STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s."

Transkript

1 STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společností (dále společnost ), která byla založena na podkladě zakladatelské smlouvy ze dne o založení společnosti podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platném ke dni Čl. 2 OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní: Crystal BOHEMIA, a.s. 1. Sídlem společnosti je: Poděbrady Čl. 3 SÍDLO SPOLEČNOSTI Čl. 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 1. Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, b) broušení a leptání skla, c) zámečnictví, nástrojařství. Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). Čl. 6 ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU 1. Emisní kurs bude v souvislosti se založením společnosti splácen peněžitými vklady tak, že bude splaceno jeho 30 % před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Zbývající část emisního kursu akcií jsou upisovatelé akcionáři povinni splatit do jednoho roku od vzniku společnosti.

2 2. Emisní kurs akcií se při zvyšování základního kapitálu splácí v souladu s 478 nebo 479 anebo 491 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále ZOK ). Tím nejsou dotčena ustanovení 505 a násl. ZOK. Čl. 7 DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI SPLATIT VČAS UPSANÉ AKCIE 1. Je-li porušena povinnost splatit včas akcie upsané ke zvýšení základního kapitálu tím, že není dodržena lhůta stanovená podle 474 a násl. ZOK, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se ve smyslu 483 odst. 1 ZOK zrušuje a vkladová povinnost zaniká, ledaže chybějící část do jednoho měsíce upíší dosavadní akcionáři poměrně podle výše svých podílů, nebo se základní kapitál zvýší jen v rozsahu upsaných akcií, připouští-li to usnesení valné hromady dle 475 a 476 ZOK. 2. Ustanovení odstavce 1 se neuplatní, jde-li o splácení případné zbývající části emisního kursu, kterou je každý upisovatel - akcionář povinen splatit ve smyslu 344 ZOK ve lhůtě jednoho roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu. V případě porušení této povinnosti společnost postupuje analogicky podle 344 a násl. ZOK. Čl. 8 ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST 1. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva. 2. Za společnost podepisují vždy nejméně dva členové představenstva, a to tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společností připojí svůj podpis. Část II. AKCIE Čl. 9 POČET, DRUH A JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ 1. Základní kapitál společnosti dle čl. 5 těchto stanov je rozdělen na 60 kmenových akcií. 2. Každá akcie má jmenovitou hodnotu ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Čl. 10 FORMA AKCIÍ 1. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. 2. Akcie společnosti znějí na jméno.

3 3. Seznam akcionářů nahrazuje v souladu s ustanovením 264 odst. 1 druhá věta zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Čl. 11 POČET HLASŮ SPOJENÝCH S JEDNOU AKCIÍ 1. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 60 hlasů. Čl. 12 OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ÚČASTNICKÝMI CENNÝMI PAPÍRY 1. Akcie emitované společností lze převést na jiného akcionáře bez omezení. Na třetí osobu jsou akcie převoditelné pouze poté, kdy jsou v souladu s těmito stanovami nabídnuty k odkoupení ostatním akcionářům a takto učiněná nabídka není v souladu s těmito stanovami využita. 2. Nabídku podle odstavce 1. (dále Nabídka ) lze učinit pouze tak, že ji akcionář hodlající akcie zcizit (dále Prodávající akcionář ) předloží v písemné formě představenstvu společnosti s tím, že Nabídka bude obsahovat alespoň: a) přesnou identifikaci třetí osoby, na kterou mají být akcie převedeny (dále Třetí osoba ), včetně její adresy, b) cenu, za kterou mají být akcie převedeny s tím, že v případě zamýšleného bezúplatného převodu akcií na Třetí osobu se má za to, že se akcie prodávají za 1,- EUR (slovy: jedno euro) za jednu akcii, c) jako přílohu výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka). 3. Spolu s Nabídkou předloží Prodávající akcionář představenstvu jako následnou alternativu jím na každé jednotlivé straně smlouvy parafovaný návrh smlouvy o prodeji akcií Třetí osobě (dále jen Návrh ). 4. Představenstvo společnosti o Nabídce neprodleně informuje ostatní akcionáře s výzvou, aby v případě svého zájmu Nabídku využili, přičemž ve výzvě uvede: a) celkový počet akcií určených k převodu, b) cenu jedné akcie ve smyslu odstavce 2 písm. b), c) lhůtu k přijetí Nabídky ne delší než dva měsíce a ne kratší než 20 dnů ode dne doručeni výzvy akcionáři 5. Výzva podle odstavce 4. se doručuje doporučeným dopisem zaslaným na adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů, popřípadě osobním předáním v sídle společnosti proti podpisu akcionáře. Za doručení se považuje též případ, kdy adresát odmítne doručení poštou nebo není-li výzva, jež byla uložena na poště jako nedoručená, vyzvednuta adresátem do pěti dnů od takového uložení. 6. Nabídku může akcionář platně využít pouze tak, že ve lhůtě podle odstavce 4. písm. c) doručí k rukám představenstva společnosti písemnou akceptaci Nabídky s uvedením počtu akcií, které je ochoten koupit.

