P r o s i n e c

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o s i n e c 2 0 0 3 2"

Transkript

1 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c

2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely a knžími rodiny, poddajnými manželkami a moudrými matkami. Pro nikoho z nás, kteí se v nkteré z tchto rolí nacházíme, to není úkol snadný a samozejmý, a proto ped sebe stavíme zrcadlo Božího slova a svdectví služebník, kterým zde dáváme místo. Víme, že ze tení tohoto prosincového ísla pijmete spolu s námi požehnání a moudrost. Pi výchov dtí je vidt dva hlavní extrémy. Na jedné stran pevládá liberálnost, kdy je dtem od mala dovoleno dlat si, co chtjí, kdy chtjí a jak chtjí, ve víe, že z toho jednou vyrostou. Neuí se odíkání, trplivosti ani sebeovládání. Jak mže z takové výchovy povstat generace silných a pomazaných muž a žen, které svt potebuje? Na druhé stran se mžeme setkat s násilnou, zákonickou a nelaskavou výchovou, kdy rodi dít citov vydírá, podvádí nebo manipuluje pomocí strachu ve snaze získat jeho pozornost a pinutit ho ke správné vci. Trest je pak asto výsledkem rodiovské frustrace a neovladatelného hnvu. Ani jedno, ani druhé není zdravé biblické vychovávání a trestání. Trestání tu není k tomu, abychom si jako rodie ulevili od své zlosti a zuivosti! Je tu proto, abychom ulevili dítti a pomohli mu od vzpoury, které se samo v dané chvíli nedokáže zbavit. Snažíme se dti uit, že proutek je jejich pomocník a že rodi je trestá pro jejich dobré, ne pro svou vlastní úlevu. To vše spojené s láskyplnou domluvou a pijetím, resp. odpuštním provinní. Trestání a výchova v duchu pravé lásky není trauma. Není píjemné, ale se známostí dvod se snáší mnohem radostnji. A co hlavn, dti v dosplejším vku jist ocení, co se v dtství nauily, a budou s radostí sklízet ovoce spravedlnosti. Pejeme vám i sob, abychom v tom jako rodie byli úspšní. Jií Kotrla

3 ! " # $" % "" &'& #& %(! ")!")! )!* ) )! ") "+ ", -!)! %(!. /( ) %(! 0 )! )! #1230*4560*78692*6&!"# 3 )!! " ) " " '")!!:))#%(! ")! ))! " 9! " ( " - )"#123 0*456 0*5 ; " ) ""&#! )")! " )! ")!! # "&# "! "))!! " """&#"!! ) ) 1

4 < "!! 9 & '" ""! " " " " ( "; " ) & ' )! % & # " 9! &=" " )!! -""" " ) " :")!""7')! " " +, "))! ("> )7 0)!" "!? - " " " " %(! )"" 0)! " 9 %(! ( A )! " " " # " 9 " " A? " " )! " 1 " ") ""!6 )B9CDEF %! )!""" " "")!)! " "G +' ", 8 " +",&!"! G+" " '!!,9! +",& )"+", # +,)"&# )! 2 Když jsem dospl k názoru, že v Božích oích má pedstavivost nesmírný význam, zaal jsem zkoumat Písma, zdali totéž potvrzuje psané Slovo.

5 +", 4 ) +", % " )".%(! -) "" " 0" "!" # %)! )! " (. )" " "%"!! (" ))!% ' " %(! )!) )" )! "! ' )")! 9 3 )!! /"" ' )! ") ) %" % A " "!": )!)"$"): %! H " )! )!? '! ) (" "" 3 )!!. 0)! )! I" "A /! " 9! )! ) J! )!) "! * K") ( )! (! )" )! "9")!G+.?%! """ % H 0? )!)' "!! ",.)"!! ) ) ( "!" )!"K ( " %)!)! " # " 0 '! )( ' G 3

6 D! "#$%&'" ( BL "MC:'%F & %(! "" N" "! " 7 O )! "#$%&'" BL "POD:'%F * '! " )!( %(! " " )!G Q & *+%,-%./0 $12& BL "DDMAR:'%F 3 K" "! " N" "."!") " #"))! "! )" " "! %(! "" ") " A " )" )"%(!! ' "!") 8 "" "! #" %(!! "G 0 ) *+%,-50."B3 QDOD:'%F4 " )! )"")! S 5 )B# MDMF "))!G -! "#$%& 6) B# MDPF 4

7 9! % " " C ) /,7&68 (9 : & ;B9 "OQDRF. %(! " "" "" 9!! ()"G+' ) %(!, 4 Lidské pevrácené pedstavy byly píinou toho, že se tvá zem zmnila! G+9"79! "&%(! " ', %(!G/ ( < 2 / =< B9 "OQOSF * G +%(! < " "' ))" &,* )! "%(!"! %(! "!09A! " " /")!" #%! ) " &* A " ( "/ " )! )! " " " 9 " " G +# %(! & 9! )! &, ' )!"" %(! G> 4= 2%(! "! 6)! %(!" )""" T 9! )" 5

8 ' " "" T +", )" ( )" " " "" +" ", "!"- )" " " A )" "+" ", N""$ ()! )!" " ' )!" ")" " )$)" )!! ##%!)!' " "#! " %" <"$ # A " ) ) A " B% ( - " " ) ( %(! "" " " " " )! ; ")"! -( "" " " I %! "" 9 "! )"&# )!! %) 5) / -! " ( " )!" " )!! " ) " ( ""! "" (" # "? )!")! )" $") C? " )! " ",# "! /"' ")!" " < %)"" 9!( 6

