The Joy Of Flower Garden Designs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The Joy Of Flower Garden Designs"

Transkript

1 VOCABULARY

2 Tato slova jsou k článku: The Joy Of Flower Garden Designs joy choosing matter of choice entire according specific a few sensible element mind whether try select landscaping idea plant accessories mood reach certain century continue preserve attraction cottage formal own characteristic particular feature various strongly identified immediately evoke proper below lasting respected incorporate informality lend lacking scheme none the less neither haphazard overall caringly structured express cheerfulness zeal originated modest fenced-in piece of land kept by cottager [ džoi] [ ču:ziŋ] [ mætə] [ in taiə] [ ə ko:diŋ] [ spə sifik] [ ə fju:] [ sensibəl] [ eləmənt] [ maind] [ weðə] [ trai] [ sə lekt] [ lændskeipiŋ] [ ai diə] [ pla:nt] [ ək sesəriz] [ mu:d] [ ri:č] [ sə:tn] [ senčəri] [ kən tinju:] [ pri zə:v] [ ə trækšn] [ kotidž] [ fo:ml] [ əun] [ kærəktə ristik] [ pə tikjulə] [ fi:čə] [ veəriəs] [ stroŋli] [ ai dentifaid] [ i miːdiətli] [ i vəuk] [ propə] [ bi ləu] [ la:stiŋ] [ ri spektid] [ in ko:pəreit] [ info: mæliti] [ lend] [ lækiŋ] [ ski:m] [ nan ðə les] [ naiðə] [ hæp hæzəd] [ əuvər o:l] [ keəriŋli] [ strakčəd] [ ik spres] [ čiəfəlnəs] [ zi:l] [ ə ridžineitid] [ modist] [ fenst in] [ pi:s əv lænd] [ kept bai kotidžə] potěšení, radost výběr otázka, záležitost výběru celou podle určitého několik rozumné, chytré prvek, součást dávat pozor, všímat si jestli, ať už snažit se vybrat si krajina, terénní úpravy nápad, plán rostlina příslušenství nálada, atmosféra dosáhnout jisté, určité století pokračují, neustávají udržovat, zachovat přitažlivost chalupa, domek formální vlastní, svojé charakteristické konkrétní, specifické zvláštní prvek, část rozmanité, různé výrazně, jasně rozpoznatelné, rozeznatelné okamžitě vyvolat správnou, příhodnou pod, níže trvalé ctěné, vážené zahrnovat, začlenit neformálnost propůjčit, dodávat omezená, nedostatečná plán, projekt nicméně ani chaotické, zmatené celkový pečlivě členěný, uspořádaný vyjádřují radost, dobrou náladu nadšení vznikly skromné, jednoduché uzavřené, oplocené pozemek, parcela udržované (majitelem) chalupářem

3 cherish wild usefulness livestock berry fragrant herbs craft enclosure contemplation scroll painting serve spiritual experience hold sacred space within deemed outside profane rustic contain wet dry stream waterfall bordered fern moss distorted pine lake island developed influenced immortal spirit consisted carefully placed earthen mound jagged rock set imitation pond while nature inspire formal express humanistic value cosmos utmost near exaggerate symmetrical though main alignment [ čeriš] [ waild] [ ju:sfəlnəs] [ laivstok] [ beri] [ freigrənt] [ hə:b] [ kra:ft] [ in kləužə] [ kontəm pleišn] [ skrəul 'peintiŋ] [ sə:v] [ spiričuəl] [ ik spiəriəns] [ həuld seikrid] [ speis] [ wið in] [ di:md] [ aut said] [ prə fein] [ rastik] [ kən tein] [ wet] [ drai] [ stri:m] [ wo:təfo:l] [ bo:dəd] [ fə:n] [ mos] [ di sto:tid] [ pain] [ leik] [ ailənd] [ di veləpt] [ influənst] [ i mo:tl] [ spirit] [ kən sistid] [ keəfəli] [ pleist] [ ə:θən] [ maund] [ džægid] [ rok] [ set] [ imi teišn] [ pond] [ wail] [ neičə] [ in spaiə] [ fo:ml] [ ik spres] [ hju:mənistik] [ vælju:] [ kozmos] [ atməust] [ niə] [ ig zædžəreit] [ si metrikəl] [ ðəu] [ mein] [ ə lainmənt] starat se divoce rostoucí prospěšnost hospodářská zvířata bobule, bobulovitý plod vonný, vonící byliny řemeslo, řemeslný výrobek ohrazený pozemek uvažování malování na svitek slouží duchovní, náboženská zkušenost, zážitek uchovávat jako svátost místo uvnitř považovali vně, venku světský, pohanský rustikální, venkovský obsahují mokrý vyschlý potok, říčka vodopád ohraničené kapradina, kapradí mech, lišejník zprohýbané, kroucené borovice jezero, jezerní ostrov, ostrovní vyvinuté ovlivnili nesmrtelné, věčně živé duševno, duch skládal se, sestával pečlivě, opatrně umístěn z hlíny, hliněný pahorek, hromada drsný, zubatý kámen, skála usazené umělý, imitovaný rybník, vodní nádrž zatímco příroda šířit, rozšiřovat formální vyjadřují, ukazují lidský význam, hodnota vesmír maximální, co největší podobný, blízký zdůrazňuje souměrný ale, i když hlavní rozložení, poloha

