P r o s i n e c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o s i n e c 2 0 0 3 2"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c

2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely a knžími rodiny, poddajnými manželkami a moudrými matkami. Pro nikoho z nás, kteí se v nkteré z tchto rolí nacházíme, to není úkol snadný a samozejmý, a proto ped sebe stavíme zrcadlo Božího slova a svdectví služebník, kterým zde dáváme místo. Víme, že ze tení tohoto prosincového ísla pijmete spolu s námi požehnání a moudrost. Pi výchov dtí je vidt dva hlavní extrémy. Na jedné stran pevládá liberálnost, kdy je dtem od mala dovoleno dlat si, co chtjí, kdy chtjí a jak chtjí, ve víe, že z toho jednou vyrostou. Neuí se odíkání, trplivosti ani sebeovládání. Jak mže z takové výchovy povstat generace silných a pomazaných muž a žen, které svt potebuje? Na druhé stran se mžeme setkat s násilnou, zákonickou a nelaskavou výchovou, kdy rodi dít citov vydírá, podvádí nebo manipuluje pomocí strachu ve snaze získat jeho pozornost a pinutit ho ke správné vci. Trest je pak asto výsledkem rodiovské frustrace a neovladatelného hnvu. Ani jedno, ani druhé není zdravé biblické vychovávání a trestání. Trestání tu není k tomu, abychom si jako rodie ulevili od své zlosti a zuivosti! Je tu proto, abychom ulevili dítti a pomohli mu od vzpoury, které se samo v dané chvíli nedokáže zbavit. Snažíme se dti uit, že proutek je jejich pomocník a že rodi je trestá pro jejich dobré, ne pro svou vlastní úlevu. To vše spojené s láskyplnou domluvou a pijetím, resp. odpuštním provinní. Trestání a výchova v duchu pravé lásky není trauma. Není píjemné, ale se známostí dvod se snáší mnohem radostnji. A co hlavn, dti v dosplejším vku jist ocení, co se v dtství nauily, a budou s radostí sklízet ovoce spravedlnosti. Pejeme vám i sob, abychom v tom jako rodie byli úspšní. Jií Kotrla

3 ! " # $" % "" &'& #& %(! ")!")! )!* ) )! ") "+ ", -!)! %(!. /( ) %(! 0 )! )! #1230*4560*78692*6&!"# 3 )!! " ) " " '")!!:))#%(! ")! ))! " 9! " ( " - )"#123 0*456 0*5 ; " ) ""&#! )")! " )! ")!! # "&# "! "))!! " """&#"!! ) ) 1

4 < "!! 9 & '" ""! " " " " ( "; " ) & ' )! % & # " 9! &=" " )!! -""" " ) " :")!""7')! " " +, "))! ("> )7 0)!" "!? - " " " " %(! )"" 0)! " 9 %(! ( A )! " " " # " 9 " " A? " " )! " 1 " ") ""!6 )B9CDEF %! )!""" " "")!)! " "G +' ", 8 " +",&!"! G+" " '!!,9! +",& )"+", # +,)"&# )! 2 Když jsem dospl k názoru, že v Božích oích má pedstavivost nesmírný význam, zaal jsem zkoumat Písma, zdali totéž potvrzuje psané Slovo.

5 +", 4 ) +", % " )".%(! -) "" " 0" "!" # %)! )! " (. )" " "%"!! (" ))!% ' " %(! )!) )" )! "! ' )")! 9 3 )!! /"" ' )! ") ) %" % A " "!": )!)"$"): %! H " )! )!? '! ) (" "" 3 )!!. 0)! )! I" "A /! " 9! )! ) J! )!) "! * K") ( )! (! )" )! "9")!G+.?%! """ % H 0? )!)' "!! ",.)"!! ) ) ( "!" )!"K ( " %)!)! " # " 0 '! )( ' G 3

6 D! "#$%&'" ( BL "MC:'%F & %(! "" N" "! " 7 O )! "#$%&'" BL "POD:'%F * '! " )!( %(! " " )!G Q & *+%,-%./0 $12& BL "DDMAR:'%F 3 K" "! " N" "."!") " #"))! "! )" " "! %(! "" ") " A " )" )"%(!! ' "!") 8 "" "! #" %(!! "G 0 ) *+%,-50."B3 QDOD:'%F4 " )! )"")! S 5 )B# MDMF "))!G -! "#$%& 6) B# MDPF 4

7 9! % " " C ) /,7&68 (9 : & ;B9 "OQDRF. %(! " "" "" 9!! ()"G+' ) %(!, 4 Lidské pevrácené pedstavy byly píinou toho, že se tvá zem zmnila! G+9"79! "&%(! " ', %(!G/ ( < 2 / =< B9 "OQOSF * G +%(! < " "' ))" &,* )! "%(!"! %(! "!09A! " " /")!" #%! ) " &* A " ( "/ " )! )! " " " 9 " " G +# %(! & 9! )! &, ' )!"" %(! G> 4= 2%(! "! 6)! %(!" )""" T 9! )" 5

8 ' " "" T +", )" ( )" " " "" +" ", "!"- )" " " A )" "+" ", N""$ ()! )!" " ' )!" ")" " )$)" )!! ##%!)!' " "#! " %" <"$ # A " ) ) A " B% ( - " " ) ( %(! "" " " " " )! ; ")"! -( "" " " I %! "" 9 "! )"&# )!! %) 5) / -! " ( " )!" " )!! " ) " ( ""! "" (" # "? )!")! )" $") C? " )! " ",# "! /"' ")!" " < %)"" 9!( 6

