5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu?"

Transkript

1 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S PŘEMĚNOU LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE 1. Proč dochází k přeměně listinných akcií na zaknihované akcie? Odpověď: O přeměně všech listinných akcií, případně hromadných listin nahrazující jednotlivé akcie (dále jen Listinné akcie ) společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (dále jen Společnost ) na zaknihované akcie rozhodla řádná valná hromada konaná dne 8. dubna Důvodem pro toto rozhodnutí je legislativní změna, kterou přinesla novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále jen Zákon ). Zákon ve znění této novely vyžaduje, aby akciové společnosti pobírající tzv. zelený bonus měly vydány výlučně zaknihované akcie. Aby Společnost neztratila nárok na přiznání zeleného bonusu podle Zákona, valná hromada Společnosti rozhodla o přeměně všech vydaných Listinných akcií na zaknihované. 2. Co znamená pojem zaknihované akcie? Odpověď: Zaknihované akcie jsou cenné papíry, které již nemají svou listinnou podobu, ale existují pouze v evidenci cenných papírů. Zaknihovanou akcii tak nelze ztratit či zničit, jako je tomu u listinných akcií. 3. Jak bude přeměna Listinných akcií Společnosti probíhat? Odpověď: Podrobný popis povinností akcionářů lze najít v dopise Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů, který Společnost adresovala všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Informace o povinnostech akcionářů byly rovněž uveřejněny v Obchodním věstníku a jsou také dostupné na internetových stránkách Společnosti v sekci O společnosti a Pro akcionáře. Akcionáři Společnosti jsou povinni ve lhůtě 2 měsíců: a) odevzdat všechny své Listinné akcie vydané Společností; a b) sdělit číslo majetkových účtů, na které mají být tyto Listinné akcie následně zaevidovány. Tato lhůta začala akcionářům plynout od 18. dubna 2014, kdy bylo rozhodnutí o přeměně zveřejněné v Obchodním věstníku. Samotnou přeměnu Listinných akcií na zaknihované provede společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen Centrální depozitář ) na žádost Společnosti. V této žádosti Společnost požádá Centrální depozitář o zaevidování Listinných akcií do centrální evidence a sdělí pro tento účel čísla majetkových účtů, na které mají být odevzdané Listinné akcie zaevidovány. 4. Co se stane, pokud akcionář Listinné akcie ve stanovené lhůtě neodevzdá? Odpověď: Pokud ve stanovené lhůtě 2 měsíců, tj. od 18. dubna do 18. června 2014, nedojde k odevzdání všech Listinných akcií, určí představenstvo k jejich odevzdání dodatečnou lhůtu 10 dnů. Listinné akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné. Po prohlášení neodevzdaných Listinných akcií za neplatné prodá Společnost již zaknihované akcie, které nahrazují Listinné akcie prohlášené za neplatné, ve veřejné dražbě nebo prostřednictvím

2 obchodníka s cennými papíry. Výtěžek z prodeje po započtení (úhradě) pohledávek vzniklých v souvislosti s prohlášením Listinných akcií za neplatné a jejich prodejem, vyplatí bez zbytečného odkladu osobě, jejíž Listinné akcie byly prohlášeny za neplatné. 5. Kde lze Listinné akcie odevzdat? Kde může akcionář sdělit číslo svého majetkového účtu? Odpověď: Listinné akcie lze odevzdat a číslo majetkového účtu lze sdělit od 18. dubna 2014 v sídle Společnosti na adrese Novohradská 32, České Budějovice, a to v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v kanceláři Mgr. Petry Nováčkové, č. dv. 301 a také v sídle společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. (dále jen ŘANDA HAVEL LEGAL ) na adrese Truhlářská 13-15, Praha 1, na recepci v 3. patře, a to v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Pokud mají akcionáři možnost výběru některého z uvedených míst, doporučujeme, aby své Listinné akcie odevzdali a číslo svého majetkového účtu sdělili v sídle společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL. 6. Jak lze Listinné akcie odevzdat? Odpověď: Listinné akcie lze odevzdat pouze osobně. Listinné akcie není možné zaslat poštou. 7. Mohu k odevzdání Listinných akcií někoho zmocnit? Odpověď: Ano, k odevzdání Listinných akcií lze zmocnit jinou osobu. Zmocnit jinou osobu lze např. prostřednictvím formuláře plné moci, který je dostupný na internetových stránkách v sekci O společnosti a Pro akcionáře. Pokud jde pouze o zmocnění k odevzdání Listinných akcií, podpis osoby, která tuto plnou moc udělí, nemusí být úředně ověřen. 8. Jakými způsoby lze sdělit číslo majetkového účtu? Odpověď: Číslo majetkového účtu je možné sdělit osobně nebo také poštou. 9. Jak vypadá formulář ke sdělení majetkového účtu a kde ho lze získat? Odpověď: Číslo majetkového účtu, na který mají být Listinné akcie zaevidovány, akcionáři sdělí prostřednictvím formuláře, který tvoří přílohu Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů, který Společnost adresovala všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tento formulář je také zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti v sekci O společnosti a Pro akcionáře. 10. Co je třeba si přinést při současném odevzdání Listinných akcií a sdělení majetkového účtu? Odpověď: Je zapotřebí vždy přinést originál všech Listinných akcií Společnosti, platný průkaz totožnosti a vyplněný formulář ke sdělení majetkového účtu. V případě akcionářů právnických osob je dále zapotřebí přinést doklad o oprávnění zástupce jednat jménem právnické osoby nikoli starší 3 měsíců. Doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby je typicky výpis z obchodního rejstříku.