4 7. Každý akcionář je oprávněn Nabídku využít: a) maximálně v rozsahu poměru součtu jmenovitých hodnot akcií v jeho majetku k součtu jmenovitých hodnot akcií v majetku těch akcionářů, kteří Nabídku rovněž řádně využijí, b) minimálně v rozsahu poměru součtu jmenovitých hodnot akcií v jeho majetku k součtu jmenovitých hodnot akcií v majetku těch akcionářů, kteří jsou oprávněni Nabídku využít, jinak je právní úkon směřující k využití Nabídky neplatný. 8. Dojde-li alespoň k částečnému využití Nabídky v souladu s odstavci 6. a 7., představenstvo bezprostředně po uplynutí lhůty stanovené podle odstavce 4. písm. c): a) způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyzve nabyvatele prodávaných akcii k tomu, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení výzvy uzavřel s Prodávajícím akcionářem smlouvu o prodeji akcií (dále Převodní smlouva ) a aby zajistil v součinnosti s Prodávajícím akcionářem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, dále vyzve nabyvatele prodávaných akcií, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslal představenstvu k prokázání převodu, b) způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyzve Prodávajícího akcionáře k tomu, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení výzvy uzavřel s nabyvatelem, kterého ve výzvě řádně označí, Převodní smlouvu a dále, aby zajistil v součinnosti s nabyvatelem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, obsahem výzvy bude rovněž sdělení, jaký počet akcií je nabyvatel ochoten a oprávněn koupit, dále vyzve Prodávajícího akcionáře, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslal představenstvu k prokázání převodu, c) následně po uplynutí lhůty stanovené odstavcem 8. písm. a) a b) způsobem a za podmínek podle odstavce 5. sdělí Prodávajícímu akcionáři, pokud to připadne v úvahu, že a kolik z jím nabídnutých akcií se nestalo prodávanými akciemi, a vyzve Prodávajícího, aby ve lhůtě 30 dnu od doručení této výzvy doručil k účelům převodu příslušné části akcií na Třetí osobu k rukám představenstva Návrh upravený v části týkající se počtu akcií (dále Upravený Návrh ), a to v jednom vyhotovení, 9. V případě, že za podmínek podle odstavce 8. písm. c) Prodávající akcionář nevyhoví beze zbytku výzvě představenstva podle téhož ustanovení, postupuje představenstvo dále obdobně jako podle odstavce Nedojde-li k žádnému využití Nabídky, představenstvo bezprostředně po uplynutí lhůty stanovené podle odstavce 4. písm. c) o tom způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyrozumí Prodávajícího akcionáře. 11. V případě, že bude Upravený Návrh doručen řádně a včas, anebo za podmínek podle odstavce 10., představenstvo bez zbytečného odkladu, popřípadě spolu s postupem podle odstavce 10., vyrozumí způsobem a za podmínek podle odstavce 5. Třetí osobu, že má možnost akcie Prodávajícího akcionáře koupit, s výzvou, aby v případě svého zájmu tuto možnost využila, přičemž ve výzvě představenstvo uvede: a) celkový počet akcií určených k převodu, b) cenu jedné akcie ve smyslu odstavce 2. písm. b), c) lhůtu, v níž může Třetí osoba uzavřít s Prodávajícím akcionářem písemnou Převodní smlouvu ve znění Návrhu nebo Upraveného Návrhu a zajistil v součinnosti

