Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, Bonn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Němečtí biskupové. Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 53 129 Bonn"

Transkript

1 Němečtí biskupové 68 Čas rozsévání Být církví misionářskou 26. listopad 2000 Vydal: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, Bonn

2 Na úvod... 3 I. Svět, ve kterém žijeme... 5 Značky na cestě... 6 Poselství o životě... 7 II. Ruka, která rozsévá misijní spiritualita... 8 Pokorné sebevědomí... 9 Trpělivost Modlitba III. Jak zrno vzchází cesty misijního zvěstování Svědectví života Svědectví slova Ochota svědčit Schopnost sdělovat Schopnost mluvit Místa zvěstování Katecheze a vyučování náboženství Média pomoc, bez které se neobejdeme Přitakání srdcem Jde o život lidí Získání srdcí je Božím dílem Vstup do společenství věřících Biotopy víry Svátosti a poslání Životní prostor pro lidi hledající smysl Podíl na apoštolátu vstoupit do poslání Přetvářet a měnit svět v Bohu Služba potřebným Most od evangelia ke kultuře Poslání řádů Jít cestou víry i za ostatní Ohlédnutí a výhled List biskupa z nových spolkových zemí o misijním úkolu církve pro Německo... 26

3 Na úvod Vrací se základní pojem církevního života: misie. Dlouhý čas potlačován, možná dokonce podezřelý, často zamlčovaný, získává znovu na významu. V různých slovních spojeních se objevuje v pastoračních a teologických rozhovorech (tak např.: Misie a evangelizace, misijní pastorace a zvěstování, misijní svědectví církve). Předkládanému textu byl dán název Čas rozsévání. Být církví misionářskou. Pětadvacet let po apoštolské exhortaci papeže Pavla VI. Evangelii Nuntiandi, který prakticky neztratil na aktuálnosti, křesťané v naší zemi znovu objevují, jak zásadní pro život církve tento pokoncilní text je. Ke svědectví života se musí pojit slovo života. Již Druhý vatikánský koncil na tuto souvislost poukázal v dekretu o apoštolátu laiků. Upozorňuje na to, že apoštolát se rozvíjí nejen ve svědectví života, ale stejnou měrou i ve svědectví slova. (srv. čl 6). Velké texty potřebují svůj čas. Pokud se nemýlím, vstupují myšlenky formulované koncilem stále znovu ve formě otázek a udavatelů směru v pastoračně teologických úvahách v naší zemi. Impuls, který dala apoštolská exhortace Evangelii Nuntiandi byl přijat a praktikován. 1. Být misionářskou církví také znamená aktivně se do misijního svědectví zapojit. To platí pro každého, kdo je pokřtěn a biřmován, a platí to na všech místech, kde muži a ženy žijí jako křesťané. Tak jako všeobecné kněžství pokřtěných uschopňuje všechny k budování křesťanského společenství (communio), tak jsou také všichni posláni (missio) a tím povoláni k misijnímu svědectví. K tomu tento text poskytuje mnoho tipů a impulzů a chce pomoci posílit schopnost sdělovat se o tom, co je naší nadějí. 2. K schopnosti být misionářskou církví náleží jistě také odvaha mít vlastní nezaměnitelný profil. Křesťanský život v něm získává osvobozující moc, která ho uschopňuje k solidaritě. Bez minimální ochoty vymykat se obecné přijatelnosti a být jiný, může být obtížné předávat křesťanskou víru. Nezaměnitelný profil křesťanství vede také vždy k otázkám, které provokují svědectví slova. 3. Být misionářskou církví neznamená vyvíjet nějaké přídavné církevní aktivity. Communio a missio, společenství a poslání, jsou vždy dvě strany téže mince. Všechny církevní aktivity je

4 třeba chápat na pozadí misijní dimenze církve a zde také posilovat. To platí pro farnosti i pro spolky, pro duchovní hnutí i společenství. Tento proces chce náš text podpořit, K textu je připojen text biskupů, List biskupa z nových spolkových zemí o misijním úkolu církve v Německu. Erfurtský biskup Joachim Wanke je předsedou Komise pro pastoraci při Německé biskupské konferenci a povzbuzuje ze své jedinečné zkušenosti biskupy u nás, aby přijali své povolání být církví misionářskou a vydávat svědectví. Co je v nových spolkových zemích dnes realitou tedy křesťané jako menšina to zítra ovlivní církevní realitu i v jiných oblastech naší země. Střízlivá analýza a odvaha čelit budoucímu vývoji k tomu povzbuzuje Čas k rozsévání. Chce být příspěvkem k překonání rezignačních proudů a objevující se bojácnosti před velkými výzvami. Děkuji pastorační komisi a především jejímu předsedovi, biskupu Joachimu Wankemu, za předložení této práce, kterou Německá biskupská konference ráda přijala za svou. Vyplňuje důležitou mezeru. Proto doufám, že bude mít všude dobrou odezvu. Bonn, Míšeň, 26. října 2000, slavnost Krista Krále Biskup Karl Lehmann Předseda Německé biskupské konference