4 lead balcony front stone focal point further away pavilion bench sculpture continuing outdoors layout transition informal edge property [ li:d] [ bælkəni] [ frant] [ stəun] [ fəukəl point] [ fə:ðə ə wei] [ pə viljən] [ benč] [ skalpčə] [ kən tinju:iŋ] [ aut do:z] [ lei aut] [ træn zišn] [ in fo:məl] [ edž] [ propəti] vést, vede balkón přední, hlavní kamenný, kamenná ústřední bod dále, ve větší vzdálenosti pavilón, altán lavička, lavice socha pokračování venku, venkovní dispozice, plán přechod neformální, neokázalá kraj, okraj pozemek Tato slova jsou k článku: Health And Wellness health wellness healthy balance mind body spirit resulting feeling well-being emphasize state entire being ongoing development natural treatment involve natural method treat avoid conventional healing referred alternative complementary integrative cover philosophy focus root [ helθ] [ welnəs] [ helθi] [ bæləns] [ maind] [ bodi] [ spirit] [ ri zaltiŋ] [ fi:liŋ] [ wel bi:iŋ] [ emfəsaiz] [ steit] [ in taiə] [ bi:iŋ] [ on gəuiŋ] [ di veləpmənt] [ næčərəl] [ tri:tmənt] [ in volv] [ næčərəl] [ meθəd] [ tri:t] [ ə void] [ kən venšnəl] [ hi:liŋ] [ ri fə:d] [ o:l tə:nətiv] [ kompli mentəri] [ intəgrætiv] [ kavə] [ fi losəfi] [ fəukəs] [ ru:t] zdraví zdraví a spokojenost zdravý, zdravá rovnováha mysl tělo duch, duševno výsledkem je pocit duševní pohoda zdůrazní, vyzdvihne stav, rozpoložení celé tělo trvající, pokračující vývoj přirozená léčba, ošetření zahrnuje přirozená metoda, způsob léčit, ošetřit, ošetřovat vyhnout se, vyvarovat konvenční, tradiční uzdravování nazývané, popisované alternativní doplňující integrující pokrývá, zahrnuje životní postoj, filozofie zaměřit se, soustředit se původní, základní