9 9 " I"!)! " " )!! ")! ")! 3 K"!)!! " 9 ( " %(! 0 1 G) ( B- COP:'%F *! " / " " 4! - " )""9 " ("! )! ")!* "" "!!" ( " 4 9 )! )" ")!) " "#9 " 8 %" ")" " 7

10 ! "! #$ # #%& '!%%%% %$! ( # %%'#)#*! ')%'+#"( % )%(' # %% & %! ## & %# (%, % $ %-./ & #% -./#% ( #$ & % '# # & )# # #% % %# %$ # # % # (,!%(%! % #!% 01# ! #% 8 9: -) # $## #'(#%'# %% $ % %# %%'%, ; #% #%#! < / ) %< : " =: -> % % $ ( :? # #%#/ 8

11 $ #!%%!A%%( A) > $ B C % 23:-( 8 %:8 #% # # D ; #%! ( > %8 #:* ;# %!( E % ( / % ' $# # % % ) #% ( #% ( % <! ( : -! %' % %' %/8! %<) % % B 72)B 3 9 & ( % %'%( '%&%F % % ( % & F%2 %6 % ( #$ #%'#>,! %!, # $ # * % %$ % $ #% % %# (! ( #$ %G #% +' % ' % # & # %# ' %'#%% ### %! % % %( % ## $ '% %)( # ( #% #!%% $ $ % % " $H3C %)#%! 'A"I % (J1JC " ( H3C $# A& BCCJ, %' A" * %% ( 8 H 3 C A, ( %)( %#% <) % B %% %72)B 3 9# % # # K % %'' # # #* #$ I#%> #% % '% 9

12 I % ( $ % ( 'L' ( #: -M %%#+'# % % % 5 %' ' %/ : %% %, %' % % '!%" <<, %25 % 222B$ :-)$ %%% '#$ $ %! %% # ( #%! % %' # % % ') & #%%%%* )& #/ "( '( # (!%' % # % & " #% ( ( # ( # %!$% %'%% %# ( %* ( :-" %( %$/I % %# %# 8 %#%( % '#%!%!%( #" %* "< % 2B ( I#%' ##% %'# #8 # # % $' # % %( -/ -8 / % ' % -/ -/ $ #$ %%' '#$ %% N %%-/ -8 / % % ' %',' %, % # % G %%&!( % % "01# B4= (: -< #; % ( %/)% ##(:-"7'$ 9 %'/?# % (:-##%( %## %/7B #N $ %8 -/ %%G%' 10

13 "<O 26 52J )% % %' :-P % I# % %( %A/ - ; # %E# /F% #(:-;!D % %/& ' ( ; ' #%# %A ( # %'A)( % % %'%% # % % %( A * ' %A ) % #I#%' I % #%'%!$, $ ', * % %E% $ :%% A " 0 )% % #F#% #%:%%)#% %% #,% %( $ #% E $ % % + % % %E% & #'#% % Q #%% $ %E# A8 %R!(%S %#23OC:-G(# %' # /,% '#% -/F% / ( # %+#%) # #%A& % %%!## % % S'%# ' % 5 % %# % ###%# )#% '%# #% '%, %%& % T %< = P $ $ % 2O: #! ' %# D/ G% -%# / % -/ ) $# : - # E% %/* % #% ( # E( * E% %' 11

14 % # E% % " % 2H 24 : - # ; % % 7-/9 # # #! < '$# %! & #' < # # (## # ##/, '% ' #! #; %'% (: -) %; % % % 7-/9 ' %% % % %%' $ #;' #/ )% 3% 2522:-)% % (:)(# '## %##%# %' #!( #( (! %# %# %'8 # #( # ((( D( #( 'G%< 5 '# # '##% # '# ( (( < ( : )( ( ( & #' $ # (% ( % % #( > ( : ) D # % %% G # $' # %# % '## (## %' $, $ #! ( ( 7* ( : )%E # E & 9 % %<! %( %# % (: # % < %'% %%#& #'A<( : * %#< '&#'% % % ' ( %! * (: > # 12

15 @ %)' # %# D #' ## # ( ((:Q $ / " H % (: -> $ $ / " P % JO : -* N (! # #! $ /"(# %$! %'# $ $? A> $ % #%$ A> & # % %% L " U!%= )% ( ( # ( ##! #% #L% $ % # A" %## %I#%#%A& ( % $ #!#%%!'# #& : -) ( # % # #/ 7U ==9 * # # )% # # (:- #N %# %' / 70HBO9'(:-* (E# %## E % %7 9/%0 ' $ ; % %# G % - (% % # #7#$E %9%#& #/7B2C49 #A# #R'!! %' #& % A& % % #A* % % # F A, #% )% (: -G! % %#V/7062H9& #%%!(:- #N % %#/7S2BO498 % ''U : - A)$ %#A/ > ( :-Q /% < ) 2% 2O (:-)( %/ # $ I 13

