Studijní opora. Psychohygiena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora. Psychohygiena"

Transkript

1 Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. CZ.1.07/1.3.08/ Studijní opora Semestrální kurz - letní semestr 2011 KPS/9PSHY Psychohygiena Mgr. Alexandra Aišmanová

2 Témata přednášek (12 lekcí) 1) Význam duševní hygieny, vymezení pojmu duševní zdraví, obecné předpoklady duševní rovnováhy 2) Sebepoznání a sebevýchova, metody sebepoznávání 3) Stres jako rizikový faktor ohrožující duševní rovnováhu a jeho projevy 4) Příčiny a následky stresu 5) Zvládání stresu akutního a chronického 6) Životospráva z hlediska duševní hygieny 7) Pohybová aktivita 8) Výživa 9) Odpočinek a spánek 10) Denní režim a hospodaření s časem 11) Pracovní prostředí z psychohygienického hlediska 12) Sociální aspekty duševní hygieny " 2

3 1) Význam duševní hygieny, vymezení pojmu duševní zdraví, obecné předpoklady duševní rovnováhy Duševní hygiena systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy - soubor poznatků týkajících se způsobu života, pravidel chování, hygieny myšlení, představ a citů Duševní hygiena aplikovaná psychologická disciplína, ale i obor interdisciplinární Rozvoj duševní hygieny od počátku 20.století Američan C. W. Beers napsal v roce 1908 knihu Duše, která se našla vznikla Světová federace duševního zdraví Pravidla duševní hygieny slouží jako návod k řízení a ovlivňování sebe sama a vlastního prostředí - zaměřují se na možnosti autoregulace jedince, sebekontrolu, sebekázeň a sebevýchovu Předmět zájmu duševní hygieny lehčí poruchy duševní rovnováhy, - problémy adaptace, lehčí stupeň maladaptace " 3

4 Duševní hygiena je zaměřena na: - psychoprofylaxi (ochranu disponovaných jedinců před onemocněním) - prevenci (odstraňování škodlivých faktorů, které by mohly negativně působit i u zdravého jedince) - upevňování duševního zdraví úpravou životních podmínek člověka Význam duševní hygieny a důvody zájmu o ni 1) Prevence somatických a psychických onemocnění 2) Sociální vztahy 3) Pracovní výkonnost 4) Subjektivní spokojenost 1) Prevence somatických a psychických onemocnění - mnoho somatických onemocnění vzniká primárně poruchou duševní rovnováhy, tzv. psychosomatická onemocnění, při nichž hrají důležitou úlohu psychické faktory - narušená duševní rovnováha má vliv na vznik neurotických poruch, při lehčích formách neuroticismu má velký význam dodržování pravidel duševní hygieny 2) Sociální vztahy - narušená duševní rovnováha vede k předrážděnosti, konfliktnosti, přecitlivělosti v mezilidských vztazích jak soukromých, tak pracovních " 4

5 3) Pracovní výkonnost - kvalita výkonu souvisí s duševní rovnováhou - duševní rovnováha je důležitá hlavně v těch profesích, kde jde o jednání s lidmi - duševní rovnováha ovlivňuje výkon i v manuálních profesích - vyrovnaný člověk se dovede lépe koncentrovat na práci, ale i uvolnit při odpočinku 4) Subjektivní spokojenost - nevyrovnaný jedinec bývá nespokojený, neklidný, prožívá častěji psychické napětí, nejistotu, strádání - nedokáže prožívat pozitivní stavy mysli, radost, pocit štěstí Duševní hygiena nepřivede člověka ke štěstí, ale může ukázat chyby, které štěstí a spokojenost ničí, podkopávají, a varovat před nimi. Může také poskytnout základní rady, jejichž respektování se v životě vyplácí. Avšak tam věda o životě končí a začíná umění života. (Míček, 1986) Kontrolní otázky: 1) Čím se zabývá duševní hygiena? 2) Jaké jsou důvody zájmu o duševní hygienu? 3) Může mít duševní hygiena význam pro váš každodenní život a v čem? " 5

