zákon: "oko za oko". Jak pošetilí jste. Cožpak nepøijímáte Pøikázání mého Otce? Nezabiješ! "Nezabiješ!" platí také pro agresivní armády, které vstupují do zemí, jež jim nepatøí, aby je ovládly. Platí pro armády, které støílejí a zabíjejí nevinné duše. Všechno to jsou vraždy. Je to proti Zákonu mého Otce. Jiné høíchy, jako chamtivost, chtíè, hanobení druhých, ošizení lidí o to, co je právoplatnì jejich, pomsta a pomluva, všechny vedou ke všem ostatním høíchùm. Stávají se pøijatelnými ve vašem dnešním svìtì, protože vaší nejvìtší láskou je láska k sobì samému. Lež, kterou vás vaši falešní uèitelé donutili spolknout sebeuspokojení je vaší cestou k høíchu. Øíkají vám, že váš èas musíte trávit ukojením vašeho hladu po bohatství. Øíkají vám, že se musíte starat sami o sebe že jste tou nejdùležitìjší osobou ve vašem životì. Že musíte hledat všechno, co uspokojuje vaše smysly. Všichni ostatní pøijdou na øadu až po vás. To vede k hamižnosti, sobectví, smyslnosti a pak mùžete být podnìcováni spáchat smrtelný høích. Høích bude nyní pøijímán vašimi národy jako nikdy døíve. 5/5 Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné høíchy a bìda tìm, kteøí budou nìco namítat. Ti, kteøí budou obhajovat takovou špatnost, vám øeknou, že tyto zákony mají chránit zranitelné osoby, i když ve skuteènosti všechno co dìlají, je, že legalizují vraždy, potraty, manželství stejného pohlaví a uctívání falešných bohù. 5/6 Dovolí pronásledování chudých a vyženou je do ulic, aby z nich udìlali žebráky. 5/7 Odhlasují zákony, kterými vás pøinutí pøestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je praktikovali, porušili byste zákon a dopustili se zloèinu v jejich oèích. 5

9 5/8 Jak už jsem vám øekl døíve, váš svìt je tak plný nepravd, že dobro je považováno za zlo a zlo za dobro. Váš svìt je postaven na hlavu a jako výsledek høích jen kvete. Naléhám na vás, abyste se vrátili zpìt a studovali Desatero pøikázání. Buïte jich poslušní a žijte tak, jak se od vás oèekává v oèích mého Otce. Když porušíte pøikázáni Desatera, zhøešíte. Budete-li tvrdit, že jisté høíchy jsou pøijatelné, budete vzdorovat mému Otci. V souèasném svìtì je poslušnost k Božím zákonùm køehká a upadá. Moji posvìcení služebníci neøekli dost ráznì mnoha Božím dìtem o následcích høíchu. 5/9 Tolerance høíchu je ten nejvìtší høích ze všech. 5/10 Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lži, Satanem. 5/11 Tolerance je jinou cestou k ospravedlnìní høíchu, aby vyhovoval lidské slabosti, která podléhá pokušení Satana. Probuïte se a pøijmìte høích za to, èím je. Diskutujte mezi sebou a obhajujte høích, jak chcete, pøesto nikdy nebude pøijatelný v oèích mého Otce. Abyste mohli vejít do ráje, musíte být bez høíchu. Abyste byli bez høíchu, musíte se kát. Abyste se káli, musíte ze všeho nejdøíve pøijmout Desatero pøikázání. Pak musíte ukázat upøímné výèitky svìdomí. Upøímné výèitky svìdomí mohou být pocítìny jen tìmi, kteøí se pøede Mnou pokoøí. Jenom pak mùže být høích odpuštìn. Jenom potom budou duše zpùsobilé vejít do království mého Otce. Váš Spasitel Ježíš Kristus 508. Poselství Ježíše ze dne 30. èervence 2012 v 01:00. MOJE KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA ROZTRHÁNA NA KUSY, PØESTO DUŠE MÉ CÍRKVE NEBUDE NIKDY UCHVÁCENA, NEBO POZØENA SATANEM. když jsem v zahradì [Getsemanské] prožíval agonii, nejvìtší hrùzou, kterou mi ukázal Satan, byla nevìrnost katolické a apoštolské církve v posledních èasech. Tehdy Satan, který Mì muèil vizemi budoucnosti, Mi ukázal vlažné služebníky církve v tìchto vašich èasech. Ovládnutí svou tolerancí k høíchu dovolili pýše a zdánlivým pravdám, aby je oslepily vùèi Pravdì Boha. Jejich oddanost svìtským aktivitám zpùsobila, že mnozí z mých posvìcených služebníkù už nemají ve svých duších soucit a pokoru nutnou k tomu, aby vedli mé následovníky ke svatosti, která je vyžadována, aby jejich duše byly zachránìny. Tak mnozí se obrátili proti Mnì, i když øíkají, že milují dìti Boží. 6/1 Tím, že ve jménu Božím podporují toleranci, pøedkládají falešnou doktrínu, která maskuje Pravdu. Tito rozkolníci v mé církvi na zemi, kteøí tvrdí, že vytváøejí nový typ stoupencù ve jménu katolické církve, ale kteøí popírají mé uèení, jsou pokoušeni Satanem, který chce mou církev znièit. 6/2 hodit do pekla ty mé posvìcené služebníky, jednoho po druhém, kteøí znesvìcují Slovo tím, že usnadòují pøijetí høíchu mezi Božími dìtmi. 6 On, Zlý, již zpùsobil strašný høích zkaženosti mé církve a teï, když pøibíjí moji církev na køíž, chce zatlouct poslední høeb a Jejich høích - že Mì bijí do tváøe tím, že pøede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých tvrdí, že jsou Bohem pøijímané a tolerované, bude pøísnì potrestán. Opovažují se, skrze høích pýchy a klamu, svádìt duše z cesty a vést je do jámy temnoty, bez toho, že by pochopili, že je tím odsuzují do ohnivého jezera. Hodnì z mých posvìcených služebníkù bylo svedeno a nevìdí o tom. Pøesto mnoho takových služebníkù, pokud jsou sami k sobì èestní, je zmateno. Pak jsou zde ti, kteøí pøedstírají, že jsou moji posvìcení služebníci, ale pøicházejí z jiné strany. Otroci šelmy, kteøí se

