Biblické písně Antonína Dvořáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biblické písně Antonína Dvořáka"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Klavírní pedagogika Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora Bakalářská práce Autor práce: František Dvořák Vedoucí práce: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. Oponent práce: MgA. Josefa Hloušková Brno

2 Bibliografický záznam DVOŘÁK, František. Biblické písně Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora [Biblical songs by Antonín Dvořák from the point of view of a piano teacher and répétiteur]: bakalářská práce. Brno: JAMU, Hudební fakulta, Katedra klávesových nástrojů, s. Vedoucí diplomové práce doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. Anotace V této práci se zabývám rozborem Biblických písní Antonína Dvořáka z pohledu klavírního pedagoga a korepetitora základní umělecké školy. V jednotlivých kapitolách charakterizuji Antonína Dvořáka jako klavíristu, zmiňuji Biblické písně v kontextu dalších Dvořákových duchovních skladeb, uvádím dobu a některé okolnosti jejich vzniku, zamýšlím se nad jejich interpretací v prostředí ZUŠ a mezi amatérskými hudebníky. Stěžejní kapitolou je vlastní rozbor jednotlivých písní po stránce duchovního obsahu, vždy souvisejícího s jeho hudebním ztvárněním. Dále uvádím některé interpretační problémy a navrhuji jejich řešení. Annotation This Bachelor thesis deals with analysis of Biblical songs by Antonín Dvořák from the point of view of a piano teacher and répétiteur at a local music school. In single chapters I characterise Antonín Dvořák as a pianist, I mention Biblical songs in the context of other spiritual compositions by him, I refer to the time and circumstances of their genesis. I muse on the interpretations in the environment of local music schools and among amateur musicians. The central chapter is analysis of the single songs and their spiritual contents which always relate to the musical interpretation. I also mention some interpretation problems and suggest their solution. 2

3 Klíčová slova Antonín Dvořák, duchovní hudba, Biblické písně, klavír, žalm, text, ZUŠ, New York, interpretace, klavírní pedagog. Keywords Antonín Dvořák, spiritual music, Biblical songs, piano, psalm, text, music school, New York, interpretation, piano teacher. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. František Dvořák... V Brně dne 28. ledna

5 Poděkování Děkuji panu doc. MgA. Janu Jiraskému, Ph.D. za inspirativní hodiny klavíru a za vedení mé bakalářské práce. Děkuji paní doc. Aleně Vlasákové a všem pedagogům Metodického centra a Klavírní pedagogiky za jejich nasazení, odborné znalosti i praktické zkušenosti, které nám po řadu let zprostředkovávají, a umožňují tak naše dlouhodobé a velmi kvalitní vzdělávání. 5

6 Obsah ÚVOD KLAVÍRISTA ANTONÍN DVOŘÁK DUCHOVNÍ HUDBA ANTONÍNA DVOŘÁKA DOBA A NĚKTERÉ OKOLNOSTI VZNIKU BIBLICKÝCH PÍSNÍ BIBLICKÉ PÍSNĚ ANTONÍNA DVOŘÁKA VLASTNÍ ROZBOR PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č PÍSEŇ Č MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI SE STUDIEM BIBLICKÝCH PÍSNÍ SE ŽÁKY ZUŠ A S VLASTNÍ INTERPRETACÍ VHODNOST ZADÁVÁNÍ KLAVÍRNÍHO PARTU BIBLICKÝCH PÍSNÍ NA ZUŠ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ

7 0

8 Úvod Biblické písně Antonína Dvořáka mne provázejí již více než tři desetiletí. První informaci o jejich existenci jsem zaznamenal na konzervatoři v předmětu dějiny hudby. Šlo o pouhou zmínku, bez jediné ukázky, bez dalšího vysvětlování, charakterizování. Bylo to kolem roku O dalším setkávání pojednávám v kapitole Moje dosavadní zkušenosti se studiem Biblických písní se žáky ZUŠ a s vlastní interpretací. Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil rozbor Biblických písní zejména proto, že moje dosavadní zkušenosti s nimi nechci považovat za konečné a chovám v sobě naději na další setkávání formou pedagogické praxe na ZUŠ nebo formou klavírní spolupráce. Mám v paměti poněkud melancholický povzdech po nastudování s pěveckým sborem na Gymnáziu Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě, kdy jsem prožíval vedle pocitů radosti z nastudování a přijetí ze strany posluchačů i jakýsi smutek, že neexistuje další takové dílo a že jsem tímto nastudováním dosáhl jistého vrcholu. Ano, Biblické písně Antonína Dvořáka jsou jen jedny a je jich pouze deset. S časovým odstupem však vymizel onen nostalgický povzdech a já se dívám s nadějí do budoucna. Tuto naději dokládám následující prací, jež zdůrazňuje pohled klavíristy a klavírního pedagoga ZUŠ na toto neopakovatelné a krásné dílo. Při jeho studiu v budoucnu hodlám využít utříděných i nových poznatků, ke kterým, jak doufám, dojdu při zpracovávání tématu v následující práci. Pokud by tyto poznatky mohly posloužit i někomu dalšímu, kdo by se chtěl Biblickými písněmi zabývat, považoval bych to pro sebe za poctu a případnému čtenáři přeji mnoho zdaru, užitku a radosti při studiu díla. Necítím se být kompetentní rozebírat písně z pohledu pěveckého, zejména z pohledu pěvecké techniky. Zároveň je ale třeba si uvědomovat, že part pěvecký a klavírní jdou ruku v ruce, a to téměř doslova, protože se mnohdy jeden o druhý opírá, jeden druhému pomáhá, jeden druhý pozvedá. V následujících kapitolách, zejména ve vlastním rozboru Biblických písní, se pokusím postihnout, podle mého názoru, nejpodstatnější oblasti klavírní spolupráce a jejího vedení z pozice pedagoga ZUŠ, upozornit na hudební a technickou problematiku v prostředí ZUŠ a amatérských hudebníků. 1

9 U korepetitora 1 se většinou předpokládá jistá míra pedagogického působení na sólistu a výkladu díla ve smyslu objasnění vztahů použitých hudebních prostředků s textem. Každý klavírista by se tedy měl zabývat nejen řemeslnými problémy, ale i obsahem hrané hudby. K porozumění písním by měla přispět v práci obsažená zamyšlení nad zhudebněnými texty žalmových úryvků a jejich propojení s hudbou Antonína Dvořáka 2. Mé výklady písní nechť jsou chápány jako subjektivní příklad, nikoliv jako dogma. Obsáhlejší pojednání o vzniku a obsahu Knihy žalmů nabízí zvídavému čtenáři odborná literatura, např. v úvodech ke Knize žalmů 3. O době a okolnostech vzniku Dvořákových Biblických písní pojednává řada studií a knih. Za široce pojatý a odborně fundovaný základ pro seznámení s osobností a dílem Antonína Dvořáka považuji čtyřdílnou monografii Otakara Šourka Život a dílo Antonína Dvořáka 4. Biblickými písněmi se zabývá ve třetím svazku, zejména na stranách Cílem této práce je rozbor Biblických písní z pohledu klavírního pedagoga ZUŠ a korepetitora. Takto zaměřenou práci jsem nenalezl, zatímco o cyklu, jeho vzniku, obsahu, provedeních a vydáních je dokladů poměrně dost, stejně jako existuje i řada nahrávek. Proto se domnívám, že by práce mohla být zajímavou pro další klavíristy i klavírní pedagogy a mně samotnému bude inspirací při případném dalším setkání s tímto dílem. 1 Používám vžitého termínu korepetitor kvůli jeho pedagogickým konotacím. Vzhledem k závažnosti klavírního partu Biblických písní bychom však zároveň měli hovořit o komorní spolupráci. 2 Podstatnou pomocí pro mne byly výkladové poznámky, které mi před lety zaslala moje sestřenice Alena Berger. Vyučovala na základní škole v Německu mimo jiné i předmět náboženství a na rozdíl ode mne odborné teologické vzdělání má. Není v mých možnostech uvést literaturu, ze které ona tehdy případně čerpala. K jejím poznámkám se hrdě hlásím a považuji ji za spolutvůrce vždy ale jen prvních odstavců následujících bezprostředně po citaci biblických textů. Tyto společně, na dálku vytvořené texty ona v Německu, já ve Žďáře nad Sázavou uvádím v hranatých závorkách. 3 BIBLE, podle ekumenického vydání z roku Praha, S Jeruzalémská Bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Kostelní Vydří: Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství s.r.o., S ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, I. IV. svazek. 2