6 Vymezení pojmu duševní zdraví Existují dvě základní pojetí duševního zdraví (Míček, 1986): 1. Užší pojetí duševní zdraví se ztotožňuje s nepřítomností příznaků duševní nemoci, nerovnováhy a poruch adaptace (jde o boj proti výskytu duševních nemocí, neuroticismu, toxikománii, poruchám chování) 2. Širší pojetí se snaží charakterizovat, popsat projevy optimálního duševního zdraví, což často splývá s popisem optimální životní adaptace (správná adaptace jako proces, jímž se stav duševního zdraví realizuje) J. Prokůpek definuje duševní zdraví jako stav, kdy všechny duševní pochody probíhají optimálním způsobem, harmonicky, umožňují správně odrážet zevní realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit běžné i nenadálé úkoly, stále se zdokonalovat a mít pocit uspokojení ze své činnosti. To předpokládá optimální funkci centrálního nervového systému i celého organismu. (Míček,1986) Duševní zdraví - stav životní pohody - stav organizmu, kdy struktury a funkce jednotlivých částí psychiky (struktury a funkce umožňující duševní život) nejsou porušeny - optimální životní adaptace Adaptace proces, v němž se osobnost přizpůsobuje měnícím se podmínkám vnějšího prostředí i svého vnitřního, subjektivního světa Správná adaptace je jedním ze základních projevů duševního zdraví, zatímco nesprávná adaptace, maladaptace, bývá příznakem neúplného duševního zdraví. " 6

7 Znaky správné adaptace: - převaha aktivních způsobů adaptace (asimilace) - vysoká míra sebeovládání, jednání na úrovni - pružnost (flexibilita) - realistické uvažování - spolupráce s druhými Znaky nesprávné formy adaptace maladaptace: - převaha pasivních forem adaptace (akomodace) - regres - rigidita - nerealistické vidění světa i sebe - soupeření (v sociální oblasti) - v emocionální oblasti úzkost, strach, pocity méněcennosti, egocentrismus, sebeobviňování Základní kritéria duševního zdraví podle M. Jahodové (Míček, 1986): 1. Postoj vůči sobě samému uvědomování si své minulosti, přítomnosti i budoucnosti (co jsem, co dělám, co budu dělat, čeho jsem schopen). Schopnost sebeobjektivizace čím objektivněji a realističtěji někdo vidí sám sebe, tím pevnější je jeho duševní zdraví 2. Růst, vývoj a sebeuskutečňování jedinec směřuje k uskutečňování svých možností 3. Integrace jednotnost, celistvost osobnosti, rovnováha psychických sil v individuu (rovnováha mezi vědomou a podvědomou úrovní). Zdravá vnitřní rovnováha umožňuje pružnost (ta je kritériem duševního zdraví). K integraci přispívá i uvědomování si možností, cílů i smyslu života. 4. Autonomie, nezávislost a sebeurčení schopnost řídit se ve svém jednání vnitřními měřítky, řídit sebe sama a kontrolovat své činy, což umožňuje vznik a růst sebedůvěry a vlastní jistoty. Chování je výsledkem vlastního rozhodování. " 7

8 5. Adekvátní percepce reality reálné, objektivní vnímání okolí, které není závislé na vlastních přáních či obavách. Empatie, sociální citlivost schopnost pozorně a pečlivě posuzovat emoce a vnitřní život druhých lidí. 6. Zvládnutí svého prostředí přizpůsobovat se svému prostředí, ale i aktivně přizpůsobovat prostředí sobě. Řešení situací v prostředí podle přijatých cílů. Adekvátnost v meziosobních vztazích, schopnost mít rád. Schopnost řešit problémy. V psychohygieně bývá pojem duševní zdraví chápán jako synonymum pojmu duševní rovnováha. Kontrolní otázky: 1) Jak může být chápáno duševní zdraví? 2) Jaká jsou kritéria duševního zdraví? 3) Jaké jsou projevy adaptace a maladaptace? Definovat duševní zdraví je obtížné, neboť je problémem přesně stanovit hranici mezi zdravím a nemocí. S vědomím tohoto omezení lze obecně říci, že člověk je duševně zdravý tehdy: a) je-li přiměřeně spokojený sám se sebou b) má-li dobré vztahy s druhými c) je-li schopen řešit každodenní problémy, které přináší život " 8

