Skotská lo. P. Jan Kuník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skotská lo. P. Jan Kuník"

Transkript

1

2 Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích a svítit na cestu tm, kdo jsou nám posláni a stále mám v sob ten pocit nedostatenosti svých slov... A jak tak pemýšlím o tom, zda bych Vám i sob nemohl tímto duchovním slovem pomoci k vtšímu pochopení té hloubky onoho tajemství, že v nás hoí Pánv ohe, pichází mi od Hospodina do rukou krátký píbh A já pevn doufám, že Vám ony hlubiny oteve za mn Peji Vám požehnané tení a rozjímání. Vyprošuji Vám požehnané Velikonoce. Skotská lo P. Jan Kuník Tenhle píbh mi vyprávl mj skotský pítel za jedné vtrné noci v jeho dom na pobeží, ekl dr. B. T., který nám slíbil na dobrou noc píbh s poslá-ním. Prý se v jejich rodin traduje, pedává se z pokolení na pokolení... Doktor T. se zahledl do krbu, kde za tichého praskotu eavla a dohasínala polena. Jeho pedkové byli rybái odnepamti a málokdo z nich zemel doma v posteli, vtšinou zahynuli v mokrém loži, jak se tam íká smrti ve vlnách. Manželky, matky a dcery se pi každé boui, kterou trávili jejich blízcí na moi, bály, že už nikdy nespatí své milované a nebylo divu, pobeží je tam zlovstné a nebezpené i pro toho, kdo je dobe zná. Aby se rybám usnadnila práce, dlávalo se ledaco: na pobeží se zapalovaly ohn pro navigaci, zpravidla jezdívalo nkolik lun souasn, aby se mohly podporovat. Všichni v tom kraji byli od dtství dobí plavci. A pesto se pomrn asto stávalo, že lod vypluly a nedopluly. Tak se jednou ztratila i lo, na níž vyjel na moe... pokejte... ano, manžel prababiiny sestry, tak to pítel íkal. Zkrátka, rybá zrána vyplul a nevrátil se. Po dvou týdnech vili už všichni, že je mrtvý, jen ne mladiká vdova, která nemohla pochopit, že by její novomanžel NEBYL. Ano, je velmi tžké pijmout a pochopit, že ten, kdo po léta žil po našem boku, náhle NENÍ. Picházela každý den k moi, když se ostatní rybái navraceli, a vyhlížela manželovu loku. Nemluvila. Skoro nejedla. Chodila v erných šatech po pobeží a sousedé ji s úzkostí pozorovali, nebyla by první, koho by veliká láska pipravila o rozum. Každý veer chodila zapálit na velký útes ohe, aby manžel nezbloudil, aby vdl, kam se má vrátit. Týdny plynuly a noc co noc se krásná mladá dívka v erných šatech vydávala na útes. Rodina se pokoušela ji odvézt z kraje. Sousedé se snažili rozmluvit jí její poínání a vrátit ji do života. Neuspli. Nkolik mladík se s ní snažilo zapíst rozhovor, byla pvabná a na pomry v tom kraji i zámožná, kdekterý by ji rád uvedl do svého domu. A pak ji jednou spatili, jak bží dol z útesu, mává rukama a kií. Zbláznila se, pomysleli si. Ale ona letla jak pták a plakala štstím. Sbíhala pes osadu dol k moi a mávala pažemi, jako by chtla obejmout toho, koho milovala, jako by ho pivolávala. Lidé pospíchali za ní plni obav. Na behu stál její muž. Živý, zdravý, rozebhl se ke své žen a vzal ji do nárue. Vysvtlilo se, že ztroskotal na malém ostrvku a pežíval na nm, pil dešovou vodu, jedl všechno, co se jíst dalo. Musel ekat, až vlny k ostrvku pihnaly trosky z jiného plavidla, tmi svou loku vyspravil a pak vyplul nazpt. Bloudil, ale