10 1. Klavírista Antonín Dvořák Již od útlého dětství se u Antonína Dvořáka projevovaly hudební předpoklady. Pěkně zpíval, jako malý hošík hrál na housle v kostelíku svatého Ondřeje, který se nachází v Nelahozevsi, hned naproti rodnému domu v Dvořákově dětství zde býval hostinec. Dokonce právě v tomto hostinci hrál podle sluchu na houslích jako pětiletý melodie písní, které zde slyšel zpívat, k obveselení hostí. A když trochu odrostl, chodíval s tatínkem hrávat k nejrůznějším příležitostem jako lidový muzikant. Odbornější hudební školení mu poskytl Antonín Liehman ve Zlonicích. Tam se přišel Dvořák hlavně naučit německy, neboť měl po otci jednou převzít řeznickou živnost a k tomu byla znalost němčiny důležitým předpokladem. Když ale Liehman zjistil nadprůměrné hudební předpoklady svého nového žáka, věnoval se mu v této oblasti více, než bylo obvyklé, a dal mu solidní základy ve hře na varhany a klavír i v hudební teorii. Značné úsilí vyžadovalo prosadit u otce Františka Dvořáka, aby svého syna Antonína poslal na studia hudby do Prahy. V cestě stála tehdy obvyklá skutečnost, že nejstarší syn přebírá po otci jeho živnost, a také poměrně neutěšené hmotné poměry v rodině. Teprve na naléhání učitele Antonína Liehmanna, strýce Antonína Zdeňka a zámeckých úředníků otec povolil. Příznačné je, že doprovázel syna Antonína do asi 40 km vzdálené Prahy na najatém voze (Zdeněk Mahler uvádí dokonce pěšky, s dvoukolákem 5 ), naloženém základními osobními věcmi. Neměli ani na zakoupení lístku na dráhu, která již přes Nelahozeves do Prahy vedla. Dva roky studoval Antonín Dvořák na varhanické škole (přesný název: Ústav pro církevní hudbu, založen 1830). Byl shledán studentem pilným a talentovaným. Patřil k těm nejlepším a v závěru studia byl jedním ze tří premiantů. Dochované jsou např. jeho absolventské varhanní skladby. Jsou poplatné požadavkům školních úloh a s pozdějším geniálním dílem mistrovým nemají ještě nic společného. Před vlastními skladbami hrál na absolventském vystoupení mimo jiné s velkým úspěchem i díla J. S. Bacha. Studium ukončil s výborným prospěchem 5 Mahler, Zdeněk. Spirituál bílého muže. S. 8. 3

11 a s poznámkou v závěrečném hodnocení: Výborný, ale spíše praktický talent. Praktické vědomosti se zdají býti vší jeho snahou, v theorii je slabší 6. V dalších letech se uplatňoval opravdu nejvíce jako praktický hudebník: Hrál na violu a na varhany a ve volných chvílích komponoval někdy byl svými kolegy proto vysmíván. Také vyučoval hudbě v měšťanských rodinách a pozvolna pronikal do pražského hudebního života. Opravdu uznávaným skladatelem se stal přibližně ve svých 35 letech. O co déle trvalo jeho prosazení na poli hudební tvorby, o to bylo strmější a přesvědčivější. Z uvedeného vyplývá, že Antonín Dvořák nikdy neusiloval o kariéru koncertního klavíristy. Velmi dobrým klavíristou však zcela jistě byl. Klavír užívá jako nástroj spolupracující se zpěvem i s houslemi, violoncellem, v klavírních triích Dumky, ve dvou klavírních kvintetech. Početné a velmi kvalitní jsou opusy pro klavír sólový na dvě a čtyři ruce a opus 33 - Koncert pro klavír a orchestr g moll. Tyto sólové a komorní skladby Antonín Dvořák nejen zkomponoval, ale také interpretoval, zejména v hudebních kruzích pražských měšťanských rodin a na veřejných koncertech. Proslulá je řada asi 40 koncertů klavírního tria s Dvořákem u klavíru po českých a moravských městech v roce 1892, před jeho odjezdem do Ameriky. O vynikajících schopnostech klavíristy Antonína Dvořáka svědčí dále mimo jiné i jeho klavírní výtahy vlastních děl symfonických a operních, které byl nucen z praktických důvodů sám pořizovat, nebo jeho setkávání s Johanesem Brahmsem ve Vídni, kde nejen o hudbě hovořili, ale také spolu čtyřručně muzicírovali. Antonín Dvořák byl klavíristou mimořádně zručným, dovedl klavírně myslet a stylizovat. Objevují se hlasy o obtížné hratelnosti některých skladeb. Domnívám se, že jejich obtížnost a dosažitelnost je velmi různá. Některé skladby vyžadují mimořádné schopnosti, ale některé menšího rozsahu jsou přístupné i žákům I. stupně ZUŠ, někdy jsou dětem přímo určeny (např. Dvě perličky). 6 Podrobnější pojednání o Dvořákových studiích na varhanické škole nalezneme např. v monografii: ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Nové, přepracované vydání. Praha, Část první, s

