CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Praxe svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků k dosažení trvalé abstinence Pavel Lahoda Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015

2 Není podstatné, zda máme práci či ne, zda žijeme s ženou nebo bez ní. Pokud lpíme na čemkoli víc než na Bohu, nedokážeme přestat pít. (Anonymní alkoholici, 2000, s. 111) Obsculta, o fili, praecepta magistri et inklina aurem cordis tui et admonitionem pii patris libenter excipe et efficaciter comple, ut ad eum per oboedientiae desidiam recesseras. (Regula Benedicti, Prologus)

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedl v seznamu literatury. V Olomouci dne Pavel Lahoda

4 Poděkování: Děkuji své vedoucí práce, Mgr. Vladislavě Závrské za trpělivost, rady a povzbuzení a všem ochotným respondentům členům svépomocných skupin hnutí Anonymní alkoholici.

5 OBSAH ÚVOD RYSY ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI, ZÁKLADNÍ MODELY A PŘÍSTUPY Povaha alkoholové závislosti a typologie užívání alkoholu Základní modely závislosti a přístupy pomoci MULTIDIMENZIONÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI A POVAHA PÉČE O ZÁ- VISLÉ NA ALKOHOLU Dimenze osobnosti Povaha péče o lidi závislé na alkoholu DVANÁCTIKROKOVÝ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ S JEDNOTLIVÝMI TE-ZEMI Krok první TEZE Krok druhý TEZE Krok třetí TEZE Krok čtvrtý TEZE Krok pátý TEZE Krok šestý TEZE Krok sedmý TEZE Krok osmý TEZE Krok devátý TEZE Krok desátý TEZE Krok jedenáctý TEZE Krok dvanáctý METODOLOGIE VÝZKUMU (VÝZKUMNÁ ČÁST) Formulace výzkumného problému a výzkumné otázky

6 4.2 Výzkumný přístup Výzkumný soubor a metody získávání dat Zpracování a analýza dat VÝSLEDKY VÝZKUMU Interpretace dat respondentů Napojení na zdroj Já nejsem Bůh Rekonstrukce Duchovní praxe Plody Naděje centrální kategorie Shrnutí Diskuse ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY

7 ÚVOD Ve své absolventské práci se zabývám tématem aplikace účinných strategií, jejichž efektem je základní stabilizace člověka, který se zotavuje z alkoholové závislosti. V zásadě se jedná o nezbytný předpoklad pro obnovu či posílení jeho sociálního fungování, které v důsledku aktivního alkoholismu bylo v různém stupni narušeno. Touto základní stabilizací nemám na mysli žádnou z forem institucionální pomoci, jejíž význam a místo v procesu léčby alkoholismu ale nezpochybňuji. Pojímám ji jako proces, do něhož vstupuje člověk, hledající účinnou pomoc v započatém úsilí o život bez alkoholu a který se uskutečňuje bez odborného vedení mimo léčebné zařízení. Z několika nabízejících se alternativních systémů pomoci, jsem zvolil cestu, kterou postupují svépomocné skupiny hnutí Anonymních alkoholiků. O účinnosti jejich postupů přesvědčují především dosažené výsledky. Důkazem úspěchu zhruba osmi desetiletí jejich činnosti jsou statisíce spokojených alkoholiků, schopných žít trvale střízlivým životem. Na většinu z nich nezabrala žádná z forem konvenční léčby, včetně cílené psychoterapie. Jejich situace se však začala radikálně zlepšovat ve chvíli, kdy se setkali s fungující skupinou AA a rozhodli se začít pracovat na specifickém programu, který se ukazuje být právě oním účinným nástrojem, přinášejícím trvalé pozitivní změny do jejich života. Jde o tzv. program 12 kroků, soubor osvědčených strategií k dosažení a udržení abstinence, rozvoji střízlivého života, jak říkají sami členové AA, což je poměrně známý pojem v oblasti terapie drogových závislostí a jako takový se v modifikovaných podobách běžně používá. Nicméně v prostředí AA, kde vlastně vznikl, je nahlížen a aplikován ve své původní, jednoznačně zaměřené formě. Z povahy věci vyplývá, že o programu AA můžeme získat data dvojího řádu : a) studiem a interpretací strategických postupů z pozice člověka stojícího venku, b) z pozice člověka uvnitř, který kroky programu uskutečňuje. Právě takto se pokusím koncipovat tuto práci, která je ve své podstatě evaluační studií, zaměřenou na zhodnocení metod a technik směřujících ke změně životních postojů spojených s trvalou abstinencí, které jsou využívány právě ve svépomocné skupině Anonymních alkoholiků. V teoretické části přiblížím podstatu alkoholové závislosti a přístupy k jejímu chápání a řešení. V těchto prvních dvou kapitolách vycházím z velké části ze své bakalářské práce, kterou jsem odevzdal na CMTF v Olomouci, a to z důvodu dílčí tematické shody. Dále přiblížím obsah dvanácti kroků programu AA a jeho 7

