Skotská lo. P. Jan Kuník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skotská lo. P. Jan Kuník"

Transkript

1

2 Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích a svítit na cestu tm, kdo jsou nám posláni a stále mám v sob ten pocit nedostatenosti svých slov... A jak tak pemýšlím o tom, zda bych Vám i sob nemohl tímto duchovním slovem pomoci k vtšímu pochopení té hloubky onoho tajemství, že v nás hoí Pánv ohe, pichází mi od Hospodina do rukou krátký píbh A já pevn doufám, že Vám ony hlubiny oteve za mn Peji Vám požehnané tení a rozjímání. Vyprošuji Vám požehnané Velikonoce. Skotská lo P. Jan Kuník Tenhle píbh mi vyprávl mj skotský pítel za jedné vtrné noci v jeho dom na pobeží, ekl dr. B. T., který nám slíbil na dobrou noc píbh s poslá-ním. Prý se v jejich rodin traduje, pedává se z pokolení na pokolení... Doktor T. se zahledl do krbu, kde za tichého praskotu eavla a dohasínala polena. Jeho pedkové byli rybái odnepamti a málokdo z nich zemel doma v posteli, vtšinou zahynuli v mokrém loži, jak se tam íká smrti ve vlnách. Manželky, matky a dcery se pi každé boui, kterou trávili jejich blízcí na moi, bály, že už nikdy nespatí své milované a nebylo divu, pobeží je tam zlovstné a nebezpené i pro toho, kdo je dobe zná. Aby se rybám usnadnila práce, dlávalo se ledaco: na pobeží se zapalovaly ohn pro navigaci, zpravidla jezdívalo nkolik lun souasn, aby se mohly podporovat. Všichni v tom kraji byli od dtství dobí plavci. A pesto se pomrn asto stávalo, že lod vypluly a nedopluly. Tak se jednou ztratila i lo, na níž vyjel na moe... pokejte... ano, manžel prababiiny sestry, tak to pítel íkal. Zkrátka, rybá zrána vyplul a nevrátil se. Po dvou týdnech vili už všichni, že je mrtvý, jen ne mladiká vdova, která nemohla pochopit, že by její novomanžel NEBYL. Ano, je velmi tžké pijmout a pochopit, že ten, kdo po léta žil po našem boku, náhle NENÍ. Picházela každý den k moi, když se ostatní rybái navraceli, a vyhlížela manželovu loku. Nemluvila. Skoro nejedla. Chodila v erných šatech po pobeží a sousedé ji s úzkostí pozorovali, nebyla by první, koho by veliká láska pipravila o rozum. Každý veer chodila zapálit na velký útes ohe, aby manžel nezbloudil, aby vdl, kam se má vrátit. Týdny plynuly a noc co noc se krásná mladá dívka v erných šatech vydávala na útes. Rodina se pokoušela ji odvézt z kraje. Sousedé se snažili rozmluvit jí její poínání a vrátit ji do života. Neuspli. Nkolik mladík se s ní snažilo zapíst rozhovor, byla pvabná a na pomry v tom kraji i zámožná, kdekterý by ji rád uvedl do svého domu. A pak ji jednou spatili, jak bží dol z útesu, mává rukama a kií. Zbláznila se, pomysleli si. Ale ona letla jak pták a plakala štstím. Sbíhala pes osadu dol k moi a mávala pažemi, jako by chtla obejmout toho, koho milovala, jako by ho pivolávala. Lidé pospíchali za ní plni obav. Na behu stál její muž. Živý, zdravý, rozebhl se ke své žen a vzal ji do nárue. Vysvtlilo se, že ztroskotal na malém ostrvku a pežíval na nm, pil dešovou vodu, jedl všechno, co se jíst dalo. Musel ekat, až vlny k ostrvku pihnaly trosky z jiného plavidla, tmi svou loku vyspravil a pak vyplul nazpt. Bloudil, ale