16 8 # $ % $ %'( % * ' ( % %A)% (:-* ; (% (#& / "#' $ 0 ' # $ %'%7-/9) ( :-* ; $ $## % %$ # ( #% %L # #A/"( $ "( ### ) % %( $ %, # %# "(# #(# % ( %% # %' # ( % +# # ( % -./ ) % -./ -%/8 % $ & #' %(' '# % %K& #'Q %? #A? # %% # )# %( %0 %% 22) -./ 22% 26:-) :, : $ $ % ## % 7..9 $ % (#/ W % ( " % -/ %, /## # % $ % /T #% ( # %K! '% ''% (B C C C ' # K' % K * " '% % %%%'( * K '8 #: )$ AT # # %# #% '% % % '!A# 14

17 ' % # %* %'% #* % ##K ' I##' %% % I#! % '#( % "(# # # #%'% ' $ K # K! %#% %'%( K ' LL# ) %%'! LL## E2CK!, # LL#%# A, '%#( :-! #%/ I!% $ # ## %$# #% # %( ;! # #! 5 N % * '! % #(* % #'G %( % % * ' % #( % % ' % %E# G A& %% '% # #(( ; 5 %!& %L%% G% ( # ( ( ;' # % %'%' ( G # ##% )( # ( ; %!#% '# #% ) #$ % P$# 5!%(G! %+( %F( G ' #, K '#$ %!%S %# - % % % % % & 15

18 @ /, (!Q # %# % %# # # # (% # % T % #$ P %' # # %#)% # $' $ #? % & %( $ # %* %%)( % % ( %:- $ A/ )# #$ ( ( > %! P #' %#$# X,X K % #% %#$%X ##! '!##%# "( # % % % +#( %% % * % ( % % (' %-./,( % ##$ # $ %? (AG # $ % -!/" $ & 7 %& 9 % (!# ( #%,' ( - ( / P %( % ( % # %% ' %# % $# % ( %( ' & # ( # -( / %' # ) '( ## (% # (, %! #% % %!# #)## %! #%G # G%# %+ % # ## ' " 16

19 ( #%* # % A ( % %' % ( -./% %* ; %!# R < % %# %- /F%% % % & % (, - / %# %#? )% K!: -* % #A* % #A/"!# # ( % ( ( -( / % % ( #% % % % %' ) % # ( % ) % % I % %#? % & +% ## %( ' Q # # %%(:-& ( ;/ % %# %(%* # ## ( %)$ A) %& -./ :'(? ( & A-& ; ' %/7&6H=9 & ( AU :-VI %/ 78 6OJ98 #% #%$ %A "(!# %(% %# N % ##T ( ( ; ' N % ##'!#! #' # ( % (%# # # %%% # %'# % #%'# % %! 17

20 Dvata si hrála venku, náš malý pedškolák ve svém pokoji a miminko konen usnulo. Alespo prozatím. Hned jak malá usnula, dala jsem se do práce: mytí nádobí, skládání prádla... Dokonce jsem uvažovala, že bych se mohla pustit i do odvážnjšího úklidu! Pomyslela jsem si, jak lehce se mi podailo všechno zvládnout, když se mi nikdo nepletl pod nohy. O co istší by mohl mj dm být, kdyby to tak mohlo být poád! Najednou mne ale pepadla smutná myšlenka. Totiž že pijde doba, kdy budu mít asu, co jen budu chtít, abych si mohla dm uklidit do posledního drobeku. Ale nebude tu už žádné dít k pochování, žádná pusinka k utení, žádné hraky k posbírání, žádné auvínko k políbení ani hory prádla, prádla a prádla! 18 Požehnaná být mámou Mohla jsem být majorem ale vybrala jsem si být mámou. Vydlávala jsem si na živobytí te dávám život. Vymnila jsem vojenské pozdravy za dtská objetí a polibky. Místo vydávání rozkaz te vydávám vše, co jsem. Díky, Pane, za výsadu, že mohu být mámou.?yl? > Q G *?# %#QGY [[[ % # L S mokrýma oima jsem se rozhlédla po svém ne sice dokonale uklizeném, ale istém dom, a Bh mne vedl, abych byla spokojená a užila si, co mi dal. Zjistila jsem, že jsem vlastn požehnaná, když mám chvilku as uklidit ty malé nepoádky, protože je vyrobily moje malé poklady. Poklady, které mn a mému muži dal Hospodin. Nebudou se mi poád plést pod nohama a píliš brzy budu mít dm, který bude setrvávat v istot tak dlouho, až to nebude k vydržení, a budu si muset pozvat svá vnouata, abych mla po kom utít alespo otisky prst na oknech. Z% I%Y QG *? > "0TQ <0G($4O % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J

