POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É"

Transkript

1 POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

2 OTÁZKA TOLERANCE VE SVÌTLE DNEŠNÍCH PROROCTVÍ VÝTAŽKY Z PROROCTVÍ, KTERÉ MÁME NÍŽE 1/1 Na køes anství se útoèí z jednoho hlavního dùvodu. Proto, že se má ve vašich zemích umožnit snadnìjší zavedení zákonù, které schvalují høích. 1/2 Obì, kterou jsem pøinesl lidem - èili, že jsem jevykoupil v oèích mého Otce, není dnes uznávána. Jak moc toho zapomnìli. Jak málo se k nim o tom mluvilo. To všechno má pùvod ve høíchu tolerance, která je pøedkládána svìtu jako dobrá vìc. 2/1 Slovo Boží je pohlceno hlasy ateistù, kteøí skrývají své hlasy pod zástìrkou vládních zákonù, které jsou opatøeny dodatky ve jménu tak zvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech. 2/2 Nepøijímejte nové zákony, které schvalují smrtelný høích. Bojujte, všichni z vás. Postavte se za to, co je správné. Nedovolte zákonùm zavádìným králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné pasti. Pokud byste pøipoštìli zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpìt. Vaším duším bude chybìt potrava a vzdálíte se ode Mì. Pokud byste ale pøijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše zemì bude potrestaná rukou Boží. 3/1 Skloní se pod tlakem takových lidí, kteøí oèekávají, aby ve jménu Boha projevili toleranci zmìnou Božích zákonù tak, aby vyhovovaly lidským požadavkùm. 3/2 A nejen to, usnadní provádìní ohavných èinù v kostelích mého Otce, a to všechno ve jménu obèanských práv a tolerance. 3/3 Budou mlèky pøehlížet høích a budou mì urážet slavením takových høíchù pøed mými posvátnými svatostánky, a pøi tom budou oèekávat, že pøijmu takové ohavné èiny. 3/4 Mìjte se na pozoru. Nové svìtové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu. Bude vyzaøovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý høích známý Bohu. Pøizpùsobí, vyvrací každý høích tak, aby se zdál být pøijatelný v oèích Boha. Ale musíte vìdìt, že taková ohavnost Mì znechucuje a bìda tìm, kteøí jdou po této nebezpeèné cestì k vìènému zatracení. Høích bude vždy høíchem v mých oèích. Èas na tom nic nezmìní. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po høíšné èinnosti, nebudou Mnou nikdy akceptována. Pøipravte se nyní na tento velký podvod, nebo se uskuteèní velmi brzy. 4/1 Zrušení høíchu bude zavedeno schválením zákonù, které budou budit dojem, že hájí toleranci. Ty zahrnou potraty, eutanazii a sòatky párù stejného pohlaví. 5/1 Høích mùže mít mnoho forem. Naneštìstí, protože høíchy se nyní považují za pouhé chyby nebo za povahové rysy, jsou dnes prostì pokládány jen za pøirozenou lidskou slabost. Mnozí už ani nevìøí, že høích jako takový existuje. 5/2 Interrupce (umìlé pøerušení tìhotenství)je po høíchu vraždy svého bližního tou nejvìtší formou genocidy na svìtì. Pøesto je nejenom tolerována, ale vaše národy pøijaly zákony, které ji považují za nutnost. 5/3 Ty národy, které potraty legalizovaly, uvidí hnìv mého Otce bìhem Trestu. Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právì tak, jak ani oni neprojevily lítost, výèitky svìdomí kvùli tomuto smrtelnému høíchu, když omlouvaly zabíjení Božích dìtí v lùnì matek. 5/4 Tìm, kteøí schvalují popravy, pravím toto: Vy, kteøí odsoudíte èlovìka k smrti, jste vinni stejným zloèinem, jakým mùže být vinen on. Jste v tomto pøípadì vinni vraždou a to je smrtelný høích. Nebylo vám dáno právo brát život. Nemáte právo ani soudit. Jenom Já, Ježíš Kristus mám právo soudit. Kdokoliv, jenž pøispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpìt v pekelných plamenech na vìky, ledaže neprojeví lítost nad svými høíchy.

3 5/5 Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné høíchy a bìda tìm, kteøí budou nìco namítat. Ti, kteøí budou obhajovat takovou špatnost, vám øeknou, že tyto zákony mají chránit zranitelné, zubožené osoby, i když ve skuteènosti všechno co dìlají, je, že legalizují vraždy, potraty, manželství stejného pohlaví a uctívání falešných bohù. 5/6 Dovolí pronásledování chudých, nemajetných a vyženou je do ulic, aby z nich udìlali žebráky. 5/7 Odhlasují zákony, kterými vás pøinutí pøestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je praktikovali, porušili byste zákon a dopustili se zloèinu v jejich oèích. 5/8 Jak už jsem vám øekl døíve, váš svìt je tak plný nepravd, prolhanosti, že dobro je považováno za zlo a zlo za dobro. 5/9 Tolerance høíchu je ten nejvìtší høích ze všech. 5/10 Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lži, Satanem. 5/11 Tolerance je jinou cestou k ospravedlnìní høíchu, aby vyhovoval lidské slabosti, která podléhá pokušení Satana. Probuïte se a berte høích tak, jaký ve skuteènosti je. 6/1 Tím, že ve jménu Božím hlásají toleranci, pøedkládají falešnou doktrínu, která maskuje Pravdu. 6/2 hodit do pekla ty mé posvìcené služebníky, jednoho po druhém, kteøí znesvìcují Slovo tím, že usnadòují pøijetí høíchu mezi Božími dìtmi. 7/1 vìz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteøí øíkají, že pøicházejí v mém jménu, ale pøitom tomu tak není. 7/2 Pod rouškou vnìjší pokory chtìjí, abyste uvìøili v lež, a to v mém jménu. Budou vám ukazovat masku falešné tolerance a pøesvìdèí vás, že rozšiøují Pravdu. 8/1 Písmo svaté použijí v prvé øadì za prostøedek k hlásání lži tím, že podporují tak zvanou toleranci, a tím Mì velmi urážejí. 9/1 Vaše tak zvaná tolerantní uèení hlásala øadu lží, vèetnì odmítnutí uznat moc sv. Michaela archandìla. 11/1 Když se nìkterý stateèný posvìcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého uèení, pak strašnì trpí. Je obvinìn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právùm. 12/1 Tolerance ve vaší spoleènosti a v církvích znamená, že to, co mnozí z vás považují za bezvýznamné, mùže naopak být v oèích Boha závažným høíchem. 13/1 Budou se všemožnì pokoušet vznášet podlé nároky proti mým køes anským církvím. Moji posvìcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají mùj lid jen s malou duchovní podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý pláš tolerance. 13/2 Jakýkoliv pokus veøejnì hlásat køes anství a moje jméno, bude potlaèen. Na jeho místì se objeví prázdná doktrína, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto uèení je dobrá a poèestná náhrada za pravdu, avšak ve skuteènosti to bude lež. 14/1 Mé dnešní slovo je jednoduše pøipomínka pravdy, jež vám byla odepøena pod maskou tolerance. Je to trochu podobné rodièi dítìte, který je rozmazluje, protože je pøíliš miluje. Když rodiè dítì pøejídá, pak zdraví dítìte utrpí. Pøesto rodiè z nemístné lásky stále dává dítìti tuto stravu, na kterou si již zvyklo. To povede k tomu, že zdraví dítìte se zhorší. Toto dítì pak bude nevzdìlané, pokud jde o zdravou stravu, protože o tom nebude nic vìdìt. Nikdy mu to neøekli. Jdìte teï a øeknìte vašim bratrùm a sestrám pravdu o pekle a oèistci døíve, než bude pozdì. Protože když to neudìláte vy, pak to za vás nikdo neuèiní. 15/1 jak pláèu nad všemi mými dìtmi, jež høeší, protože nerozumìjí mému uèení. Mnozí z nich si nejsou vìdomi, že Mì urážejí, buï proto, že je pravdì nikdo nikdy neuèil, nebo že se rozhodli obhajovat své høíchy. Mnozí z tìch, jež høeší, se snaží ospravedlnit své èiny, protože poslouchají jiné, jež užívají toleranci jako zástìrku k ospravedlnìní svých høíchù. V oèích mého Otce bude høích vždy høíchem a nezáleží na tom, jak malý je. Mnoho z tìch, jež páchají tìžké høíchy, se vždy nìjak zaøídí, aby si ubránili tak zvané "právo høešit" oslepováním sama sebe ke zlu, jež jejich høích pøedstavuje. 15/2 Tolerance je dnes v módì Tak mnoho mých dìtí stále hlasitì volá o potøebì tolerance ve spoleènosti. Tolerance je dnes v módì ve svém volném smyslu slova volnì chápaná tolerance. Mùže být použita k pøekroucení i tìch nejtìžších høíchù. Tolerance je chytøe formována a použita k tomu, aby obhájila každý typ høíchu, který je znám lidem v dnešním svìtì. Každý se dovolává práva na toleranci. Høích, a už jakýkoliv, bude ve vìtšinì pøípadù povýšen na obèanské právo. 16/1 Není to pro mou církev tak snadné, aby pøijala jednoduchost mého uèení, zejména dnes, kdy hodnì mých pravd se zneviditelòuje, pøekrývá maskou tolerance. 17/1 Berte to na vìdomí, že na eutanázii se dívá mùj Otec s nelibostí, a že není tolerována, nebo èlovìk nesmí vzít vìdomì život jinému èlovìku. Nemùže být vznesen žádný dùvod, který by ji ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance mùže být uvádìna pouze spolu s dùvodem humánního zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný èlovìk, mimo Všemohoucího Otce, nemùže rozhodnout o datu smrti, protože k tomu žádný èlovìk není oprávnìn, to není lidské právo.