12 Značné diskuse o Dvořákově neklavírní sazbě dodnes podporuje také úprava Koncertu g moll op. 33 profesorem V. Kurzem. Málokdo však ví, že jediným pragmatickým důvodem k této úpravě byla prosba Kurzovy dcery (dochováno v korespondenci), která si s koncertem v původní podobě neporozuměla. Jinak by zřejmě Vilém Kurz Dvořáka nikdy nepřepisoval. 7 Většina světových pianistů dnes samozřejmě preferuje originál. 2. Duchovní hudba Antonína Dvořáka V kapitole Klavírista Antonín Dvořák jsem zmínil hudební začátky budoucího génia české i světové hudby. Jeho první hudební krůčky se odehrávaly v přízemí rodného domu v Nelahozevsi. Byl tam hostinec a malý Toník odposlouchával první melodie. Hned naproti, v kostelíku svatého Ondřeje, hrál na housle první sólo pod vedením pana učitele Špice. Od dětských let se setkával s kvalitní chrámovou hudbou. Životopisec Otakar Šourek uvádí, že v pozůstalosti Josefa Špice byly nalezeny opisy skladeb Josefa Haydna i Wolfganga Amadea Mozarta 8. Je pravděpodobné, že i tuto hudbu mohl slyšet a později i hrát malý a mladý Antonín. Větší kostel s lepšími varhanami byl ve Zlonicích (tehdy tam žilo asi obyvatel), kde Antonín bydlel u příbuzných. Měl se učit německy, ale jeho učitel Antonín Liehmann byl dobrý hudebník a mimořádné nadání brzy rozpoznal i u svého nového žáka. Jeho slovo bylo jedním z pádných argumentů při přesvědčování otce Františka Dvořáka, aby svého syna Antonína poslal studovat na varhanickou školu do Prahy. Posláním tohoto ústavu bylo vychovávat především vzdělané a praktické hudebníky, kteří by působili na kůrech českých a moravských kostelů. Duchovní hudba zde tedy byla na prvním místě v oblasti interpretace i v oblasti vlastní tvořivosti (vyhledávání a úpravy vhodných skladeb, jejich nácvik se zpěváky i instrumentalisty, hra na varhany, výchova dalších hudebníků apod.) Antonín Dvořák po dvouletých studiích zastával v Praze místo varhaníka, kde mohl nabyté dovednosti patřičně využít. 7 Přednáška doc. J. Jiraského, JAMU ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Část první, s

13 Až teprve zlepšené materiální poměry tehdy již ženatého hudebníka, a tedy živitele rodiny, umožnily, aby se s narůstajícími úspěchy věnoval práci kompoziční, v níž nalezl svoji životní náplň. Duchovní tématika je v díle Antonína Dvořáka zastoupena vskutku reprezentativně. Její seznam neuvádím, lze jej nalézt např. v Malém průvodci dílem Antonína Dvořáka 9. Zmíním pouze některá díla, abych stručně vystihl různé inspirace a pohnutky jejich vzniku. Stabat Mater, op. 58: Dílo s pašijovým námětem 10. Matka, Panna Maria, stojí pod křížem, na kterém umírá její syn, Ježíš Kristus. Umírá za všechny lidi, aby oni mohli žít na věky. Umírá, aby třetího dne vstal z mrtvých. Manžele Antonína a Annu Dvořákovy potkalo během dvou let trojí neštěstí, zemřely jim tři děti: jedno po dvou dnech života, druhé v deseti měsících a třetí, prvorozený syn Otakar, ve věku tří let. Tato bolest byla zkouškou víry manželů a možná díky víře ji dokázali přestát. Tak jako pašijové události měly své radostné rozuzlení, do rodiny Dvořákových přišlo dalších šest dětí a ty se již všechny dožily dospělosti. Byly zdrojem radosti a mnohdy i pohnutkou k vytrvalé práci milujícího otce. Requiem, op. 89: I zde Antonín Dvořák osvědčil svoji moudrost a víru 11. V roce 1890, kdy dílo vzniklo, byl již uznávaným skladatelem doma i v cizině. Těšil se pevnému zdraví, stál na vrcholu tělesných i tvůrčích sil. A právě v této době pociťuje potřebu hudebně prožít a ztvárnit tzv. poslední věci člověka, jak to před ním učinili a po něm učiní i mnozí další velcí skladatelé, zpracováním liturgického textu mše za zemřelé. Dvořák žil rád zde, na tomto světě. Dovedl se radovat a přijímat od života mnohá jeho obdarování. Ale zároveň věděl, že jej jednou bude muset opustit. Věřil, že je to lidský úděl, že je to tak v pořádku a že jej po opuštění pozemského domova čeká domov věčný v blízkosti Boží. Jeho Requiem proto nezastírá události příští, prostřednictvím tónů je líčí mnohdy velmi sugestivně a 9 ČUBR, Antonín. Malý průvodce dílem Antonína Dvořáka. Série II a série V. 10 DVOŘÁK, Antonín. Stabat Mater, op. 58 klavírní výtah. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Předmluva, s. V. 11 DVOŘÁK, Antonín. Requiem, op. 89 klavírní výtah. Kritické vydání podle skladatelova rukopisu. Praha: Editio Supraphon, Předmluva, s. V. 6

