P r o s i n e c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o s i n e c 2 0 0 3 2"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c

2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely a knžími rodiny, poddajnými manželkami a moudrými matkami. Pro nikoho z nás, kteí se v nkteré z tchto rolí nacházíme, to není úkol snadný a samozejmý, a proto ped sebe stavíme zrcadlo Božího slova a svdectví služebník, kterým zde dáváme místo. Víme, že ze tení tohoto prosincového ísla pijmete spolu s námi požehnání a moudrost. Pi výchov dtí je vidt dva hlavní extrémy. Na jedné stran pevládá liberálnost, kdy je dtem od mala dovoleno dlat si, co chtjí, kdy chtjí a jak chtjí, ve víe, že z toho jednou vyrostou. Neuí se odíkání, trplivosti ani sebeovládání. Jak mže z takové výchovy povstat generace silných a pomazaných muž a žen, které svt potebuje? Na druhé stran se mžeme setkat s násilnou, zákonickou a nelaskavou výchovou, kdy rodi dít citov vydírá, podvádí nebo manipuluje pomocí strachu ve snaze získat jeho pozornost a pinutit ho ke správné vci. Trest je pak asto výsledkem rodiovské frustrace a neovladatelného hnvu. Ani jedno, ani druhé není zdravé biblické vychovávání a trestání. Trestání tu není k tomu, abychom si jako rodie ulevili od své zlosti a zuivosti! Je tu proto, abychom ulevili dítti a pomohli mu od vzpoury, které se samo v dané chvíli nedokáže zbavit. Snažíme se dti uit, že proutek je jejich pomocník a že rodi je trestá pro jejich dobré, ne pro svou vlastní úlevu. To vše spojené s láskyplnou domluvou a pijetím, resp. odpuštním provinní. Trestání a výchova v duchu pravé lásky není trauma. Není píjemné, ale se známostí dvod se snáší mnohem radostnji. A co hlavn, dti v dosplejším vku jist ocení, co se v dtství nauily, a budou s radostí sklízet ovoce spravedlnosti. Pejeme vám i sob, abychom v tom jako rodie byli úspšní. Jií Kotrla

3 ! " # $" % "" &'& #& %(! ")!")! )!* ) )! ") "+ ", -!)! %(!. /( ) %(! 0 )! )! #1230*4560*78692*6&!"# 3 )!! " ) " " '")!!:))#%(! ")! ))! " 9! " ( " - )"#123 0*456 0*5 ; " ) ""&#! )")! " )! ")!! # "&# "! "))!! " """&#"!! ) ) 1

4 < "!! 9 & '" ""! " " " " ( "; " ) & ' )! % & # " 9! &=" " )!! -""" " ) " :")!""7')! " " +, "))! ("> )7 0)!" "!? - " " " " %(! )"" 0)! " 9 %(! ( A )! " " " # " 9 " " A? " " )! " 1 " ") ""!6 )B9CDEF %! )!""" " "")!)! " "G +' ", 8 " +",&!"! G+" " '!!,9! +",& )"+", # +,)"&# )! 2 Když jsem dospl k názoru, že v Božích oích má pedstavivost nesmírný význam, zaal jsem zkoumat Písma, zdali totéž potvrzuje psané Slovo.

5 +", 4 ) +", % " )".%(! -) "" " 0" "!" # %)! )! " (. )" " "%"!! (" ))!% ' " %(! )!) )" )! "! ' )")! 9 3 )!! /"" ' )! ") ) %" % A " "!": )!)"$"): %! H " )! )!? '! ) (" "" 3 )!!. 0)! )! I" "A /! " 9! )! ) J! )!) "! * K") ( )! (! )" )! "9")!G+.?%! """ % H 0? )!)' "!! ",.)"!! ) ) ( "!" )!"K ( " %)!)! " # " 0 '! )( ' G 3

6 D! "#$%&'" ( BL "MC:'%F & %(! "" N" "! " 7 O )! "#$%&'" BL "POD:'%F * '! " )!( %(! " " )!G Q & *+%,-%./0 $12& BL "DDMAR:'%F 3 K" "! " N" "."!") " #"))! "! )" " "! %(! "" ") " A " )" )"%(!! ' "!") 8 "" "! #" %(!! "G 0 ) *+%,-50."B3 QDOD:'%F4 " )! )"")! S 5 )B# MDMF "))!G -! "#$%& 6) B# MDPF 4

7 9! % " " C ) /,7&68 (9 : & ;B9 "OQDRF. %(! " "" "" 9!! ()"G+' ) %(!, 4 Lidské pevrácené pedstavy byly píinou toho, že se tvá zem zmnila! G+9"79! "&%(! " ', %(!G/ ( < 2 / =< B9 "OQOSF * G +%(! < " "' ))" &,* )! "%(!"! %(! "!09A! " " /")!" #%! ) " &* A " ( "/ " )! )! " " " 9 " " G +# %(! & 9! )! &, ' )!"" %(! G> 4= 2%(! "! 6)! %(!" )""" T 9! )" 5

8 ' " "" T +", )" ( )" " " "" +" ", "!"- )" " " A )" "+" ", N""$ ()! )!" " ' )!" ")" " )$)" )!! ##%!)!' " "#! " %" <"$ # A " ) ) A " B% ( - " " ) ( %(! "" " " " " )! ; ")"! -( "" " " I %! "" 9 "! )"&# )!! %) 5) / -! " ( " )!" " )!! " ) " ( ""! "" (" # "? )!")! )" $") C? " )! " ",# "! /"' ")!" " < %)"" 9!( 6