9 a) Spokojenost sám(a) se sebou - adekvátní sebepojetí - mít o sobě zdravou představu, objektivní pohled na sebe sama, uvědomovat si své přednosti i nedostatky, sebeúcta, sebedůvěra - nezávislost a vnitřní autonomie naučit se sebevládě nad svým organismem, ovládat citovou závislost na lidech, umění vnímat krásu všedního života těžiště spokojeného člověka je uvnitř - touha po sebezdokonalování usilovat o duševní růst, projevovat aktivitu, odvahu začínat něco nového, důvěra v budoucnost, Goethe: Opravdový člověk má mít odvahu začínat každý den nový život. b) Dobré vztahy s druhými - schopnost navázat kontakt s druhým člověkem (bez idealizace či projekce) - vytvářet trvalé, hluboké citové vztahy a projevovat adekvátním způsobem emoce - dokázat ocenit druhé a dělit se s nimi - mít pocit sounáležitosti s druhými, dokázat jim pomoci - spolupracovat s druhými (nikoli jen soupeřit) c) Schopnost řešit každodenní problémy života - schopnost přizpůsobovat se změnám, které nastanou - aktivní forma adaptace, hledání vlastních cest - frustrační tolerance odolnost vůči zátěži, schopnost čelit nesnázím, problémy přijímat s klidem a rozvahou, " 9

10 vysoká míra sebeovládání - otevřenost novým věcem, zkušenostem a názorům - realismus při stanovování si cílů, flexibilita při stanovení jiných cílů i náhradních způsobů řešení, realistické uvažování, logika - spolehlivé plnění svých úkolů a prožívání pocitu uspokojení z toho Duševní zdraví (duševní rovnováha) je ovlivňována celou řadou faktorů, které mají obecnější platnost. Mezi tyto obecné faktory duševní rovnováhy patří: - soulad životních rolí člověka s jeho osobnostním vybavením člověk by měl plnit takové role, které odpovídají jeho osobnostním vlastnostem (např. introvert-extravert, submisivita-dominance) - bohatý rejstřík pozitivních hodnot má-li člověk chudý rejstřík hodnot, pak při jeho ohrožení snadno dojde ke ztrátě smyslu života - převažující pocit životní spokojenosti síla pozitivního myšlení, vyvarovat se negativním emocím - adekvátní sebepojetí je základem adekvátního vztahu člověka k okolí a k sobě samému Během života může vlivem životních podmínek i našeho snažení docházet jak k upevňování duševní rovnováhy, tak k jejímu oslabení. Míček (1986) uvádí důležité známky růstu duševní rovnováhy: 1. Upevnění tělesného zdraví duševní rovnováha obvykle souvisí s tělesným zdravím, upevnění tělesného zdraví znamená zlepšení podmínek duševní rovnováhy 2. Přirozenost nepřetvařovat se, adekvátně a pravdivě projevovat emoce, postoje, názory " 10

11 3. Schopnost čelit nesnázím vysoká frustrační tolerance, tedy schopnost zvládat obtíže bez podrážděnosti a dalších nevhodných reakcí 4. Nezávislost a vnitřní autonomie souvisí s vysokou frustrační tolerancí, avšak místo zaměření na vnější podněty jde o zaměřenost do nitra, získat přiměřenou sebevládu nad svým vlastním organismem, ovládat závislost na druhých lidech, schopnost sebeovládání 5. Adekvátní sebepoznání - objektivní pohled na sebe sama bez sebepodceňování i sebepřeceňování 6. Sebeakceptace sebepřijetí jako tichá radost z toho, že člověk je sám sebou, v souvislosti s tím dokáže člověk akceptovat i druhé lidi 7. Odvaha stále začínat snaha o duševní růst a o napravování chyb co nejdříve po jejich zjištění 8. Spokojenost a tichá radostnost těžiště spokojeného člověka je uvnitř, ke spokojenosti patří pocit vděčnosti za život, který žijeme 9. Jemnost, smysl pro krásu duševní rovnováha přináší kultivovanost, vyšší vnímavost k umění i ke krásám každodenního života 10. Akceptace druhých lidí vytváření kladného vztahu vůči druhým lidem, schopnost hlubokých citových vztahů ke členům vlastní rodiny 11. Nesobeckost nezdůrazňování vlastní osoby, skromnost 12. Výrazný smysl pro etiku neprohřešovat se proti morálce, neubližovat druhým, uvědomovat si své vlastní chyby a omyly Albert Einstein řekl: Další vývoj lidstva závisí na jeho morálních principech, a nikoli na úrovni jeho technického pokroku. " 11