3 nakonec spatil zái na útesu, zái z ohn, který každou noc zapalovala jeho žena, ta, již v osad kvli jejímu chování považovali za pomatenou. Pežil díky svtlu, jež rozsvítila ta, která ho milovala, i když jí to kdekdo rozmlouval a nkteí se jí dokonce kvli tomu i posmívali. Pežil, protože jeho žena se nebála výsmchu, poslouchala hlas své nadje a udlala pro tu nadji všechno, co mohla. Stáli na pobeží, sousoší vrnosti, lásky a síly, sousoší ozáené svítilnami tch, kteí jim nevili a te je užasle a radostn obstoupili. ili šastný konec. Ale já si íkám: Každý den vyplouvají naši blízcí na svá moe, do vln svých starostí a trýzní, každý veer ekají na svtlo, které jim mžeme rozsvítit jen my. Dokají se? Spatí to svtlo dnes veer? Neztroskotají? Eduard Martin: Andlské vteiny, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydí, 2005 SVATÝ TÝDEN cesta s Kristem Kdo m následuje, nebude chodit v temnot, ale bude mít svtlo života. (Jan 8,12) Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to svátek svátk, slavnost slavností (KKC 1169). Slavením velikononího tajemství se kesané spojují v dvrném spoleenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kíže ke vzkíšení a k životu s Bohem. Kvtná nedle Oslava Svatého týdne zaíná na Kvtnou nedli prvodem, který symbolicky naznauje, že následujeme Pána na jeho cest utrpení a úastníme se jeho kíže, abychom dostali také podíl na jeho vzkíšení a na jeho život. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvlášt žehnací modlitba nad ratolestmi:...požehnej také nás, a s radostí jdeme za svým Králem Kristem. Kvtná nedle spojuje Kristv královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikononím tajemství vzájemn propojeno... Zelený tvrtek Tématem veerní liturgie jsou dv události: Ježíšova veee, pi níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolm nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahrad a jeho zajetí... Kristus nás posiluje svým tlem a svou láskou. V této síle se pak mžeme vydávat na cestu do zaslíbené zem. Na cestu, která vede i pes pouš utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkíšení. Cílem této cesty je zem, ze které nebudeme vyhnáni, totiž nové nebe a nová zem nebeského království. Velký pátek Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická ob, ale obady na památku utrpení Pán. Ty mají ti ásti: Bohoslužbu slova (ve které se tou pašije) zakonenou pímluvami za celý svt; uctívání kíže; pijímání. Velký pátek je postním dnem postem od masa a újmy v jídle. Tento den je pipomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i poheb. V bibli se události popisují ve všech tyech evangeliích a tento den se tato ást evangelií te v tzv. pašijích. Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry, pi nichž se tyto události neetly, ale hrály. Bílá sobota Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, nebo se dnes zásadn neslaví mše svatá a další svátosti, krom pomazání nemocných a svátosti smíení. Bílá sobota je píležitostí prožít u Kristova hrobu skutenost smrti, beznadje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v em bychom - 3 -

4 byli díky híchu uvznni, nebýt Ježíšova vítzství, slaveného o velikononí noci. Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) poítání asu, zaíná nový den již po západu slunce (pedešlého dne). Oslava význaných svátk a událostí tak zaínala již v pedveer píslušného svátku tzv. vigilie. Oslava vzkíšení tak tedy zaíná (dle našeho poítání) veer na Bílou sobotu, anebo v noci. Sv. Konrád z Parzhamu Pevzato z Ave z Lomeku 2007 Pvodním jménem Jan Evangelista Birndorfer se narodil jako selský syn v Parzhamu v Bavorsku. Až do svého 31. roku pracoval s ostatními sourozenci na rodném statku. V roce 1849 se však zekl hospodáství a vstoupil jako bratr laik do kapucínského kláštera sv. Anny v Alöttingu a pijal jméno Konrád. Byla mu svena služba klášterního vrátného a ta se stala jeho životním úkolem. Nebyla to pro nho innost jednoduchá. Byl od pírody zdrženlivý a ostýchavý a te musel jednat s množstvím poutník, kteí picházeli do tohoto vyhlášeného poutního místa, podávat informace, vyhovovat prosbám, starat se o žebráky a plnit další úkoly. A pece pro každého ml pátelské slovo a nikdo od nho neodešel s nesplnnou žádostí. as, který mu zbýval po osmnáctihodinové služb, trávil na modlitbách. Spánku si sotva dopával. Po 41 letech této na pohled nenápadné, ale pi jeho astých nemocech vysilující služby, zemel zcela vyerpán 21. dubna Jeho hrob v kapucínském kostele altöttingského kláštera se stává cílem mnoha poutník. Pokora a obtavá ochota vždy pomáhat uinily tohoto skromného muže nezapomenutelným a udlaly z nho svtce. To stvrdil jeho svatoeením papež Pius XI. 20. kvtna Pi nm prohlásil: V nm záí istota a pokora, láska k Bohu i k bližnímu a vrnost k povinnostem. Sám Konrád psal jednou v dopise své seste: Mn se daí vždycky dobe. Jsem poád šastný a spokojený v Bohu. Pijímám všechno s díkem od milého nebeského Otce, a bolesti nebo radosti. On pece ví, co je pro nás lepší.. Pramen: Schauber-Schindler: Rok se svatými. Filipov poutní kostel Panny Marie Pomocnice kesan Naše pou nás tentokrát zavede do nejsevernjších výbžk naší republiky do šluknovského. Poutní místo Filipov, nmecky Filipsdorf leží na horním toku Sprévy, bezprostedn na hranici s Nmeckem. Bazilika Panny Marie se nachází na hranici obou republik. Ze kláštera Redemptorist jej dlí od Nmecka, takže bazilika je pístupná pouze z eské strany. Vznik poutního místa a jeho tradice je stará více jak 150 let. Ve Filipov v dom p. 63 byla celých 10 let upoutána na lžko Magdalena Kadeová. Narodila se , v 19. letech onemocnla zápalem plic, pohrudnice a mozkových blan. Roku 1864 se pidružil puchýovitý lišej a nemocná asto upadala do bezvdomí. 13. ledna 1866 se pi ranní modlitb Magdalen zjevila Matka Boží a pislíbila uzdravení. Rány se v následujících dnech zacelily a nemocná byla úpln uzdravena. Pípad byl oznámen litomickému biskupovi, který ustanovil komisi, ve které byli i dva lékai, kteí Magdalenu ošetovali. J.V.