8 možnou korelaci s křesťanskou duchovní praxí a myšlením. Při výkladu těchto kroků vycházím z pramenů AA, které se často opakují, proto jsou v odkazech použity zkratky odkazující na zdroj. Domnívám se, že úspěšnost programu AA spočívá prioritně v tom, že implikuje tisíciletími prověřené principy křesťanské duchovnosti. K výkladu jednotlivých kroků připojuji stručně zpracované teze, které se tuto korelaci pokoušejí prokázat. Ve výzkumné části představím metodologii výzkumu vycházející z kvalitativního paradigmatu. Po analýze a interpretaci získaných dat připojuji shrnutí. Pro získání relevantních dat jsem použil cestu narativního interview. Výzkum probíhal v lednu únoru 2015 v prostředí svépomocných skupin AA ve Svitavách, Blansku a v Brně. 8

9 1 RYSY ALKOHOLOVÉ ZÁVISLOSTI, ZÁKLADNÍ MODELY A PŘÍSTUPY Povaha alkoholové závislosti a typologie užívání alkoholu Vznik závislosti na alkoholu lze poměrně dobře popsat pomocí tzv. dispozičněexpozičního modelu (Popov, 2003, s. 152). V podstatě jde o to, že čím výrazněji se uplatňují v člověku prvky dispoziční (jeho genetické dispozice, osobnostní výbava či zdravotní stav), tím menší podíl expozice je nutný a naopak, čím větší je expozice (dostupnost alkoholu, množství jeho konzumace), tím menší dispozice stačí ke vzniku závislosti. Je však třeba říci, že doposud žádný výzkum nedokázal existenci specifické osobnostní struktury, zakládající vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti, či dokonce determinující pro vývoj do závislosti na alkoholu (Kuderle, 2011, s. 48). V Příručce statistiky a diagnostiky mentálních poruch (1994, s. 186), vydané Americkou psychiatrickou společností, se závislostí na alkoholu označuje stav, kdy je člověk na alkoholu fyzicky závislý. Pro naplnění diagnózy závislosti je obvykle nutná přítomnost tří a více následujících příznaků ve stejném období dvanácti měsíců: a) trávení velkého množství času obstaráváním a užíváním alkoholu nebo zotavováním se z jeho účinků b) ztráta kontroly nad konzumací alkoholu, projevující se zejména nepotlačitelnou touhou po dalším užívání a nemožnosti omezení užívání c) těžké fyzické odvykací příznaky při odnětí alkoholu nebo omezení jeho příjmu, případně užívání alkoholu k eliminaci těchto odvykacích příznaků d) nárůst tolerance, kdy k dosažení téhož účinku je nutné užít větší množství alkoholu e) člověk v důsledku užívání alkoholu přestává vykonávat nebo omezuje činnosti, které pro něj doposud byly důležité f) konzumace alkoholu ve větším množství nebo po delší dobu, než člověk původně zamýšlel g) pokračujícím užíváním látky navzdory opakujícím se psychickým nebo sociálním problémům. 1 Vzhledem k podobnému tématu jsem použil větší část textu ze své bakalářské práce. 9

