Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských. zemích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských. zemích"

Transkript

1 Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích Bakalářská práce Nikola Humpolová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání bakalářské práce: Praha 2015

2 Bachelor s dissertation The Influence of Religion of Ethics and Etiquette in the Arabic Countries Nikola Humpolová The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Prague 2015

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Nikola Humpolová V Praze dne

4 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své bakalářské práce Mgr. Monice Klímové za ochotu, trpělivost, podporu a věnovaný čas. Také bych ráda poděkovala panu Raedovi Shaikhovi za poskytnuté informace a ochotu spolupracovat.

5 Abstrakt Humpolová, Nikola. Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Bakalářská práce na téma Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích pojednává o prorokovi Mohamedovi a jeho vlivu na etiku a etiketu. Dále se soustřeďuje na vymezení kulturních odlišností a elementů ovlivňujících příjezdový cestovní ruch arabských zemí. Analyzování vzájemné interakce mravního kodexu s náboženstvím v arabských zemích je dosaženo pomocí deskriptivního výzkumu života, učení a následného vlivu proroka Mohameda. Další metodologií je analýza kulturních a etických odlišností arabských zemí a na základě řízeného rozhovoru jsou doplněny veškeré poznatky a potvrzení výchozích metodologií. Mezi nejdůležitější závěry práce se řadí tvrzení, že prorok Mohamed byl první, který formuloval základní principy muslimských morálních zásad a pokud jakýkoli turista cestuje do některé z arabských zemí, musí znát kulturní a etické odlišnosti. Klíčová slova: etika a etiketa, arabské země, prorok Mohamed, kulturní odlišnosti, náboženství, islám

6 Abstract The theme of Bachelor s dissertation The Influence of Religion on Ethics and Etiquette in the Arabic Countries is about the Prophet Muhammad and his influence on ethics and etiquette. It also concentrates on defining cultural differences and elements affecting Arab s incoming tourism. Analysing mutual interaction of moral principles with religion in Arabic countries is achieved by using descriptive research of life, teachings and consequent influence of the Prophet Muhammad. Other methodology is analysis of cultural and ethical differences among Arabic countries and the method of interview is used to complete all the knowledge which leads to confirmation of the methodology. One of the most important conclusions of the dissertation is that the Prophet Mohammed was the first who formulated the basic principles of Islamic morals and if any tourist travels to any Arab country, they must know the cultural and ethical differences. Key words: Ethics and etiquette, Arab countries, the Prophet Muhammad, cultural differences, religion, Islam

7 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Arabské země Úvod do etiky a etikety Základy etiky Základy etikety Etika a etiketa v souvislosti s islámem ANALYTICKÁ ČÁST Život proroka Mohameda Vliv Mohamedova života na etiku a etiketu Vliv Západu na arabský svět Názory veřejnosti na arabský svět Elementy ovlivňující příjezdový cestovní ruch v arabských zemích Víza Celní předpisy Bezpečnost Etické a kulturní odlišnosti NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY... 57

8 ÚVOD Bakalářská práce na téma Vliv náboženství na vývoj etiky a etikety v arabských zemích je soustředěna především na muslimský kodex, jeho výklad a porozumění mu. Jednotlivé arabské země se od sebe vzájemně odlišují ať už právem, tradičním způsobem života anebo kulturou. Nezájem společnosti o islám a arabský svět, nedostatečná informovanost, nevzdělanost v oblasti etiky a etikety ústí z povrchních názorů vytvořených médii a opovrhování arabskou společností. Podnětem k výběru tohoto tématu je osobní kontakt s lidmi z arabských zemí z čehož vychází zájem o etiku, etiketu a dobré veřejné mínění o těchto lidech, kteří nemohou za problémy islámského fundamentalismu, jelikož jim sami musí čelit. Cílem bakalářské práce je analýza vzájemné interakce mravního kodexu s náboženstvím v arabských zemích, vyvození obecných závěrů ze zjištěných poznatků a jejich posouzení. Hypotézy 1. Prorok Mohamed byl první, kdo formuloval základní principy muslimských morálních zásad. 2. Jestliže příslušník jiné země cestuje do některé z arabských zemí, měl by znát kulturní a etické odlišnosti dané země. Metodika 1. Primární analýza hlavní nástroj sběru dat je řízený rozhovor 2. Sekundární analýza knižní a internetové zdroje 3. Komparace 4. Deskripce 5. Indukce Práce je členěna do tří částí. První, teoretická část je zaměřena na deskriptivní vymezení arabských zemí dle dostupných zdrojů. Dále jsou v tomto úseku práce rozpracovány nezbytné teoretické poznatky o etice, etiketě a jejich vztahu k islámu a náboženství, jelikož bez těchto základů, by nebylo snadné porozumět následujícím částem. 8

9 Analytická část je postavena na primárních datech získaných prostřednictvím řízeného rozhovoru a je proložena subjektivními názory představitele muslimské obce v Praze Raedem Shaikhem. Tato druhá část se soustřeďuje v první kapitole na život proroka Mohameda a jeho činy, které jsou popisnou metodou vyloženy dle historických pramenů. V další kapitole je zhodnocen Mohamedův život a učení. Na základně induktivní metody je definován jeho vliv na společnost, a to zejména na etiku a etiketu s vyhodnocením konkrétních situací. Třetí kapitola je věnována historickému kontextu vzniklých problémů mezi západními zeměmi a arabským světem, je zde analyzován vznik fundamentalismu a deskripce důvodu snahy založení islámského státu. Jedna z kapitol je věnována názorům veřejnosti na islám. Poslední kapitola se zaměřuje na komparaci všech arabských zemí zejména se Saúdskou Arábií a následnou syntézu. V kapitole jsou rovněž vyjmenovány elementy ovlivňující příslušníky jiných států přijíždějících do arabských zemí. Mezi tyto elementy jsou začleněny vízové a celní podmínky, bezpečnostní situace a etické a kulturní odlišnosti. Návrhová část poukazuje na možné změny, návrhy a doporučení, které jsou směřovány ke zlepšení etických vztahů mezi turisty a místními obyvateli a objektivnímu pohledu na celý arabský svět. Bakalářská práce je zpracována na velkém množství zdrojů literárních i internetových. Především jsou využity knihy od autorů, jako Karen Amstrong, která jednoznačně obsáhla vědění o islámu a proroku Mohammedovi, a dále Emíre Khidayer, jejíž knihy jsou věnovány arabskému světu, etice a etiketě. Majoritní množství informací z oblasti cestovního ruchu je čerpáno z internetových stránek Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 9

10 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Arabské země Dnes a denně se v médiích mluví o arabském světě, a i když v současné době má společnost již lepší přehled o tom, kde se arabské státy nacházejí, stále se člověk setkává s problémem zařazení dané země na pravé místo správného regionu. Arabský svět se rozkládá z části na kontinentech Afriky a Asie, kde je převážně úředním jazykem arabština a náboženstvím je z velké části islám. Oblasti jsou rozděleny podle lokace zemí, a to na Perský záliv, oblast úrodného půlměsíce a arabskou Afriku. Perský záliv Oblast Perského zálivu je proslulou kolébkou arabského a muslimského světa. Největší zemí arabského poloostrova je Saúdská Arábie, která je zemí nejvzácnější relikvie celého islámu, černého kamene vsazeného do kamenného relikviáře Ka ba. (Khidayer, 2011) Nachází se zde dvě největší poutní místa muslimů, a těmi jsou Mekka a Medína. Mezi další země Perského zálivu paří Bahrajn, ostrov známý Cestou krále Fahda a spory mezi šíity a sunnity, dále Omán, který se pyšní panenskou zemí a přátelským obyvatelstvem. Spojené arabské emiráty se rychle dostaly do povědomí světa především svým hlavním městem, jímž je Dubaj, kosmopolitní centrum plné luxusu s nejvyšší budovou světa. Jemen je oproti Spojeným arabským emirátům zemí nejchudší, se středověkými názory na postavení žen ve společnosti. Katar je zemí s velkým nalezištěm zemního plynu a Kuvajt je poslední zemí Perského zálivu, bohatou na naleziště ropy, jednou ze zemí s nejvyšší životní úrovní. Úrodný půlměsíc Oblast úrodného půlměsíce zahrnuje Palestinu, Jordánsko, Libanon, Sýrii a Irák, i když ten se značně odlišuje od zbylých zemí. Tuto skupinu arabských zemí spojují podobné místní dialekty a historie. 10

11 Palestina je známá svými konflikty s Izraelem, během nichž bojuje o svoji suverénnost a uznání východního Jeruzaléma za své hlavní město. Města Jeruzalém, Betlém, ale i celá oblast Izraele a Palestiny neboli Svaté země jsou lidem známé jak svou historií, tak i v souvislosti s náboženstvími, jako je islám, křesťanství a judaismus. (Khidayer, 2011) Irák je zemí hor, pouští a úrodných plání, z historie proslulý jako Mezopotámie, má na svém území řadu historických památek a na severu Iráku žije kurdská menšina. Libanon se rozkládá podél východního pobřeží Středozemního moře, jehož národním symbolem je cedr. Žije zde spousta křesťanských a muslimských skupin, což vedlo v minulosti k občanské válce. V dnešních dnech je Libanon prosperující zemí v oblasti cestovního ruchu. Malé arabské království Jordánsko je proslulé antickým městem Petra a krásnou podmořskou faunou a florou korálových útesů v jižní části zálivu Rudého moře, což naznačuje, že hlavním zdrojem příjmů je cestovní ruch. (Malá ilustrovaná encyklopedie zeměpisu, 2005). Sýrie je poslední zemí ležící v oblasti úrodného půlměsíce známá damaškem, jenž reprezentuje svým jménem jak hlavní město, tak i potištěnou tkaninu z hedvábu nebo lnu. Arabská Afrika Velká část afrických zemí se řadí mezi země arabské, především vzhledem k vyznání, kultuře, jazyku a historii. Jedna z nejstarších kultur lidstva, říše faraonů, pyramidy v Gíze, Alexandrijská knihovna, minarety, řeka Nil, bakšiš, tichá a vyprahlá poušť nebo rušné ulice Káhiry, to vše symbolizuje obdivuhodnou starověkou kolébku civilizace Egypt. O Súdánu se říká, že je zemí nejlepších grepů, arašídů a stále se zde nachází karavanní cesty po hlavní trase Darb al-arbaín, cestě čtyřiceti dnů. Řeka Nil dává Súdánu vláhu a podle soutoku Bílého a Modrého Nilu, který připomíná sloní chobot, se jmenuje hlavní město Chartúm. (Khidayer, 2011) Nezapomenutelná cesta do letopisů starých měst, jejímž cílem je zachytit kouzlo Marakéše, noblesu Meknesu, kulturu Fesu a eleganci hlavního města Rabatu, 11