5 Zpráva o události obsahovala 46 stran a událost byla prohlášena za zázrak. Magdalenina svtnika byla pemnna na kapli nesoucí název Domek milosti. Jelikož kaple zanedlouho nestaila byl dm zboen a na jeho míst zbudován poutní pseudorománský chrám. Magdalena se pesthovala do domku p. 64, zemela v sedmdesáti letech a byla pohbena na hbitov v Jiíkov, kam Filipov farností patí. Její ostatky byly po ticeti letech peneseny na nov zízený hbitov ve Filipov. Poutní bazilika je dílem vídeského architekta F. Hutzlera. Je to jednolodní novorománská stavba se temi plkruhovými apsidami. V prelí dv štíhlé, vysoké, jehlanem ukonené vže. Budována byla v letech , kdy byla litomickým biskupem E. J. Schoebelem posvcena. Chrámová lo je nesena 10 pilíi. Bazilika je 45 m dlouhá, 22 m široká a 25 m vysoká. Pi tchto rozmrech psobí velmi píjemným, pitažlivým a útulným dojmem. Ješt ped dostavním chrámu roku 1885 byl položen základní kámen ke stavb kláštera Redemptorist, který je nyní ve správ Salesián. Vnitní zaízení pvodní kaple je z roku Pod oltáem, na míst zjevení, je pod sklem kus devné podlahy z domu Kadeových, zakrytý snímatelnou mramorovou dlaždicí. Výjev zjevení je znázornn v barevné mozaice na zadní stn. Na oltái je vytesaná z karelského mramoru socha Panny Marie 90 cm vysoká. V bazilice je pvodní baldachýnový hlavní oltá, na nm v nadživotní velikosti socha Panny Marie Pomocnice kesan. Madona s korunou na hlav a žezlem v pravé ruce. V levé drží bíle odného Ježíška pozvedávajícího pravici a levou tiskne zemkouli k srdci. Ve druhé sakristii je umístnno lžko Magdaleny Kadeové. Od roku 1926 má chrám titul bazilika minor. Udlil mu jej papež Pius XI., který sám ješt jako papežský nuncius Filipov navštívil. Ke stému výroí posvcení byl celý objekt v letech renovován z finanních dar poutník picházejících z rzných ástí svta. Úprava byla provedena podle smrnic II. vatikánského koncilu. V kíži baziliky byl instalován obtní stl. Posvtil jej roku 1985 pražský arcibiskup František kardinál Tomášek a souasn korunoval milostnou Madonu stíbrozlatou korunkou se 6. eskými granáty, darovanou vícími z Nmecka a posvcenou v tom samém roce papežem Janem Pavlem II. Filipov je nejnavštvovanjším místem v litomické diecézi. Duchovní správa je vykonávána z Rumburka. Bohoslužby jsou zde každou nedli v hod. a každého tináctého dne v msíci v hod., krom 13. ledna, kdy je mše svatá v hod. Zajímavé knihy J. Barto Naší pozornosti by jist nemla uniknout kniha Paula Turkse Filip Neri. Vydalo jí Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí v roce V tomto poutavém životopise ped námi znovu ožívá plastický obraz temperamentního a vtipného lovka Filipa Neriho. Jeho souasníci na nm milovali to, co obdivujeme i my: byl nekonvenní, veselý a velmi komunikativní. Pedevším však dokázal neotelým a pitažlivým zpsobem pivádt lidi k víe. Filip Neri ( ) je jedním z nejznámjších a možná i nejsym-patitjších svtc západní církve. Bývá nazýván Božím šprýmaem nebo mystikem v šatu blázna. Bh i svt pro nj byli radostí. Kolovalo o nm mnoho anekdot a sám ml také velký smysl pro humor. Žil v boulivé a pelomové dob nástupu protestantismu, ale i reformních proud uvnit katolické církve. Byl souasníkem velkých svtc Ignáce z Loyoly, Terezie z Avily, Jana od Kíže, Karla Boromejského. Dlouho si myslel, že zstane laikem a bude psobit zejména mezi ímskou mládeží, pozdji se však nechal - 5 -

