STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s."

Transkript

1 STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společností (dále společnost ), která byla založena na podkladě zakladatelské smlouvy ze dne o založení společnosti podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni Čl. 2 OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní: Crystal BOHEMIA, a.s. 1. Sídlem společnosti je: Poděbrady Čl. 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI Čl. 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 1. Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, b) broušení a leptání skla, c) zámečnictví, nástrojařství. Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Čl. 6 ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU 1. Emisní kurs bude v souvislosti se založením společnosti splácen peněžitými vklady tak, že bude splaceno jeho 30 % před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Zbývající část emisního kursu akcií jsou upisovatelé akcionáři povinni splatit do jednoho roku od vzniku společnosti.

2 2. Emisní kurs akcií se při zvyšování základního kapitálu splácí v souladu s 478 nebo 479 anebo 491 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále ZOK ). Tím nejsou dotčena ustanovení 505 a násl. ZOK. Čl. 7 DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI SPLATIT VČAS UPSANÉ AKCIE 1. Je-li porušena povinnost splatit včas akcie upsané ke zvýšení základního kapitálu tím, že není dodržena lhůta stanovená podle 474 a násl. ZOK, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu 483 odst. 1 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká, ledaže chybějící část do jednoho měsíce upíší dosavadní akcionáři poměrně podle výše svých podílů, nebo se základní kapitál zvýší jen v rozsahu upsaných akcií, připouští-li to usnesení valné hromady dle 475 a 476 ZOK. 2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní, jde-li o splácení případné zbývající části emisního kursu, kterou je každý upisovatel - akcionář povinen splatit ve smyslu 344 ZOK ve lhůtě jednoho roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu. V případě porušení této povinnosti společnost postupuje analogicky podle 344 a násl. ZOK. Čl. 8 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST 1. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. 2. Za společnost podepisují vždy nejméně dva členové představenstva, a to tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společností připojí svůj podpis. Část II. AKCIE Čl. 9 POČET, DRUH A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ 1. Základní kapitál společnosti dle čl. 5 těchto stanov je rozdělen na 60 kmenových akcií. 2. Každá akcie má jmenovitou hodnotu ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Čl. 10 FORMA AKCIÍ 1. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. 2. Akcie společnosti znějí na jméno.

3 3. Seznam akcionářů nahrazuje v souladu s ustanovením 264 odst. 1 druhá věta zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Čl. 11 POČET HLASŮ SPOJENÝCH S JEDNOU AKCIÍ 1. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 60 hlasů. Čl. 12 OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ÚČASTNICKÝMI CENNÝMI PAPÍRY 1. Akcie emitované společností lze převést na jiného akcionáře bez omezení. Na třetí osobu jsou akcie převoditelné pouze poté, kdy jsou v souladu s těmito stanovami nabídnuty k odkoupení ostatním akcionářům a takto učiněná nabídka není v souladu s těmito stanovami využita. 2. Nabídku podle odstavce 1. (dále Nabídka ) lze učinit pouze tak, že ji akcionář hodlající akcie zcizit (dále Prodávající akcionář ) předloží v písemné formě představenstvu společnosti s tím, že Nabídka bude obsahovat alespoň: a) přesnou identifikaci třetí osoby, na kterou mají být akcie převedeny (dále Třetí osoba ), včetně její adresy, b) cenu, za kterou mají být akcie převedeny s tím, že v případě zamýšleného bezúplatného převodu akcií na Třetí osobu se má za to, že se akcie prodávají za 1,- EUR (slovy: jedno euro) za jednu akcii, c) jako přílohu výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka). 3. Spolu s Nabídkou předloží Prodávající akcionář představenstvu jako následnou alternativu jím na každé jednotlivé straně smlouvy parafovaný návrh smlouvy o prodeji akcií Třetí osobě (dále jen Návrh ). 4. Představenstvo společnosti o Nabídce neprodleně informuje ostatní akcionáře s výzvou, aby v případě svého zájmu Nabídku využili, přičemž ve výzvě uvede: a) celkový počet akcií určených k převodu, b) cenu jedné akcie ve smyslu odstavce 2 písm. b), c) lhůtu k přijetí Nabídky ne delší než dva měsíce a ne kratší než 20 dnů ode dne doručeni výzvy akcionáři 5. Výzva podle odstavce 4. se doručuje doporučeným dopisem zaslaným na adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů, popřípadě osobním předáním v sídle společnosti proti podpisu akcionáře. Za doručení se považuje též případ, kdy adresát odmítne doručení poštou nebo není-li výzva, jež byla uložena na poště jako nedoručená, vyzvednuta adresátem do pěti dnů od takového uložení. 6. Nabídku může akcionář platně využít pouze tak, že ve lhůtě podle odstavce 4. písm. c) doručí k rukám představenstva společnosti písemnou akceptaci Nabídky s uvedením počtu akcií, které je ochoten koupit.