5 s Prodávajícím akcionářem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, tato lhůta bude činit 2 měsíce ode dne doručení výzvy Třetí osobě, dále vyzve Třetí osobu, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslala představenstvu k prokázání převodu, 12. Zároveň s výzvou dle ustanovení odstavce 11. představenstvo způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyzve Prodávajícího akcionáře k tomu, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení výzvy, uzavřel s Třetí osobou Převodní smlouvu a zajistil v součinnosti s třetí osobou přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů, dále vyzve Prodávajícího akcionáře, aby uzavřenou Převodní smlouvu spolu s výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka), který bude osvědčovat realizovaný prodej, ve výše uvedené lhůtě zaslal představenstvu k prokázání převodu, 13. Možnost podle odstavce 11. může Třetí osoba využít pouze tak, že ve lhůtě podle odstavce 11. písm. c)uzavře s Prodávajícím akcionářem Převodní smlouvu ve znění Návrhu nebo Upraveného Návrhu a zajistí v součinnosti s Prodávajícím akcionářem přepis prodaných akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů. 14. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný okamžikem, kdy jí bude ze strany Třetí osoby a/nebo Prodávajícího akcionáře doručena Převodní smlouva uzavřená ve znění Návrhu nebo Upraveného Návrhu a výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z účtu vlastníka). 15. Postup podle odstavce 11. a 12. se současně považuje za souhlas představenstva k převoditelnosti akcií ve smyslu 270 až 272 ZOK. 16. Uplyne-li marně lhůta podle odstavce 11. písm. c), představenstvo bezprostředně po uplynutí této lhůty o tom způsobem a za podmínek podle odstavce 5. vyrozumí Třetí osobu a Prodávajícího akcionáře a vyzve Prodávajícího akcionáře, aby se dostavil do sídla společnosti k převzetí Návrhu, popřípadě Upraveného návrhu. 17. K zastavení akcií je nutný souhlas představenstva společnosti. 18. Předchozí ustanovení tohoto čl. 12 se obdobně vztahují i na jiné účastnické cenné papíry. Část III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Čl. 13 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI 1. Společnost ve smyslu 250 ZOK a 396 a násl. ZOK volí jako systém vnitřní struktury společnosti systém dualistický. Čl. 14 VALNÁ HROMADA A JEJÍ PŮSOBNOST

6 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady podle odstavce 1 náleží kromě záležitostí podle 421 odst. 2 ZOK a dalších rozhodnutí, která ZOK zahrnuje obecně do působnosti valné hromady akciové společnosti, též: a) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, b) volba a odvolávání prokuristy, c) rozhodování o změně stanov společnosti, d) jmenování a odvolání likvidátora. Čl. 15 ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY 1. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo společnosti uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zašle pozvánku na valnou hromadu formou doporučeného dopisu všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady; ustanovení 366 a násl. ZOK, 398 až 401 ZOK a 414 ZOK tím není dotčeno. 2. Bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se může valná hromada konat souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s tím, že podpis akcionáře musí být úředně ověřen. 3. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti. Čl. 16 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY A HLASOVÁNÍ NA NÍ 1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota za podmínek podle 426 ZOK tvoří 70 % základního kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení 414 ZOK o náhradní valné hromadě. 2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy ZOK (zejména v 416 a 417 ZOK) nebo tyto stanovy vyžadují většinu jinou. K přijetí usnesení, jehož předmětem je rozhodnutí valné hromady o udělení předchozího souhlasu představenstvu k úkonům uvedeným v čl. 17. odstavec 4 stanov se vyžaduje většina alespoň 70 % hlasů přítomných akcionářů společnosti. 3. Formu notářského zápisu musí mít rozhodnutí valné hromady pouze v případech, kdy to vyžaduje ZOK. 4. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje zdvižením ruky. 5. Je-li více návrhů, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, poté o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy s tím, že je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.

7 6. Připouští se hlasování per rollam v souladu s ustanovením 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ČI. 17 PŘEDSTAVENSTVO A JEHO PŮSOBNOST 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná a podepisuje za společnost způsobem podle čl. 8. Ustanovení 47 ZOK tím není dotčeno. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení jakoukoliv účetní závěrku, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 3. Bez předchozího souhlasu dozorčí rady není představenstvo oprávněno činit následující úkony: a) prodej a zatížení nemovitostí společnosti v hodnotě nad ,- Kč, b) nákup nemovitostí v hodnotě nad ,- Kč, c) převzetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ve vyšší výši než ,- Kč, d) převzetí a vytvoření ručitelských závazků, e) převzetí cizích závazků v jakékoliv formě, nejedná-li se o převzetí závazků v rámci běžného obchodního styku, f) vystavení směnek, nejde-li o zajišťovací směnku k převzetí závazku dle čl. 17 odst. 3 písm. c) stanov, g) uzavírání smluv o výpůjčce nebo zápůjčce majetku společnosti, jehož pořizovací cena činila více než ,- Kč, h) uzavíráni smluv o tichém společenství, i) investice do hmotného a nehmotného majetku společnosti nad ,- Kč, j) prodej jakéhokoliv majetku společnosti, jehož pořizovací cena činila více než ,- Kč nebo uzavření smlouvy, v které plnění poskytnuté společností činí více než ,- Kč. 4. Bez předchozího souhlasu valné hromady není představenstvo oprávněno činit následující úkony: a) převod nebo zřízení zástavního práva k ochranné známce v majetku společnosti. Čl. 18 SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEHO ČLENŮ 1. Představenstvo má tři členy, kteří ze svého středu volí předsedu představenstva. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 2. Funkční období člena představenstva je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.

