R O Č N Í K 1 1, Č Í S L O 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í K 1 1, Č Í S L O 5"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 1 1, Č Í S L O 5 K V Ě T E N Obsah Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly Z myšlenek bratra Rogera Schütze Do starého Bohumína se vrátily zrekvírované zvony Svatý Augustin z Canterbury

2 NA ÚVOD POKOJ A DOBRO STRANA 2 Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly S v a t á M a r i a, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku. U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti, a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak rozplétat zád r h el e n a š eh o ž i vota. Navždy zůstáváš naší Matkou a tím napravuješ a osvětluješ spojení, které nás poutá s naším Pánem. Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, prosíme tebe, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby) a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel. S vou m ilostí, s vo u přímluvou u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria, a rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem. Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v Něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách. Amen. Papež František a úcta k Panně Marii rozvazující uzly Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou. sv. Irenej V poutním kostele sv. Petra St. Peter am Perlach v bavorském Augšpurku se nachází obraz Maria Knotenlöserin, Maria, rozvazující uzly. Tamní poutní kostel navštěvují každoročně tisíce věřících. Prosí Kristovu Matku, aby rozpletla uzly, o které zadrhávají jejich pozemské životy. Velkým ctitelem tohoto mariánského obrazu je i papež František, který také rozšířil úctu k Panně rozvazující uzly ve své vlasti. Svatý otec jako jezuitský kněz strávil nějakou dobu

3 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 3 v Německu na studiích. V jednom kostele tam uviděl obrázek Panny rozvazující uzly. Přivezl si tyto pohlednice do Buenos Aires a začal je přikládat do všech svých dopisů. Šíření úcty v Argentině Úcta k tomuto mariánskému vyobrazení se rychle šířila, až se jedna argentinská malířka, Ana Betta di Berti, nabídla, že vyhotoví jeho kopii pro kapli jezuitské univerzity v Buenos Aires. V této kapličce Pannu Marii uctívalo a navštěvovalo mnoho lidí, takže její prostor brzy nedostačoval. Někteří zaměstnanci univerzity, farníci ze čtvrti Agronomía, požádali svého faráře o umístění ještě větší kopie obrazu do kostela San José del Talar. Kult Matky rozvazující uzly se rozrostl natolik, že o víkendech a každého osmého dne v měsíci přicházelo a dosud přichází 20 až 30 tisíc lidí. Původ obrazu Původ mariánského obrazu je připisován baroknímu malíři Johannu Schmidtnerovi ( ). Zadavatelem díla má být šlechtic Hieronymus Langenmantel ( ), který jím vyjadřuje dík za událost ze života svého děda Wolfganga. Ten prožíval vážnou manželskou krizi a stál na pokraji rozvodu. Navštívil proto jezuitu O. Jakoba Rema v německém Ingolstadtu a společně s ním se modlil k Matce Boží, aby vyhladila kritické situace. Pár se skutečně vyhnul rozvodu a manželství pokračovalo. Tato epizoda by odpovídala výjevu ve spodní části obrazu. Odkazuje ke starozákonní knize To-

4 K ZAMYŠLENÍ POKOJ A DOBRO STRANA 4 biáš a zobrazuje anděla Rafaela, který vede Tobiáše k jeho manželce Sáře. K obrazu přicházejí lidé s rodinnými obtížemi, mnozí otcové a matky, kteří mají problémy s dětmi, zejména kvůli drogám. Utíkají se k němu nemocní a lidé, kteří ztratili práci. Z myšlenek bratra Rogera Schütze ( , Provence ve Švýcarsku , Taizé), 15. května uplyne 100 let od narození zakladatel komunity v Taizé, bratra Rogera Schütze. Evangelium obsahuje slova, která vyrážejí dech Evangelium obsahuje slova, která vyrážejí dech: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují (Mt 5,44). Milovat a odpouštět v tom je pramen radosti. Odpouštíme-li, začne se náš život měnit. Přísnost ustoupí a nahradí ji nekonečná dobrota. Kdo touží žít odpuštění, snaží se víc naslouchat než přesvědčovat, víc chápat než se prosazovat. Sám jsem si v mládí, v oné době, kdy bylo po celém světě tolik rozkolů, kladl otázku: Proč je mezi lidmi, i mezi křesťany, tolik sporů, tolik posuzování? Tehdy jsem si řekl: Začni u sebe, rozhodni se, že nebudeš vynášet přísné soudy, snaž se spíš pochopit druhé než být pochopen, a nalezneš radost. Bylo mi asi šestnáct let. Toho dne jsem doufal, že toto mé rozhodnutí bude platit jednou provždy. Pokoj v našem vlastním srdci nachází odezvu i v druhých. Někdy za letních večerů slyšíme v Taizé, pod oblohou posetou hvězdami, otevřenými okny mladé. Stále znovu nás