9 9 " I"!)! " " )!! ")! ")! 3 K"!)!! " 9 ( " %(! 0 1 G) ( B- COP:'%F *! " / " " 4! - " )""9 " ("! )! ")!* "" "!!" ( " 4 9 )! )" ")!) " "#9 " 8 %" ")" " 7

10 ! "! #$ # #%& '!%%%% %$! ( # %%'#)#*! ')%'+#"( % )%(' # %% & %! ## & %# (%, % $ %-./ & #% -./#% ( #$ & % '# # & )# # #% % %# %$ # # % # (,!%(%! % #!% 01# ! #% 8 9: -) # $## #'(#%'# %% $ % %# %%'%, ; #% #%#! < / ) %< : " =: -> % % $ ( :? # #%#/ 8

11 $ #!%%!A%%( A) > $ B C % 23:-( 8 %:8 #% # # D ; #%! ( > %8 #:* ;# %!( E % ( / % ' $# # % % ) #% ( #% ( % <! ( : -! %' % %' %/8! %<) % % B 72)B 3 9 & ( % %'%( '%&%F % % ( % & F%2 %6 % ( #$ #%'#>,! %!, # $ # * % %$ % $ #% % %# (! ( #$ %G #% +' % ' % # & # %# ' %'#%% ### %! % % %( % ## $ '% %)( # ( #% #!%% $ $ % % " $H3C %)#%! 'A"I % (J1JC " ( H3C $# A& BCCJ, %' A" * %% ( 8 H 3 C A, ( %)( %#% <) % B %% %72)B 3 9# % # # K % %'' # # #* #$ I#%> #% % '% 9

12 I % ( $ % ( 'L' ( #: -M %%#+'# % % % 5 %' ' %/ : %% %, %' % % '!%" <<, %25 % 222B$ :-)$ %%% '#$ $ %! %% # ( #%! % %' # % % ') & #%%%%* )& #/ "( '( # (!%' % # % & " #% ( ( # ( # %!$% %'%% %# ( %* ( :-" %( %$/I % %# %# 8 %#%( % '#%!%!%( #" %* "< % 2B ( I#%' ##% %'# #8 # # % $' # % %( -/ -8 / % ' % -/ -/ $ #$ %%' '#$ %% N %%-/ -8 / % % ' %',' %, % # % G %%&!( % % "01# B4= (: -< #; % ( %/)% ##(:-"7'$ 9 %'/?# % (:-##%( %## %/7B #N $ %8 -/ %%G%' 10

13 "<O 26 52J )% % %' :-P % I# % %( %A/ - ; # %E# /F% #(:-;!D % %/& ' ( ; ' #%# %A ( # %'A)( % % %'%% # % % %( A * ' %A ) % #I#%' I % #%'%!$, $ ', * % %E% $ :%% A " 0 )% % #F#% #%:%%)#% %% #,% %( $ #% E $ % % + % % %E% & #'#% % Q #%% $ %E# A8 %R!(%S %#23OC:-G(# %' # /,% '#% -/F% / ( # %+#%) # #%A& % %%!## % % S'%# ' % 5 % %# % ###%# )#% '%# #% '%, %%& % T %< = P $ $ % 2O: #! ' %# D/ G% -%# / % -/ ) $# : - # E% %/* % #% ( # E( * E% %' 11

14 % # E% % " % 2H 24 : - # ; % % 7-/9 # # #! < '$# %! & #' < # # (## # ##/, '% ' #! #; %'% (: -) %; % % % 7-/9 ' %% % % %%' $ #;' #/ )% 3% 2522:-)% % (:)(# '## %##%# %' #!( #( (! %# %# %'8 # #( # ((( D( #( 'G%< 5 '# # '##% # '# ( (( < ( : )( ( ( & #' $ # (% ( % % #( > ( : ) D # % %% G # $' # %# % '## (## %' $, $ #! ( ( 7* ( : )%E # E & 9 % %<! %( %# % (: # % < %'% %%#& #'A<( : * %#< '&#'% % % ' ( %! * (: > # 12

15 @ %)' # %# D #' ## # ( ((:Q $ / " H % (: -> $ $ / " P % JO : -* N (! # #! $ /"(# %$! %'# $ $? A> $ % #%$ A> & # % %% L " U!%= )% ( ( # ( ##! #% #L% $ % # A" %## %I#%#%A& ( % $ #!#%%!'# #& : -) ( # % # #/ 7U ==9 * # # )% # # (:- #N %# %' / 70HBO9'(:-* (E# %## E % %7 9/%0 ' $ ; % %# G % - (% % # #7#$E %9%#& #/7B2C49 #A# #R'!! %' #& % A& % % #A* % % # F A, #% )% (: -G! % %#V/7062H9& #%%!(:- #N % %#/7S2BO498 % ''U : - A)$ %#A/ > ( :-Q /% < ) 2% 2O (:-)( %/ # $ I 13

16 8 # $ % $ %'( % * ' ( % %A)% (:-* ; (% (#& / "#' $ 0 ' # $ %'%7-/9) ( :-* ; $ $## % %$ # ( #% %L # #A/"( $ "( ### ) % %( $ %, # %# "(# #(# % ( %% # %' # ( % +# # ( % -./ ) % -./ -%/8 % $ & #' %(' '# % %K& #'Q %? #A? # %% # )# %( %0 %% 22) -./ 22% 26:-) :, : $ $ % ## % 7..9 $ % (#/ W % ( " % -/ %, /## # % $ % /T #% ( # %K! '% ''% (B C C C ' # K' % K * " '% % %%%'( * K '8 #: )$ AT # # %# #% '% % % '!A# 14

