CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

2 Není podstatné, zda máme práci či ne, zda žijeme s ženou nebo bez ní. Pokud lpíme na čemkoli víc než na Bohu, nedokážeme přestat pít. (Anonymní alkoholici, 2000, s. 111) Obsculta, o fili, praecepta magistri et inklina aurem cordis tui et admonitionem pii patris libenter excipe et efficaciter comple, ut ad eum per oboedientiae desidiam recesseras. (Regula Benedicti, Prologus)

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedl v seznamu literatury. V Olomouci dne Pavel Lahoda

4 Poděkování: Děkuji své vedoucí práce, Mgr. Vladislavě Závrské za trpělivost, rady a povzbuzení a všem ochotným respondentům členům svépomocných skupin hnutí Anonymní alkoholici.

5 OBSAH ÚVOD RYSY ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI, ZÁKLADNÍ MODELY A PŘÍSTUPY Povaha alkoholové závislosti a typologie užívání alkoholu Základní modely závislosti a přístupy pomoci MULTIDIMENZIONÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI A POVAHA PÉČE O ZÁ- VISLÉ NA ALKOHOLU Dimenze osobnosti Povaha péče o lidi závislé na alkoholu DVANÁCTIKROKOVÝ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ S JEDNOTLIVÝMI TE-ZEMI Krok první TEZE Krok druhý TEZE Krok třetí TEZE Krok čtvrtý TEZE Krok pátý TEZE Krok šestý TEZE Krok sedmý TEZE Krok osmý TEZE Krok devátý TEZE Krok desátý TEZE Krok jedenáctý TEZE Krok dvanáctý METODOLOGIE VÝZKUMU (VÝZKUMNÁ ČÁST) Formulace výzkumného problému a výzkumné otázky

6 4.2 Výzkumný přístup Výzkumný soubor a metody získávání dat Zpracování a analýza dat VÝSLEDKY VÝZKUMU Interpretace dat respondentů Napojení na zdroj Já nejsem Bůh Rekonstrukce Duchovní praxe Plody Naděje centrální kategorie Shrnutí Diskuse ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY

7 ÚVOD Ve své absolventské práci se zabývám tématem aplikace účinných strategií, jejichž efektem je základní stabilizace člověka, který se zotavuje z alkoholové závislosti. V zásadě se jedná o nezbytný předpoklad pro obnovu či posílení jeho sociálního fungování, které v důsledku aktivního alkoholismu bylo v různém stupni narušeno. Touto základní stabilizací nemám na mysli žádnou z forem institucionální pomoci, jejíž význam a místo v procesu léčby alkoholismu ale nezpochybňuji. Pojímám ji jako proces, do něhož vstupuje člověk, hledající účinnou pomoc v započatém úsilí o život bez alkoholu a který se uskutečňuje bez odborného vedení mimo léčebné zařízení. Z několika nabízejících se alternativních systémů pomoci, jsem zvolil cestu, kterou postupují svépomocné skupiny hnutí Anonymních alkoholiků. O účinnosti jejich postupů přesvědčují především dosažené výsledky. Důkazem úspěchu zhruba osmi desetiletí jejich činnosti jsou statisíce spokojených alkoholiků, schopných žít trvale střízlivým životem. Na většinu z nich nezabrala žádná z forem konvenční léčby, včetně cílené psychoterapie. Jejich situace se však začala radikálně zlepšovat ve chvíli, kdy se setkali s fungující skupinou AA a rozhodli se začít pracovat na specifickém programu, který se ukazuje být právě oním účinným nástrojem, přinášejícím trvalé pozitivní změny do jejich života. Jde o tzv. program 12 kroků, soubor osvědčených strategií k dosažení a udržení abstinence, rozvoji střízlivého života, jak říkají sami členové AA, což je poměrně známý pojem v oblasti terapie drogových závislostí a jako takový se v modifikovaných podobách běžně používá. Nicméně v prostředí AA, kde vlastně vznikl, je nahlížen a aplikován ve své původní, jednoznačně zaměřené formě. Z povahy věci vyplývá, že o programu AA můžeme získat data dvojího řádu : a) studiem a interpretací strategických postupů z pozice člověka stojícího venku, b) z pozice člověka uvnitř, který kroky programu uskutečňuje. Právě takto se pokusím koncipovat tuto práci, která je ve své podstatě evaluační studií, zaměřenou na zhodnocení metod a technik směřujících ke změně životních postojů spojených s trvalou abstinencí, které jsou využívány právě ve svépomocné skupině Anonymních alkoholiků. V teoretické části přiblížím podstatu alkoholové závislosti a přístupy k jejímu chápání a řešení. V těchto prvních dvou kapitolách vycházím z velké části ze své bakalářské práce, kterou jsem odevzdal na CMTF v Olomouci, a to z důvodu dílčí tematické shody. Dále přiblížím obsah dvanácti kroků programu AA a jeho 7

