Biblické písně Antonína Dvořáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biblické písně Antonína Dvořáka"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Klavírní pedagogika Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora Bakalářská práce Autor práce: František Dvořák Vedoucí práce: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. Oponent práce: MgA. Josefa Hloušková Brno

2 Bibliografický záznam DVOŘÁK, František. Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora [Biblical songs by Antonín Dvořák from the point of view of a piano teacher and répétiteur]: bakalářská práce. Brno: JAMU, Hudební fakulta, Katedra klávesových nástrojů, s. Vedoucí diplomové práce doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. Anotace V této práci se zabývám rozborem Biblických písní Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora základní umělecké školy. V jednotlivých kapitolách charakterizuji Antonína Dvořáka jako klavíristu, zmiňuji Biblické písně v kontextu dalších Dvořákových duchovních skladeb, uvádím dobu a některé okolnosti jejich vzniku, zamýšlím se nad jejich interpretací v prostředí ZUŠ a mezi amatérskými hudebníky. Stěžejní kapitolou je vlastní rozbor jednotlivých písní po stránce duchovního obsahu, vždy souvisejícího s jeho hudebním ztvárněním. Dále uvádím některé interpretační problémy a navrhuji jejich řešení. Annotation This Bachelor thesis deals with analysis of Biblical songs by Antonín Dvořák from the point of view of a piano teacher and répétiteur at a local music school. In single chapters I characterise Antonín Dvořák as a pianist, I mention Biblical songs in the context of other spiritual compositions by him, I refer to the time and circumstances of their genesis. I muse on the interpretations in the environment of local music schools and among amateur musicians. The central chapter is analysis of the single songs and their spiritual contents which always relate to the musical interpretation. I also mention some interpretation problems and suggest their solution. 2

3 Klíčová slova Antonín Dvořák, duchovní hudba, Biblické písně, klavír, žalm, text, ZUŠ, New York, interpretace, klavírní pedagog. Keywords Antonín Dvořák, spiritual music, Biblical songs, piano, psalm, text, music school, New York, interpretation, piano teacher. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. František Dvořák... V Brně dne 28. ledna

5 Poděkování Děkuji panu doc. MgA. Janu Jiraskému, Ph.D. za inspirativní hodiny klavíru a za vedení mé bakalářské práce. Děkuji paní doc. Aleně Vlasákové a všem pedagogům Metodického centra a Klavírní pedagogiky za jejich nasazení, odborné znalosti i praktické zkušenosti, které nám po řadu let zprostředkovávají, a umožňují tak naše dlouhodobé a velmi kvalitní vzdělávání. 5

6 Obsah ÚVOD KLAVÍRISTA ANTONÍN DVOŘÁK DUCHOVNÍ HUDBA ANTONÍNA DVOŘÁKA DOBA A NĚKTERÉ OKOLNOSTI VZNIKU BIBLICKÝCH PÍSNÍ BIBLICKÉ PÍSNĚ ANTONÍNA DVOŘÁKA VLASTNÍ ROZBOR PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI SE STUDIEM BIBLICKÝCH PÍSNÍ SE ŽÁKY ZUŠ A S VLASTNÍ INTERPRETACÍ VHODNOST ZADÁVÁNÍ KLAVÍRNÍHO PARTU BIBLICKÝCH PÍSNÍ NA ZUŠ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ

7 0

8 Úvod Biblické písně Antonína Dvořáka mne provázejí již více než tři desetiletí. První informaci o jejich existenci jsem zaznamenal na konzervatoři v předmětu dějiny hudby. Šlo o pouhou zmínku, bez jediné ukázky, bez dalšího vysvětlování, charakterizování. Bylo to kolem roku O dalším setkávání pojednávám v kapitole Moje dosavadní zkušenosti se studiem Biblických písní se žáky ZUŠ a s vlastní interpretací. Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil rozbor Biblických písní zejména proto, že moje dosavadní zkušenosti s nimi nechci považovat za konečné a chovám v sobě naději na další setkávání formou pedagogické praxe na ZUŠ nebo formou klavírní spolupráce. Mám v paměti poněkud melancholický povzdech po nastudování s pěveckým sborem na Gymnáziu Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě, kdy jsem prožíval vedle pocitů radosti z nastudování a přijetí ze strany posluchačů i jakýsi smutek, že neexistuje další takové dílo a že jsem tímto nastudováním dosáhl jistého vrcholu. Ano, Biblické písně Antonína Dvořáka jsou jen jedny a je jich pouze deset. S časovým odstupem však vymizel onen nostalgický povzdech a já se dívám s nadějí do budoucna. Tuto naději dokládám následující prací, jež zdůrazňuje pohled klavíristy a klavírního pedagoga ZUŠ na toto neopakovatelné a krásné dílo. Při jeho studiu v budoucnu hodlám využít utříděných i nových poznatků, ke kterým, jak doufám, dojdu při zpracovávání tématu v následující práci. Pokud by tyto poznatky mohly posloužit i někomu dalšímu, kdo by se chtěl Biblickými písněmi zabývat, považoval bych to pro sebe za poctu a případnému čtenáři přeji mnoho zdaru, užitku a radosti při studiu díla. Necítím se být kompetentní rozebírat písně z pohledu pěveckého, zejména z pohledu pěvecké techniky. Zároveň je ale třeba si uvědomovat, že part pěvecký a klavírní jdou ruku v ruce, a to téměř doslova, protože se mnohdy jeden o druhý opírá, jeden druhému pomáhá, jeden druhý pozvedá. V následujících kapitolách, zejména ve vlastním rozboru Biblických písní, se pokusím postihnout, podle mého názoru, nejpodstatnější oblasti klavírní spolupráce a jejího vedení z pozice pedagoga ZUŠ, upozornit na hudební a technickou problematiku v prostředí ZUŠ a amatérských hudebníků. 1