21 ! "! Nedávno jsem poslouchala kázání jednoho bratra a dotklo se mne, jak mluvil o matce a o tom, jakou moc Bh vložil do jejího povolání. Vím, že i ten malý kousek, který jsem peložila, vám dá život a povzbudí vás v pravd....etl jsem si v Bibli píbh o matce bratr Zebedeových. Díky Bohu za zbožné matky. Díky Bohu za matky, které se modlí za své dti! Díky Bohu za matky, které touží po spravedlnosti pro své dti. Halelujah. Víte, nco vám eknu. Modlitby matky dokážou dosáhnout do nejhlubšího pekla, chytit a vytáhnout z každé díry. Modlitby matky dokážou vyrvat dti z jakéhokoliv pekla a postavit je na cestu, které se íká nebe! Díky Bohu. Díky Bohu! Není divu, že se svt snaží snížit mateství. Není divu, že z nj chce udlat nco menšího, než ím ve skutenosti je. Není divu, že se dnes mateství pipisuje jakýsi podivný význam: Co že to jsi? Matka? ábel totiž ví, ábel dobe ví, že je poteba zbožných žen, které se budou starat a peovat, aby církev mohla vyrst. Halelujah. Je poteba žen, které budou ochotné se vydat. Žena, která miluje své dít, je pro nj ochotna položit svou duši, život i sílu. Bez ohledu na to, jak zle se k ní dít chová, stále jej miluje nekonenou vnou láskou. Jak mnohem víc miluje Bh církev! Halelujah. Vím, o em mluvím. Ml jsem mámu, která se umla modlit. Nemla poznání o konci svta, ale milovala nebe a vdla, co je to peklo. Vdla, že pro své syny nechce peklo. A tak se modlila, modlila a modlila. A mohl jsem jít kam jsem chtl, dlat, co jsem chtl, být uprosted zvrhlosti a pekla, dlat všechny možné nevyslovitelné opovrženíhodné híchy, ale poád jsem cítil tlak, jako by mne honili nebeští honci. Víte, že Písmo mluví o nebeském rytístvu? Bylo mi, jako by mne pronásledovali, aby se mne zmocnili a zachránili. Nalezli mne v híchu. A Bh se natáhl svou mocnou rukou a vytrhl mne odtamtud, spasil mne, naplnil mne Duchem Svatým a dal mi zahlédnout nebe... #E% 19

22 * % % %' #'% )(BO:BH # $%&&' &TY#L W2 T$ (? N AF$% Možná si již zaínáte uvdomovat, že poznat správné principy výchovy je v dnešním svt skuten nároný úkol. Máme tu pozstatky staromódní výchovy, nové humanistické metody behaviorální psychologie a nadto rozbedlou a vlažnou toleranci všech vcí. Široká nabídka kes anských knih o výchov propaguje spektrum osobních rad a názor. ada z nich je postavena více na teorii behaviorální psychologie než na principech pedkládaných v Bibli. V dalších publikacích se mísí prvky psychologie s biblickými verši a/nebo náboženským pojetím lásky, což ješt více pispívá k všeobecnému zmatku. Konen existují i takové knihy, které ve snaze ospravedlnit svj vlastní náhled pímo napadají biblické verše. Nelze se divit, že v oblasti výchovy dtí je dnešní spolenost siln dezorientována. Jediná shoda, které se údajní odborníci dobrali, je to, že neexistuje žádný pevný model výchovy dtí. Jinými slovy tvrdí, že pro rodie neexistuje žádná jediná a pravá cesta. ada tchto expert zastává tvrzení, že užití fyzických trest rodii se rovná týrání dtí. Svdomití rodie tak zaali pochybovat o svém právu 20

23 trestat vlastní dti. Nelze se tedy divit, že se v oblasti výchovy nkolik posledních generací rodi zcela spolehlo na svj vlastní úsudek a nejlepší odhad. Výsledkem je výchovný systém tvoený nesourodou smsicí jednotlivých informací, který nejspíše kombinuje prvky behaviorální psychologie a nebiblické principy lásky, a když všechno ostatní selže, užívá sílu. Takový systém však vede k silné nestabilit jak u dtí, tak u rodi, kteí se pokouší vyvážit jeden extrém druhým. Vnitn se zmítají mezi neúinností a pocitem viny, zatímco jejich dti trpí frustrací a hnvem. Bez pevn ureného systému se rodie uchýlí k metod pokus a omyl v nadji, že u druhého dítte se vyvarují omyl, ke kterým došlo pi výchov prvního, u tetího omyl, ke kterým došlo pi výchov druhého atd. Nkteí rodie jsou pesvdeni, že úspch tkví v tom, že se vyvarují chyb, kterých se podle jejich názoru dopustili jejich rodie. Nabízí se však otázka: jak rodie poznají, že jejich vlastní zpsob výchovy je správný? Jako rodie máte u každého dítte pouze jednu jedinou píležitost. Výchovou dítte strávíte podstatnou ást svého života, a pokud nedosáhnete pozitivních výsledk, všechno vaše úsilí se mže zdát bolestn promarnné. Jste spokojeni se svojí souasnou znalostí, jak využít této jedinené píležitosti ku prospchu každého ze svých dtí? Zamysleli jste se nad cenou, kterou zaplatí vaše dti i vy, pokud selžete a nevychováte je ádn? Žádný rodi se tmto závažným otázkám nevyhne. Jaká je na n odpov? Existuje njaký systém výchovy, který by se vším tím zmatkem skoncoval? Existuje takový, který by byl zaruen správný a vedl k odpovídajícím výsledkm? Odpov je kladná. Tato kniha se snaží pedložit zpsob výchovy dtí, tak jak jej zjevuje Bible zpsob, který je možno pijmout bez pochybností a s plnou dvrou v to, že nám pomže stát se úspšnými rodii. 1. Jan 5:14,15 A toto je smlá dvra, kterou máme k nmu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu pedkládali, máme naplnné. Povzbuzení Dodatené úvahy tená této knihy by ml mít neustále na pamti Boží milost. Možná se dozvíte vci, pi kterých vás napadne, kéž bychom to byli tehdy vdli. Možná zjistíte, že jste dlali chyby. Bh se však bude dívat na vaši minulost, 21