3 11. Musím číslo majetkového účtu sdělit osobně nebo lze k tomu někoho zmocnit? Odpověď: Akcionář nemusí číslo majetkového účtu sdělit osobně, a může proto k tomu zmocnit jinou osobu. Zmocnit jinou osobu lze např. prostřednictvím formuláře plné moci, který je dostupný na internetových stránkách v sekci O společnosti a Pro akcionáře. V případě zmocnění ke sdělení čísla majetkového účtu musí být podpis akcionáře na plné moci úředně ověřen. Zmocněnec je povinen se prokázat průkazem totožnosti. Je-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí se přítomný zástupce právnické osoby jednající jejím jménem prokázat platným průkazem totožnosti a dále dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem této právnické osoby nikoli starší 3 měsíců. 12. Mohu sdělit číslo majetkového účtu poštou? Odpověď: Ano, číslo majetkového účtu lze sdělit také poštou, a to na adresu sídla společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL Truhlářská 13-15, PSČ , Praha 1. V takovém případě musí být podpis akcionáře nebo jeho zástupce na formuláři úředně ověřen. U akcionáře, který je právnickou osobou, musí být podpis zástupce akcionáře jednajícího jeho jménem úředně ověřen a dále musí být přiložen doklad prokazující oprávnění tohoto zástupce jednat jménem akcionáře právnické osoby nikoli starší 3 měsíců. Zmocněnci oprávnění jednat za akcionáře na základě plné moci dále přikládají plnou moc od akcionáře k tomuto právnímu jednání, přičemž podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí být podpis zástupce právnické osoby jednající jejím jménem úředně ověřen a dále musí být přiložen doklad prokazující oprávnění tohoto zástupce jednat jménem této právnické osoby nikoli starší 3 měsíců. 13. Kde si mohou akcionáři zřídit majetkový účet? Kdo je účastníkem Centrálního depozitáře? Odpověď: Akcionáři Společnosti si mohou zřídit majetkový účet u některého z účastníků Centrálního depozitáře. Seznam účastníků Centrálního depozitáře je uveden na internetových stránkách Někteří z účastníků Centrálního depozitáře jsou zároveň tuzemskými bankami. Majetkový účet proto lze zřídit i na pobočce některé z těchto bank. Podmínky zřízení majetkového účtu a sazebník poplatků za zřízení a vedení takového účtu se u jednotlivých subjektů liší. 14. Co všechno je zapotřebí při sdělení majetkového účtu oznámit? Jak vypadá formát čísla majetkového účtu? Odpověď: Akcionář nebo jeho zástupce sděluje celé číslo majetkového účtu u účastníka Centrálního depozitáře. Dovolujeme si upozornit akcionáře, že celé číslo majetkového účtu je tvořeno třímístným předčíslím (kód účastníka Centrálního depozitáře) a dvanáctimístným číslem, které akcionáři přiřadí účastník Centrálního depozitáře, přičemž toto dvanáctimístné číslo začíná vždy trojčíslím 100, respektive 808. Celé číslo majetkového účtu tak má celkem patnáct znaků. Někteří účastníci Centrálního depozitáře sdělují akcionářům číslo majetkového účtu bez prvního trojčíslí. Tato praxe bohužel není správná a akcionář by měl požadovat sdělení celého čísla majetkového účtu, tj. včetně