17 ' % # %* %'% #* % ##K ' I##' %% % I#! % '#( % "(# # # #%'% ' $ K # K! %#% %'%( K ' LL# ) %%'! LL## E2CK!, # LL#%# A, '%#( :-! #%/ I!% $ # ## %$# #% # %( ;! # #! 5 N % * '! % #(* % #'G %( % % * ' % #( % % ' % %E# G A& %% '% # #(( ; 5 %!& %L%% G% ( # ( ( ;' # % %'%' ( G # ##% )( # ( ; %!#% '# #% ) #$ % P$# 5!%(G! %+( %F( G ' #, K '#$ %!%S %# - % % % % % & 15

18 @ /, (!Q # %# % %# # # # (% # % T % #$ P %' # # %#)% # $' $ #? % & %( $ # %* %%)( % % ( %:- $ A/ )# #$ ( ( > %! P #' %#$# X,X K % #% %#$%X ##! '!##%# "( # % % % +#( %% % * % ( % % (' %-./,( % ##$ # $ %? (AG # $ % -!/" $ & 7 %& 9 % (!# ( #%,' ( - ( / P %( % ( % # %% ' %# % $# % ( %( ' & # ( # -( / %' # ) '( ## (% # (, %! #% % %!# #)## %! #%G # G%# %+ % # ## ' " 16

19 ( #%* # % A ( % %' % ( -./% %* ; %!# R < % %# %- /F%% % % & % (, - / %# %#? )% K!: -* % #A* % #A/"!# # ( % ( ( -( / % % ( #% % % % %' ) % # ( % ) % % I % %#? % & +% ## %( ' Q # # %%(:-& ( ;/ % %# %(%* # ## ( %)$ A) %& -./ :'(? ( & A-& ; ' %/7&6H=9 & ( AU :-VI %/ 78 6OJ98 #% #%$ %A "(!# %(% %# N % ##T ( ( ; ' N % ##'!#! #' # ( % (%# # # %%% # %'# % #%'# % %! 17

20 Dvata si hrála venku, náš malý pedškolák ve svém pokoji a miminko konen usnulo. Alespo prozatím. Hned jak malá usnula, dala jsem se do práce: mytí nádobí, skládání prádla... Dokonce jsem uvažovala, že bych se mohla pustit i do odvážnjšího úklidu! Pomyslela jsem si, jak lehce se mi podailo všechno zvládnout, když se mi nikdo nepletl pod nohy. O co istší by mohl mj dm být, kdyby to tak mohlo být poád! Najednou mne ale pepadla smutná myšlenka. Totiž že pijde doba, kdy budu mít asu, co jen budu chtít, abych si mohla dm uklidit do posledního drobeku. Ale nebude tu už žádné dít k pochování, žádná pusinka k utení, žádné hraky k posbírání, žádné auvínko k políbení ani hory prádla, prádla a prádla! 18 Požehnaná být mámou Mohla jsem být majorem ale vybrala jsem si být mámou. Vydlávala jsem si na živobytí te dávám život. Vymnila jsem vojenské pozdravy za dtská objetí a polibky. Místo vydávání rozkaz te vydávám vše, co jsem. Díky, Pane, za výsadu, že mohu být mámou.?yl? > Q G *?# %#QGY [[[ % # L S mokrýma oima jsem se rozhlédla po svém ne sice dokonale uklizeném, ale istém dom, a Bh mne vedl, abych byla spokojená a užila si, co mi dal. Zjistila jsem, že jsem vlastn požehnaná, když mám chvilku as uklidit ty malé nepoádky, protože je vyrobily moje malé poklady. Poklady, které mn a mému muži dal Hospodin. Nebudou se mi poád plést pod nohama a píliš brzy budu mít dm, který bude setrvávat v istot tak dlouho, až to nebude k vydržení, a budu si muset pozvat svá vnouata, abych mla po kom utít alespo otisky prst na oknech. Z% I%Y QG *? > "0TQ <0G($4O % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J

21 ! "! Nedávno jsem poslouchala kázání jednoho bratra a dotklo se mne, jak mluvil o matce a o tom, jakou moc Bh vložil do jejího povolání. Vím, že i ten malý kousek, který jsem peložila, vám dá život a povzbudí vás v pravd....etl jsem si v Bibli píbh o matce bratr Zebedeových. Díky Bohu za zbožné matky. Díky Bohu za matky, které se modlí za své dti! Díky Bohu za matky, které touží po spravedlnosti pro své dti. Halelujah. Víte, nco vám eknu. Modlitby matky dokážou dosáhnout do nejhlubšího pekla, chytit a vytáhnout z každé díry. Modlitby matky dokážou vyrvat dti z jakéhokoliv pekla a postavit je na cestu, které se íká nebe! Díky Bohu. Díky Bohu! Není divu, že se svt snaží snížit mateství. Není divu, že z nj chce udlat nco menšího, než ím ve skutenosti je. Není divu, že se dnes mateství pipisuje jakýsi podivný význam: Co že to jsi? Matka? ábel totiž ví, ábel dobe ví, že je poteba zbožných žen, které se budou starat a peovat, aby církev mohla vyrst. Halelujah. Je poteba žen, které budou ochotné se vydat. Žena, která miluje své dít, je pro nj ochotna položit svou duši, život i sílu. Bez ohledu na to, jak zle se k ní dít chová, stále jej miluje nekonenou vnou láskou. Jak mnohem víc miluje Bh církev! Halelujah. Vím, o em mluvím. Ml jsem mámu, která se umla modlit. Nemla poznání o konci svta, ale milovala nebe a vdla, co je to peklo. Vdla, že pro své syny nechce peklo. A tak se modlila, modlila a modlila. A mohl jsem jít kam jsem chtl, dlat, co jsem chtl, být uprosted zvrhlosti a pekla, dlat všechny možné nevyslovitelné opovrženíhodné híchy, ale poád jsem cítil tlak, jako by mne honili nebeští honci. Víte, že Písmo mluví o nebeském rytístvu? Bylo mi, jako by mne pronásledovali, aby se mne zmocnili a zachránili. Nalezli mne v híchu. A Bh se natáhl svou mocnou rukou a vytrhl mne odtamtud, spasil mne, naplnil mne Duchem Svatým a dal mi zahlédnout nebe... #E% 19