8 možnou korelaci s křesťanskou duchovní praxí a myšlením. Při výkladu těchto kroků vycházím z pramenů AA, které se často opakují, proto jsou v odkazech použity zkratky odkazující na zdroj. Domnívám se, že úspěšnost programu AA spočívá prioritně v tom, že implikuje tisíciletími prověřené principy křesťanské duchovnosti. K výkladu jednotlivých kroků připojuji stručně zpracované teze, které se tuto korelaci pokoušejí prokázat. Ve výzkumné části představím metodologii výzkumu vycházející z kvalitativního paradigmatu. Po analýze a interpretaci získaných dat připojuji shrnutí. Pro získání relevantních dat jsem použil cestu narativního interview. Výzkum probíhal v lednu únoru 2015 v prostředí svépomocných skupin AA ve Svitavách, Blansku a v Brně. 8

9 1 RYSY ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI, ZÁKLADNÍ MODELY A PŘÍSTUPY Povaha alkoholové závislosti a typologie užívání alkoholu Vznik závislosti na alkoholu lze poměrně dobře popsat pomocí tzv. dispozičněexpozičního modelu (Popov, 2003, s. 152). V podstatě jde o to, že čím výrazněji se uplatňují v člověku prvky dispoziční (jeho genetické dispozice, osobnostní výbava či zdravotní stav), tím menší podíl expozice je nutný a naopak, čím větší je expozice (dostupnost alkoholu, množství jeho konzumace), tím menší dispozice stačí ke vzniku závislosti. Je však třeba říci, že doposud žádný výzkum nedokázal existenci specifické osobnostní struktury, zakládající vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti, či dokonce determinující pro vývoj do závislosti na alkoholu (Kuderle, 2011, s. 48). V Příručce statistiky a diagnostiky mentálních poruch (1994, s. 186), vydané Americkou psychiatrickou společností, se závislostí na alkoholu označuje stav, kdy je člověk na alkoholu fyzicky závislý. Pro naplnění diagnózy závislosti je obvykle nutná přítomnost tří a více následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců: a) trávení velkého množství času obstaráváním a užíváním alkoholu nebo zotavováním se z jeho účinků b) ztráta kontroly nad konzumací alkoholu, projevující se zejména nepotlačitelnou touhou po dalším užívání a nemožnosti omezení užívání c) těžké fyzické odvykací příznaky při odnětí alkoholu nebo omezení jeho příjmu, případně užívání alkoholu k eliminaci těchto odvykacích příznaků d) nárůst tolerance, kdy k dosažení téhož účinku je nutné užít větší množství alkoholu e) člověk v důsledku užívání alkoholu přestává vykonávat nebo omezuje činnosti, které pro něj doposud byly důležité f) konzumace alkoholu ve větším množství nebo po delší dobu, než člověk původně zamýšlel g) pokračujícím užíváním látky navzdory opakujícím se psychickým nebo sociálním problémům. 1 Vzhledem k podobnému tématu jsem použil větší část textu ze své bakalářské práce. 9