10 Gabrhelík (2007) pojímá rozvoj závislosti v kontextu přirozené touhy člověka po změně prožívání. Během počátečních stadií rozvoje závislosti si jedinec začíná budovat a upevňovat typické vnitřní obrany, které mají zabránit vstupu negativních pocitů na vědomou úroveň. To se projevuje zejména popíráním či bagatelizací problémů. Rozvoj závislého chování je pozvolný. Člověk si obvykle rostoucí problém neuvědomuje, nebo rozvoj závislého chování vnímá jen z části. Jeho celkový projev a chování nese rysy nutkavosti, s typickou neschopností přerušit vzorec jednání. Identifikace vzorců užívání alkoholu má význam především pro stanovení nejvhodnějšího způsobu intervence. Obecně zažitou představou v ČR donedávna bylo, že osoby, které by měly být objektem některých z forem intervence (a myslelo se především na ústavní léčbu), jsou v prvé řadě problémoví alkoholici. Ukazuje se však, že existuje mnohonásobně více lidí, kteří mají problémy v různých směrech s alkoholem, byť se nenacházejí v akutním stavu ohrožení výše zmíněných osob, a k nimž by měla směřovat některá z forem pomoci. Pomineme-li cíleně zvolenou naprostou abstinenci, kterou vykazuje nepatrný zlomek populace, lze v oblasti užívání alkoholu rozlišit několik primárních vzorců. Je třeba ovšem zdůraznit, že v užívání termínů, sloužícím k popisu těchto vzorců, nepanuje mezi odborníky jednoznačná shoda. Pro ilustraci: Grohmannová (2007, s. 32) rozlišuje tyto vzorce: a) experiment b) rekreační užívání c) škodlivé užívání d) problémové užívání e) závislostní užívání Ve vzorci škodlivého užívání akcentuje především dopady na duševní stavy člověka (deprese po těžkých stavech opilosti) a užívání nadměrných dávek alkoholu při jedné konzumaci. Popov (2003) pojem škodlivé užívání vztahuje zejména k délce období užívání, které předchází prvním projevům somatického poškození a které se postupně vyvíjí v závislost, snadněji nastupující právě vzhledem k dlouhodobému styku organismu s návykovou látkou. V anglofonních oblastech se můžeme setkat s poněkud odlišným pojetím těchto vzorců. Například Fleming (2002, s ) rozlišuje: a) abstinenci b) relativně bezpečné užívání 10

11 c) užívání s nízkou až střední mírou rizika d) rizikové užívání e) škodlivé až nebezpečné užívání f) závislost na alkoholu Fleming (2002, s. 37) chápe abstinenci způsobem, který je pro mnoho expertů stěží přijatelný. Pozoruhodné a pro mnoho expertů stěží přijatelné, je pojetí abstinence. Zatímco v našem prostoru je abstinence jednoznačně chápána jako stav, kdy člověk alkohol nepije vůbec, tento koncept termínem abstinence chápe množství alkoholu, které odpovídá tzv. 12 sklenicím vypitým za rok, při současném nepřekročení maximálních denních nebo týdenních limitů. Jednou sklenicí je zde myšleno 0,4 l piva, 1,5 dcl vína nebo 4cl lihoviny a denním neohrožujícím limitem 40 g čistého alkoholu, přičemž 1 sklenice představuje 20g alkoholu. Prakticky je tedy za abstinenta považován člověk, který v průběhu roku vypije necelých 10 piv, 2 l vína nebo 0,5 l destilátu. 1.2 Základní modely závislosti a přístupy pomoci V kontextu této práce je třeba chápat pojem model jako do určité míry zjednodušený příklad jevu (alkoholové závislosti) a způsobu, jak se projevuje (funguje). Podle Hartnolla (2005, s. 29) jsou modely obvykle odvozeny z teorií a zahrnují předpoklady o tom, jaké prvky a rozměry daného jevu jsou důležité. Kalina (2003) zmiňuje těchto šest základních modelů závislosti: a) biomedicinský model, v němž je závislost nemocí v lékařském slova smyslu, chronické povahy a obtížně léčitelnou. Jedná se o poruchu mozkových funkcí, do jisté míry s dědičnými dispozicemi. Naděje na úspěšné vyléčení je minimální. Tomuto pojetí odpovídají i převládající léčebné metody: ústavní izolace, detoxikace a léčba prací. Individuální psychoterapeutická péče je spíš výjimkou. b) bio psycho sociální model, kdy závislost vzniká v průběhu vývoje osobnosti ve vzájemné interakci bio psycho vztahových faktorů. Základními pojmy v tomto pojetí jsou dispozice (genetické či získané v raném dětství), zranitelnost (vychází z dispozic) a spouštěče (životní události), které vedou k manifestaci poruchy. Léčba závislosti v tomto modelu je zaměřena na všechny faktory jednotlivých oblastí. Své místo zde nachází tedy detoxikace, farmakoterapie a psychosociální terapie, k nimž patří především terapie v léčebném prostředí (terapeutická komunita) a individuální, skupinová či rodinná psychoterapie. 11

