Schneider Electric, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schneider Electric, a.s."

Transkript

1 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Schneider Electric, a.s. Představenstvo akciové společnosti Schneider Electric, a.s. se sídlem Písek, Čížovská 447, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 586 svolává v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne v hodin v sídle společnosti v jednací místnosti PÍSEK POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY: 1. Zahájení řádné valné hromady. 2. Ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady. 3. Volba orgánů řádné valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé). 4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku včetně informace o řádné účetní závěrce za rok 2013, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku. 6. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti v roce 2013 a k návrhu na schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. 7. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku. 8. Rozhodnutí o jmenování auditora pro ověření účetní závěrky pro rok Závěr jednání. Akcionáři společnosti se mohou registrovat v den konání řádné valné hromady od hodin v místě konání řádné valné hromady. Účast a zastupování akcionáře na valné hromadě se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti Schneider Electric, a.s. Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 3. pořadu - Volba orgánů řádné valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé) Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana JUDr. Viktora Petruse, zapisovatelem paní Kateřinu Cempírkovou a ověřovateli zápisu pana Ottu Cipina a pana Lukáše Šperla.

2 Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 4. pořadu Rozhodnutí o změně stanov Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stanovy společnosti se nahrazují novým zněním, které zní takto: I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Společnost je akciovou společností ve smyslu 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK nebo "Zákon o obchodních korporacích"). Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 2.1. Obchodní firma společnosti zní: Schneider Electric, a.s Sídlo společnosti je Čížovská 447, Písek, Česká republika Identifikační číslo společnosti je Článek 3 Trvání společnosti 3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 4 Předmět podnikání společnosti 4.1. Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vedení účetnictví, vedení daňové evidence Článek 5 Základní kapitál 5.1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy tři sta osmdesát čtyři.milionů dvě stě padesát čtyři tisíce korun českých) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. Článek 6 Akcie

3 6.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na (slovy tři sta osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát čtyři) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč Kmenové akcie jsou vydány v listinné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné Vlastník akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost Akcie společnosti mohou být splaceny jak peněžitým vkladem, tak i vkladem nepeněžitým, v souladu s rozhodnutím valné hromady. Valná hromada rozhodne o termínech splácení akcií, přičemž platí, že: a) nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu; rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, představuje emisní ážio, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak; b) v době upsání akcií musí být splaceno alespoň 30% jmenovité hodnoty upisovaných akcií a celé případné emisní ážio. Nesplacená část emisního ážia musí být upisovateli splacena do doby stanovené v rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do jednoho roku ode dne upsání akcií Nesplatí-li upisovatel emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část včas, je povinen zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 20% ročně. Nesplatí-li upisovatel emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část ani po písemné výzvě představenstva v dodatečně stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) ve lhůtě 10 dnů od doručení písemného vyzvání, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Pro převod nesplacené akcie platí omezení převoditelnosti stanovené v článku 8 těchto stanov Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií. Článek 7 Hromadné akcie 7.1. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen Hromadná akcie ).

4 7.2. Akcionář je oprávněn písemně požádat představenstvo společnosti o nahrazení listinných akcií Hromadnou akcií nebo nahrazení Hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými Hromadnými akciemi (dále jen "Nahrazení") Písemná žádost akcionáře musí obsahovat: a) identifikační údaje akcionáře (tj. firmu nebo název akcionáře a jeho sídlo, nebo jméno, bydliště a datum narození akcionáře); b) identifikaci nahrazovaných akcií nebo Hromadných akcií; c) údaj, zda akcionář požaduje vydání Hromadné akcie, více Hromadných akcií nebo jednotlivých akcií; d) doručovací adresu pro doručování výzvy k výměně podle článku 7., odst. 7.4 stanov, příp. další korespondence s výměnou spojené Žádost doručuje představenstvu na adresu sídla společnosti osobně nebo doporučeným dopisem Po obdržení úplné žádosti podle článku 7., odst. 7.3 stanov představenstvo bez zbytečného prodlení zajistí vyhotovení požadovaných akcií nebo jiné hromadné listiny. Po vyhotovení akcií (případně Hromadných akcií) představenstvo bez zbytečného prodlení písemně vyzve akcionáře k předložení jeho Hromadné akcie (případně akcií) k výměně a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu a určí místo, kde má k výměně dojít. Výzvu odešle na doručovací adresu uvedenou v žádosti podle článku 7., odst. 7.3., písm. d) stanov. V případě pochybností se má za to, že výzva byla doručena pátý den po datu odeslání. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě a na stanoveném místě akcie nebo Hromadnou akcii k Nahrazení, jeho právo na dané Nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o Nahrazení znovu Na základě výzvy k výměně je akcionář, který o výměnu požádal, povinen Hromadnou akcii (případně akcie) předložit společnosti ve stanovené lhůtě k výměně. Společnost zajistí zničení Hromadných akcií (případně akcií) Náklady na Nahrazení nese společnost Práva z Hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci Hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou Hromadnou akcií nahrazovány. Článek 8 Převod akcií 8.1. Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo společnosti je povinno souhlas s převodem akcií udělit v případě, že převod akcií se má uskutečnit na osobu, která tvoří se společností koncern ve smyslu 79 ZOK bez ohledu na to, zda se jedná o řídící osobu nebo řízenou osobu. Další pravidla pro omezení převoditelnosti upravuje 270 a násl. ZOK. Stejná pravidla platí i pro zastavení uvedených akcií na jméno. Článek 9 Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