10 Gabrhelík (2007) pojímá rozvoj závislosti v kontextu přirozené touhy člověka po změně prožívání. Během počátečních stadií rozvoje závislosti si jedinec začíná budovat a upevňovat typické vnitřní obrany, které mají zabránit vstupu negativních pocitů na vědomou úroveň. To se projevuje zejména popíráním či bagatelizací problémů. Rozvoj závislého chování je pozvolný. Člověk si obvykle rostoucí problém neuvědomuje, nebo rozvoj závislého chování vnímá jen z části. Jeho celkový projev a chování nese rysy nutkavosti, s typickou neschopností přerušit vzorec jednání. Identifikace vzorců užívání alkoholu má význam především pro stanovení nejvhodnějšího způsobu intervence. Obecně zažitou představou v ČR donedávna bylo, že osoby, které by měly být objektem některých z forem intervence (a myslelo se především na ústavní léčbu), jsou v prvé řadě problémoví alkoholici. Ukazuje se však, že existuje mnohonásobně více lidí, kteří mají problémy v různých směrech s alkoholem, byť se nenacházejí v akutním stavu ohrožení výše zmíněných osob, a k nimž by měla směřovat některá z forem pomoci. Pomineme-li cíleně zvolenou naprostou abstinenci, kterou vykazuje nepatrný zlomek populace, lze v oblasti užívání alkoholu rozlišit několik primárních vzorců. Je třeba ovšem zdůraznit, že v užívání termínů, sloužícím k popisu těchto vzorců, nepanuje mezi odborníky jednoznačná shoda. Pro ilustraci: Grohmannová (2007, s. 32) rozlišuje tyto vzorce: a) experiment b) rekreační užívání c) škodlivé užívání d) problémové užívání e) závislostní užívání Ve vzorci škodlivého užívání akcentuje především dopady na duševní stavy člověka (deprese po těžkých stavech opilosti) a užívání nadměrných dávek alkoholu při jedné konzumaci. Popov (2003) pojem škodlivé užívání vztahuje zejména k délce období užívání, které předchází prvním projevům somatického poškození a které se postupně vyvíjí v závislost, snadněji nastupující právě vzhledem k dlouhodobému styku organismu s návykovou látkou. V anglofonních oblastech se můžeme setkat s poněkud odlišným pojetím těchto vzorců. Například Fleming (2002, s ) rozlišuje: a) abstinenci b) relativně bezpečné užívání 10

11 c) užívání s nízkou až střední mírou rizika d) rizikové užívání e) škodlivé až nebezpečné užívání f) závislost na alkoholu Fleming (2002, s. 37) chápe abstinenci způsobem, který je pro mnoho expertů stěží přijatelný. Pozoruhodné a pro mnoho expertů stěží přijatelné, je pojetí abstinence. Zatímco v našem prostoru je abstinence jednoznačně chápána jako stav, kdy člověk alkohol nepije vůbec, tento koncept termínem abstinence chápe množství alkoholu, které odpovídá tzv. 12 sklenicím vypitým za rok, při současném nepřekročení maximálních denních nebo týdenních limitů. Jednou sklenicí je zde myšleno 0,4 l piva, 1,5 dcl vína nebo 4cl lihoviny a denním neohrožujícím limitem 40 g čistého alkoholu, přičemž 1 sklenice představuje 20g alkoholu. Prakticky je tedy za abstinenta považován člověk, který v průběhu roku vypije necelých 10 piv, 2 l vína nebo 0,5 l destilátu. 1.2 Základní modely závislosti a přístupy pomoci V kontextu této práce je třeba chápat pojem model jako do určité míry zjednodušený příklad jevu (alkoholové závislosti) a způsobu, jak se projevuje (funguje). Podle Hartnolla (2005, s. 29) jsou modely obvykle odvozeny z teorií a zahrnují předpoklady o tom, jaké prvky a rozměry daného jevu jsou důležité. Kalina (2003) zmiňuje těchto šest základních modelů závislosti: a) biomedicinský model, v němž je závislost nemocí v lékařském slova smyslu, chronické povahy a obtížně léčitelnou. Jedná se o poruchu mozkových funkcí, do jisté míry s dědičnými dispozicemi. Naděje na úspěšné vyléčení je minimální. Tomuto pojetí odpovídají i převládající léčebné metody: ústavní izolace, detoxikace a léčba prací. Individuální psychoterapeutická péče je spíš výjimkou. b) bio psycho sociální model, kdy závislost vzniká v průběhu vývoje osobnosti ve vzájemné interakci bio psycho vztahových faktorů. Základními pojmy v tomto pojetí jsou dispozice (genetické či získané v raném dětství), zranitelnost (vychází z dispozic) a spouštěče (životní události), které vedou k manifestaci poruchy. Léčba závislosti v tomto modelu je zaměřena na všechny faktory jednotlivých oblastí. Své místo zde nachází tedy detoxikace, farmakoterapie a psychosociální terapie, k nimž patří především terapie v léčebném prostředí (terapeutická komunita) a individuální, skupinová či rodinná psychoterapie. 11