9 U korepetitora 1 se většinou předpokládá jistá míra pedagogického působení na sólistu a výkladu díla ve smyslu objasnění vztahů použitých hudebních prostředků s textem. Každý klavírista by se tedy měl zabývat nejen řemeslnými problémy, ale i obsahem hrané hudby. K porozumění písním by měla přispět v práci obsažená zamyšlení nad zhudebněnými texty žalmových úryvků a jejich propojení s hudbou Antonína Dvořáka 2. Mé výklady písní nechť jsou chápány jako subjektivní příklad, nikoliv jako dogma. Obsáhlejší pojednání o vzniku a obsahu Knihy žalmů nabízí zvídavému čtenáři odborná literatura, např. v úvodech ke Knize žalmů 3. O době a okolnostech vzniku Dvořákových Biblických písní pojednává řada studií a knih. Za široce pojatý a odborně fundovaný základ pro seznámení s osobností a dílem Antonína Dvořáka považuji čtyřdílnou monografii Otakara Šourka Život a dílo Antonína Dvořáka 4. Biblickými písněmi se zabývá ve třetím svazku, zejména na stranách Cílem této práce je rozbor Biblických písní z pohledu klavírního pedagoga ZUŠ a korepetitora. Takto zaměřenou práci jsem nenalezl, zatímco o cyklu, jeho vzniku, obsahu, provedeních a vydáních je dokladů poměrně dost, stejně jako existuje i řada nahrávek. Proto se domnívám, že by práce mohla být zajímavou pro další klavíristy i klavírní pedagogy a mně samotnému bude inspirací při případném dalším setkání s tímto dílem. 1 Používám vžitého termínu korepetitor kvůli jeho pedagogickým konotacím. Vzhledem k závažnosti klavírního partu Biblických písní bychom však zároveň měli hovořit o komorní spolupráci. 2 Podstatnou pomocí pro mne byly výkladové poznámky, které mi před lety zaslala moje sestřenice Alena Berger. Vyučovala na základní škole v Německu mimo jiné i předmět náboženství a na rozdíl ode mne odborné teologické vzdělání má. Není v mých možnostech uvést literaturu, ze které ona tehdy případně čerpala. K jejím poznámkám se hrdě hlásím a považuji ji za spolutvůrce vždy ale jen prvních odstavců následujících bezprostředně po citaci biblických textů. Tyto společně, na dálku vytvořené texty ona v Německu, já ve Žďáře nad Sázavou uvádím v hranatých závorkách. 3 BIBLE, podle ekumenického vydání z roku Praha, S Jeruzalémská Bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Kostelní Vydří: Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství s.r.o., S ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, I. IV. svazek. 2