4 [Èlovìk] nikdy nedostane oprávnìní, aby spáchal tento smrtelný høích. 18/1 Povstaòte nyní a braòte svá práva být køes ané. I když oèekávám z vaší strany toleranci kdy musíte respektovat nazírání jiných vìrouk nikdy Mì neurážejte odkládáním køes anství na druhé místo. Je to nebezpeèná doktrína podsouvat toleranci jako náhražku k víøe. Buïte otevøení k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrùm a sestrám jako rovný k rovným. Nicménì nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dìtem právo na køes anskou výchovu 18/2 Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby ty režimy, jež potlaèují vaše práva být køes any, ukázaly více tolerance, aby vás více pøijímaly. POSELSTVÍ - PROROCTVÍ ríjen 2012 NA KØES ANSTVÍ SE ÚTOÈÍ Z JEDNOHO HLAVNÍHO DÙVODU. Já jsem tvým milovaným mystickým ženichem, Synem èlovìka, zrozeného z neposkvrnìné Panny Marie. každá hrùza, kterou jsem vidìl v zahradì Getsemanské, když jsem byl pokoušen Zlým, se nyní ve svìtì odhaluje pøímo pøed mýma oèima. Všude lidé ztratili svou víru. Bloudí v moøi zmatku a ve stavu odpadlictví, døíve ve svìtì v tak velké míøe nevídaném. Láska jednoho k druhému zemøela. Ohled k potøebám jiných už není více považován za obdivuhodný povahový rys. Chtivost, smyslnost a závist ovládá mysl mnoha lidí v tomto svìtì. S chladem ve svých srdcích si už více neváží života jako takového a o vraždì si nemyslí nic. Je brána jako nìco samozøejmého. 1/1 Na køes anství se útoèí z jednoho hlavního dùvodu. Ten má ve vašich zemích umožnit snadnìjší zavedení zákonù, které schvalují høích. Posedlost falešnými náboženstvími a falešnými idoly je pøímo bezuzdná. 1/2 Obì, kterou jsem pro lidi pøinesl jejich vykoupení v oèích mého Otce, není dnes uznávána. Jak mnoho zapomnìli. Jak mnoho jim nebylo øeèeno. Všechno to má pùvod ve høíchu tolerance, která je pøedkládána svìtu jako dobrá vìc. 1 Má církev se hroutí a moji posvìcení služebníci ve své vìtšinì nezdùrazòují pravdu o vìèném životì a o nebezpeèí høíchu. Nenávist, válka, chtivost, chlípnost, závist a sebeláska spolu tvoøí jeden prolhaný stav, stav, který nenese žádnou podobnost s Pravdou mého uèení. Tehdy, v zahradì Getsemanské jsem vìdìl, že dnešní generace nebude chápat pravou podstatu mé smrti na køíži. To byla bolest, která pronikala mým srdcem jako meè. Války a nenávist se šíøí jako virus, protože jsou plánovány Zlým. Bolest mých následovníkù se stane i mou bolestí, až uvidí necudnosti, které budou chrleny tìmi pøedstaviteli vlád, kteøí poslouchají lži zasazené do jejich duší Satanem. Satan a jeho démoni jsou velmi mocní. Nikdy nevìøte ani na okamžik, že je lehké uvolnit sevøení, kterým spoutali osoby, jež jim dovolily proniknout do jejich duší. Nevzdají se snadno a zabrání jejich duším chtìjícím se obrátit ke Mnì, jejich Ježíši o pomoc tím, že je uèiní bezmocnými. Tyto duše shledají, že je muèivé se modlit. Slova nebudou vycházet z jejich úst. K myšlenkám na Mne pocítí totální odpor. A se budou snažit jakkoliv, bude to namáhavý úkol. Vy, kteøí øíkáte, že jste dobøí lidé, kteøí neubližují jiným, ale nepøijímáte Mì, Ježíše, ve svých životech, vìzte toto: Vy nejste žádní následovníci Krista. Jestliže ke Mnì nepøijdete, nebudete moci být pøijati do království mého Otce. Ke vstupu do království mého Otce je nutná pøíprava. Satan mùže využít pøíležitostí tak pohotovì, že mùže odvrátit pozornost duší a zastihnout je nepøipravené. Tato doba velkého neklidu ve svìtì a nedostatku vìdomí o mém Otci, Bohu Stvoøiteli všech vìcí, mùže vyústit jenom do jediné vìci. Do katastrofy. Trest bude seslán na celý svìt pro záchranu lidstva, k jeho oèistì. Jestliže lidé odmítají naslouchat, neuslyší Pravdu. Pravda zachrání nejenom jejich životy na zemi, ale dá jim vìèný život. Odmítnutí Pravdy bude mít za následek smrt, jak tìla, tak i duše.

5 Pro lidi nadešel èas, aby se rozhodli. Nemohu je nutit, aby Mì následovali. Nebo pøes všechny dary, milosti a zázraky, které jim byly dány, se stále ode Mne odvracejí. Navzdory mému velkému milosrdenství si nìkteøí ještì místo života zvolí smrt. Váš Ježíš záøí 2012 UKÁŽE SE VELKÝ KONFLIKT A LIDI ROZDÌLÍ. BRATR PROTI BRATRU. národ za národem teï právì prochází pøechodným obdobím. Ani jeden národ si nemohl nevšimnout, že ve vzduchu je mnoho zmìn. Nejenom zákony, které spravují jejich zemì, se zaèínají mìnit, ale víra, kterou kdysi mìly, se zaèíná vytrácet. Ménì knìží, ménì sluhù mých køes anských církví vystupuje, aby bránili zákony Boží. Ani nevyhlašují vìrnost Mnì. Místo toho jejich hlasy jsou spíše jenom šepotem mezi hluènými hlasy tìch, kteøí se rozhoøèují a propagují sebelásku. 2/1 Slovo Boží je pohlceno hlasy ateistù, kteøí zakrývají své hlasy zástìrkou vládních zákonù, které jsou opatøeny dodatky ve jménu tak zvané spravedlnosti, tolerance, pro dobro všech. Lži, které jsou vám pøedkládány, jsou vymyšleny tak, aby znièily nejen Slovo mého Otce, ale také køes anství po celém svìtì. Odpadlictví od víry se šíøí jako divoký požár a dosáhlo témìø svého nejvyššího stupnì. To je èas k Božímu zásahu. Dost lží. Král lží klame všude Boží dìti. Neposlouchejte vaše vlády, které prohlašují, že Slovo Boží je lež. 2/2 Nepøijímejte nové zákony, které schvalují smrtelný høích. Bojujte, všichni z vás. Postavte se za to, co je správné. Nedovolte zákonùm zavádìných králem lží strhnout vás a vaše rodiny do bezedné jámy. Pokud byste pøipustili zákony, které zakazují praktikování vaší víry, budete trpìt. Vaším duším bude chybìt potrava a vzdálíte se ode Mì. Ale pokud byste pøijali vraždu a potraty a nepostavili se proti takovému zlu, pak vaše zemì bude potrestaná Boží rukou. Zatímco odpadlictví se všude neustále rozšiøuje, naproti tomu obrácení také vzrùstá a oboje se proti sobì brzy postaví. Ukáže se velký konflikt a lidi rozdìlí. Bratr proti bratru. Soused proti sousedovi (*). Budou existovat dva tábory. Jedni, kteøí Boha milují a ti druzí. Dám každé duši pøíležitost, aby se rozhodla, ke kterému táboru si pøeje patøit v nadìji, že si vybere Mì, svého milovaného Spasitele. Vy, moji stoupenci, vašimi modlitbami, zejména modlitbou litanie za milost ochrany pøed peklem, mùžete ke Mnì pøivést více duší. Pak pozvednu dobré do svého Srdce, jak bylo pøedpovìdìno, a v mžiku oka budou vzati do bezpeèí (**). Mùj slib je zachránit lidstvo. Ale koneèná volba bude záviset na každé duši prostøednictvím její svobodné vùle. Váš Ježíš Poznámka pøekladatele: (*) [Mt 10, 16-23] (**) [Mt 24, 37-42] Poselství Ježíše ze dne 8. èervence 2012 v 17:17. MÌJTE SE NA POZORU. NOVÉ SVÌTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ SE BUDE ZDÁT NAVENEK DOBROU A SVATOU ORGANIZACÍ, PLNÉ LÁSKY A SOUCITU. velké odpadlictví, o kterém jsem mluvil, se nyní ve svìtì stále více projevuje. 3

6 V této chvíli se rozšiøuje jako závoj nad mou svatou církví a zastírá její zrak jako hustá mlha. Pøišel èas k velkému rozdìlení mé církve na dva tábory. Na jedné stranì budete mít mé milované vìrné služebníky, kteøí se øídí mým uèením a kteøí se od nìj nikdy neodchylují. Na druhé stranì budou ti knìží a ostatní vùdci mých køes anských církví, kteøí jsou ovlivnìní moderním životem a kteøí znesvìtí mé zákony. 3/1 Skloní se pod tlaky lidí, kteøí žádají, aby ve jménu Boha ukázali toleranci zmìnou Božích zákonù tak, aby vyhovovaly lidským požadavkùm. Jsou plní pýchy, arogance a svìtských ambicí. Nebude jim záležet na tom, jestli pozmìní nejsvìtìjší svátosti tak, aby se hodily do jejich høíšného programu. 3/2 A nejen to, usnadní provádìní ohavných èinù v kostelích mého Otce, všechny ve jménu obèanských práv a tolerance. 3/3 Budou mlèky pøehlížet høích a urážet Mì vystavováním takových høíchù na odiv pøed mými posvátnými svatostánky a pøi tom oèekávat, že pøijmu takové ohavné èiny. Brzy zruší svátosti úplnì, aby vyhovìli všem. Na jejich místì budou slaveny veèírky, oslavy a jiné formy zábavy. Na tomto základì vyroste nová svìtová církev, která se bude vychloubat velmi pùsobivou budovou v Øímì, ale která nebude ctít Boha. Ta bude postavena s tajnými satanskými symboly, které budou na oèích všem, a bude zbožòovat šelmu. Každý høích, odporný mému Otci, bude veøejnì ctìn a milióny lidí pøijmou jejich zákony zpustlých mravù, jako dùstojné oèí mého Otce. Moji posvìcení služebníci, kteøí zùstanou vìrní Mnì, budou muset sloužit mše v tajnosti, nebo èelit uvìznìní. Budou nabírat na síle, a naplnìní Duchem Svatým nepøestanou živit Boží dìti pokrmem života. Musí zajistit, aby všem, kteøí budou vést, byla poskytnuta ochrana peèetì živého Boha. Èas ke stavbì nového chrámu na poèest šelmy je už velmi blízko. Ten bude postaven za diktatury Antikrista, který už brzy vstoupí na scénu svìta jako mírotvorce. Shromáždìte se, všichni moji následovníci, co možná nejdøíve. Vy, moji knìží, kteøí poznáte mùj hlas, musíte zaèít s pøípravami, abyste zajistili, že má církev na zemi mùže s odolností snášet pøicházející pronásledování. Èasem budou pro vás pøipravena útoèištì, abyste je použili, nebo už pøed nìjakou dobou jsem dal pokyny mým následovníkùm, aby zajistili, že budou sloužit vašim potøebám. Toto pronásledování bude krátké a vy je pøekonáte, i když bude bolestivé. 3/4 Mìjte se na pozoru. Nové svìtové náboženství se bude zdát navenek jako dobrá a svatá organizace, plná lásky a soucitu. Bude vyzaøovat velkolepý obraz tolerance a bude velebit každý høích známý Bohu. Pøizpùsobí každý høích tak, aby se zdál pøijatelný v oèích Boha. Ale musíte vìdìt, že taková ohavnost Mì znechucuje a bìda tìm, kteøí jdou po této nebezpeèné cestì k vìènému zatracení. Høích bude vždy høíchem v mých oèích. Èas na tom nic nezmìní. Nová pravidla, která mají uspokojit lidskou touhu po høíšné èinnosti, nebudou Mnou nikdy akceptována. Pøipravte se nyní na tento velký podvod, nebo se uskuteèní velmi brzy. Váš Ježíš 499. Poselství Ježíše ze dne 20. èervence 2012 v 17:46. SVÌTU BUDE BRZY PØEDLOŽENA NEJPODLEJŠÍ LEŽ, KTERÉ LIDSTVO V TÉTO CHVÍLI NEMÙŽE ROZUMÌT. tøi a pùl roku, perioda Velkého soužení, zaène v prosinci To je doba, ve které Antikrist vystoupí jako váleèný hrdina. 4