10 zámìrnì sami vydávají za moje pomazané knìze. Zpùsobují Mi strašné útrapy. Nejenom tím, že kazí duše, ale také proto, že vìdomì uzavøeli pakt se Satanem, který je pohltí. Na mých oltáøích, pøed nejsvìtìjší svátostí, provádìjí odporné èiny, ale jen málo z nich ví, co dìlají. Pøesto, jak Já jenom toužím po jejich duších. Moje katolická církev byla roztrhána na kusy, pøesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena nebo pozøena Satanem. Ale služebníci mé církve mohou být svedeni a znièeni šelmou. Je èas, abych zasáhnul a pomohl jim pøekonat tato strašná muka. Potøebuji vás, mé následovníky a ty posvìcené služebníky mezi vámi, kteøí chápou, co se dìje, aby se modlili tuto modlitbu modlitební kampanì (70): Modlitba za duchovenstvo, aby zùstalo pevné a vìrné svatému slovu boha. Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvìceným služebníkùm poznat rozkol v tvé církvi, až se odhalí. Pomoz tvým posvìceným služebníkùm, aby zùstali pevní a vìrní tvému svatému Slovu. Nikdy nedovol svìtským ctižádostem, aby zakalily jejich èistou lásku k Tobì. Dej jim milosti, aby zùstali èistí a pokorní pøed Tebou a ctili tvou nejsvìtìjší pøítomnost v eucharistii. Pomáhej jim a veï všechny ty posvìcené služebníky, kteøí mohou být vlažní ve své lásce k Tobì, a znovu zažehni oheò Ducha Svatého v jejich duších. Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení kladené pøed nì, aby je rozptylovalo. Otevøi jejich oèi tak, aby vždy vidìli Pravdu. Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto èase a pokryj je tvou vzácnou krví, abys je ochránil od úhony. Dej jim sílu, aby odolali svodùm Satana, kdyby je znepokojovala chu k popírání existence høíchu. Amen. Moji posvìcení služebníci jsou páteøí mé církve. Jsou první linií, která v tomto èase èelí strašnému náporu a útoku ze strany Satana. Pomozte Mi je uvést na cestu záchrany zbytku mé církve, která smìøuje k rozkolu, jenž bude už brzy vyvolán falešným prorokem. Shromáždìte se a modlete se za jednotu mých posvìcených služebníkù, kteøí musí udržet mou církev silnou ve dnech, které leží pøed vámi. Váš Ježíš 462. Poselství Ježíše ze dne 12. èervna 2012 v 17:58. TEST PRAVOSTI PROROKÙ SPOÈÍVÁ V MODLITBÁCH, KTERÉ JSOU JIM DÁVÁNY PRO LIDSTVO. 7/1 vìz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteøí øíkají, že pøicházejí v mém jménu, ale pøitom tomu tak není. Miluji všechny Boží dìti, vèetnì falešných prorokù, kteøí jsou posláni, aby v tomto èase zmátli lidstvo. Mnoho takových duší je plných lásky ke Mnì a poci ují potøebu pøijít ke Mnì blíže. Bez jejich vlastního zavinìní si pak mohou pøedstavovat, že dostávají Boží poselství. Musíte se modlit za takové duše. Nikdy je nesmíte soudit. Pak jsou zde ti, kteøí øíkají, že pøicházejí v mém jménu, ale kteøí nosí znaky šelmy. Vlci v rouše beránèím, kteøí kladou pasti èistým duším a poskvròují je høíchem klamu. Ti jsou nebezpeènými falešnými proroky, jejichž cílem je pokøivit pravdu mého uèení tak, aby pøi tom nebyli nápadní. 7/2 Pod rouškou vnìjší pokory chtìjí, abyste uvìøili v lež, a to v mém jménu. Ponesou masku klamné tolerance a budete pøesvìdèení, že rozšiøují Pravdu. Test pravosti proroka spoèívá v modlitbách, které jsou mu dávány pro lidstvo. Obrácení se rychle šíøí skrze moc Ducha Svatého, když poselství pøicházejí z nebe a když zahrnují všechna náboženství, všechny víry a sjednocují je v jedno. Naléhám v tomto èase [na vás], abyste se modlili za takové duše, které byly oklamány a vìøí, že mluví hlasem z nebe. Modlete se za nì, aby jim byla dána síla hledat pokoru, která by jim dovolila vidìt Pravdu. Modlete se, aby nedovolili mistru klamu použít jejich duše k pùsobení zmatku mezi Božími dìtmi. Modlete se také za ty, kteøí nemluví ve jménu Boha, ale kteøí vìdomì mluví jazykem Satana. Oni také potøebují vaše modlitby, protože jsou nemilosrdnì používáni Satanem jako prostøedky k šíøení lží. Váš milovaný Ježíš 7

11 472. Poselství Ježíše ze dne 24. èervna 2012 v 17:30. KDYŽ ŠÍØÍTE NENÁVIST VÙÈI PROROKÙM SESLANÝM Z NEBE, PROVIÒUJETE SE HØÍCHEM, KTERÝ MÁ NESMÍRNÉ NÁSLEDKY. jak to láme mé Srdce, když vidím ty, kteøí øíkají, že jsou následovníci Boha, ale kteøí opovrhují jeho zákony. Jsou to pokrytci. Jsou to ti, kteøí øíkají, že se øídí Pøikázáními mého Otce a pøesto si myslí, že mohou odsuzovat jiné, kteøí høeší. 8/1 Písmo svaté považují v prvé øadì za prostøedek k hlásání lži tím, že podporují tak zvanou toleranci, a tím Mì velmi urážejí. Jsou to lidé, kteøí øíkají, že je špatné vìøit v Boží prozøetelnost. Jsou to lidé, kteøí zpochybòují vizionáøe posílané bìhem staletí nebem a pak se pokoušejí prokazovat nesprávnost [jejich poselství] použitím mého Svatého Slova zaznamenaného v Písmu svatém. Každý èlovìk, který popírá mé Slovo, se Mi zpronevìøuje. Každý èlovìk, který se sám oddìluje od svých bratrù a sester jako duchovnì a intelektuálnì nadøazený, musí [být] velmi opatrný. Každý èlovìk, který užívá Písmo svaté k tomu, aby pøedkládal pokroucenou verzi Pravdy, bude potrestán. Každý èlovìk, který povstane a bude hlásat Pravdu, pøestože bude odmítat mé Slovo dávané svìtu v tìchto posledních èasech, bude Mnou odsunut stranou. Jste vinni duchovní žárlivostí, a proto budete èelit trestu. Když šíøíte nenávist vùèi prorokùm seslaným z nebe, proviòujete se høíchem, který má nesmírné následky. Protože tím, že tak jednáte, nejenom že hlásáte lež, ale stavíte se do cesty Slovu Boha. Žádám vás, abyste teï zastavili svoji kampaò soužení a pomluv. Nikdy nemùžete docílit toho, aby mé Slovo nebylo slyšeno. Proè se neustále pokoušíte trápit tuto misi? Cožpak už nevíte, že oheò Ducha Svatého by se nemohl rozšíøit tak, jak k tomu došlo, kdyby má poselství nebyla z nebes? 8 Jste využíváni Zlým, který se nezastaví pøed nièím, aby zabránil tìmto mým svatým poselstvím, aby byla dávána svìtu. Poselství duchovenstvu: Ti mezi vámi, kteøí se zavázali slibem, jako posvìcení služebníci mé církve na zemi, slyšte Mì teï: Když veøejnì odsoudíte má poselství a budete Mi, vašemu Ježíši, bránit v této misi za záchranu duší, dopustíte se nejvìtšího høíchu ze všech. Budete kvùli tomu trpìt a svùj oèistec budete zakoušet na zemi. Každý muž, žena a dítì budou svìdky vaší urážky vùèi nebi. Váš chybný úsudek o mých prorocích vás uèiní duchovnì prázdnými a vaše duše vytrpí muka, jako žádná jiná. Jestliže jste moji posvìcení služebníci a nejste si jisti mým hlasem, když k vám teï mluvím, tak musíte mlèet. Musíte se modlit za dar rozlišení, døíve než se rozhodnete odmítnout mé Svaté Slovo. Tisíce mých posvìcených služebníkù selžou a nepoznají mé Slovo, seslané prostøednictvím tohoto proroka posledních èasù. Jak to láme mé Srdce! Mnozí za vlády Antikrista padnou a opustí moji církev na zemi. Mnozí z mých posvìcených služebníkù se postaví na stranu pronásledovatelù mé církve. Svádìní právì zaèalo. Jste pøipravováni mistrem klamu, abyste Mì odvrhli, a vaše pýcha vám to zabraòuje poznat. Mnoho z mých posvìcených služebníkù nenalezne dost odvahy k tomu, aby obhájili moji církev na zemi. Mnozí budou na stranì falešného proroka a odmítnou mé stádo, jehož víra mu umožní hledat Pravdu. Cožpak nevíte, že Já jsem církev? Cožpak nevíte, že církev bude trpìt svým vlastním ukøižováním, stejnì jako jsem jím trpìl Já? Bude muèena. Bude se zdát, že byla ukøižována a mnozí si budou myslet, že je mrtvá. Ale stejnì jako Já jsem vstal z mrtvých, tak i ona bude znovu vzkøíšena k životu, abyste vidìli, že nemùže být znièena. Varuji všechny z mých posvìcených služebníkù, kteøí nepoznali èas, ve kterém oni i vy žijete, aby byli bdìlí, protože má