24 tak jak je napsáno ve Filipenským 3:13b zapomínaje na to, co je za mnou... Bude s vámi a s vašimi dtmi jednat na základ toho, jak budete do budoucna nakládat s pravdou, kterou jste poznali. Podle své milosti bude též jednat s vašimi budoucími chybami pi výchov. V porozumní i v praktickém uplatování pravdy všichni rosteme po krkách. Rozhodnte se postupovat ve výchov podle Bible a volejte k Bohu, aby vás zmocnil k inní Jeho vle. ( $! Na základ pedpoklad uinných v dodatku A víme, že Bh v Bibli poskytl informace, které rodie potebují k výchov dtí. Rodim, kteí se budou ídit biblickými pravdami, zaslibuje Písmo požehnání, a naopak tm, kteí je odmítnou, pedpovídá zloeenství. V životech rodi, kteí pi výchov vytrvale uplatují Boží pravdu, se dostaví požehnání ve form radosti a pokoje. Rodie budou požehnání vnímat zvlášt tehdy, až jejich dti dorostou do dosplosti. Dokud jsou dti v procesu výchovy, rodie toto požehnání obvykle dostaten nepoci ují. Radost zaíná v okamžiku, kdy dobe vychované dti dospívají do puberty, a pozdji, kdy se z nich stávají dosplí lidé. Mohou rodie zakoušet radost v letech, kdy jsou jejich dti v pubert? Nejenom že mohou, ale mli by, nebo práv v letech puberty se neomyln projeví výsledky výchovy, a už dobré, i špatné. Dokud jsou dti malé a pevn pod vnjším vedením, obvykle se pravidlm svých rodi podizují. Jakmile však zanou dospívat a samostatn se rozhodovat, ukážou se výsledky správné výchovy. Pokud byly dti vychovány dobe, mohou rodie prožívat skutenou radost z naplnní Božích zaslíbení. Písloví 10:1a Syn moudrý obveseluje otce. Písloví 23:24,25 Náramn bývá potšen [1] otec spravedlivého, a ten, kdož zplodil moudrého, veselí [2] se z nho. Necha se tedy veselí [3] otec tvj a matka tvá, a a pléše [4] rodika tvá. Písloví 29:17 Tresci syna svého, a pinese odpoinutí, [5] a zpsobí rozkoš duši tvé. Písloví 31:28 Povstanouce synové její, blahoslaví ji: manžel také její chválí ji. 22

25 Bible asto staví do protikladu moudrost s bláznovstvím. Moudrý je ten, kdo žije podle pravdy, a blázen ten, kdo si jde svou vlastní cestou ve vzpoue a nevdomosti. Citované verše zaslibují velkou radost a štstí rodim, kteí vychovají moudré dít. Verš 28 z 31. kapitoly Písloví poukazuje na velkou úctu a požehnání, které dorstající dti prokazují své matce. Jak velký rozdíl je to oproti naší souasné civilizaci, kde není cenna ani mateská role, ani úsilí matky dti vyuovat. Souasná situace jenom ukazuje, jak daleko se naše spolenost odchýlila od pravdy Božího slova. Bible není zastaralá a pekonaná, to pouze sklízíme zloeenství jako následek odklonu od Boží pravdy v našich životech. Rodie, kteí se pikloní k lidskému systému výchovy, budou pipraveni o Bohem zaslíbené požehnání, a namísto nho sklidí dsledky zloeenství plynoucí z nevdomosti a neposlušnosti pravd. Zloeenství Písloví 10:1b Syn bláznivý zámutkem [6] jest matce své. Písloví 17:21 Kdo zplodil blázna, k zámutku [7] svému zplodil jej, aniž se bude radovati [8] otec nemoudrého. Písloví 29:15b Dít sob volné k hanb pivodí matku svou. Tyto verše výstižn popisují, co budou prožívat rodie, kteí výchovu svých dtí nezvládnou. Matku, která vychová bláznivé dít, bude tížit nesnesitelné bemeno zármutku a zoufalství. Bude se dokonce stydt za to, že do svta posílá dít, které nebylo ádn pipraveno. Otec blázna (toho, kdo odmítne Boha a pravdu Božího slova) bude také prožívat zármutek a bude mu scházet vnitní pocit štstí. Uvedené píklady zloeenství dokládají rozmr bolesti a úzkosti, jak je budou rodie prožívat, až se jejich dít ve vku puberty a pozdji dostane do vzpoury. Zloeenství se bude stupovat úmrn tomu, jak budou sílit tlaky, do kterých se jejich dít bude dostávat kvli svým sobstedným a svévolným postojm. Budou svdky toho, jak jeho sobstedná orientace ovlivuje jeho vzdlání, kariéru, manželství i rodinu, až nakonec znií to, co mohl být jinak produktivní život. Tak se dti samy stávají nástroji zlo- eenství svým rodim. Tisíce dnešních rodi sledují selhání svých dosplých dtí s bolestí v srdci. Zejm nic nezarmoutí dobré a morální rodie tolik, jako když vidí své dti v totální vzpoue vi všem hodnotám, na kterých oni sami postavili své životy. Cítíme s tmi z vás, kdo jste tento zármutek nad dosplými dtmi 23