22 * % % %' #'% )(BO:BH # $%&&' &TY#L W2 T$ (? N AF$% Možná si již zaínáte uvdomovat, že poznat správné principy výchovy je v dnešním svt skuten nároný úkol. Máme tu pozstatky staromódní výchovy, nové humanistické metody behaviorální psychologie a nadto rozbedlou a vlažnou toleranci všech vcí. Široká nabídka kes anských knih o výchov propaguje spektrum osobních rad a názor. ada z nich je postavena více na teorii behaviorální psychologie než na principech pedkládaných v Bibli. V dalších publikacích se mísí prvky psychologie s biblickými verši a/nebo náboženským pojetím lásky, což ješt více pispívá k všeobecnému zmatku. Konen existují i takové knihy, které ve snaze ospravedlnit svj vlastní náhled pímo napadají biblické verše. Nelze se divit, že v oblasti výchovy dtí je dnešní spolenost siln dezorientována. Jediná shoda, které se údajní odborníci dobrali, je to, že neexistuje žádný pevný model výchovy dtí. Jinými slovy tvrdí, že pro rodie neexistuje žádná jediná a pravá cesta. ada tchto expert zastává tvrzení, že užití fyzických trest rodii se rovná týrání dtí. Svdomití rodie tak zaali pochybovat o svém právu 20

23 trestat vlastní dti. Nelze se tedy divit, že se v oblasti výchovy nkolik posledních generací rodi zcela spolehlo na svj vlastní úsudek a nejlepší odhad. Výsledkem je výchovný systém tvoený nesourodou smsicí jednotlivých informací, který nejspíše kombinuje prvky behaviorální psychologie a nebiblické principy lásky, a když všechno ostatní selže, užívá sílu. Takový systém však vede k silné nestabilit jak u dtí, tak u rodi, kteí se pokouší vyvážit jeden extrém druhým. Vnitn se zmítají mezi neúinností a pocitem viny, zatímco jejich dti trpí frustrací a hnvem. Bez pevn ureného systému se rodie uchýlí k metod pokus a omyl v nadji, že u druhého dítte se vyvarují omyl, ke kterým došlo pi výchov prvního, u tetího omyl, ke kterým došlo pi výchov druhého atd. Nkteí rodie jsou pesvdeni, že úspch tkví v tom, že se vyvarují chyb, kterých se podle jejich názoru dopustili jejich rodie. Nabízí se však otázka: jak rodie poznají, že jejich vlastní zpsob výchovy je správný? Jako rodie máte u každého dítte pouze jednu jedinou píležitost. Výchovou dítte strávíte podstatnou ást svého života, a pokud nedosáhnete pozitivních výsledk, všechno vaše úsilí se mže zdát bolestn promarnné. Jste spokojeni se svojí souasnou znalostí, jak využít této jedinené píležitosti ku prospchu každého ze svých dtí? Zamysleli jste se nad cenou, kterou zaplatí vaše dti i vy, pokud selžete a nevychováte je ádn? Žádný rodi se tmto závažným otázkám nevyhne. Jaká je na n odpov? Existuje njaký systém výchovy, který by se vším tím zmatkem skoncoval? Existuje takový, který by byl zaruen správný a vedl k odpovídajícím výsledkm? Odpov je kladná. Tato kniha se snaží pedložit zpsob výchovy dtí, tak jak jej zjevuje Bible zpsob, který je možno pijmout bez pochybností a s plnou dvrou v to, že nám pomže stát se úspšnými rodii. 1. Jan 5:14,15 A toto je smlá dvra, kterou máme k nmu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu pedkládali, máme naplnné. Povzbuzení Dodatené úvahy tená této knihy by ml mít neustále na pamti Boží milost. Možná se dozvíte vci, pi kterých vás napadne, kéž bychom to byli tehdy vdli. Možná zjistíte, že jste dlali chyby. Bh se však bude dívat na vaši minulost, 21