10 1. Klavírista Antonín Dvořák Již od útlého dětství se u Antonína Dvořáka projevovaly hudební předpoklady. Pěkně zpíval, jako malý hošík hrál na housle v kostelíku svatého Ondřeje, který se nachází v Nelahozevsi, hned naproti rodnému domu v Dvořákově dětství zde býval hostinec. Dokonce právě v tomto hostinci hrál podle sluchu na houslích jako pětiletý melodie písní, které zde slyšel zpívat, k obveselení hostí. A když trochu odrostl, chodíval s tatínkem hrávat k nejrůznějším příležitostem jako lidový muzikant. Odbornější hudební školení mu poskytl Antonín Liehman ve Zlonicích. Tam se přišel Dvořák hlavně naučit německy, neboť měl po otci jednou převzít řeznickou živnost a k tomu byla znalost němčiny důležitým předpokladem. Když ale Liehman zjistil nadprůměrné hudební předpoklady svého nového žáka, věnoval se mu v této oblasti více, než bylo obvyklé, a dal mu solidní základy ve hře na varhany a klavír i v hudební teorii. Značné úsilí vyžadovalo prosadit u otce Františka Dvořáka, aby svého syna Antonína poslal na studia hudby do Prahy. V cestě stála tehdy obvyklá skutečnost, že nejstarší syn přebírá po otci jeho živnost, a také poměrně neutěšené hmotné poměry v rodině. Teprve na naléhání učitele Antonína Liehmanna, strýce Antonína Zdeňka a zámeckých úředníků otec povolil. Příznačné je, že doprovázel syna Antonína do asi 40 km vzdálené Prahy na najatém voze (Zdeněk Mahler uvádí dokonce pěšky, s dvoukolákem 5 ), naloženém základními osobními věcmi. Neměli ani na zakoupení lístku na dráhu, která již přes Nelahozeves do Prahy vedla. Dva roky studoval Antonín Dvořák na varhanické škole (přesný název: Ústav pro církevní hudbu, založen 1830). Byl shledán studentem pilným a talentovaným. Patřil k těm nejlepším a v závěru studia byl jedním ze tří premiantů. Dochované jsou např. jeho absolventské varhanní skladby. Jsou poplatné požadavkům školních úloh a s pozdějším geniálním dílem mistrovým nemají ještě nic společného. Před vlastními skladbami hrál na absolventském vystoupení mimo jiné s velkým úspěchem i díla J. S. Bacha. Studium ukončil s výborným prospěchem 5 Mahler, Zdeněk. Spirituál bílého muže. S. 8. 3

11 a s poznámkou v závěrečném hodnocení: Výborný, ale spíše praktický talent. Praktické vědomosti se zdají býti vší jeho snahou, v theorii je slabší 6. V dalších letech se uplatňoval opravdu nejvíce jako praktický hudebník: Hrál na violu a na varhany a ve volných chvílích komponoval někdy byl svými kolegy proto vysmíván. Také vyučoval hudbě v měšťanských rodinách a pozvolna pronikal do pražského hudebního života. Opravdu uznávaným skladatelem se stal přibližně ve svých 35 letech. O co déle trvalo jeho prosazení na poli hudební tvorby, o to bylo strmější a přesvědčivější. Z uvedeného vyplývá, že Antonín Dvořák nikdy neusiloval o kariéru koncertního klavíristy. Velmi dobrým klavíristou však zcela jistě byl. Klavír užívá jako nástroj spolupracující se zpěvem i s houslemi, violoncellem, v klavírních triích Dumky, ve dvou klavírních kvintetech. Početné a velmi kvalitní jsou opusy pro klavír sólový na dvě a čtyři ruce a opus 33 - Koncert pro klavír a orchestr g moll. Tyto sólové a komorní skladby Antonín Dvořák nejen zkomponoval, ale také interpretoval, zejména v hudebních kruzích pražských měšťanských rodin a na veřejných koncertech. Proslulá je řada asi 40 koncertů klavírního tria s Dvořákem u klavíru po českých a moravských městech v roce 1892, před jeho odjezdem do Ameriky. O vynikajících schopnostech klavíristy Antonína Dvořáka svědčí dále mimo jiné i jeho klavírní výtahy vlastních děl symfonických a operních, které byl nucen z praktických důvodů sám pořizovat, nebo jeho setkávání s Johanesem Brahmsem ve Vídni, kde nejen o hudbě hovořili, ale také spolu čtyřručně muzicírovali. Antonín Dvořák byl klavíristou mimořádně zručným, dovedl klavírně myslet a stylizovat. Objevují se hlasy o obtížné hratelnosti některých skladeb. Domnívám se, že jejich obtížnost a dosažitelnost je velmi různá. Některé skladby vyžadují mimořádné schopnosti, ale některé menšího rozsahu jsou přístupné i žákům I. stupně ZUŠ, někdy jsou dětem přímo určeny (např. Dvě perličky). 6 Podrobnější pojednání o Dvořákových studiích na varhanické škole nalezneme např. v monografii: ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Nové, přepracované vydání. Praha, Část první, s