12 symbolu nesmrtelnosti Maroka. Jedinečný život a barvy ukryté mezi silnými kurtinami sešlými časem, mešity a koránské školy, královské paláce a hemžící se súky (bazary) plné obchůdků a řemeslníků, kde se vše zastaví jen při páteční modlitbě. (Bílková, Šohajek, 2012, s. 180) Po rozpadu Súdánu se Alžírsko stalo největší africkou zemí. Této krajině vévodí poušť Sahara. Nachází se zde jedny z největších zásob ropy v celé Africe. Mezi alžírské tradice patří tanec, datlové slavnosti a závody velbloudů. Další zemí arabské Afriky je Libye, stát, se kterým je asociována vláda režimu Muammara Kaddáfího v období let , která stačila upoutat pozornost celého světa. Tunisko je země historie, dobrodružství a krásných sněhobílých pláží. E. Khidayer (2011, s. 14) uvádí, že z novodobé historie, právě zde doslova a do písmene vzplanula jasmínová revoluce, která položila základ arabským revolucím. V Mauritánii se nachází město Chinguetti, je označováno za jedno z nejsvatějších měst islámu. Mauritánie je proslulá nepřeberným množstvím oáz, jejichž součástí jsou vesnice a města a nepochybně tuto zemi v minulosti proslavila rallye Dakar. K arabské Africe se ještě přiřazují státy, jako je Somálsko, Čad, Džibutsko, Eritrea, Komorské ostrovy a Západní Sahara, kterou Maroko považuje za území jemu náležící. Tyto země nejsou brány jako plnohodnotně arabské, tudíž záleží na politice daného státu či na osobním přesvědčení, zdali se považují za arabskou zemi. Tabulka 1: Přehled arabských zemí Oficiální název arabské země Hlavní město Převažující náboženství země Saúdskoarabské království Rijád Islám 100% Spojené arabské emiráty Abú Dhabí Islám 100% Království Bahrajn Manáma Islám 72% Sultanát Omán Maskat Islám 86% Jemenská republika Sana a Islám 99% Stát Katar Doha Islám 85% Stát Kuvajt Kuvajt Islám 100% 12

13 Autonomní území pod Palestinskou národní správou Ramalláh Islám 98% Jordánské hášimovské království Ammán Islám 96% Libanonská republika Bejrút Islám 60% Syrská arabská republika Damašek Islám 89% Irácká republika Bagdád Islám 97% Egyptská arabská republika Káhira Islám 90% Súdánská republika Chartúm Islám 97% Marocké království Rabat Islám 99% Alžírská demokratická a lidová republika Alžír Islám 99% Stát Libye Tripolis Islám 100% Tuniská republika Tunis Islám 98% Mauritánská islámská republika Nouakchott Islám 100% Somálská demokratická republika Mogadišu Islám 100% Čadská republika Ndžamena Islám 51% Džibutská republika Džibuti Islám 94% Stát Eritrea Asmara Islám 50% Komorský svaz Moroni Islám 98% Zdroj: vlastní zpracování na základě Z výchozí tabulky lze vyčíst, že každý Arab není muslim a každý muslim není Arab. Převažujícím náboženstvím v těchto zemích je jednoznačně islám, nicméně v arabských zemích vyznávají lidé i jiná monoteistická náboženství, mezi která se řadí křesťanství a židovství. Arabové jsou lidé žijící ve zmíněných arabských zemích. Pro upřesnění - etnikum Arabů je komparativní s etnikem Slovanů. Člověk vyznávající islám je muslimem a k islámu může konvertovat kdokoli. (Khidayer, 2011) Muslimové žijí na celém světě, uvádí se, že na světě žije kolem 1,6 miliardy muslimů, což činí z islámu druhé největší náboženství na světě po křesťanství a drží si prvenství v nejrychleji se šířícím náboženství světa. Demografická studie zabývající se budoucností světových náboženství uvádí, že během příštích čtyř desetiletí vzroste počet muslimů z 1,6 miliardy na 2,6 miliardy. (http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections /, cit ) 13

14 1.2 Úvod do etiky a etikety Etika a etiketa jsou pojmy lehce zaměnitelné a velmi často jejich význam splývá. Filozofickou disciplínou je etika, která se zabývá mravností, morálkou a dříve byla označována za mravouku, kdežto etiketa je souborem společenských pravidel chování. I přes různá pojetí těchto pojmů lze nalézt mezi nimi jistý soulad. Do oblasti mravnosti spadají i mezilidské vztahy, uznávání hodnot jiných osob, kultur a společenství a z toho důvodu normy pro toto dané chování formuluje etiketa. Etiketa definuje naše chování v konkrétních situacích a přitom vede k taktnosti, empatii, citlivému vnímaní druhých a uskutečňuje tak poslání etiky vést k respektování člověka a zabývat se hodnotami morálky v určité společnosti. (Špaček, 2010) Základy etiky Etymologicky je slovo etika odvozeno od řeckého ethos, zvyk, obyčej, charakter. Téměř stejný význam má latinský termín mos, od něhož je morálka. (Adamová, Ventura, Dudák, 2010, s. 125) Etika je teoretická disciplína, jež je řazena do filozofie, a je vědou, která se především zaměřuje na správné lidské chování. Předmětem etiky jsou tedy mravní jevy, jejich vznik a vývoj, současný stav, ale i další vývojové tendence. Určuje základní normy lidského života, podstatu těchto mravních norem, definuje problémy mravního dobra a morálky. Mravní jevy existovaly dříve než věda o nich. Na počátku lidských dějin byly mravní principy soustřeďovány především na účinné normy chování, jež byly prakticky využitelné a soustředily se především na zvyky. Byly upřednostňovány potřeby společnosti před subjektivními potřebami jednotlivce. Vznik těchto norem vyplývá z interakce a závislosti lidí jednoho na druhém. Hlavními představiteli vštěpování mravních norem jsou rodiče, kamarádi, učitelé, média, lidová moudrost. Náboženství a filozofie má dominující vliv na utváření morálky. (http://polis.euweb.cz/zsvmat.doc, cit ) Etika zprostředkovává teoretické poznatky, jež jsou soustřeďovány na filozofické otázky etiky a praktické poznatky, zabývající se konkrétní situací mravního chování. Etika se dělí na deskriptivní etiku, která určuje mravní jednání a hodnoty, 14

15 dále normativní etiku dávající návod, jak by se měl člověk chovat ve společnosti. Světové názory morálních norem se mohou odlišovat, ale podstata smyslu života, svobody, práv a mravních hodnot zůstává identická. Individuální etika se soustřeďuje na morální otázky jednotlivce a sociální etika zkoumá mravní život a normy společnosti. (Adamová, Ventura, Dudák, 2010) Ve vývoji etiky se vyskytují dilemata, na která je odpověď ve většině případů velmi individuální. Jedná se o vztah mezi tím, co je a co by mělo být, dále vztah mezi individuálním a společenským zájmem a v neposlední řadě dilema mezi výběrem dobra či zla. (Goldmann, 2004) Mravní hodnocení Mravně je hodnoceno vlastní jednání a jednání druhých lidí, a to buď kladně, nebo záporně. Hodnocení je závislé na pozitivní či negativní reakci, dotyčný je chválený, či kritizovaný, podporovaný, nebo zavrhovaný. Klasifikování mravnosti bývá hodnoceno buď jako humánní, nehumánní, spravedlivé, nespravedlivé a týká se zákonů, ustanovení a jiných institucí. (Anzenbacher, 1994) Svědomí O svědomí se vědělo již od prvopočátku lidské existence, kdy bytosti již znaly výčitky, strach, zákazy. V antické filozofii svědomí označili pojmem syneidesis, což znamená určitou dovednost, jak zhodnotit chování či jednání druhých z více možných úhlů. V době antiky měl největší vliv náboženský úhel pohledu. Jak pro křesťanství, tak i pro židovství je svědomí chápáno hlasem božím. (Adamová, Ventura, Dudák, 2010) Za zamyšlení stojí domněnka, že pokud někdo hodnotí lidské jednání, měl by rozumově nebo intuitivně obsáhnout vědění rozdílu mezi dobrem a zlem. Rozdílnost konání a hodnocení dobrého a zlého je individuální schopností jednotlivce a jeho svědomí. (Anzenbacher, 1994) Svoboda Svoboda je definována jako činy vycházející z vlastní vůle, které jsou omezovány svobodou druhých lidí, absolutní svoboda tudíž neexistuje. Uvádí se, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiné osoby. Je dělena na fyzickou, právní a společenskou, osobní a psychickou svobodu, kde fyzickou je míněna kondice jedince, osobní a psychická je omezena hranicemi každého jednotlivce 15