5 cause disease holistic pretext discomfort due to physical mental emotional spiritual imbalance providing remedy involve therapy substitute conventional complementary in conjunction naturopathy ayurvedic cognitive behavioral prayer mental healing art herbs dietary supplement substance chiropractic osteopathic manipulation massage field therapeutic touch example search surrounding suburb result focus importance sufficient adaptation achieve maintain coordinated approach patient care increased prevention stimulating potential practitioner guide employ resource networking advertising [ ko:z] [ di zi:z] [ həu listik] [ pri:tekst] [ dis kamfət] [ dju: tu] [ fizikl] [ mentl] [ i məušnəl] [ spiričuəl] [ im bæləns] [ prə vaidiŋ] [ remədi] [ in volv] [ θerəpi] [ sabstitju:t] [ kən venšənəl] [ kɒmpli mentri] [ in kən džaŋkšn] [ neičərəpæθi] [ ajurvedik] [ kognitiv] [ bi heivjərəl] [ preə] [ mentl] [ hi:liŋ] [ a:t] [ hə:bz] [ daiətəri] [ saplimənt] [ sabstəns] [ kairəupræktik] [ osti opəθik] [ mə nipju leišn] [ mæsa:ž] [ fi:ld] [ θerə pju:tɪk] [ tač] [ ig za:mpl] [ sə:č] [ sə raundiŋ] [ sabə:b] [ ri zalt] [ fəukəs] [ im po:tns] [ sə fišnt] [ ædæp teišn] [ ə či:v] [ mein tein] [ kəu o:dineitid] [ ə prəuč] [ peišnt keə] [ in kri:st] [ pri venšn] [ stimjuleitiŋ] [ pə tenšl] [ præk tišənə] [ gaid] [ im ploi] [ ri zo:s] [ netwə:kiŋ] [ ædvətaiziŋ] příčina, důvod nemoc, choroba holistický důvod neklid díky, kvůli tělesný, fyzický duševní citový, emoční duševní nevyrovnanost poskytnutí lék, léčivý prostředek zahrnuje terapie, léčba náhrada konvenční, tradiční doplňující v souvislost s přírodní léčení ajurveda poznávací behaviorální modlitba duševní, mentální hojení, léčení umění byliny potravinový, dietní doplněk látka, substance chiropraxe osteopatický zacházení masáž pole terapeutický, léčebný dotek, technika příklad hledání, průzkum okolní předměstí, čtvrť výsledek zaměří důležitost, význam dostatečné, dostatek adaptace, úprava dosáhnout, dokázat udržet, udržovat koordinovaný přístup, postoj péče o pacienta zvýšené prevence povzbuzením potenciální lékař poradce zaměstnávají, zapojují prostředek sociální (obchodní) síť reklama, propagace

6 healer relationship etc et cetera expand clientele grow site connecting seeker complementary provider choice focused education train participant intake healthful sunlight proper pure regulation rest retreat revitalize mind comfortable serene secluded diverse fatigue eventual ill health various rescue remedy personalized last getaway aim enabling revive revitalize rejuvenate vacation spot sense enjoyment lasting search in-depth resource [ hi:lə] [ ri leišənšip] [ et setərə] [ ik spænd] [ klaiən tel] [ grəu] [ sait] [ kə nektiŋ] [ si:kə] [ kompli mentri] [ prə vaidə] [ čois] [ fəukəst] [ edju keišn] [ trein] [ pa: tisipənt] [ inteik] [ helθfəl] [ sanlait] [ propə] [ pjuə] [ regju leišn] [ rest] [ ri tri:t] [ ri: vaitəlaiz] [ maind] [ kamftəbəl] [ si ri:n] [ si klu:did] [ dai və:s] [ fə ti:g] [ i venčuəl] [ il helθ] [ veəriəs] [ reskju:] [ remədi] [ pə:sənəlaizd] [ la:st] [ getəwei] [ eim] [ i neibliŋ] [ ri vaiv] [ ri:'vaitəlaiz] [ ri džu:vəneit] [ və keišn] [ spot] [ sens] [ in džoimənt] [ la:stiŋ] [ sə:č] [ in depθ] [ ri zo:s] léčitel vztah, souvislost a tak dále rozšířit, zvětšit klientela, zákazníci rozšiřovat webové stránky spojující hledající doplňující poskytovatel, dodavatel výběr, volba zaměřuje se vzdělání školit, školí účastník příjem dobrý pro zdraví sluneční svit řádná, vhodná čistá, čirá plánování, usměrnění odpočinek útočiště osvěžit se, oživit, posílit mysl pohodlé poklidné, vyrovnané odlehlé různorodé, odlišné únava, vyčerpání nakonec špatný zdravotní stav různé, rozmanité osvobozující, záchranné lék, pomoc na míru, upravené trvat únik, krátká dovolená cíl, účel umožnit obnovit sílu osvěžit se, oživit, posílit omladit dovolená místo pocit, smysl potěšení, radost trvalé zkontrolujte, prohlédněte podrobné, obsáhlé zdroj, možnost