9 9 " I"!)! " " )!! ")! ")! 3 K"!)!! " 9 ( " %(! 0 1 G) ( B- COP:'%F *! " / " " 4! - " )""9 " ("! )! ")!* "" "!!" ( " 4 9 )! )" ")!) " "#9 " 8 %" ")" " 7

10 ! "! #$ # #%& '!%%%% %$! ( # %%'#)#*! ')%'+#"( % )%(' # %% & %! ## & %# (%, % $ %-./ & #% -./#% ( #$ & % '# # & )# # #% % %# %$ # # % # (,!%(%! % #!% 01# ! #% 8 9: -) # $## #'(#%'# %% $ % %# %%'%, ; #% #%#! < / ) %< : " =: -> % % $ ( :? # #%#/ 8

11 $ #!%%!A%%( A) > $ B C % 23:-( 8 %:8 #% # # D ; #%! ( > %8 #:* ;# %!( E % ( / % ' $# # % % ) #% ( #% ( % <! ( : -! %' % %' %/8! %<) % % B 72)B 3 9 & ( % %'%( '%&%F % % ( % & F%2 %6 % ( #$ #%'#>,! %!, # $ # * % %$ % $ #% % %# (! ( #$ %G #% +' % ' % # & # %# ' %'#%% ### %! % % %( % ## $ '% %)( # ( #% #!%% $ $ % % " $H3C %)#%! 'A"I % (J1JC " ( H3C $# A& BCCJ, %' A" * %% ( 8 H 3 C A, ( %)( %#% <) % B %% %72)B 3 9# % # # K % %'' # # #* #$ I#%> #% % '% 9

12 I % ( $ % ( 'L' ( #: -M %%#+'# % % % 5 %' ' %/ : %% %, %' % % '!%" <<, %25 % 222B$ :-)$ %%% '#$ $ %! %% # ( #%! % %' # % % ') & #%%%%* )& #/ "( '( # (!%' % # % & " #% ( ( # ( # %!$% %'%% %# ( %* ( :-" %( %$/I % %# %# 8 %#%( % '#%!%!%( #" %* "< % 2B ( I#%' ##% %'# #8 # # % $' # % %( -/ -8 / % ' % -/ -/ $ #$ %%' '#$ %% N %%-/ -8 / % % ' %',' %, % # % G %%&!( % % "01# B4= (: -< #; % ( %/)% ##(:-"7'$ 9 %'/?# % (:-##%( %## %/7B #N $ %8 -/ %%G%' 10

13 "<O 26 52J )% % %' :-P % I# % %( %A/ - ; # %E# /F% #(:-;!D % %/& ' ( ; ' #%# %A ( # %'A)( % % %'%% # % % %( A * ' %A ) % #I#%' I % #%'%!$, $ ', * % %E% $ :%% A " 0 )% % #F#% #%:%%)#% %% #,% %( $ #% E $ % % + % % %E% & #'#% % Q #%% $ %E# A8 %R!(%S %#23OC:-G(# %' # /,% '#% -/F% / ( # %+#%) # #%A& % %%!## % % S'%# ' % 5 % %# % ###%# )#% '%# #% '%, %%& % T %< = P $ $ % 2O: #! ' %# D/ G% -%# / % -/ ) $# : - # E% %/* % #% ( # E( * E% %' 11

14 % # E% % " % 2H 24 : - # ; % % 7-/9 # # #! < '$# %! & #' < # # (## # ##/, '% ' #! #; %'% (: -) %; % % % 7-/9 ' %% % % %%' $ #;' #/ )% 3% 2522:-)% % (:)(# '## %##%# %' #!( #( (! %# %# %'8 # #( # ((( D( #( 'G%< 5 '# # '##% # '# ( (( < ( : )( ( ( & #' $ # (% ( % % #( > ( : ) D # % %% G # $' # %# % '## (## %' $, $ #! ( ( 7* ( : )%E # E & 9 % %<! %( %# % (: # % < %'% %%#& #'A<( : * %#< '&#'% % % ' ( %! * (: > # 12

15 @ %)' # %# D #' ## # ( ((:Q $ / " H % (: -> $ $ / " P % JO : -* N (! # #! $ /"(# %$! %'# $ $? A> $ % #%$ A> & # % %% L " U!%= )% ( ( # ( ##! #% #L% $ % # A" %## %I#%#%A& ( % $ #!#%%!'# #& : -) ( # % # #/ 7U ==9 * # # )% # # (:- #N %# %' / 70HBO9'(:-* (E# %## E % %7 9/%0 ' $ ; % %# G % - (% % # #7#$E %9%#& #/7B2C49 #A# #R'!! %' #& % A& % % #A* % % # F A, #% )% (: -G! % %#V/7062H9& #%%!(:- #N % %#/7S2BO498 % ''U : - A)$ %#A/ > ( :-Q /% < ) 2% 2O (:-)( %/ # $ I 13