26 již prožili. Tato kniha byla napsána s cílem pomoci rodim, aby nemuseli prožívat bolest, kterou jste zakusili. Snad vám dodatek B této knihy, nazvaný Nadje pro rodie, kteí selhali, pinese ástenou útchu. Výchova dtí není njaká náhle vzniklá situace, nad kterou by rodie nemli vládu. Nelze pijmout konstatování, že nkteré dti jsou prost OK, zatímco jiné ne. Nco jako špatné sím prost neexistuje. I když mže dít eventuáln odmítnout všechny pokusy o dobrou výchovu, bude to muset uinit s jasným vdomím, že se rozhoduje proti tomu, co je správné. I dít, které se bouí proti dobré výchov, se pravdpodobn nakonec po jistém mezidobí vzpoury vrátí k produktivnímu životu. Bh nás zaopatil pravdou proto, abychom my jako rodie pijali požehnání, nikoli zloeenství. Zodpovdností každého otce a matky je hledat pravdu a uplatovat ji pi výchov svých dtí. I pokud jste až do dneška ostudn selhali, máte stále ješt možnost ovlivnit budoucnost svých dtí tím, že se rozhodnete pro Boží cestu. Obvykle to trvá plných devatenáct let výchovy, než vyroste moudré, nebo bláznivé dít. Nicmén (s Boží milostí) je možné zvrátit dvanáct i tináct let pošetilé výchovy a nasmrovat dít na správnou cestu na tch zbývajících šest, sedm let. Nelze toho však dosáhnout bez porozumní Božím principm a bez pevného rozhodnutí se jimi ídit. Správná výchova je projevem nejvtší lásky, jakou mohou rodie prokázat svému synu nebo dcei. Tuto lásku a péi ve výchov nemže nikdy nahradit množství materiální pée a hojnost hmotného zabezpeení. Pokud skuten své dti milujete, vychovávejte je. Jenom tak vy i ony obdržíte požehnání, které Bh lovku zaslíbil. Dodatené úvahy Našim dtem je nyní 38, 35 a 33 let (duben 1998). Spolu s manželkou prožíváme radost pesahující jakékoli jiné životní potšení, když vidíme, jak dsledn aplikují Boží slovo ve svých životech a pi výchov svých dtí. Každé z našich dosplých dtí si prožilo svj díl utrpení: špatné zdraví, smrt milovaného lovka, strádání, bolestné vztahy i zhroucené životní sny. Každé z nich se však zachovalo vyzrále byly schopny pijmout odpovdnost za své iny a nést jejich dsledky. Navíc také spoléhaly na Boha, že je z jejich zkoušek vysvobodí. Dv z našich dtí si prožily krátké období, kdy se vydaly svou vlastní cestou a ídily se svými vlastními názory. Nakonec však, jedno po druhém, vrátily svj život do Božích rukou. Chvála Pánu! Boží milost v pípad naší rodiny pekonala Jeho zaslíbení. Našemu nejstaršímu bylo devt let, když jsme s Virginií pijali spasení. Ani jedno z našich dtí tak ve velmi dležitém období formování nemlo výhodu biblické výchovy, kes anského vzdlání a zkušenost obecenství církve. 24

27 S manželkou jsme se však po svém obrácení vydali Bohu a pevn se rozhodli následovat Jeho slovo. A On byl vrný a pímý k našim dtem. Bhem let, kdy jsem mluvil s tisíci znepokojených rodi, opakovan zaznívala následující otázka: Existuje skuten Boží zaslíbení, že z našich dtí budou ádní lidé, když je správn vychováme? Nkteí autoi, kes ané, tento koncept zamítli. Všimnte si prosím, že nejenom Písloví 22:6 Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. naznauje záruku. I všechny ostatní verše citované v této kapitole nás varují, že to, jací mladí lidé jsou, je výsledkem výchovy, které se jim dostalo. Zdá se mi oividné, že rodie, kteí vychovají bláznivé dít (to, které odmítne poddat svj život Božímu slovu), sklidí slíbené zloeenství. Stejn zjevné je i zaslíbení, podle nhož ten, kdo vychová moudré dít, jež ctí své rodie a Boží slovo, sklidí požehnání pro sebe i své dti. Exodus 20:12 Cti otce svého i matku svou, a se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bh tvj dá tob. Efezským 6:2,3 Cti svého otce i matku, to je první pikázání se zaslíbením: aby ti bylo dobe a abys žil dlouho na zemi. Nikdy jsem se nesetkal s díttem, které by se zvrtlo poté, co bylo vychováno kes anskými rodii žijícími ve správn fungujícím manželství (otec ve vedení, matka v roli opory, oba uplatují lásku a spravedlnost) a podle správných princip výchovy (s rovnováhou mezi výchovou a vyuováním). Setkal jsem se však s mnoha mladými lidmi, kteí zaplatili vysokou cenu za to, že jejich kes anští rodie ve výchov selhali. Nkteré z nich Boží milost z jejich nevychovanosti vysvobodila a nyní již chápou, co je zdrojem jejich problém. Každý, kdo byl takto pozdvižen, je také odhodlán chyby svých rodi neopakovat. Mojí modlitbou je, aby se rodie, kteí tou tuto knihu, pevn rozhodli vyuit své dti cest, po které by mly jít. 25