4 7. Každý akcionář je oprávněn Nabídku využít: a) maximálně v rozsahu poměru součtu jmenovitých hodnot akcií v jeho majetku k součtu jmenovitých hodnot akcií v majetku těch akcionářů, kteří Nabídku rovněž řádně využijí, b) minimálně v rozsahu poměru součtu jmenovitých hodnot akcií v jeho majetku k součtu jmenovitých hodnot akcií v majetku těch akcionářů, kteří jsou oprávněni Nabídku využít, jinak je právní úkon směřující k využití Nabídky neplatný. 8. Dojde-li alespoň k částečnému využití Nabídky v souladu s odstavci 6. a 7., představenstvo bezprostředně po uplynutí lhůty stanovené podle odstavce 4. písm. c): a) způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyzve nabyvatele prodávaných akcii k tomu, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení výzvy uzavřel s Prodávajícím akcionářem smlouvu o prodeji akcií (dále Převodní smlouva ) a aby zajistil v součinnosti s Prodávajícím akcionářem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, dále vyzve nabyvatele prodávaných akcií, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslal představenstvu k prokázání převodu, b) způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyzve Prodávajícího akcionáře k tomu, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení výzvy uzavřel s nabyvatelem, kterého ve výzvě řádně označí, Převodní smlouvu a dále, aby zajistil v součinnosti s nabyvatelem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, obsahem výzvy bude rovněž sdělení, jaký počet akcií je nabyvatel ochoten a oprávněn koupit, dále vyzve Prodávajícího akcionáře, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslal představenstvu k prokázání převodu, c) následně po uplynutí lhůty stanovené odstavcem 8. písm. a) a b) způsobem a za podmínek podle odstavce 5. sdělí Prodávajícímu akcionáři, pokud to připadne v úvahu, že a kolik z jím nabídnutých akcií se nestalo prodávanými akciemi, a vyzve Prodávajícího, aby ve lhůtě 30 dnu od doručení této výzvy doručil k účelům převodu příslušné části akcií na Třetí osobu k rukám představenstva Návrh upravený v části týkající se počtu akcií (dále Upravený Návrh ), a to v jednom vyhotovení, 9. V případě, že za podmínek podle odstavce 8. písm. c) Prodávající akcionář nevyhoví beze zbytku výzvě představenstva podle téhož ustanovení, postupuje představenstvo dále obdobně jako podle odstavce Nedojde-li k žádnému využití Nabídky, představenstvo bezprostředně po uplynutí lhůty stanovené podle odstavce 4. písm. c) o tom způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyrozumí Prodávajícího akcionáře. 11. V případě, že bude Upravený Návrh doručen řádně a včas, anebo za podmínek podle odstavce 10., představenstvo bez zbytečného odkladu, popřípadě spolu s postupem podle odstavce 10., vyrozumí způsobem a za podmínek podle odstavce 5. Třetí osobu, že má možnost akcie Prodávajícího akcionáře koupit, s výzvou, aby v případě svého zájmu tuto možnost využila, přičemž ve výzvě představenstvo uvede: a) celkový počet akcií určených k převodu, b) cenu jedné akcie ve smyslu odstavce 2. písm. b), c) lhůtu, v níž může Třetí osoba uzavřít s Prodávajícím akcionářem písemnou Převodní smlouvu ve znění Návrhu nebo Upraveného Návrhu a zajistil v součinnosti