16 a jeho zkušenostmi a právní a společenská svoboda je omezována normami, vyhláškami. (Zubíková, Drábová, 2007) Odpovědnost Jestliže je někdo považován za odpovědného člověka, předpokládá se, že může odůvodnit své jednání racionální, rozumnou, jasnou odpovědí. (Anzenbacher, 1994) Dalším pojetím odpovědnosti je vztah k druhé osobě, přičemž druhou osobou mohou být rodiče, kamarádi, jakákoli jiná osoba, ale také to může být něco nadpřirozeného nebo bůh. Zajímavý názor na odpovědnost měl Hans Jonas, který se zajímal o strach z budoucnosti z důvodu bezohledného vztahu k přírodě. Ve strachu viděl pozitivum v probuzení etických hodnot prostřednictvím odpovědnosti za budoucí generace. (Adamová, Ventura, Dudák, 2010) Dobro a zlo Dobro a zlo je diametrálně odlišná dvojice kategorizována etikou. Synonymy zla jsou zášť, hněv, trápení, ublížení, zločin či nespravedlnost. Tato slova jednoznačně charakterizují zlo jako věci, které společnost nechce. Opakem zla je dobro, které přináší radost, nadšení, naplnění, význam a smyslnost. V morální oblasti je dobro shoda myšlení a jednání v první řadě se svědomím, ale také s přirozeným a mravním řádem. Tíhnutí k dobru je nejvlastnější podstat lidského života. (Adamová, Ventura, Dudák, 2010, s. 132) Etika a náboženství Etika a náboženství jsou si velmi blízké, mnohdy řešenými dilematy jsou polemiky, zdali je možné, aby existovala etika bez přítomnosti náboženství. V náboženstvích, především v islámu, křesťanství a judaismu, se člověk setkává s božími autoritami, které určují požadavky, jak by se měl člověk chovat a jednat v mezilidských vztazích, což není nic jiného nežli etika a morálka. O roli náboženství v moderní společnosti vypráví ve své knize Bstan-'dzin-rgyamtsho, Dalajlama XIV (2000). Píše, že náboženství je historicky nejčastějším důvodem konfliktů na celém světě a i v dnešní době způsobuje zbytečná úmrtí nevinných lidí. Příčinou těchto konfliktů jsou dogmatické a kulturní diferenciace mezi dílčími náboženstvími a druhým zdrojem nestability jsou politické a ekonomické faktory. Pokud se společnost bude zabývat řešením těchto konfliktů, 16

17 zjistí, že všechny nauky jiných náboženství i přes různé rozdíly mají společné etické myšlení. Všechna náboženství zdůrazňují nezbytnost lásky a soucitu v souvislosti s etickou disciplínou. (Bstan-'dzin-rgya-mtsho, s. 191) Souhrnně se etika zabývá různými otázkami, které společnost provází od pradávna. Jsou mezi ně řazeny otázky smyslu života, přátelství a lásky, manželství a rodiny, etiky lidských vztahů, ekologie, ekonomiky, politiky, mezinárodních vztahů, etiky v kritických fázích života a mnohých dalších Základy etikety Etiketa je soubor historicky vytvářených pravidel chování, které jsou neodmyslitelně spojeny s tradicemi. Jednoznačná definice pro etiketu se neustále mění spolu s vývojem společnosti a kultury. Jiří Linhart a kolektiv ve Slovníku cizích slov (2007, s. 108) uvádějí, že etiketa je souhrn společenských zvyklostí a norem chování. Dobré mravy vytvářejí ve společnosti rovnováhu, lidé si jsou blíže a lépe spolu vycházejí. Aristoteles označil člověka za tvora společenského, zoon politikon, a proto je etiketa jedním z hlavních prvků, které rozhodují o zařazení jedince do prostředí, ve kterém se pohybuje. Člověk, který je společenský a k druhým ohleduplný, je oblíbený. Slušnost může být člověku dána, zdvořilosti je nutné se učit. Základem slušnosti je úcta a ohleduplnost k bližnímu. Zdvořilost je úmyslné omezení vlastního egoismu a je dobrovolným podřízením se platným normám a pravidlům společenského chování. (http://user.unob.cz/fisera/files/volitelne/_poz_vy/lit_h/skripta_etiketa.pdf, cit ) V minulosti byla a v budoucnosti bude etiketa důležitou součástí společnosti. Jak řekl Arthur Schopenhauer: Zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem. Těchto pár slov člověku přinese více porozumění než rozličné definice. Etiketa určuje naše chování v konkrétních situacích, vede k ohleduplnosti, empatii, citlivému přístupu k ostatním a k úctě k člověku, naplňuje tak poslání etiky, morálky v dané společnosti. Společnost vytvářejí lidé, kolik je lidí, tolik je společenských situací a způsobů komunikace mezi nimi. Dodržování pravidel etikety neznamená nepřirozené nebo snad přežité chování, naopak chování může 17

18 být přirozené a v souladu s pravidly etikety, pokud společnost bude jevit snahu chovat se slušně, bude žít s tempem dnešní dynamické doby a globalizace, k tomu všemu přidá trochu empatie a ohleduplnosti a úcty k ostatním i sobě samému. Není v silách žádné bytosti obsáhnout celou problematiku etikety, ale snažit se být lepším člověkem, to přinese každému větší nadhled, úspěch i štěstí. (http://zrnkamudrosti.jukosoft.sk/index.php?option=com_content&view=article&id= 19&Itemid=30, cit ) Etiketa a náboženství Etiketa vychází z mezilidských vztahů, z kultury a zvyků dané společnosti a náboženství je jejím stavebním kamenem. Náboženství určuje, jak se lidé k sobě mají chovat, jak mají vystupovat ve společnosti, co je vhodné a co vhodné naopak není. Všechna náboženství předpokládají určité chování. Etiketa je v souladu s navštěvováním posvátných míst, jako jsou kostely, mešity či synagogy. V každém z těchto míst jsou formulovány normy chování Etika a etiketa v souvislosti s islámem Součástí islámu jako i všech ostatních náboženství je morální kodex, který je založen na koránu, Božím slově. Druhým etickým zdrojem islámu vedle koránu je sunna, jež obsahuje příběhy proroků, což je kodifikováno v islámském náboženském právu Šarí a. Šarí a je soubor posvátného islámského práva odvozený ze svaté knihy, zvyků a náboženské praxe proroka Mohameda a věrohodně tradovaných zpráv o učení a činech proroka Mohameda. Islámské právo tedy vyjadřuje božské nařízení muslimské společnosti a při aplikování stanoví systém povinnosti muslimů, jež plynou z jejich náboženské víry. Ivan Hrbek (2000, s. 103) v předmluvě překladu koránu poukazuje na etické zásady, které jsou zmíněny v súře, což je arabské označení jedné ze 114 kapitol koránu (17:23-41), kde se nacházejí verše podobné biblickému Desateru. Hlavními zásadami tohoto desatera jsou: nepřidružovat nikoho k Bohu, ctít rodiče, být laskavým k rodině a příbuzným, nezabíjet děti (dcery) z obavy před zchudnutím, nedopouštět se cizoložství, nezabíjet neoprávněně, dávat správné 18

19 míry a váhy, nedotýkat se mění sirotků, dodržovat smlouvy, následovat něco, o čem nemáš vědění, nechodit pyšně a domýšlivě po zemi. V souvislosti s etiketou se v koránu hovoří spíše o pravidlech chování, zákazech a povinnostech muslima. Korán doporučuje vyhýbat se špatné společnosti, mlčet o nedostatcích druhých spíše než o nich veřejně hovořit, zdržovat se posměšků, hrubých řečí a urážek, nepřísahat zbytečně, být zdvořilý a ohleduplný ve vzájemných stycích, nevstupovat do domu neohlášeně apod. (Korán, 2000, s. 103) 19

20 2 ANALYTICKÁ ČÁST Analytická část je zpracována na základě primární metody sběru dat, jímž je řízený rozhovor. Prostřednictvím dotazování respondenta, získala autorka poznatky, které sloužily jako základní zdroj informací, čímž byl inspirován tento úsek bakalářské práce. Celý řízený rozhovor je dostupný v příloze. Řízený rozhovor proběhl s panem Raedem Shaikhem, který je představitelem muslimské obce v Praze, kde je jeho náplní především kontakt s médii. Raed Shaikh je muslimem pocházející z Palestiny a v České republice žije již 17 let. Lze jej zkontaktovat na ové adrese: Výzkumné otázky byly zaměřeny na tři základní oblasti: Islám, jeho počátky, vývoj a současný stav. Etika a etiketa. Elementy ovlivňující příjezdový cestovní ruch arabských zemí. 2.1 Život proroka Mohameda Islám vznikl na úrodném a plodném území, což úzce souvisí s tím, že v minulosti byl po celá staletí kolébkou civilizace, tudíž i centrem všeho dění, kde se mísily, zápasily a koexistovaly různé kultury. Slovo islám znamená odevzdání se do vůle boží. Historická věda zaznamenává vznik náboženství na počátku 7. století n. l. na Arabském poloostrově v srdci byzantské a perské říše. Předislámské období je označováno za věk džahílie, nevědomosti. Muslimové považují Alláha, arabský název Boha, za jediného boha stvořitele, udržovatele a obnovitele světa. Posvátné písmo zvané korán zjevil Alláh prostřednictvím svého posla Mohameda. Ten je v islámu považován za posledního z proroků, jehož poselství završují zjevení přisuzovaná předchozím prorokům (Adam, Noe, Abrahám, Mojžíš, Ježíš a další). Všechny muslimy váže společná víra k jedné komunitě i přes vznik mnohých jiných sektářských hnutí. (Janda, 2010) 20