12 církev na zemi bude trpìt nejvìtším pronásledováním od [samého] zaèátku. Musíte se pøipravit a otevøít své oèi. Kdypak jste si mysleli, že pøijdu a budu vás varovat? Mysleli jste si, že to bude nìkdy v budoucnosti? Že by se to nikdy nemohlo stát bìhem vašeho života? Èas k mému Druhému pøíchodu je velmi blízko. Brzy oddìlím dobré od zlých, poté, co bude udìláno všechno, aby byla obrácena vìtšina lidstva. Máte povinnost a odpovìdnost za to, že si udržíte èistou a otevøenou mysl, srdce i duši. Potøebuji, abyste odpovìdìli na mé prosby pomoci Mi zachránit tolik duší, kolik jen budu moci. Následujte Mì. Je to vaše poslání. Proto jste se Mi, vašemu Ježíši, zavázali vìrností. Nesložili jste vaše sliby za vašich vlastních podmínek. Musíte Mi dovolit vás vést a pomáhat vám bránit moji církev na zemi. Má církev utrpìla velkou škodu. Má církev zahrnuje všechny ty, kteøí Mì milují, vèetnì všech mých posvìcených služebníkù. Musíte být silní, stateèní a vìrní. Nesmíte dovolit strachu nebo šelmì, aby pohltila vaši duši. Naslouchejte mému Slovu, døíve než odsoudíte mé proroky. Nikdy neodmítejte žádné z mých poselství bez toho, že byste se modlili za dar rozlišení. A i potom musíte být opatrní, abyste neodepøeli Božím dìtem dar milostí, které nyní udìluji tìm nebohým duším, které hladoví po pravdì mého uèení. Tìm, kteøí otevøenì odmítají mé Slovo, dávané tomuto proroku, pravím: Vìzte, že Mì budete prosit o odpuštìní, až vám bude odhalena pravda. V té dobì bude pro ty, kteøí jsou odpovìdní za to, že se duše odvrátily od mého Slova, už pøíliš pozdì. Ty duše, které jsem ztratil kvùli vašemu zlému jazyku, nebudou mít vìèný život. Když nyní odmítnete mé Slovo, nebo odsoudíte má poselství proto, že obsahují chyby, budete odsunuti stranou. Nejste zpùsobilí vést mé stádo. Váš Spasitel Ježíš Kristus 422. Poselství Ježíše ze dne 7. kvìtna 2012 v 18:19. MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁØSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI. mým církvím po celém svìtì øíkám toto: Vìzte, že dokud budete hlásat mé Nejsvìtìjší Slovo, budu vždy s vámi, na vaší stranì. Mé katolické církvi pravím pøestože jste zpùsobili soužení, jako výsledek zlého høíchu, nikdy vás neopustím, i když jste høešili. Ale vìzte toto: Vaše dùvìra ve Mì není tak silná, jak by být mìla. Už Mì nemilujete tak jako kdysi. Všechen majetek, který jste nahromadili, zpùsobil odstup obyèejných Božích dìtí ode Mì, vašeho Krista a Spasitele. Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru. Byli jste uèeni pravdì mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udìlali? Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi. To zpùsobilo nedostatek komunikace s tìmi, kterým jste mìli dávat potravu mého Tìla a Krve tak, aby jejich duše mohly být živeny. Úcta, vyžadovaná od vás pøi podávání mé nejsvìtìjší eucharistie, byla ztracena, když jste zlehèili moji pøítomnost. V dobì, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová naøízení, byly to právì tyto zlovolné zednáøské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly. Lstivì pøedstavily nové zpùsoby podávání mé nejsvìtìjší eucharistie, které Mì urážejí. 9/1 Vaše tak zvaná tolerantní uèení vyhlásila øadu lží, vèetnì odmítnutí uznat moc sv. Michaela archandìla. 9

13 On je ochráncem církve pøed Satanem. Ty [zlé] síly mezi vámi to vìdìly. To je dùvod, proè jste potlaèili všechny modlitby pøed mší, prosící o jeho pomoc. Pak jste se dopustili té nejvìtší nepravdy že se nemusíte obávat pekla. Že je to jenom metafora. Nebo tato lež, pøijatá mnoha Božími dìtmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší. Jak Mì urážíte. Prosím mé pokorné a posvìcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mým uèením. Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých oèích pøijatelné. Bohatství, zlato a moc nahromadìné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemùžete mít užitek z mého Svatého Slova. Trpìli jste kvùli zpùsobu, jakým jste Mì urazili. Nikdy si nemyslete, že obviòuji mnohé svaté papeže, kteøí usedli na Petrùv stolec. Jejich mise byla vždy ochraòována. Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednáøskými slupinami, které nereprezentují Boha. Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šíøením nepravd o Božím milosrdenství. Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve. To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k znièení víry církve. K znièení úcty obyèejných katolíkù k jedinému pravému Bohu. A to zpùsobí, že budete dáni do ústraní do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni pøímo Mnou z nebe. Ó, jak jste Mì pøivedli k pláèi. Volám všechny mé posvìcené služebníky, kteøí znají pravdu, aby povstali a následovali Mì, vašeho Ježíše a v pokorné službì šíøili pravdu mých uèení. Musíte naleznout odvahu a sílu povstat z popela. Pøedevším odmítnìte lži, které vám budou brzy pøedloženy falešným prorokem. On slouèí katolickou církev s jinými církvemi, vèetnì církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností. Jedinou svìtovou církví bez duše. Váš Ježíš 423. Poselství Panny Marie ze dne 8. kvìtna 2012 v 12:30. BÙH NEJVYŠŠÍ MÙŽE ZMÌNIT OSUD SVÌTA. Mé dítì, tato mise obrací milióny duší, které by jinak byly ztraceny. Nikdy si nesmíš myslet, že pøekážky, které jsou ti kladeny do cesty, mohou zastavit šíøení Ducha Svatého. Mùj Syn je tak potìšen všemi tìmi, kteøí následují Slovo, které v tomto èase sdìluje svìtu. Dìti, oddanost, projevená vašimi modlitbami, zachraòuje tak mnoho ztracených duší. Nikdy nezapomeòte na moc modlitby. Vašimi modlitbami bylo zabránìno už tak mnohému zlu. Práce skupiny Nového svìtového øádu je nyní pøerušena a jejich plány jsou v rozkladu. Boží milosrdenství je tak veliké, že modlitba mùže zmírnit jakékoliv zlo ve svìtì. Svìtlo Ducha Svatého nabývá nyní na síle, a tak stále více duší uvidí pravdu Pána, když se teï všude znovu roznìcuje. Dìti, musíte stále mluvit k mému Otci a posilovat vaši oddanost k Nìmu. Tím, že budete volat k Otci, Bohu Nejvyššímu, ve jménu jeho drahého Syna, On uslyší vaše modlitby a odpoví vám. Mìli byste volat k Otci èastìji, nebo to bude On, Bùh Nejvyšší, kdo mùže zmìnit osud svìta. K Otci se mùžete pøiblížit jenom prostøednictvím mého Syna, Ježíše Krista. Proto se musíte modlit modlitbu modlitební kampanì (52): Modlitba k Otci. Mùj nejdražší Otèe, ve jménu tvého drahého Syna a ve vzpomínce na jeho utrpení na køíži, volám k Tobì. Jdìte v pokoji. 10 Ty, Bože Nejvyšší, Stvoøiteli svìta a všeho bytí, jenž držíš naši spásu ve svých svatých rukou, obejmi všechny své dìti, vèetnì tìch, které Tì neznají a i ty, které Tì znají, ale dívají se jinam. Odpus nám naše høíchy a zachraò nás od pronásledování Satanem a jeho armádou. Vezmi nás do své náruèe a naplò nás nadìjí, kterou potøebujeme, abychom uvidìli cestu pravdy. Amen.