7 Tato slova jsou k článku: Christmas Dinner Easy Preparations preparation probably most elaborate most complex prepare chance member attending make sure in order to compile responsibility actually remain list illustrate obviously nevertheless including roasted turkey ham placed pass around incorporate individual choose beverage whereas pop plenty napkin plate utensils silverware embarrassing cracker mean add fun creativity meal unaware item somewhat candy spark stick pull both loud noise find treasure sort of joke as well as tissue paper hat high-end guest sure enjoy [ prepə'reišn] [ 'prɒbəbli] [ məust i'læbərət] [ məust 'kɒmpleks] [ pri'peə] [ ča:ns] [ 'membə] [ ə'tendiŋ] [ meik šuə] [ in 'o:də tə] [ kəm'pail] [ ri spɒnsi'biliti] [ 'ækčuəli] [ ri'mein] [ list] [ 'iləstreit] [ 'ɒbviəsli] [ nevəðə'les] [ in'klu:diŋ] [ rəustid 'tə:ki hæm] [ pleist] [ pa:s ə'raund] [ in'ko:pəreit] [ indi'vidžuəl] [ ču:z] [ 'bevridž] [ weər'æz] [ pɒp] [ 'plenti] [ 'næpkin] [ pleit] [ ju:'tenslz] [ 'silvəweə] [ im'bærəsiŋ] [ 'krækə] [ mi:n] [ æd] [ fan] [ kri:ei'tiviti] [ mi:l] [ anə'weə] [ 'aitəm] [ 'samwɒt] [ 'kændi] [ spa:k stik] [ pul] [ bəuθ] [ laud] [ noiz] [ faind] [ 'trežə] [ so:t əv] ['džəuk] [ əz wel əz] [ 'tišu: 'peipə hæt] [ hai end] [ gest] [ šuə] [ in'džoi] příprava pravděpodobně, asi nejsložitější nejkomplikovanější připravit vyhlídka, pravděpodobnost člen přítomen ujistit se aby, tak aby sestavit odpovědnost skutečně, opravdu zůstává seznam ukazuje, dokazuje evidentně, zjevně nicméně, avšak včetně pečená krůtí šunka umístěn dát, nechat kolovat zahrnout jednotlivec vybrat, zvolit nápoj zatímco nealkoholický nápoj spousta, hodně ubrousek talíř nádobí příbory, stříbrné příbory nepříjemné tuba z barevného papíru mínit, myslet přidat, dodat zábavu kreativitu, tvořivost jídlo netušící, neuvědomující předmět, věc trochu, poněkud bonbón prskavka zatáhněte oba, obě hlasitý, silný hluk, kravál najít něco ukrytého, poklad něco jako vtip stejně tak, rovněž hlobouk z hedvábného papíru kvalitní, luxusní host zajisté potěší, pobaví

8 gathered go out on a limb at least however enough be aware necessity relax as much as possible definitely deserve sit back own [ 'gæðəd] [ gəu aut on ə lim] [ ət li:st] [ hau'evə] [ i'naf] [ bi: ə'weə] [ nə'sesiti] [ ri'læks] [ əz mač əz 'posibl] [ 'definitli] [ di'zə:v] [ sit bæk] [ əun] shromáždit, setkat riskovat alespoň, nejméně avšak, ale dostatek uvědomovat si nezbytnost, nutná věc uvolnit se, relaxovat co možná nejvíce určitě, rozhodně zasloužit si uvolnit se, nic nedělat vlastní, svůj Tato slova jsou k článku: 5 Signs of a Good Party Host or Hostess sign host hostess spot throwing bright fun enjoying effortlessly alongside guest relaxed be comfortable mingling for a while responsibility make sure hitch hate list though rather pay attention fuss decorations remind chef course is supposed to come out feel welcome preference accommodate even before arrive allergic shellfish [ sain] [ həust] [ 'həustəs] [ spot] [ θrəuiŋ] [ brait] [ fan] [ in'džoiiŋ] [ 'efətləsli] [ ə loŋ'said] [ gest] [ ri'lækst] [ bi: 'kamftəbl] [ 'miŋgliŋ] [ fo: ə wail] [ ri spɒnsi'biliti] [ meik šuə] [ hič] [ heit] [ list] [ ðəu] [ 'ra:ðə] [ pei ə'tenšn] [ fas] [ dekə'reišnz] [ ri'maind] [ šef] [ ko:s] [ iz sə'pəuzd tə] [ kam aut] [ fi:l 'welkəm] [ 'prefərəns] [ ə'komədeit] [ 'i:vn bifo: ə'raiv] [ ə'lə:džik] [ 'šelfiš] znak, známka, znamení hostitel hostitelka všimnout si, rozeznat organizující bystrý, oslnivý, pohotový zábavný užívají si, baví se nenuceně společně s, zároveň s host uvolněný v pohodě, spokojený pohybuje se mezi chvíli, nějaký čas odpovědnost ujistit se, zajistit potíž nesnášet seznam ale, avšak spíše, raději věnovat pozornost dělat si starosti ozdoby, výzdoba upozorněte, připomeňte kuchař, šéfkuchař chod má být podáván cítit se vítáný co mají rádi ubytovat dokonce než přijedou alergický korýš, měkkýš