3 nakonec spatil zái na útesu, zái z ohn, který každou noc zapalovala jeho žena, ta, již v osad kvli jejímu chování považovali za pomatenou. Pežil díky svtlu, jež rozsvítila ta, která ho milovala, i když jí to kdekdo rozmlouval a nkteí se jí dokonce kvli tomu i posmívali. Pežil, protože jeho žena se nebála výsmchu, poslouchala hlas své nadje a udlala pro tu nadji všechno, co mohla. Stáli na pobeží, sousoší vrnosti, lásky a síly, sousoší ozáené svítilnami tch, kteí jim nevili a te je užasle a radostn obstoupili. ili šastný konec. Ale já si íkám: Každý den vyplouvají naši blízcí na svá moe, do vln svých starostí a trýzní, každý veer ekají na svtlo, které jim mžeme rozsvítit jen my. Dokají se? Spatí to svtlo dnes veer? Neztroskotají? Eduard Martin: Andlské vteiny, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydí, 2005 SVATÝ TÝDEN cesta s Kristem Kdo m následuje, nebude chodit v temnot, ale bude mít svtlo života. (Jan 8,12) Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to svátek svátk, slavnost slavností (KKC 1169). Slavením velikononího tajemství se kesané spojují v dvrném spoleenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kíže ke vzkíšení a k životu s Bohem. Kvtná nedle Oslava Svatého týdne zaíná na Kvtnou nedli prvodem, který symbolicky naznauje, že následujeme Pána na jeho cest utrpení a úastníme se jeho kíže, abychom dostali také podíl na jeho vzkíšení a na jeho život. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvlášt žehnací modlitba nad ratolestmi:...požehnej také nás, a s radostí jdeme za svým Králem Kristem. Kvtná nedle spojuje Kristv královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikononím tajemství vzájemn propojeno... Zelený tvrtek Tématem veerní liturgie jsou dv události: Ježíšova veee, pi níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolm nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahrad a jeho zajetí... Kristus nás posiluje svým tlem a svou láskou. V této síle se pak mžeme vydávat na cestu do zaslíbené zem. Na cestu, která vede i pes pouš utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkíšení. Cílem této cesty je zem, ze které nebudeme vyhnáni, totiž nové nebe a nová zem nebeského království. Velký pátek Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická ob, ale obady na památku utrpení Pán. Ty mají ti ásti: Bohoslužbu slova (ve které se tou pašije) zakonenou pímluvami za celý svt; uctívání kíže; pijímání. Velký pátek je postním dnem postem od masa a újmy v jídle. Tento den je pipomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i poheb. V bibli se události popisují ve všech tyech evangeliích a tento den se tato ást evangelií te v tzv. pašijích. Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry, pi nichž se tyto události neetly, ale hrály. Bílá sobota Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, nebo se dnes zásadn neslaví mše svatá a další svátosti, krom pomazání nemocných a svátosti smíení. Bílá sobota je píležitostí prožít u Kristova hrobu skutenost smrti, beznadje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v em bychom - 3 -

4 byli díky híchu uvznni, nebýt Ježíšova vítzství, slaveného o velikononí noci. Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. orientálního) poítání asu, zaíná nový den již po západu slunce (pedešlého dne). Oslava význaných svátk a událostí tak zaínala již v pedveer píslušného svátku tzv. vigilie. Oslava vzkíšení tak tedy zaíná (dle našeho poítání) veer na Bílou sobotu, anebo v noci. Sv. Konrád z Parzhamu Pevzato z Ave z Lomeku 2007 Pvodním jménem Jan Evangelista Birndorfer se narodil jako selský syn v Parzhamu v Bavorsku. Až do svého 31. roku pracoval s ostatními sourozenci na rodném statku. V roce 1849 se však zekl hospodáství a vstoupil jako bratr laik do kapucínského kláštera sv. Anny v Alöttingu a pijal jméno Konrád. Byla mu svena služba klášterního vrátného a ta se stala jeho životním úkolem. Nebyla to pro nho innost jednoduchá. Byl od pírody zdrženlivý a ostýchavý a te musel jednat s množstvím poutník, kteí picházeli do tohoto vyhlášeného poutního místa, podávat informace, vyhovovat prosbám, starat se o žebráky a plnit další úkoly. A pece pro každého ml pátelské slovo a nikdo od nho neodešel s nesplnnou žádostí. as, který mu zbýval po osmnáctihodinové služb, trávil na modlitbách. Spánku si sotva dopával. Po 41 letech této na pohled nenápadné, ale pi jeho astých nemocech vysilující služby, zemel zcela vyerpán 21. dubna Jeho hrob v kapucínském kostele altöttingského kláštera se stává cílem mnoha poutník. Pokora a obtavá ochota vždy pomáhat uinily tohoto skromného muže nezapomenutelným a udlaly z nho svtce. To stvrdil jeho svatoeením papež Pius XI. 20. kvtna Pi nm prohlásil: V nm záí istota a pokora, láska k Bohu i k bližnímu a vrnost k povinnostem. Sám Konrád psal jednou v dopise své seste: Mn se daí vždycky dobe. Jsem poád šastný a spokojený v Bohu. Pijímám všechno s díkem od milého nebeského Otce, a bolesti nebo radosti. On pece ví, co je pro nás lepší.. Pramen: Schauber-Schindler: Rok se svatými. Filipov poutní kostel Panny Marie Pomocnice kesan Naše pou nás tentokrát zavede do nejsevernjších výbžk naší republiky do šluknovského. Poutní místo Filipov, nmecky Filipsdorf leží na horním toku Sprévy, bezprostedn na hranici s Nmeckem. Bazilika Panny Marie se nachází na hranici obou republik. Ze kláštera Redemptorist jej dlí od Nmecka, takže bazilika je pístupná pouze z eské strany. Vznik poutního místa a jeho tradice je stará více jak 150 let. Ve Filipov v dom p. 63 byla celých 10 let upoutána na lžko Magdalena Kadeová. Narodila se , v 19. letech onemocnla zápalem plic, pohrudnice a mozkových blan. Roku 1864 se pidružil puchýovitý lišej a nemocná asto upadala do bezvdomí. 13. ledna 1866 se pi ranní modlitb Magdalen zjevila Matka Boží a pislíbila uzdravení. Rány se v následujících dnech zacelily a nemocná byla úpln uzdravena. Pípad byl oznámen litomickému biskupovi, který ustanovil komisi, ve které byli i dva lékai, kteí Magdalenu ošetovali. J.V.