21 Raný život Mohameda Alláhův posel se narodil v pondělí dvacátého dne měsíce rabí al-awwal roku slona (cca 570, rok invaze Habešanů, jejichž armáda se v Arábii vepsala do paměti tím, že měla ve znaku slona). (Ishák, 2009, s. 5) Podle různých zdrojů se Mohamed narodil v Mekce přibližně roku 570 n. l. v arabském kmenu Kurajšovců, v poměrně nehostinném koutě světa, Hidžázu, hornaté oblasti střední Arábie, která byla krajem drsných hor, skal, pouští a vražedného vedra. Mekka byla vzkvétajícím obchodním městem, také byla bezpečnou obchodní zastávkou karavan mířících na sever. Stalo se jím díky objevení podzemní vody v jinak vyprahlé kamenité krajině. U pramene se ještě před tím, než se začalo rodit město, scházeli beduíni a poutníci, kteří toto místo uctívali nejen díky pramenu, ale i kvůli velmi staré krychlové stavbě ze žuly, Ka by. Kmen Kurajšovců, do kterého se Mohammed narodil, jako první vybudoval trvalé osídlení kolem svatyně. (Armstrong, 2009) Raed Shaikh označil Mekku za místo, které Bůh vybral a stalo se tak božím chrámem, o čemž se zmiňuje korán v souvislosti se zbudováním Ka by prorokem Adamem. (Příloha 1, otázka č. 12) Náboženství v pátém a šestém století na území Arábie bylo především polyteistické. Narušovat jej začali až vlivy monoteismu, kdy Arabové pociťovali vzestup křesťanství a židovství v blízké byzantské a perské říši. Navzdory těmto vlivům přetrvala arabská společnost pohanská do doby Mohamedova prorockého zjevení, které již tehdy bylo očekávané křesťany, židy i arabskými věštci. Mohamedův raný život nebyl zdaleka jednoduchý. Jeho otec Abdulláh, velký obchodník, zemřel před jeho narozením, a matka Amína zemřela, když byl ještě malý chlapec. Několik let se o něj staral jeho dědeček a později jeho strýc Abú Tálib, s nímž se Mohamed účastnil obchodních cest a snad i válečných výprav. Podle mnohých zdrojů není pochyb o tom, že Mohamed neměl žádné výsadní postavení v tehdejší společnosti, byl spíše chudým a nepodstatným členem rodu, který nehrál žádnou významnou roli ani v politickém, ani v hospodářském životě Mekky. (Hrbek, 2000) Chadídža byla bohatá vdova, které posílala Mohameda jako svého zástupce při obchodech se Sýrií. Postupem času se jí Mohamed zalíbil, osvědčil se jako dobrý 21

22 a schopný obchodník a zakrátko se za něj provdala. Za postavení, které získal, vděčil své zámožné ženě, jeho sociální situace se zlepšila a stal se nezávislým obchodníkem. Proroctví Mohamed velmi často odjížděl z města do pouště, kde se oddával modlitbám a meditacím. Roku 610, kdy Mohamedovi bylo čtyřicet let, se vydal meditovat do jeskyně Híra na Hoře světla (Džabal an-núr) nedaleko Mekky, kde se mu ve spánku zjevil archanděl Gabriel, prostředník mezi Bohem a Mohamedem, který ho vybídl k recitaci. V ten den započal proces zjevování koránu. (Janda, 2010) Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil, člověka z kapky přilnavé stvořil! Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý, ten, jenž naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal. (Korán 96:1-5, s. 109) Mohamed byl tímto silným zážitkem velmi znepokojen, myslel si, že je posedlý duchem, z čehož jej vyvedla jeho žena Chadídža. Vzala proroka za mužem jménem Waraqa, tento písař byl velmi vzdělaný a znal dobře Toru i Evangelia. Po vyslechnutí Mohamedova příběhu potvrdil, že se setkal s archandělem Gabrielem, stejně jako tomu bylo u Mojžíše, a označil Mohameda za proroka arabského lidu. A tak začalo poslání posledního Proroka (mír s ním), jenž měl navždy ovlivnit svět a zvěstovat nový věk v historii lidského vědomí a pokroku: zrození Islámu. (Sunna, 2006, s. 13) Deset až patnáct let strávil Mohamed v Mekce, během těchto let obdržel další útržkovitá zjevení Písma a položil základ náboženským pravidlům a zásadám morálky, (Cook, 1994) i když si procházel těžkým obdobím, kdy mu zemřela žena Chadídža, jeho přítelkyně, rádkyně a matka pěti dětí, a také zemřel jeho strýc Abú Tálib, lidé Mohamedovi nejbližší, ti kteří ho podporoval v jeho poselství, víře a činech. Nicméně v této době Mohamedovo proroctví nabylo na síle, jak uvádí Michael Cook ve své knize (1994, s. 21) a potvrzuje to jedna nadpřirozená pouť: Jedné noci, zatímco spal ve svatyni v Mekce, odnesl jej Gabriel do Jeruzaléma, tam se setkal s Abrahamem, Mojžíšem a Ježíšem a vedl je k modlitbě, načež byl vzat na návštěvu do nebe. Mohamed věrohodně popsal, jak vypadá Jeruzalém, aniž by tam někdy byl, v ten okamžik mnozí o jeho kázání 22

23 přestali pochybovat a obrátili se na novou víru. Z tohoto důvodu je Jeruzalém muslimy považován po Mekce a Medíně za třetí nejsvětější místo islámu. Nová víra je označena jako islám a muslim je muž či žena, kteří se podvolili Alláhovi a jeho postulátům, aby se k sobě lidé chovali spravedlivě, čestně a ohleduplně. (Amstrong, 2008) Mohamed přilákal malou skupinu následovníků, ti ale byli ohrožováni ze strany vládců Mekky, kteří měli pod kontrolou Ka bu, ve svatyni přebývaly sošky tří Kurjašovských bohyň a duch dalších božstev Arábie. Obávali se, že poselství o tom, že existuje jen jediný bůh, by věhlas Ka by podkopalo a vedlo by k ekonomickému a politickému úpadku. Jeho vlastní kmen jej pro jeho prorockou činnost zavrhl. Skoro deset let on a malá skupina stoupenců trpěly soustavným ponížením. Když Kurajšovci začali plánovat jeho vraždu, uprchl z Mekky do místa, které mu bylo naprosto cizí. Tato událost se stala známou jako hidžra, doslova odchod, pro Mohameda a jeho hnutí již nebylo návratu. Hidžra, umma Spolu s Prorokem přesídlila část jeho stoupenců do Jathribu, čemuž předcházel zájem židů žijících na tomto území. Měli zájem o soudce, nechtěli jej přijmout jako božího proroka, chtěli jen váženého muže, kterému důvěřovali. Mohamed nepřišel s dobyvatelskou armádou, nýbrž jako uprchlík hledající útočiště. Dne 25. září 622 Mohammed dokonal hidžru neboli vystěhování a s tím související i formální zrušení rodových a kmenových vztahů a započal tak datování islámského kalendáře. Na počest Proroka byl Jathrib přejmenován na Město Proroka neboli Medínu. Když se zde usadil, jeho nejbližšími lidmi byli ti, kteří s ním přišli z Mekky. Velmi rychle se šířilo Mohamedovo kázání, postupně všichni Arabové žijící v Medíně islám přijali, ale nejen ti, konvertovali i někteří křesťané, židé či pohané. V Medíně položil Mohammed základní kámen ústavy a charty lidských práv a svobod - v Sunně (2006, s. 18) se o ní píše takto Každý občan v ní měl zaručené právo na svobodu, bezpečí a spravedlnost, jmenovitě na: 1. Svobodu svědomí a uctívání jak pro muslimy, tak i nemuslimy. 23

24 2. Bezpečí a ochranu před jakoukoli vnější hrozbou nebo útokem. 3. Spravedlnost a zákaz veškerého zločinu a nemravných praktik. Prorok ustanovil takzvanou Medínskou ústavu, která dokazuje vznik obce, umma, jež je tvořena Mohamedovými stoupenci jak z Kurjašovců, tak z Jathribu, ale také židy, kteří nadále následují své náboženství Knihy. (Cook, 1994) Prostředí, které v Medíně bylo vytvořeno, bylo založeno na lidskosti a byly zde definovány dva z pěti pilířů islámu, mezi které řadíme placení zakátu neboli daň z majetku, která je vyplácena chudým a lidem v nouzi, a druhým pilířem se stalo dodržování půstu v měsíci ramadánu. (Sunna, 2006) Mohamed nechal v Medíně vystavět mešitu, kterou používal jako centrum společenského dění, jednak tady kázal, ale také tady urovnával spory, vyjednával a veřejně debatoval. Vstoupit a mluvit s ním mohl každý, židé, křesťané, nevěřící a dokonce i otroci. Především však mohl vstoupit do mešity spolu se svými stoupenci a modlit se v relativním klidu. Neměli však žádný efektivní způsob, jak dát lidem vědět, že je čas modlitby. Křesťané používali ke svolání k modlitbě zvony, židé se svolávali zvukem lesního rohu a muslimové se nakonec rozhodli, že jako stoupenci nového náboženství budou ohlašovat čas modlitby lidským hlasem. (Život Muhammada, 2011) Války a nepokoje Mohamed se svými stoupenci sice z Mekky utekl, ale jejich nepřátelé se je snažili neustále zničit. Muslimové v Medíně stáli tváří v tvář hrozbě zániku své existence, mocní vládci Mekky, kteří Mohameda vyštvali, pronásledovali jeho spojence, zabavovali jim majetek a stále přemýšleli, jak je zničit. Mohamed hledal způsob, jak překonat jejich nepřátelství. Ve druhém roce hidžry naplánoval Mohamed přepadení mekkánské karavany, která se vracela ze Sýrie. Mekkánci zjistili tento úmysl, a proto vyslali vojsko na obranu. Karavanu sice ubránili, ale vojsko vyslané Mekkou bylo poraženo u Badru, i když bylo v početní převaze. Mluví se o tom, že vojsko vyslané Mohamedem bylo sice menší, ale zato jej doprovázeli andělé, kteří se zasloužili o vítězství. Muslimové považují toto vítězství za boží vysvobození porovnatelné s osvobozením izraelitů z Egypta a s přechodem Rudého moře. 24