9 alternative ready ahead of time socialize result be prepared pretend all along excuse share woe move along several check list based check off item run-through take care last-minute then mingle with real reason ability invited for pleasure let them know irreplaceable desired take aside tour favorite appetizer treasured willing give up element drop change course worse grim determination mascara tear dig in insist continuing obvious enjoy preference own move along (on) [ o:l'tə:nətiv] [ 'redi] [ ə'hed əv taim] [ 'səušəlaiz] [ ri'zalt] [ bi: pri'peəd] [ pri'tend] [ o:l ə'loŋ] [ ik'skju:z] [ šeə] [ wəu] [ mu:v ə'loŋ] [ 'sevərəl] [ ček list] [ beist] [ ček of] [ 'aitəm] [ ran θru:] [ teik keə] [ la:st 'minit] [ ðen] [ 'mingl wið] [ riəl] [ 'ri:zn] [ ə'biliti] [ in'vaitid] [ fo: 'pležə] [ let ðem nəu] [ iri'pleisəbl] [ di'zaiəd] [ teik ə'said] [ tuə] [ 'feivərit] [ 'æpətaizə] [ 'trežəd] [ 'wiliŋ] [ giv ap] [ 'eləmənt] [ drop] [ čeindž ko:s] [ wə:s] [ grim] [ di tə:mi'neišn] [ mæ'ska:rə] [ tiə] [ dig in] [ in'sist] [ kən'tinju:iŋ] [ 'ɒbviəs] [ in'džoi] [ 'prefərəns] [ əun] [ mu:v ə'loŋ] jiný, náhradní připravený předem seznámit se výsledek buďte připraveni předstírat po celou dobu, stále omluva, výmluva sdělit, sdílet trápení, potíž pokračujte několik kontrolní seznam vycházející z odškrtnout položka, bod zkouška postarat se na poslední chvíli tehdy, pak, tedy pohybovat se mezi, zapojit skutečný, opravdový důvod schopnost pozvaní pro potěšení nechat, dát jim vědět nenahraditelný žádaný vzít stranou provést, udělat prohlídku oblíbený předkrm vzácný, drahý ochotný vzdát to, ukončit faktor, prvek nechat, skončit změnit směr horší zarputilé odhodlání řasenka, maskara slza zakousnout se trvat pokračování zřejmé, jasné užívat si, mít potěšení přednost vlastní pokračovat

Common Questions About Hot-Air Balloons

Common Questions About Hot-Air Balloons VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Common Questions About Hot-Air Balloons common air like flying a few topic rise burner heat within heat up warmer basket content envelope airtight lightweight withstand

Více

What Is Biodiesel Fuel

What Is Biodiesel Fuel VOCABULARY Tato slova jsou k článku: What Is Biodiesel Fuel fuel several save way try through gas money individual spend gallon ensure ability ride might memory become common discover profit wallet environment

Více

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year

4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year VOCABULARY Tato slova jsou k článku: 4 Personal Development Skills Worth Learning this New Year development skills worth find hate resent demands hang out care about care less about feel stale past exciting

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Ferrari: The History of an Italian Legend

Ferrari: The History of an Italian Legend VOCABULARY Tato slova jsou k článku: Ferrari: The History of an Italian Legend recognizable wealth status founder build race car instead sponsorship originally independent division taken over part war

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU

MAYRAU COAL BLACK MAYRAU ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 ČERNOČERNÁ MAYRAU 2002 2008 COAL BLACK MAYRAU 2002 2008 2 Obsah Středisko sdílené účasti 4 Krtci, uhlí, houby, předpověď počasí, střelnice a kultura

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě město život styl září říjen 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Sunny Canadian International NEWSLETTER

Sunny Canadian International NEWSLETTER Sunny Canadian International NEWSLETTER Ročník/Volume 2 vydání 13 21. 12. 2013 Z OBSAHU / ABSTRACT: ALICE ŠTUNDA JE PODNIKATELKOU ROKU 2013 / ALICE ŠTUNDA IS THE BUSINESS WOMAN OF THE YEAR 2013 GYMNÁZIUM

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více