12 c) sociální a sociálně pedagogický model, který spatřuje příčinu závislosti v působení zejména vnějších faktorů v nepříznivém sociálním prostředí, špatné výchově, absenci sociálních dovedností, schopností a možností integrovat se do komunity. Vzhledem k používaným metodám rehabilitace (resocializace, rekvalifikace, poradenství, asistence, využívání chráněného prostředí, nácviky komunikace nebo pracovních dovedností) se domnívám, že jde o model, ve kterém se sociální pracovník může velice dobře uplatnit. Otvírá se tu i široký prostor pro dobrovolnictví a svépomoc. d) model ochrany veřejného zdraví není prioritně zaměřen na rehabilitaci klienta, ale na ochranu populace. Aplikováno na problém alkoholismu, jde o systém zákonů, nařízení, úprav, předpisů a činností, jejichž cílem je nějakým způsobem korigovat a řešit jeho negativní projevy ve společnosti. Tento model v sobě nese určité nebezpečí: staneli se totiž ve společnosti dominantním, vytrácí se zaměření na individuální potřeby klienta. To pak může vést k celkovému zpochybnění a rezignaci na řešení jeho situace. e) morální model pojímá závislost ne jako nemoc, ale jako morální slabost. Závislí nejsou pokládáni za oběti, ale naopak za delikventy. Jsou spíše odsuzováni, namísto aby se jim dostalo pomoci. Tento model je blízký zastáncům autoritářského a represivního přístupu a je velmi často aplikován i v oblasti nealkoholových drog. f) celostní (holistický) model překračuje bio psycho sociální model do oblastí různých forem alternativních terapií nebo přímo již jako bio psycho socio spirituální přístup - vědomě pracuje se spirituálním rozměrem člověka. Tomuto modelu se hlouběji věnuje následující kapitola. 12

13 2 MULTIDIMENZIONÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI A POVAHA PÉČE O ZÁVISLÉ NA ALKOHOLU 2 V porovnání s popsanými modely v předchozí kapitole, je tento model označovaný jako celostní či bio psycho socio spirituální sice podstatně komplikovanější, ale mnohem obsažnější. S rozvojem tohoto modelu se otevírá mnoho cest, jak se závislostí účinně pracovat. Podle Rotgerse (1999, s. 19) je třeba studovat interakce jednotlivých dimenzí a pokusit se identifikovat jednotlivé faktory, které se zásadním způsobem podílejí na změně závislého chování. Cílem tohoto postupu je reflektovat dopady závislosti na jednotlivé dimenze a vytyčit prostor pro nejvhodnější způsob intervence. Velkým přínosem tohoto modelu bylo prokázání hluboce negativních důsledků alkoholové závislosti ve všech dimenzích života člověka. Dobře vysvětluje například princip působení tzv. bludného kruhu udržování závislosti a jeho hlavního zdroje/následku úzkosti. Ta totiž patří mezi hlavní negativní důsledky a zároveň činitele, provázející excesivní konzumaci alkoholu. Člověk se pitím často propadá do úzkostných stavů, které se pokouší překonat dalším (většinou intenzivnějším) pitím alkoholu, ale úlevu nenachází. Naopak se ocitá ve zhoršeném stavu, ve kterém zakouší úzkost v ještě vyšší míře než na počátku. 2.1 Dimenze osobnosti Biologická dimenze Alkohol vstupuje do chemického prostředí mozku a způsobují v něm zásadní změny v oblasti kognitivních funkcí, afektů a chování (Rotgers, 1999). Není v možnostech této práce zabývat se podrobněji neurobiologickými jevy souvisejícími s alkoholem, byť jsou pozoruhodné a mnoho objasňují. Somatická poškození vzniklá škodlivým užíváním alkoholu se mohou týkat prakticky všech systémů lidského organismu. Velmi častá jsou poškození gastrointestinálního traktu, zvyšuje se riziko jaterní cirhózy a karcinomu jater, rakoviny většiny vnitřních orgánů, hrozí dysfunkce oběhového systému a mnoho jiných. 2 Vzhledem k podobnému tématu jsem použil větší část textu ze své bakalářské práce. 13