7 Jeho duše byla pøedána Satanovi, který vlastní každou její èást. Mocí, kterou bude vládnout, zpùsobí, že èasem bude na nìj pohlíženo nejen jako na mírotvorce, ale lidé si budou myslet, že jsem to Já, Ježíš Kristus, Spasitel lidstva. Èasem také uvìøí, že Antikrist byl poslán, aby oznámil [mùj] Druhý pøíchod. Proto tak mnoho nebohých duší s ochotou pøijme jeho znaèku, znamení šelmy. Nebo on je v každém ohledu šelmou, kvùli zpùsobu, jakým se sám Satan bude v jeho tìle projevovat. Uskuteèní na obloze zázraky. Bude uzdravovat lidi. Bude hlavou nového svìtového náboženství. Spolu s falešným prorokem, který bude stát v èele vnìjšího obalu katolické církve na zemi, budou tìsnì spolupracovat, aby oklamali všechny Boží dìti. Svìtu bude brzy pøedložena nejzrádnìjší lež, kterou lidstvo, jako takovou, v této chvíli nemùže poznat. Nebo ti z vás, kterým byla dána Kniha Pravdy, tato svatá poselství, aby varovala lidstvo o tìchto vìcech, slyšte toto: Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno milujícím lidským zevnìjškem, ve kterém svùj ohavný plán pøedstaví svìtu. Antikrist a falešný prorok mezi nimi již dokonèují své plány na své zlovolné panství a první vìc, ke které dají podnìt, bude eskalace války na Støedním Východì. Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako zprostøedkovatel mírového plánu. A to bude ta chvíle, kdy svìt jím bude okouzlen. Mezitím falešný prorok uchvátí moc uvnitø katolické církve. Ta bude velmi brzy vtažena do nového svìtového náboženství, zástìrky k uctívání Satana. Základním cílem této ohavnosti bude zbožòování sama sebe, a zavedení zákonù, které budou zahrnovat dvì vìci: Zrušení svátostí a zrušení høíchu. Pravé svátosti budou dostupné jenom od tìch knìží a jiného køes anského duchovenstva, kteøí zùstali vìrní Mnì. Tyto svátosti budou nabízet ve zvláštních nouzových kostelech. 4/1 Zrušení høíchu bude zavedeno schválením zákonù, které budou vypadat, že hájí toleranci. Ty zahrnou potraty, eutanazii a sòatky párù stejného pohlaví. Kostely budou pøinuceny povolit manželství párù stejného pohlaví a knìží budou pøinuceni je požehnat v mých oèích. V tomto èase budou sloužit svou vlastní verzi mše svaté. Jejich obì svaté eucharistie, kdy hostii znesvìtí, se bude konat v katolických kostelech. Pøi takových mších pøítomen nebudu, a budu také chybìt v samotných kostelech, kde Mì budou takto zneuctívat. Pro mé následovníky budou všechny tyto skuteènosti velmi dìsivé. Už více nebudete moci mít užitek ze svátostí, s výjimkou od knìží ze zbytku mé církve na zemi. Z tohoto dùvodu vám nyní dávám dary, jako plnomocné odpustky k odpuštìní vašich høíchù. Pro katolíky to ale neznamená náhradu svaté zpovìdi. To bude zpùsob, jakým budete moci zùstat ve stavu milosti. Aèkoliv miliardy lidí se bìhem Varování obrátí, tato proroctví se pøesto uskuteèní. Ale mnoho z toho mùže být zmírnìno modlitbou, aby se zmenšilo utrpení a oslabilo pronásledování. Vy, moji následovníci, nezapomeòte na to, že jste vždy ochraòováni peèetí živého Boha. Musíte rozšíøit tuto peèe a dát ji tak mnoha lidem, jak je to jen možné. Prosím, pochopte, že vám øíkám o tìchto vìcech, abych vás pøipravil na to, abyste mohli zabránit co nejvíce duším pøijmout znaèku šelmy. Satan v tìch duších, které si vezmou [jeho] znaèku, použije svou moc, aby je posednul, a pak bude velmi tìžké je zachránit. Moji následovníci, prostøednictvím této mise vám budu dávat instrukce na každém stupni této cesty. Nesmíte dovolit, aby do vašich srdcí vnikl strach, nebo to budu Já, kdo vás naplní odvahou, silou, odolností a dùvìrou povstat s hlavami vztyèenými, až budete kráèet v mé armádì. Nezapomeòte, že Satan nemùže tuto bitvu vyhrát, nebo to se nikdy nemùže stát. Jenom ti, kteøí jsou obdaøení peèetí živého Boha a ti, kteøí zùstanou vìrní a pevnì oddaní Bohu, mohou zvítìzit.

8 Váš Ježíš 507. Poselství Ježíše ze dne 29. èervence 2012 v 20:10. JE TO HØÍCH POTRATÙ, KTERÝ PØIVODÍ PÁD MNOHA NÁRODÙ, KTERÉ KVÙLI NÌMU BUDOU PØÍSNÌ POTRESTÁNY. odpadlictví ve svìtì zmátlo mnoho Božích dìtí, pokud jde o existenci høíchu. Mnohé duše, když pøemýšlejí o høíchu, tak je okamžitì napadnou takové nejvážnìjší høíchy, jako je vražda. 5/1 Høích má mnoho forem. Naneštìstí, protože høíchy se nyní považují za chyby nebo povahové rysy, jsou dnes prostì pokládány za pøirozenou slabost. Mnozí už nevìøí, že nìjaký høích existuje. 5/2 Interrupce je po høíchu vraždy svého bližního tou nejvìtší formou genocidy na svìtì. Pøesto je nejenom tolerována, ale vaše národy pøijaly zákony, které ji považují za nutnost. Je to právì høích potratù, který pøivodí pád mnoha národù, které budou kvùli nìmu pøísnì potrestány. Pøerušení tìhotenství je opovrženíhodný èin, který vyhlazuje celé generace Božích dìtí, jež se nemohou samy bránit. Ten, kdo zabije dítì Boží, se nebude moci vyhnout pøísnému trestu. 5/3 Ty národy, které potraty legalizovaly, uvidí hnìv mého Otce bìhem Trestu. Budou vyhlazeny a nebude jim ukázán žádný soucit, právì tak, jako neukázaly výèitky svìdomí vùèi tomuto smrtelnému høíchu, když omlouvaly zabíjení Božích dìtí v lùnì matek. Volám ke všem tìm, kteøí se vychytrale pokoušejí považovat potraty za nìco, co je nutné k ochranì práv matky. K zakrytí ukrutnosti potratu se používají lži, které vzdorují Božímu zákonu. Pokud jde o tento høích, tak kterýkoliv zákonodárce, lékaø èi jiná osoba, která jakýmkoliv zpùsobem pøispívá k tomuto ohavnému èinu, je v oèích Boha vinna a bude trpìt trestem, který ji èeká. 5/4 Tìm, kteøí schvalují popravy, pravím toto: Vy, kteøí odsoudíte èlovìka k smrti, jste vinni stejným zloèinem, jakým je možná vinen on. Jste v tomto pøípadì vinni vraždou a to je smrtelný høích. Nebylo vám dáno právo brát život. Ani soudit. Jenom Já, Ježíš Kristus mám právo soudit. Kdokoliv, jenž pøispívá ke smrti vraha výkonem popravy, bude trpìt v pekelných plamenech na vìky, pokud nepocítí výèitky svìdomí. Tak mnozí z vás vìøí v zákon: "oko za oko". Jak pošetilí jste. Cožpak nepøijímáte Pøikázání mého Otce? Nezabiješ! "Nezabiješ!" platí také pro agresivní armády, které vstupují do zemí, jež jim nepatøí, aby je ovládly. Platí pro armády, které støílejí a zabíjejí nevinné duše. Všechno to jsou vraždy. Je to proti Zákonu mého Otce. Jiné høíchy, jako chamtivost, chtíè, hanobení druhých, ošizení lidí o to, co je právoplatnì jejich, pomsta a pomluva, všechny vedou ke všem ostatním høíchùm. Stávají se pøijatelnými ve vašem dnešním svìtì, protože vaší nejvìtší láskou je láska k sobì samému. Lež, kterou vás vaši falešní uèitelé donutili spolknout sebeuspokojení je vaší cestou k høíchu. Øíkají vám, že váš èas musíte trávit ukojením vašeho hladu po bohatství. Øíkají vám, že se musíte starat sami o sebe že jste tou nejdùležitìjší osobou ve vašem životì. Že musíte hledat všechno, co uspokojuje vaše smysly. Všichni ostatní pøijdou na øadu až po vás. To vede k hamižnosti, sobectví, smyslnosti a pak mùžete být podnìcováni spáchat smrtelný høích. Høích bude nyní pøijímán vašimi národy jako nikdy døíve. 5/5 Budou zavedeny zákony, které budou legalizovat smrtelné høíchy a bìda tìm, kteøí budou nìco namítat. Ti, kteøí budou obhajovat takovou špatnost, vám øeknou, že tyto zákony mají chránit zranitelné osoby, i když ve skuteènosti všechno co dìlají, je, že legalizují vraždy, potraty, manželství stejného pohlaví a uctívání falešných bohù. 5/6 Dovolí pronásledování chudých a vyženou je do ulic, aby z nich udìlali žebráky. 5/7 Odhlasují zákony, kterými vás pøinutí pøestat praktikovat vaše náboženství. Tím, že byste je praktikovali, porušili byste zákon a dopustili se zloèinu v jejich oèích. 5