24 tak jak je napsáno ve Filipenským 3:13b zapomínaje na to, co je za mnou... Bude s vámi a s vašimi dtmi jednat na základ toho, jak budete do budoucna nakládat s pravdou, kterou jste poznali. Podle své milosti bude též jednat s vašimi budoucími chybami pi výchov. V porozumní i v praktickém uplatování pravdy všichni rosteme po krkách. Rozhodnte se postupovat ve výchov podle Bible a volejte k Bohu, aby vás zmocnil k inní Jeho vle. ( $! Na základ pedpoklad uinných v dodatku A víme, že Bh v Bibli poskytl informace, které rodie potebují k výchov dtí. Rodim, kteí se budou ídit biblickými pravdami, zaslibuje Písmo požehnání, a naopak tm, kteí je odmítnou, pedpovídá zloeenství. V životech rodi, kteí pi výchov vytrvale uplatují Boží pravdu, se dostaví požehnání ve form radosti a pokoje. Rodie budou požehnání vnímat zvlášt tehdy, až jejich dti dorostou do dosplosti. Dokud jsou dti v procesu výchovy, rodie toto požehnání obvykle dostaten nepoci ují. Radost zaíná v okamžiku, kdy dobe vychované dti dospívají do puberty, a pozdji, kdy se z nich stávají dosplí lidé. Mohou rodie zakoušet radost v letech, kdy jsou jejich dti v pubert? Nejenom že mohou, ale mli by, nebo práv v letech puberty se neomyln projeví výsledky výchovy, a už dobré, i špatné. Dokud jsou dti malé a pevn pod vnjším vedením, obvykle se pravidlm svých rodi podizují. Jakmile však zanou dospívat a samostatn se rozhodovat, ukážou se výsledky správné výchovy. Pokud byly dti vychovány dobe, mohou rodie prožívat skutenou radost z naplnní Božích zaslíbení. Písloví 10:1a Syn moudrý obveseluje otce. Písloví 23:24,25 Náramn bývá potšen [1] otec spravedlivého, a ten, kdož zplodil moudrého, veselí [2] se z nho. Necha se tedy veselí [3] otec tvj a matka tvá, a a pléše [4] rodika tvá. Písloví 29:17 Tresci syna svého, a pinese odpoinutí, [5] a zpsobí rozkoš duši tvé. Písloví 31:28 Povstanouce synové její, blahoslaví ji: manžel také její chválí ji. 22

25 Bible asto staví do protikladu moudrost s bláznovstvím. Moudrý je ten, kdo žije podle pravdy, a blázen ten, kdo si jde svou vlastní cestou ve vzpoue a nevdomosti. Citované verše zaslibují velkou radost a štstí rodim, kteí vychovají moudré dít. Verš 28 z 31. kapitoly Písloví poukazuje na velkou úctu a požehnání, které dorstající dti prokazují své matce. Jak velký rozdíl je to oproti naší souasné civilizaci, kde není cenna ani mateská role, ani úsilí matky dti vyuovat. Souasná situace jenom ukazuje, jak daleko se naše spolenost odchýlila od pravdy Božího slova. Bible není zastaralá a pekonaná, to pouze sklízíme zloeenství jako následek odklonu od Boží pravdy v našich životech. Rodie, kteí se pikloní k lidskému systému výchovy, budou pipraveni o Bohem zaslíbené požehnání, a namísto nho sklidí dsledky zloeenství plynoucí z nevdomosti a neposlušnosti pravd. Zloeenství Písloví 10:1b Syn bláznivý zámutkem [6] jest matce své. Písloví 17:21 Kdo zplodil blázna, k zámutku [7] svému zplodil jej, aniž se bude radovati [8] otec nemoudrého. Písloví 29:15b Dít sob volné k hanb pivodí matku svou. Tyto verše výstižn popisují, co budou prožívat rodie, kteí výchovu svých dtí nezvládnou. Matku, která vychová bláznivé dít, bude tížit nesnesitelné bemeno zármutku a zoufalství. Bude se dokonce stydt za to, že do svta posílá dít, které nebylo ádn pipraveno. Otec blázna (toho, kdo odmítne Boha a pravdu Božího slova) bude také prožívat zármutek a bude mu scházet vnitní pocit štstí. Uvedené píklady zloeenství dokládají rozmr bolesti a úzkosti, jak je budou rodie prožívat, až se jejich dít ve vku puberty a pozdji dostane do vzpoury. Zloeenství se bude stupovat úmrn tomu, jak budou sílit tlaky, do kterých se jejich dít bude dostávat kvli svým sobstedným a svévolným postojm. Budou svdky toho, jak jeho sobstedná orientace ovlivuje jeho vzdlání, kariéru, manželství i rodinu, až nakonec znií to, co mohl být jinak produktivní život. Tak se dti samy stávají nástroji zlo- eenství svým rodim. Tisíce dnešních rodi sledují selhání svých dosplých dtí s bolestí v srdci. Zejm nic nezarmoutí dobré a morální rodie tolik, jako když vidí své dti v totální vzpoue vi všem hodnotám, na kterých oni sami postavili své životy. Cítíme s tmi z vás, kdo jste tento zármutek nad dosplými dtmi 23