16 8 # $ % $ %'( % * ' ( % %A)% (:-* ; (% (#& / "#' $ 0 ' # $ %'%7-/9) ( :-* ; $ $## % %$ # ( #% %L # #A/"( $ "( ### ) % %( $ %, # %# "(# #(# % ( %% # %' # ( % +# # ( % -./ ) % -./ -%/8 % $ & #' %(' '# % %K& #'Q %? #A? # %% # )# %( %0 %% 22) -./ 22% 26:-) :, : $ $ % ## % 7..9 $ % (#/ W % ( " % -/ %, /## # % $ % /T #% ( # %K! '% ''% (B C C C ' # K' % K * " '% % %%%'( * K '8 #: )$ AT # # %# #% '% % % '!A# 14

17 ' % # %* %'% #* % ##K ' I##' %% % I#! % '#( % "(# # # #%'% ' $ K # K! %#% %'%( K ' LL# ) %%'! LL## E2CK!, # LL#%# A, '%#( :-! #%/ I!% $ # ## %$# #% # %( ;! # #! 5 N % * '! % #(* % #'G %( % % * ' % #( % % ' % %E# G A& %% '% # #(( ; 5 %!& %L%% G% ( # ( ( ;' # % %'%' ( G # ##% )( # ( ; %!#% '# #% ) #$ % P$# 5!%(G! %+( %F( G ' #, K '#$ %!%S %# - % % % % % & 15

18 @ /, (!Q # %# % %# # # # (% # % T % #$ P %' # # %#)% # $' $ #? % & %( $ # %* %%)( % % ( %:- $ A/ )# #$ ( ( > %! P #' %#$# X,X K % #% %#$%X ##! '!##%# "( # % % % +#( %% % * % ( % % (' %-./,( % ##$ # $ %? (AG # $ % -!/" $ & 7 %& 9 % (!# ( #%,' ( - ( / P %( % ( % # %% ' %# % $# % ( %( ' & # ( # -( / %' # ) '( ## (% # (, %! #% % %!# #)## %! #%G # G%# %+ % # ## ' " 16

19 ( #%* # % A ( % %' % ( -./% %* ; %!# R < % %# %- /F%% % % & % (, - / %# %#? )% K!: -* % #A* % #A/"!# # ( % ( ( -( / % % ( #% % % % %' ) % # ( % ) % % I % %#? % & +% ## %( ' Q # # %%(:-& ( ;/ % %# %(%* # ## ( %)$ A) %& -./ :'(? ( & A-& ; ' %/7&6H=9 & ( AU :-VI %/ 78 6OJ98 #% #%$ %A "(!# %(% %# N % ##T ( ( ; ' N % ##'!#! #' # ( % (%# # # %%% # %'# % #%'# % %! 17

20 Dvata si hrála venku, náš malý pedškolák ve svém pokoji a miminko konen usnulo. Alespo prozatím. Hned jak malá usnula, dala jsem se do práce: mytí nádobí, skládání prádla... Dokonce jsem uvažovala, že bych se mohla pustit i do odvážnjšího úklidu! Pomyslela jsem si, jak lehce se mi podailo všechno zvládnout, když se mi nikdo nepletl pod nohy. O co istší by mohl mj dm být, kdyby to tak mohlo být poád! Najednou mne ale pepadla smutná myšlenka. Totiž že pijde doba, kdy budu mít asu, co jen budu chtít, abych si mohla dm uklidit do posledního drobeku. Ale nebude tu už žádné dít k pochování, žádná pusinka k utení, žádné hraky k posbírání, žádné auvínko k políbení ani hory prádla, prádla a prádla! 18 Požehnaná být mámou Mohla jsem být majorem ale vybrala jsem si být mámou. Vydlávala jsem si na živobytí te dávám život. Vymnila jsem vojenské pozdravy za dtská objetí a polibky. Místo vydávání rozkaz te vydávám vše, co jsem. Díky, Pane, za výsadu, že mohu být mámou.?yl? > Q G *?# %#QGY [[[ % # L S mokrýma oima jsem se rozhlédla po svém ne sice dokonale uklizeném, ale istém dom, a Bh mne vedl, abych byla spokojená a užila si, co mi dal. Zjistila jsem, že jsem vlastn požehnaná, když mám chvilku as uklidit ty malé nepoádky, protože je vyrobily moje malé poklady. Poklady, které mn a mému muži dal Hospodin. Nebudou se mi poád plést pod nohama a píliš brzy budu mít dm, který bude setrvávat v istot tak dlouho, až to nebude k vydržení, a budu si muset pozvat svá vnouata, abych mla po kom utít alespo otisky prst na oknech. Z% I%Y QG *? > "0TQ <0G($4O % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J