12 c) sociální a sociálně pedagogický model, který spatřuje příčinu závislosti v působení zejména vnějších faktorů v nepříznivém sociálním prostředí, špatné výchově, absenci sociálních dovedností, schopností a možností integrovat se do komunity. Vzhledem k používaným metodám rehabilitace (resocializace, rekvalifikace, poradenství, asistence, využívání chráněného prostředí, nácviky komunikace nebo pracovních dovedností) se domnívám, že jde o model, ve kterém se sociální pracovník může velice dobře uplatnit. Otvírá se tu i široký prostor pro dobrovolnictví a svépomoc. d) model ochrany veřejného zdraví není prioritně zaměřen na rehabilitaci klienta, ale na ochranu populace. Aplikováno na problém alkoholismu, jde o systém zákonů, nařízení, úprav, předpisů a činností, jejichž cílem je nějakým způsobem korigovat a řešit jeho negativní projevy ve společnosti. Tento model v sobě nese určité nebezpečí: staneli se totiž ve společnosti dominantním, vytrácí se zaměření na individuální potřeby klienta. To pak může vést k celkovému zpochybnění a rezignaci na řešení jeho situace. e) morální model pojímá závislost ne jako nemoc, ale jako morální slabost. Závislí nejsou pokládáni za oběti, ale naopak za delikventy. Jsou spíše odsuzováni, namísto aby se jim dostalo pomoci. Tento model je blízký zastáncům autoritářského a represivního přístupu a je velmi často aplikován i v oblasti nealkoholových drog. f) celostní (holistický) model překračuje bio psycho sociální model do oblastí různých forem alternativních terapií nebo přímo již jako bio psycho socio spirituální přístup - vědomě pracuje se spirituálním rozměrem člověka. Tomuto modelu se hlouběji věnuje následující kapitola. 12

13 2 MULTIDIMENZIONÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI A POVAHA PÉČE O ZÁVISLÉ NA ALKOHOLU 2 V porovnání s popsanými modely v předchozí kapitole, je tento model označovaný jako celostní či bio psycho socio spirituální sice podstatně komplikovanější, ale mnohem obsažnější. S rozvojem tohoto modelu se otevírá mnoho cest, jak se závislostí účinně pracovat. Podle Rotgerse (1999, s. 19) je třeba studovat interakce jednotlivých dimenzí a pokusit se identifikovat jednotlivé faktory, které se zásadním způsobem podílejí na změně závislého chování. Cílem tohoto postupu je reflektovat dopady závislosti na jednotlivé dimenze a vytyčit prostor pro nejvhodnější způsob intervence. Velkým přínosem tohoto modelu bylo prokázání hluboce negativních důsledků alkoholové závislosti ve všech dimenzích života člověka. Dobře vysvětluje například princip působení tzv. bludného kruhu udržování závislosti a jeho hlavního zdroje/následku úzkosti. Ta totiž patří mezi hlavní negativní důsledky a zároveň činitele, provázející excesivní konzumaci alkoholu. Člověk se pitím často propadá do úzkostných stavů, které se pokouší překonat dalším (většinou intenzivnějším) pitím alkoholu, ale úlevu nenachází. Naopak se ocitá ve zhoršeném stavu, ve kterém zakouší úzkost v ještě vyšší míře než na počátku. 2.1 Dimenze osobnosti Biologická dimenze Alkohol vstupuje do chemického prostředí mozku a způsobují v něm zásadní změny v oblasti kognitivních funkcí, afektů a chování (Rotgers, 1999). Není v možnostech této práce zabývat se podrobněji neurobiologickými jevy souvisejícími s alkoholem, byť jsou pozoruhodné a mnoho objasňují. Somatická poškození vzniklá škodlivým užíváním alkoholu se mohou týkat prakticky všech systémů lidského organismu. Velmi častá jsou poškození gastrointestinálního traktu, zvyšuje se riziko jaterní cirhózy a karcinomu jater, rakoviny většiny vnitřních orgánů, hrozí dysfunkce oběhového systému a mnoho jiných. 2 Vzhledem k podobnému tématu jsem použil větší část textu ze své bakalářské práce. 13