25 Po tomto vítězství Mohammed obdržel další zjevení, byl určen nový směr modlení známý jako kibla. Do té doby se modlili jak muslimové, tak i židé směrem k Jeruzalému, směr modlitby byl tedy směřován na sever. Podle muslimské tradice Mohamed přiměl svou pospolitost modlit se s ním směrem k Mekce, respektive ke svatyni Ka bě. Znamenala to vznik nové a suverénní identity muslimů. Odlišili se tak od způsobu, jak se modlili židé a křesťané. Židovské kmeny viděly ve směru modlitby akt vzdoru, jako by symbolizoval jejich horšící se vztahy s Mohamedem. Bylo pro ně nepřípustné a v rozporu s jejich vírou, aby změnili směr modlení. Když probíhala jedna z válek mezi Mekkou a Medinou, vyskytla se zrada uvnitř medinského soužití. Po dvou týdnech obléhání Mediny Mekkou došly mekkánským vojákům zásoby. Požádali o pomoc svého tajného spojence, židovský kmen Banú Qurajza, aby na muslimy zaútočil zevnitř. Dříve židovské kmeny s Mohamedovými nepřáteli pouze obchodovaly nebo jen odmítaly pozvednout zbraně na Prorokovu podporu, tentokrát se ale skutečně chystaly muslimy napadnout. Kdyby spiknutí uspělo, mohli Kurajšovci vniknout do Medíny a zabít Mohameda a ostatní, to se ale nestalo. Mohameda zrada vedla k jedné z nejkontroverznějších událostí celého jeho života. Mohamed nařídil svým ozbrojencům, aby obklíčili vesnici tohoto židovského kmene, ale židé se vzdali až po dvaceti pěti dnech. Mohamed měl před sebou v ten okamžik dilema. Kdyby jim dovolil odejít, mohli by se spojit v Mekce s Kurajšovci. Souhlasil tedy s tím, že bude ustanoven nezávislý soudce, který měl věc posoudit a vynést rozhodnutí. Rozhodl odsouzením k smrti více než sedmi set mužů. Důsledkem byla hromadná poprava mužů, zotročení žen a dětí. (Amstrong, 2008) Další dvě kola, byla vybojována v bezprostředním okolí Medíny: ve třetím roce utrpěl Muhammad svou velkou porážku v Uhudu a v pátém roce musel dokonce Medínu bránit. Avšak v příštím roce ho vidíme při pokusu o pokojnou pouť do Mekky, Mekkánci mu v ní zabránili, ale mezi oběma stranami bylo dojednáno příměří. (Cook, 1994, s. 27) Kolem desátého roku Hidžry vykonal Prorok první úplnou islámskou pouť známou jako hadždž, jeden z pilířů islámu, jehož prvky a způsob jsou muslimy dodržovány do dnešních dnů. Po svém návratu Mohamed určil svého nástupce, což se mnohým muslimům nelíbilo, označovali dotyčného za duchovního a nepolitického 25

26 vůdce. Tento moment historicky zapříčinil rozdělení muslimů na dvě větve, na sunnity a na šíity, přičemž jedna strana uznala Prorokova následovníka, druhá větev nikoli. (Haeri, 2001) Sunnité jsou muslimové, kteří se při rozhodování radí s celou obcí a požadují její souhlas a jsou pokračovateli v tradicích a činech proroka Mohameda. Šíité zastávají názor, že chalíf nesmí být volen lidmi, protože by to měl být nejbližší příbuzný Proroka, což jsou příbuzní po bratranci Alím a manželovi prorokovy dcery Fatimy. Sunnité uznávají korán a ještě šest sbírek o Prorokovi, které se vztahují k jeho životu a činům. Šíité kromě přímého slova božího, na rozdíl od sunnitů uznávají pouze výňatky z šesti knih, které se vztahují k osobě Alího a jeho potomků. Šíité mají své vlastní tradice, knihy a sbírky vycházející z výroků Alího, což tvoří pravidla šíitské společnosti. (Žufan, Hán, Klímová, 2013) Po pouti, která je označovaná poutí na rozloučenou, Mohamed onemocněl, ale i přesto se nadále věnoval politickým záležitostem, ale nebylo to nadlouho. Od června již nevstal z postele a zůstal ležet v objetí své nejmilejší ženy A iši. 6. června 632 zemřel ve svém domě, kde je také pohřben. Dnes na tomto místě najdeme náhrobek, který je součástí mešity v Medíně a jenž se svým mysticismem stal druhým nejuctívanějším místem islámu. (Hrbek, 2000) Mohamed zanechal světu tři hodnoty, svou víru v jediného boha, příklad vlastního života a především korán, jehož text muslimové mají za slovo boží. Lidé vždy budou zdůrazňovat ty aspekty jeho života, které podpoří jeho vlastní argumenty. Pokud ale zkoumáme jeho život, zjistíme, že Arábie byla po jeho odchodu lepší, než jakou ji zažil on. Tváří v tvář pronásledování si raději zvolil utrpení než odvetu, a přestože bojoval v mnoha bitvách, když mohl, odmítl válku, jeho úspěch vzešel z míru, ne z boje, vybral si cestu smíření, ne cestu pomsty, tento aspekt by měl ctít každý muslim. Ve svém posledním kázání nám Mohamed zanechal to nejdůležitější ponaučení: Jsme si všichni rovni, Arabové i příslušníci jiných národů, muslimové i nemuslimové, to platí dnes, jako to platilo v Arábii sedmého století. (Život Muhammada, 2011) Raed Shaikh se vyjádřil o Mohamedovi jako o člověku, jenž byl vybraný bohem, aby se stal posledním poslem božím, skrz něhož bůh seslal lidem poslední verze 26

27 svého učení, které mají lidem sloužit ke spokojenému životu a především spokojenému životu duchovnímu. (Příloha 1, otázka č. 11) 2.2 Vliv Mohamedova života na etiku a etiketu Následující část se bude vztahovat k učení a činům Proroka, o nichž není psáno v koránu, ale byly zaznamenány Mohamedovými blízkými. Tyto spisy se nazývají hadíthy. Bude se také zabývat sunnou, jinak řečeno zvyky a tradicemi, které se staly po koránu druhým hlavním zdrojem islámské právní vědy. Sunna byla dochována podobně jako hadíthy díky Mohamedově rodině a blízkým. (Armstrongová, 2008) Raed Shaikh definuje sunnu jako souhrn celého Mohamedova života a hadíthy označil za tlumočení Božího slova, jež jsou přesně definovány prostřednictvím Mohamedových slov a činů. (Příloha 1, otázka č. 14) Tato kapitola je psaná podle knihy, kterou vydala Islámská nadace v Praze, Sunna, O chování proroka: Kniha výroků proroka Mohameda s komentáři (2006). Kniha je psaná v souladu se sbírkami Sahín al-buchárí, Sahín Muslim a také z veršů koránu. Pozdravy V hadíthu se o výměně pozdravů vypráví o reakci Mohameda na otázku, jaký skutek v islámu považuje za nejlepší. Vyjádřil se, že chvályhodné a správné je dát chudé nebo neznámé osobě najíst a pozdravit každého, ať už dotyčného člověk zná, či nikoli. Sahín Muslim ve své sbírce zmiňuje, jak Prorok usiloval mezi muslimy o šíření pozdrav míru, tj. As-salámu alajkum, v překladu mír s vámi. Význam tohoto počinu spočívá v myšlence rozšiřovat mír mezi lidmi a zklidnit nepřátelské pocity. Jeden z hadíthů nás poučuje o Mohamedových vybraných způsobech, kdy šel Prorok mezi skupinou lidí a namísto jednoho pozdravení pozdravil vždy třikrát za sebou. Z hadíthu vyplývá, že usiloval o dobré veřejné mínění a opakováním pozdravu chtěl předejít možnosti, že by ho někdo neslyšel nebo že by měl někdo pocit, že byl přehlédnut. 27

28 V at-tirmidhího verzi stojí: Zeptali se Alláhova posla (mír s ním): Posle Alláha! Když se potkají dva lidé, kdo má pozdravit jako první? Prorok (mír s ním) odvětil: Ten, kdo je nejblíže Alláhovi (tj. ten, kdo je poslušnější a tím pádem i bližší Alláhovi) řekne as salám jako první.. (Sunna, 2006, s. 37) Pokud člověk někoho potká, je velmi důležitý pozdrav a první tři až čtyři věty. I když se jedná o člověka, kterého druhá osoba vidí prvně, je na místě zeptat se na to, jak se mu vede, jak se daří jeho ženě, dětem a zbytku rodině. Prorok říká, že pokud je člověk pozdravem, mělo by se druhému odpovědět lepším pozdravem anebo minimálně stejným pozdravem. Raed Shaikh (Příloha 1, otázka č. 17) Zdravení žen podle výkladu Hadíthů má jistá pravidla, mezi něž patří: Mladá žena, dívka nemá dovoleno zdravit neznámé muže a reagovat na jeho pozdrav. Muži mají dovoleno pozdravit skupinku žen anebo starou ženu. Ženy mohou pozdravit muže jen ve skupině, výjimkou je stařenka, ta může muže pozdravit i samostatně. Muž bez doprovodu jiné osoby by neměl pozdravit cizí mladou ženu. Muž bez doprovodu jiné osoby může pozdravit skupinu žen. Při zdravení by podle zásad nemělo dojít k očnímu kontaktu, aby se předešlo touze po opačném pohlaví či obtěžování. Z pravidel slušného chování, jež jsou vyvozena z hadíthu pojmenovaného vstup do cizího domu, plyne, že pokud chce osoba vstoupit do cizího domu, musí ještě před vstupem pozdravit hostitele a požádat ho o dovolení k návštěvě. Na následujícím příkladu lze vidět zakomponované pravidlo etikety do dnešních dnů, jež v sedmém století používal již Mohamed. Abú Chattáb Qatáda vyprávěl: Zeptal jsem se Anase: Podávali si společníci Alláhova Proroka ruce? On odvětil: Ano.. (Sunna, 2006, s. 43) Ohleduplnost vůči druhým, pokora S odkazem na jeden z hadíthů je známo, že Prorok hovořil o vztahu lidí mezi sebou. Měli by si vzájemně projevovat zdvořilost, laskavost, pokoru a chovat se 28