14 barvitě, ale hlavní, nejdůležitější a konečnou myšlenkou je víra a z ní vycházející naděje. Te Deum, op. 103 psal Antonín Dvořák bezprostředně před odjezdem do Ameriky 12, v červnu a červenci Byl požádán o slavnostní hudbu ke kolumbovským oslavám. Skladba měla zaznít v říjnu, bezprostředně po Dvořákově příjezdu do Ameriky. Protože ale nepřicházel slíbený vhodný text, vybral text sám, podle svého úsudku, text univerzální, slavnostní Bože, chválíme Tebe... Tato čtyřdílná skladba je ve srovnání se skladbami výše jmenovanými menšího rozsahu. Je ale plná lesku a jasu, vhodná právě ke slavnostním příležitostem. Dvořákovi se do Ameriky příliš nechtělo, on byl nejraději doma. Doma bylo v Praze a doma bylo také na Vysoké u Příbrami. Tyto pocity se s přibližujícím se termínem odjezdu (září 1892) mísily s pocity očekávání, snad i zvědavosti. Z uvedených příkladů Dvořákovy duchovní tvorby je zřejmá autorova vynalézavost, odrážející různé inspirační popudy. O některých dalších, které daly vzniknout dílu nanejvýš prostému a intimnímu, pojednává kapitola Biblické písně vlastní rozbor. 12 DVOŘÁK, Antonín. Te Deum, op. 103 partitura. Kritické vydání podle skladatelova rukopisu. Praha: Editio Supraphon, Předmluva, s. V. 7

15 3. Doba a některé okolnosti vzniku biblických písní Dosti přesné údaje o době a vzniku Biblických písní podává předmluva a vydavatelská zpráva jejich kritického vydání 13, jako i další biografická literatura 14. Biblické písně jsou šestou skladbou, vytvořenou Antonínem Dvořákem během jeho pobytu v Americe od podzimu 1892 do jara Počet skladeb v Americe složených není nikterak závratný. Ale jejich úroveň, kvalita, dosud trvající obliba a popularita, to je pádný argument pro ty, kteří právě Dvořákovo americké období považují za jeden z jeho tvůrčích vrcholů. Postihnout všechny pohnutky, které vedly mistra ke kompozici Biblických písní, zřejmě není možné. Existuje bohatá dvořákovská literatura a bohatá dochovaná korespondence, která mnohé napoví. Ale pohled do skladatelova nitra zůstává do značné míry stále tajemstvím. Právě vnitřní prožívání nelehké životní situace velmi pravděpodobně bylo tou nejhlubší příčinou Dvořákova zhudebnění žalmových textů. Domnívám se, že toto zhudebnění bylo důsledkem intenzivních modliteb, jež se v hudbou přetékajícím srdci Antonína Dvořáka proměnily v modlitby řečí tónů. Město New York bylo již za Dvořákova pobytu místem velmi rušným, přeplněným a hemžícím se lidmi mnoha barev a ras, různého společenského postavení, ale i mnoha názorů a vyznání. Toto nebylo prostředí, kde by se Dvořák cítil dobře a bezpečně. Je známo, že nejraději pobýval na Vysoké, ve svém venkovském sídle (dnes bychom řekli na své chalupě), kde měl kolem sebe rodinu, sousedy, zahradu, krásnou přírodu, kostelík v nedalekém Třebsku a klid. Po těchto věcech se mu ve vzdáleném New Yorku jistě stýskalo. Vždyť byl z domova vzdálen již rok a půl a s nadějí vzhlížel k okamžiku, kdy se domů zase vrátí. Změnila se i situace ekonomická. Historik Zdeněk Mahler vypráví ve filmovém dokumentu Spirituál bílého muže o problémech s proplácením smluvené mzdy ze strany zaměstnavatele, Národní konzervatoře hudby v New Yorku DVOŘÁK, Antonín. Biblické písně. Praha: Editio Supraphon, ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka. Vydání druhé, doplněné. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, III. díl, s Spirituál bílého muže [dokument]. Režie Zdeněk Týc. ČSR, Česká televize,