28 )*+,- Už je pozd a moje drobotina dávno spí. Manžel je mimo msto a dnešek byl opravdu dlouhý. Jak jen dtem chybl tatínkv obvyklý triumfální návrat z práce dom. Dnes veer mám opravdu co dlat dohnat skluz a dát to tu do poádku. S mírnou nechutí se odhodlávám k poslednímu úkolu hromad vypraného prádla. Zelený prádelní koš se už dva dny schovává za pohovkou dnes musím konen to prádlo poskládat. Poté, co jsem zbavila pohovku hraek, knížek a rzných jiných pedmt, sedla jsem si a zaala vršit poskládané obleení svých dtí do komínk podle jednotlivých druh. Jak se ádky a komínky zvtšovaly, najednou jsem si uvdomila, že zaínám být njak namkko. Pokaždé, když vylovím z koše malou košili i ponožku, jsem o nco dojatjší. Když skládám a rovnám obleení, myslím na dít, kterému to zrovna patí. Jak roztomilý svetík! Tahle košile není nic zvláštního, vlastn jsem ji koupila v sekái. Ale myslím na usmvavého hošíka, který ji nosí. Chytne vás za srdce. Záplava nhy. Jsou mu tyi roky a má zasnné hndé oi. Je to až k smíchu, že pouhý pohled na jeho košili m dokáže dojmout k slzám! Dívám se na úhledné hromádky ponožek svého šestiletého synka. Špiky všech ponožek jsou vn obarvené nahndo, protože neustále bhá v jednch oblíbených botách. Ty ponožky svdí o legraních a zvláštních zvyklostech, které podtrhují osobnost zrzavého klouka. Potom skládám malé džínové lacláe svého dvouletého. Protestuje, když mu je chci obléknout. Bhem dne pibhne, tahá za rozepnutou kšandiku a volá, Mami! asto ho najdu na zahrad zabraného do hry, lacláe neznámo kde... 26

29 Nejmenší komínek patí mé ržice, holice. Je to jediná ržová ádka oblek. Vzpomínám, jak drobounká byla, když se narodila. Ty malinké kousky obleení se skoro ani nedaly skládat. Poád mi není jasné, pro to obleení tak rychle roste. Úkol je splnn. Hromádky odnesu až ráno, nechci ty spící hlaviky probudit. Tentokrát byla povinnost nakonec vlastn píjemná. Dkuji ti, Pane, že jsi pro mne tak obyejný úkol promnil v naplující odmnu. \ LQ G 8 & "%#$#%%%%4 > "0TQ <0G+BCCC$4B./0 12(/3,*.(4 Když bylo mým dvma nejstarším dcerám asi tak pt a šest let (dnes je jim jedenáct a skoro tináct), asto jsem veer napsala kratiký vzkaz a/nebo verš z Písma pro každou z nich a nalepila na skí, aby ho tam ráno našly. Tšily se na tyto velmi osobní dopisy. Obas jim nco pipsal i jejich tatínek. Dvata si ukládala psaníka do desek s nápisem Dopisy z lásky pro (jejich jméno). as od asu te najdu dvata, jak sedí na posteli, proítají si ta psaníka a vzpomínají, co tehdy prožívaly, jaký mly pocit, když dopis poprvé etly nebo co pro n ten uritý verš Písma znamenal. Piznaly, že díky tmto psaníkm si vždy pipadaly a pipadají dležité, jedinené. & 0 L? #? 0%[ % %'#4! > "0TQ <0G+BCCC$4B *? % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J [[[% # L 27

30 Zachovej jejich srdce citlivá () * * * + *+,- - +*.!"- )+, ++!/0+!1 *, ! ***0 2,**! 34+!0+0+! 1* 0 5* 0+0!),06**++! , *! *+9,2! 1 * * *,:., +!;0 0, + +! <,0 20,++,!- + 2! 10 +, 0=!1,: > !-,!;! 1 " * * :;0 *! <,0* *+*!<* + 0!-!1,0 *5**! 28

31 ! 1 +* +!A!B, ++ +*! 1, *! C!; D&%+&!8<;9/ *0 *!> **!)+*,**!10, 0+ 0! 3 **!), * +!10 0, 0 * !-, *+ +* *+0,* + * + *! 3 *+E*!< + 0 *! > * +)%!-* F&CG&"# $ %$ &' $ () $ *!8<; *!>+* 2!1*0 E*! > + 0 *! )*+!<,0+0 0,+ *!/*++ ++,!<, +0+0! ) + * !) 0 0 +!120! / 0 " + + * *!)+ + 0,! >,0 0 * +* +" *!/+ 29

32 +! ! ) 0*0!* +!3 +, 0 0!/,***+! /#,G&%C6%G&+ %'% % % 89 $ '% '! 8<;9/ *, +: > +*!) 0 : < + 0*,0:> * * +? H! < +!) 0 0!;0 *!) 0: 3* :) 0 *: H!) ! 10, 0 *! >+,!/ 0! > = 0 ****!.**!10 / 0 * E*,! >!<* +!/ ! >,0 0 +*! 30, * =!10&, -! 8> CI&'J <;9! <,0 *:6*0,+ * +, * 0 +! )+ +* +, +0 30

33 * 0! > + * * +0*0 *!<*+!K! ; +:)? 1 *! < * +!>+ * **+ *0*!),!) *, 0 2+! L 2,,! >, 0 +& <*,0 *,!"<*,!H! - 0 +!/ M* GI&CI6CD, &. '$% $ % +%%'$%% / % # / '! N, 0 ++***!3+! O=!6 0* * 0 + 0=!/ 0!! 3 0*** ++* ++!>0+ *+* *+2! *? )GL, QG ) %'%$! ( $%8 #2O:2532=5BOD8 %H:2532O5BC S#=:H 5= *? % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J [[[% # L 31