29 jeden k druhému s úctou bez ohledu na společenské postavení, vyznání či rodokmen....jednou se někdo zeptal Áiši, co vlastně dělal Alláhův posel doma, a ona odpověděla: Pořád dělal domácí práce, pomáhal ostatním členům rodiny, a když nastal čas modlitby, šel se modlit.. (Sunna, 2006, s. 54) Z tohoto úryvku, lze vyvodit, že Mohamedovi nečinilo problém pomáhat své ženě v domácnosti. Všichni muži by měli následovat tento příklad chování, jelikož je i součástí sunny, Prorokovy praxe. Jeden příběh vypráví o tom, jak Mohamed na základě náhodné situace vysvětlil moudrost Alláha a projevil svou pokoru, podle které by se společnost měla chovat a vzít jej na vědomí. Posel Alláha měl velbloudici, o které si všichni mysleli, že ji žádný jiný velbloud nikdy nepředjede. Jednoho dne však přijel beduín, který měl velblouda rychlejšího. Muslimové byli smutní, načež Mohamed poznamenal, že nikdy nic na světě nebude trvale nejlepší, nejvyšší nebo nejrychlejší. A tak je to na světě, že Alláh poníží to, co se povyšuje. (Sunna, 2006) Úcta k rodině Mohamed mluvil velmi často o rodičích, dětech a příbuzných s velkou úctou. Prostřednictvím hadíthu známe Prorokova slova, která hovořila o zvětšení a prodloužení pozemského života prostřednictvím úcty k rodičům a udržováním dobrých vztahů s příbuznými. Dále hovořil o dobrém zacházení s rodiči, což je jeden z nejlepších skutků hodnocených Alláhem. Dítě by se dle Prorokových slov mělo pěkně chovat k oběma rodičům, ale především na matku by se mělo soustřeďovat více pozornosti, protože potomka porodila, je ženou, tudíž je bezbrannější a není schopna se sama uživit. Raed Shaikh se zmiňuje, že v souvislosti s vírou v boha je kladen důraz na dobré chování k rodině. Na to poukazuje prostřednictvím verše v koránu: Věřte v Boha a chovejte se hezky k rodině. Také se zmiňuje o vztahu k matce, který by měl být na prvním místě, což dokazuje vyprávěním o prorokovi. Když jeden člověk přišel k Mohamedovi a ptal se jej, kdo je mu ze všech na světě nejmilejší, odpověděl třikrát za sebou maminka a až poté řekl otec. (Příloha 1, otázka č. 18) 29

30 Pokud má muslim rodiče, kteří jsou nevěřící, i tak se k nim musí chovat s úctou. Pokud tito rodiče žádají věřícího, aby spáchal hřích, tedy nevěřil v boha, radí se tyto rodiče hezky odmítat. Raed Shaikh (Příloha 1, otázka č. 18) Pokud zemře jeden z rodičů, měli bychom s jeho přáteli nadále udržovat dobré vztahy a být s nimi v kontaktu. Zpřetrhání těchto svazků je z pohledu šarí i odsuzováno. Trápení rodičů, ubližování jim, neposlouchání či neochota zaplatit za rodiče potřebné věci je chápáno z pohledu Prorokova jako neposlušnost a tím jeden z největších hříchů, který bude potrestán jak na tomto světě, tak i na onom světě. Jeden z hadíthů nás učí mít soucit s mladými lidmi, úctu k lidem starým, nařizovat to, co je úctyhodné, a zakazovat to, co není vhodné, jinak muslim nebude muslimem dobrým. Prorok pravil: Mladému muži, který cítí úctu ke starci kvůli jeho věku, Alláh ve stáří přidělí někoho, kdo bude mít úctu k němu.. (Sunna, 2006, s. 68) Ctěte Boha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucím po cestě Boží a těm, jimiž vládne vaše pravice! Bůh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační (Korán, 4:40/36, s. 526) Konání dobra Každý člověk, ať je z jakékoli vrstvy společnosti, ať je chudý, bohatý, věřící či nevěřící, mladý, nevidomí, zná rozdíl mezi dobrem a zlem. Je jednodušší konat zlo než dobro. Dobro vyžaduje více soucitu, porozumění druhým. O tom, jak konat dobro, věděl své i Mohamed. V jedné ze sbírek o Prorokovi je příběh, který vypráví o muži, který měl ukrutnou žízeň, naštěstí nedaleko narazil na studnu a napil se vody. Když se vracel na cestu, spatřil psa, který byl na sklonku svého života, potřeboval vodu. Muž se otočil, šel nazpět ke studni, vyzul si botu a nabral vodu pro ubohé zvíře a tím zvíře zachránil. Alláh si tohoto dobrého činu natolik vážil, že muži smazal všechny jeho hříchy. Plyne z toho, že laskavost vůči všem živým tvorům je odměněna smazáním hříchů. Hadíthy o konání dobra zdůrazňují, jak je důležité být laskavý, omývat se z důvodu vnější i vnitřní očisty, modlit se nejlépe ve shromáždění, věnovat se zemědělství, 30

31 protože ztráty na poli nasytí zvířata, odstraňovat z cest překážky, které by jiným přivodily neštěstí. Nesprávné chování Na jeden z hadíthů o zlém chování si vzpomněl Raed Shaikh. Hadíth mluví o ženě, která si pořídila kotě. Nedala mu najíst, napít a zavřela ho v krabici, takže si nemohlo samo obstarat obživu a zemřelo. Žena půjde za tento čin do pekla, protože člověk by se měl o všechna živá stvoření, která si pořídí, starat. (Příloha 1, otázka č. 15) V hadíthech je nejednou zmiňován Prorokův důraz na slova, jimiž se člověk vyjadřuje, jelikož slova jsou vyjadřována pomocí jazyka, který může zapříčinit jeho nesprávné použití. Mohamed se snažil svými slovy předat poselství o korektní mluvené řeči. Z jedné sbírky o něm je zřejmý projev chování, se kterým se dnes a denně člověk setkává. Každému se v životě někdy stalo, že řekl druhému něco pěkného nebo zlého, co jej buď potěšilo, nebo urazilo. Prorok zdůrazňuje, aby se každý zamyslel nad tím, co vypustí z úst, protože je zde pravděpodobnost nepochopení, která dále vede k problémům, jimž lze lehce předejít. Dobrá slova napravují, dělají radost, zabraňují hříchům, kdežto špatná slova raní city a nabádají k vykonání zla, bytosti musí znát význam užívaných slov. Alláh se hněvá nejvíce na lidi a učence, kteří mluví o Alláhovi nebo o Islámu bez znalosti a říkají pouze své názory nebo pochybné informace. Takovým lidem Alláh slíbil přísný trest, i kdyby jejich úmysl byl dobrý. (Sunna, 2006, s. 113) Sahín Muslim ve své sbírce má hadíth, který míní, že hanobení, klamání, pomluvy a pohana na cti jsou velká provinění, protože zapříčiňují ve společnosti rozpory. Lhaní je zařazeno od pradávna k nepřípustnému chování, Prorok o něm mluví v souvislosti se zkázou. Na rozdíl od zla pravda vede k vykoupení. Ctnosti a dobré mravy by si lidé měli osvojit, aby si jich vážili druzí a Alláh. Z jednoho hadíthu se dozvídáme: Člověk je snadno usvědčen za lhářství, když předává dál všechno, co zaslechl. (Sunna, 2006, s. 126) 31

32 2.3 Vliv Západu na arabský svět (Amstrong, 2008) Koncem osmnáctého století islámským světem otřáslo, když Evropa a Amerika začala procházet modernizací a vyhlásila politickou, intelektuální, sociální a hlavně náboženskou nezávislost. Tímto okamžikem byly islámské země degradovány na oblasti nízkého postavení. V průběhu stovek let docházelo ke kolonialismu mnoha zemí na světě, s čímž byla spjata ztráta nezávislosti, národní samostatnosti, absolutní restrukturalizace, modernizace a bohužel i devastace rozvojových zemí. Po vpádu Západu do islámských zemí vyvstala po mnoha stech letech otázka související se změnou politiky, která by znamenala ponížení ummy, což se muslimů hluboce dotklo a vzalo jim jistotu, se kterou doposud žili. Podrobili se boží vůli, jak říkal korán, ale přesto muslimská obec upadala. Někteří z muslimských vládců se pokusili o modernizaci z vlastní iniciativy ještě před příchodem kolonialistů ze západu. Jejich snahy nedopadly dobře, protože tento proces nebylo možné urychlit a především nedokázali obsáhnout myšlenky, které stály za přeměnou Evropy. Jedním z raných reformátorů byl Sadám Husajn, který byl zaslepený honosností západu a možností vlastnit zbraně a technologie s tím související. Nebral přitom sebemenší ohled na zbytek společnosti, na kterou to mělo hluboký dopad. Některé z arabských zemí si v průběhu času uvědomily, že pro lepší budoucnost je potřeba pozměnění ústavy a práva. Změna mohla být jen malá, především musela vycházet z islámu a být upravena tak, aby byla srozumitelná lidem. Další potřeba byla nutná ve vzdělání a v šari i. Moderní islámský stát a fundamentalismus Kolonializmus přeformoval a rozvrátil islámskou společnost. Muslimové nevěděli, jakým způsobem zareagovat, každopádně pro ně bylo nepřípustné podřídit se západním požadavkům na úkor své kultury. Západ především pokládal oddělení náboženství od politiky za nezbytný předpoklad osvobození vlády, vědy a techniky od tlaku konzervativního náboženství. (Amstrong, 2008, s. 186) Saúdská Arábie se k této problematice postavila svérázným přístupem. Království se vyjádřilo, že vláda je založena na koránu a není potřeba vytvářet ústavu. Je známo, že korán nemá právní hodnotu, vychází se z něj, ze sunny a z hadíthů, ale 32