14 Vaše milovaná Matka Matka Spásy 399. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27. PØÍŠTÍ PAPEŽ MÙŽE BÝT ZVOLEN PØÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK. mnoho lidí na svìtì Mì stále ještì odmítá a souvisí to s veøejným mínìním. Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží dìti, že jen velmi málo z nich má odvahu veøejnì hlásat mé Slovo. Vìøící se obávají slovních útokù a jízlivého výsmìchu, který by museli snášet, kdyby otevøenì mluvili o mém Svatém Slovu. Dokonce i vìrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonùm zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce. Knìží se ostýchají postavit se otevøenì za pravdu mého uèení ze strachu, že budou ostrakizováni. Nyní, více než kdy døíve, kvùli studu, který musí snášet kvùli ohavným høíchùm nìkterých z jejich vlastních øad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny. 11/1 Když se nìkterý stateèný posvìcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého uèení, pak strašnì trpí. Je obvinìn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právùm. Vidíte, mé dìti, že s pravdou mého uèení, vyslovenou mými posvìcenými služebníky, je zacházeno jako se lží. Místo toho jsou za pravdu pøedkládány lži pøekroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém. Satan získal tak mnoho duší, vèetnì pøedstavitelù mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává tìžkým zavázat se vìrností mé svaté vùli. Byl jsem opuštìn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvìcených služebníkù, aby byly pøijaty vìtšinou. Tyto ohavné lži se rozšiøují daleko nad tento rámec. Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvìtlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu. Mùj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. Petr Øíman je mùj Petr, pùvodní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Vìèného Otce. Potom, až pøijdu panovat za mého Druhého pøíchodu, bude vládnout všem Božím dìtem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve. Já øíkám pouze pravdu, má dcero. Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných prorokù, kteøí budou protiøeèit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce èasù. Nejdøíve pøesvìdèí vìøící, že jejich slova pøicházejí ode Mne. Jejich slova budou pozornì vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat tìchto nedostatkù a pøijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým. Až bude svedeno mnoho duší, pak zaène útok. Má dcero, oni byli posláni, aby pøipravili Boží dìti pøijmout pøíštího papeže, jenž pøijde po mém milovaném vikáøi papeži Benediktu. Tento papež mùže být zvolen èleny katolické církve, ale bude to falešný prorok. Jeho volièi jsou vlci v rouchu beránèím a jsou èleny tajné zlovolné zednáøské skupiny, vedené Satanem. Tímto zpùsobem se Satan pokusí mou církev znièit. Žel, tento falešný prorok pøiláká mnoho pøívržencù. Ti, kteøí mu budou odporovat, budou pronásledováni. Jednejte, dìti, dokud mùžete. Odsuïte tyto lži, které budou pøedkládány tìmi, kteøí se vás pokusí pøesvìdèit o pravosti falešného proroka. Buïte pevní. Stùjte vìrnì pøi Mnì, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu. Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám. 11 Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostøednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivì napadána a považována za kacíøství.

15 Nezapomeòte jednu dùležitou lekci: Mé Slovo, bylo také považováno za kacíøství, když jsem pøišel po prvé na zem. Vìøící, vèetnì mých posvìcených služebníkù, kteøí pøedstavují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teï, za mého Druhého pøíchodu také považovat za kacíøství. Satan obìtuje mnoho duší, aby uspokojil svoji koneènou touhu zpùsobit co nejvìtší hoøe. Buïte ujištìni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci èasù bude nejvíce trpìt. Mìjte se stále na pozoru. Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampanì: "Za sílu k obranì mé víry proti falešnému prorokovi". "Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zamìøil na tvoje uèení a vždy hlásal tvé Svaté Slovo. Nikdy nedovol, abych byl pokoušen uctívat falešného proroka, který se pokusí vydávat za Tebe. Udržuj mou lásku k Tobì silnou. Dej mi milosti daru rozlišení tak, abych nikdy nezapøel pravdu, obsaženou v Bibli svaté, bez ohledu na lži, které mi budou pøedkládány, abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen." Pravda je zapsána v Písmu svatém. Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží, pøicházím teprve teï, abych pøed zraky celého svìta otevøel knihu [Zjevení]. Jakýkoliv lidský výklad ohlednì 1000 let není dùvìryhodný. Musíte vìøit jenom Božímu Slovu. Váš milovaný Ježíš 364. Poselství Panny Marie ze dne 3. bøezna 2012 v 14:33. PROBU E SE, DÌTI. MUSÍTE PØIJMOUT PRAVDU. Mé dítì, utrpení mého Syna je dnes stejné, jaké bylo v dobì, kdy byl na zemi. Bolest, kterou tehdy vytrpìl a která mu zpùsobovala nejvìtší muka, nebylo jeho ukøižování, ale to, jak byl odmítnut. Jeho slovo je dnes odmítáno právì tak, jako bylo tehdy. Dnes se Mu vysmívají takovým zpùsobem, že to pøináší slzy a utrpení nejenom mnì, jeho milované Matce, ale i jeho oddaným následovníkùm na zemi. Jak zraòující je muset se dívat, jak mnoho Božích dìtí se odvrátilo od posvátných svátostí a uèení církve. Tak mnoho duší zabloudilo. Dìti, úpìnlivì vás prosím, abyste zvedli køíž mého Syna a šli pøíkladem. Obejmìte mého Syna s prostým srdcem. Dìti, milovat mého Syna a uctívat mého Vìèného Otce je velmi jednoduché. Nikdy neanalyzujte slovo mého Syna. Prostì následujte jeho uèení, které se nikdy nezmìnilo. Naslouchejte slovùm mého Syna, když k vám nyní mluví z nebes. Volá vás, abyste pøipravili své duše na jeho Druhý pøíchod. Když s vámi nyní mluví, dìlá to ze své lásky k lidstvu. Jeho Svaté Slovo bude živit vaše duše a udìlá je znovu silné. Neodmítejte teï jeho volání k vám. On chce zachránit každou jednotlivou duši. Ale aby to mohl udìlat, musí vám pøipomínat rozdíl mezi dobrem a zlem. Tolik z vás není vedeno k poznání, nebo informováno o závažnosti høíchu. 12/1 Tolerance ve vaší spoleènosti a v církvích znamená, že to, co mnozí z vás považují za bezvýznamné, mùže naopak být v oèích Boha závažným høíchem. Církev se v tomto èase nalézá ve velké temnotì a už mnoho let je cílem mistra klamu. Nyní, kdy už brzy dojde k rozkolu v církvi, mùj Syn musí zasáhnout a vést vás. Probuïte se, dìti. Musíte pøijmout pravdu. 12