5 I. Svět, ve kterém žijeme Žijeme ve světě plném napětí, který je naplněn rozpory. Technika, medicína a hospodářství nám dovolují postřehnout něco z možností, které se dnes před člověkem objevují. Realistický pohled na naši Zemi ukazuje však také rozpory a války mezi národy, bídu a hlad. I země Evropy stojí před výzvou zajistit stabilně mír a hospodářský blahobyt do budoucna. V Německu pociťujeme my křesťané v neposlední řadě po znovusjednocení naší země další výzvu vzhledem k množství lidí, kteří víru v Boha nepovažují za důležitou pro běh svého života. Možná jim nikdy slovo Boží nebylo zvěstováno nebo každopádně ne tak, aby mu byli schopni naslouchat. Křesťané jsou ve východní části naší země ve výrazné menšině a v minulých desetiletích byli vážně ohrožováni. Pro mnohé je to jako probuzení ze zlého snu. Proto je nejprve třeba se rozhlédnout a nově začít vnímat svět a společnost, ve které žijeme. Ale i v oblastech naší země, v nichž se víra mohla svobodně rozvíjet, činí stále většímu počtu lidí obtíže číst Boží stopu ve světě. Interpretace života bez Boha se jim zdá realističtější a životu bližší. Touha po útěše ve všedních dnech, kdy život zachvacuje krize smyslu, tiší stále více jiným způsobem, než jak jim to nabízí křesťanství zdomácnělé v naší kultuře. Současně se sice objevuje potřeba náboženství, ale obraz Boží se zatemňuje. Stále častěji potkáváme lidi, kteří žijí nejen ve výslovném nebo praktickém ateizmu, ale i v ateizmu majícím náboženské rysy. Člověk sice přitakává náboženství, ale jako schopnosti, která člověka samotného posílí, aby všechno dokázal sám. Tento způsob náboženského povědomí člověka fascinuje a přes veškerý technický a hospodářský pokrok ho okouzluje. Člověk uspokojuje svoje hledání smyslu tím, že se pídí po záhadných energiích, silách a moci ve světě, kosmu nebo ve svém nitru. Křesťané mají na těchto procesech podíl. Stojí uprostřed těchto proměn, jsou do nich zapojeni a stojí před nimi výzva věrohodně těmto hledačům smyslu v tomto světě zvěstovat Boží milosrdné jednání v Ježíši Kristu. Jak však má být vyznačena cesta, kterou křesťané v tomto světě mohou jít a jak mají ostatní přizvat ke společenství cesty v křesťanské víře? Základním předpokladem je, aby se křesťané sami znovu učili přijímat Krista jako cestu, pravdu a život (srv. J 14, 6). Obnova a prohloubení víry jsou nutné, aby bylo možno doprovázet ostatní na cestě víry.

6 Značky na cestě Potřeba náboženství má mnoho forem a podléhá rozličným proměnám. Patří k člověku a je do jeho nitra vepsána. Můžeme vidět, že mnoho lidí chce být nábožensky orientováno a chce uspokojit svou náboženskou potřebu v mnohostranné nabídce rychle se proměňující společnosti. Ovšem jednotlivci se stále méně drží předem daných vzorů. Navrhují si svůj život sami. Tzv. patschworkové biografie mají svůj protějšek v náboženství, které si člověk sám sestaví, které je poskládáno z různých prvků jako tkaný koberec. Náboženská víra, ať už v jakákoli, je považována za výlučně soukromou záležitost. O to víc je na křesťanech, aby vyhledávali stopy Boží přítomnosti ve svém životě a ve světě a upozorňovali na ně ostatní. V křesťanských církvích roste přesvědčení, že je nyní čelíme výzvě k misijnímu působení. Ačkoli v tomto ohledu přepadají jednotlivce nebo obce někdy pochybnosti a rezignace, ukazuje se tím silněji, že misijní zvěstování Království Božího křesťanům pomáhá přijmout svoji situaci se jejími světlými a stinnými stránkami a vložit ji do misijního úkolu. Změny v našem životě patří k podstatě lidství. Jsou částí naší historie a vybízejí křesťany k tomu, aby své vlastní někdy možná ustrnulé formy víry nově nahlédli a hledali současnosti přiměřené odpovědi. Toto je zkušenost, kterou učinili i první křesťané. Čelili světu, který poselství evangelia rozuměl zrovna tak málo jako náš. Přesto se jim podařilo pohanský svět prokvasit kvasem evangelia. V jejich nadšení pro Ježíšovu zvěst našli cestu do srdcí hledajících. A tito hledající existují i dnes. Navzdory mnoha příjemným stránkám se rozmáhá i určitá bezradnost. Zdá se, že do společnosti zavítala nová přemýšlivost. Tváří v tvář ohrožení života a přežití čelíme novým strachům. Lidé se ustaraně ptají, kam to může s lidmi a světem zajít? To je výchozí bod, z něhož lze poukázat na vyšší dimenzi lidského života. Přesto ještě důležitějším se zdá být následující pozorování: Misijní svědectví církve jako celku a jednotlivých křesťanů bude pozitivně ovlivňovat vývoj, který se na první pohled jeví pro misijní pastoraci jako zátěž. Uprostřed pluralitní, nivelizující a lhostejné společnosti si získává profilované svědectví menšiny zcela novou pozornost. Budou-li všechny kočky šedé, tím více pozornosti vzbudí ta odlišná. Profilovaný koncept života, postoj odporující duchu doby, znamení hlubokého a věrohodného přesvědčení to vše získává v době masových sdělovacích prostředků možná právě proto pozornost. Navíc se zdá, že prastarým zákonem lidské komunikace, že osoby, obzvláště ty

7 autenticky působící (méně už instituce, které jsou vždy v podezření, že si člověka budou chtít nárokovat) jsou vždy atraktivní. To znamená, že katolická církev se silněji než dosud musí personalizovat, ale nejen v těch, kdo zastávají úřady a vedoucích představitelích, ale v šíři svých možných kontaktů s dnešní společností. Myšlenka apoštolátu laiků, jak byla načrtnuta koncilem že každý křesťan na svém vlastním místě ve společnosti, v zaměstnání i rodině může a má být viditelným svědkem víry tu získává palčivou aktuálnost. Protože Církev žije ve svých svědcích.proto je útěšné vědět, že Bůh tu byl již před misionáři. I dnes se dává mnohým způsobem poznat. Rozličná místa, v nichž lidé žijí, jsou plna stop, které ukazují na Boha. Úkolem současného křesťanského zvěstování je tyto stopy odkrýt a spojit s poselstvím evangelia (srv. k tomu část III, 2). Poselství o životě V Novém zákoně se nachází podobenství z rolnického světa, ve kterém již nežijeme. Je to obraz rozsévače (srv. Mk 4, 3-9). Tento obraz, který vychází ze světa, jenž je mnohým cizí neztratil nic ze svého kouzla a naléhavosti. Je to obraz růstu a zrání Božího království. Ježíšovo podobenství vypráví o rozsévači, který velkoryse a s důvěrou rozsévá svá semena na pole, plně si vědom toho, že ne všechna padnou na úrodnou půdu. Některá zrna dopadnou na cestu a budou zašlapána. Některá padnou na skalnatou půdu a nebudou moci zakořenit, a jiná zase zapadnou pod bodláčí a trní. Nehledě na tyto neúspěchy rozsévač přesto má odvahu vždy k nové setbě. Je to naléhavý obraz. Rozsévačova ruka sahá do vaku, zkušeně a pevně, zjevně bez velkého napětí rozhazuje zrna po poli, kde pak začíná zázrak růstu a zrání. Právě toto vědomí o růstu a zrání ovoce církvi zprostředkuje víra - že ve spolehnutí se na Boží jednání bude zrnko poselství o Božím království mezi lidmi zaseto. Obrazem setby a růstu popisuje evangelium skrytý, ale nezadržitelný růst Božího království. Tím je současně popsána i cesta církve v dějinách. Ve víře v Boží zaslíbení a důvěře v Ježíšovu pomoc vidí růst Boží království i ve svém celosvětovém společenství víry, v němž se shromažďují ti, kdo jej očekávají. Vzkříšený Pán svým učedníkům slíbil, že s nimi zůstane spojen a povede je k plnosti života (srv. J 10, 10). Z tohoto hlediska jsou Bůh a jeho království štěstím a spásou pro lidi. Toto jádro křesťanského zvěstování církev smí a musí přibližovat. Přitom je třeba vyložit plnost zaslíbenou v evangeliu ve dvou směrech: víra v Boha poskytuje orientaci sílu ke smysluplnému životu zde na zemi. Ukazuje člověku jejich životní cíl v trvalém společenství s Bohem po časné smrti.