5 Zpráva o události obsahovala 46 stran a událost byla prohlášena za zázrak. Magdalenina svtnika byla pemnna na kapli nesoucí název Domek milosti. Jelikož kaple zanedlouho nestaila byl dm zboen a na jeho míst zbudován poutní pseudorománský chrám. Magdalena se pesthovala do domku p. 64, zemela v sedmdesáti letech a byla pohbena na hbitov v Jiíkov, kam Filipov farností patí. Její ostatky byly po ticeti letech peneseny na nov zízený hbitov ve Filipov. Poutní bazilika je dílem vídeského architekta F. Hutzlera. Je to jednolodní novorománská stavba se temi plkruhovými apsidami. V prelí dv štíhlé, vysoké, jehlanem ukonené vže. Budována byla v letech , kdy byla litomickým biskupem E. J. Schoebelem posvcena. Chrámová lo je nesena 10 pilíi. Bazilika je 45 m dlouhá, 22 m široká a 25 m vysoká. Pi tchto rozmrech psobí velmi píjemným, pitažlivým a útulným dojmem. Ješt ped dostavním chrámu roku 1885 byl položen základní kámen ke stavb kláštera Redemptorist, který je nyní ve správ Salesián. Vnitní zaízení pvodní kaple je z roku Pod oltáem, na míst zjevení, je pod sklem kus devné podlahy z domu Kadeových, zakrytý snímatelnou mramorovou dlaždicí. Výjev zjevení je znázornn v barevné mozaice na zadní stn. Na oltái je vytesaná z karelského mramoru socha Panny Marie 90 cm vysoká. V bazilice je pvodní baldachýnový hlavní oltá, na nm v nadživotní velikosti socha Panny Marie Pomocnice kesan. Madona s korunou na hlav a žezlem v pravé ruce. V levé drží bíle odného Ježíška pozvedávajícího pravici a levou tiskne zemkouli k srdci. Ve druhé sakristii je umístnno lžko Magdaleny Kadeové. Od roku 1926 má chrám titul bazilika minor. Udlil mu jej papež Pius XI., který sám ješt jako papežský nuncius Filipov navštívil. Ke stému výroí posvcení byl celý objekt v letech renovován z finanních dar poutník picházejících z rzných ástí svta. Úprava byla provedena podle smrnic II. vatikánského koncilu. V kíži baziliky byl instalován obtní stl. Posvtil jej roku 1985 pražský arcibiskup František kardinál Tomášek a souasn korunoval milostnou Madonu stíbrozlatou korunkou se 6. eskými granáty, darovanou vícími z Nmecka a posvcenou v tom samém roce papežem Janem Pavlem II. Filipov je nejnavštvovanjším místem v litomické diecézi. Duchovní správa je vykonávána z Rumburka. Bohoslužby jsou zde každou nedli v hod. a každého tináctého dne v msíci v hod., krom 13. ledna, kdy je mše svatá v hod. Zajímavé knihy J. Barto Naší pozornosti by jist nemla uniknout kniha Paula Turkse Filip Neri. Vydalo jí Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydí v roce V tomto poutavém životopise ped námi znovu ožívá plastický obraz temperamentního a vtipného lovka Filipa Neriho. Jeho souasníci na nm milovali to, co obdivujeme i my: byl nekonvenní, veselý a velmi komunikativní. Pedevším však dokázal neotelým a pitažlivým zpsobem pivádt lidi k víe. Filip Neri ( ) je jedním z nejznámjších a možná i nejsym-patitjších svtc západní církve. Bývá nazýván Božím šprýmaem nebo mystikem v šatu blázna. Bh i svt pro nj byli radostí. Kolovalo o nm mnoho anekdot a sám ml také velký smysl pro humor. Žil v boulivé a pelomové dob nástupu protestantismu, ale i reformních proud uvnit katolické církve. Byl souasníkem velkých svtc Ignáce z Loyoly, Terezie z Avily, Jana od Kíže, Karla Boromejského. Dlouho si myslel, že zstane laikem a bude psobit zejména mezi ímskou mládeží, pozdji se však nechal - 5 -