5 s Prodávajícím akcionářem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, tato lhůta bude činit 2 měsíce ode dne doručení výzvy Třetí osobě, dále vyzve Třetí osobu, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslala představenstvu k prokázání převodu, 12. Zároveň s výzvou dle ustanovení odstavce 11. představenstvo způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyzve Prodávajícího akcionáře k tomu, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení výzvy, uzavřel s Třetí osobou Převodní smlouvu a zajistil v součinnosti s třetí osobou přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, dále vyzve Prodávajícího akcionáře, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslal představenstvu k prokázání převodu, 13. Možnost podle odstavce 11. může Třetí osoba využít pouze tak, že ve lhůtě podle odstavce 11. písm. c)uzavře s Prodávajícím akcionářem Převodní smlouvu ve znění Návrhu nebo Upraveného Návrhu a zajistí v součinnosti s Prodávajícím akcionářem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů. 14. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný okamžikem, kdy jí bude ze strany Třetí osoby a/nebo Prodávajícího akcionáře doručena Převodní smlouva uzavřená ve znění Návrhu nebo Upraveného Návrhu a výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka). 15. Postup podle odstavce 11. a 12. se současně považuje za souhlas představenstva k převoditelnosti akcií ve smyslu 270 až 272 ZOK. 16. Uplyne-li marně lhůta podle odstavce 11. písm. c), představenstvo bezprostředně po uplynutí této lhůty o tom způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyrozumí Třetí osobu a Prodávajícího akcionáře a vyzve Prodávajícího akcionáře, aby se dostavil do sídla společnosti k převzetí Návrhu, popřípadě Upraveného návrhu. 17. K zastavení akcií je nutný souhlas představenstva společnosti. 18. Předchozí ustanovení tohoto čl. 12 se obdobně vztahují i na jiné účastnické cenné papíry. Část III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Čl. 13 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI 1. Společnost ve smyslu 250 ZOK a 396 a násl. ZOK volí jako systém vnitřní struktury společnosti systém dualistický. Čl. 14 VALNÁ HROMADA A JEJÍ PŮSOBNOST

6 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady podle odstavce 1 náleží kromě záležitostí podle 421 odst. 2 ZOK a dalších rozhodnutí, která ZOK zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též: a) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, b) volba a odvolávání prokuristy, c) rozhodování o změně stanov společnosti, d) jmenování a odvolání likvidátora. Čl. 15 ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo společnosti uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zašle pozvánku na valnou hromadu formou doporučeného dopisu všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady; ustanovení 366 a násl. ZOK, 398 až 401 ZOK a 414 ZOK tím není dotčeno. 2. Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se může valná hromada konat souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s tím, že podpis akcionáře musí být úředně ověřen. 3. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti. Čl. 16 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY A HLASOVÁNÍ NA NÍ 1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle 426 ZOK tvoří 70 % základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení 414 ZOK o náhradní valné hromadě. 2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy ZOK (zejména v 416 a 417 ZOK) nebo tyto stanovy vyžadují většinu jinou. K přijetí usnesení, jehož předmětem je rozhodnutí valné hromady o udělení předchozího souhlasu představenstvu k úkonům uvedeným v čl. 17. odstavec 4 stanov se vyžaduje většina alespoň 70 % hlasů přítomných akcionářů společnosti. 3. Formu notářského zápisu musí mít rozhodnutí valné hromady pouze v případech, kdy to vyžaduje ZOK. 4. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky. 5. Je-li více návrhů, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy s tím, že je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.

7 6. Připouští se hlasování per rollam v souladu s ustanovením 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ČI. 17 PŘEDSTAVENSTVO A JEHO PŮSOBNOST 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná a podepisuje za společnost způsobem podle čl. 8. Ustanovení 47 ZOK tím není dotčeno. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení jakoukoliv účetní závěrku, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 3. Bez předchozího souhlasu dozorčí rady není představenstvo oprávněno činit následující úkony: a) prodej a zatížení nemovitostí společnosti v hodnotě nad ,- Kč, b) nákup nemovitostí v hodnotě nad ,- Kč, c) převzetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ve vyšší výši než ,- Kč, d) převzetí a vytvoření ručitelských závazků, e) převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, nejedná-li se o převzetí závazků v rámci běžného obchodního styku, f) vystavení směnek, nejde-li o zajišťovací směnku k převzetí závazku dle čl. 17 odst. 3 písm. c) stanov, g) uzavírání smluv o výpůjčce nebo zápůjčce majetku společnosti, jehož pořizovací cena činila více než ,- Kč, h) uzavíráni smluv o tichém společenství, i) investice do hmotného a nehmotného majetku společnosti nad ,- Kč, j) prodej jakéhokoliv majetku společnosti, jehož pořizovací cena činila více než ,- Kč nebo uzavření smlouvy, v které plnění poskytnuté společností činí více než ,- Kč. 4. Bez předchozího souhlasu valné hromady není představenstvo oprávněno činit následující úkony: a) převod nebo zřízení zástavního práva k ochranné známce v majetku společnosti. Čl. 18 SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEHO ČLENŮ 1. Představenstvo má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu představenstva. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 2. Funkční období člena představenstva je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.