14 U závislých těhotných žen hrozí riziko poškození plodu fetální alkoholový syndrom (Popov, 2003). Psychologická dimenze Užívání alkoholu ovlivňuje psychické funkce jako je emocionalita, temperament, volní a kognitivní vlastnosti. Zvláštním jevem, který probíhá v psychice pijícího člověka, je působení silného sebeklamu, se kterým se ztotožňuje a skrze něhož nahlíží realitu. To v důsledku určuje jeho osobní preference (například způsob trávení volného času, hodnotová měřítka či výběr zaměstnání (Blatný, 2003). Kudrle (2003) zmiňuje též psychologické předpoklady, které stojí na počátku užívání návykové látky: nudu, zvědavost, absenci vlastního životního programu, nízké sebehodnocení. Psychickými komplikacemi většiny alkoholiků jsou závažné poruchy nálad a emocí. Časté užívání vysokých dávek alkoholu vede obvykle k depresi a úzkosti. Specifické psychické problémy vyplývají i ze samotného životního stylu, v jehož důsledku se alkoholik dostává do velmi problémových situací. To se často projeví pocity studu, viny a nedostatkem sebeúcty. K častým a nebezpečným jevům patří i agresivita vůči okolí, projevující se jako nekontrolovatelný výbuch vzteku s často velmi tragickými následky (Rotgers, 1999) Sociální dimenze Z pohledu praxe je zřejmé, že aktivní alkoholik musí čelit narůstajícím sociálním problémům. Na počátku tohoto řetězce trpí nejvíce systém blízkých osobních vztahů manželství, rodina. Normální soužití je narušováno frustraci, strachem, beznadějí, nenávistí, bezmocí. Děti, které žijí v takovémto rodinném systému, často trpí nadměrným strachem, citovými a sociálními problémy. Nutnost řešit vznikající výchovné problémy přináší do narušeného systému rodiny další stres a poruchy, což provokuje další užívání alkoholu, čímž špatné fungování rodiny narůstá a velice se tak ztěžuje možnost situaci řešit (Rotgers, 1999). Dalšími typickými problémy alkoholiků v sociální oblasti jsou problémy v zaměstnání (riziko jeho ztráty), dluhy, konflikty se zákonem, odmítání společnosti a zavedených norem, hodnot, neschopnost řádně plnit sociální role a ztráta 14

15 společenského postaveni. Řada závislých si svůj propad velice dobře uvědomuje a bolestně ho prožívá. Stres a nespokojenost se svojí situací však většinou zvládají velice těžce a většinou ani nenacházejí sílu ji nějak účinněji řešit. Výsledkem je pokračování v dalším pití. Za těchto okolností se ukazuje nezbytnost intervence a přijetí některé z forem léčby, nemá li člověk sestoupit na samé dno závislosti a překročit svůj point of no return (Rotgers, 1999). Sociální dimenze je prostorem pro realizaci sociální práce zaměřené na resocializaci a sociální rehabilitaci. Své nezastupitelné místo zde má i některá z forem rodinné terapie (Gabrhelík, 2007). Spirituální dimenze U mnoha lidí způsobuje nadměrné pití alkoholu silné pocity odcizení, izolace a prázdnoty. To často dospěje až do stavu úplné ztráty smyslu a účelu života, zpochybněním morálních hodnot a stavu zoufalství, který je vedle nesnesitelných abstinenčních příznaků hlavním podnětem k dalšímu pití (Rotgers, 1999). Etablovaný systém pracuje jistě a spolehlivě k postupné totální destrukci. Vědecké studie prokázaly, že spiritualita a religiozita mohou byt pozitivními faktory při léčbě závislosti. K. Nešpor a L. Csemy (2006) popisuji výzkum Poageho a kol., kteří došli k závěru, že délka abstinence v jejich výzkumném souboru více souvisela se spiritualitou než s pocitem spokojenosti nebo mírou stresu. Podobně studie Pardiniho a kol. ukázala, že u závislých na návykových látkách je vyšší religiozita a spiritualita spojena s optimističtější životni orientaci, větším pocitem sociální podpory, vyšší odolností proti stresu, s nižší úzkosti (Nešpor, Csémy, 2006, s. 16). 2.2 Povaha péče o lidi závislé na alkoholu Výběr typu terapie či vhodného zařízení pro alkoholika závisí na stupni jeho závislosti, ale důležité je také hodnotit jeho zdravotní stav, psychologické problémy, úroveň motivace a potřebu podpory, potenciál pro relaps, dále rodinné a partnerské vztahy i širší sociální okolí klienta (Kalina, 2000, s. 54). Lze říci, že v ČR doposud převládá systém základní péče o alkoholiky v podobě detoxikace, ambulantní léčby, ústavní léčby a následného doléčování. ČR se v současnosti potýká s omezenou sítí ambulantních poraden i nedostatkem lůžek v ústavních zařízeních. Pokud se člověk skutečně rozhodne pro ústavní léčbu, ve většině 15