14 U závislých těhotných žen hrozí riziko poškození plodu fetální alkoholový syndrom (Popov, 2003). Psychologická dimenze Užívání alkoholu ovlivňuje psychické funkce jako je emocionalita, temperament, volní a kognitivní vlastnosti. Zvláštním jevem, který probíhá v psychice pijícího člověka, je působení silného sebeklamu, se kterým se ztotožňuje a skrze něhož nahlíží realitu. To v důsledku určuje jeho osobní preference (například způsob trávení volného času, hodnotová měřítka či výběr zaměstnání (Blatný, 2003). Kudrle (2003) zmiňuje též psychologické předpoklady, které stojí na počátku užívání návykové látky: nudu, zvědavost, absenci vlastního životního programu, nízké sebehodnocení. Psychickými komplikacemi většiny alkoholiků jsou závažné poruchy nálad a emocí. Časté užívání vysokých dávek alkoholu vede obvykle k depresi a úzkosti. Specifické psychické problémy vyplývají i ze samotného životního stylu, v jehož důsledku se alkoholik dostává do velmi problémových situací. To se často projeví pocity studu, viny a nedostatkem sebeúcty. K častým a nebezpečným jevům patří i agresivita vůči okolí, projevující se jako nekontrolovatelný výbuch vzteku s často velmi tragickými následky (Rotgers, 1999) Sociální dimenze Z pohledu praxe je zřejmé, že aktivní alkoholik musí čelit narůstajícím sociálním problémům. Na počátku tohoto řetězce trpí nejvíce systém blízkých osobních vztahů manželství, rodina. Normální soužití je narušováno frustraci, strachem, beznadějí, nenávistí, bezmocí. Děti, které žijí v takovémto rodinném systému, často trpí nadměrným strachem, citovými a sociálními problémy. Nutnost řešit vznikající výchovné problémy přináší do narušeného systému rodiny další stres a poruchy, což provokuje další užívání alkoholu, čímž špatné fungování rodiny narůstá a velice se tak ztěžuje možnost situaci řešit (Rotgers, 1999). Dalšími typickými problémy alkoholiků v sociální oblasti jsou problémy v zaměstnání (riziko jeho ztráty), dluhy, konflikty se zákonem, odmítání společnosti a zavedených norem, hodnot, neschopnost řádně plnit sociální role a ztráta 14

15 společenského postaveni. Řada závislých si svůj propad velice dobře uvědomuje a bolestně ho prožívá. Stres a nespokojenost se svojí situací však většinou zvládají velice těžce a většinou ani nenacházejí sílu ji nějak účinněji řešit. Výsledkem je pokračování v dalším pití. Za těchto okolností se ukazuje nezbytnost intervence a přijetí některé z forem léčby, nemá li člověk sestoupit na samé dno závislosti a překročit svůj point of no return (Rotgers, 1999). Sociální dimenze je prostorem pro realizaci sociální práce zaměřené na resocializaci a sociální rehabilitaci. Své nezastupitelné místo zde má i některá z forem rodinné terapie (Gabrhelík, 2007). Spirituální dimenze U mnoha lidí způsobuje nadměrné pití alkoholu silné pocity odcizení, izolace a prázdnoty. To často dospěje až do stavu úplné ztráty smyslu a účelu života, zpochybněním morálních hodnot a stavu zoufalství, který je vedle nesnesitelných abstinenčních příznaků hlavním podnětem k dalšímu pití (Rotgers, 1999). Etablovaný systém pracuje jistě a spolehlivě k postupné totální destrukci. Vědecké studie prokázaly, že spiritualita a religiozita mohou byt pozitivními faktory při léčbě závislosti. K. Nešpor a L. Csemy (2006) popisuji výzkum Poageho a kol., kteří došli k závěru, že délka abstinence v jejich výzkumném souboru více souvisela se spiritualitou než s pocitem spokojenosti nebo mírou stresu. Podobně studie Pardiniho a kol. ukázala, že u závislých na návykových látkách je vyšší religiozita a spiritualita spojena s optimističtější životni orientaci, větším pocitem sociální podpory, vyšší odolností proti stresu, s nižší úzkosti (Nešpor, Csémy, 2006, s. 16). 2.2 Povaha péče o lidi závislé na alkoholu Výběr typu terapie či vhodného zařízení pro alkoholika závisí na stupni jeho závislosti, ale důležité je také hodnotit jeho zdravotní stav, psychologické problémy, úroveň motivace a potřebu podpory, potenciál pro relaps, dále rodinné a partnerské vztahy i širší sociální okolí klienta (Kalina, 2000, s. 54). Lze říci, že v ČR doposud převládá systém základní péče o alkoholiky v podobě detoxikace, ambulantní léčby, ústavní léčby a následného doléčování. ČR se v současnosti potýká s omezenou sítí ambulantních poraden i nedostatkem lůžek v ústavních zařízeních. Pokud se člověk skutečně rozhodne pro ústavní léčbu, ve většině 15