16 A z Evropy přicházely smutné zprávy: Koncem roku 1893 zemřel Dvořákův francouzský kolega Charles Gounod ( ) a osobní přítel, ruský romantik Petr Iljič Čajkovskij ( ), oba známí a uznávaní skladatelé. A v únoru 1894 umírá vynikající klavírista, dirigent, nadšený propagátor Dvořákovy hudby Hans von Bülow. Z domova pak přicházejí zprávy o churavějícím otci Františku Dvořákovi ( ), který prožíval své poslední pozemské dny (umírá dva dny po dokončení Biblických písní 28. března 1894) právě v době, kdy daleko za mořem jeho syn Antonín hledal útěchu v Knize žalmů a komponoval desatero Biblických písní. A blížily se Velikonoce, čas, kdy křesťané již po řadu staletí vzpomínají na umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Antonín Dvořák měl již podruhé tyto svátky prožívat daleko od domova. Toto je několik možných příčin a okolností, které vedly Dvořáka k intenzivnějšímu prožívání své víry, kdy se utíkal k něčemu pevnému, stálému, jistému, a tím je pro hluboce věřícího člověka, jakým Antonín Dvořák bezpochyby byl, Boží slovo, Bible a v našem případě její část Kniha žalmů. Z výběru jednotlivých zhudebňovaných úryvků vyplývá, že ji dobře znal a výběr pečlivě zvažoval. V některých případech text Bible kralické poněkud pozměňuje, případně doplňuje. Vždy se jedná o důvody umělecké, na významu a smyslu původního textu nic neměnící. Pro přehlednost uvádím tabulku s kalendářem měsíce března 1894 a s daty vzniku jednotlivých písní tak, jak jsou uvedena v kritickém vydání. Pro intenzivnější prožitek volím označení písní podle jejich počátečních slov, jejich čísla podle prvního, Simrockova vydání a vydání kritického připojuji za názvem. Březen 1894 Den započetí práce: Název písně: Dokončeno dne: Při řekách Babylonských č ráno, New York 6. Pozdvihuji očí svých k horám č. 9 9

17 7. Skrýše má a pavéza má ty jsi č Oblak a mrákota č Slyš, ó Bože, volání mé č. 6 Zpívejte Hospodinu píseň novou č Hospodin jest můj pastýř č Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou č Zelený čtvrtek Velký pátek 5 poznámka v rukopise Bože! Bože! Píseň novou č. 5 Popatřiš na mne a smiluj se made mnou č. 8 3 Bílá sobota a 20. ráno ráno na Bílou sobotu a 26. ráno 5 4 Boží hod Velikonoční, neděle 10

18 Celý cyklus, jak vyplývá z tabulky, vznikl během tří týdnů v březnu 1894 a skladatel označil pouze 14 dnů jako ty, ve kterých na písních pracoval. Dá se předpokládat, že práce na celém cyklu trvala jen nemnoho hodin. V některých dnech Dvořák práci na některé z písní pouze započal nebo dokončil. Lze rovněž předpokládat, že duchovní rozjímání naplňovalo mistrovo nitro v tomto předvelikonočním období velmi intenzivně. 11