6 vysvtit na knze. Stal se rovnž vyhledávaným zpovdníkem a mužem hluboké kontemplativní modlitby. V jeho vynálezu oratoi se shromažovali nejrznjší lidé, od církevních hodnostá po ševcovské un a bezdomovce. Už tehdy byl pokládán za druhého apoštola íma. Dnes patí k hlavním patronm Itálie. Paul Turks byl doktorem teologie, knzem a lenem kongregace oratorián. V roce 1956 se stal spoluzakladatelem a faráem Oratoe sv. Filipa Neriho v Cáchách. Otvíráme knihu Františka Hobizala Budjovická trilo-gie. Vyšla v Kar-melitánském nakla-datelství rovnž v roce Dílo tvoí ti pvodn samostatné knihy P. Františka Hobizala, které napsal v letech 1964 až Budjovické nálady se z celé trilogie nejúžeji zamují na vlastní centrum regionu, na autorovy rodné eské Budjovice. Zachycují zdejší místopis a památky z dob Hobizalova dtství a mládí. Jsou citliv napsané, prožité a rozhodn nabízejí mnohem více než pouhé nálady. Volání budjovických zvon pedstavuje ve zkratce rok života v autorov rodném mst. Jde o rok nahlížený výhradn dtskýma oima z doby, kdy byl život závazn tvoen a formován slavnostmi a svátky v poadí liturgického roku. Tehdy se ve velké míe dodržovaly tradiní zvyklosti. Bomby na Budjovice obsahují autorovy osobní vzpomínky na dobu od atentátu na Hitlera do konce protektorátu s ústední událostí bombardování eských Budjovic a dále jeho vzpomínky na Pražské povstání, které z jižních ech vnímal prostednictvím rozhlasového vysílání. František Hobizal ( ) byl eský katolický knz a spisovatel. Naposledy psobil v jihoeském Bavorov. Pipomeme alespo jeho knihy Cesta k nebi (2001), Humor v církvi dovolen (2002) a Šumavská trilogie (2004) nebo Minipíbhy (2007). Tomáš Petráek je autorem knížky Pedobrazy Krista ve Starém zákon. Publikace pináší zamyšlení nad životem a iny patnácti starozákonních postav, jež jsou uritými pedobrazy Krista. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce Nkteré úvahy se týkají tradiních postav (Abrahám, Samson, David atd.), jiné si všímají neobvyklých osud postav mén známých (Abigail, Tobiáš, Levitova žena atd.) Bh nehovoí jen slovem, ale také událostmi pedobrazy. ThLic. Tomáš Petráek Ph.D je odborným asistentem Ústavu djin Kesanského umní na KTF UK v Praze pro obor eské a obecné církevní djiny. Souasn psobí jako kaplan akademické obce v Hradci Králové. Být zaneprázdnn... Knihy vybírala M. Skopcová Satan svolal celosvtové shromáždní démon. Ve svém úvodním projevu ekl: Nemžeme lidem zabránit, aby chodili do kostela. Nemžeme jim zabránit, aby si etli Bibli a znali pravdu. Nechejme je tedy, a si chodí do kostela... ALE pipravme je o as, aby nemli kdy budovat si vztah k Ježíši Kristu. Zabrame jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Bohem a po celý den udržovali toto životodárné spojení! A jak to máme udlat? volali démoni. Snažte se, aby byli poád zaneprázdnni nedležitými vcmi a vymyslete si spousty možností, jak jim vzít as, odpovdl na to ábel. Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypjovali si peníze. A pak zase spláceli, spláceli... Pesvdte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty asu, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denn, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabrate jim trávit as s dtmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebudou už mít, kam by se mohli ze své práce vracet! - 6 -

7 Psobte na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštli rádio nebo magnetofon, aby mli doma neustále zapnuté televizory, DVD pehrávae a poítae, a dohlédnte na to, aby v každém obchod a restauraci neustále vyhrávala hudba. To zcela zamstná jejich mysl a peruší jejich spojení s jejich Bohem i jednoho s druhým. Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvtlení skuteného smyslu Vánoc jejich dtem. Dejte jim velikononího zajíka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad híchem a smrtí. Vete je k tomu, aby ztratili zdravou míru i pi odpoinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyerpaní. Zamstnávejte je, aby nemli as jít do pírody a pemýšlet o Božím stvoení. Posílejte je místo toho do zábavních park, na sportovní akce, hry, koncerty a megashow. Nechte je, a je jejich život doslova peplnn vcmi (teba i dobrými), aby nemli as pemýšlet o Tom, komu za vše dobré vdí. Tak budou brzy na všechno sami a kvli tmto dobrým vcem obtují své zdraví i rodinu. To zabere! To bude fungovat! To je ale plán! vola celý sbor démon. Démoni se pustili horliv do díla a snažili se, aby byli lidé stále více a více zamstnaní a uspchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby mli málo asu na to, co je opravdu dležité: na svého Boha a své rodiny. Aby nemli as pochopit, že Pán Ježíš má moc zmnit život. A už vbec nemli as to íci dál... Uspl ábel? Posute sami. ROZHOVORY se zajímavými osobnostmi, které žijí vedle nás, aneb co se dje ve farnosti S Evou Loskotovou o rodícím se Centru pro rodinu Pevzato z asopisu Milujte se! 4/2008 Evo, jak jsem za svj krátký pobyt v Táboe pochopila, ty jsi rodem iniciátorka a stála jsi v pozadí nkolika idejí (projekt), které už dnes žijí svým vlastním životem (církevní školka, škola ), te ti koní mateská dovolená a nová iniciativa je na svt. Rodí se nám tu v Táboe Centrum pro rodinu. Kdo vlastn založil u nás v echách první takové centrum a jak tato centra psobí v jiných mstech Kdy a kde to pesn zaalo, vlastn ani nevím. Po vln vznikajících mateských center jsem registrovala nový druh pro-rodinn ladných aktivit ve spolenosti, asto zvaných centrum pro rodinu nebo podobn. Tuším, že tato centra zaala vznikat v polovin 90. let min. století a jejich souasné spolené heslo by asi mohlo znít podpora rodiny. V roce 1996 vzniklo Národní centrum pro rodinu, které v R monitoruje spoleenské podmínky vztahující se k rodin a vbec se snaží o vytváení prorodinného klimatu v naší zemi. Pro m na vci nejpitažlivjší bylo, že tato neziskovka ctí ve své innosti pohled katolické církve. Jsem pesvdená, že souasná katolická církev je hluboce znalá v otázce rodiny, vztahovosti a lidské osoby vbec (za všechny knižní dkazy jmenuji Teologii Tla od Jana Pavla II.). Nabízí vhled, poznání hodnot a ešení nejen tam, kde se nco pokazilo.