8 Tento Bůh se v Ježíši Kristu sdělil způsobem, který je překvapivý, ale k lidem hluboce přátelský. Konkrétní život člověka, život, utrpení a smrt Ježíše z Nazareta se stává modelem, vzorem obnoveného lidství. Bůh vyvádí člověka, který tento Ježíšův životní model učinil přijal za svůj, ze všech sebeklamů a zaslepení, především ale ze zajetí vin, a otevírá mu novou životní perspektivu. Obdarovává ho obnovou života, která nemá základ ve vlastních možnostech lidí, nýbrž ve spojení věřících s Ježíšem Kristem, nebo jak říká apoštol Pavel, v jeho sjednocení s Kristem (srv. Řím 6, 5). Je úkolem církve k tomu podnítit a přivést. Plní tím Ježíšův příkaz: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky! (Mt 28, 19). Jaký postoj a jakou spiritualitu vyžaduje dostát v dnešním čase Ježíšovu příkazu? Ve 2. části tohoto dokumentu bude podobenství o rozsévači pozváno k zodpovězení této otázky. Ve 3. části jde o jednotlivé kroky v procesu evangelizace, které takříkajíc tvoří základní prvky misijní práce církve. V tomto oddíle bude naše úvahy provázet apoštolský list Evangelii Nuntiandi papeže Pavla VI. (resp. EN 21-24). II. Ruka, která rozsévá misijní spiritualita Biblický obraz rozsévače stojí vedle jiných neméně působivých obrazů: podobenství o pokladu, který je skrytý v poli, a který člověk získává vynaložením celého svého majetku (srv. Mt 13, 44). Rovněž tu najdeme podobenství o vzácné perle, pro kterou se vyplatí dát všechno (srv. Mt 13, 45n). V Lukášově evangeliu se vypráví o ženě, která chce najít ztracenou minci a neváhá kvůli tomu převrátit naruby celý den (srv. Lk 15, 8-10). Všechny tyto obrazy mají něco společného: jde o jednání, kdy je člověk ochoten vsadit všechno beze strachu a polovičatosti. V podobenství o rozsévači je to zvláště patrné. Zrno je rozséváno bez pochyb: v důvěře ve zdravou zemi, vlídnou přírodu a požehnání shůry, po němž setba roste jako z vody. (srv. Mk 4, 26-29). Taková zkušenost charakterizuje postoj křesťanů. Proto ten, koho Bůh oslovil, si to nemůže nechat pro sebe. Každý se pak cítí být povinen podělit se s ostatními o radost z víry. Proto víra není soukromou záležitostí. Naopak je společenství ve víře a životě poznávacím znamením křesťanů, jak o to mluví již Skutky apoštolů: Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. (Sk 2, 44). Společné bytí v církvi a farnosti je mnohem více než spolubytí po způsobu nějakého sociálního spolku. Je to společenství bratří a sester, communio, které je neseno a charakterizováno Duchem svatým.

9 Křesťané věří v trojjediného Boha, který ve své podstatě je společenstvím. Cítí se být povoláni nést tohoto Boha rozhovoru do světa. Bůh se vůči lidem ukázal jako nepředstavitelně velkorysý. Daroval světu svého Syna, aniž by se ptal na garanci zdaru svého spasitelského plánu. Boží jednání v Ježíši Kristu zcela odpovídá biblickému obrazu rozsévače: všechno rozsévá bez ohledu na lidské překážky. V příkladu života Ježíše Krista vidí lidé, že Bůh to s nimi myslí dobře a volá je k životu z evangelia. Křesťané, kteří společně žijí společenství s Bohem proto mohou ukazovat, jak víra může proměnit život.církev musí být prostorem, v němž lidé mohou vidět tajemný růst semene Božího slova. Lidé samozřejmě vědí, že jsou nedokonalí a hříšní, a že mnohé rozeseté semeno padne jejich vinou na tvrdou půdu nebo do trní. Papež Jan Pavel II. ve svém vyznání vin při příležitosti svatého roku 2000 zmínil mnoho z této skutečnosti. Ačkoli tyto bolestné skutečnosti mohou vyvolávat sklíčenost, vyznáváme přesto jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev. Když křesťané říkají vyznání víry, vyznávají církev jako společenství předávání víry, které nese křesťany všech věků a národů, a je schopno spojovat generace, kontinenty a kultury. Podle vyjádření II. vatikánského koncilu má být církev svědkem a nástrojem vnitřního společenství lidí s Bohem a mezi sebou navzájem (LG 1). I když nás může zatěžovat vina za některá selhání křesťanů, přesto Ježíšův misijní příkaz zní, že máme velkoryse rozsévat slovo Boží navzdory veškerým vnitřním i vnějším překážkám na světě. Pokorné sebevědomí Co však znamená toto povolání k rozsévání dnes? Jak můžeme sdělovat víru, abychom získali lidi pro následování Ježíše? Kdy a kde nalezne evangelium v podmínkách společnosti, která je někdy charakterizována přemírou nabídek a potřeb, majetku a tužeb, dobrou půdu k tomu, aby rostlo, zrálo a přinášelo ovoce (srv. Mk 4, 1-20)? Zůstává v této neustále se měnící společnosti ještě prostor a čas pro to, co je třeba (srv. Lk 10, 42), pro poklad v poli a vzácnou perlu? Papež Pavel VI. zdůrazňuje v Evangelii Nuntiandi nutnost nové evangelizace v dříve křesťanských zemích Západu. Touto novou evangelizací církev nechce zvrátit kolo dějin nebo podnikat misie coby indoktrinaci. Chce lidi, kteří už jsou křesťany, nově oslovit a podpořit tak osobní přesvědčivý život z víry. Jde však i o lidi, kteří se s evangeliem setkávají poprvé. Výzva papeže Pavla VI. mluví o nové evangelizaci v zemích s křesťanskými dějinami. V nich se nacházejí některé výchozí body pro takový misijní úkol. Těmi může být dobrá zkušenost s církví. Zvěstování obohatí lidi jen tehdy, když u svědků víry zaznamenají zjevnou snahu