5 9.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: a) právo na jejich výměnu za již vydané akcie společnosti nebo b) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen Vyměnitelné dluhopisy ) nebo c) přednostní právo na upisování akcií, pokud zároveň rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen Prioritní dluhopisy ) Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení 287 Zákona o obchodních korporacích (ZOK) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů. Na omezení přednostního práva podle předcházející věty se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o omezení přednostního práva akcionářů na upisování akcií společnosti. Článek 10 Práva a povinnosti akcionářů Práva a povinnosti akcionáře stanoví Zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis vždy v závislosti na druhu akcie. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a návrhy Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.

6 10.7. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně, s nezbytnou loajalitou, v zájmu společnosti a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení občanského zákoníku (OZ) a Zákona o obchodních korporacích (ZOK). II. O r g a n i z a c e s p o l e č n o s t i Článek 11 Orgány společnosti Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení 435 a násl. ZOK Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu A. Valná hromada Článek 12 Postavení a působnost valné hromady Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o dlouhodobých principech podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách; b) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; c) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle 511 ZOK;

7 d) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; e) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů, f) volba a odvolávání členů dozorčí rady a členů výboru pro audit či jiného výboru, pokud jsou tyto výbory zřízeny; g) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce a stanovení odměn členů dozorčí rady, výboru pro audit, případně jiných výborů, byly-li zřízeny; h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a/nebo o úhradě ztráty; j) projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; k) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně; l) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií; m) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 11 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti; n) řešení sporů mezi orgány společnosti; o) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; p) rozhodnutí o přeměně společnosti podle zvláštního zákona; q) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování; r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; s) schválení převodu, nájmu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; t) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů; u) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis; v) rozhodnutí o zřízení či zrušení dalších fondů; w) vydání souhlasu ke zřízení zástavního práva k akciím akcionáře; x) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy společnosti; y) rozhodnutí o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

8 12.3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy. Článek 13 Účast na valné hromadě Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o důvěrnou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství společnosti Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady Akcionář může svá práva na valné hromadě vykonávat osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Při prezentaci je akcionář nebo jeho zástupce povinen předložit platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je navíc povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a dále to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou, je rovněž povinen předložit před zahájením valné hromady výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a zpravidla členové dozorčí rady. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá O účasti akcionářů na valné hromadě se vypracovává listina přítomných akcionářů. Článek 14 Svolání valné hromady Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Svolává ji představenstvo nebo člen představenstva, pokud nastal případ stanovený zákonem Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu: a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti zjištěná na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat;

9 b) dostala-li se společnost do úpadku nebo hrozícího úpadku; c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti; d) požádá-li o její svolání dozorčí rada na základě zákona o obchodních korporacích; e) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen "Kvalifikovaní akcionáři") a zároveň budou splněny podmínky ustanovení 366 ZOK Pokud představenstvo v případě uvedeném v písm. e) odstavce tohoto článku nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů od doručení žádosti o její svolání představenstvu, mohou se Kvalifikovaní akcionáři obrátit na soud, aby rozhodl, že Kvalifikovaní akcionáři jsou zmocněni svolat mimořádnou valnou hromadu a že jsou zmocněni ke všem jednáním za společnost s ní souvisejících. V takovém případě pozvánka nebo oznámení o konání mimořádné valné hromady musí obsahovat výrok rozhodnutí soudu s uvedením dne, kdy soud rozhodnutí vydal a kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným Valná hromada je svolávána zasláním pozvánky, která musí být zaslána každému akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů nejpozději třicet dnů před dnem konání valné hromady v souladu s článkem 42 stanov. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje stanovené v odst s tím, že veškeré dokumenty, jež budou podkladem pro přijetí příslušného rozhodnutí (usnesení) na valné hromadě, budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti a každý z akcionářů si je na vlastní náklady může v sídle společnosti vyzvednout. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: a) firmu a sídlo společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu společnosti; e) rozhodný den pro účast na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; g) upozornění na právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována; h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; i) další údaje požadované zákonem Na žádost Kvalifikovaných akcionářů je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i jimi požadované záležitosti způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích.