8 3. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu 441 ZOK, ustanovení 442 ZOK tím není dotčeno. Čl. 19 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok. 2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy představenstva rozhodující. 3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. 4. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Čl. 20 DOZORČÍ RADA A JEJÍ PŮSOBNOST 1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Do působnosti dozorčí rady náleží záležitosti, které do této působnosti řadí ZOK nebo tyto stanovy, zejména působnost uvedená v čl. 17 odst. 3 těchto stanov. Čl. 21 SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEJÍCH ČLENŮ 1. Dozorčí rada má tři členy, o jejichž volbě a odvolávání rozhoduje valná hromada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva ani prokurista společnosti. 2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce. 3. První členové dozorčí rady jsou voleni na dobu jednoho roku od vzniku společnosti. 4. V případech předčasného skončení funkčního období člena dozorčí rady: a) je valná hromada povinna do dvou měsíců rozhodnout o volbě nového člena dozorčí rady pod sankcí podle 453 ZOK v návaznosti na 451 a 452 ZOK, b) může dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod polovinu, zvolit náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

9 5. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu 451 ZOK, ustanovení 452 ZOK tím není dotčeno. Čl. 22 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY 1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby společnosti, nejméně však třikrát za kalendářní rok. 2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy dozorčí rady rozhodující. 3. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Část IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Čl. 23 FONDY A FINANČNÍ ASISTENCE 1. Valná hromada může rozhodnout o zřízení fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání. Rezervní fond ze zisku společnost nevytváří. 2. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy, stanoví-li tak ZOK. 3. Společnost může poskytnout finanční asistenci v souladu se ZOK. Čl. 24 ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY 1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. částek připadajících na daně, odvody, k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy, anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. Podíl na zisku lze ve smyslu 34 ZOK rozdělit a vyplatit kromě společníků také třetím osobám. 3. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený a může i schválit zásady pro jeho užití na základě rozhodnutí představenstva.

10 4. Ztráta společnosti může být kryta zejména z rezervního fondu, je-li vytvářen, případně z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát v konkrétním případě rozhodne valná hromada. 5. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let. Část V. PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Čl. 25 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, s výjimkou případů zvýšení základního kapitálu představenstvem v souladu s 511 a násl. ZOK. 2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. 3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií budou akcie upsány zásadně s využitím přednostního práva k upisování akcií stávajících akcionářů. Upisování akcií bez využití přednostního práva je možné pouze v případě, že se akcionář tohoto práva včas vzdá nebo že je v souladu se ZOK toto právo rozhodnutím valné hromady podle čl. 13 výjimečně omezeno či vyloučeno. 4. Zvýšení základního kapitálu lze provést též ve formě podmíněného zvýšení základního kapitálu podle 505 a násl. ZOK, anebo z vlastních zdrojů společnosti podle 495 a násl. ZOK. 5. Majitelé nově vydávaných akcií mají právo na dividendu z čistého zisku dosaženého společností v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pouze v tom případě, kdy se tak stalo na základě návrhu na zápis podaného nejpozději do tohoto roku. Čl. 26 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1. O snížení základního kapitálu a způsobu jeho provedení rozhoduje valná hromada. 2. Snížení základního kapitálu se provede v souladu s pravidly obsaženými v 516 až 545 ZOK s výjimkou 527 až 531 ZOK. 3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

11 Část VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 27 POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV 1. Právní poměry společnosti neupravené výslovně těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada. Ustanovení 365 ZOK tím není dotčeno. 3. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno právo představenstva podle 432 ZOK. Čl. 28 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se v souladu s ustanovením 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. Ustanovení tohoto článku nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Čl. 29 PŘIJETÍ STANOV 1. Tyto stanovy akciové společnosti Crystal BOHEMIA, a.s., byly přijaty dne

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect

BGS - 4. verze stanov po registraci zvýšení základního kapitálu o 3.750.000,-Kč, po imobilizaci (dematerializaci) akcií a po vstupu na New Connect STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BGS Energy Plus a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost BGS Energy Plus a.s., (dále jen společnost")

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. Znění schválené valnou hromadou dne [bude doplněno] S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX, a.s. (dále jen Stanovy ) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBCHODNÍ

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost LHProjekt a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 5. 1996, upsáním celého základního kapitálu

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava - Kylešovice (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více