16 případů se setká s dlouhými čekacími lhůtami na umístění v některém specializovaném ústavu, což samozřejmě pro člověka znamená další komplikace a počáteční motivace k léčbě se může vytratit (Dobiášová, 2003, s. 284). Vedle této formy institucionální pomoci vznikly v posledních letech kontaktní centra a poradny a zejména projekty zaměřené na dlouhodobou, komplexní podporu osob, které vyžadují zvýšenou péči pro své znovuzačlenění. Jsou provozována nestátními neziskovými organizacemi a dosahují výborných výsledků. Za všechny je možno jmenovat Lotos Brno, o.p.s. a Dům pod svahem, který provozuje Armáda spásy v Havířově. Zcela specifickou formu pomoci nabízí prostředí svépomocných skupin hnutí Anonymních alkoholiků. V následující části práce představím Program 12 kroků AA, který se osvědčuje jako velmi účinná metoda k dosažení trvalé abstinence. 16

17 3 DVANÁCTIKROKOVÝ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ S JEDNOTLIVÝMI TE- ZEMI 3.1 Krok první: Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu naše životy se staly nezvladatelnými. Základní tezí programu AA je tvrzení, že není možné nalézt sílu k trvalé střízlivosti, pokud si alkoholik nepřipustí svoji úplnou porážku ve vztahu k alkoholu. Není - li schopen tohoto aktu pokory, je dosažení střízlivosti neuskutečnitelné. K tomu je zapotřebí dotknout se svého osobního dna. Důvodem tohoto požadavku je zkušenost, že ti, kteří nezakusí tuto mezní situaci, se většinou nepokoušejí žít v souladu s programem AA, skrze něhož lze dosáhnout uzdravení. Uskutečňování zbývajících jedenácti kroků programu AA totiž znamená přijmout postoje a osvojit si jednání, které jsou pro pijícího alkoholika nedostupné (12 kroků, 2000, s. 6). Alkoholismus je chápán jako silná a lstivá duševní posedlost, kterou člověk nezlomí pouhou silou vůle. Je-li člověk osamocen, odkázán pouze na potenci svojí osobní vůle, téměř nikdy k uzdravení nedospěje. V prostředí AA člověk není veden k sebedůvěře či sebevědomí, jak by se mohlo očekávat. Naopak. V souvislosti s alkoholem není sebevědomí na místě, je považováno za nežádoucí přítěž (12 kroků, 2000, s. 4). TEZE 1: Nemoc nebo neřest? Svoboda dělá z člověka mravní subjekt. Když člověk jedná svobodně, je takřka otcem vlastních skutků. Lidské činy, to je skutky svobodně zvolené na základě úsudku svědomí, je možno mravně hodnotit. Jsou dobré nebo špatné. (KKC, 1995, s. 445) Pití alkoholu ve stádiu, kdy člověk zcela jednoznačně vykazuje známky alkoholismu, je nesnadné posuzovat z hlediska morálky. Písmo sv. v listě Galaťanům (5, 19-21) zařazuje opilství do výčtu lidských činů, které jsou Církví označovány pojmem těžký hřích. Chápeme- li hřích spolu s Církví jako provinění proti rozumu, pravdě, a správnému svědomí jako přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu, způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech (KKC, s. 463), pak toto jednání podstatu hříchu naplňuje. Otázkou však je, do jaké míry je v této fázi svobodně a chtěné, aby tuto realitu naplnilo. Špidlík (2013, s. 19) na základě předchozí analýzy 17