12 Značné diskuse o Dvořákově neklavírní sazbě dodnes podporuje také úprava Koncertu g moll op. 33 profesorem V. Kurzem. Málokdo však ví, že jediným pragmatickým důvodem k této úpravě byla prosba Kurzovy dcery (dochováno v korespondenci), která si s koncertem v původní podobě neporozuměla. Jinak by zřejmě Vilém Kurz Dvořáka nikdy nepřepisoval. 7 Většina světových pianistů dnes samozřejmě preferuje originál. 2. Duchovní hudba Antonína Dvořáka V kapitole Klavírista Antonín Dvořák jsem zmínil hudební začátky budoucího génia české i světové hudby. Jeho první hudební krůčky se odehrávaly v přízemí rodného domu v Nelahozevsi. Byl tam hostinec a malý Toník odposlouchával první melodie. Hned naproti, v kostelíku svatého Ondřeje, hrál na housle první sólo pod vedením pana učitele Špice. Od dětských let se setkával s kvalitní chrámovou hudbou. Životopisec Otakar Šourek uvádí, že v pozůstalosti Josefa Špice byly nalezeny opisy skladeb Josefa Haydna i Wolfganga Amadea Mozarta 8. Je pravděpodobné, že i tuto hudbu mohl slyšet a později i hrát malý a mladý Antonín. Větší kostel s lepšími varhanami byl ve Zlonicích (tehdy tam žilo asi obyvatel), kde Antonín bydlel u příbuzných. Měl se učit německy, ale jeho učitel Antonín Liehmann byl dobrý hudebník a mimořádné nadání brzy rozpoznal i u svého nového žáka. Jeho slovo bylo jedním z pádných argumentů při přesvědčování otce Františka Dvořáka, aby svého syna Antonína poslal studovat na varhanickou školu do Prahy. Posláním tohoto ústavu bylo vychovávat především vzdělané a praktické hudebníky, kteří by působili na kůrech českých a moravských kostelů. Duchovní hudba zde tedy byla na prvním místě v oblasti interpretace i v oblasti vlastní tvořivosti (vyhledávání a úpravy vhodných skladeb, jejich nácvik se zpěváky i instrumentalisty, hra na varhany, výchova dalších hudebníků apod.) Antonín Dvořák po dvouletých studiích zastával v Praze místo varhaníka, kde mohl nabyté dovednosti patřičně využít. 7 Přednáška doc. J. Jiraského, JAMU ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Část první, s

13 Až teprve zlepšené materiální poměry tehdy již ženatého hudebníka, a tedy živitele rodiny, umožnily, aby se s narůstajícími úspěchy věnoval práci kompoziční, v níž nalezl svoji životní náplň. Duchovní tématika je v díle Antonína Dvořáka zastoupena vskutku reprezentativně. Její seznam neuvádím, lze jej nalézt např. v Malém průvodci dílem Antonína Dvořáka 9. Zmíním pouze některá díla, abych stručně vystihl různé inspirace a pohnutky jejich vzniku. Stabat Mater, op. 58: Dílo s pašijovým námětem 10. Matka, Panna Maria, stojí pod křížem, na kterém umírá její syn, Ježíš Kristus. Umírá za všechny lidi, aby oni mohli žít na věky. Umírá, aby třetího dne vstal z mrtvých. Manžele Antonína a Annu Dvořákovy potkalo během dvou let trojí neštěstí, zemřely jim tři děti: jedno po dvou dnech života, druhé v deseti měsících a třetí, prvorozený syn Otakar, ve věku tří let. Tato bolest byla zkouškou víry manželů a možná díky víře ji dokázali přestát. Tak jako pašijové události měly své radostné rozuzlení, do rodiny Dvořákových přišlo dalších šest dětí a ty se již všechny dožily dospělosti. Byly zdrojem radosti a mnohdy i pohnutkou k vytrvalé práci milujícího otce. Requiem, op. 89: I zde Antonín Dvořák osvědčil svoji moudrost a víru 11. V roce 1890, kdy dílo vzniklo, byl již uznávaným skladatelem doma i v cizině. Těšil se pevnému zdraví, stál na vrcholu tělesných i tvůrčích sil. A právě v této době pociťuje potřebu hudebně prožít a ztvárnit tzv. poslední věci člověka, jak to před ním učinili a po něm učiní i mnozí další velcí skladatelé, zpracováním liturgického textu mše za zemřelé. Dvořák žil rád zde, na tomto světě. Dovedl se radovat a přijímat od života mnohá jeho obdarování. Ale zároveň věděl, že jej jednou bude muset opustit. Věřil, že je to lidský úděl, že je to tak v pořádku a že jej po opuštění pozemského domova čeká domov věčný v blízkosti Boží. Jeho Requiem proto nezastírá události příští, prostřednictvím tónů je líčí mnohdy velmi sugestivně a 9 ČUBR, Antonín. Malý průvodce dílem Antonína Dvořáka. Série II a série V. 10 DVOŘÁK, Antonín. Stabat Mater, op. 58 klavírní výtah. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Předmluva, s. V. 11 DVOŘÁK, Antonín. Requiem, op. 89 klavírní výtah. Kritické vydání podle skladatelova rukopisu. Praha: Editio Supraphon, Předmluva, s. V. 6