9 5/8 Jak už jsem vám øekl døíve, váš svìt je tak plný nepravd, že dobro je považováno za zlo a zlo za dobro. Váš svìt je postaven na hlavu a jako výsledek høích jen kvete. Naléhám na vás, abyste se vrátili zpìt a studovali Desatero pøikázání. Buïte jich poslušní a žijte tak, jak se od vás oèekává v oèích mého Otce. Když porušíte pøikázáni Desatera, zhøešíte. Budete-li tvrdit, že jisté høíchy jsou pøijatelné, budete vzdorovat mému Otci. V souèasném svìtì je poslušnost k Božím zákonùm køehká a upadá. Moji posvìcení služebníci neøekli dost ráznì mnoha Božím dìtem o následcích høíchu. 5/9 Tolerance høíchu je ten nejvìtší høích ze všech. 5/10 Tolerance je vychytralá lež, zasazená do mysli lidí králem lži, Satanem. 5/11 Tolerance je jinou cestou k ospravedlnìní høíchu, aby vyhovoval lidské slabosti, která podléhá pokušení Satana. Probuïte se a pøijmìte høích za to, èím je. Diskutujte mezi sebou a obhajujte høích, jak chcete, pøesto nikdy nebude pøijatelný v oèích mého Otce. Abyste mohli vejít do ráje, musíte být bez høíchu. Abyste byli bez høíchu, musíte se kát. Abyste se káli, musíte ze všeho nejdøíve pøijmout Desatero pøikázání. Pak musíte ukázat upøímné výèitky svìdomí. Upøímné výèitky svìdomí mohou být pocítìny jen tìmi, kteøí se pøede Mnou pokoøí. Jenom pak mùže být høích odpuštìn. Jenom potom budou duše zpùsobilé vejít do království mého Otce. Váš Spasitel Ježíš Kristus 508. Poselství Ježíše ze dne 30. èervence 2012 v 01:00. MOJE KATOLICKÁ CÍRKEV BYLA ROZTRHÁNA NA KUSY, PØESTO DUŠE MÉ CÍRKVE NEBUDE NIKDY UCHVÁCENA, NEBO POZØENA SATANEM. když jsem v zahradì [Getsemanské] prožíval agonii, nejvìtší hrùzou, kterou mi ukázal Satan, byla nevìrnost katolické a apoštolské církve v posledních èasech. Tehdy Satan, který Mì muèil vizemi budoucnosti, Mi ukázal vlažné služebníky církve v tìchto vašich èasech. Ovládnutí svou tolerancí k høíchu dovolili pýše a zdánlivým pravdám, aby je oslepily vùèi Pravdì Boha. Jejich oddanost svìtským aktivitám zpùsobila, že mnozí z mých posvìcených služebníkù už nemají ve svých duších soucit a pokoru nutnou k tomu, aby vedli mé následovníky ke svatosti, která je vyžadována, aby jejich duše byly zachránìny. Tak mnozí se obrátili proti Mnì, i když øíkají, že milují dìti Boží. 6/1 Tím, že ve jménu Božím podporují toleranci, pøedkládají falešnou doktrínu, která maskuje Pravdu. Tito rozkolníci v mé církvi na zemi, kteøí tvrdí, že vytváøejí nový typ stoupencù ve jménu katolické církve, ale kteøí popírají mé uèení, jsou pokoušeni Satanem, který chce mou církev znièit. 6/2 hodit do pekla ty mé posvìcené služebníky, jednoho po druhém, kteøí znesvìcují Slovo tím, že usnadòují pøijetí høíchu mezi Božími dìtmi. 6 On, Zlý, již zpùsobil strašný høích zkaženosti mé církve a teï, když pøibíjí moji církev na køíž, chce zatlouct poslední høeb a Jejich høích - že Mì bijí do tváøe tím, že pøede Mnou vystavují na odiv necudnosti, o kterých tvrdí, že jsou Bohem pøijímané a tolerované, bude pøísnì potrestán. Opovažují se, skrze høích pýchy a klamu, svádìt duše z cesty a vést je do jámy temnoty, bez toho, že by pochopili, že je tím odsuzují do ohnivého jezera. Hodnì z mých posvìcených služebníkù bylo svedeno a nevìdí o tom. Pøesto mnoho takových služebníkù, pokud jsou sami k sobì èestní, je zmateno. Pak jsou zde ti, kteøí pøedstírají, že jsou moji posvìcení služebníci, ale pøicházejí z jiné strany. Otroci šelmy, kteøí se

10 zámìrnì sami vydávají za moje pomazané knìze. Zpùsobují Mi strašné útrapy. Nejenom tím, že kazí duše, ale také proto, že vìdomì uzavøeli pakt se Satanem, který je pohltí. Na mých oltáøích, pøed nejsvìtìjší svátostí, provádìjí odporné èiny, ale jen málo z nich ví, co dìlají. Pøesto, jak Já jenom toužím po jejich duších. Moje katolická církev byla roztrhána na kusy, pøesto duše mé církve nebude nikdy uchvácena nebo pozøena Satanem. Ale služebníci mé církve mohou být svedeni a znièeni šelmou. Je èas, abych zasáhnul a pomohl jim pøekonat tato strašná muka. Potøebuji vás, mé následovníky a ty posvìcené služebníky mezi vámi, kteøí chápou, co se dìje, aby se modlili tuto modlitbu modlitební kampanì (70): Modlitba za duchovenstvo, aby zùstalo pevné a vìrné svatému slovu boha. Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvìceným služebníkùm poznat rozkol v tvé církvi, až se odhalí. Pomoz tvým posvìceným služebníkùm, aby zùstali pevní a vìrní tvému svatému Slovu. Nikdy nedovol svìtským ctižádostem, aby zakalily jejich èistou lásku k Tobì. Dej jim milosti, aby zùstali èistí a pokorní pøed Tebou a ctili tvou nejsvìtìjší pøítomnost v eucharistii. Pomáhej jim a veï všechny ty posvìcené služebníky, kteøí mohou být vlažní ve své lásce k Tobì, a znovu zažehni oheò Ducha Svatého v jejich duších. Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení kladené pøed nì, aby je rozptylovalo. Otevøi jejich oèi tak, aby vždy vidìli Pravdu. Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto èase a pokryj je tvou vzácnou krví, abys je ochránil od úhony. Dej jim sílu, aby odolali svodùm Satana, kdyby je znepokojovala chu k popírání existence høíchu. Amen. Moji posvìcení služebníci jsou páteøí mé církve. Jsou první linií, která v tomto èase èelí strašnému náporu a útoku ze strany Satana. Pomozte Mi je uvést na cestu záchrany zbytku mé církve, která smìøuje k rozkolu, jenž bude už brzy vyvolán falešným prorokem. Shromáždìte se a modlete se za jednotu mých posvìcených služebníkù, kteøí musí udržet mou církev silnou ve dnech, které leží pøed vámi. Váš Ježíš 462. Poselství Ježíše ze dne 12. èervna 2012 v 17:58. TEST PRAVOSTI PROROKÙ SPOÈÍVÁ V MODLITBÁCH, KTERÉ JSOU JIM DÁVÁNY PRO LIDSTVO. 7/1 vìz, že bych nikdy neodsoudil ty, kteøí øíkají, že pøicházejí v mém jménu, ale pøitom tomu tak není. Miluji všechny Boží dìti, vèetnì falešných prorokù, kteøí jsou posláni, aby v tomto èase zmátli lidstvo. Mnoho takových duší je plných lásky ke Mnì a poci ují potøebu pøijít ke Mnì blíže. Bez jejich vlastního zavinìní si pak mohou pøedstavovat, že dostávají Boží poselství. Musíte se modlit za takové duše. Nikdy je nesmíte soudit. Pak jsou zde ti, kteøí øíkají, že pøicházejí v mém jménu, ale kteøí nosí znaky šelmy. Vlci v rouše beránèím, kteøí kladou pasti èistým duším a poskvròují je høíchem klamu. Ti jsou nebezpeènými falešnými proroky, jejichž cílem je pokøivit pravdu mého uèení tak, aby pøi tom nebyli nápadní. 7/2 Pod rouškou vnìjší pokory chtìjí, abyste uvìøili v lež, a to v mém jménu. Ponesou masku klamné tolerance a budete pøesvìdèení, že rozšiøují Pravdu. Test pravosti proroka spoèívá v modlitbách, které jsou mu dávány pro lidstvo. Obrácení se rychle šíøí skrze moc Ducha Svatého, když poselství pøicházejí z nebe a když zahrnují všechna náboženství, všechny víry a sjednocují je v jedno. Naléhám v tomto èase [na vás], abyste se modlili za takové duše, které byly oklamány a vìøí, že mluví hlasem z nebe. Modlete se za nì, aby jim byla dána síla hledat pokoru, která by jim dovolila vidìt Pravdu. Modlete se, aby nedovolili mistru klamu použít jejich duše k pùsobení zmatku mezi Božími dìtmi. Modlete se také za ty, kteøí nemluví ve jménu Boha, ale kteøí vìdomì mluví jazykem Satana. Oni také potøebují vaše modlitby, protože jsou nemilosrdnì používáni Satanem jako prostøedky k šíøení lží. Váš milovaný Ježíš 7

11 472. Poselství Ježíše ze dne 24. èervna 2012 v 17:30. KDYŽ ŠÍØÍTE NENÁVIST VÙÈI PROROKÙM SESLANÝM Z NEBE, PROVIÒUJETE SE HØÍCHEM, KTERÝ MÁ NESMÍRNÉ NÁSLEDKY. jak to láme mé Srdce, když vidím ty, kteøí øíkají, že jsou následovníci Boha, ale kteøí opovrhují jeho zákony. Jsou to pokrytci. Jsou to ti, kteøí øíkají, že se øídí Pøikázáními mého Otce a pøesto si myslí, že mohou odsuzovat jiné, kteøí høeší. 8/1 Písmo svaté považují v prvé øadì za prostøedek k hlásání lži tím, že podporují tak zvanou toleranci, a tím Mì velmi urážejí. Jsou to lidé, kteøí øíkají, že je špatné vìøit v Boží prozøetelnost. Jsou to lidé, kteøí zpochybòují vizionáøe posílané bìhem staletí nebem a pak se pokoušejí prokazovat nesprávnost [jejich poselství] použitím mého Svatého Slova zaznamenaného v Písmu svatém. Každý èlovìk, který popírá mé Slovo, se Mi zpronevìøuje. Každý èlovìk, který se sám oddìluje od svých bratrù a sester jako duchovnì a intelektuálnì nadøazený, musí [být] velmi opatrný. Každý èlovìk, který užívá Písmo svaté k tomu, aby pøedkládal pokroucenou verzi Pravdy, bude potrestán. Každý èlovìk, který povstane a bude hlásat Pravdu, pøestože bude odmítat mé Slovo dávané svìtu v tìchto posledních èasech, bude Mnou odsunut stranou. Jste vinni duchovní žárlivostí, a proto budete èelit trestu. Když šíøíte nenávist vùèi prorokùm seslaným z nebe, proviòujete se høíchem, který má nesmírné následky. Protože tím, že tak jednáte, nejenom že hlásáte lež, ale stavíte se do cesty Slovu Boha. Žádám vás, abyste teï zastavili svoji kampaò soužení a pomluv. Nikdy nemùžete docílit toho, aby mé Slovo nebylo slyšeno. Proè se neustále pokoušíte trápit tuto misi? Cožpak už nevíte, že oheò Ducha Svatého by se nemohl rozšíøit tak, jak k tomu došlo, kdyby má poselství nebyla z nebes? 8 Jste využíváni Zlým, který se nezastaví pøed nièím, aby zabránil tìmto mým svatým poselstvím, aby byla dávána svìtu. Poselství duchovenstvu: Ti mezi vámi, kteøí se zavázali slibem, jako posvìcení služebníci mé církve na zemi, slyšte Mì teï: Když veøejnì odsoudíte má poselství a budete Mi, vašemu Ježíši, bránit v této misi za záchranu duší, dopustíte se nejvìtšího høíchu ze všech. Budete kvùli tomu trpìt a svùj oèistec budete zakoušet na zemi. Každý muž, žena a dítì budou svìdky vaší urážky vùèi nebi. Váš chybný úsudek o mých prorocích vás uèiní duchovnì prázdnými a vaše duše vytrpí muka, jako žádná jiná. Jestliže jste moji posvìcení služebníci a nejste si jisti mým hlasem, když k vám teï mluvím, tak musíte mlèet. Musíte se modlit za dar rozlišení, døíve než se rozhodnete odmítnout mé Svaté Slovo. Tisíce mých posvìcených služebníkù selžou a nepoznají mé Slovo, seslané prostøednictvím tohoto proroka posledních èasù. Jak to láme mé Srdce! Mnozí za vlády Antikrista padnou a opustí moji církev na zemi. Mnozí z mých posvìcených služebníkù se postaví na stranu pronásledovatelù mé církve. Svádìní právì zaèalo. Jste pøipravováni mistrem klamu, abyste Mì odvrhli, a vaše pýcha vám to zabraòuje poznat. Mnoho z mých posvìcených služebníkù nenalezne dost odvahy k tomu, aby obhájili moji církev na zemi. Mnozí budou na stranì falešného proroka a odmítnou mé stádo, jehož víra mu umožní hledat Pravdu. Cožpak nevíte, že Já jsem církev? Cožpak nevíte, že církev bude trpìt svým vlastním ukøižováním, stejnì jako jsem jím trpìl Já? Bude muèena. Bude se zdát, že byla ukøižována a mnozí si budou myslet, že je mrtvá. Ale stejnì jako Já jsem vstal z mrtvých, tak i ona bude znovu vzkøíšena k životu, abyste vidìli, že nemùže být znièena. Varuji všechny z mých posvìcených služebníkù, kteøí nepoznali èas, ve kterém oni i vy žijete, aby byli bdìlí, protože má