8 Ona uí upevovat a rozvíjet to, co se daí a funguje! To je pozoruhodné. Ve svt totiž existuje mnoho dokonalých služeb pro ešení krizí a jejich následk. Zdravý stav však považujeme za samozejmost, nevíme, že do nho musíme investovat, ani jak. Vrame se k zamýšlenému Centru pro rodinu, které by v nejbližší dob mlo vzniknout v Táboe. Na které "cílové skupiny", jak se šeredn íká, bude innost centra zamena? Cílení centra je široké. Už ve stanovách pipravovaného sdružení stojí: zamit se na vztahový a sociální rozmr lidské existence. Ekologové vyhlížejí dobu ledovou, ada lidí však vnímá, že v ní už vlastn jsme. Schopnost vytváet mezilidské a sousedské vztahy chadne; logika trhu smle válcuje solidaritu a sdílení mezi lidmi. V tomto smyslu pipravované sdružení cílí ke komukoliv, kdo touží posilovat práv to chadnoucí a má trochu odvahy hýbat se proti trendu doby. Protože tato aktivita v naší farnosti vychází z rodin, dá se ekat, že rodiny bude i oslovovat. Znamením jasné kvality centra by pak bylo zapojení našich senior. Jisté je, že centrum bude hledat sdlnost a nabídku pro všechny jednot-livce (svobodné, rozvedené, vdovce, opuštné a jiné pustiníky ), práv pro ten zmiovaný mezilidský rozmr. Míníš, že v Centru by mli pracovat lidé z církve nebo alespo církvi blízcí? Pro? Každé dobré dílo by mlo mít své podložení. A jde-li o projekt vycházející z církve, z angažovanosti kesan, tžko si lze pedstavit, že by za viditelným dílem neexistovala duchovní pée o toto dílo, by jen v podob malé modlitební skupiny. Ze známých projekt, za nimiž stojí duchovní aktivita, lze pipomenout táborskou CZŠ Orbis-Pictus nebo budjovickou Arpidu. O. Jan Kuník mi nedávno k tématu služby pipomnl motto z jednoho oltáe v Schönstattu: Nic bez Tebe, nic bez nás. Vící lidé ve svých aktivitách vdom otevírají prostor Boží pítomnosti, napojují svou aktivitu na Hospodina, to pak mže být z Boží strany promováno v nco vskutku úrodného a živého. Tak se mohou stávat vící pro projekt hotovým pokladem. Z druhé strany je pítomnost lidí nevyznávajících po našem žádoucí, bez nich kesan njak ztrácí šávu, stává se strnulým. A pak je tu i požadavek odbornosti, který do kesanských aktivit asto pivádí lidi zvenku. Sdružení by mlo mít svj zakládající tým (3 až 7 lidí), svého manažera (lovka schopného vést neziskovou organizaci) a pokud by rozvíjelo nap. sociální služby, bude potebovat odpovídající odborníky. Jist je mnoho tch, kteí by takovou pomoc potebovali, jsou však na okraji, jakým zpsobem chceš centrum propagovat? Myslíš, že dokážeš pekonat ostych potebných k církevnímu "zaízení"? Nepjde o církevní zaízení ve státu-tárním slova smyslu. T.. se sdružujeme voln, aniž bychom mli právní subjek-tivitu a pipravujeme zízení obanského sdružení (tj. právnickou osobu). V Táboe mám v oblasti propagace ehokoliv nejlepší zkušenost s ústním podáním (tedy doporuením, sdlováním pozitivní zkušenosti, zvaním). Osobn také trpím (podobn jako otázka) jistým ped porozumním, že co je církevní, nevyvolává nadšený souhlas. O to více m pak pekvapí samozejmost a respekt, s nímž se potkávám (jako vící a KC zastupující) nap. u pracovník státní správy nebo i bžn u lidí z mého okolí. Snad nejtžší je práv lidi potebné oslovovat, tady v echách se ale rodinné problémy tžko odkrývají, lidé se jaksi pedem bojí nco o sob íkat, chtjí vypadat alespo navenek silní, pitom skrývají nejrznjší bolesti, rodinné katastrofy i rozbušky pipravené bouchnout. Možná to má co dlat i s atmosférou malého msta: bát se íct - 8 -