10 přizpůsobit svůj život slovu evangelia. Pokud se křesťané budou cítit hříšníky viníky, a v jejich životech bude patrný jistý rozpor s evangeliem, potom jejich slovo vyslovené s pokornou sebedůvěrou bude podle podobenství o rozsévači semenem, které na úrodné půdě mocně vzejde. Tváří v tvář různým možnostem a nabídkám na získání smyslu vlastního života, budou křesťané tázáni takto: co mi víra může přinést? Má náboženství a víra schopnost uspořádat a interpretovat život? Naše odpovědi, o které se snažíme budou zkoumány ohledně věrohodnosti, kterou náš život osvědčuje při setbě slova. Zvěstování víry je vždycky víc než kázání a katecheze, více než předávání vědomostí a poznatků. Probíhá v jiných prostorách života a vyhledává člověka tam, kde je doma. Bůh chce spásu všech lidí a dává své církvi misijní úkol lidi vyhledat a sdělit jim, že jsou Bohem milováni a povoláni do jeho království. Se svým postojem velkorysosti a zápasem o věrohodnost patří zvěstování víry k nejnáročnějším úkolům církve a farnosti. Je to úkol, který daleko přesahuje nezbytné organizační úvahy. V tomto ohledu nemůže církev organizovat. Vyrůstá v Duchu svatém nebo umírá. Proto by mělo být veškeré jednání církve určováno duchovně a tak, aby odpovídalo misijnímu příkazu. Trpělivost Trpělivost rozsévače z biblického podobenství, jeho důvěra v sílu rozhazovaného zrna a konečně jeho rozhodnutí nenechat se od díla rozsévání odradit pochybami nebo nedostatečným výhledem na úspěch, poukazují na další podstatný postoj misijní spirituality. Namnoze se dnes spiritualita chápe v širokém významu jako náboženský základní postoj v protikladu k sekulárnímu. Mnozí zužují pojem na speciální náboženské cvičení, např. meditaci, modlitbu a zvláštní duchovní jednání. V našem textu bude pojem spiritualita užíván ve třetím smyslu, totiž jako souhrn všech snah o živý vztah k Bohu, ze kterého vyrůstá základní postoj všedního života. Pokoj a trpělivost ve všech rozporech života se stane základním postojem, který křesťany uschopní udržet si kritickou vzdálenost ke všemu tomu, co se obecně věří a žije,, co ale ohrožuje šíři a hloubku života. Trpělivost charakterizuje také rozsévačovu suverenitu, který rozsévá aniž by předvídal úspěch nebo neúspěch, sklizeň či neúrodu. Růst a vývoj obstarává Bůh sám. Kdo se nechá tímto duchem trpělivosti naplnit, nebude ani zklamán neúspěchem. Takto chápáno má spiritualita co do činění s životem z vědomí, že Duch Boží připravuje půdu pro zvěstování a působí v procesu zrání slova. Proto i spiritualita misijního

11 zvěstování potřebuje období klidu, která nejsou naplněna nějakou aktivitou. Tímto způsobem je člověk uschopněn k tomu, aby pojal důvěru v to, co zařídí Bůh. Tento způsob spirituality je založen na dialogu. Nechává se oslovit Ježíšovým poselstvím a v modlitbě zvažuje jeho spásné skutky. Tím, že člověk všednost stále znovu prolamuje, získá odstup co ho hrozí pohltit. Přitom se však kritický odstup nesmí zvrhnout ve vzdálení se realitě. Zbožnost, která již nevnímá skutečnost neodpovídá Ježíšovu poslání. Křesťanská víra oplodní základní postoj života tehdy, pokud bude konkrétním životem stále přezkušována na svou nosnost. Pokud se obojí rozpadne, upadne víra do nebezpečí, že se stane ideologií a život sám bude bez víry. Modlitba Budeme se ptát, jak setba vzchází a jakými cestami misijního zvěstování máme jít. Postoje, z nichž je třeba se na tuto cestu dát potřebují pramen, z kterého se mohou sytit. Tímto pramenem je modlitba. Když se lidé obracejí na Boha, děje se to vždy stejnou základní formou: naslouchají, co jim je Bohem řečeno a vyjadřují pak své vlastní pocity ve chválách a dících, nářku a prosbách. Zvláštní význam má pro křesťany společná modlitba podle Ježíšových slov: kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,20). Toto společné přikročení k modlitbě je bohoslužba, která má svůj střed a vrchol v Eucharistii. Ze síly tohoto slavení, kde se uskutečňuje a zpřítomňuje všechno, co Kristus daroval ve spáse, se buduje společenství věřících. Potom se může uskutečnit to, že se lidé stanou znameními a nástroji spásy (srv. LG 1). Vnitřní život a otevřenost vůči bližnímu, shromáždění a poslání se nevylučují, nýbrž jsou spojeny. III. Jak zrno vzchází cesty misijního zvěstování V Evangelii Nuntiandi jsou popsány různé stupně do nichž dospělý člověk jako křesťan dozrává. To je pro německou církev nezvyklé, protože v naší zemi vždy převládaly křty dětí. Ukazuje ale stále zřetelněji, že dospělí křesťané oslovení poselstvím víry, hledají cesty jak být křesťanem. V této souvislosti jsme ve Všeobecném direktoriu pro katechezi upozornili na to, že modelem každé katecheze... je křestní katechumenát, tedy cesta, na níž dospělí nacházejí víru a křest. (AKD 59).