12 církev na zemi bude trpìt nejvìtším pronásledováním od [samého] zaèátku. Musíte se pøipravit a otevøít své oèi. Kdypak jste si mysleli, že pøijdu a budu vás varovat? Mysleli jste si, že to bude nìkdy v budoucnosti? Že by se to nikdy nemohlo stát bìhem vašeho života? Èas k mému Druhému pøíchodu je velmi blízko. Brzy oddìlím dobré od zlých, poté, co bude udìláno všechno, aby byla obrácena vìtšina lidstva. Máte povinnost a odpovìdnost za to, že si udržíte èistou a otevøenou mysl, srdce i duši. Potøebuji, abyste odpovìdìli na mé prosby pomoci Mi zachránit tolik duší, kolik jen budu moci. Následujte Mì. Je to vaše poslání. Proto jste se Mi, vašemu Ježíši, zavázali vìrností. Nesložili jste vaše sliby za vašich vlastních podmínek. Musíte Mi dovolit vás vést a pomáhat vám bránit moji církev na zemi. Má církev utrpìla velkou škodu. Má církev zahrnuje všechny ty, kteøí Mì milují, vèetnì všech mých posvìcených služebníkù. Musíte být silní, stateèní a vìrní. Nesmíte dovolit strachu nebo šelmì, aby pohltila vaši duši. Naslouchejte mému Slovu, døíve než odsoudíte mé proroky. Nikdy neodmítejte žádné z mých poselství bez toho, že byste se modlili za dar rozlišení. A i potom musíte být opatrní, abyste neodepøeli Božím dìtem dar milostí, které nyní udìluji tìm nebohým duším, které hladoví po pravdì mého uèení. Tìm, kteøí otevøenì odmítají mé Slovo, dávané tomuto proroku, pravím: Vìzte, že Mì budete prosit o odpuštìní, až vám bude odhalena pravda. V té dobì bude pro ty, kteøí jsou odpovìdní za to, že se duše odvrátily od mého Slova, už pøíliš pozdì. Ty duše, které jsem ztratil kvùli vašemu zlému jazyku, nebudou mít vìèný život. Když nyní odmítnete mé Slovo, nebo odsoudíte má poselství proto, že obsahují chyby, budete odsunuti stranou. Nejste zpùsobilí vést mé stádo. Váš Spasitel Ježíš Kristus 422. Poselství Ježíše ze dne 7. kvìtna 2012 v 18:19. MNOZÍ PAPEŽI, OBKLOPENÍ ZEDNÁØSKÝMI SKUPINAMI, BYLI ZAJATCI VE SVATÉM STOLCI. mým církvím po celém svìtì øíkám toto: Vìzte, že dokud budete hlásat mé Nejsvìtìjší Slovo, budu vždy s vámi, na vaší stranì. Mé katolické církvi pravím pøestože jste zpùsobili soužení, jako výsledek zlého høíchu, nikdy vás neopustím, i když jste høešili. Ale vìzte toto: Vaše dùvìra ve Mì není tak silná, jak by být mìla. Už Mì nemilujete tak jako kdysi. Všechen majetek, který jste nahromadili, zpùsobil odstup obyèejných Božích dìtí ode Mì, vašeho Krista a Spasitele. Vystoupili jste do tak vznešených výšek, že k vám nemohu dosáhnout a nabídnout vám moji ruku, abych vás zachránil od zkaženosti ve vašem nitru. Byli jste uèeni pravdì mým Petrem, na jehož skále jste vyrostli. A co jste udìlali? Postavili jste kolem sebe tlusté kamenné zdi. To zpùsobilo nedostatek komunikace s tìmi, kterým jste mìli dávat potravu mého Tìla a Krve tak, aby jejich duše mohly být živeny. Úcta, vyžadovaná od vás pøi podávání mé nejsvìtìjší eucharistie, byla ztracena, když jste zlehèili moji pøítomnost. V dobì, kdy Druhý vatikánský koncil vyhlásil nová naøízení, byly to právì tyto zlovolné zednáøské síly, zabydlené ve vašich kuloárech moci, které je zavedly. Lstivì pøedstavily nové zpùsoby podávání mé nejsvìtìjší eucharistie, které Mì urážejí. 9/1 Vaše tak zvaná tolerantní uèení vyhlásila øadu lží, vèetnì odmítnutí uznat moc sv. Michaela archandìla. 9

13 On je ochráncem církve pøed Satanem. Ty [zlé] síly mezi vámi to vìdìly. To je dùvod, proè jste potlaèili všechny modlitby pøed mší, prosící o jeho pomoc. Pak jste se dopustili té nejvìtší nepravdy že se nemusíte obávat pekla. Že je to jenom metafora. Nebo tato lež, pøijatá mnoha Božími dìtmi jako pravda, znamenala ztrátu miliard duší. Jak Mì urážíte. Prosím mé pokorné a posvìcené služebníky mezi vámi, aby se vrátili k mým uèením. Nikdy nedovolte, aby se mezi vámi nahromadilo bohatství a nikdy si nemyslete, že je v mých oèích pøijatelné. Bohatství, zlato a moc nahromadìné v mém jménu, bude vaším pádem. Nemùžete mít užitek z mého Svatého Slova. Trpìli jste kvùli zpùsobu, jakým jste Mì urazili. Nikdy si nemyslete, že obviòuji mnohé svaté papeže, kteøí usedli na Petrùv stolec. Jejich mise byla vždy ochraòována. Mnozí papežové byli zajatci na Svatém stolci, obklopeném zednáøskými slupinami, které nereprezentují Boha. Ony Boha nenávidí a strávily padesát let šíøením nepravd o Božím milosrdenství. Jejich práce vedla ke zhroucení katolické církve. To nebyla náhoda. Bylo to úmyslné a vychytralé spiknutí k znièení víry církve. K znièení úcty obyèejných katolíkù k jedinému pravému Bohu. A to zpùsobí, že budete dáni do ústraní do pustiny. Po papeži Benediktu budete vedeni pøímo Mnou z nebe. Ó, jak jste Mì pøivedli k pláèi. Volám všechny mé posvìcené služebníky, kteøí znají pravdu, aby povstali a následovali Mì, vašeho Ježíše a v pokorné službì šíøili pravdu mých uèení. Musíte naleznout odvahu a sílu povstat z popela. Pøedevším odmítnìte lži, které vám budou brzy pøedloženy falešným prorokem. On slouèí katolickou církev s jinými církvemi, vèetnì církví pohanských, aby se stala jedinou ohavností. Jedinou svìtovou církví bez duše. Váš Ježíš 423. Poselství Panny Marie ze dne 8. kvìtna 2012 v 12:30. BÙH NEJVYŠŠÍ MÙŽE ZMÌNIT OSUD SVÌTA. Mé dítì, tato mise obrací milióny duší, které by jinak byly ztraceny. Nikdy si nesmíš myslet, že pøekážky, které jsou ti kladeny do cesty, mohou zastavit šíøení Ducha Svatého. Mùj Syn je tak potìšen všemi tìmi, kteøí následují Slovo, které v tomto èase sdìluje svìtu. Dìti, oddanost, projevená vašimi modlitbami, zachraòuje tak mnoho ztracených duší. Nikdy nezapomeòte na moc modlitby. Vašimi modlitbami bylo zabránìno už tak mnohému zlu. Práce skupiny Nového svìtového øádu je nyní pøerušena a jejich plány jsou v rozkladu. Boží milosrdenství je tak veliké, že modlitba mùže zmírnit jakékoliv zlo ve svìtì. Svìtlo Ducha Svatého nabývá nyní na síle, a tak stále více duší uvidí pravdu Pána, když se teï všude znovu roznìcuje. Dìti, musíte stále mluvit k mému Otci a posilovat vaši oddanost k Nìmu. Tím, že budete volat k Otci, Bohu Nejvyššímu, ve jménu jeho drahého Syna, On uslyší vaše modlitby a odpoví vám. Mìli byste volat k Otci èastìji, nebo to bude On, Bùh Nejvyšší, kdo mùže zmìnit osud svìta. K Otci se mùžete pøiblížit jenom prostøednictvím mého Syna, Ježíše Krista. Proto se musíte modlit modlitbu modlitební kampanì (52): Modlitba k Otci. Mùj nejdražší Otèe, ve jménu tvého drahého Syna a ve vzpomínce na jeho utrpení na køíži, volám k Tobì. Jdìte v pokoji. 10 Ty, Bože Nejvyšší, Stvoøiteli svìta a všeho bytí, jenž držíš naši spásu ve svých svatých rukou, obejmi všechny své dìti, vèetnì tìch, které Tì neznají a i ty, které Tì znají, ale dívají se jinam. Odpus nám naše høíchy a zachraò nás od pronásledování Satanem a jeho armádou. Vezmi nás do své náruèe a naplò nás nadìjí, kterou potøebujeme, abychom uvidìli cestu pravdy. Amen.

