STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S."

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: KOMTERM, a.s Sídlem společnosti je: Praha Veškeré údaje o společnosti společnost uveřejňuje na internetových stránkách www. komterm.eu. 2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI 2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: a) projektová činnost ve výstavbě, b) vodoinstalatérství, topenářství, c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, d) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, e) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 3. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 3.1. Výše základního kapitálu společnosti činí ,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých) O změně základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 4. AKCIE 4.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na: a) 49 (slovy čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), b) 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále zákon) a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací Připouští se vydávání hromadných akcií Akcie jsou omezeně převoditelné. a) Převod akcií na jméno (úplatný či bezúplatný) a zastavení akcií na jméno jsou podmíněny souhlasem valné hromady společnosti. b) Nebude-li splněna podmínka pro převod či zastavení akcií ve smyslu těchto stanov, je smlouva o převodu či smlouva o zastavení těchto akcií neplatná. Smlouva o převodu akcií a smlouva o zastavení akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas ve smyslu těchto stanov. c) Žádost o udělení souhlasu k převodu akcií či zastavení akcií musí být doručena společnosti a všem akcionářům společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 10% základního kapitálu společnosti. Lhůta dvou měsíců pro rozhodnutí valné hromady o schválení převodu či strana 1 z celkem 7

2 schválení zastavení akcií počíná běžet ode dne následujícího dni doručení žádosti dle předchozí věty poslednímu akcionáři Každých ,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na valné hromadě, tj. s akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno 10 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy pětset (500) hlasů Dojde li k úmrtí většinového akcionáře společnosti (akcionář mající akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 51 % základního kapitálu společnosti), který je společnosti znám, je společnost povinna požádat o sdělení notáře, zda je v Evidenci právních jednání pro případ smrti evidována listina o povolání správce pozůstalosti nebo o povolání vykonavatele závěti, o takovém právním jednání většinového akcionáře, vše za účelem identifikace osoby správce pozůstalosti oprávněného vykonávat všechna práva spojena s akciemi společnosti, které jsou předmětem pozůstalosti po většinovém akcionáři Dojde li k identifikaci správce pozůstalosti dle odst. 4.6., je společnost povinna povolat správce pozůstalosti k výkonu práv spojených s akciemi společnosti, které jsou předmětem pozůstalosti po většinovém akcionáři. 5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti Společnost má tyto orgány: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. 6. VALNÁ HROMADA Postavení a působnost valné hromady 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem; nemůže si vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy Valná hromada rozhoduje zejména o: a) změně obsahu stanov, b) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů, d) schvalování udělení a odvolání prokury, e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, h) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, k) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady Akcionář je oprávněn: a) účastnit se valné hromady, b) hlasovat na valné hromadě, strana 2 z celkem 7

3 c) požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Svolávání valné hromady 6.5. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených zákonem může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva. Představenstvo dále svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti nebo akcionář, a to stejným způsobem jako představenstvo společnosti, nestanoví li zákon jinak Svolatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, pokud není zákonem stanovena v konkrétních případech lhůta kratší, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud má akcionář zřízenu datovou schránku, pak se pozvánka doručuje elektronickou formou do datové schránky akcionáře Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Jednání valné hromady Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Rozhodnutí přijímá valná hromada většinou hlasů počítanou z celkového počtu hlasů všech akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí: o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, o změně stanov, v jehož důsledku se mění stanovy, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního strana 3 z celkem 7

4 kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, o rozdělení likvidačního zůstatku Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech dle odst a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje notářským zápisem. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny Valná hromada akcionářů zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se připouští. Podmínky pro hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určí představenstvo Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě, včetně plných mocí. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolatel, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Rozhodování per rollam Akcionáři jsou oprávněni rozhodovat i mimo valnou hromadu. Rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se připouští. Podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků určí představenstvo Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle návrh rozhodnutí všem akcionářům písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně elektronicky do datové schránky akcionáře uvedené v seznamu akcionářů, nebo tento návrh předá jednotlivým akcionářům osobně proti písemnému potvrzení Návrh rozhodnutí obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu rozhodnutí akcionáři, c) podklady potřebné pro jeho přijetí Akcionář se k návrhu rozhodnutí vyjádří: a) písemně a připojí k němu svůj podpis nebo b) elektronicky formou ové zprávy odeslané z ové adresy akcionáře uvedené v seznamu akcionářů a podepsané uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, c) formou zprávy odeslané datovou schránkou akcionáře uvedené v seznamu akcionářů Vyžaduje-li zákon nebo stanovy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, má rozhodnutí akcionáře dle odst formu notářského zápisu, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. 7. PŘEDSTAVENSTVO Složení, postavení a působnost představenstva Představenstvo je statutárním orgánem společnosti Představenstvo má čtyři členy. Členové představenstva volí svého předsedu a dva místopředsedy. strana 4 z celkem 7