21 ! "! Nedávno jsem poslouchala kázání jednoho bratra a dotklo se mne, jak mluvil o matce a o tom, jakou moc Bh vložil do jejího povolání. Vím, že i ten malý kousek, který jsem peložila, vám dá život a povzbudí vás v pravd....etl jsem si v Bibli píbh o matce bratr Zebedeových. Díky Bohu za zbožné matky. Díky Bohu za matky, které se modlí za své dti! Díky Bohu za matky, které touží po spravedlnosti pro své dti. Halelujah. Víte, nco vám eknu. Modlitby matky dokážou dosáhnout do nejhlubšího pekla, chytit a vytáhnout z každé díry. Modlitby matky dokážou vyrvat dti z jakéhokoliv pekla a postavit je na cestu, které se íká nebe! Díky Bohu. Díky Bohu! Není divu, že se svt snaží snížit mateství. Není divu, že z nj chce udlat nco menšího, než ím ve skutenosti je. Není divu, že se dnes mateství pipisuje jakýsi podivný význam: Co že to jsi? Matka? ábel totiž ví, ábel dobe ví, že je poteba zbožných žen, které se budou starat a peovat, aby církev mohla vyrst. Halelujah. Je poteba žen, které budou ochotné se vydat. Žena, která miluje své dít, je pro nj ochotna položit svou duši, život i sílu. Bez ohledu na to, jak zle se k ní dít chová, stále jej miluje nekonenou vnou láskou. Jak mnohem víc miluje Bh církev! Halelujah. Vím, o em mluvím. Ml jsem mámu, která se umla modlit. Nemla poznání o konci svta, ale milovala nebe a vdla, co je to peklo. Vdla, že pro své syny nechce peklo. A tak se modlila, modlila a modlila. A mohl jsem jít kam jsem chtl, dlat, co jsem chtl, být uprosted zvrhlosti a pekla, dlat všechny možné nevyslovitelné opovrženíhodné híchy, ale poád jsem cítil tlak, jako by mne honili nebeští honci. Víte, že Písmo mluví o nebeském rytístvu? Bylo mi, jako by mne pronásledovali, aby se mne zmocnili a zachránili. Nalezli mne v híchu. A Bh se natáhl svou mocnou rukou a vytrhl mne odtamtud, spasil mne, naplnil mne Duchem Svatým a dal mi zahlédnout nebe... #E% 19

22 * % % %' #'% )(BO:BH # $%&&' &TY#L W2 T$ (? N AF$% Možná si již zaínáte uvdomovat, že poznat správné principy výchovy je v dnešním svt skuten nároný úkol. Máme tu pozstatky staromódní výchovy, nové humanistické metody behaviorální psychologie a nadto rozbedlou a vlažnou toleranci všech vcí. Široká nabídka kes anských knih o výchov propaguje spektrum osobních rad a názor. ada z nich je postavena více na teorii behaviorální psychologie než na principech pedkládaných v Bibli. V dalších publikacích se mísí prvky psychologie s biblickými verši a/nebo náboženským pojetím lásky, což ješt více pispívá k všeobecnému zmatku. Konen existují i takové knihy, které ve snaze ospravedlnit svj vlastní náhled pímo napadají biblické verše. Nelze se divit, že v oblasti výchovy dtí je dnešní spolenost siln dezorientována. Jediná shoda, které se údajní odborníci dobrali, je to, že neexistuje žádný pevný model výchovy dtí. Jinými slovy tvrdí, že pro rodie neexistuje žádná jediná a pravá cesta. ada tchto expert zastává tvrzení, že užití fyzických trest rodii se rovná týrání dtí. Svdomití rodie tak zaali pochybovat o svém právu 20

23 trestat vlastní dti. Nelze se tedy divit, že se v oblasti výchovy nkolik posledních generací rodi zcela spolehlo na svj vlastní úsudek a nejlepší odhad. Výsledkem je výchovný systém tvoený nesourodou smsicí jednotlivých informací, který nejspíše kombinuje prvky behaviorální psychologie a nebiblické principy lásky, a když všechno ostatní selže, užívá sílu. Takový systém však vede k silné nestabilit jak u dtí, tak u rodi, kteí se pokouší vyvážit jeden extrém druhým. Vnitn se zmítají mezi neúinností a pocitem viny, zatímco jejich dti trpí frustrací a hnvem. Bez pevn ureného systému se rodie uchýlí k metod pokus a omyl v nadji, že u druhého dítte se vyvarují omyl, ke kterým došlo pi výchov prvního, u tetího omyl, ke kterým došlo pi výchov druhého atd. Nkteí rodie jsou pesvdeni, že úspch tkví v tom, že se vyvarují chyb, kterých se podle jejich názoru dopustili jejich rodie. Nabízí se však otázka: jak rodie poznají, že jejich vlastní zpsob výchovy je správný? Jako rodie máte u každého dítte pouze jednu jedinou píležitost. Výchovou dítte strávíte podstatnou ást svého života, a pokud nedosáhnete pozitivních výsledk, všechno vaše úsilí se mže zdát bolestn promarnné. Jste spokojeni se svojí souasnou znalostí, jak využít této jedinené píležitosti ku prospchu každého ze svých dtí? Zamysleli jste se nad cenou, kterou zaplatí vaše dti i vy, pokud selžete a nevychováte je ádn? Žádný rodi se tmto závažným otázkám nevyhne. Jaká je na n odpov? Existuje njaký systém výchovy, který by se vším tím zmatkem skoncoval? Existuje takový, který by byl zaruen správný a vedl k odpovídajícím výsledkm? Odpov je kladná. Tato kniha se snaží pedložit zpsob výchovy dtí, tak jak jej zjevuje Bible zpsob, který je možno pijmout bez pochybností a s plnou dvrou v to, že nám pomže stát se úspšnými rodii. 1. Jan 5:14,15 A toto je smlá dvra, kterou máme k nmu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu pedkládali, máme naplnné. Povzbuzení Dodatené úvahy tená této knihy by ml mít neustále na pamti Boží milost. Možná se dozvíte vci, pi kterých vás napadne, kéž bychom to byli tehdy vdli. Možná zjistíte, že jste dlali chyby. Bh se však bude dívat na vaši minulost, 21