16 Svìt se teï zmìní k nepoznání. V minulosti vám bylo posláno mnoho poslù, aby vás pøipravili na tuto událost. Toto jsou poslední varování dávaná lidem, aby jim umožnila se pøipravit na Velké milosrdenství (Varování pozn. pøekladatele) mého Syna. Po jeho Božím milosrdenství, kdy otevøe oèi celému lidstvu, aby uvidìlo své høíchy, dá mu ještì trochu více èasu, aby hledalo vykoupení. Potom vám budou dány pokyny k pøípravì vašich duší na Druhý pøíchod Krista, mého milovaného Syna, který znovu pøijde ve slávì, jak bylo pøedpovìdìno. Matka Spásy Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2012 v 15:00. NEJVÌTŠÍ OHAVNOST OD DOBY HOLOKAUSTU JE OSNOVÁNA PROTI ŽIDÙM. pozoruj nyní, jak globální moc vyvíjí úsilí, jež není ze svìtla, které se pokouší organizovat kampaò proti mému lidu. To se týká køes anù a mého vyvoleného židovského národa. Tajnì jsou snovány nièemné plány k vymýcení køes anských zvykù a obyèejù skrytým, ale dùmyslným zpùsobem. Zaène to zmìnami v ústavách zemí všude v západním svìtì. 13/1 Každý pokus bude uèinìn ke vznášení podlých nárokù proti mým køes anským církvím. Moji posvìcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají mùj lid jen s malou duchovní podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý pláš tolerance. Mé dìti, vaše víra bude podrobena takové zkoušce jako nikdy døíve. 13/2 Jakýkoliv pokus veøejnì hlásat køes anství a mé jméno bude potlaèen. Na jeho místì se objeví prázdná doktrína, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto uèení je dobrá a správná náhrada za pravdu, avšak ve skuteènosti to bude lež. Tato zlá skupina je tak mocná, že jen velmi málo lidí ví, že existuje. Pøesto její pøíslušníci jsou všude a tahají za nitky. Mé dìti jsou jako loutky. Mùj vyvolený lid, Židé, budou muset znovu èelit strašné perzekuci. Plány k jejich znièení jsou v bìhu. Protože ti, o kterých si myslí, že jsou jejich pøátelé, jsou jejich nepøátelé. Budou trpìt takovou nouzí a strádáním, že vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo za Izrael. Nejvìtší ohavnost od doby holocaustu je osnována proti mému lidu. Modlete se, modlete se, aby této Antikristovì skupinì bylo zabránìno uskuteènit tyto zlovolné èiny. Tyto temné duše potøebují vaše modlitby, aby bìhem Varování rozpoznaly své zloèiny. Modlete se, aby složily své zbranì a prosily o mé milosrdenství. Jestliže to udìlají, pak války a neklid v Izraeli mohou být zmírnìny. Mnoho proroctví se nyní odhalí pøed vašima oèima. Tìm, kteøí jsou slepí k mým zaslíbením, musí být dáno svìtlo mého milosrdenství, aby znovu prozøeli. Dìti, nenechte se zmást. To, co se vnìjškovì zdá dobré, není vždy takové, jak vypadá. Mírové sbory, z nichž mnoho je tvoøeno pìšáky, jsou obelhány. Nikdy nemìjte strach, nebo mé milosrdenství bude mít dùležitý vliv na tuto sektu, která spøádá plány proti mé církvi už po staletí. Oni nemohou vyhrát a nevyhrají. Ale zpùsobí obrovský teror, jestliže modlitby neoslabí jejich zlé vedoucí postavení. Modlete se v nové modlitbì modlitební kampanì (18), abyste zastavili Antikrista a jeho skupinu, o které mluvím. "Ó, drahý Ježíši, zachraò svìt pøed Antikristem, Ochraò nás od krutých nástrah Satana, Zachraò poslední zbytky tvé církve od zla, Amen." 13 Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potøebují, aby nás hájily pøed válkami a pronásledováním, které plánuje Satan a jeho armáda teroristù.

17 Váš milovaný Ježíš Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 215. Poselství Ježíše ze dne 7. øíjna 2011 v 21:45. OÈISTEC NENÍ MÍSTO, KAM BYSTE RÁDI VEŠLI. dùvod, pro který posílám tak mnoho poselství mým dìtem je ten, abych jim pomohl pøipravit jejich duše zpùsobem, jenž až dosud nebyl možný. Mnoho z mých dìtí nikdy neèetly Bibli svatou a ani nemají povìdomí o celém mém uèení. Je dobrá vìc, že moji posvìcení sluhové tráví teï více èasu prohlubováním té èásti mého uèení, kde vás všechny žádám, abyste milovali své bližní. Avšak nikdo nemluví o tom, jakým následkùm bude lidstvo èelit, pokud by odmítlo Otce. Proè Moji posvìcení sluhové odmítají existenci pekla a proè natírají na rùžovo obraz oèistce? Mé dìti byly uèeny mnoha dobrým vìcem církvemi, kde hlásají slávu Boha, Vìèného Otce. Pøesto, naneštìstí, existence oèistce a pekla je zlehèována do té míry, že mé dìti se spokojenì smíøily s jejich existencí. Mé dìti byly také svedeny, pokud jde o existenci Zlého. Mnoho mých posvìcených služebníkù popírají jeho existenci. Ó, jak jsou pošetilí, když vìøí, že èlovìk mùže posílit svou víru, bez znalosti, nebo porozumìní pravdì o moci Zlého. Tento nedostatek ve vedení mými posvìcenými služebníky znamená, že zlo ve svìtì takovou mìrou vykvetlo, èemuž mohlo být zabránìno modlitbou. Kvùli slepotì mých posvìcených služebníkù bylo Satanovi dovoleno ještì nìjaký èas se svobodnì toulat po svìtì. Kdyby si mé dìti byly patøiènì vìdomy spouštì, kterou Satan zpùsobil, pak by jejich modlitby za zmírnìní jeho vlivu byly mnohem silnìjší. Existence oèistce Existence oèistce nebyla dobøe pochopena. Mnozí vìøí, že je to jenom èekací období oèisty pøed tím, než duše bude moci vejít do nebe, [urèená] tìm duším, které nebyly ve stavu milosti ve chvíli své smrti. Dìti, jsou rùzné úrovnì oèistce a èím nižší je jeho úroveò, tím více se zesiluje spalující bolest temnot, kterou všechny duše poci ují. To znamená, že takové duše, které se jen tìsnì vyhnuly zavržení do pekla, trpí spalující bolestí nejvíce. Aèkoliv všechny duše v oèistci nakonec vejdou do království mého Otce, není to místo, kam by mé dìti rády vešly. Z tohoto dùvodu musíte bojovat s høíchem a hledat odpuštìní tak pravidelnì, jak je to jen možné, abyste zùstaly ve stavu milosti. Proto musíte vždy dodržovat Desatero pøikázání. Proto se také musíte modlit za duše, které tam jsou, protože bez vašich modliteb nemohou vstoupit do království nebeského pøed koneèným dnem Posledního soudu. Je èas, abyste si uvìdomily pravdu, dìti. Modlete se za milosti, které potøebujete, abyste se osvobodily od høíchu, abyste mohly vstoupit do nebe. Buïte pøipraveny každý den, nebo nevíte o plánech, které jsou již pøipraveny a jež vás oèekávají. Dávám vám toto poselství, aby pravda byla jasná. Dìti, tato dùležitá poselství vám nebyla jasnì vysvìtlena po celá desetiletí. Je dùležité, abyste byly dobøe pøipraveny. Modlitbou rùžence k Božímu Milosrdenství každý den ve 3 hod. odpoledne [dosáhnete, že] Já zasáhnu ve chvíli vaší smrti ve váš prospìch a nebude záležet na tom, jaký høíšník jste, a ukážu vám mé milosrdenství. Øíkám vám to, protože vás miluji, ne proto, abych vás dìsil, ale proto, abych zajistil, že rozšíøíte pravdu ve vašich rodinách. 14/1 Mé dnešní slovo je jednoduše pøipomínka pravdy, jež vám byla odpírána pod maskou tolerance. Je to trochu podobné rodièi dítìte, který je rozmazluje, protože je pøíliš miluje. Když rodiè dítì pøejídá, pak zdraví dítìte utrpí. Pøesto rodiè z nemístné lásky stále dává dítìti tuto stravu, na kterou si již zvyklo. To povede k tomu, že zdraví dítìte se zhorší. Toto dítì pak bude nevzdìlané, pokud jde o zdravou stravu, protože o tom nebude nic vìdìt. Nikdy mu to neøekli. Jdìte teï a øeknìte vašim bratrùm a sestrám pravdu o pekle a oèistci døíve, než bude pozdì. Protože když to neudìláte vy, pak také nikdo jiný. Váš uèitel a Božský Spasitel Ježíš Kristus Poselství Ježíše ze dne 29. kvìtna 2011 v 17:30. HØÍCH ZÙSTANE VŽDY HØÍCHEM A NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JEJ OSPRAVEDLÒUJETE. 15/1 jak pláèu nad všemi mými dìtmi, jež høeší, protože nerozumìjí mému uèení. Mnozí z nich si nejsou vìdomi, že Mì