14 Vaše milovaná Matka Matka Spásy 399. Poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27. PØÍŠTÍ PAPEŽ MÙŽE BÝT ZVOLEN PØÍSLUŠNÍKY KATOLICKÉ CÍRKVE, ALE BUDE TO FALEŠNÝ PROROK. mnoho lidí na svìtì Mì stále ještì odmítá a souvisí to s veøejným mínìním. Tak mnoho temnoty sestoupilo na všechny Boží dìti, že jen velmi málo z nich má odvahu veøejnì hlásat mé Slovo. Vìøící se obávají slovních útokù a jízlivého výsmìchu, který by museli snášet, kdyby otevøenì mluvili o mém Svatém Slovu. Dokonce i vìrní následovníci ztrácejí odvahu postavit se a bojovat proti zlovolným zákonùm zavedených v jejich zemích, které vzdorují Slovu mého Otce. Knìží se ostýchají postavit se otevøenì za pravdu mého uèení ze strachu, že budou ostrakizováni. Nyní, více než kdy døíve, kvùli studu, který musí snášet kvùli ohavným høíchùm nìkterých z jejich vlastních øad, shledávají, že není možné, aby jejich hlasy byly slyšeny. 11/1 Když se nìkterý stateèný posvìcený služebník rozhodne povstat a bránit pravdu mého uèení, pak strašnì trpí. Je obvinìn z nedostatku tolerance, nedostatku soucitu, nedostatku lásky a úcty k lidským právùm. Vidíte, mé dìti, že s pravdou mého uèení, vyslovenou mými posvìcenými služebníky, je zacházeno jako se lží. Místo toho jsou za pravdu pøedkládány lži pøekroucené verze pravdy, obsažené v Písmu svatém. Satan získal tak mnoho duší, vèetnì pøedstavitelù mé vlastní církve, což vede k tomu, že mnoho nevinných lidí shledává tìžkým zavázat se vìrností mé svaté vùli. Byl jsem opuštìn a odsunut stranou a to pak dovolilo lžím, zasazených do myslí mých posvìcených služebníkù, aby byly pøijaty vìtšinou. Tyto ohavné lži se rozšiøují daleko nad tento rámec. Pravda mého Písma, obsažená v Knize Zjevení, byla vysvìtlena mnoha mými církvemi. S tak mnoha modifikacemi, a všechny z nich založenými na lidském výkladu. Mùj milovaný papež Benedikt XVI. je posledním pravým papežem na zemi. Petr Øíman je mùj Petr, pùvodní apoštol, který bude vládnout mé církvi z nebe pod velením mého Vìèného Otce. Potom, až pøijdu panovat za mého Druhého pøíchodu, bude vládnout všem Božím dìtem, až se všechna náboženství sjednotí do jediné svaté a apoštolské církve. Já øíkám pouze pravdu, má dcero. Musím vás varovat, že nyní vystoupí mnoho nových samozvaných prorokù, kteøí budou protiøeèit mému Svatému Slovu, které dostáváš ty, pravý prorok konce èasù. Nejdøíve pøesvìdèí vìøící, že jejich slova pøicházejí ode Mne. Jejich slova budou pozornì vybrána a jejich význam bude nejasný a trochu matoucí. Mnozí si nebudou všímat tìchto nedostatkù a pøijmou jejich poselství, protože se budou zdát v souladu s Písmem svatým. Až bude svedeno mnoho duší, pak zaène útok. Má dcero, oni byli posláni, aby pøipravili Boží dìti pøijmout pøíštího papeže, jenž pøijde po mém milovaném vikáøi papeži Benediktu. Tento papež mùže být zvolen èleny katolické církve, ale bude to falešný prorok. Jeho volièi jsou vlci v rouchu beránèím a jsou èleny tajné zlovolné zednáøské skupiny, vedené Satanem. Tímto zpùsobem se Satan pokusí mou církev znièit. Žel, tento falešný prorok pøiláká mnoho pøívržencù. Ti, kteøí mu budou odporovat, budou pronásledováni. Jednejte, dìti, dokud mùžete. Odsuïte tyto lži, které budou pøedkládány tìmi, kteøí se vás pokusí pøesvìdèit o pravosti falešného proroka. Buïte pevní. Stùjte vìrnì pøi Mnì, vašem Ježíši. Nikdy nepochybujte o mém Svatém Slovu. Kniha Zjevení je pravdivé Boží Slovo. Nelže vám. 11 Ne všechna tajemství v ní obsažená jsou vám známa. Všechny je odhalím prostøednictvím Marie Božího milosrdenství, i když pravda bude vášnivì napadána a považována za kacíøství.

15 Nezapomeòte jednu dùležitou lekci: Mé Slovo, bylo také považováno za kacíøství, když jsem pøišel po prvé na zem. Vìøící, vèetnì mých posvìcených služebníkù, kteøí pøedstavují mou církev na zemi, budou mé Slovo, které dostáváte teï, za mého Druhého pøíchodu také považovat za kacíøství. Satan obìtuje mnoho duší, aby uspokojil svoji koneènou touhu zpùsobit co nejvìtší hoøe. Buïte ujištìni, že to bude katolická církev, založená Mnou a dána pod velení mého milovaného apoštola Petra, která v tomto konci èasù bude nejvíce trpìt. Mìjte se stále na pozoru. Prosím, modlete se modlitbu (43) z modlitební kampanì: "Za sílu k obranì mé víry proti falešnému prorokovi". "Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zamìøil na tvoje uèení a vždy hlásal tvé Svaté Slovo. Nikdy nedovol, abych byl pokoušen uctívat falešného proroka, který se pokusí vydávat za Tebe. Udržuj mou lásku k Tobì silnou. Dej mi milosti daru rozlišení tak, abych nikdy nezapøel pravdu, obsaženou v Bibli svaté, bez ohledu na lži, které mi budou pøedkládány, abych se odvrátil od tvého pravého Slova. Amen." Pravda je zapsána v Písmu svatém. Kniha Zjevení neodhaluje všechno, protože Já, Beránek Boží, pøicházím teprve teï, abych pøed zraky celého svìta otevøel knihu [Zjevení]. Jakýkoliv lidský výklad ohlednì 1000 let není dùvìryhodný. Musíte vìøit jenom Božímu Slovu. Váš milovaný Ježíš 364. Poselství Panny Marie ze dne 3. bøezna 2012 v 14:33. PROBU E SE, DÌTI. MUSÍTE PØIJMOUT PRAVDU. Mé dítì, utrpení mého Syna je dnes stejné, jaké bylo v dobì, kdy byl na zemi. Bolest, kterou tehdy vytrpìl a která mu zpùsobovala nejvìtší muka, nebylo jeho ukøižování, ale to, jak byl odmítnut. Jeho slovo je dnes odmítáno právì tak, jako bylo tehdy. Dnes se Mu vysmívají takovým zpùsobem, že to pøináší slzy a utrpení nejenom mnì, jeho milované Matce, ale i jeho oddaným následovníkùm na zemi. Jak zraòující je muset se dívat, jak mnoho Božích dìtí se odvrátilo od posvátných svátostí a uèení církve. Tak mnoho duší zabloudilo. Dìti, úpìnlivì vás prosím, abyste zvedli køíž mého Syna a šli pøíkladem. Obejmìte mého Syna s prostým srdcem. Dìti, milovat mého Syna a uctívat mého Vìèného Otce je velmi jednoduché. Nikdy neanalyzujte slovo mého Syna. Prostì následujte jeho uèení, které se nikdy nezmìnilo. Naslouchejte slovùm mého Syna, když k vám nyní mluví z nebes. Volá vás, abyste pøipravili své duše na jeho Druhý pøíchod. Když s vámi nyní mluví, dìlá to ze své lásky k lidstvu. Jeho Svaté Slovo bude živit vaše duše a udìlá je znovu silné. Neodmítejte teï jeho volání k vám. On chce zachránit každou jednotlivou duši. Ale aby to mohl udìlat, musí vám pøipomínat rozdíl mezi dobrem a zlem. Tolik z vás není vedeno k poznání, nebo informováno o závažnosti høíchu. 12/1 Tolerance ve vaší spoleènosti a v církvích znamená, že to, co mnozí z vás považují za bezvýznamné, mùže naopak být v oèích Boha závažným høíchem. Církev se v tomto èase nalézá ve velké temnotì a už mnoho let je cílem mistra klamu. Nyní, kdy už brzy dojde k rozkolu v církvi, mùj Syn musí zasáhnout a vést vás. Probuïte se, dìti. Musíte pøijmout pravdu. 12

16 Svìt se teï zmìní k nepoznání. V minulosti vám bylo posláno mnoho poslù, aby vás pøipravili na tuto událost. Toto jsou poslední varování dávaná lidem, aby jim umožnila se pøipravit na Velké milosrdenství (Varování pozn. pøekladatele) mého Syna. Po jeho Božím milosrdenství, kdy otevøe oèi celému lidstvu, aby uvidìlo své høíchy, dá mu ještì trochu více èasu, aby hledalo vykoupení. Potom vám budou dány pokyny k pøípravì vašich duší na Druhý pøíchod Krista, mého milovaného Syna, který znovu pøijde ve slávì, jak bylo pøedpovìdìno. Matka Spásy Poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2012 v 15:00. NEJVÌTŠÍ OHAVNOST OD DOBY HOLOKAUSTU JE OSNOVÁNA PROTI ŽIDÙM. pozoruj nyní, jak globální moc vyvíjí úsilí, jež není ze svìtla, které se pokouší organizovat kampaò proti mému lidu. To se týká køes anù a mého vyvoleného židovského národa. Tajnì jsou snovány nièemné plány k vymýcení køes anských zvykù a obyèejù skrytým, ale dùmyslným zpùsobem. Zaène to zmìnami v ústavách zemí všude v západním svìtì. 13/1 Každý pokus bude uèinìn ke vznášení podlých nárokù proti mým køes anským církvím. Moji posvìcení služebníci se pomalu stáhnou do ústraní a zanechají mùj lid jen s malou duchovní podporou. Všechny tyto zákony budou mít vychytralý pláš tolerance. Mé dìti, vaše víra bude podrobena takové zkoušce jako nikdy døíve. 13/2 Jakýkoliv pokus veøejnì hlásat køes anství a mé jméno bude potlaèen. Na jeho místì se objeví prázdná doktrína, které lidi zmate. Budou si myslet, že toto uèení je dobrá a správná náhrada za pravdu, avšak ve skuteènosti to bude lež. Tato zlá skupina je tak mocná, že jen velmi málo lidí ví, že existuje. Pøesto její pøíslušníci jsou všude a tahají za nitky. Mé dìti jsou jako loutky. Mùj vyvolený lid, Židé, budou muset znovu èelit strašné perzekuci. Plány k jejich znièení jsou v bìhu. Protože ti, o kterých si myslí, že jsou jejich pøátelé, jsou jejich nepøátelé. Budou trpìt takovou nouzí a strádáním, že vyzývám celé lidstvo, aby se modlilo za Izrael. Nejvìtší ohavnost od doby holocaustu je osnována proti mému lidu. Modlete se, modlete se, aby této Antikristovì skupinì bylo zabránìno uskuteènit tyto zlovolné èiny. Tyto temné duše potøebují vaše modlitby, aby bìhem Varování rozpoznaly své zloèiny. Modlete se, aby složily své zbranì a prosily o mé milosrdenství. Jestliže to udìlají, pak války a neklid v Izraeli mohou být zmírnìny. Mnoho proroctví se nyní odhalí pøed vašima oèima. Tìm, kteøí jsou slepí k mým zaslíbením, musí být dáno svìtlo mého milosrdenství, aby znovu prozøeli. Dìti, nenechte se zmást. To, co se vnìjškovì zdá dobré, není vždy takové, jak vypadá. Mírové sbory, z nichž mnoho je tvoøeno pìšáky, jsou obelhány. Nikdy nemìjte strach, nebo mé milosrdenství bude mít dùležitý vliv na tuto sektu, která spøádá plány proti mé církvi už po staletí. Oni nemohou vyhrát a nevyhrají. Ale zpùsobí obrovský teror, jestliže modlitby neoslabí jejich zlé vedoucí postavení. Modlete se v nové modlitbì modlitební kampanì (18), abyste zastavili Antikrista a jeho skupinu, o které mluvím. "Ó, drahý Ježíši, zachraò svìt pøed Antikristem, Ochraò nás od krutých nástrah Satana, Zachraò poslední zbytky tvé církve od zla, Amen." 13 Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potøebují, aby nás hájily pøed válkami a pronásledováním, které plánuje Satan a jeho armáda teroristù.