6 vysvtit na knze. Stal se rovnž vyhledávaným zpovdníkem a mužem hluboké kontemplativní modlitby. V jeho vynálezu oratoi se shromažovali nejrznjší lidé, od církevních hodnostá po ševcovské un a bezdomovce. Už tehdy byl pokládán za druhého apoštola íma. Dnes patí k hlavním patronm Itálie. Paul Turks byl doktorem teologie, knzem a lenem kongregace oratorián. V roce 1956 se stal spoluzakladatelem a faráem Oratoe sv. Filipa Neriho v Cáchách. Otvíráme knihu Františka Hobizala Budjovická trilo-gie. Vyšla v Kar-melitánském nakla-datelství rovnž v roce Dílo tvoí ti pvodn samostatné knihy P. Františka Hobizala, které napsal v letech 1964 až Budjovické nálady se z celé trilogie nejúžeji zamují na vlastní centrum regionu, na autorovy rodné eské Budjovice. Zachycují zdejší místopis a památky z dob Hobizalova dtství a mládí. Jsou citliv napsané, prožité a rozhodn nabízejí mnohem více než pouhé nálady. Volání budjovických zvon pedstavuje ve zkratce rok života v autorov rodném mst. Jde o rok nahlížený výhradn dtskýma oima z doby, kdy byl život závazn tvoen a formován slavnostmi a svátky v poadí liturgického roku. Tehdy se ve velké míe dodržovaly tradiní zvyklosti. Bomby na Budjovice obsahují autorovy osobní vzpomínky na dobu od atentátu na Hitlera do konce protektorátu s ústední událostí bombardování eských Budjovic a dále jeho vzpomínky na Pražské povstání, které z jižních ech vnímal prostednictvím rozhlasového vysílání. František Hobizal ( ) byl eský katolický knz a spisovatel. Naposledy psobil v jihoeském Bavorov. Pipomeme alespo jeho knihy Cesta k nebi (2001), Humor v církvi dovolen (2002) a Šumavská trilogie (2004) nebo Minipíbhy (2007). Tomáš Petráek je autorem knížky Pedobrazy Krista ve Starém zákon. Publikace pináší zamyšlení nad životem a iny patnácti starozákonních postav, jež jsou uritými pedobrazy Krista. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce Nkteré úvahy se týkají tradiních postav (Abrahám, Samson, David atd.), jiné si všímají neobvyklých osud postav mén známých (Abigail, Tobiáš, Levitova žena atd.) Bh nehovoí jen slovem, ale také událostmi pedobrazy. ThLic. Tomáš Petráek Ph.D je odborným asistentem Ústavu djin Kesanského umní na KTF UK v Praze pro obor eské a obecné církevní djiny. Souasn psobí jako kaplan akademické obce v Hradci Králové. Být zaneprázdnn... Knihy vybírala M. Skopcová Satan svolal celosvtové shromáždní démon. Ve svém úvodním projevu ekl: Nemžeme lidem zabránit, aby chodili do kostela. Nemžeme jim zabránit, aby si etli Bibli a znali pravdu. Nechejme je tedy, a si chodí do kostela... ALE pipravme je o as, aby nemli kdy budovat si vztah k Ježíši Kristu. Zabrame jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Bohem a po celý den udržovali toto životodárné spojení! A jak to máme udlat? volali démoni. Snažte se, aby byli poád zaneprázdnni nedležitými vcmi a vymyslete si spousty možností, jak jim vzít as, odpovdl na to ábel. Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypjovali si peníze. A pak zase spláceli, spláceli... Pesvdte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty asu, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denn, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabrate jim trávit as s dtmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebudou už mít, kam by se mohli ze své práce vracet! - 6 -

7 Psobte na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštli rádio nebo magnetofon, aby mli doma neustále zapnuté televizory, DVD pehrávae a poítae, a dohlédnte na to, aby v každém obchod a restauraci neustále vyhrávala hudba. To zcela zamstná jejich mysl a peruší jejich spojení s jejich Bohem i jednoho s druhým. Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvtlení skuteného smyslu Vánoc jejich dtem. Dejte jim velikononího zajíka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad híchem a smrtí. Vete je k tomu, aby ztratili zdravou míru i pi odpoinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyerpaní. Zamstnávejte je, aby nemli as jít do pírody a pemýšlet o Božím stvoení. Posílejte je místo toho do zábavních park, na sportovní akce, hry, koncerty a megashow. Nechte je, a je jejich život doslova peplnn vcmi (teba i dobrými), aby nemli as pemýšlet o Tom, komu za vše dobré vdí. Tak budou brzy na všechno sami a kvli tmto dobrým vcem obtují své zdraví i rodinu. To zabere! To bude fungovat! To je ale plán! vola celý sbor démon. Démoni se pustili horliv do díla a snažili se, aby byli lidé stále více a více zamstnaní a uspchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby mli málo asu na to, co je opravdu dležité: na svého Boha a své rodiny. Aby nemli as pochopit, že Pán Ježíš má moc zmnit život. A už vbec nemli as to íci dál... Uspl ábel? Posute sami. ROZHOVORY se zajímavými osobnostmi, které žijí vedle nás, aneb co se dje ve farnosti S Evou Loskotovou o rodícím se Centru pro rodinu Pevzato z asopisu Milujte se! 4/2008 Evo, jak jsem za svj krátký pobyt v Táboe pochopila, ty jsi rodem iniciátorka a stála jsi v pozadí nkolika idejí (projekt), které už dnes žijí svým vlastním životem (církevní školka, škola ), te ti koní mateská dovolená a nová iniciativa je na svt. Rodí se nám tu v Táboe Centrum pro rodinu. Kdo vlastn založil u nás v echách první takové centrum a jak tato centra psobí v jiných mstech Kdy a kde to pesn zaalo, vlastn ani nevím. Po vln vznikajících mateských center jsem registrovala nový druh pro-rodinn ladných aktivit ve spolenosti, asto zvaných centrum pro rodinu nebo podobn. Tuším, že tato centra zaala vznikat v polovin 90. let min. století a jejich souasné spolené heslo by asi mohlo znít podpora rodiny. V roce 1996 vzniklo Národní centrum pro rodinu, které v R monitoruje spoleenské podmínky vztahující se k rodin a vbec se snaží o vytváení prorodinného klimatu v naší zemi. Pro m na vci nejpitažlivjší bylo, že tato neziskovka ctí ve své innosti pohled katolické církve. Jsem pesvdená, že souasná katolická církev je hluboce znalá v otázce rodiny, vztahovosti a lidské osoby vbec (za všechny knižní dkazy jmenuji Teologii Tla od Jana Pavla II.). Nabízí vhled, poznání hodnot a ešení nejen tam, kde se nco pokazilo.