12 Kontrolní otázky: 1) Jak lze charakterizovat člověka, který je duševně zdravý, duševně vyrovnaný? 2) V čem spočívá spokojenost člověka se sebou samým? 3) Co patří mezi obecné faktory duševní rovnováhy? 4) Jaké jsou známky růstu duševní rovnováhy? 2. Sebepoznání a sebevýchova, metody sebepoznávání Duševní hygiena klade důraz na sebevýchovu, zrání osobnosti a duševní vyrovnanost. Vlastní sebevýchova, vlastní autoregulace, začíná sebepoznáním. Vlivem sebepoznání se vědomí o sobě samém stává bohatším a objektivnějším. Sebepoznání důležitá cesta ke zlepšení adaptace a upevnění duševního zdraví. Čím více se známe, tím lepší je naše adaptace (Rogers). Sebepoznáním se člověk stává otevřenějším vůči osobním zkušenostem a zvyšuje se jeho ochota k nápravě a k sebevýchově. Odmítat sebepoznání nepřímo znamená odmítat i sebevýchovu, která je hlavním zdrojem pokroku ve vlastním vývoji. Přehled metod sebepoznávání, které uvádí L. Míček v publikaci Sebevýchova a duševní zdraví (1976): - Pravidelná registrace vlastního jednání (vidění, uvědomování si a poznávání toho, co vlastně děláme). - Pravidelná sebereflexe (úvahy o tom, pod jakými vlivy asi momentálně jednáme). " 12

13 - Písemné zachycení (registrace) a rozbor (analýza) výsledků sebereflexe. - Vedení deníků zaznamenávajících řešené osobní problémy (těžkosti, krize, konflikty), respektované hodnoty, výsledky rozhodování v problémových situacích apod. - Využívání metod volných asociací k hledání náznaků tzv. skrytých momentů jednání. - Introspekce pozorování sama sebe v právě přítomné chvíli - Sebepozorování zaměřené na vlastní citové prožívání (a hledání příčin, které dané emoce vyvolávají). - Pozorování průběhu vlastního uvažování, tj. momentálních myšlenkových pochodů. - Sebepoznávání prostřednictvím sdělení (postřehů, poznámek, úsudků apod.) druhých lidí. Sebepoznávání je tedy jedním z prostředků sebevýchovy ve vztahu k duševnímu zdraví. Sebepoznávání však není jediný pramen sebevýchovy. Mezi další zdroje sebevýchovy patří: (Míček, 1976) - koncentrace pozornosti - autoregulace myšlení (řízení kognitivní činnosti) - autoregulace emocí - autorelaxace - aktivní zvládání situací Duševní zdraví každého člověka je proces, který není trvale na stejné úrovni. Člověk je jednou vyrovnanější, jindy zase vyrovnanost spíše ztrácí. K poznávání duševní rovnováhy či nevyrovnanosti druhých lidí slouží řada metod. " 13

14 Mezi nejdůležitější metody poznávání druhých lidí z hlediska jejich duševní rovnováhy patří: - Pozorování chování druhého člověka nevyrovnaný člověk bývá napjatý, netrpělivý, neklidný, potí se, třesou se mu prsty, zakoktává se, má vyschlé hrdlo. - Písemný projev - podle linie písma, vzdálenosti mezi slovy, velikosti písmen apod. je možné poznat úzkostné stavy, známky deprese. - Popisy chování, popisy vlastních zážitků líčení vlastního života, vlastních psychických stavů nám dají informace o celkovém způsobu reagování dané osoby, zvláště pak o reagování v náročných životních situacích. - Psychologické testové metody využívá se celá řada testů měření duševní rovnováhy, např. testy neuroticismu, úzkosti, přizpůsobivosti, životní spokojenosti, testy adaptace apod. - Laboratorní metody měření elektrického kožního odporu, měření frekvence srdečního tepu, krevního tlaku, biochemické zkoušky rozboru krve a moči apod. Všechny tyto metody zkoumání slouží k odhalení případné duševní nevyrovnanosti druhých lidí, a tedy k jejich lepšímu poznání a pochopení. Kontrolní otázky: 1) Jaký je vztah mezi sebepoznáním a sebevýchovou? 2) Které z metod sebepoznání považujete pro sebe za nejvhodnější? 3) Jaké jsou další zdroje sebevýchovy (kromě sebepoznání)? 4) Může mít pravidelné uplatňování některé z metod sebepoznávání význam pro váš každodenní život a v čem? " 14