19 4. Biblické písně vlastní rozbor 4.1 Píseň č. 1: Žalm 97, verš 2, 3, 4, 5, 6 Oblak a mrákota jest vůkol Něho, spravedlnost a soud základ Jeho. Oheň předchází jej a zapaluje vůkol nepřátele Jeho. Zasvěcujíť se po okršku světa blýskání Jeho. To vidouc země, děsí se. Hory jako vosk rozplývají se před obličejem Hospodina, panovníka vší země. A slávu Jeho spatřují všichni národové. [První píseň je úryvek ze žalmu 97 Hospodin kraluje, plesej země. Oslavuje Boha jakožto jediného Boha a krále, a současně se zamýšlí nad tím, jaký význam měla vláda Boží v minulosti a co přinese v budoucnu. Pro svoji kompozici Dvořák vybral verš 2. až 5. Oblaka, temnota a oheň jsou biblické symboly přítomnosti Boží tak, jak ji izraelský národ poznal v době, kdy jej Bůh vyváděl ze země Egyptské. Ve druhé knize Mojžíšově, Exodus 3.21, čteme: Hospodin šel před nimi, ve dne ve sloupu oblakovém, v noci ve sloupu ohnivém. Při uzavírání smlouvy na hoře Sinaj nalézáme podobný obraz: Když nadešel třetí den, hřmělo a blýskalo se, na hoře ležel těžký oblak., celá hora byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Jsou to symboly, které chtějí přiblížit velikost Boha, který je mocný a nanejvýš spravedlivý. Hudební podání Antonína Dvořáka přibližuje hloubku tohoto tajemství zcela ojedinělým způsobem]. V úvodu písně klavír přednáší dvoutaktový melodický sestup v dramatické rytmizaci a vypjaté dynamice, na příznačném tristanovském akordu - zmenšeně malý septakord ve vyšší poloze se obrací v terckvartakord v poloze hlubší (takt 3). Po jeho zaznění teprve vstupuje s úvodními tóny zpěv. 12

20 V počáteční melodii zpěvního hlasu je použito poměrně nezpěvných intervalů: takt 4 až 7 oblak h 1 a mrákota cis 1 interval malé septimy dolů. Následuje zmenšená kvinta g 1 jest vůkol a krátké spočinutí o malou sextu níže na h Něho. Třítaktová klavírní mezihra je tvořena prvními dvěma téměř identickými takty z úvodu písně, avšak následující akord D 7 je pocitově daleko vyrovnanější než předcházející tristanovský terckvartakord Cismi 7 5b, přestože jde o dominantní septakord. Tomu odpovídá i obsah textu spravedlnost a soud, základ trůnu Jeho, tedy mnohými vyhledávaná, opěvovaná a žádaná spravedlnost jako základ Boží vlády. 13

21 Třetí třítaktový sestup v klavírním sólu již začíná podstatně harmonicky vyrovnanějším kvartsextakordem G dur, ale další text Oheň předchází jej a zapaluje vůkol nepřátele Jeho umocňuje opět tristanovský zmenšeně malý septakord v hlubší poloze, tentokrát na tónu Fis. Nezůstane ale už statický, ale ve dvaatřicetinovém tremolu předznamená daleko rychlejší pohyb a větší spád v krátkém středním dílu poco più mosso. I melodie k textu Zasvěcujíť se po okršku světa blýskání Jeho. To vidouc země, děsí se je v kratších hodnotách, rytmicky pregnantní. Tvoří se spodním hlasem klavíru, hraným levou rukou dvě melodicko-rytmická pásma, vzájemně dosti nezávislá, ale přesto se doplňující v krátké, mohutné gradaci, spějící k vrcholu písně. 14

22 Tímto vrcholem je zvolání Hory jako vosk rozplývají se, podepřené kvartsextakordem a moll, avšak jen krátce drženým, aby vynikl zpívaný text Meno mosso, quasi Tempo I, ritardando. Tak jako poutník, když se po výstupu na horu zastavil a rozhlédnul, i autor po gradaci opět zadržuje proud hudby a již v klidném tempu i dynamice zpívá o Hospodinu jako o panovníku vší země a o Jeho slávě, kterou spatřují všichni národové. V klavírním partu je závěr rytmicky klidný, harmonicky stále umocňuje textové sdělení. Takty opakují předehru a mezihry z úvodu písně v sólovém klavíru a takt 48 obsahuje již vícekrát použitý terckvartakord G cis h e 1, který však již spěje do závěrečného G dur v dokonale a vyrovnaně znějící široké harmonii a kvintové poloze. Po technické stránce je třeba věnovat pozornost, případně se žáky rozebrat a procvičit tyto prvky rytmus dvaatřicetin a šestnáctin s tečkou úvodní 2 takty a další analogická místa. Je také třeba zvolit vhodný prstoklad. Ve střední části dobře zvládnout rytmicky, tempově i prstokladově náročnější pasáž. Náročnější může být v tomto místě i souhra se sólistou, jehož part je v tomto místě na klavíru značně nezávislý. Klavírista musí procítit, prodýchat, prozpívat spolu se sólistou všechna místa, kde má osminové a delší rytmické hodnoty, aby jeho hra byla rytmicky klidná, aby sólista nebyl hnán, ale aby mohl zpívat procítěně. Tato píseň obsahuje příkré proměny 15