8 Ona uí upevovat a rozvíjet to, co se daí a funguje! To je pozoruhodné. Ve svt totiž existuje mnoho dokonalých služeb pro ešení krizí a jejich následk. Zdravý stav však považujeme za samozejmost, nevíme, že do nho musíme investovat, ani jak. Vrame se k zamýšlenému Centru pro rodinu, které by v nejbližší dob mlo vzniknout v Táboe. Na které "cílové skupiny", jak se šeredn íká, bude innost centra zamena? Cílení centra je široké. Už ve stanovách pipravovaného sdružení stojí: zamit se na vztahový a sociální rozmr lidské existence. Ekologové vyhlížejí dobu ledovou, ada lidí však vnímá, že v ní už vlastn jsme. Schopnost vytváet mezilidské a sousedské vztahy chadne; logika trhu smle válcuje solidaritu a sdílení mezi lidmi. V tomto smyslu pipravované sdružení cílí ke komukoliv, kdo touží posilovat práv to chadnoucí a má trochu odvahy hýbat se proti trendu doby. Protože tato aktivita v naší farnosti vychází z rodin, dá se ekat, že rodiny bude i oslovovat. Znamením jasné kvality centra by pak bylo zapojení našich senior. Jisté je, že centrum bude hledat sdlnost a nabídku pro všechny jednot-livce (svobodné, rozvedené, vdovce, opuštné a jiné pustiníky ), práv pro ten zmiovaný mezilidský rozmr. Míníš, že v Centru by mli pracovat lidé z církve nebo alespo církvi blízcí? Pro? Každé dobré dílo by mlo mít své podložení. A jde-li o projekt vycházející z církve, z angažovanosti kesan, tžko si lze pedstavit, že by za viditelným dílem neexistovala duchovní pée o toto dílo, by jen v podob malé modlitební skupiny. Ze známých projekt, za nimiž stojí duchovní aktivita, lze pipomenout táborskou CZŠ Orbis-Pictus nebo budjovickou Arpidu. O. Jan Kuník mi nedávno k tématu služby pipomnl motto z jednoho oltáe v Schönstattu: Nic bez Tebe, nic bez nás. Vící lidé ve svých aktivitách vdom otevírají prostor Boží pítomnosti, napojují svou aktivitu na Hospodina, to pak mže být z Boží strany promováno v nco vskutku úrodného a živého. Tak se mohou stávat vící pro projekt hotovým pokladem. Z druhé strany je pítomnost lidí nevyznávajících po našem žádoucí, bez nich kesan njak ztrácí šávu, stává se strnulým. A pak je tu i požadavek odbornosti, který do kesanských aktivit asto pivádí lidi zvenku. Sdružení by mlo mít svj zakládající tým (3 až 7 lidí), svého manažera (lovka schopného vést neziskovou organizaci) a pokud by rozvíjelo nap. sociální služby, bude potebovat odpovídající odborníky. Jist je mnoho tch, kteí by takovou pomoc potebovali, jsou však na okraji, jakým zpsobem chceš centrum propagovat? Myslíš, že dokážeš pekonat ostych potebných k církevnímu "zaízení"? Nepjde o církevní zaízení ve státu-tárním slova smyslu. T.. se sdružujeme voln, aniž bychom mli právní subjek-tivitu a pipravujeme zízení obanského sdružení (tj. právnickou osobu). V Táboe mám v oblasti propagace ehokoliv nejlepší zkušenost s ústním podáním (tedy doporuením, sdlováním pozitivní zkušenosti, zvaním). Osobn také trpím (podobn jako otázka) jistým ped porozumním, že co je církevní, nevyvolává nadšený souhlas. O to více m pak pekvapí samozejmost a respekt, s nímž se potkávám (jako vící a KC zastupující) nap. u pracovník státní správy nebo i bžn u lidí z mého okolí. Snad nejtžší je práv lidi potebné oslovovat, tady v echách se ale rodinné problémy tžko odkrývají, lidé se jaksi pedem bojí nco o sob íkat, chtjí vypadat alespo navenek silní, pitom skrývají nejrznjší bolesti, rodinné katastrofy i rozbušky pipravené bouchnout. Možná to má co dlat i s atmosférou malého msta: bát se íct - 8 -