15 3. Stres jako rizikový faktor ohrožující duševní rovnováhu a jeho projevy Stres odvozeno z latinského slova stringere, což znamená utahovat, stlačovat Stres stav, kdy je organismus nucen mobilizovat obranné a adaptační mechanismy v situaci, která na něj klade zvýšené nároky. Pojetí stresu ve fyzice: Stres v technickém kontextu (v mechanice) síla, která působí na fyzikální objekt, přivádí ho do stavu napětí, v jehož důsledku může nastat porucha objektu či systému. Pojetí stresu z hlediska biologického: Stres stav organismu po selhání normálních, tj. specifických mechanismů udržujících rovnováhu funkcí organismu (homeostázu). Stres nespecifické změny biologického systému vyvolané různými škodlivými vlivy (H.Selye). Pojetí stresu z hlediska psychologického: Psychický stres je stavem negativní emočně vegetativní tenze, vyvolaný reálnou nebo anticipovanou podnětovou situací. V reakcích se vedle prvků přizpůsobivých objevují i prvky maladaptivní. Přispívá k fyzické a duševní nerovnováze a je příčinou fyzických a mentálních problémů. Jiné definice stresu: Stres je druhem psychofyzické reakce na vnější a vnitřní zátěž (stresory) (Hennig, Keller). " 15

16 Stres je stav vzbuzený takovou náročnou životní situací, v které nějaká rušivá okolnost působí na organismus, ztěžuje mu plnění úkolů či uspokojování potřeb (Čáp, Dytrych). Stres jsou změny, které vznikají v psychologických regulačních mechanismech a činnostech jako reakce na působení různých stresorů, k nimž dochází při stresových situacích (Kondáš). Stres je vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím obtěžován nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana pro ti nepříznivým vlivům není dostatečně silná (Křivohlavý). Pro definici stresu je podstatný poměr mezi mírou (intenzitou, velikostí, tlakem) stresogenní situace (stresoru či stresorů) a silou (schopnostmi, možnostmi) danou situaci zvládnout. O stresu hovoříme jen v tom případě, že míra intenzity stresogenní situace je vyšší než schopnost či možnost daného člověka tuto situaci zvládnout (Křivohlavý). Stres probíhá ve třech hlavních fázích: 1. Poplachová fáze v organismu dochází k aktivizaci obranných mechanismů. Poplachová reakce je první odpovědí organismu na působení stresoru. Je vytvářena složitými biochemickými změnami, jež jsou spojeny s vylučováním adrenalinu, glukózy a jiných látek do krve. Dochází vždy k vytváření podobného typu příznaků, např. zrychlení tepu, dechové frekvence Stadium rezistence (adaptace) je-li jedinec vystaven trvaleji stresoru, organismus vyvíjí rezistenci, fyziologické procesy se nyní snaží obnovovat normální funkci. Rezistence je ovlivňována zvýšenou činností předního laloku hypofýzy a kůry nadledvinek. Důsledkem je produkce hormonu ACTH a kortinu, což pomáhá organismu adaptovat se vůči stresu. Jedinec se dokázal přizpůsobit novým, ztíženým podmínkám. 3. Stadium vyčerpání stresor dále působí a organismus již není schopen rezistence. Fyziologické disfunkce, které se objevily během poplachové reakce, se objevují znovu. Jestliže stresor pokračuje ve svém působení na organismus i po této době, nastávají různá onemocnění, deprese atd. Subjekt postupně " 16

17 vyčerpává svoje rezervy, opotřebovává se, event. dochází k jeho zániku. Naštěstí jen málo stresorů se vyznačuje tímto intenzívním negativním působením. Druhy stresu: Akutní stres aktuální změna v organismu je velká, avšak rychlý návrat ke klidu a k uvolnění tenze Chronický stres je dlouhodobý, aktuální příznaky jsou nenápadné, ale negativní dopad na organismus může být větší Eustres stres s pozitivními účinky (radost, nadšení), též jsou kladeny zvýšené požadavky na adaptační mechanismy, avšak vše je kompenzováno celkovým pozitivním efektem nejde o negativní emocionální zážitek Distres stres s negativními účinky, domníváme se, že nemáme dost sil a možností zvládnout to, co nás ohrožuje emočně negativní tenze (emocionálně nám není dobře) Projevy stresové reakce Stresová reakce se projevuje v oblasti fyziologické, kognitivní, emocionální a behaviorální (v chování). Fyziologické ukazatele stresu: - zvýšená tepová frekvence - zvýšená dechová frekvence - zvýšený krevní tlak - pocení - sucho (vyprahlost) v hrdle - svírání rukou - napětí v šíji, ztuhlost šíje a ramen - hrbení ramen - bolesti zad - bolesti hlavy - bolesti žaludku - střevní potíže - únava, vyčerpanost " 17