5 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 5 překvapuje, že jich přijíždí tolik. Hledají, modlí se. Říkáme si, že touha každého z nich po pokoji a důvěře je jako tyto hvězdy jsou to malá světélka ozařující noc. Přáli bychom si, aby lidé nalezli pokoj srdce. Pokoj v našem vlastním srdci nachází odezvu nejen v nás samotných, ale i v druhých. Pokoj v našem srdci činí život našich blízkých krásným. Někdy se pokoj srdce může zdát velmi vzdálený, protože procházíme různými z k o u š k a m i, t r a u m a t y, životními obtížemi, vším tím, c o n á m i o t ř á s á. Ale přes to přese všechno je nám pokoj velmi blízko a neustále se nám nabízí. Bůh tě chce vést k radosti Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. (srov. 1 Kor 2,6-10) Když váhání či pochybnosti vyženou z našeho nitra radost, nezneklidňujme se! Velmi často je to pouze malá víra, nic víc. Bez ohledu na naše nejasnosti k nám znovu a znovu jako proud života přichází zcela pokorná důvěra v Boha. A může v nás vytrysknout tato modlitba: "Ježíši Kriste, světlo srdce mého! Ať ke mně již nemluví mé temnoty!" Tato slova napsal ve čtvrtém století jeden křesťan ze severní Afriky poté, co smrt zkosila několik jeho blízkých. Byl to svatý Augustin. "Nepoddávej se zármutku, Bůh tě chce vést k radosti" (Srov. Sir 30,21-23). Evangelium má v sobě tak krásnou naději, že v něm můžeme najít radost pro svou duši. Tato naděje je jako otvor, kterým proudí do hlubin naší duše světlo a působí, že máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné. Jsou situace, kdy radost ustoupí, naděje se však může obnovit, jestliže se zcela pokorně svěříme Bohu. Existuje vnitřní síla, která v nás přebývá, tajemná přítomnost Ducha svatého. V našich srdcích zaznívá: "Odevzdej se ve vší prostotě Bohu, stačí k tomu i to málo tvé víry." Kde je pramen naděje a radosti? Je v Bohu, který nás neúnavně hledá a nachází v nás hlubokou krásu lidské duše.

6 OZNÁMENÍ POKOJ A DOBRO STRANA 6 Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné, Centrum pro rodinu a sociální péči a děkanát Opava srdečně zvou na Diecézní pouť rodin na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor v sobotu 9. května Program: 12:00 Křížová cesta - od areálu Bohemy u Zlatých Hor k poutnímu místu (asi 4 km) 14:00 Program Centra pro rodinu a program pro děti 15:00 Mše svatá - celebruje otec biskup Mons. František Václa Lobkowicz, OPraem. V rámci Noci kostelů můžete navštívit v Novém Bohumíně farní kostel Božského srdce Páně a evangelický kostel SCEAV. Další informace na webu Zprávy a oznámení Tradiční pouť médií na Svatý Hostýn se letos uskuteční v sobotu 16. května 2015 Proglas slaví 20 let vysílání. Mši svatou v 10:15 hodin v bazilice (přímý přenos do vysílání Radia Proglas a Tv Noe), bude sloužit arcibiskup pražský, metropolita a primas český Dominik kardinál Duka OP. V zpomí nkový k on cert k nedožitým 90. narozeninám Vladimíra Včelného, hudebního skladatele, ředitele kůru a pedagoga se bude konat v kostele Božského Srdce Páně v Novém Bohumíně v neděli v 15 hodin. Vystoupí jeho žáci: Irena Gřibková varhany a Pavel Kozel zpěv a řízení sboru a smíšené pěvecké sbory z Nového Bohumína (sbormistryně Dominika Nogová) a z Hati, komorní orchestr a hosté. Na programu: Včelný, Bach, Mozart, Boëllmann, Charpentier a další. Koncert bude doprovázen fotoprezentací ze života Vladimíra Včelného. Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Nepálu, číslo účtu /0800, variabilní symbol 107. Současně uvolnila ze svých zdrojů částku Kč. Pomoci můžete rovněž zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARI- TASVET na číslo