9 pravdu, aby se o tom hned nkde nemlu-vilo. Chápu tedy dobe, že centrum by mlo být azylem i v tomto slova smyslu? Když se bavíme o Centru pro rodinu, je teba brát v úvahu, že vychází z farnosti a t.. pedstavuje jen a práv aktuální pro rodinné aktivování (v širším slova smyslu) ásti farník (jakousi syntézu myšlenkového hnutí, aktivit a lidí), nejde o organizaci ani o dílo jednotlivce. Tuším, že ada lidí z naší farnosti má schopnost a dar navazovat (oslovit) lidi i v obtížných životních situacích, lidi komplikované i sociáln potebné. Pokud bychom však uvažovali o sociálních službách pro tyto skupiny lidí (tedy kvalifikovan poskytované služby urené veejnosti), bylo by na míst mj. rozvíjet spolupráci s Mstem. Jisté je, že potebné rodiny (nap. otec a matka v soubhu s životními okolnostmi nedovedou zabezpeit základní poteby svých dtí bu doasn, nebo dlouhodob) v Táboe žijí, a dá se tušit, že budou pibývat. Dost lidí, kteí se ocitají ve svízelných situacích, jsou sociáln potební, sami vyhledávají pomoc, a kompetentní úady o nich vdí. Urit existuje mnoho skrytého a potebného. Zde hodn zmáhá prostá pítomnost, pozornost a vnímavost vi nejbližšímu okolí. Pokud vnímám a zajímám se o lidi, kteí kolem m žijí, dá se v njaké míe všimnout i vstoupit do míst, která nezvládají a kde jsou v pravém smyslu slova potební. Matn si pamatuji slova z njakého spisku kesan se o osudech bližních nedovídá proto, aby je rozebíral, petásal a hodnotil, nýbrž proto, aby je vtahoval do Boží pítomnosti, modlil se a hledal možnost nápravy. Tedy, nejsme v tom sami íkáš prevence: Plánuješ tedy i nco co by lidi, kteí do centra dojdou, mohlo spojit bezpro-stedn: hlídání dtí, sportovní klání, spolené vaení, co já vím? Urit je možné cokoliv z toho, co jmenuješ, centrum (jakási definice je v pedchozí odpovdi) nás, pro rodinn hnuté farníky, vyjaduje. Aktuáln jsou veleoblíbená setkání rodin, jednou v msíci se rodiny i s dtmi potkávají vždy u nkoho doma (mže být i na zahrad, ale nutný je hostitel ) a tráví spolu nedlní odpoledne povídáním, zpíváním, sdílením, hraním, Kruh takto spátelených rodin z farností Tábor a Sezimovo Ústí se vytrvale rozšiuje a tuším, že v sob má znaný potenciál Aleluja na cestu T. H. Kesané slaví velikononí nedli. Jak se na ni Marek už tšil! Už hluboko v postní dob se radoval, že skoní svou vládu fialová barva. Pedstavoval si kostel rozkvetlý nádherou blostných hortensií a k tomu stále se opakující zpv aleluja. Nechápal, pro nkteí kluci dávají pednost Vánocm ped Velikonocemi. Pro nho jsou svátky Ježíšova vzkíšení jasnou jednikou mezi všemi slavnostmi. Ale co se to s ním dje, když celý kostel burácí slavným aleluja, a on nakvašen mlí? Potom se zase baví se sousedem, a to tak nahlas, že vyrušuje už i pana faráe. A te dokonce ukazuje na kluky, kteí pinášejí k oltái kadidelnici s lokou. Smje se jim, že v kotlíku mají namísto žhavých uhlík šedý popel. Jáhen te evangelium a pan fará se nemže na Boží slovo soustedit. Gestem napomíná Marka jindy by se zastydl, ale te se ješt na knze drze podívá. A to je mu teprve deset let. Ješt že dnes nemusím kázat, ukliduje se knz a vybavuje si, co se událo v sakristii ped zaátkem bohoslužby. Ano, v tom to bude! Marek chtl jít zejm s lokou a službu mu vyfoukl Kamil. Je tu nkolik starších ministrant, kteí pijeli na svátky a funkce si rozebrali