24 tak jak je napsáno ve Filipenským 3:13b zapomínaje na to, co je za mnou... Bude s vámi a s vašimi dtmi jednat na základ toho, jak budete do budoucna nakládat s pravdou, kterou jste poznali. Podle své milosti bude též jednat s vašimi budoucími chybami pi výchov. V porozumní i v praktickém uplatování pravdy všichni rosteme po krkách. Rozhodnte se postupovat ve výchov podle Bible a volejte k Bohu, aby vás zmocnil k inní Jeho vle. ( $! Na základ pedpoklad uinných v dodatku A víme, že Bh v Bibli poskytl informace, které rodie potebují k výchov dtí. Rodim, kteí se budou ídit biblickými pravdami, zaslibuje Písmo požehnání, a naopak tm, kteí je odmítnou, pedpovídá zloeenství. V životech rodi, kteí pi výchov vytrvale uplatují Boží pravdu, se dostaví požehnání ve form radosti a pokoje. Rodie budou požehnání vnímat zvlášt tehdy, až jejich dti dorostou do dosplosti. Dokud jsou dti v procesu výchovy, rodie toto požehnání obvykle dostaten nepoci ují. Radost zaíná v okamžiku, kdy dobe vychované dti dospívají do puberty, a pozdji, kdy se z nich stávají dosplí lidé. Mohou rodie zakoušet radost v letech, kdy jsou jejich dti v pubert? Nejenom že mohou, ale mli by, nebo práv v letech puberty se neomyln projeví výsledky výchovy, a už dobré, i špatné. Dokud jsou dti malé a pevn pod vnjším vedením, obvykle se pravidlm svých rodi podizují. Jakmile však zanou dospívat a samostatn se rozhodovat, ukážou se výsledky správné výchovy. Pokud byly dti vychovány dobe, mohou rodie prožívat skutenou radost z naplnní Božích zaslíbení. Písloví 10:1a Syn moudrý obveseluje otce. Písloví 23:24,25 Náramn bývá potšen [1] otec spravedlivého, a ten, kdož zplodil moudrého, veselí [2] se z nho. Necha se tedy veselí [3] otec tvj a matka tvá, a a pléše [4] rodika tvá. Písloví 29:17 Tresci syna svého, a pinese odpoinutí, [5] a zpsobí rozkoš duši tvé. Písloví 31:28 Povstanouce synové její, blahoslaví ji: manžel také její chválí ji. 22

25 Bible asto staví do protikladu moudrost s bláznovstvím. Moudrý je ten, kdo žije podle pravdy, a blázen ten, kdo si jde svou vlastní cestou ve vzpoue a nevdomosti. Citované verše zaslibují velkou radost a štstí rodim, kteí vychovají moudré dít. Verš 28 z 31. kapitoly Písloví poukazuje na velkou úctu a požehnání, které dorstající dti prokazují své matce. Jak velký rozdíl je to oproti naší souasné civilizaci, kde není cenna ani mateská role, ani úsilí matky dti vyuovat. Souasná situace jenom ukazuje, jak daleko se naše spolenost odchýlila od pravdy Božího slova. Bible není zastaralá a pekonaná, to pouze sklízíme zloeenství jako následek odklonu od Boží pravdy v našich životech. Rodie, kteí se pikloní k lidskému systému výchovy, budou pipraveni o Bohem zaslíbené požehnání, a namísto nho sklidí dsledky zloeenství plynoucí z nevdomosti a neposlušnosti pravd. Zloeenství Písloví 10:1b Syn bláznivý zámutkem [6] jest matce své. Písloví 17:21 Kdo zplodil blázna, k zámutku [7] svému zplodil jej, aniž se bude radovati [8] otec nemoudrého. Písloví 29:15b Dít sob volné k hanb pivodí matku svou. Tyto verše výstižn popisují, co budou prožívat rodie, kteí výchovu svých dtí nezvládnou. Matku, která vychová bláznivé dít, bude tížit nesnesitelné bemeno zármutku a zoufalství. Bude se dokonce stydt za to, že do svta posílá dít, které nebylo ádn pipraveno. Otec blázna (toho, kdo odmítne Boha a pravdu Božího slova) bude také prožívat zármutek a bude mu scházet vnitní pocit štstí. Uvedené píklady zloeenství dokládají rozmr bolesti a úzkosti, jak je budou rodie prožívat, až se jejich dít ve vku puberty a pozdji dostane do vzpoury. Zloeenství se bude stupovat úmrn tomu, jak budou sílit tlaky, do kterých se jejich dít bude dostávat kvli svým sobstedným a svévolným postojm. Budou svdky toho, jak jeho sobstedná orientace ovlivuje jeho vzdlání, kariéru, manželství i rodinu, až nakonec znií to, co mohl být jinak produktivní život. Tak se dti samy stávají nástroji zlo- eenství svým rodim. Tisíce dnešních rodi sledují selhání svých dosplých dtí s bolestí v srdci. Zejm nic nezarmoutí dobré a morální rodie tolik, jako když vidí své dti v totální vzpoue vi všem hodnotám, na kterých oni sami postavili své životy. Cítíme s tmi z vás, kdo jste tento zármutek nad dosplými dtmi 23