7 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 7 POŘAD BOHOSLUŽEB Tento pořad intencí je k datu uzávěrky časopisu. Pro upřesnění se informujte na faře. Pá Sv. Josefa, dělníka 18:00 Č Za + Štěpánku Grabovskou, manžela Ladislava, syna, vnuka a rodiče z obou stran So Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 8:00 Č Za + Cecilii Schröderovou a manžela Kurta Ne neděle velikonoční 7:30 P Za + Jakuba Marcola i żonę Helene, za Franciszka Vjatra i żonę Annę 10:30 Č Za + Marii Valečkovou, a ++manžele Josefa a Taňu 15:00 Č Májová pobožnost Po :00 Č O Boží požehnání pro manžele Piňurovy Út :00 Č Za + Renátu Arabaszovou, rodiče a + z rodiny Stř Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18:00 Č Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o další pro Vincenta a jeho rodiče Čt :00 Pá Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18:00 Č Za + Jindřicha Stoszka, manželku Marii a rodiče z obou stran So :00 Č Za + Franze Carla Johanna Ottu a + rodiče a sourozence Ne neděle velikonoční - Den Matek 7:30 P Za + Reginę i Jana Klich 10:30 Č Za + Jaroslava a Jana Zahumenské, Josefa Kanclirze, Františka Halase a ostatní příbuzné

8 KALENDÁŘ POKOJ A DOBRO STRANA 8 15:00 Č Májová pobožnost Po :00 Č O milost zdraví pro Eduarda Kováře Út Sv. Pankráce, mučedníka 18:00 Č Za + Jana Macáka u příležitosti nedožitých 100 narozenin a za + maminku Marii Macákovou Stř Panny Marie Fatimské 18:00 Č Za ++ rodiče Stanislava a Františku Prygovy a za + s.m. Vivinu Prygovou Čt Svátek sv. Matěje, apoštola 18:00 Č Za + Zdeňka Trošáka, rodiče, sourozence, za + Alojze a Antonii Flesnerovy Pá :00 Č Za + Růženu Borovicovou a rodiče, za + Vlastu Ondrušovou a rodiče So Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 8:00 Č V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně 18:00 Č Za vlast a obrácení lidských srdcí Ne Slavnost Nanebevstoupení Páně 7:30 P Za + rodziców Walerię i Emila Brzeżniak ich córki Elżbietę i Otylię, syna Kazimierza oraz wnuka Zdenka 10:30 Č Na poděkování u příležitosti životního jubilea 60 let, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let 15:00 Č Májová pobožnost Po :00 Č Na úmysl s. M. Feliksy u příležitosti řeholních jmenin Út :00 Č Za + Jiřího Vlka, Tomáše Jozaňáka, Žofii Jozaňákovou, Marii Juračákovou, Bedřicha Chrastinu a Květu Riškovou

9 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 9 Stř Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18:00 Č Za +Annu Kosákovou a živou rodinu Čt :00 Č Za+Wilhelma Kaplana, + rodiče a sourozence Pá :00 Č Za rodinu Valečkovou, Glatzovou a Krobotovou So :00 Č Za + Marii Pukowiecovou k 1. výročí jejího úmrtí Ne Slavnost Seslání Ducha Svatého 7:30 P Za + mamę Eleonorę i babcię Albinę 10:30 Č Za + Vladimíra Pekárka, rodinu Pudlíkovou a PekárkovouKoncelebra: 80 let Antonina Kraviec 15:00 Č Pobožnost k oslavě Ducha Svatého a Cti Panny Marie Po :00 Č Za + Aloise a Leopoldýnu Bednářovy a + z rodiny Út :00 Stř :00 Památka sv. Filipa Neriho, kněze Čt :00 Č Za + Ivana Drápelu a celou + rodinu Pá :00 Č Za + rodiče Kocurkovy a za + z rodiny Kupka a Michálek So Památka sv. Zdislavy 8:00 Č Na úmysl s. M. Zdislavy u příležitosti řeholních jmenin Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 7:30 P Za + Marię Merekova, Jozefa Merek a Czesława Merek 10:30 Č Za děti, vnoučata a celou živou rodinu 15:00 Č Májová pobožnost