17 Váš milovaný Ježíš Spasitel a Vykupitel všeho lidstva 215. Poselství Ježíše ze dne 7. øíjna 2011 v 21:45. OÈISTEC NENÍ MÍSTO, KAM BYSTE RÁDI VEŠLI. dùvod, pro který posílám tak mnoho poselství mým dìtem je ten, abych jim pomohl pøipravit jejich duše zpùsobem, jenž až dosud nebyl možný. Mnoho z mých dìtí nikdy neèetly Bibli svatou a ani nemají povìdomí o celém mém uèení. Je dobrá vìc, že moji posvìcení sluhové tráví teï více èasu prohlubováním té èásti mého uèení, kde vás všechny žádám, abyste milovali své bližní. Avšak nikdo nemluví o tom, jakým následkùm bude lidstvo èelit, pokud by odmítlo Otce. Proè Moji posvìcení sluhové odmítají existenci pekla a proè natírají na rùžovo obraz oèistce? Mé dìti byly uèeny mnoha dobrým vìcem církvemi, kde hlásají slávu Boha, Vìèného Otce. Pøesto, naneštìstí, existence oèistce a pekla je zlehèována do té míry, že mé dìti se spokojenì smíøily s jejich existencí. Mé dìti byly také svedeny, pokud jde o existenci Zlého. Mnoho mých posvìcených služebníkù popírají jeho existenci. Ó, jak jsou pošetilí, když vìøí, že èlovìk mùže posílit svou víru, bez znalosti, nebo porozumìní pravdì o moci Zlého. Tento nedostatek ve vedení mými posvìcenými služebníky znamená, že zlo ve svìtì takovou mìrou vykvetlo, èemuž mohlo být zabránìno modlitbou. Kvùli slepotì mých posvìcených služebníkù bylo Satanovi dovoleno ještì nìjaký èas se svobodnì toulat po svìtì. Kdyby si mé dìti byly patøiènì vìdomy spouštì, kterou Satan zpùsobil, pak by jejich modlitby za zmírnìní jeho vlivu byly mnohem silnìjší. Existence oèistce Existence oèistce nebyla dobøe pochopena. Mnozí vìøí, že je to jenom èekací období oèisty pøed tím, než duše bude moci vejít do nebe, [urèená] tìm duším, které nebyly ve stavu milosti ve chvíli své smrti. Dìti, jsou rùzné úrovnì oèistce a èím nižší je jeho úroveò, tím více se zesiluje spalující bolest temnot, kterou všechny duše poci ují. To znamená, že takové duše, které se jen tìsnì vyhnuly zavržení do pekla, trpí spalující bolestí nejvíce. Aèkoliv všechny duše v oèistci nakonec vejdou do království mého Otce, není to místo, kam by mé dìti rády vešly. Z tohoto dùvodu musíte bojovat s høíchem a hledat odpuštìní tak pravidelnì, jak je to jen možné, abyste zùstaly ve stavu milosti. Proto musíte vždy dodržovat Desatero pøikázání. Proto se také musíte modlit za duše, které tam jsou, protože bez vašich modliteb nemohou vstoupit do království nebeského pøed koneèným dnem Posledního soudu. Je èas, abyste si uvìdomily pravdu, dìti. Modlete se za milosti, které potøebujete, abyste se osvobodily od høíchu, abyste mohly vstoupit do nebe. Buïte pøipraveny každý den, nebo nevíte o plánech, které jsou již pøipraveny a jež vás oèekávají. Dávám vám toto poselství, aby pravda byla jasná. Dìti, tato dùležitá poselství vám nebyla jasnì vysvìtlena po celá desetiletí. Je dùležité, abyste byly dobøe pøipraveny. Modlitbou rùžence k Božímu Milosrdenství každý den ve 3 hod. odpoledne [dosáhnete, že] Já zasáhnu ve chvíli vaší smrti ve váš prospìch a nebude záležet na tom, jaký høíšník jste, a ukážu vám mé milosrdenství. Øíkám vám to, protože vás miluji, ne proto, abych vás dìsil, ale proto, abych zajistil, že rozšíøíte pravdu ve vašich rodinách. 14/1 Mé dnešní slovo je jednoduše pøipomínka pravdy, jež vám byla odpírána pod maskou tolerance. Je to trochu podobné rodièi dítìte, který je rozmazluje, protože je pøíliš miluje. Když rodiè dítì pøejídá, pak zdraví dítìte utrpí. Pøesto rodiè z nemístné lásky stále dává dítìti tuto stravu, na kterou si již zvyklo. To povede k tomu, že zdraví dítìte se zhorší. Toto dítì pak bude nevzdìlané, pokud jde o zdravou stravu, protože o tom nebude nic vìdìt. Nikdy mu to neøekli. Jdìte teï a øeknìte vašim bratrùm a sestrám pravdu o pekle a oèistci døíve, než bude pozdì. Protože když to neudìláte vy, pak také nikdo jiný. Váš uèitel a Božský Spasitel Ježíš Kristus Poselství Ježíše ze dne 29. kvìtna 2011 v 17:30. HØÍCH ZÙSTANE VŽDY HØÍCHEM A NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JEJ OSPRAVEDLÒUJETE. 15/1 jak pláèu nad všemi mými dìtmi, jež høeší, protože nerozumìjí mému uèení. Mnozí z nich si nejsou vìdomi, že Mì

18 urážejí, buï proto, že je pravdì nikdo nikdy neuèil, nebo že se rozhodli obhajovat své høíchy. Mnozí z tìch, jež høeší, se snaží ospravedlnit své èiny, protože poslouchají jiné, jež užívají toleranci jako zástìrku k ospravedlnìní svých høíchù. V oèích mého Otce bude høích vždy høíchem a nezáleží na tom, jak malý je. Mnoho z tìch, jež páchají tìžké høíchy, se vždy nìjak zaøídí, aby si ubránili tak zvané "právo høešit" oslepováním sama sebe ke zlu, jež jejich høích pøedstavuje. Mé dìti mají štìstí, že Já jim jejich høíchy odpustím Kdyby mé dìti na celém svìtì vìdìly o mém milosrdenství, pak by pochopily, jaké mají štìstí, že jim byl dán tento velký dar odpuštìní, jenž jim v tomto životì nabízím. Když mé dìti nežádají pravidelnì o odpuštìní, pak jejich høíchy je vedou k tomu, aby v nich pokraèovaly, znovu a znovu. Èím více høeší, tím dále se ode Mne vzdalují a tím pro nì bude tìžší pøijít opìt ke Mnì. Mé milosrdenství je zde pro všechny z vás, abyste z nìho mìli prospìch. Pøijmìte je nyní ode Mne. Nedovolte svìtu, aby vás chytil do pasti tím, že dovolíte sami sobì, abyste se stali koøistí pokušení høíchem. Když zhøešíte, už jste polapeni a nebudete vìdìt, kam se obrátit. Høích zpùsobí, že se budete cítit nepøíjemnì a hluboce sklesle ve vás samých. 15/2 Tolerance je dnes v módì Tak mnoho mých dìtí stále hlasitì volá o potøebì tolerance ve spoleènosti. Tolerance je dnes v módì ve svém volném smyslu slova. Mùže být použita k pøekroucení i tìch nejtìžších høíchù. Tolerance je chytøe použita k tomu, aby obhájila každý typ høíchu, který je znám lidem v dnešním svìtì. Každý se dovolává práva na toleranci. Høích, a už jakýkoliv, bude ve vìtšinì pøípadù povýšen na obèanské právo. Nezáleží na tom, jak budou tyto høíchy prohlášeny za "dobré", vždycky budou špatné. Je èas, aby se èlovìk podíval pravdì do oèí. Aby se stal znovu odpovìdným. Aby pøipustil, že høíšné èiny, jež páchá, jsou morálnì špatné. Aby zacházel se svými bližními, vèetnì dìtí v lùnì matek, jako se sobì rovnými ve všech ohledech. Modlete se usilovnì za milost, abyste uvidìli pravdu takovou, jaká je. A nikoliv tu uèenou verzi pravdy, již jste si vybrali, že jí budete vìøit, protože se hodí k vašim sobeckým cílùm. Je pouze jedna pravda. Každý jeden z vás ve svém srdci ví o rozdílu mezi tím, co je dobré a co je špatné. Pøijmìte to teï, jestliže chcete, abych vás zachránil z plamenù pekla. Váš Spasitel Ježíš Kristus 131. Poselství Ježíše ze dne 3. èervence 2011 v 18: ATHEISTÉ A VÌDCI ØEKNOU, ŽE VAROVÁNÍ BYLO JEN ILUZE. musíš se pohnout kupøedu, dívej se vpøed a následuj mé instrukce. Neobracej se stranou, když budeš každou minutu tvého dne napadána Zlým. Upni svou pozornost jenom na Mì. Musíš se nauèit rozumìt tomu, že èas, strávený v mé spoleènosti, zvláštì pøi adoraci je naprosto nutný, aby ses udržela na výši své mise. Délka èasu strávená v modlitbì je také dùležitá, protože èím více èasu strávíš v tìsné komunikaci se Mnou, tím více milostí dostaneš. Když to tak nebudeš dìlat, bude to znamenat, že necháváš sama sebe široce otevøenou k útokùm ze strany mistra klamu. Mé Slovo, má dcero, je ignorováno tìmi, kteøí nechtìjí naslouchat. Mají pro to rùzné dùvody. Mnoho mých dìtí dnes zavøelo své oèi k pravdì o své spirituální existenci. Padli do náruèe svìtu a všemu, co nabízí, jako náhražku chleba života. Mnozí také nedùvìøují falešným prorokùm, nebo toto je doba, ve které falešní proroci vyvstanou všude. To je zmatek, který chce zpùsobit Satan, aby tak moji praví poslové prošli bez povšimnutí. Kvùli pokoøe, která je vyžadována u mých vybraných vizionáøù, nemohou vynášet sami sebe v oèích svìta, protože je to proti jejich pøirozenosti. Falešní vizionáøi se sami tlaèí do støedu pozornosti. Tìžištìm jejich zájmu jsou oni sami. Jejich poselství se mohou zdát autentická a plná kvìtnaté øeèi uvádìjící pasáže z Bible svaté, tam kde se to zrovna hodí, ale v jejich poselstvích budou dva klíèové aspekty, které odmaskují nepravdy, které pøedávají. První z nich je ten, že oni budou støedem svých poselství a budou se tìšit ze vší pozornosti, které se jim dostane. Pak jsou to koneènì poselství samotná. Budou matoucí, tìžká ke ètení a nezanechají trvalý dojem na duši. Naneštìstí, má dcero, církev má sklon nevšímat si opravdových vizionáøù, protože musí ukázat odpovìdnost v tìchto záležitostech. Je tedy pro mou církev daleko snadnìjší, aby podporovala ta poselství, která zahrnují pasáže z Bible svaté a deklarovala, že právì tato jsou pravá. 16/1 Není to pro ni tak snadné, aby pøijala jednoduchost mého uèení, zejména dnes, kdy hodnì pravdy se skrývá za maskou tolerance. Nesnadno pøijatelná je také pøipomínka konce èasù, kdy kvùli strachu a nevìdomosti, moji posvìcení služebníci odmítají pozvednout mùj pohár a jednat zodpovìdnì. Toto je nejdùležitìjší èas v dìjinách svìta. Všechna znamení byla po celou dobu minulého století dávána mým vizionáøùm, a pøesto jsou ignorováni a odsunuti stranou, protože moji posvìcení služebníci strkají hlavy do písku. Je to pøesnì právì v tomto èase, kdy moji posvìcení služebníci mají kázat o dùležitosti mého návratu na zem. Musí pøipravit duše a pøipomínat jim následky toho, co se stane, když zanedbají vykoupit sebe, dokud jsou ještì na této zemi. Protože po své smrti už nebudou moci žádat o odpuštìní. Volám nyní moje posvìcené služebníky. Proè právì toto nezdùrazòujete svému stádu? Proè nediskutujete aktivnì o následcích, jež to bude mít pro mé dìti bìhem Velkého trestu?