12 V Evangelii Nuntiandi jsou uvedeny kroky pro evangelizaci. Je to svědectví životem a slovem, přitakání srdcem, vstup do společenství věřících a slavení svátostí i apoštolát víry. Podle těchto kroků se budeme v následujících úvahách orientovat. Nejde přitom jen o prosté pořadí kroků, ale také o prvky, které jsou dány vždy, když je evangelium zvěstováno a lidé nacházejí víru. To, že svědectví slova vede k přitakání srdcem a tím k přitakání víře funguje jenom tehdy, když je spoluneseno svědectvím života. Víra, která vede ke vstupu do společenství věřících a k přijímání svátostí se ustavuje ve svědectví slova, v misijním zvěstování, které odpovídá apoštolátu víry. Stupně na cestě víry se tedy prolínají a těsně spolu souvisí. Můžeme to zvláště vidět na cestě obrácení svatých. 1. Svědectví života Mezi lidmi a v jejich vztazích je svědectví života vždy působivé. Když lidé žijí z víry a tím ukazují, jak vážně je víra do života přijata, vzbuzuje toto svědectví beze slov přání dozvědět se o této víře více. Přitom jsou kladeny ústřední otázky: proč se křesťané takto chovají? Proč žijí tímto způsobem? Co nebo kdo je to, kým jsou naplněni? Je to tiché, ale velmi silné a působivé svědectví o radostné zvěsti, k němuž jsou všichni křesťané povoláni (EN 21). Neboť první krok na cestě ke křesťanství záleží ve zkušenosti poznání někoho, kdo žije jako přesvědčený křesťan. Církev se snaží svědčit o svém životě z víry v tom, co dělá a jak se představuje. To se zejména vyjadřuje ve svědectví lásky k bližnímu, jak to můžeme vnímat v osobní i úřední charitě, v péči o chudé, nemocné, staré, osamělé a cizince, domácími návštěvami kněží i laiků. Tímto jednáním se ozřejmuje svědectví života, ze kterého křesťané žijí. Kupříkladu tu můžeme jmenovat úcta a úžas, vlastní hranice a míru, soucit a péči, spravedlnost a solidaritu. Ve způsobu, jakým spolu křesťané vycházejí navzájem, jak se otevírají lidem, umožňují ostatním identifikovat je jako křesťany a darovat jim obsah křesťanského poselství. Křesťanství nikoli nevýznamně spoluovlivnilo naše společenské prostředí. I tam, kde víra již vědomě nežije, můžeme ještě vypátrat křesťanský charakter života. Je to toto nepřímé svědectví: - způsobem, jakým lidé křesťany přijímají a udržují s nimi kontakty, - formami chování, - kulturním a sociálně charitativním angažováním se, - ochotou spoluutvářet veřejný život,

13 - křesťanskou pohostinností. Zvláště postoj a otevřenost pohostinnosti patří k silnému znamení života. Jeden učitel církve ve 3. století po Kristu byl tázán, jak by se člověk mohl stát křesťanem a on odpověděl: Na jeden rok ho přijmu do svého domu jako hosta. Přátelské přijetí v našich farnostech, vzdělávacích zařízeních a mnoha jiných církevních zařízeních může návštěvníky povzbudit, aby se ptali po důvodu naděje, který která křesťany naplňuje (srv. 1 Petr 3, 15). Zvěstování se tedy děje jakoby samo od sebe, pokud lidé žijí a jednají podle evangelia. 2. Svědectví slova Pokud je někdo osloven naším svědectví života, nesmíme mu upřít svědectví slova. Přitom je třeba uvážit, že právě v náboženské oblasti existuje a musí existovat něco jako přirozená zdrženlivost v řeči, způsob jazykového jemnocitu, který je třeba respektovat. Víra v Boha patří k nejintimnějším věcem lidského života. Proto musí být uzpůsoben prostor i čas, v nichž na jedné straně tato intimita náboženskosti nebude porušena, ale na druhé straně bude moci svědectví slova jasně a zřetelně navázat na svědectví života. Úkol nové evangelizace, v níž jsou lidé pozváni k tomu, aby uspořádali své životy podle evangelia, vyžaduje také složit účty z vlastní víry. Nelze mluvit o skutečné evangelizaci, jestli se při ní nehlásá i jméno, učení, život, zaslíbení, království a tajemství Ježíše z Nazareta, Božího Syna. (EN 22) Před svými žalobci proto apoštol Petr vyznává, že lidem nebylo pod nebem dání jiné jméno, skrze něž by byli zachráněni, než jméno Ježíše Krista (srv. Sk 4, 12). Ochota svědčit Mnoha křesťanům přijde zatěžko svými vlastními slovy svědčit o víře. Existuje rozšířená ostýchavost před otevřeným probíráním anebo vyznáváním náboženských témat jako náboženských. Zdá se být téměř tabu narušovat to, co člověk vlastním zrakem nevidí. V minulosti měla slova jako misie a evangelizace často negativní náboj. Byla s nimi spojována zkušenost intolerance, násilného obracení. V teologických diskuzích bylo slovo nová evangelizace zaměňováno za rechristianizaci a rekatolizaci, jako by se jednalo o návrat k minulým podobám víry. Proto se mnozí cítili být příliš zatíženi požadavkem předat vlastní víru ve slovu, jelikož si nevěřili, že by svědectví slova přiměřeně předali. Potřebujeme tedy opravdové povzbuzení k misijnímu svědectví a to najdeme pouze ve společenství celé církve.