10 14.7. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě Valná hromada se koná v městě sídla společnosti, ledaže by se předchozí valná hromada usnesla jinak Svolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu z důvodu uvedeného v odstavci 14.2., písm. a) nebo b) tohoto článku, navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud zákon nestanoví něco jiného Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. Článek 15 Jednání valné hromady Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Valná hromada nejdříve volí zapisovatele a ověřovatele zápisu. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady Jednání valné hromady řídí zvolený předseda Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 30 dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a osoby pověřené ověřením zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje: a) firmu a sídlo společnosti; b) místo a dobu konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených ověřením zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;

11 d) popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady; e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá; g) k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis Náklady spojené se zasedáním valné hromady nese společnost. Článek 16 Rozhodování valné hromady Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni - ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci - akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun-českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy tři sta osmdesát čtyři tisíce dvě stě padesát čtyři) Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; d) v jiných případech stanovených právním předpisem Valná hromada rozhoduje usnesením, které je schváleno prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k platnosti usnesení zapotřebí kvalifikované většiny Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí uvedených v odstavci tohoto článku musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů

12 přítomných akcionářů a pro přijetí rozhodnutí uvedených v odstavcích a tohoto článku nejméně tři čtvrtiny platných hlasů příslušných akcionářů Kvalifikovaná většina nejméně dvou třetin platných hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o: a) změně stanov společnosti, b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle 511 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů; d) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku Kvalifikovaná většina nejméně tří čtvrtin platných hlasů přítomných akcionářů majících příslušné akcie je zapotřebí pro rozhodování valné hromady o: a) změně druhu nebo formy akcií, b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, c) omezení převoditelnosti akcií na jméno, d) o vyřazení účastnických cenných papírů společnosti z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu Kvalifikovaná většina nejméně tří čtvrtin platných hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodování valné hromady o: a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; b) o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 ZOK; c) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií; d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit Kvalifikovaná většina se vyžaduje i v dalších případech, kdy ji stanoví Zákon o obchodních korporacích V případech stanovených zákonem se rozhodnutích valné hromady osvědčuje veřejnou listinou Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu představenstva, a pokud by nebyl návrh představenstva valnou hromadou přijat, teprve po té bude hlasováno o protinávrhu akcionáře Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je

13 spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh způsobem pro svolání valné hromady rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro zasílání návrhu rozhodnutí podle tohoto odstavce. B. Představenstvo Článek 17 Postavení a působnost představenstva Představenstvo je statutárním orgánem společnosti Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady Představenstvu přísluší zejména: a) obchodní vedení společnosti, b) svolávat valnou hromadu, c) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě - návrh dlouhodobých principů podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn, - návrhy na změnu stanov, - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, - účetní závěrku, - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, - návrh na zrušení společnosti, d) vykonávat usnesení valné hromady, e) zajišťovat zpracování zjednodušených pololetních bilancí,

14 f) vést seznam akcionářů, g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, h) rozhodovat o zvýšení kapitálu za podmínek 511 ZOK, i) udělovat a odvolávat prokuru, j) zajišťovat zřízení a provoz internetových stránek společnosti na adrese k) převzít za společnost jakýchkoli záruky a ručení přesahující ,- Kč jen s předchozím souhlasem dozorčí rady, l) jednat za společnost při nabývání jakékoli majetkové účasti v jakékoliv společnosti jen s předchozím souhlasem dozorčí rady, m) sjednat bankovní záruky přesahující ,-Kč jen s předchozím souhlasem dozorčí rady, n) výkon dalších činností stanovených Zákonem o obchodních korporacích či jiným právním předpisem Představenstvo se při své činnosti řídí obecně právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s obecně právními předpisy a stanovami. Článek 18 Složení, ustanovení a funkční období představenstva Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou S členy představenstva se uzavírá smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje dozorčí rada Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo zvolí svého předsedu Funkční období člena představenstva je 3 roky. Opětovná volba člena představenstva je možná Člen představenstva může z této funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové představenstva Představenstvo, jehož počet členů zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu, je oprávněno kooptovat náhradní členy představenstva na dobu do příštího zasedání dozorčí rady.