14 barvitě, ale hlavní, nejdůležitější a konečnou myšlenkou je víra a z ní vycházející naděje. Te Deum, op. 103 psal Antonín Dvořák bezprostředně před odjezdem do Ameriky 12, v červnu a červenci Byl požádán o slavnostní hudbu ke kolumbovským oslavám. Skladba měla zaznít v říjnu, bezprostředně po Dvořákově příjezdu do Ameriky. Protože ale nepřicházel slíbený vhodný text, vybral text sám, podle svého úsudku, text univerzální, slavnostní Bože, chválíme Tebe... Tato čtyřdílná skladba je ve srovnání se skladbami výše jmenovanými menšího rozsahu. Je ale plná lesku a jasu, vhodná právě ke slavnostním příležitostem. Dvořákovi se do Ameriky příliš nechtělo, on byl nejraději doma. Doma bylo v Praze a doma bylo také na Vysoké u Příbrami. Tyto pocity se s přibližujícím se termínem odjezdu (září 1892) mísily s pocity očekávání, snad i zvědavosti. Z uvedených příkladů Dvořákovy duchovní tvorby je zřejmá autorova vynalézavost, odrážející různé inspirační popudy. O některých dalších, které daly vzniknout dílu nanejvýš prostému a intimnímu, pojednává kapitola Biblické písně vlastní rozbor. 12 DVOŘÁK, Antonín. Te Deum, op. 103 partitura. Kritické vydání podle skladatelova rukopisu. Praha: Editio Supraphon, Předmluva, s. V. 7

15 3. Doba a některé okolnosti vzniku biblických písní Dosti přesné údaje o době a vzniku Biblických písní podává předmluva a vydavatelská zpráva jejich kritického vydání 13, jako i další biografická literatura 14. Biblické písně jsou šestou skladbou, vytvořenou Antonínem Dvořákem během jeho pobytu v Americe od podzimu 1892 do jara Počet skladeb v Americe složených není nikterak závratný. Ale jejich úroveň, kvalita, dosud trvající obliba a popularita, to je pádný argument pro ty, kteří právě Dvořákovo americké období považují za jeden z jeho tvůrčích vrcholů. Postihnout všechny pohnutky, které vedly mistra ke kompozici Biblických písní, zřejmě není možné. Existuje bohatá dvořákovská literatura a bohatá dochovaná korespondence, která mnohé napoví. Ale pohled do skladatelova nitra zůstává do značné míry stále tajemstvím. Právě vnitřní prožívání nelehké životní situace velmi pravděpodobně bylo tou nejhlubší příčinou Dvořákova zhudebnění žalmových textů. Domnívám se, že toto zhudebnění bylo důsledkem intenzivních modliteb, jež se v hudbou přetékajícím srdci Antonína Dvořáka proměnily v modlitby řečí tónů. Město New York bylo již za Dvořákova pobytu místem velmi rušným, přeplněným a hemžícím se lidmi mnoha barev a ras, různého společenského postavení, ale i mnoha názorů a vyznání. Toto nebylo prostředí, kde by se Dvořák cítil dobře a bezpečně. Je známo, že nejraději pobýval na Vysoké, ve svém venkovském sídle (dnes bychom řekli na své chalupě), kde měl kolem sebe rodinu, sousedy, zahradu, krásnou přírodu, kostelík v nedalekém Třebsku a klid. Po těchto věcech se mu ve vzdáleném New Yorku jistě stýskalo. Vždyť byl z domova vzdálen již rok a půl a s nadějí vzhlížel k okamžiku, kdy se domů zase vrátí. Změnila se i situace ekonomická. Historik Zdeněk Mahler vypráví ve filmovém dokumentu Spirituál bílého muže o problémech s proplácením smluvené mzdy ze strany zaměstnavatele, Národní konzervatoře hudby v New Yorku DVOŘÁK, Antonín. Biblické písně. Praha: Editio Supraphon, ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Vydání druhé, doplněné. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, III. díl, s Spirituál bílého muže [dokument]. Režie Zdeněk Týc. ČSR, Česká televize,