14 Pokud znamení času neklame, můžeme doufat, že v křesťanských církvích i společenstvích roste velká ochota zapojit se se svědectvím slova do zápasů a hledání lidí. Schopnost sdělovat V Novém zákoně je po nás žádáno, abychom byli vždy připraveni odpovědět na každou řeč a každou otázku, ptá-li se nás kdo po naději, která nás naplňuje (srv. 1 Petr 3, 15). Jsme povzbuzování k tomu, abychom podali informaci a také jsme tázáni, zda tuto informaci jsme schopni poskytnout. Co náš vlastní život z víry nese a naplňuje, co za sílu a naději z víry získáváme o tom nesmíme mlčet. Jak bychom se s ostatními nepodělili o to, co nám dává žít? Otázky, které stále doprovázejí poctivé hledání pravdy jsou velmi staré, které v každé době volají po nové odpovědi: odkud přicházíme? Kam jdeme? Co dává v životě základ, oporu a směr? Nová evangelizace v naší zemi bude muset být schopna na tyto otázky odpovědět tak, aby se svědectví slova mohlo stát věrohodnou odpovědí. Schopnost mluvit Ochota informovat předpokládá schopnost mluvit. Zvláště to platí pro zvěstování v církvi a skrze církev. K lidem pronikne jen to, co je řečeno přesvědčivě. Přitom je třeba mít na paměti, že mnoho ani mnoho katolíků dnes příliš nerozumí nejen teologickým odborným otázkám, ale i jednoduchým, kdysi známým výrazům a obrazům. Proto musí být snaha zaměřena na to, aby zvěstování bylo poskytnuto v obrazech a přirovnáních, která vycházejí z běžné zkušenosti naslouchajících. Rozumí se samo sebou, že je přitom potřeba dát zvláště pozor, abychom nesklouzli do oblasti triviálního a vyumělkovaného. Zvěstování potřebuje podobně jako řeč literární nebo básnická vynalézavý, jasný a ve výpovědi silný styl řeči. Zvláště v kázání jako formující řeči musí být forma mluvy a řečnické umění přizpůsobeno velkému obsahu poselství. Neschopnost křesťanů dát své víře řečnický tvar, na což si tolik naříkají, může být důvodem toho, že je misijní úkol církve kažen. Na tom může mít poděl minulá praxe, která byla založena na církevně korektní mluvě o náboženských věcech a proto připadla pouze církevním veřejným činitelům. Vzhledem k tendenci k náboženskému subjektivismu a nadšení může na jedné straně tento nedostatek řeči pochopitelný. Na straně druhé musí ovšem vzhledem k neschopnosti řeči u mnohých křesťanů týkající se slov, znamení a jednání být ve všech našich farnostech získána nová náboženská kompetence ve sdělování a znamení.

15 Při všech těžkostech při sdělování a svědectví víry máme přesto zkušenost, že tam, kde se mluví věcně, zodpovědně a poctivě, evangelium vzbuzuje zájem. Nejde o to přivést lidi k souhlasu. Lidé se ale nechají oslovit, když jim poselství evangelia je zprostředkováno v jednoduché a aktuální řeči. K tomu člověk potřebuje odvahu, protože tato jednoduchá řeč nás nutí dát do vztahu to, co říkáme s tím, jak osobně žijeme. Místa zvěstování Nejdůležitějším místem zvěstování je nedělní slavení Eucharistie. I když někdy musíme učinit těžkou zkušenost s vyprazdňujícím se kostelem nemůžeme přehlédnout, kolik křesťanů neděli co neděli navštěvuje bohoslužbu, a nejen proto, že od kázání očekávají impulzy pro všední život. Pro duchovního je to dar a zároveň výzva, může-li zvěstovat Boží slovo. Nedělní kázání se orientuje podle pravidelných čtení a podle svátků církevního roku. Čas, který připadá kázání je ovšem omezen na bohoslužbu. Potřebuje tedy rozšířenější nabídku vyučování a prohlubování víry. Tady existují povzbuzující zkušenosti, např. mladými lidmi organizované ranní a večerní pobožnosti nebo poutě. Bez významu není modlitba hodin, neboť liturgie sama je místem zvěstování a prohlubování víry. Důležité jsou také různé diskusní, pracovní nebo biblické kroužky, kurzy víry a semináře, které mezi jiným pořádají farnosti, spolky, duchovní společenstva a vzdělávací díla. Zde je možnost k dialogu, protože lidé chtějí vnést svoje otázky a pochyby a tak prohlubovat víru. Prvotní církev chápala rodinu jako domácí církev (srv. LG 11), v níž se mluví o víře a společně modlí. Dnes není jednoduché žít jako křesťanská rodina. Přesto zkušenosti s rodinnou modlitbou jako domácí liturgií, která se v určitých pevných hodinách slaví po celé diecézi poukazují na rodinu jako na zvláštní místo zvěstování víry. Pro mnoho lidí je významným setkávání s církví a jejím zvěstováním při zvláštních příležitostech křtu, sňatku nebo pohřbu. Liturgie a kázání v těchto velmi citlivých životních momentech nacházejí u lidí velkou otevřenost. Katecheze a vyučování náboženství Farní katecheze je velkým duchovním darem pro naše farnosti. Katecheze je v životě církve vedle bohoslužby nejdůležitější formou zvěstování. Chce podpořit živé, výslovné a v činech se uskutečňující poznání víry (AKD 66). Bude účinná především tehdy, když jí

16 předchází zkušenost živého společenství víry. Proto by svátostná katecheze sama sotva vystačila trvale k povzbuzení života podle evangelia. Musíme znovu hledat řád a význam kompletní katecheze dospělých. V Německu má vyučování náboženství na školách velký význam. Na rozdíl od situace katecheze, ve vyučování náboženství nelze předpokládat jako samozřejmost předcházející přitakání srdcem coby nosný element. V tom vidíme obzvláštní šanci moci oslovit také děti a mladé lidi, kteří by jinak sotva měli nějaký kontakt s církví a vírou. Stále více mladých a dospělých je sice pokřtěno, ale nejsou ještě úplně uvedeni do církve a jsou adresáty pro prvotní zvěstování. Toto prvotní zvěstování vyžaduje následnou základní katechezi. Bude stále naléhavější najít pro ni formy, příležitosti a metody. Média pomoc, bez které se neobejdeme Média nabývají stále většího význam,u při zvěstování a informování o víře, nejen proto, že dosáhnou ke všem lidem, kterým je církev cizí. Evangelii nuntiandi říká, že pro naše století jsou charakteristické hromadné sdělovací prostředky... přípravné hlásání evangelia, tak katecheze a další prohlubování víry se bez těchto prostředků nemohou obejít, dokonce by se cítila vinna před Bohem, kdyby nevyužila těchto tak účinných prostředků, které lidský rozum stále zdokonaluje (EV 45). Média mají pro mnoho lidí dnes úplnou orientační funkci. Pravidelné vysílací časy v televizi a rozhlase často rozdělují den jako kdysi modlitby. Mnohé vysílání sotva může zakrýt svůj pseudonáboženský charakter, takže se dnes mluví o mediálním náboženství. Zpravodajství, které se orientuje na křesťanskou víru i formy sdělení v rozhlase a televizi, které byly vytvořeny na základě věřících postojů účinkují často lépe než výslovně křesťanský příspěvek. Průzkumy sledovanosti tzv. Černého seriálu série vyprávění o všedních dnech faráře nebo řeholní sestry to potvrzují. Média proto můžeme chápat i jako prostředky nepřímého zvěstování. Navíc je náboženské vysílání církve, (ranní) slovo, přenosy bohoslužeb neocenitelnou součástí zvěstování víry. Mnoho lidí věřící i nevěřící na ně denně čekají. Pro staré a nemocné je to namnoze jediný kontakt s vírou a církví. Je potěšující, že ani redakce rozhlasu a televize se nevzdávají dimenze výslovného zvěstování ve svém programu. I sekulární časopisy, noviny a elektronická média nabízejí náboženský informace a zabývají se otázkami náboženství a církve. Avšak navzdory rozličné konkurenci nových médií zůstává pro náboženské vzdělávání a duchovní povzbuzení nepostradatelnou kniha.