16 případů se setká s dlouhými čekacími lhůtami na umístění v některém specializovaném ústavu, což samozřejmě pro člověka znamená další komplikace a počáteční motivace k léčbě se může vytratit (Dobiášová, 2003, s. 284). Vedle této formy institucionální pomoci vznikly v posledních letech kontaktní centra a poradny a zejména projekty zaměřené na dlouhodobou, komplexní podporu osob, které vyžadují zvýšenou péči pro své znovuzačlenění. Jsou provozována nestátními neziskovými organizacemi a dosahují výborných výsledků. Za všechny je možno jmenovat Lotos Brno, o.p.s. a Dům pod svahem, který provozuje Armáda spásy v Havířově. Zcela specifickou formu pomoci nabízí prostředí svépomocných skupin hnutí Anonymních alkoholiků. V následující části práce představím Program 12 kroků AA, který se osvědčuje jako velmi účinná metoda k dosažení trvalé abstinence. 16

17 3 DVANÁCTIKROKOVÝ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ S JEDNOTLIVÝMI TE- ZEMI 3.1 Krok první: Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu naše životy se staly nezvladatelnými. Základní tezí programu AA je tvrzení, že není možné nalézt sílu k trvalé střízlivosti, pokud si alkoholik nepřipustí svoji úplnou porážku ve vztahu k alkoholu. Není - li schopen tohoto aktu pokory, je dosažení střízlivosti neuskutečnitelné. K tomu je zapotřebí dotknout se svého osobního dna. Důvodem tohoto požadavku je zkušenost, že ti, kteří nezakusí tuto mezní situaci, se většinou nepokoušejí žít v souladu s programem AA, skrze něhož lze dosáhnout uzdravení. Uskutečňování zbývajících jedenácti kroků programu AA totiž znamená přijmout postoje a osvojit si jednání, které jsou pro pijícího alkoholika nedostupné (12 kroků, 2000, s. 6). Alkoholismus je chápán jako silná a lstivá duševní posedlost, kterou člověk nezlomí pouhou silou vůle. Je-li člověk osamocen, odkázán pouze na potenci svojí osobní vůle, téměř nikdy k uzdravení nedospěje. V prostředí AA člověk není veden k sebedůvěře či sebevědomí, jak by se mohlo očekávat. Naopak. V souvislosti s alkoholem není sebevědomí na místě, je považováno za nežádoucí přítěž (12 kroků, 2000, s. 4). TEZE 1: Nemoc nebo neřest? Svoboda dělá z člověka mravní subjekt. Když člověk jedná svobodně, je takřka otcem vlastních skutků. Lidské činy, to je skutky svobodně zvolené na základě úsudku svědomí, je možno mravně hodnotit. Jsou dobré nebo špatné. (KKC, 1995, s. 445) Pití alkoholu ve stádiu, kdy člověk zcela jednoznačně vykazuje známky alkoholismu, je nesnadné posuzovat z hlediska morálky. Písmo sv. v listě Galaťanům (5, 19-21) zařazuje opilství do výčtu lidských činů, které jsou Církví označovány pojmem těžký hřích. Chápeme- li hřích spolu s Církví jako provinění proti rozumu, pravdě, a správnému svědomí jako přestupek proti pravé lásce k Bohu a bližnímu, způsobený zvráceným lpěním na určitých věcech (KKC, s. 463), pak toto jednání podstatu hříchu naplňuje. Otázkou však je, do jaké míry je v této fázi svobodně a chtěné, aby tuto realitu naplnilo. Špidlík (2013, s. 19) na základě předchozí analýzy 17