26 již prožili. Tato kniha byla napsána s cílem pomoci rodim, aby nemuseli prožívat bolest, kterou jste zakusili. Snad vám dodatek B této knihy, nazvaný Nadje pro rodie, kteí selhali, pinese ástenou útchu. Výchova dtí není njaká náhle vzniklá situace, nad kterou by rodie nemli vládu. Nelze pijmout konstatování, že nkteré dti jsou prost OK, zatímco jiné ne. Nco jako špatné sím prost neexistuje. I když mže dít eventuáln odmítnout všechny pokusy o dobrou výchovu, bude to muset uinit s jasným vdomím, že se rozhoduje proti tomu, co je správné. I dít, které se bouí proti dobré výchov, se pravdpodobn nakonec po jistém mezidobí vzpoury vrátí k produktivnímu životu. Bh nás zaopatil pravdou proto, abychom my jako rodie pijali požehnání, nikoli zloeenství. Zodpovdností každého otce a matky je hledat pravdu a uplatovat ji pi výchov svých dtí. I pokud jste až do dneška ostudn selhali, máte stále ješt možnost ovlivnit budoucnost svých dtí tím, že se rozhodnete pro Boží cestu. Obvykle to trvá plných devatenáct let výchovy, než vyroste moudré, nebo bláznivé dít. Nicmén (s Boží milostí) je možné zvrátit dvanáct i tináct let pošetilé výchovy a nasmrovat dít na správnou cestu na tch zbývajících šest, sedm let. Nelze toho však dosáhnout bez porozumní Božím principm a bez pevného rozhodnutí se jimi ídit. Správná výchova je projevem nejvtší lásky, jakou mohou rodie prokázat svému synu nebo dcei. Tuto lásku a péi ve výchov nemže nikdy nahradit množství materiální pée a hojnost hmotného zabezpeení. Pokud skuten své dti milujete, vychovávejte je. Jenom tak vy i ony obdržíte požehnání, které Bh lovku zaslíbil. Dodatené úvahy Našim dtem je nyní 38, 35 a 33 let (duben 1998). Spolu s manželkou prožíváme radost pesahující jakékoli jiné životní potšení, když vidíme, jak dsledn aplikují Boží slovo ve svých životech a pi výchov svých dtí. Každé z našich dosplých dtí si prožilo svj díl utrpení: špatné zdraví, smrt milovaného lovka, strádání, bolestné vztahy i zhroucené životní sny. Každé z nich se však zachovalo vyzrále byly schopny pijmout odpovdnost za své iny a nést jejich dsledky. Navíc také spoléhaly na Boha, že je z jejich zkoušek vysvobodí. Dv z našich dtí si prožily krátké období, kdy se vydaly svou vlastní cestou a ídily se svými vlastními názory. Nakonec však, jedno po druhém, vrátily svj život do Božích rukou. Chvála Pánu! Boží milost v pípad naší rodiny pekonala Jeho zaslíbení. Našemu nejstaršímu bylo devt let, když jsme s Virginií pijali spasení. Ani jedno z našich dtí tak ve velmi dležitém období formování nemlo výhodu biblické výchovy, kes anského vzdlání a zkušenost obecenství církve. 24

27 S manželkou jsme se však po svém obrácení vydali Bohu a pevn se rozhodli následovat Jeho slovo. A On byl vrný a pímý k našim dtem. Bhem let, kdy jsem mluvil s tisíci znepokojených rodi, opakovan zaznívala následující otázka: Existuje skuten Boží zaslíbení, že z našich dtí budou ádní lidé, když je správn vychováme? Nkteí autoi, kes ané, tento koncept zamítli. Všimnte si prosím, že nejenom Písloví 22:6 Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. naznauje záruku. I všechny ostatní verše citované v této kapitole nás varují, že to, jací mladí lidé jsou, je výsledkem výchovy, které se jim dostalo. Zdá se mi oividné, že rodie, kteí vychovají bláznivé dít (to, které odmítne poddat svj život Božímu slovu), sklidí slíbené zloeenství. Stejn zjevné je i zaslíbení, podle nhož ten, kdo vychová moudré dít, jež ctí své rodie a Boží slovo, sklidí požehnání pro sebe i své dti. Exodus 20:12 Cti otce svého i matku svou, a se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bh tvj dá tob. Efezským 6:2,3 Cti svého otce i matku, to je první pikázání se zaslíbením: aby ti bylo dobe a abys žil dlouho na zemi. Nikdy jsem se nesetkal s díttem, které by se zvrtlo poté, co bylo vychováno kes anskými rodii žijícími ve správn fungujícím manželství (otec ve vedení, matka v roli opory, oba uplatují lásku a spravedlnost) a podle správných princip výchovy (s rovnováhou mezi výchovou a vyuováním). Setkal jsem se však s mnoha mladými lidmi, kteí zaplatili vysokou cenu za to, že jejich kes anští rodie ve výchov selhali. Nkteré z nich Boží milost z jejich nevychovanosti vysvobodila a nyní již chápou, co je zdrojem jejich problém. Každý, kdo byl takto pozdvižen, je také odhodlán chyby svých rodi neopakovat. Mojí modlitbou je, aby se rodie, kteí tou tuto knihu, pevn rozhodli vyuit své dti cest, po které by mly jít. 25

28 )*+,- Už je pozd a moje drobotina dávno spí. Manžel je mimo msto a dnešek byl opravdu dlouhý. Jak jen dtem chybl tatínkv obvyklý triumfální návrat z práce dom. Dnes veer mám opravdu co dlat dohnat skluz a dát to tu do poádku. S mírnou nechutí se odhodlávám k poslednímu úkolu hromad vypraného prádla. Zelený prádelní koš se už dva dny schovává za pohovkou dnes musím konen to prádlo poskládat. Poté, co jsem zbavila pohovku hraek, knížek a rzných jiných pedmt, sedla jsem si a zaala vršit poskládané obleení svých dtí do komínk podle jednotlivých druh. Jak se ádky a komínky zvtšovaly, najednou jsem si uvdomila, že zaínám být njak namkko. Pokaždé, když vylovím z koše malou košili i ponožku, jsem o nco dojatjší. Když skládám a rovnám obleení, myslím na dít, kterému to zrovna patí. Jak roztomilý svetík! Tahle košile není nic zvláštního, vlastn jsem ji koupila v sekái. Ale myslím na usmvavého hošíka, který ji nosí. Chytne vás za srdce. Záplava nhy. Jsou mu tyi roky a má zasnné hndé oi. Je to až k smíchu, že pouhý pohled na jeho košili m dokáže dojmout k slzám! Dívám se na úhledné hromádky ponožek svého šestiletého synka. Špiky všech ponožek jsou vn obarvené nahndo, protože neustále bhá v jednch oblíbených botách. Ty ponožky svdí o legraních a zvláštních zvyklostech, které podtrhují osobnost zrzavého klouka. Potom skládám malé džínové lacláe svého dvouletého. Protestuje, když mu je chci obléknout. Bhem dne pibhne, tahá za rozepnutou kšandiku a volá, Mami! asto ho najdu na zahrad zabraného do hry, lacláe neznámo kde... 26