26 již prožili. Tato kniha byla napsána s cílem pomoci rodim, aby nemuseli prožívat bolest, kterou jste zakusili. Snad vám dodatek B této knihy, nazvaný Nadje pro rodie, kteí selhali, pinese ástenou útchu. Výchova dtí není njaká náhle vzniklá situace, nad kterou by rodie nemli vládu. Nelze pijmout konstatování, že nkteré dti jsou prost OK, zatímco jiné ne. Nco jako špatné sím prost neexistuje. I když mže dít eventuáln odmítnout všechny pokusy o dobrou výchovu, bude to muset uinit s jasným vdomím, že se rozhoduje proti tomu, co je správné. I dít, které se bouí proti dobré výchov, se pravdpodobn nakonec po jistém mezidobí vzpoury vrátí k produktivnímu životu. Bh nás zaopatil pravdou proto, abychom my jako rodie pijali požehnání, nikoli zloeenství. Zodpovdností každého otce a matky je hledat pravdu a uplatovat ji pi výchov svých dtí. I pokud jste až do dneška ostudn selhali, máte stále ješt možnost ovlivnit budoucnost svých dtí tím, že se rozhodnete pro Boží cestu. Obvykle to trvá plných devatenáct let výchovy, než vyroste moudré, nebo bláznivé dít. Nicmén (s Boží milostí) je možné zvrátit dvanáct i tináct let pošetilé výchovy a nasmrovat dít na správnou cestu na tch zbývajících šest, sedm let. Nelze toho však dosáhnout bez porozumní Božím principm a bez pevného rozhodnutí se jimi ídit. Správná výchova je projevem nejvtší lásky, jakou mohou rodie prokázat svému synu nebo dcei. Tuto lásku a péi ve výchov nemže nikdy nahradit množství materiální pée a hojnost hmotného zabezpeení. Pokud skuten své dti milujete, vychovávejte je. Jenom tak vy i ony obdržíte požehnání, které Bh lovku zaslíbil. Dodatené úvahy Našim dtem je nyní 38, 35 a 33 let (duben 1998). Spolu s manželkou prožíváme radost pesahující jakékoli jiné životní potšení, když vidíme, jak dsledn aplikují Boží slovo ve svých životech a pi výchov svých dtí. Každé z našich dosplých dtí si prožilo svj díl utrpení: špatné zdraví, smrt milovaného lovka, strádání, bolestné vztahy i zhroucené životní sny. Každé z nich se však zachovalo vyzrále byly schopny pijmout odpovdnost za své iny a nést jejich dsledky. Navíc také spoléhaly na Boha, že je z jejich zkoušek vysvobodí. Dv z našich dtí si prožily krátké období, kdy se vydaly svou vlastní cestou a ídily se svými vlastními názory. Nakonec však, jedno po druhém, vrátily svj život do Božích rukou. Chvála Pánu! Boží milost v pípad naší rodiny pekonala Jeho zaslíbení. Našemu nejstaršímu bylo devt let, když jsme s Virginií pijali spasení. Ani jedno z našich dtí tak ve velmi dležitém období formování nemlo výhodu biblické výchovy, kes anského vzdlání a zkušenost obecenství církve. 24

27 S manželkou jsme se však po svém obrácení vydali Bohu a pevn se rozhodli následovat Jeho slovo. A On byl vrný a pímý k našim dtem. Bhem let, kdy jsem mluvil s tisíci znepokojených rodi, opakovan zaznívala následující otázka: Existuje skuten Boží zaslíbení, že z našich dtí budou ádní lidé, když je správn vychováme? Nkteí autoi, kes ané, tento koncept zamítli. Všimnte si prosím, že nejenom Písloví 22:6 Vyuuj mladého podlé zpsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní. naznauje záruku. I všechny ostatní verše citované v této kapitole nás varují, že to, jací mladí lidé jsou, je výsledkem výchovy, které se jim dostalo. Zdá se mi oividné, že rodie, kteí vychovají bláznivé dít (to, které odmítne poddat svj život Božímu slovu), sklidí slíbené zloeenství. Stejn zjevné je i zaslíbení, podle nhož ten, kdo vychová moudré dít, jež ctí své rodie a Boží slovo, sklidí požehnání pro sebe i své dti. Exodus 20:12 Cti otce svého i matku svou, a se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bh tvj dá tob. Efezským 6:2,3 Cti svého otce i matku, to je první pikázání se zaslíbením: aby ti bylo dobe a abys žil dlouho na zemi. Nikdy jsem se nesetkal s díttem, které by se zvrtlo poté, co bylo vychováno kes anskými rodii žijícími ve správn fungujícím manželství (otec ve vedení, matka v roli opory, oba uplatují lásku a spravedlnost) a podle správných princip výchovy (s rovnováhou mezi výchovou a vyuováním). Setkal jsem se však s mnoha mladými lidmi, kteí zaplatili vysokou cenu za to, že jejich kes anští rodie ve výchov selhali. Nkteré z nich Boží milost z jejich nevychovanosti vysvobodila a nyní již chápou, co je zdrojem jejich problém. Každý, kdo byl takto pozdvižen, je také odhodlán chyby svých rodi neopakovat. Mojí modlitbou je, aby se rodie, kteí tou tuto knihu, pevn rozhodli vyuit své dti cest, po které by mly jít. 25