18 tradičních pěti období pronikání špatnosti do srdce člověka (navádění, rozhovor, boj, souhlas, vášeň) považuje za nejtragičtější stupeň právě tzv. vášeň. Podléhání špatným myšlenkám oslabuje lidský charakter a postupně se v člověku etabluje stálá a silná náklonnost ke zlu, které se velmi těžko čelí. Jako příklad otroctví vášně uvádí opilství či zneužívání sexu. Člověk však i v takovémto stavu není zbaven svobodné vůle ta je oslabená a v polospánku. Je třeba ji vzbudit vlastním chtěním ve spojení s Boží milostí. Domnívám se, že je přínosné pojímat alkoholovou závislost ze dvou základních hledisek: jako nemoc i jako neřest, a jako takové je adekvátním způsobem řešit. 3.2 Krok druhý: Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví. Společenství AA na nikom nepožaduje, aby čemukoli věřil. Pro započetí a upevňování střízlivého života není nutné ihned přijmout vše, co je obsahem tohoto kroku. Jediné, čeho je zapotřebí, je tak zvaně otevřená mysl. Tím je v podstatě myšleno, aby se člověk snažil vymanit z prefabrikovaných způsobů myšlení o sobě samém a na základě svého stavu připustil, že pomoc nepřijde od něho samého, ale od zdroje, nacházejícího se mimo něho (12 kroků, 2000, s. 9). Tohoto druhu víry lze dosáhnout již zmíněnou pokorou a otevřeností. Je třeba výslovně zdůraznit, že se nejedná o předávání nějaké univerzální formy spirituality, jejíž postupné přijetí se od člověka očekává. Agnostik, ateista, věřící, který ztratil svoji víru či si ji uchoval ti všichni stojí vedle sebe a potřebují nahlédnout, že od sebe samých ve vztahu k alkoholu nic očekávat nemohou. A v důsledku tohoto poznání se vztáhnout ke zdroji, který je přesahuje. Alternativou konceptu Boha, který bývá pro mnoho lidí nepřijatelný, je koncept tzv. vyšší moci. Pro někoho je nejpřijatelnější variantou vyšší síly samotné společenství AA je zde velmi početná skupina lidí, kteří vyřešili své problémy s alkoholem a v tomto ohledu jsou jistě silnější než on sám, který je na cestě jen krátce. Někteří dlouhodobí členové AA, kteří zvolili tento způsob, dosvědčují, že jakmile byli na druhé straně (dalo by se říci: prolomili se do spirituální dimenze) začala se jejich víra měnit, rozšiřovat a prohlubovat. Dospěli k víře ve vyšší moc a většina z nich začala hovořit o Bohu (12K, 2000, s. 11). 18

19 TEZE 2: Intellego ut credam ničí humanistický antropocentrismus svobodu člověka? Zemánek (2012) ve svém eseji analyzujícím myšlení Nikolaje Berďajeva uvádí Guardiniho tvrzení o svobodném bytí člověka nutně založeném na spravedlnosti konstituované mravním zákonem. Spravedlnost je podmíněna odpovědností vůči světu a všem bytostem člověk není vlastníkem světa, ale jeho správcem. Boží uspořádání člověka nezotročuje, jak nezvratně prokazuje tomismus. Dále zmiňuje encykliku Libertas praestantissimum, ve které papež Lev XIII mimo jiné ukazuje, že účast na Božím řádu a zakotvenost v něm, člověku umožňuje dosáhnout skutečné svobody. Svoboda je tu chápána jako schopnost volit to, co slouží účelu. K ní je nezbytná svoboda vůle, prosvětlená rozumem (racionálním úsudkem, poznáním). Svobodné jednání je tak nutně spjato s dobrem, jehož vyjádřením je mravní zákon (řád), jenž pochází od Boha a jehož poznání umožňuje rozum. Proto Lev XIII. soudí, že vyvázání se z řádu či pokusy o jeho zpochybnění představují pro svobodu člověka hrozbu. Rozum je odrazem přirozeného zákona, ale jeho příkazy by nebyly pro jednajícího člověka legitimní, pokud by byl nejvyšším a svrchovaným zákonodárcem, nad kterým už nic není. Z toho plyne nutnost existence Nejvyššího, jehož řád se odráží v rozvažování a příkazech rozumu. V hloubi člověka je zakódováno něco, co ho naprosto přesahuje a co z něj nelze vymazat, zvláště když se vyvíjí úsilí toto něco zachovat a rozvíjet, co mu v důsledku pomůže zvolit to dobré. Je to lidství? Zárodek věčnosti, povědomí Boha? S nadsázkou lze říct, že v postmoderní době je jedno, co člověk myslí, řekne nebo udělá, protože díky (mj.) novověké filozofii rezignuje na možnost poznání pravdy in se a přijímá bludné východisko v podobě plurality pravd. Na druhé straně však, ve světle zmíněné encykliky, je tu něco velmi spolehlivého, o co se lze opřít, a tedy dospět k víře, že jenom síla větší než moje mi vrátí duševní zdraví. 3.3 Krok třetí: Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my sami chápeme. Společenství AA vidí kořen problému závislého člověka v triádě smrti, kterou tvoří sobeckost, filosofie soběstačnosti a v důsledku toho nesprávné nasměrování vůle (Anonymní Alkoholici, 1996, s. 71). V souvislosti se dvěma předchozími kroky ví, že ve vztahu k alkoholu je bezmocný a účinná pomoc přichází z vnějšího přesažného zdroje, kterému řešení svého problému svěřuje, tedy například samotné skupině nebo 19