18 Vegetativní nervový systém reaguje citlivě na zátěžové podněty. Dlouhodobé negativní ovlivnění zátěžovými faktory vede k sympatikotonii (převaha sympatiku nad parasympatikem), což se klinicky projevuje: - zvýšením adrenalinu v krvi - zvýšením krevního tlaku - zrychlením činnosti plic a zvýšenou potřebou kyslíku - zvýšením hladiny cukru v krvi - smrštěním (zúžením) cév - bohatším zásobováním svalů krví - vyšší svalovou energií - snižováním elektrického odporu kůže Všechny tyto fyziologické změny jsou projevy připravenosti organismu k akci typu útok nebo útěk. Kognitivní ukazatele stresu (v poznávací oblasti): - neschopnost koncentrace pozornosti - zhoršení paměti - omezení logického myšlení, myšlení nesouvislé, neuspořádané - omezení schopnosti analyzovat situaci, hodnotit - v myšlení více chyb - reakce na okamžité problémy jsou náhodné, nepředvídatelné Emocionální ukazatele stresu: - úzkost - předrážděnost - strach - pocity bezmocnosti - pocity osamocenosti - pocity méněcennosti - sebekritičnost - rozpaky - starosti - depresivita - psychická únava - častější změny nálad " 18

19 Typickým projevem stresu v emocionální oblasti je emočně negativní tenze. Emočně negativní tenze se vždy promítá do averzivních tendencí v celkovém chování. Lze tedy konstatovat, že existence averzivních projevů v chování je objektivním příznakem stresu. To se však už týká projevů stresu v oblasti behaviorální (v chování). Behaviorální ukazatele stresu ( v chování, ve vztazích): - averzivní tendence k lidem - konfliktnost - agresivita - hněvivost, popudlivost - obviňování druhých - podezíravost - narušená soudnost - plačtivost - zvýšená vzrušivost či utlumenost (apatie) - tělesný neklid - zvýšená gestikulace - neschopnost uvolnit se fyzicky i psychicky - zvyšování hlasu - přeskakující hlas - zakoktání se - neschopnost souvislého ústního projevu - ztráta pracovní výkonnosti - chybovost ve výkonech - roztržitost - zvýšená konzumace jídla či nechutenství - zvýšená konzumace kávy, alkoholu, cigaret - ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity, koníčky - absence ve škole či v práci - snaha vyhnout se úkolům, výmluvy - vyhýbání se odpovědnosti - častější podvádění - tiky - změna spánkových zvyklostí, nespavost " 19

20 Kontrolní otázky: 1) Jak lze charakterizovat stres z hlediska psychologického? 2) V jakých fázích stres probíhá? 3) V čem spočívají rozdíly mezi různými druhy stresu? 4) V jakých oblastech se projevuje stresová reakce a jakým způsobem? 4. Příčiny a následky stresu Příčiny stresu Stresory faktory, které vedou ke vzniku stresové reakce, příčiny stresu, zátěžové podněty Stresory jsou podmínky, okolnosti nebo podněty, které doléhají na člověka a vyvolávají v jeho organismu zátěž doprovázenou pocitem ohrožení. Stresorem může být v podstatě cokoli, co narušuje rovnováhu jedince a jeho schopnost adaptovat se. Podnětové situace hodnotíme jako stresové pouze ve vztahu k určitému člověku s jeho osobnostními rysy (psychická labilita, frustrační tolerance), hodnotami, postoji, zkušenostmi a aktuálním stavem. Z toho vyplývá, že žádný podnět sám o sobě nemůže být kvalifikován jako stresor (kromě situací, kdy jde o zdraví a o život), ale za určitých podmínek se stresorem může stát každý podnět. Všechny situace, mají-li mít charakter stresorů, musí vyvolávat výrazné emoční reakce. Emočně irelevantní podnět nemůže být stresorem. Psychický stres je vždy funkcí konkrétní podnětové situace a konkrétního lidského subjektu ( Machač, Machačová, Hoskovec, 1984). " 20

21 Klasifikace stresorů je obtížná, neboť stejné vnější zátěžové faktory nepůsobí na všechny jednotlivce stejně silně. Nepůsobí stejně ani na téhož člověka v různých okamžicích jeho života a za různých vnitřních podmínek. Klasifikace stresorů se u různých autorů liší. H. Selye: Stresory fyzikální alkohol, nikotin, kofein, radiace, znečištění vzduchu, meteorologické vlivy, přírodní katastrofy atd. Stresory emocionální zármutek, nepřátelství, obavy, nenávist atd. F.Irmiš: Stresory vnější fyzikální (hluk, chlad, teplo, jedy, meteorologické vlivy, bakterie - emocionální (nedorozumění, konflikty, nedostatek času, tlak zodpovědnosti, závažné životní události Stresory vnitřní nemoci, metabolické a chemické změny organismu A.Hladký: Objektivní faktory zátěže činitelé vytvářející životní stres - činitelé vytvářející pracovní stres Osobní faktory osobnost - kvalifikace (vzdělání, praxe, schopnosti, dovednosti) - zdravotně relevantní chování (zvyky a návyky) - biologické faktory (věk, pohlaví, aktuální zdravotní stav) " 21