17 Zvláštní výzvu představuje internet. Víme, že především mladí lidé v něm vidí možnost se komunikačně propojit po celém světě. V určení významu tohoto média stojíme jistě ještě na počátku. Ale zkušenosti ukazují, že skrze toto médium může být víra zvěstována daleko za prostor církve. 3. Přitakání srdcem V centru všech pastoračních snah stojí péče o obnovu a prohloubení víry jako pomoci setkat se s Bohem života. K tomu patří osobní zodpovědné a ve vlastní zkušenosti zakořeněné přesvědčení víry. To neplatí jen pro pokřtěné. Zvěst evangelia chce zastihnout všechny lidi, ty, kteří evangelium ještě neznají, i ty, kteří z různých důvodů ještě otálejí a víře nepřitakávají. Poselství evangelia chce být slyšeno, přijato a osvojeno, touží po přitakání srdcí lidí pravdě víry. Tím je míněno přilnout k pravdám, které nám náš Pán ve svém milosrdenství zjevil, ale znamená více než nové zaměření života (EN 23). Evangelium člověka otevírá novému pohledu na svět, stav společnosti, pozici věcí, život a spolubytí lidí. Přitakání víře je přilnutím k pravdě a opravdovosti Bohem darovanému životu. Jde o život lidí Ve zvěsti evangelia jde vždycky o život lidí a o pravdu jejich života, od narození do smrti a po ní.v naší době vnímáme ubývání členů církve a zároveň jsme svědky paradoxního jevu narůstající religiozity. Hledání náboženství, smyslu a určení života, je nepřehlédnutelné. Hodně se mluví o návratu náboženství nebo o nové religiozitě. Právě toto pozorování zve k tomu, odvážně a bez rozpaků, bez neodložených obav, že se někoho dotkneme, znovu v sekulárním svět odkrýt religiozitu a předávat evangelium. Myšlení a cítění lidí naší doby se někdy popisuje jako ztráta jednoty a identity a hledání opory a středu. V tom se ukazují značky, které mohou vyznačit cestu misijně orientované církvi. Vůbec je na čase sdělit slovo evangelia všem lidem dobré vůle. Přitom nejde o nějaké neutrální představení víry, ale o aktivní poslání přitakat srdcem Ježíši Kristu jako středu naší víry. Pozvání k víře zní silně a přesvědčivě především tehdy, když je možno z těch, kteří o víře mluví, cítit jejich přilnutí k víře. Svědectví života a slova, stejně jako přitakání srdcem, o kterém je tu řeč, jsou v první řadě to, co se musí dít v životě pokřtěných a v životě farnosti. Obrácení srdce je předpokladem k věrohodnému zvěstování evangelia.

18 Nezřídka člověka činí vnímavějším pro nové zkušenosti klíčové události jeho života. Mohou to být setkání s osobami, které vyčnívají z proudu všedního života. Body obrácení v našem životě mohou být rozhovory, výšky i hlubiny, vrcholné okamžiky našeho života a zkušenosti existenční nouze. Zvěstování evangelia dojde přitakání srdcí lidí tehdy, když naše poselství bude umět tyto body klíčových zkušeností zdůraznit. Získání srdcí je Božím dílem Žádné lidské počínání nepůsobí prolomení milosti. Jedině Boží svobodné jednání může získat lidské srdce. Je ale také jistě správné, když jednání církve a tím všech pokřtěných připraví prostor, v němž může být Boží pozvání přijato. Proto se křesťané nemusejí bát při pohledu na svou vlastní slabost, nedokonalost a malomyslnost.důležité je, že do svědectví slova a činu přitakání dávají vlastní srdce. Jak je popsáno v podobenství o rozsévači, přispěje postoj velkorysosti k tomu, abychom upřímně a přirozeně zvěstovali evangelium. 4. Vstup do společenství věřících Přilnutí k víře neboli přitakání srdce vede do společenství, které je schopno dát víře odpovídající tvar: společenství církve. Takové rozhodnutí nemůže být ovšem jen abstraktní a teoretické, naopak projevuje se konkrétně viditelným vstupem do společenství věřících. Je znamením obrácení a znamením nového života, viditelná svátost spásy (EN 23). Církev vyznává Ježíše jako zdrojem i obsahem naší víry (Žid 12, 2). Biotopy víry Církev se konkrétně uskutečňuje ve společenství věřících. To nás jako církev zavazuje k věrohodnosti v našem jednání a v našem učení. A nutí to k velké obezřetnosti v našich současných životních situacích, které jsou někdy matoucím způsobem pestré a mnohotvaré. Má proto svoji misijní hodnotu nacházet úrovně víry a hned vytvořit biotopy. Tyto biotopy žitého křesťanství mohou být prostorem cvičení se ve víře, vyzkoušení a ochrany křesťanské cesty víry. To není nic nového, je to postup církve od nejstarších dob. Proto i můžeme najít příkladné modely v dějinách pastorace, kdy bylo stále znovu nutno překonávat situace srovnatelné s našimi. Je však také třeba být kreativní, aby bylo možno