5 7.3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět (5) let Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu společnosti. Zasedání a rozhodování představenstva Představenstvo zasedá podle potřeb, nejméně však jednou čtvrtletně Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva pozvánkou, která musí být všem členům představenstva zaslána alespoň tři dny před konání zasedání, elektronicky prostřednictvím vnitřního ového systému společnosti na ovou adresu členů představenstva, nebo osobním předáním, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka na zasedání představenstva se zašle také členovi dozorčí rady, který je oprávněn se zasedání představenstva účastnit. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení třídenní lhůty či zaslání pozvánky, pokud se všichni členové představenstva včetně člena dozorčí rady vzdají práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh programu zasedání Zasedání představenstva řídí člen představenstva zvolený představenstvem v úvodu zasedání představenstva (předsedající) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstvo má jeden hlas. Při volbě a odvolání předsedy či místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Rozhodování per rollam Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním či hlasováním prostřednictvím vnitřního ového systému společnosti o návrhu rozhodnutí zaslaném všem členům představenstva (tzv. per rollam) Návrh rozhodnutí zašle všem členům představenstva osoba oprávněná svolat zasedání představenstva Člen představenstva se k návrhu rozhodnutí vyjádří: a) písemně a připojí svůj podpis nebo b) elektronicky prostřednictvím vnitřního ového systému společnosti a připojí svůj uznávaný elektronický podpis s tím, že pokud bude součástí ové zprávy také příloha, ta musí být ve formátu PDF a musí být také podepsaná uznávaným elektronickým podpisem člena představenstva Návrh rozhodnutí dle odst obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) výzvu, aby se členové představenstva vyjádřili k návrhu rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů, pro začátek běhu této lhůty je rozhodné odeslání návrhu rozhodnutí všem členům představenstva, c) podklady potřebné pro jeho přijetí Nevyjádří-li se člen představenstva ve lhůtě 5 ti dnů, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí. strana 5 z celkem 7

6 7.16. K rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas většiny všech členů představenstva. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva Zápis o rozhodování per rollam a obsah rozhodnutí přijatého per rollam musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda představenstva nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva, který také oznámí výsledek rozhodování per rollam všem členům představenstva bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro přijetí návrhu rozhodnutí. 8. DOZORČÍ RADA 8.1. Dozorčí rada má jednoho člena, voleného valnou hromadou Jediný člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda obchodní a účetní knihy a záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva Rozhodnutí člena dozorčí rady musí být přijata písemně a podepsána tímto členem. 9. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 9.1. Společnost zastupuje buď samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jiný člen představenstva Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a popřípadě i údaj o své funkci buď samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jiný člen představenstva Za podpis dle předchozího odstavce se považuje také dokument v elektronické podobě PDF, opatřený zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Za podepsaný úkon se považuje také úkon učiněný prostřednictvím datové schránky společnosti. 10. ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku předkládaný valné hromadě přezkoumává dozorčí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě, která o rozdělení zisku rozhoduje Společnost může poskytovat finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem. 11. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami Společnost může zvyšovat základní kapitál všemi způsoby, které dovoluje zákon. strana 6 z celkem 7

7 11.3. Valná hromada je oprávněna usnesením pověřit představenstvo společnosti, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Na tento postup se dále použije ustanovení 511 a násl. zákona Snížení základního kapitálu společnosti se řídí zákonem a těmito stanovami s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu. Snížení základního kapitálu na základě vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. 12. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI Zrušení společnosti a její likvidace se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku V případě, že některé ustanovení této společenské smlouvy nebo jeho část se stane neplatným nebo nevynutitelným, nezpůsobuje taková neplatnost nebo nevynutitelnost neplatnost celé společenské smlouvy jako celku. strana 7 z celkem 7

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více