22 L.Míček: Objektivní příčiny zátěže ve vnějším prostředí (hluk, teplota,dojíždění, prašnost, bydlení) - ve vlastní životosprávě (nedostatek spánku, nepravidelnost stravování, nedostatek pohybu, denní režim) - v práci a v pracovním prostředí ( nahromadění úkolů, termíny odevzdání prací, zodpovědnost) - v meziosobních vztazích (špatné rodinné vztahy, vztahy na pracovišti, přátelské a milostné vztahy) Subjektivní příčiny zátěže (subjekt je stresorem sám sobě) starosti, vlastní nedostatky, strach, lítostivost, zlost, osobní návyky, neschopnost se uvolnit, existenční nejistota, závislosti) Z tohoto přehledu je možné odvodit podnětové situace (stresory), které jsou častou příčinou psychického stresu: - ohrožení zdraví, života a hlavních životních hodnot - ohrožení sociální pozice, prestiže - ztráta životních perspektiv - klimatické změny vnějšího prostředí, ztížené klimatické podmínky - chudá či nadměrná stimulace - nové, silné, měnící se podněty - nároky na změny stereotypů - tlak odpovědnosti - činnost spjatá s rizikem - deficit schopností vzhledem k úkolové situaci - nedostatek odpočinku - příval informací - konfliktní a frustrační situace - nepřátelské chování sociálního prostředí - nedostatek soukromí - nedostatek času - čekání - starosti " 22

23 V každém povolání najdeme řadu stresorů, které jsou charakteristické právě pro výkon určité role v dané profesi. Učitelské povolání patří mezi ta, která jsou ve větší míře zatížena stresem a existuje v něm celá řada specifických stresorů. Mezi nejčastější stresory učitelské profese patří: - emocionální únava - časový stres - konflikt rolí - vnitřní konflikt mezi emoční a racionální složkou postoje - permanentní svázanost s pracovní problematikou - nepravidelná pracovní doba Následky stresu Krátkodobé příznaky (při akutním stresu) projevují se v oblasti fyziologické, emocionální, poznávací a v chování jedince Dlouhodobé příznaky: 1) somatická a psychická onemocnění 2) mezilidské vztahy 3) pracovní výkonnost 4) subjektivní pocity nespokojenosti 1) Příklady somatických onemocnění (Křivohlavý): kardiovaskulární onemocnění hypertenze bolesti hlavy zažívací systém astma revmatická artritida diabetes mellitus infekční nemoci " 23

24 Příklady psychických problémů: deprese úzkost neurotické poruchy posttraumatická stresová porucha Mezi další psychosomatické nemoci patří (Melgosa, 1997): ekzém lupénka kopřivka padání vlasů nadměrné pocení bolesti zad bolesti svalů revmatismus alergie zánět průdušek rýma zánět spojivek hypertyreóza tiky 2) Mezilidské vztahy konflikty v zaměstnání, konflikty v partnerských vztazích a v manželství, rozvraty v rodině, obtíže při spolupráci apod. 3) Pracovní výkonnost menší schopnost koncentrace, větší chybovost, roztržitost, nižší výkonnost, negativní vliv zvláště při práci s lidmi, ale i v manuálních profesích 4) Subjektivní pocity nespokojenosti - emočně negativní tenze, citové utrpení, strádání " 24

25 Kontrolní otázky: 1) Jak můžeme vymezit pojem stresor? 2) Jaký je vztah mezi stresorem a konkrétním lidským subjektem? 3) Jak můžeme klasifikovat stresory? 4) Jak se mohou projevovat dlouhodobé následky stresu? 5. Zvládání stresu akutního a chronického Zvládání akutního stresu (obrana proti akutnímu stresoru): 1) Ovlivňování oblasti tělesných projevů 2) Ovlivňování oblasti psychiky 1) Ovlivňování oblasti tělesných projevů: - zpomalit tempo, zvolnit krok, gesta, pohyby - vzpřímit postoj (nevěsit hlavu náš tělesný postoj má vliv na naše jednání) - uvolnit ramena (nechat je mírně poklesnout) - uvolnit ruce (jako hadrový panáček) - uvědomit si postupně celé svoje tělo s jeho napětím a uvolnit je - začít správně dýchat (pomalé, hluboké brániční dýchání) " 25