4 tohoto úvodního trojčíslí. Pouze toto patnáctimístné číslo umožní správnou identifikaci majetkového účtu. Společnost proto pro účely zaknihování akcií požaduje, aby jí akcionáři sdělili celé patnáctimístné číslo majetkového účtu. Před jeho sdělením Společnosti proto prosím zkontrolujte, zda je číslo Vašeho majetkového účtu kompletní. Současně upozorňujeme, že číslo majetkového účtu není bankovním účtem a je tak rozdílné od čísla Vašeho bankovního účtu. 15. Co když akcionář Listinné akcie nenajde nebo je ztratí? Odpověď: V takovém případě nezůstává akcionáři jiná možnost než se obrátit na soud a ztracené Listinné akcie umořit postupem podle ustanovení 303 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Neodevzdané Listinné akcie budou evidovány Centrálním depozitářem na zvláštním technickém účtu a zaevidováním na tomto účtu budou tyto Listinné akcie přeměněny na zaknihované akcie. Neodevzdané Listinné akcie Společnost prohlásí za neplatné a dále bude postupovat v souladu s právními předpisy. 16. Může Společnost prohlásit ztracené neodevzdané Listinné akcie za neplatné i v průběhu umořovacího řízení? Co se stane s neodevzdanými Listinnými akciemi? Odpověď: Ztracené Listinné akcie, které nebudou odevzdány ve stanovených lhůtách, zaeviduje Centrální depozitář na zvláštním technickém účtu a jejich zaevidováním budou tyto Listinné akcie přeměněny na zaknihované akcie. Následně Společnost prohlásí všechny tyto ztracené neodevzdané Listinné akcie za neplatné, a to bez ohledu na zahájení či průběh umořovacího řízení. Výsledek umořovacího řízení bude nicméně jak pro akcionáře, tak pro Společnost důležitý z hlediska určení osoby, které má být výtěžek z prodeje již zaknihovaných akcií, které nahrazují ztracené Listinné akcie, vyplacen. 17. Jakým způsobem lze zjistit, zda má akcionář tzv. nezařazený účet (typicky z dob kuponové privatizace), případně zjistit číslo takového účtu? Odpověď: Nezařazeným účtem se rozumí účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem Centrálního depozitáře smlouvu, tj. neotevřel si zatím majetkový účet u některého z účastníků Centrálního depozitáře. Po zadání rodného čísla/identifikačního čísla majitele účtu lze prostřednictvím internetových stránek Centrálního depozitáře zjistit, zda takový nezařazený účet existuje nebo nikoliv. Uvedenou skutečnost lze ověřit na těchto internetových stránkách: Číslo nezařazeného účtu je nicméně možné zjistit pouze prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře, a to zpravidla za poplatek. Akcie vedené na tzv. nezařazeném účtu lze následně na základě uzavřené smlouvy s účastníkem Centrálního depozitáře převést na tzv. zařazený účet, tj. účet vyžadovaný pro účely zaevidování odevzdaných Listinných akcií v příslušné evidenci. 18. Stačí sdělit číslo tzv. nezařazeného účtu, nebo je zapotřebí, aby si akcionář zřídil nový majetkový účet u libovolného účastníka Centrálního depozitáře? Odpověď: Tzv. nezařazený účet je majetkový účet, který není dosud pod správou některého z účastníků Centrálního depozitáře. Pro účely řádného zaevidování odevzdaných Listinných akcií se

5 vyžaduje, aby byl tento tzv. nezařazený účet převeden pod správu některého z účastníků Centrálního depozitáře. Pro účely procesu přeměny Listinných akcií na zaknihované proto nelze sdělovat tzv. nezařazené účty, ale akcionář si v tomto případě musí u některého z účastníků majetkový účet otevřít. Obsah tohoto dokumentu je čistě informativní a nepředstavuje žádný závazek Společnosti. Tento dokument může být průběžně aktualizován o další otázky a odpovědi. Společnost je kdykoliv oprávněna tento dokument měnit.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 10. 8. 2009 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji akcií vyhlášené v souladu s ustanovením 282 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MO PARTNER a.s., se sídlem Olomouc, Hodolanská 413/32, PSČ 772 00, IČO 25860631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V. VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování Bankovního produktu. 1 Výklad pojmů a použitých

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více