10 Pan fará pivolává Marka k sob. Poslouchá hned, ale ta jeho chze to snad není ani on! Marku, šeptá pan fará horlivému ministrantovi, odpoledne jdu do nemocnice za ddekem. Co mu mám íct, až se m zeptá na tebe? Hoch sice nic neodpovídá, ale už ta chze nazpt je jiná. Myslí na ddeka. Je moc nemocný, ale vsadím se, že si te pobroukává aleluja. Vždycky mn íkává: Jsi mj zástupce u oltáe a jsem na tebe hrdý. A nyní mu bude pan fará žalovat! Maminka íkala, že je to s ním špatné. Ne, už ani nehlesnu, to by se mu pitížilo, kdyby se dozvdl... Je po kázání. Marek se odváží mrknout do míst, kde vždycky sedává maminka. Ale není tam. Co se stalo? Že by ddeek... Vrní mu SMS. Jde za oltá a tam te: Ddeek umírá. Zpívej mu na cestu aleluja. Maminka. Ddeku, zašeptá a pak už jenom stírá slzy. A te už breím nahlas. Nemohu to zadržet. Ješt že se pinášejí dary a varhany burácejí pi doprovodu písn. Za chvíli bude aleluja. Ale copak mohu zpívat? Aleluja, aleluja, aleluja, vyráží ze sebe podivné zvuky. Zpívá se další sloka, pi které pan fará okuuje oltá. Kou tak symbolicky sbírá všechny modlitby vících a posílá je do nebe. Ddeku, vn kadidla t doprovází do nebe, i když nemám loku. A já k tomu, te už dokonce zpívám: Aleluja, aleluja, aleluja! Knz zpívá prefaci a Marek se modlí: Ježíši, odpus mi, prosím, moc prosím, že jsem se dnes tak choval. Dokonce jsem byl schopen kvli loce zapomenout na to hlavní: že jsi vstal z mrtvých. Miluji Velikonoce všechny nás to doma nauil ddeek. Práv proto sis ho vzal k sob do nebe na velikononí nedli. Aleluja, aleluja, aleluja! Svátek matek Pevzato z asopisu Tarzicius 4/2007 Vci, které t nauí jenom maminka: 1. Moje matka m nauila ocenit dobe odvedenou práci: Jestli se hodláte navzájem zabít, udlejte to laskav venku, práv jsem uklidila! 2. Moje matka m nauila náboženství: Modli se, aby to z toho koberce šlo dolu! 3. Moje matka m nauila logice: Pro? Protože jsem to ekla! 4. Moje matka m nauila pedvídavosti: Ujisti se, že máš isté prádlo, co kdyby se stala njaká nehoda!" 5. Moje matka m nauila ironii: Ješt chvíli bre a já ti k tomu dám skutený dvod! 6. Moje matka m nauila mnoho o vd zvané osmóza: Zavi pusu a snz tu polívku! 7. Moje matka m nauila ohebnosti: Podívej se na tu špínu co máš na zádech! 8. Moje matka m nauila vytrvalosti: Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát! 9. Moje matka m nauila o poasí: Tvj pokoj vypadá, jako kdyby tady ped chvílí ádilo tornádo! 10. Moje matka m nauila závisti: Na svt jsou miliony nešastných dtí, které nemají tak úžasné rodie jako ty! 11. Moje matka m nauila matematice: Kolik chceš knedlík? Chci ti. Dostanu pt. Jo, jsou vci, které vás nauí jenom maminka. Maminka nebo jiná osoba v této roli stojí pímo uprosted procesu, v nmž se lovk stává tím, kým je. Významní poli-tici, velcí mysli-telé a umlci a náboženští ped-stavitelé asto vydávají barvitá svdectví o tom, jaký vliv mla jejich matka na život. Mateství je nejvýznamnjší, nejnáronjší a nejhe placené povolání na svt... To, co lovk dostal od své maminky (a v kladném, nebo záporném smyslu) si nese celým životem...

11 Pevzato z AVE z Lomeku 5/2006 Krátké zprávy Pomocný svtící biskup mons. Pavel Posád byl jmenován biskupským vikáem pro katechety, mládež a ministranty, Charitu, trvalé jáhny, rodiny, misie a hnutí. Sbírka na Svatopetrský halé vynesla v Táboe 8.200,- K, v Sezimov Ústí 4.100,- K, v Pohnání 5.400,- K a v Ratiboských Horách 1.600,- K. Pán Bh zapla za vaše dary. Vikariátní katechetické stedisko poádá na Zelený tvrtek 20. bezna od 9. do 13 hod. v poutním dom Emauzy na Klokotech velikononí dílnu, pi které je možné si vyrobit nejrznjší pedmty k velikononí výzdob. Budeme spolen vyrábt ozdoby na velikononí stl, malovat kraslice, zdobit svíky, velikononí pání, plést pomlázky. Po skonení dílny bude uspoádán malý trh výrobk, výtžek bude použit pro farnost P. Günthera v Pakistánu. Adoraní den (osadní svátek) Adoraní dny nebo také osadní svátky zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (eskobudjovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, spolen se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce pátek Sezimovo Ústí výstav Nejsvtjší svátosti mše svatá s požehnáním sobota Tábor výstav Nejsvtjší svátosti mše svatá s požehnáním úterý Pohnání výstav Nejsvtjší svátosti mše svatá s požehnáním Celodiecézní sbírky v beznu a kvtnu: 30. bezna na pomoc kesanm ve Svaté zemi 4. kvtna na poteby diecéze Pout: nedle v hod. kostel sv. Vojtcha v Ratiboských Horách po mši svaté se uskutení mimoádná sbírka na opravu varhan v kostel sv. Vojtcha. sobota v hod. kaple sv. Jana Nepomuckého v Dolních Hrachovicích. nedle ve hod. kaple sv. Jana Nepomuckého v Rodné. nedle v hod. kaple Nejsvtjší Trojice v Horních Hrachovicích. nedle v hod. kostel sv. Prokopa v Pohnání