18 urážejí, buï proto, že je pravdì nikdo nikdy neuèil, nebo že se rozhodli obhajovat své høíchy. Mnozí z tìch, jež høeší, se snaží ospravedlnit své èiny, protože poslouchají jiné, jež užívají toleranci jako zástìrku k ospravedlnìní svých høíchù. V oèích mého Otce bude høích vždy høíchem a nezáleží na tom, jak malý je. Mnoho z tìch, jež páchají tìžké høíchy, se vždy nìjak zaøídí, aby si ubránili tak zvané "právo høešit" oslepováním sama sebe ke zlu, jež jejich høích pøedstavuje. Mé dìti mají štìstí, že Já jim jejich høíchy odpustím Kdyby mé dìti na celém svìtì vìdìly o mém milosrdenství, pak by pochopily, jaké mají štìstí, že jim byl dán tento velký dar odpuštìní, jenž jim v tomto životì nabízím. Když mé dìti nežádají pravidelnì o odpuštìní, pak jejich høíchy je vedou k tomu, aby v nich pokraèovaly, znovu a znovu. Èím více høeší, tím dále se ode Mne vzdalují a tím pro nì bude tìžší pøijít opìt ke Mnì. Mé milosrdenství je zde pro všechny z vás, abyste z nìho mìli prospìch. Pøijmìte je nyní ode Mne. Nedovolte svìtu, aby vás chytil do pasti tím, že dovolíte sami sobì, abyste se stali koøistí pokušení høíchem. Když zhøešíte, už jste polapeni a nebudete vìdìt, kam se obrátit. Høích zpùsobí, že se budete cítit nepøíjemnì a hluboce sklesle ve vás samých. 15/2 Tolerance je dnes v módì Tak mnoho mých dìtí stále hlasitì volá o potøebì tolerance ve spoleènosti. Tolerance je dnes v módì ve svém volném smyslu slova. Mùže být použita k pøekroucení i tìch nejtìžších høíchù. Tolerance je chytøe použita k tomu, aby obhájila každý typ høíchu, který je znám lidem v dnešním svìtì. Každý se dovolává práva na toleranci. Høích, a už jakýkoliv, bude ve vìtšinì pøípadù povýšen na obèanské právo. Nezáleží na tom, jak budou tyto høíchy prohlášeny za "dobré", vždycky budou špatné. Je èas, aby se èlovìk podíval pravdì do oèí. Aby se stal znovu odpovìdným. Aby pøipustil, že høíšné èiny, jež páchá, jsou morálnì špatné. Aby zacházel se svými bližními, vèetnì dìtí v lùnì matek, jako se sobì rovnými ve všech ohledech. Modlete se usilovnì za milost, abyste uvidìli pravdu takovou, jaká je. A nikoliv tu uèenou verzi pravdy, již jste si vybrali, že jí budete vìøit, protože se hodí k vašim sobeckým cílùm. Je pouze jedna pravda. Každý jeden z vás ve svém srdci ví o rozdílu mezi tím, co je dobré a co je špatné. Pøijmìte to teï, jestliže chcete, abych vás zachránil z plamenù pekla. Váš Spasitel Ježíš Kristus 131. Poselství Ježíše ze dne 3. èervence 2011 v 18: ATHEISTÉ A VÌDCI ØEKNOU, ŽE VAROVÁNÍ BYLO JEN ILUZE. musíš se pohnout kupøedu, dívej se vpøed a následuj mé instrukce. Neobracej se stranou, když budeš každou minutu tvého dne napadána Zlým. Upni svou pozornost jenom na Mì. Musíš se nauèit rozumìt tomu, že èas, strávený v mé spoleènosti, zvláštì pøi adoraci je naprosto nutný, aby ses udržela na výši své mise. Délka èasu strávená v modlitbì je také dùležitá, protože èím více èasu strávíš v tìsné komunikaci se Mnou, tím více milostí dostaneš. Když to tak nebudeš dìlat, bude to znamenat, že necháváš sama sebe široce otevøenou k útokùm ze strany mistra klamu. Mé Slovo, má dcero, je ignorováno tìmi, kteøí nechtìjí naslouchat. Mají pro to rùzné dùvody. Mnoho mých dìtí dnes zavøelo své oèi k pravdì o své spirituální existenci. Padli do náruèe svìtu a všemu, co nabízí, jako náhražku chleba života. Mnozí také nedùvìøují falešným prorokùm, nebo toto je doba, ve které falešní proroci vyvstanou všude. To je zmatek, který chce zpùsobit Satan, aby tak moji praví poslové prošli bez povšimnutí. Kvùli pokoøe, která je vyžadována u mých vybraných vizionáøù, nemohou vynášet sami sebe v oèích svìta, protože je to proti jejich pøirozenosti. Falešní vizionáøi se sami tlaèí do støedu pozornosti. Tìžištìm jejich zájmu jsou oni sami. Jejich poselství se mohou zdát autentická a plná kvìtnaté øeèi uvádìjící pasáže z Bible svaté, tam kde se to zrovna hodí, ale v jejich poselstvích budou dva klíèové aspekty, které odmaskují nepravdy, které pøedávají. První z nich je ten, že oni budou støedem svých poselství a budou se tìšit ze vší pozornosti, které se jim dostane. Pak jsou to koneènì poselství samotná. Budou matoucí, tìžká ke ètení a nezanechají trvalý dojem na duši. Naneštìstí, má dcero, církev má sklon nevšímat si opravdových vizionáøù, protože musí ukázat odpovìdnost v tìchto záležitostech. Je tedy pro mou církev daleko snadnìjší, aby podporovala ta poselství, která zahrnují pasáže z Bible svaté a deklarovala, že právì tato jsou pravá. 16/1 Není to pro ni tak snadné, aby pøijala jednoduchost mého uèení, zejména dnes, kdy hodnì pravdy se skrývá za maskou tolerance. Nesnadno pøijatelná je také pøipomínka konce èasù, kdy kvùli strachu a nevìdomosti, moji posvìcení služebníci odmítají pozvednout mùj pohár a jednat zodpovìdnì. Toto je nejdùležitìjší èas v dìjinách svìta. Všechna znamení byla po celou dobu minulého století dávána mým vizionáøùm, a pøesto jsou ignorováni a odsunuti stranou, protože moji posvìcení služebníci strkají hlavy do písku. Je to pøesnì právì v tomto èase, kdy moji posvìcení služebníci mají kázat o dùležitosti mého návratu na zem. Musí pøipravit duše a pøipomínat jim následky toho, co se stane, když zanedbají vykoupit sebe, dokud jsou ještì na této zemi. Protože po své smrti už nebudou moci žádat o odpuštìní. Volám nyní moje posvìcené služebníky. Proè právì toto nezdùrazòujete svému stádu? Proè nediskutujete aktivnì o následcích, jež to bude mít pro mé dìti bìhem Velkého trestu?