19 navázat na současné formy vytváření skupin, zejména těch, které se zabývají solidaritou, svépomocí, participací, výměnou a propojováním. Křesťanské obce, společnosti a nová duchovní hnutí nabízejí lidem životní prostor. Pomáhá člověku, který hledá smysl včlenit se do sítě vztahů a víry a v ní žít. Přitom nejde o ghettům podobné útočiště před pluralitním světem. Duchovní společenství a hnutí spíše slouží - v kontaktu s s jinými iniciativami církve - misijnímu zvěstování. Různorodost společenství a hnutí pomáhá hledajícímu člověku, způsobem jemu odpovídajícím, najít odpovědi víry. Pro lidi, kteří usilují o intenzivní a naplňující život víry je zvláštní profil takové skupiny důležitý. Svátosti a poslání Přilnutí k církvi se pojí s přijímáním svátosti, jež utvrzují přijetí evangelia milostí, kterou udělují. (EN 23). Aktivní a osobní přitakání vyostřuje porozumění pro to, co svátosti v církvi vyjadřují, totiž že jsou znameními spásy. Pokřtění křesťané v tomto smyslu zviditelňují, co bylo všem lidem v evangeliu zaslíbeno. Biřmovaní křesťané nesou toto svědectví do světa tak, že upozorňují lidi na ovoce křesťanské víry v církvi. Křesťané, kteří žijí z Eucharistie, nachází v této svátosti stále znovu sílu zůstat věrni svému povolání. Svátosti v sobě skrývají misionářskou sílu. Proto by církev, která by si vystačila jen sama, své dveře neotvírala, ale zavírala. Křesťanské obce a společenství jsou povolány zvěstovat víru na náměstích tohoto světa a rozsévat slovo. Pro probuzení misijního vědomí a také pro prohlubování křestní identity má katechumenát hodnotu, kterou nelze podcenit. Katechumenát je cesta víry pro dospělé, na jejímž konci stojí vyznání víry a přijetí do církve. Na této cestě ke křesťanství farnost hledající a tázající se lidi doprovází. Zde jsou to především laici, pokřtění a biřmovaní křesťané, kteří se stávají průvodci. V řadě německých diecézí byly již v pastoraci učiněny povzbuzující zkušenosti, které ukazují, že kvalifikované doprovázení dospělých na cestě k víře zpětně pozitivně ovlivňuje život farnosti. Pro církev v Německu obecně je zvyšujíc se počet dospělých a mladých žadatelů o křest povzbuzujícím znamením působení Ducha v naší době a pro přetrvávající plodnost víry.

20 Životní prostor pro lidi hledající smysl Vedle těch, kteří se nacházejí v plném svátostném společenství existují mnozí, kteří více nebo méně žijí na hranici křesťanství. Ženě trpící krvácením v evangeliu stačilo jen se dotknout okraje Ježíšova šatu (Mt 9, 20nn). Boží Duch může působit i v aktivních společenských skupinách. Tam, kde jsou si toho jejich členové vědomi, vrůstají také do křesťanského společenství. Misijní církev bude hledat kontakty na tyto lidi, aby je mohla doprovázet na jejich cestě. Zvláště v oblasti tzv. městské pastorace a církevních vzdělávacích domů existuje prostředí, které umožňuje časově sice krátké, ale za těch okolností velmi hluboké náboženské zkušenosti, které oslovují právě ty vzdálené. V liturgii má církev k dispozici velký poklad ritů, symbolů a slavností, které přiměřeně ztvárněné osloví i vzdálené lidi. Ve vkusně pojaté slavnosti je možno téměř bezprostředně zakusit svět transcedence a svatosti. Právě pastorace v městské oblasti se nabízejí kvalitní hudbou, kázáním, meditacemi např., nabídkou osobního rozhovoru a zpovědi (srv. Obrácení a smíření ), ale také jako místa ztišení a modlitby mohou přitáhnout ty, kteří nahlížejí přes plot. Ježíš sám svoji víru a svoje zvěstování nežil jinak. Chtěl získat všechny lidi pro život ve svobodě víry. Mnozí s ním zažili povzbuzující setkání a tím získali novou víru a orientaci. Někteří ženy a muži v okruhu učedníků a apoštolů se od něho nechali shromáždit tak, že jejich společenství s Pánem se stalo obrazem toho, co církev jako svátost pro svět činí. V tomto společenství Ježíš vyslovil a učinil to, co je všem lidem ve všech časech zaslíbeno ve víře. Ze společenství s Pánem čerpali apoštolé úkol a sílu jít ke všem národům... (Mt 28, 19 n). Z této dynamiky se po velikonocích shromáždila světová církev. V tom spočívá dobrodružství víry i dnes, v době společenských zvratů a nové orientace církve. aby se církev znovu stala misionářskou, vyžaduje důvěru a otevřenost. Skutečnost sice malého, ale stále rostoucího počtu křtů dospělých v Německu upozorňuje na to, že při již dlouhotrvajícím odcizení se církvi a křesťanské životní praxi je třeba počítat i s novými otázkami ohledně křesťanství. Čím větší odcizení, tím nepředpojatější a nezatíženější může být každý nový přístup k tomu, co bude nosným kulturním základem i zítra. Zdá se, že toto je zřetelněji cítit v nových spolkových zemích než v dosud křesťanských oblastech Německa. Farnosti (resp. farní svazy nebo obecně sloučené farnosti a spolupracující farní obce) jsou jako prostor pro společenství různých společenství nepostradatelné. Co se tady děje, má

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (Vzdělávací obsah je koncipován jako východisko pro povinný předmět na církevních základních školách) Charakteristika: Obor Římskokatolické

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT

DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT DUCHOVNÍ STEZKA ÚVOD: CO JE TO DUCHOVNÍ STEZKA A JAK S NÍ PRACOVAT Duchovní stezka je určená jednotlivcům i skupinám a jejím účelem je systematické prohloubení duchovního života. Nabízí čtyři ne nutně

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY. - žák umí interpretovat příběh Davida, dobu - biblický příběh o králi Davidovi a doba VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění symbolické formě řeči POROZUMĚNÍ BIBLICKÝM PŘÍBĚHŮM Žák je

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

KONKORDIE REFORMAČNÍCH CÍRKVÍ V EVROPĚ... 2 I. CESTA KE SPOLEČENSTVÍ... 2 1. Společné aspekty počátcích reformace... 2 2. Změněné předpoklady v

KONKORDIE REFORMAČNÍCH CÍRKVÍ V EVROPĚ... 2 I. CESTA KE SPOLEČENSTVÍ... 2 1. Společné aspekty počátcích reformace... 2 2. Změněné předpoklady v KONKORDIE REFORMAČNÍCH CÍRKVÍ V EVROPĚ... 2 I. CESTA KE SPOLEČENSTVÍ... 2 1. Společné aspekty počátcích reformace... 2 2. Změněné předpoklady v dnešní situaci... 2 II. SPOLEČNÉ POCHOPENÍ EVANGELIA... 3

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více