23 výrazu na základě harmonie a velkou dynamickou škálu, kdy právě klavírista může významným způsobem přispět k jejímu bohatství. 4.2 Píseň č. 2: Žalm 119, veš 114, , 120 Skrýše má a pavéza má Ty jsi, na slovo Tvé očekávám. Odstuptež ode mne nešlechetníci, abych ostříhal přikázání Boha svého. Posiluj mne, abych zachován byl a patřil k ustanovením Tvým ustavičně. Děsí se strachem před Tebou tělo mé, nebo soudů Tvých bojím se náramně. [Žalm 119, nejrozsáhlejší ze všech žalmů, inspiroval druhou píseň Skrýše má a pavéza má. Právě tento žalm bývá nazýván písní moudrosti, protože oslavuje slovo a zákon Boží. Ve verších , které Dvořák zhudebnil, ukazuje situaci člověka, který se rozhodl podle Božích přikázání žít. V Boha věřící člověk musí počítat s výsměchem a odporem těch, kdo nevěří. V této situaci je proto důležité zůstat Bohu a jeho zákonu věrný a prosit o jeho posilu a ochranu.] Skrýše má a pavéza má ty jsi jsi Ten, u koho se mohu ukrýt, kdo mě může chránit. Tuto myšlenku zhudebňují první čtyři takty písně č. 2. Pěvecký part je podepřen v klavíru hlavními a vedlejšími harmonickými funkcemi v tempu Andante. Zajímavě je řešen takt 3, slovo Tvé: zpěv má předepsáno crescendo, které může podepřít i klavír, díky krátkému průchodu od subdominanty přes mimotonální dominantní kvartsextakord E 7 na II. stupeň a moll, a to ve čtvrťových a osminových hodnotách, jež zpívanou půlovou s tečkou e 1 podpoří dynamicky a mohou jí podtrhnout i rytmickou pulzaci. 16

24 V taktu 5 a 6 vnáší klavírní mezihra jistý neklid, směřuje do hlubší polohy. Právě tam od sebe odhání žalmista ve slovech odstuptež ode mne, nešlechetníci temné síly a pokračuje abych ostříhal přikázání takt 9 a 10. V tomto místě je ve zpěvním hlase, ale zejména v klavírním partu zcela zjevné odhodlání já sám budu bojovat se vší nepřízní a Ty, Bože, mi při tom pomáhej. Přikázání Boha svého takty 10 a 11 to je ta cesta, to je ta jistota. Harmonické schéma klavírního partu i jeho nástrojová stylizace velmi výstižně umocňují charakter zpívaného textu. V temné poloze je užito kvintakordu e moll, zvětšeného kvintakordu na dis, u kvintakordu G dur je zdvojena tercie. Zaznívají současně tóny H a h toto řešení v klasické harmonii nebývá doporučeno, protože takto stylizované akordy neznějí uspokojivě. Avšak právě o to zde zjevně autorovi šlo. Tón h zůstává znít i v následujícím kvartsextakordu h moll, tentokrát již harmonicky zcela na místě a podle všech pravidel. Potřebné napětí vyvolává právě zvolený obrat - kvartsextakord. 17

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru

Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na kytaru Milan Tesař a jeho tvorba pro kytaru Bakalářská práce Autor práce: Filip Lukášek, DiS. Vedoucí práce:

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Katedra klávesových nástrojů Studijní obor: Hra na klavír Akademický rok: 2006/2007 Richard Pohl: Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncert d moll

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

TVORBY V1TĚZSLAVA NOVAKA

TVORBY V1TĚZSLAVA NOVAKA JELENA HOLEČKOVA Z PlSNOVE TVORBY V1TĚZSLAVA NOVAKA TŘI VELKÉ CYKLY Z LET 1901-1906. Práce o písních Vítězslava Nováka se zabývá interpretačním výkladem cyklů: M e- 1 a n c h o 1 i e, ú d o 1 í n o v é

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Václav Renč -- básník hluboké víry

Václav Renč -- básník hluboké víry Zpravodaj p r o duchovní hudbu Václav Renč -- básník hluboké víry V minulém Psalteriu jsme již neměli prostor na připomenutí významného českého básníka Václava Renče, od jehož narození uplynulo 28. listopadu

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Michal Cvingráf Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána

Více

Hořlavině stačí jiskra

Hořlavině stačí jiskra 1 Obsah: Hořlavině stačí jiskra (úvodník) 1 P. Gorazd Cetkovský,O.Carm. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (3. část) 2 P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor Panna Maria Matka naděje 3

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více