10 ŽIVOT FARNOSTI POKOJ A DOBRO STRANA 10 Do Starého Bohumína se vrátily 400 let staré zvony zrekvírované za války Dva zvony z kostela Narození Panny Marie se vracejí po 73 letech do Bohumína. Za druhé světové války je zkonfiskovali nacisté. OS Přátel bohumínské historie se po letech podařilo s Německem vyjednat jejich návrat. Do města doputovaly ve středu 22. dubna. Uvítací řeč OS Přátel bohumínské historie Když tak nad tím uvažuji, co vlastně říci, nenapadá mne nic jiného, než že se dnes částečně odčiňuje křivda, která byla před mnohými léty způsobena, ale zároveň se páše křivda nová. Ano, snad všichni máme radost z toho, že se dva historické zvony zhotovené na tomto místě v roce 1620 opavským zvonařem Hansem Knauffem po 73 letech vrací do své domoviny, ale musíme si zároveň uvědomit, že 65 let (tj. po dvě generace) řádně sloužily jinde - v německém Remscheidu a Wuppertalu, kde již, ať se nám to líbí nebo nikoli, také mají právo říkat: "jsou to naše zvony".

11 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 11 humínských (respektive starobohumínských) zvonů, ale zároveň na tomto místě, ač se to možná mnohým nebude zdát, ze srdce požádat za odpuštění. - My se radujeme, Vy pláčete. Nezlobte se na nás. - Nechtěli jsme v žádném případě být ani v nejmenším sobečtí. Pevně věřím, že nás a naše pohnutky pochopíte. Hlas těchto dvou zvonů je spojen s životy cca 11 generací lidí v našem městě. - Sdíleli s nimi chvíle plné radosti, hlubokého smutku i sotva si dnes představitelných válečných i živelných útrap. Na větším zvonu, jenž nese jméno "Adam", se mimo Nezbývá mi nic jiného, než jménem těch, jenž se aktivně podíleli na uskutečnění na této chvíle vyjádřit upřímné poděkování za navrácení bo- jiné nachází německý nápis jenž v českém překladu zní: "Až uslyšíte můj hlas, nezatvrzujte svá srdce". - Tak jako slunce hřeje a svítí na všechny bez rozdílu, tak i hlas těchto zvonů snad bude zní pro všechny, kdo jim budou ochotni naslouchat. To ale již moc předbíhám. - Nyní jsou sice tyto dva naše zvony: "Adam" a "Josef" doma - mezi námi (osměluji si tvrdit "mezi svými", neb jsou zde i ti, kteří se s nimi před 73 lety se

12 OSOBNOSTI POKOJ A DOBRO STRANA hledal papež člověka, který by vedl misii 40 mnichů na území dnešní Anglie, rozhodl se pověřit tímto úkolem svého přítele Augustina. Křesťanství se na Britské ostrovy dostalo v dobách Římské říše, tedy nejpozději během 4. století. V této době zde žili původní obyvatelé Britové keltského původu spolu s římskými dobyvateli. Na přelomu 4. a 5. století však Řím svá vojska z Británie stáhl, aby je mohl využít v obranných válkách na kontinentu. Krátce poté byla Británie napadena a časem i obsazena germánskými nájezdníky Angly, Sasy a Juty. Křesťanští Britové byli zatlačeni do okrajových částí Waslzami v očích loučili), ale, i když mají p. Rostislavem Bouchalem z Brodku u Přerova nová srdce, ještě nějakou chvíli přeci jenom potrvá, než se budou moci snad radostně opětovně rozeznít městem, které se od roku 1942 velmi proměnilo. Čeká nás ještě hodný kus práce. - Chci proto závěrem nejenom jménem svým, ale i četných ostatních, pro nějž je návrat těchto dvou zvonů záležitostí skutečně srdeční, apelovat na všechny zde přítomné, aby dokázali mezi sebou najít vzájemnou dobrou vůli a společně ve svornosti v době co nejbližší úspěšně dokončit, co započali. Jan F. Teister - předseda OS Přátel bohumínské historie Svatý Augustin z Canterbury ( Svatý Augustin z Canterbury se narodil kolem roku 546 v Itálii a záhy vstoupil do benediktinského kláštera svatého Ondřeje v Římě. Zde se po čase stal opatem. Na sklonku 6. století se v Římě setkal tehdejší papež Řehoř Veliký s několika Anglosasy. Byl překvapen jejich vzhledem byli vysocí, modroocí a plavovlasí. Zeptal se tedy, ze kterého národa pocházejí. Anglové, zněla odpověď. Ne Anglové, ale andělé by se měli nazývat, prohlásil papež Řehoř. Když se pak dozvěděl, že tato země nezná křesťanství, rozhodl, že tam musí být neprodleně vyslána misijní výprava. Když pak roku