26 Hluboké brániční dýchání je velmi účinný protistresový lék. V jeho důsledku se zklidní srdeční rytmus, poklesne krevní tlak, relaxují svaly, zlepšuje se trávení, dochází ke zmírnění úzkostných stavů, depresí, ke zlepšení spánku a spánkových cyklů (Krucoffová, 2001). 2) Ovlivňování oblasti psychiky: - mluvit zvolna, hlubším hlasem (zvýšení hlasu svědčí o vnitřním napětí) - odvrátit pozornost od stresových okolností, soustředit pozornost na něco jiného (na průběh svého dechu, způsob sezení, nějaký předmět) pokud stresoru nevěnujeme pozornost, nemůže tak intenzívně působit - říkat si povzbuzující autosugesce spolu s představou klidné situace ( jsem klidný, všechno je v pořádku ) - změna systému hodnot (uvědomit si hodnotu stresoru, zda stojí za naše trápení) stres nevyvolávají události, ale význam, který jim přisuzujeme, jak je interpretujeme Zvládání chronického stresu (dlouhodobá obrana před stresory): 1) Péče o obsahy mysli 2) Úprava životosprávy 3) Relaxace 1) Péče o obsahy mysli (Míček, 1986): - snažit se o pozitivní myšlení (spokojenost, uvolnění, klid, radost z maličkostí), čím trvaleji člověk prožívá pozitivní stavy mysli, tím je odolnější proti stresorům - zbavit se negativních emocí (strach, hněv, vztek, zloba) - klást si dosažitelné cíle a nelpět na hodnotách, kterých nemůžeme dosáhnout " 26

27 - mít smysl pro humor a co nejčastěji se smát - dokázat se přeladit (hluboké uklidnění, uvolnění četbou, poslechem hudby, procházkou v přírodě, modlitbou) -stresovaní lidé se nechávají dlouho ovládat napětím a nedokáží se přeladit, mělo by to být součástí denního programu - být schopen se koncentrovat, soustředit pozornost na konkrétní činnost (pro koncentraci je nutné uklidnění a zároveň koncentrace zvyšuje uklidnění) - být aktivní, činorodý (uvědomělá aktivita ve stavu uvolnění a koncentrovanosti) - mít kladný vztah k druhým lidem (obětavost, laskavost), soustředit - se ne jenom na sebe, ale na druhé, na něco, co mě překračuje 2) Úprava životosprávy: Životospráva rizikový faktor naší duševní rovnováhy, ovlivňuje naše psychosomatické zdraví - faktor pomáhající při eliminaci stresu a zmírňování jeho negativních následků Na základě studie uskutečněné v USA na vzorku 7 tisíc dospělých respondentů bylo zjištěno 7 zvyků, které vysoce korelují se somatickým zdravím (Míček, 1992): 1. Pravidelná fyzická aktivita cvičení, sport, pohyb, manuální práce 2. Nepřejídání se, udržování přiměřené váhy 3. Pravidelná snídaně, nepožívání potravy mezi hlavními jídly 4. Abstinence kouření 5. Vyvarování se alkoholu a dalších drog 6. Dostatečný spánek a odpočinek spánek 7-8 hodin denně 7. Pravidelný denní režim a denní rytmus " 27

PSHY: Psychohygiena (duševní hygiena)

PSHY: Psychohygiena (duševní hygiena) PSHY: Psychohygiena (duševní hygiena) (studijní opora pro studium učitelství praktického vyučování a odborného výcviku) Alexandra Aišmanová " 1 Témata přednášek (12 lekcí) 1) Význam duševní hygieny, vymezení

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Zdravotní důsledky stresu MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Stres reakce na nadměrnou zátěž či ohrožení nepříznivými vlivy Akutní stres (krátkodobý) rychlé zvýšení emoční tenze

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Poruchy spánku ve stáří

Poruchy spánku ve stáří Poruchy spánku ve stáří Obecné charakteristiky charakter spánku se ve stáří mění senioři zapojení do komunity spí lépe spánek zhoršuje zármutek, osamocení, úzkost, potraumatické stavy starší lidé chodí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více