16 A z Evropy přicházely smutné zprávy: Koncem roku 1893 zemřel Dvořákův francouzský kolega Charles Gounod ( ) a osobní přítel, ruský romantik Petr Iljič Čajkovskij ( ), oba známí a uznávaní skladatelé. A v únoru 1894 umírá vynikající klavírista, dirigent, nadšený propagátor Dvořákovy hudby Hans von Bülow. Z domova pak přicházejí zprávy o churavějícím otci Františku Dvořákovi ( ), který prožíval své poslední pozemské dny (umírá dva dny po dokončení Biblických písní 28. března 1894) právě v době, kdy daleko za mořem jeho syn Antonín hledal útěchu v Knize žalmů a komponoval desatero Biblických písní. A blížily se Velikonoce, čas, kdy křesťané již po řadu staletí vzpomínají na umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Antonín Dvořák měl již podruhé tyto svátky prožívat daleko od domova. Toto je několik možných příčin a okolností, které vedly Dvořáka k intenzivnějšímu prožívání své víry, kdy se utíkal k něčemu pevnému, stálému, jistému, a tím je pro hluboce věřícího člověka, jakým Antonín Dvořák bezpochyby byl, Boží slovo, Bible a v našem případě její část Kniha žalmů. Z výběru jednotlivých zhudebňovaných úryvků vyplývá, že ji dobře znal a výběr pečlivě zvažoval. V některých případech text Bible kralické poněkud pozměňuje, případně doplňuje. Vždy se jedná o důvody umělecké, na významu a smyslu původního textu nic neměnící. Pro přehlednost uvádím tabulku s kalendářem měsíce března 1894 a s daty vzniku jednotlivých písní tak, jak jsou uvedena v kritickém vydání. Pro intenzivnější prožitek volím označení písní podle jejich počátečních slov, jejich čísla podle prvního, Simrockova vydání a vydání kritického připojuji za názvem. Březen 1894 Den započetí práce: Název písně: Dokončeno dne: Při řekách Babylonských č ráno, New York 6. Pozdvihuji očí svých k horám č. 9 9

17 7. Skrýše má a pavéza má ty jsi č Oblak a mrákota č Slyš, ó Bože, volání mé č. 6 Zpívejte Hospodinu píseň novou č Hospodin jest můj pastýř č Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou č Zelený čtvrtek Velký pátek 5 poznámka v rukopise Bože! Bože! Píseň novou č. 5 Popatřiš na mne a smiluj se made mnou č. 8 3 Bílá sobota a 20. ráno ráno na Bílou sobotu a 26. ráno 5 4 Boží hod Velikonoční, neděle 10

18 Celý cyklus, jak vyplývá z tabulky, vznikl během tří týdnů v březnu 1894 a skladatel označil pouze 14 dnů jako ty, ve kterých na písních pracoval. Dá se předpokládat, že práce na celém cyklu trvala jen nemnoho hodin. V některých dnech Dvořák práci na některé z písní pouze započal nebo dokončil. Lze rovněž předpokládat, že duchovní rozjímání naplňovalo mistrovo nitro v tomto předvelikonočním období velmi intenzivně. 11

19 4. Biblické písně vlastní rozbor 4.1 Píseň č. 1: Žalm 97, verš 2, 3, 4, 5, 6 Oblak a mrákota jest vůkol Něho, spravedlnost a soud základ Jeho. Oheň předchází jej a zapaluje vůkol nepřátele Jeho. Zasvěcujíť se po okršku světa blýskání Jeho. To vidouc země, děsí se. Hory jako vosk rozplývají se před obličejem Hospodina, panovníka vší země. A slávu Jeho spatřují všichni národové. [První píseň je úryvek ze žalmu 97 Hospodin kraluje, plesej země. Oslavuje Boha jakožto jediného Boha a krále, a současně se zamýšlí nad tím, jaký význam měla vláda Boží v minulosti a co přinese v budoucnu. Pro svoji kompozici Dvořák vybral verš 2. až 5. Oblaka, temnota a oheň jsou biblické symboly přítomnosti Boží tak, jak ji izraelský národ poznal v době, kdy jej Bůh vyváděl ze země Egyptské. Ve druhé knize Mojžíšově, Exodus 3.21, čteme: Hospodin šel před nimi, ve dne ve sloupu oblakovém, v noci ve sloupu ohnivém. Při uzavírání smlouvy na hoře Sinaj nalézáme podobný obraz: Když nadešel třetí den, hřmělo a blýskalo se, na hoře ležel těžký oblak., celá hora byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Jsou to symboly, které chtějí přiblížit velikost Boha, který je mocný a nanejvýš spravedlivý. Hudební podání Antonína Dvořáka přibližuje hloubku tohoto tajemství zcela ojedinělým způsobem]. V úvodu písně klavír přednáší dvoutaktový melodický sestup v dramatické rytmizaci a vypjaté dynamice, na příznačném tristanovském akordu - zmenšeně malý septakord ve vyšší poloze se obrací v terckvartakord v poloze hlubší (takt 3). Po jeho zaznění teprve vstupuje s úvodními tóny zpěv. 12