13 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 13 lesu a Skotska, anglosaský jihovýchod ostrova byl pohanský. Nově se křesťanství šířilo z dvojího směru: od iroskotských mnichů a z Říma. Augustin byl poslán, aby pokřtil anglosaské obyvatelstvo a vytvořil církevní strukturu. V Anglii měl štěstí. Hned roku 597 se mu podařilo získat na svou stranu jednoho ze zdejších králů, kentského Ethelberta, jehož manželka už byla pokřtěna a s misionáři od začátku spolupracovala. Král daroval Augustinovi pozemek v Canterbury a dovolil mu kázat. V roce 601 sám slavnostně přijal křest a brzy po něm dalších deset tisíc obyvatel. Téhož roku byl Augustin jmenován arcibiskupem v Canterbury, prvním arcibiskupem na půdě Británie. Poté zřídil d v ě d a l š í b i s k u p s t v í, v Rochestru a Londýně. Kromě toho založil v Canterbury benediktinský klášter, ve kterém měli být vzděláváni budoucí kněží. Papež Řehoř podporoval svého svěřence nejen cennými misijními radami zachovanými v četné korespondenci, ale i zasíláním ostatků, ikon, liturgických knih a předmětů. Díky tomu se Augustinovi podařilo položit v Anglii základy organizační struktury církve a rozšířit křesťanství. Získal velkou část obyvatel a vychoval domácí kněze. Již během svého života byl sv. Augustin ctěn jako divotvůrce. Zemřel 26. května asi roku 605 v Canterbury v Anglii a byl pohřben v tamním kostele sv. Petra a Pavla (později chrám sv. Augustina). Bohužel pokřtění kentských vládců nebylo trvalé, Ethelbertovi synové se po otcově smrti vrátili k pohanství. Z listu svatého Řehoře Velikého, papeže Anglický národ osvítilo světlo víry. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem

14 OSOBNOSTI POKOJ A DOBRO STRANA 14 dobré vůle, neboť obilné zrno padlo do země a odumřelo, aby vydalo hojný užitek. A ten, z jehož smrti žijeme, z jehož slabosti jsme silní, jehož utrpením jsme zbaveni utrpení, pro jehož lásku hledáme v Británii bratry, které ani neznáme, a jehož milostí nacházíme ty, které jsme hledali, ačkoli jsme je neznali, ten nevládne jen v nebi. Kdo je schopen vylíčit radost, která se zmocnila srdce všech věřících, že anglický národ působením milosti všemohoucího Boha i tvým úsilím, bratře, se zbavil temnoty bludů a dal se osvítit světlem pravé víry; že s plným přesvědčením teď šlape po modlách, jimž se předtím s nesmyslným strachem podroboval; že se s čistým srdcem koří všemohoucímu Bohu; že povstal ze špatností a drží se správných zásad, které jsou mu zvěstovány; že se duchem podřizuje božským přikázáním a roste v poznání; že se při modlitbě sklání až k zemi, aby jeho mysl nezůstávala při zemi. Čí je to dílo, ne- li toho, který řekl: Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný? Aby ukázal, že se svět neobrací lidskou moudrostí, ale silou Boží, poslal Bůh do světa a vybral si za hlasatele lidi nevzdělané. A dělá to i teď, neboť koná v anglickém národě prostřednictvím lidí slabých veliké věci. Ale takový už je tento nebeský dar, nejmilejší bratře, že vedle veliké radosti přináší i velikou obavu. Vím dobře, že všemohoucí Bůh činí skrze tvou lásku v národě, který si vyvolil, veliké divy. Musíš se však pro tento Boží dar s bázní radovat a s radostí bát; radovat se, neboť vnější divy přitahují srdce Angličanů k vnitřní milosti; bát se však, aby se slabý duch pro ta znamení zpupně nepovyšoval: to, co mu navenek přináší čest, mohlo by mu být vnitřně pro jeho domýšlivost příležitostí k pádu. Musíme mít na mysli, jak se učedníci s radostí vrátili z hlásání evangelia a řekli svému nebeskému Učiteli: Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu. Ihned však museli vyslechnout odpověď: Neradujte se z toho, spíše se radujte, že jsou vaše jména zapsána v nebi.