19 Cožpak nevíte, že mnoho mých dìtí prohraje své duše s Antikristem, jenž už je na zemi pøipraven ke skoku, èekaje na svou pøíležitost? Mé dìti musí pochopit, že Varování, i když je velkým èinem milosrdenství, je jen první fází, v níž èas bude pro všechny mé dìti velmi tìžký a nároèný. Nebo po nìm budou zatvrzelí høíšníci a následovníci Satana popírat mou existenci. Ateisté budou øíkat, že to byla globální iluze. Vìdci budou hledat logické vysvìtlení, ale žádné nebude. Moji následovníci budou rozdìleni na dva tábory. Mnoho miliónù bude obráceno, ale budou zmateni nepravdami, rozšiøovanými ïábelskou skupinou, smrtící organizací Nového svìtového øádu, jejímž cílem je znièit obyèejné lidi pro svùj vlastní finanèní zisk. Dìti, jestliže nebude dost lidí stát na cestì pravdy, pak nebude možné odvrátit dopad trestu. Nebo ten nastane, když Bùh Otec vystoupí, aby zastavil høíšníky pøed znièením jeho stvoøení a jeho dìtí. Uvolní zemìtøesení o síle dosud nikdy nevídané, vulkány na nejnepravdìpodobnìjších místech a zemì se bude kymácet jako loï v rozbouøených vodách bez kotvy, která by ji udržela na jednom místì. Prosím, dìti, dovolte Varování, aby vás všechny zachránilo. Pøijmìte skuteènost, že tento zázrak pomùže zachránit milióny, jež by jinak byly ztraceny. Ale ti, kteøí nebudou chtít zmìnit své životy, ti si vyberou dùm Satana. Bez modlitby není pro nì nadìje, protože ztratili právo na klíèe k Novému ráji na zemi. Místo ráje budou hoøet v plamenech pekla. Kdyby vìdìli, kam je tato zlá cesta zavede, myslíte, že by zmìnili svùj smìr? Dìti, pomozte jim tím, že jim øeknete pravdu. Modlete se, abyste zachránili jejich duše, jestliže nechtìjí poslouchat. Nebo to je všechno, co mùžete dìlat. Váš milovaný Spasitel Spravedlivý Soudce a Král milosrdenství Ježíš Kristus 140. Poselství Ježíše ze dne 15. èervence 2011 v 15:30. POPRAVY, EUTHANÁZIE, POTRATY A SEBEVRAŽDY. Má dcero, tehdy, když lidé cítí lásku ve svých srdcích, tak si mohou být jisti, že Já jsem pøítomen v jejich duších. Má láska bude dávat mým dìtem sílu, když to budou nejménì oèekávat. To je také pravdou pro zatvrzelé høíšníky, za jejichž vnìjší slupkou se skrývá velmi èasto nìžné srdce. Každá jednotlivá osoba na zemi je dítìtem stvoøeným Bohem Otcem. Proto existuje svìtlo v každé takové osobì, i když mùže být velmi slabé, když jsou duše taženy do temnoty. Nicménì mé svìtlo je stále ještì pøítomné. Nebo bez nìj by byla úplná tma, ve které by duše nemohly být èinné. Je to právì tehdy, když duše dosáhnou strašného stavu temnoty, že velmi èasto sáhnou k sebevraždì. Je to zpùsobeno slabostí duše a ducha, že Satan krade jejich duše tím, že je pøesvìdèuje, aby ukonèily své životy. Mnozí z mých následovníkù nerozumí tomuto stavu, jaký taková temnota mùže v duši vyvolat, a tak se musí usilovnì modlit za tyto dìti, které jsou ve stavu zoufalství. Bùh, mùj Vìèný Otec je vždy milosrdný a vždy pomùže tìmto duším, z nichž mnohé trpí do takové míry, že jejich mysl nemùže pracovat v plném stavu rozumu. Smrtelný høích mùže být spáchán jen tehdy, kdy osoba, v plné schopnosti své duševní síly má jasné vìdomí toho, že on, nebo ona vìdí, že to co dìlají, je špatné. Takže, prosím, nepøedpokládejte, že takové duše jsou úplnì ztracené, nebo mnohé z nich nevìdí, co dìlají. 17/1 Berte na vìdomí, že na eutanázii se dívá mùj Otec s nelibostí, a že není tolerována, nebo èlovìk nesmí vzít vìdomì život jinému èlovìku. Nemùže být pøinesen žádný dùvod, který by ji ospravedlnil ve jménu mého Otce. Tolerance mùže být uvádìna spolu s dùvodem humánního zacházení, aby ospravedlnila tento skutek, ale žádný èlovìk mimo Všemohoucího Otce nemùže rozhodnout o datu smrti, protože to není lidské právo. [Èlovìk] nikdy nedostane oprávnìní, aby spáchal tento smrtelný høích. Všeliké omluvy jsou lidmi nabídnuty, když berou život jinému, pøesto žádná z nich nebude za žádných okolností akceptovaná jako oprávnìná. To se vztahuje na popravy, høích pøerušení tìhotenství a na eutanázii. Zastavte se teï, všichni z vás, a nezapomeòte, že budete pøísnì souzeni, pokud byste porušili nejsvìtìjší ze všech Pøikázání mého Otce: NEZABIJEŠ. Nezapomeòte, že je zde jenom jeden Bùh a jenom On mùže rozhodnout, kdy život má být vzat. Porušte toto Pøikázání v plném vìdomí toho, co dìláte a budete trpìt mukami pekla na vìky. Prosím, snažnì vás žádám, nepoddávejte se tlaku Satana, jenž stále podnìcuje brát [jinému] život, takže mùže krást duše, jež by jinak byly urèeny pro slavné království mého Otce. Váš Božský Spasitel Uèitel a Vykupitel Ježíš Kristus Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2011 v 12:00.

20 BRAÒTE PRÁVO VAŠICH DÌTÍ NA KØES ANSKOU VÝCHOVU. Má milovaná dcero, dnes nastala chvíle pro všechny, kteøí vìøí v utrpení na køíži, aby je pomohli nést, aby tak mé Slovo mohlo být ještì jednou ve svìtì slyšeno. Pøipomeò jim, jak jsem zemøel a proè tato událost pøinesla spásu. Je to nyní tvoje povinnost, abys informovala ty, jež ztratili cestu, jak otevøít svá srdce pravdì mého uèení. 18/1 Povstaòte nyní a braòte svá práva být køes ané. I když oèekávám z vaší strany toleranci kdy musíte respektovat nazírání jiných vìrouk nikdy Mì neurážejte odkládáním køes anství na druhé místo. Je to nebezpeèná doktrína podsouvat toleranci jako náhražku k víøe. Buïte otevøení k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrùm a sestrám jako rovný k rovným. Nicménì nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dìtem právo na køes anskou výchovu. Mnoho škol, jež jsou vedeny køes anskými organizacemi, podléhají nátlaku, aby se vzdaly své vìrnosti ke Mnì. Mnoho vlád se pokouší vydáváním nových zákonù køes anství zakázat. Pøitom zjiš ujete, že s ostatními nekøes anskými náboženstvími není zacházeno tak tvrdì. Místo toho je jakékoliv náboženství tolerováno pøíznivìji než køes anství. 18/2 Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby ty režimy, jež potlaèují vaše práva být køes any, ukázaly více tolerance. Jestliže neodoláte tìmto tlakùm, pak ve výsledku najdete zplanìlý svìt, kde jen málo køes anù bude vyznávat svou víru. Vezmìte ode dneška na sebe køíž a ukažte pøíklad ostatním. Nikdy se za køíž nestyïte. Váš milující Spasitel Ježíš Kristus Král lidstva

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH

THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH THE GREAT CONTROVERSY CHS. 29,3,25 CZECH Pùvod zla 29. Pùvod zla Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné následky - utrpení a zkázu -

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení

ZPOVÌÏ OBSAH. Úvodem ke svátosti smíøení JAKO OÈISTA DUŠE ZPOVÌÏ OBSAH 1 Úvodem ke svátosti smíøení 2 Ukázky z bible 3 Proè je tøeba chodit ke zpovìdi ke knìzi? Nemùžu si to s Pánem vyøešit o samotì? 4 Pocity nespokojenosti, stísnìnosti, smutku

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES

www.faslavicin.cz Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Roèník 20 Èíslo 3 22. 2. 2015 Život a všechno, co je v nìm poctivé a vzácné, stojí za trochu námahy. EUCHARISTIE A EUCHARISTICKÝ KONGRES Bùh ve své dobrotì posílá od zaèátku svého putování s vyvoleným

Více

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství ZDARMA K ROZEBRÁNÍ http://jezis kristus varovanie.webnode.sk http://www.varovani.org Ježíš Kristus varuje lidstvo Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO

NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO NOVOZÁKONNÍ TEXTY LIST JANÙV, LIST JUDÙV ZJEVENÍ JANOVO 1J 2J 3J Ju Zj PRVNÍ LIST JANÙV (1J) Kapitola 1 (1JAN) =Vstupní slovo 1,1-4= 1:Co bylo od poèátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oèi vidìli,

Více

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE

JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE ULICE V LONDÝNÌ pohle d n a luxusní obcho dní dùm - HARR OD S JEŽÍŠ BYL VZAT DO ANGLIE Ètvrtého ledna 2014 jsme dostali zajímavé poselství skrze Marii Divine Mercy, kde stojí,

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.)

Jan Hus: DCERKA. (O poznání pravé cesty k spasení.) Jan Hus: DCERKA (O poznání pravé cesty k spasení.) Slyš, dcerko, a viz a pøichyl ucho své: slyš uchem, viz rozumem a pøichyl vùlí ucho své pilnì, abys slyšíc rozumìla, rozumìjíc, toho, co bude psáno, piha

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. Øehoø Barbarigo 18. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie 8. 6. 2008 10. nedìle v mezidobí Èíslo: 7 Roèník: 13 Kalendáø Celý mìsíc èerven

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním

Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním Obsahuje: Kánon a modlitby pøed svatým Pøijímáním: zaèátek k pravidlu pøed svatým Pøijímáním kánon deset modliteb svatých Otcù a tropary Postup dìkovných modliteb po svatém Pøijímání: pìt modliteb svatých

Více

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu

Postup veèerní. S výbìrem z oktoichu Postup veèerní S výbìrem z oktoichu Veèerní pro sobotu a nedìli veèer Pøi slu bì veèerní nutno mít na pamìti, e bohoslu ba se vztahuje nikoliv k uplynulému ale k nastávajícímu dni. V liturgickém ivotì

Více

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN 80-7266-005-5 2 Mé sestøe 4 Janì

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více