28 )*+,- Už je pozd a moje drobotina dávno spí. Manžel je mimo msto a dnešek byl opravdu dlouhý. Jak jen dtem chybl tatínkv obvyklý triumfální návrat z práce dom. Dnes veer mám opravdu co dlat dohnat skluz a dát to tu do poádku. S mírnou nechutí se odhodlávám k poslednímu úkolu hromad vypraného prádla. Zelený prádelní koš se už dva dny schovává za pohovkou dnes musím konen to prádlo poskládat. Poté, co jsem zbavila pohovku hraek, knížek a rzných jiných pedmt, sedla jsem si a zaala vršit poskládané obleení svých dtí do komínk podle jednotlivých druh. Jak se ádky a komínky zvtšovaly, najednou jsem si uvdomila, že zaínám být njak namkko. Pokaždé, když vylovím z koše malou košili i ponožku, jsem o nco dojatjší. Když skládám a rovnám obleení, myslím na dít, kterému to zrovna patí. Jak roztomilý svetík! Tahle košile není nic zvláštního, vlastn jsem ji koupila v sekái. Ale myslím na usmvavého hošíka, který ji nosí. Chytne vás za srdce. Záplava nhy. Jsou mu tyi roky a má zasnné hndé oi. Je to až k smíchu, že pouhý pohled na jeho košili m dokáže dojmout k slzám! Dívám se na úhledné hromádky ponožek svého šestiletého synka. Špiky všech ponožek jsou vn obarvené nahndo, protože neustále bhá v jednch oblíbených botách. Ty ponožky svdí o legraních a zvláštních zvyklostech, které podtrhují osobnost zrzavého klouka. Potom skládám malé džínové lacláe svého dvouletého. Protestuje, když mu je chci obléknout. Bhem dne pibhne, tahá za rozepnutou kšandiku a volá, Mami! asto ho najdu na zahrad zabraného do hry, lacláe neznámo kde... 26

29 Nejmenší komínek patí mé ržice, holice. Je to jediná ržová ádka oblek. Vzpomínám, jak drobounká byla, když se narodila. Ty malinké kousky obleení se skoro ani nedaly skládat. Poád mi není jasné, pro to obleení tak rychle roste. Úkol je splnn. Hromádky odnesu až ráno, nechci ty spící hlaviky probudit. Tentokrát byla povinnost nakonec vlastn píjemná. Dkuji ti, Pane, že jsi pro mne tak obyejný úkol promnil v naplující odmnu. \ LQ G 8 & "%#$#%%%%4 > "0TQ <0G+BCCC$4B./0 12(/3,*.(4 Když bylo mým dvma nejstarším dcerám asi tak pt a šest let (dnes je jim jedenáct a skoro tináct), asto jsem veer napsala kratiký vzkaz a/nebo verš z Písma pro každou z nich a nalepila na skí, aby ho tam ráno našly. Tšily se na tyto velmi osobní dopisy. Obas jim nco pipsal i jejich tatínek. Dvata si ukládala psaníka do desek s nápisem Dopisy z lásky pro (jejich jméno). as od asu te najdu dvata, jak sedí na posteli, proítají si ta psaníka a vzpomínají, co tehdy prožívaly, jaký mly pocit, když dopis poprvé etly nebo co pro n ten uritý verš Písma znamenal. Piznaly, že díky tmto psaníkm si vždy pipadaly a pipadají dležité, jedinené. & 0 L? #? 0%[ % %'#4! > "0TQ <0G+BCCC$4B *? % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J [[[% # L 27

30 Zachovej jejich srdce citlivá () * * * + *+,- - +*.!"- )+, ++!/0+!1 *, ! ***0 2,**! 34+!0+0+! 1* 0 5* 0+0!),06**++! , *! *+9,2! 1 * * *,:., +!;0 0, + +! <,0 20,++,!- + 2! 10 +, 0=!1,: > !-,!;! 1 " * * :;0 *! <,0* *+*!<* + 0!-!1,0 *5**! 28

31 ! 1 +* +!A!B, ++ +*! 1, *! C!; D&%+&!8<;9/ *0 *!> **!)+*,**!10, 0+ 0! 3 **!), * +!10 0, 0 * !-, *+ +* *+0,* + * + *! 3 *+E*!< + 0 *! > * +)%!-* F&CG&"# $ %$ &' $ () $ *!8<; *!>+* 2!1*0 E*! > + 0 *! )*+!<,0+0 0,+ *!/*++ ++,!<, +0+0! ) + * !) 0 0 +!120! / 0 " + + * *!)+ + 0,! >,0 0 * +* +" *!/+ 29

32 +! ! ) 0*0!* +!3 +, 0 0!/,***+! /#,G&%C6%G&+ %'% % % 89 $ '% '! 8<;9/ *, +: > +*!) 0 : < + 0*,0:> * * +? H! < +!) 0 0!;0 *!) 0: 3* :) 0 *: H!) ! 10, 0 *! >+,!/ 0! > = 0 ****!.**!10 / 0 * E*,! >!<* +!/ ! >,0 0 +*! 30, * =!10&, -! 8> CI&'J <;9! <,0 *:6*0,+ * +, * 0 +! )+ +* +, +0 30