15 KVĚTEN 2015 POKOJ A DOBRO STRANA 15 Mami, já si Karla vzít nemohu. Představ si, že on nevěří ani na nebe, ani na peklo. Ale jen si ho klidně vezmi, však my ho o tom přesvědčíme. U tebe bude mít ráj a já se postarám o to druhé. Pro zasmání Co se stane, když p o r u š í m e jedno z deseti přikázání? ptá se katecheta. Zbude jich devět, bystře spočítá žák. K zamyšlení Klučina Toník má vždy něco zajímavého pro kluky a holky PŘÍKLAD PANNY MARIE Boží Prozřetelnost vždycky pomáhá tomu, kdo koná dobro a nasazuje se za spravedlnost; pomáhá těm kteří nemyslí jen na sebe, nýbrž i na ty, kdo jsou na tom ještě hůř než oni. Láska spojující manžele, rodiče i děti a všechny členy rodiny je časným odleskem věčného společenství Otce, Syna a Ducha Svatého, sjednocených ve vzájemných vztazích lásky. Duch svatý vstupuje do našeho života do té míry, do jaké mu otevíráme svá srdce svým ano. Bůh v Nejsvětější Trojici nežije v nějaké zářivé osamocenosti, ale je spíše nevyčerpatelným zdrojem života, který se nepřetržitě dává a sděluje. Maria byla obyčejná dívka z Nazareta, kterou si Bůh vybral za maminku svého Syna Ježíše. Proto ji také uctívají věřící na celém světě. Panna Maria může být příkladem nám všem, protože je výjimečná svou (dokončení v tajence obvodové doplňovačky).

16 Řešení: velkou vírou v Boha. Do vnitřního čtverce doplň svislým směrem pojmenování čtyř obrázků. Každé slovo je na čtyři písmena. Potom napiš do políček po obvodu čtverce stejná písmena ke stejným číslům tak, jak ti to vyšlo ve vnitřním čtverci. Tak získáš tajenku, kterou přečteš, když budeš postupovat od šipky po směru hodinových ručiček. pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Narození P. Marie ve St. Bohumíně ul. Farská 301; Bohumín 2 - Starý schválil: P. Mgr. Kalikst Jan B. Mryka OFM farář Příspěvky posílejte na adresu

POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli?

POKOJ A DOBRO. Obsah. Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký poklad nám přinesli? MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 9, Č Í S L O 7 Č E R V E N E C 2 0 1 3 Obsah Na cestu Dary Ducha svatého na dovolenou Desatero Svatí Cyril a Metoděj Klučina Toník luštěnka Jaký

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění (z velikonoční liturgie) K velikonočním svátkům všem Vám žehnají ŽIVOT FARNOSTÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník VI. DUBEN 2012 č. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

30. 5. 2004 v Daèicích

30. 5. 2004 v Daèicích O rodině s J. Pavlem II. str. 1, 5 Slovo otce Jaroslava DAČICKÁ FARNOST 30. května 2004 V. ročník / 22. číslo náklad 200 ks Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. DUCHOVNÍ SLOVO ZPRÁVY ZAJÍMAVOSTI INFORMACE

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více