20 V počáteční melodii zpěvního hlasu je použito poměrně nezpěvných intervalů: takt 4 až 7 oblak h 1 a mrákota cis 1 interval malé septimy dolů. Následuje zmenšená kvinta g 1 jest vůkol a krátké spočinutí o malou sextu níže na h Něho. Třítaktová klavírní mezihra je tvořena prvními dvěma téměř identickými takty z úvodu písně, avšak následující akord D 7 je pocitově daleko vyrovnanější než předcházející tristanovský terckvartakord Cismi 7 5b, přestože jde o dominantní septakord. Tomu odpovídá i obsah textu spravedlnost a soud, základ trůnu Jeho, tedy mnohými vyhledávaná, opěvovaná a žádaná spravedlnost jako základ Boží vlády. 13

21 Třetí třítaktový sestup v klavírním sólu již začíná podstatně harmonicky vyrovnanějším kvartsextakordem G dur, ale další text Oheň předchází jej a zapaluje vůkol nepřátele Jeho umocňuje opět tristanovský zmenšeně malý septakord v hlubší poloze, tentokrát na tónu Fis. Nezůstane ale už statický, ale ve dvaatřicetinovém tremolu předznamená daleko rychlejší pohyb a větší spád v krátkém středním dílu poco più mosso. I melodie k textu Zasvěcujíť se po okršku světa blýskání Jeho. To vidouc země, děsí se je v kratších hodnotách, rytmicky pregnantní. Tvoří se spodním hlasem klavíru, hraným levou rukou dvě melodicko-rytmická pásma, vzájemně dosti nezávislá, ale přesto se doplňující v krátké, mohutné gradaci, spějící k vrcholu písně. 14

22 Tímto vrcholem je zvolání Hory jako vosk rozplývají se, podepřené kvartsextakordem a moll, avšak jen krátce drženým, aby vynikl zpívaný text Meno mosso, quasi Tempo I, ritardando. Tak jako poutník, když se po výstupu na horu zastavil a rozhlédnul, i autor po gradaci opět zadržuje proud hudby a již v klidném tempu i dynamice zpívá o Hospodinu jako o panovníku vší země a o Jeho slávě, kterou spatřují všichni národové. V klavírním partu je závěr rytmicky klidný, harmonicky stále umocňuje textové sdělení. Takty opakují předehru a mezihry z úvodu písně v sólovém klavíru a takt 48 obsahuje již vícekrát použitý terckvartakord G cis h e 1, který však již spěje do závěrečného G dur v dokonale a vyrovnaně znějící široké harmonii a kvintové poloze. Po technické stránce je třeba věnovat pozornost, případně se žáky rozebrat a procvičit tyto prvky rytmus dvaatřicetin a šestnáctin s tečkou úvodní 2 takty a další analogická místa. Je také třeba zvolit vhodný prstoklad. Ve střední části dobře zvládnout rytmicky, tempově i prstokladově náročnější pasáž. Náročnější může být v tomto místě i souhra se sólistou, jehož part je v tomto místě na klavíru značně nezávislý. Klavírista musí procítit, prodýchat, prozpívat spolu se sólistou všechna místa, kde má osminové a delší rytmické hodnoty, aby jeho hra byla rytmicky klidná, aby sólista nebyl hnán, ale aby mohl zpívat procítěně. Tato píseň obsahuje příkré proměny 15

23 výrazu na základě harmonie a velkou dynamickou škálu, kdy právě klavírista může významným způsobem přispět k jejímu bohatství. 4.2 Píseň č. 2: Žalm 119, veš 114, , 120 Skrýše má a pavéza má Ty jsi, na slovo Tvé očekávám. Odstuptež ode mne nešlechetníci, abych ostříhal přikázání Boha svého. Posiluj mne, abych zachován byl a patřil k ustanovením Tvým ustavičně. Děsí se strachem před Tebou tělo mé, nebo soudů Tvých bojím se náramně. [Žalm 119, nejrozsáhlejší ze všech žalmů, inspiroval druhou píseň Skrýše má a pavéza má. Právě tento žalm bývá nazýván písní moudrosti, protože oslavuje slovo a zákon Boží. Ve verších , které Dvořák zhudebnil, ukazuje situaci člověka, který se rozhodl podle Božích přikázání žít. V Boha věřící člověk musí počítat s výsměchem a odporem těch, kdo nevěří. V této situaci je proto důležité zůstat Bohu a jeho zákonu věrný a prosit o jeho posilu a ochranu.] Skrýše má a pavéza má ty jsi jsi Ten, u koho se mohu ukrýt, kdo mě může chránit. Tuto myšlenku zhudebňují první čtyři takty písně č. 2. Pěvecký part je podepřen v klavíru hlavními a vedlejšími harmonickými funkcemi v tempu Andante. Zajímavě je řešen takt 3, slovo Tvé: zpěv má předepsáno crescendo, které může podepřít i klavír, díky krátkému průchodu od subdominanty přes mimotonální dominantní kvartsextakord E 7 na II. stupeň a moll, a to ve čtvrťových a osminových hodnotách, jež zpívanou půlovou s tečkou e 1 podpoří dynamicky a mohou jí podtrhnout i rytmickou pulzaci. 16