9 pravdu, aby se o tom hned nkde nemlu-vilo. Chápu tedy dobe, že centrum by mlo být azylem i v tomto slova smyslu? Když se bavíme o Centru pro rodinu, je teba brát v úvahu, že vychází z farnosti a t.. pedstavuje jen a práv aktuální pro rodinné aktivování (v širším slova smyslu) ásti farník (jakousi syntézu myšlenkového hnutí, aktivit a lidí), nejde o organizaci ani o dílo jednotlivce. Tuším, že ada lidí z naší farnosti má schopnost a dar navazovat (oslovit) lidi i v obtížných životních situacích, lidi komplikované i sociáln potebné. Pokud bychom však uvažovali o sociálních službách pro tyto skupiny lidí (tedy kvalifikovan poskytované služby urené veejnosti), bylo by na míst mj. rozvíjet spolupráci s Mstem. Jisté je, že potebné rodiny (nap. otec a matka v soubhu s životními okolnostmi nedovedou zabezpeit základní poteby svých dtí bu doasn, nebo dlouhodob) v Táboe žijí, a dá se tušit, že budou pibývat. Dost lidí, kteí se ocitají ve svízelných situacích, jsou sociáln potební, sami vyhledávají pomoc, a kompetentní úady o nich vdí. Urit existuje mnoho skrytého a potebného. Zde hodn zmáhá prostá pítomnost, pozornost a vnímavost vi nejbližšímu okolí. Pokud vnímám a zajímám se o lidi, kteí kolem m žijí, dá se v njaké míe všimnout i vstoupit do míst, která nezvládají a kde jsou v pravém smyslu slova potební. Matn si pamatuji slova z njakého spisku kesan se o osudech bližních nedovídá proto, aby je rozebíral, petásal a hodnotil, nýbrž proto, aby je vtahoval do Boží pítomnosti, modlil se a hledal možnost nápravy. Tedy, nejsme v tom sami íkáš prevence: Plánuješ tedy i nco co by lidi, kteí do centra dojdou, mohlo spojit bezpro-stedn: hlídání dtí, sportovní klání, spolené vaení, co já vím? Urit je možné cokoliv z toho, co jmenuješ, centrum (jakási definice je v pedchozí odpovdi) nás, pro rodinn hnuté farníky, vyjaduje. Aktuáln jsou veleoblíbená setkání rodin, jednou v msíci se rodiny i s dtmi potkávají vždy u nkoho doma (mže být i na zahrad, ale nutný je hostitel ) a tráví spolu nedlní odpoledne povídáním, zpíváním, sdílením, hraním, Kruh takto spátelených rodin z farností Tábor a Sezimovo Ústí se vytrvale rozšiuje a tuším, že v sob má znaný potenciál Aleluja na cestu T. H. Kesané slaví velikononí nedli. Jak se na ni Marek už tšil! Už hluboko v postní dob se radoval, že skoní svou vládu fialová barva. Pedstavoval si kostel rozkvetlý nádherou blostných hortensií a k tomu stále se opakující zpv aleluja. Nechápal, pro nkteí kluci dávají pednost Vánocm ped Velikonocemi. Pro nho jsou svátky Ježíšova vzkíšení jasnou jednikou mezi všemi slavnostmi. Ale co se to s ním dje, když celý kostel burácí slavným aleluja, a on nakvašen mlí? Potom se zase baví se sousedem, a to tak nahlas, že vyrušuje už i pana faráe. A te dokonce ukazuje na kluky, kteí pinášejí k oltái kadidelnici s lokou. Smje se jim, že v kotlíku mají namísto žhavých uhlík šedý popel. Jáhen te evangelium a pan fará se nemže na Boží slovo soustedit. Gestem napomíná Marka jindy by se zastydl, ale te se ješt na knze drze podívá. A to je mu teprve deset let. Ješt že dnes nemusím kázat, ukliduje se knz a vybavuje si, co se událo v sakristii ped zaátkem bohoslužby. Ano, v tom to bude! Marek chtl jít zejm s lokou a službu mu vyfoukl Kamil. Je tu nkolik starších ministrant, kteí pijeli na svátky a funkce si rozebrali