20 přímo Bohu, tak jak ho chápe on sám. Jde o to, vyjádřit poněkud neutrálními termíny hluboce náboženské skutečnosti. Falešná filosofie soběstačnosti představuje stav, kdy si člověk hraje na Boha, a tak se mohutnosti jeho duše (rozum, vůle a paměť) přestávají rozvíjet a působit správným směrem. Předat svou vůli Bohu znamená v tomto kontextu podřídit se vyšší moci, jejíž působení, neblokované lidskou svévolí, obnoví ztracený soulad. Čím více se jí člověk podřizuje, tím nezávislejším se stává (12 K, 2000, s. 20). TEZE 3: Credo ut intellegam Blondel (2008, s. 27) zmiňuje v souvislosti s výkladem nejobecnějšího faktu života konáním - myšlenku, že odmítne-li člověk svobodnou oddanost (transcendenci), upadne do otroctví. Nelze totiž nejednat. Zastaví-li se, je riziko, že ztratí všechno možnost volby, sama sebe. Nejsem - li činný z vlastního popudu, pak působí něco ve mně nebo mimo mne a beze mne a co působí beze mne, je obyčejně činné proti mně konání nestrpí odklad, podobně jako smrt. Čisté poznání nikdy nedostačí, aby nás pohnulo k činu, poněvadž nás nikdy zcela neuchvátí v každém činu je uzavřen akt víry. Říha (1993, s. 109) v souladu s církevní tradicí zdůrazňuje otevřenost lidské přirozenosti pro skutečnost, která přesahuje tento svět. Tato přesažnost je vlastností ducha vůbec, duchovní bytosti jsou samostatné, a přece se nemůžou uskutečnit mimo Boha. Kdykoliv člověk lne ke svému bytí, chrání je, snaží se jej rozhojnit a upevnit, lne tím dříve a plněji k Božímu bytí, jehož je vzdáleným odleskem. Dále odkazuje na svatého Tomáš Akvinského (zdroj neuveden), který učí, že v základech našeho ducha je tato přirozená láska, tento sklon přesahující všechno stvořené. Je to láska nevědomá a slepá, ale působící ve všem našem chtění, i v tom, jež hledá své naplnění na chybných a zvrácených cestách. Tato přirozená láska nalézá svůj cíl a tím člověk nalézá sám sebe jedině, když se rozhodne odevzdat Bohu. To však je možné jen tehdy, když Bůh dříve přišel k nám a nabídl nám svou lásku. On nás předešel. On nás miloval dříve, než my jsme milovali jeho. 3.4 Krok čtvrtý: Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých. Účelem tohoto kroku je odhalit, jakou přítěž si člověk nese ve svém nitru. Předpokladem nápravy je zjištění deformací, které v člověku v průběhu života vznikly 20

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce v tísni Znojmo Téma práce: Syndrom vyhoření u pracovníků v Domově pro matky a otce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vyšší odborná škola, střední škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Autor práce: Martina Procházková

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2007. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2007. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2007 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik ve speciálních výchovných technikách akreditace č. 19146/2004-25 -146 1 Pojem svobody a systém; místo

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Spoluzávislost jako specifický krizový stav Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Autor práce: Bc.

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vliv emocí na závislostní chování BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Juraj Tkáč Vypracoval: Silvie

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ RODINNÝCH KONSTELACÍ KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ Diplomová práce

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více