34 JÁ ŽE HO MÁM POSLOUCHAT?!""#" $%# Kapitola druhá: Co íká Písmo o poslušnosti ženy?!" # $%&'(&)*+, &-.//..0 ' 12''&%&)34.#!- 1 # 1 0 '12''&56&)7.# :&;;&)*# 2 /#. "/0 +<!2 =2 > => /&)"/ / /"/0, / 1 # 2!0 892:&%%&)*4.0 12%&'5&)*#/#.2! "/0 +> => /&)A##/ 2 / "/ 0 B2 =2 C /& ).4! 4/ 0/ /&) /! "/D // -.-! 40,+"/ /!!)!0)!0, ' ;&''';&)*4!-7.! /.#.# 0 ;&%E:&)--#.# # #.#-# #.##! #.# / / 0 +7!- # #/ F /G7! 2 /H, 32

35 '" %&'&)-.#.-2.#.#4.-. /. /.#0 '" %&:(&)-##-#-#. # /#.#! 2 B / 2I # #.. /-!0 B!!!!I / #.-! /!!# J /. / & ##!!# /-K B!#." /.#- "!#! / /#& B 22.#./-K B "! #.# -K B - // 2 )0K " 4K"# K B " # 9 #. K BE / " / / 2-)0-)0 A -/ " //- &'()* &+ *, * -.)- */-. 4. L/. #2. M.*- # 27*/.2. /!4!/ ) #. - 2.#.#4.-. /. /.#0 "!/ / 33

36 )&*).'//**0/1&'()* A. # -.# #. 9 - /# B! /&)*/2 "/ 7. - / L(&;?, H.##-"..#2#/-.# / / - -)N- #- E.#-. 0+$;&;?,1##.2 -#/ / 21 F O. - 7%P&%('( / -.# / " - # / / /.#.2 / / 8Q!-#-. *'%&'R&)"./ 2!I 4 -.!! #.# 2/E 7.4.# /.#-0 ' S'%&';&)1/! / I..0 '" ;&'%D':&)"/#.!-- "/./#!!. 2 /. 7..#. M220 A! #! / - # / #/. #!! &)7 4..#4#!!.#I/4-& 1-.! 0+F#;%&:, T!!"1#" B / -B! &)BE -.E.# / 7.4 # ' 71&)"# /..4.!!. / #/ D.# /.#!-0 34

37 #!0+F#?&'6;P," F:&;6" /&)A!0 #! #/// " B.#&)! # /0 "K "! /2 2 /.2/ A" # # 4-! -.# / B # - H / # J/..#U-/ /2 /# F F - L! 2 )0 D / / 9 >/ / # # /H B! 4/O. #& )VJ/ # 0+L;;&;', B -" /4 /.2 7.O/ /./ 1- # / 1 O OI I./O./OI0+S'%&:DR, BE - /.#. JO M!"B!OB! &)F# - #. / / M!=!.0+L'R&;R, B.- / # H 4 / - -/.#.#.29 / &'()* *0,/ " /* 1/K" //= - # */.#.# / 1#.2 / #.# /. 35

38 #! # B - - # /- -# - -VB-.# /.#.#...#M#2.# /#!.# - #!I /.. - / - /!/. B.##!!.2.. # 2.# / - -. / / #! I # /.!. -!/ - //. " #!!2. 2 #! M/ /./2I!H V B.##!!# / /HL! V0 // #&N-H/./.# 2D) 0 H ' F # 2 H. H/ 8/)O4.- V0 B- #!!9 # H / H.-7.##.#!- //"K"H.# #.#.# 2 -.! 36

39 - $ #5-6 % 77'8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B -* #%( ( %%/ )9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; <!)=>5#$%&&'8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-? N A/F$%B - $!/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? A 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D <" '!!!!!!!!!!!!!!!!! E B -?()# A/ S laskavým svolením autor z anglických originál peložili K. Klusoová, E. Kotrlová, M. Oulická, J. Kotrla a R. Oulický. Vydal: PATMOS Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele.

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku

Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Výsledky workshopu Meziregionální mládež na cest k evropským volbám! 1. Dv nejzávažnjší reformy posledních let v Nmecku Reforma zákonného dchodového pojištní Zásadní reformy dchodového systému byly realizovány

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková

Zdravotn sociální problematika senior Mgr. Dagmar Dvoáková Vážení a milí tenái, rádi jsme pro vás pipravili další tištné vydání Senio.cz. Toto íslo je neobvyklé tím, že nepináší, tak jako dosud, vlastní tvorbu našich pispvatel senior, ale slovo odbornice ke zdravotn-sociální

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

P r o s i n e c 2 0 0 4 5

P r o s i n e c 2 0 0 4 5 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 4 5 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " 5 6 2 "", 2,( 7 7 7 7 7"8 9 * : ; + 03 0 $,!

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Pehled. Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení

Pehled. Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení Pehled Pochopení mozku: Cesta k nové vd o uení Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Pehledy jsou pekladem výtah z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém knihkupectví

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

(školní rok 2009/2010 A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 3. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Milí tenái a tenáky asopisu,,a se ví!. Jaro už pomalu pichází a konec tetího tvrtletí ve škole bohužel s ním. ekají nás zase písemky a zkoušení. Ale

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více