19 Cožpak nevíte, že mnoho mých dìtí prohraje své duše s Antikristem, jenž už je na zemi pøipraven ke skoku, èekaje na svou pøíležitost? Mé dìti musí pochopit, že Varování, i když je velkým èinem milosrdenství, je jen první fází, v níž èas bude pro všechny mé dìti velmi tìžký a nároèný. Nebo po nìm budou zatvrzelí høíšníci a následovníci Satana popírat mou existenci. Ateisté budou øíkat, že to byla globální iluze. Vìdci budou hledat logické vysvìtlení, ale žádné nebude. Moji následovníci budou rozdìleni na dva tábory. Mnoho miliónù bude obráceno, ale budou zmateni nepravdami, rozšiøovanými ïábelskou skupinou, smrtící organizací Nového svìtového øádu, jejímž cílem je znièit obyèejné lidi pro svùj vlastní finanèní zisk. Dìti, jestliže nebude dost lidí stát na cestì pravdy, pak nebude možné odvrátit dopad trestu. Nebo ten nastane, když Bùh Otec vystoupí, aby zastavil høíšníky pøed znièením jeho stvoøení a jeho dìtí. Uvolní zemìtøesení o síle dosud nikdy nevídané, vulkány na nejnepravdìpodobnìjších místech a zemì se bude kymácet jako loï v rozbouøených vodách bez kotvy, která by ji udržela na jednom místì. Prosím, dìti, dovolte Varování, aby vás všechny zachránilo. Pøijmìte skuteènost, že tento zázrak pomùže zachránit milióny, jež by jinak byly ztraceny. Ale ti, kteøí nebudou chtít zmìnit své životy, ti si vyberou dùm Satana. Bez modlitby není pro nì nadìje, protože ztratili právo na klíèe k Novému ráji na zemi. Místo ráje budou hoøet v plamenech pekla. Kdyby vìdìli, kam je tato zlá cesta zavede, myslíte, že by zmìnili svùj smìr? Dìti, pomozte jim tím, že jim øeknete pravdu. Modlete se, abyste zachránili jejich duše, jestliže nechtìjí poslouchat. Nebo to je všechno, co mùžete dìlat. Váš milovaný Spasitel Spravedlivý Soudce a Král milosrdenství Ježíš Kristus 140. Poselství Ježíše ze dne 15. èervence 2011 v 15:30. POPRAVY, EUTHANÁZIE, POTRATY A SEBEVRAŽDY. Má dcero, tehdy, když lidé cítí lásku ve svých srdcích, tak si mohou být jisti, že Já jsem pøítomen v jejich duších. Má láska bude dávat mým dìtem sílu, když to budou nejménì oèekávat. To je také pravdou pro zatvrzelé høíšníky, za jejichž vnìjší slupkou se skrývá velmi èasto nìžné srdce. Každá jednotlivá osoba na zemi je dítìtem stvoøeným Bohem Otcem. Proto existuje svìtlo v každé takové osobì, i když mùže být velmi slabé, když jsou duše taženy do temnoty. Nicménì mé svìtlo je stále ještì pøítomné. Nebo bez nìj by byla úplná tma, ve které by duše nemohly být èinné. Je to právì tehdy, když duše dosáhnou strašného stavu temnoty, že velmi èasto sáhnou k sebevraždì. Je to zpùsobeno slabostí duše a ducha, že Satan krade jejich duše tím, že je pøesvìdèuje, aby ukonèily své životy. Mnozí z mých následovníkù nerozumí tomuto stavu, jaký taková temnota mùže v duši vyvolat, a tak se musí usilovnì modlit za tyto dìti, které jsou ve stavu zoufalství. Bùh, mùj Vìèný Otec je vždy milosrdný a vždy pomùže tìmto duším, z nichž mnohé trpí do takové míry, že jejich mysl nemùže pracovat v plném stavu rozumu. Smrtelný høích mùže být spáchán jen tehdy, kdy osoba, v plné schopnosti své duševní síly má jasné vìdomí toho, že on, nebo ona vìdí, že to co dìlají, je špatné. Takže, prosím, nepøedpokládejte, že takové duše jsou úplnì ztracené, nebo mnohé z nich nevìdí, co dìlají. 17/1 Berte na vìdomí, že na eutanázii se dívá mùj Otec s nelibostí, a že není tolerována, nebo èlovìk nesmí vzít vìdomì život jinému èlovìku. Nemùže být pøinesen žádný dùvod, který by ji ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance mùže být uvádìna spolu s dùvodem humánního zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný èlovìk mimo Všemohoucího Otce nemùže rozhodnout o datu smrti, protože to není lidské právo. [Èlovìk] nikdy nedostane oprávnìní, aby spáchal tento smrtelný høích. Všeliké omluvy jsou lidmi nabídnuty, když berou život jinému, pøesto žádná z nich nebude za žádných okolností akceptovaná jako oprávnìná. To se vztahuje na popravy, høích pøerušení tìhotenství a na eutanázii. Zastavte se teï, všichni z vás, a nezapomeòte, že budete pøísnì souzeni, pokud byste porušili nejsvìtìjší ze všech Pøikázání mého Otce: NEZABIJEŠ. Nezapomeòte, že je zde jenom jeden Bùh a jenom On mùže rozhodnout, kdy život má být vzat. Porušte toto Pøikázání v plném vìdomí toho, co dìláte a budete trpìt mukami pekla na vìky. Prosím, snažnì vás žádám, nepoddávejte se tlaku Satana, jenž stále podnìcuje brát [jinému] život, takže mùže krást duše, jež by jinak byly urèeny pro slavné království mého Otce. Váš Božský Spasitel Uèitel a Vykupitel Ježíš Kristus Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2011 v 12:00.

20 BRAÒTE PRÁVO VAŠICH DÌTÍ NA KØES ANSKOU VÝCHOVU. Má milovaná dcero, dnes nastala chvíle pro všechny, kteøí vìøí v utrpení na køíži, aby je pomohli nést, aby tak mé Slovo mohlo být ještì jednou ve svìtì slyšeno. Pøipomeò jim, jak jsem zemøel a proè tato událost pøinesla spásu. Je to nyní tvoje povinnost, abys informovala ty, jež ztratili cestu, jak otevøít svá srdce pravdì mého uèení. 18/1 Povstaòte nyní a braòte svá práva být køes ané. I když oèekávám z vaší strany toleranci kdy musíte respektovat nazírání jiných vìrouk nikdy Mì neurážejte odkládáním køes anství na druhé místo. Je to nebezpeèná doktrína podsouvat toleranci jako náhražku k víøe. Buïte otevøení k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrùm a sestrám jako rovný k rovným. Nicménì nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dìtem právo na køes anskou výchovu. Mnoho škol, jež jsou vedeny køes anskými organizacemi, podléhají nátlaku, aby se vzdaly své vìrnosti ke Mnì. Mnoho vlád se pokouší vydáváním nových zákonù køes anství zakázat. Pøitom zjiš ujete, že s ostatními nekøes anskými náboženstvími není zacházeno tak tvrdì. Místo toho je jakékoliv náboženství tolerováno pøíznivìji než køes anství. 18/2 Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby ty režimy, jež potlaèují vaše práva být køes any, ukázaly více tolerance. Jestliže neodoláte tìmto tlakùm, pak ve výsledku najdete zplanìlý svìt, kde jen málo køes anù bude vyznávat svou víru. Vezmìte ode dneška na sebe køíž a ukažte pøíklad ostatním. Nikdy se za køíž nestyïte. Váš milující Spasitel Ježíš Kristus Král lidstva

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A

MILOVANÝM DÌ E T M N A ZEM ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU A PROROCTVÍ POSELSTVÍ BOH A A MATKY BOŽÍ MILOVANÝM DÌTEM ZNAEM poselství lásky ØADA DÙLEŽITÝCH SDÌLENÍ KTERÉ NEBE SESÍLÁ NA POMOC LIDSTVU "A tak se èlovìk stal smrtelným, jeho tìlo neèisté, jeho život ve