8 3. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu 441 ZOK, ustanovení 442 ZOK tím není dotčeno. Čl. 19 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby společnosti, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok. 2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy představenstva rozhodující. 3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. 4. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Čl. 20 DOZORČÍ RADA A JEJÍ PŮSOBNOST 1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Do působnosti dozorčí rady náleží záležitosti, které do této působnosti řadí ZOK nebo tyto stanovy, zejména působnost uvedená v čl. 17 odst. 3 těchto stanov. Čl. 21 SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY A FUNKČNÍ OBDOBÍ JEJÍCH ČLENŮ 1. Dozorčí rada má tři členy, o jejichž volbě a odvolávání rozhoduje valná hromada. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva ani prokurista společnosti. 2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, může však skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce. 3. První členové dozorčí rady jsou voleni na dobu jednoho roku od vzniku společnosti. 4. V případech předčasného skončení funkčního období člena dozorčí rady: a) je valná hromada povinna do dvou měsíců rozhodnout o volbě nového člena dozorčí rady pod sankcí podle 453 ZOK v návaznosti na 451 a 452 ZOK, b) může dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou nepoklesl pod polovinu, zvolit náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

9 5. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu 451 ZOK, ustanovení 452 ZOK tím není dotčeno. Čl. 22 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY 1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby společnosti, nejméně však třikrát za kalendářní rok. 2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy dozorčí rady rozhodující. 3. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Část IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Čl. 23 FONDY A FINANČNÍ ASISTENCE 1. Valná hromada může rozhodnout o zřízení fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání. Rezervní fond ze zisku společnost nevytváří. 2. Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy, stanoví-li tak ZOK. 3. Společnost může poskytnout finanční asistenci v souladu se ZOK. Čl. 24 ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY 1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. částek připadajících na daně, odvody, k rozdělení na dividendy, příp. tantiémy, anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. Podíl na zisku lze ve smyslu 34 ZOK rozdělit a vyplatit kromě společníků také třetím osobám. 3. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený a může i schválit zásady pro jeho užití na základě rozhodnutí představenstva.

10 4. Ztráta společnosti může být kryta zejména z rezervního fondu, je-li vytvářen, případně z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát v konkrétním případě rozhodne valná hromada. 5. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let. Část V. PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Čl. 25 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, s výjimkou případů zvýšení základního kapitálu představenstvem v souladu s 511 a násl. ZOK. 2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. 3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií budou akcie upsány zásadně s využitím přednostního práva k upisování akcií stávajících akcionářů. Upisování akcií bez využití přednostního práva je možné pouze v případě, že se akcionář tohoto práva včas vzdá nebo že je v souladu se ZOK toto právo rozhodnutím valné hromady podle čl. 13 výjimečně omezeno či vyloučeno. 4. Zvýšení základního kapitálu lze provést též ve formě podmíněného zvýšení základního kapitálu podle 505 a násl. ZOK, anebo z vlastních zdrojů společnosti podle 495 a násl. ZOK. 5. Majitelé nově vydávaných akcií mají právo na dividendu z čistého zisku dosaženého společností v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pouze v tom případě, kdy se tak stalo na základě návrhu na zápis podaného nejpozději do tohoto roku. Čl. 26 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1. O snížení základního kapitálu a způsobu jeho provedení rozhoduje valná hromada. 2. Snížení základního kapitálu se provede v souladu s pravidly obsaženými v 516 až 545 ZOK s výjimkou 527 až 531 ZOK. 3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

11 Část VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 27 POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV 1. Právní poměry společnosti neupravené výslovně těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada. Ustanovení 365 ZOK tím není dotčeno. 3. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno právo představenstva podle 432 ZOK. Čl. 28 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se v souladu s ustanovením 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. Ustanovení tohoto článku nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Čl. 29 PŘIJETÍ STANOV 1. Tyto stanovy akciové společnosti Crystal BOHEMIA, a.s., byly přijaty dne

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice 24.6.2015 1 I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Zvolený systém vnitřní struktury a internetové stránky společnosti 1.

Více

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost )

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) IČO: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Vážení akcionáři, tímto Vás představenstvo společnosti zve k účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Profesionálové, a.s. Masarykovo náměstí 391/13, 500 02 Hradec

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více