33 přesná implementace práva je potřebná každým královstvím či státem. Nicméně saudští Arabové se považovali za dědice původního islámu, a proto i dnes mají velmi konzervativní právo, které je odsuzováno jako kruté a zastaralé. Je zakázáno pití alkoholu, hraní hazardních her, zloději jsou trestáni sekáním končetin a ženy nemají vesměs žádná práva a musí chodit zahaleny. (Amstrong, 2008) Moderní islámský stát nebyl ani po mnohých pokusech až do dnešních dnů muslimy založen. Je to velmi složitý úkol obsahující problematiku náboženství, kultury, práva a vlivu moderního světa. Fundamentalismus vnímá široká veřejnost jako fenomén vztahující se pouze k islámské společnosti. Skutečnost zastává jiný historický průběh. Luboš Kropáček (1996) ve své knize označuje prvotní vznik fundamentalismu v USA a poté se rozšířil do celého světa. Karen Amstrong (2008) charakterizuje fundamentalismus jako globální jev, který se vynořil jako reakce na modernizaci doby v každém světovém náboženství. Existuje fundamentalistické židovství, křesťanství, fundamentalistický hinduismus, buddhismus, sikhismus, ba dokonce fundamentalistický konfucianismus. (Amstrong, 2008, s. 194) Fundamentalismu vzniká kvůli bezvýchodné situaci jednotlivců, kteří ztratili snahu přizpůsobovat se modernímu světu na úkor vlastního náboženství a obrátili se ke krajním metodám řešení této patové situace. Pro pastorační praxi se ujímá názor, že všichni, kdo se obracejí k jakýmkoli formám extremismu, fundamentalismu a násilí, ztrácejí právo být nazýváni věřícími křesťany, muslimy či židy. (Kropáček, 1996, s. 19) Fundamentalisté si nejprve najdou záminku svého extremismu, jež většinou tkví v rozdílných pohledech strany rozvojové a strnulé, například úhel pohledu na roli ženy. Modernisté prosazují emancipaci žen, kdežto fundamentalisté zastávají názor na tradiční roli ženy v rodině, islámští fundamentalisté požadují i zahalování žen. Islámský fundamentalismus lze chápat jako radikální návrat a nápravu způsobu života prostřednictvím koránu a vzoru, který určil Alláhův posel Mohammed, jehož snahy jsou do značné míry politizovány a doplněny organizovanou akcí, terorismem. Islámský fundamentalismus vstoupil do globálního povědomí jako reálná hrozba militantního islámu. Tento pocit umocňují teroristické činy jako 33

34 atentáty, únosy lidí a mnohé další. Tradiční islám utržil velkou křivdu prostřednictvím fundamentalismu, je důležité vnímat diferenci mezi tradicí a radikalismem. Západní média na tento rozdíl neupozorňují, a tudíž nepřímo podporují splynutí těchto odlišností, a tak v lidech podporují nenávist vůči muslimům. (Kropáček, 1996) Raed Shaikh vidí příčinu islámskému fundamentalismu v politické situaci, neznalosti a vysoké negramotnosti v arabských zemích. (Příloha 1, otázka č. 19) Prorok Mohamed se snažil společnost naučit etice a etiketě tak, aby se vyhýbala krajnostem. Prostřednictvím svých činů se snažil upozornit na islám jako na náboženství míru. Dnešní svět se oddaluje od tohoto učení, především extremismus, který ovládá některé z muslimských území, a naprosto se odcizuje původnímu sdělení. 2.4 Názory veřejnosti na arabský svět Muslimové musí pomoci s nápravou pokrouceného výkladu islámu, který mají na svědomí radikálové. Toto na závěr mezinárodní konference o opatřeních proti terorismu a radikalizaci prohlásil americký prezident Barack Obama. Zopakoval také, že Západ není ve válce s islámem. (http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/ obama-muslimove-musinapravovat-prekrouceny-vyklad-islamu.html, cit ) Tomio Okamura zveřejnil na svém facebookovém profilu něco jako návod, jak se vypořádat s radikálními islamisty v České republice. Navádí českou společnost, aby si pořizovala psy a prasata jako domácí mazlíčky a chodila je venčit v okolí mešita, mimo jiné také vyzývá lidi, aby přestali nakupovat v muslimských prodejnách. Každý koupený kebab je další krok k burkám. (http://zpravy.idnes.cz/okamura-na-facebooku-broji-proti-islamu-fc7- /domaci.aspx?c=a150103_130900_domaci_zt, cit ) Tomáš Tatranský se na svém webu vyjadřuje k islámu slovy, že si nemyslí, že islám je jen násilná a nenávistná ideologie, protože má mnoho tváří a prochází určitým vývojem jako mnohá jiná náboženství. Nemyslím si, že islám potřebuje nějakou novou reformu myslím si, že islám potřebuje, aby jeho již probíhající 34

35 reforma dále pokračovala a aby se díky ní islám stále více stával spíše duchovním učením než politickou ideologií. (http://islamdnes.weebly.com/, cit ) Na univerzitě v Pardubicích vyučuje dějiny křesťanských postojů k islámu Vít Machálek, který věří v prosazení euroislámu, jenž respektuje evropské normy týkající se demokracie a lidských práv. Každopádně podotýká, že se nyní pod vlivem událostí v Paříži k tomu staví spíše skepticky. (http://pardubice.idnes.cz/expert-veri-ze-se-prosadi-euroislam-db3-/pardubicezpravy.aspx?c=a150112_ _pardubice-zpravy_jah, cit ) Svět bezmocně sleduje ničení památek z dob Mezopotámie v severoiráckém Mosulu. Teroristická organizace Islámský stát se tak v Iráku a Sýrii snaží vymazat odlišné tradice z paměti lidí. Příští generace má znát už jen prostředí, které je v souladu s jejich interpretací víry, myslí si český odborník Ondřej Beránek. (http://zpravy.idnes.cz/niceni-pamatek-islamskym-statem-paralely-v-minulosti-pfp- /zahranicni.aspx?c=a150327_124250_zahranicni_bse, cit ) Filozof Pavel Žďárský odpověděl na otázku, jak on vnímá český odpor k islámu, a hnutí typu Islám v ČR nechceme: Jako neinformovaný, ubohý, nahnědlý a nebezpečný. Jde o směsici nevzdělanosti, xenofobie a odporné manipulace ze strany různých politikařících parazitů. Pokud je muslimům a křesťanům, kteří se zastávají muslimů, vyhrožováno transporty, pak mně jako občanovi nezbývá než doufat, že příslušné bezpečnostní složky státu jsou v pozoru nejen kvůli terorismu. To ale samo zdaleka nestačí. Demokracie nemůže přežít, pokud se různým fašizujícím tendencím nepostaví většina společnosti. Při pohledu na politickou scénu, kde navíc udává tón samotná hlava státu, nezbývá než doufat v občanskou společnost. (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/o-ceske-kritikyislamu-by-se-pry-mela-zajimat-policie-nevzdelanost-ubohost-nahnedlostxenofobie-pane-konvicko-tento-rozhovor-s-ceskym-religionistou-snad-radejinectete , cit ) Výše uvedené názory na islám a s tím spojená témata jsou v dnešních dnech velmi diskutovaná. Tyto názory se potýkají s hlubokou kritikou společností. Každý člověk si tvoří svůj vlastní pohled na tyto skutečnosti. Nicméně diskuze k článkům na internetu obsahují více negativ než články samotné a jsou doprovázeny vulgarismy. Ve všeobecném povědomí společnosti panuje názor na islám jako na 35