18 tradičních pěti období pronikání špatnosti do srdce člověka (navádění, rozhovor, boj, souhlas, vášeň) považuje za nejtragičtější stupeň právě tzv. vášeň. Podléhání špatným myšlenkám oslabuje lidský charakter a postupně se v člověku etabluje stálá a silná náklonnost ke zlu, které se velmi těžko čelí. Jako příklad otroctví vášně uvádí opilství či zneužívání sexu. Člověk však i v takovémto stavu není zbaven svobodné vůle ta je oslabená a v polospánku. Je třeba ji vzbudit vlastním chtěním ve spojení s Boží milostí. Domnívám se, že je přínosné pojímat alkoholovou závislost ze dvou základních hledisek: jako nemoc i jako neřest, a jako takové je adekvátním způsobem řešit. 3.2 Krok druhý: Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví. Společenství AA na nikom nepožaduje, aby čemukoli věřil. Pro započetí a upevňování střízlivého života není nutné ihned přijmout vše, co je obsahem tohoto kroku. Jediné, čeho je zapotřebí, je tak zvaně otevřená mysl. Tím je v podstatě myšleno, aby se člověk snažil vymanit z prefabrikovaných způsobů myšlení o sobě samém a na základě svého stavu připustil, že pomoc nepřijde od něho samého, ale od zdroje, nacházejícího se mimo něho (12 kroků, 2000, s. 9). Tohoto druhu víry lze dosáhnout již zmíněnou pokorou a otevřeností. Je třeba výslovně zdůraznit, že se nejedná o předávání nějaké univerzální formy spirituality, jejíž postupné přijetí se od člověka očekává. Agnostik, ateista, věřící, který ztratil svoji víru či si ji uchoval ti všichni stojí vedle sebe a potřebují nahlédnout, že od sebe samých ve vztahu k alkoholu nic očekávat nemohou. A v důsledku tohoto poznání se vztáhnout ke zdroji, který je přesahuje. Alternativou konceptu Boha, který bývá pro mnoho lidí nepřijatelný, je koncept tzv. vyšší moci. Pro někoho je nejpřijatelnější variantou vyšší síly samotné společenství AA je zde velmi početná skupina lidí, kteří vyřešili své problémy s alkoholem a v tomto ohledu jsou jistě silnější než on sám, který je na cestě jen krátce. Někteří dlouhodobí členové AA, kteří zvolili tento způsob, dosvědčují, že jakmile byli na druhé straně (dalo by se říci: prolomili se do spirituální dimenze) začala se jejich víra měnit, rozšiřovat a prohlubovat. Dospěli k víře ve vyšší moc a většina z nich začala hovořit o Bohu (12K, 2000, s. 11). 18

19 TEZE 2: Intellego ut credam ničí humanistický antropocentrismus svobodu člověka? Zemánek (2012) ve svém eseji analyzujícím myšlení Nikolaje Berďajeva uvádí Guardiniho tvrzení o svobodném bytí člověka nutně založeném na spravedlnosti konstituované mravním zákonem. Spravedlnost je podmíněna odpovědností vůči světu a všem bytostem člověk není vlastníkem světa, ale jeho správcem. Boží uspořádání člověka nezotročuje, jak nezvratně prokazuje tomismus. Dále zmiňuje encykliku Libertas praestantissimum, ve které papež Lev XIII mimo jiné ukazuje, že účast na Božím řádu a zakotvenost v něm, člověku umožňuje dosáhnout skutečné svobody. Svoboda je tu chápána jako schopnost volit to, co slouží účelu. K ní je nezbytná svoboda vůle, prosvětlená rozumem (racionálním úsudkem, poznáním). Svobodné jednání je tak nutně spjato s dobrem, jehož vyjádřením je mravní zákon (řád), jenž pochází od Boha a jehož poznání umožňuje rozum. Proto Lev XIII. soudí, že vyvázání se z řádu či pokusy o jeho zpochybnění představují pro svobodu člověka hrozbu. Rozum je odrazem přirozeného zákona, ale jeho příkazy by nebyly pro jednajícího člověka legitimní, pokud by byl nejvyšším a svrchovaným zákonodárcem, nad kterým už nic není. Z toho plyne nutnost existence Nejvyššího, jehož řád se odráží v rozvažování a příkazech rozumu. V hloubi člověka je zakódováno něco, co ho naprosto přesahuje a co z něj nelze vymazat, zvláště když se vyvíjí úsilí toto něco zachovat a rozvíjet, co mu v důsledku pomůže zvolit to dobré. Je to lidství? Zárodek věčnosti, povědomí Boha? S nadsázkou lze říct, že v postmoderní době je jedno, co člověk myslí, řekne nebo udělá, protože díky (mj.) novověké filozofii rezignuje na možnost poznání pravdy in se a přijímá bludné východisko v podobě plurality pravd. Na druhé straně však, ve světle zmíněné encykliky, je tu něco velmi spolehlivého, o co se lze opřít, a tedy dospět k víře, že jenom síla větší než moje mi vrátí duševní zdraví. 3.3 Krok třetí: Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my sami chápeme. Společenství AA vidí kořen problému závislého člověka v triádě smrti, kterou tvoří sobeckost, filosofie soběstačnosti a v důsledku toho nesprávné nasměrování vůle (Anonymní Alkoholici, 1996, s. 71). V souvislosti se dvěma předchozími kroky ví, že ve vztahu k alkoholu je bezmocný a účinná pomoc přichází z vnějšího přesažného zdroje, kterému řešení svého problému svěřuje, tedy například samotné skupině nebo 19