10 Pan fará pivolává Marka k sob. Poslouchá hned, ale ta jeho chze to snad není ani on! Marku, šeptá pan fará horlivému ministrantovi, odpoledne jdu do nemocnice za ddekem. Co mu mám íct, až se m zeptá na tebe? Hoch sice nic neodpovídá, ale už ta chze nazpt je jiná. Myslí na ddeka. Je moc nemocný, ale vsadím se, že si te pobroukává aleluja. Vždycky mn íkává: Jsi mj zástupce u oltáe a jsem na tebe hrdý. A nyní mu bude pan fará žalovat! Maminka íkala, že je to s ním špatné. Ne, už ani nehlesnu, to by se mu pitížilo, kdyby se dozvdl... Je po kázání. Marek se odváží mrknout do míst, kde vždycky sedává maminka. Ale není tam. Co se stalo? Že by ddeek... Vrní mu SMS. Jde za oltá a tam te: Ddeek umírá. Zpívej mu na cestu aleluja. Maminka. Ddeku, zašeptá a pak už jenom stírá slzy. A te už breím nahlas. Nemohu to zadržet. Ješt že se pinášejí dary a varhany burácejí pi doprovodu písn. Za chvíli bude aleluja. Ale copak mohu zpívat? Aleluja, aleluja, aleluja, vyráží ze sebe podivné zvuky. Zpívá se další sloka, pi které pan fará okuuje oltá. Kou tak symbolicky sbírá všechny modlitby vících a posílá je do nebe. Ddeku, vn kadidla t doprovází do nebe, i když nemám loku. A já k tomu, te už dokonce zpívám: Aleluja, aleluja, aleluja! Knz zpívá prefaci a Marek se modlí: Ježíši, odpus mi, prosím, moc prosím, že jsem se dnes tak choval. Dokonce jsem byl schopen kvli loce zapomenout na to hlavní: že jsi vstal z mrtvých. Miluji Velikonoce všechny nás to doma nauil ddeek. Práv proto sis ho vzal k sob do nebe na velikononí nedli. Aleluja, aleluja, aleluja! Svátek matek Pevzato z asopisu Tarzicius 4/2007 Vci, které t nauí jenom maminka: 1. Moje matka m nauila ocenit dobe odvedenou práci: Jestli se hodláte navzájem zabít, udlejte to laskav venku, práv jsem uklidila! 2. Moje matka m nauila náboženství: Modli se, aby to z toho koberce šlo dolu! 3. Moje matka m nauila logice: Pro? Protože jsem to ekla! 4. Moje matka m nauila pedvídavosti: Ujisti se, že máš isté prádlo, co kdyby se stala njaká nehoda!" 5. Moje matka m nauila ironii: Ješt chvíli bre a já ti k tomu dám skutený dvod! 6. Moje matka m nauila mnoho o vd zvané osmóza: Zavi pusu a snz tu polívku! 7. Moje matka m nauila ohebnosti: Podívej se na tu špínu co máš na zádech! 8. Moje matka m nauila vytrvalosti: Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát! 9. Moje matka m nauila o poasí: Tvj pokoj vypadá, jako kdyby tady ped chvílí ádilo tornádo! 10. Moje matka m nauila závisti: Na svt jsou miliony nešastných dtí, které nemají tak úžasné rodie jako ty! 11. Moje matka m nauila matematice: Kolik chceš knedlík? Chci ti. Dostanu pt. Jo, jsou vci, které vás nauí jenom maminka. Maminka nebo jiná osoba v této roli stojí pímo uprosted procesu, v nmž se lovk stává tím, kým je. Významní poli-tici, velcí mysli-telé a umlci a náboženští ped-stavitelé asto vydávají barvitá svdectví o tom, jaký vliv mla jejich matka na život. Mateství je nejvýznamnjší, nejnáronjší a nejhe placené povolání na svt... To, co lovk dostal od své maminky (a v kladném, nebo záporném smyslu) si nese celým životem...

11 Pevzato z AVE z Lomeku 5/2006 Krátké zprávy Pomocný svtící biskup mons. Pavel Posád byl jmenován biskupským vikáem pro katechety, mládež a ministranty, Charitu, trvalé jáhny, rodiny, misie a hnutí. Sbírka na Svatopetrský halé vynesla v Táboe 8.200,- K, v Sezimov Ústí 4.100,- K, v Pohnání 5.400,- K a v Ratiboských Horách 1.600,- K. Pán Bh zapla za vaše dary. Vikariátní katechetické stedisko poádá na Zelený tvrtek 20. bezna od 9. do 13 hod. v poutním dom Emauzy na Klokotech velikononí dílnu, pi které je možné si vyrobit nejrznjší pedmty k velikononí výzdob. Budeme spolen vyrábt ozdoby na velikononí stl, malovat kraslice, zdobit svíky, velikononí pání, plést pomlázky. Po skonení dílny bude uspoádán malý trh výrobk, výtžek bude použit pro farnost P. Günthera v Pakistánu. Adoraní den (osadní svátek) Adoraní dny nebo také osadní svátky zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (eskobudjovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, spolen se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce pátek Sezimovo Ústí výstav Nejsvtjší svátosti mše svatá s požehnáním sobota Tábor výstav Nejsvtjší svátosti mše svatá s požehnáním úterý Pohnání výstav Nejsvtjší svátosti mše svatá s požehnáním Celodiecézní sbírky v beznu a kvtnu: 30. bezna na pomoc kesanm ve Svaté zemi 4. kvtna na poteby diecéze Pout: nedle v hod. kostel sv. Vojtcha v Ratiboských Horách po mši svaté se uskutení mimoádná sbírka na opravu varhan v kostel sv. Vojtcha. sobota v hod. kaple sv. Jana Nepomuckého v Dolních Hrachovicích. nedle ve hod. kaple sv. Jana Nepomuckého v Rodné. nedle v hod. kaple Nejsvtjší Trojice v Horních Hrachovicích. nedle v hod. kostel sv. Prokopa v Pohnání