29 Nejmenší komínek patí mé ržice, holice. Je to jediná ržová ádka oblek. Vzpomínám, jak drobounká byla, když se narodila. Ty malinké kousky obleení se skoro ani nedaly skládat. Poád mi není jasné, pro to obleení tak rychle roste. Úkol je splnn. Hromádky odnesu až ráno, nechci ty spící hlaviky probudit. Tentokrát byla povinnost nakonec vlastn píjemná. Dkuji ti, Pane, že jsi pro mne tak obyejný úkol promnil v naplující odmnu. \ LQ G 8 & "%#$#%%%%4 > "0TQ <0G+BCCC$4B./0 12(/3,*.(4 Když bylo mým dvma nejstarším dcerám asi tak pt a šest let (dnes je jim jedenáct a skoro tináct), asto jsem veer napsala kratiký vzkaz a/nebo verš z Písma pro každou z nich a nalepila na skí, aby ho tam ráno našly. Tšily se na tyto velmi osobní dopisy. Obas jim nco pipsal i jejich tatínek. Dvata si ukládala psaníka do desek s nápisem Dopisy z lásky pro (jejich jméno). as od asu te najdu dvata, jak sedí na posteli, proítají si ta psaníka a vzpomínají, co tehdy prožívaly, jaký mly pocit, když dopis poprvé etly nebo co pro n ten uritý verš Písma znamenal. Piznaly, že díky tmto psaníkm si vždy pipadaly a pipadají dležité, jedinené. & 0 L? #? 0%[ % %'#4! > "0TQ <0G+BCCC$4B *? % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J [[[% # L 27

30 Zachovej jejich srdce citlivá () * * * + *+,- - +*.!"- )+, ++!/0+!1 *, ! ***0 2,**! 34+!0+0+! 1* 0 5* 0+0!),06**++! , *! *+9,2! 1 * * *,:., +!;0 0, + +! <,0 20,++,!- + 2! 10 +, 0=!1,: > !-,!;! 1 " * * :;0 *! <,0* *+*!<* + 0!-!1,0 *5**! 28

31 ! 1 +* +!A!B, ++ +*! 1, *! C!; D&%+&!8<;9/ *0 *!> **!)+*,**!10, 0+ 0! 3 **!), * +!10 0, 0 * !-, *+ +* *+0,* + * + *! 3 *+E*!< + 0 *! > * +)%!-* F&CG&"# $ %$ &' $ () $ *!8<; *!>+* 2!1*0 E*! > + 0 *! )*+!<,0+0 0,+ *!/*++ ++,!<, +0+0! ) + * !) 0 0 +!120! / 0 " + + * *!)+ + 0,! >,0 0 * +* +" *!/+ 29

32 +! ! ) 0*0!* +!3 +, 0 0!/,***+! /#,G&%C6%G&+ %'% % % 89 $ '% '! 8<;9/ *, +: > +*!) 0 : < + 0*,0:> * * +? H! < +!) 0 0!;0 *!) 0: 3* :) 0 *: H!) ! 10, 0 *! >+,!/ 0! > = 0 ****!.**!10 / 0 * E*,! >!<* +!/ ! >,0 0 +*! 30, * =!10&, -! 8> CI&'J <;9! <,0 *:6*0,+ * +, * 0 +! )+ +* +, +0 30

33 * 0! > + * * +0*0 *!<*+!K! ; +:)? 1 *! < * +!>+ * **+ *0*!),!) *, 0 2+! L 2,,! >, 0 +& <*,0 *,!"<*,!H! - 0 +!/ M* GI&CI6CD, &. '$% $ % +%%'$%% / % # / '! N, 0 ++***!3+! O=!6 0* * 0 + 0=!/ 0!! 3 0*** ++* ++!>0+ *+* *+2! *? )GL, QG ) %'%$! ( $%8 #2O:2532=5BOD8 %H:2532O5BC S#=:H 5= *? % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J [[[% # L 31

34 JÁ ŽE HO MÁM POSLOUCHAT?!""#" $%# Kapitola druhá: Co íká Písmo o poslušnosti ženy?!" # $%&'(&)*+, &-.//..0 ' 12''&%&)34.#!- 1 # 1 0 '12''&56&)7.# :&;;&)*# 2 /#. "/0 +<!2 =2 > => /&)"/ / /"/0, / 1 # 2!0 892:&%%&)*4.0 12%&'5&)*#/#.2! "/0 +> => /&)A##/ 2 / "/ 0 B2 =2 C /& ).4! 4/ 0/ /&) /! "/D // -.-! 40,+"/ /!!)!0)!0, ' ;&''';&)*4!-7.! /.#.# 0 ;&%E:&)--#.# # #.#-# #.##! #.# / / 0 +7!- # #/ F /G7! 2 /H, 32

35 '" %&'&)-.#.-2.#.#4.-. /. /.#0 '" %&:(&)-##-#-#. # /#.#! 2 B / 2I # #.. /-!0 B!!!!I / #.-! /!!# J /. / & ##!!# /-K B!#." /.#- "!#! / /#& B 22.#./-K B "! #.# -K B - // 2 )0K " 4K"# K B " # 9 #. K BE / " / / 2-)0-)0 A -/ " //- &'()* &+ *, * -.)- */-. 4. L/. #2. M.*- # 27*/.2. /!4!/ ) #. - 2.#.#4.-. /. /.#0 "!/ / 33