12 Ve tvrtek 1. kvtna oslavíme výroí posvcení kostela Promnní Pán v Táboe. Slavnostní mše svatá bude sloužena v hod. První májový den zakoníme v hod. májovou pobožností a nešporami. V sobotu 3. kvtna na svátek apoštol Filipa a Jakuba bude v hod. sloužena mše svatá v kostele zasvceném tmto svtcm na bývalém táborském hbitov pod Kotnovem. Vikariátní dtská pou se tentokrát uskutení v pondlí 19. kvtna v okolí stádleckého mostu. Program vyvrcholí ve hod. mší svatou u kostela v Dobronicích. Výroí posvcení kostela Povýšení svatého Kíže v Sezimov Ústí oslavíme mší svatou v nedli 25. kvtna v hod. Pedstavte si, poprvé se nás sešel na štdroveerní veei sudý poet lidí! Jak to, vždy jste byli ti! Jo, ale potom pijelo sedmnáct hasi! Katechetka se ptá dtí pi hodin náboženství: Pro musíme být v kostele potichu? Malá dívka odpoví: Protože tam všichni spí. Tak nám šéf zakázal v pracovní dob pít kávu a íst noviny. No, tak pijeme aj a teme asopisy. Chviliku ped zapoetím smuteního obadu se obadník v síni otoí ke staiké vdov a ptá se: Kolik bylo vašemu manželovi? Devadesát vosum, odpoví vdova, byl o dva roky starší než já. Takže vám je tedy devadesát šest, podotkne obadník. Dáma odpoví: Už skoro nemá cenu chodit dom, co? Reportér hovoí se stotyletou dámou: A co je podle vás nejlepší na tom dožít se 104 let? Že už nepodléháte nátlaku svých vrstevník. Na chodb zastaví šéf svého podízeného: Pro jdete o dv hodiny pozdji do práce? Vera jste mi ekl, abych si noviny peetl doma! Školní poznámky: - Pi hudební výchov vyrušuje svým zpvem. - Pi výkladu o pralovku ukazoval prstem na m a hlasit se smál. - Odmlouvá mi nmecky, pestože dobe ví, že jsem anglitiná

13 Farmá se ptá kovboje: Tak co Johne, oznail jsi všechna naše zvíata, jak jsem ti vera ráno pikázal? Ozna-il. A jak to šlo? S dobytkem to šlo hladce, horší to bylo se slepicemi, ale pímo strašné to bylo se velami! Cítil jsem, že mám tlo absolutn z formy a tak jsem se pihlásil do fitnessklubu. Rozhodl jsem se, že budu chodit na cviení pro seniory. Ohýbal jsem se, kroutil, svíjel, skákal a potil se skoro hodinu, ale než jsem se konen navlíkl do cviebního úboru, tak cviení skonilo. Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu, íká obhájce svému klientovi. Tak naped tu špatnou. Pišly výsledky krevního testu a vaše krev se v DNA pesn shoduje s krví nalezenou na míst zloinu. Ale ne! zvolá klient. No a jaká je ta dobrá zpráva? Máte velice nízkou hladinu cholesterolu. Tak jak jsem boxoval? ptal se boxer v šatn trenéra po utkání. Podívej se do zrcadla. V padesátistupovém mrazu se vrací Eskymák ke svému iglú. Ped vchodem vidí zabitého medvda. Pekvapen se ptá manželky: Jak jsi ho zabila? Praštila jsem ho tím bumerangem, co máš u postele. Eskymák na to nazloben: Jestli se ješt jednou dotkneš mých ponožek, tak ti zlomím deku! Vstal dobrý Pastý, který dal svj život za své ovce a umel za své stádce. Alleluja. Požehnané velikononí svátky a radost ze zmrtvýchvstalého Krista pejí všem farníkm: P. Václav Hes, P. Jan Kuník, P. Jií Mka OMI a redakní rada Farního zpravodaje Marie Berková, Jaroslav Nol, Miloslava Skopcová, Petr Svoboda, Jií Vanata a Tereza Horváthová

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í. roník VIII. podzim 2007. Sk 4,32-35 byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VIII 4 podzim 2007 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník1. íslo Obsah,anebrozcestník: - Kaributena - Podkování - Básnní - NovinkyOrlovéHavíova - Zamyšlení - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Karibu tena Kaributena.Vítejzpátky...

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO

Pán vstal z mrtvých, jak ekl. Radujme se všichni a jásejme, nebo on kraluje navky. Aleluja. DUCHOVNÍ SLOVO byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VI 2 velikonoce 2005 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Stezimí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více