12 Ve tvrtek 1. kvtna oslavíme výroí posvcení kostela Promnní Pán v Táboe. Slavnostní mše svatá bude sloužena v hod. První májový den zakoníme v hod. májovou pobožností a nešporami. V sobotu 3. kvtna na svátek apoštol Filipa a Jakuba bude v hod. sloužena mše svatá v kostele zasvceném tmto svtcm na bývalém táborském hbitov pod Kotnovem. Vikariátní dtská pou se tentokrát uskutení v pondlí 19. kvtna v okolí stádleckého mostu. Program vyvrcholí ve hod. mší svatou u kostela v Dobronicích. Výroí posvcení kostela Povýšení svatého Kíže v Sezimov Ústí oslavíme mší svatou v nedli 25. kvtna v hod. Pedstavte si, poprvé se nás sešel na štdroveerní veei sudý poet lidí! Jak to, vždy jste byli ti! Jo, ale potom pijelo sedmnáct hasi! Katechetka se ptá dtí pi hodin náboženství: Pro musíme být v kostele potichu? Malá dívka odpoví: Protože tam všichni spí. Tak nám šéf zakázal v pracovní dob pít kávu a íst noviny. No, tak pijeme aj a teme asopisy. Chviliku ped zapoetím smuteního obadu se obadník v síni otoí ke staiké vdov a ptá se: Kolik bylo vašemu manželovi? Devadesát vosum, odpoví vdova, byl o dva roky starší než já. Takže vám je tedy devadesát šest, podotkne obadník. Dáma odpoví: Už skoro nemá cenu chodit dom, co? Reportér hovoí se stotyletou dámou: A co je podle vás nejlepší na tom dožít se 104 let? Že už nepodléháte nátlaku svých vrstevník. Na chodb zastaví šéf svého podízeného: Pro jdete o dv hodiny pozdji do práce? Vera jste mi ekl, abych si noviny peetl doma! Školní poznámky: - Pi hudební výchov vyrušuje svým zpvem. - Pi výkladu o pralovku ukazoval prstem na m a hlasit se smál. - Odmlouvá mi nmecky, pestože dobe ví, že jsem anglitiná

13 Farmá se ptá kovboje: Tak co Johne, oznail jsi všechna naše zvíata, jak jsem ti vera ráno pikázal? Ozna-il. A jak to šlo? S dobytkem to šlo hladce, horší to bylo se slepicemi, ale pímo strašné to bylo se velami! Cítil jsem, že mám tlo absolutn z formy a tak jsem se pihlásil do fitnessklubu. Rozhodl jsem se, že budu chodit na cviení pro seniory. Ohýbal jsem se, kroutil, svíjel, skákal a potil se skoro hodinu, ale než jsem se konen navlíkl do cviebního úboru, tak cviení skonilo. Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu, íká obhájce svému klientovi. Tak naped tu špatnou. Pišly výsledky krevního testu a vaše krev se v DNA pesn shoduje s krví nalezenou na míst zloinu. Ale ne! zvolá klient. No a jaká je ta dobrá zpráva? Máte velice nízkou hladinu cholesterolu. Tak jak jsem boxoval? ptal se boxer v šatn trenéra po utkání. Podívej se do zrcadla. V padesátistupovém mrazu se vrací Eskymák ke svému iglú. Ped vchodem vidí zabitého medvda. Pekvapen se ptá manželky: Jak jsi ho zabila? Praštila jsem ho tím bumerangem, co máš u postele. Eskymák na to nazloben: Jestli se ješt jednou dotkneš mých ponožek, tak ti zlomím deku! Vstal dobrý Pastý, který dal svj život za své ovce a umel za své stádce. Alleluja. Požehnané velikononí svátky a radost ze zmrtvýchvstalého Krista pejí všem farníkm: P. Václav Hes, P. Jan Kuník, P. Jií Mka OMI a redakní rada Farního zpravodaje Marie Berková, Jaroslav Nol, Miloslava Skopcová, Petr Svoboda, Jií Vanata a Tereza Horváthová

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot

Návrh projektu. Nápl projektu: Matematika osvojení pojm kilometr, metr a jejich pevody poítání ceny pohonných hmot Návrh projektu Název: Moje msto Tída: 5. tída Doba trvání projektu: jednodenní, 6 vyuovacích hodin Vazby na pedmty: vlastivda, matematika, výtvarná výchova, eský jazyk, výpoetní technika, pracovní innosti

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Farní zpravodaj. Václav Ren, Popelka Nazaretská. T á b o r a a o k o l í. velikonoce 2007. roník VIII. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. Václav Ren, Popelka Nazaretská. T á b o r a a o k o l í. velikonoce 2007. roník VIII. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 2 velikonoce 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry,

VÍM V DUCHA SVATÉHO SLOVO OTCE JOSEFA... Brati a sestry, V Lipníku n. Bevou 4. kvtna 2008 List farností: Lipník nad Bevou, Hlinsko, Týn nad Bevou Vit v Ducha Svatého znamená vyznávat, že Duch Svatý je tetí osoba Nejsvtjší Trojice, že vychází z Otce i Syna a

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více