15 Článek 19 Svolávání zasedání představenstva Představenstvo zasedá nejméně jednou v kalendářním roce Zasedání představenstva svolává jeho předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva jednomyslně, může předseda představenstva lhůtu pro svolání zkrátit a jednání svolat ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada s příslušným písemným zdůvodněním Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Článek 20 Zasedání představenstva Zasedání představenstva řídí jeho předseda O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda představenstva pořídí záznam a zašle jej ostatním členům představenstva způsobem pro zasílání pozvánky na jednání představenstva Členové představenstva mohou při zasedání i mimo zasedání představenstva rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena představenstva oprávněného rozhodovat. Článek 21 Rozhodování představenstva Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva V případě volby nebo odvolání předsedy představenstva, dotčená osoba nehlasuje.

16 Článek 22 Povinnosti členů představenstva Členové představenstva jsou povinni při výkonu funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. Článek 23 Odměna členů představenstva Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené dozorčí radou Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem dozorčí rady. C. Dozorčí rada Článek 24 Postavení a působnost dozorčí rady Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v rozsahu specifikovaném zákonem Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, b) přezkoumávat účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a podmínek vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,

17 c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, d) předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy, e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, f) udělovat představenstvu předchozí souhlas: k převzetím jakýchkoli záruk a ručení společností přesahujících ,- Kč, k nabývání jakékoli majetkové účasti v jakékoliv společnosti k uzavření bankovní záruky přesahující ,-Kč, g) volba a odvolání členů představenstva, h) schvalování smluv o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva a odměňování členů představenstva a jiných plnění než těch, na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány. Článek 25 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy volené valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada zvolí svého předsedu Se členem dozorčí rady se uzavírá smlouva o výkonu funkce Člen dozorčí rady nesmí být členem představenstva ani prokuristou či jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost Funkční období člena dozorčí rady je 3 roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady. Článek 26

18 Svolávání zasedání dozorčí rady Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí jednomyslně všichni členové dozorčí rady, může předseda dozorčí rady lhůtu pro svolání zkrátit a zasedání svolat i ústně, telefonicky, telefaxem nebo za použití jiného komunikačního prostředku. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud akcionář současně uvede naléhavý důvod jejího svolání Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. Článek 27 Zasedání dozorčí rady Zasedání dozorčí rady řídí její předseda O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. Lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny a delší než 7 pracovních dnů. O hlasování mimo zasedání a jeho výsledku předseda dozorčí rady pořídí záznam a zašle jej ostatním členům dozorčí rady způsobem pro zasílání pozvánky na jednání dozorčí rady Členové dozorčí rady mohou při zasedání i mimo zasedání dozorčí rady rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly ověřit totožnost člena dozorčí rady oprávněného rozhodovat. Článek 28 Usnášení dozorčí rady K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. Článek 29 Povinnosti členů dozorčí rady Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí

19 řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. Článek 30 Odměna členů dozorčí rady Členu dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. III. Z a s t u p o v á n í s p o l e č n o s t i Článek 31 Zastupování společnosti Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Článek 32 Podepisování za společnost Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby. IV. H o s p o d a ř e n í s p o l e č n o s t i Článek 33 Účetní rok Účetní rok společnosti je shodný s kalendářním rokem. Článek 34 Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

20 Článek 35 Řádná účetní závěrka Sestavení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobů vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 4 měsíců od posledního dne účetního období dozorčí radě a auditorovi vybranému valnou hromadou k přezkoumání. Po přezkoumání hlavních údajů dozorčí radou a ověření auditorem je zašle představenstvo s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům, majícím akcie na jméno. Hlavní údaje řádné účetní závěrky zveřejní spolu s oznámením o konání valné hromady v souladu s článkem 41. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a věrné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztráty vzniklé v uplynulém obchodním roce Účetní závěrku a výroční zprávu zveřejní představenstvo v souladu s příslušnými právními předpisy. Článek 36 Mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka (povinnost podávání zpráv) Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém období a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období Kromě toho musí představenstvo vytvořit adekvátní systém podávání zpráv o podnikatelské činnosti. Článek 37 Rozdělení zisku, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva za podmínek stanovených ZOK a těmito stanovami Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů: a) k přídělům do fondů zřízených společností; b) k tvorbě fondů ze zisku; c) k úhradě ztráty minulých let; d) k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy; e) ke zvýšení základního kapitálu; f) k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost )

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) IČO: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

S T A N O V Y. Část I.

S T A N O V Y. Část I. S T A N O V Y obchodní společnosti TAGROS a. s. IČO: 60793066 se sídlem Troubelice č.24,783 83 Troubelice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.b,vl.979 Část I. Založení akciové

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI strana jedna ------------------------------------------------------------------------------------------------- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: TEMPOS

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. STANOVY STAVOMONTÁŽE KARLOVY VARY, A.S. B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I, S. R. O. sídlo: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 01648764 telefon: +420

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více