36 )&*).'//**0/1&'()* A. # -.# #. 9 - /# B! /&)*/2 "/ 7. - / L(&;?, H.##-"..#2#/-.# / / - -)N- #- E.#-. 0+$;&;?,1##.2 -#/ / 21 F O. - 7%P&%('( / -.# / " - # / / /.#.2 / / 8Q!-#-. *'%&'R&)"./ 2!I 4 -.!! #.# 2/E 7.4.# /.#-0 ' S'%&';&)1/! / I..0 '" ;&'%D':&)"/#.!-- "/./#!!. 2 /. 7..#. M220 A! #! / - # / #/. #!! &)7 4..#4#!!.#I/4-& 1-.! 0+F#;%&:, T!!"1#" B / -B! &)BE -.E.# / 7.4 # ' 71&)"# /..4.!!. / #/ D.# /.#!-0 34

37 #!0+F#?&'6;P," F:&;6" /&)A!0 #! #/// " B.#&)! # /0 "K "! /2 2 /.2/ A" # # 4-! -.# / B # - H / # J/..#U-/ /2 /# F F - L! 2 )0 D / / 9 >/ / # # /H B! 4/O. #& )VJ/ # 0+L;;&;', B -" /4 /.2 7.O/ /./ 1- # / 1 O OI I./O./OI0+S'%&:DR, BE - /.#. JO M!"B!OB! &)F# - #. / / M!=!.0+L'R&;R, B.- / # H 4 / - -/.#.#.29 / &'()* *0,/ " /* 1/K" //= - # */.#.# / 1#.2 / #.# /. 35

38 #! # B - - # /- -# - -VB-.# /.#.#...#M#2.# /#!.# - #!I /.. - / - /!/. B.##!!.2.. # 2.# / - -. / / #! I # /.!. -!/ - //. " #!!2. 2 #! M/ /./2I!H V B.##!!# / /HL! V0 // #&N-H/./.# 2D) 0 H ' F # 2 H. H/ 8/)O4.- V0 B- #!!9 # H / H.-7.##.#!- //"K"H.# #.#.# 2 -.! 36

39 - $ #5-6 % 77'8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B -* #%( ( %%/ )9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; <!)=>5#$%&&'8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-? N A/F$%B - $!/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? A 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D <" '!!!!!!!!!!!!!!!!! E B -?()# A/ S laskavým svolením autor z anglických originál peložili K. Klusoová, E. Kotrlová, M. Oulická, J. Kotrla a R. Oulický. Vydal: PATMOS Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N D u b e n 2 0 0 4 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN D u b e n 2 0 0 4 3 ! "# $% % &! % # " # ' %($ %$ $! ) & $ ' %$ ' %# #! '!'! *# # #! $$ $ #!!# $*$% %%#$$% +' %# $,-!" # $$%& %'( " ) '*'$ +, $-&. / * $ ''! 0! "#$% # 1**$ "+, 2&2*

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3

P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 6 1 3 ! " #$ %&'( ) *+#,-. / 0#0 1 20 3 4# 5, 6 7 #, !" #$%&' Vážení pátelé, v poslední dob jsem astokrát pemítal o tom, kolik energie je teba vynakládat na

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká

Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny. Veronika Místecká Rodiovská dovolená jako determinant ekonomické situace rodiny Veronika Místecká Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce je zamena na ekonomické zmny v rodinách bhem pobytu jednoho rodie na

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Výbr z nových knih 11/2011 psychologie

Výbr z nových knih 11/2011 psychologie Výbr z nových knih 11/2011 psychologie 1. Když se matka a dcery navzájem hledají : Démétin zármutek a Persefonin návrat - živoucí mýtus / Ingrid Riedelová ; [z nmeckého originálu... peložila Magdalena

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Uplatování práv dítte v rozvodovém ízení. Bc. Marie Mašterová

Uplatování práv dítte v rozvodovém ízení. Bc. Marie Mašterová Uplatování práv dítte v rozvodovém ízení Bc. Marie Mašterová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá uplatováním práv dítte rozvodovém ízení. Teoretická ást práce je tvoena definicí

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N S r p e n 2 0 0 3 1

K E S A N S K Ý A S O P I S O R O D I N S r p e n 2 0 0 3 1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN S r p e n 2 0 0 3 1 Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy budeš míti pravdu jeho. Žalm 91:4 Úvodník!" #$" " % & '(! &% #$" ()"("(%( ( )"*"!)"(

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více

# $% &' () * +,-. / &0(1 * $ & --! 2 !" #$ 3 (( 4"5 6 "7 8-)99&) :. ;(<)= * >& $& : 2. GraphicGarden.com

# $% &' () * +,-. / &0(1 * $ & --! 2 ! #$ 3 (( 45 6 7 8-)99&) :. ;(<)= * >& $& : 2. GraphicGarden.com KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2006 1 1 !" # $% &' () * +,-. / &0(1 * $ & --! 2!" #$ 3 (( 4"5 6 "7 8-)99&) :. ;(& $& : 2 GraphicGarden.com !" #$%&' Milí tenái, opt vás zdravíme a pedkládáme slova,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva

O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS. (Výatek z knihy) Pedmluva O EM PEMÝŠLÍŠ? MERLIN CAROTHERS (Výatek z knihy) Pedmluva Pedstavte si filmové plátno. A te na nm promítnte myšlenky, které vám bhem posledních týdn bhaly hlavou. Kdyby je nkdo vidl, museli byste se stydt?

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více