24 V taktu 5 a 6 vnáší klavírní mezihra jistý neklid, směřuje do hlubší polohy. Právě tam od sebe odhání žalmista ve slovech odstuptež ode mne, nešlechetníci temné síly a pokračuje abych ostříhal přikázání takt 9 a 10. V tomto místě je ve zpěvním hlase, ale zejména v klavírním partu zcela zjevné odhodlání já sám budu bojovat se vší nepřízní a Ty, Bože, mi při tom pomáhej. Přikázání Boha svého takty 10 a 11 to je ta cesta, to je ta jistota. Harmonické schéma klavírního partu i jeho nástrojová stylizace velmi výstižně umocňují charakter zpívaného textu. V temné poloze je užito kvintakordu e moll, zvětšeného kvintakordu na dis, u kvintakordu G dur je zdvojena tercie. Zaznívají současně tóny H a h toto řešení v klasické harmonii nebývá doporučeno, protože takto stylizované akordy neznějí uspokojivě. Avšak právě o to zde zjevně autorovi šlo. Tón h zůstává znít i v následujícím kvartsextakordu h moll, tentokrát již harmonicky zcela na místě a podle všech pravidel. Potřebné napětí vyvolává právě zvolený obrat - kvartsextakord. 17

Biblické písně Antonína Dvořáka

Biblické písně Antonína Dvořáka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Klavírní pedagogika Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora Bakalářská práce

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Biblické písně Antonína Dvořáka

Biblické písně Antonína Dvořáka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu zpěv Biblické písně Antonína Dvořáka Bakalářská práce Autor práce: Petr Karas Vedoucí práce: Prof. Phdr. Jindřiška Bártová Oponent

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21

OBSAH. ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 OBSAH PŘEDMLUVA 15 ÚVOD 21 Pojem harmonie 21 I. část KLASICKÁ HARMONIE 1. lekce ZÁKLADNÍ HARMONICKÝ MATERIÁL 26 1 Pojem akordu a jeho vymezení v podmínkách klasické harmonie 26 2 Třídění harmonického materiálu.

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století

z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století Modulace pomocí mimotonálních dominant z pohledu odborné literatury druhé poloviny dvacátého století Mgr. Radka Binderová Modulace pomocí mimotonálních dominant 1 jak ji zmiňuje odborná literatura druhé

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2

1. Tónová soustava. Řada tónů od c po h tvoří v tónové soustavě oktávu. Tónová soustava obsahuje devět oktáv: C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1 A2 H2 1. Tónová soustava Tónovou soustavu tvoří všechny tóny, které se využívají v hudbě. Základem tónové soustavy je sedm tónů: c, d, e, f, g, a, h, které se několikrát opakují v různých výškových polohách.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY

Hudební nauka. přehled látky pro 1. a 2. ročník DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA HLAVIČKA NOTY Hudební nauka přehled látky pro 1. a 2. ročník Vlastnosti tónu DÉLKA VÝŠKA SÍLA BARVA Prvky notace PŘEDZNAMENÁNÍ NOTA HLAVIČKA NOTY POMOCNÉ LINKY HOUSLOVÝ KLÍČ NOTOVÁ OSNOVA (linky i mezery se číslují

Více

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník.

Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská. Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská. 3. ročník. Stupnice e moll má jeden křížek- fis. E moll aiolská 1 Stupnice h moll má dva křížky- fis, cis. H moll aiolská A dur + akordy a moll harmonická + akordy e moll harmonická + akordy h moll melodická + akordy

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4

6. KAPITOLA. cis 4 = des 4 6. KAPITOLA cis 4 = des 4 Tóny c 4, cis 4 a d 4 mají několik hmatových možností, které nabízejí klapky na nožce flétny. Jejich nejvhodnější kombinaci si musí každý hráč na svém nástroji vyzkoušet sám.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Hudební výchova v 5. ročníku

Hudební výchova v 5. ročníku Hudební výchova v 5. ročníku září učivo výstupy náměty Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durovou tóninu. Pohybový doprovod znějící hudby, reakce na změny v proudu znějící

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více