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

KNÌŽÍM VOLÁNÍ Z NEBE KTERÉ JE DÁVÁNO NA POMOC LIDSTVU

KNÌŽÍM VOLÁNÍ Z NEBE KTERÉ JE DÁVÁNO NA POMOC LIDSTVU KNÌŽÍM poselství poselství VOLÁNÍ Z NEBE KTERÉ JE DÁVÁNO NA POMOC LIDSTVU 2. DÍL KNÌŽÍM 2. DÍL Výòatky z poselství dávaných v prùbìhu roku 2012 9. ledna 2012 Jak pláèu zármutkem, když se duše rozhodly

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. PROSINCE 2011 DO 31. LEDNA 2012 6. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 6. DÍL Poselství od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

OD 1. ZÁØÍ DO 30. ØÍJNA DÍL

OD 1. ZÁØÍ DO 30. ØÍJNA DÍL OD 1. ZÁØÍ DO 30. ØÍJNA 2012 11. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 11. DÍL Poselství od 1. zárí 2012 do 30. Ríjna 2012 541. Poselství Ježíše ze dne 1. záøí

Více

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev

NEDĚLE: Za naše duchovenstvo a za naši církev ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

PEÈE ŽIVÉHO BOHA NIKDY NEZAPOMEÒTE NA DÙLEŽITOST PEÈETÌ ŽIVÉHO BOHA. NABÍDNE VÁM A VAŠÍ RODINÌ OCHRANU NEJEN DUCHOVNÍ ALE TAKÉ FYZICKOU.

PEÈE ŽIVÉHO BOHA NIKDY NEZAPOMEÒTE NA DÙLEŽITOST PEÈETÌ ŽIVÉHO BOHA. NABÍDNE VÁM A VAŠÍ RODINÌ OCHRANU NEJEN DUCHOVNÍ ALE TAKÉ FYZICKOU. PEÈE ŽIVÉHO BOHA NIKDY NEZAPOMEÒTE NA DÙLEŽITOST PEÈETÌ ŽIVÉHO BOHA. NABÍDNE VÁM A VAŠÍ RODINÌ OCHRANU NEJEN DUCHOVNÍ ALE TAKÉ FYZICKOU. VÁŠ DOMOV NEBUDE VIDÌN, HLEDÁN, ANI SE NESTANE CÍLEM, PROTOŽE V

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ NENÁVIST ÈLOVÌKA KE SVÝM BRATRÙM A SESTRÁM JE PATRNÁ PO CELÉ ZEMI A MÁ MNOHO PODOB.

KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ NENÁVIST ÈLOVÌKA KE SVÝM BRATRÙM A SESTRÁM JE PATRNÁ PO CELÉ ZEMI A MÁ MNOHO PODOB. ÚNOR 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ NENÁVIST ÈLOVÌKA KE SVÝM BRATRÙM A SESTRÁM JE PATRNÁ PO CELÉ ZEMI A MÁ MNOHO PODOB. MÉ POSELSTVÍ SMRTELNÝM LIDEM JE NÁSLEDUJÍCÍ: PØESTAÒTE SE SVÝMI ÏÁBELSKÝMI SKUTKY,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY KVÌTEN Høích potratu je smrtelný høích a ti z nìj zodpovìdní, budou hoøet v pekelném ohni navìky

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY KVÌTEN Høích potratu je smrtelný høích a ti z nìj zodpovìdní, budou hoøet v pekelném ohni navìky KVÌTEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY KVÌTEN 2013 Høích potratu je smrtelný høích a ti z nìj zodpovìdní, budou hoøet v pekelném ohni navìky 783-1.5.2013

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

VELK É VA ROV ÁNÍ A KNIH A PRAV ZÁØÍ 2014

VELK É VA ROV ÁNÍ A KNIH A PRAV ZÁØÍ 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY záøí 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù MOJI

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY KNIHA PRAVDY

PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2012 PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ POSELSTVÍ - LISTOPAD 2012 604 1. listopadu 2012 Byla vám dána výzbroj, použijte ji. Má drahá, milovaná dcero, musíte

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 143 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 3. BØEZNA 2011 DO 31. KVÌTNA 2011 2. DÍL POSLOUCHEJ, PROSÍM, POZORNÌ. PØESTO, ŽE SI UVÌDOMUJI, ŽE JSI ZANEPRÁZDNÌNÁ SVÝM ŽIVOTEM, MUSÍŠ POCHOPIT, ŽE TATO POSELSTVÍ JSOU SKUTEÈNÌ NALÉHAVÁ. DOSTÁVÁŠ MOJE

Více

SOBOTA: Modlitby k Bohu Otci

SOBOTA: Modlitby k Bohu Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

STŘEDA: Na přímluvu Panny Marie

STŘEDA: Na přímluvu Panny Marie ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Aktuální zprávy o nebi

Aktuální zprávy o nebi Aktuální zprávy o nebi MIMOØÁDNÌ DÙLEŽITÉ INFORMACE PRO ÈLOVÌKA TÉTO DOBY OBSAH 1/ Mnozí se pøíliš bojí pøemýšlet o životì po smrti 2/ Nový Ráj: Budete z èistého tìla, které nepodléhá zkáze, odolává nemocem,

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2014 MIEZI VŠEMI VYJÍMÁM VYSLOVENÉ NEPØÁTELE BOHA A JEHO CÍRKVE, JAKO JSOU RÙZNÉ BLUDAØSKÉ A ROZKOLNICKÉ

Více

KNIH I A A PRAV A DY VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ V

KNIH I A A PRAV A DY VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ V KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ duben 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy PRO TYTO UBOHÉ DUŠE JSEM RONIL KRVAVÉ SLZY V ZAHRADÌ GETSEMANSKÉ

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy

VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ ÈERVENEC 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy To, èeho jsem byla svìdkem, by nikdy nemolo být dáno na

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011

1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011 1.DÍL OD 8. LISTOPADU 2010 DO 19. ÚNORA 2011 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 1. DÍL Poselství od 8. listopadu 2010 do 19. února 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ÚTERÝ: Modlitby k Duchu Svatému

ÚTERÝ: Modlitby k Duchu Svatému ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013 S VATÝ TO M Á Š A P O Š TOL VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LISTOPAD 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy MOJI VÌRNÍ STOUPENCI, VÈETNÌ

Více

KNIH I A A PRAV A DY VELK L É VA V ROV O ÁNÍ

KNIH I A A PRAV A DY VELK L É VA V ROV O ÁNÍ KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ bøezen 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY BØEZEN 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy JAKMILE MÁTE MNE, MÁTE VŠECHNO 1067 2.3.2014 jsou èasy boje, kdy

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PÁTEK: Sjednocení našeho utrpení s utrpením Ježíšovým na kříži

PÁTEK: Sjednocení našeho utrpení s utrpením Ježíšovým na kříži ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT

NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT NEJDÙLEŽITÌJŠÍ PRAVDY PRO VÁŠ ŽIVOT OBSAH 1/ O høíchu, který zraòuje Srdce Boží i Panny Marie 2/ O køíži mého Syna, kterým vám získává spásu 3/ Zemský Ráj 4/ O nebi, kté na vás èeká 5/ O oèistci 6/ O pekle,

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ČTVRTEK: Důvěra v Jeho Milosrdenství

ČTVRTEK: Důvěra v Jeho Milosrdenství ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á BLUD A KLAM, í t ì n o p e t á M? o v t s d i l o l h i t s o p co BLUD A KLAM - Máte ponìtí, co postihlo lidstvo? Co mi osobnì bolí, je to, že když ètu køes anský tisk, lhostejno v jakém jazyku, vidím,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ ÈERVENEC 2014

MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ ÈERVENEC 2014 MISE SPÁSY V TOMTO VELKÉM OKAMŽIKU HISTORIE A ZBYTKU NAŠICH DNÙ VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2014 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ÈERVENEC 2014 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více