36 nebezpečí, zlo, hrozbu a netolerantní náboženství. Málo lidí bere v potaz fakt, že každý muslim, každý Arab není teroristou. Což možná způsobuje nevraživost mezi nemuslimy a muslimy. Je zde možnost změnit aktuální stav lepší vzdělaností, informovaností a celkovou osvětou jak mezi muslimy, tak zbytkem populace. Byla by chyba islám diskvalifikovat jako náboženství plné zla a nevidět přitom jeho religiózní substanci, protože není pochyb o tom, že o proroka Mohameda byli Arabové povýšeni na úroveň etického velkého náboženství založeného na víře v jednoho boha a na základním kamenu humanity s jasnými imperativy ohledně lidskosti a spravedlnosti. 2.5 Elementy ovlivňující příjezdový cestovní ruch v arabských zemích Arabské země se již od dávných dob setkávaly s různými formami cestování zejména prostřednictvím obchodních karavan nebo náboženských poutí. Arabský svět má velký potenciál pro cestovní ruch ať už díky svému podnebí, lokalizaci nebo blízkosti severozápadní Evropy, která soustřeďuje cestovní ruch do míst, kde je dostatek slunce. Raed Shaikh se ztotožňuje s přesvědčením velmi dobrého potenciálu pro cestovní ruch ve většině arabských zemí a poukazuje na kulturní, historické a náboženské památky, různorodou přírodu od hor, pouští až po moře. (Příloha 1, otázka č. 22) Pokud turista plánuje vycestování do arabské země a chce se vyhnout problémům, je nezbytné prohloubit si znalosti o této oblasti. Nejedná se ale pouze o seznámení se zákony, ale také o ztotožnění se s etikou a etiketou dané destinace. Následující kapitola se bude týkat příjezdového cestovního ruchu do Saudské Arábie a následné srovnání Saúdskoarabského království s ostatními arabskými zeměmi. Saúdská Arábie je zemí, která má pro turisty jedny z nejpřísnějších pravidel, ale když se člověk s těmito pravidly seznámí, v ostatních arabských zemích by jej nemělo už nic překvapit. Saúdskoarabské království je největší zemí na Arabském poloostrově v jihozápadní Asii, kterou ročně navštíví stovky tisíc návštěvníků. Tato země je úzce spjata s islámem a je, jak již bylo uvedeno, duchovním centrem islámského 36

37 světa, což úzce souvisí především s náboženským cestovním ruchem. Většina návštěvníků se soustřeďuje do míst, jako je Mekka a Medína, do míst, kde žil prorok Mohamed. Další návštěvníci přijíždí do této bohaté země na služební cesty, během nichž přichází do kontaktu s mnoha muslimy. Saúdská Arábie se snaží chránit své tradice, kulturu a náboženské dědictví před zvědavými turisty ze západu, a proto jim příjezd do země neusnadňuje. (http://www.wordtravels.com/travelguide/countries/saudi+arabia, cit ) Víza Následující vízové předpisy pro vstup do cizí arabské země ukládají občanům České republiky splňovat podmínky stanovené jejími zákony, přičemž normy pro vstup a pobyt sděluje příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující podmínky pro vstup a pobyt do arabských zemí jsou proměnlivé, tudíž je potřebné před vstupem do země si tyto informace ověřit. Pro vstup do Saúdské Arábie a žádost o vízum je nezbytné mít pas platný minimálně šest měsíců po návratu ze země. Držiteli pasu s izraelským razítkem je vstup do země odepřen. (http://www.worldtravelguide.net/saudi-arabia/passportvisa, cit ) Žadatel o vízum musí mít doporučení od osoby žijící v Saúdské Arábii a musí mít stanovený účel cesty, kterým může být návštěva blízkých, služební cesta, průjezd zemí nebo novinářská činnost. Dále je povinnost určit místo, kde se osoba bude nacházet, kde bude bydlet a musí mít zakoupenou zpáteční letenku se všemi potřebnými doklady. (http://www.wordtravels.com/travelguide/countries/saudi+arabia/visa, cit ) Existují upravené vízové podmínky pro poutníky směřující do Mekky a do Medíny. Možnost snadného vyřízení víza je možná jen prostřednictvím zakoupeného zájezdu u registrované cestovní kanceláře. (http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/saudska-arabie-zakladni-informace-oteritoriu html#sec13n, cit ) V porovnání Saúdské Arábie s ostatními zeměmi je obecně vízová politika daných zemí méně striktní. Bahrajnské království v roce 2014 umožnilo občanům České republiky získání vstupních víz na letištích a hranicích po předchozí žádosti 37

38 o e-vízum. Omán, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Jordánsko a Egypt umožňují turistům získání víz na letištích v dané zemi, popřípadě na hraničních přechodech. Podmínkou je pas platný šest měsíců po skončení platnosti víza. Zajištění víza před vstupem do země a platnost pasu požaduje Katar (jehož další podmínkou je potvrzení místního obyvatele, který dotyčného cizince zve a přebere za něj veškerou zodpovědnost), Irák (ještě vyžaduje bezpečností prověření a registraci na imigračním oddělení místní policie při návštěvě delší než osm dnů), Mauritánie, Sýrie (potřebné potvrzení o zaměstnání nebo studiu), Súdán (každý individuální návštěvník se musí do sedmého dne pobytu přihlásit na oddělení cizinecké policie, v případě ubytování v hotelu má ohlašovací povinnost ubytovací zařízení), Alžírsko, Čad, Eritrea, Komory, Libye (vyžadují pozvání do země, pojištění a přihlášení cizince do sedmi dnů na cizinecké policii) a Džibutsko. Jemen vyžaduje také turistické vízum, je ale vystavováno pouze pro pobyt v hlavním městě Sanná, do jiných částí země je nutné speciální povolení. Palestina vyžaduje vízum až po třech měsících pobytu v zemi, nejsou zde vyloučeny vojenské bezpečnostní kontroly, proto je nutné mít neustále osobní doklady u sebe. Kromě toho podmínky pro pobyt v této zemi jsou velmi proměnlivé. Potřebná somálská víza lze získat až v zemi, a to v Adis Abebě anebo v Džibuti. Libanon v rámci podpory cestovního ruchu od občanů států Evropské unie nevyžaduje vízum. Bez víza je možné navštívit jen Tunisko a Maroko. (http://www.mzv.cz/, cit ) Celní předpisy Celní předpisy v Saudskoarabském království jsou velmi důkladné, a podle Šarí i neboli islámského práva je zakázáno dovážet do země nože a jakékoli jiné zbraně, vepřové maso, alkohol, drogy, pornografické magazíny či časopisy se ženami, které nejsou zahaleny od kotníků výše. I nevědomý dovoz těchto věcí může být potrestán pokutou, vězením, deportací a v nejhorším případě i smrtí. Pokud si cestující veze léky, je bezpodmínečně nutné, aby byly označeny jménem cestujícího, lékařem a lékárny. Není povoleno dovážet potraviny, které se rychle kazí, jako jsou mléčné výrobky, také je zakázáno do země vozit živá zvířata nebo rostliny. Nedoporučuje se do země vozit předměty související s jiným náboženským vyznáním, je povoleno si přivést jednu bibli pro osobní účel. 38

39 Obecně jsou v ostatních arabských zemích celní předpisy totožné se saúdskoarabskými, což zapříčiňuje společné náboženství islám. Některé země, jako je Omán, Jemen, Katar, Kuvajt, Libye zakazují dovoz předmětů izraelského původu. Pro upřesnění, Jemen zakazuje vývoz předmětů starších osmdesáti let. Kuvajt má velmi specifické předpisy: nesmí se do země dovážet oblečení podobné kuvajtské vojenské uniformě, vozidla starší pěti let od jejich výroby, auta s řízením na pravé straně, amulety a předměty spojené s provozováním satanismu a magie a mnohé jiné konkretizované předměty, na které jiné arabské země nekladou důraz. Z Egypta není dovoleno vyvážet památky a zlato. Tunisko, Súdán, Maroko zakazuje vývoz fauny, flory a trofejí chráněných zvířat. Zajímavostí je, že v Džibutské republice není považována rostlina kát, na rozdíl od jiných zemí, za drogu. V některých arabských zemích je povolen dovoz a vývoz alkoholu a tabákových výrobků, jejich množství je individuální záležitostí každé země, stejně jako je i vývoz valut. (http://www.mzv.cz/, cit ) Bezpečnost Graf 1: Bezpečnost v arabských zemích Bezpečnost v arabských zemích Celkový počet arabských zemí Počet zemí s možným rizikem Počet zemí bez aktuální hrozby Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z internetových stránek Ministerstva zahraničních věcí. Celá práce se vztahuje ke dvaceti čtyřem arabským zemím. Pozoruhodným zjištěním je, že z těchto arabských zemí ministerstvo zahraničí vyhlásilo k patnáct zemí s možným rizikem nebezpečí z důvodu nepokojů nebo nestabilní politické situace. Mezi zbylých devět arabských zemí bez aktuální 39

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Islám. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012

Islám. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012 Islám Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: prosinec 2012 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická škola

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

i07_islám Křesťanství a islám na cestě k dialogu Korán Hrbek Ivan hidžra umma

i07_islám Křesťanství a islám na cestě k dialogu Korán Hrbek Ivan hidžra umma i07_islám Islám je třetí z prorockých, teistických, abrahamovských náboženství. Je to též jediné z velkých světových náboženství, jež nepochází ze starověku a je tedy ze všech nejmladší. Poučení jsme čerpali

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Arabská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Do 7. století netvořily jednotný stát. Arabské kmeny se živily především pastevectvím. Vzhledem ke geografické poloze, kde Arabové žili, probíhaly mezi

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 282 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

K O ČKY A ISLÁM KOČKY A ISLÁM DĚJINY KOČEK

K O ČKY A ISLÁM KOČKY A ISLÁM DĚJINY KOČEK K O ČKY A ISLÁM Roku 570 se v Mekkce (městě při západním pobřeží Arabského poloostrova) narodil Muhammad ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib. Pocházel z rodu Hášimovců, rodiny politicky málo významné, avšak

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

a Muslimové a jejich svět

a Muslimové a jejich svět 11Muslimove-Qxd9-vnitrek_Muslimove-Qxd9-2015 11/30/15 10:42 PM Stránka 5 Miloš Mendel a Muslimové a jejich svět O VÍŘE, ZVYKLOSTECH A SMÝŠLENÍ VYZNAVAČŮ ISLÁMU Dingir 2016 11Muslimove-Qxd9-vnitrek_Muslimove-Qxd9-2015

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Obyvatelstvo světa: - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na

LIDÉ NA PLANETĚ. Obyvatelstvo světa: - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes žije 7,36 miliard obyvatel (11/2015). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na pobřeží a v nížinách (do

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více