33 * 0! > + * * +0*0 *!<*+!K! ; +:)? 1 *! < * +!>+ * **+ *0*!),!) *, 0 2+! L 2,,! >, 0 +& <*,0 *,!"<*,!H! - 0 +!/ M* GI&CI6CD, &. '$% $ % +%%'$%% / % # / '! N, 0 ++***!3+! O=!6 0* * 0 + 0=!/ 0!! 3 0*** ++* ++!>0+ *+* *+2! *? )GL, QG ) %'%$! ( $%8 #2O:2532=5BOD8 %H:2532O5BC S#=:H 5= *? % T# 8 )> 16=26=J Y,* OJC6=526=J [[[% # L 31

34 JÁ ŽE HO MÁM POSLOUCHAT?!""#" $%# Kapitola druhá: Co íká Písmo o poslušnosti ženy?!" # $%&'(&)*+, &-.//..0 ' 12''&%&)34.#!- 1 # 1 0 '12''&56&)7.# :&;;&)*# 2 /#. "/0 +<!2 =2 > => /&)"/ / /"/0, / 1 # 2!0 892:&%%&)*4.0 12%&'5&)*#/#.2! "/0 +> => /&)A##/ 2 / "/ 0 B2 =2 C /& ).4! 4/ 0/ /&) /! "/D // -.-! 40,+"/ /!!)!0)!0, ' ;&''';&)*4!-7.! /.#.# 0 ;&%E:&)--#.# # #.#-# #.##! #.# / / 0 +7!- # #/ F /G7! 2 /H, 32

35 '" %&'&)-.#.-2.#.#4.-. /. /.#0 '" %&:(&)-##-#-#. # /#.#! 2 B / 2I # #.. /-!0 B!!!!I / #.-! /!!# J /. / & ##!!# /-K B!#." /.#- "!#! / /#& B 22.#./-K B "! #.# -K B - // 2 )0K " 4K"# K B " # 9 #. K BE / " / / 2-)0-)0 A -/ " //- &'()* &+ *, * -.)- */-. 4. L/. #2. M.*- # 27*/.2. /!4!/ ) #. - 2.#.#4.-. /. /.#0 "!/ / 33

36 )&*).'//**0/1&'()* A. # -.# #. 9 - /# B! /&)*/2 "/ 7. - / L(&;?, H.##-"..#2#/-.# / / - -)N- #- E.#-. 0+$;&;?,1##.2 -#/ / 21 F O. - 7%P&%('( / -.# / " - # / / /.#.2 / / 8Q!-#-. *'%&'R&)"./ 2!I 4 -.!! #.# 2/E 7.4.# /.#-0 ' S'%&';&)1/! / I..0 '" ;&'%D':&)"/#.!-- "/./#!!. 2 /. 7..#. M220 A! #! / - # / #/. #!! &)7 4..#4#!!.#I/4-& 1-.! 0+F#;%&:, T!!"1#" B / -B! &)BE -.E.# / 7.4 # ' 71&)"# /..4.!!. / #/ D.# /.#!-0 34

37 #!0+F#?&'6;P," F:&;6" /&)A!0 #! #/// " B.#&)! # /0 "K "! /2 2 /.2/ A" # # 4-! -.# / B # - H / # J/..#U-/ /2 /# F F - L! 2 )0 D / / 9 >/ / # # /H B! 4/O. #& )VJ/ # 0+L;;&;', B -" /4 /.2 7.O/ /./ 1- # / 1 O OI I./O./OI0+S'%&:DR, BE - /.#. JO M!"B!OB! &)F# - #. / / M!=!.0+L'R&;R, B.- / # H 4 / - -/.#.#.29 / &'()* *0,/ " /* 1/K" //= - # */.#.# / 1#.2 / #.# /. 35

38 #! # B - - # /- -# - -VB-.# /.#.#...#M#2.# /#!.# - #!I /.. - / - /!/. B.##!!.2.. # 2.# / - -. / / #! I # /.!. -!/ - //. " #!!2. 2 #! M/ /./2I!H V B.##!!# / /HL! V0 // #&N-H/./.# 2D) 0 H ' F # 2 H. H/ 8/)O4.- V0 B- #!!9 # H / H.-7.##.#!- //"K"H.# #.#.# 2 -.! 36

39 - $ #5-6 % 77'8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B -* #%( ( %%/ )9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ; <!)=>5#$%&&'8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-? N A/F$%B - $!/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!? A 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! D <" '!!!!!!!!!!!!!!!!! E B -?()# A/ S laskavým svolením autor z anglických originál peložili K. Klusoová, E. Kotrlová, M. Oulická, J. Kotrla a R. Oulický. Vydal: PATMOS Není-li uvedeno jinak, jsou texty Písma citovány z Bible kralické podle vydání z roku Novozákonní biblické citáty oznaené NBK jsou pevzaty z Nové Bible kralické Nový zákon. Copyright: 1998, 2000, 2001 Alexandr Flek Vydal: BIBLION, Rudolfovská 20, eské Budjovice, Citováno se svolením vydavatele.

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ

Nová sociální Evropa. 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ PES Nová sociální Evropa 7. kongres PES Porto, 7.-8. prosince 2006 NOVÁ SOCIÁLNÍ EVROPA Zpráva pednesená na 7. kongresu PES v Portu Poulem Nyrupem Rasmussenem a Jacquesem Delorsem www.pes.org Strana evropských

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více