20 přímo Bohu, tak jak ho chápe on sám. Jde o to, vyjádřit poněkud neutrálními termíny hluboce náboženské skutečnosti. Falešná filosofie soběstačnosti představuje stav, kdy si člověk hraje na Boha, a tak se mohutnosti jeho duše (rozum, vůle a paměť) přestávají rozvíjet a působit správným směrem. Předat svou vůli Bohu znamená v tomto kontextu podřídit se vyšší moci, jejíž působení, neblokované lidskou svévolí, obnoví ztracený soulad. Čím více se jí člověk podřizuje, tím nezávislejším se stává (12 K, 2000, s. 20). TEZE 3: Credo ut intellegam Blondel (2008, s. 27) zmiňuje v souvislosti s výkladem nejobecnějšího faktu života konáním - myšlenku, že odmítne-li člověk svobodnou oddanost (transcendenci), upadne do otroctví. Nelze totiž nejednat. Zastaví-li se, je riziko, že ztratí všechno možnost volby, sama sebe. Nejsem - li činný z vlastního popudu, pak působí něco ve mně nebo mimo mne a beze mne a co působí beze mne, je obyčejně činné proti mně konání nestrpí odklad, podobně jako smrt. Čisté poznání nikdy nedostačí, aby nás pohnulo k činu, poněvadž nás nikdy zcela neuchvátí v každém činu je uzavřen akt víry. Říha (1993, s. 109) v souladu s církevní tradicí zdůrazňuje otevřenost lidské přirozenosti pro skutečnost, která přesahuje tento svět. Tato přesažnost je vlastností ducha vůbec, duchovní bytosti jsou samostatné, a přece se nemůžou uskutečnit mimo Boha. Kdykoliv člověk lne ke svému bytí, chrání je, snaží se jej rozhojnit a upevnit, lne tím dříve a plněji k Božímu bytí, jehož je vzdáleným odleskem. Dále odkazuje na svatého Tomáš Akvinského (zdroj neuveden), který učí, že v základech našeho ducha je tato přirozená láska, tento sklon přesahující všechno stvořené. Je to láska nevědomá a slepá, ale působící ve všem našem chtění, i v tom, jež hledá své naplnění na chybných a zvrácených cestách. Tato přirozená láska nalézá svůj cíl a tím člověk nalézá sám sebe jedině, když se rozhodne odevzdat Bohu. To však je možné jen tehdy, když Bůh dříve přišel k nám a nabídl nám svou lásku. On nás předešel. On nás miloval dříve, než my jsme milovali jeho. 3.4 Krok čtvrtý: Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých. Účelem tohoto kroku je odhalit, jakou přítěž si člověk nese ve svém nitru. Předpokladem nápravy je zjištění deformací, které v člověku v průběhu života vznikly 20

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici

Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici Svépomocné společenství Anonymní Alkoholici ANONYMNÍ ALKOHOLICI, je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a nadějí, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

VČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE U PROBLÉMŮ S NÁVYK OVÝMI LÁTKAMI

VČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE U PROBLÉMŮ S NÁVYK OVÝMI LÁTKAMI VČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE U PROBLÉMŮ S NÁVYK OVÝMI LÁTKAMI Konference Primární prevence rizikového chování III Praha, 27. listopadu 2006 MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Obsah Pojmy, význam, angažované

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více